NB Swedish translation is for convenience purposes

N.B. Swedish translation is for convenience purposes only FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
VANLIGA FRÅGOR
January 2015
Januari 2015
To assist policyholders with their queries regarding Victory Life and the distribution process, the Joint
Liquidators have determined that it is appropriate to share with policyholders the objections received to
date and the Joint Liquidators’ responses to these along with answers to a number of frequently asked
questions.
För att assistera försäkringstagare med deras frågor gällande Victory Life (”Bolaget”) och
utdelningsförfarandet har de gemensamma likvidatorerna1 (”Likvidatorerna”) beslutat att det är lämpligt
att dela med sig av de invändningar som hitintills mottagits av Likvidatorerna och Likvidatorernas svar på
dessa tillsammans med ett antal svar på vanliga frågor.
These questions and answers are set out below under a number of headings:
Dessa frågor och svar framgår nedan under en rad rubriker:
1. GENERAL ........................................................................................................................................... 6 1. GENERELLT ....................................................................................................................................... 6 1A) My English is not very good. Please can you explain the situation in Swedish for me? ................... 6 1A) Min engelska är inte så bra. Kan du vänligen förklara situationen för mig på Svenska? ................. 6 1B) Is the Swedish Finansinspektionen aware of what is going on and the distribution method? ........... 6 1B) Är den svenska Finansinspektionen medvetna om vad som händer och metoden för
tillgångsfördelningen? .............................................................................................................................. 6 1C) What is the tax impact for me for exiting Victory Life? .................................................................... 7 1C) Vilken skatteeffekt har det för mig att lämna Victory Life? ............................................................... 7 2. COSTS AND THE 7.8% RETENTION ........................................................................................... 7 2. KOSTNADER OCH INNEHÅLLANDET AV 7,8 PROCENT .......................................................... 7 2A) Our assets are segregated and should be fully protected – we should not need to pay money to have
our assets returned to us ............................................................................................................................ 7 2A) Våra tillgångar är separerande och bör vara helt skyddade – vi borde inte behöva betala något för
att få tillbaka våra tillgångar .................................................................................................................... 7 2B) Why are contractual fees not just being charged and why can’t these be used to pay the costs of the
distribution and liquidation ....................................................................................................................... 8 1
Den närmaste motsvarigheten till ”liquidator” enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara ”konkursförvaltare” men det utländska rättssystemets term ligger språkligt närmare ”likvidator” varför denna term kommer att användas genomgående. 1 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 2B) Varför är kontraktsgrundade avgifter inte bara debiterade och varför kan inte dessa användas för
att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet och likvidatioenen? ..................................................... 8 2C) How has the 7.8% retention been calculated. Why is it such a high percentage? ....................... 10 2C) Hur har de 7,8 procenten som innehålls räknats fram? Varför är det en så pass hög procent? 10 2D) If the asset base of Victory Life is approximately EUR 100m, how can the liquidation cost close to
EUR 7.8m ............................................................................................................................................... 10 2D) Om Victory Lifes kapitalbas är ungefär 100 miljiner euro hur kan kostnaderna för avvecklingen
vara närmare 7,8 miljoner euro. ............................................................................................................. 10 2E) Is the 7.8% retention being used to pay money to the Swedish tax authority for breaches by Victory
Life or for costs associated with the custodial sentences handed down to two of Victory Life’s
principals or to suppliers and consultants owed money by Victory Life? .............................................. 12 2E) Ska de 7,8 procenten som innehålls användas för att betala den svenska Skattemyndigheten för
Victory Lifes överträdelser eller för kostnader hänförliga till de fängelsestraff som ådömts två av
Victory Lifes företrädare eller till leverantörer eller konsulter som har fordringar på Victory Life? ... 12 2F) I object to paying possible fees for distribution of assets. I have no idea what my assets are and I
have not received an account summary for years. .................................................................................. 13 2F) Jag invänder mot att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet. Jag har ingen aning vilka
tillgångar jag har och jag har inte fått någon engagemangssammanställning på flera år. ................... 13 3. THE DISTRIBUTION METHODOLOGY .................................................................................... 14 3. METOD FÖR TILLGÅNGSFÖRDELNING .................................................................................... 14 3A - Your distribution method effectively pools costs by using the retained amount to pay for
distribution of complex assets where expensive advisors are required – please can you confirm if this is
correct? .................................................................................................................................................... 14 3A – Er metod för tillgångsfördelning innebär ett delat ansvar för kostnader genom att använda det
innehållna beloppet för att betala för utdelningen av komplexa tillgångar där dyra rådgivare är
nödvändiga – vänligen bekräfta om detta är korrekt? ............................................................................ 14 4. POLICY SURRENDERS ................................................................................................................. 15 4. ÅTERKÖPTA FÖRSÄKRINGAR ....................................................................................................... 15 4A) I surrendered my policy – what happens to me? .............................................................................. 15 4A) Jag har återköpt min försäkring – vad händer med mig? ................................................................ 15 4B) Will I still have to pay the 7.8% retention? ...................................................................................... 16 4B) Kommer jag fortfarande behöva betala det innehållna beloppet om 7,8 procent. ........................... 16 5. ASSET VALUATIONS .................................................................................................................... 17 5. VÄRDERING AV TILLGÅNGAR ..................................................................................................... 17 5A) How will assets be valued for the purposes of determining the 7.8% ............................................. 17 5A) Hur kommer tillgångara att värderas för att fastställa de 7,8 procenten. ....................................... 17 5B) If my asset have no value or very limited value – what will happen? ............................................. 18 2 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 5B) Om mina tillgångar saknar värde eller har väldigt begränsat värde – vad kommer hända? .......... 18 6. MANAGEMENT FEES ................................................................................................................... 19 6. FÖRVALTNINGSAVGIFTER ......................................................................................................... 19 6A) You will retain 7.8% but also say that you will continue to take ongoing management fees. From
what date will you start to take management fee? .................................................................................. 19 6A) Ni kommer att innehålla 7,8 procent men ni säger också att ni kommer att fortsätta att ta ut
förvaltningsavgifter. Från vilket datum kommer ni börja ta ut förvaltningsavgifter? ............................ 19 7. OBJECTIONS ................................................................................................................................... 21 7. INVÄDNINGAR ................................................................................................................................ 21 7A) If a policy holder wishes to object to the decision of the BVI court on December 17 2014, how will
these objections be treated?..................................................................................................................... 21 7A) Om en försäkringstagare vill invända mot BVI-Domstolens beslut av de den 17 december 2014
(”Domstolens Beslut”), hur kommer dessa invändningar att behandlas? ............................................. 21 7B) Will the court treat every single objection from the policy holders separately or will they treat them
all at once? .............................................................................................................................................. 23 7B) Behandlar BVI Domstolen varje invändning separat eller behandlas de gemensamt? ................... 23 7C) How will policy holders be affected if a policy holder objects to the decision? .............................. 23 7C Hur påverkas övriga försäkringshavare av att en försäkringshavare invänder mot domstolens
beslut? ..................................................................................................................................................... 23 8. SALE OF BUSINESS ....................................................................................................................... 24 8. FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHETEN .......................................................................................... 24 8A) Is a sale of Victory Life’s assets and its policyholders going to be achieved? ................................ 24 8A) Kommer en försäljning av Victory Lifes tillgångar och försäkringstagare komma till stånd? ........ 24 9. OTHERS ............................................................................................................................................ 25 9. ÖVRIGT .............................................................................................................................................. 25 9A) is there a summary available of victory Life financials and cash flow over the past few years. ..... 25 9A) Finns någon sammanställning över Victory Lifes ekonomiska situation och kassaflöde under de
senaste åren? .......................................................................................................................................... 25 9B) Can you please describe the events leading up to the liquidation including quantifying the Swedish
court decisions impact on the Victory Life business. ............................................................................. 26 9B) Beskriv händelseförloppet som föregått den aktuella avvecklingen av Victory Life samt betydelsen
av avgöranden från svensk domstol för Victory Lifes verksamhet .......................................................... 26 9C) Assurance Service, what role will they be playing in the liquidation from now on? ....................... 28 9C) Vilken roll kommer Assurance Service ha i den fortsatta avvecklingen? ........................................ 28 9D) Regarding the asset reconciliation, are you planning to be done with this by the 23rd? ................. 28 3 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 9D) Kommer avstämningen av bolagets tillgångar vara avslutad den 23:e eller kommer Assurance
Service göra avstämningen för att minska kostnaderna? ....................................................................... 28 9E) Why can’t Swedish based assets be retained to deal with Swedish policyholders and the same in
other countries? ....................................................................................................................................... 29 9E) Varför kan inte tillgångar i Sverige innehållas för svenska försäkringstagares räkning och på
samma vis i andra länder? ...................................................................................................................... 29 These frequently asked questions should be viewed in conjunction with the previous notice which set out
the distribution methodology approved (pending objections) by the BVI Court.
Dessa vanliga frågor ska läsas tillsammans med det tidigare meddelande angående metoden för
tillgångsfördelningen vilken har tillstyrkts av domstolen (men där eventuella invändningar avvaktas) på
Brittiska Jungfruöarna (”BVI-Domstolen” eller ”Domstolen”).
4 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Where reference is made to legal advice received by the Joint Liquidators, privilege in that legal advice is
not waived.
När hänvisning görs till rättslig rådgivning som erhållits av Likvidatorerna är rätten och konfidentialiteten
avseende dessa råd inte eftergivna.
5 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 1. GENERAL
1.
GENERELLT
1A) My English is not very good. Please can you explain the situation in Swedish for me?
1A) Min engelska är inte så bra. Kan ni vänligen förklara situationen för mig på Svenska?
The notice regarding the distribution has been translated into Swedish and will be available shortly on
Victory Life’s website.
Meddelandet angående utdelningsförfarandet har översatts till svenska och kommer att vara tillgängligt
inom kort på Victory Lifes hemsida.
A copy of these frequently asked questions is also being translated into Swedish and will also be made
available shortly on Victory Life’s website.
En kopia av vanliga frågor håller även på att översättas till svenska och kommer också finnas tillgänglig
på Victory Lifes hemsida inom kort.
1B) Is the Swedish Finansinspektionen aware of what is going on and the distribution method?
1B) Är den svenska Finansinspektionen medvetna om vad som händer och metoden för
tillgångsfördelningen?
The Joint Liquidators are in regular communication with the BVI Financial Services Commission, the
Swedish Finansinspektionen and the Norwegian Finanstilsyne.
Likvidatorerna har på regelbunden basis kontakt med Kommissionen för finansiella tjänster på Brittiska
Jungfruöarna, den svenska Finansinspektionen och den norska Finanstilsyne.
The Swedish Finansinspektionen have discussed with the Joint Liquidators how consumer protection is
their main guiding principal and that any treatment of policyholders needs to protect those who are most
vulnerable. The distribution methodology has been determined with this in mind. Having spoken with the
Swedish Finansinspektionen, the Joint Liquidators understand that they will not be raising any objections
to the distribution method and understand the need for policies to be dealt with in this manner.
Den svenska Finansinspektionen har informerat om, och diskuterat med, Likvidatorerna gällande
förhållandet att Finansinspektionens ledande princip är konsumentskydd och att hanteringen av
försäkringstagarna måste ske så att de mest sårbara skyddas. Metodend för tillgångsfördelningen har
bestämts med hänsyn till detta. Efter att ha varit i kontakt med den svenska Finansinspektionen har
Likvidatorerna informerats om att den svenska Finansinspektionen inte kommer att ifrågasätta metoden
för tillgångsfördelningen och att de har förståelse för behovet av att hantera försäkringarna på aktuellt vis.
The distribution process as approved by the BVI Court (pending any objections) will apportion costs equally
(and so provides for a consistent % retention) based on the actual value of a assets attributable to each
policyholder at the date of distribution. The Joint Liquidators are of the view that that this is the only
objective, effective, straightforward and equitable way in which we can treat all policyholders.
Utdelningsförfarandet såsom den godkänts av BVI-Domstolen (som dock avvaktar eventuella
invändningar) innebär att kostnaderna delas lika (och innebär att en viss procent av beloppet innehålls)
baserat på det faktiska värde som tillgångarna som är hänförliga till envar av försäkringstagarna per
datumet för utbetalningen av utdelningen. Likvidatorernas uppfattning är att detta är det enda objektiva,
effektiva, rättframma och rättvisa sättet vi kan behandla alla försäkringstagare.
6 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 1C) What is the tax impact for me for exiting Victory Life?
1C) Vilken skatteeffekt har det för mig att lämna Victory Life?
All policyholders should carefully consider the taxation effects of exiting a Victory Life policy and seek
their own advice as necessary in order to ensure they are in compliance with their own tax requirements.
However, as Victory Life is being wound down, we cannot hold back distributions indefinitely and asset
values need to reflect their fair market value.
Alla försäkringstagare bör noggrant överväga de skattekonsekvenser det innebär att avsluta sin Victory
Life-försäkring och måste själva söka den rådgivning som är nödvändig för att tillse att gällande
skatteregler efterlevs. Eftersom Victory Life är under avveckling kan vi dock inte avvakta med att betala ut
utdelningen på obestämd tid och tillgångarnas värde måste spegla dessas skäliga marknadsvärde.
2. COSTS AND THE 7.8% RETENTION
2. KOSTNADER OCH INNEHÅLLANDET AV 7,8 PROCENT
2A) Our assets are segregated and should be fully protected – we should not need to pay money to have our
assets returned to us
2A) Våra tillgångar är separerande och bör vara helt skyddade – vi borde inte behöva betala något för att
få tillbaka våra tillgångar
The Joint Liquidators' careful review of Victory Life has shown that it is currently cash-flow insolvent
(despite the efforts of the Joint Liquidators to substantially reduce the costs base of Victory Life).
Furthermore, Victory Life has no significant assets which are not attributable to policyholders.
Likvidatorernas noggranna granskning av Victory Life har utvisat att det för närvarande är insolvent sett
till dess kassaflöde (detta trots Likvidatorernas försök att påtagligt minska Victory Lifes kostnadsmassa).
Härutöver har Victory Life inga betydande tillgångar som inte är hänförliga till försäkringstagare.
There is, therefore, a very significant shortfall in the funds necessary to fund Victory Life’s distributions
and liquidation. Money will need to be made available to pay the expenses of the distribution such as the
running costs to maintain Victory Life’s books, to ensure that appropriate consultants and advisors are
retained in order to assist with the distribution, and to pay the Joint Liquidators' fees and disbursements
(which will be subject to approval of the BVI Court).
Mot bakgrund av detta finns ett mycket betydande underskott av tillgångar som behövs för att bekosta
utdelningar från- och avvecklingen av Victory Life. Pengar kommer att behöva göras tillgängliga för att
bekosta kostnaderna för utdelningen såsom de löpande kostnaderna för att sköta Victory Lifes bokföring,
för tillse att lämpliga konsulter och rådgivare kan anlitas för att assistera vid utdelningsförfaradet och för
att betala Likvidatorerna arvoden och utlägg (vilka kommer prövas av BVI-Domstolen).
Without these costs being funded there will be no mechanism for distributing assets to policyholders – put
another way, without funding for oversight and the ongoing costs of Victory Life the Company’s systems
would collapse and, it is quite feasible that no distributions would be possible at all – or at least not without
substantially more costs being incurred and after a significant delay.
Om dessa kostnader inte kan betalas finns det inget sätt att fördela försäkringstagarnas tillgångar - med
andra ord skulle Victory Life och dess system kollapsa om inte kostnaderna för avvecklingen och bolagets
löpande kostnader betalas vilket i sin tur sannolikt skulle leda till att ingen utdelning alls skulle vara
möjligt, eller i vart fall inte utan avsevärt mycket mer kostnader skulle uppkomma och först efter betydande
förseningar.
7 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only In circumstances such as these, the Court has the power to allow that a percentage of assets be retained to
pay for the costs of distributing those assets to their intended recipients. In this instance, the process of
distributing the funds is for the benefit of the policyholders, but there is an obvious need for the costs
associated with the intended liquidations to be covered. Put another way, the costs are being incurred for
the benefit of all policyholders.
Under dessa omständigheter har BVI-Domstolen behörighet att tillåta att en procentsats av tillgångarna
innehålls för att betala kostnaden för utdelningen av tillgångarna till dessas avsedda mottagare. I detta fall
är utdelningsförfarandet i försäkringstagarnas intresse men det finns ett uppenbart behov av att täcka
kostnaderna för avvecklingen. Uttryckt annorlunda är de kostnader som uppkommer i försäkringstagarnas
intresse.
The actual legal position is that the BVI Court has not held that any of the assets owned by Victory Life are
segregated within the meaning of section 243 of the Insolvency Act 2003. Despite this, and at the request
of the Joint Liquidators, the Court has confirmed that the Joint Liquidators may distribute the assets
belonging to Victory Life as if they were segregated, with assets being distributed (either in value or in
specie) to the policyholders to whom they can be attributed. This is what the 17 December 2014 Order
seeks to achieve.
Den faktiska legala ståndpunkten som BVI-Domstolen intagit är att den inte har ansett att några av Victory
Lifes tillgångar är separerade i den mening som följer av paragraf 243 i Insolvenslagen från 2003 (Brittiska
Jungfruöarna). Trots detta, och på begäran från Likvidatorerna, har BVI-Domstolen bekräftat att
Likvidatorerna får dela ut Victory Lifes tillgångar såsom om dessa varit separerade och där tillgångarna
delas ut (antingen som ett värde eller in specie) till de försäkringstagare de är hänförliga till. Detta är vad
domstolens beslut av den 17 december 2014 syftade till (”Domstolens Beslut”).
Even if the Court had held that the assets were segregated, or held that the assets were held on trust for the
policyholders, the Court in those circumstances has the discretionary power to allow that a percentage of
any trust assets be used to pay for the costs of returning those assets to the beneficiaries. This is because
that process is for the benefit of the beneficiaries whose rights need to be managed but also balanced
against the need to fund the costs incurred for their benefit.
Även om BVI-domstolen hade ansett att tillgångarna var separerade, eller att tillgångar var anförtrodda
av försäkringstagarna, hade BVI-Domstolen under dessa omständigheter haft behörighet att tillåta att en
viss procent av de anförtrodda tillgångarna användes för att betala kostnaderna för att återlämna
tillgångarna till dess förmånstagare. Detta beror på att denna process är till fördel för förmånstagarna
vilkas rättigheter måste hanteras men även ställt i relation till behovet av att kunna betala kostnaderna som
har uppkommit i deras intresse.
2B) Why are contractual fees not just being charged and why can’t these be used to pay the costs of the
distribution and liquidation
2B) Varför är kontraktsgrundade avgifter inte bara debiterade och varför kan inte dessa användas för att
betala kostnaderna för utdelningsförfarandet och likvidatioenen?
A significant proportion of Victory Life’s policyholders advanced or reserved funds at the commencement
of their policy terms to deal with early surrender charges and exit costs (effectively equivalent to a %
management fee based on initial premium values over the minimum life of the policy). In a significant
number of instances, the majority of those funds were then transferred to IFAs as commission for
introducing the policyholder to Victory Life in the first instance. Therefore, in the majority of the cases
which we have investigated these funds are no longer available to fund the distribution process. The Joint
Liquidators consider it to be currently unfeasible for us to seek reimbursements of these payments to IFAs.
8 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only En betydande del av Victory Lifes försäkringstagare har förskottsbetalat eller reserverat medel när
försäkringsperioden påbörjades för att hantera avgifter i samband med förtida upphörande och avgifter
för avslutande (i princip jämförbar med en viss procentsats i förvaltningsarvode som baserades på de
initiala premievärdena under den kortast möjliga löptiden för försäkringen). I ett mycket stort antal fall
har majoriteten av dessa medel överförts till olika Independent Financial Advisosr (”IFA”) (Sw.
Oberoende finansiell rådgivare) i form av provisioner för att i första hand introducera försäkringstagare
till Victory Life. Mot bakgrund av detta är dessa medel, i majoriteten av alla fall vi utrett, inte tillgängliga
för att tas i anspråk för utdelningsprocessen. Likvidatorerna anser att det för tillfället är omöjligt för oss
att försöka erhålla ersättning från IFA:erna avseende dessa betalningar.
The levying of contractual exit fees also penalises policyholders for being forced to surrender their policies.
For example a policyholder would not have the option to let the policy run its life term to avoid high fees
for exiting early.
Ett uttag av kontraktuellt grundade avslutsavgifter innebär också att försäkringstagare straffas för att de
tvingas avsluta sina försäkringar. En försäkringstagare skulle till exempel inte ha möjligheten att låta sin
försäkring löpa livet ut för att undvika höga avgifter för att avsluta försäkringen tidigt.
It would also be inappropriate (and very difficult) to seek a different withholding amount from different
policyholders based on a combination of amounts initially reserved, duration of policy terms, amounts paid
to IFAs and other factors. The Joint Liquidators, therefore, proposed a mechanism that was as equitable as
possible to all policyholders. It was this mechanism that was agreed by the BVI Court.
Det skulle även vara olämpligt (och väldigt svårt) att kräva olika belopp som ska innehållas från olika
försäkringstagare baserat på en kombination av belopp som initialt reserverats, löptiden på försäkringen,
belopp som betalats till IFA:er och andra faktorer. Likvidatorerna förslog därför en mekanism som var
såväl rättvis som möjlig för alla försäkringstagare. Det var denna mekanism som BVI-Domstolen
godkände.
Likewise, it is difficult to envisage a mechanism where different amounts are withheld for transfers vs.
redemptions, for different values of policies, or different types/liquidity of assets – principally because each
of these situations requires subjective judgments as to what the delineating factors are. The practical
challenges can be seen in this example:
På samma sätt skulle det vara svårt att föreställa sig en mekanism där olika belopp innehålls för
överlåtelser jämfört med återköp, för olika värden av försärkingar eller för olika likvida tillgångar – och
detta mot bakgrund av att var och en av dessa situationer kräver en subjektiv bedömning av vilka faktorer
som ska vara avgörande. De praktiska svårigheterna kan utläsas av följande exempel:
If using value to determine withholding % should a level for a change in % withheld be Euro 10,000, Euro
50,000 or Euro 200,000? Should it be based on initial subscription, initial subscription after Victory Life
and IFAs have taken their “fees”, or current value? Should those with higher value policies be subject to a
higher or lower withholding %? How do you determine what is an illiquid, semi illiquid or liquid asset?
Etc.
Om värde används för att avgöra den procentsats som ska innehållas ska nivån för en ändring av
procentsatsen som ska innehållas då vara 10 000 euro, 50 000 euro eller 200 000 euro? Ska den baseras
på det initiala tecknandet, initiala tecknandet efter att Victory Life och IFA:erna har tagit deras ”avgifter”,
eller det aktuella värdet? Ska det innehållna beloppet vara högre eller lägre för de som har försäkringar
med högt värde? Hur ska det avgöras vilken tillgång som är illikvid, medelillikvid eller likvid? Etc.
For all these reasons, the Joint Liquidators firmly believe that the only appropriate way to treat
policyholders in terms of withholding is in a straightforward, simple and equitable manner. i.e. that 7.8%
is withheld from each policy holder based on the actual value of the assets held by Victory Life and
attributable to a specific policyholder at the date of redemption. The actual fees ultimately incurred will
9 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only then also be applied equally to policyholders based on the value of those assets as at the date of distribution
and any surplus will be returned rateably.
Av alla dessa skäl är Likvidatorerna övertygade att det enda lämpliga sättet att behandla
försäkringstagarna vad gäller innehållande är ett rakt, enkelt och rättvist vis, dvs. att 7,8 procent innehålls
för samtliga försäkringstagare baserat på det faktiska värdet av tillgångarna som innehas av Victory Life
och som är hänförlig till en specifik försäkringstagare vid tidpunkten för återköpet. De faktiska avgifter
som slutligen kommer att uppkomma kommer sedan och att fördelas lika mellan försäkringstagarna baserat
på värdet på de tillgångarna per dagen för utdelningen och ett eventuellt överskott kommer att återbetalas
proportionellt.
2C)
How has the 7.8% retention been calculated. Why is it such a high percentage?
2C)
Hur har de 7,8 procenten som innehålls räknats fram? Varför är det en så pass hög procent?
Whilst we appreciate that 7.8% may seem high, it is a prudent estimate to ensure all costs are able to be
covered. We need to ensure that sufficient amounts are withheld in order to allow all policyholders to be
dealt with. Since we have included appropriate provisions when calculating the withholding amount, we
are hopeful that there will be returns to policyholders at the end of the process.
Vi har förståelse för att 7,8 procent kan anses vara mycket men det är en försiktig uppskattning för att tillse
att alla kostnader ska kunna betalas. Vi måste tillse att tillräckliga belopp innehålls för att möjliggöra en
hantering av samtliga försäkringstagare. Eftersom vi har tagit viss höjd i de genomförda kalkylerna av det
belopp som ska innehållas tror vi att det kommer bli ett medel över som kan utbetalas till
försäkringstagarna i sluten av processen.
As part of the distribution process we will be asking all policyholders to provide us with bank details in
order that we can ensure that any residual funds can be returned in a timely manner as possible.
Som en del av utdelningsförfarandet kommer vi att tillfråga alla försäkringstagare om bankdetaljer för att
tillse att eventuella kvarstående medel kan återbetalas så snart det är möjligt.
2D) If the asset base of Victory Life is approximately EUR 100m, how can the liquidation cost close to
EUR 7.8m
2D) Om Victory Lifes kapitalbas är ungefär 100 miljiner euro hur kan kostnaderna för avvecklingen vara
närmare 7,8 miljoner euro.
We do not anticipate that the liquidation will costs EUR 7.8m. Our % calculation is based on costs of USD
7.4m (6.5m EUR).
Vi förutser inte att avvecklingen kommer att kosta 7,8 miljoner euro. Vår beräkning av procent är baserad
på kostnader om 7,4 miljoner amerikanska dollar (6,5 miljoner euro).
The estimated costs of USD 7.4m (or 7.8%) does not represent a fixed charge or absolute cost, and the
Liquidators' remuneration and disbursements will remain subject to the scrutiny and approval of the BVI
Court. Indeed, as part of our application we also made sure that we presented an appropriate mechanism to
ensure that any residual balances from the withholding amount can be returned to policyholders at the
conclusion of the liquidation process. We also note that, to this point, neither the Liquidators nor their legal
advisors have drawn any funds from the Company in respect to their fees or disbursements (the same
applies with regards to the Provisional Liquidation period).
Den beräknade kostnaden om 7,4 miljoner amerikanska dollar (eller 7,8 procent) representerar inte en
bestämd avgift eller en konstaterad kostnad och Likvidatorernas ersättning och utlägg kommer att vara
föremål för BVI-Domstolens granskning och godkännande. Som en del av vår ansökan presenterade vi
10 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only givetvis en lämplig mekanism för att tillse att kvarvarande medel från det innehållna beloppet kan
återbetalas till försäkringstagarna vid avslutandet av avvecklingsprocessen. Vi noterar vidare att, till dags
datum, varken Likvidatorerna eller deras legala rådgivare har tagit några medel från Bolaget till täckande
av arvoden eller utlägg (detsamma gäller den intermistiska likvidationsperioden).
There is a provision included in the percentage retention to take account of the fact that it is currently
estimated that the value of some assets may be overstated and as such the total asset value of Victory Life
has been estimated at closer to EUR 76m / USD 95m.
Det finns ett villkor som har intagits i procentsatsen som ska innehållas som inkluderar det faktum att vissa
av tillgångarna för närvarande bedöms kunna vara övervärderade varför det totala värdet av Victory Lifes
tillgångar endast har bedömts uppgå 76 miljoner euro / 95 miljoner amerikanska dollar.
The retention amount (USD 7.4m) breaks down as follows
Det innehållna beloppet (7,4 miljoner amerikanska dollar) är fördelat som följer
1. USD 1.7m – trading expenses
1. 1,7 miljoner amerikanska dollar – löpande kostnader
Whilst the Joint Liquidators have substantially reduced the cash outflows of running Victory Life, there are
substantial ongoing running costs to maintain Victory Life’s books, and to ensure that appropriate
consultants & advisors are retained in order to assist with the distribution. It is anticipated that these systems
will need to be in place throughout 2015 and 2016.
Trots att Likvidatorerna avsevärt minskat kostnadsmassan för att driva Victory Life finns det fortfarande
kvar betydande löpande kostnader för att sköta Victory Lifes bokföring och att tillse att lämpliga konsulter
och rådgivare är anlitade för att assistera med utdelningsförfarandet. Bedömningen är att dessa system
kommer att behöva vara igång under 2015 och 2016.
With all of these estimates we have sought to be prudent and it may be that these costs can be further
reduced.
Vi har varit försiktiga i våra uppskattningar varför det inte är inte omöjligt att dessa kostnader kan
reduceras ytterligare.
2. USD 4.0m – Liquidators and legal fees
2. 4 miljoner amerikanska dollar – likvidatorer och legala kostnader
The Liquidators and their legal counsel fees have been estimated at this stage based on the number of hours
that it is anticipated it will take to manage the distribution process and the liquidation using our standard
hourly rates. The Joint Liquidators are working with Assurance Services and a number of consultants to
minimise their own staff’s time costs but there is still a need for substantial involvement by the Joint
Liquidators and their staff to ensure the process is properly set up, managed and controlled.
Likvidatorerna och deras lega rådgivares arvoden har för närvarande uppskattats utifrån hur många
timmar det förväntas ta att hantera utdelningsförfarandet och avvecklingen vid tillämpningen av vår
normala timtaxa. Likvidatorerna arbetar tillsammans med Assurance Services och ett antal av konsulter
för att minimera sina egna timkostnader men det finns fortfarande ett behov av en betydande arbetsinsats
av Likvidatorerna och deras egna organisationer för att tillse att processen fungerar, styrs och
kontrolleras.
As stated in BVI insolvency law the Joint Liquidators’ fees and their counsels' fees will be subject to
detailed review and sanction by the BVI Court. The Court will only sanction fees when an application is
made to the BVI Court providing a detailed breakdown of fees. For the avoidance of doubt this approval
has not yet been sought and is obtained by the Court after they have performed a line by line review of
these fees not by a general percentage cost deduction.
11 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Som framgår av insolvenslagstiftningen på Brittiska Jungfruöarna kommer Likvidatorernas arvoden och
deras rådgivares arvoden bli föremål för en detaljerad prövning och godkännande av BVI-Domstolen.
Domstolen kommer bara godkänna arvoden efter att ansökan skett och en detaljerad arvodesräkning
ingivits till BVI-Domstolen. Till undvikande av missförstånd har detta godkännande ännu inte begärts och
godkännande från domstolens sida kommer att ske först efter att domstolen gjort en noggrann prövning av
alla kostnadsposter, och domstolens godkännande kommer inte innebära att viss procentsats får tas i
anspråk.
3. USD 1.7m – Provision
3. 1,7 miljoner amerikanska dollar – reserv
There is a substantial provision in the 7.8% calculation, as at this stage, it is not clear as to what additional
issues may need to be dealt with.
Det finns en betydande reserv in beräkningen av de 7,8 procenten och i dagsläget är det inte helt klart vilka
ytterligare åtgärder som kommer att behöva hanteras.
The retained amount does not include any amounts for funds owed to unsecured creditors of Victory Life,
nor does it include any money due to the Swedish tax authorities or in respect of fines levied against the
principals of Victory Life.
Det innehållna beloppet innehåller till ingen del medel för att hantera skulder till Victory Lifes
oprioriterade fordringsägare och det innehåller inte heller några medel avsedda för skulderna till de
svenska skattemyndigheterna eller de böter som ålagts Victory Lifes företrädare.
2E) Is the 7.8% retention being used to pay money to the Swedish tax authority for breaches by Victory
Life or for costs associated with the custodial sentences handed down to two of Victory Life’s principals or
to suppliers and consultants owed money by Victory Life?
2E) Ska de 7,8 procenten som innehålls användas för att betala den svenska Skattemyndigheten för Victory
Lifes överträdelser eller för kostnader hänförliga till de fängelsestraff som ådömts två av Victory Lifes
företrädare eller till leverantörer eller konsulter som har fordringar på Victory Life?
The 7.8% retention does not include any provision for any of these charges. Based on current advice the
Joint Liquidators understand that any such costs will be an unsecured claim against Victory Life.
De 7,8 procenten innehåller inget utrymme för att betala dessa kostnader. Baserat på erhållen rådgivning
har Likvidatorerna uppfattningen sådana kostnader utgör oprioriterade fordringar på Victory Life.
Regrettably, it is unlikely that there will be sufficient available assets not directly attributable to individual
policyholders to enable a distribution to unsecured creditors to be made. Indeed, the need to holdback a
portion of deemed policyholder assets is largely due to the lack of generally available Company assets.
Tyvärr är det osannolikt att det kommer finnas några tillgängliga tillgångar, som inte är direkt hänförliga
till individuella försäkringstagare, som kan möjliggöra utdelning till oprioriterade fordringsägare.
Anledningen till att en del av försäkringstagarnas tillgångar innehålls beror till största del på bristen av
generellt tillgängliga bolagstillgångar.
Whilst the 7.8% is not there to make payments to creditors there are steps which the Joint Liquidators may
need to take regarding unsecured creditors. By retaining funds to deal with these matters the Joint
Liquidators can ensure the distribution to policyholders is not delayed and these actions do not prevent
funds being distributed.
Även om de 7,8 procenten inte är till för att betala borgenärer så finns det vissa åtgärder som
Likvidatorerna kan behöva vidta vad gäller de oprioriterade fordringsägarna. Genom att innehålla medel
12 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only för att hantera dessa kan Likvidatorerna tillförsäkra utdelning till försäkringstagare inte fördröjs och att
dessa åtgärder inte hindrar att medel delas ut.
If, as a result of the determination of any objections, a different distribution method is used, the treatment
of creditors may be different and this may effect the assets available to distribute to policyholders.
Om, som ett resultat av en bedömning av en invändning, en annan metod för tillgångsfördelning ska
tillämpas, kan behandlingen av borgenärer bli annorlunda och detta kan påverka de tillgångar som finns
tillgängliga att dela ut till försäkringstagare.
2F) I object to paying possible fees for distribution of assets. I have no idea what my assets are and I have
not received an account summary for years.
2F) Jag invänder mot att betala kostnaderna för utdelningsförfarandet. Jag har ingen aning vilka tillgångar
jag har och jag har inte fått någon engagemangssammanställning på flera år.
The 7.8% retention will be calculated based on the value of assets being distributed. It will, therefore, be
determined as the value of assets at the time when they are either:
De 7,8 procent som innehålls kommer att beräknas baserat på värdet av tillgången som ska delas ut.
Tidpunkten för bestämmande av värdet på tillgångarna sker enligt följande:
1) transferred to a different insurance provider;
när tillgångarna överförs till en annan försäkringsgivare;
2) sold or liquidated by the Joint Liquidators with the realisations returned to policyholders; or
när tillgångarna är sålda eller likviderade av Likvidatorerna och medlen ska utbetalas till
försäkringstagarna; eller
3) transferred directly to the policyholder.
när tillgångarna överförs direkt till försäkringstagaren.
If it is determined that there is no value to an asset then 7.8% will, in turn, be zero and you will not be
required to pay anything.
Om det fastställs att en tillgång saknar värde kommer 7,8 procent av detta värde vara noll varför inget
belopp kommer behöva betalas.
At this time we are not verifying individuals accounts held with Victory Life, it is our intention that this
exercise will be conducted as part of the distribution process. However, we have no reason currently to
believe that any shares / units or accounts have been transferred out of Victory Life.
För närvarande verifierar vi inte enskilda individers konton hos Victory Life men det är vår avsikt att detta
ska ske som en del i utdelningsförfarandet. Vi har i dagsläget inga skäl att tro at några aktier / andelar
eller konton har överförts från Victory Life.
We refer to frequently asked questions 2A, 2B and 2C for further details as to why a 7.8% withholding
amount needs to be retained and the mechanism for returning any residual balances to policyholders at the
close of the liquidation process.
Vi får hänvisa till de vanligt förekommande frågorna 2A, 2B och 2C för ytterligare information gällande
varför 7,8 procent innehålls och mekanismen för återbetalning av kvarstående belopp till
försäkringstagarna vid avslutandet av avvecklingsprocessen.
13 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 3.
THE DISTRIBUTION METHODOLOGY
3.
METOD FÖR TILLGÅNGSFÖRDELNING
3A - Your distribution method effectively pools costs by using the retained amount to pay for distribution
of complex assets where expensive advisors are required – please can you confirm if this is correct?
3A – Er metod för tillgångsfördelning innebär ett delat ansvar för kostnader genom att använda det
innehållna beloppet för att betala för utdelningen av komplexa tillgångar där dyra rådgivare är nödvändiga
– vänligen bekräfta om detta är korrekt?
It is difficult to envisage a mechanism where different amounts are withheld for transfers vs. redemptions,
for different values of policies, or different types/liquidity of assets – principally because each of these
situations requires subjective judgments as to what the delineating factors are. For example, if using value
to determine withholding % should a level for a change in % withheld be Euro 10,000, Euro 50,000 or Euro
200,000? Should it be based on initial subscription, initial subscription after Victory Life and IFAs have
taken their “fees”, or current value? Should those with higher value policies be subject to a higher or lower
withholding %? How do you determine what is an illiquid, semi illiquid or liquid asset? Etc. etc.
Det är svårt att föreställa sig en mekanism där olika belopp innehålls för överlåtelser jämfört med återköp,
för olika värden av försärkingar eller för olika likvida tillgångar – och detta mot bakgrund av att var och
en av dess situationer kräver en subjektiv bedömning av vilka faktorer som ska vara avgörande. Om
exempelvis ett värde används för att avgöra den procentsats som ska innehållas ska nivån för en ändring
av procentsatsen som ska innehållas vara 10 000 euro, 50 000 euro eller 200 000 euro? Ska den baseras
på det initiala tecknandet, initiala tecknandet efter att Victory Life och IFA:erna har tagit deras ”avgifter”,
eller det aktuella värdet? Ska det innehållna beloppet vara högre eller lägre för de som har försäkringar
med högt värde? Hur ska det avgöras vilken tillgång som är illikvid, medelillikvid eller likvid? Etc. etc.
Victory Life offered a very wide range of investment choices. This goes to the core of why it is such a
complicated matter and why the only practical and cost effective way forward is to treat all policyholders
in the same way. i.e. apportioning costs based on the value of the assets held by Victory Life at the date
they are distributed (in whatever form this distribution takes). It is not penalizing someone who has less
immediate liquidity in their asset because everyone is being treated in the same way.
Victory Life erbjöd ett stort antal olika former av investeringar. Detta utgör kärnan i varför det är ett så
pass komplicerat ärende och varför den enda praktiska och kostnadseffektiva sättet att hantera detta är att
behandla alla försäkringstagare på samma vis., dvs. fördela kostnaderna baserat på värdet av tillgångarna
som Victory Life innehar per dagen för utdelningen av dessa (i vilken form nu än detta sker). Detta straffar
inte någon som har mindre likvida tillgångar eftersom alla blir behandlade på samma vis.
In the instance of the liquidation, the policyholders are being put in a position where they have no option
but to end their relationship with Victory Life and, therefore, there should be no differences in the way they
are treated based on the liquidity of their assets and/or the contractual agreement made in relation to exit
fees, which might rely on the policyholder having the option to leave funds in Victory Life to avoid higher
fees.
I detta fall försätts försäkringstagarna i ett läge där de inte har någon annan möjlighet än att avsluta sin
relation med Victory Life och därför bör det inte vara någon skillnad mellan hur försäkringstagarna
behandlas baserat på hur likvida deras tillgångar är eller och hur de avtalade villkoren för att avsluta
försäkringen är utformade vad gäller avslutsavgifter, vilka kan vara utformade så att försäkringstagaren
har en möjlighet att låta medlen kvarstå i Victory Life för att undvika högra avgifter.
14 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 4.
POLICY SURRENDERS
4. ÅTERKÖPTA FÖRSÄKRINGAR
4A) I surrendered my policy – what happens to me?
4A) Jag har återköpt min försäkring – vad händer med mig?
Depending on the date you formally requested your policy to be surrendered you may be excluded from the
distribution process.
Beroende på vilket datum du formellt begärde att återköpa din försäkring kan du vara helt undantagen från
utdelningsförfarandet.
The majority of Victory Life’s terms and conditions provide that the Company must receive any full
surrender request by 10.00am Greenwich Mean Time minus 6 hours (5pm Sweden) on a working day at
the Administrativ [sic] Office, or it will be processed on the next working day.
Av majoriteten av Victory Lifes allmänna villkor framgår att Bolaget måste erhålla en komplett
återköpsbegäran senast 10.00 Greenwich Mean Time minus sex timmar (kl. 17.00 svensk tid) på en
arbetsdag för svenska administrativa myndigheter, annars kommer ansökan att behandlas nästkommande
arbetsdag.
If the policy was surrendered before the Provisional Liquidators were appointed (surrender request received
before 5pm Central Eastern time on 20 October 2014), the policy will have come to an end and the Company
will hold the money or remaining asset on trust for the client. In these cases, the applicable contractual
surrender or exit fee will apply.
Om försäkringen återköptes före de intermistiska likvidatorerna utsågs (begäran om återköp ska ha
mottagits före 17.00, centraleuropeisk tid, den 20 oktober 2014), har försäkringen upphört och Bolaget
kommer att hålla medlen eller kvarvarande tillgångar för klientens räkning. I dessa fall gäller de
kontraktuellt grundade avsluts- eller återköpsavgiften.
If the policy had not been surrendered before the Provisional Liquidator was appointed (surrender request
received after 5pm CET on 20 October 2014), the contract did not come to an end and the policyholder will
be in the same position as the other ongoing policyholders. As of the appointment of the Provisional
Liquidator the BVI Court Ordered that assets and property of Victory Life were not to be distributed or
parted with. As a result, from the date of the appointment of the provisional liquidator, the assets of Victory
Life, including those deemed attributable to individual policyholders were frozen and no assets could be
removed from Victory Life.
Om försäkringen inte hade återköps före den interimistiska likvidatorn utsågs (begäran om återköp har
mottagits efter 17.00, centraleuropeisk tid, den 20 oktober 2014), har kontraktet inte upphört och
försäkringstagaren kommer att vara i samma position som de andra kvarvarande försäkringstagarna. BVIDomstolen beslutade att från och med tidpunkten för utseende av de interimistiska likvidatorerna får inga
tillgångar eller egendom tillhörlig Victory Life delas ut eller på annat vis lämna Victory Life. Som ett
resultat av detta har, från och med datumet för utseende av den interimistiska likvidatorn, Victory Lifes
tillgångar frysts och detta gäller även de tillgångar som är hänförliga till enskilda försäkringstagare, och
inga tillgångar kan flyttas från Victory Life.
If part of a policy was surrendered, the partial surrender request must also have been received before 5pm
Central Eastern time on 20 October 2014. A partial surrender will be treated the same as a full surrender
for the relevant assets / proportion of the policy
15 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Om en del av försäkringen återköpts måste begäran om att delvis återköpa försäkringen också ha mottagits
före kl. 17.00, centraleuropeisk tid, den 20 oktober 2014. En begäran avseende återköp av en del av
försäkringen kommer att behandlas som en begäran om att återköpa hela försäkringen men endast för de
aktuella tillgångarna / proportionen av försäkringen.
4B) Will I still have to pay the 7.8% retention?
4B) Kommer jag fortfarande behöva betala det innehållna beloppet om 7,8 procent.
The present Order from the Court does not deal with this specific situation and the 7.8% retention does not
specifically apply.
Det aktuella beslutet från domstolen behandlar inte denna specifika situation och innehållandet av 7,8
procent gäller inte uttryckligen.
A significant proportion of Victory Life’s policyholders advanced or reserved fees at the commencement
of their policy terms to deal with early surrender charges (effectively equivalent to a % management fee
based on initial premium values over the minimum life of the policy). In a significant number of instances,
the majority of funds were then transferred to IFAs as commission for introducing the policyholder to
Victory Life in the first instance. The Joint Liquidators consider it to be currently unfeasible for us to seek
reimbursements of these payments from IFAs. As a result the remaining contractual surrender fees may be
insufficient to deal with the costs of distributing these assets / money.
En betydande andel av Victory Lifes försäkringstagare har förskottsbetalat eller reserverat medel när
försäkringsperioden påbörjades för att hantera avgifter i samband med förtida upphörande och kostnader
för avslutande (i princip jämförbar med en viss procentsats i förvaltningsarvode som baserades på de
initiala premievärdena under den kortast möjliga löptiden för försäkringen). I ett mycket stort antal fall
har majoriteten av dessa medel överförts till IFA:er i form av provisioner för att i första hand introducera
försäkringstagare till Victory Life. Likvidatorerna anser att det för tillfället är omöjligt för att försöka
erhålla ersättning från IFA:erna avseende dessa betalningar.. Till följd härav är sannolikt de kvarvarande
kontraktuella avslutsavgifterna inte tillräckliga för att täcka kostnaderna för utdelningen av tillgångarna /
medlen.
It is possible for the liquidators to make an application to Court and the Court has the power to allow that
a percentage of assets be retained to pay for the costs of returning those assets. The process of distributing
the funds is for the benefit of the policyholders whose rights need to be managed, but also balanced against
the need to fund the costs incurred for their benefit. Due to the number of policyholders who this impacts
and the complexity of dealing with these policyholders it may be necessary for the Joint Liquidators to
make such an application.
Det är möjligt för Likvidatorerna att ansöka hos domstolen och domstolen har behörighet att tillåta att en
procentandel av tillgångar innehålls för att betala för de kostnader som är förknippade med att återlämna
tillgångarna.
Any such application will be made on notice to the relevant policyholders who will have an opportunity to
object.
En sådan ansökan kommer även att skickas till berörda försäkringstagare som kommer ges tillfälle att göra
invändningar.
The Joint Liquidators believe that the only way to treat policyholders in terms of withholding, if it is
necessary to cover the costs for surrendered policies, is in a straightforward, simple and equitable manner.
i.e. that 7.8% is withheld from each policy holder based on the actual value of their policy at the date of
redemption. As an example, if a policyholder had EUR 50,000 in a policy and had paid an initial fee from
his EUR 50,000 of 9.5% of which say EUR 1,000 was remaining his actual value would be;
16 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Likvidatorerna är övertygade att det enda lämpliga sättet att behandla försäkringstagarna vad gäller
innehållande är ett rakt, enkelt och rättvist vis, dvs. att 7,8 procent innehålls för samtliga försäkringstagare
baserat på det faktiska värdet av tillgångarna som innehas av Victory Life och som är hänförlig till en
specifik försäkringstagare vid tidpunkten för återköpet. Om exempelvis en försäkringstagare har 50 000
euro i försäkringen och har betalat en initial avgift från sina 50 000 euro om 9,5 procent av vilket säg 1 000
euro kvarstod skulle hans faktiska värde vara:
-
Euro 50,000
-
50 000 euro
-
Less 9.5% or Euro 4,750
-
Mindre än 9,5 procent eller 4 750 euro
-
Plus any of the initial reserve amounts still held in Victory Life Client accounts (for the sake of this
example, Euro1,000)
-
Plus eventuella initiala avgifter som fortfarande finns tillgängliga på Victory Lifes
klientmedelskonton (i detta exempel 1 000 euro)
-
Total value at time of distribution Euro 46,250
-
Totalt värde vid tidpunkten för utdelningen är 46 250 euro
-
Withholding @7.8% Euro 3,607.50
-
Innehållet belopp vid 7,8 procent är 3 607,50 euro
5.
ASSET VALUATIONS
5.
VÄRDERING AV TILLGÅNGAR
5A) How will assets be valued for the purposes of determining the 7.8%
5A) Hur kommer tillgångara att värderas för att fastställa de 7,8 procenten.
Whilst the BVI Court intends that the Joint Liquidators should use their professional judgment to determine
the value of all or part of an asset, working with such professional advice as they may require to assist with
this, we will work with policyholders to value assets which are untradeable or there is no value unattainable.
Medan BVI-domstolen menar att Likvidatorerna ska använda sig av sitt professionella omdöme för att
bestämma hela eller delar av värdet av en tillgång, och ta hjälp av de professionella rådgivare de väljer
att anlita till detta, kommer vi att arbeta tillsammans med försäkringstagarna för att värdera tillgångar
som är osäljbara eller omöjliga att värdera.
At the relevant time, if a policyholder does not agree with the Joint Liquidators determination they can
make an application under section 273 of the BVI Insolvency Act. This sections sets out that a person
aggrieved by an act, omission or decision of an office holder may apply to the Court and the Court may
confirm, reverse or modify the act, omission or decision of the office holder. It will be incumbent on us to
take all reasonable steps to reach a consensual position with the policyholder and if such a position can
cannot be reached, ensure we give the policyholder as much procedural assistance as appropriate in bringing
their challenge. Appreciating that a low value policyholder may not have the means to formally challenge
the liquidator's adjudication, but also appreciating that it is appropriate to attempt to give all policyholders
the same opportunities during the liquidation of the Company.
17 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Om en försäkringstagare sin inte instämmer i Likvidatorernas värdering kan försäkringstagaren, vid
relevant tidpunkt, inge en ansökan enligt paragraf 273 i Insolvensagen från 2003 (Brittiska Jungfruöarna).
Denna paragraf innebär att en person som förfördelas genom en handling eller underlåtenhet eller av ett
beslut av en officiell beslutsfattare kan ansöka hos domstolen och domstolen kan bekräfta, upphäva eller
ändra handlandet, underlåtenheten eller beslutet av den officiella beslutsfattaren. Det åligger oss att vidta
alla nödvändiga åtgärder för att hitta en samförståndslösning med försäkringstagarna och om någon sådan
inte kan träffas att tillse att försäkringstagaren får så mycket assistans som är nödvändigt för att göra
gällande sin invändning. Vi är medvetna om att en försäkringstagare med en försäkring med lågt värde
kanske inte har medel att formellt invända mot Likvidatorernas beslut men vi är samtidigt måna om att det
är viktigt att ge alla försäkringstagare samma möjlighet under avvecklingen av Bolaget.
5B) If my asset have no value or very limited value – what will happen?
5B) Om mina tillgångar saknar värde eller har väldigt begränsat värde – vad kommer hända?
Regardless of whether assets have a low value 7.8% will still need to be retained. If the assets have no
determined value, then the 7.8% will in turn be zero and the policyholder will effectively not pay any of
the liquidation costs.
Oavsett om tillgångarna har ett lågt värde kommer fortfarande 7,8 procent att innehållas. Om tillgångarna
saknar värde utgör 7,8 procent av detta värde noll och försäkringstagaren kommer inte behöva betala
några av avvecklingskostnaderna.
It is the Joint Liquidators' intention to seek the views of policyholders as to how those individual assets
which are attributable to them should be distributed. The Joint Liquidators currently expect that there will
be three options for policyholders to have the assets attributable to them distributed:
1) assets can be transferred to a different insurance provider;
2) assets can be sold / liquidated / redeemed by the Joint Liquidators and the realisations returned to
policyholders; or
3) the ownership of assets can be transferred directly to the policyholder.
Likvidatorerna har för avsikt att inhämta synpunkter från de enskilda försäkringstagarna om hur
tillgångarna ska fördelas. För närvarande räknar Likvidatorerna med att det kommer att finnas tre
alternativ för försäkringstagarna för hur de ska få de tillgångar som är hänförliga till var och en av dem:
1) Tillgångarna kan överföras till en annan försäkringsgivare;
2) Tillgångarna kan säljas/likvideras/lösas in av Likvidatorerna och intäkten överförs till
försäkringstagaren; eller
3) Äganderätten till tillgångarna kan överföras direkt till försäkringstagaren.
If assets are to be sold, liquidated or redeemed by the Joint Liquidators and the realisations returned to
policyholders then 7.8% of the proceeds will be retained by the Joint Liquidators.
Om tillgångar ska säljas, likvideras eller inlösas av Likvidatorerna kommer 7,8 procent av intäkten att
innehållas av Likvidatorerna.
If the assets are to be transferred a value will need to be ascertained. Whilst the BVI Court intends that the
Joint Liquidators should use their professional judgment to determine the value of all or part of an asset,
working with such professional advice as they may require to assist with this, we will work with
policyholders to value assets which are untradeable or there is no value unattainable.
Om tillgångar ska överföras måste ett värde fastställas. Medan BVI-domstolen menar att Likvidatorerna
ska använda sig av sitt professionella omdöme för att bestämma hela eller delar av värdet av en tillgång,
18 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only och ta hjälp av de professionella rådgivare de väljer att anlita till detta, kommer vi att arbeta tillsammans
med försäkringstagarna för att värdera tillgångar som är osäljbara eller omöjliga att värdera.
In the case of shares which are unlisted then this will depend on whether using a valuation method for
example such as discounted cash flow analysis, net tangible assets, internal rate of return a share valuation
can be done. If the shares have no value at all attributable to them then it may be more appropriate to take
the nominal price of the share. However, the Joint Liquidators appreciate that this may result in a higher
than appropriate valuation and this will need to be considered on an asset by asset basis.
Fall rörande onoterade aktier kommer bero på vilken värderingsmetod som tillämpas där exempelvis
diskonterad kassaflödesanalys, nettovärdet på de materiella anläggningstillgångarna eller
internräntemetoden beräknat per aktie kan användas. Om aktierna inte har något värde hänförliga till sig
kan det vara mer lämpligt att användas aktiernas nominella värde. Likvidatorerna är införstådda med att
detta kan resultera i ett högre värde än vad som är lämpligt och detta kommer att beaktas i varje enskilt
fall.
The other option would be for you to forgo you investment if you believe it has no value. The Joint
Liquidators will likely seek further directions from the BVI Court at an appropriate time as to what should
happen with unclaimed assets or assets where policyholders refuse to make payments to retrieve them.
Om du bedömer att tillgången saknar värde är det andra alternativet att överge tillgången. Likvidatorerna
kommer sannolikt begära ytterligare riktlinjer från BVI-Domstolen vid lämplig tidpunkt gällande frågan
hur sådan egendom som ingen gör anspråk på eller de tillgångar där försäkringstagaren vägrar att betala
för att återfå dessa ska hanteras.
At this stage we have not yet determined what may be the most appropriate course of action. Our priority
at this time is on trying to sell the assets and liabilities of Victory Life and at the same time deal with
policyholders' objections. We want to ensure that if a sale cannot be achieved, we can commence
distributing as quickly as possible to prevent policyholders being "trapped" with Victory Life for too long.
Vid denna tidpunkt inte beslutat vad som är det mest lämpliga tillvägagångssättet. Vår prioritering är för
närvarande att sälja Victory Lifes tillgångaar och skulder samtidigt som försäkringstagarnas invändningar
hanteras. Vi vill tillse, för det fall en försäljning inte kan ske, att vi kan påbörja utdelningen så snart som
möjligt för att förhindra att försäkringstagare blir ”fast” med Victory Life för länge.
6.
MANAGEMENT FEES
6.
FÖRVALTNINGSAVGIFTER
6A) You will retain 7.8% but also say that you will continue to take ongoing management fees. From what
date will you start to take management fee?
6A) Ni kommer att innehålla 7,8 procent men ni säger också att ni kommer att fortsätta att ta ut
förvaltningsavgifter. Från vilket datum kommer ni börja ta ut förvaltningsavgifter?
For clarity we will only be collecting fees for the period up until distributions commence, to ensure that
there is sufficient cashflow to maintain the company. At present, it is hoped that this means that
management fees will be collected for the period up until the end of Q4 2014. Whilst the contracts between
the policyholders and the Company remain in place (as the terms and conditions do not provide that the
contract will automatically terminate on an event of insolvency) the 7.8% retention is designed to cover all
operational costs from the time that distributions commence. However, the cashflow issues of Victory Life
are so significant that the business cannot operate through to the end of January 2015 without drawing Q3
& Q4 2014 fees. If distribution is delayed, it may be necessary to collect Q1 2015 fees to allow Victory
19 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Life to continue the business of safeguarding the policyholder assets. It is currently intended that any
amount paid by way of management fees attributable to the time after the Liquidators were appointed will
be credited towards the 7.8% retention when assets are distributed.
Vi kommer endast att ta ut avgifter fram till och med att utdelningsförfarandet påbörjas för att tillförsäkra
att kassaflödet i Bolaget är tillräckligt. För närvarande hoppas vi att detta innebär att avgifterna kommer
att tas ut fram till och med slutet på fjärde kvartalet 2015. Medan kontrakten mellan försäkringstagarna
och Bolaget fortsatt gäller (genom att de allmänna villkoren inte automatiskt innebär att avtalen upphör
vid insolvens) är de 7,8 procenten som innehålls avsedda att täcka de operativa kostnaderna från det att
utdelningen påbörjas. Victory Lifes mycket svaga kassaflöde gör att verksamheten inte kan drivas vidare
efter slutet av januari 2015 om inte avgifter för kvartal 3 och 4 2014 drivs in. Om utdelningen fördröjs kan
det bli nödvändigt att ta ut avgifterna för kvartal 1 2015 för att Victory Life ska kunna fortsätta
verksamheten och säkerställa att försäkringstagarnas tillgångar.
We will not be charging surrender fees for distributing assets as surrender fees varied significantly between
policyholders. Surrender fees are a contractual right which the Company had. However, as the policy is not
being surrendered, the Company should not levy these. We will consider charging transaction fees if
policyholder requested transactions are processed "within" a policy prior to distribution. We also believe
that we may have a retained right to continue to take quarterly and annual management fees, but it is our
current intention that all costs are covered by the withholding amount.
Vi kommer inte att ta ut avslutsavgifter när utdelning av tillgångarna sker eftersom dessa varierar påtagligt
mellan olika försäkringstagare. Avslutsavgifterna är kontraktuellt grundade rättigheter vilka Bolaget hade.
Eftersom försäkringen inte avslutas har inte Bolaget rätt att ta ut dessa. Vi kommer att överväga att ta ut
transaktionsavgifter om en försäkringstagare begär att överföringar ska göras ”inom” en försökring före
utdelning sker. Vi bedömer även att vi har rätt att fortsatt ta ut kvartalsvisa och årliga förvaltningsavgifter
men det är vår nuvarande uppfattning att alla dessa kostnader ska täckas av det innehållna beloppet.
Where specific policyholder funds were retained at the outset of a policy (or thereafter) by the Company,
any unused policyholder funds will be returned as a part of the total value of a policy at the date of
distribution/redemption, subject to the withholding of 7.8%.
Om en specifik försäkringstagares medel hölls inne av Bolaget från det att försäkringen tecknades (eller
därefter) kommer dessa icke utnyttjade medel att återlämas som en del av det totala värdet av försäkringen
per dagen för återbetalning eller återköp, dock med förbehåll för att 7,8 procent ska innehållas.
A significant proportion of Victory Life’s policyholders advanced or reserved fees at the commencement
of their policy terms to deal with early surrender charges (effectively equivalent to a % management fee
based on initial premium values over the minimum life of the policy). In a significant number of instances,
the majority of funds were then transferred to IFAs as commission for introducing the policyholder to
Victory Life in the first instance. The Joint Liquidators consider it to be currently unfeasible for us to seek
reimbursements of these payments from IFAs.
En betydande andel av Victory Lifes försäkringstagare har förskottsbetalat eller reserverat medel när
försäkringsperioden påbörjades för att hantera avgifter i samband med förtida upphörande och kostnader
för avslutande (i princip jämförbar med en viss procentsats i förvaltningsarvode som baserades på de
initiala premievärdena under den kortast möjliga löptiden för försäkringen). I ett mycket stort antal fall
har majoriteten av dessa medel överförts till IFA:er i form av provisioner för att i första hand introducera
försäkringstagare till Victory Life. Likvidatorerna anser att det för tillfället är omöjligt för att försöka
erhålla ersättning från IFA:erna avseende dessa betalningar.
If the Joint Liquidators conclude that historic management fees were incorrectly calculated on a too high
valuation, the Joint Liquidators will attempt to address this as part of the distribution process.
20 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Om Likvidatorerna kommer fram till att de historiska förvaltningsavgifterna var felaktigt beräknade
baserat på en för hög värdering kommer Likvidatorerna att försöka att hantera detta inom ramen för
utdelningsförfarandet.
The objection to paying management fees is not an objection to the distribution method as set out by the
BVI Court. Objecting to paying management fees is instead disputing that a debt to Victory Life is due and
payable. The Joint Liquidators, therefore, do not propose to put objections regarding the payment of
management fees before the Court at this time, but it is open to policyholder to challenge the decision to
collect fees by application under s. 273 of the BVI Insolvency Act, 2003, as explained in question 5A above.
En invändning mot att betala förvaltningsavgifter är inte en invändning mot metoden för
tillgångsfördelningen som fastställts av BVI-Domstolen. En invändning avseende förvaltningsavgiften
utgör istället ett bestridande av skulden till Victory Life. Likvidatorerna avser för närvarande inte att ta
invändningar avseende förvaltningsavgifterna vidare till Domstolen, men det står försäkringstagarna fritt
att överklaga beslutet att ta ut avgifter genom ansökan enligt paragraf 273 i Insolvenslagen från 2003
(Brittiska Jungfruöarna), som förklarats under fråga 5A ovan.
7.
OBJECTIONS
7.
INVÄDNINGAR
7A) If a policy holder wishes to object to the decision of the BVI court on December 17 2014, how will
these objections be treated?
7A) Om en försäkringstagare vill invända mot BVI-Domstolens beslut av de den 17 december 2014
(”Domstolens Beslut”), hur kommer dessa invändningar att behandlas?
Any creditor or policyholder of Victory Life who wishes to object and challenge the determination of the
BVI Court in relation to the scheme of distributions must state his objection in writing, stating the brief
reasons for the objection in order for the Joint Liquidators to address your concerns in the first instance.
Such objection should be provided to the Joint Liquidators by 4:00pm (BVI time) on 23 January 2015.
Objections can be made by email and should be sent to victorylife@kpmg.vg. Please mark your email
OBJECTION TO DISTRIBUTION METHOD.
Om någon av Victory Lifes borgenärer eller försäkringstagare vill invända mot BVI-Domstolens beslut
måste detta ske skriftligen varvid skälen för invändningen ska anges, för att Likvidatorerna som ett första
steg ska kunna behandla invändningen. En sådan invändning ska lämnas till Likvidatorerna senast den 23
januari 2015 kl. 16.00, lokal tid på Brittiska Jungfruöarna. Invändningar kan göras via e-mail och ska
skickas till victorylife@kpmg. Vänligen märk mailet med INVÄNDNING MOT METOD FÖR
TILLGÅNGSFÖRDELNING
In the first instance the Joint Liquidators will discuss the objection with policyholders. If the explanations
provided by the Joint Liquidators are sufficient for the policyholder to withdraw their objection then the
objection will not be raised by the Joint Liquidator with the BVI Court.
Som en första åtgärd kommer Likvidatorerna att försöka diskutera invändningen med försäkringstagarna.
Om de förklaringar som Likvidatorerna ger är tillräckliga för försäkringstagarna för att återkalla sin
invändning kommer Likvidatorerna inte ta invändningen vidare till BVI-domstolen.
If there are objections still in place as at close of business on 23 January 2015 the Joint Liquidators will
need to apply to Court. Policy holders who have objections outstanding will receive notice of this
application. It will be an application for directions on how such objections are to be determined. This will
21 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only be accompanied by a witness statement of one of the Joint Liquidators which will exhibit to it any
outstanding objections in the format that those objections were provided to the Joint Liquidators.
Om det per affärsstängningen den 23 januari 2015 fortfarande finns invändningar kvar måste
Likvidatorerna ansöka till Domstolen. Försäkringstagare som har invändningar kommer få ett meddelande
om denna ansökan. Det kommer röra sig om en ansökan om att få riktlinjer för hur den aktuella
invändningen ska hanteras. Denna kommer att inges tillsammans med ett vittnesmål av en av
Likvidatorerna där alla utestående invändningar, i det format dessa har mottagits av Likvidatorerna,
kommer att bilageras.
At least two weeks’ notice of the application for directions will be given to objecting policyholders.
De försäkringstagare som gjort invändning kommer meddelas senast två veckor före det att ansökan om
att få riktlinjer inges.
Any objecting policyholder is entitled to be heard at the directions hearing. This would involve appointing
BVI Counsel to represent you in the BVI Court. At the directions hearing your BVI counsel would likely
then be given an opportunity to contest the distribution scheme at a separate hearing which would need to
be scheduled in line with the BVI Court’s availability and in advance of which both sides would normally
have an opportunity to file evidence.
Alla försäkringstagare som invänt har rätt att yttra sig vid förhandlingen avseende riktlinjer. Detta kräver
utseende av ombud på Brittiska Jungfruöarna för att representera dig i BVI-Domstolen. Vid förhandlingen
avseende riktlinjerna kommer ditt ombud på Brittiska Jungfruöarna sannolikt ges tillfälle att ifrågasätta
utdelningsordningen vid en separat förhandling vilket skulle behöva planeras in med hänsyn tagen till BVIDomstolens tillgänglighet och innan denna förhandling ska båda parter normalt ges möjlighet att inge
bevisning.
Alternatively, the Joint Liquidators, as officers of the BVI Court, can also work with policyholders to ensure
their objections are considered at the Court’s directions hearing. The Joint Liquidators cannot, however,
offer any advice in relation to an objection or how it should be expressed.
Alternativt kan Likvidatorerna, såsom BVI-Domstolens ämbetsmän, också arbeta tillsammans med
försäkringstagarna för att tillse att deras invändningar tas under beaktande vid domstolens förhandling
avseende riktlinjer.
Open letters to the Court, direct from policyholders are unlikely to be satisfactorily bought to the Court’s
attention and we would not recommend trying to communicate with the Court in this manner.
Öppna brev till Domstolen, direkt från försäkringstagare kommer sannolikt inte komma till Domstolens
kännedom på ett tillfredställande vis och vi rekommenderar inte att direktkontakt tas med Domstolen på
detta vis.
The process for objections was determined to ensure that all policyholders and creditors have the means to
formally challenge the Court’s determination, appreciating that it is appropriate to attempt to give all
policyholders the same opportunities during the liquidation of the Company and also appreciating the
potential cost implications for policyholders of having to appoint BVI Counsel directly.
Processen för invändningar är avsedd att tillse att alla försäkringstagare och borgenärer har möjlighet att
formellt invända mot Domstolens beslut, och vi är måna om att alla försäkringstagare ska ha samma
möjlighet under avvecklingen av Bolaget och har också förståelse för de potentiella komplikationer det kan
innebära för försäkringstagarna vid utseende av ombud på Brittiska Jungfruöarna.
22 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only It may also be appropriate in advance of this hearing for the Joint Liquidators to bring to the Court’s
attention any issues raised by policyholders in relation the Joint Liquidators' actions which are not
objections to the distribution method. This will be to enable the BVI Court to determine if they are
objections to the scheme of distribution itself as set out in the Court Order and, as a result, whether those
issues must be determined before any distributions can be made. For example the BVI Court may determine
that an objection to a practical aspect of how the scheme will be implemented (for example where a
policyholder does not believe that they should be paying due management fees) and is not an objection to
the scheme itself and so need not delay distribution to other policyholders.
Det är även lämpligt att om Likvidatorerna före förhandlingen kan fästa Domstolens uppmärksamhet vid
eventuella frågor från försäkringstagarna som relaterar till Likvidatorernas åtgärder vilka inte är
invändningar mot metoden för tillgångsfördelningen. Detta syftar till möjliggöra för BVI-Domstolen att
avgöra om dessa är invändningar mot utdelningsordningen i sig såsom det uttrycks i Domstolens Beslut
och därvid avgöra om dessa måste behandlas före utdelningen kan påbörjas. Till exempel kam BVIDomstolen bestämma att invändningar mot praktiska aspekter av hur utdelningsordningen ska tillämpas
(till exempel när en försäkringstagare inte anser sig skyldig att betala en förvaltningsavgift) och som inte
är en invändning mot utdelningsordningen som sådan inte ska fördröja utdelningen till försäkringstagarna.
7B) Will the court treat every single objection from the policy holders separately or will they treat them all
at once?
7B) Behandlar BVI-Domstolen varje invändning separat eller behandlas de gemensamt?
Each objection will be put before the Court as received, however, we anticipate that the Court will deal
with these objections at the same time and if appropriate consider similar objections together. The exception
to this might be if a policyholder engages his own BVI legal counsel to represent him in Court to object to
the BVI Court’s determination. In this instance, this policyholder’s objection may be subject to a separate
hearing which will need to be scheduled.
Invändningarna kommer skickas till domstolen var för sig. Domstolen kan dock pröva invändningarna
samtidigt och, om domstolen bedömer det vara lämpligt, behandla liknande invändningarna tillsammans.
Detta gäller dock inte invändningar från försäkringshavare som anlitat eget juridiskt ombud på Brittiska
Jungfruöarna. I dessa fall kommer försäkringshavarens invändning att prövas av Domstolen vid en särskilt
utsatt förhandling.
7C) How will policy holders be affected if a policy holder objects to the decision?
7C Hur påverkas övriga försäkringshavare av att en försäkringshavare invänder mot domstolens beslut?
For example, if policy holder A wishes to object to the decision how will this affect policy holder B who
accepts the decision? In this case, could an objection imply that policy holder B will have to wait for the
final payment/transfer?
Hur påverkas exempelvis försäkringshavare A, som har accepterat domstolens beslut, om
försäkringshavare B invänder mot beslutet? Kan detta innebära att försäkringshavare A tvingas vänta på
den slutliga betalningen/överföringen?
Unfortunately, until the BVI court determines whether the Order of the 17 December 2014 should stand,
the distribution process cannot commence. The BVI Court has tentatively scheduled a date in the second
week of February to give directions as to how it intends to decide the objections. If a further hearing is
23 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only required, for example because a policyholder has engaged counsel to act for them, then this will further
delay the commencement of payments / transfers to policyholders.
Utdelningsförfarandet kan inte inledas innan BVI-Domstolen slutligt avgjort om beslutet av den 17
december 2014 ska stå fast. Domstolens avsikt är lämna ett preliminärt besked om domstolens inställning
till invändningarna under den andra veckan i februari. Om domstolen anser att ytterligare förhandlingar
är nödvändiga, t.ex. om någon försäkringshavare anlitar ett juridiskt ombud på Brittiska Jungfruöarna för
att invända mot domstolens beslut, kommer utdelningsförfarandet till samtliga försäkringshavare försenas.
8.
SALE OF BUSINESS
8.
FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHETEN
8A) Is a sale of Victory Life’s assets and its policyholders going to be achieved?
8A) Kommer en försäljning av Victory Lifes tillgångar och försäkringstagare komma till stånd?
We have asked interested parties to submit offers for the business by no later than close of business on 19
January 2015. We have also asked interested parties to confirm their existing regulatory status with regards
to the types of insurance products offered by Victory Life. We have informed them that we will most likely
require the consent of the Swedish Finansinspektionen, the Norwegian Finanstilsynet and the BVI Financial
Services Commission to agree to the assets of Victory Life and its policyholders being sold to a purchaser.
Likvidatorerna har varit i kontakt med intressenter till att förvärva Victory Lifes verksamhet. Intressenterna
har ombetts att inkomma med sina slutliga anbud senast vid affärsdagens slut den 19 januari 2015.
Intressenterna har även ombetts bekräfta att de uppfyller de legala krav som ställs på en verksamhet
omfattande Victory Lifes försäkringsprodukter. Vidare har intressenterna informerats om att en överlåtelse
av Victory Lifes tillgångar och försäkringstagare med största sannolikhet kommer kräva godkännanden
från svenska Finansinspektionen, norska Finanstilsynet och Kommissionen för finansiella tjänster på
Brittiska Jungfruöarna.
We continue to believe that a sale of Victory Life’s assets and associated policyholder liabilities is in the
best interests of all policyholders. However, it is a difficult proposition for any purchaser. Particularly, as a
result of factors such as:
En överlåtelse av Victory Lifes tillgångar och försäkringstagare bedöms fortfarande vara den mest
gynnsamma lösning för försäkringstagarna. Ett förvärv ställer dock höga krav på en köpare av
verksamheten, bland annat mot bakgrund av att:
the wide variety of assets which Victory Life holds;
Victory Lifes olika tillgångar och hanteringen av dessa;
the multijurisdictional nature of those assets;
att tillgångarna och hanteringen av tillgångarna är beroende av flera olika jurisdiktioner;
the multiple jurisdictions policyholders are based in (which are often different from the jurisdictions of
assets associated with those policyholders);
att bolaget har försäkringstagare i flera olika jurisdiktioner samt att dessa jurisdiktioner i många fall skiljer
sig från den jurisdiktion som gäller för respektive försäkringstagares egendom;
the high historic cost of running Victory Life;
att de historiska kostnaderna för att driva Victory Lifes verksamhet varit förhållandevis höga;
24 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only the cashflow insolvency of Victory Life
att Victory Life är insolvent sett till sitt kassaflöde;
the withdrawal, over the last two years, of a significant proportion (c.2,400 policies) of the higher value
policies of the Victory Life; and
att en betydande del (ca 2 400 st.) av Victory Lifes större försäkringspolicyer har dragits tillbaka under de
senaste två åren; samt
the serious historic irregularities in the management/compliance of Victory Life.
Victory Lifes historiska oregelbundenhet kring ledning och regelefterlevnad.
If no sale can be agreed before 26 January 2015 (assuming there are no outstanding objections) the Joint
Liquidators will commence working with policyholders to enable them to transfer their policy or the
underlying asset to themselves or another provider. Alternatively, we will work with policyholders to assist
with redeeming / realising the asset and transferring the proceeds to the policyholder. Whilst a sale may
still be possible after 26 January 2015, we expect that substantial volumes of policyholders will wish to exit
Victory Life in the first quarter of 2015 and we will have no grounds on which to prevent their departure.
Har en överlåtelse av verksamheten inte skett senast den 26 januari 2015 (under förutsättning att det vid
denna tidpunkt inte finns några utestående invändningar) kommer Likvidatorerna tillsammans med
försäkringstagarna möjliggöra för försäkringstagarna att flytta sina försäkringar eller de underliggande
tillgångarna till sig själv eller någon annan försäkringsgivare. Alternativt kommer Likvidatorerna
tillsammans bistå försäkringstagarna med att lösa in eller realisera de underliggande tillgångarna samt
att överföra likvida medel till respektive försäkringshavare. Även om en försäljning av Victory Lifes
verksamhet är möjlig även efter den 26 januari 2015 finns troligtvis önskemål från ett antal
försäkringstagare att avsluta sina försäkringar hos Victory Life under det första kvartalet 2015.
Likvidatorerna saknar grund för att förhindra försäkringstagarnas avslutande av sina försäkringar.
9.
OTHERS
9.
ÖVRIGT
9A) is there a summary available of victory Life financials and cash flow over the past few years.
9A) Finns någon sammanställning över Victory Lifes ekonomiska situation och kassaflöde under de senaste
åren?
Unfortunately, the Joint Liquidators do not have this information available at this time. Our priority at this
time is transferring assets to policyholders as quickly as possible or achieving a sale of Victory Life’s assets
and corresponding liabilities. We want to ensure that if a sale cannot be achieved, we can commence
distributing as quickly as possible to prevent policyholders being "trapped" with Victory Life for too long.
Information om Victory Lifes ekonomi och kassaflöde under de senaste åren kan i dagsläget inte hållas
tillgängligt. Arbetet under avvecklings inledande skede har istället fokuserat på att så tidigt som möjligt
kunna överföra tillgångar och medel till försäkringstagarna samt arbetet med att sälja Victory Lifes
verksamhet. Om en försäljning av Victory Lifes verksamhet inte kommer till stånd kommer
25 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only utdelningsprocessen inledas så snart som möjligt, i syfte att möjliggöra för försäkringstagarna att byta
försäkringsgivare utan onödig fördröjning.
In due course, as part of a statutory investigation into the directors' conduct, the Joint Liquidators will
examine the past performance of Victory Life to determine if the directors knew, or ought to have known
that Victory Life was insolvent and whether or not there are recovery actions that should be commenced
against them.
Nästa steg av förvaltningen kommer innehålla en utredning av ledningens vetskap och agerende.
Likvidatorerna kommer bland annat utreda Victory Lifes historiska prestationer och ageranden i syfte att
avgöra om ledningen kände till eller borde ha känt till att Victory Life var insolvent sett till sitt kassaflöde.
Vidare kommer Likvidatorerna utreda möjligheterna till att rikta krav mot ledningen.
9B) Can you please describe the events leading up to the liquidation including quantifying the Swedish
court decisions impact on the Victory Life business.
9B) Beskriv händelseförloppet som föregått den aktuella avvecklingen av Victory Life samt betydelsen av
avgöranden från svensk domstol för Victory Lifes verksamhet
The British Virgin Islands Financial Services Commission petitioned the British Virgin Islands Court to
appoint liquidators on the grounds that it was just and equitable to appoint a liquidator and in the public
interest to do so.
Avvecklingsförfarandet inleddes med att Kommissionen för finansiella tjänster på Brittiska Jungfruöarna
begärde att BVI Domstolen utsåg en eller flera likvidatorer för Victory Life då det låg i allmänhetens
intresse att bolagets avvecklades.
The British Virgin Islands Financial Services Commission sought the appointment of the Joint Liquidators
in response to concerns with respect to serious breaches of the Company’s regulatory obligations and the
prosecution of two of the Company’s principals by the Swedish Economic Crime Authority.
Kommissionen för finansiella tjänster på Brittiska Jungfruöarna begärde särskilt att Likvidatorerna utsågs
för att på ett kvalitativt och effektivt sätt granska de regulatoriska överträdelser som Victory Life begått
samt omständigheterna kring och påverkan av de åtal som väckts mot två av bolagets ställföreträdare av
den svenska Ekobrottmyndigheten.
In breach of British Virgin Islands legal requirements Victory Life did not have a registered agent; refused
to appoint an actuary approved by the Financial Services Commission; and was without an auditor.
Som exempel på bolagets regulatoriska överträdelser nämndes att bolaget saknat ett registrerat ombud,
inte tillsatt en aktuarie samt saknat revisor, trots att lagstiftningen på Brittiska Jungfruöarna ställde
uttryckliga krav på detta.
The commission also had significant concerns about the prosecution of two of the Company’s principals
for serious tax fraud in Sweden arising from the conduct of Victory Life’s business. This prosecution has
led to custodial sentences which are currently under appeal.
Kommissionen för finansiella tjänster på Brittiska Jungfruöarna uttryckte även sin oro över det faktum att
två av Victory Lifes ställföreträdare åtalats för skattebrott i Sverige hänförligt till verksamheten i Victory
Life. Åtalen har lett till utdömda fängelsestraff för ställföreträdarna. Domen är dock överklagad.
Furthermore, Victory Life’s insurance manager in the British Virgin Islands resigned and was not replaced;
its specific policy holder assets and corresponding specific policy holder liabilities accounts were declining;
and, the Commission received several complaints and adverse reports about how Victory Life was
conducting its business from both policy holders and foreign regulatory authorities.
26 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Vidare saknade Victory Lifes försäkringsdirektör sedan den tidigare försäkringsdirektören avgått från sin
post. Bolagets specifika tillgångar hänförliga till en enskild försäkringstagare minskade. Kommissionen
för finansiella tjänster på Brittiska Jungfruöarna mottog även ett flertal klagomål och anmälningar från
såväl försäkringstagare som utländska myndigheter avseende Victory Lifes verksamhet.
The Joint Liquidators have not taken steps to quantify the impact of these respective events on Victory
Life’s business. It is known that over the last 24 months substantial numbers of policyholders have left
Victory Life and this has had an ongoing impact on the viability of Victory Life’s business because of the
significant reduction in management fees being paid at a time when costs were not also reducing
accordingly.
Likvidatorerna har inte fastställt till vilken grad dessa omständigheter påverkat Victory Lifes verksamhet
och lett till den aktuella avvecklingen av bolaget. Det står dock klart att bolaget under de senaste 24
månaderna har förlorat en betydande andel av sina försäkringstagare, vilket haft en permanent påverkan
på bolagets intäkter. Bolagets kostnader har dock inte minskats i proportion till intäktförlusten.
Since our appointment, the Joint Liquidators have determined that the cashflow issues of Victory Life are
significantly worse than we were led to believe was the case initially. The Joint Liquidators careful review
of Victory Life has shown that it is currently cash-flow insolvent (despite the efforts of the Joint Liquidators
to substantially reduce the costs base of Victory Life).
De uppgifter om Victory Lifes kassaflöde som initialt lämnats till Likvidatorerna har efter en närmare
granskning visat sig vara felaktiga. Likvidatorernas utredning visade även att Victory Life är insolvent sett
till sitt kassaflöde, trots Likvidatorernas försök att minska bolagets kostnadsbas.
Victory Life had less than US$100,000 remaining in its general bank account on appointment and the
majority of these funds have had to be utliised to make essential payments (for example to ensure that the
electronic records of VL are maintained) in order to enable assets to be attributed to specific policyholders.]
Victory Life hade mindre än 100 000 amerikanska dollar på sitt huvudsakliga bankkonto och en stor del av
dessa medel har använts för att genomföra verksamhetsavgörande betalningar (t.ex. för att säkra
omhändertagandet av bolagets elektroniska register) i syfte att utreda och säkerställa äganderätten till
aktuell försäkringsegendom.
The amount of assets valued at zero in Victory Life’s books and records is substantially larger than the
available evidence initially had suggested, meaning that the assets available to fund the distribution process
are lower than originally envisaged.
Bolagets övriga tillgångar har i stor utsträckning, och i strid med tidigare uppgifter som lämnats till
Likvidatorerna, bedömts sakna värde. Detta innebär att de medel som initialt bedömts varit tillgängliga för
utdelningsprocessen uppgår till ett lägre värde än vad som tidigare gjorts gällande.
The number of assets which appear to be overvalued in Victory Life’s books and records is also
substantially higher than the available evidence initially had suggested, also meaning that the assets
available to fund the distribution process are lower.
Vidare är antalet poster i Victory Lifes bokföring i behov av nedskrivningar större än vad som tidigare
indikerats. Även detta innebär att de medel som initialt bedömts varit tillgängliga för utdelningsprocessen
uppgår till ett lägre värde än vad som tidigare gjorts gällande.
There are also further additional potential issues which we are investigating such as the possible withdrawal
of Victory Life funds by the Norwegian tax authority, potential litigation in Sweden by creditors and the
need to conduct statutory investigations into the conduct of directors.
Likvidatorerna utreder ytterligare potentiella fel och brister i bolagets ekonomi, verksamhet och bokföring;
t.ex. det norska skatteverkets tillbakadragande av Victory Lifes medel, potentiella tvister med borgenärer i
Sverige samt behovet av att inleda utredningar lagstadgade utredningar mot bolagets ställföreträdare.
27 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 9C) Assurance Service, what role will they be playing in the liquidation from now on?
9C) Vilken roll kommer Assurance Service ha i den fortsatta avvecklingen?
I see that you refer questions to them. Are they still to be considered the administrator and will they do the
administrative work from 26th and onwards?
Är Assurance Service att betrakta som förvaltare för den fortsatta avvecklingen och kommer de sköta
avvecklingens administrering från och med den 26:e?
The Joint Liquidators have retained Assurance Services and a number of consultants to minimise their own
staff’s time costs. However, there is still a need for substantial involvement by the Joint Liquidators and
their staff to ensure the distribution process is properly set up, managed and controlled.
Likvidatorerna har anlitat Assurance Service och ett ytterligare antal externa konsulter för att minimera
kostnaderna hänförliga till Likvidatorerna. Det finns dock fortfarande ett stort behov av Likvidatorernas
arbete under avvecklingen, bland annat för att säkerställa att utdelningsförfarandet inleds, hanteras och
kontrolleras på ett adekvat sätt.
9D) Regarding the asset reconciliation, are you planning to be done with this by the 23rd?
9D) Kommer avstämningen av bolagets tillgångar vara avslutad den 23:e eller kommer Assurance Service
göra avstämningen för att minska kostnaderna?
Or is Assurance Services doing this as they already started (to keep costs down). For us as IFAs we would
like to double check this assets reconciliations before we send in the clients instructions.
Eller gör Assurance Services detta som angivits (för att hålla kostnaderna nere). IFA:erna önskar
kontrollera tillgångsavstämningen innan instruktioner avseende respektive klient skickas.
At this time we are not verifying individuals accounts held with Victory Life, it is our intention that this
will be done in due course as part of the distribution process. However, we have no reason to believe that
any shares / units or accounts have been transferred out of Victory Life.
Likvidatorerna kan i dagsläget inte verifiera individuella konton hos Victory Life. Avsikten är att påbörja
individuella avstämningar under ett senare steg av utdelningsprocessen. Det saknas dock anledning att tro
att aktier / andelar eller konton har överförts från Victory Life.
Assurance Services have begun the first stage in this reconciliation process with supervision from the Joint
Liquidators.
Assurance Services har påbörjat tillgångsavstämningen under överinseende av Likvidatorerna.
The Joint Liquidators have been informed by a number of policyholders that they no longer wish to deal
with their IFA. As a result, the Joint Liquidators will require specific individual policyholder consent in
every case to deal directly and solely with an IFA.
Likvidatorerna har informerats om att flera försäkringstagare inte längre vill hantera sin försäkring genom
IFA:er. Mot bakgrund av detta kommer ett särskilt intygande i varje enskilt fall krävas från respektive
försäkringstagare vid användandet av IFA:er. Givet att ett sådant godkännande lämnas av
försäkringstagaren kommer
Subject to the consent of relevant policyholders, the Joint Liquidators will be happy to work with IFAs. It
is our current intention that asset statements will be sent out to policyholders along with a form asking them
to set out how they would like their asset to be dealt with and for them to confirm whether the Joint
Liquidators should liaise directly with the IFA, with the policyholder, or with both.
28 N.B. Swedish translation is for convenience purposes only Under förutsättning att försäkringstagarna samtycker till det kommer Likvidatorerna arbeta tillsammans
med berörda IFA:erna. Likvidatorerna avser att skicka en tillgångsredogörelse till varje försäkringstagare
tillsammans med en blankett där försäkringstagaren ska ange hur deras egendom ska hanteras under
utdelningsprocessen samt om de fortlöpande kontakterna ska ske med försäkringstagaren, en IFA eller med
båda.
9E) Why can’t Swedish based assets be retained to deal with Swedish policyholders and the same in other
countries?
9E) Varför kan inte tillgångar i Sverige innehållas för svenska försäkringstagares räkning och på samma
vis i andra länder?
Victory Life enabled policyholders to invest in assets in multiple jurisdictions and not only in their country
of residence. As a result it is not the case, for example, that all Norwegian policyholders have Norwegian
assets or indeed that all assets in Norway are owned by Norwegian policyholders. This results in an
incredibly complex cross jurisdictional situation and it is simply not feasible to utilise assets to meet
policyholder liabilities on a country by country basis.
Victory Life gjorde det möjligt för försäkringstagare att investera i tillgångar i ett stort antal jurisdiktioner
och inte endast det land de hade hemvist. Till följd av detta är det inte så att alla Norska försäkringstagare
har sina tillgångar i Norge eller att tillgångar i Norge ägs av Norska försäkringstagare. Detta resulterar i
en mycket komplex gränsöverskridande situation och det är helt enkelt olämpligt att disponera tillgångar
för att betala försäkringstagare baserat på vilket land dessa befinner sig i.
29