Medicinska Föreningen i Stockholm Verksamhetsberättelse 2008

advertisement
Medicinska Föreningen i Stockholm
Verksamhetsberättelse
2008
Medicinska Föreningen i Stockholm
Box 250, 171 77 Stockholm
Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna
Tel: 08 – 524 830 70
Fax: 08 – 524 830 75
www.medicinskaforeningen.se
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Innehållsförteckning
Förord........................................................................................................................................... 3
Styrelsen och presidiet.................................................................................................................4
Näringslivsutskottet....................................................................................................................11
Förvaltningsutskottet................................................................................................................. 13
Kulturutskottet........................................................................................................................... 16
Informationsutskottet................................................................................................................ 18
Programutskottet ....................................................................................................................... 21
Idrottsutskottet .......................................................................................................................... 25
Mottagningsutskottet.................................................................................................................26
Likabehandlingsnämnden ......................................................................................................... 27
Valnämnden ...............................................................................................................................28
Biomedicinska analytikersektionen ..........................................................................................29
Sjuksköterskesektionen .............................................................................................................30
Doktorandsektionen – Graduate Students’ Association (GSA) ...............................................32
Optikersektionen Kaustika ........................................................................................................ 37
Folkhälsovetenskapliga sektionen.............................................................................................39
Audionomsektionen...................................................................................................................40
Logopedsektionen ...................................................................................................................... 41
Läkarsektionen...........................................................................................................................44
Arbetsterapeutsektionen Artemis .............................................................................................48
Medicinsk Informatiksektionen ................................................................................................49
Biomedicinutbildningssektionen ..............................................................................................50
Psykologsektionen ..................................................................................................................... 52
2/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Förord
Anna Chotigasatien
Jonas Binnmyr
Joel Ohlsson
ordförande 2008
vice ordförande
vice ordförande
vårterminen 2008
höstterminen 2008
3/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Styrelsen och presidiet
Medicinska Föreningens styrelse har haft följande sammansättning:
Ordförande
Anna Chotigasatien
Vice ordförande
Jonas Binnmyr 1/1-08 – 29/8-08
Sekreterare
Camilla Stattin
InfU:s ordförande
Benjamin Bengtsson
FU:s ordförande
Vakant
NU:s ordförande
Aelex Müller 1/1-08 – 31/7-08
Joel Ohlsson 17/9-08-31/12-08
Sophia Ceder 22/9-08 – 31/12-08
PrU:s ordförande
Linnea Nilsson 1/1 -08 – 31/8-08
Jonas Lindbäck 1/9-08 – 31/12 -08
Övrig ledamot
Erik Hagman
Övrig ledamot
Anastasios Sofiadis
Övrig ledamot
Jeanette Roos 17/9-08 – 31/12-08
Övrig ledamot
Alexander Lindqvist 22/9 – 31/12-08
Övrig ledamot
Maria Larsson 3/11-08 – 31/12-08
Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under vårterminen och 9 gånger under höstterminen.
Datum för vårterminens sammanträden har varit:
19 januari, 5 februari, 18 februari, 6 mars, 26 mars, 10 april, 22 april, 5 maj, 19 maj, 23 maj,
12 juni.
Datum för höstens sammanträden har varit:
8 september, 23 september, 6 oktober, 20 oktober, 4 november, 17 november, 25 november,
2 december, 14 december.
Under vårterminen drabbades föreningen av datorproblem samtidigt som det nya
medlemsregistersystem infördes. Då detta var mycket kaotiskt tog de administrativa
problemen upp mycket av styrelsens och framför allt presidiets tid. Därutöver arbetade
presidiet tillsammans med en liten arbetsgrupp med kårobligatoriefrågan. Denna grupp gick
bland annat på möten på SSCO, var delaktiga i Karolinska Institutets remissvar på
utredningen och skrev även ett remissvar från Medicinska Föreningen. Man lade ner mycket
arbete på att synas bland medlemmarna, bl a genom att träffa alla nyintagna studenter på
såväl introduktionsföreläsningar som introduktionsinternat. Detta resulterade i många
rekryteringar till Medicinska Föreningen som under året blev en mer levande organisation.
4/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
På vårterminen påbörjades även en översikt av Medicinska Föreningens organisation och
dess stadgar och man bjöd bland annat in De Äldstes Råd och Inspektor för att diskutera
detta.
Under höstterminen fortsatte översynen av Medicinska Föreningens organisation och
stadgar. Ett antal arbetsmöten genomfördes där hela styrelsen aktivt arbetade och man
skickade även ut e-mail och brev till såväl medlemmar som kåraktiva med information och
uppmaning till återkoppling. Dessa möten hölls vid nio tillfällen: 15 juni, 26 juni, 27 augusti,
9 september, 27 september, 29 september, 2 oktober, 8 oktober och 16 oktober. Till
fullmäktigemötet 3 november hade styrelsen utarbetat två stadgeändringsförslag; ett
omfattande förslag med betydande ändringar och ett förslag med smärre revideringar
innehållandes några av kärnfrågorna hos det förra. Det sistnämnda förslaget antogs av
Fullmäktige och röstades även igenom av nästkommande Fullmäktige den 4 december.
Förslagen lämnas till nästa presidium som förhoppningsvis fortsätter detta arbete.
Mycket arbete lades ner på att få ordning på medlemsregistersystemet. Anställandet av de
extraarbetande studenterna i kårexpeditionen möjliggjorde en effektivisering av detta
arbete. Då datorproblemen inte var av samma omfattning som under våren frigjordes mer
tid till att fördjupa sig i systemet. Det förelåg fortfarande en del problem med utskicken och i
december 2008 tillsattes en ny datornämnd som förhoppningsvis löser problemen under
2009.
Kårobligatorieutredningen färgade verksamhetsåret. Ett stort samarbete fanns här med
SSCO och de andra kårerna vid KI. Styrelsen hade bland annat en temadag på Solvik där
kårens framtid diskuterades, framför allt med tanke på den då pågående
kårobligatorieutredningen. Under höstterminen genomfördes en webbaserad
enkätundersökning bland KI:s samtliga studenter. Undersökningen syftade till att låta
studenterna utvärdera hur de uppfattar kårens pågående arbete samt till att ställa frågor om
hur de ser på en framtid eventuell utan kårobligatoriet. Undersökningen genomfördes på
svenska och engelska. Gensvaret var stort från studenterna. Enkätens svar ska
sammanställas och meddelas studenterna i lämpligt media under 2008.
Presidiet fördelade arbetet inom sig så att ordföranden främst arbetade med frågor
studiebevakningsfrågor och vice ordföranden ägnade sig åt interna frågor i föreningen. Till
studiebevakningen hörde bland annat kontakt med sektioner, och frågor som drevs centralt
på KI. Dessa innefattar bl a kårobligatorieutredningen, fund-raising till IFMSA, stöd till
psykoterapeutstudenter vars inriktning blivit nerlagd, utökat stöd med finansiering och
anställning av DO samt SO. Då Karolinska Institutet förlorade examinationsrätten för
sjuksköterskor lades mycket tid ner på att företräda de befintliga studenterna som både
5/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
orättvist behandlade och åsidosatta av Karolinska Institutet. Man tog bl a initiativet till ett
möte mellan Rektor och studenterna.
Förutom att bistå ordförande samarbetade Vice Ordförande med personalen i
kårexpeditionen för att effektivisera och få till rutiner för arbetet i expeditionen. Föreningen
har dragits med problem kring mailhanteringen och detta tog mycket tid i anspråk. Vice
Ordföranden föreslog och undersökte, på uppdrag av styrelsen, möjligheten att övergå till
Gmails mail-lösning för ideella föreningar. Då datornämnden legat i träda har mycket av
serveradministrering, mailhantering och andra IT-bekymmer tagit upp mycket tid. Under
hösten sammankallades den nya datornämnden som med sin kunskap säkerligen har mycket
att bidra med i dessa frågor. Vice Ordförande har även haft kontakt med Karolinska
Institutets fastighetsavdelning för att undersöka möjligheterna att erbjuda lokaler via deras
lokalbokningssystem Agendo.
Under 2008 arbetade styrelsen aktivt med att hitta ett företag som skulle vara villigt att
öppna ett café med studentvänliga priser i puben. Efter många intressenter som inte godtog
de ställda villkoren beslutades att två studenter och dess anhöriga skulle få starta upp denna
verksamhet. Styrelsen förhandlade fram ett avtal under december 2009 som man sedan
skickade till jurister för granskning och detta skall skrivas på av båda parter i januari då
caféverksamheten även kommer att påbörjas.
Sektionerna
Kontakten med sektionerna hölls under verksamhetsåret främst genom ordföranden.
Rådsmöten ordnades den 7 maj, 30 september och 27 oktober. Sektionsmöten besöktes
kontinuerligt. Biomedicinprogrammet blev under 2008 större då masterprogrammen i
biomedicin, bioentrepeneurskap och toxikologi gick in i denna. Den sektion som
ordföranden höll extra mycket kontakt med var sjuksköterskesektionen, framför allt efter att
Karolinska Institutet förlorat examensrätten för detta program. Kaustika lade under 2008
om sitt verksamhetsår och de övriga sektionerna arbetade på som vanligt.
Råden
Ordföranderådsmöten med sektionsordförandena hölls vilket gav positiv respons från de
deltagande. Det visade sig vara ett effektivt sätt att nå ut med information i organisationen
och rekommenderas till kommande styrelser.
6/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Utskott
Kulturutskottet blomstrade under året och köpte in 3:e radenkort på dramaten, under både
våren och hösten, anordnade en bakningskväll, filmkvällar samt museibesök.
Näringslivsutskottet arbetade mycket med planeringen av arbetsmarknadsdagen Futura
Karolina. Mycket arbete har lagts ner på att få ett gediget koncept och att lansera
varumärket. Man har samarbetat mycket med presidiet för att etablera en kontakt med KI
kring detta. Utskottet har under höstterminen attraherat många aktiva och är inne i en
positiv spiral.
Informationsutkottet bestod förutom av Medicor till största delen av dess ordförande. Ett
månatligt mailutskick gjordes till medlemmarna och kallas numera MF-info istället för
Diagnos.
Förvaltningsutskottet hade under 2008 ingen ordförande. Således föll de flesta
förvaltningsfrågorna på styrelsen under vårterminen. Under höstterminen blev utskottet
dock mer aktivt, trots avsaknad av ordförande lyckades utskottet med hjälp av dess vice
ordförande och övriga ledamöter att genomföra det arbete som krävdes.
Programutskottet höll som vanligt de återkommande arrangemangen, bl a Fredagspubarna
och de sedvanliga sittningarna. Tillsammans med förvaltningsutskottet och vaktmästare
Sten påbörjades ett förbättringsarbete av rutiner kring förhyrningar.
Idrottsutskottet skötte sig sin verksamhet väldigt självständigt och fortsatte arrangera
idrottsaktiviter för medlemmarna.
Föreningar
Föreningarna har skött sina verksamheter självständigt och fortsatt på redan inslagna vägar.
Till styrelsens stora förtjusning startades en ny förening under verksamhetsåret; Stroket. De
har som ambition att sammansluta musiker vid KI för olika typer av spelningar och hade
under slutet av 2008 redan en väl fungerande verksamhet. De övriga föreningarna arbetade
som vanligt.
Nämnder
Stipendieprövningsnämnden sammanträdde under höstterminen och utsåg mottagare av de
stipendier som styrelsen beslutat att utlysa.
Likabehandlingsnämnden arbetade vidare väldigt självständigt
7/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Stadgetolkningsnämnden och Disciplinnämnden hade ingen anledning att sammanträda.
Inspektor
Under höstterminen beslutade Medicinska Föreningens Inspektor Åsa Nilsonne att avgå
från sin post. Under denna termin trädde Proinspektor Anders Hjerpe in i hennes ställe. I
december beslutade Styrelsen att tillsätta förtroendeposten och lade fram två kandidater;
Anders Hjerpe och Tomas Cronholm.
Personal
Jens Andersson var under våren arvoderad skattmästare avgick 18/8-08 då man anställde
Rose-Marie Bäckström. Anna-Lena Lindgren var anställd som studentombud, men har
sedan 1 december tjänsteledigt. Anna Lehmusto var anställd som doktorandombud men
lämnade tjänsten 2/8-08. Under vårterminen var Marianne Genlott anställd som
kårexpeditionssekreterare, och gick i pension 31/8-08. Man beslutade att timanställa
studenter som extrapersonal i kårexpeditionen som ska ersätta kårexpeditionstjänsten och
samarbeta med skattmästaren. Sten Hårdbåge har under 2008 arbetat som vaktmästare och
förhyrningsansvarig.
Under 2008 hölls omkring 5-10 amverkansmöten mellan personal och presidiet. Personalen
hade under året även tillgång till friskvård på Friskis&Svettis.
Med anledning av Medicinska Föreningens ekonomiska situation äskades pengar för full
finansiering av DO och SO hos Styrelsen för Forskarutbildning respektive Styrelsen för
Utbildning. Styrelsen för Utbildning avslog äskan och man beslutade därför att inte
budgetera för en nyanställning av SO-tjänsten 2009. Styrelsen för Forskarutbildning
beviljade ansökan och en tillsättning av en ny DO kommer att ske under våren 2009. Kravet
för beviljan av äskan var att presidiet under våren 2009 dokumenterar och rapporterar hur
man förbättrar DOs arbetssituation på Medicinska Föreningen och att lägga fram ett förslag
på hur långsiktig finansiering kan ordnas.
Samarbete
Samarbetet med de övriga kårerna vid KI, Odontologiska föreningen (OF) och
Sjukgymnasternas studentkår (SGS) fortskred under verksamhetsåret. Kårerna deltog bl a
tillsammans vid ”Fika med rektor” vid ett antal tillfällen där presidiet fick tillfälle att
8/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
diskutera frågor med Rektor, Universitetsdirektör och Dekanus för utbildning.
Doktoranderna hade egna ”Fika med rektor. MF vidhöll även samarbetet med FFS
(Flemingsberg Förenade Studentkårer). MF var aktivt representerat i SSCO:s (Stockholms
Studentkårers Centralorganisation) styrelse. Flera kårpresidiemöten hölls med de olika
Stockholmskårerna. Under våren hade de flesta med anknytning till
kårobligatorieutredningen och under hösten stod stockholmsstudenternas bostadssituation i
centrum. Därutöver deltog presidiet i ett seminarium kring bostadssituationen och en workshop stärka och behålla sin position vid ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet.
Extern representation
SSCO cocktailpartyn
Anna Chotigasatien, Jonas Binnmyr, Erik Hagman,
Christian Höglund och Jeanette Roos
SSCO:s 50-årsjubileum
Anna Chotigasatien, Benjamin Bengtsson
SSCO:s kulturnering
Anna Chotigasatien, Jeanette Roos
Nobelfesten
Anna Chotigasatien, Joel Ohlsson, Erik Hagman,
Benjamin Bengtsson, Jonas Lindbäck, Tommi Blom,
Linnea Nilsson
Representation på KI
Delar av styrelsen var på plats då KI hade öppet hus i Flemingsberg på våren. MF
representerade även vid All Together Better Health-conference, doktorspromovering,
professorsinstallationen och examensceremonier samt KI:s mottagning av nobelpristagarna
i medicin eller fysiologi.
Dessutom deltog MF:s ordförande på rektors beslutsmöten.
Insigner
På vårterminen tilldelades Crux Parva: Jonathan Grip, Andrea Lindqvist, Maria Sedin och
Jonas Svensson.
På höstterminen tilldelades Crux Parva: Julia Arebro, Anton Forsberg, Amelie Möller,
Gustav Nilsonne, Mikael Wilzcek
Crux Magna tilldelades: Jonathan Grip, Jonas Svensson, Karin Tyllström
9/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Stipendier
Styrelsen utlyste två stipendier under 2008. Ur Medicinska Föreningens Samstiftelse för
Studier beviljades 3750 kr till både Sofia Hausel och Sofia Bertilsson.
Ur Medicinska Föreningens Samstiftelse för Studieresor beviljades 3700 kr till både Karin
Brunström och Anders Johansson.
Beviljande om medel
Styrelsen beviljade anslag för sektioner, föreningar och utskott. Dessutom beviljades extra
medel till psykologisektionen, IFMSA och kulturutskottet.
10/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Näringslivsutskottet
För att lyckas väl med ett mål behöver man ge processen dit ens absoluta hängivenhet,
vilja och fokus. I år har Näringslivsutskottet satsat starkt på vår första Futura Karolina,
Medicinska Föreningens arbetsmarknadsdag, som ägde rum den 22:a januari 2009.
Meningen med Futura Karolina var att den skulle bli en byggsten för ett nätverk av
kontakter och betydelsefulla möjligheter inför både studenternas och utskottets framtid.
Vårterminen
Leo Silvén-Möller förhandlade med det finländska vårdföretaget MedOne om att skicka
reklam via E-post till läkarstudenter på högre terminer på en kostnad av 15 kr per Epostmeddelande/student, vilket drog in ca 5000 kr.
Ordförande Aelex Müller avgick efter terminen.
Höstterminen
Utskottet fick en ny ordförande med en ny styrelse, samt ett tillskott av nya medlemmar. Leo
Silvén-Möller var årets projektgeneral till nystartade Futura Karolina och ansvariga för
övriga ansvarsområden inom marknadsföring, företagskontakt, personal, rekrytering,
teknik, ekonomi, lounge och mässa tillsattes. Under höstterminen satsade
Näringslivsutskottet bara på Futura Karolina och avstod från övriga aktiviteter, detta med
anledning av att ge projektet all fokus för att få en så lyckad dag som möjligt. Möten
sammankallades varannan vecka för planering och arbete inför arbetsmarknadsdagen.
En logga för Näringslivsutskottet och Futura Karolina utarbetades för att ge en attraktiv bild
utåt. Futura Karolina loggan spreds genom vår mässkatalog, hemsida, banners, affischer
samt olika PR aktiviteter .
Futura Karolina blev en succé med ca 30 utställare på plats, bland annat diverse Landsting
som Stockholm Län och Jämtland, sjukhus som SÖS och DS, organisationer som Läkare
utan gränser, samt Boston Consulting Group, Stockholm School of Entrepreneurship,
Handelshögskolan och olika organisationer inom KI. Utöver att närvara på mässan kunde de
ca. 600 besökarna även lyssna till föreläsningar av Boston Consulting Group och Daniel
Erichsen (en i USA arbetande läkare) samt möjlighet till middag och mingel med
företagsrepresentanter på kvällens lounge.
11/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Sophia Ceder
Ordförande för Näringslivsutskottet
12/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Förvaltningsutskottet
Även 2008 har varit ett arbetsamt år för Förvaltningsutskottet, särskilt under vårterminen.
Till det bidrog i hög grad att utskottsordföranden avgick i början av året. Utskottet har dock
fått några nya engagerade medlemmar under året vilket gjorde att utskottets arbete
fungerade allt bättre under höstterminen.
Förvaltningsutskottet bestod under året av:
Ordförande
Elia Malmsten/vakant fr.o.m. mars
Vice ordförande
Jens Andersson
Kårordförande
Anna Chotigasatien
Vice kårordförande
Jonas Binnmyr/Joel Ohlsson
Sportstuguchef
Wilhelm Gillnäs
Övriga ledamöter
Martin Engvall
Erik Hagman
Robin Krantz-Svensson
Tommi Blom
Administration
Under hösten 2007 sades avtalet med G2 Solutions om medlemsregistret Otosys Academy
och tillhörande tjänster upp. Ett nytt medlemsregister, Agera kåradministration, köptes in
från Montania Systems. I motsats till Otosys Academy, äger föreningen det till oss anpassade
systemet Agera kåradmin. Implementeringen av detta system sköttes suboptimalt. Det nya
systemet installerades inte förrän i slutet av januari och var avsett att användas till att skicka
ut vårteminsavierna. Utskottet, presidiet och personalen fick därför lägga mycket tid och
energi åt att minimera det uppkomna trasslet med registersystemet, medlemsavierna och
medlemmars mecenatkort. Följden av detta blev att förseningsavgifter ej med gott hjärta
kunde tas ut. Medlemsintäkterna kom dock till slut in. Till höstterminen kvartstod en del
problem även om det fungerade bättre. Ett stort problem har varit att få uppgifter om
antagna och registrerade studenter från Karolinska Institutet i rätt tid och i rätt format så att
de kunde läsas in i medlemsregistret. En positiv sak var att kostnaderna för den löpande
driften av medlemsregistret och utskick av terminsräkningar kunde reduceras avsevärt.
Till sommaren gick Marianne Genlott i pension och administrationen omorganiserades. En
administratör, Rose-Marie Bäckström, anställdes för att ansvara både för
medlemsadministrationen och för ekonomin. Till sin hjälp fick hon timanställda studenter
vilka bemannade kårexpeditionen under hösten. Under hösten fortsatte visst trassel med
13/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
medlemsaviutskicken varför administratörens fokus framförallt lades på
medlemsadministration snarare än ekonomin. Ekonomin sköttes därför av
Förvaltningsutskottets vice ordförande och vikarierande skattmästare, Jens Andersson.
En ny kontoplan, som utarbetades under förra året, har börjat användas.
Årsredovisningen för 2007 blev försenad p.g.a. att Medicinska Bokhandelns årsredovisning
var försenad, vilket gjorde att Medicinska föreningen inte kunde upprätta
koncernredovisning i rätt tid. Årsredovisningen kunde inte färdigställas och antas av
Fullmäktige förrän under höstterminen. Utformningen och innehållet har dock utökats och
förbättrats under året.
Kårhuset
Kårhuset renoverades för ett par år sedan. Iordningställandet av huset, framför allt
ovanvåningen, gjordes dock aldrig då det drogs i nödbromsen efter uppdagandet att
ombyggnationen kraftigt dragit över budget. Ett förslag gjordes, av en folkhögskola för
inredningsarkitekter, för att med små medel iordningställa ovanvåningen. Förslaget
bedömdes dock av Fullmäktige som en alltför stor kostnad varför förslaget röstades ner.
Vissa småförändringar gjordes dock under våren och sommaren.
Under hösten fick vi kontakt med KI Education som var intresserade av att hyra in sig på
ovanvåningen vilket skulle medföra betydande intäkter på bekostnad av medlemmars
tillträde till huset. Förslaget bordlades dock av Kårhusstiftelsen som ville undersöka
alternativa intäktskällor.
Ett nytt städavtal slöts med Rengörare Näslund, vilket sänkte kostnaden för städningen.
Dock kvarstod missnöje med det sätt städningen sköttes på.
Uthyrningspriserna och alkoholpriserna för förhyrare justerades. Ett barkit inskaffades
vilket kan hyras av förhyrare till en kostnad om 100 kr. Serveringsansvarigarvodet
justerades. Möjligheten att hyra ut porslin till förhyrare undersöktes och diskuterades men
resulterade inte i en konkret tariff på grund av praktiska problem med porslinshantering,
förråd och personal.
Sponsorering tecknades med SLDRS som erbjöd ljuseffekter till aulan mot att finnas med på
våra affischer vid marknadsföring. Vidare införskaffades trådlösa mikrofoner, en rackmixer
– för att förenkla styrningen av ljudet, och några ytterligare ljuseffekter.
Under året har en del problem med servern uppstått som krävt en hel del energi för att
komma tillrätta med och orsakat en hel del frustration hos personal och aktiva. Ett par
14/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
UPS:er köptes in för att säkra strömmen för servern. Aktiva till Datornämnden har vid två
tillfällen rekryterats och problemen har under årets lopp blivit färre.
En större hårddiskkrasch inträffade under året vilket ledde till mycket extraarbete för
personal och förtroendevalda.
Mot slutet av året tecknades ett avtal med en restauratör för att driva ett studentcafé i puben
med studentvänliga priser.
Solvik
Hyran för Solvik på sommaren höjdes för att Solvik ska kunna börja bära sina egna
kostnader och förhoppningsvis dra in en liten vinst. Sportstugunämndens arbete har fortsatt
som vanligt med reparationer och underhåll av Solvik. Renoveringen av fönstren har
påbörjats men torde ta flera år att avsluta. Sportstugunämnden har börjat omarbeta
informationen som lämnas till förhyrarna av Solvik så att den blir bättre och mer
lättillgänglig. En begäran om omprövning av tidigare fastighetstaxeringsbeslut för Solvik
gjordes hos Skatteverket, m.a.p. att Solvik inte har vattentoalett och dusch vilket felaktigt
har uppgivits i fastighetsdeklarationerna. Begäran beviljades och taxeringsbesluten
ändrades.
Personal
Stora förändringar har skett i personalstyrkan under året. Av de som fanns med vid årets
början kvarstår endast vaktmästaren, Sten Hårdbåge. Doktorandombudsmannen, Anna
Lehmusto, sade upp sig under våren, efter stora besvär med en instabil infrastruktur som
försvårat för personalen att effektivt kunna utföra sitt arbete. Hon slutade i början av
augusti. Tjänsten stod fortfarande obesatt vid årets slut. Detta då Karolinska Institutet inte
har velat finansiera hela tjänsten. Expeditionssekreteraren, Marianne Genlott, gick i pension
till sommaren och en ny administratör, Rose-Marie Bäckström, anställdes till hösten.
Timanställda studenter bemannade kårexpeditionen på sen eftermiddag/kväll några dagar i
veckan. Studentombudsmannen, Anna-Lena Lindgren, ansökte och beviljades tjänstledighet
fr.o.m. december.
15/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Kulturutskottet
2008 års styrelse för Kulturutskottet bestod av:
Maria Larsson (ordförande)
[email protected]
Martin Engvall
[email protected]
Karin Tyllström
[email protected]
Robel Malki
[email protected]
Dag Grundel
[email protected]
Under 2008 genomförde Kulturutskottet följande projekt:
Filmkvällar
Vid två tillfällen anordnades filmvisningar i MFs lokaler. KU ansökte om licens av Swedish
Films för filmvisning för en sluten grupp på 50 personer eller färre. Licensen kostade 1450
kr per kalenderår som äskades från MF och innefattade 80% av marknadens filmer.
Ett samarbete med SöderS Bio inleddes också vilket innebar att alla MFs medlemmar även
fick besöka deras filmvisningar i Huddinge och vice versa.
Föreläsning om Retzius
KU anordnade en föreläsning med Olof Ljungström på förfrågan från KIs Kulturenhet som
svar på insändaren i Medicor angående Anders och Gustav Retzius. Evenemanget
sponsrades av Kulturenheten.
Vårsalong – fototävling
I maj höll KU en fototävling där kårens medlemmar fick skicka in sina bidrag. Alla bidrag
trycktes upp och vinnarbidraget förstorades och ramades in. Allt sponsrades av OdenLab.
Bakkväll
I december anordnades en julbakkväll med filmvisning i MFs lokaler under ledning av en
gästande bagare. Alla kårens medlemmer bjöds in och 1500 kr äskades från MF.
16/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Dramaten 3e raden-kort
KU inhandlade ett Dramaten 3e raden-kort för 400 kr. Detta var giltigt under vårterminen
2008 och pengarna äskades från MF.
Hagströmer-Biblioteket
KU besökte Hagströmer-Biblioteket och skrev en artikel om detta i Medicor.
Teater/Museer/utställningar
Under 2008 erbjöd KU kontinuerliga tillfällen för gemensamma
teater/musei/utställningsbesök.
Medicor
KU har skrivit flera artiklar till Medicor under 2008. Ekonomi
KUs budget för 2008 var 1000 kr. Dessa pengar användes till möten och tilltugg till
filmkvällar. Utöver detta äskade KU om:
•
Totalt 3000 kr för 4 st Dramaten 3e raden-kort giltiga under hela 2008 varav 400
kr användes samt 1450 kr för filmrättigheter från Swedish Films.
•
1500 kr för inköp till bakkväll.
17/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Informationsutskottet
Under 2008 bestod informationsutskottet av Benjamin Bengtsson (ordf.) Jonathan Ilicki
(chefred. Medicor), samt övriga ledamöter Tomas Laíño, Frederick Wibe och Emelie
Wahlstedt.
Utskottet har huvudansvaret för Medicinska Föreningens hemsida
(www.medicinskaforeningen.se) och administrerar e-mailutskick till kårens medlemmar. I
dessa avseenden har arbetet fungerat bra. Ett av målen som formulerades i
verksamhetsplanen var att integrera nyhetsbrevet, hemsidan och Medicor till större
utsträckning. Detta har till viss del åstadkommits genom att i utskicken länka till texter på
hemsidan och uppmuntra till användning av hemsidans funktioner. Försök gjordes att få lite
tid på KIs informationsskärmar (de i biblioteket med rullande information). Den ansvarige
på KI visade dock inget intresse för samarbete. Det regelbundna e-mailutskicket Diagnos
bytte namn till MF-info.
På grund av bristande organisation och antal engagerade på Medicinska Föreningen har
vissa fått lägga mycket tid på uppgifter som egentligen ligger utanför deras egentligen
arbetsuppgifter. Som framgår av informationsutskottets verksamhetsplan för 2008 (skriven
080423) så hade informationsutskottet mycket att göra med kåravgifterna under våren, dels
på grund av personalbyte i kårexpeditionen. I början av hösten fungerade undertecknad som
stöd för kårens ordförande då vice ordförande saknades tillfälligt. Detta tog som mest upp
över 20 timmar på en vecka. Under större delen av tiden sköttes dessutom utskottets
uppgifter enbart av en person. Som en följd av detta har utskottet tyvärr inte kunnat lägga
mycket tid på utveckling av nya strategier utan fokuserat på att klara av de givna
arbetsuppgifterna.
Informationsutskottet genom Benjamin Bengtsson
Medicor
Syfte
Kårtidningen Medicor har som mål att vara en professionell granskande tidskrift som
uppskattas av alla dess läsare. Tidningens innehåll ska vara utav intresse för så många som
möjligt av Medicinska Föreningens medlemmar men även kunna inneha ett självstående
nyhetsvärde. För att uppnå dess syfte är det viktigt att tidningen har en inspirerad och
drivkraftig redaktion. Därutöver ska tidningens redaktion utbildas och utvecklas
18/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
fortlöpande under året. Medicor har även som mål att bli självförsörjande med hjälp av
annonsintäkter.
Utbildningsverksamhet
För att skapa tidningen krävs det att en redaktion och reportrar bidrar med material. Alla
som bidrar med material får feedback och konstruktiv kritik på det de skapat. Därutöver sker
praktisk utbildning i relevanta datorprogam (Adobe Indesign, Adobe Photoshop) i samband
med pressläggningshelger.
Redaktionsmedlemmar får även motta utbildningsmaterial gällande det de sysslar med.
Möten
Medicor kommer ut 4 gånger om året. Inför varje nummer hålls ett planeringsmöte. Numret
sätts sedan ihop under en pressläggningshelg. Helgen åtföljs ibland av några extra
dagars arbete då tidningen finaliseras. Under hela året sker en kontinuerlig mail- och
telefonkontakt mellan chefredaktören och redaktionen.
Tillgänglighet
Medicor har sina möten i utskottsvåningen eller i biblioteket på andra våningen, campus
Solna. Under pressläggningen används datorerna i utskottsvåningen samt medtagna
privata laptops. Informationsutskottets kontor används för pappersarbete och för att lagra
arbetsmaterial.
Vid terminstart har Medicor rekryterat nya studenter på kårpresentationen. Denna
rekrytering har som mål att informera så många studenter som möjligt om Medicors
verksamhet, för att på så vis säkra en stor framtida redaktion. Alla studenter som är
intresserade av tidskriften är välkomna att delta i redaktionsarbetet.
Aktiviteter
Medicor har utvecklats under 2008. Olika PM har skapats och är under utveckling.
Information gällande hur tidningen sätts ihop har skrivits ner och organiserats för
framtida chefredaktörer. Utbildningsmaterial gällande journalistik, Adobe Indesign samt
Adobe Photoshop har skapats. Ett riktlinjedokument håller på att utvecklas. Posten vice
chefredaktör har skapats. Denna post har som syfte att ge framtida chefredaktörer en
inskolningsperiod på ett halvår. Tidskriften har börjat lägga upp artiklar och bilder på
19/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Medicinska Föreningens hemsida. Utöver detta har tidningen haft en tätare kontakt med
annonsbyrån och tryckeriet.
Vänliga hälsningar,
Jonathan Ilicki
Chefredaktör Medicor Magasin 2008
20/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Programutskottet
Medlemmar
Vt-08
Ht-08
Ordförande
Linnea Nilsson
Jonas Lindbäck
Vice ordförande
Beatrice Fält
David Stigson
Spritchef
Beatrice Fält
David Stigson
Sekreterare
Karin Egnell
Maria Remdahl
Ekonomichef
Camilla Stattin
Camilla Stattin
Materialchef
Sigrid Ljunggren
Sigrid Ljunggren
Marskalksföräldrar
David Stigson
Sofia Björklund
David Caroll
Alexander Lindqvist
Källarmästare
Jonas Lindbäck
Anders Wikberg
Kock
Gabriella Söderman
Gabriella Söderman
Bastuchef
Magnus Årnäs
Magnus Årnäs
Internminister
Rona Strawbridge
Rona Strawbridge
Propagandachef
Agnes Gorczyca
Jonas Lindbäck
Ljud&Ljus
Vakant
Vakant
PrU-blast
Alexander Lindqvist
Karin Arnström
Anders Wikberg
Julia Arebro
Maria Remdahl
Sofia Björklund
MF:s ordförande
Anna Chotigasatien
Anna Chotigasatien
Standarförare
Tommi Blomm
Tommi Blomm
Värd
Jonas Svensson
Johan Gunnarsson
Värdinna
Adina Feldman
Farida Al-Abani
Möten
Under 2008 hade PrU möte varannan vecka (oftast måndagar) med avbrott för sommaren
och förekommande helger.
21/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Nytt under år 2008
Programutskottet har försökt profilera sig bättre genom att jobba mer med affischering
under 2008 än tidigare år. Detta har lett till ett uppsving i antal deltagare på våra fester,
framförallt från maj till december.
Pubar
Fredagspuben har varit öppen varje fredag från 16-22 med undantag för sommaruppehåll
och helger samt Introgasquen våren 08. Pubarna har i stort sett ett väldigt uppsving både
vad gäller antalet besökande samt rent ekonomiskt. På pubarna har vi försökt hålla låga
priser på hela sortimentet men framförallt på fatcider och fatöl.
Terminsavslutningsfest
Två terminsavslutningsfester har arrangerats under 2008. Januaris avslutningsfest gick som
förväntat medan avslutningsfesten i maj fick ett uppsving. Festerna har också bytt namn
från Squtt till Slutfest.
Skräckfest
Under hösten blev det dags för Skräckfesten som låg sista första lördagen i november. Inför
denna fest hade vi under två dagar dekorerat aulan på sedvanligt sätt med diverse
skräckattrialjer. Festen var precis som 2007 relativt liten med ca 500 besökare och
programutskottet har därför funderat under årets slut om festens vara eller inte vara 2009.
Amphioxgasque
Enligt tradition hölls en Amphioxgasque per termin, i januari respektive september.
Båda dessa var mycket uppskattade av gästerna, inte minst pga den ypperliga maten. Vi fick
ett rejält uppsving på antalet sittande gäster på höstens gasque samt ett stort eftersläpp.
Detta tros bero på en kombination av bra arbete från värdparet, bra jobb med affischering
samt ett bra jobb från kollofaddrarna under tidigare terminer.
22/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Luciabal
Lucia firades traditionsenligt på Medicinska Föreningens med Luciabal. Nobelpristagarna i
medicin var som vanligt inbjudna varav två av tre närvarade.Roligt nog var det ovanligt
många middagsgäster, ca 240 st, som fick njuta av franska kockarnas lysande mat. Balen
hade troligtvis kunnat attrahera ytterligare deltagare men ett anmälningsstopp fick sättas
pga. platsbrist.
Midnattspub
På Valborgsmässoafton ordnade PrU som vanligt stor fest där Florence Valentin stod för
underhållningen. Vi hade som vanligt öppet i större delen av huset och totalt kom ca 900
gäster under kvällen. Som brukligt ordnades tackfest dagen efter ute på Solvik för alla som
arrangerade Midnattspuben. Midnattspuben gick med förlust vilket berodde på att bandet
inte lyckades dra tillräckligt mycket folk som kunde täcka deras utgifter. Detta kommer ses
över 2009.
Examensefterfest
Examensefterfesterna hålls på MF tillsammans med SGS och OF efter examensmiddagarna
på Grand Hotel. Dessa drog i vanlig ordning ordentligt med folk och hölls öppna till 05.
Under festen i juni hölls även puben öppen, där Coqtailsällskapet ordnade med drinkbar.
Interna och externa marskalkssittningar
Vi har, vår vana trogen, ordnat en intern marskalkssittning per termin. Till dessa bjuds vår
marskalkskår in som tack för sitt fantastiska arbete. Vårens sittning hölls traditionsenligt ute
på Solvik, ”Sommarsolvik” i juni månad.
Externa marskalkssittningar är overallssittningar till vilka Stockholms klubbmästerier bjuds
in. Vårens sittning hade temat ”Cirkus” och hölls i puben med ca 80 sittandes. Höstens
sittning hölls i puben med temat ”Hippie” med ca 100 gäster.
Ekonomi
PrU har under året haft en kontinuerlig uppföljning av ekonomin. Detta genom att minst en
gång per kvartal gå igenom samtliga transaktioner för att se att allt är rätt bokfört och att
inget saknas.
23/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
PrU gick med ca 200000 kronors vinst år 2008. Dessutom betalar PrU en avgift till MF vid
alla våra arrangemang (15 % av barintäkterna). Om man tar med dessa pengar i beräkningen
blir totalvinsten ca 300 000 kronor.
PrU 2008
Under året har medlemmar både slutat och tillkommit i vanlig ordning. En känsla som de
flesta delat har varit att utskottets verksamhet börjar se en uppåtgående trend vad gäller
besöksantalet och lönsamheten.
Då vi har ett sådant nära, kontinuerligt och periodvis slitsamt arbete i PrU är det oerhört
viktigt att värna om varandra och de interna relationerna. Detta har vi gjort genom att
exempelvis delta i Quarnevalen med bidraget ”Sjuk vård”, haft många trevliga kvällar i MF:s
eminenta bastu samt inte minst festa på andra universitet och högskolor runt om i
Stockholm mellan de att vi stöttat varandra i medicinstudierna.
Jonas Lindbäck
Programutskottets ordförande 2008
24/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Idrottsutskottet
Idrottsutskottets verksamhet 2008 började i vanlig ordning med kårpresentation vid
terminsstart samt en idrottsdag den 13 februari. På idrottsdagen anordnades utöver de
återkommande klassikerna innebandy, bordtennis, styrketräning, löpning, badminton och
simning, även en mycket uppskattad och välbesökt skidresa till Romme Alpin.
De löpande aktiviteterna i skrivsalen i form av innebandy och basket har konsekvent dragit
mycket folk och fotbollen i Brommahallarna har varit en uppskattat verksamhet.
Beslutet att inte förlänga medlemskapet i Stockholms studenters idrottsförening (SSIF)
verkställdes under våren då Medicinska Föreningens medlemmars sparsamma utnyttjande
av SSIF:s förmåner långt ifrån vägde upp den stora utgift på 120 000 SEK som ett
medlemskap kostar. Att M:Fs medlemmar inte har utnyttjat SSIF kan förvisso bero på
bristfällig marknadsföring från IdrU:s sida men den största faktorn tros vara att SSIF:s
aktiviteter är geografiskt fokuserade kring Frescatihallen vilken är en tämligen avlägset
belägen plats sett utifrån Kis campus i Huddinge och Solna. Att inte vara med i SSIF berövar
ej MF:s medlemmar möjligheten till att medverka i SSIF:s aktiviteter utan gör det endast
snäppet dyrare. Dessutom finns ett väl fungerande samarbete med Friskis & Svettis i Solna
samt skrivsalsaktiviteter som kan vara goda alternativ till SSIF och Frescatihallen.
Uttåget ur SSIF resulterade dock i ett aningen försvårat arrangemang av höstens idrottsdag.
SSIF ville nu ej låna ut badmintonbanor till en ingen eller reducerad kostnad varför IdrU av
ekonomiska skäl valde att stryka denna aktivitet. Istället satsades det på fotboll för tjejer då
ett flertal intresserade hade skrivit upp sig på en informationslista för denna aktivitet under
både vårens och höstens kårpresentationer. En hall i Frescati hyrdes och aktiviteten
marknadsfördes genom affischer och massmejl men även genom personliga mejl till de som
anmält intresse. Tanken var att detta kunde vara ett startskott för återupptagandet av
aktiviteten fotboll för tjejer vars arrangerande på veckovis basis länge dryftats i styrelsen.
Dock dök det till arrangörernas besvikelse endast upp 5 personer, varför planerna för en
högre frekvens på denna aktivitets tillfälligt lades på is.
Höstens skrivsalsaktiviteter har fortsatt att dra folk och på initiativ av en av MF:s
medlemmar har en ny aktivitet, nämligen tamborello, har lagts till skrivsalsutbudet. Efter
förhandlingar med Solna Campus skrivsals administratörer har även tillstånd att från och
med nästa termin anordna innefotboll med mjuk skumgummiboll erhållits.
Idrottsutskottet genom ordförande Peter Ueda
25/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Mottagningsutskottet
Mottagningsutskottets verksamhet HT 2008
Mottagningsutskottet arbete inleddes sent under våren med att förbereda de traditionella
evenemangen Info-puben, Amphioxdagen samt Amphioxdagen. En styrelse sattes samman
och man delade upp arbetet mellan sig.
Ett gemensamt mål var att öka närvaron på dessa evenemang genom ökad marknadsföring
och intressanta samarbeten med några sponsorer.
En kick-off anordnades på Solvik i början av höstterminen där engagerade i utskottet fick äta
och dricka gott samt få information om evenemangen som skulle genomföras.
En spons-grupp bildades som lyckades etablera samarbeten med Academic Work, RedBull,
Apple On Campus, Arla, Jöns Jacob och Friskis & Svettis. Detta tillsammans med att en
inspringsfilm skapades och en personlig närvaro för information på introduktionsinternaten
fanns så lyckades vi öka närvaron kraftigt för alla våra evenemang.
Under Amphioxsittningen i Skrivsalen som anordnades parallellt med ProgramUtskottets
sittning på MF var det över 220 sittande studenter.
Under Amphioxdagen var 12 lag anmälda med 10 personer i varje lag och reaktionerna från
både sponsorer och deltagarna var överlag väldigt positivt.
Ett testamente skrevs för att nästa mottagningsutskott inte skull behöva uppfinna hjulet på
nytt.
26/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Likabehandlingsnämnden
Våren 2008 hade LBN cirka fem möten, det vill säga ett möte per månad. Där diskuterade vi
de olika mötesdeltagarnas delaktighet i olika grupper, såsom IFMSA:s papperslösa projekt i
vilket några av oss drog i. Därutöver var tre av LBN-ledamöterna engagerade i frågan om
könsbytesutredningen, två artiklar skrevs varav en blev publicerad i Läkartidningen och den
andra på Läkartidningens nät. Vi startade även upp ett bloggprojekt. Då det fanns få aktiva
blev det mycket samarbete med IFMSA för de som var kvar. Vi var med i planerandet av
demonstration på Sergels Torg till Mynttorget, vi deltog i plakatmålning samt planerande
ytterligare en manifestation utanför riksdagen där bland annat flygbladsutdelning pågick
samt andra evenemang av mer jippo-inslag såsom blodtryckstagning av riksdagsledamoter.
Hösten 2008 planerade vi ett stormöte för att behovet av nya medlemmar var skriande. På
MF hölls mötet i september och samlade cirka tio nya intresserade. Vi hade då besök från en
likabehandlingsaktivist från Finland och vi jämförde våra upplevelser. Under hösten höll vi
därefter en utbildningshelg på Solvik för de nya medlemmarna där vi diskuterade kårens
verksamhet, KI:s uppbyggnad samt inventerade i möjligheter till projekt. Vi hade även
inbjudit Queerolinska.
27/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Valnämnden
Schema för valet till Fullmäktige sattes och godkändes av Fullmäktige under hösten, i
enlighet med Medicinska Föreningens stadgar.
Valnämnden har i sitt valarbete upplevt stora svårigheter att engagera nya kandidater till
utsatt tid, trots affischer i Huddinge och Solna, e-post till samtliga av föreningens
medlemmar och information på föreningens hemsida.
Medicors pressläggning var inte tidsmässigt synkroniserad med valet och har därför inte
kunnat användas i Valnämndens informationsarbete. Valnämnden rekommenderar
justering av utgivningsdatum för tidningen så att ett samarbete kan genomföras inför nästa
års val.
En valpub med möjlighet till röstning på plats organiserades, men var inte välbesökt.
Kontakt upprättades med sektionsordförandena för att få hjälp med rekryteringen, vilket var
positivt. Diskussioner har också förts i Fullmäktige under det gångna året huruvida
sektionerna skall ha ett större inflytande på vilka kandidater som väljs. Detta är också mina
rekommendationer inför kommande fullmäktigeval.
Själva röstningsförfarandet och sammanräkningen var elektronisk. Medlemmarna fick
information via e-post en tid före. Information om valet, samt resultat publicerades på
hemsidan.
Praktisk information över hur man upprättar röstningen rent tekniskt fanns ej tillgänglig,
vilket medförde att Valnämnden tillbringade lång tid med att ”uppfinna hjulet”. Tid, som
hade kunnat läggas på än mer aktiv värvning av kandidater samt kringliggande
administration. För att detta skall undvikas i framtida val, har Valnämnden sammansatt en
”lathund”. Denna lathund överlämnas till talmannen samt två fullmäktigemedlemmar att
komma ihåg till hösten 2009.
28/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Biomedicinska analytikersektionen
Biomedicinska analytikersektionen har tyvärr inte inkommit med sin del av
verksamhetsberättelsen.
29/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Sjuksköterskesektionen
Syfte
Sjuksköterskesektionens syfte är att vara rösten för studenterna vid
Sjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet Distans samt Vidareutbildningarna
vid Sjuksköterskeprogrammet. Detta har uppnåtts genom att möten hållits varje månad där
studenter fått uttrycka sina åsikter om programmet vilket sedan diskuterats och i vissa fall
även tagits upp på exempelvis programnämndens möten.
Utbildningsverksamhet
Sektionen har under 2008 förstärkt sitt samarbete med Medicinska Föreningens sektioner
genom att vara representerade på diverse möten som kårordförande Anna Chotigasatien
anordnat för de olika sektionerna. Sektionen har även varit representerade då svensk
Sjuksköterskeförening haft möten och events, detta för att främja samarbetet med
sjuksköterskeutbildningar runt om i landet.
Möten
Sektionen har hållit möten var tredje eller fjärde vecka där aktuella utbildnings- och sociala
frågor diskuterats. Rapporter från de olika utskotten och kommittéerna som är knutna till
sjuksköterskeutbildningen har då även getts. Vid ett tillfälle har vi även haft
studierektorerna från institutionen för LabMed och Omvårdnad närvarande för att de ska få
direkt rapport från de olika årskurserna.
Tillgänglighet
Sektionen har tillsammans med odontologiska föreningen och sjukgymnasternas förening
strävat efter att få en ny sektionslokal som borde ha varit klar till höstterminen 2008 men
vilket har fördröjts på grund av renoveringar mm. Sektionen har under tiden istället satsat
på att göra den nuvarande sektionslokalen mer hemtrevlig för studenterna.
30/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Aktiviteter
Sektionens festkommitté har anordnat en lyckad påskfest samt en sittning på campus
Huddinge för att ena studenterna på sjuksköterskeprogrammet.
Introduktionsinternat
Sektionen arrangerade introduktionsinternat på Barnens Ö för nya studenter. Ett under
vårterminen och ett under höstterminen. En särskild introduktionsinternats grupp är tillsatt
vilka effektivt driver verksamheten.
31/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Doktorandsektionen – Graduate Students’ Association
(GSA)
The Graduate Students’ Association (GSA, aka Doktorandsektionen) is the section of
the Medical Students’ Association (Medicinska Föreningen (MF)) responsible for the
graduate students at Karolinska Institutet (KI). To learn more about our activities, visit our
webpage at www.medicinskaforeningen.se and PhD.
The GSA board
The board has been led by Chairperson Mélanie Thessén Hedreul, with assistance from vice
chairperson Anastasios Sofiadis, secretary Gabriele Senti (Jan. – Aug.) and Britta Stenson
(took over position Sept. – Dec.), treasurer Sofi Eriksson and members Emma Lindahl (Jan.
– Sept.), Mikko Hellgren, Andrii Dinets, Daniel Johansson (March – Dec.), Anna Aminoff
and Klas Haraldson (Jan. – May).
During the year the board has worked to ensure a better postgraduate education for PhD
students at KI. The work has been done both within the board and by representation in
boards and groups at KI.
Activities
The Research Day (Rday) was held in the end of April. The theme was Cancer & Networking.
The morning session was dedicated to oral presentations and in the afternoon lectures
around the theme networking was arranged. The day ended with a scientific speed-dating
In the beginning of May the appreciated KI PhD party was arranged for the second time at
KI. The party was a great success with several hundred joining in dancing and socializing.
This event will continue to be an annual event organized by GSA.
A PhD representative meeting was arranged in the middle of May where PhD representatives
from department councils, boards and committees at KI were invited. This is an opportunity
to discuss the benefits, obligations, possibilities and difficulties involved in the function of
being a PhD representative. Beside information from the GSA, the former dean for
postgraduate education, Elias Arnér, talked about these topics. This is also arranged to
improve the contact between PhD representatives around KI and the board of GSA. Around
20 PhD representatives attended the meeting.
32/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
GSA presented its work at PhD introduction sessions in May (Solna), Sept. (Huddinge) and
October (Solna). This is to give newly registered or soon to be registered PhD students
information about what GSA does and how they can contribute to the work. Key rules and
regulations that are critical to know when enrolled in PhD studies was also presented as
information on who to contact if something goes wrong during the studies. GSA also
presented KI Community as a tool for better understanding of KI and as a networking
platform.
Focus areas
The focus area of 2008 was networking. GSA has worked to emphasize that networking
within and outside KI is important for research and future career options. During the
afternoon of RDay networking was the theme. A panel discussion with persons from KIs
different networks where invited. GSA has promoted KI Community, a forum for researchers
at KI, and also has a group at KI Community. There, information about GSA can be obtained
and issues regarding PhD studies can be discussed.
Career
The PhD career coordinator year 2008 was Karin Kylberg. The career group Emma Lindahl,
Sofi Eriksson, Anna Aminoff, Daniel Johansson and Mélanie Thessén Hedreul has worked
on improving knowledge on what courses and seminars are available at KI regarding career
development.
The Career group has looked on how career development is planned at KI for PhD students.
The focus of the year was networking and an idea of gathering PhD students from different
universities in Stockholm was discussed. GSA Career group have met with the Unit for
Bioentrepreneurship (UBE) to discuss ideas and get help with future plans for events. GSA
was also among the exhibitors at the KI Career Day in October.
Information
This year a lot of focus has been on improving the information from the GSA board to the
members and to have a closer contact with the PhD representatives around KI.
The information group, Anastasios Sofiadis, Mikko Hellgren, Britta Stenson, Andrii Dinets
and Gabriele Senti has worked in different ways to achieve this. The web site has been
updated regularly, a new GSA logo has been created, a GSA banner for exhibitions was
33/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
created, new GSA information brochures were printed to be distributed to newly registered
postgraduate students.
GSA has been sending out newsletters to PhD students at KI a couple of times per semester
with important information about what is going on around KI (important meetings,
information about PhD rules and regulations, social events).
The meeting with PhD representatives and GSAs presence at the introduction sessions for
PhD students has been important ways to get out information about GSA. The
representatives have more actively been invited to the GSA board meetings and we have had
a couple of them attending. The document with guidelines for PhD representatives has been
updated in a way to improve the representation around KI.
GSA has helped in promoting KI Community, a forum for researchers at KI, and also has its
own group at KI Community.
An information text regarding the GSA has been put on the KI website so that PhD students
find us easier.
In the end of February GSAs chairperson and DO met with the President of KI to get a better
contact and introduce what GSA will focus on this year.
Contact with MF
The vice chairperson of GSA has been attending Board meetings at MF during 2008. All GSA
board meetings have during autumn 2008 been located at MF, Solna.
Media
In November a debate article was published in Svenska Dagbladet (SvD) which criticizes
Karolinska Institutet for the high occurrence of shadow PhD students and the existence of
long probationary periods. This article was initiated by the two national PhD organizations
in Sweden, Swedens Post-graduate student Society (SDF) within the Doctoral Section of the
University Teachers Trade Union (SULF) and the post-graduate student committee at the
Swedish Unions of
Students (SFS-DK) and the GSA at KI.
This article bring sup a subject of great importance. This is one way GSA works on how to
improve the situation for PhD students at KI. This issue will be brought up for discussion in
the Board of Postgraduate education and the Board of Research at KI.
34/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
In September the GSA got a chance to answer questions regarding postgraduate education in
an article for “Forskning & Medicin”.
In September an information text regarding GSA was published in “Medicor”.
The PhD ombudsman (DO)
Anna Lehmusto was working as PhD ombudsman at Medicinska Föreningen, KI, January –
July. During the autumn of 2008 no DO has been employed at MF, KI. Present, GSA is
together with MF working on getting a new DO employed.
Karolinska Institutet
The Senate (Konsistoriet)
Mélanie Thessén Hedreul has been the PhD student representative during 2008.
The Board of Postgraduate Education (aka Styrelsen för
forskarutbildning (FUS))
During 2008, Mélanie Thessén Hedreul, Anastasios Sofiadis, Mikko Hellgren and Felix
Haglund have been the PhD student representatives in FUS and active in the board’s work
and in various work groups. The PhD ombudsman also attended the meetings during spring.
The Board of Research (aka Styrelsen för forskning (FS))
Anna Aminoff and Britta Stenson have been the PhD representatives during 2008 and have
been active within the board’s work.
National work
The GSA was represented in the national organization “Sveriges Doktorander (SDok)”.
Anton Forsberg was chairperson during spring of 2008 and Mélanie Thessén Hedreul was
the KI representative during spring 2008. The DO, Anna Lehmusto, also attended the
meetings during spring 2008.
35/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
KI was in autumn 2008 represented in the national PhD organization in Sweden, the postgraduate student committee at the Swedish Unions of Students (SFS-DK), by Mélanie
Thessén Hedreul and Anna Aminoff.
The national work has been important for better contact with representatives at different
universities in Sweden and for information about important decisions made in Sweden
regarding PhD education. The national work will continue during the upcoming year.
36/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Optikersektionen Kaustika
Introduktion av nya studenter
Innan höstterminen startade anordnades, i samarbete mellan lärare på S:t Eriks och
Kaustika, en sightseeing med buss i Stockholm samt middag och intropub för de nya
studenterna i anslutning till ”förregistreringen”.
Under de första två veckorna på terminen anordnade Kaustika aktiviteter av olika slag, så
som tårtbakning, innerstadstävling, glasögonbrännboll, Kårpresentation med påföljande
pub-kväll och avslutningsvis Solviksfesten.
Allt detta var uppskattat och vi planerar att göra något liknande nästa läsår.
Sektionsmöten
Den 15 september var Kaustikas årsmöte. Detta var sista gången vi hade årsmöte i början av
läsåret, fortsättningsvis kommer vi att ha vårt årsmöte i början av vårterminen, d.v.s. i
början av kalenderåret.
Förutom årsmötet har vi under hösten haft två möten med styrelsen och övriga intresserade.
Hemsida
På hemsidan finns bilder från många av de evenemang som Kaustika anordnat denna höst
och tidigare terminer. Där finns även protokoll från möten och annan viktig information.
Emellanåt är hemsidan dåligt uppdaterad, vi gör vad vi kan för att bli bättre på detta.
Pubkvällar
Varje månad under terminstid har vi haft flera pubkvällar med varierande tema. Dessa har
ägt rum i optikerutbildningens lunchrum på S:t Eriks, fredagar i slutet på månaden. En gång
provade vi att ha pubkvällen en lördag, men detta var mindre lyckat.
Den 24 oktober gjordes pubkvällen till en Halloweenfest, som blev mycket lyckad och många
kom. Bilder finns uppe på Kaustikas hemsida.
37/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Fester
En påskfest ordnades. Den blev himla lyckad. I slutet av vårterminen ordnades en
examensfest som hölls för alla treor som tog sin examen Julfesten i år blev förskjutet p.g.a.
olika orsaker. Den kommer istället att äga rum den 29 januari 2009.
Lunchrummet
Under hösten har det köpts in en kaffebryggare med termos och pump. Det är caféverksamheten, Café Iris, (en fristående verksamhet inom optikerprogrammet/S:t Eriks) som
ansvarar för inköp av kaffe m.m. och säljer diverse andra varor till en studentvänlig slant.
38/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Folkhälsovetenskapliga sektionen
Vid årsskiftet valdes några av de fasta posterna till sektionen: ordförande (Margarita
Tsakiridou, suttit under hela år 2008), vice ordförande (My Svensdotter), sekreterare
(Lovisa Gabrielsson-Gradén, suttit from hösten 2007 till sommaren 2008. ),
ekonomiansvarig (Jeannie Ukale, suttit under hela år 2008). Sekreterare omvaldes under
hösten 2008 på grund av avhopp. Ytterligare poster i sektionen är: ledamöten (fem per
klass), programnämndsrepresentant (en per klass), FLINK-representant (en per klass),
informationsansvarig, representant från marknadsföringsgruppen samt representant från
fullmäktige. Suppleanterna till dessa poster har också suttit med samt ordföranden till
programmets fästmästeri, Viktor Dansk.
Antalet aktiva inom sektionen har varierat under året då terminerna fyra och fem på
programmet är valbara och många av studenterna väljer då att plugga utomlands och/eller
på andra platser i Sverige. Efter ett lyckat introduktionsinternat lockades många av de nya
studenterna av att engagera sig i sektionen och under höstens möten har det deltagit 15-20
studenter vid varje möte, vilka har ägt rum ungefär var femte vecka. Under våren hölls
möten regelbundet varje månad men i stort sett deltog enbart studenter från dåvarande
termin två. Sektionens möten har hållits i samband med programnämndsmötena för att få
en så aktiv återrapportering som möjligt vilken också har varit mycket god.
Under hösten beslutade programnämnden att lägga ned den studiesociala kommittén och i
stället själva försöka lösa eventuella problem. Detta innebar att posten som representant till
denna kommitté försvann från sektionen.
Social verksamhet
Tillsammans med programmets festmästeri anordnade representanter från sektionen en
middag för samtliga studenter vid programmet, samt alumni. Middagen ägde rum under
våren 2007 och då syftet var att få så många som möjligt att komma valde man att den skulle
vara kostnadsfri. Detta i samband med en nedskuren budget från MF: s sida kostade oss
samtliga pengar som vi hade äskat för.
Med initiativ från sektionen samordnades en grupp intresserade studenter att delta i
vårruset under våren. Detta som en förhoppning till att i framtiden äska pengar för
subventioner till fysiska aktiviteter som även syftar till att stärka den sociala
sammanhållningen.
39/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Audionomsektionen
Audionomsektionen har tyvärr inte inkommit med sin del av verksamhetsberättelsen.
40/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Logopedsektionen
Logopedsektionen har drivit en fortsatt verksamhet enligt tidigare anda. Det innebär stort
engagemang från alla medlemmar som här avser även de studenter som ej är
sektionsrepresentanter. Logopedsektionen har bevakat utbildnings-, studiesociala och
internationaliseringsfrågor som rör logopedutbildningen. Enskilda medlemmar har fått
aktuell information från de olika råden och nämnderna under MF och Programnämnden
samt från sektionens möten. Fyra möten har ägt rum under året och därtill fikastunder med
allmän diskussion.
Vårterminen präglades av två stora projekt, det var Logopeddagen den 6 mars och en
följande Gasque den 8 mars. För Logopeddagens arrangemang stod Logopedkurs 27, det
resulterade i olika aktiviteter. Några studenter var på Huddinge sjukhus där de tillsammans
med verksamma logopeder erbjöd att besökare fick testa en del av det Logopeder jobbar
med. Det var även några studenter som gick runt i klasser på KI och berättade om
Logopedyrket. En stor andel studenter var ute mitt i Stockholm och gjorde en undersökning
om vad folk vist om Logopedyrket.
Arbetet med Gasquen startade redan HT-07 och leddes främst av Logopedkurs 28. Då vi är
en liten grupp studenter blev detta ett allt för stort projekt. Vi kände inte heller att vi fick en
feedback vi hoppats på. Vi klargjorde på MF redan från början att vår tanke var att denna
tillställning skulle vara för alla på KI, detta gjorde vi redan i oktober -07 då vi bokade lokal.
Trots detta bokades Introgasquen in dagen innan vår gasque, detta får vi reda på mindre än
två veckor innan vi skulle anordna vår fest. Då hade vi redan bokat in barpersonal och vakter
för ett större antal besökare. Gasquen blev väldigt trevlig och rolig, dock blev antalet
besökare väldigt lågt. Efter festen skedde också stor problematik. En av logopedstudenterna
låg ute med ca 16 000 kr, där merparten var pengar som vi skulle få tillbaka från MF.
Gasquen var den 8 mars, men dessa pengar fick vi inte förrän i maj. Trots att detta var
pengar som vi tjänat in. Allt detta kändes som otroligt kränkande för oss alla i
Logopedsektionen, inte minst för mig som Sektionsordförande. Det är inte heller många av
Logopedstudenterna som har något större förtroende för MF efter detta. Det var dock två
MF-anställde som hjälpte oss mycket, dels vaktmästare Sten som vi tackar stort! Utan
honom hade det inte kunnat bli så bra som festen ändå blev. Även Jonas Binnmyr som
tillslut såg till, efter att jag skickat ett mail, att vi fick våra pengar!
Under hösten har det mesta kretsat kring att börja de planer som tar fart under ht-09, bl.a.
kollo för nya studenter, men även IP som ska anordnas i Stockholm sommaren 2009. En del
nya representanter har valts in i sektionen, vi välkomnar dessa och tackar alla er som valt att
fokusera på annat!
41/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Nedan följer en mer specifik redogörelse för årets verksamhet inom respektive kommitté.
Utbildningsfrågor
Programnämnden har fortsatt sitt arbete med de frågor som rör alla studenter och dess
studier. Logopedprogrammet har tyvärr fått avslag att få intag en gång om året, igen. Detta
p.g.a. ekonomiska själ. Vi kommer fortsätta jobba för detta men förstår att det krävs en stor
omorganisation, men ur studenternas synvinkel tror vi detta skulle vara bättre. Det har
börjats en del planering kring IP som ska hållas i Stockholm sommaren 2009, men mycket
arbete återstår.
Under hösten har det handlat mycket om den omorganisation som är på gång. Det är möjligt
att Logopedprogrammets programnämnd kommer slås samman med
Audionomprogrammets, detta då det är på tal om att en programnämnd måste ha minst 100
elever under sig. Programnämnden går även igenom kursinnehåll för Lingvistiken som
Logopederna läser på Stockholm Universitet, detta för att se om kursinnehållet stämmer
överens med kursplanen.
Det verkar även luta åt att vi även till ht-09 får PILOG, vilket vi är glada för.
Studiesociala frågor
Studiesociala kommittén har fortsatt sitt arbete kring frågor som har med enskilda
studenters privata angelägenheter. Men även det som inte har med studenternas studier att
göra. T.ex. har Studiesociala kommittén hjälpt till då datorer har gått sönder, eller
anslagstavlor som vi velat sätta upp mm.
Lunchrummet på Huddinge Sjukhus är färdigbyggt och har blivit betydligt bättre och större
än det förra. Det ligger även mer avskilt från Logopedmottagningen vilket känns bra för oss
studenter.
Internationaliseringsfrågor
Internationella kommittén har under ht-08 inte haft några möten och vi studenter har inget
svar på detta. Vi har försökt få tag på ansvarig lärare utan resultat. Dock har de möten som
varit under vt-08 kretsat kring Socrates intensic programme (IP). Ett samarbete mellan 15
universitet i Europa där studenter och lärare medverkar. Under sommaren -08 var det några
Logopedstudenter från Stockholm som fick åta till Barcelona, vilket var väldigt lyckat.
42/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Under sommaren 2009 kommer detta ske i Stockholm, så det har även börjats ett arbete
med det då det krävs mycket planering.
Slutligen vill vi tacka Britta Hammarberg som under flera år varit vår rektor. I december gick
Britta i pension och vi vill tacka henne för hennes stora insatser! Vi välkomnar även vår nya
rektor Anette Lohmander.
Ett stort tack även till alla er studenter och övrig personal för alla era insatser under det
gångna året!!!
Anna Eklöf, Logopedsektionens ordförande 2008
43/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Läkarsektionen
Fokusfrågor 2008
Klinisk handledning
En debattartikel publicerades i Läkartidningen
tillsammans med OMSiS och MSF som lyfte fram
behovet av pedagogiskt utbildade handledare på kliniska
placeringar.
Obligatoriska moment
En diskussion har först både på sektionsmöten och i
Programnämnden (PN) om orimligheten att ha 100%
närvaro på t. ex. kliniska placeringar, problemen med
frånvaro från upprop samt bristen på likvärdiga
resttillfällen.
Mänskliga rättigheter
IFMSA har under året drivit frågan om ökad utbildning i
Mänskliga rättigheter på Läkarprogrammet. Sektionen
har ställt sig bakom arbetet och förmedlat kontakter till
Temaordföranden i passande Temakollegier samt tagit
upp frågan i PN.
Primärvård
Ett stort missnöje med Primärvårdsplaceringarna har
under året funnits bland studenter, framför allt under
Stadium B. Detta har diskuterats i PN på flertalet
möten. Primärvårdskollegiets har under året skapats
och har haft mycket aktiva studentrepresentanter som
drivit förbättringsarbetet.
Friskvård
Studenter med klinisk placering på KS Solna har tidigare
inte haft tillgång till personalgymet, en fråga som
diskuterat under året i sektionen. MSF (Medicine
Studerandes Förbund) Stockholm lyckades komma
överens med kursledningen att ge studenter som läser
Medicinsk Diagnostik, Den sjuka människan samt
Medicinkursen tillgång till gymet.
Samarbete MSF
Kontakt med MSF Stockholm har skett för att hitta
44/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
gemensamma intressefrågor vi kan samarbeta kring.
Studentrepresentation
Under året har sektionen kontinuerligt tillsatt studentrepresentanter i kollegier, kommittéer
och övriga KI-organ där studenter har rösträtt och bör ha en talan.
Studentrepresentanternas arbete stäms av i samband med sektionsmöten då de själva
rapporterar om hur arbetet fortskrider i respektives kommitté/kollegie. För varje
kommitté/kollegie lämnar studentrepresentanter in ett testamente över årets arbete, detta
underlättar för att få en översikt över arbetet, framför allt förändringsarbete som pågår över
en längre tid.
I Programnämnden tillkom under våren en studentrepresentant då Stockholms läns
Landstings representant fick rösträtt och de röstberättigade lärarrepresentanterna ska vara
lika många som de röstberättigade studentrepresentanterna. Läkarsektionen har numera
rätt att tillsätta fyra studentrepresentanter till Programnämnden.
Information
Eftersom sektions arbete varit alltför dåligt känt bland studenterna har mycket arbete under
året ägnats åt att sprida information om sektionen.
Kallelser sektionsmöten
Tidigt i våras började sektionen maila ut kallelser till
sektionsmöten till samtliga läkarstudenter, detta med
relativt gott gensvar.
Broschyr
I samband med kårpresentationen ht 2008 skapades en
broschyr med syfte att presentera Läkarsektionens
arbete mer översiktligt. Denna delades även ut på T2lunchen i november.
Hemsidan
Sektionens hemsida har uppdaterats och har nu en
fullständig lista över samtliga studentrepresentanter,
samt mailadresser till dessa och ordförande na för
respektive kommittéer /kollegier.
45/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Mailen
Efter mycket problem med mailen under året bytte
sektionen slutligen under hösten mailadress till
[email protected] och kommer i
fortsättningen göra sina utskick från denna.
T2-lunch
Under vår- och höstterminen hölls varsin lunch för
termin 2-studenter där vi presenterade vad vi arbetar
med, informerade om kåren och studiebevakningens
uppbyggnad. Inför höstterminens T2-lunch skapades
informationsunderlag för att dels underlätta och
standardisera presentationen för termin 2 och dels för
att skapa en enhetlighet i presentationen av sektionens
arbete, då en del av bilderna som presenterats även lagts
ut på hemsidan.
Förutom informationen om själva sektionsarbetet har vi under året kontinuerligt strävat
efter att försöka få bort diverse missförstånd och rykten om framför allt den nya
utbildningsplanen. Detta har bl.a. skett genom att svara på mail, vara närvarande vid olika
kursråd samt förmedla information vid personlig kontakt med studenter.
Möten
Läkarsektionsmöten
På sektionsmötena har det framför allt diskuterats kring
fokusfrågor (se ovan) och ägnats tid åt
studentrepresentanternas rapporter. Studenter har även
lyft nya frågor som blivit aktuella för dem eller deras
kurs, ett viktigt sätt för sektionen att hålla sig
uppdaterad med hur de olika kurserna fortlöper och se
var och hur det behöver förändras. Mötena har också
inneburit en möjlighet att lära sig mer om
studentrepresentantrollen, både för de som redan är
representanter och de som vill bli.
Ordföranderåd
MF:s olika sektionsordföranden har tillsammans med
kårordförande träffats och diskuterat frågor som MF kan
lyfta central och frågor som eventuellt kan utmynna i
samarbete mellan sektionerna.
46/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
OMSiS
Dessa nationella studentmöten hölls i år i Malmö,
Uppsala, Linköping och Göteborg. Förutom att vara ett
rent diskussionsforum har OMSiS i år också författat en
artikel tillsammans med MSF om Klinisk handledning
som publicerats i Läkartidningen och skickats till
samtliga Programnämnder för Läkarprogrammet i
Sverige.
AMEE
Fem studenter skickades till Prag för att representera
Läkarsektionen på den internationella pedagogiska
konferensen AMEE (Association for Medical Education
in Europe).
Sektionsstyrelsen
Under 2008 har Läkarsektionens styrelsen bestått av:
Ordförande
Astrid Moëll
Vice ordförande
Paulina Arntyr
Informationsansvarig
Mikael Finder
OMSiS-ansvarig
Karin Johnsson
Sekreterare
Ulrika Liliemark
Övrig ledamot
Charbél Talani
Övrig ledamot
Marika Strindberg
Läkarsektionen genom,
Astrid Moëll
Ordförande Läkarsektionen 2008
47/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Arbetsterapeutsektionen Artemis
I Artemis är vi två representanter från varje termin. Våra representanter har under året vart
delaktiga i andra föreningar, vilka är FSAstud, Programnämnden, Studiesociala kommittén
och OTINC. En av våra uppgifter inom Artemis är således att vi tar rapporter från dessa
föreningar vilket vi kommer att fortsätta med.
Under verksamhetsåret för Artemis 2008 skedde arbetet via möten ca 1 ggr i månaden och vi
hade samtliga poster tillsatta i ovanstående stycke.
Uppdrag som styrelsen åtog sig var:
•
Utformade en insparksmall för att underlätta föreberedelser för terminen som har
hand om detta.
•
Beställde skoltröjor.
•
Deltog vid öppet hus på KI.
•
Två studentrepresentanter i programnämnden skrev en studie i pedagogik och
studentmedverkan på arbetsterapeutprogrammet.
•
Deltog vid gemensam studiedag för programnämnden och artemis för att diskutera
programmets struktur och innehåll.
48/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Medicinsk Informatiksektionen
Medicinsk Informatiksektionen har tyvärr inte inkommit med sin del av
verksamhetsberättelsen.
49/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Biomedicinutbildningssektionen
BUS väljer ny styrelse inför varje hösttermin. Under höstterminen 2007 var Carin Dahlberg
ordförande och Konrad Wadén viceordförande fram till höstterminen 2008. Höstterminen
2008 tillträdde Jeanette Roos till ordförande och Alexander Sångberg till viceordförande.
Sektionen har skickat studentrepresentanter på nationella biomedicinmöten med BRO,
Biomedicinarnas riksorganisation. Under dessa möten diskuteras mycket om LIFcertifikatet som biomedicinare inte längre får automatiskt utan måste gå en dyr extrakurs får
att få certifikatet för att kunna jobba som läkemedelskonsult. Dessutom diskuteras mycket
kring marknadsföring av programmet både till blivande studenter och arbetsgivare.
Sektionen har även haft studenter på KI öppet hus, på Huddingedagen samt på
gymnasieskolor för att visa upp utbildningen och rekrytera fler sökanden.
Kursutvärdering har gjorts fortlöpande genom kursråd, då det har varit möjligt har även en
äldrestudent deltagit. BIONK, biomedicinarnas internationella kommitté träffas
kontinuerligt och försöker ständigt utöka möjligheterna till utbyten. SSK, studiesociala
kommittén har även träffats.
Ett seminarium om djurförsök anordnades under hösten. En student från England, Tom
Holder som bland annat varit med och startat gruppen Pro-test kom och föreläste för oss. I
samband med detta kom även Cecilia Johansson från vetenskapsrådet, en föredetta
biomedicinare, och berättade om sin väg genom arbetslivet och vad en biomedicinare kan
göra på vetenskapsrådet.
Under våren anordnades en mycket lyckad pub dedikerad till vår avgående programdirektor
Tomas Cronholm. Det blev ett välbesökt event och en present delades ut till Tomas från
sektionens alla medlemmar.
Biomedicinarnas pedagogiska pris gick i år till Arvid Sjölander på MEB. I samband med
fastställandet av pedagogiska priset hölls en pub på MF, där ett diplom delades ut.
Under vårterminen 2008 var sektionen med på Biobollen, BRO´s årliga brännbollsturnering
alla biomedicinare emellan. Denna hölls i år i Lund, vi vann inte turneringen men vann det
ännu bättre ”bästa Overall” och fler vänner på facebook.
Ett par studenter hjälpte även till vid registreringen av nyantagna biomedicinstudenter. Där
informerar man om utbildningen, böcker, sektionen, introduktionsinternatet och mycket
annat.
50/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Introduktionsdagarna (kollot) anordnades som vanligt, det blev väldigt lyckat i händerna på
Fanny Fagerdahl och de nya studenterna var ett glatt gäng som höll igång nästan dygnet runt
i tre dagar och var mycket nöjda vid hemfärden.
En fest för utbytesstudenterna anordnades i början av höstterminen av två av sektionens
medlemmar genom BIONK, temat var sport och de flesta kom utklädda. Snittar serverades
på kårhusets övervåning och sedan fortsatte festen på ett förhyrt ställe i stan.
Sektionen jobbar även kontinuerligt för att skapa lathundar då efterträdare ska få det lättare
att starta upp vid skifte.
51/52
MEDICINSKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM
Verksamhetsberättelse 2008
Psykologsektionen
Psykologsektionen startades i oktober 2007. Val av styrelse genomfördes och stadgar
formulerades.
Sektionsstyrelsen har haft möten ca en gång i månaden sedan starten. Vid alla möten (med
ett fåtal undantag av speciella orsaker – till exempel skrivande av verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse) var alla sektionens medlemmar inbjudna att delta.
Under 2008 har följande aktiviteter genomförts:
•
En hemsida för psykologsektionen har skapats.
•
Helgvistelse på Solvik. Alla sektionsmedlemmar bjöds in att deltaga. Finansierades
delvis av studenterna själva – utnyttjade sektionens ”gratishelg”. Planen för 2009
är att genomföra samma Solvik-helg, men under ändrade förhållanden. Då
sektionens medlemsantal har mer än fördubblas under 2008 är det inte längre
möjligt att bjuda med alla medlemmar. Istället kommer de studenter som varit
”aktiva” i sektion, programnämnd, studiesocial kommitté, internationell kommitté
etc. att bjudas in. Exakta regler för vilka som får åka med kommer att formuleras
vid starten på 2009. Vistelsen kommer att finansieras av sektionen.
•
Kollo för nya studenter. Organiserades av en kommitté ur sektionen. Finansierades
av programnämnden och nya T1-studenter.
•
Träff med studenter från SU. Organiserades av studenter med kontakter på SU med
stöd av sektionen för att öka interaktionen mellan psykologstudenter på Karolinska
Institutet och Stockholms Universitet.
•
Julfest. Finansierades av sektionen. Sektionens medlemmar var inbjudna till en
julfest med mat, bak och musik.
•
Luciatåg. Sektionens medlemmar bjöds in att delta i psykologsektionens
traditionella luciatåg för lärare och programansvariga på Fogdevreten.
•
Sponsring av tryck av psykologtidningen Oxytozine (ett samarbete mellan
psykologstudenter på KI och SU).
19 december 2009
Sektionsstyrelsen Psykologsektionen
52/52
Download
Related flashcards
Create Flashcards