Saatavuusilmoitus

advertisement
Lähetä ilmoitus osoitteeseen [email protected]
Skicka anmälan till [email protected]
Please send notification to [email protected]
ILMOITUS
Kaupanpidon tilapäinen keskeytys/saantihäiriö
ANMÄLAN
Tillfälligt avbrott i saluföring/problem i tillgång
NOTIFICATION
Temporary withdrawal from the market/interruptions of
availability
Myyntiluvanhaltija • Innehavaren av försäljningstillståndet • Marketing Authorisation Holder
Mundipharma Oy
Myyntiluvanhaltijan tai hänen edustajansa yhteystiedot yhteydenottoa varten • Kontaktuppgifter av innehavare av försäljnindstillståndet eller dess representant •
Contact details of Marketing Authorisation Holder or Representative
Mundipharma Oy, Rajatorpantie 41 b, 01640 VANTAA. Puhelin 09-8520 2065, Hanna Turunen, Product Group Manager
Valmistenimi • Preparatets namn • Name of the product
Targiniq
Vahvuus • Styrka • Strenght
10 mg/5 mg
Lääkemuoto • Läkemedelsform • Pharmaceutical Form
Depottabletti
Pakkauskoko • Förpackningsstorlek • Package size
28
VNR • Nordiskt varunummer • Nordic article number
_033138
ATC-luokka • ATC-klass • ATC-code
N02AA55
EU-myyntilupanumero • Numret för EU-marknadsförningstillståndet • EU-marketingauthorisation number
25238
Saatavuuskatkos alkaa • Avbrottet börjar • Product will be unavailable
15.4.2015
Saatavuuskatkos päättyy • Avbrottet slutar • Product will be available
Viikko 17
Lääkevalmisteen käyttöaihe • Indikation av läkemedelspreparat • Indication of medicinal product
Opioidikipulääkkeiden käyttöä vaativan vaikean kivun hoito. Vaikean ja hyvin vaikean idiopaattisen levottomat jalat -oireyhtymän toissijainen oireenmukainen hoito, jos dopa
Potilas- ja, lääkäriryhmät sekä muut terveydenhuollon toimijat, joille tiedotettu asiasta • Patient- och läkargrupper och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården som har informerats om avbrottet • Patient- and doctorgroups as well as other health professionals that have been informed about the unavailibility
apteekit, lääkekeskukset ja sairaala-apteekit
Yleinen ohjeistus, miten toimia tilanteessa, jos valmistetta ei ole saatavissa (siten kun on tiedotettu edellä mainituille ryhmille) • Allmänn information om vad som ska
göras vid möjliga problem förorsakade av leveransavbrottet (så som det har informerats till ovannämnda grupper) • General information about how to act in situations of
unavailibility of the product (as informed to the foregoing groups)
Ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus | Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet | Finnish Medicines Agency
PL 55, 00034 FIMEA | Puh. 029 522 3341 | [email protected] | www.fimea.fi | Y-tunnus 0921536-6
Download
Related flashcards
Create Flashcards