Tema: Cripteori - Lambda Nordica

Call for papers
Tema: Cripteori
Cripteori, som också har kallats lytt-teori eller miffoteori, är en ny teoribildning som studerar
funktionshinder genom att använda insikter från queerteori, feministisk teori och
intersektionalitetsstudier. Cripteori används för att förstå och påverka attityder och diskurser
kring funktionsnedsättning och funktionshinder, men har ett mycket bredare
användningsområde än så. Begrepp som normatmakt, stigmahantering och tillgänglighet kan
användas för att studera hur det funktionsnormativa samhället bestämmer våra
tankestrukturer.
Funktionshinder och funktionsnedsättning är nyckelbegrepp för en intersektionell
förståelse av det postmoderna samhället och kan användas för att analysera andra begrepp
som medborgarskap, demokrati, stigma och utanförskap. Tidskriften lambda nordica planerar
ett temanummer om Cripteori till våren 2012 och vi vill därför ha in abstracts med förslag till
artiklar som på bred front belyser funktionshinder och funktionsnedsättning med ett
cripteoretiskt perspektiv. Artiklarna kan vara teoretiska eller empiriska, men någon aspekt på
cripteori ska vara ett tema i varje artikel. Fokus kommer att ligga på en nordisk kontext, i
vilket vi uttryckligen inkluderar hela Östersjöområdet. Abstract och artiklar kan skrivas på
danska, norska, svenska eller engelska.
Tänkbara teman
Funktionshinderspolitik och aktivism
Sjukdom-Funktionshinder-Normalitet
Religion och funktionshinder
Välgörenhet och funktionshinder
Klass och funktionshinder
Funktionshinder och medborgarskap
Sex och funktionshinder
Genus och funktionshinder
Ålder och funktionshinder
Funktionshinder och identitet
”Funkisrevolutionen” – LSS, aktörsskap och medborgarskap
lambda nordica, grundad 1989, är en refereegranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som
presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till
homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.
lambda nordica strävar efter att främja dialogen mellan etablerade och yngre forskare
med syftet att inspirera till ökad HLBT-forskning i Norden samt att bidra till öppnandet av
nya forskningsfält inom området. Tidskriften introducerar och recenserar också internationell
HLBT-litteratur. lambda nordica ges ut fyra gånger per år, varav ett av numren vanligtvis är
ett dubbelnummer
Vi vill få in abstracts om 300 ord med artikelförslag senast den 1 maj 2011. Skicka dem
till gästredaktören, [email protected] Artiklarna ska vara på ca 7 000 ord och kan
skrivas på danska, norska, svenska eller engelska. For mer information, kontakta
gästredaktören Jens Rydström eller besök www.lambdanordica.se.
Jens Rydström, gästredaktör
Centrum för genusvetenskap
Lunds Universitet
Box 117
222 21 Lund
Call for papers
Special issue: Crip theory
Crip Theory is a new set of theories that analyses disability by using insights from queer
theory, feminist theory and intersectionality studies. Crip theory is used to understand and
influence attitudes and discourses concerning disability and impairment, but it has a much
wider scope than that. Concepts like the normate, stigma, and accessibility can be used to
study how an ableist society determines our mental structures.
Disability and impairment are key notions for an intersectional understanding of post
modern society and can be used to analyse other concepts as citizenship, democracy, stigma
and exclusion. In an effort to present the newest research in the field, lambda nordica:
Journal for LGBT Studies is planning to publish a special issue on Crip Theory in the spring
of 2012, and we are looking for abstracts with a crip perspective. The articles can be
theoretical or empirical, but some aspect on Crip Theory should be thematised in each article.
The focus will be on a Nordic context, in which we explicitly include the entire Baltic
regiona. Abstracts and articles can be written in English, Danish, Norwegian, or Swedish.
Suggested topics include:
Disability politics and activism
Illness-Disability-Normalcy
Religion and disability
Charity and disability
Class and disability
Disability and Citizenship
Sex and disability
Gender and disability
Age and disability
Disability and identity
“The Crip Revolution” – Independent Living, agency, and citizenship
lambda nordica, established in 1989, is a Nordic scientific peer-reviewed journal presenting
research in Humanities and Social Sciences with relation to LGBT and Queer Studies. The
journal strives to support the dialogue between established and younger scholars to inspire to
more LGBT research in the Nordic area and support the initiative to new research areas in the
field. It also introduces and reviews international LGBT literature. lambda nordica is
published four times a year.
We are looking for abstracts of 300 words no later than 1 May 2011. Send them to guest
editor [email protected] The articles should not extend 7,000 words and may be
written in English, Danish, Norwegian, or Swedish. For more information, contact guest
editor Jens Rydström or visit www.lambdanordica.se.
Jens Rydström, guest editor
Centre for Gender Studies
Lund University
Box 117
S-222 21 Lund