När forskning blir verkstad
Från UFO till FoU
2 nov 2011
Luleå
Eva Rönmark, docent
Folkhälsa och Klinisk Medicin, Yrkes- och Miljömedicin,
Umeå Universitet
OLIN studierna, Norrbottens läns landsting, Luleå
Syfte med forskning
Resultera i ny och generaliserbar kunskap
Förbättrad vård för patienterna
Varför ska vi inte bedriva forskning på min arbetsplats?
Varför ska vi inte bedriva forskning på min arbetsplats?
UTBILDNING
Läsa och förstå forskarrapporter
Öka kunskapsnivån på arbetsplatsen
KVALITETSSÄKRING
Strukturerat arbetssätt
Ifrågasätta rutiner, metoder, utrustning
Gruppkänsla
Lära av varandra
Öka kreativiteten
PUBLIKATIONER MED NY KUNSKAP
Akademisk miljö
DET ÄR ROLIGT!!
Frågeställning
Datainsamling,
undersökningar
Resultat
Feed back
individer och
sjukvård
Vetenskapliga rapporter
Populärvetenskapliga rapporter
Läroböcker
Utbildning
Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten
(OLIN-studierna)
- är fr.a. epidemiologiska studier om
astma, KOL och allergi
- pågår sedan 1985
- >50 000 personer från barn till äldre
medverkar eller har medverkat
Norrbotten
Stockholm
Metoderna innefattar
tvärsnittsstudier,
longitudinella studier och
fall-referentstudier
Men också
kliniska studier och
studier av hälsoekonomi och
livskvalitet
Göteborg
Hittills har OLIN-studierna resulterat i
10 doktorsavhandlingar och ytterligare ett
20-tal kommer från nära samverkande projekt
>> 100 originalartiklar och översiktsartilkar
OLIN-studierna
Har utvecklat metoder för kliniskt
epidemiologisk forskning
1/ för screening utvecklat en postal
enkät för undersökning av
representativa urval av befolkningen
Norrbotten
Stockholm
Göteborg
2/ kliniska undersökningar av urval av
de svarande innefattande
- lungfunktion
- allergitestning
- strukturerad intervju
3/ mer detaljerade undersökningar
innefattar t.e.x. hyperreaktivitetstest
och olika laboratorieanalyser, men
också helt annan forskning som
hälsoekonomi och livskvalitet
Yrkesgrupper representerade inom OLIN
Beteendevetare (1 disputerad)
Ekonom (1 disputerad)
Läkare (5 disputerade, 5 doktorander)
Miljövetare (1 disputerad)
Sjuksköterskor (2 disputerade, 1 doktorand)
Statistiker (1 doktorand)
Ytterligare 7 som disputerat har använt OLIN-data genom
nära samverkande projekt.
I skolböcker i början av 1980-talet
Astma prevalens 2%
Syfte vid starten 1985:
Hur vanligt är Obstruktiva lungsjukdomar?
- astma?
- kronisk bronkit, KOL?
- luftvägsallergier?
Och vilka är de viktigaste riskfaktorerna?
Prevalens-studie i tre steg
- En postal enkät till ett slumpurval
- Strukturerade intervjuer och lungfunktionstest
- Valideringsstudier inkluderande methacholintest
Astma prevalens 6% och inte 2%
OLIN studierna 1995-1996
Flera stora postala enkätstudier samt klinisk
uppföljning av OLIN studiens första kohort från 1985
Astma: prevalens 8%
incidens (2/1000/y), risk factors,
remission (1/100/y)
KOL: den första studien med tillräcklig power om
prevalens, incidens och riskfaktorer
”Not 15% but 50% of smokers develop COPD”
(Respir Med 2003)
OLIN studierna -1996
Start av den första barnstudien
Kombination av klinisk, miljövetenskaplig och
molekylär epidemiologi
Prospektiv studie omfattande alla barn i klasserna 1
och 2 i Luleå, Piteå och Kiruna, n=3525, med årliga
uppföljningar
Samarbete med UVa, Charlottesville, USA,
Thomas Platts-Mills och hans grupp
Matthew Perzanowski, USA
in sub-urban Kiruna,
now associate professor at
University of Columbia, New York City,
leaving for work by skiing
when finalizing his PhD thesis
in Sweden in 2003 titled:
“Molecular epidemiology of
allergen exposure, sensitization
and asthma in school children Obstructive Lung Disease in
Northern Sweden - Thesis V”
ISBN 91-7305-376-7
University of Umeå, Sweden
with affiliation to
The OLIN Studies, Luleå,
Karolinska Institutet, Stockholm,
and particularly
University of Virginia, Charlottesville, USA
OLIN studierna 2002-2004
Klinisk uppföljning med lungfunktion av vuxna som
tidigare medverkat vid kliniska undersökningar
Syften:
incidens och riskfaktorer för KOL
”rapid decline” i lungfunktion
ETS och KOL
interaktion mellan riskfaktorer
overlap syndrome (OSAS och KOL)
Hälsoekonomi vid astma och KOL
långtidsuppföljning av KOL
OLIN studierna 2005
Start av den prospektiva studien om KOL
OLIN studierna 2006
Har prevalensen och incidensen astma ökat under
de senaste 10 eller 20 åren?
-Bland vuxna?
- OLIN-FinEsS-kohorten från 1996 återundersöktes
- En ny kohort om 8000 vuxna rekryterades
Astma: prevalens 11%
-Bland barn?
- En ny kohort i samma i ålder (7-8 år) från samma
områden som 1996 rekryterades
OLIN studierna 2009-10
Vuxna
Kliniska uppföljningsstudier av kohorten från 2006
Barn
Uppföljning av kohorten som rekryterades 2006
- enkät, pricktest, blodprov, intervju,
- födoämnesprojekt
The OLIN Studies: First published Swedish results of
- Prevalence of adult asthma using methods including validation of results
- Incidence of asthma in adults
- Remission of asthma in adults
- Incidence of asthma in children
- Incidence of allergic sensitisation in children
- Prevalence of COPD
- Prevalence of COPD using different international guidelines
- Incidence of COPD
- Long term (20 y) follow-up of COPD
- Population study based health economics of asthma and COPD
- Överensstämmelse mellan föräldra- och självbesvarade enkäter
The OLIN Studies: First published Swedish results of
- Prevalence of adult asthma using methods including validation of results
Lundbäck et al, ERJ 1991; Eur J Epidemiol 1992; Allergy 1993
- Incidence of asthma in adults
Rönmark et al, Allergy 1997; (Lundbäck et al, Respir Med 2001)
- Remission of asthma in adults
Rönmark et al, Thorax 1999
- Incidence of asthma in children
Rönmark et al, Pediatrics 2001; Perzowski et al, AJRCCM 2002
- Incidence of allergic sensitisation in children
Rönmark et al, JACI 2003
- Prevalence of COPD
Lundbäck et al, Respir Med 2003
- Prevalence of COPD using different international guidelines
Lindberg et al, Respiration 2005
- Incidence of COPD
Lindberg et at, Chest 2005; Chest 2006
-Long term follow-up (20 y) of COPD
Lundbäck et al, COPD 2009
- Population study based health economics of asthma and COPD
Jansson et al, Chest 2002 (COPD); Respir Med 2007 (asthma)
- Överensstämmelse mellan föräldra- och självbesvarade enkäter
Hedman et al, Pediatr All Immunol 2005; J Clin Epidemiol 2010
The main contributors of the OLIN studies & network
The OLIN Study Group in Luleå,
Univ. of Umeå , Gothenburg, Luleå &
Karolinska Institutet, Stockholm,
Many thanks for fruitful co-work to
Previous co-workers, all categories:
Thomas Platts-Mills, Matthew Perzanowski,
John Vaughan, Natalie Custis, Judith Woodfolk,
David Riposo, Elisabeth Erwin
Leif Rosenhall, Nils Stjernberg
Elsy Jönsson, Lennarth Nyström
Mai Lindström, Karin Lundbäck
Anne Lundkvist, Karin Östling,
Eva Lundgren, Lena Gustafsson,
Kerstin Björnström-Kemi, Aina Johnsson
Berit Borggren, Karin Öhman, Staffan Andersson
(and many others)
Current team of research assistants:
Ann-Christine Jonsson, Sigrid Sundberg
Ola Bernhof, Britt-Marie Eklund, Helena Backman
PhD-fellows:
Martin Andersson, Caroline Stridsman, Katja Warm
Berne Eriksson, Stig Hagstad, Anna Winberg
Involved post docs:
Sven-Arne Jansson, Ulf Hedlund
Linnea Hedman, Anders Bjerg,
Lars-Gunnar Larsson
Current external contributors, among others:
Thomas Sandström, Juha Kere, Kjell Larsson,
Anders Blomberg
Steering committee:
Eva Rönmark
Anne Lindberg
Bo Lundbäck
University of Virginia, Charlottesville, and
University of Columbia, New York, USA
CNR and Univ of, Pisa, Italy
Carlo Giuntini, Giovanni Viegi, Laura Carrozzi,
Univ of Bergen, Norway
Amund Gulsvik, Per Bakke,
Univ of Helsinki, Finland & Tallinn, Estonia
Anssi Sovijärvi, Paula Pallasaho, Jyrki Kotaniemi,
Ari Lindqvist, Annette Kainu, Maria Juusela
Lii Jannus-Pruljan, Helle-Mai Loit, Mari Meren
Univ of Hanoi, Vietnam & Yogjakarta, Indonesia
Hoang Thi Lam & Firdy Perema
Funded mainly by
Swedish Research Council, Heart-Lung Foundation
Vårdal, Northern Sweden University Region
Swedish Asthma and Allergy Foundation
Swedish Cancer - Allergy Foundation
Norrbotten´s local health authority
NIH & European Unions grants vid research net works
Additional support mainly from
GSK, AsrtaZeneca, Phadia, ALK, and Boehringer Ing
Download

När forskning blir verkstad - Norrbottens läns landsting