Isoviha Pohjanmaalla Den stora ofreden i Österbotten

pakosauna
Isoviha Pohjanmaalla
Ruotsi nousi suurvallaksi 1600-luvulla käytyään pitkiä
sotia naapurivaltoja vastaan. Suuri Pohjan sota alkoi
vuonna 1700 vastaiskuna Ruotsin suurvaltapolitiikalle.
Venäläisten miehitys Suomessa 1713–1721 tunnetaan
nimellä isoviha. Napuen taistelun jälkeen Pietari Suuri
määräsi kasakkajoukkoja terrorisoimaan paikallisväestöä. Miehiä surmattiin, kyliä hävitettiin, naisia ja lapsia
vietiin orjiksi Venäjälle.
Den stora ofreden i Österbotten
Sverige blev en stormakt under 1600-talet efter flera
långa krig med sina grannar. Det Stora nordiska kriget
utbröt 1700 som ett svar på Sveriges stormaktspolitik.
Den ryska ockupationen av Finland 1713–1721 kallas
den stora ofreden. Efter Slaget vid Storkyro gav Peter
den store order åt kosackerna att terrorisera lokalbefolkningen. Män dödades, byar utrotades, kvinnor och
barn togs som slavar till Ryssland.
Greater Wrath in Ostrobothnia
Sweden became a great power in the 17th century after long-term warfare with its neighbours. The Great
Northern War started in 1700 as a protest against Sweden’s power politics. The Russian occupation of Finland
in 1713–1721 is called the Greater Wrath. After the Battle
of Napo, Peter the Great ordered the Cossack troops to
terrorise the locals. Men were killed, villages destroyed
and women and children taken as slaves to Russia.
www.muinaispolut.fi
Laurinlakson pakosauna
Laurinlaksos lönnpörte
Hideaway sauna
Kyrönmaalla on useita paikkoja, joiden nimet pohjautuvat
isonvihan tapahtumiin. Tuolta ajalta on säilynyt myös perimätietoa syrjäisistä piilopaikoista, joihin siviiliväestö pakeni
miehittäjien harjoittamaa systemaattista terroria. Laurinlakson pakosauna on esimerkki tällaisesta piilopaikasta, johon
liittyvästä tarinasta on useita versioita. Tapahtumien kulku on
ollut kuitenkin pääpiirteissään seuraava.
I Kyroland finns flera ställen vars namn kommer från den stora
ofreden. Det finns muntliga traditioner om avlägsna gömställen dit civilbefolkningen kunde fly undan den systematiska
terrorn som ockupationsmakten utövade. Laurinlaksos lönnpörte är ett exempel på ett sådant gömställe. Det finns flera
versioner av berättelsen. Händelseförloppet var dock i huvudsak det följande:
Many place names in Kyrönmaa are derived from events of the
Greater Wrath. There are legends of remote hideaways, where
the civilians escaped the systematic terror of the occupiers.
The sauna in Laurinlakso is an example of a hideaway and there
are many versions of its story. The following main events are
included in most of the stories.
Isonkyrön Napuella raskaana ollut emäntä ja hänen piikansa
pakenivat vihollista tähän saunaan. Paikallinen ilmiantaja kuitenkin opasti paikalle kuusi kasakkaa. Päästäkseen sisään matalasta oviaukosta heidän piti kumartua, jolloin tomera piika
surmasi heidät yksitellen koivuhalolla. Ruumiit hän upotti
läheiseen suohon.
Lähistöllä tiedetään myös poltetun tervaa. Sauna lieneekin
rakennettu alun perin tervanpolttajien tukikohdaksi. Monikäyttöistä tervaa valmistettiin sekä omiin tarpeisiin että vientituotteeksi Eurooppaan.
Från Napo i Storkyro flydde en gravid husfru och hennes piga
till bastun undan fienden. En lokal angivare ledde dock sex
kosacker till platsen. För att komma in genom den låga dörröppningen måste kosackerna buga sig, varvid den raska pigan
dödade dem en efter en med en björkklamp. Liken gömde hon
i det närbelägna kärret.
Man lär även ha bränt tjära i området. Bastun har antagligen
ursprungligen byggts som bas för tjärbrännarna. Den mångsidiga tjäran framställdes både för eget bruk och för export till
Europa.
A pregnant housewife and her maid escaped the enemy to
this sauna, but a local informer revealed them to six Cossacks.
In order to enter the sauna through the low doorway, they
had to bend over, and the resourceful maid took the opportunity to slay them with a birch stick, one by one. She buried the
bodies in a nearby bog.
It is also known that tar was burned near the sauna. Thus, the
sauna was probably originally used as a base for tar burners.
Tar had many uses and it was produced both for domestic use
and export to Europe.
Jääkausi
kivikausi
pronssikausi
rautakausi
historiallinen aika
Istiden | Ice Age
stenåldern | stone Age
bronsåldern | bronze Age
järnåldern | iron Age
historisk tid | historical time
10 000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1000
2000
Yhteispohjoismainen Merenkurkun metsien kulttuuriperintö -hanke tähtää metsien
arkeologisen kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja tunnetuksi tekemiseen.
Skogens kulturarv i Kvarkenregionen är ett samnordiskt projekt som ämnar bevara
och informera om skogens arkeologiska kulturarv.
The Nordic SKAIK project, Forests’ Cultural Heritage in the Kvarken Region aims to
preserve and share information on the archaeological heritage of forests.
© SKAIK 2013
olit tässä
du var här | you were here