Geniş zaman - Salih ERDURUCAN

advertisement
ENGLISH TENSES
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
OLUMLU CÜMLE : ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.
I watch a film willingly at my house on sunday. (Ben Pazar günü evimde seve seve bir film seyrederim.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I
watch
a film
willingly (seve seve)
at my house
on Sunday
(Özne)
(Yüklem)
(Nesne)
(Hal zarfı)
(yer zarfı)
(zaman zarfı)
(Kim izler?)
(Ne yapar?)
(Ne seyreder?)
(Nasıl seyreder?)
(Nerede seyreder?)
(Ne zaman seyreder?)
1. Bir cümlede bütün öğelerin bulunması gerekli değildir. Bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.
2. İngilizce de bütün fiiller nesne almaz. Örnek : gitmek fiili için ne(yi) gitti sorusu sorulmaz.
3. Cümle kuruluşlarında fiilin zamanına göre cümleye ek kelimeler konulması gerekebilir.
4. Nesne alan fiillere geçişli fiil. Nesne almayanlara geçişsiz fiil denir.
5. Nesne, yüklemin ne(yi) yaptığı sorusuna cevap veren sözcük / sözcük gurubudur.
6. Zamir, isim yerine kullanılan sözcükler.
7. Zarf, fiilin nasıl, nerede, ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklerdir. Zarflar eğer cümlede nesne varsa,
nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.
8. Sıfat, isimlerin niteliği ve niceliği hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.
SIMPLE PRESENT TENSE
ENGLISH TENSES
GENİŞ ZAMAN
etc. (etcetera) ] zarf ve benzeri gibi,
ve saire, v.b., v.s.
AFFIRMATIVE (OLUMLU CÜMLE)
S + V1 + ETC
ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + HAL ZARFI + YER ZARFI + ZAMAN ZARFI.
I, You, We, They +
He, She, It
+
watch
watches
+
Tv. every day
+ Tv. every day
3ncü tekil şahıslar için fiilin sonuna –s takısı getirilir.
Sonu s , sh , ch , x ile biten sözcüklerin çoğulu ve fiilerin geniş zaman halleri -es takısı
alırlar.
Finish
 Finishes
Bus
 Buses
Watch
 Watches
Box
 Boxes
SIMPLE PRESENT TENSE
ENGLISH TENSES
GENİŞ ZAMAN
Sonu y ile biten sözcükler - ies takısı alırlar , fakat y nin önünde sesli harf varsa sonuna sadece -s gelir
Study
Try
 Studies
 Tries
Baby
Boy
 babies
 boys
Sonu f veya fe ile biten sözcükler - ves takısıyla çoğul olurlar
knife
 knives
shellf
 shellves
Geniş zamanda Have fiili he , she , it için has olarak değişir.
· I have a shover everyday .
John has a shover everyday
Sıklık belirten fiiller Simple Present Tens'te özneden hemen sonra gelirler
always / Never / often / Sometimes / Usually + Present simple (Geniş zaman)
Sue always arrives at work early.
I usually go to work by car but sometimes I walk .
Julia never eats breakfast
ENGLISH TENSES
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
Simple Present tense genelde olan olay ve durumları
1. Water consists of hydrogen and oxygen
vurgulamak için kullanılır ,bunlar; geçmişte vardı , şu
2. Most animals kill only for food
an var , gelecekte de olacak . örn: Dünyanın dönmesi .
3. The world is round
1. I study for two hours every night
Simple present tense günlük aktiviteleri ve
2. My classes begin at nine
alışkanlıkları vurgulamak için de kullanılır.
3. He always eats a sandwich for lunch
Belirli fiilerin continuous tense ( şimdiki zaman ) halleri
1. I don't recognize that man
olmadığından bu tens'te kullanılmaları zorunludur.
2. He needs a pen right now
ENGLISH TENSES
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
• Genel durumlarda, yani tüm zamanları kapsayacak şekilde yapılan ve yapılacak eylemleri
anlatmada kullanılır.
We run every morning.
(Biz her sabah koşarız.)
• Değişmesi mümkün olmayan şeyleri bildirirken kullanılır.
People need dinner. (İnsanlar yemeğe ihtiyaç duyar.)
• Planlanmış bir eylem ya da program anlatmak için gelecek zamanı gösteren bir zaman
ifadesiyle birlikte kullanıldığında Gelecek Zaman belirtir.
I visit the zoo tomorrow.
(Ben yarın hayvanat bahçesini görmeye giderim.)
• Bir fıkra ya da öykü anlatılırken kullanılabilir.
• Zarf cümleciklerinde gelecek zaman göstermek için kullanılır.
ENGLISH TENSES
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
ÖN ZARFLAR (Fiil Öncesi Zarflar):
Zarflar, fiilleri nitelerler ve süreklilik gösterirler. Bunların özelliği, temel fiilin önünde gelerek
fiili daha çok vurgulamalarıdır. BE fiili çekilmiş halde ise, yani AM - ARE - IS - WAS - WERE
durumunda ise, ön-zarflar bunlardan sonra gelir.
( x ) işaretli ön zarflar cümle içinde normal zaman zarfı ifadesi olarak başta ya da sonda da kullanılabilirler.
Always
her zaman
Usually
Genellikle
Generally
Genellikle
frequently (x)
sık sık
often (x)
sık sık
Regularly ( x )
düzenli olarak
occasionally ( x )
arasıra, bazen
sometimes (x)
arasıra, bazen
rarely ( x )
nadiren, ender olarak, seyrek
Seldom (x)
nadiren, ender olarak, seyrek
scarcely
çok ender, hemen hemen hiç
hardly
hemen hemen hiç
never
hiçbir zaman, asla
Ever
hiçbir zaman, hiç... (yalnız olumsuz ve soruda)
SIMPLE PRESENT TENSE
ENGLISH TENSES
GENİŞ ZAMAN
NEGATIVE (OLUMSUZ CÜMLE)
don’t
S + doesn’t + V1
I, You, We,
They
+
He, She, It +
don’t
doesn’t
+ watch
+ watch
+ ETC
+ Tv. every day
+ Tv. every day
ENGLISH TENSES
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
QUESTION (SORU CÜMLESİ)
Do
+ S + V1
Does
Do
Does
I, you, we, they
+ watch
+ he, she, it + watch
+ ETC ?
+ Tv. every day ?
+ Tv. every day ?
ENGLISH TENSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
is twenty-nine years old.
1) Mary (be) _______
2) We (like) _______
tastes good.
like to eat fruit. It (taste) _______
scores . It (lose) _______
3) The football team never (score) _______
loses all the time.
talk to each other on the phone.
4) Roberta and Betty always (talk) _______
5) Jose and I (study) _______
study chemistry together.
6) The car (have) _______
has a flat tire.
7) You never (make) _______
make breakfast for me. I always (have) _______
have to make it myself.
fixes my car when it breaks down.
8) The mechanic (fix) _______
9) Tom rarely (fly) _______.
_______.
flies He usually (drive)drives
think I will read a book.
watch TV, but tonight I (think) _______
10) I usually (watch) _______
calls his mother on the phone every day.
11) Jack (call) _______
is alone at night, Jane sometimes (get) _______
gets scared.
12) When she (be) _______
13) I (be) _______
am tired. I (think) _______
think I am going to take a nap.
are hard to make. They (require)require
14) Cakes (be) _______
_______ a lot of work.
likes to play soccer. He (practice) practices
15) Joel (like) _______
_______
every day.
ENGLISH TENSES
SIMPLE PRESENT TENSE
GENİŞ ZAMAN
Download
Related flashcards
Create Flashcards