Uploaded by Daniel Lilja

Chestnut Village Version A

advertisement
Hur kan vi hantera känslorna som uppstår
Five core concerns
Fem komponenter som ligger bakom de flesta emotioner i en förhandling (Fisher & Shapiro, 2007)
-
Appreciation – Uppskatta det motparten gör. (Känslor och tankar tas emot och behandlas
som värdefulla, visa förståelse.)
Affiliation – Se motparten som en medspelare. (Inte som en motståndare/fiende).
Autonomy – Respektera motpartens frihet att själv fatta beslut. (Om denna respekteras så
skapas positiva känslor).
Status – Bekräfta motpartens betydelse och mandat. (Alla ska få full uppmärksamhet och
respekt, ingen bortprioriteras).
Role – Frihet att anta olika roller i en förhandling. (Vi alla har olika roller i förhandlingen).
Fyra principerna:
1. Människor- Skilj mellan människorna och problemet. Det vi behandlar är sakfrågorna,
undvik att attackera varandra→ attackera problemet
2. Intressen- Fokus på intressen, inte ståndpunkter. Vad är det egentligen man vill komma fram
till? När det är tydligt vad båda parter vill är det lättare att gemensamt komma överens.
3. Alternativ- Sök lösningar som är ömsesidiga till nytta innan du försöker nå enighet
(lösningar som båda parter accepterar, som ligger i båda parters intressen)
4. Kriterier- Kräv att resultatet ska baseras på objektiva kriterier. Lyft känslor och prata enbart
om sakfrågorna.
Mathilda - Retired executive (är insatt i chestnut drive, two times city council, största frustration:
oljud, trafik) → tycker dem kör oansvarigt, har räknat till 3 near collisions per dag. Det är också
smutsigt med dirt, gravel och cement, som folk drar in i huset. (Ordförande under gruppmöten).
Celina - Tandläkare, har barn, (det skrämmer bort kunderna då de inte har någonstans att parkera,
vibrationer stör, byggarbetare kissar utanför fönster och skrämmer bort kunder- catcallar dotter.
Alexandra - Taxi chaufför, har barn (jobbar natt, försöker sova på dan, bra om barn kan vara ute på
gatan och leka - funkar inte nu, ljud gör så att alexandra inte kan sova.
Isabelle - Butiksägare, äger klädaffär, bor på chestnutdrive, två familjshus (bor med man och har
barn, men barnen bor inte där, de hyr ut undervåning som lägenhet, huset hålls rent och fint men är
gammalt, det som har hänt är att en spricka har uppstått i husets grund som inte fanns innan man
började borra och spränga på byggplatsen, hört av sig men blivit ignorerad, det finns ingen som kan
prata och hjälpa henne. Sprickan växer och är frustrerad och vill anlita advokat om detta inte lagas.
Störs av nedskräpning och nedsmutsning.
Kim - Snickare, två barn, bott där i 20 år, smuts och säkerhet / fara är hjärtefråga, det bör förses med
staket, stör sig på beteende. Har råkat ut för olyckor och har erfarenhet om yrket. Dottern Susie råkade
ut för en olycka. (Sekreterare under gruppmöten).
Daniel - Advokat, personskadeadvokat, har barn- Chip som nästan blev påkörd, och har arbetat
framgångsrikt i Bunyonville sedan innan. Tycker att byggprojektet är en stor irritation, tror att det
kommer vara svårt att undvika situationen, men däremot så kan eventuellt en ny väg byggas.
Förhandlingsstrategier - Lite nytt
En pålitlig metod att förbereda en förhandling kan bestå av följande steg:
Steg 1 - Formulera ditt mål- var noga med detta då det utgör din referensram, och försäkra dig om att
det uttrycker förhandlingens slutresultat.
Steg 2 - Fastställ din reservplan - så att du har klart för dig hur stort (eller hur litet) behov du har av att
få till stånd en överenskommelse, och hur långt du därför är beredd att gå.
Steg 3 - Områden och prioriteringar - avgörande för flexibiliteten, och för att säkra att den återstående
förberedelsen och planeringen har korrekt fokus.
Steg 4 - Gränser och mål - medger flexibilitet utan risk i den förvirring som själva förhandlingen
innebär, genom att du i förväg är klar över övre och undre gränser.
Steg 5 - Kostnader för eftergifter - grunden till effektivt och kreativt köpslående, i synnerhet under
stress.
En förhandling kännetecknas av att två eller flera parter strävar efter att uppnå en överenskommelse
och att följande komponenter finns med:
●
●
●
Bägge parter kan påverka villkoren.
Resurserna är begränsade - det finns ett behov/missnöje/problematik som utgör grunden för
att förhandla.
Överenskommelse och konflikt existerar samtidigt. Det måste finnas beröringsområden och
överlapp i intressen för båda parter. En förutsättning för förhandling är att båda parter ska ha
något att erbjuda den andra.
Daniel: Så bra att vi alla kunde samlas här idag. Vi har verkligen velat ha en dialog med er i samband
med byggnationen av lägenhetskomplexet. Byggandet av detta har medfört många komplikationer för
boendemiljön med allvarliga säkerhetsrisker och störningsmoment. Vi har ett förslag till agenda, om
vi börjar med att presentera vår viktigaste ståndpunkter i frågan, för att sedan lämna över till er och
höra era perspektiv på själva situaitonen. Efter det tänker vi att vi inleder vår diskussion och
förhandling.
Vi föreslår också förekomsten av en överläggning för bägge parter i förhandlingen- någonstans efter
diskussionen. Förslagsvis 10 minuter? Vad säger ni om detta förslag? (Behandla five concerns).
Mathilda: Chestnut Village utgör en trygg och välmående gemenskap som huserar en mångfald av
familjer med barn samt äldre invånare. Vi sätter högt värde på vårt närområdes välbefinnande och det
estetiska helhetsintrycket. De centrala utmaningarna som vi strävar efter att belysa och förbättra
inkluderar aspekter som säkerhet, miljö och socialt beteende.
Kim: Vi är flera här i grannskapet som kan dra nytta av att bygget färdigställs…
Men på det sättet som bygget har pågått nu, är det inte hållbart. Det finns allvarliga säkerhetsbrister
som vi behöver ta upp.
Till att börja med projektplatsen. Det är en branschstandard att säkra konstruktionarbetsplatser med
staket och belysning. Min dotter föll ner i en djup grop och Daniels son blev nästan överkörd på grund
av vårdslöst körande.
Vi vill idag göra er medvetna om hur allvarlig situationen är och komma fram till åtgärder och
aktiviteter på kort och lång sikt, där båda parter är nöjda när vi går härifrån.
Förhandlingsfrågor:
Inledning / Kim
● Hur ser tidsplanen ut för projektet?
● Vi skulle vilja veta, hur fördelningen av er egen personal respektive underleverantörer på
plats?
● Har ni gjort en miljökonsekvensbeskrivning?
JA – Varför har vi inte fått ta del av den? - för in motargument på om de säger att de inte
behöver visa något sådant =
Nej – Att försumma ett sådant viktigt steg kan få de allvarliga konsekvenser vi ser nu…
●
Vilket resultat har en förstudie av konsekvenserna gett?
●
●
ISABELLE
Hur ser kommunikationsstrategin ut?- Hur får man tag på er?
Varför har ni inte besvarat våra samtal? Vi värderar kommunikationen mellan oss och er, gör
ni det? Det här är viktigt för oss, är det viktigt för er?
1. Beteende: ISABELLE - LÖSNING
● Dedikerad kontaktperson som vi kan ha en dialog med
● Hantering av klagomål: Anlita/Tilldela personal som tar emot klagomålen och sköter
kommunikationen med allmänheten för att hantera dessa problem.
●
●
●
●
Hur ser ni på ert ansvar för hantering av nedskräpning och avfall? Som resultat av bygget?
Hur ser ni på erat ansvar för de skador som uppstått på bostäder i området, som uppstått i
samband med sprängningar/vibrationer från er bygge?
○ T.ex. sprickor i husvägg och flera rapporter från andra boenden och trasiga fönster.
○ Förstår ni varför detta är en viktig fråga för mig, varför detta har påverkat oss grannar
negativt?
Daniel
Hur ser ni på ert ansvar gentemot byggnationen, och de boende i området? Hur ser ni på
situationen vi beskrivit med säkerhetsrisker, sättningar i hus, buller och ofredande? Jo, med
detta menar jag att vid genomförandet av ett projekt som detta, så finns det alltid ett ansvar
som parter som är iblandade behöver leva upp till. Ni som firma har ansvaret att leva upp till
de standarder som förväntas av er. Bland annat miljökonsekvensbeskrivning, men också ett
ansvar att genomföra byggnationen, och ett ansvar för de konsekveser som uppstår i
samband med byggnationen. Både när det kommer till väntade, och oväntade konsekvenser.
Så, ni som firma bär ett ansvar- hur ser ni på detta ansvar?
○ Varför frågar ni det? -Vi vill idag veta om ni är öppna för förändring, och är beredda
att ta på er ert ansvar.
Hur ser ni på problematiken som uppstått i trafiken på gatan? Det största problemet är
säkerhetsfrågan där flera barn nästan blivit påkörda av fordon som tillhör bygget samt att
dessa fordon har parkerat på våra parkeringsplatser, och även gatan. Detta har resulterat i att
vi inte har kommit ut eller in med våra bilar. Ni behöver bidra med andra ställen för era
●
●
arbetare att parkera på. Platserna på gatan framför hushållens parkeringar är INTE
tillgängliga.
Säkerhet: - Daniel
Väg: VI TAR VÄGEN SENARE - SLUTSTADIE
a. Led om/bygg ny infart till byggarbetsplatsen från Estate Drive Alexandra
beskriver denna väg, och planen med den.
b. Sätt upp temporära trafikljus, stoppskylt, fartgupp.
Alexandra:
Just nu går vägen till bostadsområdet genom Chestnut Drive. Som Daniel har berättat om
olyckan så är det en osäker miljö för barnen idag som går från skolan och även barn som leker
på gatan. När bygget är klart kommer uppskattningsvis minst 200 bilar/dag (2/hushåll) behöva
köra fram och tillbaka till bostadsområdet. Att ha Chestnut Drive som genomfartsväg ser vi
skulle utgöra en säkerhetsrisk med tanke på skolans placering och alla barn som leker i
området.
● Vägen till det nya bostadsområdet, hade ni kunnat tänka er en temporär väg mellan
byggnationen och Estatedrive som går igenom skogen? Säkerheten är bristfällig idag och hur
tänker ni inför framtiden?
● Säkerheten under byggtiden, borde väl vara med i MKBn? Är er relation med kommunen
viktig för er? För de boende i området? (Hur ser kommunikationen ut med kommunen?) Hur
kan vi få till en bra lösning på åtgärder för att göra det säkert under byggtiden och framtiden?
Argument:
- Ni gynnas av att få till en lösning som funkar för de boende under tiden
- Andra förslaget på lösning kräver mer från er (trottoar, gupp, trafikljus)
Här kommer Daniel in
●
●
Mathilda
Visst är ni det ledande byggnadsföretaget i delstaten? Med tanke på er framgång borde det
finnas en budget som tillåter implementeringar som förhindrar de aspekter vi har lyft,
framförallt säkerhetsåtgärder? Hur ser detta ut?
- (Om de inte tar ansvar över personalen) Men är det inte till er fördel att
anlita byggfirmor som upprätthåller erat ryktet? (trakasserier, vårdslös
körning, nedskräpning, skador på bostäder). Samt att ha en god översikt över
hur själva arbetet fungerar?
- Varför har det blivit så problematiskt här i Chestnut Village? Vad är det som
har fallerat?
Förslag:
(Kom ihåg att ställa frågor, väva in att fråga hur de tror att våra förslag skulle gagna dem…)
2. Säkerhet: - Daniel
● Väg:
c. Led om/bygg ny infart till byggarbetsplatsen från Estate Drive
d. Sätt upp temporära trafikljus, stoppskylt, fartgupp.
Kim: Ni behöver ta ert ansvar och anlägga staket runt projektplatsen. Det är en
branschstandard för byggföretag att en högrisk arbetsplats i anslutning till bostadsområden
har det. Att inte ta ansvar och sätta upp det kan medföra personskador och dålig publicitet för
ert företag.
3. Miljö:
● Som sagt är Chestnut Village ett område där välbefinnande och det estetiska helhetsintrycket
väldigt viktigt. Vi föreslår en förbättrad avfallshantering när det gäller byggarbetet, för att
minska nedskräpningen i området. Skräp från lastbilar, lunchrester slängs i naturen, smutsen
dras in i våra hus. Vi vill skapa en gemensam bild av vad de inblandade anser är en acceptabel
renlighetsnivå. Detta gynnar även er för att en städad arbetsplats blir tryggare, trivsammare
och blir en mer produktiv miljö.
- Täcka alla lastbilar med någon typ av skyddsduk för att minska nedskräpningen från
den parten. Avfallshantering kan införas. Använd APD-planer och planera
arbetsplatsen noga för att göra det lättare för alla att hålla ordning.
- Hyr in en tredje part, som en städfirma som hjälper till. Löst
●
Sanitär Olägenhet: En åtgärd för problemen med byggarbetarnas beteende är att implementera
bättre ledarskap, regler eller anställa annan inhyrd arbetskraft som inte kissar i naturen och
framför folk. Säg till dem att de måste göra sina behov på deras tilldelade toaletter!
4. Skador: ISABELLE - koppla till miljökonsekvensbeskrivning
● Betala för reparation av sprickan som uppstått i Isabelles hus.
○ Sprickan sitter i södra väggen och har inte funnits där tidigare. Den upptäcktes av min
man under den andra veckan av bygget, dagen efter sprängningen påbörjades.
Därefter har sprickan växt varje dag man har sprängt eller hällt cement på bygget
(vibrationer från bygget) → känns tydligt att dessa aktiviteter orsakat skadan. Flera
andra hus som har rapporterat krossade fönster likaså. Det kostar kanske 2000-5000
kr att laga eller mer beroende på om det finns ett underliggande fel i den delen av
grunden.
○ Samma dag som sprickan upptäcktes av min man (vilket var under andra veckan av
bygget, dagen efter sprängningen påbörjades) ringde jag byggföretaget men fick
svaret att ingen fanns tillgänglig för att prata. Jag lämnade ett meddelande men ingen
ringde tillbaks. Fyra dagar senare hade sprickan vuxit en halv meter i samband med
sprängningen och då skrev jag ett brev med detaljer som beskrev problemet och bad
någon att komma och titta men som idag har jag inte fått svar. För åtta dagar sedan
ringde Isabelle och hotade med att stämma men fick bara samma svar - att ingen kan
prata med henne. Det enda hon vill är att lämna in ett klagomål och få väggen lagad.
Detta borde väl företagets försäkring täcka? Om hon inte får bra respons från denna
representant kommer hon anlita en advokat.
Argument:
- Jag förstår att ni måste tänka på företagets framgång och därmed vill minimera
utgifter men ni är det största byggföretaget i Bunyonville och jobbar runt om i hela
staten. Ni har troligtvis även försökring. Menar ni att ett företag mer er status inte har
resuser nog för att ta ansvar för en skada ni orskat?
-
Är det inte viktigt för er att upprätthålla en god ton (moral) det redan existerande
boende området?
-
Hjälp mig förstå hur ni resonerar? Hur hade ni känt i min situation, om det var erat
hus?
Att ha ett gott rykte gynnar er långsiktigt, att inte åtgärda denna skada är enbart
kortsiktigt och småtänkt. Även ansvarslöst.
Förstår ni vad jag menar?
-
Hur kan vi komma fram till en lösning vi båda gynnas av? Jag tror vi båda vill unvika
en utdragen, kostsam juridisk tvist som kan befläcka erat nuvarande rykte och
missgynna er verksamhet. Jag vill inte att detta ska bli en större huvudvärk än det
behöver vara, för någon av oss. Jag har ingen önskan att beblanda jurister eller media,
är detta något ni vill?
5. Buller:
a. Taxichaufför som jobbar natt och sover mellan 8 och 16.30. Svårt somna och vaknar av
trafik som kör förbi och sprängningar som sker. Hur länge tänkt att sprängningar ska pågå?
- Enligt miljöbalken ska verksamheter likt byggarbeten utföra skyddsåtgärder för att
motverka olägenheter för människors hälsa. Hur har ni förhållt er till dessa regler vad
gäller buller? Bullermätningar?
- Jag förstår att ni behöver utföra sprängningar för ert arbete. Kan ni förstå min
frustration att inte kunna sova? Undrar hur ställer ni er till att börja sprängningarna på
em? (mellan 16.30 och 20). ​
b. Hur ställer ni er till att föra upp en bullervall i form av plank och jordvall?
c. Notiser om sprängning (tandläkaren), alternativt schema sprängning hela klockslag
d. Så du menar att jag inte ska få sova på x antal månader? Hur kan ni visa hänsyn till de som
behöver få sin sömn? Ni måste kunna visa på bullernivåer och ge en kompensation i så fall för
att isolera sovrummet?
6. Parkering:
● Bygg en parkering för byggarbetarna så att boende området och verksamheten inte förlorar
alla sina parkeringsplatser och bli instängda pga blockerande fordon.
●
●
Eventuellt ta upp trakasserierna om vägen ej går igenom
Deras intressen:
● De vill spara in på våra utgifter så mycket de kan så att de kan slutföra projektet under budget
för att återfå deras goda rykte.
● Slutföra projektet enligt tidsplan.
● God relation med grannskapet efter mötet för enkel fortsättning av projektet samt gott rykte
● Se till att grannskapet inte går ut med en pressträff eftersom de vill bygga mer i framtiden,
och en pressträff kan medföra minskat förtroende för företaget vilket kan påverka deras
trovärdighet och säljsiffror
Förslag och tankar på motargument för deras intressen:
● Bygga en väg - vi har inte råd tyvärr MEN…
●
●
●
Vill du summera - Daniel?Det kan vara så att de tänker såhär; ni vill ha en väg och vi kan
därmed tänka oss att ta ner ett par av träden på andra sidan bygget, och göra det som en väg
för oss att ta oss in via, samt ha våra byggmaskinerna osv där. (Se bild). Ni blir då både av
med en del av byggmaskinerna, det blir mindre trafik på er väg, vi kommer inte behöva köra
förbi skolan och kyrkan och ökar därmed säkerheten!!
Lösa staket och lampor - där kan vi möta dem
Att byggarbetarna ska bort. Om de får jobba snabbt utan problem blir det tyst snabbare)
Summering:
VÄGEN - från Estate Drive. Tillgänglighet & säkerhet och framtid
Alternativa - övergångsställen, trottoar, mm
Finns konsekvenser med att skynda sig…risk för mer negativ publicitet
MILJÖ - städning & avfall
KOMPENSATION KOMMUNIKATION -
intern - många löften om det…lite luddigt formulerat
ansvar & beteende från arbetarna
externa - den viktiga
Säkerheten - påbörja vägen, kan medföra konsekvenser som mer sprängningar, kompensation för
huskontakt försäkringsområdet, staket, ljus, daniel - kontaktperson,
Download