Uploaded by Desmov

Skrypt polityka gospodarcza

advertisement
Teza: Państwo nie powinno ograniczać nierówności dochodowych, bogaci nie powinni
płacić wyższych podatków, a transfery socjalne powinny być nieduże
Nierówności dochodowe są w gospodarce rynkowej czymś zupełnie normalnym i wynikają z indywidualnych
różnic w zdolności i pracowitości poszczególnych osób - „Każdy jest kowalem własnego losu
Dlaczego ludzkości bliższa jest nierówność dochodowa niż równość?


Efekt zachęty1: Wysokie, nieograniczone przez państwo dochody w przyszłości są doskonałym
motywatorem do założenia własnej firmy lub podjęcia dodatkowych wysiłków już teraz w celu
poprawienia własnej pozycji. Czyli nagradzając ciężką pracę możemy liczyć na wzrost produktywności
prowadzącego do lepszych wyników narodowych. Przedsiębiorcy wymagają nagród. Nierówność jest
konieczna do podejmowania ryzyka i startowania z nowym biznesem. Bez tego aktywność
przedsiębiorców zmaleje lub przeniesie się do innego kraju.
Życie w równości dochodowo-majątkowej jest dobrowolnym wyborem jedynie marginalnej części
społeczeństwa. W samym Izraelu na życie w tzw. Kibucu(jest to spółdzielcze gospodarstwo rolne w
którym ziemia i środki produkcji są własnością wspólną) nigdy nie żyło więcej niż 5 % ludności, mimo
powszechnej akceptacji i społecznej nobilitacji wynikającej z prowadzenia takiego trybu życia. 2 Ludzie
wolą żyć w nierównościach, lubią się od siebie odróżniać i dobrowolnie chcą ze sobą konkurować.
Szwajcarskie referendum – czyli równość dochodowa balastem dla budżetu
Jednym z narzędzi mogących potencjalnie ograniczyć nierówności dochodowe jest bezwarunkowy dochód
podstawowy.Dlaczego państwa nie powinny go jednak wprowadzać? Ponieważ jest on zwyczajnie zbyt drogi.
Nawet Szwajcarzy którzy pod względem dochodu per capita znajdowali się wtedy na 6 miejscu3 uznali, że idea
ta jest zbyt kosztowna i szkodliwa dla gospodarki. W 2016r. w odbytym referendum w 76,9%4 odrzucili pomysł
wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego 5
Minusy wysokich transferów socjalnych:
1.
2.
3.
4.
5.
Są kosztowne, skomplikowane, a ostatecznie nie ma żadnej pewności, że okażą się jakkolwiek
skuteczne6
Mają negatywny wpływ na efektywność ekonomiczną 7
Duże transfery socjalne zmniejszają podaż pracy w zawodach najmniej popularnych, nie wymagających
żadnych kwalifikacji, których nikt nie chce wykonywać.
Odbierają przyjmującej je jednostce godność i stygmatyzują społecznie, a przyznawane przez dłuższy
czas utwierdzają beneficjentów w przekonaniu o ich własnej niemocy oraz umiejętności i możliwości
pozyskiwania pieniędzy w standardowy sposób.8
Zgodnie z teorią wyboru publicznego, mogą być skierowane do niewłaściwych, mających powiązania
polityczne grup interesu9
Podatek liniowy - czyli jak uniknąć oporu podatkowego
Każdy podatek przyczynia się do obniżenia efektywności ekonomicznej 10, ale gdy podatki w danym kraju są zbyt
wysokie powodują pojawienie się oporu podatkowego11. Ludzie zaczynają uchylać się od podatku, a także
prowadzić różne formy oszczędzania i planowania podatkowego. W kraju powstaje szara strefa, a ta sprzyja
1
https://www.economicshelp.org/blog/3586/economics/pros-and-cons-of-inequality/
Milton Friedman Wolny Wybór s. 154-5 Wydawnictwo Aspekt, Tłumaczenie Jacek Kwaśniewski, 2009
3https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&most_recent_value_desc=true&start=2016
4 https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/vote-june-6_basic-income-plan-awaits-voters-verdict/42200378
5 https://polskatimes.pl/szwajcarzy-odrzucili-w-referendum-pomysl-gwarantowanego-dochodu/ar/10075728
6 Rosati s.59-60
7 Ibidem
8 http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf str.67
9 Plotnick, Robert (1986) "An Interest Group Model of Direct Income Redistribution", The Review of Economics and
Statistics, vol. 68, no. 4, pp. 594–602.
2
10
11
Rosati 4.6.1 str.391
Gomułowicz A., Małecki J. (2013). Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa ISBN 9788326489570 270-275
wzrostowi m.in. przestępstw podatkowych.12 Badania empiryczne z USA z 1982r. mające zbadać rzeczywisty
kształt krzywej Laffera potwierdzają, że gdy stopa podatkowa przekroczy 80% wpływy do budżetu zaczynają
gwałtownie spadać.13
Zalety podatku liniowego14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jest sprawiedliwy, każdy obywatel płaci dokładnie taki sam procent od swoich zysków. Nie istnieje
grupa, której przymusem odbierana jest większa część dochodów celem przekazania innym, jak ma to
miejsce w przypadku podatku progresywnego.15
Jest dużo prostszy niż progresywny, dzięki czemu zdecydowana większość podatników jest w stanie
samodzielnie wypełnić swoje karty podatkowe.
Redukuje koszty państwa związane z nadmiernym rozrostem biurokracji występujące przy podatku
progresywnym.
Ogranicza manipulowanie zapisami kodeksu podatkowego przez specjalne grupy interesu oraz
zmniejsza wpływ lobbystów na urzedników i władze państwowe, co w zawiłym systemie
progresywnym jest częstą praktyką
Redukuje drenaż mózgów – czyli odpływ profesjonalnej, wykwalifikowanej siły roboczej. 16 Zazwyczaj
efekt ten dotyczy emigracji z krajów ubogich do bogatych, zapewniających lepszy rozwój, jednakże
można go także rozszerzyć na odpływ do kraju, w którym osoba za pracę będzie otrzymywała
ostatecznie większe wynagrodzenie niż w rodzimym kraju dzięki niższym podatkom17
Noblista James Mirrlees w 1996r. swoich badaniach nad optymalnym systemem podatkowym wykazał
że najbardziej równym i najbliższym ideałowi jest podatek liniowy o krańcowej stopie podatku nie
przekraczajacej więcej niż 20%1819.
Karwat P. (2002). Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s.
13-14
13
Winiarski 390str
14
https://www.britannica.com/topic/flat-tax
15
http://www.taxhistory.org/thp/readings.nsf/ArtWeb/629A48DB6BB63EDD8525730800064E63?OpenDocument&fbclid=IwAR29dbr2tbPn
mnHv8-AGrYpgXQ8gVbwXDWqg55wOaNiJdbxPobrvT7BVOM#:~:text=He%20even%20proposed%20a%20negative,below%20some%20minimum%
20economic%20threshold.&text=Friedman%20predicted%20that%20a%20flat,as%20it%20existed%20in%201962
16
(Makroekonomia, Mankiw, Taylor str 81)
17
Milton Friedman Wolny Wybór s. 157
18
https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Mirrlees.html
19
https://voxeu.org/article/ideas-james-mirrlees-1936-2018
12
Jak to wygląda w praktyce?
1.Estonia: 20
Obliczenia ekonomisty Johna Chown'a oparte na
danych Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju pokazują, że Estonia odnotowała prawie
73% wzrost w ciągu 10 lat od 1994 roku, w
porównaniu ze średnią 35% dla wszystkich
gospodarek przejściowych. Rosja osiągnęła słabe
wyniki w tym dziesięcioletnim okresie. Jednak,
jej wzrost od 1998 r. był jednym z najlepszych w
grupie, częściowo z powodu reformy kodeksu
podatkowego. (Heath, 2006) Odrębne badanie przeprowadzone przez Erica Nielsena również pokazuje, że kraje
korzystające z podatku liniowego odniosły sukces gospodarczy.
2. Hong Kong21
Od 1947 roku w Hong Kongu występuja dwa systemy podatkowe. Podatnicy mogą wybrać pomiędzy
podatkiem progresywnym wahającym się od 2% do 20% dochodu skorygowanego o zasiłki i odliczenia, a
podatkiem liniowym w wysokości 16%. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że podatnicy zdecydowanie
wybierają podatek liniowy ze względu na niską stawkę podatkową, zerowe koszty przygotowania oraz znacznie
mniejsze prawdopodobieństwo kontroli skarbowej.
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20
21
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
https://www.hayek.sk/flat-tax-reforms/
https://www.hayek.sk/flat-tax-reforms/
Download