Uploaded by laurenfitzmaurice1

Ceisteanna i nGaeilge - Tasc chárta Athbhreithnithe

advertisement
Mr. Delahunty
Ceisteanna as Gaeilge – Questions in Irish
Gaeilge – Irish
Béarla - English
Gaeilge - Irish
Béarla - English
Luaigh?
Mention
Cén eagraíocht?
What organisation
Ainmnigh?
Name
Cár rugadh é?
Where was he born
Cá (r)?
Where
Cé acu is óige/sine?
Who is the youngest/oldest?
Conas/Cén chaoi?
How
Cén aidhm?
What aim
Cathain/Cén uair?
When
Cé/ Cén duine?
Who
Cén pictiúr a théann leis an
bhfógra seo?
Cad é an dáta deireanach?
Which picture goes with this
notice?
What is the last date?
Cén fáth?
Why
Cén saghas siopaí?
What type of shops?
Cad/Céard/Cén?
What
Cá bhfaca tú?
Where did you see?
Cárb as dó/di?
Where is he/she from?
Conas a fuair tú?
How did you get?
Cén aois é/í?
What age is he/she
Cén spórt?
What sport
Cén bhliain?
What Year
Cén saghas obair?
What type of work
Cén lá/mhí?
What day/month
Luaigh dhá bhealach?
Mentioned two ways
Cén t-am?
What time
Cén praghas?
What price
Cén chuid/páirt?
What part
Cad a deirtear faoi?
What is said about
Cén sort/saghas?
What type
Cén ócáid?
What occasion?
Download