Uploaded by Афанасий Александров

Плани семінарських занять

advertisement
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
Спеціальність 081 Право
Освітня програма 081 «Право»
наказ ДДУВС № 463 від 30.08.2016
Форма навчання денна
У2022_/2023 навчальному році
Плани семінарських (практичних)
занять обговорені та схвалені на
засіданні
кафедри загальноправових дисциплін
протокол від ____.___.2022 № ___
Т.в.о. завідувача кафедри
загальноправових дисциплін,
кандидат юридичних наук
Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО
Дніпро – 2022
2
Соціологія права // Плани семінарських (практичних) занять для денної форми
навчання. – Дніпро. Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ, 2022. - 17 с.
РОЗРОБНИК:
Олександр ТАЛДИКІН, доцент кафедри загальноправових дисциплін
юридичного факультету Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент.
3
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План
1. Поняття та система соціології права, її об’єкт, предмет, ознаки.
2. Функції соціології права поняття, види та їх характеристика.
3. Методологія і методи в пізнанні соціології права.
3.1. Загальні (філософські) підходи до дослідження соціології права.
3.2. Загальнонаукові методи пізнання соціології права.
3.3. Спеціальні та власні методи соціології права.
4. Місце теорії соціології права в системі юридичних наук та структурі
загальної соціології.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
закономірність, соціологія права, предмет соціології права, функції соціології
права, аксіологічна функція, онтологічна функція, евристична функція,
прогностична функція, методологічна функція, ідеологічна функція, політична
функція, системотворча функція, комунікативна функція, навчальна функція,
науково-прикладна функція, метод соціології права, метод спостереження,
метод опитування, методологія соціології права, соціологія права як навчальна
дисципліна.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття:
Засвоєння цієї теми є важливою складовою процесу формування
майбутнього фахівця юриста, що обумовлено її базовим, фундаментальним та
основоположним характером. Головне ж завдання загальної соціології права
полягає в тому, що вона формує у майбутніх фахівців уміння з виважених,
наукових позицій надавати належну оцінку складним соціальним явищам та
процесам державно-правової дійсності, розкривати їх дійсну сутність, розуміти
їх соціальне призначення, місце і роль в політичній та правовій системах
суспільства. Озброєні її знаннями правники можуть плідно сприяти
розв'язанню різноманітних проблем суспільства
в сфері державного і
правового будівництва.
Зокрема, в межах цієї теми важливе значення має дослідження основних
актуальних питань та проблем соціології права як галузі соціології, що вивчає
закономірності функціонування права в системі соціальних інститутів: генезис,
динаміку, структуру правових норм та їх роль у суспільстві, механізми їх
реалізації в поведінці та діяльності особистості, групи, організації, інститутів,
суспільства.
Завдання для самостійної роботи до Теми 1
1. Скласти схеми
- класифікація методів науки теорії держави і права;
4
- загальнотеоретична характеристика функцій науки теорії держави і
права.
Індивідуальні завдання до Теми 1
1. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми
- об’єкт та предмет науки «Соціологія права права»;
- місце та значення науки «Соціологія права» в системі юридичних наук
та структурі загальної соціології;
- класифікація методів наукового пізнання в науці «Соціологія права».
ТЕМА 2. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ПРАВА
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
1.
2.
3.
4.
План
Поняття права та його ознаки.
Соціологічний підхід до право розуміння.
Соціальна дія права.
Особливості правової соціалізації.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
право, суспільство, держава, сутність права, цінність права, принципи права,
функції права, соціалізація, механізм, інститут, переконання, примус.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця
юриста, оскільки соціальна сутність права полягає у його соціальній
зумовленості та соціальній ефективності, обумовлена тим, що суспільні
відносини складаються у процесі підготовки та ухвалення правових актів, а
також реалізації правових приписів, процесі їх перетворення на соціальну
правову дійсність, поведінку особи і суспільних утворень. Право має
загальносоціальну сутність, служить інтересам всього суспільства, забезпечує
організованість, впорядкованість, стабільність і розвиток соціальних зв’язків.
Право – це спосіб стабілізації і відтворення суспільних відносин. Таким чином,
право має регулятивну загальносоціальну сутність, що виражає стабілізацію й
упорядкування суспільних відносин шляхом узгодження поведінки їхніх
учасників.
Завдання для самостійної роботи до Теми 2
1. Скласти схеми
- структура механізму соціальної дії права;
- концепції соціалізації.
5
Індивідуальні завдання до Теми 2
1. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми
- концепції праворозуміння;
- соціологічна школа право розуміння.
ТЕМА 3. ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА ПОВЕДІНКА
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План
1. Правосвідомість поняття, види.
2. Структура правосвідомості.
3. Деформація правосвідомості поняття та види.
3.1. Правовий інфантилізм.
3.2. Правовий дилетантизм.
3.3. Правовий романтизм.
3.4. Правовий нігілізм.
3.5. Правовий ідеалізм.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню
право, свідомість, поведінка, емоції ідеї теорії, концепції мотиви, цілі, девіація,
девіантна поведінка, правомірна поведінка, правопорушення, зловживання
правом, об’єктивна протиправна поведінка, правовий нігілізм, правовий
інфантилізм, правовий дилетантизм, правовий романтизм, правовий ідеалізм.
Семінарське заняття № 2 – 2 год.
План
Поняття та види правової поведінки.
2. Правомірна поведінка.
3. Правопорушення.
4. Зловживання правом.
5. Об’єктивна протиправна поведінка.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
право, свідомість, поведінка, емоції ідеї теорії, концепції мотиви, цілі, девіація,
девіантна поведінка, правомірна поведінка, правопорушення, зловживання
правом, об’єктивна протиправна поведінка, правовий нігілізм, правовий
інфантилізм, правовий дилетантизм, правовий романтизм, правовий ідеалізм.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця
юриста, оскільки правосвідомість, як форма суспільної свідомості містить
всобі сукупність поглядів, почуттів, почуттів, емоцій, ідей, теорій та концепцій,
а також уявлень і настанов, які характеризують відношення особи, суспільної
6
групи і суспільства в цілому до чинного чи бажаного права, а також до всього,
що охоплюється правовим регулюванням. Від рівня правосвідомості залежить
правова поведінка, її форми вираження, інтенсивність, мотиви, цілі, наслідки.
Правова поведінка як юридично значуща, врегульована нормами права
поведінка особи, що спричиняє певні юридичні наслідки.
Завдання для самостійної роботи до Теми 3
1. Скласти схеми
- види правосвідомості;
- види правомірної поведінки.
Індивідуальні завдання до Теми 3
1. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми
- деформація правосвідомості правовий нігілізм;
- правова поведінка зловживання правом.
ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ЮРИДИЧНОГО КОНФЛІКТУ
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План
1. Конфлікт як соціальне явище.
2. Типологія конфліктів.
3. Юридичний конфлікт та його різновиди.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню
суспільство, громадянське суспільство, конфлікт, юридичний конфлікт,
правовий конфлікт, типологія конфліктів, склад конфлікту.
Семінарське заняття № 2 – 2 год.
План
1. Фактори що провокують юридичні конфлікти
2. Структура юридичного конфлікту.
3. Шляхи подолання конфліктних ситуацій.
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
суспільство, громадянське суспільство, конфлікт, юридичний конфлікт,
правовий конфлікт, типологія конфліктів, склад конфлікту, учасники
конфлікту, протидіючі сторони, двосторонні конфлікти.
7
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця
юриста, оскільки громадянське суспільство яке виступає соціальним
фундаментом не може не містити зіткнення протилежних інтересів і поглядів,
напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних
дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями.
Юридичний конфлікт у вузькому розумінні виникає у власне правовій
сфері, має суто нормативний характер, виражається у формі правових спорів.
Юридичними є усі міждержавні, конституційні, трудові, кримінальні, а
також чимало господарських, сімейних, побутових та інших конфліктів, якщо
вони виникли у зв'язку із застосуванням, зміною, порушенням або тлумаченням
права. У широкому розумінні юридичний конфлікт — це будь-який соціальний
конфлікт, який має хоча б один з елементів, що володіють юридичною
характеристикою, і який завершується юридичним шляхом. Конфлікти частогусто мають змішаний або перехідний характер.
До юридичних можна зарахувати конфлікти, які відбуваються у сфері
відносин, що регулюються правом або підлягають правовому регулюванню.
Коротко кажучи, юридичний конфлікт являє собою юридичні відносини плюс
конфліктні дії сторін (протиборство).
Завдання для самостійної роботи до Теми 4
1. Скласти схеми
- види соціпльних конфліктів;
- структура юридичного конфлікту.
Індивідуальні завдання до Теми 4
1. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми
- структура юридичного конфлікту;
- об'єкт юридичного конфлікту та предмет юридичного конфлікту.
ТЕМА 5. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План
1. Поняття, види та принципи правотворчості
2. Правотворчий процес поняття та його стадії
3. Легальність в правотворчій діяльності
4. Легітимність в правотворчій діяльності
5. Функції громадської думки у правотворчій діяльності.
8
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
право, правотворчість, нормотворчисть, легітимність, легальність,
громадська думка, правотворчий процес.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняті
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця
юриста, оскільки право має регулятивну природу, його суспільне призначення –
регулювати (тобто впорядковувати) суспільні відносини. Формування права це складний, багатоаспектний соціальний процес, обумовлений взаємодією
об'єктивних умов і суб'єктивних чинників, що визначають і забезпечують
утворення, зміну чи скасування нових норм права. Формування певних
суспільних відносин в громадському житті, які в результаті багаторазового
повторення
набувають
нормативного
характеру,
обумовлює
їх
саморегулювання. Узагальнення державою конкретних правових відносин, що
виникли
еволюційним
шляхом,
формулювання
відповідних
правил поведінки загального характеру та їх відображення у нормативноправових актах, а також втілення формалізованих правових норм в конкретні
суспільні відносини, але вже упорядковані, стабільніші, захищені оцінюється
суспільством, громадською думкою, адже право має загально-соціальну
сутність, служить інтересам всього суспільства, забезпечує організованість,
впорядкованість, стабільність і розвиток соціальних зв’язків.
Завдання для самостійної роботи до Теми 5
1. Скласти схеми
- структура правотворчої діяльності;
- нормотворчість у структурі правотворчості.
Індивідуальні завдання до Теми 5
1. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми
- Співвідношення легального і легітимного в правотворчій діяльності.
- Функції громадської думки у правотворчій діяльності.
ТЕМА 6. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Семінарське заняття № 1 – 2 год.
План
1. Правозастосування як вид соціальної діяльності
2. Стадії застосування нормативних приписів
3. Акт правозастосування поняття та види
4. Типи суб’єктів правозастосовної діяльності.
5. Соціальні критерії оцінки правозастосовної діяльності.
9
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:
реалізація норм права, реалізація загальних установлень, додержання,
виконання, використання, застосування права, стадії застосування норм
права, виконання ухваленого рішення уповноваженими органами, вимоги до
застосування норм права, акт застосування норм права, правозастосовний
акт, юридичні колізії, колізії в законодавстві, темпоральна (часова) колізія,
ієрархічна (субординаційна) колізія, змістовна (сутнісна) колізія, типи
суб’єктів правозастосовної діяльності, умови правозастосовної діяльності.
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути
напрацьовані під час заняття:
Розгляд цієї теми має велике значення у формуванні майбутнього фахівця
юриста, оскільки право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли
його норми втілюються у суспільних відносинах, правомірній поведінці осіб,
яким вони адресовані, тобто тоді, коли ці норми реалізуються. Реалізація норм
права завершує процес правового регулювання суспільних відносин,
уособлюючи тим самим його певний результат.
Реалізація правових норм завжди передбачає наявність причинного
зв'язку між юридичною регламентацією певних соціальних стосунків та
набуттям ними впорядкованого стану. З огляду на це реалізацію правових норм
слід відрізняти від тих проявів людської поведінки, які хоча і узгоджуються з
правовими приписами, але стимулюються різноманітними неюридичними
чинниками (наприклад, власними переконаннями особи, релігійними
настановами, чинниками біологічного порядку), що діють в одному напрямі з
нормами права. Правозастосування є процесом підведення конкретного
життєвого випадку під загальну правову норму й ухвалення з приводу цього
спеціального акта (акта застосування норм права). У країнах романогерманських правових систем застосування правових норм, що містяться в
законах і підзаконних нормативних актах, вважають основною формою
реалізації права.
Завдання для самостійної роботи до Теми 6
1. Скласти схеми
- види правозастосовної діяльності;
- критерії громадського контролю за правозастосовною діяльністю.
Індивідуальні завдання до Теми 6
1. Підготувати мультимедійні презентації на запропоновані теми
- Форми реалізації норм права поняття та їх загальна характеристика.
- Стадії правозастосування теоретико-правова характеристика.
- Класифікація та види актів застосування нормативно-правових
приписів.
10
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Рекомендована література до Теми 1
1. Вербець В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти: Навч.метод. посіб. Рівне : РДГУ. 2005. 202с.
2. Воднік В. Д., Золотарьова Ю. І., Клімова Г. П., Осипова Н. П.,
Сердюк О. В. Соціологія права: навч. Посібник. Харків. Право. 2007. 234c.
3. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник. Київ. Вид-во
Європейського ун-ту. 2003. 245 с.
4. Дворецька Г. Соціологія: Навч. Посібник. Київ. КНЕУ. 2002. 472с.
5. Додонов Р. Соціологія: Навч. посібник для курсантів і студ. вищих
навч. закл. МВС України. Донецьк. 2005. 224с.
7. Жлудько Е. Соціологія: Навч.-метод. матеріали для студ.
Київського ун-ту права. Київ. Видавництво Київського ун-ту права. 2002.
14с.
8. Настасяк І. Соціологія права: навч. посіб. Львів. ПАІС. 2008. 196с.
9. Панов М. Соціологія права: Підручник для студ. юрид. спец. /
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Київ.
Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. 276с.
10. Сірий Є.В. Соціологія. Бібліотека українських підручників
Електронний
ресурс.
Режим
доступу:
http://libfree.com/174245395_sotsiologiyasotsiologiya_prava.html
11. Соціологія: підручник Видавництво. Київ.: ВЦ "Академія". 2008.
544 с.
12. Теорія держави і права: підручник. Дніпропетровськ: Дніпроп.
держ. ун-т внутр. справ, Ліра ЛТД. 2016. 480с.
Рекомендована література до Теми 2
1. Бігун В.С. Антропологія, аксіологія та соціологія права. До
питання про праворозуміння. Часопис Київського університету права.
2005. № 4. С. 23-32.
2. Кучук А.М. Поняття та сутність права. Теорія держави і права:
підручник. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ. Ліра ЛТД,
2016. 480с.
3. Ойген Эрлих. Основоположение социологии права Пер. с нем. М.
В. Антонова. Университетский издательский консорциум. 2011. 704 с.
4. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія. Основи
юридичної діяльності. Навчальний посібник. Київ. 2005. 655с.
5. Панов М. Соціологія права: Підручник для студ. юрид. спец. Київ.
Видавничий Дім Ін Юре. 2003. 276с.
6. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов / А. Я.
Анцупов, А. И. Шипилов.– М. : ЮНИТИ, 1999.
11
7. Багатомовний юридичний словник-довідник. Київ. Київський
університет. 2012. 543 с.
8. Бандурка А. М. Конфликтология. Харьков. Университет
внутренних дел, 1997.
9. Васильєв А. С. Теорія права і держави : підручник. Харків.
Одіссей. 2007. 447 с.
10. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ. Юридична
думка. 2007. 992 с.
11. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ. Юридична
думка. 2012. 1017 с.
12.Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец.
вищ. навч. закл. Харків. Право. 2010. 583 с.
13. Загальна теорія права: Підручник. Київ. Ваіте, 2016. 392 с.
14. Загальна теорія держави і права : підручник. Харків. Право. 2011.
584 с.
15. Загальна теорія держави і права. Харків. Право. 2002. 432 с.
16. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс :
підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2006. 688 с.
17. Здислав Бродески (Brodecki), Социология права. Лексикон
современных теорий и философии права. Варшава. 2007
18. Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів. Київ.
КУТЕП, 2013. 150 с.
19. Казимирчук В. П., Кудрявцев В. Н. Современная социология
права. Москва Юристъ, 1995. 297 с.
20. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Харків. Право. 2002.
21. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з
конституційного права. Київ. Хай-Тек Пресс. 2013. 408 с.
22. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави.
Видання 5-те зі змінами. Київ. Атіка 2001. 176 с.
23. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ. Правова
єдність. 2013. 524 с.
24. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-тє вид.,
доповн. і переробл. Київ. Прав. Єдність. 2011. 524 с.
25. Соціологія: Підручник. Київ.: Юрінком Інтер, 2003. 336 с.
26. Соціологія права: Підручник для студ. юрид.спец. Київ,: Ін Юре.
2003. 276 с.
27. Соціологія: підручник. Харків. Право. 2010. 224 с.
28. Теорія держави і права : підручник. Харків. Право. 2015. 368 с.
Рекомендована література до Теми 3
1. Загальна теорія держави і права : підручник. Харків. Право. 2011.
584 с.
12
2. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч.
посіб. для підгот. до держав. Іспиту. Т. Юрид. ін-т ТАНГ. Каф. теорії
держави і права. 2001. 168 с.
3. Орлова О.О. Правосвідомість і правова кільтура .
Підручник. Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ. 2016.
480с.
5. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права. Київ. Ун-т Україна.
2013. 197 с.
6. Панов М. Соціологія права: Підручник для студ. юрид. спец. Київ.
Видавничий Дім Ін Юре. 2003. 276с.
7. Багатомовний юридичний словник-довідник. Київ. Київський
університет. 2012. 543 с.
8. Бандурка А. М. Конфликтология. Харьков : Университет
внутренних дел. 1997.
9. Васильєв А. С. Теорія права і держави : підручник. Харків.
Одіссей. 2007. 447 с.
10. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ. Юридична
думка, 2007. 992 с.
11. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ. Юридична
думка. 2012. 1017 с.
12.Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец.
вищ. навч. закл. Харків. Право. 2010. 583 с.
13. Загальна теорія права: Підручник. Київ. Ваіте. 2016. 392 с.
14. Загальна теорія держави і права : підручник. Харків. Право. 2011.
584 с.
15. Загальна теорія держави і права. Харків. Право. 2002. 432 с.
16. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс :
підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2006. 688 с.
17. Здислав Бродески (Brodecki). Социология права. Лексикон
современных теорий и философии права. Варшава. 2007
18. Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів. Київ.
КУТЕП. 2013. 150 с.
19. Казимирчук В. П., Кудрявцев В. Н. Современная социология
права. Москва: Юристъ. 1995. 297 с.
20. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Харків. Право. 2002.
21. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з
конституційного права. Київ. Хай-Тек Пресс. 2013. 408 с.
22. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави.
Видання 5-те зі змінами. Київ. Атіка. 2001. 176 с.
23. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ. Правова
єдність. 2013. 524 с.
24. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-тє вид.,
доповн. і переробл. Київ. Прав. Єдність. 2011. 524 с.
25. Соціологія: Підручник. Київ.: Юрінком Інтер. 2003. 336 с.
13
26. Соціологія права: Підручник для студ. юрид.спец. Київ. Ін Юре.
2003. 276 с.
27. Соціологія: підручник. Харків. Право. 2010. 224 с.
28. Теорія держави і права.Підручник. Харків. Право. 2015. 368 с.
Рекомендована література до Теми 4
1. БандуркаА. М., Друзь В.А. Конфликтология. Харьков, 1997.
2. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений: Аспект Пресс, 1996.
3. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Харків. Право. 2002.
4. Корнелиус X. Картография конфликта. [Электронный ресурс]
Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Konflikt/20.php
5. Конфліктологія. За ред. Л. М. Герасіної та М. І. Панова. Харків,
2002.
6. Орлянський B.C. Конфліктологія. Бібліотека українських
підручників [Электронный ресурс] Режим доступу:
http://libfree.com/170035607psihologiyakonfliktologiya__orlyanskiy_bc.html
7. Анцупов А. Я. Конфликтология : учебник для вузов. М. : ЮНИТИ,
1999.
9. Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів. Київ. :
КУТЕП. 2013. 150 с.
10. Здислав Бродески (Brodecki), Социология права. Лексикон
современных теорий и философии права. Варшава. 2007
11. Казимирчук В. П., Кудрявцев В. Н. Современная социология
права. Москва: Юристъ. 1995. 297 с.
12. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Харків. Право. 2002.
13. Соціологія: Підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2003. 336 с.
14. Соціологія права: Підручник для студ. юрид.спец. Київ.: Ін Юре,
2003. 276 с.
15. Соціологія: підручник. Харків. Право. 2010. 224 с.
Рекомендована література до Теми 5
.1. Теорія держави і права підручник. Дніпропетровськ. Ліра ЛТД,
2016. 480с.
2. Соціологія права: Підручник для студ. юрид.спец. Київ,: Ін Юре.
2003. 276 с.
3. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з
конституційного права. Київ. Хай-Тек Пресс. 2013. 408 с.
4. Загальна теорія права: Підручник. Київ: Ваіте. 2016. 392 с.
5. Теорія держави і права : підручник. Хароків. Право, 2015. 368 с.
14
6. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ. Юридична
думка. 2012. 1017 с.
7.Загальна теорія держави і права : підруч. для студ. юрид. спец.
вищ. навч. закл. Харків. Право. 2010. 583 с.
8. Загальна теорія права: Підручник. Київ. Ваіте. 2016. 392 с.
9. Загальна теорія держави і права : підручник. Харків. Право. 2011.
584 с.
10. Загальна теорія держави і права: Харків. Право. 2002. 432 с.
11. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс.
підручник. Київ. Юрінком Інтер, 2006. 688 с.
12. Здислав Бродески (Brodecki), Социология права. Лексикон
современных теорий и философии права. Варшава, 2007
13. Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів. Київ.
КУТЕП, 2013. 150 с.
14. Казимирчук В. П., Кудрявцев В. Н. Современная социология
права. Москва: Юристъ, 1995. 297 с.
15. Конфліктологія : підручник для студентів вищих навчальних
закладів . Харків. Право, 2002.
16. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з
конституційного права. Київ. Хай-Тек Пресс, 2013. 408 с.
17. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави.
Видання 5-те зі змінами. Київ. Атіка 2001. 176 с.
18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ. Правова
єдність. 2013. 524 с.
19. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-тє вид.,
доповн. і переробл. Київ. Прав. єдність, 2011. 524 с.
20. Соціологія: Підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2003. 336 с.
21. Соціологія права: Підручник для студ. юрид.спец. Київ,: Ін Юре.
2003. 276 с.
22. Соціологія: підручник. Харків. Право. 2010. 224 с.
23. Теорія держави і права : підручник. Харків. Право. 2015. 368 с.
Рекомендована література до Теми 6
1.
Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні.
Право України. 2010. № 5. С. 85-89.
2.
Москалюк О. Особливості застосування принципів права при
подолані змістовних колізій. Бюлетень Міністерства юстиції України.
2012. № 2. С. 37-42.
3.
Музика А. Права людини в площині правозастосувальної
діяльності. Право України. 1995. № 9-10.
4.
Пунько О. Характеристика та класифікація правозастосовчих
помилоКиїв Право України. 2003. № 8. С. 119-113.
5.Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції.
Право України. 1997. №6. С. 37-41.
15
6. Великий енциклопедичний юридичний словниКиїв А-Я. Київ.
Юридична думка. 2012. 1017 с.
7.Загальна теорія держави і права. . Харків. Право. 2010. 583 с.
8. Загальна теорія права Київ. Ваіте, 2016. 392 с.
9. Загальна теорія держави і права підручник. Харків. Право. 2011. .
584 с.
10. Загальна теорія держави і права. Харків. Право. 2002. . 432 с.
11. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Київ. Юрінком Інтер. 2006.
688 с.
12. Здислав Бродески (Brodecki), Социология права. Лексикон
современных теорий и философии права. Варшава, 2007
13. Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів. Київ.
КУТЕП, 2013. 150 с.
14. Казимирчук В. П., Кудрявцев В. Н. Современная социология
права. Москва Юристъ, 1995. . 297 с.
15. Конфліктологія підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Харків. Право. 2002.
16. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з
конституційного права. 2013. 408 с.
17. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави.
Видання 5-те зі змінами. Київ. Атіка 2001. 176 с.
18. Скакун О. Ф. Теорія права і держави підручник / . 4-те вид.,
допов. і переробл. . КИЇВ Правова єдність, 2013. . 524 с.
19. Скакун О. Ф. Теорія права і держави підручниКиїв 3-тє вид.
доповн. і переробл. Київ. Прав. єдність, 2011. 524 с.
20. Соціологія Підручник. Київ. Юрінком Інтер, 2003. 336 с.
21. Соціологія права Підручник для студ. юрид.спец. Київ. Ін Юре.
2003. 276 с.
22. Соціологія підручник. Харків. Право, 2010. 224 с.
23. Теорія держави і права підручник. Харків. Право, 2015. 368 с.
24. Теорія держави і права підручник. Дніпропетровськ. Ліра ЛТД,
2016. 480с.
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. . Поняття та система соціології права, її об’єкт, предмет, ознаки.
2. Функції соціології права: поняття, види та їх характеристика.
3. Методологія і методи в пізнанні суспільства і права.
4. Різні підходи до розуміння статусу соціології права.
5.Загальнонаукові методи пізнання соціології права.
6. Спеціальні та власні методи соціології.
7. Понятійно-категоріальний апарат і концепція соціології права.
8. Місце соціології права в системі юридичних наук, а також у структурі
загальної соціології.
9. Соціологія права та суспільні науки: питання взаємодії.
16
10. Соціологія права як навчальна дисципліна: поняття, система,
завдання.
11. Поняття права та його ознаки. Сутність та соціальне призначення
права.
12. Функції права: поняття та загальна характеристика.
13. Принципи права: поняття, види.
14. Соціальна сутність права.
15. Соціальна дія права.
16. Соціальні функції права.
17. Механізм соціальної дії права.
18. Соціальні фактори реалізації права.
19. Механізм переконання і примусу.
20. Поняття соціалізації.
21. Соціально-психологічні механізми та інститути соціалізації.
22. Основні концепції соціалізації.
23. Особливості правової соціалізації.
24. Правосвідомість: поняття, структура та функції.
25. Види правосвідомості.
26. Правова культура: поняття, види, функції та шляхи формування.
27. Співвідношення правової культури з правовим нігілізмом та правовим
ідеалізмом.
28. Правове виховання: поняття, мета, завдання, принципи та функції.
29. Механізм реалізації правового виховання.
30. Поняття, ознаки та види правової поведінки.
31. Поняття та основні види, мотиви правомірної поведінки.
32. Соціологія девіантної поведінки.
33. Девіація - суть поняття.
34. Норма та відхилення від норми.
35 Характеристика теорій девіантної поведінки.
36. Профілактика девіантної поведінки.
37. Поняття «соціальний конфлікт» та «юридичний конфлікт» структура
юридичного конфлікту.
38. Типологія конфліктів.
39. Структура юридичного конфлікту.
40. Суб'єкт юридичного конфлікту.
41. Учасник юридичного конфлікту та його види.
42. Об'єкт юридичного конфлікту.
43. Предмет юридичного конфлікту.
44. Суб’єктивна сторона юридичного конфлікту.
45. Об’єктивна сторона юридичного конфлікту.
46. Співвідношення легального і легітимного в правотворчій діяльності.
47. Легальність в правотворчій діяльності.
48. Легітимність в правотворчій діяльності.
49. Легальні та легітимні суб’єкти правотворчої діяльності.
50. Соціальна ефективність правотворчості.
17
51. Громадська думка та правотворчий процес. основні етапи розвитку
громадської думки.
52. Функції громадської думки у правотворчій діяльності.
53. Правозастосування як вид соціальної діяльності.
54. Механізм правового регулювання правозастосування.
55. Соціальна природа правозастосування.
56. Соціально-правовий контроль на стадії правозастосування.
57.
Функції
соціального
механізму
правового
регулювання
правозастосування.
58. Соціальна ефективність правозастосовної діяльності.
59. Суб'єкти правозастосовної діяльності.
60. Типи суб’єктів правозастосовної діяльності.
61. Умови правозастосовної діяльності.
62 Соціальні критерії її оцінки правозастосовної діяльності.
Download