Uploaded by Афанасий Александров

Seminar-Spadkove-pravo

advertisement
Тема СПАДКОВЕ ПРАВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Поняття спадкового права. Поняття спадкування.
Форми спадкування у Римі. Принципи спадкування за римським приватним правом.
Спадкування за законом.
Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Умови дійсності заповіту.
Спадкове представництво і спадкова трансмісія.
Форми прийняття спадщини.
Легати і фідеїкоміси як види сингулярної наступності.
Тестові завдання
1. Сукупність правових норм, які регулюють порядок переходу майнових прав і обов'язків
померлої особи до її правонаступників:
1) цивільне право;
2) сімейне право;
3) спадкове право;
4) договірне право;
5) майнове право;
2. Cукупність прав і обов'язків померлого, яка визначається на момент смерті спадкодавця:
1) спадкове право;
2) спадщина;
3) спадкування;
4) майнове право;
5) договір про спадкування;
3. Перехід майна після смерті його власника до інших осіб – це:
1) спадкове право;
2) спадщина;
3) спадкування;
4) майнове право;
5) договір про спадкування;
4. Виражене в законній формі розпорядження власника своїм майном на випадок смерті – це:
1) закон;
2) доручення;
3) позов;
4) заповіт;
5) вказівка;
5. Усіх потенційних спадкоємців Юстиніан розділив на …. класів:
1) 5;
2) 6;
3) 10;
4) 15;
5) 8;
6. Розпорядження спадкодавця у заповіті про надання будь-якої майнової вигони за рахунок
спадкового майна третій особі – це:
1) легат;
2) спадкова трансмісія;
3) заповіт;
4) доручення;
5) наказ;
7. Неформальні, словесні або письмові прохання особи, яка помирає, до спадкоємця передати
щось іншій особі –це:
1) легат;
2) спадкова трансмісія;
3) заповіт;
4) доручення;
5) фідеїкоміси;
8. Римське право розрізняє такі форми спадкового наступництва:
1) універсальне;
2) цивільне;
3) законне;
4) стипуляторне;
5) правильне;
9. Римське право розрізняє такі форми спадкового наступництва:
1) сінгулярне;
2) цивільне;
3) законне;
4) стипуляторне;
5) правильне;
10. Форма стародавнього заповіту який здійснювався перед фронтом війська під час походу
або перед боєм, тобто знову ж таки перед народом –це:
1) тестамент;
2) постулат;
3) воєнний заповіт;
4) народний заповіт;
5) фронтовий заповіт;
11. Наступництво за яким до спадкоємців переходили права і обов’язки спадкодавця мало
назву:
1) законне;
2) універсальне;
3) сінгулярне;
4) цивільне;
5) майнове;
12. Наступництва за яким до спадкоємців переходили переходили лише права мало назву:
1) законне;
2) універсальне;
3) сінгулярне;
4) цивільне;
5) майнове;
13. Право осіб на певну неодмінну частку у спадкуванні дістало назву:
1) обов’язкове;
2) необхідне;
3) потрібне;
4) узаконене;
5) часткове;
14. Римське право розрізняло такі види необхідного спадкування:
1) формальне;
2) неформальне;
3) нематеріальне;
4) речове;
5) законне;
15. Римське право розрізняло такі види необхідного спадкування:
1) формальне;
2) неформальне;
3) матеріальне;
4) речеве;
5) законне;
16. Римське право розрізняло такі види субституцій:
1) законна;
2) звичайна;
3) спеціальна;
4) дитяча;
5) доросла;
17. Заповіт може стати недійсним через деякий час з таких причин:
1) внаслідок обмеження правоздатності;
2) якщо заповіт буде анульований самим спадкодавцем шляхом заяви в суді;
3) якщо спадкодавець укладає новий заповіт;
4) якщо спадкоємець одружиться;
5) якщо у спадкоємця виявиться нерухоме майно;
6) якщо спадкове майно було не якісне;
7) внаслідок народження дитини у спадкоємця;
18. Заповіт може стати недійсним через деякий час з таких причин:
1) якщо спадкоємець втрачає право або помирає раніше, ніж спадкодавець;
2) внаслідок народження дитини у спадкоємця;
3) якщо спадкоємець одружиться;
4) якщо у спадкоємця виявиться нерухоме майно;
5) якщо заповіт буде анульований самим спадкодавцем шляхом заяви в присутності 3
свідків;
6)якщо спадкове майно було не якісне;
7) якщо спадкодавець укладає новий заповіт;
19. Заповіт може стати недійсним через деякий час з таких причин:
1) внаслідок обмеження правоздатності;
2) якщо спадкоємець одружиться;
3) якщо у спадкоємця виявиться нерухоме майно;
4) якщо заповіт буде анульований самим спадкодавцем шляхом заяви в присутності 3
свідків;
5) якщо спадкодавець укладає новий заповіт;
якщо спадкове майно було не якісне
6) внаслідок народження дитини у спадкоємця;
20. Спадкування за законом мало місце в таких випадках:
1) за відсутності заповіту;
2) за наявності заповіту;
3) визнання заповіту недійсним;
4) смерті спадкоємців;
5) наказу претора;
6) за наявності побажання спадкоємців;
7) внаслідок укладення угоди між спадкоємцями;
Задачі
1. Тацій заповівЛюцію 2/3 свого майна. Хтоуспадкуєрешту майна, про яке в
заповітінічого не сказано?
2. Тацій назвав у заповітіспдкоємцемЛюція, не згадавшибезпідставнохвору дружину і
двохмалолітніхдочок, залишивши таким чином їх без засобів до життя. Чимаютьвони право
на якусьчастку у спадщині?
3. Тацій помер, залишившитрьохсинів. Один ізсинів помер відразупіслясмерті батька,
не
встигнувшиприйнятиспадщину,
і
залишивдвохдітей.
Щослідзастосувати
і
як
розподілитиспадщину?
4. Тацій заповівмайноЛюцію на суму 1000 асів. Але боргу у Таціябуло на суму 1500
асів. Що повинен зробитиЛюцій, щоб не розплачуватися за борги спадкодавцясвоїммайном?
Related documents
Download