Uploaded by Tomasz Bielawski

DP-DNHKE (5)

advertisement
INSTRUKCJA MONTAŻU KONSTRUKCJI DP-DNHKE
Producent: BAKS – Kazimierz Sielski
22.09.2020
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew
Poland
Stalowa konstrukcja na dach płaski w wersji kotwionej.
Montaż paneli PV w układzie horyzontalnym (poziomo).
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Wskazówki ogólne
Istotne jest, aby przestrzegane były odpowiednie przepisy BHP dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Podczas pracy muszą być przestrzegane środki bezpieczeństwa zgodnie z odpowiednimi przepisami
(wykorzystanie szelek bezpieczeństwa, rusztowań, barierek itp.), aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo dla osób montujących konstrukcję i osób trzecich mogących przebywać w
najbliższym otoczeniu wykonywanych prac. Podczas instalacji konstrukcji fotowoltaicznych, należy
postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami budowlanymi; zasadami technicznymi;
normami (EN i PN) oraz należy stosować się do ogólnych przepisów BHP określających na przykład:
a) prace na rusztowaniach,
b) obliczenia obciążenia wiatrem i śniegiem,
c) systemów piorunochronnych,
d) prac na wysokości
Wskazówki bezpieczeństwa
Podczas prac na wysokości, jak również podczas wchodzenia i schodzenia istnieje niebezpieczeństwo
upadku. Należy przestrzegać bezwzględnie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz
stosować właściwy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Prace montażowe mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych pracowników lub osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonych prac. Przed wykonaniem pracy
pracodawca powinien opracować ocenę ryzyka zawodowego z uwzględnieniem miejscowych
warunków środowiska pracy.
Podczas prac na wysokości, jak również podczas wchodzenia i schodzenia istnieje niebezpieczeństwo
upadku. Należy przestrzegać bezwzględnie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz
stosować właściwy sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
Niebezpieczeństwo skaleczenia rąk. Ze względu na to iż profile wykonane są z blachy montaż
konstrukcji musi odbywać się w rękawicach ochronnych.
2
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem i zastosowanie nieprawidłowe.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje również postępowanie według instrukcji montażu
oraz przestrzeganie przytoczonych wskazówek dotyczących przeglądów, konserwacji kontroli stanu
technicznego konstrukcji.
WAŻNE!!!
Za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i montażu
producent nie ponosi odpowiedzialności.
3
1.
Przechowywanie i zabezpieczenie elementów konstrukcji
Instrukcja określa podstawowe standardy montażu systemu wsporczego dla paneli
fotowoltaicznych. Instrukcja nie zastępuje projektu instalacji fotowoltaicznej. Właściwy dobór
systemu mocowań paneli fotowoltaicznych oraz elementów wchodzących w jego skład należy do
osób, które bezpośrednio dokonują montażu w/w systemu
Elementy konstrukcji w okresie magazynowania przed montażem będą składowane na
podkładach w sposób uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenie się na nich opadów
atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. Elementy konstrukcji zapakowane fabrycznie nie
mogą być narażone na zawilgocenie (w tym na kondensację pary wodnej). W przypadku
zawilgocenia paczki elementów należy rozpakować i rozłożyć do pełnego wyschnięcia.
Informacja dot. powłoki antykorozyjnej typu Magnelis
®
Powłoka antykorozyjna Magnelis ZM310 oraz ZM430 to specjalna powłoka składająca się ze
stopu cynku, aluminium i magnezu. Powłoka przeznaczona do ochrony przed korozją blachy stalowej
do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ochrona antykorozyjna jest odpowiednia dla klasy
korozyjności C4, zgodnie z klasą opisaną w normie SS-EN ISO 12944-2, zgodnie ze Szwedzką
Aprobata Techniczna SC0559-13 (oraz decyzją o kontroli produkcji, zgodnie z rozdziałem 8, 22 i 23)
wydaną przez SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige.
2.
Niezbędne narzędzia do montażu konstrukcji
 Klucz imbusowy (ampulowy) rozmiar 6
 Wkrętarka akumulatorowa z regulacją obrotów i momentu obrotowego
 Bit sześciokątny, imbusowy rozmiar 6 do głowicy wkrętarki




Klucze płasko-oczkowe w rozmiarach 13, 15, 17 mm,
Klucz z grzechotką z nasadkami w rozmiarach 13, 15, 17 mm,
Przedłużka 100-120mm do kluczy nasadowych
Młotek gumowy
 Klucz dynamometryczny zakres 10-40 Nm
4
3.
Momenty siły dokręcania śrub:
 Śrub SAM8x35E i nakrętek NKZM8E należy dokręcać momentem 15 Nm
 Podczas skręcania śruby SGKFM10x20 należy przytrzymać ręką łeb śruby w takiej
pozycji by podsadzenie zablokowało się na ścianach otworu, w którym montujemy śrubę,
a następnie przy pomocy wkrętarki dokręcać śrubę powoli do momentu zablokowania w
otworze. W końcowej fazie należy dokręcić śrubę wkrętarką z momentem 35 Nm.
 Podczas skręcania śruby SGKFM8x20 należy przytrzymać ręką łeb śruby w takiej pozycji
by podsadzenie zablokowało się na ścianach otworu, w którym montujemy śrubę, a
następnie przy pomocy wkrętarki dokręcać śrubę powoli do momentu zablokowania w
otworze. W końcowej fazie należy dokręcić śrubę wkrętarką z momentem 17 Nm.
 Śruby SRM10x…F dokręcić z momentem 30 Nm
4. Zestawienie elementów wchodzących w skład konstrukcji DP-DNHKE
(zestawienie konstrukcji nie obejmuje narzędzi oraz produktów z pkt. nr 2)
5.
Nr
Nazwa
Symbol produktu
Przeznaczenie w konstrukcji
1
Ceownik
CMP41H41/1,2MC
Profil nośny
2
Uchwyt górny
UPGC…NMC
Podparcie paneli
3
Uchwyt dolny
UPDCNMC
Podparcie paneli
4
Uchwyt boczny
BUF…
Klema boczna mocująca panele
5
Uchwyt pośredni
PUF
Klema pośrednia mocująca panele
6
Osłona wiatrowa
OWP…NMC
Osłona wiatrowa
7
Płaskownik
dociskowy osłony
wiatrowej
PDOW…NMC
Mocowanie osłony wiatrowej
8
Śruba z łbem
grzybkowym
SGKFM8x20
Śruba mocująca podstawy
9
Śruba z nakrętką
młotkową
SRM10x…F
Śruba mocująca uchwyty paneli
Montaż przykładowej instalacji PV – typ DP-DNHKE
Widok boczny gotowej konstrukcji (rysunek 1) z zamontowanymi modułami
fotowoltaicznymi. Na rysunku oznaczone są wymiary usytuowania względem siebie elementów
konstrukcji oraz symbole elementów.
5
Rysunek 1 Widok boczny konstrukcji
Krok nr 1: Montaż profili nośnych i ustalanie rozstawu
Profile nośne na leży mocować do podłoża za pomocą odpowiednich kotw wskazanych do
występującego podłoża. Na każdy profil należy zastosować po 2 sztuki kotw.
Rysunek 2 Rozstaw między kolejnymi profilami nośnymi
6
Profile nośne powinny być usytuowane równolegle do siebie w odległości B+20 mm gdzie wymiar „B” jest
przyjmowany jako długość ramy panelu.
Krok nr 2: Montaż uchwytów paneli na profili nośnych
Montaż należy rozpocząć umieszczenia na profilu nośnym CMP41H41/1,2MC górnych
uchwytów montażowych UPGC…MC (rysunek 3).
Rysunek 3 Schemat wykonania połączenia uchwytu górnego
Uchwyty należy dokręcić do profilu głównego za pomocą śrub z nakrętkami rombowymi
SRM10x30F. Takie połączenie stanowi bazę do dalszego montażu i ustala symetryczne położenie
paneli.
Dolne uchwyty UPDCNMC montuje się w taki sam sposób jak górne, z wykorzystaniem
śrub SRM10x30F. Należy wziąć pod uwagę, że dokładne położenie tych uchwytów w dużej mierze
zależy od kąta nachylenia konstrukcji i wielkości zastosowanych paneli. Wymiar „a” (rysunek 4)
7
najlepiej wyznaczyć poprzez wstępne umocowanie dolnego uchwytu, umożliwiając mu suwanie się
po profilu nośnym i dopasowanie panelu. W dalszej kolejności na zmierzonej odległości montować
pozostałe uchwyty.
Rysunek 4 schemat montowania uchwytu dolnego
W skład kompletu montażowego SRM10x30F wchodzi śruba M10 z łbem sześciokątnym i
nakrętka rombowa. Takie połączenie zapewnia prosty i szybki sposób montażu do profilu nośnego
(rysunek 5).
8
Rysunek 5 Sposób mocowania SRM10x30F
Rowki występujące w nakrętce rombowej mają za zadanie blokować się na zagięciach profilu
ceownika CMP41H41/1,2MC, co uniemożliwia jej obrót wewnątrz profilu i umożliwia wykonanie
sztywnego połączenia elementów.
Krok nr 3: Montaż paneli PV i osłon wiatrowych
Na skręconej konstrukcji można przystąpić do montażu paneli PV. Panele mocować należy
do konstrukcji za pomocą klem bocznych BUF… , których wielkość uzależniona jest od grubości
montowanych paneli i klem pośrednich PUF, umiejscowionych pomiędzy montowanymi panelami.
Klemy pośrednie PUF są klemami uniwersalnymi których rozmiar nie zmienia się w zależności od
stosowanego panelu (rysunek 6). Do wykonania połączenia należy użyć śrub SAM8x…E, o długości
dobranej przez konstruktora bądź kalkulator konstrukcji fotowoltaicznych.
Rysunek 6 Schemat zmontowanej konstrukcji
9
Rysunek 7 Sposób montowania klem mocujących
Osłony wiatrowe montowane są na samy końcu składania konstrukcji, dzięki temu przez cały czas
montażu zapewniony jest dostęp do pozostałych elementów konstrukcyjnych. Osłony wiatrowe są
przykręcane do górnych uchwytów paneli za pomocą 4 śrub, SGKFM8x20, na osłonę. Dodatkowo w celu
zapewniania równomiernego docisk w miejscu montażu jako element dociskowy stosuje się płaskowniki
PDOW…NMC. Zarówno wielkość osłony wiatrowej jak i płaskownika zależą od zastosowanego uchwytu
górnego, a co za tym idzie kąta nachylenia konstrukcji.
Poszczególne etapy montażu osłon wiatrowych przedstawione zostały poniżej na rysunku nr 8.
Śruby z łbem grzybkowym przełożyć należy przez przygotowane otwory w górnych uchwytach panelu.
Wielkość otworów przystosowana jest pod śruby SGKFM8 tak by po włożeniu ich w otwór blokowały się
uniemożliwiając obrót wokół własnej osi. Łeb śruby musi znajdować się po wewnętrznej stronie górnego
uchwytu panela. Założyć osłonę wiatrową na wystające śruby wykorzystując otwory montażowe ich kształt i
wielkość umożliwiają dopasowanie położenia osłon w taki sposób by nie wystawały za obrys konstrukcji i
nie stanowiły potencjalnego ryzyka zranienia się. W celu zapewnienia równomiernego docisku na całej
krawędzi osłony stosowane są płaskowniki dociskowe. Wszystkie elementy zespołu dokręcane są za
pomocą nakrętek kołnierzowych.
10
Rysunek 8 Etapy montażu osłon wiatrowych
11
OKRESOWY PRZEGLĄD, KONSERWACJA I KONTROLA STANU
TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Użytkownik instalacji PV zobowiązany jest do dokonywania przynajmniej raz do roku
konserwacji elementów konstrukcji fotowoltaicznej. W zależności od klasy korozyjności
(zanieczyszczenia)
środowiska
częstotliwość
czynności
konserwacyjnych
należy
zwielokrotnić – szczegółowe informację znajdują się w karcie gwarancyjnej konstrukcji.

Należy dokonywać systematycznych przeglądów stanu technicznego instalacji, zwracając
szczególną uwagę na połączenia śrubowe. Przegląd nie rzadziej, niż co 12 miesięcy. W
przypadku pojawienia się anomalii pogodowych (silne porywy wiatru, niespotykane pod
względem ilości opady śniegu), przegląd stanu technicznego instalacji powinien nastąpić
natychmiast po ich ustąpieniu.

Wszelkie ingerencje niezgodne z powyższą instrukcją montażu, w tym:
- zwiększenie projektowanego obciążenia konstrukcji, zwiększenie rozstawu podpór
konstrukcji
- nieprzestrzeganie zalecanego dystansu od krawędzi dachu
- ingerencję poprzez spawanie elementów konstrukcji
powodują natychmiastową utratę gwarancji!

Konstrukcję należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem i wymogami ochrony
środowiska. Wymaga się, aby konstrukcja była utrzymywana w należytym stanie
technicznym oraz nie wolno dopuścić do znacznego pogorszenia się jej właściwości
użytkowych i sprawności technicznej.

Wszelkie zgłoszenia gwarancyjne należy dokonywać niezwłocznie po ich wystąpieniu pod
rygorem utraty gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do inspekcji instalacji w czasie rozpatrywania zgłoszenia
gwarancyjnego.
12
Download