Uploaded by lizasuarezposecion

grade 4 assessment

advertisement
4
5
5
Department of Education
Region VI-Western Visayas
Schools Division of Iloilo
Schools District of San Joaquin-North
BAGUMBAYAN INTEGRATED SCHOOL
Bagumbayan, San Joaquin, Iloilo
FINAL ASSESSMENT
(S.Y. 2020-2021)
Name: _____________________________________________________ Grade: _______
School: _____________________________________________________________________
Class Adviser: ______________________________________________________________
I. Objectives:
- To be able to assess the learnings and performance of Grade 4 learners
in all learning areas for S.Y. 2020-2021.
- To be able to provide appropriate interventions to Grade 4 learners who
are struggling in certain learning areas.
II. Parts of Assessment
Part I: Assessment in Filipino and Araling Panlipunan
- Oral Reading and Reading Comprehension
Part II: Assessment in English and Science
- Oral Reading and Reading Comprehension
Part III: Assessment in Mathematics
Part IV: Assessment in TLE
- ICT
- Home Economics
- Industrial Arts
- Agricultural Arts
Part V: Assessment in MAPEH
- Integration of Music and P.E.
- Integration of Arts, Health, and ESP
III. Guidelines in Taking the Assessment
1. Observe minimum health protocols by wearing your face mask and face
shield all the time.
2. Practice social distancing. No extra movements inside the classroom.
3. Do not talk or chat with your classmates. Mind your own work.
4. Mobile phones are not allowed inside the classroom.
5. Read and follow the directions carefully. Raise your hand if you have any
questions or concerns.
6. Finish your task on time and be responsible of your belongings.
7. Try to do your best and be calm while taking the assessment.
Good luck! 😊
I. Filipino and Araling Panlipunan
A. Oral Reading
______1. araw
______2. mundo
______3. klima
______4. nasa
______5. dahil
______6. ngunit
______7. tulad
______8. hilaga
______9. Sulu
______10. dagat
Total Score_____________
Score: _____________
______11. Pilipinas
______12. tulad
______13. dami
______14. apat
______15. hayop
______16. halaman
______17. galaw
______18. hangin
______19. tropikal
______20. mainam
B. Reading Comprehension
Basahin ang kuwento at unawaing mabuti.
Ang Klima ng Bansa
Ang klima ng bansa ay nakabatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ang
Pilipinas ay malapit sa ekwador at nasa mababang latitude kaya’t tropical
ang klima dito. Matinding sikat ng araw ang nararanasan dito dahil direkta
itong nasisikatan ng araw. Ngunit dahil sa pagiging insular o maritima nitong
bansa o napapaligiran ito ng mga katubigan tulad ng Bashi Channel sa
hilaga, Celebes Seabat Sulu Sea sa timog, West Philippines Sea sa kanluran
at Karagatang Pasipiko at Dagat Pilipinas sa silangan ay nakararanas pa rin
ng malamig na klima na nagmumula sa hangin galing sa Karagatang
Pasipiko at Dagat Kanlurang Pilipinas.
Nararanasan din ang iba’t-ibang klima sa Pilipinas dahil sa iba’t ibang
salik tulad ng temperature, taas ng lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan.
Kung kaya may apat na uri ng klima ang Pilipinas ayon sa dami ng ulan.
Dahil sa mainam na klima ng Pilipinas, iba’t ibang hayop at halaman ang
nabubuhay dito.
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang pamagat ng kuwento?
__________________________________________________________________________
2. Saan matatagpuan ang Pilipinas?
__________________________________________________________________________
3. Bakit tropical ang klima sa Pilipinas?
__________________________________________________________________________
4. Paano nabubuhay ang hayop at halaman sa Pilipinas?
__________________________________________________________________________
5. Anu-anong karagatan ang nakapaligid sa bansang Pilipinas?
__________________________________________________________________________
II. English and Science
A. Oral Reading
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
Total Score_____________
Score: _____________
1. in
2. for
3. the
4. and
5. into
6. are
7. they
8. have
9. look
10. live
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
B. Reading Comprehension
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
from
should
take
food
grow
trees
baby
hatch
inside
destroy
Score: _____________
Read the passage silently and answer the questions that follows.
White Ants
Ants are interesting insects. They live in groups. White ants, for example,
have their own queen that lays eggs. The worker ants take care of the eggs. They
look for food and feed the queen and the baby ants hatch from the eggs. Soon
theses baby ants grow into workers and soldier ants.
Some white ants know how to grow mushrooms inside their anthills. They
use mushrooms for food. Other white ants eat dead trees and even growing
ones. White ants destroy books, furniture and even houses. To destroy white
ants, the queen ants should be found and killed.
1. What is the passage about?
________________________________________________________________________
2. How do ants live?
________________________________________________________________________
3. Which of the white ants lays eggs?
________________________________________________________________________
4. Why do ants grow mushrooms inside their anthills?
________________________________________________________________________
5. What should be done to destroy the white ants?
____________________________________________________________________________________
III. Mathematics
Total Score:____________
A. FOUR FUNDAMENTAL OPERATIONS
A. Addition
( 5 pts )
B. Subtraction ( 5 pts )
8 + 3 = _______
15 – 9 = _______
9 + 6 = _______
12 – 7 = _______
7 + 5 = _______
11 – 8 = _______
0 + 9 = _______
13 – 0 = _______
7 + 6 = _______
21 – 21 = _______
C. Multiplication ( 5 pts )
D. Division ( 5 pts )
2 x 3 = _______
16 ÷ 4 = ________
7 x 5 = _______
8
9 x 0 = _______
12 ÷ 6 =_________
4 x 3 = _______
0
19 x 1 =________
20 ÷ 5 = _________
÷ 2 = ________
÷ 3 = ________
B .RELATIONSHIP OF PERCENT, FRACTION AND DECIMAL NUMBERS
Study the table below to determine the relationships of percent to
fraction and decimal number.
Objects Number
Comparison to
the Total Number
How it is read
How it is written
13 out of 100
13 percent
13 %
22
22 out of 100
22 percent
22 %
21
21 out of 100
21 percent
21 %
20
20 out of 100
20 percent
20 %
24
24 out of 100
24 percent
24 %
13
Determine the relationships of percent to fraction, and decimal number
using the data. First item is done for you.
Objects Number
Comparison to
the Total Number
How it is read
How it is written
13%
13
100
0.13
13
22
21
20
24
C: PROBLEM SOLVING.
Teacher Jane has 6 red, 4 white and 2 blue marbles
______________1. What is the product of white and blue marbles?
______________2. If teacher Jane gives 6 red and 4 white marbles, how many
marbles do you have?
______________3. How many more red marbles than blue marbles?
IV. TLE
Total Score: ___________
A. ICT
Kilalanin ang mga makabagong teknolohiya na ginagamit sa
pangangalap ng iba’t ibang uri ng impormasyo.
1. ____________________
3. ______________________
2. _____________________
4. ________________________
5. _____________________
B. H.E.
Total Score:___________
Kilalanin at isulat ang pangalan ng kagamitan sa pananahi na nasa
larawan.
1. ________________________
3. ____________________
2. ______________________
4. ____________________
5._____________________
C. Industrial Arts
Suriin at ayusin ang pangalan ng mga kagamitan sa Panukat na nasa
larawan.
1.
___________________ klasiwa
2.
____________________ searo dimedang
3.
____________________ tepa suremae
4.
____________________ anggolutri
5.
_____________________ toprracpto
D. Agricultural Arts
Total Score:__________
May sampung salita na makikita sa kahon tungkol sa mga halamang
ornamental. Hanapin at bilugan ang mga salitang ito sa palaisipan. Maari mo
itong makita ng pababa o pahalang lamang. Ang mga salita ay makikita sa
loob ng kahon.
ORNAMENTAL
KITA
PAGHAHALAMAN
SANGA
HALAMAN
BUTO
BULAKLAK
DAHON
HERB
SHRUB
A
B
P
K
A
D
G
G
H
A
A
M
H
P
A
S
L
V
A
Y
M
K
A
I
N
T
D
A
U
T
B
U
L
A
K
L
A
K
N
S
S
R
T
T
G
L
A
N
Q
T
I
B
M
L
H
T
O
R
N
A
M
E
N
T
A
L
T
U
R
N
B
N
K
S
A
N
G
A
E
I
T
S
U
M
D
A
H
O
N
O
R
U
W
H
E
R
B
K
V. MAPEH
A. Music and P.E.
Score: ___________
I. Isagawa ang rhythmic patterns sa pamamagitan ng pagpalakpak at
pagpadyak.
Pagpalakpak
Pagpadyak
1.
4.
2.
5.
3
6.
Part II
Kilalanin ang mga note at rest (orally)
B. Arts, Health, and ESP
Score: __________
Gumuhit sa loob ng kahon ng isang paraan upang maprotektahan ang
iyong sarili at pamilya laban sa COVID- 19. Kulayan ang iyong gawa at
maging malikhain. Gamitin ang mga natutunan sa Arts.
Sagutin ang tanong sa ibaba.
Bakit kailangan mong protektahan ang iyong sarili at pamilya laban sa
COVID-19? Magbigay ng maikling paliwanag.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Download