Uploaded by Milen Yordanov

Lincoln-Bester-190C-OperatorsManual.en.bg

advertisement
Translated from English to Bulgarian - www.onlinedoctranslator.com
IM3116
10/2019
REV02
BESTER 190C MULTI
РЪКОВОДСТВО НА ОПЕРАТОРА
АНГЛИЙСКИ
Lincoln Electric Bester Sp. зоологическа градина
ул. Яна III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa,
Полшаwww.lincolnelectric.eu
12/05
БЛАГОДАРЯ! За това, че сте избрали КАЧЕСТВОТО на продуктите на Lincoln Electric.
 Моля, разгледайте опаковката и оборудването за повреди. Претенциите за повреден материал при
изпращане трябва да бъдат уведомени незабавно на дилъра.
 За бъдещи справочни записи в таблицата по -долу вашата идентификационна информация за
оборудването. Името на модела, кодът и серийният номер могат да бъдат намерени на табелката с данни
за машината.
Име на модела:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
Код и сериен номер:
………………………………………………………………… ..
…………………………………………………………………
..
Дата и място на закупуване
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
..
БЪЛГАРСКИ ИНДЕКС
Технически спецификации............................................................................................................................................................... 1
Електромагнитна съвместимост (ЕМС) ........................................................................................................................................ 2
Безопасност ........................................................................................................................................................................................ 3
Въведение ........................................................................................................................................................................................... 4
Инструкции за инсталиране и оператор ....................................................................................................................................... 4
WEEE .................................................................................................................................................................................................. 11
Резервни части ................................................................................................................................................................................. 11
Оторизиран сервиз Магазини Местоположение....................................................................................................................... 11
Електрическа схема ........................................................................................................................................................................ 11
Англий
ски
А
з
Англий
ски
Аксесоари .......................................................................................................................................................................................... 12
Англий
ски
А
з
Англий
ски
Технически спецификации
ИМЕ
ИНДЕКС
BESTER 190C MULT
B18259-1
INPUT - САМО ЕДНА ФАЗА
Стандартно
напрежение/ фаза/
честота и тип
предпазител
230 +/- 15%/1/50/60 Hz
16A (I2> 160A)
Изисква се
генератор
(препоръчителн
о)
Максимален входен
ток
Входящ ефективен ток
38А
16А
> 10 kVA
ОЦЕНЕН ИЗХОД - САМО DC
Режим
GMAW
SMAW
GTAW
Работен цикъл(1)
Ампера
20%
180А **
Волта при номинални
ампери
23V
60%
115А
19.8V
100%
90А
18.5V
15%
180А **
27.2V
60%
95А
23.8V
100%
75А
23.0V
25%
180А **
17.2V
60%
120А
14.8.4V
100%
90А
13.6V
Работният цикъл по -горе е
около 40 ℃
ИЗХОДЕН ДИАПАЗОН
Режим
Напрежение на отворена
верига (пик)
Обхват на заваръчния
ток
GMAW
U0 88V
30A ÷ 180A
Обхват на
заваръчното
напрежение
15.5V ÷ 23V
SMAW
U0 88V
15A ÷ 180A
20.6V ÷ 27.2V
GTAW
U0 88V
15A ÷ 180A
10.6V ÷ 17.2V
ДРУГИ ПАРАМЕТРИ
Фактор на
мощността
0,75
Ефективност и
мощност на празен ход
86% 24W
Клас на защита
IP21S
Клас на
изолация
F
ФИЗИЧНИ РАЗМЕРИ
Дължина
Ширина
Височина
Тегло (нето)
480 мм
220 мм
305 мм
13 кг
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН
Диапазон на работната температура
-10 ° C ~ +40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)
Температурен диапазон на съхранение
-25 ° C ~ +55 ° C (-13 ° F ~ 131 ° F)
(1) Въз основа на 10 -минутен период от време (т.е. за 30% работен цикъл, той е 3 минути включен и 7 минути
изключен)
Забележка: Горните параметри подлежат на промяна с подобряването на машината
** При заваряване с максимален ток I2> 160A сменете входния щепсел с един> 16A.
Англий
ски
1
Англий
ски
Електромагнитна съвместимост
(ЕМС)
11/04
Тази машина е проектирана в съответствие с всички съответни директиви и стандарти. Въпреки това, той все
още може да генерира електромагнитни смущения, които могат да засегнат други системи като телекомуникации
(телефон, радио и телевизия) или други системи за безопасност. Тези смущения могат да причинят проблеми с
безопасността в засегнатите системи. Прочетете и разберете този раздел, за да премахнете или намалите
количеството електромагнитни смущения, генерирани от тази машина.
Тази машина е проектирана да работи в индустриална зона. За работа в домашни условия е
необходимо да спазва специални предпазни мерки за елиминиране на възможни електромагнитни
смущения. Операторът трябва да инсталира и работете с това оборудване, както е описано в това
ръководство. Ако бъдат открити електромагнитни смущения, операторъттрябвадапредприемекоригиращидействиязаотстраняванетези
смущения с, ако е необходимо, помощ от
Линкълн Електрически.
Преди да инсталира машината, операторът трябва да провери работната зона за всякакви устройства, които могат
да се повредят поради електромагнитни смущения. Помислете за следното.
 Входни и изходни кабели, управляващи кабели и телефон кабели, които са в или в непосредствена близост до
работната зона и машината.
 Радио и/или телевизионни предаватели и приемници. Компютри или компютърно оборудване.
 Оборудване за безопасност и контрол на промишлени процеси. Оборудване за калибриране и измерване.
 Лични медицински устройства като пейсмейкъри и слухови апарати.
 Проверете електромагнитния имунитет за оборудване, работещо в или в близост до работната зона.
Операторът трябва да е сигурен, че цялото оборудване в района е съвместимо. Това може да изисква
допълнителни мерки за защита.
 Размерите на работната зона, които трябва да се вземат предвид, ще зависят от строителството на района и
други дейности, които се извършват.
Помислете за следните насоки за намаляване на електромагнитните емисии от машината.
 Свържете машината към входното захранване съгласно това ръководство. Ако възникнат смущения, може да
се наложи да се вземат допълнителни предпазни мерки, като например филтриране на входящото
захранване.
 Изходните кабели трябва да бъдат възможно най -къси и да бъдат разположени заедно. Ако е възможно,
свържете детайла към земята, за да намалите електромагнитните емисии. Операторът трябва да провери
дали свързването на детайла към земята не причинява проблеми или опасни условия на работа на
персонала и оборудването.
 Екранирането на кабели в работната зона може да намали електромагнитните емисии. Това може да е
необходимо за специални приложения.
ВНИМАН
ИЕ
Оборудването от клас А не е предназначено за използване
в жилищни помещения, където електрическото
захранване се осигурява от обществената система за ниско напрежение. Възможно е да има потенциални
трудности при осигуряването на електромагнитна съвместимост на тези места, поради проведени, както и
излъчени смущения.
ВНИМАНИЕ
Това оборудване не отговаря на IEC 61000-3-12. Ако е свързан към обществена нисковолтова система, това е
отговорност на монтажникът или потребителят на оборудването, за да се увери, след консултация с оператора на
разпределителната мрежа, ако е необходимо, че оборудването може да бъде свързано.
Англий
ски
2
Англий
ски
Безоп
аснос
т
11/04
ВНИМАН
ИЕ
Това оборудване трябва да се използва от квалифициран персонал. Уверете се, че всички процедури по
инсталиране, експлоатация, поддръжка и ремонт се извършват само от квалифицирано лице. Прочетете и
разберете това ръководство, преди да използвате това оборудване. Неспазването на инструкциите в това
ръководство може да причини сериозни телесни наранявания, загуба на живот или повреда на това оборудване.
Прочетете и разберете следните обяснения на предупредителните символи. Lincoln Electric не носи отговорност
за щети, причинени от неправилен монтаж, неправилна грижа или ненормална работа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този символ показва, че трябва да се спазват инструкциите, за да се
избегнат сериозни телесни наранявания, загуба на живот или повреда на това оборудване.
Защитете себе си и другите от възможни сериозни наранявания или смърт.
ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБИРАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ: Прочетете и разберете това ръководство, преди
да използвате това оборудване. Дъговото заваряване може да бъде опасно. Неспазването на
инструкциите в това ръководство може да причини сериозни телесни наранявания, загуба на
живот или повреда на това оборудване.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР може да убие: Заваръчното оборудване генерира високо напрежение.
Не докосвайте електрода, работната скоба или свързаните детайли, когато това оборудване е
включено. Изолирайте се от електрода, работната скоба и свързаните детайли.
ОБОРУДВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ: Изключете входното захранване с помощта
на прекъсвача на кутията с предпазители, преди да започнете работа с това оборудване.
Заземете това оборудване в съответствие с местните електрически разпоредби.
ОБОРУДВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ: Редовно проверявайте кабелите на входа,
електрода и работните скоби. Ако има повреда на изолацията, незабавно сменете кабела. Не
поставяйте държача на електрода директно върху заваръчната маса или друга повърхност в
контакт с работната скоба, за да избегнете риска от случайно запалване на дъга.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ И МАГНИТНИ ПОЛЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПАСНИ: Електрическият ток,
протичащ през всеки проводник, създава електрически и магнитни полета (ЕМП). Полетата на
ЕМП могат да попречат на някои пейсмейкъри и заварчиците, които имат пейсмейкър, трябва да
се консултират с лекаря си, преди да използват това оборудване.
CE СЪОТВЕТСТВИЕ: Това оборудване отговаря на директивите на Европейската общност.
ИЗКУСТВЕНО ОПТИЧНО ИЗЛЪЧВАНЕ: Съгласно изискванията в Директива 2006/25/ЕО и
стандарт EN 12198, оборудването е от категория 2. Налага задължително приемането на лични
предпазни средства (ЛПС) с филтър със степен на защита до максимум 15, както се изисква от
стандарт EN169.
ДИМИТЕ И ГАЗОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПАСНИ: Заваряването може да доведе до
изпарения и газове, опасни за здравето. Избягвайте да вдишвате тези изпарения и газове. За
да се избегнат тези опасности, операторът трябва да използва достатъчно вентилация или
отработени газове, за да държи парите и газовете далеч от зоната на дишане.
ДЪГОВИТЕ ЛЪЧИ МОГАТ ДА ИЗГОРЯТ: Използвайте щит с подходящ филтър и покриващи
плочи, за да предпазите очите си от искри и лъчите на дъгата при заваряване или наблюдение.
Използвайте подходящо облекло, изработено от устойчив огнеупорен материал, за да защитите
кожата си и тази на вашите помощници. Защитете други близки служители с подходящ,
незапалим скрининг и ги предупредете да не наблюдават дъгата, нито да се излагат на дъгата.
ИСТРОКИТЕ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ ПОЖАР ИЛИ ВЗРИВ Заваръчните искри
и горещите материали от процеса на заваряване могат лесно да преминат през малки
пукнатини и отвори към съседни зони. Не заварявайте резервоари, барабани, контейнери или
материали, докато не бъдат предприети подходящите стъпки, за да се гарантира, че няма да
има запалими или токсични пари. Никога не използвайте това оборудване, когато има запалими
газове, пари или течни горими горива.
СВАРЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА ГОРЯТ: Заваряването генерира голямо количество
топлина. Горещите повърхности и материали в работната зона могат да причинят сериозни
изгаряния. Използвайте ръкавици и клещи, когато докосвате или премествате материали в
работната зона.
Англий
ски
3
Англий
ски
ЦИЛИНДЪРЪТ МОЖЕ ДА Е ЕКСПЛОДИРИРАЛ, ЧЕ Е ПОВРЕДЕН: Използвайте само бутилки
със сгъстен газ, съдържащи правилния защитен газ за използвания процес и правилно
работещи регулатори, предназначени за използвания газ и налягане. Винаги дръжте
цилиндрите в изправено положение, здраво свързани с фиксирана опора. Не премествайте и не
транспортирайте бутилки с газ със свалена защитна капачка. Не позволявайте електродът,
държачът на електрода, работната скоба или друга част под напрежение да докосва газова
бутилка. Газовите бутилки трябва да бъдат разположени
далеч от области, където те могат да бъдат подложени на физически повреди или процеса на
заваряване, включително искри и източници на топлина.
: В тази машина има движещи се механични части, които могат да причинят сериозни
наранявания. Дръжте ръцете, тялото и дрехите си далеч от тези части по време на стартиране,
експлоатация и обслужване на машината.
МАРКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Това оборудване е подходящо за захранване за заваръчни операции,
извършвани в среда с повишена опасност от токов удар.
Производителят си запазва правото да прави промени и/или подобрения в дизайна без надграждане
едновременно с ръководството на оператора.
Въведение

Заваръчните машини BESTER 190C MULTI
позволяват заваряване:
 GMAW (MIG/MAG)
 FCAW-SS
 SMAW (MMA)
Задвижваща ролка V0.6/V0,8 за плътна тел
(монтирана в подаващото устройство).
За процеса GMAW и FCAW-SS техническата
спецификация описва:
 Вид заваръчна тел
 Диаметър на жицата
Следното оборудване е добавено към
BESTER 190C MULTI:
 Работен повод - 3м
 Заваръчен пистолет GMAW - 3м
Препоръчителното оборудване, което може да
бъде закупено от потребителя, беше споменато
в главата "Аксесоари".
Инструкции за инсталиране и оператор
Прочетете целия този раздел преди инсталирането
или експлоатацията на машината.

Местоположение и околна среда
електромагнитна съвместимост в това
ръководство.
Не работете в зони с температура на околната
среда над 40 ° C.
Тази машина ще работи в стандартни среди. Важно
е обаче да се следват прости превантивни мерки, за
да се гарантира дълъг живот и надеждна работа:
 Не поставяйте и не работете с тази машина
върху повърхност с наклон над 15 ° спрямо
хоризонталата.
 Не използвайте тази машина за размразяване на
тръби.
 Тази машина трябва да се намира там, където
има свободна циркулация на чист въздух без
ограничения за движение на въздуха към и от
вентилационните отвори. Не покривайте
машината с хартия, плат или парцали, когато е
включена.
 Мръсотията и прахът, които могат да бъдат
изтеглени в машината, трябва да бъдат
сведени до минимум.
 Тази машина има степен на защита IP21. Дръжте
го на сухо, когато е възможно и не го поставяйте
на мокра земя или в локви.
 Поставете машината далеч от радиоуправляеми
машини. Нормалната работа може да повлияе
неблагоприятно на работата на близките
радиоуправляеми машини, което може да
доведе до нараняване или повреда на
оборудването. Прочетете раздела за
Англий
ски
4
Англий
ски
Работен цикъл и прегряване
Работният цикъл на заваръчната машина е
процентът от времето в 10 -минутен цикъл, през
което заварчикът може да работи с машината при
номинален заваръчен ток.
Пример: 60% работен цикъл
Заваряване за 6 минути.Прекъсване
минути.
за 4
Прекомерното удължаване на работния цикъл
ще доведе до активиране на веригата за
термична защита.
Машината е защитена от прегряване чрез
температурен сензор.
Англий
ски
5
Англий
ски
Входяща връзка за
захранване
Контроли и експлоатационни функции
Преден панел
ВНИМАНИЕ
Само квалифициран електротехник може да свързва
заваръчната машина към захранващата мрежа.
Инсталацията трябваше да се извърши в
съответствие
със
съответния
Национален
електрически кодекс и местните разпоредби.
Проверете входното напрежение, фаза и честота,
доставени на тази машина, преди да я включите.
Проверете връзката на заземяващите проводници от
устройството към входния източник. Заваръчната
машина BESTER 190C MULTI, трябва да бъде
свързана към правилно инсталиран щепсел със
заземяващ щифт.
Входното напрежение е 230V, 50/60Hz. За повече
информация относно захранването на входа
вижте раздела с техническите спецификации на
това ръководство и табелката с данни на
машината.
Фигура 1
Уверете се, че количеството захранваща мрежа от
входното захранване е подходящо за нормалната
работа на машината. Необходимите предпазители
със закъснение (или прекъсвач с характеристика "B")
и размерите на кабелите са посочени в раздела за
технически спецификации на това ръководство.
ВНИМАНИЕ
Заваръчната машина може да се захранва от
генератор на мощност с изходна мощност поне 30%
по -голяма от входната мощност на заваръчната
машина.
ВНИМАНИЕ
Когато захранвате заварчик от генератор, не
забравяйте първо да изключите заварчика, преди
генераторът да бъде изключен, за да предотвратите
повреда на заварчика!
Изходни връзки
Вижте точки [7], [8] и [9] на Фигура 2.
Източник на захранване
Разположение и връзки
ВНИМАН
ИЕпрах, киселини и корозивни
Избягвайте прекомерния
материали във въздуха.
Пазете от дъжд и пряко слънце, когато използвате
на открито.
Трябва да има около 500 мм пространство, за да
може заваръчната машина да има добра
вентилация.
Използвайте подходяща вентилация, когато
сте в затворени зони.
Англий
ски
6
Англий
ски
Фигура 2
1. Усилвател/WFS дисплей
2. Индикация за напрежение/сила на дъгата
3. Индикатор за захранване / Предупредителен
индикатор
4. Бутон за вмъкване на тел
5. Избор 2T/4T
6. Избор на режим на заваряване (MIG/GTAW/MMA)
7. Копче за контрол на индуктивността
8. Изходен терминал (отрицателен)
9. Изходен терминал (активен)
10. Евро конектор за пистолет
11. Копче за управление на напрежение/сила на
дъгата
12. Копче за управление на усилвател/WFS
Забележка:
 „Индикаторът за защита“ ще светне, ако
работният цикъл е надвишен. Той показва, че
вътрешната температура е над разрешеното
ниво, машината трябва да спре да се използва,
за да се охлади. Заваряването може да
продължи, след като „светлинният индикатор за
защита“ е изключен.
 Източникът на захранване трябва да бъде
изключен, когато не се използва.
 Заварчиците трябва да носят защитно облекло
и заваръчна каска, за да се предотвратят
наранявания от дъга и топлинна радиация.
 Трябва да се внимава, за да не се излагат
другите на заваръчната дъга. Препоръчва се
използването на скрининг.
 Не заварявайте в близост до запалими или
експлозивни материали.
7. Контрол на копчето: В GMAW този бутон
контролира [7]:
Индуктивност: Управлението на
GMAW
дъгата се управлява от това
процес
копче. Ако стойността е по висока, дъгата ще бъде по -мека
и по време на заваряването е по
-малко пръски.
11. Управление на напрежение/дъга: В
зависимост от процеса на заваряване, този
бутон управлява [11]:
GMAW
процес
SMAW
процес
Англий
ски
V
Напрежението на натоварване
при заваряване и зададено от
това копче (също по време на
заваряване).
ARC FORCE: Изходният ток
временно се увеличава, за да
се изчистят връзките на късо
съединение между електрода и
детайла.
7
Англий
ски
12. Скорост на подаване на тел / текущ бутон за
управление: В зависимост от процеса на
заваряване, този Скорост
бутон контролира
[12]:
на подаване
на тел
GMAW
WFS: Стойност в
процес
процент от номиналната
стойност на скоростта на
подаване на тел (m/min).
SMAW
процес
А
Заден панел
ВНИМАНИЕ
Машината трябва да се използва с напълно
затворена врата по време на заваряване.
ВНИМАНИЕ
Не използвайте дръжката за преместване на машината
по време на работа.
Заваръчният ток се задава от
това копче (също по време на
заваряване).
Зареждане на електродния проводник







Фигура 3
1. Газов конектор
2. Входящ
захранващ
кабел
3. Превключвател
ВНИМАН
на машината се включи
ИЕ отново, последният
Когато
захранването
процес
на заваряване ще бъде извикан.

Изключете машината.
Отворете страничния капак на машината.
Развийте заключващата гайка на втулката.
Заредете макарата с телта върху втулката, така
че макарата да се завърти обратно на
часовниковата стрелка, когато телта се подава в
подаващото устройство.
Уверете се, че фиксиращият щифт на
макарата влиза в отвора за монтаж на
макарата.
Завийте закрепващата капачка на втулката.
Поставете телената ролка, като
използвате правилния жлеб,
съответстващ на диаметъра на телта.
Освободете края на жицата и отрежете
огънатия край, като се уверите, че няма
нарязване.
ВНИМАНИЕ
Остър край на тел наранявам.

ВНИМАН
Ако бутонът е натиснат ИЕ
в процеса на GMAW,
изходните клеми ще останат живи.

ВНИМАН
ИЕ
Завъртете макарата за тел обратно на
часовниковата стрелка и вкарайте края на жицата
в подаващото устройство до евро гнездото.
Регулирайте правилно силата на
натискане на ролката на подаващото
устройство.
Регулиране на спирачния момент на
ръкава
За да се избегне спонтанно развиване на
заваръчната тел, втулката е снабдена със
спирачка.
По време на процеса на SMAW изходните клеми все
още работят.
Ако трябва да се промени полярността на
заваряването, потребителят трябва:
 Изключете машината.
 Определете полярността на използвания
електрод (или проводник). Консултирайте се с
данните за тази информация.
 Изберете и задайте правилния полярност.
Инсталирането и свързването
ВНИМАНИЕ
Фигура 4
ВНИМАНИЕ
Положителна (+) полярност е настроен на фабрика.
Англий
ски
8
Англий
ски
Регулирането се извършва чрез завъртане на
шестостенния винт M8, който се поставя вътре в
рамката на втулката след отвиване на
закрепващата капачка на втулката.
Завъртането на шестостенния винт M8 обратно на
часовниковата стрелка намалява напрежението на
пружината и можете да намалите спирачния
момент.
Фигура 5
26
26. Закрепваща капачка.
27. Регулиращ шестостенния винт M8.
28. Натискане на пружината.
27
28
Завъртането на шестостенния винт M8 по
часовниковата стрелка увеличава напрежението на
пружината и можете да увеличите спирачния
момент
Преди заваряване проверете полярността за
използване на електроди и проводници.
Англий
ски
След приключване на настройката трябва отново
да завиете закрепващата капачка.
9
Англий
ски




Регулиране на силата на натиск
Рамото под налягане контролира силата, която
задвижващите ролки оказват върху жицата.
Силата на налягане се регулира чрез завъртане на
регулиращата гайка по посока на часовниковата
стрелка за увеличаване на силата, обратно на
часовниковата стрелка за намаляване на силата.
Правилното регулиране на рамото за налягане
осигурява най -доброто заваряване.
Изключете заваръчната машина.
Освободете лоста за натискане на ролката [1].
Развийте закрепващата капачка [3].
Сменете задвижващата ролка [2] със
съвместимите, съответстващи на използвания
проводник.
ВНИМАНИЕ
Ако налягането на ролката е твърде ниско, ролката
ще се плъзне по жицата. Ако налягането на ролката е
настроено твърде високо, проводникът може да е
деформиран, което ще причини проблеми с
храненето в заваръчен пистолет. Силата на натиск
трябва да се регулира правилно. Намалявайте бавно
силата на натиск, докато проводникът просто се
изправи започва да се плъзга по ролката на
задвижването и след това да увеличава сила леко
чрез завъртане на регулиращата гайка с един
оборот.
Поставяне на електродна тел в
заваръчната горелка










Изключете заваръчната машина.
В зависимост от процеса на заваряване,
свържете подходящия пистолет към евро
гнездото, номиналните параметри на пистолета
и на заваръчната машина трябва да
съответстват.
Отстранете дюзата от пистолета и контактния
връх или защитната капачка и контактния
връх. След това изправете пистолета.
Включете заваръчната машина.
Натиснете спусъка на пистолета, за да
подадете проводника през обвивката на
пистолета, докато проводникът излезе от края с
резба.
При освобождаване на спусъка макарата на
жицата не трябва да се размотава.
Регулирайте съответно спиралата на телената
макара.
Изключете заваръчната машина.
Инсталирайте подходящ накрайник за контакт.
В зависимост от процеса на заваряване и вида
на пистолета, инсталирайте дюзата (процес
GMAW) или защитната капачка (процес FCAWSS).
ВНИМАНИЕ
Вземете предпазни мерки, за да държите очите и
ръцете далеч от края на пистолета, докато жицата
излиза от третирания край.
Смяна на ролки за шофиране
ВНИМАНИЕ
Изключете входящото захранване на заваръчния
източник на енергия преди монтаж или смяна на
задвижващи ролки.
BESTER 190C MULTI е оборудван с задвижваща
ролка V0.6/V0.8 за стоманена тел. За други размери
тел се предлага подходящ комплект задвижващи
ролки (вижте глава "Аксесоари") и следвайте
инструкциите:
Англий
ски
10
Англий
ски

Прилагайки принципа на здраве и безопасност
при заваряване, заваряването може да започне.
Фигура 6

Завийте капачката за закрепване [3].
Газова връзка
Трябва да се монтира газов цилиндър с подходящ
регулатор на потока. След като газов цилиндър с
регулатор на потока е надеждно монтиран,
свържете маркуча за газ от регулатора към
съединителя за входящ газ на машината. Вижте
точка [1] на Фигура 3.
ВНИМАНИЕ
Заваръчната машина поддържа всички подходящи
защитни газове, включително въглероден диоксид,
аргон и хелий при максимално налягане от 5,0 бара.
Забележка: Когато използвате процеса на
повдигане на GTAW, свържете газовия маркуч от
горелката GTAW към регулатора за газ на
бутилката с защитен газ.
Заваряване GMAW, процес FCAW-SS
BESTER 190C MULTI може да се използва за
заваряване на GMAW и FCAW-SS процес.
Подготовка на машината за
заваряване GMAW и FCAW-SS
процес.
Процедура за започване на заваряване на
GMAW или FCAW-SS процес:
 Определете полярността на проводника,
който ще се използва. Консултирайте се с
данните за проводника за тази информация.
 Свържете изхода на газово охлаждащия
пистолет към процеса GMAW / FCAW-SS
към Евро гнездото [10] Фигура 2.
 В зависимост от използвания проводник,
свържете работния проводник към изходния
контакт [8] или [9] Фигура 2.
 Свържете работния проводник към
заваръчната част с работната скоба.
 Инсталирайте подходящия проводник.
 Инсталирайте подходящата задвижваща ролка.
 Уверете се, че ако е необходимо (процес
GMAW), че газовият щит е свързан.
 Включете машината.
 Натиснете спусъка на пистолета, за да подадете
проводника през обвивката на пистолета, докато
жицата излезе от края с резба.
 Инсталирайте подходящ накрайник за контакт.
 В зависимост от процеса на заваряване и
вида на пистолета, инсталирайте дюзата
(процес GMAW) или защитната капачка
(процес FCAW-SS).
 Затворете левия страничен панел.
 Задайте режим на заваряване на GMAW [6]
Фигура 2
 Заваръчната машина вече е готова за заваряване.
Англий
ски
11
Англий
ски
Потребителят може да задава функции:
Заваряване GMAW, FCAW-SS
процес в ръчен режим
В BESTER 190C MULTI може да се настрои:
BESTER 190C MULTI
Напрежението на заваръчния товар
WFS
Индуктивност






2-стъпка-4-стъпка променя функцията на спусъка на
пистолета.
 2 Стъпката на спусъка включва и изключва
заваряването в пряка реакция на спусъка.
Процесът на заваряване се извършва при
натискане на спусъка на пистолета.
 Режимът 4 стъпки позволява продължаване на
заваряването, когато спусъкът на пистолета е
освободен. За да спрете заваряването,
спусъкът на пистолета се дърпа отново. 4степенният режим улеснява извършването на
дълги заварки.
2.
Задайте параметрите на заваряване.
Заваръчната машина вече е готова за заваряване.
Прилагайки принципа на здраве и безопасност
при заваряване, заваряването може да започне.
ВНИМАНИЕ
4-Step не работи по време Спот Заваряване.
Заваряване SMAW (MMA) процес
BESTER 190C MULTI не включва държача на
електрода с олово, необходимо за SMAW
заваряване, но този може да бъде закупен
отделно.
Процедура за започване на заваряване на процеса
SMAW:
 Първо изключете машината.
 Определете полярността на електрода за
използвания електрод. Консултирайте се с
данните за електрода за тази информация.
 В зависимост от полярността на използвания
електрод, свържете работния проводник и
държача на електрода с проводник към
изходния контакт [8] или [9] (Фигура 2) и ги
заключете. Вижте таблица 1.
Маса 1.




DC (+)
DC (-)
ПОЛЯРНОСТ
Изходен контакт
Поставката на
електрода с
проводник към
SMAW
Работен олово
Поставката на
електрода с
проводник към
SMAW
Работен олово
[9]
[8]
[8]
[9]
Свържете работния проводник към заваръчната
част с работната скоба.
Инсталирайте подходящия електрод в държача за
електрод.
Включете заваръчната машина.
Задайте режим на заваряване на MMA [6] Фигура
Англий
ски
12
Англий
ски
BESTER 190C MULTI

Заваръчен ток

ARC FORCE
Процес на заваряване GTAW
BESTER 190C MULTI може да се използва за
GTAW процес с DC (-). Запалване на дъга може да
се постигне само чрез повдигане на TIG метода
(контактно запалване и запалване с повдигане).
BESTER 190C MULTI не включва горелката към
GTAW заваряване, но тази може да бъде
закупена отделно. Вижте глава "Аксесоари".
Процедура за започване на заваряване на GTAW
процеса:
 Първо изключете машината.
 Свържете GTAW фенерчето към [9] изхода.
 Свържете работния проводник към изходния
контакт [8].
 Свържете работния проводник към
заваръчната част с работната скоба.
 Инсталирайте подходящия волфрамов
електрод в горелката GTAW.
 Включете машината.
 Задайте режим на заваряване на GTAW [6] Фигура
2
 Задайте параметрите на заваряване.
 Заваръчната машина вече е готова за заваряване.
 Прилагайки принципа на здраве и безопасност
при заваряване, заваряването може да
започне.
Англий
ски
13
Англий
ски
Политика за подпомагане на клиенти
Поддръжка
Бизнесът на The Lincoln Electric Company е
производство и продажба на висококачествено
заваръчно оборудване, консумативи и режещо
оборудване. Нашето предизвикателство е да
отговорим на нуждите на нашите клиенти и да
надминем техните очаквания. Понякога купувачите
могат да попитат Lincoln Electric за съвет или
информация относно използването на нашите
продукти. Ние отговаряме на нашите клиенти въз
основа на най -добрата информация, с която
разполагаме
време. Lincoln Electric не е в състояние да гарантира
или гарантира такива съвети и не поема отговорност
по отношение на такава информация или съвети.
Ние изрично отхвърляме всякакви гаранции от
всякакъв вид, включително всякаква гаранция за
годност за конкретна цел на всеки клиент, по
отношение на такава информация или съвети. От
практическа гледна точка, ние също не можем да
поемем никаква отговорност за актуализиране или
коригиране на такава информация или съвет, след
като тя е била дадена, нито предоставянето на
информация или съвети създава, разширява или
променя каквато и да е гаранция по отношение на
продажбата на нашата продукти
Lincoln Electric е отзивчив производител, но изборът
и използването на специфични продукти, продавани
от Lincoln Electric, е единствено под контрола и
остава единствената отговорност на клиента. Много
променливи, които са извън контрола на Lincoln
Electric, влияят на резултатите, получени при
прилагането на тези видове методи за производство
и изискванията за обслужване.
Подлежи на промяна - Тази информация е точна
доколкото ни е известно към момента на
отпечатване.
Моля,
обърнете
се
къмwww.lincolnelectric.com
за
актуализирана
информация.
ВНИМАНИЕ
За всякакви ремонтни
дейности, модификации или
поддръжка се препоръчва да се свържете с най близкия технически сервизен център или Lincoln
Electric. Ремонтите и модификациите, извършени от
неоторизиран сервиз или персонал, ще доведат до
нищожност на гаранцията на производителя.
Всяка забележима повреда трябва да бъде
докладвана незабавно и поправена.
Редовна поддръжка (всеки ден)
 Проверете състоянието на изолацията и
връзките на работните проводници и изолацията
на захранващия проводник. Ако има повреда на
изолацията, незабавно сменете кабела.
 Отстранете пръските от дюзата на заваръчния
пистолет. Разпръскванията могат да попречат на
потока на защитния газ към дъгата.
 Проверете състоянието на заваръчния
пистолет: сменете го, ако е необходимо.
 Проверете състоянието и работата на
охлаждащия вентилатор. Поддържайте чисти
прорезите му за въздушен поток.
Периодична поддръжка (на всеки 200 работни
часа, но в списъка веднъж годишно)
Извършете рутинната поддръжка и в допълнение:
 Поддържайте машината чиста. Използвайки сух
(и с ниско налягане) въздушен поток, отстранете
праха от външния корпус и от шкафа вътре.
 Ако е необходимо, почистете и затегнете всички
заваръчни клеми.
Честотата на операциите по поддръжката може да
варира в зависимост от работната среда, където е
поставена машината.
ВНИМАНИЕ
Не докосвайте електрически на живо части.
ВНИМАНИЕ
Преди да бъде отстранен корпусът на заваръчната
машина, заваръчната машина трябваше да бъде
изключена и захранващият кабел трябва да бъде
изключен от електрическия контакт.
ВНИМАНИЕ
Захранващата мрежа трябва да бъде изключена от
машината преди всяка поддръжка и сервиз. След
всеки ремонт извършете подходящи тестове, за да
гарантирате безопасността.
Англий
ски
14
Англий
ски
Отстраняване на неизправности
Не.
Проблем
Възможна причина
Входното напрежение е твърде високо
(≥15%)
1
Жълтият
термичен
индикатор е
включен
Входното напрежение е твърде ниско
(≤15%)
Недостатъчна вентилация.
Температурата на околната среда е
твърде висока.
2
3
4
5
Двигателят за
подаване на тел
не работи
Охлаждащият
вентилатор не
работи или се
върти много
бавно
Дъгата не е
стабилна и
пръските са
големи
Arc няма да
стартира
Няма защитен газ
Англий
ски
Той автоматично ще се възстанови, когато
температурата се понижи.
Той автоматично ще се възстанови, когато
температурата се понижи.
Смяна на потенциометъра
Дюза е блокиран.
Смяна на дюзата
Задвижващата ролка е разхлабена.
Превключвателят е счупен
Увеличете напрежението върху
задвижващата ролка
Сменете превключвателя
Вентилатор счупен
Сменете или поправете вентилатора
Проводникът е счупен или изключен
Проверете връзката
Твърде големият връх на контакта
прави тока нестабилен
Твърде тънкият захранващ кабел
прави захранването нестабилно.
Променете подходящия накрайник за
контакт и / или задвижващата ролка.
Твърде ниско входно напрежение
Коригирайте входното напрежение.
Съпротивлението при подаване на тел е
твърде голямо
Работният кабел е счупен
Работното парче е омазнено,
мръсно, ръждясало или боядисано
Сменете захранващия кабел.
Почистете или сменете облицовката и
дръжте кабела на пистолета изправен.
Свържете / поправете работния кабел
Почистете детайла, осигурете добър
електрически контакт между работната
скоба и работата.
Свържете отново факела.
Газовата тръба е нагъната или запушена. Проверете системата за газ.
Счупен е маркуч за газ.
7
Подобрете вентилацията.
Превишаване на номиналния работен
цикъл.
Потенциометърът е дефектен
Факелът не е свързан правилно.
6
Какво да
правя
Изключете източника на захранване;
Проверете основното захранване.
Рестартирайте заварчика, когато
захранването се възстанови до нормално
състояние.
Ремонтирайте или подменете
Моля, свържете се с нашия
магазин за полеви услуги.
Други
15
Англий
ски
WEEE
Англий
ски
07/06
Не изхвърляйте електрическото оборудване заедно с нормалните отпадъци!
В съответствие с Европейската директива 2012/19/UE относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване (WEEE) и нейното прилагане в съответствие с националното
законодателство, електрическото оборудване, което е достигнало края на своя живот, трябва
да се събира отделно и да се връща в съоръжение за рециклиране, съвместимо с околната
среда . Като собственик на оборудването, трябва да получите информация за одобрени
системи за събиране от нашия местен представител.
С прилагането на тази европейска директива ще защитите околната среда и здравето на хората!
Резервни
части
12/05
Инструкции за четене на списък с части
 Не използвайте този списък с части за машина, ако нейният кодов номер не е посочен. Свържете
се с отдела за обслужване на Lincoln Electric за всеки кодов номер, който не е посочен.
 Използвайте илюстрацията на страницата за сглобяване и таблицата по -долу, за да определите къде се
намира частта за вашата конкретна машина за кодове.
 Използвайте само частите, маркирани с „X“ в колоната под номера на заглавието, извикан на страницата за
сглобяване (# показва промяна в този печат).
Първо, прочетете горните инструкции за четене на списъка с части, след това се обърнете към ръководството
„Резервна част“, доставено с машината, което съдържа описание на картина с описание на номера на частта).
Оторизиран сервиз Магазини
Местоположение


09/16
Купувачът трябва да се свърже с оторизиран сервиз на Lincoln (LASF) за всеки дефект, заявен съгласно
гаранционния срок на Lincoln.
Свържете се с местния търговски представител на Lincoln за помощ при
намирането на LASF или отидете на www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator.
Електрическа схема
Вижте ръководството „Резервна част“, доставено с машината.
Англий
ски
16
Англий
ски
Аксесоари
W10429-15-3M
Пистолет LGS2 150 MIG, с газово охлаждане - 3 м.
W000010786
Газова дюза конична Ø12 мм.
W000010820
Накрайник за контакт M6x25mm ECu 0.6mm
W000010821
Накрайник за контакт M6x25mm ECu 0,8 мм
WP10440-09
Накрайник за контакт M6x25mm ECu 0.9 мм
W000010822
Накрайник за контакт M6x25mm ECu 1.0mm
WP10468
Защитна капачка към процеса FCAW-SS.
W10529-17-4V
GTAW горелка WTT2 17-4 м с вентил
КОМПЛЕКТ за водещ към SMAW:
W000260684
Електродният държач с водещ към SMAW процес - 3м.
Работен повод - 3м.
S33444-20
РОЛОВ КОМПЛЕКТ ЗА ТВЪРДИ
ЖИЛА
Задвижваща ролка V0.6 / V0.8
S33444-21
Задвижваща ролка V0.8 / V1.0 (инсталирана в стандарт)
S33444-22
РОЛОВ КОМПЛЕКТ ЗА
АЛУМИНИЕВИ ПРОВОДИ
Задвижваща ролка U0,8 / U1.0
S33444-23
РОЛОВ КОМПЛЕКТ ЗА ЖИВОТНИ
КАБЕЛИ
Задвижваща ролка VK0.9 / VK1.1
Англий
ски
17
Англий
ски
Download