Uploaded by Mohsin Solapure

Postponement of UG Exam Scheduled on 27-03-2022

advertisement
gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «±Àé«zÁå®AiÀÄ
RANI CHANNAMMA UNIVERSITY
Vidyasangama, Belagavi -591156
«zÁå¸ÀAUÀªÀÄ, ¨É¼ÀUÁ«-591156
(NAAC Accredited with B+ Grade - 2021)
(£ÁåPï ªÀiÁ£ÀåvÉ B+ UÉæÃqï - 2021)
Exam Section
Phone No. :0831-2565207
Fax: 0831-2565240
Website: www.rcub.ac.in
E-mail: examconfidential@rcub.ac.in
ರಾಚವಿ/ಪವಿ30/ಬೆಳಗಾವಿ/2021-22/5986
ದಿನಾಂಕ: 26-03-2022
ಸುತ್ತ ೋಲೆ
ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾ ತಕ ಪದವಿಗಳ 1 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರ ರಿಪೀಟರ ಹಾಗೂ 3 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟ ರನ
ರೆಗೂೂ ಲ್ರ್‌ ಮತ್ತು ರಿಪೀಟರ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಗಳು ದಿನಾಂಕ 22/03/2022 ರಿಾಂದ ಜರುಗುತ್ತು ದ್ದು , ಎಲ್ಲ
ಮಹಾವಿದ್ಯೂ ಲ್ಯಗಳ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಕಾಂದರ ಗಳ ಮುಖ್ೂ ಸ್ಥ ರು/ಪ್ರ ಾಂಶುಪ್ಲ್ರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲ್ಕ
ತ್ತಳಿಸುವುದೇನಾಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 27-03-2022 (ರವಿವಾರ) ರಂದು ಜರುಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪದ್ವಿ
ಕೊಸ೯ಗಳ
ಪರೋಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನು
ದಿನಾಂಕರಂದ್ದ ಜರುಗಬೇಕಿದು
ತಾಂತ್ರಿ ಕ
ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ
ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಗಳನ್ನಾ
ಮಾಂದುಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ದರಿ
ದಿನಾಂಕ 12-04-2022 ರಂದ್ದ ಜರುಗಿಸ್ಲು
ತ್ತಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.
ಸಹಿ/-
ಕುಲ್ಸಚಿವರು (ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ)
ರಾಣಿ ಚನು ಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ
ಇವರಗೆ,
ಪ್ಿ ಾಂಶುಪ್ಲ್ರು/ಮಖ್ಯ ಅಧೋಕ್ಷಕರು
ಎಲಾಲ ಸ್ನು ತಕ ಪದ್ವಿಗಳ ಪರೋಕಾೆ ಕಾಂದ್ಿ ಗಳು
ರಾಣಿ ಚನು ಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ,
ಬೆಳಗಾವಿ
Download