Uploaded by mallwes

L4 lösningsförslag Påläggskalkyl ToolMan

advertisement
Påläggsmetoden
Påläggsmetoden används i olika slag av verksamheter
•
•
•
Tillverkningsföretag
Tjänsteföretag
Handelsföretag
Exempel på kalkylmallar från två branscher totala kostnader:
Tillverkningsföretag alla kostnader
+ Direkt material (dm)
+ Direkt lön (dl)
+ Materialomkostnader (mo)
+ Tillverkningsomkostnader (to)
= Tillverkningskostnad
+ Administrationsomkostnader (ao)
+ Försäljningsomkostnader (fo)
= total kostnad samtliga produkter
Tjänsteföretag alla kostnader
+ Direkt lön
+ Speciella direkta kostnader
+ Tjänsteomkostnader
= Tjänstekostnad
+ Administrationsomkostnader
+ Försäljningsomkostnader
+ Direkta försäljningskostnader
= total kostnad samtliga tjänster
Tillverkningsföretag en produkt
+ Direkt material (dm)
+ Direkt lön (dl)
+ Materialomkostnader (mo)
+ Tillverkningsomkostnader (to)
= Tillverkningskostnad
+ Administrationsomkostnader (ao)
+ Försäljningsomkostnader (fo)
= Självkostnad för produkten
Tjänsteföretag en tjänst
+ Direkt lön
+ Speciella direkta kostnader
+ Tjänsteomkostnader
= Tjänstekostnad
+ Administrationsomkostnader
+ Försäljningsomkostnader
+ Direkta försäljningskostnader
= Självkostnad för tjänsten
1
Direkt material (Dm)
Direkt lön (Dl)
Material omkostnader (Mo)
Tillverknings omkostnader (To)
Försäljnings omkostnader (Fo)
Fördela ovannämnda kostnader på olika kostnadsställen med hjälp av en matris. Administrations omkostnader (Fo)
A)
Materialförbrukning
Lön
Hyror
Kontorskostnader
Transportkostnader
Avskrivningar
Marknadsföring
Dm
Dl
Mo
To
Fo
Ao
3 600 000
420 000
180 000
4 280 000
360 000
880 000
320 000
680 000
60 000
560 000
40 000
210 000
90 000
140 000
20 000
30 000
40 000
260 000
60 000
280 000
180 000
680 000
3 600 000 4 280 000
1 020 000 1 760 000 1 620 000 1 090 000
TVK 10 660 000
Total kostnad 13 370 000
AB Tool‐Man
Fördela ovannämnda kostnader på olika kostnadsställen med hjälp av en
matris.
A)
Materialförbrukning
Lön
Hyror
Kontorskostnader
Transportkostnader
Avskrivningar
Marknadsföring
DM
DL
MO
TO
FO
AO
3 600 000
420 000
180 000
4 280 000
360 000
880 000
320 000
680 000
60 000
560 000
40 000
210 000
90 000
140 000
20 000
30 000
40 000
260 000
60 000
280 000
180 000
680 000
3 600 000 4 280 000
1 020 000 1 760 000 1 620 000 1 090 000
TVK 10 660 000
Total kostnad 13 370 000
B)
Beräkna påläggsprocent för MO, TO, FO och AO som AB Tool‐Man måste använda för att täcka sina kostnader.
Kostnadsslag
Påläggsprocent
MO
MO/DM=%
28,3% (1 020 000 / 3 600 000)
TO
TO/DL=%
41,1% (1 760 000 / 4 280 000)
FO
FO/TVK=%
15,2% (1 620 000 / 10 660 000)
AO
AO/TVK=%
10,2% (1 090 000 / 10 660 000)
Direkt material (Dm)
Direkt lön (Dl)
Material omkostnader (Mo)
Tillverknings omkostnader (To)
Försäljnings omkostnader (Fo)
Administrations omkostnader (Fo)
C)
Beräkna försäljningspriset för en lödpenna med kostnader för direkt material på 12 kr och direkt lön på
18 kr. Vinstpålägget ska vara 16%.
DM
12
DL
18
MO 28,3%
3,40
TO 41,1%
7,40
40,8
TVK
FO 15,2%
6,20
AO 10,2%
4,16
Självkostnad
51,16
Vinstpålägg 16%
59,35
Vinstpålägg 16% ger oss lite drygt 8 kr i vinst per penna!
Download