Uploaded by Rob Morais

Havdalah Blessing

advertisement
Havdalah Blessings
As Shabbat ends, the Havdalah candle is lit. Some begin by reciting the following collection
of biblical verses, raising the cup of wine or grape juice high as the last verse is recited.
‫ד‬,‫ ֶא ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד‬,‫וּע ִתי‬
ָ ‫ִה ֵ ּנה ֵאל יְ ׁש‬
‫ה‬.‫וּעה‬
ָ ‫ וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁיש‬,ָ‫ִ ּכי ָעזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה יְ י‬
ׂ ‫ש‬
ׂ ָ ‫וּש ַא ְב ֶּתם ַמֽיִ ם ְ ּב‬
‫ה‬.‫וּעה‬
ָ ‫ ִמ ַּמ ַעיְ ֵני ַהיְ ׁש‬,‫ש ֹון‬
ְׁ
‫ה‬.‫ ַעל ַע ְּמ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָֽך ֶּס ָֽלה‬,‫וּעה‬
ָ ‫ַלייָ ַהיְ ׁש‬
ׂ ְ ‫ ִמ‬,‫אות ִע ָּמֽנוּ‬
ֹ ‫יְ יָ ְצ ָב‬
‫ה‬.‫ש ָ ּגב ָלנוּ ֱאל ֹ ֵהי יַ ֲעקֹב ֶס ָֽלה‬
ֹ ‫יְ יָ ְצ ָב‬
‫ך‬.‫ ַא ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֹ ֵט ַֽח ָ ּב ְך‬,‫אות‬
ֹ ָ‫יְ י‬
‫ו‬.ּ‫ ַה ֶּמ ֶֽל ְך יַ ֲע ֵנֽנוּ ְב ֹיום ָק ְר ֵאֽנו‬,‫ׁיעה‬
ָ ‫ש‬
ֽ ִ ‫הו‬
This line is customarily recited by the participants first and then the leader repeats:
ׂ ‫ש‬
ׂ ָ ְ‫ש ְמ ָחה ו‬
ׂ ִ ְ‫או ָרה ו‬
ֹ ‫ּהוּדים ָהיְ ָתה‬
‫ר‬.‫ש ֹון וִ ָיקר‬
ִ ְ‫ַלי‬
ּ‫ֵ ּכן ִּת ְהיֶ ה ָ ּלֽנו‬
ׂ ָּ ‫וּעות ֶא‬
ֹ ‫ּכ ֹוס יְ ׁש‬
‫וּב ׁ ֵשם יְ יָ ֶא ְק ָרא‬
ְ ,‫שא‬
Behold, the God who gives me triumph! I am confident, unafraid; for Adonai is my strength and might,
and has been my deliverance. Joyfully shall you draw water from the fountains of triumph, deliverance
is Adonai’s; Your blessing be upon Your people! Selah.
Adonai Tz’vaot is with us; the God of Jacob is our haven. Selah.
Adonai Tz’vaot. happy is the one who trusts in You. O Adonai, grant victory!
May the Sovereign answer us when we call.
ְ ‫ָ ּב‬
ֹ ‫ ֱאל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה‬,ָ‫רוּך ַא ָּתה יְ י‬
‫ בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶֽפן‬,‫עו ָלם‬
ְ ‫ָ ּב‬
ׂ ָ ‫ בּ ֹו ֵרא ִמ ֵיני ְב‬,‫עו ָלם‬
ֹ ‫ ֱאל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה‬,ָ‫רוּך ַא ָּתה יְ י‬
‫ש ִמים‬
ְ ‫ָ ּב‬
ֹ ‫ בּ ֹו ֵרא ְמ‬,‫עו ָלם‬
ֹ ‫ ֱאל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה‬,ָ‫רוּך ַא ָּתה יְ י‬
‫או ֵרי ָה ֵא ׁש‬
This line is customarily recited by the participants first and then the leader repeats:
The Jews enjoyed light and gladness, happiness and honor. So may it be for us.
ְ ‫ָ ּב‬
ֹ ‫ ֵ ּבין‬,‫חול‬
ֹ ‫ ַה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל‬,‫עו ָלם‬
ֹ ‫ ֱאל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה‬,ָ‫רוּך ַא ָּתה יְ י‬
‫אור‬
ׂ ֶ ‫יעי ְל ֵשֽ ׁ ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע‬
ׂ ְ ִ‫ ֵ ּבין י‬,‫ְלח ֹׁ ֶֽש ְך‬
‫ ָ ּברוּך‬.‫שה‬
ִ ‫ ֵ ּבין ֹיום ַה ׁ ְּש ִב‬,‫ש ָר ֵאל ָל ַע ִּמים‬
Hinei El y’shuati, evtach v’lo efchad.
ֹ ‫ ַה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל‬,ָ‫ַא ָּתה יְ י‬
‫חול‬
Ki ozi v’zimrat Yah Adonai vay’hi li lishuah.
I raise the cup of deliverance and invoke the name of Adonai.
Ush’avtem mayim b’sason mimaay’nei hay’shuah.
L’Adonai hay’shuah, al am’cha virchatecha, selah.
Adonai tz’vaot imanu, misgav lanu, Elohei Yaakov, selah.
Adonai tz’vaot, ashrei adam botei-ach bach!
Adonai hoshiah; haMelech yaaneinu v’yom kor’einu.
‫ֵא ִליָ ּהוּ ַה ָ ּנ ִביא‬
‫ֵא ִליָ ּהוּ ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי‬
‫ֵא ִליָ ּהוּ ַה ִ ּג ְל ָע ִדי‬
This line is customarily recited by the participants first and then the leader repeats:
‫ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמֽינוּ‬
LaY’hudim hay’tah orah v’simchah v’sason vikar; kein tih’yeh lanu.
ֹ ָ‫י‬
‫בוא ֵא ֵלינוּ‬
Kos y’shuot esa, uv’shem Adonai ekra.
ַ ‫ִעם ָמ ׁ ִש‬
‫יח ֶ ּבן ָ ּדוִ ד‬
‫ה‬,
ּ ‫עֹז וְ זִ ְמ ָרה ְ ּביָ ָד ּה‬
‫ִמ ְריָ ם ִּת ְרקֹד ִא ָּתֽנוּ‬
‫וּע ִתי‪ֶ ,‬א ְב ַטח וְ לֹא ֶא ְפ ָחד‪,‬ד‬
‫ִה ֵ ּנה ֵאל יְ ׁש ָ‬
‫וּעה‪.‬ה‬
‫ִ ּכי ָעזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה יְ יָ‪ ,‬וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁיש ָ‬
‫ש ׂ‬
‫וּש ַא ְב ֶּתם ַמֽיִ ם ְ ּב ָ ׂ‬
‫וּעה‪.‬ה‬
‫ש ֹון‪ִ ,‬מ ַּמ ַעיְ ֵני ַהיְ ׁש ָ‬
‫ְׁ‬
‫וּעה‪ַ ,‬על ַע ְּמ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָֽך ֶּס ָֽלה‪.‬ה‬
‫ַלייָ ַהיְ ׁש ָ‬
‫אות ִע ָּמֽנוּ‪ִ ,‬מ ְ ׂ‬
‫יְ יָ ְצ ָב ֹ‬
‫ש ָ ּגב ָלנוּ ֱאל ֹ ֵהי יַ ֲעקֹב ֶס ָֽלה‪.‬ה‬
‫ה ֵֹ‬
‫‪.‬ך‬
‫תי‪ָ ,‬א ֶָאד ְבם ַט ּב ֹ ֵ‬
‫וּע ִרי‬
‫שֵ‬
‫ת‪,‬יְ ׁ ַא‬
‫יְ יָ ִה ְ ֵ ּצנ ָב‬
‫פ ָחד‪,‬ד‬
‫חטוְ ַֽחל ֹ ָ ּאב ְ ֶךא ְ‬
‫שְָ‬
‫אואל‬
‫וּעאֽנוּ‪.‬ו‬
‫יש ְר ָ ֵ‬
‫ם ׁ ָק‬
‫ה‪,‬‬
‫הוע ִזִ ֽ‬
‫מ ָרַה ֶּ‬
‫ֽלה ְךיְ יַיָ‪ ֲ ,‬וַ‬
‫ה‪.‬ה‬
‫ֽנוּי ְ ִבלי ֹיו ִל‬
‫ע יְֵנ ִה‬
‫ׁיעזִ ְ‬
‫שּי ָוְ‬
‫יְ יָ ִ ּכי ֹ ָ‬
‫תמיָ ֶ ּ‬
‫שֹ‬
‫ש ׂ‬
‫‪ׂ then‬‬
‫‪This line is customarily recited‬‬
‫וּע‪by‬ה‪.‬ה‬
‫‪ָ the‬‬
‫‪ׁ participants‬ש‬
‫‪first‬מ ַּמ ַעיְ ֵני ַהיְ‬
‫‪and‬ון‪ִ ,‬‬
‫‪ַ leader‬מֽיִ‪the‬ם ְ ּב ָ‬
‫‪repeats:‬ב ֶּתם‬
‫וּש ַא ְ‬
‫ְׁ‬
‫סָׂ‬
‫ה ָוְֽך ָ ֶּ ׂ‬
‫ה ָוְך ִ ִ ׂ‬
‫ת ַהעל ֹ‬
‫ה‪.‬ה ָיקר‪.‬ר‬
‫ש ֹון וִ‬
‫ש‬
‫ש‬
‫היְ ָ‬
‫ש ָ‬
‫ּהוּדיְ ׁים‬
‫ֽל‬
‫מ ָכח ֶת‬
‫ב ְ ְר‬
‫או ַָער ְּמ‬
‫ה‪,‬‬
‫וּע‬
‫ַלַיְלייָ ַ ִה‬
‫עוּ ָּמֽנוּ‪ִ ,‬מ ְ ׂ‬
‫בהיֶ ֹ‬
‫אוהת ָ ּל ִֽנ‬
‫ֵּיְכיָן ְ ִּצת ָ ְ‬
‫ש ָ ּגב ָלנוּ ֱאל ֹ ֵהי יַ ֲעקֹב ֶס ָֽלה‪.‬ה‬
‫אּב ְ ְ‬
‫‪BLESSING OVER THE WINE‬‬
‫ּיְכיָ ֹו ְסצ ָיְ ׁבש ֹ‬
‫ת‪ַ ,‬‬
‫וּב ׁם ֵש ּב ֹםֵטיְ יָ ַֽח ֶ ָ‬
‫שי ָ‬
‫ר‬
‫ש ֵ ָּ ׂ‬
‫או ֹ‬
‫ךר‪.‬ךא‬
‫קָ‬
‫א‪,‬א ָד ְ‬
‫תא ֶ ְא‬
‫וּעו‬
‫ֹ ‪Lift the cup of wine or grape juice, and recite the blessing:‬‬
‫שא ָל‬
‫יְ ִיָה ֵ ּנ ֹ‬
‫וּע ֶּ ִמת ֶֽלי‪ְ ,‬ך ֶ יַ‬
‫ד‪,‬ד‪.‬ו‬
‫חאֽנוּ‬
‫ח וְ ְבל ֹיואם ֶ ָאקְ ְפר ָ ֵ‬
‫טֽנוּ‬
‫א ְ ֲבע ֵַנ‬
‫ש ַ ָה‬
‫ׁיע יְ ׁה‪,‬‬
‫ה ִ ֵֽ‬
‫הו‬
‫‪ִֽ first‬לל ְיך ִ ָל ׁ‬
‫וּע‬
‫‪ֵthen‬יָ‪ ,‬וַ יְ‬
‫אהל ֹיְ‬
‫ת‬
‫כי ָע ְזִ‬
‫‪ the‬יָ ֱ ּ‬
‫היש ֹ‬
‫רי ַה ָ ּג ֶֽפן‬
‫ה‪.‬ה ֹו ֵ‪by‬רא ּ ְפ ִ‬
‫עו ָ ָל‬
‫ֽינוּ ִה ֶימ ֶ‬
‫‪leader‬ריְ יָ‪,‬‬
‫‪ּrepeats:‬י ַ וְא זִ ָּת ְמ ָה‬
‫רוּך‬
‫ָ ִ ּב‬
‫‪participants‬ם‪ ,‬בּ‬
‫‪This line is customarily‬‬
‫‪recited‬‬
‫‪the‬‬
‫ה‪and‬‬
‫שיְ ׁ‬
‫שָר ׂ‬
‫יםם ָה ַיְמֽיִ ָתםה ְ ּב ָ ֹ ׂ‬
‫ה‪.‬ה‬
‫שון ָ‬
‫ה‬
‫ה וְן‪,‬‬
‫ש ֹו‬
‫ּהוּד ֶּת‬
‫וּש ַא ְִב‬
‫מ ְ ַּ‬
‫שֹ‬
‫‪ׂ Creator‬‬
‫עיְ ֵהניוְ ַָ ׂ‬
‫‪ׂ ִ ִ fruit‬‬
‫ר‪.‬ר‬
‫יק‬
‫וּע ָ‬
‫‪all,‬וִ‬
‫מ ָ ַח‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ַ ׁל ְיְ‬
‫‪We praise You, Adonai our God, Sovereign‬‬
‫‪of‬‬
‫‪of‬‬
‫‪the‬‬
‫או‪of‬‬
‫‪the vine.‬‬
‫ה‪.‬הרא ִמ ֵיני ְב ָ ׂ‬
‫ת ָֽך ֹ‬
‫ש ִמים‬
‫ם‪ ,‬בּ ֹו ֵ‬
‫עו ָ ֶּל‬
‫ךכ ֶָה‬
‫ה‪,‬וּיָ‪ֱ ַ ,‬עאלל ֹ ֵ ַה‬
‫שת‬
‫רוּך‬
‫כןייָ ִּ ְ ַ‬
‫ָּ ַ‬
‫ס ָֽל‬
‫מבֶ ְֽלר ְ ָ‬
‫ֽינוּ ָך ֶ ִ‬
‫ע ְּמ‬
‫הָ‬
‫בֵ ּל‬
‫א ָּ‬
‫הּל יְֽנ‬
‫וּע ָ‬
‫תהיְ ְ ׁ ַהיֶ‬
‫‪Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech‬‬
‫‪haolam,‬‬
‫‪hagafen.‬‬
‫‪ p’ri‬יַ ֲעק ֹ‬
‫אות ִע ָּמֽנוּ‪ִ ,‬מ ְ ׂ‬
‫יְ יָ ְצ ָב ֹ‬
‫ה‪.‬ה‬
‫‪borei‬ב ֶס ָֽל‬
‫ל ֹ ֵהי‬
‫ש ָ ּגב ָלנוּ ֱא‬
‫ׁ‬
‫ׂ‬
‫ֹ‬
‫ס יְ ׁ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫יָ‬
‫יְ‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ֵ‬
‫וּב‬
‫ְ‬
‫א‪,‬‬
‫ש‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ת‬
‫וּעו‬
‫ש‬
‫ּכ ֹו‬
‫ָּ‬
‫‪.‬ךם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ְמ ֹ‬
‫ֽינוּם ֶמ ּבֶֹֽלֵטְך ַֽח ָה ָ ּב ְֹ‬
‫או ֵרי ָה ֵא ׁש‬
‫עוך ָל‬
‫רוּךב ַא ֹ‬
‫או ָּתת‪,‬ה ַיְאיָ‪ְ ,‬ש ֱֵאריל ֹ ֵ ָהא ָד‬
‫ָ ּיְביָ ְצ ְ ָ‬
‫ׁיעה‪ַ ,‬ה ֶּמ ֶֽל ְ‬
‫יְ יָ ָ ּב ֹ‬
‫עו ָרל ֵאֽנ‬
‫םה ָק ֹ ְ‬
‫ֽנוּמ ֶ ְֽלב ְ ֹיו‬
‫ך ֵיַה ֲע ֵנ‬
‫רוּך ֽ‬
‫הו ְִ‬
‫ֹ‬
‫ם‪,‬וּ בּ‪.‬ו ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶֽפן‬
‫ך ָ‬
‫ֶ‬
‫ֽינוּ‬
‫ל‬
‫ש ַ ָא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬א‬
‫‪BLESSING OVER THE SPICES‬‬
‫ְ‬
‫ָ ּב ְ‬
‫‪ֹ spice‬‬
‫‪recite‬ש ְל ֹ‬
‫‪the‬ין ק ֹ ֶֽד ׁ‬
‫רוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬אל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽלך ָה ֹ‬
‫או‬
‫‪This‬ין‬
‫ל‪ּ ֵ ,‬ב‬
‫חו‬
‫‪ּ ֵ recited‬ב‬
‫יל‬
‫‪ַּ the‬מ‪ְ by‬ב ִד‬
‫ם‪ַ ,‬ה‬
‫עו ָל‬
‫‪the‬ר‪Hold up‬‬
‫‪box,‬‬
‫‪blessing:‬‬
‫‪line isand‬‬
‫‪customarily‬‬
‫‪participants first and then the leader repeats:‬‬
‫ת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ‬
‫יעי ְל ֵ ֽ ׁ‬
‫ש ָר ֵא ֹל ָל ַע ִּמ ׂים‪ּ ֵ ְ,‬בין ֹ ֹ‬
‫ְלח ֹׁ ֶֽש ְ ְך‪ּ ֵ ,‬בין יִ ׂ‬
‫שה‪ּ ָ .‬ברוּך‬
‫שַ ֹ‬
‫שם ׂ‬
‫ׁש ָ ׂ‬
‫ה ׁן ְּבּוִ ֹ‬
‫ר‪.‬ר‬
‫ם‪,‬ו‬
‫ֽלמך ָח ָהה וְ‬
‫ֽינוּ וְ ֶ ִמש ֶ ְ‬
‫או ֵ ָהרה‬
‫יםת ָ‬
‫ביְ ִ‬
‫ַָ ּל‬
‫ש ִמים‬
‫ש ֶ ְב‬
‫מ ֵיני‬
‫יק ִא ִ‬
‫שו ֵ ִ ָבר‬
‫עויו ָ ָ ׂל‬
‫היְ יְ ְָתיָ‪,‬הֱאל‬
‫רוּך‬
‫ּהוּד ַא ָּ‬
‫ֹ‬
‫ׁ‬
‫ֹ‬
‫ת יְ ְהיֶיָ‪ַ ,‬‬
‫מ ְֽנבוּ ִדיל ֵ ּבין ק ֶֽדש ְלחול‬
‫אכ ָּןת ִּה‬
‫הה ַָּ ּל‬
‫ַ ֵּ‬
‫‪We praise You, Adonai our ׁ God, Sovereign‬‬
‫‪Creator‬‬
‫‪spices.‬‬
‫ָ ּב ְ‬
‫‪ֹ all,‬ו ֵ‪of‬רא ְמ ֹ‬
‫‪ְ varied‬יְךיָ‪ֶ ָ of‬הא ְ ֹ‬
‫או ֵרי ָה ֵאש‬
‫מ ֶֽל‬
‫ֽינוּ‬
‫של ֹ ֵ‬
‫וּעוה יְ‬
‫ם‪ ,‬בּ‬
‫ת יָ‪ֶ ,‬א ֱ ָּא ׂ‬
‫א ָּת ֹ‬
‫עו ָ ָרלא‬
‫ק‬
‫ם‬
‫וּב ׁ ֵ ֶש‬
‫ה ְ‬
‫א‪,‬‬
‫רוּך ׁ ַש‬
‫כ ֹוס יְ‬
‫ֵּ‬
‫א ִליָ ּהוּ ַה ָ ּנ ִביא‬
‫‪Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, borei minei v’samim.‬‬
‫ּהוּ ַ ַאה ָּ ִּת ׁ ְש ִבי‬
‫ֵא‬
‫ב ִּבליָ ְ‬
‫חול‪ּ ֵ ,‬בין ֹ‬
‫ילר ֵ ּיב ַיןה ָ ּגק ֹ ֶ ֶֽפֽד ׁןש ְל ֹ‬
‫הה ֹ‬
‫רוּךְ‬
‫אור‬
‫ללם‪,‬‬
‫ההֽינוּ‬
‫עו ֹ‬
‫מ ְרב ִאד ּ ְפ ִ‬
‫ה ַֹּו ֵ‬
‫עוָ ָ‬
‫ֽלֽל ְךְך ָ ָ‬
‫ממֶ ֶ‬
‫ֽינוּ ֶ ֶ‬
‫אאל ֹל ֵֹ ֵ‬
‫תתההיְ ּיְיָ‪,‬יָ‪ֱ ֱ ,‬‬
‫ָּ ָ‬
‫ם‪ַ ,‬בּ‬
‫רוּך ַא ָּ‬
‫ש ׁ ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ‬
‫ּהוּ ְך ַ‪,‬ה ִ ֵ ּּגב ְלין ָיִע ִ ְדׂ‬
‫שה‪ּ ָ .‬ברוּך‬
‫יעי ְל ֵ ֽ‬
‫ש ָיר ֵאל ָל ַע ִּמים‪ּ ֵ ,‬בין ֹיום ַה ׁ ְּש ִב ִ‬
‫אל ִליָח ֹׁ ֶֽש‬
‫ְֵ‬
‫ה ַּ ֵ‬
‫תביָ‬
‫רוּךר יְ ַה‬
‫מֵ‬
‫‪BLESSING OVER THE FLAME‬‬
‫לה ֹ‬
‫עולָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ִמ ֵיני ְב ָ ׂ‬
‫חו ֹ‬
‫איָ‪ַ ְ ָּ ,‬‬
‫בין‬
‫מיְ ְביָ‪ִ ,‬‬
‫המ‬
‫תה ְָה‬
‫אְ ָ ּ‬
‫ש ִמים‬
‫ֽינוּק ֹ ֶ ֶמֽד ׁ ֶֽלשְך ְ ָ‬
‫ֽינוּד ֱאילל ֹ ֵ ּה‬
‫בַ ּב‬
‫ִּ ָ‬
‫‪Hold the Havdalah candle, and recite the blessing:‬‬
‫יָ ֹ‬
‫בוא ֵא ֵלינוּ‬
‫םליָ ָ ְמ ׁ‬
‫שא ַ ָּ ַ‬
‫הבב יְן ָ‬
‫רוּך ִ‬
‫יחנ ִ ֶ ּ‬
‫עו ָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ְמ ֹ‬
‫יאיָ‪ּ ,‬דוִ ֱאדל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫ּהוּ ַ‬
‫או ֵרי ָה ֵא ׁש‬
‫ת‬
‫עּב‬
‫אִ‬
‫ִ ֵָ‬
‫ה ָּ‬
‫ֵא ִליָ ּהוּ ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי‬
‫‪We praise You, Adonai our God, Sovereign of all, Creator of the lights of fire.‬‬
‫ה‬
‫רוּךמ‬
‫אז ִ וְליָזִ ְ ְ‬
‫דיָ‪ּ ,‬‬
‫תּג ְְ ּ‬
‫חול‪ּ ֵ ,‬בין ֹ‬
‫עו ָלם‪ַ ,‬ה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל ֹ‬
‫‪,‬ה ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫הא ּל ֹ‬
‫אור‬
‫דיֱ‬
‫ּהוּ ָ ַא‬
‫עֹּב‬
‫ר ַ ָּ‬
‫ביָ ָיְ ָע ִ‬
‫הל‬
‫הִ‬
‫ֵָ‬
‫‪Baruch atah, Adonai‬‬
‫א‬
‫מׁ ֵֶם‬
‫ב ְריָ‬
‫ֽש ָ ְ ִּ‬
‫‪ּEloheinu,‬מ ֲע ֶ ׂ‬
‫קיןֹ יִֵדמ ְ ִ ׂ‬
‫חֹ‬
‫‪Melech‬ת יְ ֵמי ַה ַ‬
‫שה‪ּ ָ .‬ברוּך‬
‫‪haolam,‬ל ֵשֽ ׁ ֶׁש‬
‫יעי ְ‬
‫‪borei‬ש ִב ִ‬
‫‪ּ ֵ ha-esh.‬בין ֹיו‬
‫ֽינוָּּרתֵאֽנוּל ָל ַע ִּמים‪,‬‬
‫שָ‬
‫רך‪,‬‬
‫מ ְל‬
‫‪m’orei‬ם ַה ׁ ְּ‬
‫ת ְה ֵ ּ‬
‫רב ְביָ‬
‫ה‬
‫ִ ְִ ּ‬
‫תד ֹ‬
‫ְיָלַ ַ‬
‫עו‬
‫המ‬
‫יל ֵיָ‪,‬לזִ ַ ְ‬
‫בו ְתג ִ‬
‫ל ּבםין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל ֹ‬
‫חול‬
‫יל ָ ֵ‬
‫ינוּ ַּמר ְב ִ‬
‫א ּה‬
‫אהָֹּ‬
‫ד ֵיְא‬
‫בן ִ ָא ּד ָּוִתדֽנוּ‬
‫יחק ֹ ֶ ּד‬
‫םמ ׁ ִּ ִת‬
‫שְר ַ‬
‫מ ְעריָם ָ‬
‫ִִ‬
‫ה ֹ‬
‫ְלֵ ַ‬
‫עו ָלם‬
‫יא‬
‫תל ֵיָ ּקןּהוּ ֶא ַהתָ ּנ ִ ָב‬
‫אִ‬
‫יאֽינוּ‬
‫יא ְּת ִב ֵ‬
‫ה ְ ִּביָ‬
‫אְ ֹ ִ‬
‫‪,‬ה‬
‫שיָ ִ ָּבד‬
‫הת ׁ ֵ ְ ּמב‬
‫ה ַר‬
‫ּהוּמ ָ‬
‫מזל ֵיָוְהזִָר ְ‬
‫ִ ּבֵע‬
‫ֽינוּי ּהִה ּ‬
‫ָ ּב ְ‬
‫עו ָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ִמ ֵיני ְב ָ ׂ‬
‫רוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬אל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫ש ִמים‬
‫עו ָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ְמ ֹ‬
‫ד‪,‬ד ֹ‬
‫רוּךא ַ‬
‫או ֵרי ָה ֵא ׁש‬
‫ֽינוּלֹ ֶאמ ֶ ֶאֽל ְפְךָח ָה‬
‫וּע ִיְתיָ‪,‬י‪ֱ ֶ ,‬אא ְבל ַֹ ֵ‬
‫ש ָה‬
‫א ׁ ָּת‬
‫טהח וְ‬
‫ל יְ‬
‫ב ֵ ּנה ְ ֵ‬
‫ִָ ּה‬
‫‪BLESSING OF SEPARATION‬‬
‫וּעה‪.‬ה‬
‫ִ ּכי ָעזִ ּי וְ זִ ְמ ָרת יָ ּה יְ יָ‪ ,‬וַ יְ ִהי ִלי ִל ׁיש ָ‬
‫ש ׂ‬
‫ב ֶּתם ַמֽיִ ם ְ ּב ָ ׂ‬
‫הָ‬
‫ש‬
‫מנ ֶיֽל ַ ְהיְ‬
‫ֽינוּ ַעיְֶ ֵ‬
‫ש ֹול ֹן‪ִ ֵ,‬מ ַּמ‬
‫ְׁ‬
‫וּש ַא ְ ְ‬
‫חול‪ּ ֵ ,‬בין ֹ‬
‫ה‪.‬הם‪ַ ,‬ה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל ֹ‬
‫וּע ֹ‬
‫רוּךא ַ‬
‫אור‬
‫עו ָל‬
‫ךָ ׁח ָ‬
‫ש ָה‬
‫א ׁ ָּת‬
‫טהח וְ ל ֹ‬
‫א ְב ָ ַ‬
‫ד‪,‬ד‬
‫א ָ ֶא ְפ‬
‫וּע ִיְתיָ‪,‬י‪ֱ ֶ ,‬א‬
‫ל יְ‬
‫ב ֵ ּנה ׁ ֵ‬
‫ִָ ּה‬
‫וּעה‪ַ ,‬על ַע ְּמך ִב ְר ָכ ֶתֽך ֶּס ָֽל‬
‫ש ָ‬
‫ַלייָ ַהיְ‬
‫ֽש וְ ְ‬
‫יעי ְל ֵשֽ ׁ ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ‬
‫ה‪.‬ה ֹ‬
‫ׂ‬
‫ְִּכלי ָ ֹׁ‬
‫לי ָ ִללי ַע ִלִּ ׁ‬
‫שה‪ּ ָ .‬ברוּך‬
‫ה‪.‬הש ִב ִ‬
‫יו‬
‫ין‬
‫ב‬
‫ֵ‬
‫ים‪,‬‬
‫מ‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫ש‬
‫ְ‬
‫יִ‬
‫ין‬
‫ב‬
‫ֵ‬
‫‪,‬‬
‫ך‬
‫וַ‬
‫םֽל ַה ׁ ְּ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ה‪.‬ה‬
‫וּע‬
‫ָ‬
‫יש‬
‫ה‬
‫ִ‬
‫יְ‬
‫יָ‪,‬‬
‫יְ‬
‫ה‬
‫יָ‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫מ‬
‫ְ‬
‫זִ‬
‫ּי‬
‫ּ‬
‫אות ִע ָּמֽנוּ‪ִ ,‬מ ְ ׂ‬
‫ח ָעבזִֶ ֹ‬
‫ש ָ ּגב ָלנוּ ֱאל ֹ ֵהי יַ ֲעקֹב ֶס ָ‬
‫יְ יָ ְצ‬
‫שֹ‬
‫ד ׂ‬
‫ב ִָ ׂ‬
‫ֽד ׁ ְי ַ‬
‫וּש ָּ ַ‬
‫ה‪.‬ה‬
‫וּע‬
‫שה‬
‫ק ֹיְ ֶ ֵנ‬
‫ילון‪ּ ֵ ,‬ב ִ ֹמין ַּמ ַע‬
‫ש‬
‫מ ְְ ּב‬
‫ה ַּם‬
‫תםיָ‪ַ ַ ,‬מֽיִ‬
‫א ְב‬
‫ְׁ‬
‫ה ֶ ֹּ‬
‫‪.‬ךיְ ׁ ְלש ָ ֹ‬
‫חול‬
‫יְ‬
‫ת‬
‫יְ יַָא ְצ ָבאות‪ַ ,‬א ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֵט ַֽח ָ ּבך‬
‫וּעה‪ַ ,‬על ְַע ְּמ ָך ִב ְר ָכ ֹ ֶת ָֽך ֶּס ָֽלה‪.‬ה‬
‫ַלייָ ֹ ַהיְ ׁש ָ‬
‫יַ‬
‫ַ‬
‫‪.‬ו‬
‫ו‬
‫ּ‬
‫ֽנ‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫ק‬
‫ָ‬
‫ם‬
‫יו‬
‫ב‬
‫ְ‬
‫ֽנוּ‬
‫נ‬
‫ֵ‬
‫ע‬
‫ֲ‬
‫ך‬
‫ֽל‬
‫ֶ‬
‫מ‬
‫ֶ‬
‫ה‬
‫ה‪,‬‬
‫ׁיע‬
‫ש ָ‬
‫יְ יָ הו ִ ֽ‬
‫ּ‬
‫‪Praise to You, Adonai our God, Sovereign of all: who distinguishes‬‬
‫‪ֱ holy‬אל ֹ‬
‫אות ִע ָּמֽנוּ‪ִ ,‬מ ְ ׂ‬
‫יְ יָ ְצ ָב ֹ‬
‫‪ֶ between‬ס ָֽלה‪.‬ה‬
‫‪ֵ the‬הי יַ ֲעקֹב‬
‫‪and‬ב ָלנוּ‬
‫ש ָ ּג‬
‫‪This lineand‬‬
‫‪is customarily‬‬
‫‪recitedbetween‬‬
‫‪by the participants‬‬
‫‪first and then‬‬
‫‪repeats:‬‬
‫‪the‬יא‬
‫‪ּ ָleader‬נ ִב‬
‫ּהוּ ַה‬
‫ֵא ִ‬
‫‪ordinary, between light and dark, between Israel‬‬
‫‪the nations,‬‬
‫‪the‬‬
‫‪seventh‬‬
‫ֽח ָ ּב ְ‬
‫ל ָיָב ֹ‬
‫‪ָ day‬דם ּב ֹ ֵט ַ‬
‫ך‪.‬ך‬
‫אות‪ַ ,‬א ְש ֵרי ָא‬
‫יְ יָ ְצ‬
‫ש ׂ‬
‫‪ׂ ָ and‬‬
‫או ָרה וְ ִ ׂ‬
‫ת ְה ֹ‬
‫‪and the six days of work. Praise to You, Adonai who distinguishes‬‬
‫‪the‬ר‪.‬ר‬
‫‪ holy‬וִ ָיק‬
‫ש ֹון‬
‫‪ordinary.‬חה וְ‬
‫ש ְמ ָ‬
‫היְ ָ‬
‫ים‬
‫ּהוּד‬
‫א ִליָ ִ‬
‫ַליְ‬
‫ׁיע ַ ָה‬
‫יְ יֵָ ֹ‬
‫ה‪ַ ִּ ,‬‬
‫ש ֶ ִ ּֽלב ְיך יַ ֲע ֵנֽנוּ ְב ֹיום ָק ְר ֵאֽנוּ‪.‬ו‬
‫ת ׁה ֶּמ‬
‫ּהוּ ָ‬
‫ש‬
‫הו ִ ֽ‬
‫ֵ ּכן ִּת ְהיֶ ה ָ ּלֽנוּ‬
‫‪ָ the‬ע ִד‬
‫‪ּ ִleader‬ג ְל‬
‫‪ּrepeats:‬הוּ ַה‬
‫ֵא ִליָ‬
‫‪then‬י‪This line is customarily recited by the participants first and‬‬
‫‪Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam,‬‬
‫ׁ‬
‫ׂ‬
‫ֹ‬
‫ׁ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫יָ‬
‫יְ‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ֵ‬
‫וּב‬
‫ְ‬
‫א‪,‬‬
‫ש‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ת‬
‫וּעו‬
‫ש‬
‫יְ‬
‫כיְ ֹוס‬
‫ָּ‬
‫ּ‬
‫‪hamavdil bein kodesh l’chol, bein or l’choshech,‬‬
‫ש ׂ‬
‫ש ְמ ָחה וְ ָ ׂ‬
‫ֽינוּרה וְ ִ ׂ‬
‫מ ֹ‬
‫ש ֹון וִ ָיקר‪.‬ר‬
‫או ָ‬
‫ת ֵה‬
‫ים ָ‬
‫ּהוּד‬
‫מ ִֵ‬
‫ההיְ ְ ָביָ‬
‫ה ָר‬
‫ַ ִ ּלב ְ‬
‫‪bein Yisrael laamim,‬‬
‫ֵ ּכן ֹ ִּת ְ ְהיֶ ה ָ ּלֽנוּ‬
‫ינוּיָ‪ֱ ,‬אל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫עו ָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶֽפן‬
‫לה יְ‬
‫רוּך ֵַא ָּ ֵת‬
‫יָ ָ ּבבוא‬
‫‪bein yom hash’vi-i l’sheishet y’mei hamaaseh.‬‬
‫ׁ‬
‫ׂ‬
‫ֹ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ָ‬
‫ק‬
‫ְ‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫יָ‬
‫יְ‬
‫ם‬
‫ש‬
‫ֵ‬
‫וּב‬
‫ְ‬
‫א‪,‬‬
‫ש‬
‫א‬
‫ֶ‬
‫ת‬
‫וּעו‬
‫ש‬
‫ּכ ֹוס‬
‫ָּ‬
‫‪Baruch atah Adonai, hamavdil bein kodesh l’chol.‬‬
‫ם יְ ׁ ָמ ׁ‬
‫ַ‬
‫ד‬
‫וִ‬
‫ד‬
‫ָ‬
‫ן‬
‫ב‬
‫ֶ‬
‫יח‬
‫ש‬
‫ִ‬
‫ִע‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ָ ּב ְ‬
‫עו ָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ִמ ֵיני ְב ָ ׂ‬
‫רוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬אל ֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫ש ִמים‬
‫ָ ּב ְ‬
‫‪ֽgrape‬ל ְך‪ָ or‬ה ֹ‬
‫‪ִremaining‬רי ַ‬
‫‪the‬ה ָ ּג‬
‫‪wine‬ם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ּ ְפ‬
‫עו ָל‬
‫הֽינוּ ֶמ ֶ‬
‫רוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬אל ֹ ֵ‬
‫‪ֶֽin‬פן‪Sip the wine or grape juice. Then extinguish the candle‬‬
‫‪juice.‬‬
‫עֹז וְ ְ‬
‫עו ָלם‪ ,‬בּ ֹו ֵרא ְמ ֹ‬
‫‪,‬ה ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫ה יָ‪ּ ְ ,‬ב ֱיָא ָל ֹ‬
‫ד ֵ ּההֽינוּּ‬
‫או ֵרי ָה ֵא ׁש‬
‫מּ ָתרה יְ‬
‫רוּךזִ ַ ְא ָ‬
‫ָ ּב‬
‫ְ‬
‫ְ‬
‫!‪Shavuah Tov‬‬
‫ׂ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ָ ּברוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ֹ ,‬אל ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽלך ָהעו ָלם‪ ,‬בּ ו ֵרא ִמ ֵיני ְב ָש ִמים‬
‫ִמ ְריָ ם ִּת ְרקד ִא ָּתֽנוּ‬
‫‪A good week, a week of peace, may gladness reign and joy increase.‬‬
‫ְ‬
‫ָ ּב ְ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ׁ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ֽינוּ ֶמ ֶֽלך ָהעו ָלם‪ַ ,‬ה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֶֽדש ְלחול‪ּ ֵ ,‬בין אור‬
‫רוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬אל ֹ ֵה‬
‫ה ֹ‬
‫ַ‬
‫ל‬
‫ָ‬
‫עו‬
‫ת‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ְ‬
‫זִ‬
‫יל‬
‫ד‬
‫ִ‬
‫ג‬
‫ָ ְּל ַה ְ‬
‫םְ‬
‫ְ‬
‫ּ‬
‫ׁ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ֹ‬
‫ַ‬
‫ש‬
‫א‬
‫ֵ‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ֵ‬
‫או‬
‫מ‬
‫ְ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ֵ‬
‫ו‬
‫ם‪,‬‬
‫ל‬
‫ָ‬
‫עו‬
‫ה‬
‫ָ‬
‫ך‬
‫ֽל‬
‫ֶ‬
‫מ‬
‫ֶ‬
‫ֽינוּ‬
‫ֵ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ֱ‬
‫יָ‪,‬‬
‫יְ‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ָ‬
‫א‬
‫רוּך‬
‫בּ‬
‫ּ‬
‫ש ׁ ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ‬
‫בח ֹׁ ֶֽש ְך‪ּ ֵ ,‬בין יִ ְ ׂ‬
‫שה‪ּ ָ .‬ברוּך‬
‫יעי ְל ֵ ֽ‬
‫ש ָר ֵאל ָל ַע ִּמים‪ּ ֵ ,‬בין ֹיום ַה ׁ ְּש ִב ִ‬
‫ְל‬
‫ֹ‬
‫ֽנוּ‬
‫ת‬
‫ָ‬
‫א‬
‫ִ‬
‫ד‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫ת‬
‫ִ‬
‫ם‬
‫יָ‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫ַ ִא ָּתה יְ יָ‪ַ ,‬ה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל ֹ‬
‫‪ELIYAHU HANAVI - PRAYER FOR THE PROPHET ELIJAH TO HERALD REDEMPTION‬‬
‫חול‬
‫ְ‬
‫חול‪ּ ֵ ,‬בין ֹ‬
‫עו ָלם‪ַ ,‬ה ַּמ ְב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל ֹ‬
‫רוּך ַא ָּתה יְ יָ‪ֱ ,‬אל ֹֹ ֵהֽינוּ ֶמ ֶֽל ְך ָה ֹ‬
‫אור‬
‫קן ֶאת ָהעו ָלם‬
‫ָ ְּבל ַת ֵ ְּ‬
‫‪ַ Eliyahu‬ה ַּמ ֲע ֶ ׂ‬
‫ְלח ֹׁ ֶֽשך‪ּ ֵ ,‬בין יִ ְ ׂ‬
‫‪May Elijah the prophet,‬‬
‫שה‪ּ ָ .‬ברוּך‬
‫‪ׁhanavi,‬שת יְ ֵמי‬
‫שׁ ֶ‬
‫יעי ְל ֵ ֽ‬
‫ש ָר ֵאל ָל ַע ִּמים‪ּ ֵ ,‬בין ֹיום ַה ׁ ְּש ִב ִ‬
‫ּהוּ ָ ַ‬
‫ה ִב ְיא‬
‫רה ָ ּנ‬
‫ב ִ ְליָ‬
‫ֵ ִ ּא‬
‫ֽינוּ‬
‫יא‬
‫ֵ‬
‫ב‬
‫ִ‬
‫ת‬
‫ְ‬
‫יא‬
‫ה‬
‫ִ‬
‫ֽינוּ‬
‫מ‬
‫ֵ‬
‫תמ ֵהה‬
‫ּ‬
‫‪Elijah the Tishbite,‬‬
‫ביָב ִדיל ֵ ּבין ק ֹ ֶֽד ׁש ְל ֹ‬
‫ַ‬
‫ַ‬
‫חול‬
‫ְ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫יָ‪,‬‬
‫יְ‬
‫ָ‬
‫א‬
‫ּ‬
‫ּ‬
‫‪Eliyahu hatishbi,‬‬
‫ֵַא ִליָ ּהוּ ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי‬
‫וּעה‬
‫ֶאל ֵמי ַהיְ ׁש ָ‬
‫‪Eliyahu hagiladi.‬‬
‫‪Elijah of Gilead,‬‬
‫‪quickly in our day come to us‬‬
‫‪heralding redemption.‬‬
‫— ‪Miryam han’viah‬‬
‫‪oz v’zimrah b’yadah.‬‬
‫‪Miryam tirkod itanu‬‬
‫;‪l’hagdil zimrat olam‬‬
‫‪Miryam tirkod itanu‬‬
‫‪l’takein et haolam.‬‬
‫‪Bimheirah v’yameinu hi‬‬
‫‪t’vieinu‬‬
‫‪el mei haishua‬‬
‫‪Miriam the prophet—the power of song‬‬
‫‪is in her hand.‬‬
‫‪Miriam will dance among us and the music‬‬
‫‪will be heard far and wide.‬‬
‫‪Miriam will dance among us to‬‬
‫‪mend our world of suffering.‬‬
‫‪May she lead us, in our time, without delay,‬‬
‫‪to the waters of help and healing.‬‬
‫ֵא ִליָ ּהוּ ַה ִ ּג ְל ָע ִדי‬
‫ֵא ִליָ ּהוּ ַה ָ ּנ ִביא‬
‫ּ ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמֽינוּ‬
‫ֵא ִ ֹליָ ּהוּ ַה ִּת ׁ ְש ִ ּבי‬
‫יָ בוא ֵא ֵלינוּ‬
‫ּהוּ ַה ִ ּג ְל ָע ִדי‬
‫ֵא ִליָ‬
‫ִעם ָמ ׁ ִש ַ‬
‫יח ֶ ּבן ָ ּדוִ ד‬
‫ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמֽינוּ‬
‫ֹ‬
‫א ָ ֵל‬
‫רה‬
‫בו וְאזִ ְ ֵמ‬
‫יָעֹז‬
‫ינוּ ְ ּביָ ָד ּה ּ‬
‫‪,‬ה ‪MIRYAM HAN’VIAH – PRAYER FOR THE PROPHET MIRIAM TO HERALD REDEMPTION‬‬
‫מ ׁ ִ ִּש‬
‫ִ ִע‬
‫‪Hebrew lyrics by Rabbi Leila Gal Berner (b. 1950).‬‬
‫דוִ ָּתדֽנוּ‬
‫יחק ֹ ֶ ּבדן ָ ִ ּא‬
‫ת ְ ַר‬
‫םיָ ָם‬
‫מ ְר‬
‫‪Bimheirah b’yameinu,‬‬
‫‪yavo eileinu,‬‬
‫‪im Mashiach ben David.‬‬
‫ְל ַה ְג ִ ּדיל זִ ְמ ַרת ֹ‬
‫עו ָלם‬
‫‪,‬ה‬
‫עֹז וְ זִ ְמ ָרה ְ ֹ ּביָ ָד ּה ּ‬
‫ִמ ְריָ ם ִּת ְרקד ִא ָּתֽנוּ‬
‫ִמ ְריָ ם ִּת ְרקֹד ֹ ִא ָּתֽנוּ‬
‫ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ָהעו ָלם‬
‫ְל ַה ְג ִ ּדיל זִ ְמ ַרת ֹ‬
‫עו ָלם‬
‫יאֽינוּ‬
‫ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמֽינוּ ִהיא ְּת ִב ֵ‬
‫ִמ ְריָ ם ִּת ְ ׁרקֹד ִא ָּתֽנוּ‬
‫וּעה‬
‫ֶאל ֵמי ַהיְ ש ָ‬
‫ְל ַת ֵ ּקן ֶאת ָה ֹ‬
‫עו ָלם‬
‫ּ‬
‫יאֽינוּ‬
‫ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמֽינוּ ִהיא ְּת ִב ֵ‬
‫וּעה‬
‫ֶאל ֵמי ַהיְ ׁש ָ‬
‫ּ‬
‫‪From Mishkan T’filah: A Reform Siddur‬‬
‫‪© 2007 by CCAR Press. All rights reserved.‬‬
‫‪See more at ccarpress.org.‬‬
Download