Uploaded by i.a.ostrowski98

Opdracht 1 kinematisch model robotcel vs 3

advertisement
Opdracht 1 Kinematische model voor robotcel
Wouter Hijink 23 feb 2018; 13 feb 2019
Het komt voor dat meerdere robots en een menselijke operator samenwerken in een enkele robotcel (zie
figuur 1). De operator spant een werkstuk in maakt hierbij het liefst gebruik van een orthogonaal
(loodrecht) XY-assenstelsel. De robots kunnen dan rondom deze werkruimte zijn gegroepeerd en moeten
dan gebruik maken van hetzelfde XY-stelsel. Door de verschillende orientaties van de robots zal voor
iedere robot het kinematische model er net even anders uitzien. Aan jouw de taak om voor een groepering
van 3 TT-2D deltarobots de juiste kinematische modellen (aansturingformules) af te leiden.
Figuur 1
De Multi-Robot Technology van Motoman maakt het mogelijk om met meerdere
robots parallel aan een werkstuk te werken - foto’s: Reinold Tomberg,
Meestal worden meerdere robots aangeschaft van hetzelfde type en kunnen ze a.g.v. de beperkte
inbouwruimte ten opzichte van elkaar gespiegeld of gedraaid ingebouwd worden. Dit kan betekenen dat
bijvoorbeeld één robot aan de grondplaat bevestigd wordt waarbij een ander aan het plafond van de cel
wordt bevestigd. Hiermee zullen de armen van beide robots elkaar niet in de weg zitten. Een nadeel
hiervan is echter vaak wel dat de positieve beweegrichting van de actuatoren gespiegeld zal worden. Als
de ingekochte robots allemaal een positieve verplaatsing naar rechts hebben (bij een positieve spanning
op de motorcontroller ingang) dan zal dezelfde robot die (gedraaid) tegen het plafond is gemonteerd
een positieve verplaatsing naar links hebben. Al deze variaties leiden tot aanpassingen in het
kinematisch model ongeacht of er identieke robots worden ingekocht. Bij aankoop van verschillende
robottypen wordt deze noodzaak tot onderling afstemmen meer complex.
Deze opdracht vraagt om de correcte kinematische modellen af te leiden voor een gegeven (maar
studienummer afhankelijke) configuratie van robots rond een werktafel.
Gebruik voor je antwoorden de volgende parameter en variabele definities
(zie ook de schema-tekening op je antwoordblad). Merk op dat LINKS en RECHTS bezien wordt vanuit
het perspectief van de robot, NIET vanuit het perspectief van de persoon (operator) zie figuur 2.
Globaal
O
X
Y
(globaal) oorsprong van X-Y assenstelsel
horizontale verplaatsing gereedschap t.o.v. linksonder werkblad ; naar rechts positief
verticale verplaatsing gereedschap t.o.v. linksonder werkblad ; naar boven positief
Robot 1 (linkerzijde van werkblad)
SX1R
SY1R
SX1L
SY1L
X-component van offset vector van onderste wagen (rechter wagen normale orientatie)
Y-component van offset vector van onderste wagen (rechter wagen normale orientatie)
X-component van offset vector van bovenste wagen (linker wagen normale orientatie)
Y-component van offset vector van bovenste wagen (linker wagen normale orientatie)
WR1
WL1
Verplaatsing onderste wagen
Verplaatsing bovenste wagen
Robot 2 (bovenzijde van werkblad)
SX2R
SY2R
SX2L
SY2L
X-component van offset vector van linker wagen (rechter wagen normale orientatie)
Y-component van offset vector van linker wagen (rechter wagen normale orientatie)
X-component van offset vector van rechter wagen (linker wagen normale orientatie)
Y-component van offset vector van rechter wagen (linker wagen normale orientatie)
WR1
WL1
Verplaatsing linker wagen (wanneer vanuit operator bezien)
Verplaatsing rechter wagen (wanneer vanuit operator bezien)
Robot 3 (rechterzijde van werkblad)
SX3R
SY3R
SX3L
SY3L
X-component van offset vector van bovenste wagen (rechter wagen normale orientatie)
Y-component van offset vector van bovenste wagen (rechter wagen normale orientatie)
X-component van offset vector van onderste wagen (linker wagen normale orientatie)
Y-component van offset vector van onderste wagen (linker wagen normale orientatie)
WR1
WL1
Verplaatsing bovenste wagen
Verplaatsing onderste wagen
Verdelen van de robotconfiguraties om de werktafel
Afhankelijk van je studienummer krijg je een iets andere configuratie, zodat elke student een unieke set
van antwoorden moet afleiden. Je kan dus samenwerken met andere studenten, maar niet hun
antwoorden kopieren. Deze verdeling (versleuteling) wordt hieronder uitgelegd.
Neem je studienummer
Neem hiervan de laatste twee cijfers
Bepaal voor elke cijfer of het even of oneven is
Bepaal of laatste cijfer kleiner dan 5 is
Elke cijfer komt overeen met robot
b.v.
b.v.
b.v.
b.v.
b.v.
15054836
3
en
oneven en
(niet nodig)
Robot-3
6
even
>=5
Robot-2 en Robot-1
Gebruik de onderstaande tabellen om voor elke robot de positieve beweegsrichting van elke wagen te
vinden. De te kiezen richtingen voor het voorbeeld zijn in rood weergegeven. Merk op : 0 is even getal.
Robot 1
Even
Oneven
(laatste cijfer)
(laatste cijfer)
Positieve wagenverplaatsing
=> =>
<= <=
Robot 2
<5
(laatste cijfer)
>= 5
(laatste cijfer)
Positieve wagenverplaatsing
=> =>
<= <=
Robot 3
Even
(een-na-laatste cijfer)
Oneven (een-na-laatste cijfer)
Positieve wagenverplaatsing
=> =>
<= <=
Lever je antwoorden in per het onderstaande antwoordenblad via blackboard. ALLEEN PDF
bestandstypen worden geaccepteerd en ALLEEN het antwoordblad (dus max 1 A4 inleveren, zonder
opdrachtbeschrijving). Deadline is vrijdag 3de lesweek om 23:59.
Teken ook jouw bewegingsrichtingen correct in de tekening van je antwoordblad. Merk op ; de pijlen
in de tabellen boven geven de richting aan als de robot op de plek van de operator staat met de
armen naar boven.
Figuur 2
De juiste bewegingsrichting voor het voorbeeld-studienummer
Antwoordblad Opdracht 1
Studentnaam
Studentnummer
Datum
Robot 1
Robot 2
Robot 3
Kinematische model Robotcel
(2019)
:
:
:
WR1 
WL1 
WR2 
WL2 
WR3 
WL3 
Extra informatie
Het standaard kinematisch model voor een TT-2D deltarobot met een standaard assenstelsel en een
willekeurige oorsprong wordt gegeven door (als georienteerd als de operator in figuur 2):
WR  x  SRx  L2  ( y  SRy )2
WL  x  SLx  L2  ( y  SLy)2
De bovenstaande formule kan gekopieerd en geplakt worden via copy-paste. Vervolgens kan de
uitdrukking geopend en aangepast worden door erop te dubbelklikken. Je kan ook dubbelklikken op
bovenstaande WR’s en WL’s bij elke robot.
Op de HHS PC’s is standaard de formule-editor Mathtype geinstalleerd waarmee zulke formules
gecreeerd en bewerkt kunnen worden. Als noodoplossing kan je de WORD formule-editor gebruiken of
de formule ook als een normale tekst uittypen waarbij de wortel- en kwadraatnotaties als volgt worden
weergeven.
y = sqrt ( x^2-(x-1)^2 )
Download