Uploaded by Paul Bhunu

Grade 9 Luister toets

advertisement
Junie-eksamen 2021
G09 —Afrikaans Eerste Addisionele Taal V 1/4
1
A cn=l
VRAAG 1
INSTRUKSIES
Die fasiliteerder gaan vir jou 'n leesstuk voorlees.
Die leesstuk is in die memorandum.
Luister aandagtig na die teks —jy gaan skriftelikvrae oor die teks beantwoord.
Die fasiliteerder gaan die teks drie keer aan jou voorlees.
Die eerste keer mag jy net luister en die tweede en derde keer mag jy notas maak.
Die tasiliteerdergaan die vrae vir jou na die eerste keer wat die teks gelees is,
verduidelik. Maak seker dat jy verstaan wat gevra word.
Die fasiliteerder mag niks herhaal nie, daarom moet jy goed konsentreerwanneer
daar gelees word.
Beantwoord die vrae.
1.1
Mense interpreteer nie kleure op dieselfde manier nie. Haal EEN woord aan om
hierdie stelling as WAAR te bewys.
1.2
Waarmee word die kleur rooi verbind? Noem DRIE dinge.
1.3
Watter effek kan rooi op jou bloeddruk hé?
(3)
rules ute kuiterde VVUUIUtussen inarxles.kDiuu/œweri)het n Kailtlereriue Uitvve1Klng
op 'n mens.
1.5
Kies die regte antwoord tussen hakies.
Rooi kan jou metabolisme
1.5.1
(vertraag/versnel) terwyl groen jou metabolisme
1.5.2
(vertraag/versnel).
(2)
(i)
kieur assosieer mense (Tiel goedheid erl onskuid7
•vVatuer
1.7
Vul die ontbrekende woord in die oop spasie in. Persone wat blou verkies, hou
dinge.
van
I.B
Hoe Sien die meeste mense die kleur geel? Noem TWEE dinge.
1.9
Watter tipe persoon hou van geel?
(2)
Watter kleur laat ons aan Raatheid en vrntllikheid dinkQ
Bladsy 3 van 4
@ Impaq
Junie-eksamen 2021
G09 —Afrikaans Eerste AddisioneleTaal V1/4
1.12
Hoe Sien 'n persoon wat van pers hou die wêreld?
1. 13
Wat is jou gunstelingkleur? Hoekom?
14
(2)
Dink JY kleur het 'n Invloed op mense se emosles? Motlveer jou antwoord.
[20]
TOTAAL AFDELING A: 10
GROOTTOTAAL: 20
Download