Uploaded by Анастасия Ковалёва

!Методичні вказівки 3 курс пр перекл

advertisement
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання самостійної роботи
з дисципліни
«Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська).
Усний/письмовий»
(Частина 1)
для студентів III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 «Філологія»
спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша—англійська)»
галузь знань 03 «Гуманітарні науки» денної форми навчання
Київ НТУ 2020
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання самостійної роботи
з дисципліни
«Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська).
Усний/письмовий»
(Частина 1)
для студентів III курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 «Філологія»
спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад
включно), перша—англійська)»
галузь знань 03 «Гуманітарні науки» денної форми навчання
Затверджено
на засіданні науково-методичної Ради
Національного транспортного університету
протокол № ___ від ______листопада 2020 р.
Перший проректор____________ М.О. Білякович
Київ НТУ 2020
2
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика
перекладу з основної іноземної мови (англійська). Усний/письмовий» (частина 1) для
студентів ІІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови
та літератури (переклад включно), перша – англійська)», галузь знань 03 «Гуманітарні
науки» / Укл. : Мошковська Л.М., Шевчук Л.О. К : НТУ, 2020. 92 с.
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи розроблено відповідно до
силабусу та робочої програми з дисципліни «Практика перекладу основної іноземної мови
(англійська). Усний/ письмовий» та містять перелік вправ та завдань для студентів денної
форми навчання у відповідності до тем, що винесені на самостійне опрацювання та
підготовку до написання модульних контрольних робіт.
Методичні рекомендації пропонують тематично згруповані практичні завдання з
практики перекладу з основної іноземної мови (англійської), зразки тестів, перелік питань
для самоконтролю та теми презентацій.
УКЛАДАЧІ: Л. М. Мошковська, старший викладач кафедри іноземної філології та
перекладу НТУ;
Л. О. Шевчук, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу НТУ, к.пед.н.,
доцент.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Л. О. Шевчук, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри
іноземної філології та перекладу НТУ.
РЕЦЕНЗЕНТ: Л. О. Шевчук, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри іноземної філології та
перекладу НТУ.
ВСТУП
3
Методичні рекомендації призначено для студентів ІІІ курсу першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури (переклад
включно), перша – англійська)», галузь знань 03 «Гуманітарні науки» денної форми навчання
та укладено відповідно до силабусу і робочої програми з дисципліни «Практика перекладу
основної іноземної мови (англійська). Усний/ письмовий».
Самостійна робота студентів IІІ курсу з даної дисципліни передбачає опанування
інтегральною, загальними та професійними компетенціями, відповідає програмним
результатам навчання, а також засвідчується готовністю продемонструвати їх на практиці.
Студенти здійснюють перехід від керованої викладачем аудиторної роботи з перекладу до
самостійного перекладацького процесу з професійним підходом до лінгвістичного аналізу
оригінального тексту та вмінням оцінити якість цільового тексту.
Завдання до самостійної роботи націлені на розвиток критичного мислення,
самостійного пошуку інформації, на вільне оперування спеціальною термінологією,
проведення досліджень та підготовку творчих презентацій.
Методичні рекомендації містять 12 розділів, що включають англійські та українські
тексти технічного (зокрема автомеханічного) спрямування, лексико-граматичні вправи,
завдання з перекладу, ключові питання для перевірки повного розуміння проблематики чи
специфіки описаного явища. Студентам запропонований здебільшого письмовий точний та
усний з аркуша переклади текстів.
На індивідуальні комплексні завдання студентам запропоновано зразки модульних
контрольних робіт, теми презентацій та теоретичні питання з перекладу для самоконтролю.
Основною метою самостійної роботи студентів є підвищення ефективності
навчального процесу, засвоєння граматичних структур, термінологічної лексики та практика
застосування перекладацьких підходів, методів та способів під час роботи з науковотехнічними текстами транспортної тематики.
CONTENTS
eface
4
nit 1.
Four Stroke Cycle Engines
6
nit 2.
How crankshafts and camshfts work
15
4
nit 3.
Engine Designs
20
nit 4.
All about Car Batteries
24
nit 5.
Axle-beam Suspension Steering System
31
nit 6.
What Does a Carburetor Do?
37
nit 7.
Ignition System Distributor
43
nit 8.
Cooling System
49
nit 9.
How Does a Starter Motor Actually Work?
56
nit 10.
Engine Lubrication System
61
nit 11.
The Car Maintenance
70
nit 12.
The Importance of Having a Great Car Security System Installed
76
Self-Assessment Module Tests
82
The Topics for Self-testing and Home Reviewing
89
The Research Topics for Presentation
89
List of References
91
Unit 1
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes. Translate the lexical units below into Ukrainian.
Revolution, ambient, atmospheric, rotation, compressive, substantially, typical, normally,
substantial, subsequent.
5
Task 2. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1.
operating cycle;
a. окислення палива;
2.
exhaust stroke;
b. підтримувати імпульс;
3.
intake event;
c. виробити тепло;
4.
low pressure area;
d. стискання заряду;
5.
engine design;
e. випускний клапан;
6.
to seal;
f. процес всмоктування (впуску);
7.
to maintain the momentum;
g. вивільняти енергію;
8.
squeezing a charge;
h. такт випуску;
9.
to release energy;
i. робочий цикл;
10. exhaust valve;
j. ущільнюватись, герметизувати;
11. to generate heat;
k. конструкція двигуна;
12. fuel oxidation.
l. область низького тиску.
Task 3. Form the pairs of antonyms.
A: intake, compression, trapped, to increase, heat, charge, substantially, combined, to relieve,
rotation, to empty.
B: expansion, released, exhaust, cold, discharge, slightly, to decrease (reduce), inertia, to fіll,
separated, to complicate.
Task 4. Form the derivatives where possible and insert them in the table. Translate the
lexemes into Ukrainian.
Noun
Verb
Adjective
Adverb
…
operate
…
…
…
…
common
…
6
…
compress
…
…
…
allow
…
…
…
increase
…
…
production
…
…
…
vapor
…
…
…
…
…
…
completely
…
…
…
substantially
comparison
…
…
…
…
determine
…
…
…
…
…
chemically
…
initiate
…
…
motion
…
…
…
…
close
…
…
…
…
distinct
…
…
…
atmospheric
…
Task 5. Translate into Ukrainian.
Four Stroke Cycle Engines
A four-stroke cycle engine is an internal combustion engine that utilizes four distinct piston strokes
(intake, compression, power, and exhaust) to complete one operating cycle. The piston makes two
complete passes in the cylinder to complete one operating cycle. An operating cycle requires two
revolutions (720°) of the crankshaft. The four-stroke cycle engine is the most common type of small
engine. A four-stroke cycle engine completes five strokes in one operating cycle, including intake,
compression, ignition, power and exhaust strokes.
Intake Stroke
The intake event is when the air-fuel mixture is introduced to fill the combustion chamber. The
intake event occurs when the piston moves from TDC to BDC and the intake valve is open. The
movement of the piston toward BDC creates a low pressure in the cylinder. Ambient atmospheric
pressure forces the air-fuel mixture through the open intake valve into the cylinder to fill the low
7
pressure area created by the piston movement. The cylinder continues to fill slightly past BDC as
the air-fuel mixture continues to flow by its own inertia while the piston begins to change direction.
The intake valve remains open a few degrees of crankshaft rotation after BDC. Depending on engine
design the intake valve then closes and the air-fuel mixture is sealed inside the cylinder.
Compression Stroke
The compression stroke is when the trapped air-fuel mixture is compressed inside the cylinder. The
combustion chamber is sealed to form the charge. The charge is the volume of compressed air-fuel
mixture trapped inside the combustion chamber ready for ignition. Compressing the air-fuel mixture
allows more energy to be released when the charge is ignited. Intake and exhaust valves must be
closed to ensure that the cylinder is sealed to provide compression. Compression is the process of
reducing or squeezing a charge from a large volume to a smaller volume in the combustion chamber.
The flywheel helps to maintain the momentum necessary to compress the charge.
When the piston of an engine compresses the charge, an increase in compressive force supplied by
work being done by the piston causes heat to be generated. The compression and heating of the airfuel vapor in the charge results in an increase in charge temperature and an increase in fuel
vaporization. The increase in charge temperature occurs uniformly throughout the combustion
chamber to produce faster combustion (fuel oxidation) after ignition.
The increase in fuel vaporization occurs as small droplets of fuel become vaporized more
completely from the heat generated. The increased droplet surface area exposed to the ignition flame
allows more complete burning of the charge in the combustion chamber. Only gasoline vapor
ignites. An increase in droplet surface area allows gasoline to release more vapor rather than remain
a liquid.
The more the charge vapor molecules are compressed, the more energy obtained from the
combustion process. The energy needed to compress the charge is substantially less than the gain
in force produced during the combustion process. For example, in a typical small engine, energy
required to compress the charge is only one-fourth the amount of energy produced during
combustion.
The compression ratio of an engine is a comparison of the volume of the combustion chamber with
the piston at BDC to the volume of the combustion chamber with the piston at TDC. This area,
combined with the design and style of combustion chamber, determines the compression ratio.
8
Gasoline engines commonly have a compression ratio ranging from 6:1 - 10:1. The higher the
compression ratio, the more fuel-efficient the engine. A higher compression ratio normally provides
a substantial gain in combustion pressure or force on the piston. However, higher compression ratios
increase operator effort required to start the engine. Some small engines feature a system to relieve
pressure during the compression stroke to reduce an operator’s effort required when starting the
engine[6].
Task 6. Point out the starting and the proceeding components to achieve the faithful
translation of the clusters below into Ukrainian.
The trapped air-fuel mixture, crankshaft rotation, fuel vaporization, the increased droplet surface
area, the compression ratio, the rapid oxidizing chemical reaction, hot expanding gases, ambient
atmospheric pressure.
Task 7. State the function of the gerund and the infinitive. Translate the sentences into
Ukraininan.
1. The piston makes two complete passes in the cylinder to complete one operating cycle.
2. The intake event is when the air-fuel mixture is introduced to fill the combustion chamber.
3. Compressing the air-fuel mixture allows more energy to be released when the charge is ignited.
4. Intake and exhaust valves must be closed to ensure that the cylinder is sealed to provide
compression.
5. Compression is the process of reducing or squueezing a charge from a large volume to a smaller
volume in the combustion chamber.
6. When the piston of an engine compresses the charge, an increase in compressive force supplied
by work being done by the piston causes heat to be generated [6].
Task 8. State the type of the subordinate clause in each sentence below. Translate the sentences
into Ukrainian.
1. A four-stroke cycle engine is an internal combustion engine that utilizes four distinct piston
strokes to complete one operating cycle.
2. The intake event occurs when the piston moves from TDC to BDC and the intake valve is open.
9
3. The cylinder continues to fill slightly past BDC as the air-fuel mixture continues to flow by its
own inertia while the piston begins to change direction.
4. The compression stroke is when the trapped air-fuel mixture is compressed inside the cylinder.
5. A flame front is the boundary wall that separates the charge from the combustion by-products.
6. The flame front progresses across the combustion chamber until the entire charge has burned.
7. Combustion is the rapid, oxidizing chemical reaction in which a fuel chemically combines with
oxygen in the atmosphere and releases energy in the form of heat [6].
Task 9. Answer the questions.
1. How many strokes does the internal combustion engine utilize?
2. Does the piston make two or three complete passes in the cylinder to complete one operating
cycle?
3. How many revolutions of the crankshaft does an operating cycle require?
4. When does the intake event occur?
5. What pressure does the movement of the piston toward BDC create in the cylinder?
6. Is the combustion chamber sealed or opened to form the charge?
7. What allows more energy to be released when the charge is ignited?
8. What helps to maintain the momentum necessary to compress the charge?
9. Does the increase or the decrease in charge temperature occur uniformly to produce faster
combustion after ignition?
10. What compression ratio do gasoline engines commonly have?
Task 10. True or False?
1. A four-stroke cycle engine completes five strokes in one operating cycle.
2. The intake event occurs when the piston moves from BDC to TDC.
3. The charge is the volume of expanded air-fuel mixture trapped inside the combustion chamber
ready for ignition.
4. The connecting rod helps to maintain the momentum necessary to compress the charge.
5. A higher compression ratio normally provides a substantial gain in combustion pressure of force
on the piston.
10
6. In the power-stroke piston force and subsequent motion are transferred through the connecting
rod to apply torque to the crankshaft.
7. The exhaust stroke is the initial stroke that occurs when the exhaust valve is open and the intake
valve is closed [6].
Task 11. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Ignition Event
The ignition (combustion) event occurs when the charge is ignited and rapidly oxidized through a
chemical reaction to release heat energy. Combustion is the rapid, oxidizing chemical reaction in
which a fuel chemically combines with oxygen in the atmosphere and releases energy in the form
of heat.
Proper combustion involves a short but finite time to spread a flame throughout the combustion
chamber. The spark at the spark plug initiates combustion at approximately 20° of crankshaft
rotation before TDC (BTDC). The atmospheric oxygen and fuel vapor are consumed by a
progressing flame front. A flame front is the boundary wall that separates the charge from the
combustion by-products. The flame front progresses across the combustion chamber until the entire
charge has burned.
Power Stroke
The power stroke is an engine operation stroke in which hot expanding gases force the piston head
away from the cylinder head. Piston force and subsequent motion are transferred through the
connecting rod to apply torque to the crankshaft. The torque applied initiates crankshaft rotation.
The amount of torque produced is determined by the pressure on the piston, the size of the piston,
and the throw of the engine. During the power stroke both valves are closed.
Exhaust Stroke
The exhaust stroke occurs when spent gases are expelled from the combustion chamber and released
to the atmosphere. The exhaust stroke is the final stroke and occurs when the exhaust valve is open
and the intake valve is closed. Piston movement evacuates exhaust gases to the atmosphere.
11
As the piston reaches BDC during the power stroke combustion is complete and the cylinder is
filled with exhaust gases. The exhaust valve opens, and inertia of the flywheel and other moving
parts push the piston back to TDC, forcing the exhaust gases out through the open exhaust valve.
At the end of the exhaust stroke, the piston is at TDC and one operating cycle has been completed
[6].
Процес запалювання
Запалювання (горіння) відбувається, коли заряд запалюється та швидко окислюється через
хімічну реакцію для вивільнення теплової енергії. Горіння - це швидка окислювальна хімічна
реакція, при якій паливо хімічно поєднується з киснем в атмосфері і виділяє енергію у
вигляді тепла.
Коректне горіння відбувається під час короткого, але обмеженого часу задля
розповсюдження полум'я по всій камері згоряння. Іскра на свічці запалювання створює
горіння приблизно при 20 ° обертання колінчастого вала перед TDC (BTDC). Атмосферний
кисень і пари палива випаровуються прогресуючим фронтом полум'я. Фронт полум'я - це
гранична стінка, яка відокремлює заряд від побічних продуктів згоряння. Полум'я
просувається по всій камері згоряння, поки весь заряд не згорів.
Робочий такт
Робочий такт – це обертання двигуна, при якому гарячі гази розширюються, відштовхуючи
головку поршня від головки блоку циліндрів. Сила поршня і подальший рух передаються
через шатун, щоб застосувати крутний момент на колінчастий вал. Крутний момент починає
обертання колінчастого вала. Кількість виробленого крутного моменту визначається тиском
на поршень, розміром поршня і
метанням(кидком, спрямовуванням) двигуна. Під час
робочого ходу обидва клапани закриті.
Такт випуску
Викид вихлопних газів відбувається, коли гази, які виштовхуються, викидаються з камери
згоряння і виштохуються в атмосферу. Такт випуску – це заключний такт і виникає він, коли
випускний клапан відкритий і впускний клапан закритий. Рух поршня випускає вихлопні
гази в атмосферу.
Коли поршень досягає BDC під час обертання потужності, згоряння закінчується, а циліндр
наповнюється вихлопними газами. Випускний клапан відкривається, і інерція маховика та
12
інших рухомих частин штовхає поршень назад до ТDC , витісняючи вихлопні гази через
відкритий випускний клапан. В кінці вихлопного ходу поршень знаходиться в TDC і один
робочий цикл завершений [6].
Task 12. Translate in viva voce into English.
Тип DOHC
DOHC (від англ. Double OverHead Camshaft) — двигун з двома розподільними валами в
головці блоку циліндрів.
При цьому існує два принципові різновиди цього механізму, що відрізняються кількістю
клапанів.
DOHC з двома клапанами на циліндр. Ця схема є ускладненим різновидом звичайної схеми
SOHC. В головці блока циліндрів розташовані два розподільних вали, один з яких
урухомлює впускні клапани, другий — випускні. Ця схема мала застосування у 1960-х —
1970-х роках на високопотенційних двигунах таких автомобілів, як «Fiat 125», «Jaguar»,
«Alfa Romeo» тощо. Схема дозволяє значно збільшити частоту обертання колінчастого вала
за рахунок зменшення його інерції і як наслідок, збільшити потужність двигуна.
DOHC з чотирма і більше клапанами на циліндр. У схемі передбачається два розподільних
вали, кожен з яких приводить свій ряд клапанів. Зазвичай, один розподільний вал штовхає
два впускних клапани, другий — два випускних одного циліндра. Фактично, це дворядний
варіант схеми SOHC з удвічі більшою кількість розподільних валів і клапанів, однак можуть
бути реалізовані схеми із загальною кількістю клапанів на циліндр від 3-х до 6-ти. Привод
клапанів, зазвичай здійснюється штовхачами.
Навіть якщо двигун має більше однієї головки блока циліндрів, а значить, більше двох
розподільних валів, він все рівно належить до схеми DOHC.
Тип SOHC
Двигун з одним розподільним валом і клапанами в головці блока циліндрів (SOHC скор. від
англ. Single OverHead Camshaft; також, англ. Overhead Camshaft) у залежності від
конфігурації механізму розташування клапанів поділяються на двигуни з:
●
приводом клапанів коромислами (Москвич-412, старі моделі BMW, Honda) — клапани
розташовані з боків від розподільного вала (V-подібно), приводяться в рух насадженими на
13
спільну вісь коромислами, одні кінці яких штовхаються кулачками вала, а інші приводять в
рух стрижні клапанів;
●
приводом клапанів важелями (моделі від ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) — розподільний вал
встановлюється над розташованими в ряд клапанами, урухомлює їх через важелі, що
спираються на сферичні шарніри, штовхаючи їх кулачками у середній частині важелів.
Недолік: підвищен шумність, високі навантаження у зоні контакту кулачка з важелем;
●
приводом клапанів штовхачами (ВАЗ-2108) — простий механізм з мінімальною
інерцією деталей, у якому розподільний вал розташований безпосередньо над клапанами, які
спрямовані тарілками донизу, і переміщає їх через циліндричні штовхачі. Недолік: менша
еластичність характеристик двигуна, складне регулювання клапанного проміжку.
Схема SOHC найбільше була поширена із середини 1960-х до 1980-х років. Окремі види
двигунів («Renault Logan») випускались і пізніше [7].
Unit 2
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes.
Mixture, fundamental, combustion, additional, manufacture, performance, variation, misleading,
failure, functioning, timing.
Task 2. What is the word-forming suffix of the following adverbs? Which translation ways
are the most common for conveying their meanings into Ukrainian? Translate the following
adverbs into Ukrainian.
Freely, ideally, closely, correctly, eventually, incredibly, methodologically, technically,
historically.
Task 3. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1.
reciprocating motion
a. регульована синхронизаціяя кулачків
2.
connecting rods
b. хитання клапана
3.
tether
c. повітряний потік
4.
timing
d. під’єднати
14
5.
intake valve
e. надмірний підйом
6.
valve float
f. зворотно-поступальний рух
7.
excessive lift
g. синхронізація
8.
variable cam timing
h. впускний клапан
9.
to expel air
i. ремінь ГРМ
10. timing belt
j. перевищення оборотів двигуна
11. engine overrevving
k. шатуни
12. air flow
l. випускати повітря
Task 4. Match the English terms with their definitions.
1. cam
2. camshaft
3. piston
4. valve
5. connecting
rod
6. crankshaft
a. the main shaft of an internal combustion engine which is driven
by a crank.
b. a rod connecting two moving parts in a mechanism especially
that between the piston and the crankpin in an engine.
c. a device for controlling the passage of fluid through a pipe,
especially an automatic device allowing movement in one
direction only.
d. a disc or short cylinder feating closely within a tube in which it
moves up and down against liquid or gas, used in an internal
combustion engine to derive motion.
e. a shaft with one or more cams attached to it, especially one
operating the valves in an internal combustion engine.
f. a projection on a rotating part in machinery, designed to make
sliding contact with another part while rotating and impart
reciprocal or variable motion to it.
Task 5. Translate the text into Ukrainian.
How crankshafts and camshafts work
Below all of the cylinders, at the base of the engine, a crankshaft is what moves the pistons of an
engine. Connecting rods tether the pistons to the crankshaft, and as the crankshaft turns the pistons
move up and down.
When the pistons move up, they compress the air and fuel mixture in the cylinder, creating a
reciprocating motion that propels the pistons down, pulling in more air and fuel. The end result is a
four-stroke cycle, the fundamental basis of most internal combustion engines. But in order for this
15
to function the way it needs to, valves need to operate in perfect time to both admit additional
oxygen and also to expel exhaust as necessary.
Camshafts
Camshafts look like a metal rod covered in lobes of various sizes. It’s not unusual for engines to
have as many as four camshafts. This is because as engines have improved, one of the ways that
auto manufacturers have discovered to increase their fuel economy and performance is to allow
cams to vary their timing as needed, which requires multiple camshafts. By using a quad-cam lineup
in a V-shaped cylinder engine, there can be a single cam for the intake and exhaust on both banks
of cylinders. This is referred to as variable cam timing, and though every brand has their own name
for it and there are slight variations, it boils down to allowing cams to vary the speed of their intake
and exhaust valves.
Lift is an important attribute of a camshaft, but it can be misleading. Lift is good, since a greater lift
allows an engine to intake and expel air more freely, and improving airflow is one of the easiest
ways to improve the overall performance of an engine.
When a camshaft has excessive lift though, it can create a problem called valve float. Valve float
can lead to an engine overrevving. Ideally, you want enough lift that the valve is able to allow plenty
of airflow, but so that it also continues to follow the camshaft closely [8].
Task 6. Answer the questions.
1. How does the crankshaft turn the pistons?
2. When is the air and fuel mixture compressed in the cylinder?
3. What is the fundamental basis of most internal combustion engines?
4. What looks like a metal rod covered in lobes of various sizes?
5. How can engines’ fuel economy and performance be increased?
6. Can there be a single cam or two cams in a V-shaped cylinder engine?
7. What is one of the easiest ways to improve the overall performance of an engine?
8. When can a problem called valve float be created?
9. What are the cosequences of valve float?
16
Task 7. Transform the following English noun word-groups into Ukrainian pointing out the
starting components for their faithful translation.
A quad-cam line up, a V-shaped cylinder, cam timing, valve float, timing mechanism, premature
belt failure, engine’s performance.
Task 8. State the syntactic functions of the infinitive complexes. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. But in order this to function the way it needs to, valves need to operate in perfect time.
2. It’s not unusual for engines to have as many as four camshafts.
3. Lift is good, since a greater lift allows an engine to intake and expel air more freely.
4. If your car develops a rough idle, backfires frequently or seems to be working incredibly hard for
very little motion, then it is possible that timing mechanism is no longer functioning as intended.
5. It boils down to allowing cams to vary the speed of their intake and exhaust valves [8].
Task 9. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian. In which of the sentences is inversion used?
1. Below all of the cylinders, at the base of the engine, a crankshaft is what moves the pistons of an
engine.
2. This is because engines have improved, one of the ways that automotive manufacturers have
discovered to increase their fuel economy and performance is to allow cams to vary their timing as
needed, which requires multiple camshafts.
3. Lift is an important attribute of a camshaft, although it can be misleading.
4. When a camshaft has excesive lift though it can create a problem called valve float.
5. When the pistons move up, they compress the air and fuel mixture in the cylinder, creating a
reciprocating motion that propels the pistons down, pulling in more air and fuel [8].
Task 10. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
17
Signs you need a new device timing
Whether your engine is operated by a belt, a chain, or even a direct gear, it’s important to recognize
the signs that something may not be operating correctly. If your car develops a rough idle, backfires
frequently, or seems to be working incredibly hard for very little motion, then it’s possible that your
timing mechanism is no longer functioning as intended and the timing of your cam and crankshafts
are no longer matching up as intended. If you ignore this, eventually your car just won’t start at all.
Most manufacturers recommend replacing your timing belt or chain every 30,000 to 50,000 miles,
but things like excess dirt or grease can cause premature belt failure, so it’s important to be alert
and paying attention to your engine’s performance [8].
Вивіски вам потрібен новий пристрій для синхронізації
Незалежно від того, чи працює ваш двигун за допомогою ременя, ланцюга чи навіть прямої
передачі, важливо визнати ознаки того, що щось може працювати неправильно. Якщо ваш
автомобіль починає працювати з перебоями на холостому ходу, або здається, що він працює
з неймовірною жорсткістю при дуже малих рухах, можливо, ваш механізм синхронізації
більше не працює належним чином і синхронізація вашого розподільного і колінчастого
валів більше не відповідає задуманому. Якщо ви проігноруєте це, в кінцевому підсумку ваш
автомобіль взагалі не запуститься. Більшість виробників рекомендують замінювати ремінь
або ланцюг кожні 30 000 - 50 000 миль, але такі речі, як надлишок бруду або мастила, можуть
спричинити передчасний вихід з ладу, тому важливо бути настороженими і звертати увагу
на роботу вашого двигуна [8].
Unit 3
Task 1.Translate the word-groups into Ukrainian focusing on the head component in each of
them.
Automative engineers, efficient engine design, electric vehicles, dynamic valves, rotary engine,
passionate debates, excessive wear, inefficient operation.
18
Task 2. Choose the appropriate translation means for conveying the meanings of the following
word-groups into Ukrainian.
Weight-to-power ratio; three-dimensional lobe; the top-most position; a three lobed triangular rotor;
four-stroke IC piston engine; a four-rotor engine.
Task 3. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
to adjust a piston engine valve
a. розсувний розподільний вал;
timing;
обертати колінчастий або ведучий
2. a sliding camshaft;
b.
вал;
to rotate the crankshaft or driving
регулювати режим роботи клапана
3.
c.
shaft;
поршневого двигуна;
4. compression ratio;
d. коефіцієнт стиснення;
5. to withstand the higher stresses;
e. октанове пальне;
6. octane fuel;
f. витримувати більші напруги;
7. the efficiencyof the piston engine;
g. джерело кращого обслуговування;
8. a combustion cycle;
h. ККД поршневого двигуна;
9. performance;
i. цикл згорання, робочий цикл;
10. the source of more maintenance.
j. продуктивність.
1.
Task 4. Translate into Ukrainian.
Engine Designs
Automotive engineers are concerned with weight-to-power ratios when designing vehicles. While
light-weighting is a strong focus within the industry, researchers are also looking at more efficient
engine design. The internal combustion (IC) engine is currently the engine of choice for vehicles,
but the growing concern regarding climate change has given electric vehicles increased attention
over the years.
19
Understanding the difference between these engines and how they affect resources — not to
mention, the weight-to-power ratio — reveals key properties that might indicate when or if the IC
engine could be in decline.
Researchers have found by adjusting a piston engines valve timing, performance can be greatly
improved. Some companies, such as Ferrari, developed dynamic valves. One example boasts a
three-dimensional lobe with a sliding camshaft that alters engine timing as demands on the engine
changes.
The efficiency of the piston engine, in general, is around 28 to 45%. It can have hundreds of moving
parts that can be the source of more maintenance, noise, and energy losses than in rotary or electric
engines, which have fewer parts and less complexity. Despite these issues, the weight-to-power
ratio is keeping IC piston engines on top — for now.
The most common engine on the road today is the four-stroke IC piston engine. Each stroke
performs a task in a combustion cycle that rotates the crankshaft or driving shaft. With each stroke,
the piston travels from top dead center (the top-most position the piston can reach in the cylinder)
to bottom dead center (the bottom-most position).
The Wankel rotary engine is long as there is a crankshaft long enough to accommodate rotors. In
1991, Mazda used a four-rotor engine to become the only Japanese car company to win the 24-hour
Le Mans. That will be the only rotary motor ever to win this title, as the races governing body
outlawed rotary motors in 1992.
To get the most power out of each stroke, designers focus mainly on the pistons, cams, and valve
design. Performance and efficiency improvements often rely on increasing the speed and pressures
on these components. This can be challenging: something as simple as increasing pressure during
compression strokes (e.g., the compression ratio) could require a completely new cylinder head,
pistons, and connecting rod made from materials that withstand the higher stresses. Higher stresses
also might demand higher octane fuel for proper ignition. Ignoring any of these issues can lead to
excessive wear on the engine and inefficient operation [9].
Task 5. State the function of the gerund in the sentences below. Translate the sentences into
Ukrainian.
20
1. Understanding the difference between these engines reveals key properties that might indicate
when or if the IC engine could be in decline.
2. Researches have found by adjusting a piston engine valve timing, performance can be greatly
improved.
3. Despite these issues, the weight-to-power rotation is keeping IC piston engines on top-for now.
4. Performance and efficiency improvements often rely on increasing the speed and pressures on
these components.
Task 6. Answer the questions.
1. Who is looking at more efficient engine designs?
2. How can the performance of a piston engine be improved?
3. What can be the source of more maintenance noise and energy losses in piston engines?
4. How does the piston travel with each stroke?
5. When did Mazda win the 24-hour Le Mans?
6. What parts do designers mainly focus on to get the most power out of each stroke?
7. What issues can lead to excessive wear on the engine and inefficient operation?
Task 7. Translate the following Ukrainian sentences into English.
1. Дослідники виявили, що регулюючи режим роботи клапана поршневого двигуна,
продуктивність може бути значно збільшена.
2. На сьогодні двигун внутрішнього згорання – це оптимальний вибір транспортних засобів,
хоча зростає занепокоєння, що кліматичні зміни будуть привертати більшу увагу до
електромобілів.
3. Поршневий двигун може мати сотні деталей, що будуть потребувати кращого
обслуговування та стануть джерелом зменшення шуму та енергії.
4. Поворотний двигун Ванкеля є модульним, оскільки колінчастий вал досить довгий для
розміщення роторів.
5. Задля отримання максимальної потужності під час кожного такту, розробники в
основному зосереджуються на поршнях, кулачках і конструкції клапанів.
21
Task 8. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Wankel Rotary Engine
A rotary engine—specifically, the Wankel rotary engine—does not have pistons, but rather, a threelobed triangular rotor. The key differences from a piston engine are the reduction of parts, reduced
vibration, and the ability for the motor to perform at high speeds (rpms). The engine comes in a
relatively small package with a high power-to-weight ratio. Compared to piston engines, the rotary
engine’s simple concept and complex geometry has sparked some passionate debates as to why it
isn’t more popular.
To envision the inside of a rotary engine, it is first necessary to know what an epitrochiod is (also
called an epicycloid). Epitrochiods are geometric shapes formed by tracing a point along a radius
of a shape that is rolling out or inside another shape. If you have ever used a Spirograph, you were
playing with epitrochiods. A rotary engine’s housing is a simple epitrochiod of two circles. The
rotor spins eccentrically inside the housing, thus changing the volume of three spaces (chambers)
formed between the two [9].
Ванкелевий обертовий двигун
Обертовий двигун - зокрема, обертовий двигун Ванкеля – має не поршні, а трикутний
модуль. Ключові відмінності поршневого двигуна – зменшення деталей, зменшення вібрації
та здатність двигуна виконувати роботу з високими швидкостями (об / хв). Двигун
постачається в порівняно невеликому розмірі з високим співвідношенням потужність і вага.
У порівнянні з поршневими двигунами, проста концепція обертального двигуна та складна
геометрія викликали кілька пристрасних дискусій щодо того, чому він не користується
більшою популярністю.
Щоб передбачити внутрішню частину обертового двигуна, слід спочатку знати, що таке
епітрохіод (його ще називають епіциклоїдом). Епітрохіоди - це геометричні фігури, утворені
шляхом відстеження точки вздовж радіуса форми, що знаходиться ззовні або всередині іншої
форми. Якщо ви коли-небудь використовували Спирограф, ви грали з епітрохіодами. Корпус
обертового двигуна - це простий епітрохіод з двох кіл. Ротор ексцентрично обертається
22
всередині корпусу, тим самим змінюючи об'єм трьох просторів (камер), утворених між
ними [9].
Unit 4
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by the word-forming
suffixes. Translate the lexemes into Ukrainian.
Storage, currently, clearly, customary, continuously, discharged, partially, suitable, basically,
voltage, naturally, completely, layer, gelatinous.
Task 2. Classify the internationalisms into three groups: genuine, pseudointernationalisms,
partial. Translate them into Ukrainian.
Battery, automobiles, start, decade, electronics, conventional, market, material, hybrid, voltage,
energy, navigation, specifically, classification, produce, electrical, period.
Task 3. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1. to start
a. обігрівач
2. starting power
b. дистильована вода
3. heater
c. пошкодження
4. distilled water
d. генератор змінного струму
5. breakdown
e. скловолокно
6. alternator
f. запусити, завести
7. glass fiber
g. напруга
8. voltage
h. пускова потужність
Task 4. Match the terms with their definitions.
1. hybrid car
2. acid
3. battery
a. an automatic device for starting a machine,
especially the engine of a vehicle;
b. a small device that provides the power for
electrical items;
c. an electromotive force or potential difference
expressed in volts;
23
4. voltage
5. starter
6. charge
d. a car that has both an electric motor and an
ordinary car engine;
e. compounds which release hydrogen ions when
dissolved in water;
f. electrical energy storage in a battery or a batteryoperated device.
Task 5. Translate the text into Ukrainian.
All about car batteries
Without the car or motorcycle battery, modern automobiles would not start at all. Before the battery,
starting power was provided by the driver cranking the engine with an insertable crank handle. But
for several decades now, modern electronics, including batteries, have helped this process.
Unfortunately, even today defects with batteries contribute to the numbers of car breakdowns. Many
components of modern vehicles, such as air conditioning, heaters, and infotainment systems add to
the demands on power storage. There are special battery solutions for vehicles with a start-stop
system, though these are often costlier than conventional power storage devices due to their higher
capacity. Normal car batteries cost between 60-350 Euros, depending on their storage capacity,
measured in Ampere-hours (Ah), and the battery type (lead-acid battery, AGM battery, EFB battery,
or GEL battery). There are differences between open systems, in which distilled water can be poured
in, and closed "maintenance-free" batteries. Currently the battery market is clearly trending toward
the closed system.
Types of car and motorcycle batteries
If you want to buy a new car or motorcycle battery, many drivers are inundated with choices, since
the selection is huge and can be confusing to the uninitiated. Closed, maintenance-free batteries are
winning out more and more over the conventional open, refillable systems. The customary trade
name of starter battery is actually not quite correct, since it is essentially a lead-acid battery which
is continuously recharged by the alternator and partially discharged by the various devices in the
car which use electricity. You can read about the differences among batteries in:
●
Lead-acid batteries: so-called "wet batteries"; the most common type of car battery; too
heavy for use in motorcycles
24
●
AGM batteries: light and therefore suitable for motorcycles. Instead of heavy lead plates, a
light glass-fiber layer is built in. AGM stands for Absorbent Glass Material.
●
EFB batteries: EFB stands for Enchanced Flooded Battery. Predominantly used in vehicles
with start-stop systems. A type of polyester mesh serves as a storage medium.
●
GEL batteries: contains gelatinous acid, due to the heavy power demands of very
performance-intensive systems.
●
Lithium-ion batteries: frequently used in electric and hybrid vehicles due to their high energy
density.
Can a car battery be used to charge a motorcycle battery? Basically yes, if both batteries operate on
the same voltage.
In modern vehicles, batteries for the most part need to perform under heavy demand due to systems
such as air conditioning and heating, navigation systems, and many others. And so it is no surprise
that there are many different types of batteries: 55 Ah, 60 Ah, 70Ah, 44 Ah, etc. The number of
Ampere-hours (Ah) refers to the battery's storage capacity. More specifically, the amount of current
that can be produced at a constant temperature of 27°C over 20 hours, up to a voltage of 1.75V per
battery cell. Subcompact cars require around 36 Ah, which is naturally a lesser capacity than
compact cars (up to 50 Ah), mid-class cars (up to 70 Ah), and full-size cars (up to 120 Ah) [10].
Task 6. Answer the questions.
1. What was the starting motor provided by?
2. What components of modern vehicles add to the demand on power storage?
3. How can lead-acid batteries be called?
4. What serves as a storage medium?
5. Do EFB or GEL batteries contain gelatinous acid?
6. Which types of batteries are frequently used in electric and hybrid vechicles?
7. Why do batteries for the most part need to perform under heavy demand?
8. How many Ampere-hours do full-size cars require?
Task 7. Fill in the appropriate prepositions. Translate the sentences into Ukrainian.
1. EFB stands … Enchanced Flooded Battery.
2. Even today defects with batteries contribute … the numbers of car breakdowns.
25
3. Infotainment systems add … the demands on power storage.
4. There are differences … open systems.
5. Both batteries operate … the same voltage.
6. Currently the battery market is clearly trending … the closed system.
7. The amount of current can be produced … a constant temperature of 27º C over 20 hours.
Task 8. Transform the following English word-groups into Ukrainian pointing out the starting
components.
Motorcycle battery, full-size cars, an insertable crank handle, car breakdowns, a start-stop system,
conventional power storage devices, “maintenance-free” batteries, a lead-acid battery, a light glassfiber layer, absorbent glass material, performance-intensive systems, lithium-ion batteries, Ampere
hours, the battery’s storage capacity, subcompact cars, car battery designations.
Task 9. Identify the components of the comparative constructions in the sentences below.
Translate the sentences into Ukrainian.
1. There are special battery solutions for vechicles with a start-stop system, though these are often
costlier than conventional power storage devices due to their higher capacity.
2. Closed, maintenance-free batteries are winning out more and more over the conventional open,
refillable systems.
3. More specifically, the amount of current that can be produced at a constant temperature of 1,75
V per battery ull.
4. Subcompact cars require around 36 Ah which is naturally a lesser capacity than compact cars,
mid-class cars and full-size car [10].
Task 10. State the type of the subordinate clause in each sentence below. Translate the
sentences into Ukrainian.
1. If you want to buy a new car or motorcycle battery many drivers are in undate with choices since
the selection is huge and can be confusing to the uninitiated.
26
2. The customary trade name of starter battery is actually not quite correct, since it is essentially a
lead-acid battery which is continuously recharged by the alternator and partially discharged by the
various devices in the car which use electricity.
3. All storage devices operate at 12 volt, so the capacity must serve as the defining feature.
4. If a battery is constantly charged for 20 Hours with 5 amperes and is completely charged after
this period of time, this gives a capacity of 5 times 20 Hours, or 100 ampere-hours (Ah) [10].
Task 11. Translate into English.
1. Існують спеціальні рішення щодо акумуляторів автомобілів із системою пуску-зупинки,
хоча вони зазвичай дорожчі ніж звичайні пристрої зберігання електроенергії через їх більшу
ємність.
2. Багато деталей сучасних транспортних засобів, такі як кондиціонери, обігрівачі та
інформаційно-розважальні системи, потребують накопиченої електроенергії.
3. Закриті акумулятори, що не потребують кропіткого обслуговування, стають більш
ефективнішими ніж звичайні відкриті системи з багаторазовим наповненням.
4. Для малогабаритного автомобіля з двома дверцятами потрібно близько 36А, що,
природно, є меншою місткістю ніж малолітражні автомобілі, автомобілі середнього класу та
автомобілі стандартних розмірів (до 120 А).
5. Для точної класифікації автомобільних акумуляторів кінцевим показником буде служити
струм (ампераж) або, здебільшого, вантажопідйомність.
Task 12. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Classification of battery strength
For a precise car battery classification, the current (amperage) or the load capacity for the most part
will serve as the ultimate measure. All storage devices operate at 12 volts, so the capacity must
serve as the defining feature. This electrical unit of measure tells how much current the battery can
produce. Thus, if a battery is constantly charged for 20 hours with 5 amperes, and is completely
charged after this period of time, this gives a capacity of 5 times 20 hours, or 100 ampere-hours
27
(Ah). The battery can then produce exactly this charge capacity until it is completely discharged.
And so now you know the differences in car battery designations [10].
Класифікація сили акумулятора
Для точної класифікації автомобільних акумуляторів остаточним показником буде служити
струм (ампераж) або, здебільшого, вантажопідйомність. Всі пристрої зберігання працюють
при напрузі 12В, тому номінальною потужністю повинна слугувати визначальна
особливість. Ця електрична одиниця вимірювання говорить про те, скільки струму може
виробляти акумулятор. Таким чином, якщо акумулятор постійно заряджається 5 амперами
протягом 20 годин і повністю заряджається через цей проміжок часу, це дає номінальну
потужність 5р/20год, або 100А/год. Потім акумулятор може виробляти саме цю номінальну
потужність до повного розряду. Отже, тепер ви знаєте відмінності в позначеннях
автомобільних акумуляторів [10].
Task 13. Translate the passage in viva voce into English.
Автомобіль використовує досить багато електроенергії для роботи запалювання та іншого
електричного обладнання.
Якби живлення надходило від звичайного акумулятора, воно незабаром вичерпалось би.
Таким чином, автомобіль має акумуляторну батарею та систему зарядки, щоб підтримувати
його.
Акумулятор має пари свинцевих пластин, занурених у суміш сірчаної кислоти та
дистильованої води.
Половина пластин з'єднана з кожним терміналом. Електроенергія, що подається на
акумулятор, викликає хімічну реакцію, яка осаджує зайвий свинець на одному наборі
пластин.
Коли акумулятор постачає електроенергію, то все відбувається навпаки: зайвий відвід
розчиняється від плит у реакції, що виробляє електричний струм.
Акумулятор заряджається генератором на сучасних автомобілях, або генератором на більш
давніших. Обидва є генераторами, і приводяться в рух ременем від двигуна.
Генератор складається зі статора - стаціонарного набору обмоток дротяної котушки,
всередині якого обертається ротор.
28
Ротор - електромагніт, що подається з невеликою кількістю електроенергії через вуглецеві
або мідно-вуглецеві щітки (контакти), що торкаються двох обертових металевих ковзаючих
кілець на своєму валу.
Обертання
електромагніту
всередині
котушок
статора
генерує
набагато
більше
електроенергії всередині цих котушок.
Електроенергія змінного струму - її напрямок потоку змінюється вперед і назад щоразу, коли
ротор повертається. Він повинен бути випрямлений - перетворений в односторонній потік
або постійний струм.
Генератор дає постійний струм, але менш ефективний, особливо при низьких оборотах
двигуна і важить більше, ніж синхронний генератор змінного струму.
Попереджувальне світло на приладовій панелі світиться, коли акумулятор недостатньо
заряджений, - наприклад, коли двигун зупиняється.
Також може бути амперметр, який показує, скільки виробляється електроенергії, або
індикатор стану акумулятора, що показує стан заряду акумулятора [11].
Unit 5
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes. Translate the lexical units below into Ukrainian.
Linkage, angular, oversensitivity, circular, leverage, rotary, syspension, deflection, motion,
effective, length.
Task 2. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1.
axle-beam suspension steering system
a. штанга рульового механізму
2.
stub axles
b. картер рульового механізму
3.
track rod
c. кутовий рух керма
4.
steering linkage
d. кований важіль
5.
steering box
e. рульова штанга
6.
angular movement of the
f. рульова штанга підвіски вісьової
балки
steering wheel
29
7.
drop-arm
g. поворотний шкворень
8.
forged lever-arm
h. рульова тяга
9.
drag-link
i. поворотні кулачки
10. king-pin
j. маятник
11. hinge-pivot
k. шарнір
Task 3. Translate the text into Ukrainian.
Axle-beam Suspension Steering System
This steering system incorporates a steering-wheel to impart
motion to the steering-box which
transfers the steering effort through the drop-arm and drag-link directly to one of the two stub-axles
pivoting at the ends of the axle-beam. Both the stub-axles are joined together by a track-rod.
Steering Box
The steering box uses a reduction gear which provides a much larger force to the steering linkage
with only a small effort. Simultaneously, the degree of stub-axle movement is decreased for a given
angular movement of the steering wheel so that it causes the oversensitivity of the steering .
Drop-arm
This forged lever-arm is bolted on to a tapered steering-box output rocker-shaft and it hangs or
drops downwards. It imparts a circular-arc movement to the drag-link through its swing action.
Drag-link
This tubular rod converts the circular movement of the drop-arm into a linear push or pull motion
of the drag-link arm, attached rigidly to one of the stub-axles. A ball-joint is fitted at each end of
the rod so that a relative movement is provided in planes.
Stub-axles
The stub-axle is a short axle-shaft to which one steered road-wheel is mounted. It uses two extended
horizontal prongs that fit over the ends of the axle-beam. The king-pin, a short circular bar, passes
vertically through both prongs and the eye of the axle-beam to form the hinge pivot. The stub-axle
acts as the wheel axle as well as the pivot support member in the horizontal plane.
Track-rod Arms
30
Each stub-axle uses a forged track-rod arm bolted approximately at right angles to the wheel axis
in the horizontal plane. This arm provides the leverage to rotate the stub-axle about the king-pin.
This rotary movement is transferred to the other stub-axle through the track-rod.
Track-rod
A tubular track-rod spans the wheel track and pivots together the two stub-axles. The ends of this
rod carry ball-joints, which in turn are bolted to the track-rod arms of each stub axle. These balljoints are allowed to move only in the horizontal plane. The drag-link movement is either a pull or
a push action and rotates one of the stub-axles. This motion is transferred to the other stub-axle
through the track-rod [12].
Task 4. Answer the questions.
1. What does the steering system incorporate?
2. Why does the steering box use a reduction gear?
3. Where is the forged lever-arm bolted on to?
4. What does the tubular rod convert the circular movement of the drop arm into?
5. Is the stub-axle a short or long axle-shaft?
6. How many horizontal prongs does the stub-axle use?
7. At what angles is a forged track-rod arm bolted to the wheel axis?
8. Which parts does a tubular track-rod span?
9. Where are ball-joints bolted to?
10. Why is the relative movement in the independent suspension steering system permitted only in
the horizontal plane?
Task 5. True or False?
1. The steering system serves to impact motion to the steering-box
2. Three stub-axles are joined together by a track rod.
3. The forged lever-arm is mounted on the drag-link.
4. The tubular rod converts a linear push or pull motion to the circular movement of the drop-arm.
5. One steered road-wheel is fitted to the stub-axle.
6. A short circular bar passes vertically through the prongs to form the hinge pivot.
31
7. A tubular track-rod pivots together the three stub-axles.
8. Ball-joints are bolted to the wheel axis to the horizontal plane.
Task 6. Determine the function of the adverbs in the sentences below. Translate the sentences
into Ukrainian.
1. Simultaneously, the degree of stub-axle movement is decreased for a given angular movement of
the steering wheel.
2. Consequently, the relative movement is permitted only in the horizontal plane due to which
effective track-rod length is not affected by any vertical suspension deflection.
3. Independent-suspension steering, on the other hand copes with a down movement of each stubaxle independent arm ball-joint centers varies continually.
4. The king-pin passes vertically through both prongs.
5. Each stub-axle uses a forged track-rod arm bolted approximately at right angles to the wheel axis
[12].
Task 7. State the type of the subordinate clause in each sentence below. Translate the sentences
into Ukrainian.
1. This steering system incorporates a steering wheel to impart motion to the steering-box which
transferres the steering effort through the drop-arm and drag-link derectly to one of the two stubaxles pivoting at the ends of the axle-beam.
2. The steering box uses a reduction gear which provides a much larger force to the steering linkage
with only a small effort.
3. The ends of this rod carry ball-joints, which in turn are bolted to the track-rod arms of each stub
axle.
4. Therefore, if a single track-rod joins the two stub-axles together, the slightest bump or rebound
tends to bull both stub-axle arms at once and thus interferes with the steering-track toe-in or toe-out
[12].
Task 8. Translate into English.
32
1. Система підвіски максимізує тертя між шинами та дорогою, щоб забезпечити стабільність
керування та гарну керованість авто.
2. Система підвіски забезпечує комфорт пасажирам, обмежуючи вплив певних дорожніх
умов не лише на автомобіль, а і на пасажирів, які їдуть в салоні.
3. Підвісна система складається з декількох компонентів, включаючи шассі, пружини, що
підпримують вагу транспортного засобу та поглинають чи зменшують зайву енергію від
поштовхів, нерівностей на дорозі, а також амортизатори.
4. Штанга стабілізатора підвіски змінює рух коліс і стабілізує рух автомобіля.
5. Система підвіски автомобіля повинна бути у справному стані, інакше зношені компоненти
підвіски можуть знизити стійкість автомобіля, зменшуючи контроль водія, а також
прискорюючи зношення інших компонентів системи.
Task 12. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Independent Suspension Steering System
In the rigid-beam suspension, the stub-axle is pivoted at each end of the axle-beam. Consequently
the relative movement is permitted only in the horizontal plane due to which effective track-rod
length is not affected by any vertical suspension deflection.
Independent-suspension steering, on the other hand, copes with up and down movement of each
stub-axle independent of the other due to which the distance between track-rod-arm ball-joint
centres varies continually. Therefore, if a single track-rod joins the two stub-axles together, the
slightest bump or rebound tends to pull both stub-axle arms at once and thus interferes with the
steering-track toe-in or toe-out. To overcome the problem of the changing distance between trackrod-arm ball-joint centres, a three-piece track-rod is used. The centre portion of the track rod may
be a relay-rod suspended between the steering-box drop-arm and an idler arm fixed to the body
structure [12].
Незалежна система керування підвіскою
У підвісці із жорсткою балкою, поворотний кулак вкручений на кожному кінці балки моста.
Отже, відносний рух дозволений лише в горизонтальній площині, завдяки якій на довжину
33
рульової тяги не впливає жоден вертикальний профіль підвіски. Незалежна система
керування підвіско з одного боку справляється з рухами вниз та вгору по кожному з
поворотних кулаків незалежно від іншої, завдяки якій відстань між центрами шарової опори
та рульової тяги постійно змінюється у зв'язку з тим, якщо одна рульова тяга з'єднує два
поворотних кулачки разом, найменший набій або відсік здатен витягти обидва поворотні
кулачки і таким чином заважає спричинити збіжність або сходження передніх коліс. Щоб
подолати проблему змін відстані між центрами шарової опори та рульової тяги,
використовуються такі три частини рульової тяги: внутрішній та зовнішній наконечник
рульової тяги та муфти рульових тяг. В середній частині рульової тяги може бути поперечна
рульова тяга, підвішена між маятником рульового механізму та маятниковим важелем, що
приєднаний до структури кузова.
Task 13. Translate the text in viva voce into English.
Підвіска автомобіля Шкода Октавія
Схема цього конструкційного елемента включає в себе кілька поперечно розташованих
важелів, що мають форму трикутника. Для з’єднання даного вузла використовується стійка
в сукупності з амортизатором. Подібна компоновка відома під назвою McPherson і
використовується на більшій частині моделей з переднім приводом. Цей комплект цілком
можна
обслуговувати
і
ремонтувати
власними
силами
без
допомоги
майстрів
спеціалізованих сервісних центрів.
Обидва поперечних важеля з трикутною формою закріплені на підрамнику за допомогою
сайлент-блоків. Таке конструкторське рішення дозволило домогтися відмінної керованості
машини і підвищеного комфорту пасажирів.
Для того, щоб зменшити крен автомобіля в повороті, Октавію оснастили поперечним
стабілізатором стійкості, краї якого закріплені на підвісці за допомогою спеціально
розроблених стійок, які отримали в народі назву «солдатики».
На деякі моделі автомобіля встановлюються і спорт-версії описаної підвіски. У подібній
комплектації вона оснащується посиленими пружинами з меншою висотою, а також
стабілізатором поперечної стійкості з більшою потужністю. На підшипниках коліс кожної
34
сторони встановлені датчики системи ABS. Ось з цими елементами і виникає найбільше
труднощів у процесі проведення ремонту передньої підвіски Октавії.
Підвіска задньої частини автомобіля Skoda Octavia володіє напівзалежною конструкцією,
основою якої є балка. Кожна сторона задньої підвіски закріплюється до кузова моделі за
допомогою амортизаторів, а регулювання кліренсу здійснюється за рахунок наявності
пружин. Таке конструкторське рішення є досить простим і виділяється підвищеною
стійкістю до зносу і відмінним запасом міцності. Ремонт балки може виконати своїми руками
будь-який власник моделі Октавія завдяки простоті конструкції.
Найслабшими ланками цього вузла є сайлент-блоки, хоч і гарантійний термін їх експлуатації
складає близько ста тисяч кілометрів пробігу [13].
Unit 6
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes. Translate the lexical units below into Ukrainian.
Carburator, function, highly, combustible, acceleration, constant, adjustable, dictate, quality,
operate.
Task 2. Match the following terms with their Ukrainian equivalents.
1.
ratio
a.
паливний насос
2.
intake manifold
b.
паливний бак
3.
venture
c.
дросельна заслінка
4.
fuel pump
d.
подати пальне
5.
fuel bowl
e.
голчастий клапан
6.
butterfly valve
f.
впускний колектор
7.
pull in fuel
g.
дросельний клапан
8.
idle port
h.
високі обороти двигуна
9.
throttle valve
i.
управління
10. needle valve
j.
порт холостого ходу
11. high engine speeds
k.
співвідношення
35
12. handling
l.
вентиляційна трубка
Task 3. Write the derivatives where possible. Translate the words into Ukrainian.
Noun
Verb
Adjective
Adverb
…
create
…
…
…
…
controllable
…
…
use
…
…
…
…
allowable
…
…
…
…
highly
…
operate
…
…
adjustment
…
…
…
…
…
basic
…
multiplicity
…
…
…
…
…
…
typically
…
close
…
…
…
…
differential
…
…
…
…
certainly
…
…
…
completely
Task 4. Translate into Ukrainian.
What does a carburetor do?
The carburetor has several functions: 1) it combines gasoline and air creating a highly combustible
mixture, 2) it regulates the ratio of air and fuel, and 3) it controls the engine's speed.
How a carburetor mixes fuel and air
When the piston moves down the cylinder on the intake stroke it draws air from the cylinder and
intake manifold. A vacuum is created that draws air from the carburetor. The airflow through the
carburetor causes fuel to be drawn from the carburetor through the intake manifold past the intake
valves and into the cylinder. The amount of fuel mixed into the air to obtain the required air to fuel
ratio is controlled by the venture or choke. When air flows through the venture its speed increases
36
and the pressure drops. This causes the fuel to be sucked into the air stream from a hole or jet. When
the engine is at idle or at rapid acceleration there is not enough air passing through the venture to
draw fuel. To overcome these problems other systems are used.
Delivering gasoline to the carburetor
Gasoline is delivered to the carburetor by the fuel pump and is stored in the fuel bowl. To keep this
level of fuel stored in the bowl constant under all conditions a float system is used. A float operated
needle valve and seat at the fuel inlet is used to control the fuel level in the bowl. If the fuel level
drops below a certain level the float lowers and opens the valve letting more fuel in. When the float
rises it pushes the inlet valve against the seat and shuts off the flow of fuel into the bowl.
Controlling the speed of the engine
The throttle controls the speed of the engine by controlling the amount of air fuel allowed in the
engine. The throttle is a butterfly valve located after the venture and is opened by pressing on the
gas pedal. The farther the valve is opened the more air/fuel mixture is let into the engine and the
faster the engine runs. At low engine speeds when the throttle is only open a little there is not enough
air flow to pull in fuel.
Ports
Two ports are used to solve this problem. One port is located in the low pressure area and the idle
port is located below. At low engine speeds both ports draw fuel to keep the engine running. As
engine speed increases fuel from the 2 ports decreases until it stops completely [14].
Task 5. Answer the questions.
1. What are the functions of the carburetor?
2. When does the piston draw air ftom the cylinder and intake manifold?
3. When does the speed of the air increase and the pressure drops?
4. How is gasoline delivered to the carburetor?
5. Why is a float system used?
6. Does the float push the inlet valve against the seat when it rises?
7. What controls the speed of the engine?
8. How is a butterfly valve opened?
9. When isn’t there enough air flow to pull in fuel?
37
10. Where are two ports located?
11. Is there little or much air when the engine is idle?
12. Where is more fuel drawn at higher engine speeds?
Task 6. True or False?
1. The carburetor doesn’t control the engine’s speed.
2. When the piston moves up, the cylinder on the intake stroke draws air.
3. There is not enough air passing through the venture when the engine is at idle or at rapid
acceleration.
4. The throttle controls the speed of the engine.
5. Three ports draw fuel to keep the engine running.
6. Fuel is forced through both ports because of a pressure differential.
7. At lower engine speeds more fuel is drawn from the main nozzle.
8. There are three types of carburetors in use nowadays.
9. In high performance engines multiple carburators may be used to deliver the unlimited amount
of fuel [14].
Task 7. Group the following nouns into countable and uncountable ones. Put them in the
pluralia tantum where possible. Translate all of them into Ukrainian.
Function, ratio, speed, fuel, acceleration, bowl, flow, performance, source, mixture, float, pressure,
gasoline, pedal, valve.
Task 8. Identify the starting and proceeding components in the following word- groups for
their faithful rendering into Ukrainian.
To move down the cylinder, to draw air from the cylinder, to deliver to the carburetor, to keep the
engine running, intake valves, the idle port, the main nozzle, high performance engines, a pressure
diferencial, high quality carburetors.
Task 9. State the functions of the gerundial and participial forms. Translate the sentences into
Ukrainian.
38
1. It combines gasoline and air creating a highly combustible mixture.
2. To keep this level of fuel stored in the bowl constant under all conditions a float system is used.
3. The throttle controls the speed of the engine by controlling the amount of air fuel allowed in the
engine.
4. The throttle is a butterfly valve located after the venture and is opened by pressing on the gas
pedal.
5. When the engine is idle there is very little air flowing through the venture because the throttle
valve is closed.
6. In high performance engines multiple carburetors may be used to deliver the amount of fuel
required [14].
Task 10. State the type of the subordinate clause in each sentence below. Translate the
sentences into Ukrainian.
1. When the piston moves down the cylinder on the intake stroke it draws air from the cylinder and
intake manifold.
2. A vacuum is created that draws air from the carburetor.
3. When air flows through the venture its speed increases and the pressure drops.
4. If the fuel level drops below a certain level the float lowers and opens the valve letting more fuel
in.
5. When the float rises it pushes the inlet valve against the seat and shuts off the flow of fuel into
the bowl.
6. As engine speed increases fuel from the 2-ports decreases until it stops completely.
7. No matter what type of carburetor your engine uses, National Carburetors is your source for high
quality carburettors [14].
Task 11. Single out the causative constructions in the text. Translate them into Ukrainian.
Task 12. Translate into English.
1. Потік повітря через карбюратор спричиняє виведення палива з карбюратора через
впускний колектор повз впускні клапани і в циліндр.
39
2. Коли двигун працює на холостому ходу, не вистачає повітря у вентиляційній трубці для
подачі палива.
3. Якщо рівень палива опуститься нижче певного рівня, поплавець опускається і відкриває
клапан, даючи більше палива.
4. Зі збільшенням оборотів двигуна подача палива з двох портів зменшується до пового
припинення.
5. Паливна суміш регулюється голчастим клапаном.
6. У двигунах з високою продуктивністю можна використовувати декілька карбюраторів для
подачі необхідної кількості палива.
7. Пальне надходить з паливного баку через паливну форсунку і потрапляє у горловину
карбюратора, де воно змішується з повітрям.
Task 12. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Handling low speeds
When the engine is idle there is very little air flowing through the venture because the throttle valve
is closed. The idle port allows the engine to operate under this condition. Fuel is forced through the
idle port because of a pressure differential between air in the fuel bowl and vacuum below the
throttle valve. Idle fuel mixture is controlled by an adjustable needle valve. At higher engine speeds
more fuel is drawn from the main nozzle. Fuel comes from the fuel bowl through the fuel nozzle
and into the throat of the carburetor where it mixes with air.
Types of carburetors
There are 3 basic types of carburetors in use today. They are the one barrel, two barrel, and four
barrel. Typically, the type of engine and its use will dictate which carburetor is used. In high
performance engines multiple carburetors may be used to deliver the amount of fuel required. No
matter what type of carburetor your engine uses, National Carburetors is your source for high quality
carburetors [14].
Управління низькими швидкостями
40
Коли двигун працює в режимі холостого ходу, через вентиляційну трубку надходить дуже
мало повітря, оскільки дросельний клапан закритий. Порт холостого ходу дозволяє двигуну
працювати за цієї умови. Пальне подається через холостий отвір через різницю тиску між
повітрям у баку з паливом та вакуумом під дросельною заслінкою. Паливна суміш
регулюється голчатим клапаном.
Управління високими швидкостями
При більш високих обертах двигуна більше палива виводиться з основної насадки. Пальне
надходить з паливного баку через паливну форсунку і потрапляє в горло карбюратора, де
воно змішується з повітрям.
Види карбюраторів
На сьогоднішній день використовуються 3 основні типи карбюраторів: одно-бочкові, з двома
бочками та чотирма бочками. Зазвичай тип двигуна та його використання будуть визначати,
який карбюратор використовується. У двигунах з високою продуктивністю можна
використовувати кілька карбюраторів для подачі необхідної кількості палива, незалежно від
того, який тип карбюратора використовує ваш двигун.
Unit 7
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes. Translate the lexemes below into Ukrainian
Voltage, rotor, eventually, insulation, mysterious, section, distributor, mechanism, proportion,
critical, performance, transistor, distributorless.
Task 2.Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1. distributor
a. важіль
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
b. електроізоляція
c. синхронність іскри
d. висока напруга
e. контакти переривача
f. імпульс високої напруги
g. котушка
h. вузол
системи
керування
двигуна
high voltage
coil
spark-plug wires
electrical insulation
breaker points
cam
lever
41
9. high- voltage pulse
10.timing of the spark
11.engine control unit
12.ignition system
13.current
14.vacuum advance
15.centrifugal advance
i. високовольтні дроти свічки
запалювання
j. система запалювання
k. розподільник
l. кулачок
m. струм
n. відцентроване випередження
o. вакуумна корекція
Task 3. Translate the text into Ukrainian.
Ignition System Distributor
The distributor handles several jobs. Its first job is to distribute the high voltage from the coil to the
correct cylinder. This is done by the cap and rotor. The coil is connected to the rotor, which spins
inside the cap. The rotor spins past a series of contacts, one contact per cylinder. As the tip of the
rotor passes each contact, a high-voltage pulse comes from the coil. The pulse arcs across the small
gap between the rotor and the contact (they don't actually touch) and then continues down the sparkplug wire to the spark plug on the appropriate cylinder. When you do a tune-up, one of the things
you replace on your engine is the cap and rotor – these eventually wear out because of the arcing.
Also, the spark-plug wires eventually wear out and lose some of their electrical insulation. This can
be the cause of some very mysterious engine problems.
Older distributors with breaker points have another section in the bottom half of the distributor –
this section does the job of breaking the current to the coil. The ground side of the coil is connected
to the breaker points.
A cam in the center of the distributor pushes a lever connected to one of the points. Whenever the
cam pushes the lever, it opens the points. This causes the coil to suddenly lose its ground, generating
a high-voltage pulse.
The points also control the timing of the spark. They may have a vacuum advance or a centrifugal
advance. These mechanisms advance the timing in proportion to engine load or engine speed.
Spark timing is so critical to an engine's performance that most cars don't use points. Instead, they
use a sensor that tells the engine control unit (ECU) the exact position of the pistons. The engine
computer then controls a transistor that opens and closes the current to the coil [15].
42
Task 4. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. The coil is connected to the rotor, which spins inside the cap.
2. When you do a tune-up, one of the things you replace on your engine is the cap and rotor.
3. Whenever the cam pushes the lever, it opens the points.
4. Spark timing is so critical to an engine’s performance that most cars don’t use points.
5. The engine computer then controls a transistor that opens and closes the current to the coil [15].
Task 5. Answer the questions.
1.What is the first job of the distributor?
2. Is the coil connected to the rotor or the distributor?
3. Where does the tip of the rotor pass?
4. Which parts eventually wear out because of the arcing?
5. Do spark-plug wires or shock absorbers lose electrical insulation when they wear out?
6. What job does the section of older distributors with breaker points do?
7. When does the cam open the points?
8.What causes the coil to lose its ground, generating a high-voltage pulse?
9. May the points have a vacuum advance?
10. Why don’t most cars use points?
Task 6. Complete the sentences.
1. The distributor handles … .
2. The coil is connected to … .
3. The rotor spins past … .
4. The pulse arcs across the small gap between … .
5. Old distributors with breaker points have another section … .
6. A cam in the center of the distributor pushes … .
7. These mechanisms advance … .
8. Most cars use a sensor that tells … .
9. The engine computer controls … .
43
Task 7. Translate the Ukrainian sentences into English.
1. Розподільник виконує декілька функцій. Його першим завданням є розподілити високу
напругу від котушки до відповідного циліндра.
2. Імпульс утворює електричну дугу через невеликий зазор між ротором і контактом.
3. Старі розподільники із контактами переривача мають ще один відділ у нижній половині
розподільника. У цьому відділі розмикається струм до котушки. Заземлена частина котушки
з’єднана з контактами переривача.
4. Щоразу, коли кулачок натискає на важіль, він розмикає контакти.
5. Контакти також контролюють синхронність іскри. Ці механізми забезпечують
синхронність пропорційно навантаженню чи швидкості обертів двигуна.
Task 8. Translate the Ukrainian text into English.
Система живлення двигунів
Common Rail – це сучасна система живлення дизельних двигунів внутрішнього згорання із
безпосереднім впорскуванням палива в циліндри, основним елементом якої є паливний
акумулятор.
При розробці даної системи було взято за основу систему із безпосереднім впорскуванням
палива у циліндри двигуна. Одним з основних елементів системи є магістральній паливний
насос високого тиску, котрий нагнітає паливо в паливний акумулятор. ПНВТ сучасних
двигунів із системою Common Rail створюють тиск в рампі понад 180-200 МПа (1800-2000
бар). Тиск в рампі утримується сталим за допомогою регулюючого клапана, який скидає
надлишок в зворотну магістраль назад до паливного баку. Кількість палива, що потрапляє до
ПНВТ, регулюється за допомогою клапана дозування палива, який розташований на самому
ПНВТ. Електронний блок керування, спираючись на показники датчиків, розраховує момент
початку впорскування, а також його тривалість, і подає електричний імпульс на форсунки.
Застосування форсунок з електричним керуванням (соленоїдні чи п'єзоелектричні) дозволяє
більш точно керувати кількістю впорскуваного палива, а збільшення тиску впорскування
покращує перемішування палива з повітрям у камері згоряння. За для зниження вібрацій та
шуму, а також покращення характеристик двигуна в різних режимах роботи (холодний
44
запуск, різке прискорення, тощо) електронний блок керування може виконувати одну чи
кілька незначних ін'єкцій палива безпосередньо перед основним циклом впорскування. Такі
ін'єкції підвищують швидкість займання основної порцій палива, знижують токсичність
викидів, а також підвищують температуру відпрацьованих газів, що необхідно для вигоряння
сажі в сажовому фільтрі.
Така система є простішою, аніж класична система з ПНВТ та форсунками, а також забезпечує
майже сталий тиск в рампі навіть на низьких обертах двигуна, але має й свої недоліки – більш
вибаглива до якості палива та повністю втрачає працездатність при розгерметизаціі будьякого з елементів контуру високого тиску. Крім того соленоїдні чи п'єзоелектричні форсунки
дорожчі, мають дещо менший ресурс та потребують калібровки блоку керування після
заміни.
Контур низького тиску
Контур низького тиску включає в себе такі елементи:
●
Паливний бак;
●
Паливний насос низького тиску (підкачуючий).
Традиційні для дизельних систем живлення поршневі ППН задовольняють потреби системи,
але є непрактичними. Як правило, у системі застосовуються паливні насоси шестеренчастого
та роторного (роликового типу) із автономним електроприводом, занурені у паливний бак.
Тиск подачі визначається заповненням плунжерного простору та змащенням і становить
0,5...0,8 МПа.
●
Паливний фільтр (відстійник);
●
Паливопроводи низького тиску;
●
Охолоджувач палива (теплообмінник).
Теплообмінник призначений для зниження температури палива. Стискання палива у
контурах високого тиску викликає суттєве його нагрівання, тому перед скиданням
невикористаного палива зі зворотної магістралі назад в паливний бак його неодмінно слід
охолоджувати. Потрапляння до паливного баку гарячого палива призводить до поступового
нагрівання всього його об'єму. Зі зростанням температури дизельного пального його
змащувальні властивості погіршуються, крім того зростає ймовірність його вскипання, що
45
призводить до передчасного виходу з ладу паливного насосу високого тиску. Паливо, що
потрапляє в радіатор, охолоджується повітряним потоком.
Контур високого тиску
Контур високого тиску включає в себе такі елементи:
●
паливний насос високого тиску з клапаном дозування палива;
●
Паливний акумулятор (рампа) з регулятором тиску.
Деталь закріплюється на голівці блоку циліндрів у вигляді товстостінного трубопроводу
[16].
Unit 8
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes. Translate the lexemes below into Ukrainian.
Seizure, distortion, oxidize, volumetric, overheating, thermal, removal, efficiency.
Task 2. Write the derivatives where possible. Translate the words into Ukrainian.
Verb
Noun
Adjective
Adverb
…
necessity
…
…
…
…
cool
…
melt
…
…
…
dissipitate
…
…
…
…
lubrication
…
…
…
…
thermal
…
…
…
removable
…
…
…
…
efficiently
heat
…
…
…
conduct
…
…
…
…
increasingly
…
…
…
generally
46
Task 3. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1.
thermal efficiency
a.
надлишкове тепло
2.
melting point
b.
манометр температури
3.
thermostat valve
c.
вилучення поршня
4.
piston seizure
d.
вбирати
5.
burning gases
e.
голівка двигуна
6.
to take away
f.
ККД двигуна
7.
excessive heat
g.
напірний ковпачок
8.
temperature gauge
h.
штангові труби
9.
pressure cap
i.
точка плавлення
10. the cylinder head
j.
горючі гази
11. water jacket
k.
водяна сорочка
12. hose pipes
l.
термостатний клапан
Task 4. Match the English terms with their definitions.
1.
2.
3.
4.
melting
disipate
cooling
cylinder head
5. velocity
6. lubricating
a.
b.
c.
d.
disperse or scatter.
the speed of something in a given direction.
make or become diquefied by heating.
a substance application (oil or grease) to minimize friction
and allow smooth movement.
e. soothing or refreshing because of its low temperature.
f. the end cover of a cylinder in an internal-combustion
engine, against which the piston compresses the cylinder
contents.
Task 5. Translate the text into Ukrainian.
Cooling System
A system, which controls the engine temperature, is known as a cooling system.
Necessity of Cooling System
The cooling system is provided in the IC engine for the following reasons:
47
• The temperature of the burning gases in the engine cylinder reaches up to 1500 to 2000°C, which
is above the melting point of the material of the cylinder body and head of the engine. Therefore, if
the heat is not dissipated, it would result in the failure of the cylinder material.
• Due to very high temperatures, the film of the lubricating oil will get oxidized, thus producing
carbon deposits on the surface. This will result in piston seizure.
• Due to overheating, large temperature differences may lead to a distortion of the engine
components due to the thermal stresses set up.
• Higher temperatures also lower the volumetric efficiency of the engine.
Requirements of Efficient Cooling System
The two main requirements of an efficient cooling system are:
1. It must be capable of removing only about 30% of the heat generated in the combustion chamber.
Too much removal of heat lowers the thermal efficiency of the engine.
2. It should remove heat at a fast rate when the engine is hot.
Types of Cooling System
There are two types of cooling systems: air cooling system and water cooling system.
1. Air Cooling System
In this type of cooling system, the heat, which is conducted to the outer parts of the engine, is
radiated and conducted away by the stream of air, which is obtained from the atmosphere. In order
to have efficient cooling by means of air, providing fins around the cylinder and cylinder head
increases the contact area. The amount of heat carried off by the air-cooling depends upon the
following factors:
• The total area of the fin surfaces,
• The velocity and amount of the cooling air,
• The temperature of the fins and of the cooling air.
2. Water cooling system
It serves two purposes in the working of an engine:
a) It takes away the excessive heat generated in the engine and saves it from overheating.
b) It keeps the engine at working temperature for efficient and economical working.
This cooling system has four types of systems:
• Direct or non-return system,
48
• Thermo-Syphone system,
• Hopper system,
• Pump/forced circulation system.
Parts of water cooling system: water pump, fan, radiator and pressure cap, fan belt, water jacket,
thermostat valve, temperature gauge and hose pipes [17].
Task 6. Answer the questions.
1. How many degrees does the temperature of the burning gases reach in the engine cylinder?
2. What would it result in if the heat is not dissipated?
3. When will the film of the lubricating oil get oxidized?
4. When may large temperature differences lead to a distortion of the engine components?
5. Do higher temperatures lower the volumetric efficiency of the engine?
6. What are the two main requirements of an efficient cooling system?
7. How many types of cooling systems are there?
8. In which type of cooling system is the heat radiated and conducted away by the stream of air?
9. What factors does the amount of heat carried off by the air-cooling depend upon?
10.What purposes does the water cooling system serve in the engine’s performance?
Task 7. Translate the sentences with the passive constructions into Ukrainian.
1. A system is known as a cooling system.
2. The cooling system is provided in the IC engine for the following reasons.
3. In this type of cooling system, the heat, which is conducted to the outer parts of the engine, is
radiated and conducted away by the stream of air, which is obtained from the atmosphere.
4. The cooling system should be cleaned at periodic intervals to prevent the accumulation of
excessive rust and scale.
5. The radiator and engine water jackets must be flushed out with special air pressure guns [17].
Task 8. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
49
1.The temperature of the burning gases in the engine cylinder reaches up to 1500 to 2000ºC which
is above the melting point of the material of the cylinder body and the head of the engine.
2. If a considerable amount of scale and rust has accumulated, it may not be possible that cleaning
alone will remove it.
3. A system, which controls the engine temperature, is known as a cooling system.
4. Therefore, if the heat is not dissipated, it would result in the failure of the cylinder material [17].
Task 9. Translate the Ukrainian sentences into English.
1.Система, що контролює температуру двигуна, називається охолоджувальною системою.
2. Внаслідок дії надвисоких температур, плівка мастила окиснюється, утворюючи таким
чином відкладення вуглецю на поверхні.
3. Внаслідок перегрівання, великі перепади температур можуть призвести до псування
механізмів двигуна через теплові напруги.
4. Ефективна система охолодження має виводити лише близько 30% тепла, що утворюється
в камері згоряння.
5. Надто велика кількість виведення тепла знижує тепловий ККД двигуна.
6. У системі повітряного охолодження тепло, що подається до зовнішніх частин двигуна,
випромінюється і відводиться потоком повітря, що отримується з атмосфери.
7. Система водяного охолодження забирає надлишкове тепло, що утворюється в двигуні, і
захищає його від перегріву.
Task 10. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Servicing and Clearing of Cooling System
For smooth and trouble-free service, the cooling system should be cleaned at periodic intervals to
prevent the accumulation of excessive rust and scale. If a considerable amount of scale and rust has
accumulated, it may not be possible that cleaning alone will remove it. In that case, the radiator and
engine water jackets must be flushed out with special air pressure guns.
50
Обслуговування і Очищення Охолоджувальної Системи
Для плавної та безперешкодної експлуатації, охолоджувальну систему слід очищати з
періодичними інтервалами, щоб запобігти накопиченню надмірної іржі та накипу. Якщо
накопичилась надмірна кількість іржи та накипу, то, можливо, лише одне очищення не
допоможе. У такому випадку, радіатор та водяна сорочка двигуна промиваються
спеціальними пістолетами під тиском повітря.
Task 11. Translate at sight into English.
Система охолодження
У процесі перетворення теплової енергії в механічну, як наслідок процесу згоряння в
циліндрах двигуна, утворюються високі температури. Велика частина тепла від газів
згоряння передається голівці циліндра, стінкам, поршню і клапанам. Якщо надмірне тепло
не зникає і ці деталі не охолоджуються належним чином, двигун не витримує терміну
служби. Система охолодження передбачена не тільки для запобігання пошкодження життєво
важливих частин двигуна, але і для підтримання температури цих компонентів у певних
межах для досягнення максимальної продуктивності роботи двигуна.
Відповідно спроектована система охолодження має забезпечити належне охолодження, щоб
уникнути переохолодження, яке є небажаним з декількох причин. Проте, недостатнє
охолодження не так шкідливо впливає на двигун ніж перегрів. У процесі охолодження тепло,
що поглинається стінками циліндра та іншими компонентами, розсіюється в атмосфері. Для
автомобільних двигунів використовуються системи повітряного і водяного охолодження. З
повітряним охолодженням тепло виходить з двигуна безпосередньо в атмосферу. При
водяному охолодженні вода просто служить середовищем для передачі тепла від двигуна до
радіатора, який виділяє його в атмосферу. Злагоджена робота системи охолодження
залежить від конструкції компонентів системи та умов експлуатації.
Отже,
варто
розглянути
системи
водяного
та
повітряного
охолодження,
типи
охолоджувальної рідини, антифриз, технічне обслуговування та обслуговування систем
охолодження, діагностику несправностей систем охолодження та температурний датчик.
Task 12. Translate the text into English.
51
Верхньоклапанні ГРМ
Дана конструкція ГРМ була винайдена Девідом Данбаром Б'юїком (англ. David Dunbar
Buick) на початку XX ст. У ній клапани розташовані у головці блока циліндрів, а
розподільний вал — у блоці циліндрів. Привод клапанів здійснювався штангамиштовхачами через коромисла.
Перевага такої схеми — відносно проста конструкція і конструктивна надійність. Для
урухомлення механізму, як правило, використовувався простий і надійний привід
розподільного вала шестернями, що виключає саму можливість таких несправностей, як
розрив ременя ГРМ чи «перескакування» ланцюга в механізмі з ланцюговим приводом.
Двигуни з ГРМ типу OHV відчутно компактніші в порівнянні з верхньовальними, через
відсутність у головці блоку розподільного вала.
Істотним недоліком ГРМ типу OHV — велика інерційність такого механізму газорозподілу,
що дещо обмежує безпечні максимальні оберти колінчастого вала двигуна і, отже, і літрову
потужність (ступінь форсування). Спортивні двигуни з ГРМ типу OHV, наприклад — у
машин, що беруть участь в гоночній серії NASCAR, можуть працювати і на 11000 об/хв, але
для забезпечення цього потрібні спеціальні, досить дорогі конструктивні й технологічні
рішення.
Крім того, така схема ускладнює використання більше двох клапанів на циліндр (двигуни з
таким ГРМ при 4-х клапанах на циліндр, мають великі габарити і масу, що робить їх
малопридатними для використання в легкових автомобілях, але вони є цілком прийнятними
для вантажівок і важкої техніки — приклади тому двигуни КамАЗ, ЯМЗ, ТМЗ, дизельний
двигун тепловоза ЧМЕ3 тощо) і ускладнює проектування впускних і випускних вікон в
головці блока циліндрів з точки зору пропускної спроможності та опору потокові. Двигуни
цієї схеми зазвичай є тихохідними, але мають гнучку моментну характеристику.
У світовій практиці легкового автомобілебудування такі двигуни були поширені з 1930-х (у
США — з 1950-х) і до 1970-х років. Іноді такі двигуни використовувались до 1990-х років на
недорогих автомобілях через свою дешевизну і компактність. Наприклад, Ford Ka першого
покоління (1996—2002) використовував інжектовану версію чотирициліндрового двигуна
Кент розробки кінця п'ятдесятих років з ГРМ типу OHV, який мав досить компактні за
52
сучасними стандартами розміри, що дозволило вмістити двигун в невеликому моторному
відсіку авто.
Схема OHV є популярною і на тихохідних чотиритактних двигунах для газонокосарок,
бензинових електростанцій, мотоблоків. Сучасні тракторні двигуни також використовують
дану схему [7].
Unit 9
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their
word-forming suffixes. Translate the lexemes into Ukrainian.
Starter, motor, ignition, facilitate, electrical, magnetic, miniature, tiny, snuggly, combustion,
chamber.
Task 2. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1. triggering switch
a. електричний заряд
2. the transfer of the energy
b. втягувати
3. a dead battery
c. розмістити
4. electrical current
d. шестерня головної передачі(хвостовик)
6. to house
e. маховик
7. pinion gear
f. подавати пальне
8. flywheel
g. розряджений акумулятор
9. to drag in
h. спусковий перемикач
10. to feed fuel
i. камера згоряння
11. the combustion chamber
j. передача електроенергії
12. to run a car
k. керувати автомобілем
Таsk 3. Translate the text into Ukrainian.
How Does a Starter Motor Actually Work?
Believe it or not, in the second it takes you to turn the ignition in your car, the mechanics of the
vehicle will go through five steps to ignite your engine. These five steps are be listed below by the
part that operates that step.
53
Step 1 – Triggering Switch
When you turn the key in your car this sends a signal to the car battery. When the car battery receives
this signal, it will operate the triggering switch which will then facilitate the transfer of energy from
the battery to the starter solenoid. This is why you can’t start a car on a dead battery, but you can
run a car on a dead battery.
Step 2 – Starter Solenoid
Housed above the starter motor, the starter solenoid will receive a small electrical current sent from
the car battery. This then closes a pair of heavy contacts within the solenoid that will relay a larger
electrical current into the starter motor. All starter motors rely on a starter solenoid to operate.
Step 3 – Starter Motor
After the solenoid has sent the larger electrical current to the starter motor, the electromagnet housed
within the starter motor will switch on. This creates a magnetic field which will operate the pinion
gear.
Step 4 – Pinion Gear
When the electromagnet is turned on, the pinion gear senses the magnetic field and is forced out of
the starter motor. Imagine a tiny, miniature gear on a bike, this pops out of the starter motor and fits
snuggly onto the much larger flywheel.
Step 5 – Flywheel
The final step before an engine starts involves the flywheel. This large mechanical gear is attached
to the crankshaft and is operated by the pinion gear. When the pinion gear starts the flywheel, the
gear starts to turn over and operate the pistons. As the pistons move up and down air is dragged into
the engine. In turn, the engine computer unit (ECU) senses the air moving into the combustion
chamber and starts to feed fuel into the engine. This combustion process can then take place and the
engine will start [18].
Task 4. Answer the questions.
1. What sends a signal to the car battery?
2. Will the triggering switch or the car battery facilitate the transfer of energy to the starter solenoid?
3. Where is the starter solenoid housed?
4. What closes a pair of heavy contacts within the solenoid?
54
5. When will the electromagnet switch on?
6. When does the pinion gear sense the magnetic field?
7. Where is the flywheel attached to?
8. What is the flywheel operated by?
9. When does the gear start to turn over and operate the pistons?
10. Where is air dragged into when the pistons move up and down?
Task 7. True or False?
1. The mechanics of the vehicle will go through 5 steps to ignite the engine.
2. When the car battery receives the signal, it will operate the flywheel.
3. The starter solenoid does not receive a small electrical current sent from the car battery.
4. 4. A magnetic field will operate the pinion gear.
5. The crown wheel is forced out of the starter motor.
6. A tiny , miniature bike gear pops out of the starter motor.
7. The flywheel is mounted on the crankshaft and is operated by the pinion gear.
8. The engine computer unit senses the air moving into the combustion chamber [18].
Task 8. Point out the starting and the proceeding components of the word-groups given below
for their faithful rendering into Ukrainian.
To go through five steps, to ignite the engine, to operate the triggering switch, to facilitate the
transfer of energy, the starter solenoid, a pair of heavy contacts, to start the engine, the engine
computer unit, the combustion process.
Task 9. State the functions of the verbals in the following sentences. Translate the sentences
into Ukrainian.
1. This is why you can’t start a car on a dead battery, but you can run a car on a dead battery.
2. Housed above the starter motor, the starter solenoid will receive a small electrical current sent
from the car battery.
3. All starter motors rely on a starter solenoid to operate.
55
4. In turn, the engine computer unit senses the air moving into the combustion chamber and starts
to feed fuel into the engine.
5. This combustion process can then take place and the engine will start [18].
Task 10. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. When the car battery receives this signal, it will operate the triggering switch which will then
facilitate the transfer of energy from the battery to the starter solenoid.
2. After the solenoid has sent the larger electrical current to the starter motor, the electromagnet
housed within the starter motor will switch on.
3. The final step before an engine starts involves the flywheel.
4. When the pinion gear starts the flywheel, the gear starts to turn over and operate the pistons.
5. As the pistons move up and down air is dragged into the engine [18].
Task 11. Translate the Ukrainian sentences into English.
1.Коли автомобільний акумулятор отримає цей сигнал, він буде керувати пусковим
перемикачем, який потім полегшить передачу енергії від акумулятора до соленоїду стартера.
2. Розміщений над стартером, соленоїд стартера отримає невеликий електричний заряд, що
посилається від автомобільного акумулятора.
3. Ось чому ви не зможете завести машину на розрядженому акумуляторі, але ви зможете
керувати автомобілем на розрядженому акумуляторі.
4. Коли ви повертаєте ключ, це посилає сигнал до акумулятора автомобіля.
5. Блок комп’ютерного двигуна реагує на повітря, що рухається в камеру згоряння і починає
подавати пальне в двигун.
Task 12. Translate the Ukrainian text into English.
Повністю електричний кросовер ХС40 – перший електромобіль Volvo
Розвиток електромобілів впливає на історію усієї автомобільної галузі. Вперше за більш ніж
століття автомобілі пересуваються без двигуна внутрішнього згоряння та мають батарею у
підлозі. Все це змінює саму суть автомобіля.
56
Наступного місяця Volvo Cars представить повністю електричний кросовер Volvo XC40,
який створено відповідно до філософії бренду. Цей автомобіль стане одним із
найбезпечніших автомобілів на дорозі — попри ряд нових викликів, пов’язаних із
відсутністю двигуна внутрішнього згоряння.
«Незалежно від того, що рухає автомобіль уперед, будь-то електричний двигун або двигун
внутрішнього згоряння, Volvo має бути безпечним», — коментує Малин Ехольм, голова
служби безпеки Volvo Cars. — «Повністю електричний XC40 буде одним із найбезпечніших
автомобілів, які ми будували».
Ґрунтуючись на стандартах безпеки оригінального XC40, інженери Volvo Cars мали знову
спроектувати та зміцнити передню конструкцію, щоб впоратися з відсутністю двигуна й
зберегти безпеку пасажирів.
«Основи безпеки для цього автомобіля такі ж, як і для будь-якого іншого Volvo. Всередині
автомобіля — люди, тож він має бути спроектований таким чином, щоб бути безпечним для
пасажирів та водія», — говорить Малин Екхольм.
Для безпеки пасажирів та збереження акумулятора у випадку зіткнення, Volvo Cars
розробила унікальну батарею, що захищена спеціальним каркасом з пресованого алюмінію.
Каркас вбудовано у середину кузова автомобіля, що створює поглинаючу зону безпеки
навколо батареї. Розміщення акумулятора у підлозі автомобіля дозволяє знизити центр ваги,
що забезпечує захист від перекидання.
Кузов нового XC40 був посилений не тільки спереду, але й ззаду. Електричний двигун
інтегровано у конструкцію кузова для кращого розподілу сили удару при зіткненні та
зниженні навантаження на людей усередині автомобіля.
Електричний Volvo XC40 буде оснащено інноваційною технологією активної безпеки. Це
перша модель Volvo із сенсорною платформою Advanced Driver Assistance Systems (ADAS),
що має програмне забезпечення, розроблене Zenuity, спільним підприємством Volvo Cars та
Veoneer.
Нова платформа ADAS є сучасною масштабованою системою активної безпеки, яка
складається з безлічі радарів, камер та ультразвукових датчиків. Завдяки здатності до
масштабування вона може бути легко доопрацьована та закладає основу для майбутнього
впровадження технології автономного водіння [19].
57
Unit 10
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their word-forming
suffixes.
Expectancy, mitigate, lubrication, commonly, filter, various, property, tightly, acceptable, viscosity.
Task 2. Match the English terms with their definitions.
1. filter
a. a part of a machine that allows one part to rotate or move in
contact with another part with as littlt friction as possible;
2. oil pan
b. a reservoir of oil for the lubrication system;
3. bearing
c. an aggregate of molecules in a colloidal solution, such as
those formed by detergents;
4. lubrication
d. the place under an engine which holds the engine oil;
5. sump
e. a porous device for removing impurities or solid particles
from a liquid or gas passed through it;
6. micelle
f. a liquid or gas to disperse small particles in a medium;
7. viscosity
g. a system which reduces friction;
8. dispersant
h. the state of being thick, sticky and semi-fluid in consistency,
due to internal friction.
Task 3. Match the English terms with their Ukrainian equivalents.
1.
lubrication
a.
підшипники
2.
overheating
b.
замороження
3.
lubricants
c.
олеофільний хвіст
4.
the life of the motor
d.
розмір дірок
5.
sump
e.
диспергатор
6.
contaminants
f.
перегрів
7.
pore size
g.
детергент
8.
bearings
h.
пакет добавок
58
9.
passageways
i.
добавки
10.
additives
j.
канали
11.
additive package
k.
змащування
12.
detergent
l.
забруднювачі
13.
dispersant
m. термін експлуатації двигуна
14.
oleophilic tail
n.
піддон картера
15.
congealing
o.
змащувальні речовини
16.
soot
p.
кiптява, нагар
Task 4. Translate the text into Ukrainian.
Engine Lubrication System
Lubrication plays a key role in the life expectancy of an engine. Without oil, an engine would
succumb to overheating and seizing very quickly. Lubricants help mitigate this problem, and if
properly monitored and maintained, can extend the life of your motor.
Where Engine Lubrication Begins
The process of lubrication in an internal combustion engine begins in the sump, commonly referred
to as the oil pan. From here, the oil is pulled through a strainer, by the oil pump, removing larger
contaminants from the mass of the fluid. The oil then goes through the oil filter. It is important to
note that not all filters perform the same.
A filter’s ability to remove particles is dependent upon many factors, including the media material
(pore size, surface area and depth of filter), the differential pressure across the media, and the flow
rate across the media. Oil is pumped through passageways to the various components of the engine
such as the cam, main bearings, rod, pistons, etc. Gravity then pulls the oil back down to the bottom
of the motor to drain back into the sump, and the cycle repeats.
Makeup of Engine Oil
To appreciate the full impact of the engine lubrication process, you must understand how oils are
formulated. All engine oils have two components: additives and base oil. The total volume of
additives in motor oil can range from 20 to 30 percent, depending on brand, formulation and
application. These additives can enhance, suppress or add properties to the base oil.
59
A typical additive package found in engine oil would include a detergent and a dispersant. These
two additives work together to help rid the engine system of deposits caused by the burning of fuel
and contributed to by blow-by gases. Dispersants and detergents are small particles that have a polar
head and an oleophilic tail. The polar heads are attracted to contaminants within the oil and surround
them, forming a structure called a micelle.
Soot is a good example of a deposit that is controlled by detergents and dispersants. Soot particles
are enveloped by dispersant particles, forming a micelle, and are kept from attaching to metal
surfaces. They are moved in this state through the oil system until they are removed by the filter.
This also prevents a process known as congealing. During congealing, soot particles begin to stack
upon each other or congeal into a larger particle. Smaller soot particles that could pass through
components without interrupting the fluid film can congeal to make larger particles, which may
disrupt the film and damage surfaces.
Most vehicle engines use some form of multi-grade oil. This type of oil has an additive called a
viscosity-index (VI) improver. A common example would be 10W-30 or 5W-40. These VI
improvers are long-chain organic molecules that change shape as the temperature of their
environment changes.
When in cold environments (engine startup), these molecules are tightly bound. As the oil heats up,
they begin to stretch out. This allows an oil to flow more readily at colder temperatures but still
maintain an acceptable viscosity and, more importantly, a lubricating layer in the operating
temperature range.
Another common additive would be an anti-wear (AW) formula. AW additives have particles that
are shaped similar to detergents and dispersants, but the polar heads of these molecules are attracted
to metal surfaces. Once attached to a metal surface, AW additives form a sacrificial layer that
protects the surfaces beneath them from degradation under boundary conditions. Zinc
dialkyldithiophosphate (ZDDP) is a common form of this additive [20].
Task 5.Answer the questions.
1. Where does the process of lubrication start?
2. Does the oil go through the oil filter?
3. What factors is a filter’s ability to remove particles depend upon?
60
4. Which components of the rngine is oil pumped through?
5. How many many components do all engine oils have?
6. Are dispersants and detergents the additives with a polar head and an oleophilic tail?
7. Which parts are attracted to contaminants within the oil?
8. What is controlled by detergents and dispersants?
9. Do soot particles stack upon each other?
10. Multi-grade oil has an additive called a viscosity-index remover, doesn’t it?
Task 6. True or False?
1. The process of lubrication in an internal combustion engine begins in the oil filter.
2. The oil is pulled through a strainer.
3. A filter’s ability to remove particles depends on the quality of additives.
4. Magnetic field pulls the oil back down to the bottom of the motor to dry back into the sump.
5. All engine oils have two components: additives and fillers.
6. A micelle is formed by oil.
7. Smaller soot particles can cogeal to make larger particles.
8. A viscosity-index improver has a long-chain organic molecule that changes shape.
9. As the oil heats up, the molecules begin to stretch out.
10.
Anti-wear additives are shaped differently to detergents and dispersants [20].
Task 7. Fill in the prepositions. Translate the sentences into Ukrainian.
1. Without oil, an engine would succumb … overheating and seizing very quickly.
2. The oil goes … the oil filter.
3. A filter’sability to remove particles is dependent … many factors.
4. The total volume of additives in motor oil can range … 20 to 30 percent.
5. The polar heads are attracted … contaminants.
6. This allows an oil to flow more readily … colder temperatures.
7. A sacrificial layer protects the surfaces from degradation …boundary conditions [20].
61
Task 8. Identify the starting and the proceeding components of the word-groups below for
their faithful translation into Ukrainian.
To mitigate the problem, the oil pan, to remove particles, differential pressure, the engine lubrication
process, the total volume of additives, to enhance, suppressor add properties, the engine system of
deposits, to stack upon each other, to disrupt the film, to damage surfaces, a viscosity-index
improver, engine startup, tightly bound molecules, the operating temperature range, sacrificial layer,
boundary conditions.
Task 9. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. Dispersants and detergents are small particles that have a polar head and an oleophilic tail.
2. Soot is a good example of a deposit that is controlled by detergents and dispersants.
3. They are moved in this state through the oil system until they are removed by the filter.
4. Smaller soot particles that could pass through components without interrupting the fluid film can
congeal to make larger particles, which may disrupt the film or damage surfaces.
5. AW additives form a sacrificial layer that protects the surfaces beneath them from degradation
under boundary conditions [20].
Task 10. Translate the Ukrainian sentences into English.
1. У двигуні внутрішнього згоряння процес змащення починається в масловідстійнику, який
частіше називають піддоном картера.
2. Здатність фільтра видаляти частинки речовини залежать від багатьох факторів, що
включають матеріал оболонки (розмір дірок, площа поверхні, глибина фільтра).
3. Диспергатори та детергенти (миючі засоби) — це дрібні частки, які мають полярну голівку
і олеофільний хвіст.
4. Полярні голівки притягуються до забруднень всередині мастила та оточують їх,
утворюючи структуру, що називається міцеллю.
5. Під час замерзання частинки кіптяви починають укладатися одна на одну або застигати у
більшу за розміром частку.
62
6. Більшість двигунів транспортних засобів використовують певну форму універсального
мастила. В цьому типі мастила є добавка, що називається присадка для підвищення в’язкості.
7. Присадки — це органічні довголанцюгові молекули, форма яких змінюється, коли
змінюється температура навколишнього середовища.
Task 11. Compare the English text and its Ukrainian translation given below. Find the
mismatching text elements. Comment on the transformations applied in the process of
translation.
Oil Breakdowns
Engine oils are subject to several types of failures. Contamination poses a significant problem within
engines. Environmental contaminants can expedite the process of oxidation and cause premature
filter plugging. Fuel contamination can lower the viscosity of the oil, leading to boundary conditions
within the engine’s moving parts. Glycol (antifreeze) contamination does the opposite, increasing
viscosity so the oil doesn’t flow as well into places that require thinner oil. Overheating and long
drain intervals can also hasten the degradation of the oil and result in oxidation and poor lubricity.
In addition, additive shearing can create engine lubrication problems. Over time, VI improvers are
sheared down, reducing the oil’s viscosity at operating temperatures. The AW and
dispersants/detergents are no different. They become depleted, and the remaining molecules are not
as effective. An oil change is then needed. This can be caused by extended drain intervals and poor
maintenance.
When it comes to engines, the same principles of lubrication apply. The lubricating film must be
maintained to ensure proper operating conditions and to achieve the maximum life of the engine’s
components. Changing oil regularly and sustaining appropriate fluid levels are the keys to overall
engine health and lifespan [20].
Несправності мастила
У моторного масла є декілька типів «відмов». Забруднення створює значну проблему в
двигунах. Забруднювачі, що надходять з навколишнього середовища, можуть прискорити
процес окислення і спричинити передчасне закупорювання фільтра. Забруднення паливом
може знизити в'язкість масла, що призведе до граничних умов у рухомих деталях двигуна.
Забруднення гліколем (антифризом) працює навпаки - збільшує в'язкість, тому масло не
63
стікає в місця, які потребують більш рідкого мастила. Перегрівання та довгі інтервали між
зливами також можуть прискорити псування масла та призвести до окислення та поганої
змащуваності.
Крім того, відмова від добавок може створити проблеми із змащенням двигуна. З часом
присадки VI рідшають, знижуючи в'язкість масла за робочих температур. Це стосується й
«AW», диспергаторів/детергентів. Вони зношуються, а інші молекули не є настільки
ефективними. Після того необхідна зміна масла. Це може бути викликано довгими
інтервалами зливу та поганим технічним обслуговуванням.
Щодо двигунів, то застосовуються ті самі принципи змащування. Мастильну плівку
необхідно підтримувати для забезпечення належних умов експлуатації та досягнення
максимального терміну служби компонентів двигуна. Регулярна зміна масла та підтримка
відповідних рівнів рідини є запорукою загального здоров’я та терміну експлуатації двигуна.
Task 12. Translate into English.
Нижньоклапанні (тип SV) двигуни
Нижньоклапанний двигун (англ. L-Head; Flathead, Side-Valve, SV) — двигун, у якого
розподільний вал і клапани тарілками вгору розташовані у блоці циліндрів збоку від
циліндрів. Приведення у рух клапанів відбувається безпосередньо від розподільного вала,
розташованого одразу під клапанами.
Переваги схеми — малий шум при роботі, простота виготовлення та обслуговування,
відсутність небезпеки контакту клапанів і поршня при порушенні фаз газорозподілу. Усі
деталі ГРМ розташовані всередині блока циліндрів, що дозволяє отримати компактне
компонування двигуна. Голівка блока нижньоклапанного мотора має вигляд простої
металевої плити з камерою згоряння та каналами для охолоджувальної рідини, вона легко
демонтується.
Головний недолік схеми — через складний шлях паливно-повітряної суміші суттєво
погіршується наповнення циліндрів, як наслідок — досягається менша потужність у
порівнянні з іншими конфігураціями, двигун розвиває невеликі оберти і має низький ККД.
Довгі випускні канали сприяють перегріванню двигуна, а особливості конструкцій його
камер згоряння не дозволяють збільшити (понад 1:8) ступінь стискування, що до появи
64
систем турбонадуву було найефективнішим методом підвищення потужності. З цієї ж
причини ця конструкція не застосовується для дизельних двигунів.
Аж до 1950-х років завдяки своїй простоті і дешевизні двигуни з таким ГРМ були
найпопулярнішими на легкових (за винятком спортивних) і вантажних автомобілях. Перші
масові моделі з двигуном верхньоклапанного компонування з'явилися в Європі ще у 1930-х,
а до 1950-х років, після появи в широкому доступі палива з вищим октановим числом, стало
очевидно, що нижньоклапанна схема стримує розвиток автомобілебудування, заважаючи
створенню досконаліших, динамічних і швидкісних автомобілів. У результаті в першій
половині п'ятдесятих років на легкових автомобілях почалося масове впровадження
верхньоклапанннх двигунів, позбавлених властивих ніжньоклапанним схемам недоліків.
Різновидом нижньоклапанної схеми були двигуни з Т-подібною головкою (англ. T-head), що
набули певного поширення у роки Другої світової війни. У них впускні клапани знаходились
з одного боку блоку циліндрів, а випускні — з іншого. Розподільних валів було два. Мета
конструкції — усунути перегрівання впускних клапанів. Це знижувало температуру
паливно-повітряної суміші, що підвищувало її октанове число і зменшувало схильність до
детонації. Ця ж ідея була покладена при використанні системи впорскування води у
циліндри, яка охолоджувала суміш і знайшла використання у ті ж роки.
Двигуни зі змішаним розташуванням клапанів.
У двигуна зі змішаним розташуванням клапанів зазвичай впускні клапани розташовані у
головці блока, як у верхньоклапанного мотора, і приводяться у дію за допомогою штангштовхачів, а випускні — в блоці, як у нижньоклапанного двигуна. Розподільний вал
розташовується в блоці циліндрів, як у звичайного нижньоклапанного двигуна.
Така схема має ту перевагу, що вона забезпечує потужність відчутно вищу ніж у класичного
нижньоклапанного і розглядалась у відповідний період як варіант модернізації останніх.
Виграш у потужності був значним — до 20…40 к. с. для двигунів з вихідною потужністю
35…90 к. с.
Такі двигуни широко використовувались фірмами «Rolls-Royce» та «Rover» завдяки їх
високій надійності, як у порівнянні з нижньоклапанними, так і у порівнянні з ранніми
конструкціями верхньоклапанних двигунів (через меншу кількість штанг-штовхачів).
65
З появою надійних конструкцій верхньоклапанних двигунів, ця схема вийшла з ужитку
(останній двигун випускався фірмою «Willys» у 1970-х роках [7].
Unit 11
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their
word-forming suffixes. Translate them into Ukrainian.
Maintenance, mileage, hydraulic, compressible, friction, coolant, transmission, warming, marker.
Task 2. Write the derivatives where possible. Translate the lexemes into Ukrainian.
Noun
Verb
Adjective
Adverb
…
…
extreme
…
warranty
…
…
…
…
design
…
…
contamination
…
…
…
manual
…
…
…
…
recommend
…
…
…
replace
…
…
option
…
…
…
…
…
severe
…
…
…
specific
…
…
…
…
regularly
…
affect
…
…
…
…
hydraulic
…
66
…
…
…
slowly
Task 3. Match the following terms with their Ukrainian equivalents. Translate the words into
Ukrainian.
1. mileage
a. охолоджувати автомобіль
2. brake fluid
b. промивна рідина
3. friction
c. вимірювальний стрижень
4. coolant
d. притискати колодки
5. to squeeze the pads
e. гальмівна рідина
6. transmission fluid
f. пробіг
7. windshield side
g. охолоджувальна рідина
8. contaminated fluid
h. панель приладів
9. dashboard
i. попереджувальний сигнал
10. dipstick
j. забруднена рідина
11. to cool a car
k. лобове скло
12. warning light
l. тертя
Task 4. Translate the text into Ukrainian.
The Car Maintenance
By following a car maintenance schedule, you can help prevent major problems before they occur.
Battery
Extreme temperatures, age, and long periods of non-use affect batteries. Keep in mind that batteries
are warrantied and pro-rated by time, not mileage and are designed to wear out. Most batteries will
last four or five years, which puts the average driver right around 50,000 to 60,000 miles.
Brake Fluid
Your brakes are engaged through a hydraulic system. But when the fluid in that system is
contaminated by water, its boiling point is lowered, and it can turn to gas — which is compressible.
This leads to a “squishy” brake pedal. To ensure that your brakes work as advertised, bleed your
67
brake system of its fluid and replace with new brake fluid according to your vehicle’s manual. Most
manufacturers recommend doing this every 20,000 to 45,000 miles.
Brake Rotors
Your brakes work by squeezing the pads against metal discs (called rotors) to slow the vehicle.
Rotors get subjected to lots of heat due to the friction between them and the brake pads, and they
can warp over time. You can either replace your rotors or have their surface ground down so they
are smooth again at roughly 60,000 miles. Re-surfacing your rotors is the less-expensive option, but
can be done only once per set.
Coolant
A mix of water and antifreeze flows through your radiator to cool your car. If you lose too much
coolant, the engine will overheat, which can cause severe damage. Plan to replace your coolant at
60,000 miles.
Transmission Fluid
Low transmission-fluid levels will cause shifting problems and can burn up the transmission. It is
important to monitor your transmission fluid regularly, rather than adhere to a specific mileage
marker. Healthy fluid will be pink and smell sweet, while bad transmission fluid will be darker red,
or even brown, and smell burnt. Many cars will keep a transmission-fluid dipstick toward the back
of the engine bay (the windshield side). However, some cars don’t have a dipstick for transmission
fluid at all, and low or contaminated fluid will instead light a warning light on the dashboard—often
the “check engine” light [21].
Task 5. Answer the questions.
1. What factors affect batteries?
2. How long will most batteries last?
3. How are the brakes engaged?
4. What leads to a “squishy” brake pedal?
5. How do the brakes work to slow the vehicle?
6. What things do rotors get subjected to?
7. How many times can re-surfacing a rotor be done per set?
68
8. What flows through the radiator to cool a car?
9. Will low or high transmission-fluid level cause shifting problems?
Task 6. True or False?
1. Extreme temperatures, age and long periods of non-use affect the lubricating system.
2. Batteries are designed to wear out.
3. When the fluid in a hydraulic system is clean, its boiling point is lowered.
4. Most manufacturers recommend replacing brake fluid every 20 000-45000 miles.
5. Brakes work by squeezing the pads against cams.
6. A mix of fuel and antifreeze which flows through the radiator will cool a car.
7. It’s important to monitor transmission fluid once per year [21].
Task 7. Point out the starting and the proceeding components of the following
word-groups for their faithful translation into Ukrainian.
Maintenance schedule, non-use affect batteries, a boiling point, low transmission-fluid levels, a
transmission-fluid dipstick, the check engine light.
Task 8. State the function of the gerund and translate the sentences into Ukrainian.
1. By following a car maintenance schedule, you can help prevent major problems.
2. Most manufacturers recommend doing this every 20 000 to 45000 miles.
3. Your brakes work by squeezing the pads against metal discs to slow the vehicle.
4. Re-surfacing your rotors is the expensive option but can be done only once per set [21].
Task 8. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. Keep in mind that batteries are warrantied and pro-rated by time, not mileage, and are designed
to wear out.
2. But when the fluid in that system is contaminated by water, its boiling point is lowered, and it
can turn to gas — which is compressible.
3. If you lose too much coolant, the engine will overheat, which can cause severe damage.
69
4. Healthy fluid will be pink and smell sweet , while bad transmission fluid will be darker red, or
even brown, and smell burnt [21].
Task 9.Translate the Ukrainian sentences into English.
1. Коли рідина в гідравлічній системі забруднена водою, її температура кипіння знижується,
і вона може перетворитись в газ.
2. Для забезпечення роботи гальм відповідно до заявлених вимог, необхідно очистити
гальмівну систему від гальмівної рідини і замінити її новою гальмівною рідиною відповідно
до керівництва з експлуатації транспортного засобу.
3. Ротори піддаються впливу великої кількості тепла через тертя між ними і гальмівними
колодками, і вони можуть деформуватися з часом.
4. Суміш води і антифризу тече через радіатор, щоб автомобіль охолонув.
5. Якщо втрачається надто багато охолоджувальної рідини, двигун перегріється, що може
призвести до серйозних пошкоджень.
6. Важливо регулярно стежити за промивною рідиною та дотримуватися певного маркера
пробігу.
Task 11. Translate the text at sight into English.
Випускна система
Випускний колектор забезпечує безпосереднє відведення відпрацьованих газів, а також
продування циліндрів двигуна. Форма і розміри випускного колектора разом з
приймальними трубами визначають характер коливального процесу відпрацьованих газів у
випускній системі, і в підсумку впливають на потужність і крутний момент двигуна. Кожна
труба колектора має певну довжину і переріз, що дозволяє добитись утворення стоячих хвиль
при різних частотах обертання двигуна. Коливальний процес відпрацьованих газів у
випускній системі повинен бути узгоджений з коливальним процесом паливно-повітряної
суміші у впускний системі. Це є необхідним для ефективного продування циліндрів та
забезпечення оптимальної роботи двигуна у різних режимах.
70
На випускний колектор припадає найбільше температурне навантаження, тому він
виготовляється, зазвичай, з жароміцних сплавів. Випускний колектор закінчується жорстко
закріпленими на ньому приймальними трубами випускної системи.
Для ізоляції конструктивних елементів випускної системи від вібрації двигуна з колектором
використовується віброізоляційна муфта (типу «сильфон»). Сильфон виконаний у вигляді
гнучкого металевого шланга, закритого сталевою оболонкою, що гасить вібрації, які
надходять від колектора.
Каталітичний нейтралізатор англ. catalytic converter призначений для зменшення
концентрації шкідливих речовин у відпрацьованих газах. У побуті каталітичний
нейтралізатор називають «каталізатором». Різні моделі автомобілів різняться конструкцією
і розташуванням каталітичних нейтралізаторів. На сучасних автомобілях застосовуються
трикомпонентні каталітичні нейтралізатори, що захищають від трьох видів шкідливих
речовин — незгорілих вуглеводнів, оксиду вуглецю (чадного газу) та оксиду азоту. Причому
оксиди азоту відновлюються, а вільний кисень, що утворюється при цьому служить для
допалювання вуглеводнів та чадного газу. Зазвичай нейтралізатор виконується у вигляді
відносно невеликого модуля, в якому розташовано керамічний блок з каталізаторами.
На дизельних двигунах застосовується сажовий фільтр (англ. Diesel Particulare Filter, DPF,
фр. Filtre a Particules, FAP або нім. RubPartikelFilter, RPF), який забезпечує зниження
викидів сажі в атмосферу разом з відпрацьованими газами. У випускній системі сажовий
фільтр може бути як окремим елементом, так і каталітичним нейтралізатором.
Датчик концентрації кисню у вихлопних газах (лямбда-зонд) використовується у схемі
керування складом паливно-повітряної суміші двигуна, завдання якої доводити суміш до
оптимального складу залежно від режиму роботи двигуна. Він хоч і встановлюється у
випускній системі, є конструктивним елементом системи управління двигуном. У сучасних
системах
керування
встановлюється
два
датчики
—
один
перед
каталітичним
нейтралізатором, інший — за ним. Крім датчика кисню у випускному тракті можуть
встановлюватися інші датчики температури відпрацьованих газів, оксидів азоту тощо [22].
71
Unit 12
Task 1. Determine what parts of speech the following words belong to by their
word-forming suffixes. Translate the lexemes into Ukrainian.
Convenience, natural, manufacturer, supplement, available, transmitter, solution, beneficial,
various, option, criminal, simply.
Task 2. Write the derivatives where possible. Translate the words into Ukrainian.
Noun
Verb
Adjective
Adverb
…
clean
…
…
…
…
safe
…
frustration
…
…
…
…
…
massive
…
alarm
…
…
…
technology
…
…
…
…
…
available
…
…
…
…
closely
popularity
…
…
…
…
ignore
…
…
…
…
beneficial
…
security
…
…
…
…
…
various
…
Task 3. Write the English annotation of the text.
The importance of having a great car security system installed
Whether you have a brand new expensive vehicle or you have a smaller, modest vehicle that is a
few years old, you want to keep it safe. Your vehicle is the way that you get to and from work, pick
up the kids, go grocery shopping, take trips, and go out on the town. Your vehicle is not merely a
72
convenience. It is a necessity. Therefore, it is only natural that you want to do everything you can
to keep it safe. You make sure it is maintained and cleaned and that it is running well.
However, you aren’t always there to make sure your vehicle is safe. It is unfortunate, but vandalism,
car burglaries, and car thefts happen more often than many realize. This means that car security is
highly important.
Why It’s Crucial to Secure Your Car
Because you likely rely so much on your vehicle, it is important that you take steps to improve your
car’s security. Think for a moment just how much more of a hassle it would be to do all of the things
that you now take for granted. If someone were to steal your car, you would not be able to go
anywhere without calling for a ride. It would slow down your life and quickly become frustrating.
Even though you might have insurance and be covered, it will still be a massive hassle. Even if
someone were to break into your car and not steal it, you still have to go through the process of
getting the vehicle repaired.
Overall, it’s a hassle that no one should have to deal with. By having the right tools to secure your
car, that will be possible. While most of the vehicles on the road today feature basic car alarms and
car anti-theft devices from the manufacturer, they are rarely enough. It is important to consider
getting a car tracker that can supplement your overall car security.
When you have added protections, it will help to keep your vehicle safer. It can provide you with
more peace of mind, as you will not have to worry so much about what might happen to your
vehicle. You know you have the technology to keep it safer and to track it down in the event
someone does steal it.
Car Security Systems on the Market – What to Look For
There are several basic “types” of car security systems available today. These systems all have their
pros and cons, which we will look at a little closer below. You might find that you do not need to
have just one of these systems. Instead, you may want to consider some of the benefits that can
come from having these types of systems working together. A car alarm and a car tracker tend to
work well together, for example.
Car alarms are still a very popular option and they tend to be available in most vehicles that have
been made in recent years. They may be passive alarms, which will be armed as soon as the ignition
73
turns off and the last door has been closed. There are also active systems, which require that you
press a button on your transmitter to arm and disarm the alarm.
These are simple to use alarms, and they can provide a loud siren whenever someone tries to break
into the car. However, many people today simply ignore car alarms when they hear them. They can
help to dissuade some thieves and vandals, but they are not a perfect solution.
Car trackers are another excellent option. There are a couple of types – GPS trackers and OBD
trackers. These can be highly beneficial because they are able to provide actual tracking of your
vehicle. This lets you and the police know where the vehicle is located, which will make tracking
down the criminals and recovering the vehicle easier. In some cases, these can be disabled easily.
It is therefore important to choose a quality OBD tracker that will be able to alert you if someone
attempts to disable the device.
The third type of option on the market is an immobilizing car anti-theft device. After a thief has
broken into the vehicle, they will need to be able to start the car to take off. If they do not have a
key to the vehicle, they will have to hotwire it. An immobilizing device will prevent the vehicle
from starting in case this happens. These are often tied into tracking systems, but they are not a part
of all tracking systems. These can work well, but there may be a risk of the system being
immobilized when it shouldn’t be.
So, there are a number of pros and cons associated with the various types of car security systems.
For the best protection, it is important that you take the time to look at all of the options that are
available and find those that will work best for your vehicle [23].
Task 4. Answer the questions.
1. Why is car security highly important?
2. What device can supplement your overall car security?
3. Will added protections help to keep the vehicle safer?
4. Are car alarms a very popular option in recent years?
5. Which systems require pressing a button on the transmitter to arm and disarm the alarm?
6. Can alarms provide a siren whenever someone tries to break into the car?
7. Which types of car trackers can be highly beneficial?
8. Where are immobilizing car anti-theft devices often tied to?
74
9. May there be any risks of the system being immobilized when it shouldn’t be?
Task 5. Fill in the missing words.
1. Think…a moment just how much more of a hassle it would be.
2. Do all of the things that you now take for … .
3. It would slow … your life.
4. No one should have to deal … a hassle.
5. It will help to keep your bicycle … .
6. It can provide you…more peace of mind.
7. You have the technology to track it … in case someone does steal it [23].
Task 6. State the function of the gerundial form in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. You wouldn’t be able to go anywhere without calling for a ride.
2. You still have to go through the process of getting the vehicle repaired.
3. 3. By having the right tools to secure your car, that will be possible.
4. It is important to consider getting a car tracker that can supplement your overall car security.
5. An immobilizing device will prevent the vehicle from starting in case this happens.
6. There may be a risk of the system being immobolized when it shouldn’t be [23].
Task 7. State the type of the subordinate clause in each sentence. Translate the sentences into
Ukrainian.
1. Even though you might have insurance and be covered, it will still be a massive hassle.
2. When you have added protections, it will help to keep your vehicle safer.
3. They may be passive alarms, which will be armed as soon as the ignition turns of and the last
door has been closed.
4. These can be highly beneficial because they are able to provide actual tracking of your vehicle.
5. It is therefore important to choose a quality OBD tracker that will be able to alert you if someone
attempts to disable the device [23].
75
Task 8. Translate into English.
Гільзова та поршнева система
Гільзова система газорозподілу вперше розроблена американським інженером Чарльзом
Найтом (англ. Charles Yale Knight), ще часто називається «системою Найта», хоча Найт
розробив лише один з типів гільзового газорозподілу — з поздовжньо ковзними гільзами.
Система застосовувалась у першій половині XX ст. на дорогих легкових автомобілях — у
першу чергу слід відзначити цілу серію SS (фр. «San-Soupape» — «без клапанів»)
французької фірми Panhard et Levassor і автомобілі фірми Avions Voisin з двигунами Найта
(1919—1938), а також такі моделі, як Willys-Knight (1915—1933), Mercedes-Knight тощо.
Також, гільзовоий газорозподіл знаходив застосування в 1930-х роках в авіадвигунах,
зокрема, британських таких, як Bristol Perseus, Bristol Pegasus, Bristol Hercules. Аналогічні
конструкції механізмів широко застосовувалися і на парових машинах.
Принцип дії ґрунтується на відкритті/закритті вікон у стінках циліндра ковзними гільзами
(англ. sleeve valves). На британських авіадвигунах застосовувалася не система Найта, а
система Маккаллума, в якій гільзи ковзали не вздовж циліндра, а оберталися відносно нього,
що було простішим у реалізації. Також існувало невелике число двигунів, що мали вікна не
збоку циліндра, а в самій головці блока.
Головна перевага такої конструкції — повна безшумність. Крім того, зростала довговічність
і покращувалось наповнення циліндрів паливно-повітряною сумішшю за рахунок великого
розміру та меншого опору вікон в гільзах в порівнянні з каналами клапанів, особливо у
порівнянні з нижньоклапанними двигунами.
Основні недоліки — складність конструкції та висока витрата моторної оливи.
Переваги цієї системи були особливо помітні в порівнянні з нижньоклапанними
автомобільними
двигунами
першої
половини
XX
століття,
але
після
появи
гідрокомпенсаторів клапанного зазору і верхнього розташування клапанів, вони практично
зникли.
У двотактному двигуні роль ГРМ виконує сам поршень, а також вихлопна система, а точніше
— резонатор. Система досить проста: у стінках циліндра є впускні і випускні отвори, так
звані вікна. Причому пальна суміш спочатку попадає в простір під поршнем, а потім через
продувний канал спрямовується в камеру згоряння. Це пов'язано з тим, що простір під
76
поршнем (називається кривошипною камерою) виконує роль своєрідного насоса. Так як ця
камера герметично закрита згори поршнем, то при його русі тиск в ній змінюється (при русі
поршня вгору об'єм камери збільшується, а тиск, відповідно, стає нижчим за атмосферний,
при русі поршня вниз — навпаки). Саме завдяки цьому ефекту, суміш всмоктується в
кривошипну камеру з впускного тракту і далі переходить в камеру згоряння. Потім
відбувається запалювання суміші і вихід відпрацьованих газів у випускну систему. Розміри
і форма резонатора вихлопної системи розраховані таким чином, щоб хвилі високого тиску,
які створюються при русі вихлопу «на вихід», відбивалися від стінок резонатора і
перешкоджали виходу «свіжої» суміші з робочого простору циліндра [7].
Self -assessment Module Tests
Module 1
Variant 1
Task 1: Translate the following sentences into Ukrainian paying attention to the parenthetical
elements. Comment on the ways of translating the parenthetical elements in writing.
1. They, it would appear, are not striving for new solutions.
2. In essence, Bohr still hoped for the resolution between opposites by attending an area where
quantum theory and classical mechanics yield to each other.
3. However, intriguingly, the approach advocated here would have the virtue of excluding another
class of nonexistent formations.
77
4. In other words, his paper of 1990 was indeed one of a number of contributions by many different
authors in the general field of electrodynamics of moving bodies.
Task 2: Paraphrase the following sentences using the Absolute Nominative Predicative
Constructions or the Absolute Prepositional Predicative Constructions.
1. Some modern cars use a petrol injection system instead of a carburetor. This injects the fuel into
each cylinder under pressure and so provides a better engine performance.
2. The crankshaft is bent or cranked so that the up and down movement of the pistons causes it to
revolve.
3. At the top of the spindle is a cam which, instead of being round, has "corners" and there are as
many "corners" as there are sparking plugs.
4. When the engine is idle, no electricity is generated.
Task 3: Translate the following sentences into English using the Absolute Participial
Constructions.
1. Оскільки такі імперичні спостереження ефективно застосовуються, можна очікувати, що
вони значно примножать наші знання про цей процес.
2. При достатній кількості цих узагальнень, можна було б спробувати запропонувати
наступне комплексне узагальнення.
3. Тоді, як більшість аналізів зосереджується на одному аспекті, вона досліджує різноманітні
функції.
4.
Висловлюється також низка суперечливих, якщо не сумнівних положень, причому
Куліковeр подає їх як загальноприйняті.
Task 4. Translate the text into Ukrainian.
The Valve and Camshaft
The camshaft is driven by a chain or gear at half the speed of the crankshaft. It has specially-shaped
projections, known as cams, set at varying angles. There are as many cams as there are valves, and
as the camshaft revolves, each cam causes its corresponding valve to open. Then, as the cam moves
further round, a coil spring fitted round the valve stem forces the valve to shut, ad it is then ready
to open againnext time the cam comes round. During every revolution of the camshaft al the valves
open and close once. In a fast-moving car fitted with a four-cylinder engine, each valveopens and
78
closes between thirty and forty times every second. This gives you some idea of the speed of
operation and the accuracy needed to obtain correct timing.
Task 5: Translate the text into English.
Конструкція і принцип дії
Механічна система двигуна внутрішнього згоряння сконструйована таким чином, що його
робота розподіляється на послідовність періодичних циклів, кожен із яких складається з
декількох тактів. Один із тактів робочий, під час цього такту розширення гарячих стиснених
газів призводить до руху поршня, інші виконують допоміжні функції, серед яких
всмоктування палива та повітря, звільнення робочої камери від відпрацьованих продуктів
згоряння тощо. Найпоширеніші конструкції двигунів внутрішнього згоряння—двотактні та
чотиритактні. Винахідником одного із двотактних двигунів був українець родом з Галичини
Михайло Кос, двигун запатентований під назвою’’Кос-мотор”. Серед різноманітних
конструкцій двигунів внутрішнього згоряння найчастіше зустрічаються дизельні та
карбюраторні. В дизельних двигунах паливо впроскується безпосередньо в стиснене повітря
і загоряється у процесі впроскування. В карбюраторних двигунах використовується
спеціальний пристрій, карбюратор, в якому створюється суміш палива та повітря.
Запалювання суміші в карбюраторних двигунах потребує електричної іскри. До двигунів
належать також газові турбіни, повітряно-реактивні двигуни та більшість інших ракетних
двигунів.
Module 1
Variant 2
Task 1: Translate the following sentences into Ukrainian paying attention to the parenthetical
elements. Comment on the ways of translating the parenthetical elements in writing.
1. More ambitiously, we might require that an analysis should be procedurally realistic.
2. But popular opinion holds, until the facts support such a position, any hypothetical statement is
to be held scrupulously with open minded scepticism.
3. Additionally, it's estimated that many more researchers appreciate this approach.
4. Again, if such an approach can be made up to work, my book could be seen not a total rejection
of this notion.
79
Task 2: Paraphrase the following sentences using the Absolute Nominative Predicative
Constructions or the Absolute Prepositional Predicative Constructions.
1. As the cam rotates, the "corners" cause the contact breaker points to open and close, thus giving
the off-on effect needed by the coil.
2. The gear lever is put to first gear. The brake is put off.
3. When the tube is compressed or expanded, the fluid causes a showing down action on the
telescoping tube.
4. Remove the distributor cap and dry off the inside surface.
Task 3: Translate the following sentences into English using the Absolute Participial
Constructions.
1. Якщо об'єднати всі ці репрезентації, буде створений складний комп'ютерний код, що
зможе допомогти в оцінці очікуваної поведінки.
2. Якщо облишити ці зайві міркування, уважному читачеві стануть зрозумілими пояснення
даних у монографії.
3. А коли це так, то правильними будуть наступні твердження.
4. За всіх інших рівних умов, перевагу слід віддати теорії, яка дає експерементатору певні
важливі підказки, а не тій, що їх не надає.
Task 5: Translate the text into Ukrainian
The Rear Axle
The rear axle is the final unit in the transmission system and in cars of conventional design it is
connected to the gear box by a long tube known as the propeller shaft. The rear axle has four jobs
to do: (1) it carries the rear road wheels; (2) it transmits the drive to the wheels; (3) it reduces the
ratio of the drive from the gearbox and turns it through a right angle. That is to say, it converts the
right to left rotation of the propeller shaft into the forward or backward rotation of the road wheels.
It allows “differential action”.
The rear axle drive consists of a small toothed wheel known as the pinion, which is joined to the
propeller shaft, and a large toothed wheel (the crown wheel), which is driven by the pinion. The
difference between the number of crown wheel and pinion teeth gives the rear axle ratio. For
instance, if the crown wheel has 48 teeth and the pinion has 12, the ratio is 48, or 4 to 1. A high
80
ratio gives a faster top speed with slower acceleration, while a low ratio gives a slower top speed
but faster acceleration. The car designer must balance the two to givea good all-around performance.
Task 6. Translate the text into English.
Конструкція і принцип дії
Робота двигуна внутрішнього згоряння грунтується на чотирьох послідовних процесах тактах, які весь час повторюються. Перший такт - це впуск пальної суміші, що здійснюється
через впускний клапан, коли поршень рухається вниз. Після того, як поршень досягне
нижнього положення, всмоктування палива припиняється і обидва клапана закриваються.
Під час другого такту, коли поршень рухається вгору, відбувається стискання суміші,
внаслідок чого її температура підвищується. У верхньому положенні поршня суміш
запалюється електричною іскрою від свічки запалювання. Суміш миттєво спалахує, через
значне нагрівання розширюється і тисне на поршень. Сила тиску штовхає поршень донизу,
відбувається третій такт - робочий хід, під час якого виконується робота. За допомогою
шатунного механізма рух поршня передається колінчастому валу, який з'єднано з колесами
автомобіля за допомогою трансмісії. Виконуючи роботу, суміш розширюєтья і одночасно
охолоджується.
Module 2
Variant 1
Task 1. Translate the text into English
Принцип роботи найпростішого карбюратора
У найпростішому карбюраторі розрізняють дві основні частини: поплавцеву і змішувальну
камеру. В поплавковій камері розташований механізм, що складається з поплавця і
голчастого клапана. В змішувальній камері, виконаній у вигляді труби, розташовується
вузька горловина - дифузор, в яку виведена трубка - розпилювач з поплавкової камери. На
початку розпилювача розташований отвір певного перетину і форми - жиклер. Нижче
дифузора розташований дросель.
При заповненні поплавкової камери рівень палива підвищується, поплавок, спливаючи,
тисне на клапан, закриваючи отвір. Якщо паливо не витрачається, то подача його в
81
поплавцеву камеру припиняється і рівень палива залишається постійним. Вихідний отвір
розпилювача розташований трохи вище рівня палива в поплавковій камері (1-2 мм).
Змішувальна камера з'єднана з циліндром двигуна впускним клапаном, і при такті впуску
(впускний клапан відкритий) розрідження з циліндра двигуна передається через впускний
отвір, при відкритому клапані, в змішувальну камеру. Швидкість повітря, що проходить в
дифузорі карбюратора, збільшується, створюючи в ньому розрідження. За рахунок різниці
тисків в поплавковій і змішувальної камерах паливо почне витікати через розпилювач. При
проходженні повітря струмінь цього палива розбивається на краплі і, випаровуючись,
інтенсивно перемішується з повітрям.
Task 2. Translate into English.
1. Маючи на увазі ці досить очевидні принципи, ми можемо тепер відмовитися від першого
з чотирьох запропонованих аналізів.
2. Як ми бачили раніше, зовнішній чинник тут не є вирішальним.
3. Враховуючи потенціальні переваги принципу, було б нерозумним відкидати такі спроби
обмеження теорії.
4. Окрім того, що ця методика дуже складна, вона ще й вимагає великих коштів.
5. Нижче поданий попередній список даних, який може бути значно розширеним.
6. Хоч якою б не була причина, ці очікування не виправдались.
Task 3. Dictation-translation.
Module 2
Variant 2
Task 1. Translate into English
Коробка передач
Коробка передач складається з картера, провідного (ведучого) вала з шестeрнею, веденого
вала, проміжного вала, вісі шестерні заднього ходу, набору шестерень і механізму
перемикання передач. Проміжний вал складається з шестерень різного діаметру, виконаних
у вигляді блоку. Блок шестерень посаджений на вісь. Проміжний вал обертається завжди
разом з ведучим валом, так як їх шестерні знаходяться в постійному зчепленні. Шестерні
82
заднього ходу (одна або у вигляді блоку з двох шестерень) обертаються на вісі, закріпленій
в отворах стінок картера.
Механізм перемикання передач служить для включення передач, установки шестерень в
нейтральне положення і для включення заднього ходу. Передачі включають пересуванням
шестерень на веденому валу.
Чотириступінчаста коробка передач автомобіля має чотири передачі для руху вперед і одна-заднього ходу. В постійному зчепленні знаходиться шестерня ведучого й проміжного валів,
шестерні другої та третьої передач проміжного і веденого валів. Передачі включають
переміщенням шестерні першої передачі, а задній хід включають переміщенням блоку, що
складається з двох шестерень, розташованих на окремій вісі.
Task 2. Translate into English.
1. Деякі інші статті значно коротші, оскільки спочатку вони були тезами конференції.
2. Якби мене попросили порекомендувати книгу сучасну, актуальну та гарно видану, я
запропонував би монографію Сіппла.
3. Але якщо врахувати мету деяких аналізів, то це зовсім ніяке не обмеження.
4. Обираючи один з цих двох підходів, потрібно мати в розпорядженні й інші факти.
5. Нижче подаються перефразовані три твердження, що є доказом дієвості підходу Міллера.
6. Можливі заперечення, якщо взагалі вони можуть виникнути, легко спростувати.
Task 3.Dictation-translation.
83
The Topics for Self-testing and Home Reviewing
1. Способи перекладу прислівників на –lу.
2. Переклад парентетичних елементів.
3. Способи передачі інфінітиву у функції обставини мети.
4. Способи передачі інфінітиву у функції обставини наслідку та ступеня.
5. Переклад дієприкметника І та дієприкметникових зворотів.
6. Способи передачі дієприкметника ІІ та дієприкметникових зворотів.
7. Передача зворотів зі сполучними словами given та granted, утвореними від
дієприкметника ІІ.
8. Переклад герундія та герундіальних зворотів.
9. Передача інвертованої обставини при перекладі.
10.Способи передачі еліптичних підрядних речень.
11.Передача підрядних обставинних речень українською мовою.
12.Способи передачі неозначеного та означеного артиклів при перекладі.
13.Переклад прикметників та прикметникових словосполучень.
14.Способи перекладу іменника як лівостороннього означення.
15.Передача конструкції «дієприкметник/прикметник+інфінітив українською мовою».
16.Способи передачі займенників-репрезентнатів that/those.
17.Передача прикінцевої прикладки при перекладі.
18.Передача підрядного означувального речення українською мовою.
84
The Research Topics for Presentation
1. Functional and Semantic Features of English Adverbs in Scientific And Technical Transport
Texts: Translation Aspect.
2. Lexical and Semantic Aspects of Translating English Technical Terminology into Ukrainian
(based on English scientific texts).
3. Semantic and Syntactic Characteristics of the Gerund and Its Rendering into Ukrainian.
4. Structural Peculiarities of English Academic Texts in Transport Technologies Sphere:
Translation Aspect.
5. Conveying English Infinitive Complexes into Ukrainian in publicistic texts on Car Security
Systems Topics.
6. Functional Peculiarities of Rendering English Participial Constructions into Ukrainian in
Publicistic Transport Texts.
7. Syntagmatic Properties of English Adjectives and their Conveying into Ukrainian.
8. Functional Aspects Of Conveying English Attributive Clauses into Ukrainian in
Automechanics Texts.
9. Functional Features of Rendering Parenthetical Elements in Scientific and Technical Texts
on Diesel Engines Topics.
10. Conveying English Elliptical Clauses into Ukrainian based on English Publicistic Texts of
Automobile Industry.
85
List of References:
1. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі,
лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця: Нова книга, 2004. 576
с.
2. Мірам Г.Е., Дайнеко В.В., Тарануха Л.А., Основи перекладу, Курс лекцій з теорії та
практики перекладу, Київ «Ніка Центр», 2005 р. 277 с.
3. Korunets’ I.V., Theory and Practice of Translation, Nova Knyha Publishers, 2003. 448 p.
4. Шпак В.К. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти: навч. посіб. 2-ге вид., стер.
К.: Знання, 2007. 310 с.
5. Терехова С.І., Вступ до перекладознавства, Навч. посібник. (Вид. 2-ге, доповнене і
перероблене). –К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – 163 с.
6. Four Stroke Cycle Engines. URL:
https://courses.washington.edu/engr100/Section_Wei/engine/UofWindsorManual/Four%20Stroke
%20Cycle%20Engines.htm
7. Газорозподільчий механізм, URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%
B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D
0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B
D%D1%96%D0%B7%D0%BC
8. HOW
CRANKSHAFTS
AND
CAMSHAFTS
WORK,
URL:
http://www.ciponyparts.com/resources/camshafts-and-crankshafts
9. Kerns, J. The Difference Between Car Engines. URL: https://www.machinedesign.com/motorsdrives/article/21831984/the-difference-between-car-engines
10.
All about car batteries. URL: https://www.mytyres.co.uk/types-carbatteries.html
11.
How the charging system works. URL: https://www.howacarworks.com/basics/
86
how-the-charging-system-works
12.
Steering Systems (Automobile). URL: http://what-when-how.com/automobile /steering-
systems-automobile/
13.
Ходова частина Шкода Октавія — опис, характерні неісравності, ремонт і
обслуговування.
URL:
https://bibika.in.ua/hodova-chastina-shkoda-oktaviya-opis-harakterni-
neisravnosti-remont-i-obslugovuvannya.html
14.
All About the Carburetor, National Carburetors, Inc. 2461 Rolac Road Jacksonville, Florida
32207. URL: http://www.nationalcarburetors.com/carburetor.html
15.
Nice
Karim,
How
Automobile
Ignition
Systems
Work.
URL:
https://auto.howstuffworks.com/ignition-system4.htm
16.
Common Rail. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Common_Rail
17.
Cooling
System,
Internet
archive.
URL:
https://archive.org/details/Cooling
AndLubricationpadam/mode/2up
18.
Taylor,
D.
How
Does
a
Starter
Motor
Actually
Work?
URL:
https://www.qxcomponents.co.uk/articles/how-does-a-starter-motor-work/
19.
Повністю електричний кросовер XC40 - перший електромобіль. URL: Volvo
https://winner.ua/news/povnisty-elektrichniy-krosover-xc40-pershiy-elektromobil-volvo-na-odinz-naybezpechnishih-na-dorozi
20.
Cash,
W.
Engine
Lubrication
Basics.
URL:
Schedule
You
https://www.machinery
lubrication.com/Read/28819/engine-lubrication
21.
Sowers,
S.
The
Car
Maintenance
Should
Follow.
URL:
https://www.cargurus.com/Cars/articles/the_car_maintenance_schedule_you_should_follow
22.
Випускна
система,
URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%
D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%8
2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
23.
The
Importance
Of
Having
A
Great
Security
System
Installed.
https://www.carlock.co/blog/en/2018/10/08/the-importance-of-having-a-great-car-securitysystem-installed/
87
URL:
Download