Uploaded by isabella.verner

Lyrics and Culture

advertisement
English Speaking Culture
LYRICS
What?
With this project you will be given the opportunity to develop the following:



Understanding of spoken and written English, and also the ability to interpret content.
The ability to express oneself and communicate in English in speech and writing.
The ability to discuss and reflect on living conditions, social issues and cultural features in
different contexts and parts of the world where English is used.
How?
1. In pairs, choose one of the following songs.
a. Hero of War – Rise Against
b. Back in Vietnam – Lenny Kravitz
c. Sunday Bloody Sunday – U2
d. Gimme Hope Joanna – Eddy Grant
e. Blowing in the Wind – Bob Dylan
f. Universal Soldier – Buffy Sainte-Marie
g. Give Ireland Back to the Irish – Paul McCartney
h. Talking About a Revolution – Tracy Chapman
i. Dear Mr.President – Pink
j. Civil War – Gun’s N’ Roses
k. They don´t really care about us – Michael Jackson
l. What's Going On - Marvin Gaye
m. Black Man - Stevie Wonder
n. Dear Mr. President - P!nk
o. Happy Birthday - Stevie Wonder
p. Indian Reservation - Paul Revere and the Raiders
q. Rat Race – Bob Marley and The Wailers
2. Read the lyrics of the song and listen to it (Spotify/YouTube).
3. Summarise what you think the song is about.
4. What inspired the song writer/s?
a) Describe social conditions, cultural traditions, or ways of living, which inspired
the song.
b) What is its background?
c) Reflect upon the lyrics.
d) Do you think the music to the lyrics is of importance?
e) Is the artist a singer/songwriter? Is that of importance?
Presentation
I want you to use a presentation aid. Your presentation should be organised in the following way:
1. Present your song, why you chose it.
2. Play a part of the song (preferably one verse and one chorus)
3. Summarise the lyrics.
4. Describe social conditions, cultural traditions, or ways of living, which inspired the song. What
is its background?
a. Show/read parts of the text. Exemplify and motivate!
b. Reflect upon the lyrics.
c. Do you think the music to the lyrics is of importance?
d. Other comments?
5. Summarise your presentation.
When?
Week
41
Tuesday
42
Start research
Write
Thursday
Introduction
Choose song
Read and summarise the lyrics
Continue writing/preparing for
Presentation
43
Presentation
Presentation
MATRIX
Centralt innehåll
E
C
A
Levnadsvillkor, attityder,
värderingar och
traditioner samt sociala,
politiska och kulturella
förhållanden i olika
sammanhang och delar
av världen där engelska
används.
Du diskuterar översiktligt
några företeelser i olika
sammanhang och delar
av världen där engelska
används, och kan då också
göra enkla jämförelser med
egna erfarenheter och
kunskaper.
Du diskuterar utförligt
några företeelser i olika
sammanhang och delar
av världen där engelska
används, och kan då också
göra välutvecklade
jämförelser med egna
erfarenheter och
kunskaper.
Du diskuterar utförligt och
nyanserat några företeelser
i olika sammanhang och
delar av världen där engelska
används, och kan då också
göra välutvecklade och
nyanserade jämförelser
med egna erfarenheter och
kunskaper.
Muntlig och skriftlig
produktion och
interaktion av olika slag,
även i mer formella
sammanhang, där
eleverna instruerar,
berättar, sammanfattar,
förklarar, kommenterar,
värderar, motiverar sina
åsikter, diskuterar och
argumenterar.
I muntliga och skriftliga
framställningar i olika
genrer kan du formulera dig
relativt varierat, relativt
tydligt och relativt
sammanhängande. Du kan
formulera dig med visst flyt
och i någon mån anpassat
till syfte, mottagare och
situation.
I muntliga och skriftliga
framställningar i olika
genrer kan du formulera dig
relativt varierat, tydligt,
sammanhängande och
relativt strukturerat. Du
kan även formulera dig med
flyt och viss anpassning
till syfte, mottagare och
situation.
I muntliga och skriftliga
framställningar i olika genrer
kan du formulera dig varierat,
tydligt, sammanhängande och
strukturerat. Du kan även
formulera dig med flyt och
viss anpassning till syfte,
mottagare och situation.
Du bearbetar, och gör
förbättringar av, din egen
framställning.
Du bearbetar, och gör
välgrundade förbättringar
av, din framställning.
Du bearbetar, och gör
välgrundade och
nyanserade förbättringar av,
din egen framställning.
I muntlig och skriftlig
interaktion i olika, även mer
formella, sammanhang kan
du uttrycka dig tydligt och
med visst flyt samt med viss
anpassning till syfte,
mottagare och situation.
Dessutom kan du välja och
använda i huvudsak
fungerande strategier som i
viss mån löser problem i
och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig
interaktion i olika, även mer
formella, sammanhang kan
du uttrycka dig tydligt
och med flyt samt med viss
anpassning till syfte,
mottagare och situation.
Dessutom kan du välja och
använda fungerande
strategier som löser
problem i och förbättrar
interaktionen.
I muntlig och skriftlig
interaktion i olika, även
mer formella, sammanhang
uttrycker du dig tydligt,
relativt ledigt och med flyt
samt med anpassning till
syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan du välja
och använda väl fungerande
strategier som löser problem
i och förbättrar interaktionen
och för den framåt på ett
konstruktivt sätt.
Du kan förstå huvudsakligt
innehåll och uppfatta
tydliga detaljer i talad
engelska i varierande tempo
och i tydligt formulerad
skriven engelska, i olika
genrer. Du visar din
Du kan förstå
huvudsakligt innehåll och
uppfatta väsentliga
detaljer i talad engelska i
varierande tempo och i
tydligt formulerad skriven
engelska, i olika genrer. Du
Du kan förstå såväl helhet
som detaljer i talad engelska
i varierande tempo och i
tydligt formulerad skriven
engelska, i olika genrer. Du
visar din förståelse genom att
välgrundat och nyanserat
Bearbetning av egna
muntliga och skriftliga
framställningar för att
variera, tydliggöra och
precisera samt för att
skapa struktur och
anpassa till syftet och
situationen. I detta ingår
användning av ord och
fraser som tydliggör
orsakssammanhang och
tidsaspekter.
Strategier för att bidra
till och aktivt medverka i
diskussioner med
anknytning till samhällsoch arbetslivet.
Talat språk, även med
viss social och dialektal
färgning, och texter som
är instruerande,
berättande,
sammanfattande,
förklarande,
diskuterande,
rapporterande och
argumenterande, även
via film och andra
medier.
förståelse genom att
översiktligt redogöra för,
diskutera och kommentera
innehåll och detaljer samt
genom att med godtagbart
resultat agera utifrån budskap
och instruktioner i innehållet.
visar din förståelse genom
att välgrundat redogöra
för, diskutera och
kommentera innehåll och
detaljer samt genom att med
tillfredsställande resultat
agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet.
redogöra för, diskutera och
kommentera innehåll och
detaljer samt genom att med
gott resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i
innehållet.
Strategier för att lyssna
på olika sätt och med
olika syften.
Du kan välja och med viss
säkerhet använda strategier
för att tillgodogöra dig och
kritiskt granska innehållet i
talad och skriven engelska.
Du kan välja och med viss
säkerhet använda strategier
för att tillgodogöra sig och
kritiskt granska innehållet i
talad och skriven engelska.
Du kan välja och med
säkerhet använda strategier
för att tillgodogöra sig och
kritiskt granska innehållet i
talad och skriven engelska.
Du väljer texter och talat
språk från olika medier och
kan på ett relevant sätt
använda det valda materialet i
din egna produktion och
interaktion.
Du väljer texter och talat
språk från olika medier och
använder på ett relevant
och effektivt sätt det valda
materialet i din egna
produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat
språk från olika medier och
använder på ett relevant,
effektivt och kritiskt sätt det
valda materialet i din egna
produktion och interaktion.
Olika sätt att söka, välja
och kritiskt granska
texter och talat språk.
Link to most of the songs including lyrics:
http://www.sojust.net/songs.html
Download