Uploaded by D D

Latin Orvosi Terminologia

advertisement
1
LATIN ORVOSI TERMINOLÓGIA
(KÉZIRAT)
ÖSSZEÁLLÍTOTTA : RÉPÁS LÁSZLÓ , DEBRECENI EGYETEM, ÁOK IDEGENNYELVI KÖZPONT
2
Tartalomjegyzék
I. fejezet – Keringési rendszer - Systema circulationis
3
II. fejezet – A légzőkészülék – Apparatus respiratorius
25
III. fejezet – Az emésztőkészülék – Apparatus digestorius
33
3
I. fejezet – A keringési rendszer - Systema circulationis
1. A szív
1. Egészítse ki a szöveget a megadott latin szavak, kifejezések segítségével!
sanguis • mediastinum • pericardium • systole • circulatio • septum cordis • endocardium •
atrium cordis dextrum et sinistrum • diastole • cor • myocardium • basis cordis • epicardium •
vasa sanguinea • ventriculus cordis dexter et sinister
A vérkeringés (circulatio) központi szerve a szív (____________), amely a tüdők közötti gátorüregben
(______________) helyezkedik el és ritmikus összehúzódásával (______________) és elernyedésével
(______________) folyamatosan pumpaként biztosítja a vérnek (______________) a véredényekben vagy
vérerekben (________ _____________) való keringését. A szív felső része a szívalap (________ ______),
amely a jobb és bal pitvart (________ _________ __________ et ___________), valamint a szívből ki- és
belépő nagy ereket tartalmazza. A jobb és a bal pitvart valamint a jobb és bal kamrát (_________
_________ _______ et _________) középen a szívsövény (__________ __________) választja el
egymástól. A szív falát a szívburok (_________________) belső lemeze, az ___________________, a
szívizomzat (_______________), és a szívbelhártya (______________) alkotja.
2. Nevezze meg latinul a szív főbb részeit az alábbi szavak segítségével!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
szívalap
___________ _________ (Gen.)
szívcsúcs
___________ _________ (Gen.)
a szív jobb pitvara _________ _________ (Gen.) ______
a szív bal pitvara _________ _________ (Gen.) ______
a szív jobb kamrája _________ _________ (Gen.) ______
a szív bal kamrája _________ _________ (Gen.) ______
a szívburok felső lemeze _______________
szívizom
________________
szívbelhártya
________________
kamraközi sövény ________________ ____________
jobb pitvarkamrai billentyű _______ __________ ________
háromhegyű billentyű _________ ________________
12. a tüdőartéria billentyűje
_________ ________ ________
13. bal pitvarkamrai billentyű _______ __________ ________
kéthegyű billentyű
_________ ________________
14. aortabillentyű
_________ ___________ (Gen.)
aorta apex atrioventricularis2 atrium basis bicuspidalis2 cor dexter3 epicardium endocardium
interventricularis2 myocardium pulmonalis2 septum sinister3 tricuspidalis2 truncus valva
ventriculus
4
3. Nevezze meg latinul a szív főbb részeit az alábbi szavak segítségével!
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
felső üreges véna __________ ________ _____
alsó üreges véna
__________ ________ _____
tüdőartéria
__________ ________
bal tüdőartériák
__________ ________ ______
jobb tüdőartériák __________ ________ ______
bal tüdővénák
__________ ________ ______
jobb tüdővénák
__________ ________ ______
az aorta felszálló része _______ ________ ______
aortaív
__________ ________
kar-fej artériás törzs __________ _______________
bal közös feji verőér _________ _________ _______
__________
26. bal kulcscsont alatti verőér a. _________ _________
aorta arcus arteria ascendens brachiocephalicus3 carotis cavus 3 communis2 dexter3 inferior2
pars pulmonalis2 sinister3 subclavius3 superior2 truncus vena
3. Válassza ki a mondat értelmének megfelelő kifejezést!
A szívbe ömlő két legnagyobb véna a vena cava superior et inferior / venae pulmonales dextrae et sinistrae.
A szív falának belső borító hártyája az endocardium/myocardium.
A truncus pulmonalis oxigéndús / oxigénszegény vért szállít.
A venae pulmonales dextrae et sinistrae oxigéndús / oxigénszegény vért szállítanak.
A szívből kiinduló legnagyobb artéria, amelyet régen „függőérnek” is neveztek, az aorta/truncus pulmonalis.
A bal pitvarkamrai billentyűt másik neve valva tricuspidalis/valva mitralis.
4. Igazak-e az állítások? Ha nem, javítsa az aláhúzott szó cseréjével!
A jobb pitvarkamrai billentyű a valva bicuspidalis.
____ __________________
A systole a szívizom elernyedési fázisa
____
__________________
Az apex cordis a szív felső részén van.
____
__________________
A valva bicuspidalis másik neve mitralis.
____
__________________
A septum interatriale a szív felső részét osztja két részre.
____
__________________
5. Az előző szöveg és az ábra segítségével írja le latin kulcsszavakkal a vér útját a szívben és a
tüdőkben!
vena cava sup. et inf. --> _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5
6. Párosítsa a szív ingertermelő és ingerületvezető részeinek neveit!
Magyar /eponím név
Latin terminus
1 Sinuscsomó
fasciculus atrioventricularis
2 Pitvarkamrai csomó
crus dextrum et sinistrum
3 His-köteg
nodus sinuatrialis
4 Tawara-szárak
nodus atrioventricularis
5 Purkinje-rostok
--
Melléknevek
Sing. Nom.
Repetitio • A melléknevek alanyeseti végződései a különböző
nemekben
nem
masculinum
femininum
-us
-a
-er
-a
-is
-is
-ior
-ior
-ns/-x
-ns/-x
neutrum
-um
-um
-e
-ius
-ns/-x
7. Egyeztesse a melléknev(ek)et a hozzájuk tartozó főnévvel nemben egyes alany esetben!
facies
diaphragmaticus / diaphragmatica / diaphragmaticum
facies
sternocostalis / sternocostale
truncus
pulmonalis / pulmonale
sulcus
coronarius / coronaria / coronarium
arteria
coronarius / coronaria / coronarium dexter / dextra / dextrum
sulcus
interventricularis / interventriculare anterior / anterius
septum
interatrialis / interatriale
vena cordis
magnus / magna / magnum
vena
pulmonalis / pulmonale
sinister / sinistra / sinistrum
superior / superius
ostium
atrioventricularis / atrioventriculare
dexter / dextra / dextrum
musculus
papillaris / papillare
anterior / anterius
trabecula
carneus / carnea / carneum
chorda
tendineus / tendinea / tendineum
auricula
m.
cuspis
crus
pars
sinus
ostium
ligamentum
anulus
dexter 3
papillaris 2 + posterior 2
septalis 2
dexter 3
membranaceus 3
coronarius 3
atrioventricularis2 + sinister 3
arteriosus 3
fibrosus 3 + sinister 3
________________ ________________
________________ ________________ _______________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________
________________ ________________ _________________
________________ _________________
________________ _________________ ________________
6
Repetitio • A declinatiók áttekintése
Szótári
a, ae f
us/er, i m um, i n
alak
Declinatio
I.
II.
Nem
f
m
n
Sg. Nom.
vena
ramus
mentum
Sing. Gen.
venae
rami
menti
Pl. Nom.
venae
rami
menta
Plur. Gen. venarum ramorum mentorum
Sg. Nom.
-a
-us/-er
-um/-on
Sing. Gen.
-ae
-i
-i
Plur.Nom.
-ae
-i
-a
Plur. Gen.
-arum
-orum
-orum
vegyes, -is vegyes,-is
m/f
n
III.
m/f/n
pes
os
pedis
ossis
pedes
ossa
pedum
ossium
vegyes
vegyes
-is
-is
-es
-a/-ia
-um/-ium -um/-ium
us, us m/f
u, us n
es, ei f
n
genu
genus
genua
genuum
-u
-us
-ua
-uum
V.
f
caries
cariei
caries
carierum
-es
-ei
-es
-erum
IV.
m/f
arcus
arcus
arcus
arcuum
-us
-us
-us
-uum
8. Alkosson birtokos szerkezeteket!
aortaszájadék
ostium + aorta
____________________
szívsövény
septum + cor
____________________
pitvarfülcse
auricula + atrium
____________________
a szívcsúcs bemetszése
incisura + apex + cor ____________________
a szív kis vénája
vena + cor + parvus 3 ____________________
a vénák (Plur!) öble
sinus + vena
____________________
a véna billentyűje
valvula + vena
____________________
a szív kamrái (Plur!)
ventriculus + cor
____________________
a szív pitvarai (Plur!)
atrium + cor
____________________
az aortabillentyűk (Plur!) szűkülete
stenosis + valvula + aorta __________________
a billentyűk elégtelensége
insufficientia + valvula ____________________
9. Adja meg a kifejezések kért alakját!
Sing. Nom.
-->
Plur. Nom.
vena pulmonalis dextra
_________________ _______________ ________________
valvula semilunaris
_________________ ______________
vas sanguineum
_________________ _______________
sinus arteriosus
_________________ _______________
trabecula carnea
_________________ _______________
musculus papillaris posterior
_________________ _______________ _________________
chorda tendinea
_________________ _______________
Plur. Nom.
-->
Sing. Nom.
nodi lymphatici
_________________ _______________
aa. pulmonales sinistrae
_________________ _______________ __________________
aa. carotides communes
_________________ _______________ __________________
mm. pectinati
_________________ _______________
vv. anteriores
__________________ ______________
nodi lympahtici phrenici superiores
__________________ ______________ ______________ _________
7
A háromvégű melléknevek ragozása
Szótári a.
Decl.
nem
Sing. Nom.
Sing. Gen.
Plur. Nom.
Plur. Gen.
internus
II.
m
internus
interni
interni
internorum
interna
I.
f
interna
internae
internae
internarum
internum
II.
n
internum
interni
interna
internorum
-us/-er
II.
m
-us/-er
-i
-i
-orum
-a
I.
f
-a
-ae
-ae
-arum
-um
II.
n
-um
-i
-a
-orum
A kétvégű melléknevek ragozása
medialis
Decl.
III.
Nem
m/f
Sg. Nom. medialis
Sing. Gen. medialis
Pl. Nom.
mediales
Plur. Gen. medialium
mediale
III.
n
mediale
medialis
medialia
medialium
-is
III.
m/f
-is
-is
-es
-ium
-e
III.
n
-e
-is
-ia
-ium
superior
III.
m/f
superior
superioris
superiores
superiorum
superius
III.
n
superius
superioris
superiora
superiorum
-ior
III.
m/f
-ior
-ioris
-iores
-iorum
-ius
III.
n
-ius
-ioris
-iora
-iorum
Az egyvégű melléknevek ragozása
Szótári a.
Decl.
Nem
Sg. Nom.
Sing. Gen.
Pl. Nom.
Plur. Gen.
permanens
III.
m/f
permanens
permanentis
permanentes
permanentium
III.
n
permanens
permanentis
permanentia
permanentium
-ns
-ns
III.
m/f
-ns
-ntis
-ntes
-ntium
III.
n
-ns
-ntis
-ntia
-ntium
-x
-x
(simplex) (simplex)
III.
III.
m/f
n
-x
-x
-cis
-cis
-ces
-cia
-cium
-cium
10. Állítsa össze a kifejezéseket a megadott szavakból
jobb pitvar fülcse
(auricula, atrium, dextrum 3)
__________________________________
a tüdőartéria öble
__________________________________
(sinus, truncus, pulmonalis 2)
a kamraközi sövény hártyás része (pars, membranaceus 3, septum, interventricularis 2)
__________________________________
az alsó üreges véna billentyűje (valvula, vena, cavus 3, inferior) __________________________________
a sinus coronarius szájadéka
ostium ____________________________
az üreges vénák öble (sinus, vena, cavus 3)
__________________________________
a felső üreges véna szájadéka (ostium)
ostium ____________________________
a conus arteriosus ága (ramus)
__________________________________
a sinuscsomó ága (ramus, nodus, sinuatrialis 2)
__________________________________
a szív bal kamrájának infarktusa (infarctus, ventriculus, sinister 3, cor) _____________________________
a félhold alakú billentyű nodulusa (nodulus, valvula)
nodulus ____________________________
a jobb kamra elülső vénái
___________________________________
a szívburok haránt öble (sinus)
sinus _______________________________
a foramen ovale billentyűje
valvula ______________________________
8
Szójegyzék I.1. - A szív – Cor
Latin
aorta, aortae f
apex, apicis m
arcus, arcus m
arteria, ae f
arteriosus 3
ascendens (ascendentis)
atrioventricularis 2
atrium, atrii n
auricula, ae f
basis, basis f
bicuspidalis 2
carneus 3
carotis, carotidis f
cavus 3
chorda, ae f
circulatio, onis f
communis 2
conus, i m
cor, cordis, n.
coronarius 3
crus, cruris n
cuspis, cuspidis f
descendens (-ntis)
diaphragmaticus 3
diastole, es f
endocardium, -ii, n
epicardium, -ii n
facies, ei f
fossa, ae f
glandula, ae f
incisura, ae f
infarctus, us m
insufficientia, ae f
interatrialis 2
interventricularis 2
lympha, ae f
lymphaticus 3
lymphoglandula, ae f
magnus 3
mediastinalis 2
mediastinum, i, n
medius 3
mitralis 2
myocardium, -ii n
nodus lymphaticus
Magyar
függőér, a legnagyobb artéria
csúcs
ív
verőér, ütőér
artériás
felszálló
pitvar-kamrai
pitvar
fülcse, fülkagyló
alap
kéthegyű
hús-, izom- (mnév)
nyaki verőér
üreges
húr
keringés
közös
kúp alakú struktúra
szív
koszorús
szár, lábszár
hegye, csúcsa vminek, “vitorla”
leszálló
rekeszizommal kapcsolatos
tágulási, telődési fázis
szívbelhártya
a szívburok belső lemeze
felszín, arc
árok
mirigy
bemetszés
infarktus
elégtelenség
pitvarok közötti
kamrák közötti
nyirok
nyirok- (mnév)
nyirokmirigy
nagy
gátorüreggel kapcsolatos
gátorüreg
középső, közepes
mitra azaz püspöksüveg alakú
szívizom
nyirokcsomó
9
Latin
nodus sinuatrialis
nodus, i m
obliquus 3
ostium, ii n
ovalis 2
papillaris 2
parvus 3
pericardium, -ii, n
pulmonalis 2
ramus, i m
sanguineus 3
sanguis, -inis m
semilunaris 2
septum, i n
sinuatrialis 2
sinus, us m
stenosis, is f
sternocostalis 2
sulcus, i m
systole, es f
tendineus 3
trabecula, ae f
truncus brachiocephalicus
truncus pulmonalis
truncus, i m
valva, ae f
valvula, ae f
vas, vasis, n. (pl. vasa, -orum)
vasculum, i n
vena, ae f
ventriculus, i m
Magyar
sinus csomó (SA-cs.),
csomó
ferde
szájadék
tojásdad, ovális
szemölcs- (mnév)
kicsi, kis
szívburok
tüdő- (mnév)
ág
vér- (mnév)
vér
félhold alakú
sövény
az öböllel és a pitvarral kapcsolatos
öböl, üreg
szűkület
a szegycsonttal és a bordákkal kapcsolatos
barázda
összehúzódás
ín- (mnév), inas
izomköteg, “kis gerenda”
“névtelen” verőér
tüdőartéria
törzs
billentyű
billentyű
ér, véredény
kis ér, erecske
visszér, gyüjtőér
kamra
10
2. Vérerek – Vasa sanguinea
1. Főbb artériák és vénák- Egyeztesse a mellékneveket, és írja melléjük, melyik testrészt vagy
szervet látja el!
A. subclavius 3 + sinister 3

A. subclavia sinistra____
bal kulcscsont alatti
Truncus brachiocephalicus 3

___________________________
_________________
A. carotis + communis 2 + dexter 3

___________________________
_________________
A. axillaris 2

___________________________
_________________
A. brachialis 2

___________________________
_________________
___________________________
_________________
A. circumflexus 3 + humeri + posterior 2 
A. profundus 3 + brachium (Gen.)

___________________________
_________________
A. interosseus 3 + communis 2

___________________________
_________________
Rete arteriosus 3 + cubitus (Gen.)

___________________________
_________________
A. collateralis 2 + ulnaris 2 + superior 2 
___________________________
_________________
A. recurrens 1 + radialis 2

___________________________
_________________
Arcus palmaris 2 + profundus 3

___________________________
_________________
A. digitalis 2 + palmaris 2 + proprius 3 
___________________________
_________________
Pars thoracicus 3 + aorta (Gen.)

___________________________
_________________
Truncus coeliacus 3

___________________________
_________________
A. renalis 2

___________________________
_________________
A. mesentericus 3 + superior 2

___________________________
_________________
Pars abdominalis 2 + aorta (Gen.)

___________________________
_________________
A. iliacus 3 + externus 3

___________________________
_________________
A. femoralis 2

___________________________
_________________
A. popliteus 3

___________________________
_________________
A. tibialis 2 + anterior 2

___________________________
_________________
A. fibularis 2/ peroneus 3

___________________________
_________________
A. arcuatus 3 pes (Gen.)

___________________________
_________________
V. jugularis 2 + externus 3

___________________________
_________________
V. brachiocephalicus 3 + dexter 3

___________________________
_________________
___________________________
_________________
Plexus venosus 3 + dorsalis 2 + manus (Gen.)
V. subclavius 3 + sinister 3

___________________________
_________________
V. medianus 3 + cubitus (Gen.)

___________________________
_________________
V. hepaticus 3

___________________________
_________________
V. ovaricus 3

___________________________
_________________
V. testicularis 2

___________________________
_________________
V. renalis 2

___________________________
_________________
V. lienalis 2 / splenicus 3

___________________________
_________________
V. mesentericus 3 + superior 2

___________________________
_________________
V. saphenus 3 + magnus 3

___________________________
_________________
Plexus haemorrhoidalis 2

___________________________
_________________
11
2. Állítsa össze az erek nevét a főnevek birtokos esetének alkalmazásával!
Magyar
Latin
a szív legkisebb vénája (v., cor, minimus 3)
_________________
az agy elülső artériája (a., cerebrum, anterior 2)
_________________
a láb dorsalis verőere (a., dorsalis 2, pes)
_________________
a kar mély vénája
(v., profundus 3, brachium)
_________________
a májkapu visszere
(v. porta, hepar)
_________________
erek erei
(vas, vas)
_________________
a könyök középső vénája (v., medianus 3, cubitus)
_________________
3. Melyik főnév melléknévi alakját látja a véredény nevében? Állapítsa meg a melléknévképzőt!
Véredény
Főnév
Melléknévképző
v. femoralis
__________________
_____________
a. brachialis
__________________
Melléknévképzők
a. buccalis
__________________
v. labialis superior
__________________
-acus 3
v. lumbalis
__________________
v. nasalis externa
__________________
-alis 2
v. trachealis
__________________
-aris 2
a. axillaris
__________________
_____________
v. maxillaris
__________________
-arius 3
v. hepatica
__________________
_____________
v. ovarica
__________________
-eus 3
v. phrenica
__________________
-osus 3
sinus caroticus
__________________
a. iliaca
__________________
_____________
v. cardiaca
__________________
a. poplitea
__________________
_____________
a. coronaria
__________________
_____________
plexus venosus
__________________
_____________
rete arteriosum
__________________
4. Képezzen melléknevet a főnevekből, majd használja őket a megadott főnév jelzőjeként!
Főnév
Melléknév
Jelzős szerkezet
aorta
aorticus, -a, um
plexus aorticus
+ acus 3
_________________
nervus ___________________
mesenterium +-icus 3
_________________
vena ______________________
vasculum
+-aris 2
_________________
systema ___________________
ren
+-alis 2
_________________
vena ______________________
ilium
+-acus 3
_________________
musculus ___________________
axilla
+-aris 2
_________________
fossa ______________________
abdomen
+-alis 2
_________________
pars ______________________
singcsont
+-aris 2
_________________
nervus ____________________
pofa
+ -alis 2
_________________
arteria ____________________
csigolya
+ -alis 2
_________________
arteria ____________________
talp
+-aris 2
_________________
arcus _____________________
vér
+ -eus 3
__________________
vas _______________________
cardia
12
Repetitio A melléknévragozás áttekintése
Declinatio
I.
II.
Nem
f
m
n
Sing. Nom.
-a
-us / -er
-um
Sing. Gen.
-ae
-i
-i
Plur. Nom.
-ae
-i
-a
Plur. Gen.
-arum
-orum
-orum
III. (msh. tő)
m/f
n
-ior
-ius
-is
-is
-es
-a
-um
-um
III.(-i tő)
m/f
n
-is/-ns
-e/-ns
-is
-is
-es
-ia
-ium
-ium
5. Egyeztesse a melléknevet a főnévvel nemben, majd tegye többes szám alany esetbe a
kifejezést!
Singularis Nom.
Pluralis Nom.
vena hepatic____ (us/a/um)
arteria digital____ (is/e) dorsal____ (is/e)
vas lymphatic____ (us/a/um)
valvula semilunar____ (is/e)
vena perforans
vas efferens
vena tibial____ (is/e) poster___ (ior/ius)
vena intercostal____ (is/e) anter___ (ior/ius)
nodus lymphatic___(us/a/um) cervical___ (is/e)
profund___(us/a/um)
vas sanguine____ (us/a/um)
6. Állítsa össze a birtokos szerkezeteket! Fordítsa le őket! Segítségül néhány új szó jelentése:
aneurysma, matis n - verőértágulat
infarctus, us m - infarktus, érelzáródás miatti
angina, ae f- szorító fájdalom
szövetelhalás
bifurcatio, onis f - kettős villa alakú elágazás
stenosis, is f - szűkület
insufficientia, ae f - elégtelenség
hypertrophia, ae f - túltengés, megnagyobbodás
thrombosis, is f - vérrögképződés
insufficientia (valva bicuspidalis)
____________________
aneurysma (valva aortae)
____________________
bifurcatio (truncus pulmonalis)
____________________
thrombosis (vena hepatica)
____________________
aneurysma (arteria carotis)
____________________
angina (pectus)(!)
____________________
stenosis (ostium arteriosum sinistrum) ____________________
hypertrophia (ventriculus cordis dexter)____________________
13
Szójegyzék I.2. - Vérerek – Vasa sanguinea
Latin
1 abdominalis 2
2 afferens (afferentis)
3 arcuatus 3
4 arcus, us m
5 arteriosus 3
6 arteriosus 3
7 axillaris 2
8 brachialis 2
9 brachiocephalicus 3
10 buccalis 2
11 cardiacus 3
12 caroticus 3
13 cerebrum, i n
14 circumflexus 3
15 coeliacus 3
16 collateralis 2
17 coronarius 3
18 cubitus, i m
19 digitalis 2
20 efferens (efferentis)
21 femoralis 2
22 fibularis 2 / peroneus 3
23 fossa, ae f
24 haemorrhoidalis 2
25 hepar, hepatis n
26 hepaticus 3
27 humerus, i m
28 ilealis 2
29 iliacus 3
30 interosseus 3
31 jugularis 2
32 labialis 2
33 lienalis 2 / splenicus 3
34 lumbalis 2
35 manus, us f
36 maxillaris 2
37 mesentericus 3
38 mesenterium, ii n
39 nasalis 2
40 ovaricus 3
41 palmaris 2
42 pars, partis f
43 perforans (perforantis)
Magyar
hasi
odavezető
ívelt, íves
ív
artériás
artériás
hónalj- (mnév)
kar- (mnév)
karhoz és fejhez tartozó
pofa- (mnév)
szívhez tartozó
feji verőérhez tartozó
agy
körülívelt, hajlított
hasüregi
oldalsó, kétoldali
koszorús
könyök
ujj- (mnév)
elvezető
comb- (mnév)
szárkapocs- (mnév)
árok
aranyeres
máj
máj- (mnév)
karcsont
csípőbél- (mnév)
csípőcsonti
csontok közötti
nyaki,
ajak- (mnév)
lép- (mnév)
ágyéki
kéz
felső állcsonti
bélfodor- (mnév)
bélfodor
orr- (mnév)
petefészek- (mnév)
tenyéri
rész
átfúró
14
Latin
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
pes, pedis m
phrenicus 3
plantaris 2
plexus, us m
popliteus 3
porta, ae f
proprius 3
radialis 2
recurrens (recurrentis)
renalis 2
renalis 2
rete, retis n
sanguineus 3
saphenus 3
subclavius 3
systema, matis n
testicularis 2
thoracicus 3
tibialis 2
trachealis 2
ulnaris 2
vas, vasis n (Plur. vasa, vasorum)
vascularis 2
venosus 3
vertebralis 2
Magyar
láb, lábfej
rekesz- (mnév)
talpi
fonat
térdhajlati
kapu
saját
orsócsonti
visszahajló
vese- (mnév)
vese
háló(zat), rece
vér- (mnév)
szafénusz (comb-, ill. lábszárvéna)
kulcscsont alatti
rendszer
here- (mnév)
mellkasi
sípcsonti
légcső- (mnév)
singcsonti
ér, edény
ér- (mnév)
vénás
csigolya- (mnév)
15
Görög szótövek, prae- és suffixumok
A klinikai terminológia az orvosi szakágak, betegségek, tünetek, sebészeti eljárások nevében
legtöbbször a testrészek, szervek nevét görög megfelelőjük segítségével képezi. Pl. dens –
odontologia; caput, - hydrocephalus; nasus, - rhinitis, auris, - otitis, etc. Ezért praktikus a latin
elnevezéssel párhuzamosan a megfelelő görög eredetű klinikai tövet is megjegyezni. Az orvosi
tudományágak neveit általában a –logia/iatria görög szóvégződésekkel képezik. Egy testrész vagy
szerv gyulladását például úgy fejezi ki, hogy a görög szótőhöz illeszti az -itis suffixumot.
Végződés
Jelentése
-logia
tan, tudomány (<logosz)
-iatria
gyógyászat (<iatér: orvos)
-itis
gyulladás
1. Töltse ki a táblázatot!
Orvosi tudományág
Magyar megfelelője
Latin megfelelője
stomatologia
szájsebészet, klinikai fogászat
os
gynaecologia
andrologia
ophthalmologia
pathologia
paediatria
myologia
dermatologia
otorhinolaryngologia
psychiatria
neurologia
2. Minek a gyulladására utalnak a következő nevek?
stomatitis aphthosa
___________________
otitis media
_____________________
rhinitis allergica
___________________
hepatitis
_____________________
3. Alkalmazza az –itis végződést a görög szótövekkel a példa szerint!
Latin
Görög tő
Gyulladása
Latin
Pl. nasus
rhin-
rhinitis
nervus
os
mamma
articulatio
ventriculus
Görög tő
Gyulladása
16
4. Alkosson további gyulladásneveket a szójegyzék alapján!
vesegyulladás
____________________
bőrgyulladás
__________________
májgyulladás
____________________
visszérgyulladás
__________________
vékonybélgyulladás
____________________
izomgyulladás
__________________
vastagbélgyulladás
____________________
köldökgyulladás
__________________
5. Válaszoljon a kérdésekre!
Minek a fájdalma a neuralgia?
__________________
Mit vizsgálnak a colonoscopia során?
__________________
Mit ír le a syndesmologia?
__________________
Milyen alakú a proc. mastoideus?
___________________
Minek a megnagyobbodása az acromegalia?
__________________
6. Igaz vagy hamis?
A hajnövés zavara a trichosis.
_______
___________________
A n. phrenicus a halántéki lebenyt beidegző ideg.
_______
___________________
A dactylogramm a tenyérről készült röntgenkép.
_______
___________________
A podagra a térd görcsös fájdalma.
_______
___________________
A sztetoszkóp a mellkason történő hallgatózásos vizsgálat eszköze.
______ _____________
A splenomegalia a máj megnagyobbodása.
_______
___________________
A prognathia a fülek előreállását jelenti.
_______
___________________
7. Egészítse ki a mondatokat!
Az angiographia az __________________ készít képet.
A dermatomycosis a _________________ gombás fertőzése.
A splenomegalia a ___________________ megnagyobbodása.
A pneumonia a ___________________ gyulladásos betegsége.
Az ophthalmoscoppal a _______________ vizsgálják.
Az enterocolitis a ____________________ és a _____________________ gyulladása.
A myoma az __________________ szövet jóindulatú daganata.
A nephropathia a ________________ krónikus betegsége.
A neurológus ___________________ betegségeinek szakorvosa.
Az acrocyanosis a _________________ kékes elszíneződése.
17
Feladatok praefixumokkal és suffixumokkal
1. Adja meg a praefixumok, előtagok jelentését illetve egészítse ki a terminusokat ezekkel!
A hypertrophia ventriculi dextri cordis diagnózis esetén a szív jobb kamrája _____________ a normálisnál.
A hypertonia / hypertensio ___________ vérnyomást jelöl.
A _______tonia / ______tensio túl alacsony vérnyomást jelöl.
A ______stole a szív összehúzódása.
Az endocardium a szív falának _________ rétege, vagy más szóval a _______________
Az epicardium a szívre _________boruló savós hártya
A ______cardium a szívet körülvevő hártya, vagy más szóval a szívburok.
Az endarteritis az artériafal ________ hártyájának gyulladása.
Az anaemia aplastica során a vérképző sejtek működésének ________ miatt vér________ alakul ki.
Az arrhythmiás betegnek ritmus___________ az érverése.
Az insufficientiae valvulae esetén a billentyű elég_______ záródása áll fenn.
A pars ___scendens aortae az aorta leszálló része.
Az _________vénás injekciót a vénán belülre adják.
A tachycardia esetén a beteg szíve ____________ ver,
_________cardia esetén pedig a beteg szívverése lassú.
2. Gyulladások
phlebitis
___________________________
vasculitis/angiitis
___________________________
______________________
szívizomgyulladás
pericarditis
___________________________
______________________
szívbelhártyagyulladás
lymphadenitis
___________________________
______________________
nyirokérgyulladás
3. Mit jelentenek az alábbi, szívvel kapcsolatos kifejezések?
cardialgia
cardiomyorrhaphia
cardiectasia
cardiomalacia
cardioplegia
cardiomegalia
cardiographia
cardiomyopathia
cardiograph
cardiomyoplastica
cardiogramm
cardiorrhexis
cardiosclerosis
cardioptosis
cardiocele
cardiologia
18
4. Adja meg a végződéseket az alábbi, erekkel kapcsolatos kifejezésekben!
angi_________
érgörcs
angi_________
érszűkület
angi_________
érgyulladás
angi_________
érrészlet műtéti eltávolítása
angi_________
érdaganat
angi_________
érfájdalom
angi_________
értágulat
angi_________
ér varrattal való helyreállítása
angi_________
érrendszer kontrasztanyagos képalkotó vizsgálata
angi_________
érelmeszesedés
arteri_________
artériakő
arteri_________
artéria műtéti megnyitása
phleb_________
vénás vérzés
phleb_________
visszértágulat
5. Párosítsa a vér állapotait jelző kifejezéseket a jelentésükkel!
1 anaemia
a vér alacsony nátriumion szintje
2
hyperaemia
a keringő vér össztérfogatának kóros csökkenése
3
hypercalcaemia
húgyvérűség, a vese működésének zavara miatt kaialkuló állapot
4
hyperglykaemia
a vér alacsony káliumion szintje
5
cholaemia
testrész v. szerv helyi vérszegénysége a vérellátás akadályozottsága miatt
6
bilirubinaemia
a vér normálisnál magasabb kalciumion tartalma
7
hypokalaemia
vérszegénység, a vörösvérsejtek számának csökkenése
8
hyponatraemia
epefesték jelenléte a vérben
9
hypovolaemia
vérbőség
10 leukaemia
fehérvérűség, a fehérsejt-képző rendszer kóros burjánzása
11 uraemia
bilirubin/epefesték jelenléte a vérben
12 ischaemia
kórosan magas vércukorszint
19
Szójegyzék - Görög szótövek
Görög/klinikai tő
acradenandrangianthroparthrcardicephalchirchondrcol-, colondactylderma, dermatentergastrgenignathgon- (gonu)
gyn-, gynaechaem-, haematlaparlymphmastmy-, myosmyelnephrneuromphalophthalmosteotpaed-, pedpathphlebphrenpneumonpodpsychrachirhinsomatsplenspondylstethstomatsyndesmthrombtrich-
Magyar
végtag, vég
mirigy
férfi
ér
ember
ízület
szív
fej
kéz
porc
vastagbél
ujj
bőr
vékonybél
gyomor
áll
felső állcsont
térd
nő, asszony
vér
has
nyirok
emlő
izom
velő
vese
ideg
köldök
szem
csont
fül
gyerek, fiú
betegség
visszér, véna
rekeszizom
tüdő
láb, lábfej
elme
gerincoszlop
orr
test
lép
csigolya
mellkas felső része
száj
szalag
vérrög, véralvadás
haj
Példa
acromegalia
adenoma
androgén
angiográf
anthropologia
arthritis
cardiologia
hydrocephalus
chiropractica
chondroblast
colonoscopia
dactylogramm
dermatitis
enteritis
gastritis
progenia
gnathologia
gonalgia
gynecomastia
haematologia
laparoscopia
lymphocyta
mastoideus 3
myologia
myeloblast
nephrologia
neurologia
omphalitis
ophthalmologia
osteoporosis
otitis
paediatria
pathologia
phlebitis
N phrenicus
pneumonia
podagra
psychiatria
rachitis
rhinitis
somaticus
splenomegalia
spondylodesis
stethoscop
stomatitis
syndesmologia
thrombosis
trichosis
Praefixumok,
a-, anbradyanti-/antdeendoepihyperhypoinintraischleukperisyn-/sym- /systachySuffixumok,
-aemia
-algia
-cele / -kele
-ectasia
-ectomia
-gramm
-graph
-graphia
-itis
-lith
-logia
-malacia
-megalia
-oma
-osis
-pathia
-plastica
-plegia
-ptosis
-rrhagia
-rrhaphia
-rrhexis
-sclerosis
-scop
-scopia
-spasmus
-stenosis
-tensio/-tonia
-tomia
-uria
előtagok
-talan, -telen
lassú
ellen
lebelső
rajta,
felett, túl nagy, túl magas
alatt, túl alacsony
-talan, -telen
belül, bele
akadályozott
fehér
körül
össze, együtt
gyors
utótagok
vér
fájdalom
sérv
tágulat
kivágás, eltávolítás
kép, rajz,
képalkotó eszköz
képalkotó eljárás
gyulladás
kő
tan, tudomány
lágyulás
megnagyobbodás
daganat
kór, kóros folyamat
bántalom
helyreállító műtét
bénulás
süllyedés
erős vérzés
varrat
szakadás
meszesedés, keményedés
tükör, vizsgáló eszköz
tükrözéses vizsgálat
görcs
szűkület
nyomás,
vágás, megnyitás
vizelet állapota
20
Klinikumi terminusok a szív- érrendszer témaköréből
1. Párosítsa a latin klinikumi kifejezéseket a jelentésükkel!
Latin terminus
Magyar jelentés
1 cor pulmonale
ischaemiás sántítás az alsó végtag artériáinak szűkülete miatt
2 extrasystole
szívkamra megnagyobbodása
3 regurgitatio
testrész helyi vérszegénysége a vérellátás akadályozottsága miatt
4 haemangioma
verőértágulat az érfal gyengesége következtében
5 atherosclerosis
az erek általi vérellátás hiányában fellépő szövetelhalás
6 thromboangiitis obliterans
az ér belhártyájának érelzáródást okozó trombózisos gyulladása
7 avascularis necrosis
a kisvérköri keringés zavara miatt fellépő másodlagos szívbántalom
8 ecchymosis
a szív ritmuson kívüli, korai összehúzódása
9 claudicatio
a vérereknek újonnan képződő erekből álló jóindulatú daganata
10 hypertrophia ventriculi
az artériafal megkeményedésével járó érelmeszesedés
11 ischaemia
diffúz bőrvérzés
12 aneurysma
a vér visszafolyása a billentyűnél
2. Adja meg a latin terminus magyar jelentését
Latin terminus
Magyar jelentés
1 collapsus
2 nodus haemorrhoidalis
3 insufficientia cordis congestiva
4 angina pectoris
5 echocardiographia
6 auscultatio
7 acrocyanosis
8 occlusio arteriae coronariae
9 thrombophlebitis
10 palpitatio
3. Adja meg a latin terminust a jelentése alapján
Latin terminus
Magyar jelentés
érverés
vizenyő, a sejtek közötti folyadék-felhalmozódása
értágítás, értágulás
vérömleny, vérdaganat
az ér átmérőjének szűkítése
a véráramban tovasodródó, beékelődött, eret elzáró anyag (vérrög, zsír)
verőér elzáródása miatti izomelhalás
vérrög
visszeres csomó, görcsér
szapora szívverés
21
4. Magyarázza meg és elemezze terminológiai szempontból az aláhúzott szavakat!
A pitvarfibrilláció a leggyakoribb nem szűnő szívritmuszavar. Bár a betegek nemritkán a szívritmus okozta
hemodinamikai zavar tünetei miatt jelentkeznek az orvosnál, a betegség fő veszélye az artériás
thromboembolia és az ischaemiás stroke kockázatának fokozódása, a bal pitvarban képződő thrombusokból
származó embolizáció miatt. A ritmuszavar mintegy ötszörösére növeli a stroke kockázatát, ami körülbelül
4,5%-os éves abszolút kockázatot jelent, bár a stroke pontos éves kockázata <1% és >12% között változik,
bizonyos klinikai és echokardiográfiával kimutatható kockázatai tényezők meglétének vagy hiányának
függvényében. Klinikai vizsgálati adatok szerint a paroxysmalis pitvarfibrillációban szenvedők kockázata
megegyezik a tartósan fibrillálókéval. Azonos kritériumok alapján határozhatók meg a nagy kockázatú betegek
is, bár az nem tisztázott még, hogy a paroxysmusok gyakorisága és időtartama befolyásolja-e a kockázatot.
pitvarfibrilláció:_____________________
paroxysmalis: _______________________
thromboembolia:____________________
paroxysmus:________________________
ischaemiás:_________________________
A thromboprofilaxis érdekében végzett kockázat szerinti besorolás számos módszerrel végezhető. A klinikai
kockázati tényezők a legtöbb esetben segítenek a besorolásban. Bár az echokardiográfia nem feltétlenül
elvégzendő vizsgálat, kétség esetén segíthet a kockázati besorolás pontosításában. Összesen 1066,
pitvarfibrillációban szenvedő beteg echokardiográfiás vizsgálata alapján a kétdimenziós vizsgálattal a
közepesen súlyos vagy súlyos bal kamrai diszfunkció bizonyult a stroke-kockázatot előrejelző egyetlen
független tényezőnek. Az M-módú vizsgálattal meghatározott bal pitvari méret nem bizonyult független
előrejelzőnek a többváltozós elemzésben. Transoesophagealis echokardiográfiára ritkán van szükség a
kockázat szerinti besoroláshoz, de a „nagy kockázatra” utaló jelek közé tartozik az echodenz spontán
echokardiográfiás kontraszt (gyakran társul kis áramlási sebességgel a fülcsében, ami stasisra utal), a bal pitvari
fülcsében thrombus jelenléte, és komplex plakk az aortán.
thromboprofilaxis: _________________________
thrombus:__________________________
transoesophagealis: ________________________
plakk:______________________________
echokardiográfia: __________________________
echodenz: __________________________
A teljes dózisú antikoaguláns kezelés egyik lehetséges veszélye a súlyos vérzés, beleértve az intracranialis
vérzést is. Az első öt primer prevenciós vizsgálat és egy későbbi szekunder prevenciós vizsgálat
metaanalízisének eredményei szerint a haemorrhagiás stroke kockázata alig nőtt évi 0,1%-ról 0,3%-ra.
Gyakrabban észleltek súlyos vérzéseket idősebb betegeknél és azok esetében, akik intenzívebb antikoaguláns
kezelést kaptak. A nemrég végzett további vizsgálatokban megerősítették a vérzéses szövődmények fokozott
kockázatát olyan betegeknél, akiknél az INR 3-nál nagyobb volt.
antikoaguláns: ______________________________
intracranialis:________________________________
haemorrhagiás:______________________________
http://www.lam.hu/folyoiratok/lam/0301/17.htm
22
Akut stroke korai antikoaguláns kezelése, haemodilutio, neuroprotektív kezelés
Teljes dózisú, korai intravénás heparinkezelés akut ischaemiás stroke-ban nem ajánlott. Bizonyos esetekben
azonban, a vérzéses szövődmények lehetőségének szem előtt tartásával javasolható (IV. szintű bizonyíték).
Ilyenek:
a. olyan kardiális embolizáció, ahol kifejezetten nagy az újabb embolizáció veszélye (műbillentyű,
szívizominfarktus fali thrombussal, bal pitvari thrombus, pitvarfibrilláció);
b. az extracranialis artériák tüneteket okozó dissectiója;
c. tünetekkel kísért érszűkület műtéte előtt;
d. crescendo TIA és progresszív stroke egyes eseteiben; e sinus- (véna-) thrombosis esetén;
f. az extra- vagy intracranialis artériák tüneteket okozó, szignifikáns szűkülete esetén;
g. thrombophilia eredetű stroke-syndromák esetén (protein S- és C-hiány, APC-rezisztencia).
haemodilutio: ___________________
extracranialis artériák dissectioja: _______________
neuroprotektív:__________________
thrombophilia: _____________________
Esetismertetés: Szívinfarktus szisztémás lupus erythematosusban
Az 56 éves, régóta ismerten SLE-s nőbeteg egy hete tartó
lázas felső légúti infekcióval került kórházba. A
szívbelhártya-gyulladás: __________________
laboratóriumi
emelkedett
vérszegénység: _________________________
normochrom
anaemiát,
érelzáródás: ___________________________
értékeket
mutattak
szíven kívüli, szív melletti: ________________
(transzamináz, ALP, gamma-GT). Hasi ultrahang-, majd
mellkas-CT-vizsgálat történt, ahol kétoldali pleuralis és
mellkasfalon keresztül végzett UH:
_____________________________________
pericardialis
szorító mellkasi fájdalom: _________________
süllyedést,
emelkedett
vizsgálatok
jelentősen
normocyter
májfunkciós
folyadék,
bal
oldali
paracardialis
kötegárnyékok látszottak. Ezt követően transthoracalis
elégtelenség: __________________________
echokardiográfia
közepes
recsegés, ropogás: ______________________
mennyiségű (12-17 mm) pericardialis folyadékgyülemet
helyi vérellátási zavar: ___________________
és a mitralis billentyű mellső vitorlájának a kamrai
koszorúérvizsgálat: _____________________
(TTE)
történt,
ami
felszínén 12×7 mm-es emboliaveszélyes vegetációt
mutatott. A klinikai kép és a leletek alapján infektív
endocarditis, illetve az SLE aktiválódása merült fel, ezért
nyelv alatt alkalmazott: _________________
ismételt szűkület: _____________________
fejlődésben visszamaradott: _____________
iv. antibiotikus (penicillinallergiája miatt Vancomycin) és
szteroidkezelést kezdtek. Pár nappal később anginás
panasza jelentkezett, amely sublingualis nitrátra
megszűnt. EKG-ján (1. ábra) anterior ischaemiás jelek
látszottak a felvételi EKG-val összehasonlítva. A következő napon ismét angina pectoris jelentkezett. Az EKG
(2. ábra) inferior STelevációt mutatott. Fizikálisan pericardialis dörzszörej és a tüdők felett basalisan halk
crepitatio hallatszott, vérnyomása 120/90 Hgmm volt. A TTE jelzett, 4-5 mm-es pericardialis és bal pleuralis
23
folyadékgyülemet, echodenzebb aorta- és mitralis billentyűket mutatott, mobilis vegetáció nélkül. A sorozatos
nekroenzim-vizsgálatok és az EKG szívinfarktus mellett szóltak, ezért akut koronarográfiát végeztünk (3., 4.
ábra). A vizsgálattal a jobb coronaria (RCA) proximalis elzáródása igazolódott, és a hypoplasiás ramus
circumflexus (RCX) marginális ágán szignifikancia határán lévő szűkületet láttunk. Az RCA-occlusiót tartottuk a
kórképért felelős laesiónak, emiatt sikeres rekanalizáció történt percutan transluminalis coronariaangioplastica (PTCA) és két bevonat nélküli fémstent (bare metal stent, BMS) implantációjával, szövődmény
nélkül. Pár nap múlva a kontroll-TTE már nem jelzett pericardialis, illetve pleuralis folyadékgyülemet. Egy héttel
később a billentyűk pontosabb megítélésére transoesophagealis echokardiográfia (TEE) történt. A mitralis
billentyű pitvari felszínén 4-5 mm-es echodens képletet láttunk, amely a korábbi vegetáció maradványának
felelt meg társuló II-III. fokú mitralis és I. fokú aortainsufficientiával (5. ábra). Gyógyszeresen a megkezdett
szteroid-, antibiotikus kezelést kettős thrombocytaaggregációgátlóval (clopidogrel+acetilszalicilsav) és
átmeneti heparinkezeléssel egészítettük ki. A beteg első észlelésekor, az antibiotikum adása előtt és az öt
nappal később levett hemokultúrák (aerob, anaerob) eredményei negatívak lettek. Veseérintettségre utaló
eltérést nem tapasztaltunk. A releváns laboratóriumi eredményeket az 1. táblázatban mutatjuk. Tizenkét
napos kezelést követően otthonába bocsátottuk. Három hónap múlva elektív rekoronarográfiát végeztünk, a
jobb coronaria revíziójának és szükség szerint a ramus circumflexus (RCX) PTCAjának elvégzésére. A vizsgálat
során a jobb coronarián nem látszott szignifikáns restenosis, az RCX obtus marginalis ágának (OM) középső
szakaszán a korábban látott szűkület nem bizonyult szignifikánsnak, ezért nem történt újabb
coronariaintervenció. A beteg azóta is ellenőrzés alatt áll. Az elmúlt öt év alatt gyógyszeres kezelés mellett nem
lépett fel heveny állapotrosszabbodás.
http://www.elitmed.hu/upload/pdf/szivinfarktus_szisztemas_lupus_erythematosusban-7156.pdf
24
Szójegyzék I.3. – Klinikai terminusok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Latin terminus
acrocyanosis, is f
aneurysma, matis n
angina pectoris
angiographia
arrhythmia, ae f
arteriosclerosis, is f
arteritis, itidis f
atherosclerosis, is f
auscultatio, onis f
avascularis necrosis
bradycardia
cardiomegalia
cardiomyopathia
claudicatio, onis f
collapsus, us m
cor pulmonale
ecchymosis, is f
echocardiographia
embolus, i m
endocarditis, itidis f
extrasystole, es f
fibrillatio, onis f
haemangioma, matis n
haematoma, matis n
hypertensio, onis f
hypertrophia ventriculi
infarctus myocardii
insufficientia cordis
congestiva
ischaemia, ae f
nodus haemorrhoidalis
occlusio arteriae coronariae
oedema, matis n
palpitatio, onis f
phlebitis, itidis f
pulsus, us m
regurgitatio, onis f
sphygmomanometer
tachycardia
thromboangiitis obliterans
thrombophlebitis
thrombus, i m
varix, icis f
vasoconstrictio, onis f
vasodilatatio, onis f
Magyar jelentés
végtagszederjesség, a végtagok, kiálló részek kékes elszíneződése
verőértágulat az érfal gyengesége következtében
szorító mellkasi fájdalom
az érrendszer kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
ritmustalanság
verőér-keményedés, érelmeszesedés
artériagyulladás
az artériafal megkeményedésével járó érelmeszesedés
hallgatódzásos vizsgálat, pl. a szívműködés hangjainak megfigyelése
az erek általi vérellátás hiányában fellépő szövetelhalás
ritkult, lassú szívverés (<50/min)
szívnagyobbodás
szívizombántalom
ischaemiás sántítás az alsó végtag artériáinak szűkülete miatt
ájulás
a kisvérköri keringés zavara miatt fellépő másodlagos szívbántalom
diffúz bőrvérzés
ultrahangos szívvizsgálat
a véráramban tovasodródó, beékelődött, eret elzáró anyag (vérrög, zsír)
szívbelhártya-gyulladás
a szív ritmuson kívüli, korai összehúzódása
pitvar-, kamraremegés
a vérereknek újonnan képződő erekből álló jóindulatú daganata
vérömleny, vérdaganat
megemelkedett vérnyomás
szívkamra megnagyobbodása
verőér elzáródása miatti szívizomelhalás
vértolulásos szívelégtelenség
szerv vagy testrész helyi vérszegénysége a vérellátás akadályozottsága miatt
aranyeres csomó, végbél környéki visszeres csomó
koszorúsér-elzáródás
vizenyő, a sejtek közötti folyadékfelhalmozódás a szervezetben
szívdobogásérzés
visszérgyulladás
szívverés, L. pellere: üt, ver
a vér visszafolyása a billentyűnél
vérnyomásmérő
szapora szívverés
az ér belhártyájának érelzáródást okozó trombózisos gyulladása
thrombusképződéssel járó visszérgyulladás
vérrög
visszeres csomó, görcsér
az ér átmérőjeének szűkítése, szűkülése
értágítás, értágulás
25
II. fejezet – A légzőkészülék – Apparatus respiratorius
1. Állítsa össze az ábrán jelölt részek latin nevét a megadott szavak segítségével!
1 orrtornác ______________ __________
2 orrüreg
__________ ___________
3 orrmelléküregek ______________ __________
4 a garat orrüregi része _________ _________ __________
5 a garat szájüregi része _________ _________ __________
6 a garat gégei része _________ __________ _________
7 garat
_____________
8 gégefedő ______________
9 gége
____________
10 légcső _______________
11 főhörgők __________ ___________
12 a jobb tüdő felső lebenye __________ ____________
____________ _________
13 a jobb tüdő középső lebenye __________ ____________
____________ _________
14 a jöbb tüdő alsó lebenye __________ ____________ ____________ _________
15 jobb tüdő
______________ __________
16 a bal tüdő felső lebenye __________ ____________ ____________ _________
17 a bal tüdő alsó lebenye __________ ____________ ____________ _________
18 bal tüdő
______________ __________
19 gátorüreg
_____________
bronchus, i m; epiglottis , idis f; larynx, ngis m; lobus, i m; pharynx; ngis m; pulmo, onis m; laryngeus 3;
mediastinum, i n; nasalis 2; oralis 2; paranasalis 2; pars, partis f; pharyngeus 3; principalis 2; sinus, us m;
trachea, ae f; vestibulum, i n;
2. Azonosítsa az ábrán a megnevezett
részeket!
16
͟
͟
͟
6
͟
͟
͟
5
͟
͟
͟
͟
͟
͟
͟
capsula articularis cricothyroidea,
cartilagines tracheales,
cartilago cricoidea,
cartilago thyroidea,
conus elasticus,
cornu inferius,
cornu superius,
incisura thyroidea superior,
lig. cricothyroideum medianum,
lig. thyrohyoideum laterale,
lig. thyrohyoideum medianum,
linea obliqua,
m. cricothyroideus,
membrana thyrohyoidea,
n. et a. laryngealis superior,
os hyoideum,
26
3. Egyeztesse a jelzői mellékneveket a jelzett főnévvel és írja be a megfelelő végződést!
a. pulmonal__ dext___
lobus super___
bronchus lobar___ super___, medi___, infer___
margo anter___
bronchus principal___ dext___ et sinist___
margo poster___
bronchus segmental___ basal___ lateral___
nodus lymphatic___ tracheobronchial___ super___
cornu super___
pars larynge___
facies diaphragmatic___
pleura parietal___
fissura horizontal___
recessus pleural___
fissura obliqu___
segmentum anter___
impressio cardiac___
segmentum apical___
lig. pulmonal___
segmentum basal___ poster___
lobus infer___
segmentum lingular___
lobus medi___
segmentum poster___
4. Tegye többes számba alanyesetbe (Plur. Nom.) az alábbi kifejezéseket!
bronchiolus terminalis
____________________________________
bronchus lingularis
____________________________________
cartilago trachealis
____________________________________
lig. anulare
____________________________________
m. intercostalis externus
____________________________________
nodus lymphaticus tracheobronchialis superior
____________________________________
ramus bronchialis sinister
____________________________________
recessus pleuralis
____________________________________
segmentum bronchopulmonale
____________________________________
sinus paranasalis
____________________________________
vena pulmonalis dextra
____________________________________
5. Alkosson birtokos szerkezeteket a zárójelben lévő szavak, kifejezések birtokos esetbe
tételével!
lobus superior (pulmo dexter) _____________________
cornu majus (os hyoideum)
_____________________
ramus (lobus medius)
_____________________
pars costalis (pleura parietalis) _____________________
pars nasalis (pharynx)
_____________________
rima (glottis)
_____________________
27
6. Fordítsa latinra a következő jelzős kifejezéseket!
csontos orrsövény
___________________
gyűrűporc
___________________
alsó orrkagyló
___________________
rekeszideg
___________________
garatmandula
___________________
légcsőporc
___________________
nyálkahártya
___________________
rekeszi felszín
___________________
7. Fordítsa latinra a következő birtokos jelzős kifejezéseket!
tüdőcsúcs
_______________
orrtornác
_______________
a légcső villaszerű elágazása_______________
tüdőkapu
_______________
a garat gégei része
bordaemelő izmok
_______________
_______________
8. Képezzen mellékneveket az alábbi főnevekből!
diaphragma
__________________
paries
__________________
pulmo
__________________
bronchus
__________________
respiratio
__________________
larynx
__________________
alveolus
__________________
trachea
__________________
lobus
__________________
mucus
__________________
pectus
__________________
serum
__________________
9. Kicsinyítő képzős főnevek
Képzők -culus,
-ellus,
-cula,
-ella,
-culum
-ellum
Példák musculus
cerebellum
-illus,
-illa,
-illum
mamilla
-olus,
-ola,
-olum
arteriola
-ulus,
-ula,
-ulum
cellula
ossiculum
Alkosson a megadott főnevekből kicsinyítő képzős alakokat!
Pl. valva, ae f valvula
alveus, i m
____________ area, ae f
___________
luna, ae f
___________
venter, ventris m _________
testis, is m
____________
vesica, ae f
____________
os, ossis n
lingua, ae f
_____________
caput, itis n
____________
corpus, corporis n ________
moles, molis f _____________
vena, ae f
____________
follis, is m _______________
navis, is f
_____________
fovea, ae f
____________
fons, fontis m __________
tubus, i m
_____________
fossa, ae f
____________
rete, retis n
___________
glomus, glomeris n (!) _________
circus, i m
____________
clavis, is f
___________
fascis, is m
______________
tuber, tuberis n ____________
pars, partis f
___________
canis, is f
______________
lobus, i m
____________
malleus, i m
___________
pupa, ae f
______________
vas, vasis n
____________
glans, glandis f ___________
__________
28
1. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő latin-görög kifejezésekkel!
haemothorax, pneumothorax, dyspnoe, hydrothorax, orthopnoe, empyema, apnoe,
Ha a mellüregben a mellhártyák között vízszerű folyadék gyűlik össze azt ________________-nak
nevezik, ha a két pleura között vér található, annak neve ________________, ha pedig mellkasi
gennygyülemről van szó, annak szaknyelvi neve a ____________________. Amikor viszont a tüdőkből
vagy sérülés miatt a mellkasfalon keresztül kívülről levegő jut a mellhártyák közé, annak elnevezése a
___________________. Az asztmás roham nehézlégzéssel (_____________) jár együtt, súlyos esetben
előfordul, hogy az illető csak megtámasztott háttal, egyenes testhelyzetben kap levegőt, amit
_____________-nak nevezünk. Ha valaki horkol annak viszont álmában akár 10 mp-es
légzéskimaradás, úgynevezett ______________ is előfordulhat.
2. Adja meg a definíció szaknyelvi megfelelőjét!
orrtükrözés
_________________
szapora légvétel
_________________
gégetükrözés
_________________
orrmelléküregek gyulladása______________
hörgőtükrözés
_________________
légcsőszűkület
_________________
gégemetszés
_________________
hörgőtágulat
_________________
ritkult légvétel
_________________
szederjesség
_________________
3-4. Párosítsa
Latin
asphyxia
stridor
epistaxis
haemoptoe
tussis
sputum
pus
punctio
fibrosis
tuberculosis
abscessus
Magyar
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Latin
köhögés
rostos elfajulás
tályog
genny
sípoló légzés
orrvérzés
szúrás, csapolás
véres köpet
gümőkór
fulladás, álhalál
köpet
sputum
pus
punctio
aqua
sanguis
aer
pulmo
diaphragma
rectus 3
nasus
vox
Görög
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
hydrhaemrhinphrenpy-ptoe
pneumorthophonpneumon-centesis
5. Mit jelenthetnek az alábbi kifejezések?
atelectasia
__________________
pleurocentesis
__________________
emphysema pulmonis __________________
pneumoconiosis
__________________
carcinoma pulmonis
__________________
pneumomycosis
__________________
lobectomia
__________________
psittacosis
__________________
oedema pulmonum
__________________
spirometria
__________________
6. Minek a kezelésére szolgálhatnak az alábbi gyógyszerfajták?
expectorans
___________________
antitussivum
__________________
bronchodilatator
__________________
___________________
mucolyticum
29
7. Igazak-e az állítások? Ha nem, javítsa az aláhúzott szó cseréjével!
A musculi intercostales externi a belégzést segítik.
_____ ____________________
A mellkasfal műtéti megnyitása a thoracocentesis.
_____ ____________________
A hyperventilatio következménye acidosis.
_____ ____________________
A pleura parietalis a tüdő felőli mellhártya.
_____ ____________________
8. Kakukktojás
septum - nares - mediastinum - conchae
___________________________
sinus - cartilago thyroidea - epiglottis - plica vocalis
___________________________
segmentum - hilus - bifurcatio - alveolus
___________________________
diphtheria - pertussis - asthma - influenza
___________________________
hydrothorax - haemothorax - pneumothorax - hemithorax
___________________________
9. Elemezze az összetett kifejezéseket!
tracheobronchialis
___________________
epipharynx
___________________
bronchopulmonalis
___________________
hypopharynx
___________________
cricothyroideus
___________________
intrapleuralis
___________________
thyrohyoideus
___________________
infiltratio
___________________
10. Azonosítsa a fizikális vizsgálatra vonatkozó képeket a megfelelő kifejezésekkel!
palpatio, auscultatio, audientia, visio, percussio, inspectio, punctio, palpitatio, concussio
30
11. Magyarázza meg az alábbi esetismertetésben a kiemelt terminusokat!
Tüdőembóliával komplikált Wegener granulomatosis - esetismertetés
Esetismertetés: 79 éves nőbeteg antibiotikumra nem reagáló köhögés, fogyás, éjszakai izzadás,
haemoptoe miatt került kórházi felvételre. Laboratóriumi leleteiben emelkedett CRP, mérsékelt
leukocytosis, emelkedett D-dimer és INR szintek voltak láthatóak jó vesefunkció és hemoglobin szintek
mellett. Mellkas röntgen multiplex gócos infiltrátumokat mutatott a tüdőkben.
Diagnózisként az ismert bronchiectasia talaján kialakult alsó légúti infekciót véleményeztek,
differenciáldiagnózisként felmerült atípusos Mycobacterium fertőzés lehetősége is, antituberculoticus
terápia kezdődött. Bronchoscopia során azonban a bronchusokban régi és friss vért találtak. A
bronchusváladékból Mycobacterium jelenléte nem volt igazolható. A légúti tünetek, a polyarthritis és
a rekedtség (hangszalag-érintettség) felvetették Wegener granulomatosis lehetőségét, melyet az
emelkedett cANCA szint alátámasztott.
A hosptalizáció során a kezdetben jó vesefunkció progresszív romlását, hematuriát és proteinuriát
valamint a sinusok mucosájának megvastagodását észlelték. Az antituberculotikus kezelés mellett a
gyulladásos paraméterek és légúti tünetek nem javultak, ismételten sem volt igazolható
Mycobacterium a légúti váladékban, emiatt az antituberkulotikus kezelést leállították,
methylprednisolon és cyclophosphamid kezelést indítottak, mely hatására jelentős klinikai javulás volt
észlelhető. Három héttel később haemoptoe, láz, hypoxia miatt ismételt hospitalizáció volt szükséges.
Mellkas CT angiográfia megerősítette a tüdőembólia gyanúját, vesefunkciónak megfelelő dózisban
heparin, majd K-vitamin antagonista készítménnyel antikoagulálás került beállításra, azonban emellett
súlyos epistaxis és felső gastrointestinális vérzés jelentkezett.
Következtetés: A Wegener granulomatosis az ANCA asszociált vasculitisek csoportjába tartozik. Több
nagy esetszámú vizsgálatban is megfigyelték a kis és közepes méretű ereket érintő ANCA asszociált
vasculitisekben észlehető fokozott vénás thromboemboliás esemény rizikót. Az összefüggés azonban
nem teljesen tisztázott. A fokozott kockázat hátterében felmerül az akut és krónikus gyulladás,
valamint a proteinuria miatti hyperkoagulibilitás szerepe, és a gyakoribb hospitalizáció, immobilitás
lehetősége is.
Egyes vizsgálatok a szokványos thromboembóliás rizikófaktorokkal nem találtak összefüggést.
Molekuláris vizsgálatok felvetik PR3-ANCA direkt pathogén szerepét, de felmerült az anti-beta2-GPI
illetve a CMV (cytomegalovírus) reaktiváció thrombogén hatása is.
Továbbra sem tisztázott a Wegener granulomatosis talaján kialakult vénás thromboembóliák optimális
kezelése, az antikoagulálás módja és időtartama, mely az ezen betegekben észlelt fokozott vérzéses
kockázat miatt, nagy körültekintést igényel.
Forrás:
http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/tudoemboliaval_komplikalt_wegener_granulomatosis_esetism
ertetes_6452/
31
Szójegyzék II.1. – A lágzőkészülék – Apparatus respiratorius
Latin
Magyar
Görög
aer, aeris m
levegő
aer-; pneumalveolus pulmonis
tüdőléghólyagocska
alveolapparatus respiratorius
légzőkészülék
bronchiolus, -i m
hörgőcske
bronchus principalis
főhörgő
bronchus, bronchi m
hörgő
bronchcartilago arytenoidea
kannaporc
cartilago cricoidea
gyűrűporc
cartilago thyroidea
pajzsporc
cavitas/cavum nasi
orrüreg
rhinconcha nasalis
orrkagyló
diaphragma, -matis n
rekeszizom
phrenepiglottis, epiglottidis f
gégefedő
epiglottidexsiratio, -onis f
kilégzés
glottis, glottidis f
a gége hangképző része
hilus, -i m / hilum, i n
szerven bemélyedés, nyílás
erek, idegek belépésére
inspiratio, -onis f
belégzés
larynx, laryngis m
gége, torok
laryngligamentum vocale
hangszalag
lobus, -i m
lebeny
lobmeatus nasi
orrjárat
mediastinum, -i n
gátorüreg,
parietalis 2
fali
pectus, pectoris n
mellkas felső, elülső része
stethpharynx, pharyngis m
garat
pharyngpleura, -ae f
mellhártya
pleurplica vocalis
hangredő, hangszalag
pulmo, -onis m
tüdő
pulmon-,
pneumonrespiratio, -onis f
légzés
spiro-; -pnoe
rima, rimae f
segmentum, i n
septum nasi
sinus ethmoidalis
sinus frontalis
sinus maxillaris
sinus paranasales
sinus sphenoidalis
sinus, sinus m
trachea, tracheae f
vestibulum nasi
visceralis 2
vox, vocis f
hasadék, rés
szelet, levágott rész
orrsövény
rostacsonti üreg
homloküreg
arcüreg
orrmelléküregek
ékcsonti üreg
öböl, üreg
légcső
orrtornác
zsigeri
hang
Példa
aerob, pneumothorax
alveolaris
bronchoscopia
nasalis 2; rhinitis
n. phrenicus
epiglottiditis
laryngotomia
lobectomia
pectoralis 2; stethoscop
pharyngitis
pleuritis
pulmonalis 2; pneumonia
rima glottidis
segmentsept-
respiratorius 3, spirometria
dyspnoe
hangrés
segmentalis 2
septalis 2
sinustrachevestibul-
sinusitis
tracheitis
vestibularis 2
phon-
vocalis 2; dysphonia
32
Szójegyzék II.2. – Klinikumi kifejezések
PraeJelentés
Példa
/Suffixa
acidsav
acidosis
alkáli
alcalosis
alcalhydrvíz
hydrothorax
orthoegyenes, függőleges
orthopnoe
pygenny
pyothorax
szén-dioxidszint
hypercapnia
-capnia
-centesis
csapolás, szúrás
thoracocentesis
-coniosis
por okozta ártalom
pneumoconiosis
-dilatator
tágító
bronchodilatator
-mycosis
gombafertőzés
pneumomycosis
-metria
mérés
spirometria
-oxia
oxigénszint
hypoxia
-phonia
hangképzés állapota
dysphonia
-ptoe
köpet
haemoptoe
nyílás készítése
tracheostomia
-stomia
-ventilatio
gázcsere
hyperventilatio
Latin
abscessus, us m
acidosis
alkalosis
antitussivum
asphyxia
asthma bronchiale
atelectasia
carcinoma pulmonis
cyanosis
diphtheria, ae f
emphysema
empyema
epistaxis
expectorans
fibrosis
hyperventilatio
oedema pulmonum
pertussis, is f
pleurocentesis
pneumoconiosis
pneumomycosis
psittacosis
punctio, onis f
pus, puris n
spirometria
sputum, i n
stridor, oris m
tracheostomia
tussis, is f
Magyar
tályog, gennyel telt üreg
savbőség, savasodás
alkálitartalék növekedése;
köhögéscsillapító szer
fulladás, álhalál;
rohamokban jelentkező nehézlégzés; hörgi asthma, tüdőasthma
a tüdő tökéletlen telődése
tüdőrák
szederjesség, a bőr kékes elszíneződése a vér oxigénhiánya miatt
torokgyík
kóros levegőgyülem egy szervben (pl. tüdőben tüdőtágulat)
gennygyülem (a mellhártyák között)
orrvérzés
köptető szer
rostos elfajulás
fokozott légcsere
tüdővizenyő
szamárköhögés
a mellhártya lemezei közötti folyadék csapolása
a tüdő porbelégzéses betegsége
a tüdő gombás fertőzése
papagájkór
szúrás, csapolás
genny
a tüdő légzéskapacitásának mérése
köpet
sípoló légzés
légcsősipoly-készítés
köhögés
33
III. fejezet – Az emésztőkészülék – Apparatus digestorius
1. Cavitas oris
1. Adja meg a szájüreg részeinek latin neveit!
1 felső ajak
____________ ____________
2 fogíny
____________
3 mediális metszőfog ______ ____________ _______
4 laterális metszőfog______ ____________ _______
5 kemény szájpad ____________ ____________
6 lágy szájpad
____________ ____________
7 nyelvcsap
____________
8 szájpadmandula ____________ _____________
9 torokszoros
____________ _____________
10 nyelv
_____________
11 harmadik őrlőfog ________ _________ _______
12 1. és 2. őrlőfog _____ _________ _______ et ______
13 1. és 2. kisőrlő _____ _________ _______ et ______
14 szemfog
_____ _________
15 szájtornác (Gen.) ___________ ______________
16 alsó ajak
___________ ______________
caninus 3, dens, durus 3, gingiva, inferior 2, incisivus 3, isthmus faucium, labium, lingua,
molaris 2, mollis 2, os, palatinus 3, palatum, praemolaris 2, primus 3, secundus 3, superior 2,
tertius 3, tonsilla, uvula, vestibulum,
2. Azonosítsa a nyelv részeit és adja meg ezek latin neveit!
͟ nyelvcsúcs
_____________ _____________
͟ a nyelv teste
_____________ _____________
͟ vak lyuk
_____________ _____________
͟ fonalas szemölcsök
_____________ _____________
͟ leveles szemölcsök
_____________ _____________
͟ gomba alakú szemölcsök_____________ _____________
͟ körülárkolt szemölcsök _____________ _____________
͟ nyelvgyök
_____________ _____________
͟ középső barázda
_____________ _____________
͟ határbarázda
_____________ _____________
͟ nyelvmandula
_____________ ____________
͟ szájpadmandula
_____________ _____________
apex, caecus 3, corpus, filiformis 2, foliatus 3, foramen,
fungiformis 2, lingua, lingualis2, medianus 3, palatinus 3, papilla,
radix, sulcus, terminalis 2, tonsilla, vallatus 3,
34
3. Adja meg az emésztőtraktus részeinek latin neveit!
8 főbb nyálmirigyek______ ___________ ________
5 fültőmirigy
___________ ___________
6 nyelv alatti mirigy___________ ___________
7 állcsont alatti mirigy _________ __________
11 garat
____________
9 a garat szájüregi része _________ __________ __
10 a garat gégei része _________ __________ ____
12 nyelőcső
____________
24 gyomor
____________/_________
28 vékonybél
____________ ___________
25 patkóbél/nyombél _______________
26 éhbél
________________
27 csípőbél
________________
13 máj
____________
14 hasnyálmirigy _____________
15 epehólyag _____________ _________
23 vastagbél
____________ ___________
20 vakbél
_____________
21 féregnyúlvány ____________ ___________
18 felszálló remese ____________ ___________
16 haránt remese
____________ __________
17 leszálló remese
___________ ___________
19 szigmabél
____________ ___________
22 végbél
____________
29 végbélcsatorna
____________ analis
30 végbélnyílás ____________
4 szájüreg
___________ ___________
3 szájnyílás
___________ ___________
2 szájtornác
___________ ___________
1 tkp. szájüreg ___________ ______ propria
anus, ascendens, appendix, biliaris 2, caecum, canalis, cavitas, colon, crassus 3, descendens, duodenum, felleus
3, gaster /ventriculus, glandula, hepar, ileum, intestinus,jejunum, laryngeus 3, major 2, oesophagus, os, oralis 2,
pancreas, pars,pharynx, rectum,rima, salivarius 3, sigmoideus 3, sublingualis 2, submandibularis 2, tenius 2,
transversus 3, vermiformis 2, vesica, vestibulum
͟ a. et v. lienal___ (splenic___)
͟ caput pancreat___
͟ cauda pancreat___
͟ corpus pancreat___
͟ diaphragma
͟ ductus choledoch___
͟ ductus cystic___
͟ ductus hepatic___ commun___
͟ ductus pancreatic___
͟ duoden___
͟ lien (splen)
͟ lobus hepat___ dext___
͟ pancreas
͟ vesica biliar___ (felle___)
35
4. Egyeztesse a jelzői mellékneveket a jelzett főnévvel és írja be a megfelelő végződést!
regio hypochondriac____ dext___
regio pubic___
regio epigastric___
intestinum tenu___
m. sphincter pyloric___
pars abdominal___ aort___
omentum maj___
a. iliac___ commun___
omentum min___
truncus coeliac___
regio inguinal___
bursa omental___
regio abdominal___ lateral___
curvatura maj___
regio umbilical___
corpus gastric___
5. Tegye többes számba alanyesetbe (Plur. Nom.) az alábbi kifejezéseket!
regio abdominalis lateralis
____________________________________
a. mesenterica
____________________________________
glandula salivaria major
____________________________________
a. gastrica brevis
____________________________________
nodus lymphaticus gastroomentalis
____________________________________
plica circularis
____________________________________
ganglion mesentericum
____________________________________
n. splanchnicus pelvicus
____________________________________
v. rectalis inferior
____________________________________
papilla fungiformis
____________________________________
papilla foliata
____________________________________
dens praemolaris
_____________________________________
dens caninus
____________________________________
6. Alkosson birtokos szerkezeteket a zárójelben lévő szavak, kifejezések birtokos esetbe
tételével!
ostium (appendix vermiformis) _____________________
ligamentum falciforme (hepar) _____________________
fissura (ligamentum teres)
_____________________
fundus (vesica biliaris)
_____________________
situs (viscera (Plur.))
_____________________
foramen (apex, dens)
_____________________
36
7. Fordítsa latinra a következő jelzős kifejezéseket!
nyálmirigy
___________________
lágyszájpad
___________________
nyálkahártya
___________________
metszőfog
___________________
savós hártya
___________________
állkapocs alatti mirigy ___________________
nyelvmandula
___________________
epehólyag
___________________
8. Fordítsa latinra a következő birtokos jelzős kifejezéseket!
gyomoralap
_______________
szájtornác
_______________
nyelvgyök
_______________
_______________
a garat szájüregi része _______________
májkapu
alsó ajakfék
_______________
9. Képezzen mellékneveket az alábbi főnevekből!
ileum
__________________
hepar
__________________
pancreas
omentum
__________________
mesenterium __________________
duodenum
__________________
abdomen
__________________
colon
__________________
splen
__________________
cysta
__________________
lien
__________________
peritoneum
__________________
gaster
__________________
appendix
__________________
__________________
10. Párosítsa a megfelelőket!
Latin
Magyar
omentum
peritoneum
mesenterium
papilla
ventriculus
jejunum
duodenum
ileum
colon
cardia
pylorus
Latin
l) szemölcs
m) patkóbél, nyombél
n) cseplesz
o) remesebél
p) csípőbél
q) bélfodor
r) hashártya
s) éhbél
t) gyomorszáj
u) gyomorkapu
v) gyomor
caecum
dens
fel
ductus bilifer
glandula
lingua
rectum
saliva
uvula
ventriculus
vesica biliaris
11. Nevezze meg a következő szervek gyulladását!
rectum
___________________
caecum
Görög
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
glossgastrodontsialstaphylcholecystcholangicholeproctadentyphl-
___________________
pharynx
___________________
appendix vermiformis ___________________
ventriculus
___________________
vesica fellea
___________________
intestinum tenue
___________________
ductus bilifer
___________________
intestinum crassum
___________________
glandula salivaria
___________________
37
Feladatok
1. Egészítse ki a szöveget a megadott kifejezésekkel!
nausea, vomitus, borborygmus, haematemesis, gastroenteritis, diarrhoea, exsiccosis, dehydratatio,
gastrorrhagia, perforatio, melaena, anorexia, ulcus ventriculi,
Az akut gyomor- és bélhurut (______________) tünetei hirtelen lépnek fel, a betegnél: ilyenek az
étvágytalanság (______________), hányinger (_________________), hányás _______________. Felléphet
továbbá a belek hangos korgása (_________________) és a hasmenés (_______________). A hányás és a
hasmenés vízvesztést okozva kiszáradáshoz (__________________/_________________) vezethet. A
gyomorfekély (________________) súlyos esetben gyomorvérzést (________________) valamint a
gyomorfal átfúródását (_______________) is okozhatja. A vérzésre a vérhányás (_____________), vagy a
fekete véres széklet (____________) is utalhat.
2. Kerese meg a terminusok definícióját, majd adja meg a suffixum jelentését!
Terminus
glossodynia
sialadenectomia
palatoschisis
stenosis pylori
hepatomegalia
oesophagomalacia
cholelithiasis
cholecystectomia
sigmoidoproctostomia
duodenoscopia
gastrorrhagia
haematemesis
diarrhoea
oesophagectasia
gastropexia
paracentesis
abdominalis
cholecystorrhaphia
Definíció
Suffixum
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
májmegnagyobbodás
gyomorkapu-szűkület
patkóbél-tükrözés
gyomorvérzés
a nyálmirigy műtéti eltávolítása
hasmenés
szájpadhasadék
vérhányás
epehólyag műtéti varrata
nyelvfájás
nyelőcsőlágyulás
epekő-betegség
művi összeköttetés létesítése a
szigmabél és a végbél között
n) epehólyag-eltávolítás
o) a hasüreg csapolása
p) a gyomor műtéti rögzítése
-odynia
-ectomia
-schisis
-stenosis
-megalia
-malacia
-lithiasis
-ectomia
-stomia
-scopia
-rrhagia
-emesis
-rrhoea
q) nyelőcsőtágulat
-rrhaphia
Jelentés
-ectasia
-pexia
-centesis
3. Mit jelent?
gingivostomatitis ulcerosa
______________
rectoscopia
________________
cheilitis
______________
colitis ulcerosa
________________
odontolithiasis
______________
hepatopexia
________________
sialorrhoea
________________
resectio ventriculi
________________
pharyngospasmus
________________
herpes labialis
_________________
oesophagectasia
________________
hypaciditas
_________________
appendectomia
________________
anaciditas/achlorhydria
__________________
38
4. Mire szolgálnak az alábbi gyógyszertípusok?
antacidum
______________
emeticum
________________
antidiarrhoicum
______________
digestivum/stomachicum
________________
antiemeticum
______________
cholagogum
________________
laxativum
________________
obstipans
________________
5. Igaz-hamis?
A duodenum a vékonybél középső szakasza.
_____ ________________________
A ptyalismus fokozott epeelválasztást jelent.
_____ ________________________
Az icterus a sárgaság görög/latin neve.
_____ ________________________
A ductus cysticus az epehólyaghoz tartozó vezeték.
_____ ________________________
A görcsös hasi fájdalmat colicanak nevezzük.
_____ ________________________
6. Kakukktojás
caput - fundus - corpus - cauda
______________________
diarrhoea - peristaltica - nausea - vomitus
______________________
caecum - colon - rectum - lien
______________________
pancreas - hepar - villi - glandulae salivariae
______________________
gingiva - pylorus - palatum - dens incisivus
______________________
7. Párosítsa!
Latin
flatus
eructatio
foetor oris
borborygmus
pruritus
regurgitatio, reflux
faeces
chymus
fistula
diverticulum
nausea
melaena
obstipatio
icterus
cirrhosis
diarrhoea
meteorismus
neoplasma
Magyar
Alkosson latin birtokos kifejezéseket
a) ételpép
b) gurdély
c) viszketés
d) bélgáz
e) széklet
f) szájbűz
g) májzsugorodás
h) sipoly
i) bélkorgás
j) böfögés
k) visszafolyás
l) székrekedés
m) sárgaság
n) daganat
o) hányinger
p) szurokszéklet
q) hasmenés
r) puffadás
májrák
végbélsipoly
gyomorfekély
vékonybéldaganat
csípőbél gurdély
májzsugorodás
nyombélfekély
vastagbéldaganat
gyomorrepedés
gyomorszájdaganat
39
8. Klinikai esetismertetés - Keresse meg a szövegben az alábbi jelentésű szavakat
Bányaféreg-fertőzés és anaemia
A bányaféreg (Ancylostoma duodenale) Közép-Európában, így Magyarországon is előforduló kórokozó.
Hazánkban elsősorban a nedves helyeken (így bányákban) dolgozókban mutatták ki. A bányaféreg-fertőzés
anaemiát, gyengeséget, fáradékonyságot okoz. A féreg lárvája a bőrön keresztül jut a szervezetbe, ahol
bőrjelenségeket, dermatitist, bőrviszketést vált ki. A lárvák vándorlásuk során a bélrendszerbe jutnak, és
legnagyobb számban a vékonybél felső kétharmadában telepszenek meg. A kifejlett féreg (amely nemétől
függően 8–13 mm nagyságot érhet el) szájképletével a bélnyálkahártyán megtapadva vért szív és jelentős
anaemiát okozhat. A bányaféreg-fertőzés kórismézése az anaemia, az eosinophilia, valamint a székletben lévő
féregpeték kimutatásával viszonylag egyszerű, bár a jellegzetes tünetek nem minden esetben jelennek meg.
Súlyos esetben keringési elégtelenség is kialakulhat cardiomegalia és főként a jelentős anaemia miatt (1).
Az Ancylostoma duodenale-fertőzés ritkán panendoszkópiás vizsgálattal is igazolható; a duodenumban élő,
mozgó férgek láthatók, és biopsziás kanállal eltávolíthatók. Saját esetünkben súlyos anaemia hátterében
igazoltuk a helminthiasist. Betegünkben nem az aktív fertőzés, nem a féreg vérszívása okozta a krónikus
anaemiát, hanem az elpusztult féreg mumifikálódott maradványa által fenntartott krónikus nyálkahártyaelváltozásból, kifekélyesedő duodenalis ulcusból származó okkult vérzés állt a klinikai tünetek, valamint a
laboratóriumi eltérések hátterében.
A 81 éves férfi beteget egyre kisebb terhelésre fellépő, súlyos fulladás miatt vettük fel osztályunkra. A beteg
régebben erdészként dolgozott. Anamnéziséből kiemelhető a korábban diagnosztizált sigmadiverticulosis,
valamint duplex szigmapolip miatti polipectomia. A 10 hónappal korábban elvégzett teljes kolonoszkópia során
már maradéktalan polipmentességet észleltünk, ezért ezek az elváltozások vérzésforrásként nem játszottak
szerepet.
A felvételét megelőző kilenc hónapban a beteg cardiovascularis prevenció céljából napi 100 mg acetilszalicilsavat
kapott. A felvételi laboratóriumi leletek közül kiemelhető a súlyos, vashiányos anaemia (vörösvértestszám:
341×106/μl, hemoglobin: 5,0 g/dl, hematokrit: 20,5%, szérumvas: 18 μg/dl, thrombocytaszám: 522×10 9/l), emiatt
sürgősen 5 E vörösvértest-koncentrátumot transzfundáltunk. Fontos adat, hogy sem leukocytosis, sem
eosinophilia nem volt észlelhető. A betegnek érdemi hasi panaszai nem voltak. Széklethabitus-változás, melaenás
székürítés sem szerepelt a kórelőzményben. A széklet-Weber-vizsgálat ugyanakkor több alkalommal pozitívnak
bizonyult. Az acetilszalicilsav-kezelés által okozott gastroduodenalis károsodás és fekély gyanúja miatt felső
panendoszkópiát végeztünk. A vizsgálat során a duodenum bulbusának mellső falán egy körülbelül 5-8 mm
hoszszú, fonalvégnek imponáló idegen testet, körülötte polipszerűen elődomborodó képletet találtunk,
amelynek belső felszínén számos, lencsényi fekély volt észlelhető. A fonalvégnek látszó idegen testet biopsziás
kanállal nem sikerült eltávolítani, mivel szívósan rögzült a bulbus falához, sőt, a legkisebb érintésre is aktív vérzést
okozott (1. ábra). Emiatt az idegen testet és a körülötte lévő exulcerált polipoid képletet mucosectomiával
egyben, maradéktalanul eltávolítottuk, és az anyagot szövettani vizsgálatra küldtük (2. ábra). A metszeteken a
duodenum területéből származó bélbolyhok mellett elhalt féregre emlékeztető, helyenként organoid struktúrát
figyeltünk meg.
Forrás: http://www.lam.hu/folyoiratok/lam/0606/10.htm
a polip műtéti eltávolítása
______________
nyálkahártya műtéti eltávolítása_____________
megelőzés
______________
bélférgesség
______________
szövetmintavételre alkalmas
______________
szívmegnagyobbodás
______________
vérszegénység
______________
vastagbéltükrözés
__________________
_______
nyombélfekély
__________________
______________
kifekélyesedett
__________________
teljes körű endoszkópos vizsgálat
véres széklet
40
III.1. Szójegyzék – Az emésztőkészülék
Latin
Magyar
Klinikai/görög tő
Példa
an-
analis 2
(circum)vallatus 3
körülárkolt
anus, i, m.
végbélnyílás
apex linguae
nyelvcsúcs
appendix vermiformis
féregnyúlvány
appendic-
appendicitis
caecum, i, n.
vakbél
typhl-
caecalis 2, typhlectasia
cardia, ae, f
gyomorszáj
cauda pancreatis
cauda, ae, f.
a hasnyálmirigy
lekeskenyedő része
farok
cavitas oris propria
tkp-i szájüreg
cavum/cavitas oris
szájüreg
stomat-
stomatitis
cementum, i, n.
cement
cervix dentis
fognyak
colon ascendens
felszálló vastagbél
colon descendens
leszálló vastagbél
colon sigmoideum
sigmabél
sigmoid-
sigmoidostomia
colon transversum
haránt vastagbél
corona dentis
fogkorona
corpus ventriculi
gyomortest
curvatura major/minor
ventriculi
dens caninus
a gyomor kis/nagy
görbülete
szemfog
dens deciduus
tejfog
dens incisivus
metszőfog
dens molaris
nagyőrlő
dens permanens
maradandó fog
dens praemolaris
kisőrlő
dens, dentis, m.
fog
odont-
dentalis 2, odontologia
dentinum, i, n.
dentin
dorsum linguae
nyelvhát
ductus bilifer
epeút
cholangi-
cholangiographia
ductus choledochus
közös epevezeték
ductus cysticus
epehólyag-vezeték
ductus hepaticus
májvezeték
ductus pancreaticus
hasnyálmirigy vezeték
duodenum, i,n.
epésbél, patkóbél
duoden-
duodenoscopia
enamelum, i, n.
fogzománc
epiglottis, idis, f.
gégefedő
epiglottid-
epiglottiditis
fel, fellis n / bilis, is f
epe
chole-
felleus 3, cholelith
filiformis 2
fonalszerű
foliatus 3
leveles, levélszerű
fundus ventriculi
gyomoralap
fungiformis 2
gomba alakú
gingiva, ae, f
fogíny, foghús
gingiv-
gingivostomatitis
glandula parotidea
fültőmirigy (para-oto-)
glandula sublingualis
nyelv alatti mirigy
41
Latin
Magyar
glandula submandibularis
állkapocs alatti mirigy
Klinikai/görög tő
Példa
glandula, ae, f
mirigy
aden-
adenomalacia
glandulae salivariae
nyálmirigyek
sialaden-
sialadenitis
hepar, hepatis, n.
máj
hepat-
hepatomegalia
ileum, i, n.
csípőbél
ile-
ileocaecalis 2
intestinum crassum/
colon, coli n
intestinum tenue
vastagbél
col-, colon-
colitis
vékonybél
enter-
enteritis
isthmus faucium
torokszoros
jejunum, i, n
éhbél
jejun-
jejunostomia
labium, ii, n.
ajak
cheil-
labialis 2, cheilitis
lingua, ae, f.
nyelv
gloss-
glossitis
lobus hepatis
a máj lebenye
mandibula, ae f
alsó állkapocs
gnath-, geni-
m. genioglossus
maxilla, ae f
felső állcsont
gnath-
gnathoschisis
mesenterium, ii, n.
bélfodor
mesenteri-
mesentericus 3
oesophagus, i, m.
nyelőcső
oesophag-
oesophagitis
omentum minus / majus
kis- / nagycseplesz
oment-
omentalis 2
palatum durum
kemény szájpad
palatum molle
lágy szájpad
palatum, palati n
szájpad
palat-
cheilognathopalatoschisis
pancreas, -atis, n.
hasnyálmirigy
pancreat-
pancreatitis
papilla, ae f
szemölcs, ízlelőbimbó
pars laryngea pharyngis
a garat gégei része
pars oralis pharyngis
a garat szájüregi része
peritoneum, i, n.
hashártya
peritone-
peritonealis 2
pharynx, pharyngis f
garat
pharyng-
pharyngitis
porta hepatis
májkapu
pylorus, i, m
a gyomor kijárata
pylor(us)-
transpyloricus
radix linguae
nyelvgyök
radix, radicis f
gyökér
radic-
rectum, i, n.
végbél
proct-
rectalis 2, proctitis
rima oris
szájnyílás
saliva, ae, f.
nyál
sial-
sialolith
tonsilla lingualis
nyelvmandula,
tonsilla pharyngea
garatmandula
uvula, ae f
nyelvcsap
vena portae
kapu véna
ventriculus, -i m
gyomor
gastr-
gastritis
vesica fellea, vesica biliaris
epehólyag
cholecyst-
cholecystectomia
vestibulum oris
szájtornác
vestibul-
vestibularis
uvul-, staphyl-
42
III.2. – Klinikumi kifejezések
Latin
achalasia
anorexia
appendicitis
ascites
caries
cholecystitis
choledocholithiasis
cholelithiasis
cirrhosis
diarrhoea
diverticulosis
diverticulum ilei
dysenteria
dyspepsia
dysphagia
enterocolitis
eructatio
fistula
flatulentia
flatus
foetor oris/halitosis
gastritis
gastroptosis
gastrorrhagia
hernia diaphragmatica
hernia inguinalis
hypaciditas
hyperaciditas
icterus
ileus
laparoscopia
melaena
nausea, ae f
nodus haemorrhoidalis
obstipatio
oesophagectasia
oesophagospasmus
pancreatitis, -itidis f
perforatio
peritonitis
pharyngospasmus
ruptura lienis
ulcus pepticum
ulcus ventriculi
ulcus, ulceris n
vomitus, us m/emesis
Magyar
a nyelőcső simaizmainak ellazulási képtelensége
étvágytalanság
a féregnyúlvány gyulladása
hasvíz (kóros folyadékgyülem a hasüregben)
fogszuvasodás
epehólyag-gyulladás
kövek a közös epevezetékben
epekőbetegség
májzsugorodás
hasmenés
nagyszámú diverticulum előfordulása a bélben
a csípőbélben létrejött kiöblösödés, gurdély
vérhas, a vastagbél gyulladásos, véres hasmenéses fertőző betegsége
emésztési zavar
nyelési zavar
vékony- és vastagbélhurut
böfögés
sipoly, rendellenes nyílás
bélgázképződés
bélgáz
bűzös lehelet, kellemetlen szájszag
gyomorhurut
gyomorsüllyedés
gyomorvérzés
rekeszizomsérv
lágyéki sérv
a gyomornedv savszegénysége
savtúltengés
sárgaság
bélelzáródás
a hasüreg tükrözése a hasfalon keresztül
szurokszéklet
hányinger
aranyeres csomó
székrekedés
nyelőcsőtágulat
nyelőcső izmainak görcse
hasnyálmirigy-gyulladás
átfúródás
hashártyagyulladás
garatgörcs
léprepedés
peptikus fekély a nyelőcsőben, a gyomorban vagy a bélben
gyomorfekély
fekély
hányás
43
FÜGGELÉK - APPENDIX
A latin FŐNÉVRAGOZÁS áttekintése
Szótári
alak
Declinatio
Nem
a, ae f
us/er, i m um, i n
I.
f
m
Sg. Nom.
Sing. Gen.
Pl. Nom.
Plur. Gen.
vena
venae
venae
venarum
ramus
rami
rami
ramorum
mentum
menti
menta
mentorum
pes
pedis
pedes
pedum
os
ossis
ossa
ossium
arcus
arcus
arcus
arcuum
genu
genus
genua
genuum
caries
cariei
caries
carierum
Sg. Nom.
Sing. Gen.
Plur.Nom.
Plur. Gen.
-a
-ae
-ae
-arum
-us/-er
-i
-i
-orum
-um/-on
-i
-a
-orum
vegyes
-is
-es
-um/-ium
vegyes
-is
-a/-ia
-um/-ium
-us
-us
-us
-uum
-u
-us
-ua
-uum
-es
-ei
-es
-erum
II.
n
vegyes, -is vegyes,-is
m/f
n
III.
m/f/n
us, us m/f
u, us n
es, ei f
IV.
m/f
V.
f
n
A háromvégű melléknevek ragozása
Szótári a.
internus
interna
internum
-us/-er
-a
-um
Decl.
II.
I.
II.
II.
I.
II.
nem
m
f
n
m
f
n
-us/-er
-a
-um
Sing. Nom. internus
interna
internum
Sing. Gen.
interni
internae
interni
-i
-ae
-i
Plur. Nom. interni
internae
interna
-i
-ae
-a
Plur. Gen.
internarum
internorum
-orum
-arum
-orum
internorum
A kétvégű melléknevek ragozása
medialis
mediale
-is
-e
superior
superius
-ior
-ius
Decl.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
Nem
m/f
n
m/f
n
m/f
n
m/f
n
-ior
-ius
Sg. Nom.
medialis
mediale
-is
-e
superior
superius
Sing. Gen. medialis
medialis
-is
-is
superioris
superioris
-ioris
-ioris
Pl. Nom.
medialia
-es
-ia
superiores
superiora
-iores
-iora
-ium
-ium
superiorum
superiorum
-iorum
-iorum
mediales
Plur. Gen. medialium
medialium
Az egyvégű melléknevek ragozása
Szótári a.
permanens
-ns
-ns
-x
-x
(simplex) (simplex)
III.
III.
Decl.
III.
III.
III.
III.
Nem
m/f
n
m/f
n
m/f
n
Sg. Nom.
permanens
permanens
-ns
-ns
-x
-x
Sing. Gen.
permanentis
permanentis
-ntis
-ntis
-cis
-cis
Pl. Nom.
permanentes
permanentia
-ntes
-ntia
-ces
-cia
Plur. Gen.
permanentium
permanentium
-ntium
-ntium
-cium
-cium
44
Latin és görög, anatómiai és klinikai párhuzamos elnevezések
Klinikai/görög tő
Magyar
Latin
Példa
acradenandrangianthroparthrbalanblepharcardi-,
cephalcheilchircholcholecystchondrcleidcol-, coloncolpcorcyst-cyta, cytdacryocystdactylderma, dermatdesm-, syndesmencephalenterepisigalaktgastrgeniglossgnathgnath-/genigongyn-, gynaechaem-, haemathydrhyster-/metriatrkeratlaparlipmast-
végtag, vég
mirigy
férfi
ér, edény
ember
ízület
makk
szemhéj
szív
fej
ajak
kéz
epe
epehólyag
porc
kulcscsont
vastagbél
hüvely
pupilla
húgyhólyag
sejt
könnymirigy
ujj
bőr
szalag
agy
vékonybél
gát
tej
gyomor, karma
áll
nyelv
felső állcsont
állkapocs
térd
nő, asszony
vér
víz
méh
orvos
szaruhártya
has
zsír
emlő
extremitas, -tatis f
glandula, ae f
vir, viri m
vas, vasis n
homo, hominis m.
articulatio, -onis f
glans, glandis f
palpebra, ae f
cor, cordis n.
caput, capitis n.
labium, ii n
manus, manus f.
fel, fellis n/ bilis, is f
vesica fellea
cartilago, cartilaginis f
clavicula, claviculae, f.
intestinum crassum
vagina, ae f
pupilla, ae f
vesica urinaria
cellula, ae f
glandula lacrimalis
digitus, digiti m.
cutis, cutis, f.
ligamentum, i n
cerebrum, i n
intestinum tenue
perineum, i m
lac, lactis n
ventriculus, i m.
mentum, menti n.
lingua, ae f
maxilla, ae f
mandibula, -ae, f.
genu, genus n.
femina, feminae f.
sanguis, inis m
aqua, ae f
uterus, i m
medicus, i m
cornea, ae f
abdomen, -inis n.
adeps, adipis m
mamma, mammae f.
acrocyanosis
adenitis
androgén
angiologia
anthropologia
arthritis
balanitis
blepharitis
cardiologia
hydrocephalus
cheilitis
chiropractica
cholelithiasis
cholecystitis
chondroblast
sternocleidomastoideus
colonoscopia
colposcopia
corectopia
cystitis
cytologia, erythrocyta
dacryocystitis
dactylogramm
dermatitis
syndesmosis
encephalitis
enteritis
episiotomia
galaktogogum
gastritis
genioglossus
hypoglossus 3
gnathoschisis
mandibularis 2
gonalgia
gynecomastia
haematologia
hydrocephalus
hysterectomia / metritis
iatrogen
keratitis
laparoscopia
lipoma
mastoideus 3
45
Klinikai/görög tő
Magyar
Latin
Példa
my-, myosmyelnephrneurnyctodontomphalonychoophorophthalmorchiosteotpaed-, pedperonphacphallphlebphrenpneumonpodposthproctprosopon, prosoppsoa, psoas
psychpypyelrachirhinsalpyngsarcsoma, somatsplanchnsplenspondylstethstoma, stomatthanat-, thanastheltrestrichtyphl-
izom
velő
vese
ideg
éjszaka
fog
köldök
köröm
petefészek
szem
here
csont
fül
gyerek
szárkapocs
szemlencse
hímvessző
visszér, véna
rekeszizom
tüdő
láb, lábfej
fityma, előbőr
végbél
arc, felszín
ágyék
értelem
genny
vesemedence
gerincoszlop
orr
petevezeték
hús
test
zsigerek
lép
csigolya
mellkas felső része
száj
halál
mellbimbó
lyuk, furat
haj
vakbél
musculus, musculi m.
medulla, ae f
ren, renis m.
nervus, nervi m.
nox, noctis f
dens, dentis m
umbilicus, umbilici m.
unguis, is m
ovarium, ii n
oculus, oculi m.
testis, is m
os, ossis n
auris, auris f.
puer, pueri m
fibula, fibulae, f.
lens, lentis f
penis, is m
vena, venae f.
diaphragma, -matis n.
pulmo, pulmonis m
pes, pedis m.
praeputium, ii n
rectum, i n
facies, faciei f.
lumbus, lumbi m.
mens, mentis f.
pus, puris n
pelvis renalis
columna vertebralis
nasus, nasi m.
tuba uterina
caro, carnis f
corpus, corporis n.
viscera, um n
lien, lienis m.
vertebra, ae f
pectus, pectoris n.
os, oris n.
mors, mortis f
mamilla, ae f
foramen, inis n
capillus, capilli m.
caecum, i n
myocardium
osteomyelitis
nephrologia
neuralgia
nycturia
odontologia
omphalitis
onycholysis
oophoritis
ophthalmologia
orchitis
osseus 3, osteoporosis
otitis
pediatria
peroneus 3
phacomalacia
phallitis
phlebitis
N. phrenicus
pneumonia
podagra
posthitis
proctologia
prosopoplegia
m. psoas
psychologia
pyuria
pyelographia
rachischisis
rhinitis
salpyngitis
sarcoma
somaticus
splanchnologia
splenomegalia
spondylosis
stethoscop
stomatitis
euthanasia
thelitis
atresia
trichosis
typhlitis
46
Latin és görög praefixumok, szókezdetek - Praefixa Latina et Graeca
Latin
a-, ab-, (abs-, au)
Görög
a-, an-
ad- (acc-, add-, aff-,
etc.)
alloanaanisoanteanti-/antapoautobibrachybradycacocata-/katacircumcom-, (con-, co-, etc-)
contradedi-, diplodiadisdyse-, ex-(eff-)
ececto-/exoen-/emendoepieuexoextrahemiheterohomohomoiohyperhypoidioin- (im-, ir-)
in-(im-)
infrainter-
Jelentésük
el-, lehiánya, (fosztóképző)
oda-, hozzá-
Példák
abductio
anaemia
adductio
idegen-, más-, eltérőújra, fel-, részenként
egyenlőtlen
elé-, előtteellen
-el
saját
kétrövid
lassú
rossz, beteg
lekörül-, körbeössze-, megellen
el-, le-, ki-, távolkétát, keresztül, szét
szét-, kettéa normálistól eltérő
ki-,
ki-, kívüli
kívül
be-, belülre
belül
rajta
jó, normális
külső
kívül-, külsőfél-, féligmás, eltérő
azonos
hasonló
felett, mértéken túli
alatt, mérték alatti
saját, egyéni
hiánya (fosztóképző)
be-, rá-, megalatti
közé-, közötti
allogen
anatomia
anisocoria
anteflexio
antipyreticum
apophysis
autotransfusio
bipolaris
brachydactylia
bradycardia
cacogeusia
catabolismus
circumductio
compositus
contraindicatio
descendens
diplegia,diplopia
diastole
dislocatio
dyspnoe
exitus
ectopia
ectoderma
embolia
endocardium
epidermis
eurhythmia
exogén
extracellularis
hemisphaerium
heterogen
homozygota
homeopathia
hypertonia
hypoglossus
idiopathia
irreversibilis
incisura
infrascapularis
intervertebralis
47
Latin
intra-,
intro-
Görög
isojuxtaleptomacro-, mega(lo)mesometamicromonomultineoob- (occ-, off-, opp-)
olig(o)omni-, toti
orthopan(to)paraperperipolypostpraepraeterpresbypro
propseudoquadr/ire- (red-)
retrosesemisub-(succ-, suff-, etc)
supersuprasyn-/sym
tachytetratrans- (tra-)
triultrauni-
tri-
xero-
Jelentésük
-belüli
be-, bele,
azonos, hasonló, állandó
melletti
vékony-, keskeny-, gyengenagyközépső
között, után
kis, kicsiegysokúj
szembekevésminden-, egészegyenes, szabályos
teljes, egész
mellett
át-, keresztül-, végig
körül (gr.)
sokután
elé-, előtte-, előtti
előtte/mellette elidőskori
előrefeléelőtt
ál-, nem valódi
négyvissza-, újravissza-, mögötti
szét-, elfél-, féligalá-; alatta-, alulról fel-,
fölé-, fölül-, feletti
feletti
együtt, össze (gr.)
gyors, szapora
négyát-, keresztülháromtúl-, túlságos
egyszáraz
Példák
intraabdominalis
introitus
isothermia
juxtapositio
leptophonia
macrosomia, megacolon
mesoderma
metacarpus
micrognathia
monocyta
multilateralis
neoplasma
oppositio
oligodactylia
omnipotens
orthodontia
panplegia
parathyroidea
perforatio
pericardium
polyodontia
postoperativus
praepatellaris
praeternaturalis
presbyopia
protractio
prognosis
pseudopodium
quadriceps
retractio
retroflexio
segregatio
semi
subcutaneus
supernumerarius
supraclavicularis
systole
tachycardia
tetraplegia
transfusio
triceps, trigonum
ultrafiltratio
unipennatus (egytollú)
xerophthalmia
48
Suffixumok,
-aemia
-agog
-algia
-blast
-cele / -kele
-centesis
-clast
-cyta
-cytopenia
-ectasia
-ectomia
-gen
-genesis
-gramm
-graph
-graphia
-itis
-lith
-logia
-lysis
-malacia
-megalia
-odynia
-oid
-oma
-opia, -opsia
-osis
-pathia
-penia
-pexia
-phag
-phagia
-philia
-phobia
-plasia
-plastica
-plegia
-pnoe
-poesis
-ptoe
-ptosis
-rrhagia
-rrhaphia
-rrhoea
-rrhexis
-sclerosis
-scop
-scopia
-spasmus
utótagok
vér
-hajtó, vezető
fájdalom
éretlen sejt
sérv
csapolás, punkció
lebontó sejt
sejt
sejthiány
tágulat
kivágás, eltávolítás
eredetű, -képző
létrehozás, keletkezés
kép, rajz,
képalkotó v. monitorozó eszköz
képalkotó v. rajzoló vizsgáló eljárás
gyulladás
kő
tan, tudomány
oldás, oldódás
lágyulás
megnagyobbodás
fájdalom
alakú, hasonló, -szerű
daganat
-látás
kór, kóros folyamat
bántalom
megkevesbedés
műtéti rögzítés
faló
bekebelezés, falás
kedvelés
iszony, taszítás
képzés
helyreállító műtét
bénulás
légzés
képzés
köpés
süllyedés
erős vérzés
varrat
folyás
szakadás
meszesedés, keményedés
tükör, vizsgáló eszköz
tükrözéses vizsgálat
görcs
49
-stenosis
-stomia
-tensio/-tonia
-tomia
-trophia
-uria
szűkület
nyílás, beszájadzás készítése
nyomás,
vágás, megnyitás
táplálás
vizelet állapota
Rövidítések - Abbreviationes
Röv.
a./aa.
ant.
CV
dext.
etc.
f
gen.
ggl./ggll.
gl./gll.
inf.
lgl./lgll.
lig./ligg.
m
m./mm.
n
n./nn.
N.B.
nom.
P.S.
plex.
plur.
post.
proc.
r./rr.
sin.
sing.
sup.
v./vv.
Feloldás
arteria/arteriae
anterior 2
curriculum vitae
dexter 3
et cetera
femininum
genitivus
ganglion/ganglia
glandula/glandulae
inferior 2
lymphoglandula/ lymphoglandulae
ligamentum/ligamenta
masculinum
musculus/musculi
neutrum
nervus/nervi
Nota bene
nominativus
post scriptum
plexus
pluralis
posterior 2
processus
ramus/rami
sinister 3
singularis
superior 2
vena/venae
Jelentés
verőér/verőerek
elülső
önéletrajz
jobb
és a többi/stb.
nőnem
birtokos eset
idegdúc/idegdúcok
mirigy/mirigyek
alsó
nyirokmirigy/nyirokmirigyek
szalag/szalagok
hímnem
izom/izmok
semleges
ideg/idegek
Jegyezd meg (jól)!
Alanyeset
utóirat
köteg
Többesszám
hátsó
nyúlvány
ág/ágak
bal
Egyesszám
felső
visszér/visszerek
50
Számnevek - Numeralia
Arab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
Tőszámnevek
unus, una, unum
duo, duae, duo
tres, tria
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem
undecim
duodecim
tredecim
quattuordecim
quindecim
sedecim
septendecim
duodeviginti
undeviginti
viginti
viginti unus 3
viginti duo 3
duodetriginta
undetriginta
triginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta
centum
ducenti, -ae, -a
trecenti, -ae, -a
quadringenti, -ae, -a
quingenti, -ae, -a
sescenti, -ae, -a
septingenti, -ae, -a
octingenti, -ae, -a
nongenti, -ae, -a
mille
duo milia
Sorszámnevek
primus 3
secundus 3
tertius 3
quartus 3
quintus 3
sextus 3
septimus 3
octavus 3
nonus 3
decimus 3
undecimus 3
duodecimus 3
tertius decimus 3
quartus decimus 3
quintus decimus 3
sextus decimus 3
septimus decimus
duodevicesimus 3
undevicesimus 3
vicesimus 3
vicesimus 3 primus 3
vicesimus 3 secundus 3
duodetricesimus 3
undetricesimus 3
tricesimus 3
quadragesimus 3
quinquagesimus 3
sexagesimus 3
septuagesimus 3
octogesimus 3
nonagesimus 3
centesimus 3
ducentesimus 3
trecentesimus 3
quadringentesimus 3
quingentesimus 3
sescentesimus 3
septingentesimus 3
octingentesimus 3
nongentesimus 3
millesimus 3
bis millesimus 3
Római
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXVIII
XXIX
XXX
XL
L
LX
LXX
LXXX
XC
C
CC
CCC
CD
D
DC
DCC
DCCC
CM
M
MM
Download