Uploaded by Mỹ Hạnh

BIENDICH2020

advertisement
1. FIGHTING TB IN UZBEKISTAN
June 02, 2018
The United States is committed to helping
Hoa Kỳ cam kết giúp các nước đối tác ngăn
partner countries stop the spread of
chặn sự lây lan của bệnh lao và cuối cùng
Tuberculosis, or TB, and eventually
loại bỏ tai họa này.
eliminate this scourge.
In late May, Uzbekistan held a three day
national conference exploring how to use
science and technology to fight TB.
Vào cuối tháng 5, Uzbekistan đã tổ chức
một hội nghị quốc gia kéo dài ba ngày để
tìm hiểu cách sử dụng khoa học và công
nghệ để chống lại bệnh lao.
Healthcare providers and laboratory
specialists were invited to attend seminars
and sessions led by prominent TB experts
from around the world.
Các nhà cung cấp thiết bị chăm sóc sức
khỏe và các chuyên gia phòng thí nghiệm
đã được mời tham dự các hội thảo và phiên
họp do các chuyên gia về bệnh lao từ khắp
nơi trên thế giới.
This conference was sponsored by the
United States through the U.S. Agency for
International Development, or USAID, in
partnership with the Republic of Uzbekistan
Ministry of Health, and the Uzbekistan
Center for Tuberculosis and Pulmonology.
Hội nghị này được Hoa Kỳ tài trợ thông qua
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hay
USAID, hợp tác với Bộ Y tế Cộng hòa
Uzbekistan và Trung tâm Lao phổi của
Uzbekistan
One of many TB control initiatives
supported by USAID in Uzbekistan, the
conference provided a forum for over 100
health professionals to share knowledge and
experience and discuss successes and
lessons learned from implementing the
World Health Organization’s ‘End TB
Strategy’ in Uzbekistan.
Một trong nhiều sáng kiến kiểm soát bệnh
lao được USAID hỗ trợ tại Uzbekistan là
tạo ra một diễn đàn cho hơn 100 chuyên gia
y tế để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm
cũng như thảo luận về những thành công và
bài học rút ra từ việc thực hiện Chiến lược
Vì một thế giới không có bệnh lao ở UBKT
Adopted in 2014, the strategy aims to end
the global TB epidemic by reducing TB
deaths by 95% and reducing new cases by
90% between 2015 and 2035. It also aims to
ensure that no family is burdened with
catastrophic expenses as a result of TB.
Được thông qua vào năm 2014, chiến lược
này nhằm mục đích chấm dứt đại dịch lao
toàn cầu bằng cách giảm 95% tử vong do
lao và giảm 90% các ca mắc mới từ năm
2015 đến 2035. Nó cũng nhằm đảm bảo
rằng không có gia đình nào phải chịu gánh
nặng chi phí thảm khốc do bệnh lao.
To reach these ambitious goals,
Để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng
the World Health Organization, or WHO,
has outlined three strategic pillars that
include putting patients at the heart of
service delivery; engaging governments and
communities for bold policy change; and
intensifying TB related research and
innovation.
này, Tổ chức Y tế Thế giới, hay WHO, đã
vạch ra ba chiến lược cốt lõi bao gồm lấy
bệnh nhân làm trung tâm của việc cung cấp
dịch vụ; gắn kết giữa chính phủ và cộng
đồng cho việc thay đổi chính sách táo bạo ;
và tăng cường nghiên cứu và đổi mới liên
quan đến bệnh lao.
The theme of this year’s national
conference, Science and Innovative
Technologies in the Implementation of the
End TB Strategy in Uzbekistan, reflects a
growing commitment of Uzbekistan’s
Ministry of Health and the Center for
Tuberculosis and Pulmonology to reduce
the burden of TB through innovative
technologies.
Chủ đề của hội nghị quốc gia năm nay,
Khoa học và Công nghệ đổi mới trong việc
thực hiện Chiến lược phòng chống bệnh lao
ở Uzbekistan, phản ánh cam kết quyết liệt
của Bộ Y tế Uzbekistan và Trung tâm Lao
và phổi để giảm gánh nặng bệnh lao thông
qua các công nghệ tiên tiến.
Conference participants agreed to develop
recommendations to build partnerships
between medical and non-medical service
providers and civil society, in order to
provide patient-centered TB care based on
innovative technology.
Những người tham gia hội nghị đã đồng ý
xây dựng các khuyến nghị để xây dựng mối
quan hệ đối tác giữa các nhà cung cấp dịch
vụ y tế và phi y tế và xã hội dân sự, nhằm
cung cấp dịch vụ y tế lấy bệnh nhân làm
trung tâm dựa trên công nghệ tiên tiến.
For nearly two decades, USAID has been
providing assistance to Uzbekistan for TB
control. In partnership with the Government
of Uzbekistan, USAID’s current five-year,
20 million dollar TB Control Program aims
to reduce the burden of TB in Uzbekistan,
and prevent multidrug-resistant forms of
the disease in the country.
Trong gần hai thập kỷ, USAID đã hỗ trợ
cho Uzbekistan để kiểm soát bệnh lao. Hợp
tác với Chính phủ Uzbekistan, Chương trình
kiểm soát lao 20 triệu đô la hiện tại của
USAID, nhằm mục đích giảm gánh nặng
bệnh lao ở Uzbekistan và ngăn ngừa các
dạng bệnh lao kháng đa thuốc ở nước này.
The program has been instrumental in
introducing innovative evidence-based and
patient-centered approaches to TB
prevention, diagnostics, and treatment.
Chương trình này là công cụ giới thiệu các
phương pháp cải tiến dựa trên bệnh án và
bệnh nhân làm trung tâm để phòng ngừa,
chẩn đoán và điều trị bệnh lao.
The U.S. is proud to partner with
Hoa Kỳ tự hào hợp tác với Uzbekistan để
Uzbekistan to help fight the age-old and still giúp chống lại mối đe dọa lâu đời và vẫn
deadly threat of tuberculosis.
còn nguy hiểm của bệnh lao.
OBAMA ON CLIMATE CHANGE
Climate change and global warming are an
urgent global challenge that needs to be
addressed without delay. “200 nations
around the world … agree it's a problem and
intend to solve it,” said President Barack
Obama during his annual State of the Union
Address.
BĐKH và sự nóng lên toàn cầu là một thách
thức toàn cầu cấp bách cần được giải quyết
không chậm trễ. 200 quốc gia trên toàn thế
giới đồng ý rằng đó là một vấn đề và có ý
định giải quyết chúng, Tổng thống Barack
Obama đã đề cập trong thông điệp liên bang
hàng năm
As the world’s second largest emitter of
greenhouse gases, the United States must
lead the way in the global effort to fight
climate change.
Là nhà phát thải khí nhà kính lớn thứ hai
thế giới, Hoa Kỳ phải dẫn đầu trong nỗ lực
toàn cầu để chống biến đổi khí hậu.
Ultimately, the solution depends on our
ability to move away from fossil fuels and
toward a clean energy economy. And that
transition must begin at home, something
we have already begun to do, said President
Obama:
Cuối cùng, giải pháp phụ thuộc vào khả
năng của chúng ta trong việc tránh xa nhiên
liệu hóa thạch và hướng tới một nền kinh tế
năng lượng sạch. Và quá trình chuyển đổi đó
phải bắt đầu tại nhà, điều mà chúng tôi đã bắt
đầu thực hiện, Tổng thống Obama nói:
“Seven years ago, we made the single
biggest investment in clean energy in our
history. Here are the results. In fields from
Iowa to Texas, wind power is now cheaper
than dirtier, conventional power. On
rooftops from Arizona to New York, solar is
saving Americans tens of millions of dollars
a year on their energy bills and employs
more Americans than coal -- in jobs that pay
better than average.”
Bảy năm trước, chúng tôi đã đầu tư lớn nhất
vào năng lượng sạch trong lịch sử của chúng
tôi. Đây là kết quả. Trong các lĩnh vực từ
bang Iowa đến Texas, năng lượng gió bây
giờ rẻ hơn so với năng lượng của nhiên liệu
hóa thạch. Từ bang Arizona cho đến New
York việc lắp đặt pin năng lượng mặt trời đã
tiết kiệm cho người Mỹ hàng chục triệu đô la
mỗi năm đc thấy trên hóa đơn và nó đc
người Mỹ sd nhiều hơn than – điều này giúp
cho các công việc đc trả lương cao hơn mức
trung bình.
By now it should be obvious that the
necessary changes need not be painful. Not
only does renewable energy save consumers
money, it also creates new jobs and a new
opportunity for businesses.
Bây giờ rõ ràng là những thay đổi cần thiết
không quá xa tầm với. Năng lượng tái tạo
không chỉ tiết kiệm tiền của người tiêu dùng,
nó còn tạo ra việc làm mới và cơ hội mới cho
các doanh nghiệp.
Indeed, the shift toward sustainable energy
will create great markets for new
technologies, and an opportunity for
American businesses to continue engaging
in the production and sale of the energy of
the future.
Thật vậy, sự thay đổi theo hướng năng
lượng bền vững sẽ tạo ra thị trường lớn cho
các công nghệ mới và là cơ hội cho các
doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tham gia vào việc
sản xuất và bán năng lượng trong tương lai.
For the benefit of all people everywhere, as
well as for the good of our planet, we must
accelerate the transition away from older,
dirtier energy sources.
Vì lợi ích của tất cả mọi người ở khắp mọi
nơi, cũng như vì lợi ích của hành tinh chúng
ta, chúng ta phải đẩy nhanh quá trình
chuyển đổi khỏi các nguồn năng lượng sd
nhiên liệu hóa thạch
“Rather than subsidize the past, we should
invest in the future, especially in
communities that rely on fossil fuels,” said
President Obama.
Tổng thống Obama cho biết “Chúng ta nên
đầu chú trọng tư hơn đến tương lai đặc biệt
là những quốc gia sd nguồn nguyên liệu hóa
thạch thay vì phải bỏ ra các khoản tiền để
sữa chữa cho việc làm trước kia
“None of this is going to happen overnight,”
he said. “But the jobs we'll create, the
money we'll save, the planet we'll preserve,
that is the kind of future our kids and our
grandkids deserve. And it's within our
grasp.”
Điều này sẽ không xảy ra ngay lập tức, anh
ấy nói. Tuy nhiên, những công việc chúng
tôi sẽ tạo ra, tiền chúng tôi sẽ tiết kiệm, hành
tinh chúng tôi sẽ bảo tồn, đó là loại tương lai
mà những đứa trẻ và cháu của chúng tôi
xứng đáng. Và nó nằm trong tầm tay của
chúng tôi.
PLASTIC WASTE AND PROTECTION OF THE OCEAN
“As we seek globally to protect important
marine ecosystems from over-fishing and
damaging extractive uses, we must also
focus our protection efforts around the
unfortunate effects that plastic waste is
having on the global ocean,”
Khi chúng ta tìm kiếm 1giải pháp toàn cầu
để bảo vệ các hệ sinh thái biển quan trọng
khỏi việc sử dụng khai thác quá mức và gây
thiệt hại, chúng ta cũng phải tập trung nỗ lực
bảo vệ đại dương khỏi những tác động k
mong muốn mà rác thải nhựa gây ra
U.S. Under Secretary of State for Economic
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, năng lượng và Môi
Growth, Energy, and the Environment
trường Hoa Kỳ Catherine Novelli đã phát
Catherine Novelli said recently in an event in ngôn gần đây trong một sự kiện ở
Washington, DC on the protection of the
Washington, DC về bảo vệ đại dương.
ocean.
“Once in the ocean, plastic waste can
entangle sea creatures, damage habitats like
coral reefs, and be eaten by marine animals,”
she said. “It also breaks down into small
pieces which can persist for hundreds of
years.”
Khi ở trong đại dương, rác thải nhựa có thể
làm vướng víu các sinh vật biển, phá hủy
môi trường sống của các rạn san hô và không
may động vật biển ăn phải, cô nói. Nó cũng
bị vỡ thành những mảnh nhỏ có thể tồn tại
hàng trăm năm.
Current plastic production is over 200
million tons each year. By 2025, plastic
consumption in Asia is forecasted to increase
by 80 percent to surpass 200 million tons,
and global consumption to 400 million tons.
There could be one ton of plastic for every
three tons of fish in the ocean by 2025.
Sản xuất nhựa hiện tại là hơn 200 triệu tấn
mỗi năm. Đến năm 2025, tiêu thụ nhựa ở
châu Á được dự báo sẽ tăng 80% vượt
ngưỡng 200 triệu tấn, và mức tiêu thụ toàn
cầu lên 400 triệu tấn. Cứ 3 tấn cá thì sẽ có 1
tấn rác thải nhựa vào năm 2025.
To address this problem, Under Secretary
Novelli said we need to focus on three areas:
first, reduce plastic waste; second, improve
national systems for waste management; and
third, encourage reuse and recycling of
plastics.
Để giải quyết vấn đề này, theo Bộ trưởng
Novelli cho biết chúng ta cần tập trung vào
ba lĩnh vực: thứ nhất, giảm rác thải nhựa; thứ
hai, cải thiện hệ thống quốc gia về quản lý
chất thải; và thứ ba, khuyến khích tái sử
dụng và tái chế nhựa.
“This global problem can also be viewed as
an opportunity, one where entrepreneurs
and innovators can drive us to practical
solutions,” she said.
Vấn đề toàn cầu này cũng có thể được xem
là một cơ hội, một trong đó các doanh nhân
và các nhà đổi mới có thể đưa chúng ta đến
các giải pháp thiết thực, cô nói.
The innovative “circular economy”
concept’s life-cycle treatment of materials
and energy calls for redesigning products
and business models to increase recycling
rates and recapture materials for nextgeneration use.
This can potentially revolutionize our ability
to minimize waste.
Nền kinh tế tuần hoàn đổi mới và khái niệm
về cách xử lý vòng đời của vật liệu kêu gọi
thiết kế lại các sản phẩm và mô hình kinh
doanh để tăng tỷ lệ tái chế và thu hồi vật liệu
để sử dụng cho thế hệ tiếp theo.
“Addressing waste collection in developing
countries is necessary to solve the ocean
plastic problem,” Under Secretary Novelli
pointed out.“Economically viable solutions –
such as waste to energy projects and
recycling innovation – hold significant
promise.”
Giải quyết vấn đề thu gom chất thải ở các
nước đang phát triển là cần thiết để giải
quyết vấn đề nhựa đại dương, Bộ trưởng
Novelli chỉ ra. Giải pháp khả thi về mặt kinh
tế - như lãng phí cho các dự án năng lượng
và đổi mới tái chế - hứa hẹn rất nhiều.
About half of the plastic in the ocean can be
attributed to only five countries that lack
adequate waste management.
Khoảng một nửa số nhựa trong đại dương
được tạo ra do chỉ năm quốc gia thiếu quản
lý chất thải đầy đủ.
“There is a greater need than ever for global
cooperation to combat marine debris,” Under
Secretary Novelli said. “The problem
requires attention at every level and every
step, from the development of a
comprehensive waste collection
infrastructure, to the advanced
reengineering and innovation that will
constitute a sustainable circular economy
model, to choices we all make in our daily
lives.”
Bộ trưởng Novelli cho biết, cần có sự hợp
tác toàn cầu hơn bao giờ hết để chống lại các
mảnh vỡ biển. Vấn đề đòi hỏi sự chú ý ở mọi
cấp độ và mọi bước, từ việc phát triển cơ sở
hạ tầng thu gom rác thải toàn diện, đến tái
cấu trúc và đổi mới tiên tiến sẽ tạo thành một
mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững, cho đến
những lựa chọn mà chúng ta thực hiện trong
cuộc sống hàng ngày.
Điều này có khả năng cách mạng hóa khả
năng của chúng tôi để giảm thiểu chất thải.
U.S. AIDS MOZAMBIQUE IN WAKE OF CYCLONE IDAI
On March 15th, Intense Tropical Cyclone
Idai made landfall in south-eastern Africa,
killed over 1000 people and caused
immense damage in Mozambique, and to a
lesser degree in Zimbabwe, Malawi and
Madagascar. It was the worst natural
disaster to hit southern Africa in two
decades, and the third-deadliest tropical
cyclone on record.
Vào ngày 15 tháng 3, cơn bão nhiệt đới dữ
dội Idai đã đổ bộ vào vùng đông nam châu
Phi, giết chết hơn 1000 người và gây ra
thiệt hại to lớn ở Mozambique, và ở mức
độ thấp hơn ở Zimbabwe, Malawi và
Madagascar. Đó là thảm họa tự nhiên tồi tệ
nhất tấn công miền nam châu Phi trong hai
thập kỷ và là cơn bão nhiệt đới nguy hiểm
thứ ba được ghi nhận.
In Mozambique alone, the cyclone caused
some 770 million dollars in damages and
displaced around 400,000 people. The 200
kilometer winds and massive flooding
damaged or destroyed homes, schools,
farmland and crucial infrastructure,
particularly in Manica, Sofala, Tete, and
Zambézia provinces.
Chỉ riêng ở Mozambique, lốc xoáy đã gây
ra thiệt hại khoảng 770 triệu đô la và di dời
khoảng 400.000 người. Gió 200 km và lũ lụt
lớn đã phá hủy hoặc phá hủy nhà cửa,
trường học, đất nông nghiệp và cơ sở hạ
tầng quan trọng, đặc biệt là ở các tỉnh
Manica, Sofala, Tete và Zambézia.
In addition to the immediate needs of the
people, such as shelter, food, medicines and
potable water, within days, cholera and
other water borne diseases, skin infections,
respiratory tract infections and malaria
began to spread throughout the affected
parts of Mozambique. And this situation
continues to worsen with time.
Ngoài nhu cầu trước mắt của người dân,
như nơi ở, thức ăn, thuốc men và nước
uống, trong vài ngày, bệnh tả và các bệnh
truyền qua nước khác, nhiễm trùng da,
nhiễm trùng đường hô hấp và sốt rét bắt
đầu lan rộng khắp các khu vực bị ảnh hưởng
của Mozambique. Và tình trạng này tiếp tục
xấu đi theo thời gian.
In the immediate aftermath of the cyclone,
the United States stepped up to deliver
emergency aid and help in Mozambique’s
recovery effort. On March 15th, U.S.
Ambassador to Mozambique Dennis Hearne
declared a disaster due to the effects of
floods in Mozambique.
Trước hậu quả của cơn bão, Hoa Kỳ đã đẩy
mạnh cung cấp viện trợ khẩn cấp và giúp đỡ
trong nỗ lực phục hồi Mozambique. Vào
ngày 15 tháng 3, Đại sứ Hoa Kỳ tại
Mozambique Dennis Hearne đã tuyên bố
một thảm họa do ảnh hưởng của lũ lụt ở
Mozambique.
On March 20, the U.S. Agency for
International Development, or USAID,
Vào ngày 20 tháng 3, Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ, hay USAID, đã triển khai
deployed a Disaster Assistance Response
Team, or DART, to Mozambique. This elite
team assesses damage, identifies priority
needs, and works closely with partners to
provide critical assistance to people in
Mozambique.
Nhóm Ứng phó Hỗ trợ Thảm họa, hoặc
DART, cho Mozambique. Đội ngũ ưu tú
này đánh giá thiệt hại, xác định các nhu cầu
ưu tiên và hợp tác chặt chẽ với các đối tác
để cung cấp hỗ trợ quan trọng cho người
dân ở Mozambique.
One week later, at the request of USAID,
the U.S. military — in coordination with the
Government of Mozambique — began air
operations to deliver humanitarian
assistance to communities affected by
Cyclone Idai, particularly hard-to-reach
areas.
Một tuần sau, theo yêu cầu của USAID,
quân đội Hoa Kỳ - phối hợp với Chính phủ
Mozambique - bắt đầu các hoạt động trên
không để cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho các
cộng đồng bị ảnh hưởng bởi Cyclone Idai,
đặc biệt là các khu vực khó tiếp cận.
Since then, USAID has been working with
our partners to deliver lifesaving aid to
those most in need. This includes partnering
with the World Food Program to provide
food to more than 1 million people and
World Vision to provide emergency shelter,
as well as water, sanitation, and hygiene
programs. USAID is also working with the
International Organization for Migration to
provide shelter kits to those most in need.
Kể từ đó, USAID đã làm việc với các đối
tác của chúng tôi để cung cấp viện trợ cứu
sinh cho những người cần thiết nhất. Điều
này bao gồm hợp tác với Chương trình
Lương thực Thế giới để cung cấp thực phẩm
cho hơn 1 triệu người và Tầm nhìn Thế giới
để cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp,
cũng như các chương trình nước, vệ sinh và
vệ sinh. USAID cũng đang hợp tác với Tổ
chức Di cư Quốc tế để cung cấp bộ dụng cụ
trú ẩn cho những người cần thiết nhất.
To date, the United States has provided 59
million dollars to help people affected by
the cyclone recover from this disaster.
Đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp 59 triệu đô la
để giúp những người bị ảnh hưởng bởi cơn
bão phục hồi sau thảm họa này.
“We stand with the Mozambican people
during this time,” said USAID
Administrator Mark Green, “and USAID
will continue to support those in need here
and around the world.”
Trong thời gian này, chúng tôi hợp tác với
người Mozambique trong thời gian này,
chuyên gia quản lý USAID Mark Green,
Mạnh và USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ những
người có nhu cầu ở đây và trên toàn thế
giới.
BOOSTING AGRICULTURE IN SOUTH AND SOUTHEAST ASIA
Millions of smallholder farmers in South
Hàng triệu nông dân sản xuất nhỏ ở Nam và
and Southeast Asia are attempting to
ĐNÁ đang cố gắng đa dạng hóa các loại cây
diversify beyond staple crops to increase
trồng chính để tăng thu nhập, dinh dưỡng và
their incomes nutrition, and resilience in
khả năng phục hồi để đáp ứng với biến đổi
response to climate change and shifting
khí hậu và thay đổi nhu cầu thị trường.
market demand.
Although they are potentially significant
producers of fresh vegetables and farmed
fish, most smallholders lack access to
technologies that would help them produce
the quantities and quality needed to earn
income sustainably.
Mặc dù họ là những nhà sản xuất rau quả và
cá nuôi có tiềm năng đáng kể, hầu hết các hộ
sản xuất nhỏ không tiếp cận được với các
công nghệ giúp họ sản xuất số lượng và chất
lượng cần thiết để kiếm thu nhập bền vững.
To address this, the U.S. Agency for
International Development, or USAID,
rolled out its new Feed the Future Asia
Regional Innovative Farmers Project at the
Agriculture Innovation Summit in Dhaka,
Bangladesh January 24th.
Để giải quyết vấn đề này, Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ, hay USAID, đã triển khai
Dự án Nông dân Sáng tạo Khu vực Châu Á
Tương lai tại Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới
Nông nghiệp ở thủ đô Bangladesh,
Bangladesh ngày 24 tháng 1.
Implemented by Winrock International, the
regional project will increase food security,
reduce poverty, and improve environmental
sustainability by facilitating agricultural
innovation and technology diffusion in
several countries in Asia including
Bangladesh.
Được thực hiện bởi Winrock International,
dự án khu vực sẽ tăng cường an ninh lương
thực, giảm nghèo và cải thiện tính bền vững
môi trường bằng cách tạo điều kiện cho đổi
mới nông nghiệp và phổ biến công nghệ ở
một số quốc gia ở châu Á bao gồm
Bangladesh.
To disseminate agricultural knowledge and
expertise among the Asian countries, this
new project will create challenge
competitions to discover the most promising
technologies, support partnerships and
ultimately bring successful tools and
practices to farmers in all stages of the
supply chain – from productivity to
marketing.
The Honorable Additional Secretary of
Để phổ biến kiến thức và chuyên môn nông
nghiệp giữa các nước châu Á, dự án mới này
sẽ tạo ra các cuộc thi thách thức để khám phá
các công nghệ hứa hẹn nhất, hỗ trợ quan hệ
đối tác và cuối cùng mang lại các công cụ và
thực tiễn thành công cho nông dân trong tất
cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng - từ
năng suất đến tiếp thị.
Thư ký bổ sung danh dự của Bangladesh Bộ
Bangladesh’s Ministry of Agriculture
Musharaf Hossain and USAID Office of
Economic Growth Director Matt Curtis
spoke at the event.
Nông nghiệp Musharaf Hossain và Giám đốc
Văn phòng Tăng trưởng Kinh tế của USAID
Matt Curtis đã phát biểu tại sự kiện này.
USAID also announced the winners of the
Tech4Farmers Challenge, the very first
challenge competition held under the Asia
Regional Innovative Farmers Project that
sought ways to improve the agricultural
productivity and income of small hold
farmers in Bangladesh, Cambodia, Myanmar
and Nepal.
USAID cũng công bố những người chiến
thắng Thử thách Tech4Farmers, cuộc thi thử
thách đầu tiên được tổ chức theo Dự án
Nông dân Sáng tạo Khu vực Châu Á nhằm
tìm cách cải thiện năng suất nông nghiệp và
thu nhập của nông dân nhỏ ở Bangladesh,
Campuchia, Myanmar và Nepal.
The winners were the e-Fishery’s Smart Fish
Feeder, an Indonesia-based technology that
combines automatic feeding with sensors and
algorithms that sense fish’s appetite and
adjust the amount of feed to improve
efficiency, and the Innovative Spirulina
Production, a system created by EnerGaia in
Thailand that maximizes algae production
with minimal resources, reducing potential
for contamination in its bioreactor design
and allows spirulina production nearly
anywhere.
Những người chiến thắng là Công cụ nạp cá
thông minh của ngư dân điện tử, một công
nghệ có trụ sở tại Indonesia kết hợp cho ăn
tự động với các cảm biến và thuật toán giúp
cảm nhận sự thèm ăn của cá và điều chỉnh
lượng thức ăn để cải thiện hiệu quả, và Sản
xuất tảo xoắn sáng tạo, một hệ thống do
EnerGaia tạo ra Thái Lan tối đa hóa việc sản
xuất tảo với nguồn lực tối thiểu, giảm nguy
cơ ô nhiễm trong thiết kế lò phản ứng sinh
học và cho phép sản xuất tảo xoắn gần như ở
mọi nơi.
Unlike many challenges, the Tech4Farmers
Innovation Challenge did not offer a cash
prize, but provided winners the information,
business services and access to networks to
help expand innovative solutions into new
markets in low-income countries.
Không giống như nhiều thách thức, Thử
thách đổi mới Tech4Farmers không trao giải
thưởng tiền mặt, nhưng cung cấp cho người
chiến thắng thông tin, dịch vụ kinh doanh và
truy cập vào mạng để giúp mở rộng các giải
pháp sáng tạo vào thị trường mới ở các nước
thu nhập thấp.
The U.S. Government, through USAID, has
provided more than $6 billion in
development assistance to Bangladesh since
1971. The U.S. is proud to work with
Bangladesh promote prosperity for the
people of the U.S., Bangladesh, and the Asia
region.
Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua USAID, đã
cung cấp hơn 6 tỷ đô la hỗ trợ phát triển cho
Bangladesh kể từ năm 1971. Hoa Kỳ tự hào
hợp tác với Bangladesh thúc đẩy sự thịnh
vượng cho người dân Hoa Kỳ, Bangladesh
và khu vực Châu Á.
CORONAVIRUT & INFLUZENKA
From the outset this coronavirus has been
compared with flu so let's see how that
works.
First of all the corona virus appears to be
deadlier.
US authorities list flu mortality rate at naught
point one percent
Ngay từ đầu, coronavirus này đã được so
sánh với cúm, vì vậy hãy xem cách nó hoạt
động.
Trước hết, virus corona dường như đã chết.
Chính quyền Hoa Kỳ liệt kê tỷ lệ tử vong do
cúm ở mức một phần tram
The WHO says the mortality rate amongst
known cases of the corona virus is three
point four percent
WHO cho biết tỷ lệ tử vong trong số các
trường hợp đã biết của virus corona là 3.4
phần trăm
On the face of it more than 30 times more
deadly but hold on - many many cases of
corona virus are going undetected
In fact the mortality rate may be a lot closer
to the flu
Here's Professor Marc Lipsitch of Harvard
University
Trên mặt của nó nguy hiểm hơn gấp 30 lần
nhưng hãy kiên nhẫn - nhiều trường hợp
virus corona sẽ không bị phát hiện
Trên thực tế, tỷ lệ tử vong có thể gần hơn với
bệnh cúm
Đây là giáo sư Marc Lipsitch của Đại học
Harvard
I liken it a bit to a dark room where you
where
there are people sitting in rows who you can't
see and as the lights begin to go up you think
Oh some people walked into the room but in
fact those people have been there for a while
Tôi thích nó một chút với một căn phòng tối
nơi bạn ở đâu
Có những người ngồi thành hàng mà bạn
không thể nhìn thấy và khi đèn bắt đầu bật
lên, bạn nghĩ Oh, một số người bước vào
phòng nhưng thực tế những người đó đã ở đó
một lúc
But even if the coronavirus mortality rate
does drop as far as naught point 1 percent
that's still potentially very serious
The WHO estimates that every year the flu
kills between 290 thousand and six hundred
and fifty thousand people so if millions of
people contract the corona virus the death
toll could still run into the hundreds of
thousands
Nhưng ngay cả khi tỷ lệ tử vong do
coronavirus không giảm đến mức 1%, điều
đó vẫn có khả năng rất nghiêm trọng
WHO ước tính rằng mỗi năm, cúm sẽ giết
chết từ 290 nghìn đến sáu trăm năm mươi
nghìn người, vì vậy nếu hàng triệu người
nhiễm virut corona, số người chết vẫn có thể
lên tới hàng trăm nghìn.
Next, there's the speed at which the corona
virus is spreading - Here's one US vaccine
scientist
Tiếp theo, tốc độ lan truyền của virus corona
- Đây là một nhà khoa học về vắc-xin Hoa
Kỳ
You know what one of the things we've
learned this virus is so highly transmissible
that you could be caught off guard pretty
quickly and as a consequence things can
move quickly so you have to watch out
Bạn biết một trong những điều chúng tôi đã
học được về loại virus này có khả năng lây
truyền cao đến mức bạn có thể mất cảnh giác
khá nhanh và hậu quả là mọi thứ có thể di
chuyển nhanh chóng nên bạn phải coi chừng
But the WHO is said that while the spread of
corona virus is concerning it's not as
contagious as the flu
Nhưng WHO nói rằng trong khi sự lây lan
của virus corona liên quan đến nó thì không
dễ lây lan như cúm
Next how do the symptoms of flu and
coronavirus compare
Well they're similar
Tiếp theo, làm thế nào để so sánh các triệu
chứng của cúm và coronavirus
Vâng, chúng giống nhau
Corona virus we know often starts with a
high fever it can then be followed by a cough
It can also lead to a shortness of breath some
patients require hospital treatment
Vi rút Corona mà chúng ta biết thường bắt
đầu bằng sốt cao, sau đó có thể bị ho.
Nó cũng có thể dẫn đến khó thở một số bệnh
nhân cần điều trị tại bệnh viện
Let's see the experience of one woman in
Singapore
Hãy cùng xem trải nghiệm của một người
phụ nữ ở Singapore
And when I was going to a your critical stage Và khi tôi đang đi đến giai đoạn quan trọng
one other thing that I encountered was really của bạn, một điều khác mà tôi gặp phải là
breathing
thực sự thở
It felt my lungs were going their over-drying
You were really making an effort you know
it's not like normal days right - we'll be done
even we're not even conscious of how we
breathe
Nó cảm thấy phổi của tôi đang bị khô quá
mức. Bạn đã thực sự nỗ lực mà bạn biết nó
không giống như những ngày bình thường
phải không - chúng tôi sẽ hoàn thành ngay cả
khi chúng tôi thậm chí không ý thức về cách
chúng ta thở
It was just so laborious trying to get from my
bed to the bathroom which was like I don't
know five meters away just walking to the
bathroom and yours was just challenging
Thật khó khăn khi cố gắng đi từ giường của
tôi vào phòng tắm, giống như tôi không biết
cách đó năm mét chỉ đi bộ vào phòng tắm và
bạn chỉ là một thử thách
Like Julie the majority of people who've had
Giống như Julie, phần lớn những người đã
the corona virus have recovered but like flu
this corona virus can lead to issues such as
pneumonia and severe acute respiratory
syndrome and they in turn can lead to
multiple organ failure and in some cases
death
nhiễm virut corona đã hồi phục nhưng giống
như cúm, vi rút corona này có thể dẫn đến
các vấn đề như viêm phổi và hội chứng hô
hấp cấp tính nghiêm trọng và đến lượt họ có
thể dẫn đến suy đa tạng và trong một số
trường hợp tử vong
And as with flu those over 70 years old and
with pre-existing respiratory conditions are
more vulnerable all of which makes these
two diseases sound very familiar
Và cũng như bệnh cúm, những người trên 70
tuổi và mắc bệnh hô hấp đã có từ trước dễ bị
tổn thương hơn, điều này làm cho hai căn
bệnh này nghe rất quen thuộc.
But here's the WHO, on why this corona
virus is something different
Nhưng đây là WHO, tại sao virus corona này
lại khác
We can't treat Covid-19 exactly the same
way we treat flu
COVID-19 is a new virus to which no one
has immunity that means more people are
susceptible to infection and some will suffer
severe disease
Chúng ta không thể điều trị Covid-19 giống
hệt như cách chúng ta điều trị cúm
COVID-19 là một loại vi-rút mới mà không
ai có khả năng miễn dịch có nghĩa là nhiều
người dễ bị nhiễm bệnh hơn và một số
người sẽ bị bệnh nặng
Coronavirus is possibly more deadly
possibly less contagious than flu but there's a
huge caveat here
Scientists have studied flu for centuries
they're only now starting to study this corona
virus
Coronavirus có thể nguy hiểm hơn có thể ít
lây nhiễm hơn cúm nhưng có một sự cảnh
báo lớn ở đây
Các nhà khoa học đã nghiên cứu bệnh cúm
trong nhiều thế kỷ, giờ họ mới bắt đầu
nghiên cứu loại virus corona này
Also remember flu isn't constant sometimes
it's much deadlier than normal
For example go back to 1918 and the
Spanish flu outbreak which killed 50 million
people so in short what I'm doing my best
comparing these two is tricky
Cũng nên nhớ rằng cúm không thường xuyên
đôi khi còn nguy hiểm hơn bình thường
Ví dụ, quay trở lại năm 1918 và dịch cúm
Tây Ban Nha đã giết chết 50 triệu người, vì
vậy trong ngắn hạn, những gì tôi đang làm
tốt nhất để so sánh hai điều này là khó khăn
My colleague Lauren Moss can explain more Đồng nghiệp của tôi Lauren Moss có thể giải
thích thêm
This is really what everyone wants to know
Đây thực sự là những gì mọi người muốn
but the first important thing to point out is
biết nhưng điều quan trọng đầu tiên cần chỉ
that seasonal flu and coronavirus are not
ra là cúm theo mùa và virus coronavirus
directly comparable
không thể so sánh trực tiếp với nhau
Corona virus is a brand-new pathogen
There is no vaccine and people don't have
any kind of immunity to it yet
More cases are emerging every day and
health experts are working around the clock
to try and respond to what more is being
discovered about the virus and how it
behaves
Vi rút Corona là mầm bệnh hoàn toàn mới
Không có vắc-xin và mọi người chưa có loại
miễn dịch nào.
Ngày càng có nhiều trường hợp xuất hiện và
các chuyên gia y tế đang làm việc suốt ngày
để thử và phản hồi lại những gì đang được
phát hiện về virus và cách thức hoạt động
của nó
Our scientists are working to find out more
about it on a daily basis but probably
realistically we're looking to the middle half
of next year before a vaccine is readily
available
Các nhà khoa học của chúng tôi đang làm
việc để tìm hiểu thêm về nó hàng ngày
nhưng có lẽ thực tế chúng tôi đang tìm đến
nửa cuối năm tới trước khi có sẵn vắc-xin
Animal tests are being carried out now but
then we've got to get to the stage of human
trials and then there is a big hurdle of getting
over mass-producing it
Các thử nghiệm trên động vật đang được tiến
hành ngay bây giờ nhưng sau đó chúng tôi
phải đến giai đoạn thử nghiệm ở người và
sau đó có một trở ngại lớn là vượt qua việc
sản xuất hàng loạt
Everyone's been told but the most important
thing that we can do to curb the spread of
corona virus in the UK and beyond is to
make sure we wash our hands thoroughly
several times a day with hot water and soap
for twenty seconds.
Mọi người đều được nói nhưng điều quan
trọng nhất mà chúng ta có thể làm để hạn chế
sự lây lan của virus corona ở Anh và hơn thế
nữa là đảm bảo chúng ta rửa tay kỹ lưỡng
nhiều lần trong ngày bằng nước nóng và xà
phòng trong hai mươi giây.
U.S., CHINA AGREE TO PROTECT HOA KỲ, TRUNG QUỐC ĐỒNG Ý
OCEANS
BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG
June 30, 2015
Ngày 30 tháng 6 năm 2015
The world’s ocean produces 50 to 70
percent of our oxygen. It regulates
our climate, absorbs carbon dioxide,
supplies us with much of the protein
we consume, and supports the
greatest abundance of life on our
planet.
Đại dương thế giới có thể tạo ra 50 đến
70 phần trăm oxy của chúng ta. Nó điều
hòa khí hậu của chúng ta, hấp thụ
carbon dioxide, cung cấp cho chúng ta
nhiều protein mà chúng ta tiêu thụ và hỗ
trợ sự phong phú nhất của sự sống trên
hành tinh của chúng ta.
If the ocean were to disappear today,
nearly all life on earth would soon
follow. Nonetheless, our ocean is
under attack.
Nếu đại dương biến mất ngày hôm nay,
gần như tất cả sự sống trên trái đất sẽ
sớm theo sau. Tuy nhiên, đại dương của
chúng ta đang bị tấn công.
As much as 40 per cent of it is heavily
affected by human activities that
result in pollution, over-fishing, and
loss of coastal habitats.
Có tới 40 phần trăm trong số đó bị ảnh
hưởng nặng nề bởi các hoạt động của
con người dẫn đến ô nhiễm, đánh bắt
quá mức và mất môi trường sống ven
biển.
The ocean needs protection, and the
United States and China, two of the
top maritime nations in the world, as
well as two of the global leaders in
ocean science, have agreed to work
together to do just that.
Đại dương cần được bảo vệ, và Hoa Kỳ
và Trung Quốc, hai trong số các quốc
gia hàng hải hàng đầu trên thế giới,
cũng như hai trong số các nhà lãnh đạo
toàn cầu về khoa học đại dương, đã
đồng ý hợp tác để làm điều đó.
“On the marine environment, there is
an urgent need for our countries to
step up and help lead,” said Secretary
of State John Kerry during his closing
remarks at the Strategic Track
Oceans Meeting.
Về môi trường biển, có một nhu cầu cấp
thiết đối với các nước chúng ta để tăng
cường và giúp lãnh đạo, ông nói, Bộ
trưởng Ngoại giao John Kerry nói trong
bài phát biểu kết thúc tại Hội nghị Đại
dương theo dõi chiến lược.
We have a real opportunity to deal
with conserving and protecting the
Chúng tôi có một cơ hội thực sự để đối
phó với việc bảo tồn và bảo vệ đại
ocean, and we are already working
together to address this, he said.
dương, và chúng tôi đã làm việc cùng
nhau để giải quyết vấn đề này, ông nói.
During the meeting, Secretary of
State Kerry and Chinese State
Councilor Yang Jiechi agreed to
combat illegal, unreported, and
unregulated fishing; expand
cooperation among both countries’
coast guards and maritime
enforcement authorities; develop a
“Green Ports” initiative to reduce
marine pollution; better monitor
changes in the ocean and climate; and
develop sister city and third country
cooperation to reduce marine litter.
Trong cuộc họp, Ngoại trưởng Kerry và
Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung
Quốc Yang Jiechi đã đồng ý chống lại
việc đánh bắt cá bất hợp pháp, không
báo cáo và không được kiểm soát; mở
rộng hợp tác giữa hai nước Bảo vệ bờ
biển và các cơ quan thực thi hàng hải;
phát triển một sáng kiến của cảng Green
Green để giảm ô nhiễm biển; giám sát
tốt hơn những thay đổi trong đại dương
và khí hậu; và phát triển thành phố chị
em và hợp tác nước thứ ba để giảm rác
biển.
Secretary of State Kerry, State
Councilor Yang Jiechi, and leaders of
U.S. and Chinese maritime agencies
also discussed the importance of
establishing a Marine Protected Area
in the Antarctic Ross Sea – one of the
world’s last remaining pristine
marine environments.
Ngoại trưởng Kerry, Ủy viên Hội đồng
Nhà nước Yang Jiechi, và các nhà lãnh
đạo của các cơ quan hàng hải Hoa Kỳ và
Trung Quốc cũng thảo luận về tầm quan
trọng của việc thiết lập Khu bảo tồn
biển ở Biển Nam Cực - một trong những
môi trường biển còn nguyên sơ cuối
cùng của thế giới.
The United States and much of the
international community has long
sought to create a marine protected
area in the Ross Sea.This 1.34 million
square kilometers area, often referred
to as the "Last Ocean", is home to
over 10,000 unique species, including
penguins, whales and colossal squid.
Hoa Kỳ và phần lớn cộng đồng quốc tế
từ lâu đã tìm cách tạo ra một khu bảo
tồn biển ở Biển Ross. Khu vực rộng
1,34 triệu km2 này, thường được gọi là
"Đại dương cuối cùng", là nơi sinh sống
của hơn 10.000 loài chim cánh cụt,
trong đó có chim cánh cụt , cá voi và
mực khổng lồ.
“The oceans are part of us, all of us,
every country that borders the ocean
and so many countries that depend on
fish for the protein that feeds their
people,” said Secretary Kerry.“We
need to heed carefully the
responsibilities that we have.”
Các đại dương là một phần của chúng
ta, tất cả chúng ta, mọi quốc gia giáp
biển và rất nhiều quốc gia phụ thuộc vào
cá để cung cấp protein cho người dân
của họ, Bí thư Kerry nói. Chúng ta cần
chú ý cẩn thận các trách nhiệm mà
chúng ta có
A NEED TO ACT FASTER ON
GLOBAL WARMING
September 08, 2015
The Arctic is at the leading edge of
climate change, and it is warming
faster than any other region on earth,
twice the rate of the global average.
MỘT NHU CẦU HÀNH ĐỘNG
NHANH CHÓNG VỀ CẢNH BÁO
TOÀN CẦU
Ngày 08 tháng 9 năm 2015
Bắc Cực đang ở đỉnh cao của biến đổi
khí hậu và nó đang nóng lên nhanh hơn
bất kỳ khu vực nào khác trên trái đất,
gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu.
“Human activity is disrupting the
climate, in many ways faster than we
previously thought. The science is
stark. It is sharpening. It proves that
this once-distant threat is now very
much in the present,” said President
Barack Obama at the GLACIER
Conference in Anchorage, Alaska:
Hoạt động của con người đang phá vỡ
khí hậu, theo nhiều cách nhanh hơn
chúng ta nghĩ trước đây. Khoa học rất
khắc nghiệt. Nó đang mài. Điều đó
chứng tỏ rằng mối đe dọa đã từng xa xôi
này hiện đang có rất nhiều trong thời
điểm hiện tại, Chủ tịch Barack Obama
nói tại Hội nghị GLACIER ở
Anchorage, Alaska:
“Climate change is already disrupting
our agriculture and ecosystems, our
water and food supplies, our energy,
our infrastructure, human health,
human safety -- now. Today. And
climate change is a trend that affects
all trends -- economic trends, security
trends. Everything will be impacted.
And it becomes more dramatic with
each passing year.”
Thay đổi khí hậu đã phá vỡ nền nông
nghiệp và hệ sinh thái, nguồn cung cấp
nước và thực phẩm, năng lượng, cơ sở
hạ tầng, sức khỏe con người, an toàn
của con người - ngay bây giờ. Hôm nay.
Và biến đổi khí hậu là xu hướng ảnh
hưởng đến tất cả các xu hướng - xu
hướng kinh tế, xu hướng an ninh. Mọi
thứ sẽ bị ảnh hưởng. Và nó trở nên kịch
tính hơn với mỗi năm trôi qua.
The United States recognizes its role
in creating this problem, said
President Obama. We may not be
able to reverse the damage, but we
have the scientific imagination and
technological innovation to avoid
irreparable harm.
Hoa Kỳ nhận ra vai trò của mình trong
việc tạo ra vấn đề này, Tổng thống
Obama nói. Chúng tôi có thể không thể
đảo ngược thiệt hại, nhưng chúng tôi có
trí tưởng tượng khoa học và đổi mới
công nghệ để tránh tác hại không thể
khắc phục.
Since 2009, the United States has
made tremendous investments into
clean energy, energy efficiency, and
reduction of carbon emissions from
vehicles and buildings. And in
Kể từ năm 2009, Hoa Kỳ đã đầu tư rất
lớn vào năng lượng sạch, hiệu quả năng
lượng và giảm lượng khí thải carbon từ
các phương tiện và tòa nhà. Và vào
tháng 8, Tổng thống Obama đã thiết lập
August, President Obama set a
nationwide standard to end the
limitless dumping of carbon pollution
from power plants: the most
important step the United States has
ever taken on climate change.
một tiêu chuẩn toàn quốc để chấm dứt
tình trạng ô nhiễm carbon vô hạn từ các
nhà máy điện: bước quan trọng nhất mà
Hoa Kỳ đã thực hiện đối với biến đổi
khí hậu.
“We are proving that there doesn’t
have to be a conflict between a sound
environment and strong economic
growth. But we’re not moving fast
enough. None of the nations
represented here are moving fast
enough,” said President Obama.
Chúng tôi đang chứng minh rằng không
có sự xung đột giữa môi trường lành
mạnh và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.
Nhưng chúng tôi không di chuyển đủ
nhanh. Không có quốc gia nào được đại
diện ở đây di chuyển đủ nhanh, Tổng
thống Obama nói.
This sense of urgency is driving the
international community to reach an
agreement at the United Nations
Climate Change Conference, which
will take place in Paris, France, later
this year.
Cảm giác cấp bách này đang thúc đẩy
cộng đồng quốc tế đạt được thỏa thuận
tại Hội nghị Thay đổi Khí hậu của Liên
Hợp Quốc, sẽ diễn ra tại Paris, Pháp,
vào cuối năm nay.
“We know that human activity is
changing the climate. That is beyond
dispute. . . . We can have a legitimate
debate about how we are going to
address this problem; we cannot deny
the science. We also know the
devastating consequences if the
current trend lines continue. That is
not deniable,” said President Obama.
Chúng tôi biết rằng hoạt động của con
người đang thay đổi khí hậu. Đó là
ngoài tranh chấp. . . . Chúng ta có thể có
một cuộc tranh luận chính đáng về cách
chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này; chúng
ta không thể phủ nhận khoa học. Chúng
tôi cũng biết hậu quả tàn khốc nếu các
đường xu hướng hiện tại tiếp tục. Điều
đó không thể phủ nhận, Tổng thống
Obama nói.
“On this issue, of all issues, there is
such a thing as being too late. That
moment is almost upon us.”
Về vấn đề này, trong tất cả các vấn đề,
có một điều như là quá muộn. Khoảnh
khắc đó gần như đã đến với chúng ta.
MALARIA DAY 2019
April 25, 2019
Ngày 25 tháng 4 năm 2019
On April 25th we observe World
Malaria Day. It is an occasion to
recognize the global effort to
effectively control, and eventually
wipe out, this terrible disease
Vào ngày 25 tháng 4, chúng tôi quan sát
Ngày sốt rét thế giới. Đây là một dịp để
công nhận nỗ lực toàn cầu để kiểm soát
hiệu quả, và cuối cùng xóa sạch căn
bệnh khủng khiếp này.
Unfortunately, after years of steady
advances in fighting malaria, progress
has stalled. According to the World
Health Organization, or WHO, the
number of malaria cases has not
dropped between 2015 and 2017.
Thật không may, sau nhiều năm tiến bộ
ổn định trong việc chống lại bệnh sốt
rét, tiến trình đã bị đình trệ. Theo Tổ
chức Y tế Thế giới, hay WHO, số ca
mắc sốt rét đã không giảm trong giai
đoạn 2015-2017
And there are further reasons for
concern. In 2017, 70 percent, or about
151 million of the world’s malaria
cases, occurred in 11 countries:
Burkina Faso, Cameroon, Democratic
Republic of the Congo, Ghana, Mali,
Mozambique, Niger, Nigeria, Uganda,
Tanzania and India.And although
India reported a 24 percent decrease
in malaria cases from 2016 to 2017,
the WHO says that the ten subSaharan countries reported an
increase of as many as 3.5 million
cases.
Và có nhiều lý do cho mối quan tâm.
Trong năm 2017, 70 phần trăm, hoặc
khoảng 151 triệu ca sốt rét trên thế giới,
đã xảy ra ở 11 quốc gia: Burkina Faso,
Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo,
Ghana, Mali, Mozambique, Nigeria,
Nigeria, Uganda, Tanzania và Ấn Độ.
Ấn Độ báo cáo giảm 24% các trường
hợp mắc bệnh sốt rét từ năm 2016 đến
2017, WHO nói rằng mười quốc gia
vùng Sahara đã báo cáo sự gia tăng lên
tới 3,5 triệu trường hợp.
Rõ ràng, chúng ta phải thay đổi những
Obviously, we must change what we
gì chúng ta đã và đang làm. Và sự thay
have been doing. And that change will
đổi đó sẽ chỉ xảy ra nếu bốn yếu tố
only occur if four key elements are
chính được đáp ứng, lưu ý WHO.
met, notes the WHO.
Đầu tiên, phải có ý chí chính trị để giảm
First, there must be the political will
to reduce malaria deaths. This means
that governments must make the
decision to dedicate enough resources
to effectively tackle the disease at
home.
tử vong do sốt rét. Điều này có nghĩa là
các chính phủ phải đưa ra quyết định
dành đủ nguồn lực để giải quyết hiệu
quả căn bệnh này tại nhà.
Second, individual countries must
step away from the one-size-fits-all
model. Through better analysis and
the strategic use of data, countries can
pinpoint how and where to best use
effective malaria control.
Thứ hai, các quốc gia riêng lẻ phải rời
khỏi mô hình một kích cỡ phù hợp với
tất cả. Thông qua phân tích tốt hơn và
sử dụng chiến lược dữ liệu, các quốc gia
có thể xác định chính xác cách thức và
nơi sử dụng tốt nhất để kiểm soát sốt rét
hiệu quả.
Third, best practices, policies and
strategies must be shared and
employed. The World Health
Organization promises to draw on the
best evidence to establish global
guidance that can be adapted by high
burden countries for a range of local
settings.
Thứ ba, các thực tiễn, chính sách và
chiến lược tốt nhất phải được chia sẻ và
sử dụng. Tổ chức Y tế Thế giới hứa hẹn
sẽ đưa ra bằng chứng tốt nhất để thiết
lập hướng dẫn toàn cầu có thể được điều
chỉnh bởi các quốc gia có gánh nặng cao
cho một loạt các thiết lập địa phương.
And finally, national responses to the
disease must be well coordinated.
Health sector response must be
complemented in other sectors, such
as environment, education and
agriculture.
Và cuối cùng, các phản ứng quốc gia
đối với căn bệnh này phải được phối
hợp tốt. Phản ứng của ngành y tế phải
được bổ sung trong các lĩnh vực khác,
như môi trường, giáo dục và nông
nghiệp.
That is why this year’s World
Malaria Day theme is “Zero malaria
starts with me.”It is a grassroots
campaign that aims to keep malaria
high on the political agenda, mobilize
more resources, and deeper
participation in malaria prevention
Đó là lý do tại sao chủ đề Ngày sốt rét
thế giới năm nay là sốt rét Zero bắt đầu
với tôi. Đây là một chiến dịch cơ sở
nhằm mục đích giữ bệnh sốt rét cao
trong chương trình nghị sự chính trị,
huy động thêm nguồn lực và tham gia
sâu hơn vào phòng chống sốt rét ở cấp
cộng đồng .
and care at the community level.
Since 2000, the world has made
historic progress against malaria,
saving millions of lives. However, half
the world still lives at risk from this
preventable, treatable disease, one
that not only kills and sickens
millions, but also remains both a
major cause and a consequence of
global poverty.
Từ năm 2000, thế giới đã đạt được tiến
bộ lịch sử chống lại bệnh sốt rét, cứu
sống hàng triệu người. Tuy nhiên, một
nửa thế giới vẫn có nguy cơ mắc căn
bệnh có thể phòng ngừa, có thể chữa
được này, một căn bệnh không chỉ giết
chết hàng triệu người mà còn là nguyên
nhân chính và hậu quả của nghèo đói
toàn cầu.
Với sự tập trung và cam kết đổi mới,
chúng ta có thể là thế hệ chấm dứt một
With renewed focus and commitment,
trong những căn bệnh lâu đời nhất và
we can be the generation to end one of
nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người.
the oldest and deadliest diseases in
human history.
Pepfar saves live of women
and girls
Pepfar cứu sống phụ nữ và
trẻ em gái
A recent survey, supported by the
U.S. President’s Emergency Plan for
AIDS Relief, or PEPFAR, shows that
for as many as one in three girls, their
first sexual experience is forced or
coerced, which also places them at an
elevated risk for HIV infection.
Một cuộc khảo sát gần đây, được hỗ trợ
bởi Kế hoạch cứu trợ AIDS khẩn cấp
của Tổng thống Hoa Kỳ, hay PEPFAR,
cho thấy cứ ba cô gái thì có một trải
nghiệm tình dục đầu tiên bị ép buộc
hoặc ép buộc, điều này cũng khiến họ có
nguy cơ nhiễm HIV cao.
Statistics also show that almost 1,000
young women are newly infected with
HIV on a daily basis, and that they
are up to 14 times more likely to be
infected with HIV compared with
young men. PEPFAR is committed to
changing these statistics, especially
with its DREAMS partnership that
helps girls develop into Determined,
Resilient, Empowered, AIDS-free,
Mentored, and Safe women.
Thống kê cũng cho thấy gần 1.000 phụ
nữ trẻ mới nhiễm HIV hàng ngày và họ
có khả năng bị nhiễm HIV cao gấp 14
lần so với nam giới trẻ tuổi. PEPFAR
cam kết thay đổi các số liệu thống kê
này, đặc biệt là với sự hợp tác DREAM
của nó giúp các cô gái phát triển thành
những người phụ nữ quyết đoán, kiên
cường, được trao quyền, không bị
AIDS, cố vấn và an toàn.
Through this public-private
partnership, the United States is
empowering young women to become
change agents for themselves, their
peers, and their communities. “We
are inspiring and assisting them to
write their own success stories about
how they stayed in school, benefited –
along with their families – from
economic strengthening, and
addressed sexual- and gender-based
violence,” said Ambassador Deborah
Thông qua quan hệ đối tác công tư này,
Hoa Kỳ đang trao quyền cho phụ nữ trẻ
trở thành tác nhân thay đổi cho chính
họ, đồng nghiệp và cộng đồng của họ.
Chúng tôi đang truyền cảm hứng và hỗ
trợ họ viết những câu chuyện thành
công của riêng họ về cách họ ở lại
trường, được hưởng lợi - cùng với gia
đình của họ - từ việc củng cố kinh tế, và
giải quyết bạo lực tình dục và giới tính,
Đại sứ Deborah Birx, người phục vụ
Birx who serves as the U.S. Global
AIDS Coordinator and U.S. Special
Representative for Global Health
Diplomacy.
như Điều phối viên AIDS toàn cầu của
Hoa Kỳ và Đại diện đặc biệt của Hoa
Kỳ về Ngoại giao Y tế Toàn cầu.
The U.S. government has invested
more than $750 million in DREAMS
programs to reach over 2.5 million
adolescent girls and young women
with services and support. In the 10
original DREAMS-supported
countries, nearly two-thirds of the
highest-HIV-burden communities
achieved a 25 to 40 percent or greater
reduction in new HIV diagnoses
among young women, with new
infections declining in almost all
DREAMS intervention districts.
Chính phủ Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 750
triệu đô la vào các chương trình
DREAM để tiếp cận hơn 2,5 triệu cô gái
vị thành niên và phụ nữ trẻ với các dịch
vụ và hỗ trợ. Trong 10 quốc gia ban đầu
được DREAM hỗ trợ, gần hai phần ba
cộng đồng có gánh nặng HIV cao nhất
đã giảm được 25 đến 40% hoặc nhiều
hơn các chẩn đoán HIV mới ở phụ nữ
trẻ, với các ca nhiễm mới giảm ở hầu
hết các quận can thiệp DREAM.
There is still a long way to go.
Millions of girls and young women
experience physical and sexual
violence every year.This violence
often starts early in life. So PEPFAR
is expanding its developmentally
appropriate HIV and violence
prevention programming for girls
ages 9-14 to prevent sexual violence;
delay becoming sexual active; help
them understand consent; and
encourage them to make healthy
choices.
Vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Hàng triệu cô gái và phụ nữ trẻ trải qua
bạo lực thể xác và tình dục mỗi năm.
Bạo lực này thường bắt đầu sớm trong
cuộc sống. Vì vậy, PEPFAR đang mở
rộng chương trình phòng chống bạo lực
và HIV thích hợp cho các cô gái từ 9
đến 14 tuổi để ngăn chặn bạo lực tình
dục; trì hoãn hoạt động tình dục; giúp
họ hiểu sự đồng ý; và khuyến khích họ
đưa ra lựa chọn lành mạnh.
. “This year, as we mark PEPFAR’s
15 Years of Saving Lives through
American Generosity and
Partnerships,” said Ambassdor Birx,
“we celebrate the important progress
we have helped girls and young
women make through our work in
more than 50 countries”
Năm nay, khi chúng tôi đánh dấu
PEPFAR, 15 năm cứu sống thông qua
sự hào phóng và quan hệ đối tác của
Mỹ, ông Ambassdor Birx nói, chúng tôi
kỷ niệm những tiến bộ quan trọng mà
chúng tôi đã giúp các cô gái và phụ nữ
trẻ thực hiện trong hơn 50 quốc gia.
PROTECTING VIETNAM'S BIODIVERISTY
BẢO VỆ SINH HỌC VIỆT NAM
November 02, 2016
The United States Agency for
International Development, or
USAID, announced a new project that
will assist Vietnam’s transition to
climate-smart and low-emission
development through improved forest
protection, enhanced biodiversity
conservation, and increased resilience
of communities.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hay
USAID, đã công bố một dự án mới sẽ
hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang phát
triển khí hậu thông minh và phát thải
thấp thông qua bảo vệ rừng được cải
thiện, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng
khả năng phục hồi của cộng đồng.
USAID’s Senior Deputy Assistant
Administrator for Asia Gloria Steele
announced last month the USAID
Green Annamites Project during a
meeting with leaders of the People’s
Committee of Quang Nam province.
This project, which runs from 2016
until 2020, will invest approximately
$24 million in Quang Nam and Thua
Tháng trước, Phó Giám đốc điều hành
cấp cao của USAID, Châu Á, ông Steel
Steele, đã công bố Dự án Annamites
xanh của USAID trong cuộc họp với các
nhà lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Nam. Dự án này, kéo dài từ năm
2016 đến năm 2020, sẽ đầu tư khoảng
24 triệu đô la vào các tỉnh Quảng Nam
Thien Hue provinces.
và Thừa Thiên Huế.
Forests play a critical role in Vietnam
by protecting watersheds, preventing
soil erosion, mitigating climate
change, and providing for resilient
communities. They are also home to
rare and endemic species only found
in these areas. Unfortunately,
Vietnam’s forests, and the people and
species that depend on them, are
under increased pressure from
unsustainable development.
Rừng đóng một vai trò quan trọng ở
Việt Nam bằng cách bảo vệ rừng đầu
nguồn, ngăn chặn xói mòn đất, giảm
thiểu biến đổi khí hậu và cung cấp cho
các cộng đồng kiên cường. Chúng cũng
là nhà của các loài quý hiếm và đặc hữu
chỉ được tìm thấy ở những khu vực này.
Thật không may, rừng Việt Nam, và
những người và loài phụ thuộc vào
chúng, chịu áp lực gia tăng từ sự phát
triển không bền vững.
The USAID Green Annamites
Project, working in tandem with
provincial authorities, will engage
small-holder farmers and their
families to improve livelihoods and
increase investment in climate-smart
agriculture while conserving the
natural biodiversity of Quang Nam
and Thua Thien Hue provinces.
Dự án Annamites xanh của USAID, hợp
tác với chính quyền tỉnh, sẽ thu hút
nông dân sản xuất nhỏ và gia đình họ
cải thiện sinh kế và tăng đầu tư vào
nông nghiệp thông minh khí hậu trong
khi bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên
của tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên
Huế.
Climate change is a priority issue that
directly threatens achieving
Vietnam’s sustainable development
goals. To accelerate Vietnam’s
transition to low-emission
development, USAID supports
Vietnam’s response to climate change
through adaptation, sustainable
landscapes, and clean energy
programs.
Biến đổi khí hậu là vấn đề ưu tiên đe
dọa trực tiếp đến việc đạt được các mục
tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi Việt
Nam sang phát triển khí thải thấp,
USAID hỗ trợ Việt Nam ứng phó với
biến đổi khí hậu thông qua thích ứng,
cảnh quan bền vững và các chương trình
năng lượng sạch.
“Climate change work is an
important part of our strategy in
Vietnam,” said Ms. Steele. “This
project is designed to improve
people’s incomes by promoting
investment in climate smart
agriculture while at the same time
conserving Vietnam’s natural forests
and biodiversity.
Công việc thay đổi khí hậu là một phần
quan trọng trong chiến lược của chúng
tôi tại Việt Nam, bà Steele nói. Bản dự
án này được thiết kế để cải thiện thu
nhập của người dân bằng cách thúc đẩy
đầu tư vào nông nghiệp thông minh khí
hậu, đồng thời bảo tồn rừng tự nhiên và
đa dạng sinh học của Việt Nam.
Quang Nam and Thua Thien Hue
provinces are demonstrating how
sustainable development can
contribute to Vietnam’s efforts to
achieve low emission and resilient
economic growth.”
Các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên
Huế đang cho thấy sự phát triển bền
vững có thể đóng góp như thế nào cho
những nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt
được mức phát thải thấp và tăng trưởng
kinh tế kiên cường.
Download