Uploaded by Тетяна Собчинська-Томаля

навч прогр МАУП.output

advertisement
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
«МОНІТОРИНГ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ»
(для бакалаврів)
Київ
2015
Підготовлено к.е.н., доцентом кафедри організації туристичної діяльності
А.Ю.Аль-Тмейзі
Затверджено на засіданні кафедри організації туристичної діяльності
(протокол № 6 від 6 січня 2015 р.)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
Аль-Тмейзі
А.Ю.
Робоча
навчальна
програма
дисципліни
«Моніторинг в туристичній індустрії» (для спеціалістів, магістрів).-К.: ДП
«Вид. дім «Персонал», 2015.- 10 с.
Методична розробка містить пояснювальну записку, тематичний
план, зміст дисципліни «Моніторинг в туристичній індустрії», вказівки до
виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, а також
список літератури.
Міжрегіональна
Академія
управління персоналом, (МАУП),
2015
2
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В багатьох країнах світу туристичний бізнес давно сформувався і
стабільно розвивається, маючи матеріальну базу і забезпечуючи роботою
мільйони людей, що безперечно позитивно впливає на економіку держав.
Ряд країн завдяки ефективному розвитку туризму та готельно-ресторанним
послугам, подолали спад в економіці, значно зміцнивши своє становище на
світовій арені.
Дисципліна «Моніторинг в туристичній індустрії» ознайомлює
студентів з сучасним міжнародним туристичним, а також готельним та
ресторанним бізнесом, з особливостями діяльності світових гігантів
готельно-ресторанного бізнесу, та впливу глобалізації на розвиток
готельно-ресторанних послуг.
Мета вивчення дисципліни – набуття теоретичних знань і
практичних навичок зі збору кон’юнктурної інформації, аналітичного
опрацювання даних, використання методик аналізу та прогнозування
коливання кон’юнктури індустрії туризму з метою прийняття
управлінських рішень.
Головним завданням є комплексний розгляд усіх складових частин
світових ринків індустрії туризму та їх взаємовідносин. Внаслідок
вивчення цього курсу студенти повинні:
розглянути кон’юнктуру та методи дослідження світового ринку
готельних та ресторанних послуг;
ознайомитись з концернами ресторанного господарства світу;
дослідити світові ринки фаст-фуду, слоу-фуду, кейтерингу;
ознайомитись з класифікацією готельних споруд світу;
розглянути готельні мережі і франчайзинг у світовому готельному
бізнесі;
проаналізувати світові прогнози розвитку готельного та
ресторанного господарства;
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на кон'юнктуру світових
готельних і ресторанних ринків ;
методи дослідження світових ринків готельних та ресторанних
послуг;
світові гіганти фаст-фуду;
різновиди кейтерингу;
системи класифікації готельних споруд світу;
франчайзинг у світовому готельному бізнесі;
готельні групи світу.
вміти:
застосовувати найбільш ефективні методи дослідження світових
ринків готельних та ресторанних послуг;
орієнтуватися у світових ринках фаст-фуду, слоу-фуду,
кейтерингу;
3
-
аналізувати діяльність незалежних підприємств й операційних
ланцюгів (мережі) у світовому готельному бізнесі;
аналізувати діяльність готельних груп світу.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«МОНІТОРИНГ В ТУРИСТИЧНІЙ НДУСТРІЇ»
Назва змістовного модуля і теми
№
пор.
Змістовий модуль 1. Сутність та особливості ресторанних послуг
1
Кон’юнктура та методи дослідження світового ринку готельних та
ресторанних послуг
2
Фірми та концерни ресторанного господарства світу
3
Моніторинг світових ринків фаст-фуду
4
Моніторинг світових ринків слоу-фуду (slowfood)
5
Моніторинг світових ринків кейтерингу
Змістовий модуль 2. Сутність та особливості готельних послуг
6
Моніторинг класифікації готельних споруд у світі
7
Готельні мережі і франчайзинг у світовому готельному бізнесі
8
Моніторинг готельних груп світу
9
Світові прогнози розвитку готельного та ресторанного господарства
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Сутність та особливості ресторанних послуг
Тема 1. Кон’юнктура та методи дослідження світового ринку
готельних та ресторанних послуг
Поняття кон’юнктури ринку. Кон’юнктура ринків товарів і послуг.
Циклічні та нециклічні фактори розвитку кон’юнктури ринку готельних та
ресторанних послуг. Вплив інфляції на кон’юнктуру ринку готельних та
ресторанних послуг. Показники розвитку кон'юнктури ринку готельних та
ресторанних послуг. Методи дослідження світового ринку готельних та
ресторанних послуг: локальний, наукової абстракції, аналіз економічних
явищ, індукції і дедукції, емпіричний, історичний і логічний,
математичний, графічний, статистичний.
Література: (10, 3, 5, 19, 13, 9)
4
Тема 2. Фірми та концерни ресторанного господарства світу
Загальна характеристика фірм та концернів США на ринку
ресторанного господарства. Загальна характеристика транснаціональних
концернів Європи. Загальна характеристика фірм та концернів Франції на
ринку ресторанного господарства. Загальна характеристика фірм та
концернів Німеччини на ринку ресторанного господарства.
Література: (4, 5, 17, 16, 24, 9, 11)
Тема 3. Моніторинг світових ринків фаст-фуду
Історія виникнення фаст-фуду. Риси фаст-фуду. Світові гіганти фастфуду. Продукція фаст-фуда. Спеціалізація фаст-фудів. Основні принципи
управління закладами фаст-фуду. Розвиток фаст-фуду у Південно-Східній
Азії, їх спеціалізація. Розвиток фаст-фуду у Франції, їх спеціалізація.
Розвиток фаст-фуду в Італії, їх спеціалізація. Розвиток фаст-фуду в
Австралії, їх спеціалізація. Розвиток фаст-фуду в Іспанії, їх спеціалізація.
Розвиток та особливості фаст-фуду в Росії, їх спеціалізація. Розвиток та
особливості фаст-фуду в Україні, їх спеціалізація.
Література: (2, 22, 7,12, 19, 6, 15)
Тема 4. Моніторинг світових ринків слоу- фуду (slowfood)
Історія створення слоу-фуду. Принципи слоу-фуду. Філософія слоуфуду. Розвиток слоу-фуду в Італії, Франції, Іспанії та їх особливості.
Розвиток ринків органік-фуд в Англії та США та їх особливості. Розвиток
слоу-ферм в Росії. Міжнародні свята слоу-фуду.
Література: (23, 9, 15, 22, 8, 9, 13)
Тема 5. Моніторинг світових ринків кейтерингу
Кейтеринг – самостійний вид бізнесу у ресторанному господарстві.
Кейтерингові компанії світу. Ринковий сегмент кейтерингу. Різновиди
кейтерингу: кейтеринг у приміщенні, поза приміщеннями, індивідуальний
кейтеринг, роз’їзний кейтеринг, роздрібний кейтеринг. Цінові рівні
кейтерингу. Маркетингове планування кейтерингу. SWOT – аналіз
діяльності кейтерингових компаній.
Література: (15, 3, 4, 1, 9, 10, 18)
Змістовий модуль 2. Сутність та особливості готельних послуг
Тема 6. Моніторинг класифікації готельних споруд у світі
Французька національна (європейська) система класифікації
готельних споруд. Система класифікації готельних споруд в Індії. Система
класифікації готельних споруд у США. Система класифікації готельних
споруд у Німеччині. Система класифікації готельних споруд у Австрії.
Система класифікації готельних споруд в Україні.
Література: (21, 10, 14, 17, 18, 19)
5
Тема 7. Готельні мережі і франчайзинг у світовому готельному бізнесі
Історія розвитку готельних мереж. Загальна характеристика
незалежних підприємств й операційних ланцюгів (мережі) у світовому
готельному бізнесі. Поняття франчайзингу у світовому готельному бізнесі.
Франшиза – як спосіб розширення готельного бізнесу. Застосування
франчайзингу у Holliday Inn. Розвиток міжнародних готелів у США.
Східні ринки готельної індустрії.
Література: (20, 5, 10, 17)
Тема 8. Моніторинг готельних груп світу
Готельна група АССOR. Особливості діяльності готельної групи
Аccor. Готельна компанія IBIS. Особливі характеристики готельної групи
Ibis. Готельна група Motel 6. Особливі характеристики Motel 6. Готельна
група STUDIO 6. Особливі характеристики Studio 6. Готельна група RED
ROOF INNS. Особливі характеристики Red Roof Inns. Готельна група
ЕТАР. Особливі характеристики Etap Hotel. Готельна група FORMULE 1.
Особливі характеристики Formule 1.Готельна група Suitehotel. Особливі
характеристики Suitehotel. Готельна група Novotel. Особливості
характеристики Novotel. Готельна група Mercure. Готельна група Marriot
International. Особливості характеристики Marriot International.
Література: (2, 10, 22, 21, 14, 18, 19)
Тема 9. Світові прогнози розвитку готельного та ресторанного
господарства
Світові прогнози розвитку готельного господарства. Світові
прогнози розвитку ресторанного господарства. Вплив глобалізації на
розвиток готельного бізнесу. Вплив глобалізації на розвиток ресторанного
бізнесу. Вплив факторів соціального характеру на розвиток готельного та
ресторанного господарства. Перспективи розвитку готельних послуг в світі
при економічній кризі. Перспективи розвитку ресторанних послуг в світі
при економічній кризі. Розвиток готельного та ресторанного господарства
в Україні.
Література: (22, 5, 24, 20, 12, 8, 7)
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Студент виконує одне індивідуальне завдання на вибір із
запропонованих тем, аналізуючи сучасний стан готельних та ресторанних
послуг країни (згідно № індивідуального завдання).
Робота оформляється у друкованому вигляді: формат А4, поля
сторінок - 2 см; текст Times New Romans, шрифт 14, об’ємом 8-10
сторінок.
Обов’язковими вимогами до індивідуальної роботи є використання
сучасної наукової і навчальної літератури, ілюстрацій, найновішої
6
інформації з періодичних видань, а також наявність власних поглядів на ту
чи іншу проблему.
ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Вступ
1. Моніторинг ринку ресторанних послуг ( країни згідно
індивідуального завдання)
2. Моніторинг ринку готельних послуг ( країни згідно
індивідуального завдання)
Висновки
Список використаних джерел
№
№
Теми контрольних робіт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у США.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Швейцарії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Чехії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Росії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Україні.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Італії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в ОАЄ.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Туречинні.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Єгипті.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Румунії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Греції.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Польщі.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Австрії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Англії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Ізраїлі.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Йорданії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Сирії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Грузії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Таїланді.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Японії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Китаї.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Марокко.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Румунії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Чорногорії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Словаччині.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Швеції.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Фінляндії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг в Іспанії.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг на Кубі.
Моніторинг ринків готельних та ресторанних послуг у Тунісі.
7
Перелік питань для самоконтролю
1. Етапи дослідження кон'юнктури ринку готельних та ресторанних
послуг.
2. Кон'юнктура внутрішнього та зовнішнього ринків у міжнародному
готельно-ресторанному бізнесі.
3. Конкурентні позиції країни у міжнародному готельно-ресторанному
бізнесі.
4. Формування готельно-ресторанного іміджу країни.
5. Кон’юнктура готельно-ресторанних послуг в Україні.
6. Циклічні фактори розвитку кон’юнктури ринку готельних та
ресторанних послуг.
7. Нециклічні фактори розвитку кон’юнктури ринку готельних та
ресторанних послуг.
8. Показники розвитку кон'юнктури ринку готельних послуг.
9. Показники розвитку кон'юнктури ринку ресторанних послуг.
10.. Історія створення фаст-фуду
11. Основні принципи управління закладами фаст-фуду.
12.Розвиток фаст-фуду в Австралії, їх спеціалізація.
13.Розвиток фаст-фуду в Іспанії, їх спеціалізація.
14.Розвиток слоу-фуду в Італії та його особливість.
15.Розвиток слоу-фуду у Франції та його особливість.
16. Розвиток слоу-фуду в Іспанії та його особливість.
17. Розвиток ринків органік-фуд.
18.Ринковий сегмент кейтерингу.
19. Цінові рівні кейтерингу.
20.Маркетингове планування кейтерингу.
21. SWOT – аналіз діяльності кейтерингових компаній.
22.Поняття системи класифікації готельних споруд.
23. Система класифікації готельних споруд в Австрії.
24. Система класифікації готельних споруд у США.
25. Система класифікації готельних споруд у Великобританії.
26.Історія розвитку готельних мереж.
27. Застосування франчайзингу у Holliday Inn.
28. Розвиток міжнародних готелів у США.
29. Східні ринки готельної індустрії.
30.Вплив економічної кризи на розвиток готельного бізнесу.
31.Вплив економічної кризи на розвиток ресторанного бізнесу.
32. Перспективи розвитку готельних послуг в Європі.
33.Перспективи розвитку ресторанних послуг в Європі.
34.Вплив факторів соціального характеру на розвиток готельного
господарства.
35. Вплив факторів соціального характеру на розвиток ресторанного
господарства.
36. Розвиток готельного господарства в Україні.
8
37. Розвиток ресторанного господарства в Україні.
38.Вплив інфляції на кон’юнктуру ринку готельних та ресторанних
послуг.
39. Різновиди кейтерингу.
40.Франчайзинг у світовому готельному бізнесі.
41. Світові прогнози розвитку готельного господарства.
42.Міжнародна виставка “Салон смаку (Salone de Gusto)” в Мадриді.
43.Міжнародна виставка “Сиру” в Бра.
44.Особливості руху Organicfood.
45.Світові прогнози розвитку готельного господарства.
46.Світові прогнози розвитку ресторанного господарства.
47.Вплив факторів соціального характеру на розвиток готельного
господарства.
48.Вплив факторів соціального характеру на розвиток ресторанного
господарства.
49.Особливості діяльності ТНК «Гарднер мерчант».
50.Особливості діяльності ТНК «Аккор».
51.Особливості діяльності ТНК «Еурест».
52.Особливості діяльності ТНК «Содексо».
53.Особливості діяльності ТНК «Ара сервіс».
54.Особливості діяльності ТНК «Сервіс Америка корпорейшн».
55.Особливості діяльності ресторану швидкого харчування «Burger
King».
56.Особливості діяльності ресторану швидкого харчування «Becu Rock
Cafe».
57.Особливості діяльності ресторану швидкого харчування «Fnac».
58.Особливості діяльності ресторану швидкого харчування «Nordsee».
59.Особливості діяльності ресторану швидкого харчування «Karl Werl».
60.Особливості діяльності ресторану швидкого харчування «Піца
Челентано», «Картопляна хата».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основні
1. Бородюк Н. Четыре заповеди Mc Donald’s // Гостиничный и
ресторанный бизнес. – 2001. – №3.
2. Ван дер Ваген Линн. Гостиничный бизнес /Авт.пер. с анг. А.
Сухоруков. – Р.-на-Д.: Феникс, 2001.
3. Денисов Д. И. , Фаст-фуд. Рестораны быстрого обслуживания. М.: ЗАО
«Издательский дом «Ресторанные ведомости»», 2003. – 236с.
4. Завадинська О.Ю., Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного
господарства за кордоном. Навч. посіб. – К., КНТЕУ, 2003. – 200 с.
5. Любицева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.:
«Альтерпрес», 2002. – 436с.
9
6. П.Р.Пуцентайло Економіка і організація туристично-готельного
підприємства. Навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2007. – 300с.
7. Чуковський В.Н. Ресторанний бізнес. – М.: Академія, 2004. – 124с.
8. Шулик Н.В. Організація обслуговування в ресторанах. – М.: Вища
школа, 2005. – 85с.
9. Шулик Н.В. Організація обслуговування в ресторанах. – М.: Вища
школа, 2005. – 85с.
Додаткові
10. Агафонова Л.Г., Агафонова О.С. Туризм, готельний та ресторанний
бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. Знання України, 2002. – 352с.
11. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов. –
К.: Інкос, 2007. – 280 с.
12. Карл Уильям Л. Организация обслуживания на предприятиях
массового питания/ Пер. с англ.А.Б. Любарського – М.: Сирин, 2002.
13. Кущ Т.О. Організація послуг харчування. – К.: Видавництво КУТЕП –
Друк, 2008. – 300 с.
14. Маркетинг и реклама в гостиничном бизнесе //Финансовая
консультация. – 2002. – №17 . – С.11-18.
15. Пятницька Н.О. Організація обслуговування у підприємствах
ресторанного господарства: Підруч. для ВУЗів / За ред. Проф. Н.О.
Пятницької. – К: КНТЕУ, 2005. – 632 с.
16. Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні/ І.Я. Романків //Фінанси
України. – 2005. – N11. – C. 38-45.
17. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. /За заг. ред.
проф.В.К. Федорченка; Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. К.: Вища школа, 2001. –237с.
18. Уокер Д. Введение в гостеприимство. – М.: Юнити, 1999.
19. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. / Ред. С.І.
Дорогунцова. – К.: Лібра, 2005. – 518 с.
20.Федорченко В.К., І.М. Мініч. Туристський словник-довідник: Навч.
посіб.– К.: Дніпро, 2000. – 160с.
Періодичні видання
21. Отель (Hotel)
22. Ресторанный и гостиничный бизнес
23. Рестораторъ (Украина)
24. Ресторанные вести
10
Related documents
Download