scenariusz-lekcji-1-enzymy

advertisement
30 Scenariusz lekcji
Scenariusz
z zastosowaniem
metody JIGSAW
2 x 45 min
2 x 45 min
45 min
45 min
45 min
Enzymy
Umiejętności
Hasło programowe:
Metabolizm.
Zakres treści:
Budowa i właściwości enzymów. Mechanizm działania enzymów. Model powstania kompleksu enzym–
–substrat. Czynniki wpływające na szybkość reakcji
enzymatycznych. Rodzaje inhibicji. Szlaki metaboliczne. Regulacja przebiegu szlaków metabolicznych.
Cel ogólny:
Poznanie budowy, właściwości i mechanizmu działania enzymów oraz czynników wpływających na przebieg reakcji katalizowanej enzymatycznie.
Cele szczegółowe:
Wiadomości
A – Uczeń:
• definiuje pojęcia: katalizator, enzym, apoenzym, kofaktor, koenzym, grupa prostetyczna, enzym allosteryczny, miejsce aktywne,
energia aktywacji, szlak metaboliczny,
• wymienia elementy enzymu,
• wymienia właściwości enzymów,
• wymienia czynniki wpływające na szybkość
reakcji katalizowanej przez enzym.
B – Uczeń:
• wyjaśnia różnice między modelem indukcyjnego dopasowania a modelem klucza
i zamka,
• rozpoznaje na podstawie schematów rodzaje
inhibicji,
• wyjaśnia, dlaczego enzymy proteolityczne są
syntetyzowane w postaci nieaktywnych
proenzymów.
C – Uczeń:
• omawia mechanizm działania enzymów,
uwzględniając ich budowę,
• porównuje przebieg reakcji z udziałem
enzymu i bez enzymu,
• charakteryzuje wpływ stężenia substratów,
temperatury, pH, stężenia soli, aktywatorów
i inhibitorów na aktywność enzymów,
• charakteryzuje przebieg inhibicji kompetycyjnej i niekompetycyjnej,
• porównuje mechanizmy działania inhibitorów hamujących nieodwracalnie i hamujących odwracalnie aktywność enzymów,
• porównuje przebieg liniowego i cyklicznego
szlaku metabolicznego.
D – Uczeń:
• analizuje mechanizmy regulacji przebiegu
szlaków metabolicznych.
Postawy
Współpraca z innymi członkami grupy. Odpowiedzialność za powierzone zadania.
Metody:
burza mózgów, metoda JIGSAW, praca z podręcznikiem, metoda niedokończonych zdań.
Formy pracy:
indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne:
podręcznik, instrukcje dla grup ekspertów (załącznik
nr 1), koperta z kartkami z niedokończonymi zdaniami (załącznik nr 2), karta pracy dla każdego
ucznia.
Strony z podręcznika Biologia na czasie 2
a
s. 10–11
s. 12–13
Scenariusz lekcji 31
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne.
2. Nauczyciel wyjaśnia, że do zapoczątkowania każdej reakcji chemicznej jest potrzebna tzw. energia
aktywacji, którą można dostarczyć np. przez
ogrzewanie. Zadaje uczniom pytanie, dlaczego
ogrzewanie nie może być wykorzystane w organizmie. Przeprowadza burzę mózgów.
3. Nauczyciel wyjaśnia, że w komórce reakcje można
przyspieszyć dzięki enzymom. Następnie podaje
temat i cele lekcji.
Faza realizacyjna
1. Nauczyciel prosi uczniów, aby w parach przeanalizowali rycinę przedstawiającą przebieg reakcji
z enzymem i bez enzymu (podręcznik, s. 10) a .
Następnie wskazani uczniowie omawiają przebieg
obu reakcji i podają różnice między nimi.
2. Nauczyciel wyjaśnia, że enzymy są katalizatorami
biologicznymi, które przyspieszają reakcje przez
obniżenie energii aktywacji.
3. Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup ekspertów,
którym rozdaje instrukcje (załącznik nr 1). Wyjaśnia, że każda grupa przez 15 min będzie pracowała nad innym zagadnieniem.
4. Uczniowie pracują w grupach ekspertów, wykonując polecenia z instrukcji. Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel dzieli uczniów na nowe
grupy w taki sposób, żeby w każdej z nich znalazł
się przedstawiciel każdej z grup ekspertów. Uczniowie mają sobie nawzajem przekazywać wiedzę, tak
aby mogli uzupełnić karty pracy.
5. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, po czym
wyznacza czas na wykonanie zadań w grupach
(ok. 10 min). Po upływie wyznaczonego czasu nauczyciel wskazuje osoby, które prezentują rozwiązania zadań z kart pracy.
Faza podsumowująca
1. Uczniowie losują z koperty kartki z niedokończonymi zdaniami i udzielają odpowiedzi.
2. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.
Opracowała Joanna Kobyłecka
Załącznik nr 1. Instrukcje dla grup ekspertów
✂
Grupa I.
Budowa i właściwości enzymów
Grupa 2.
Mechanizm działania enzymów
✂
Na podstawie informacji z podręcznika (s. 10–11) odpowiedzcie w zeszytach na poniższe pytania.
1. Czym są: apoenzym, kofaktor, koenzym, grupa prostetyczna, enzym allosteryczny, centrum aktywne?
2. Na czym polega swoistość substratowa enzymu oraz swoistość katalizowanej przez enzym reakcji?
Na podstawie informacji z podręcznika (s. 12) odpowiedzcie w zeszytach na pytania.
1. Jakie są etapy reakcji katalizowanej enzymatycznie?
2. Czym charakteryzuje się model indukcyjnego dopasowania?
3. Czym charakteryzuje się model klucza i zamka?
Grupa 4.
Działanie inhibitorów i rodzaje inhibicji
✂
Na podstawie informacji z podręcznika (s. 13–14) odpowiedzcie w zeszytach na pytanie:
Jaki wpływ na szybkość reakcji enzymatycznej mają: stężenie substratu, temperatura, wartość pH, stężenie
soli oraz substancje aktywujące?
✂
Grupa 3.
Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej
Na podstawie informacji z podręcznika (s. 14–15) odpowiedzcie w zeszytach na pytania.
1. Czym jest inhibitor?
2. Jak przebiegają hamowanie nieodwracalne i hamowanie odwracalne?
3. Jaka jest różnica między inhibitorem kompetycyjnym a inhibitorem niekompetycyjnym?
Na podstawie informacji z podręcznika (s. 16–18) odpowiedzcie w zeszytach na pytania.
1. Czym jest szlak metaboliczny?
2. Jaka jest różnica między szlakiem liniowym a szlakiem cyklicznym?
3. Jakie są modele regulacji aktywności enzymów?
✂
Grupa 5.
Rodzaje i regulacja szlaków metabolicznych
32 Scenariusz lekcji
✂
Załącznik nr 2. Niedokończone zdania
Enzymy trawienne są wydzielane w postaci nieaktywnych zymogenów, ponieważ...
✂
✂
Model regulacji aktywności enzymów, w którym aktywność enzymu jest hamowana
przez powstający produkt reakcji, to...
✂
Szlak, w którym produkt końcowy staje się substratem dla pierwszej reakcji rozpoczynającej
kolejny cykl przemian, to szlak...
Szlak liniowy to ciąg reakcji przebiegających...
✂
Właściwość enzymu polegająca na wiązaniu się tylko z określonym substratem to...
✂
Swoistość katalizowanej reakcji polega na tym, że...
✂
Białkową część enzymu nazywamy...
✂
Kofaktor jest to...
✂
Koenzym jest to...
✂
Cząsteczka organiczna, która jest trwale związana z enzymem, to...
✂
Enzymy składające się z kilku podjednostek posiadających własne centra aktywne nazywamy...
✂
Energia aktywacji jest to ilość energii niezbędna do...
✂
Enzymy są katalizatorami reakcji chemicznych, ponieważ...
✂
Model opisujący proces dynamicznego dopasowania się enzymu do substratu jest to...
✂
Model klucza i zamka, opisujący tworzenie się kompleksu enzym–substrat, zakłada, że...
✂
Stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji enzymatycznej osiąga połowę szybkości maksymalnej, to...
✂
Na szybkość reakcji enzymatycznych wpływają...
✂
Hamowanie nieodwracalne polega na...
✂
Inhibitory, które są podobne pod względem przestrzennym do substratu i blokują centrum aktywne enzymu, to...
✂
Inhibitory wiążące się z enzymem poza centrum aktywnym noszą nazwę...
✂
Inhibicja prowadząca do zmiany struktury przestrzennej enzymu to...
✂
Substancja, która przyspiesza przebieg reakcji chemicznej przez obniżenie energii aktywacji, to...
✂
Miejscem aktywnym enzymu jest obszar...
✂
✂
✂
Download