Uploaded by Svjetlana Brlas

ISPIT ZNANJA IZ MATEMATIKE-cijeli br.

advertisement
ISPIT ZNANJA IZ MATEMATIKE
CIJELI BROJEVI
A skupina
1. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve -2, 3,-5,+1 i njihove suprotne brojeve .
2. Odredi neposrednog sljedbenika i prethodnika za svaki od brojeva:-3, 4, -17, -98.
3. Koji cijeli broj x zadovoljava uvjet:
4. Izračunaj:
a) |x|=13
b) |x|< 3.
a) –12+3=
b) 15-17=
c) 25-(-10)=
d) –112-110=
e) –5-8=
f) –17-(-2)=
5. Izračunaj: a) |-3|+7= b) |-4|+|-2|=
6. Oslobodi se zagrada pa onda izračunaj:
a) -3-(3+7-10)=
b)
 4  3  2  7 2  17 
7. Izračunaj: a) –12·1=
b) -4·0=
c) 1·(-1)=
8.
Izračunaj: a) –18:(-3)=
d) (-2)·(-8)=
e) (-1)·21=
f) 15·(-4)=
b) 28:(-7)=
c) (-35):5=
9. Izračunaj: a) -2+3:(-1)+(-5)·2+2=
b) 4-(-3+2·5)+(-6:2-1)=
10. Vid je rođen 17. godine prije Krista.
a) Koliko godina će on navršiti 9. godine prije Krista?
b) Koliko godina će navršiti 22. godine poslije Krista?
c) Koje će godine navršiti 33 godine?
d) Vid je dobio sina Luku kad je imao 28 godina. Koje godine se rodio Luka?
e) Vidov otac Matej od Vida je stariji 32 godine. Koje je godine rođen njegov
otac?
ISPIT ZNANJA IZ MATEMATIKE
CIJELI BROJEVI
B skupina
1. Prikaži na brojevnom pravcu brojeve: 2, -3,+5,-1 i njihove suprotne brojeve.
2. Odredi neposrednog sljedbenika i prethodnika brojeva : +4, -7, -101 i -1.
3. Koji cijeli broj z zadovoljava uvjet: a) –z =12
b) |z| = 4.
4. Izračunaj:
a) –15+9=
b) -13-14=
c) -25-(-9)=
5. Izračunaj: a) |-4|+|7|=
d) –112+110=
e) –5-10=
f) 17-(-2)=
b) -4+|-2|=
6. Oslobodi se zagrada pa onda izračunaj:
a) –(3-7+5)+(3+6)=
b)   8  3  2  7  2  17 
7. Izračunaj:
a) –12·(-1)=
b) 0·(-2)=
c) 1·(-1)=
8. Izračunaj: a) –24:(-4)=
d) (-4)·8=
e) (-1)·(-21)=
f) -15·(-4)=
b) 32:(-8)=
c) (-45):9=
9. Izračunaj: a) -5+4:(-2)+25:5+12=
b) -5-(-4-2)·2+(1-6):5=
10. Jedan je neboder imao 30 katova iznad površine zemlje, prizemlje i još 5 katova
pod zemljom (njih su nazivali –1. kat, -2. kat itd. do -5. kata).
a) Željko se liftom spustio sa 14. kata na –2. Koliko je katova pritom
prošao?
b) Nakon toga se spustio za još 2 kata. Na kojem je katu tada bio?
c) Zatim se podigao za još 27 katova. Na koji je kat tada došao?
d) Vladimir je u lift ušao na 14. katu, a zatim se provozao: spustio se za 8
katova, zatim još za 9, pa se podigao za 7, a onda spustio za 5, pa još za
3 i na kraju se podigao za 21 kat. Na kojem katu se tada našao?
Download