ZARZĄDZANIE STRATEGICZN1

advertisement
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE – to proces przedsiębiorczości, który prowadzi do rozwoju
organizacyjnego i odnowy przedsiębiorstwa.
„Strategia jest to przemyślana ogólna koncepcja działania, której realizacja zapewnia organizacji
przewagę na rynku, mimo integralnego przeciwdziałania konkurencji
1. Domena działania jest to precyzyjne określenie odbiorców usług danej jednostki organizacyjnej.
2. Strategiczna przewaga polega na tym, aby w ramach wybranej domeny działania być bardziej
atrakcyjnym partnerem niż inne firmy, działające na podobnym segmencie rynku. Nie jest ważne co
konkretnym jednostkom daje przewagę nad innymi. Istotne jest aby mieć przewagę, być
postrzeganym jako firma unikalna i umieć z tej przewagi korzystać.
3. Cele strategiczne określają, co dana jednostka organizacyjna chce osiągnąć w kolejnych okresach i
pozwalają kontrolować, czy osiąga sukces.
4. Funkcjonalne programy działania, są przełożeniem koncepcji strategii i jej celu ogólnego na
konkretne działania na każdym stanowisku pracy.
ANALIZY SWOT jest badanie silnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń otoczenia.
Diagnoza organizacyjna- polega na ocenie kondycji danej organizacji w kontekście jej silnych i słabych
stron.
Analiza funkcjonalna- dzieli się otoczenie na obszary odmienne pod względem funkcjonalnym takim
jak: środowisko demograficzne, geograficzne, śr. gospodarcze, śr. społeczno-polityczne, śr. opieki
zdrowotnej.
BENHMARKING to porównanie procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze
stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za liderów w danej branży. Na podstawie dokonanej
analizy wykrywa się te czynniki, dzięki którym dany proces przebiegnie efektywnie. Porównanie
własnych słabych i silnych stron z wzorcowym konkurentem.Poznać dokładnie swojego konkurenta.
Koncepcja Nadlera - budowa sys. idealnych. Budowa idealnego modelu firmy jako punktu
odniesienia. 1.Określa się jakimi siłami w ujęciu idealnym powinna dysponować organizacja oraz jakie
słabości mogą być tolerowane. 2.Diagnoza organizacyjna, która określa dystans do ideału.
1. Strategia niskich kosztów powinna umożliwić kształtowanie kosztów na poziomie dużo niższym niż
oferowane usługi tego samego rodzaju w danej branży. W strategii tej ważna jest opcja obniżania
kosztów i podwyższania jakości.
2. Strategia niszy rynkowej (koncentracji) to skoncentrowanie wysiłków firmy na specyficznej grupie
odbiorców, specjalnych usługach, lub na rynku wyodrębnionym geograficznie. Może być realizowana
w 2 wariantach: -obniżanie kosztów usługi, -miejsce na uboczu, poza konkurencją.
3. Strategia zróżnicowania (dyferencjacji) polega na przedstawieniu oferty, która będzie odbierana
przez pacjentów jako unikalna, jedyna w swoim rodzaju, o walorach jakościowych, szczególnie
cenionych przez nabywców.
Rodzaje benchmarkingu:
1) Wewnętrzny - nastawiony na porównywanie oddziałów i przedsiębiorstw wewnątrz firmy
zdywersyfikowanej, punktem odniesienia do porównania jest najlepszy pod jakimś względem oddział
przedsiębiorstwa
2) Zorientowany na konkurencję - nastawiony na porównywanie się z liderem z tego samego
sektora, wyróżniającym się pod względem wybranej umiejętności lub zasobów; obiektem
porównywania są charakterystyczne dla sektora czynniki sukcesu - cena, jakość, marketing, sieć
dystrybucji. Analizowanie w jaki sposób konkurent doszedł do wysokiego poziomu doskonałości
pozwala skopiować dobre wzory na użytek organizacji.
3) Funkcjonalny - polega na analizowaniu w jaki sposób pewne funkcje w organizacji rozwinęły
organizację o dużym doświadczeniu i mistrzostwie funkcjonalnym, pochodzące niekoniecznie z tego
samego sektora, przedsiębiorstwo z sektora kosmetycznego może poszukiwać mistrzów marketingu,
czy innowacji produktowych również w innych ziedzinach przemysłu.
Download
Related flashcards
Create Flashcards