ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

advertisement
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE – to proces
przedsiębiorczości, który prowadzi do rozwoju
organizacyjnego i odnowy przedsiębiorstwa.
„Strategia jest to przemyślana ogólna koncepcja działania,
której realizacja zapewnia organizacji przewagę na rynku,
mimo integralnego przeciwdziałania konkurencji
1. Domena działania jest to precyzyjne określenie
odbiorców usług danej jednostki organizacyjnej.
2. Strategiczna przewaga polega na tym, aby w ramach
wybranej domeny działania być bardziej atrakcyjnym
partnerem niż inne firmy, działające na podobnym
segmencie rynku. Nie jest ważne co konkretnym
jednostkom daje przewagę nad innymi. Istotne jest aby
mieć przewagę, być postrzeganym jako firma unikalna i
umieć z tej przewagi korzystać.
3. Cele strategiczne określają, co dana jednostka
organizacyjna chce osiągnąć w kolejnych okresach i
pozwalają kontrolować, czy osiąga sukces.
4. Funkcjonalne programy działania, są przełożeniem
koncepcji strategii i jej celu ogólnego na konkretne
działania na każdym stanowisku pracy.
ANALIZY SWOT jest badanie silnych i słabych stron
organizacji oraz szans i zagrożeń otoczenia. Diagnoza
organizacyjna- polega na ocenie kondycji danej organizacji
w kontekście jej silnych i słabych stron.
Analiza funkcjonalna- dzieli się otoczenie na obszary
odmienne pod względem funkcjonalnym takim jak:
środowisko demograficzne, geograficzne, śr. gospodarcze,
śr. społeczno-polityczne, śr. opieki zdrowotnej.
BENHMARKING to porównanie procesów i praktyk
stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze
stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za liderów
w danej branży. Na podstawie dokonanej analizy wykrywa
się te czynniki, dzięki którym dany proces przebiegnie
efektywnie. Porównanie własnych słabych i silnych stron z
wzorcowym konkurentem.Poznać dokładnie swojego
konkurenta.
Koncepcja Nadlera - budowa sys. idealnych. Budowa
idealnego modelu firmy jako punktu odniesienia. 1.Określa
się jakimi siłami w ujęciu idealnym powinna dysponować
organizacja oraz jakie słabości mogą być tolerowane.
2.Diagnoza organizacyjna, która określa dystans do ideału.
1. Strategia niskich kosztów powinna umożliwić
kształtowanie kosztów na poziomie dużo niższym niż
oferowane usługi tego samego rodzaju w danej branży. W
strategii tej ważna jest opcja obniżania kosztów i
podwyższania jakości.
2. Strategia niszy rynkowej (koncentracji) to
skoncentrowanie wysiłków firmy na specyficznej grupie
odbiorców, specjalnych usługach, lub na rynku
wyodrębnionym geograficznie. Może być realizowana w 2
wariantach: -obniżanie kosztów usługi, -miejsce na
uboczu, poza konkurencją.
3. Strategia zróżnicowania (dyferencjacji) polega na
przedstawieniu oferty, która będzie odbierana przez
pacjentów jako unikalna, jedyna w swoim rodzaju, o
walorach jakościowych, szczególnie cenionych przez
nabywców.
Rodzaje benchmarkingu:
1) Wewnętrzny - nastawiony na porównywanie
oddziałów i przedsiębiorstw wewnątrz firmy
zdywersyfikowanej, punktem odniesienia do porównania
jest najlepszy pod jakimś względem oddział
przedsiębiorstwa
2) Zorientowany na konkurencję - nastawiony na
porównywanie się z liderem z tego samego sektora,
wyróżniającym się pod względem wybranej umiejętności
lub zasobów; obiektem porównywania są
charakterystyczne dla sektora czynniki sukcesu - cena,
jakość, marketing, sieć dystrybucji. Analizowanie w jaki
sposób konkurent doszedł do wysokiego poziomu
doskonałości pozwala skopiować dobre wzory na użytek
organizacji.
3) Funkcjonalny - polega na analizowaniu w jaki
sposób pewne funkcje w organizacji rozwinęły
organizację o dużym doświadczeniu i mistrzostwie
funkcjonalnym, pochodzące niekoniecznie z tego samego
sektora, przedsiębiorstwo z sektora kosmetycznego może
poszukiwać mistrzów marketingu, czy innowacji
produktowych również w innych ziedzinach przemysłu.
Download
Related flashcards
Create Flashcards