Mares-xr-drysuits-manual

advertisement
Manuale d’istruzioni
User’s Guide
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruikershandleiding
Bruksanvisning
Εγχειρίδιο οδηγιών
Käyttäjän Opas
Instrukcja użytkowania
Felhasználói útmutató
Руководство пользователя
Navodila za uporabo
Kullanım kılavuzu
Příručka pro uživatele
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Brugervejledning
Kasutusjuhend
Treoir d'úsáideoirí
Lietotāja rokasgrāmata
Naudotojo vadovas
Gwida għall-utenti
Ghidul utilizatorului
Používateľská príručka
XR DRY SUITS
INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA SUCHEGO SKAFANDRA MARES
1. WSTĘP
zanieczyszczonych. EN14225-2 określa, że do nadmuchiwania należy
używać powietrza.
Gratulujemy zakupu suchego skafandra marki Mares. Wszystkie produkty
Mares są owocem 60-letniego doświadczenia oraz nieustannych badań
nad nowymi materiałami i technologiami. Mamy nadzieję, iż nurkowanie z
nowym sprzętem będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością!
4. MONTAŻ
Opisane w niniejszej instrukcji suche skafandry zawierają sam skafander,
wąż niskiego ciśnienia oraz kaptur. Wąż niskiego ciśnienia posiada funkcję
szybkiego odłączania, aby przyłączyć go do zaworu inflacyjnego suchego
skafandra. Jego drugi koniec należy przyłączyć do portu niskiego ciśnienia
pierwszego stopnia automatu. Kluczem imbusowym 4 mm zdjąć zatyczkę
portu na pierwszym stopniu, następnie przykręcić nagwintowany koniec
węża skafandra do otwartego portu i zacisnąć ręcznie, korzystając z
klucza 14 mm, ale bez użycia siły. Sprawdzić, czy wąż można z łatwością
podłączyć do zaworu inflacyjnego mając cały sprzęt założony na siebie.
m OSTRZEŻENIE
Przed używaniem produktu należy przeczytać i zrozumieć treść
niniejszej instrukcji, którą należy zachować na przyszłość.
m OSTRZEŻENIE
Produkty firmy Mares, podobnie jak wszelki sprzęt do
nurkowania, przeznaczone są do stosowania przez przeszkolonych
płetwonurków posiadających odpowiednie certyfikaty.
Niezrozumienie ryzyka związanego z użytkowaniem sprzętu
może zakończyć się poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Nie
używać tego ani żadnego innego sprzętu do nurkowania, jeżeli
nie jest się przeszkolonym, certyfikowanym płetwonurkiem.
Niniejszy skafander może być używany tylko przez osoby, które
odbyły szkolenie w zakresie używania suchego skafandra,
zorganizowanego przez uznawaną na świecie organizację
szkoleniową. Podczas wszystkich nurkowań należy zawsze
przestrzegać wszystkich zasad i wytycznych przekazanych przez
organizację szkoleniową.
m OSTRZEŻENIE
Opisany w niniejszej instrukcji suchy skafander zapewnia
niewielką lub żadną ochronę cieplną, a jego głównym zadaniem
jest zapewnienie suchości. Ochronę tę tworzy bierna lub aktywna
bielizna oraz rękawice, nie zawarte w skafandrze. Dołączony
do niego kaptur dostarcza natomiast wystarczającego ciepła w
większości warunków, jednak podczas nurkowania w bardzo zimnej
lub ciepłej wodzie może być wymagany, odpowiednio, kaptur
grubszy lub cieńszy.
m OSTRZEŻENIE
Nieodpowiedni dobór bielizny lub rękawic i kaptura może
prowadzić do hipotermii (krytycznego obniżenia temperatury ciała)
lub hipertermii (krytycznego wzrostu temperatury ciała), czego
skutkiem mogą być poważne obrażenia, a nawet śmierć.
m OSTRZEŻENIE
Należy uważnie przestrzegać tych i wszelkich innych instrukcji
dotyczących produktów firmy Mares. Niezastosowanie się do
powyższego może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
Jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji są niejasne
lub trudne do zrozumienia, prosimy o skontaktowanie się z
autoryzowanym sprzedawcą firmy Mares.
m OSTRZEŻENIE
Żaden suchy skafander nie zapewnia pełnej mobilności ani swobody
ruchu. Fakt ten, w połączeniu z efektem oddychania sprężonym
powietrzem podczas poruszania się w wodzie skłania nas do
zalecenia nieprzeforsowywania się podczas nurkowania w tym
skafandrze.
2. CERTYFIKAT CE - EN14225-2:2017
Wszystkie suche skafandry opisane w niniejszej instrukcji zostały poddane
badaniom typu WE, czyli procedurze, zgodnie z którą upoważnione
jednostki kontrolne stwierdzają i zaświadczają, że dany model PPE
(Personal Protective Equipment - Środki Ochrony Osobistej) spełnia
odpowiednie przepisy Dyrektywy Europejskiej 89/686/EWG.
Dyrektywa ta określa warunki regulujące wprowadzanie na rynek i
wolny przepływ w ramach Wspólnoty, a także podstawowe wymagania
bezpieczeństwa, jakie ŚOO muszą spełniać dla ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa użytkowników. Suche skafandry SCUBA to PPE kategorii
III, testowane zgodnie z Normą Europejską EN250:-2. 2017.
Wszystkie suche skafandry firmy Mares opisane w niniejszej instrukcji
przeszły wyżej opisane badania typu WE i uzyskały odpowiednią
certyfikację CE. Badania te prowadzone były przez RINA, organ
nadzorujący o nr 0474, mieszczący się we Włoszech, w Genui. Zgodność z
CE potwierdzona jest oznaczeniem „CE”.
Opisane w niniejszej instrukcji suche skafandry wytwarzane są przez
firmę Mares SpA, mieszczącą się pod adresem: Salita Bonsen 4, 16035
Rapallo (GE), Włochy.
5. OCENA RYZYKA
Czynnikami mogącymi zwiększyć ryzyko wypadku podczas nurkowania
są: niska temperatura wody, zła widoczność oraz duże obciążenie
pracą. Planując nurkowanie w wodach zimnych, niskiej widoczności
lub wykonywanie pod wodą męczących czynności, należy upewnić się,
że zostało się odpowiednio przeszkolonym do takich warunków przez
uznawaną na arenie międzynarodowej organizację. Niezastosowanie się
do powyższego może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
5.1 NURKOWANIE W WODACH ZIMNYCH
Dodatkowo do wytycznych dotyczących specjalizacji w nurkowaniach
w wodach zimnych, w wypadku nurkowań w temperaturze poniżej
10°C/50°F i przy stosowaniu suchego skafandra zaleca się, by
początkowe zanurzanie przeprowadzać powoli i pompować go serią
krótkich, kontrolowanych wdmuchów powietrza. Ciągłe nadmuchiwanie
przez dłuższy czas może spowodować zablokowanie się automatu i w
konsekwencji nieprawidłowości w funkcjonowaniu.
3. STOSOWANIE
Suche skafandry opisane w niniejszej instrukcji są przeznaczone do
stosowania w nurkowaniu rekreacyjnym. Nie istnieje ograniczenie
głębokości czy temperatury wody dyktujące warunki korzystania z owego
skafandra, lecz raczej należy wziąć pod uwagę własne umiejętności
i wygodę, stosowany gaz oddechowy, gaz do nadmuchiwania czy
pasywną i aktywną ochronę termiczną. Opisane w niniejszej instrukcji
suche skafandry nie są przeznaczone do stosowania w wodach
21
6. KONTROLA PRZED UŻYWANIEM I
PRZYGOTOWANIE DO NURKOWANIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. UŻYTKOWANIE I ZDEJMOWANIE
Podczas pobytu na powierzchni, przed i po nurkowaniu, napompować
jacket do uzyskania pływalności dodatniej. W trakcie zanurzania się należy
napompować skafander, żeby nie zaciskał się i aby zrekompensować
zmianę pływalności spowodowaną głębokością. W celu uzyskania
neutralnej pływalności należy, wedle potrzeby, wpuszczać i wypuszczać
gaz do skafandra. Podczas wynurzania musi istnieć możliwość
wypuszczania gazu ze skafandra, aby nie doszło do niekontrolowanego
wynurzenia.
Po zakończeniu nurkowania zdjąć skafander rozpinając zamki
błyskawiczne, a następnie przekładając go przez głowę i ręce. Sprawdzić,
czy na skafandrze i podpince znajdują się ślady wody mogące świadczyć o
nieszczelności.
m OSTRZEŻENIE
Skafander mogą użytkować osoby, który otrzymały odpowiednie
przeszkolenie w użytkowaniu go, bądź które są pod nadzorem
instruktora nurkowania o odpowiednich uprawnieniach
branżowych.
Użytkowanie skafandra może prowadzić do zmian pływalności
wraz ze zmianą głębokości.
Skafander może wywoływać reakcje alergiczne u niektórych
użytkowników.
Izolacja termiczna zapewniania przez skafander i bieliznę mogą
zmniejszać się wraz ze wzrostem głębokości ze względu na
połączone działanie kompresji materiałów i rozszerzania się
sprężonych gazów.
Bielizna zakładana pod suchy skafander musi mieć właściwości
przepuszczania powietrza do zaworu upustowego.
9. KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE I
TRANSPORT
Nie zaleca się korzystania z pianki w basenie (bądź ogólnie w środowisku
chlorowanym). Po każdym nurkowaniu przepłukać suchy skafander
obficie słodką wodą. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami i detergentami.
wcześniej sprawdzając, czy kapturek ochronny znajduje się na złączce
zaworu inflacyjnego. Suszyć najpierw wnętrze pianki, a potem stronę
zewnętrzną. Nie pozostawiać do wysuszenia na słońcu. Przechowywać
piankę na wieszaku, w suchym miejscu, z dala od działania promieni
słonecznych. Nie przechowywać jej w pobliżu źródeł ciepła. Podróżując
ze sprzętem, najlepiej przewozić go w wyłożonej miękkim materiałem
torbie, takiej, w jakiej transportuje się sprzęt do nurkowania. Gdy czas
użytkowania suchego skafandra dobiegnie końca, zutylizować go wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego.
m OSTRZEŻENIE
Stosowanie argonu jako gazu do nadmuchiwania stanowi ryzyko:
pierwszy stopień na butli z argonem powinien mieć zawór
upustowy nadciśnienia i nie powinno być stopnia drugiego, aby
nikt przypadkiem nie wziął z niego wdechu, co skończyłoby się
natychmiastową śmiercią.
Stosowanie tlenu lub nitroksu o zwiększonej ilości tlenu jako
gazu do nadmuchiwania stanowi ryzyko: duże ciśnienie parcjalne
tlenu prowadzi do przyspieszonego zużywania się wszystkich
tworzyw, które mają z nim kontakt i może nawet skutkować
zapłonem.
Gdy suchy skafander noszony jest na odzież, należy dopilnować,
by był dobrze dopasowany i pozwalał na w miarę dużą swobodę
ruchu rąk i nóg, taką, by nogami można było wykonywać ruchy
potrzebne podczas nurkowania (jak w kraulu czy w żabce),
natomiast ręce muszą mieć możliwość sięgnięcia do zaworów,
twarzy, kieszeni itp.
Skafander nie może być za duży, gdyż to mogłoby doprowadzić
do powstawania drobnych zmarszczeń i nakładania się na siebie
materiału, skutkując dyskomfortem podczas nurkowania.
Przed każdym nurkowaniem należy sprawdzić, czy zawory
prawidłowo działają: wpuścić nieco powietrza do skafandra, a
następnie odpompować je przyciskając ręce do tułowia i ściskając
nogi.
Przed każdym nurkowaniem należy sprawdzić, czy na wężu
widoczne są ślady zużycia lub uszkodzenia.
10. KONSERWACJA
Mares zaleca przeprowadzanie kontroli wizualnej co rok lub co 100
nurkowań. Jeśli skafander zacznie przeciekać lub pojawią się inne
problemy, prosimy oddać go do naprawy w autoryzowanym punkcie Mares.
11. GWARANCJA
Warunki gwarancji opisane zostały w certyfikacie gwarancyjnym,
załączonym do niniejszego suchego skafandra.
Przed pierwszym nurkowaniem należy sprawdzić, czy uszczelnienia przy
nadgarstkach i szyi nie są zbyt ciasne. Ponieważ są stożkowe, można je
przyciąć, by były szersze. Na materiale zaznaczono pierścienie, które
ułatwiają przycinanie. Najpierw należy przymierzyć skafander, a jeśli
okaże się zbyt ciasny, przyciąć uszczelnienia wzdłuż pierwszej linii, a
następnie pomiędzy dwoma równoległymi zaznaczeniami. Używać bardzo
ostrych nożyczek i nie ciąć wzdłuż następnego zaznaczonego pierścienia,
ponieważ może to doprowadzić do przecięcia całej uszczelki podczas
próby założenia skafandra. Dopiero po odcięciu jednego pierścienia
przymierzyć skafander. Jeśli nadal będzie za ciasny, odciąć kolejny
pierścień pamiętając, że zawsze można później dociąć uszczelnienia,
natomiast jeśli obetnie się ich za dużo, wówczas trzeba będzie wziąć
skafander do autoryzowanego dealera Mares, aby zamocował nowe
uszczelnienie.
7. ZAKŁADANIE
Sprawdzić, czy taśma krokowa jest odłączona. Najpierw wsunąć nogawki,
potem ułożyć odpowiednio zawieszenie, następnie założyć rękawy i
przełożyć skafander przez głowę. Zapiąć dokładnie zamki błyskawiczne
oraz ich osłony. Pas prowadzący z dolnej części pleców przeprowadzić
między nogami i zapiąć go z przodu. Skafander jest dobrze dopasowany
wtedy, gdy można z łatwością uklęknąć i swobodnie poruszać rękami.
Wewnątrz skafandra znajduje się elastyczny pasek, który można zacisnąć
lub rozluźnić, aby dostosować dopasowanie na wysokości talii.
22
Download
Related flashcards
Create Flashcards