Registrering av masteroppgave i Brage Submitting your

advertisement
Registrering av masteroppgave i Brage
En trinn-for-trinn veiledning
Submitting your Master’s thesis in Brage
A step-by-step guide
NMBU Universitetsbiblioteket
November 2014
Alle studenter ved NMBU skal fra 3. mai 2010 levere den elektroniske versjonen av masteroppgaven
i Brage NMBU. Alle godkjente masteroppgaver blir gjort tilgjengelig så snart de er frigitt for
publisering, det vil si etter at eventuell embargo som følge av klausulering er ute. (Embargo = utsatt
offentliggjøring)
Lovbestemt klausulering
Hvis oppgaven inneholder opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt (forvaltningsloven
§ 13) skal skjema for konfidensiell gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av
oppgaven. I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og
begrunnelsen i Beskrivelse-feltet. Se Sjekkliste for å se om oppgaven må klausuleres.
Klausulering av andre grunner
Hvis studenten skal arbeide videre med stoffet med tanke på annen utgivelse som f.eks. publisering i
et internasjonalt tidsskrift kan oppgaven klausuleres for en periode, vanligvis inntil 2 år.
I Brage må du legge inn dato for når klausuleringen oppheves i Embargo dato-feltet og begrunnelsen
i Beskrivelse-feltet. Hvis papirversjonen også skal klausuleres må skjema for konfidensiell
gradsoppgave fylles ut og leveres sammen med trykt versjon av oppgaven.
Selv om du har innlevert elektronisk versjon av oppgaven til Brage, må du fortsatt levere den trykte
versjonen til SiT.
•
•
Trykt og elektronisk versjon skal være identisk.
Sammen med den trykte oppgaven leveres alle relevante skjemaer som egenerklæring,
registreringsskjema (+ eventuelt klausuleringsskjema) og kvittering for innlevering i Brage.
Alle oppgaver skal kun registreres én gang i Brage. Er det flere forfattere skal alle registreres i samme
skjema.
Hvis oppgaven hører inn under flere institutter sørger Brage-gruppen for at oppgaven blir knyttet til
de aktuelle samlingene.
Ta kontakt med Brage-gruppen hvis du har levert feil versjon av oppgaven.
Oppgaven (komplett med ferdig utfylt for- og bakside) skal leveres som én pdf-fil.
Bruk gjerne etternavn og år i filnavnet (f.eks. hansen2012.pdf).
selve oppgaven
-sammen
Info ommed
konvertering
fra UiO og SLU.
- Datatjenestens veiledning for sammenslåing av pdf-filer.
From 3 May 2010, all NMBU students must submit the electronic version of their master's theses
via Brage NMBU. All approved master's theses will be made available as soon as they have been
released for publication, i.e. after any embargo periods resulting from restrictions on access have
expired. (Embargo = deferred publication)
Statutory restrictions on access
If the thesis contains information that is subject to a statutory duty of secrecy (the Norwegian Public
Administration Act Section 13), the Confidential Thesis Form must be filled in and submitted
together with the printed version of the thesis. In Brage you must enter the date when the
restrictions on access cease to apply in the Embargo date field and the grounds for restricting access
in the Description field. See the Checklist to find out whether access to the thesis must be restricted.
Restricted access on other grounds
If the student plans to continue working with the material with a view to publication via other
channels, for example publication in an international journal, access to the thesis can be restricted
for a period, usually up to two years.
In Brage you must enter the date when the restrictions on access cease to apply in the Embargo
date field and the grounds for restricting access in the Description field. If access to the paper
version is also to be restricted, the Confidential thesis form must be filled in and submitted
together with the printed version of the thesis.
Even if you have submitted an electronic version of your thesis via Brage, you must nonetheless
submit the printed version to the Student Information Centre (SiT).
•
•
The printed and the electronic versions must be identical.
All relevant forms, such as the self-declaration form, registration form (and, if relevant,
the confidential thesis form) and the receipt for submission in Brage must be submitted
together with the printed version of your thesis.
A thesis shall only be registered in Brage once. If there is more than one author, they must all be
registered in the same form.
If your thesis falls under more than one department, the Brage group will ensure that the thesis is
linked to the relevant collections.
Contact the Brage group if you have submitted the wrong version of the thesis.
The thesis (complete with cover page and back page) is to be submitted as one PDF file. It is a
good idea to use your last name and the year in the file name (e.g. hansen2012.pdf).
– Information about conversion from the University of Oslo and the Swedish University of
Agricultural Sciences (SLU)
– The computer service's guidelines for merging PDF files
rfi l
N~
All institutions
--+
Englis
Norges milje- og biovilenskapelige universilet
Notwogian Unlvotslly
of lifo ScioncM
Norges milj 0- og biovitenskapelige universitet
Sub-archives within this community
Dept. of Animal and Aquacultural Sciences (IHA)
Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science (IKBM)
Dept. of Ecology and Natural Resources Management (INA)
Dept. of Environmental Sciences (IMV)
Dept. of Food Safety and Infection Biology (MATINF)
Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric)
Dept. of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP)
Dept. of Mathematical Sciences and Technology (IMT)
Dept. of Plant and Environmen tal Sciences (IPM) (closed for submissions from January
2014 )
Dept. of Plant Sciences (IPV)
School of Economics and Business (HH)
Collections
• Journal articles (peer reviewed)
• Publikasjoner fra CRIStin
Recent Submissions
Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing
and police reform in Afghanistan
Search
(i J Search this Archive
) Search all Archives
Browse
This Archive
By Issue Dale
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Dale
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
My Account
Login
Bernard, Meline (Master thesis, 2014-11 -05)
The thesis presents the results o f an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Pulling the security of the Afghan people rather than thai of the ...
Mulighetsstudie av skolelokalisering pa Trom0ya
Rodbakk , Malene Huveslad (lvl aster thesis, 2014-11-04)
Arendals innbygge11a11 er under sterk veksl, og for a imelekomme denne betydelige vekslen har kommunen
utarbeidel en plan om ulvikling av sentrale sleder i kommunen. I denne plansl rategien blir Tromeya nevnl som et av
Lreremidler for grunnleggende traktoropplrering
Dropping, Sigbjern (Master thesis, 2014-11 -04)
Oppgaven underseker lesninger pa ulfordringer ved trakloropplooringen ved Stabekk videregaende skole. Noe av
problemene med l rak toropplooringen var at elevene hadde vanskelig for a huske grunnleggende bruk nar rner
kompleksa ...
Catching th e European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis (Hemiptera: Miridae), using
baited funnel traps
Storberget, Sverre (Master thesis , 2014-11-04)
The European tarnis hed plant bug, Lygus rugulipennis, (Hemiptera: Miridae) is a highly polyphagous species
considered a pest on numerous crops, among these strawberry causing malfonned or "cat-faced'' benries. No
effective ...
Natural gas con fli ct in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality
Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, 2014-1 1-04)
The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the
case of Mtwara Municipality \Vhich is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the ...
Farm household vulnerability and adaptive capaci ty to the double exposure of clima te change
and structural change : A case study of a farming community in Western Norway
JorgensiUd. Arolilja Svedal (Master thesis, 2014 -11-04)
Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger farm units and fewer farms, altering the
context of farming and the capacity to respond to change. AI the same time. climate change is manifesting ...
Discover
Author
Bekele, Maru Shele (2)
Chepkoech, Joy-Loi (2)
Simonsen, Erik (2)
Aadnesen, Anne l<ristine (1)
Aalerud, Ellen Henrikke (1 )
Aalslad. Ingrid (1)
Aanerod, Runa Stenhammer
Aanstad, Kim Roger (1)
Aaraas, Julie (1)
Aardal, Andreas Buvarp (1)
... View More
Subject
Social science: 200 (751)
Agriculture and fishery discip
900 (505)
Mathematics and natural scit
400 (409)
Technology: 500 (406)
Samfunnsvilenskap: 200 (13
Medical disciplines: 700 (116
Teknologi: 500 (67)
Humanities: 000 (65)
N01way (61 )
Maternatikk og Naturvitensk<
(56)
Be still passord
Endre passord
Brukernavn
Oppgi l~ntakeriD og passord, eller brukernavn og passord for BIBSYS Biblioteksystem. For mer
informasjon se hjelp.
Passord
Logg p~
Endre passord etter p~logging.
Logg p~ via FElDE
Krever brukernavn og passord for FEiDE . For mer informasjon se .
~
hjelp
Log in using FEIDE
I
Login through Feide - - - - -- -- - -- ----.
BIBSYS has requested that you login. You have chosen
Norwegian University of Life Sciences as your affiliation .
.G.~.9.. Q.9.~?
Username
your NMBU username
Password
your NMBU password
l Login ]
\. _____________________________________________
More information
Make sure you have chosen the correct affiliation!
If you are having problems logging in, please contact
the Main Library.
J~jl
All institutions
---+
Norges milj0- og biovitenskapelige universitet
Profile: 05-Tei*'tfllb'l
Norwcoian University
of lifo Scloncos
Norges milj0- og biovitenskapelige universitet
Sub-archives within this community
Dept. of Animal and Aquacultural Sciences (IHA)
Dept. of Chemistry, Biotechnology and Food Science (II<BM)
Dept. of Ecology and Natural Resources Management (INA)
Dept. of Environmental Sciences (IMV)
Dept. of Food Safety and Infection Biology (MATINF)
Dept. of International Environment and Development Studies (Noragric)
Dept. of Landscape Architecture and Spatia l Planning (ILP)
Dept. of Mathematical Sciences and Technology (IMT)
Dept. of Plant and Environmental Sciences (IPM) (closed for submissions from January
2014)
Dept. of Plant Sciences (IPV)
School of Economics and Business (HH)
Collections
• Journal articles (peer reviewed)
• Publikasjoner fra CRIStin
Once you've logged in, choose
your department
Recent Submissions
Linking SSR 2.0, human security & development: community-based approaches to policing
and police reform in Afghanistan
Bernard, Meline (Master thesis , 2014-11-{)5)
The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approact1es to policing in Afghanistan. Putting the se<.:urity of the Afghan people rather than that of the .. .
Mulighetsstudie av skolelokalisering pa Trorm,ya
Rodbakk, Malene Huvestad (Master thesis , 2014-1 1-{)4)
Arendals innbyggertall er under sterk vekst, og for a im0tekomme denne betydelige veksten har kommunen
utarbeidet en plan om utvikling av sentrale steder i kommunen. I denne planstrategien blir Tromc:~ya nevnt som et av
Lceremidler for grunnleggende traktoropplcering
Dmpping, S ig bjc:~rn (Master thesis, 2014-11-{)4)
Oppgaven unders0ker l0sninger pa ulfordringer ved traktoropplceringen ved Stabekk videregaende skole. Noe av
problemene med traktoropplceringen var at elevene hadde vanskelig for a huske grunnleggende bruk nar mer
komplekse ...
Catching t11e European tarnished plant bug, Lygus rugu lipennis (Hemiptera: Miridae), using
baited funnel traps
Storberget, Sverre (Mas ter thesis, 2014-11-04)
The European tarnished plant bug, Lygus rugulipennis, (Hemiptera: Miridae) is a highly polyphagous species
considered a pest on numerous crops, among these strawberry causing malfonned or "cat-faced' berries. No
effective ...
Natural gas conflict in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality
Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, 2014 -11-04)
The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the
case of Mtwara Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the ...
Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposu re of climate change
and structural change : A case study of a farming community in Western Norway
Jorgensrud. Arolilja Svedal (Master thesis, 2014-11-04)
Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fam1 units and fewer fam1s, altering the
context of farming and the capacity to respond to change. At the same time, climate change is manifesting ...
Search
- - -- - - - '
~
~· Search this Archive
( Search all Archives
Browse
This Archive
By Issue Date
Authors
Tilles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Tilles
Subjects
Types
Journals
My Account
Logout
Profile
Submissions
Discover
Author
Bekele, Maru Shete (2)
Chepkoech, Joy-Loi (2)
Simonsen, Erik (2)
Aadnesen, Anne l<ristine (1 )
Aalerud, Ellen Henrikke (1)
Aalstad, Ingrid (1)
Aanerod, Runa Stenhammer
Aanstad, l<im Roger (1)
Aaraas, Julie (1)
Aardal, Andreas Buvarp (1)
... View More
Subject
Social science: 200 (751)
Agriculture and fishery discip
900 (505)
Mathematics and natural scit
400 (409)
Technology: 500 (406)
Samfunnsvitenskap: 200 (13
Medical disciplines: 700 (116
Teknologi: 500 (67)
Humanities: 000 (65)
All institutions - • Norges milj0- og biovitenskapelige universitet lntemational Environment and Development Studies {Noragric)
Dept. of
Profile: OS-T~I1l~
Norwegian UnivCr$ily
of Lifo Scloncos
Deot. of Jnternational Environment and Develop ment Studies
(NOragnc)
Commercial use of the work is not pem1itted except by written agreement with the author. Nor may the work be
altered in any way.
l<ommersiell bruk av verket er ikke til fall uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Del m<'l heller ikke foretas
endringer i verket.
Search
-==-~ ~
,. , Search this Archive
( Search all Archives
News
Om opphavsrett
Copyright
Choose collection Master's theses
Collections
• Doctoral theses (Noragric)
• Master's theses (Noragric)
• Master's theses (Noragric) -with embargo
(this collection is not open for submissions)
Recent Submissions
Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing
and police reform in Afghanistan
Bemarcl, Meline (Master thesis, 2014-11-DS)
The thesis presents the results of an exploratory s tudy of perceptions which examines the debate over community-
Browse
This Archive
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Joumals
based approaches to policing in Afghanistan. Putting the security of the Afghan people rather than that of the ...
My Account
Natural gas conflict in Ta nzania and th e impacts to the population of Mtwara municipality
Ndirnbwa. Marcelin Raphael (Master thesis, 2014-11 -04)
The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the
r.::~sA of M tw::~ra Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the ...
Logout
Profile
Submissions
Discover
Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change
and structural change : A case study of a farming community in Western Norway
Jmgensrud. Arolilja Svedal (Master thesis. 2014-11-04)
N01wegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fam1 units and fewer fam1s, altering the
context of fam1ing and the capacity to respond to change. At the same time. climate change is manifesting ...
Vulnerability to climate change and conflict, its impact on livelihoods and the enjoyment of
human rights : case study: pastoral communities in Northern l<enya {Turkana, Pokot and
Samburu Districts)
l<oske. Janel Chepngeno (Master thesis, 2014-11-03)
The relationship between climate change and conflict is a complex one. Violent conflicts involving pastoralists have
become \'~despread and increasingly severe in the North Rift and North East em regions of l<enya. This ...
Struggle of Tibet : from armed conflict to non-violence
Thapa, Santosh Pralap (Master thesis. 2014-11-03)
The conflict between Tibet-China has been going on since 1950s. Chinese has proclaimed Tibet as an alienable part
of her mainland where as Tibetans have distinct view regarding the issue. Tibetan spiritual leader and his ...
Confronting the resource curse in a new oil nation : exploring the role of Norway's Oil for
Development program in South Sudan
Steinbakk, Anette Kristin (Master thesis, 2014-11-03)
South Sudan is the world's youngest nation, gaining its independence from Northem Sudan in 2011. Independence
was preceded by two phases of civil wars. which combined lasted for almost four decades. At independence, 75 ...
Political and economic integrati on of ASEAN : th e EU way
Shrestha, Sunny (f\·laster thesis, 2014 -1 0-14)
This thesis deals on integration of ASE AN. The primary objeclive of this thesis is to find out the potential of ASEAN
to be politically and economically integrated like EU, and the kind of difficulties it may face in a ...
Unidade Policial Pacificadora in Morro da Provid€mcia : a study of th e security development
f\lov•• c
Author
Abbas , Muhammad (1)
Acanit, Loyce Emuge (1)
Adhikari, Sanjeeb (1)
Agodzo, Bright Del ali (1 )
Agustsson, l<erry Maria (1)
Ali, Abdirashid A. (1)
Amponsah, Emest Kwaku (1
Anderson, Sarah (1)
Amesen, Therese (1)
Asakskogen, Johanna Andre
(1)
... View More
Su bject
Social science: 200 (141)
Agriculture and ftshery discip
900 {40)
Technology: 500 (21 )
Norway (10)
development (9)
Samfunnsvitenskap: 200 (9)
Mathematics and natural sci!
N orwooi~n Vnlvorsily
of Lifo Scloncos
All institutions --. Norges milje- og biovitenskapelige universitet __. Dept. of
International Environment and Development Studies (Noragric) --+ Master's theses
(Noragric)
Master's theses (Norag ric)
Commercial use of the work is not pennitted except by written agreement with the author. Nor may the work be
altered in any way.
Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Del ma heller ikke foretas
endringer i verket.
News
Om opphavsrett
Copyright
Profile: 05-Tefffll11~
Search
t• Search t11is Collection
Search all Archives
Click here to start your submission
Submit a new item to this collection
Recent Submissions
Linking SSR 2.0, human security & development : community-based approaches to policing
and police reform in Afghanistan
Oemard, Meline (Master thesis, 2014-1Hl5)
The thesis presents the results of an exploratory study of perceptions which examines the debate over communitybased approaches to policing in Afghanistan. Putting the security of the Afghan people rather than that of the ...
Natural gas conflict in Tanzania and the impacts to the population of Mtwara municipality
Ndimbwa, Marcelin Raphael (Master thesis, 2014-11-04)
The study explored the problem of Natural gas conflict and their impact to the society in Tanzania by examining the
case of Mtwara Municipality which is located in Mtwara region. Specifically, it assessed the trend and the ...
Farm household vulnerability and adaptive capacity to the double exposure of climate change
and structural change : A case study of a farming community in Western Norway
Jorgensrud, Arolilja Svedal (Master thesis, 2014-1 1-04)
Norwegian agriculture is undergoing rapid structural changes leading to larger fann units and fewer fam1s, altering the
context of fam1ing and the capacity to respond to change. At the same time, climate change is manifesting ...
Vuln erability to climate change and conflict, its impact on livelihoods and th e enjoyment of
human rights : case study: pastoral communities in Northern l<enya (Turkana, Pokot and
Samburu Districts)
l<oske, Janet Chepngeno (Master thesis, 2014-11 -03)
The relationship between climate change and connie! is a complex o ne. Violent conflicts involving pastoralists have
become widespread and increasingly severe in the North Rift and North Eastern regions of l<enya. This ...
Struggle of Tibet : from armed conflict to non-violence
Thapa, Santosh Pratap (Master thesis , 2014-11-03)
The connie! between Tibet-China has been going on since 1950s. Chinese has proclaimed Tibet as an alienable part
of her mainland where as Tibetans have distinct view regarding the issue. Tibetan spiritual leader and his ...
Confronting the resource curse in a new oil nation : exploring the role of Norway's Oil for
Development program in South Sudan
Steinbakk, Anette l<ristin (Master thesis, 2014-11-03)
South Sudan is the world's youngest nation, gaining its independence from Northern Sudan in 201 1. Independence
was preceded by two phases of civil wars, which combined lasted for almost four decades . At independence, 75 ...
Political and economic integration of ASEAN : the EU way
Shrestha, Sunny (Master thesis, 2014-10-14)
This thesis deals on integration of ASEAN. The primary objec tive of this thesis is to find out the potential of ASEAN
to be politically and economically Integrated like EU, and the kind of difficulties it may face in a ...
Unidade Policial Pacificadora in Morro da Provid €mcia : a study of the security development
Nexus
Grastveit, S teinar Rusten (Master thesis, 2014-10{)6)
lndigcneity and extractivism in Bolivia
0 ygafd. Marie Harbo (Master thesis, 2014 -09-26)
Browse
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Joumals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
My Account
Logout
Profile
Submissions
Discover
Author
Abbas, Muhammad (1)
Acanit, Loyce Emuge (1)
Adl1ikari, Sanjeeb (1 )
Agodzo. Bright Delali (1)
Agustsson, l<eny Maria (1)
Ali , Abdirashid A. (1)
Amponsah, Ernest Kwaku (1
Anderson, Sarah (1)
Amesen, Therese (1)
Asakskogen, Johanna Andre
(1)
... View More
Subject
Social science: 200 (1 40)
Agriculture and fishery discip
900 (40)
Technology: 500 (2 1)
Norw ay (10)
development (9)
Samfunnsvitenskap: 200 (9)
Mathematics and natural sci(
400 (7)
Tanzania (7)
Nepal (6)
United Republic of Tanzania
... View More
Year Issued
N orwooi~ n Univorslty
of Lifo Scloncos
All institutions - • Norges milj0- og biovitenskapelige universitet _, Dept. of
International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses
(Noragric) _, Item submission
Item submission
j l l 1~1 Ouest-an'!' ) ---+
Initial Questions
Multiple titles:
-·
_,
The item has more than one title. e.g. a translated title
If your thesis have both English
and Norwegian title
Profile: 05-T Ja!l1lill
Sea rch
\• Search this Collection
Search all Archives
Browse
Published :
The item has been published or publicly distributed before
I I
ISave & Exit I[£1 ext ::_)
Not relevant
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Aut11ors
Titles
Subjects
Types
Journals
My Account
Logout
Profile
Submissions
All institutions __, Norges milje- og biovitenskapelige univers itet __, Dept. o r lntemational Environment and Development
Studies (Noragric) __, Master's theses (Noragric) __, Item submission
Item submission
l tnitial Questions --+ IO.scn:>e I --+
-
J
Profile: 05-T~Ih1
Search
)
,. , Search this Collection
\ Search all A rchives
Describe Item
Authors :
Smith
Donald
Brow se
First name(s) + "Jr", e.g. DonaldJr
Last name, e.g. Smit/1
Use the ADD-button if there is more
than one author. Last name first.
Title:
Enter the main title of the item.
This is a test.
Has parts:
If the item consists of one or more parts U1at can not be uploaded, please describe each part
or t11e item. E.g. article-based dissertations.
~ [Add]
Not relevant
Seri es/Report No. :
My Account
Not relevant
Not relevant
Series Name
Report or paper No.
Pagenumber:
Enter tile page number for tile published document.
Number of pages only
34
Project:
Source or found ing and project code. F.ex. Norges forskningsr\uOOE5d: 227607.
Use only if relevant
~----------------------------~
Identifiers:
ISSN
"
Do not use IAdd I
L-------------~
Typ e:
Select tile type(s) of content of tile item. To select more Ulan one value in tile list. you may
have to hold down tile "CTRL• or "Shirt" key.
Animation
A rtistic production
Bachelor thesis
Book
Chapter
Chronicle
L: Find Master thesis in the dropdown list
Language:
Choose language
§
" ]
e"VIOOSJ J Save & Exit JJ Next>
Contact Us
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Joumals
J
Logout
Profile
Submissions
All institutions _, Norges milje- og biovitenskapelige universitet _. Dept. of lntemational Environment and Development
S tudies (Noraglic) _, Master's theses (Noraglic) _, Item submission
Profile: 05-Tel'i-H9Ib'l
Item submission
l 1n~iJI Ouoslion~
-->
Search
IDescsibe I -> llbset'bo I ->
t••Search this Collection
Describe Item
1 Search
all Archives
Norwegian classification of scientific diciplines:
Use the link to the controlled vocabulary below. Use ADD to add more than one.
Browse
See next page for more info
NOI\'/egian c lassifica tion of scientific diciplines
Keywords:
Separate keywords by use of ADD.
-Your own keywords, one word separated
byI I Add l -button
Abstract:
Copy and paste the abstract from your thesis.
This field can not be edited
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
A uthors
Titles
Subjects
Types
Journals
My Account
Logout
Profile
Submissions
Sponsors:
Use only if relevant
J
I
Description:
Not necessary
[_ _-=-]
Local code:
Your study program, for instance M-IES
I< Previous II Save & Exit IINext > I
Contact Us
"Norske vitenskapsdisipliner"
Find the terms most relevant to your thesis.
You may choose more than one by using the
ADD-button
Filter list:
~----------------
J[Filti }
Fi lter list:
_ _ ___ j IFilter ]
~VDP
Iii Humanities: 000
~Social
science: 200
Iii Economics: 210
Iii Urbanism and physical p lanning: 230
Iii Political science and organizational theory: 240
Iii Psychology: 260
Iii Education: 280
Iii Library and inform ation science: 320
Iii Social science in sports: 330
Iii Law: 340
Cl Sociology: 220
~
r- ......... : .... 1
............ ~.-.. ....... -. ... 1 ... ,.. •••
-.en
Norwegian University
of lifo Sclone<>S
A ll institutions _, Norges milj0- og biovitenskapelige universilel _, Dept. of
International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses
(Noragric) __, Item submission
Item subm ission
§
ial Ouc slionsj -+
I Describe I - • IDascribe I - • I Acce"" I -+
-·
Access Settings
-·
Profile: os-Tel*ll1lm
Search
\• Search this Collection
Search all Archives
1
Private Item:
II selected. U1e item won't be searchable
l I Private
Embargo
Embargo Access until Specific Date:
Accepted formal: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd
__ _j
L2015-05-15
Reason:
Maximum 100 characters incl. space
Confidential thesis or embargo because
the thesis will be published as journal article(s)
Browse
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Tilles
Subjects
Types
Journals
My Accoun t
I < Previous II Save & Exit II Next> I
Logout
Profile
Submissions
JBJ
Norwcgi3n University
of Lifo Scloncos
All ins titutions __, Norges milj0- og biovitenskapelige universitet __, Dept. of
International Environment and Development Studies (Noragric) -• Master's theses
(Noragric) __, Item submission
Item submission
l tniti:ll Questions
I - • (Oe"sctlbo]
-->
[~
-> l llocess
I --> IUp~ad I ->
-
)
Profile: 05-Telifl9!~
Search
,. Search this Collection
Search all Archives
Upload File(s)
1
File:
Please enter the full path of the file on your computer corresponding to your item. if you click
' Browse .. .", a new window will allow you to select the file from your computer.
LChoose File ] No file chosen
File Description:
Optionally, provide a brief description of the file, for example ' Main article", or "Experiment
data readings".
Embargo Access until Specific Date:
Accepted format: yyyy, yyyy-mm, yyyy-mm-dd
Browse
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
My Account
Reason:
[
Maximum 100 characters incl. space
[ upload file & add another
I
l
I
[ < PrevieWS] Save & Exit [i'lext
>)
J
Logout
Profile
Submissions
r£11
Norwooian Unlvorsily
ollllo Sclonces
All institutions __, Norges milj0- og b:ovilenskapelige universilel -+ Dept. of
lnlemalional Environment and Development S tudies (Noragric) - • Master's theses
(Noragric) - · Item submission
Item submission
_,
Review Submission
Profile: 05-T~Slill
Search
• Search this Collection
Search all Archives
Initial Questions
Multiple titles:
No
B ro\'/se
Pagenumber:
This Collection
By Issue Date
Authors
Tilles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Dale
Authors
Tilles
Subjects
Types
Journals
Type:
My Account
Published:
No
ICorrect one of these I
Describe Item
Authors:
S mith, Donald
Title:
This is a test
34
Master thesis
Language:
English
ICorrect one of these I
Describe Item
Norwegian classification of scientific diciplines:
VDP::Social science: 200::Economics: 210
Abstract:·
Copy and paste I he abstract from your thesis.
Local co de:
M-IES
ICorrect one of these I
Access Settings
Private Item:
The item \'/ill be searchable
ICorrect one of these I
Upload File(s)
Orienlering om Brage.docx -Microsoft Word XML (l<nown)
I Correct one of theseJ
I< PreviOUS] ISave & Exit I[Next > ]
Contact Us
Logout
Profile
Submissions
J ~j l
Norwogi3n University
of Lifo Scloncos
All institutions __, Norges milje- og biovitenskapelige universitet __, Dept. of
International Environment and Development Studies (Noragric} __, Master's theses
(Noragric} __, Item submission
Item submission
j lnltial Questions
I - • ~su;bi]
IDascrobcJ --->
--->
J -->
[ Accoss
[ Up loa{] -->
[ReviewI -
>
ICC l u msa I -->
-·
Profile: 05-T~i9lb1
Search
L
1• Search this Collection
License Your Work
Search all Archives
If you wish, you may add a Creative Commons License to your item. Creative Commons licenses govern what
people who read your work may then do with it.
Browse
License Type:
Select or modify your license ...
I < Previous II Save & E!1t] [iJex8
Contact Us
T
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Dale
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
This is not mandatory, but we recommend
CC-BY. This allows re-distribution and re-use
of a licensed work on the condition
that the creator is appropriately credited.
You can read more at http://creativecommons.org/
My Accoun t
Logout
Profile
Submissions
Nor woo ian University
of Lito Sciences
All ins titutions -+ Norges milje- og biovitenskapelige universitet - > Dept. of
lntemational Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's t heses
(Noragric) _, Item submission
Profile: 05-T~AFJliil
Item submission
-
License Your Work
)
Search
~_o
<
Search this Collection
Search all Archives
If you wish, you may add a Creative Commons Lic ense to your item. Creative Commons licenses govern what
people who read your work may then do with it.
Browse
License Type:
!Creative Commons
Till at kommersiell bruk av verket?
@
U No 1. Yes
Tillat bearbeidelser av verket ?
@
r 1 ShareAiike ( 1 No ( 1 Yes
You must click Next to save your changes.
J <Previous
Contact Us
II Save & Exit iJ Next > I
Not mandatory, but we
recommend that you use a
CC-license
This Collection
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjec ts
Types
Journals
My Account
Logout
Profile
Submissions
rliJU
N~
Norwcoian Uni~Grsity
of life Sciences
All institutions -+ Norges milj0- og biovitenskapelige universitet -+ Dept. of
International Environment and Development Studies (Noragric) -+ Master's theses
(Noragric) -+ Item submission
Profile: 05-T~~Im
Item submission
l tnitlal Questions
I ~ IDescMbe I ~
~~
IAccess I ~ IUpload I ~ IReview I ~ ICC License I ~ ILicense I ->
Distribution License
There is one last step: In order for the archive to reproduce, translate and distribute your submission worldwide,
you must agree to the following terms.
Grant the standard distribution license by selecting 'I Grant the License'; and then click 'Complete Submission'.
This is the standard agreement between NMBU and you as author
for distributing your thesis via Brage NMBU. The text is in English
and Norwegian, and you have to accept in order for your thesis to be
submitted
If you have questions regarding this license please contact the system administrators .
Distribution license:
I Grant the License
I
<
Previous
II Save & Exit II Complete submission I
All institutions
->
Submission
Profile: 05-Te~·HfJlb'l
No rwogi3n University
of lilo Scionces
Submission complete
Your submission will now go through the workflow process designated for the collection to which you are submitting.
You will receive e-mail notification as soon as your submission has become a part of the collection, or if for some
reason there is a problem with your subm ission. You can also check on the status of your submission by going to
the M y page page.
Go to the Submissions page
@ ubmit another item
Contact Us
I
Job done!
You will get a receipt sent to your
NMBU e-mail address
Search
\• Search this Collection
\ Search all Archives
Browse
This Collection
By Iss ue Date
Authors
Titles
Subjects
Types
Journals
All Archives
Archives & Collections
By Issue Date
Aut11ors
Titles
Subjects
Types
Journals
M y Account
Logout
Profile
Submissions
This is the receipt - print this and deliver it
to SIT with the printed version of your thesis
Hoved- Biblioteket
From:
Sent:
To:
Subject:
support@bibsys.no
6. november 2014 14:27
Hoved- Biblioteket
Kvittering - Registreringen er fullf0rt I Receipt - Submission Complete
Tittel I Title:
This is a test
Master's theses (Noragric)
Samling I Collection:
Registrert av I Submitted by: 05-Terminal(biblioteket@nmbu.no)
Den innf~rselen du har registrert kan bli sendt til godkjenning.
Du vii fa beskjed via e-post nar den er publisert, eller hvis det skulle oppsta problemer.
Du kan sjekke status for dine registreringer pa Min side: I
Your submission will now go through the workflow process designated for the collection to which you are
submitting.
You will receive an e-mail notification as soon as your submission has become a part of the collection, or if for some
reaso n there is a problem with your submission .
You can also check on the status of your submission by going to My page:
http://brage.bibsys.no/xmlui/mydspace
Med ven nlig hilsen I Sincerely,
Administrator
BIBSYS Brage
All institutions
--+
Submissions
Profile: 05-TefiiWlm
Apne institusjonsarkiv
Submissions & Workflow Tasks
Submissions
You may start a new submission.
The submission process includes describing the item and uploading the file{s) comprising it. Each community or
collection may set its O\'ln submission policy.
Submissions being reviewed
These are your completed submissions which are currently being reviewed by collection curators.
I
Title
Collection
Status
This is a test Master's theses (Noragric) Accept/Reject '
If you wish to make changes after submission, please contact
Brage-gruppen at the Main Library.
Download