INT ERNAL EXT ERNAL STAKEHOLDERS ST RAT EGY REPUTAT

advertisement
Faculty of Economic and
Management Sciences
BCom Communication Management
What is it all about?
A BCom in Communication Management entails the study of
managing, measuring and controlling communication in and
for organisations. Communication is integral to the growth and
sustainability of all entities in the world of business. Organisations
communicate to build good and lasting relationships with internal
and external stakeholders. Internally, these include employees,
suppliers, Union representatives and Board members, while external
groups consist of those directly involved with, affected by, or
interested in the organisation. Clients, competitors, shareholders and
INT ERNAL
the media all form part of an organisation’s external environment.
STAKEHOLDERS
EXT ERNAL
ST RAT EGY
Why do organisations need communication plans? The way
organisations communicate can affect their reputations. The
open up your own communication management consultancy.
What are the admission requirements?
and implementing a communication strategy and plan to optimise
A passion for communication, creative thinking and a positive,
the organisation’s communication. This is especially relevant when
purposeful approach to problem solving makes you an ideal
communication practitioners have to manage crisis communication
candidate for a career in communication management. A
on behalf of the organisation and deal with enquiries from
fundamental interest in people and the conservation of our planet is
stakeholders, society and the media.
also important.
as media liaison, publications (newsletters, annual reports and many
others), events, website development and content management,
social media and networking and digital media. As a BCom
Communication Management student you will also learn about how
organisations can become responsible corporate citizens through
successful communication management.
BCom
Communication
Management
spokesperson and many more. With some experience, you can also
communication practitioner and specialist are critical to developing
Communication management also entails interesting aspects such
REPUTAT ION
manager, event organiser/manager, government communicator/
Academic requirements include:
• Appropriate combinations of NCS subjects as well as specific
performance levels
• English or Afrikaans as home language or first additional
language: Level 5 (60-69%)
• Mathematics: Level 4 (50-59%)
• Admission Point Score (APS): 30
Postgraduate study?
Will I find work?
After successfully completing the degree, students can continue
As a BCom Communication Management graduate you can work at
with honours, masters and doctoral studies in Communication
a communication/Public Relations agency or in the communication
Management.
division of larger organisations. This will give you the necessary
experience to practice as a communication specialist in the
www.up.ac.za
Contact us
planning, implementing and monitoring of communication strategies
Economic and Management Sciences Student Administration:
and plans for organisations. Careers include client liaison consultant,
012 420 3498
Public Relations or corporate communication consultant/manager,
Client Service Centre: 012 420 3111 / csc@up.ac.za
corporate social responsibility manager, media liaison practitioner/
Communication Management Division: 012 420 3816
Fakulteit Ekonomiese- en
Bestuurswetenskappe
BCom Kommunikasiebestuur
Waaroor gaan dit?
‘n BCom in Kommunikasiebestuur handel oor die bestuur, meting en
beheer van kommunikasie in organisasies. Kommunikasie is integraal
tot die groei en voortbestaan van alle instellings in die sakewêreld.
Organisasies kommunikeer om goeie verhoudings met belanghebbers
te bou en behou. Interne belangegroepe sluit werknemers, verskaffers
en Raadslede in, terwyl eksterne groepe oa bestaan uit kliënte,
mededingers, aandeelhouers en die media.
Waarom het organisasies kommunikasieplanne nodig? Die manier
INT ERNE
BELANGEGROEPE
EKST ERNE
STRAT EGIE
waarop organisasies kommunikeer kan hulle reputasies beïnvloed.
paar jaar se ondervinding agter die rug kan jy ook jou eie
Die kommunikasiekenner het ‘n sleutelrol in die ontwikkeling en
kommunikasiekonsultantmaatskappy stig.
implementering van kommunikasiestrategieë en –planne. Dit geld
veral wanneer die kommunikasiespesialis krisiskommunikasie vir die
Wat is die toelatingsvereistes?
organisasie moet bestuur en navrae van die gemeenskap en die
‘n Passie vir kommunikasie, kreatiewe denke en doelgerigte
media hanteer.
benadering tot probleemoplossing sal jou goed te staan kom in ‘n
loopbaan in kommunikasiebestuur. Mense en die behoud van ons
Ander elemente van kommunikasiebestuur sluit mediaskakeling
planeet moet ook vir jou belangrik wees.
in, asook publikasies (soos nuusbriewe, jaarverslae en talle
Akademiese vereistes sluit in:
andere), funksies, skryfwerk, soos die inhoud van die organisasie
• Toepaslike kombinasies van erkende NSS-vakke en spesifieke
prestasievlakke
se webwerf, sosiale media en digitale media. As ‘n BCom
Kommunikasiebestuurstudent sal jy ook uitvind hoe organisasies
• Afrikaans of Engels as huistaal of eerste bykomende taal;
prestasievlak 5 (60-69%)
verantwoordelike korporatiewe burgers kan wees deur kommunikasie
REPUTASIE
suksesvol te bestuur.
• Wiskunde: prestasievlak 4 (50-59%)
• Toelatingspuntetelling (TPT): 30
Sal ek werk kry?
BCom
Kommunikasiebestuur
www.up.ac.za
Met BCom Kommunikasiebestuur kan jy as ‘n kommunikasiepraktisyn
Nagraadse studie?
werk by ‘n skakelagentskap of in die kommunikasieafdeling van
Na die suksesvolle voltooiing van die graad kan studente voortgaan
groter organisasies. Dit sal jou die ervaring bied om daarna as
met honneurs-, magister- en doktorsgrade in Kommunikasiebestuur.
kommunikasiespesialis die beplanning, implementering en monitering
van kommunikasiestrategieë en –planne vir organisasies te hanteer.
Kontak ons
Moontlike beroepe sluit in kliëntskakelkonsultant, korporatiewe
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Studenteadministrasie:
kommunikasiekonsultant, korporatiewe kommunikasiebestuurder
012 420 3498
of –strateeg, skakelpraktisyn, verhoudingsbestuurder, funksie-
Kliëntedienssentrum: 012 420 3111 / csc@up.ac.za
organiseerder, korporatiewe sosiale verantwoordelikheidsbestuurder,
Afdeling Kommunikasiebestuur: 012 420 3816
mediaskakelpraktisyn of –bestuurder, en vele meer. Met ‘n
Download