She walk to school every morning.Hur sv rt kan det vara att s tta ett s p verbet?

advertisement
She walk to school every morning.
Hur svårt kan det vara att sätta ett s på
verbet?
Marie Nordlund
Lektor i engelsk lingvistik
Institutionen för konst, kommunikation
och lärande
Vanliga fel i studenters produktion
L = läs igenom
O = ordföljd
V = verb
A’ = apostrof
S = Stor bokstav
P = pågående form
A = adjektiv/adverb
S = stavning
T = “there”
A = artiklar
(French, Janet (2003). Translation and
second/foreign language learning: meeting the
pedagogical challenge. I Moira Linnarud & Erica
Sandlund (Red.). Språk och lärande. Rapport
från ASLA:s höstsymposium Karlstad, 7–8
november 2002 (s. 178–188). Uppsala: ASLA,
Svenska föreningen för tillämpad
språkvetenskap.)
”the principles underlying [the third person –s
marker] are so simple” (Johnston, 2000, s. 32)
”most learners have no difficulty in grasping the
rule for third person –s” (Ellis, 2006, s. 88)
”even if students understand the explicit rule, they
do not necessarily apply it” (Larsen-Freeman,
2003, s. 8)
Svenska undersökningar
Stenström, A. (1975). Grammatical errors in teacher trainees’ written work (Swedish-English
contrastive studies, report no 7). Lund: Lunds universitet.
Thagg Fisher, U. (1985). The sweet sound of concord: a study of Swedish learners’ concord problems
in English. Malmö: Liber.
Ruin, I. (1996). Grammar and the advanced learner: on learning and teaching a second language.
Uppsala: Studia Anglistica Upsaliensia.
Gyllstad, H. (1998). A study of grammatical errors in free compositions by advanced Swedish learners
and the significance of negative transfer (Opublicerad magisteruppsats, Lunds universitet).
Rahm, J. (1998). ’… to who it concerns’: a study of grammatical errors in students’ translations from
Swedish into English (Opublicerad magisteruppsats, Lunds universitet).
Köhlmyr, P. (2001). ”To err is human …”: an investigation of grammatical errors in Swedish 16-year-old
learners’ written production (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet).
Karlsson, M. (2001). Progression and regression: aspects of advanced Swedish students’ competence
in English grammar (Doktorsavhandling, Lunds universitet).
Petersson, S. (2004). Why is subject-verb concord in English so difficult for Swedish learners?: an
empirical study (Opublicerad magisteruppsats, Lunds universitet).
Källkvist, M., & Petersson, S. (2006). An s, or not an s; that is the question: Swedish teenage learners’
explicit knowledge of subject-verb agreement in English. I J. Einarsson, E. Larsson Ringqvist &
M. Lindgren (Red.), Språkforskning på didaktisk grund. Rapport från ASLA:s höstsymposium
Växjö, 10-11 november 2005 (s. 112-140). Uppsala: ASLA, Svenska föreningen för tillämpad
språkvetenskap.
Inlärningssekvens i L1
1
2/3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
present progressive –ing
in, on
plural –s
past irregular
possessive ‘s
uncontracted copula (is, am, are)
articles (a, the)
past regular –ed
3rd person singular –s
3rd person singular irregular
uncontracted auxiliary (is, am, are)
contracted copula
contracted auxiliary
(Brown, 1973)
Korrekt användning i L2
1
2
3
4
5
6
present progressive –ing
articles (a, the)
plural –s
past regular –ed
possessive ’s
rd
3 person singular –s
(Goldschneider & DeKeyser, 2001)
Inkonsekvenser
•
•
•
•
•
•
•
•
alla verb tar inte –s
BE är det ingen ordning på alls
plural konceptualisering
”plurala” pronomen
kollektiva substantiv
neither / neither … nor / none
plurala måttsuttryck
-ics
Andra försvårande omständigheter
•
•
•
•
•
semantisk komplexitet
redundans
ingen fonologiskt framträdande roll
homofoni
avstånd till subjektet
At least the linguist’s explorations into the enormous variety of ways in
which people speak and write in different situations provides a promising
starting point. (Thagg Fisher, 1985, s. 23)
Possibly the introduction of nuclear weapons have had som influence.
(Thagg Fisher, 1985, s. 188)
He was one of those enviable persons who seems to be gifted with a
natural balance of mind. (Thagg Fisher, 1985, s. 191)
• L1-transfer
• ett ”bortglömt” morfem
Tack för er uppmärksamhet!
Frågor?
Download