OFERTA D’ASSIGNATURES DE LA SECCIÓ D’ANGLÈS (EPSEVG) 2008-

advertisement
OFERTA D’ASSIGNATURES DE LA
SECCIÓ D’ANGLÈS (EPSEVG) 20082009 Quadrimestre de Tardor
A l’EPSEVG, la Secció d’Anglès ofereix una àmplia oferta d’assignatures
d’anglès tècnic per a les diferents titulacions, que estan dissenyades per ajudar
l’estudiant a desinvoldre’s oralment i per escrit en situacions comunicatives
pròpies de l’àmbit acadèmic i professional. Cursar algunes d’aquestes
assignatures és imprescindible per poder realitzar estudis a l’estranger o treballar
en una empresa d’àmbit internacional.
ASSIGNATURA
Introducció a
l’anglès tècnic
(ANTE)
OBJECTIUS
-Ajudar a l’estudiant a millorar el seu
nivell d’anglès.
-Revisió d’estructures bàsiques en
textos acadèmics de l’àmbit tècnic.
-Desenvolupar la comprensió lectora de
textos tècnics de l’àmbit de l’enginyeria
industrial i de les telecomunicacions.
-Facilitar l’accés de l’estudiant a la
bibliografia de l’especialitat.
TITULACIÓ
-ET Telecom.
(Optativa, 6 Crèdits)
-Industrials
(Lliure Elecció, 6 Crèdits)
Horari:
ƒ Dilluns (12-14 h) Aula A-24
ƒ Dimarts (12-14 h) Aula A-25
nivell MECR (*): B2.1 (usuari independent- avançat 1)
-Ajudar a l’estudiant a millorar el seu
nivell d’anglès.
-ET Informàtica
-Revisió d’estructures bàsiques en (Optativa, 4.5 Crèdits)
textos d’informàtica.
-Desenvolupar la comprensió lectora de
diferents tipus de textos tècnics de
l’àmbit de la informàtica.
-Facilitar l’accés de l’estudiant a la
bibliografia de l’especialitat.
Anglès 1
(Introducció a
l’anglès tècnic per
a la informàtica)
Horari:
ƒ Dilluns (13-14h) Aula A-22
ƒ Dimarts (12-14h) Aula B-15
nivell: B2.1 (usuari independent- avançat 1)
-Desenvolupar
la
capacitat
de
comunicar-se oralment i per escrit en
anglès dins l’àmbit acadèmic.
-Ajudar els estudiants a millorar i a
practicar la comunicació en anglès,
integrant les quatre destresses
(reading, writing, speaking and
listening).
-Reflexionar i discutir en anglès sobre
Anglès 3
el paper de la ciència i la tecnologia a
(Communicating la societat.
In Academic
-Pràctica d’anglès acadèmic mitjançant
English:
mòduls temàtics amb material
audiovisual online, específicament
Science,
Technology, and preparat pel curs:
ƒ Women and Science.
Society)
ƒ Humans and Machines.
ƒ Environmentalism.
ƒ From Military to Civilian
Items.
ƒ Science Fiction or the Limits
of Science in Fiction, etc.
-Pràctica en situacions comunicatives
acadèmiques reals i pròpies de
l’estudiant universitari:
ƒ comunicació
via email amb
estudiants
d’una
universitat
americana.
ƒ discussions
sobre
temes
relacionats amb la ciència i la
tecnologia, etc.
ƒ redacció i presentació oral d’un
treball proposat sobre una obra de
ciència ficció.
-ET Informàtica (Optativa,
4.5 Crèdits)
-ET Telecomunic. en Sis.
Electrònics (Lliure Elecció,
4.5 Crèdits)
-ET Industrials (Mecànica,
Química, Electricitat, etc)
(Lliure Elecció, 4.5 Crèdits)
Horari:
ƒ Dilluns (10-12 h) Aula A-23
ƒ Dimarts (10-11h) Aula B-18
nivell: B2.2 (usuari independent- avançat 2)
(*) Descriptors de nivell segons el «Marc Europeu Comú de Referència» (MECR) per a les llengües:
ENGLISH EXAMS AND LEVELS
KET (Key English Test) – A2
PET (Preliminary English Test) – B1
FCE (First Certificate in English) – B2
CAE (Certificate in Advanced English) – C1
CPE (Certificate of Proficiency in English) – C2
Cambridge KET and PET Exams
KET is the first level Cambridge ESOL exam, at level A2 of the Council of Europe's Common European
Framework of Reference for Languages,. KET recognises the ability to cope with everyday written and
spoken communications at a basic level. Do you have basic English skills? Can you understand simple
texts? Can you communicate in familiar situations? Can you understand short notices and simple spoken
directions? If so, then KET is the exam for you.
PET is the second level Cambridge ESOL exam. It is an intermediate level exam, at Level B1 of the
Council of Europe's Common European Framework of Reference for Languages. If you can deal with
everyday written and spoken communications (e.g. read simple textbooks and articles, write simple
personal letters, make notes during a meeting), then this is the exam for you.
Cambridge First Certificate Courses (FCE)
FCE is an intermediate level Cambridge ESOL exam, at level B2 of the Council of Europe's Common
European Framework of Reference for Languages.
This mid-level exam course is for you if you have studied 6-8 years of English at school. It is widely
recognised by schools, colleges and employers. You need a good intermediate or higher level of English.
Cambridge Advanced English Courses (CAE)
CAE is the second highest level Cambridge ESOL exam, at level C1 of the Council of Europe's Common
European Framework of Reference for Languages. Choose CAE if you are reaching a standard of
English that is adequate for most purposes, including social and professional situations, and in higher
education. If you want to study in Britain, many universities recognise this exam. You need an advanced
level of English.
Cambridge Proficiency Exam (CPE)
CPE is the highest level Cambridge ESOL exam, at level C2 of the Council of Europe's Common
European Framework of Reference for Languages. If you are able to function effectively in almost any
English-speaking context and are approaching a standard of English similar to that of an educated native
speaker, then this is the exam for you.
Download