การพัฒนาทฤษฎีวสิ ั ยทัศน์ แห่ งองค์ กร
โดย
สุ ขสรรค์ กันตะบุตร
กลุ่มวิจยั ภาวะผูน้ า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ณ การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 19 ตุลาคม 2554
เงือ่ นไขทีใ่ ห้ มาในการนาเสนอ
กระชับ เพื่อนาไปสู่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงระบบ
ความสาเร็ จที่น่าภาคภูมิใจและอธิ บายว่าเกิดได้อย่างไร
เปรี ยบเทียบกับภาพรวมของประเทศหรื อของโลก
“Highly Commended Paper Award”
“…The award winning papers are
chosen following consultation
amongst the journal’s Editorial Team,
many of whom are eminent academics
or managers. Your paper has been
selected as it was one of the most
impressive pieces of work the team
has seen throughout 2010…”
“Vision effects: A critical gap in
educational leadership research”
International Journal of Educational
Management
“Outstanding Leadership Award”
“…Your leadership and contribution
to the field of HR is well known. The
position that you occupy in the
fraternity is strategic and iconic. As a
thinker and doer you are a role model
and a believer in change…”
นักวิชาการคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล
จากที่ประชุมนี้ในเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมา
“Outstanding Leadership Award”
For the past 15 years, professors who received an award from The World HRD Congress
are for example:
• Prof. Dave Ulrich, The University of Michigan (#1 Management Educator & Guru
by BusinessWeek)
• Prof. Nigel Nicholson, London Business School
• Prof. Hamid Bouchikhi, ESSEC Business School, France
• Prof. Riki Takeuchi, Hong Kong University of Science & Technology
• Prof. Roger Kaufman, Florida State University
• Prof. Monika Hamori, Instituto de Empresa Business School, Spain
• Prof. Nelarine Cornelius, The University of Bradford
“Outstanding Leadership Award”
ในระยะเวลา 15 ปี ที่ผา่ นมามีเพียงผูน้ าองค์กรธุรกิจชาวไทยเพียง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลจาก
The World HRD Congress:
 2011
o คุณมนูญ สรรค์คุณากร รองผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ได้รับรางวัล
“ผูน้ าด้านทรัพยากรบุคคลดีเด่น” (ก่อนหน้านี้อยูก่ บั เครื อเอสซี จี)
 2010
o คุณชายน้อย เผือ่ นโกสุ ม ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “CEO
with HR Orientation ”
 2009
o คุณเนาวรัตน์ บารุ งจิตต์ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สานักการเรี ยนรู้และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เครื อซี พี ได้รับรางวัล “ผูน้ าด้านทรัพยากรบุคคล
ดีเด่น”
A Theory
“There is nothing so practical as a good theory.”
- Kurt Lewin, Father of Modern Social Psychology
Mahidol University’s proposed theory of organizational
vision is very possibly the first internationally recognized
management theory from Thailand.
จุดเริ่มต้ นของการพัฒนาทฤษฎีวสิ ั ยทัศน์
• ไม่มีทฤษฎีน้ ีมาก่อน ถึงแม้วา่ vision-based leadership จะถูกกล่าวถึงกันอย่าง
แพร่ หลายในหมู่นกั วิชาการและนักปฏิบตั ิ
• งานวิจยั พบว่าวิสยั ทัศน์เป็ นรากฐานของภาวะผูน้ าที่มีประสิ ทธิภาพและ
วิสยั ทัศน์ที่ไม่มีประสิ ทธิภาพนาไปสู่การเสื่ อมถอยของประสิ ทธิภาพโดยรวม
แห่งองค์กรในระยะยาว
• ไม่มีคาจัดความของ “วิสยั ทัศน์” ที่เป็ นที่ตกลงกันในหมู่นกั วิชาการและนัก
ปฏิบตั ิ
• ในปี ค.ศ. 1998 Baum, Locke และ Kirkpatrick นักวิชาการที่ The University of
Maryland ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของวิสยั ทัศน์ที่มีประสิ ทธิภาพ
• ในปี ค.ศ. 2001 งานพัฒนาทฤษฎีวิสยั ทัศน์ของผมได้เริ่ มต้นขึ้นที่ Sydney
การยอมรับในระดับนานาชาติ
• ภายในเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา มีรายงานวิจยั ของผมที่เกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีวิสยั ทัศน์ที่
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (peer-review)
จานวน 24 เรื่ องด้วยกัน ในจานวนนี้เป็ นวารสารที่อยูใ่ นฐานข้อมูล Scopus
จานวน 15 เรื่ อง
• ในปี ค.ศ. 2009 แนวความคิดเรื่ องทฤษฎีวิสยั ทัศน์ของผมได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Scopus) ซึ่งเป็ นวารสารหลักวารสารหนึ่งใน
Leadership field
• ในปี ค.ศ. 2010 และ 2011 รายงานการวิจยั เกี่ยวกับทฤษฎีวิสยั ทัศน์ของผม 2 เรื่ อง
ด้วยกันได้รับการร้องขอให้ตีพิมพ์ซ้ าในหนังสื อ 2 เล่มโดย Sage Publications
และ McGraw-Hill ซึ่งหนังสื อทั้ง 2 เล่มนี้ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
การยอมรับในระดับนานาชาติ
In 2010, my journal article “What Do
We Know About Vision?” was
requested by Sage Publications for a
reprint as a book chapter in a textbook
launched internationally.
According to Sage Publications, this
textbook offers 50 chapters from the
most prominent international scholars
of leadership.
การยอมรับในระดับนานาชาติ
In 2011, my journal article (with Gayle
C. Avery) “The Power of Vision:
Statements That Resonate” is
requested by McGraw-Hill for a
reprint as a book chapter in a textbook
launched internationally.
This textbook is a popular textbook in
the Strategy field and is now in its 18th
edition.
The Theory Building Approach
Based on existing theoretical concepts and empirical evidence, a new theory
development compares a diverse set of plausible logical, empirical, and/or
epistemological conjectures so that highlighting occurs to form the substance
of the new vision theory.
Major research that forms the substance of my vision theory.
1. Vision research in start-up firms and Fortune companies in the
USA
2. Vision research in retail businesses in Australia
3. Vision research in retail, hotel and public service businesses in
Thailand
My Vision Theory
Vision is defined as a mental model or a conceptual representation that is used
by organizational members to guide business directions and operations.
An effective vision statement must be characterized by
1. Brevity
2. Clarity
3. Future Orientation
4. Stability
5. Challenge
6. Abstractness
7. Desirability or Ability to Inspire
My Vision Theory
Brevity
Approximately 11-22 words.
Clarity
Clear in 5 minutes by pointing directly at a prime goal.
Future Orientation
Indicate (a) the long-term perspective of an organization and (b) the future environment in
which it functions.
Stability
Unlikely to be changed by market/technology development.
Challenge
Motivate employees to try their best to achieve a desirable outcome.
Abstractness
Inclusive to all organizational interests. Not a one-time, specific goal that can be met, then
discarded.
Desirability or Ability to Inspire
State a goal that directly attracts employees.
My Vision Theory
To be the best Asian school of management in the world
Brevity
Clarity
Future Orientation
Stability
Challenge
Abstractness
Desirability or Ability to Inspire
My Vision Theory
An emerging vision theory which explains how vision attributes
interact to create an impact on overall organizational performance.
Brevity
Cost Effectiveness
Clarity
Future Orientation
Stability
Challenge
Abstractness
Desirability/Ability
to Inspire
Member
Morale &
Satisfaction
Overall
Organizational
Performance
ทิศทางในการพัฒนาทฤษฎีวสิ ั ยทัศน์ ในอนาคต
• ทดสอบความสัมพันธ์ตามทฤษฎีวิสยั ทัศน์ในองค์กรที่
หลากหลายและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
• เพิ่มมิติดา้ นความยัง่ ยืนแห่งองค์กรเข้าไปในทฤษฎีวสิ ยั ทัศน์
• ปรับปรุ งทฤษฎีวสิ ยั ทัศน์ โดยใช้ผลงานวิจยั ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น …
the journey that never ends…
ขอบคุณครับ
Download

- สภามหาวิทยาลัยมหิดล