Oikaisun hakeminen
Hakija, joka ei ole tyytyväinen valintapäätökseen, voi hakea kirjallisesti oikaisua 14 päivän
kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnön tulee olla perillä annetussa määräajassa.
Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota
päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen
korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen
saamiseksi valinnasta.
Oikaisupyyntö osoitetaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanille. Oikaisupyyntöön
tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä
tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen
valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka
hakija on toimittanut yliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana.
Aalto-yliopiston taideteollisen alan maisterivaiheen opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan
tiistaina 7.4. Valintaa koskeva oikaisupyyntö tulee toimittaa tiistaihin 21.4.2015 kello 15.00
mennessä Aalto-yliopisto, Kirjaamo, PL 11000, 00076 Aalto (käyntiosoite Otakaari 1 B, 02150
Espoo, avoinna arkisin klo 9.00-15.00) tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Kuoreen
tai sähköpostiviestin otsikoksi tulee merkitä ”2015 valintojen oikaisupyyntö, taiteiden ala”.
Appealing against the Admission Decision
Dissatisfied applicants may appeal against the admission decision by submitting a written appeal
to the university within 14 days of the publication of the results. The appeal must be received by
the university by the given deadline. The right of appeal means that the applicant has the
possibility to request for rectification if she/he believes that there has been an error in the
decision-making process. The right of appeal is not intended as means for receiving feedback or
asking for further information about the application process.
The appeal should be addressed to the Dean of School of Arts, Design and Architecture. The
appeal must specify the subject matter of the appeal as well as the grounds for it. The appeal
should contain the personal data of the applicants and be signed either by the applicant or
his/her authorised representative. The admission decisions are based on the information the
applicant has delivered by the given deadline.
The admission decisions for Master’s degree applicants to Aalto University’s field of art and
design will be published on Tuesday 7 April 2015. Appeals against the decisions shall be
submitted by Tuesday 21 April 2015 3:00 p.m. local time (GMT + 2:00) to: Aalto University,
Registry, P.O. Box 11000, FI-00076 Aalto, Finland (street address: Otakaari 1 B, FI-02150
Espoo, open on weekdays from 9 a.m. to 3:00 p.m.) or by email to [email protected] Please
write “Appeal against the admission decision 2015, field of art and design” on the envelope or to
the subject field of an e-mail.
Aalto University
Admission Services
Postal address
Visiting address
P.O. Box 11110
FI-00076 AALTO
Otakaari 1
Espoo, Finland
Tel +358 9 47001
aalto.fi/studies
Överklagande av antagningsbeslut
Om du inte är nöjd med antagningsbeslutet, kan du överklaga beslutet genom att skicka en
skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag resultaten publicerats. Begäran
måste anlända till universitetet inom utsatt tid. Ett rättelseyrkande är en begäran att ett fel som
sökanden anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till, avsikten med ett
rättelseyrkande är således att be om tilläggsinformation om antagningen. Syftet med begäran
om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.
Skrivelsen skall adresseras till dekanus för Högskolan för konst, design och arkitektur. I din
skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som
du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med
fullmakt underteckna den. Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande
inlämnat till universitetet inom utsatt tid.
Resultaten från antagningen av studerande till magisternivån i det konstnärliga
utbildningsområdet publiceras tisdagen den 7 april 2015. Begäran om omprövning ska lämnas in
senast tisdagen den 21 april 2015 kl. 15.00 per e-post till [email protected] eller på adressen:
Aalto-universitetet, Registratur, PB 11000, 00076 Aalto (besöksadress: Otsvängen 1 B, 02150
Esbo, öppet vardagar kl. 9.00-15.00). Rubriksätt e-postmeddelandet eller skriv på kuvertet:
“Antagning 2015 – överklagande, konstnärliga utbildningsområdet”.
Aalto University
Admission Services
Postal address
Visiting address
P.O. Box 11110
FI-00076 AALTO
Otakaari 1
Espoo, Finland
Tel +358 9 47001
aalto.fi/studies
Download

Oikaisun hakeminen Hakija, joka ei ole tyytyväinen - Aalto