Culture Matters
นานาสาระเกี่ยวกบั
วัฒนธรรม
What is culture?
วัฒนธรรมคืออะไรนะ
‘Culture is the pattern of thinking, feeling and
reacting of a particular group. The essential
core of culture consists of traditional ideas and
especially values.’
วัฒนธรรมเป็ นแบบแนวการคิด ความรู้ สึก
และการตอบสนองของกลุ่มชน
Key ideas for this session: แนวคิดหลักสำหรับกิจกรรมนี้
• Behavior makes sense when you understand the value or
belief behind it.
• หากว่ าได้ เข้ าใจว่ าค่ านิยมทีก่ ่ อให้ เกิดพฤติกรรมยอมเราก็รับได้
• Cultural concepts are ‘general’ and do not necessarily apply
to all members.
• แนวคิดเกีย่ วกับวัฒนธรรมไม่ จาเป็ นต้ องใช้ ได้ กบั สมาชิกทุกคน
• Some behaviors are shared by all group members while
others are unique to individuals.
• พฤติกรรมบางอย่ างก็ได้ รับการแลกเปลีย่ นในทุกกลุ่ม ในขณะทีบ่ างสิ่ งก็ใช้ กนั เป็ นการ
เฉพาะ
• Behavior has no one ‘right’ meaning; it means whatever the
observer decides it means.
• ไม่ มพี ฤติกรรมไดผิดหรือถูกทุกอย่ างขึน้ อยู่กบั การตัดสิ นใจของผู้ทเี่ ฝ้ าดู
• Culture is neither right nor wrong; it simply is.
• วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งทีเ่ ห็นและเป็ นอยู่ ไม่ มกี ารตัดสิ นใจว่ าผิดหรือถูก
Attitudes Regarding Age-
ทัศนะเกีย่ วกับอายุ
What does it mean to be young or old in your society?
อำยุมีควำมหมำยอย่ ำงไรในสังคม
Increased age and experience = increased respect
อายุมากขึน้ ก็ได้ รับความเคารพมากขึน้ ให้ ความเคารพผู้ใหญ่
Elders keep customs & traditions alive
ผู้สูงอายุคอยรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีให้ คงอยู่
เดินตำมผู้ใหญ่ หมำไม่ กดั
Follow the wise man and you will be safe from harm.
Newer is better
ของใหม่ ย่อมดีกว่า
Concrete achievement is valued above wisdom and experience
ความสาเร็จที่เป็ นรูปธรรมมีความหมายมากกว่าประสบการณ์ และความรู้
ประสบกำรณ์ คอื สิงที่ใช้ เรียกควำมผิดพลำด
‘Experience is simply the name we give our mistakes’
Fate & Destiny-
โชคชะตา กรรม
Who or what decides your future?
ใครหรื ออะไรกำหนดอนำคต
Generally fatalistic; one must accept one’s fate
ชะตาฟ้าเป็ นผู้ลขิ ติ ให้ ยอมรับ
A person’s lot in life is determined by their karma before birth
คนเรามีกรรมติดตัวมา
กรรมตำมสนอง
What goes around comes around
เมื่อเกิดไม่ ได้ เอำอะไรมำ ตำยก็ไม่ ได้ เอำอะไรไป
At birth we bring nothing; at death we take away nothing
Generally optimistic; one is responsible for one’s own fate
ตนเองเป็ นผู้กาหนดชะตาชีวติ ตนเอง
A person’s lot in life is determined by their own actions
ชะตากรรมขึน้ อยู่กบั การกระทาของตนเอง
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น “Where
there’s a will, there’s a way.
Attitudes Towards Change & Risk-
ทัศนะเกีย่ วกับการลองสิ่ งใหม่ ๆ
Can we do better? Should we try?
ลองของใหม่ ได้ ไหม สำมำรถทำให้ ดขี นึ้ ไหม
Change is valued only if it doesn’t conflict with tradition
การเปลีย่ นแปลงเป็ นสิ่งที่ดถี ้ ามันไปได้ กบั ของเดิม
Difficult to take people away from their ‘comfort zones’; complacency
ยากที่จะเปลีย่ นจากสิ่งที่เขาเคยทา
ไม่ จำเป็ นอย่ ำเสี่ยง
’if it is not important do not take a risk’
There is always a better way; continuous improvement
มันมีทางเลือกที่ดกี ว่าเสมอ ปรับปรุงเรื่อยๆ
Risk-taking is the norm; change is accepted and welcome
การเสี่ยงเป็ นสิ่งปกติ ยินดียอมรับการเปลีย่ นแปลง
ไม่ กล้ ำก็ไม่ มีวันเดินหน้ ำ
“Nothing ventured, nothing gained.”
Expressing Emotions-
แสดงออกของความรู้ สึก
How do you express your joys or your sorrows?
แสดงออกถึงควำมรู้สึกดีใจ เสียใจ อย่ ำงไร
Controlling emotion is seen as normal adult behavior
สามารถควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ถอื ว่าเป็ นผู้ใหญ่
Showing emotion may be a sign of weakness
การแสดงความรู้สึกออกมาอาจทาให้ คนอืน่ เห็นจุดอ่อน
รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งไม่มีพ่าย
To study and conquer the enemy: the victory will always be yours
Emotionally demonstrative; expression of emotion is seen as normal
การแสดงความรู้สึกออกมาเป็ นเรื่องธรรมดา
People who are unexpressive are often viewed as dishonest, uncaring
or cold-hearted
คนที่ไม่ แสดงความรู้สึอออกมานั้นเหมือนกับว่าเป็ นคนไม่ จริงใจ ไม่ ใส่ ใจ ตายด้ าน
เปิ ดเผยความรู้สึกออกมาให้ เห็น “Wear your heart on your sleeve.”
Concept of “Face”-
ความคิดเกีย่ วกับหน้ าตาในสั งคม
How or do you tell someone that they are wrong?
จะบอกให้ ทรำบได้ อย่ ำงไรว่ ำสิ่งทีท่ ำนั้นไม่ ถูกต้ อง
Based on hierarchy; once face is lost, it is difficult to regain
ขึน้ อยู่กบั สถานะ ถ้ าเสียหน้ าแล้วยากที่จะดีดงั เดิม
Take great care not to cause others to lose face
ระมัดระวังไม่ ให้ คนอืน่ เสียหน้ า
บัวไม่ ให้ ช้ำ น้ำไม่ ให้ ข่ นุ
Think before you speak and speak
diplomatically or tactfully to satisfy both sides or parties
Not so important what other people think of you; direct and honest is best
ไม่ สนใจว่าคนอืน่ จะคิดยังไง ตรงไปตรงมาดีที่สุด
“Forgive and forget”; you can always apologize if you break face
ให้ อภัยและลืม
ซื่อกินไม่ หมดคดกินไม่ นำน
“Tell it like it is.” “Honesty is the best policy.”
Formalities, Self-Worth & Equalityธรรมเนียมปฏิบัติ คุณค่ าในตัว ความเท่ าเทียม
Who or what determines your worth?
ใครหรืออะไรทีเ่ ป็ นตัวกำหนดคุณค่ ำ
Hierarchical society; status is ascribed; rights come with status
ความถูกต้ องขึน้ อยู่กบั สถานะทางสังคม
Outward appearance is very important; shows your status
รูปลักษณ์ ภายนอกเป็ นสิ่งสาคัญบ่ งบอกถึงสถานะทางสังคม
สำเนียงส่ อภำษำ กิริยำส่ อสกุล
Manners make the man
Egalitarian society; everyone has equal rights
ทุกคนมีความเท่ าเทียมกัน
Casual interaction is the norm; dislike/distrust of formality
ไม่ มีความพิธีการมาก ไม่ ชอบพิธีรีตอง
คนทุกคนเกิดมามีสิทธิ เท่ าเทียมกัน มนุษย์ทุกคนมีสิทธิข้ นั พื้นฐาน เป็ นสิ ทธิที่ไม่มีใคร
เปลี่ยนแปลง หรื อแย่งไปจากเราได้
“…that all men are created equal…endowed by their creator with certain inalienable rights…”
Attitude Towards ‘Doing’ทัศนะในการทางาน
Why do you do what you do?
ทำไมเรำถึงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้
Peoples’ satisfaction is more important than what is accomplished
ให้ ความสาคัญกับความสัมพันธ์ ของคนมากกว่าความสาเร็จ
There is always enough time
ยังมีเวลาถมไป
ช้ ำ ๆ ได้ พร้ ำเล่ มงำม
Haste makes waste. Rome was not built in a day
Work comes before play; the work is valued over the individuals involved
งานมาก่อน
Practicality and working directly towards objectives is best; time is $$
เวลาเป็ นเงินเป็ นทอง
“ได้ ทำอะไรสั กอย่ ำงดีกว่ ำไม่ ได้ ทำอะไรเลย
It is better to do something than to do nothing at all”
Human Nature- ธรรมชาติของมนุษย์
Are people inherently good or bad?
พืน้ ฐำนจิตใจของมนุษย์ ดหี รื อไม่ ดี
Both Thais and Americans believe that people
are inherently good.
ทั้งคนไทยและคนอเมริกนั ก็เชื่อว่ าคนเรานั้นเป็ นคนดีกนั ทุก
คน
Both cultures give people the benefit of the
doubt and look for the good in people during
trying times.
ทั้งสองวัฒนธรรมมีความคิดห่ วงใย ให้ โอกาสคนอืน่
ตัวตนเราก็เหมือนกับต้ นไม้ ในขณะทีเ่ งาที่ทอดของมันคือสิ่ งที่เราคิด
Character is like a tree and a reputation like a shadow.
The shadow is what we think of it; the tree is the real thing.
- Abraham Lincoln
Download

ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน