ระบบสุขภาพ และความต ้องการ
งานวิจัยเชงิ ระบบและเชงิ นโยบาย
20 ธ ันวาคม 2553
จเร วิชาไทย สถาบ ันวิจ ัยระบบ
สาธารณสุข
[email protected]
ขอบเขตและเป้ าหมายระบบสุขภาพ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ
ย ังมีอก
ี หลาย frameworks ลอง
review ดูได้คร ับ
ความต ้องการงานวิจัยเชงิ ระบบ 1
• Demand vs Needs
– ความต ้องการของใคร ?
• ประชาชน
– กลุม
่ ไหน ?
» กลุม
่ ทั่วไป กลุม
่ เฉพาะ กลุม
่ ด ้อยโอกาส กลุม
่ ประชากรตามพืน
้ ที?่
• NGOs
ี่ วชาญ
• นั กวิจัย ผู ้เชย
• Policy makers
– องค์กรนโยบาย
– นักการเมือง
• ความท ้าทายปั จจุบน
ั และอนาคต
– สารวจให ้รอบๆ ข ้อมูลๆๆๆ
– วิจัยเพือ
่ กาหนดปั ญหา (problem addressing)
– อะไรกาลังจะเกิดขึน
้ และจะเกิดผลกระทบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสุขภาพ
ทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม (ดูจาก building blocks)
ความต ้องการงานวิจัยเชงิ ระบบ 2
• Supply side
• ความรู ้เดิมทีม
่ ต
ี อบอะไรได ้ ค ้นๆๆๆ
• แล ้วเรามีอะไร
• นักวิจัย
ี่ วชาญด ้านไหน
• ความเชย
• ข ้างนอกองค์กรเรามีอะไร
ื่ มกับเขาหรือป่ าว แล ้วเรือ
• เอ…จะเชอ
่ ง
อะไร ทาวิจัยร่วมกันดีไม๊
• เขาจะทาวิจัยซ้ากับเราหรือไม่
ความต ้องการงานวิจัยเชงิ ระบบ 3
• ไตร่ตรอง
• คิดๆๆ วิเคราะห์
• สอบถาม
• จัดประชุมกระบวนการ
้ อน่าจะใชผล
้
• องค์กร กลุม
่ ทีน
่ ่าจะเกีย
่ วข ้อง (นักวิจัย ผู ้ใชหรื
วิจัย คนให ้ตังค์ องค์กรทีน
่ ่าจะได ้รับผลกระทบจากการ
เปลีย
่ นแปลง)
• ร่วมกันกาหนด research agenda (priority)
• ใครจะทาอะไรกันบ ้าง เราจะทาอะไร
้
• เราจะทางานร่วม เสริม ต่างคนต่างทา แต่ไม่ซ้าซอน
• จะบริหารอย่างไร
ความต ้องการงานวิจัยเชงิ ระบบ 4
ึ ยังมีอะไรขาดอยู่ ….. ประชุมกันอีก
• ยังงงๆ รู ้สก
ิ คนใหม่ๆ เข ้ามาให ้ความเห็น
เชญ
• สร ้าง commitment
ั ญาลูกผู ้ชาย
– สญ
่ MOU agreements อืน
– เครือ
่ งมือรองรับ เชน
่ ๆ
สาคัญคือ แหล่งทุน
– Essential Health Research Agenda
• บทบาทใครจะทาอะไรกันบ ้าง
• อย่าลืม….กลไกบริหารการจัดการประสาน
ทีก
่ ล่าวมา……..คือ
• Research Priority
–
–
–
–
National
Regional
Provincial
Community
• National
– คลุมทัง้ หมดได ้ แต่อาจไม่ทงั ้ หมด
• ปั จจุบน
ั และอนาคต
– มอง agenda ใหญ่
– มอง agenda เรา (ระดับพืน
้ ที)่
ิ ใจ
– รู ้ทัง้ ใหญ่และเล็ก แล ้วตัดสน
• เราจะทาอะไร จะทาอย่างไร (กลับไปดูคาแนะนา slide ข ้างต ้น)
ชว่ ยบอกหน่อยได ้ไหม?
• National Research Agenda
– ลองไปดูยท
ุ ธศาสตร์วจิ ัย วช
• กว ้าง นะ
• เข ้า www.hsri.or.th
– ยุทธศาสตร์วจิ ัยระบบสุขภาพ
• ธรรมนูญว่าด ้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
– กรอบเป้ าหมายทีร่ ะบบอยากจะเคลือ
่ นตัวไป
• แล ้วพืน
้ ทีม
่ อ
ี ะไรอยู…
่ ….?
– จะลองทากระบวนการกาหนด health systems research priority กันไม๊
หรือว่ามีอยูแ
่ ล ้ว
ื่ มกับแผนใหญ่ตา่ งๆอย่างไร…
– ถ ้ามีจะเชอ
• Consultation process กันไม๊
• Recommendation
– Regional health systems research agenda
– Alliance of health systems and policy research
ความท ้าทายอนาคต….ต่อการวิจัยระบบ
สุขภาพ
• Multisite research
• Multidisciplinary
research
• Obsolete sole research
• More Outcome based
research
• Informed choices
– E.g. Self-management
research
• Areas in political
conflict & violence
– Greater equity to care
helps strengthen
government
accountability
• Economies of scale
(research)
• Economies of scope
(research)
• Longitudinal study –
cohort
• Governance and
institutional relationships
• Effects of ongoing
changes of
– Delivery system structure
– Financing
– staffing
Technology and its inter-phase to
health systems
• What possible agenda
–
–
–
–
Aging population
Electronic medical information systems
Telemedicine
Health at home
• “Micro” Approach to Answer Unresolved
“Macro” Questions
• Consumer device / technology
• Technology led health systems or vice versa
(health systems led technology)
Biomed, Hlth Tech & Hlth Systems Research: becoming
closer – creating value chain
กลุม
่ โจทย์วจิ ัยทีย
่ ังน่าทา 1
• System boundaries and organization
– Impact of consolidation / regionalization
– Comparative effectiveness of governance
structures
– Impact of modernizing public health laws
– Impact of organizational capacity and
accreditation
– Nongovernmental contributions and interorganizational relationships
กลุม
่ โจทย์วจิ ัยทีย
่ ังน่าทา 2
• Financing and economics
– Comparative effectiveness of alternative financing
mechanisms
– Efficiency in public health delivery systems
• Workforce
– Comparative effectiveness of alternative staffing
levels and models
• Innovative research for health measurement
• Health systems evaluation
– learning systems need feedback for continuing
improvement
Health Research Translation
• ยังเป็ นอุปสรรคและความท ้าทาย
– Translating research into policy action
• Limited evidence in research having impact on
health policy development but evidence-based
medicine having more evidence
• Post-modern questioning of researchers’ authority
• Relationship models between research and policy
– From conventional to “enligthenment” or “infiltration”
(conceptual level)
Enligthenment model
• Large scale require
– Methological pluralism
– Greater focus on key institutional structures
– Communication & Dissemination
• Evaluations
– More influential if research commissioned by health
authorities and based on local collection of data
• Remember
– Researchers, only one of the groups of experts
making competing claims
– Clear research findings not always a passport to
policy but researchers can reframe the way health
policy issues are seen, and collaboration with policymakers initially
#31 chronic diseases
Deaths attributed to 19 leading factors, by country income level, 2004
Management of chronic disease
H e a lth ca re
Health care
workers
Management of chronic disease
H e a lth ca re
Self management
+/- carer & family
+/- community
Barrette, M.J. (2005). Patient Self-Management Tools: Overview. California HealthCare Foundation.
Piette. J.D. (2007). Interactive Behavior Change Technology to Support Diabetes Self-Management. Diabetes Care.
30(10): 2525-2432.
ขอบคุณคร ับ
Download

Powerpoint