APSTIPRINĀTS VSIA “Latvijas Televīzija” Atklāta konkursa

advertisement
APSTIPRINĀTS
VSIA “Latvijas Televīzija”
Atklāta konkursa iepirkuma komisijas
2015.gada 9.oktobra sēdē
protokols Nr.68/1-18
_______________________
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Māris Skujiņš
ATKLĀTA KONKURSA
Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi
NOLIKUMS
Iepirkuma identifikācijas Nr. LTV/2015-77
Rīga
2015
Saturs
A sadaļa “INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM”
1.
2.
3.
4.
5.
pielikums B sadaļa “PIETEIKUMA FORMA DALĪBAI KONKURSĀ”
pielikums C sadaļa “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”
pielikums D sadaļa “FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA”
pielikums E sadaļa “KONKURSA LĪGUMA PROJEKTS”
pielikums F sadaļa “PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS”
Lapa 2 no 84
A sadaļa “INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM”
1. Informācija par pasūtītāju un vispārējie noteikumi.
1.1. Pasūtītājs ir VSIA “Latvijas Televīzija”, turpmāk – Pasūtītājs.
Vienotais reģ.Nr.40003080597,
Juridiskā adrese: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509, Latvija.
Tālr.:+371 67200315, fakss: +371 67200025, e-pasts: ltv@ltv.lv
Mājas lapa: http://ltv.lsm.lv/lv/
1.2. Atklāto konkursu organizē Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
1.3. Iepirkuma identifikācijas Nr. LTV/2015-77.
1.4. CPV kodi: 32000000-3 (Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās
iekārtas un aparāti.);
34211000-9 (Autobusu virsbūves, ātrās medicīniskās palīdzības automašīnu
virsbūves un kravas transportlīdzekļu virsbūves.);
34139100-1 (Šasijas ar kabīni.);
31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli;
apgaismojums.);
71356000-8 (Tehniskie pakalpojumi.).
1.5. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
1.6. Konkurss tiek organizēts saskaņā ar Latvijas laiku un Latvijas Republikā noteiktām darba
un svētku dienām.
1.7. Valoda. Šis nolikums ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejams latviešu un angļu valodās.
Tehniskā specifikācija, ievērojot tās tehnisko raksturu ir angļu valodā, lai nodrošinātu pareizu
un vienveidīgu tehnisko terminu un prasību izpratni. Sarakste starp Pasūtītāju un pretendentiem
notiek latviešu vai angļu valodā. Iepirkuma līgums tiks slēgts latviešu un angļu valodā (ja
izvēlētais pretendents būs ārvalstnieks).
1.8. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, faksu,
elektronisko pastu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas nosūtīta pa faksu vai elektroniski,
ja tā nav elektroniski parakstīta ar drošo elektronisko parakstu, iegūtu likumīgu spēku, tā
vienlaikus jānosūta arī pa pastu.
1.9. Visa korespondence sakarā ar šo Konkursu ir jāadresē Komisijai ar norādi: “Atklātā
konkursa “Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi” (ID Nr. LTV/2015-77) iepirkuma
komisijai”.
1.10. Konkursa nolikums ir brīvi un tieši elektroniski pieejams Pasūtītāja mājas lapas sadaļā
Iepirkumi (2015): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/.
1.11. Pasūtītāja kontaktpersona ir Iepirkuma daļas vadītājs Andris Rozenbergs,
kontaktinformācija: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509, tālrunis +371 67200628,
fakss + 371 67200021, e-pasts: andris.rozenbergs@ltv.lv.
2. Iepirkuma priekšmets.
2.1. 7 (septiņu) kameru pārvietojamās televīzijas stacijas ar iespēju raidīt signālu uz satelītu
projektēšana, izbūve, aparatūras instalācija, piegāde Pasūtītājam, kā arī garantijas apkalpošanas
nodrošināšana saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) C sadaļā “Tehniskā
specifikācija” noteiktajām prasībām.
2.2. Līguma izpildes termiņš ir 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienās no Konkursa
līguma abpusējās parakstīšanas dienas pārvietojamās televīzijas stacijas projektēšanai, izbūvei,
aparatūras instalācijai un piegādei Pasūtītājam, un vismaz 2 (divi) gadi no piegādes dienas,
piegādātās pārvietojamās televīzijas stacijas garantijas apkalpošanas nodrošināšanai.
2.3. Līguma izpildes piegādes vieta: Zaķusalas krastmala 3, Rīga, LV-1509, Latvija, Pasūtītāja
telpās.
2.4. Plānotā orientējošā iepirkuma finansējuma summa ir 1 012 214,00 EUR (viens miljons
Lapa 3 no 84
divpadsmit tūkstoši divi simti četrpadsmit eiro un 00 centi) bez PVN.
3. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība.
3.1. Piedāvājuma dokumentus iesniedz nosūtot pa pastu (Pasūtītāja saņemšanas termiņš
līdz 2015.gada 7.decembrim plkst.14.00), vai iesniedzot personīgi Pasūtītājam, Zaķusalas
krastmalā 3, Rīgā, LV-1509, sekretariātā, 19.stāva 5.telpā, darbdienās no plkst.9.00 līdz
plkst.17.00 līdz 2015.gada 7.decembrim plkst.14.00. Ja piedāvājums tiks iesniegts personīgi,
tad pretendenta pienākums ir iepriekšējā dienā pasūtīt caurlaidi pie sekretariāta sekretāres
lietvedes pa tālruni - + 371 67200315.
3.2. Piedāvājumi, kas iesniegti vai iesūtīti (saņemti) pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam uz viņa
norādīto adresi.
3.3. Komisija iesniegtos piedāvājumus atvērs piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Zaķusalas
krastmalā 3, Rīgā, 19.stāva sēžu zālē tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas
noteikts Nolikuma 3.1.punktā.
3.4. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt un grozīt tikai līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta
atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Konkursā.
3.5. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un
jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma
atsaukums”.
3.6. Saņemtie piedāvājuma dokumenti netiek atgriezti atpakaļ, izņemot Nolikumā norādītajos
gadījumos.
3.7. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam un tās netiek kompensētas.
3.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir atklātā un tajā var piedalīties visas ieinteresētās
personas.
3.9. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma
iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma
Komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai
norādīta piedāvātā cena.
3.10. Pēc pretendentu paziņošanas katrs Komisijas loceklis parakstīs apliecinājumu, ka nav
tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai
darbībā vai, ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē.
3.11. Kad visi piedāvājumi būs atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēgs.
4. Piedāvājumu noformēšanas noteikumi.
4.1. Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija, kuras katra
sastāv no trijām cauršūtām daļām kopā:
4.1.1. pretendenta atlases dokumentiem, tai skaitā pieteikums dalībai Konkursā;
4.1.2. tehniskā piedāvājuma;
4.1.3. finanšu piedāvājuma.
4.2. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju.
4.3. Piedāvājuma daļas lapas cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu kopā tā, lai attiecīgās daļas
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapas sanumurē un caurauklotos vai cauršūtos
dokumentus apliecina. Apliecinājums ietver:
4.3.1. norādi par kopējo cauršūto vai cauraukloto lapu skaitu;
4.3.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu, datumu.
4.4. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:
4.4.1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
4.4.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;
Lapa 4 no 84
4.4.3. atzīme: “Piedāvājums atklātajā konkursā “Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi””
(ID Nr. LTV/2015-77);
4.4.4. atzīme “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.
4.5. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda atzīmi “ORIĢINĀLS” vai
“KOPIJA”.
4.6. Piedāvājumā iesniegtie dokumenti jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai
caurauklots.
4.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem,
aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem.
4.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu vai angļu valodā. Pretendents atlases dokumentus var
iesniegt arī citā valodā, ja tiem pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu
valodā. Tehniskā dokumentācija var tikt iesniegta latviešu vai angļu valodā. Ja minētās prasības
nav izpildītas, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. Par
kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
4.8.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,
4.8.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
4.8.3. apliecinājuma vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.
4.9. Ja pretendenta iesniegtais dokuments pārsniedz 3 (trīs) lapaspuses, var tikt pievienots tikai
tā kopsavilkuma tulkojums latviešu vai angļu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību.
Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām, norādot konkrētas
atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas.
4.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas
apliecinājums ietver:
4.10.1. norādi “KOPIJA PAREIZA”;
4.10.2. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;
4.10.3. apliecinājuma vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.
4.11. Pasūtītāja iepirkuma komisija var pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto kopēto
dokumentu oriģinālus vai notariāli apliecinātas kopijas.
4.12. Piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām
nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura
informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”, par neizpaužamu nevar tikt atzīta
informācija, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
4.13. Papildus papīra formātā iesniegtajam piedāvājumam pretendents iesniedz visu
piedāvājumu elektroniski (CD-ROM vai zibatmiņa) .pdf formātā vienā datnē. Tehnisko
piedāvājumu iesniedz arī Microsoft Word un/vai Excel formātā. Finanšu piedāvājumam jābūt
sagatavotam, izmantojot programmu Microsoft Office Excel. Elektroniskajam datu nesējam,
kas satur šajā punktā minēto informāciju, jābūt ievietotam 4.4.punktā minētajā piedāvājuma
oriģināla aploksnē ar nolikuma 4.4.3.pinktā norādīto atzīmi.
4.14. ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām, tad
pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības atklātajā konkursā.
4.15. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota
pārstāvēt pretendentu Konkursā
5. Prasības pretendentiem.
5.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
pirmo daļu. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
5.1.1. pretendents vai persona, kurai ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists,
Lapa 5 no 84
vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams
un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta
labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;
b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas
vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
5.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas
kā:
a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā
uzturas nelikumīgi;
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba
ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
5.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
5.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek
likvidēts. Ja pretendenta vai Nolikuma 5.1.7.punktā minētās personas maksātnespējas procesā
tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Komisija, izvērtējot iespējamos
ekonomiskos riskus un ņemot vērā iepirkuma priekšmetu, var lemt par attiecīgā pretendenta
neizslēgšanu no Iepirkuma saskaņā ar šo apakšpunktu;
5.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā) dienā, kad
paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai pretendentam,
attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā
lēmuma pieņemšanas dienā ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
5.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
5.1.7. uz piegādātāju apvienību vai personālsabiedrības dalībniekiem (ja pretendents ir
piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) ir attiecināmi Nolikuma 5.1.1.–5.1.6.punktā
minētie nosacījumi. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā 5.3.punktā noteiktajām prasībām, kā arī
apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās
iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, ir attiecināmi Nolikuma 5.1.2.–5.1.6.punktā minētie
nosacījumi;
5.1.8. attiecībā uz pretendentu un Nolikuma 5.1.7.punktā minēto personu 5.1.1., 5.1.2., un
5.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:
1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
Nolikuma 5.1.1.punktā un 5.1.2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz
piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
Lapa 6 no 84
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas
institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 5.1.2.punkta “b” apakšpunktā
un 5.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12
mēneši.
5.1.9. Komisija veic pārbaudi par Nolikuma 5.1.1.–5.1.5.punktā minētajiem nosacījumiem,
attiecībā uz visiem pretendentiem, kad uzsāk pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. Komisija
pārbaudi par Nolikuma 5.1.5.punktā minēto nosacījumu veic arī attiecībā uz katru pretendentu,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
5.2. Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta iesniedzamie dokumenti, kas
apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. 1 panta pirmajā
daļā minētie izslēgšanas noteikumi:
5.2.1. lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 5.1.1.punktā minētais
izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta
valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu
darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu,
kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīti par vainīgiem
Nolikuma 5.1.1.punktā minētajos noziedzīgajos nodarījumos. Pretendentam izziņa jāiesniedz
10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
Minēto izziņu Komisija pieņem un atzīst, ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā
vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas Komisijai;
5.2.2. lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 5.1.2.punktā minētais
izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas nav sodīts par Nolikuma 5.1.2.punktā
minētajiem pārkāpumiem. Pretendentam izziņa jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Komisijas pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Minēto izziņu Komisija pieņem
un atzīst, ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas
dienas Komisijai;
5.2.3. lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 5.1.3.punktā minētais
izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendents nav atzīts par vainīgu
Nolikuma 5.1.3.punktā minētajos pārkāpumos. Pretendentam izziņa jāiesniedz 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Minēto
izziņu Komisija pieņem un atzīst, ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas Komisijai;
5.2.4. lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 5.1.4.punktā minētais
izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas
process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība
par pretendenta bankrotu un pretendents netiek likvidēts. Pretendentam izziņa jāiesniedz 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
Minēto izziņu Komisija pieņem un atzīst, ja kompetentā institūcija to ir izdevusi ne agrāk kā
vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas Komisijai;
5.2.5. lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 5.1.5.punktā minētais
izslēgšanas noteikums, Komisija pieprasa, pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā nav nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pretendentam izziņa jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma
Lapa 7 no 84
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
5.2.6. Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. un 5.2.5.punktā noteiktie dokumenti jāiesniedz
visiem piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem kā pretendenta
dalībniekiem. Nolikuma 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. un 5.2.5.punktā noteiktie dokumenti jāiesniedz par
pretendenta apakšuzņēmēju, ja piedāvājumā ir norādīts, ka pretendents balstās uz
apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 5.3.punktā
noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, kā arī apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai
lielāka. Šī apakšpunkta noteikumus nepiemēro tām šajā apakšpunktā minētajām personām,
kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā
piedāvājumā.
5.2.7. ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz viņu un
Nolikuma 5.1.7.punktā minētajām personām neattiecas Nolikuma 5.1.punktā norādītie
izslēgšanas noteikumi, attiecīgajā valstī netiek izdoti šādi dokumenti vai ar šiem dokumentiem
nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu un Nolikuma 5.1.7.apakšpunktā minēto personām
neattiecas Nolikuma 5.1.apakšpunktā norādītie apstākļi, minētos dokumentus var aizstāt ar
zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta
vai Nolikuma 5.1.7.apakšpunktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai
tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to
reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta kvalifikāciju, saimniecisko un finansiālo stāvokli
un tehniskajām un profesionālajām spējām. Lai pretendents varētu piedalīties Konkursā,
tam ir jāatbilst šādām prasībām:
5.3.1. pretendentam ir jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteiktajam.
5.3.2. pretendenta vidējais gada neto apgrozījums 3 (trīs) iepriekšējo gadu ietvaros (2012.,
2013., 2014. 2015.) darbības gados par kuriem pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis
gada pārskatus ir bijis vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu.
5.3.3. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015.) ir realizējis
vismaz 3 (triju) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pārvietojamo televīzijas staciju
projektēšanu, izbūvi, piegādi un garantijas apkalpošanu.
5.3.4. pretendentam ir ieviests kvalitātes vadības sistēmu standarts ISO 9001 (vai ekvivalents)
vismaz inženiertehnisko risinājumu projektēšanā un tehniskajā apkopē, vai arī pretendentam ir
ieviesta Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
akreditētas institūcijas atzīta kvalitātes vadības sistēma, vai arī pretendents īsteno līdzvērtīgus
kvalitātes vadības pasākumus.
5.3.5. Pretendentam vai tā apakšuzņēmējiem ir jābūt ražotāju autorizētiem nodrošināt
būtiskāko piegādājamās pārvietojamās televīzijas stacijas komponenšu garantijas apkalpošanas
nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā.
6. Iesniedzamie dokumenti.
6.1. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti:
6.1.1. pieteikums, kurā tiek izteikta pretendenta vēlme piedalīties atklātajā konkursā, saskaņā
ar nolikuma 1.pielikuma B sadaļas “Pieteikuma forma dalībai atklātajā konkursā” noteikto
formu;
6.1.2. ja pretendents, pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs, vai saistītā persona nav
reģistrēta Latvijas Republikā, pretendents, apakšuzņēmējs vai saistītā persona iesniedz
reģistrācijas valstī attiecīgās kompetentās institūcijas izdotu reģistrācijas apliecības kopiju;
6.1.3. Latvijā reģistrētam pretendentam ir jāiesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju
vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās par pēdējiem četriem gadu ceturkšņiem līdz
piedāvājuma iesniegšanas dienai.
Lapa 8 no 84
6.2. Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību Nolikuma 5.3.punkā noteiktajām
prasībām par pretendentu kvalifikāciju, saimniecisko un finansiālo stāvokli un
tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendentam jāiesniedz:
6.2.1. peļņas un zaudējumu aprēķins par iepriekšējiem 3 (trim) gadiem (2012., 2013., 2014.,
2015.) par kuriem pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatus;
6.2.2. informācija par pretendenta pieredzi līdzvērtīgu pārvietojamo televīzijas staciju
projektēšanā, izbūvē, piegādē un garantijas apkalpošanā, atbilstoši Nolikuma F sadaļas
“Pretendenta pieredzes apraksts” noteiktajai formai, kurā iekļaujama informācija tādā apjomā,
lai Konkursa komisija bez papildu informācijas pieprasīšanas varētu pārliecināties, ka
pretendenta pieredze atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Līdztekus minētajai informācijai
pretendentam ir jāiesniedz vismaz 3 (trīs) klientu atsauksmes par realizētajiem projektiem, kas
atbilst Nolikuma 5.3.3.punktā noteiktajam. Ja šādas atsauksmes netiek iesniegtas, Konkursa
komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendentam nav attiecīgās pieredzes;
6.2.3. akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts (apliecināta kopija), kas
apliecina, ka pretendentam ir ieviests kvalitātes vadības sistēmu standarts ISO 9001 vai
ekvivalents attiecīgas akreditētas iestādes sertifikāts vismaz inženiertehnisko risinājumu
projektēšanā un tehniskajā apkopē vai citi pierādījumi par kvalitātes vadības sistēmas un tās
kontroles mehānismu esamību pretendenta uzņēmumā un kvalitātes novērtēšanas kritērijiem,
lai Konkursa komisija bez papildu informācijas pieprasīšanas varētu pārliecināties par
kvalitātes vadības sistēmas darbību pretendenta uzņēmumā.
6.2.4. pretendenta apliecinājums, ka tas un/vai tā apakšuzņēmēji ir attiecīgo ražotāju autorizēti
nodrošināt būtiskāko piegādājamās pārvietojamās televīzijas stacijas komponenšu garantijas
apkalpošanas nodrošināšanu Latvijas Republikas teritorijā.
6.3. Tehniskais piedāvājums.
6.3.1. pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo, saskaņā ar Nolikuma C sadaļas “Tehniskā
specifikācija” prasībām, un tām pilnībā jāatbilst visām Nolikuma prasībām;
6.3.2. pretendenta tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam tādā detalizācijas pakāpē un
apjomā, lai Konkursa komisija varētu pārliecināties par pretendenta izpratni un iespējām veikt
paredzētos darbus, un Konkursa komisija varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību Nolikuma
prasībām. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, pretendentam jāievēro, ka tehniskajam
piedāvājumam ir pilnībā jādemonstrē pretendenta izpratne par veicamo darbu apjomu,
specifiku, izpildes termiņiem un tam nepieciešamajiem personāla un tehniskajiem resursiem.
6.3.3. pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
6.3.4. iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
6.3.5. tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona vai tā pilnvarotā persona.
6.3.6. ja tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Nolikuma 6.3.punkta noteikumiem,
tas nesatur visu nepieciešamo informāciju, Konkursa komisijai ir tiesības uzskatīt, ka
pretendenta piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma prasībām.
6.4. Finanšu piedāvājums.
6.4.1. finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši atklātā konkursa nolikuma 3.pielikuma D sadaļas
“Finanšu piedāvājuma forma” noteiktajai formai.
6.4.2. finanšu piedāvājumā norāda vienas vienības cenu un kopējo piedāvājuma cenu euro
(EUR) ar un bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.4.3. piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 zīmes aiz komata.
6.4.4. finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas pretendentam rodas,
izpildot Konkursa līgums.
6.4.5. finanšu piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona vai tā pilnvarotā persona.
6.5. Citas prasības.
6.5.1. ja piedāvājumu paraksta persona, kura nav minēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad pretendentam jāiesniedz
amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara minētajai personai parakstīt piedāvājumu
un/vai iepirkuma līgumu;
Lapa 9 no 84
6.5.2. ja pretendents piedāvājumā norāda apakšuzņēmēju kā personu, uz kuras iespējām tas
balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu
kvalifikācijas prasībām, pretendents iesniedz attiecīgā apakšuzņēmēja apliecinājumu par
sadarbību Konkursa iepirkuma līguma izpildē vai pretendenta un apakšuzņēmēja vienošanos
par sadarbību Konkursa iepirkuma līguma izpildē;
7. Pieeja Konkursa dokumentiem un papildus informācijas sniegšana.
7.1. Paziņojums par atklāto konkursu tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta
mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
7.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa dokumentiem līdz
atklātā konkursa nolikumā noteiktajam piedāvājumu atvēršanas brīdim Pasūtītāja mājas lapas
sadaļā Iepirkumi (2015): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/.
7.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā
iekļautajām prasībām, tad Komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
7.4. Papildu informāciju, ja tā pieprasīta laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, Komisija nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un ievieto šo
informāciju
Pasūtītāja
mājas
lapas
sadaļā
Iepirkumi
(2015):
http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/, iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
7.5. Ja Konkursa nolikumā tiek izdarīti grozījumi, informācija par grozījumiem tiek ievietota
Pasūtītāja mājas lapas sadaļā Iepirkumi (2015): http://ltv.lsm.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/,
ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts publicēšanai
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā;
7.6. Ieinteresētajam piegādātājam ir jāseko līdzi veiktajiem Nolikuma grozījumiem un
jāuzņemas pilna atbildība par šādu informācijas iegūšanu. Ja Pasūtītājs informāciju ir ievietojis
mājaslapā internetā nolikuma 7.5.punktā noteiktajā kārtībā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā
persona ir saņēmusi informāciju par Nolikuma grozījumiem;
7.7. Ja informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiks izmantojot elektroniskos
dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināti ar laika zīmogu,
pretendentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 473
“Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un
pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17.punkta
prasībām ir pienākums 1 (vienas) darbdienas laikā nosūtīt Paziņojumu pasūtītājam par
elektronisko dokumentu saņemšanu.
7.8. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz
informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu
paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
8. Piedāvājumu vērtēšana, izvēles kritērijs un līguma slēgšana.
8.1. Piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu veiks Komisija.
8.2. Piedāvājumu izskatīšana un vērtēšana notiks slēgti, bez pretendentu piedalīšanās, un tās
ietvaros tiks veikta piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko
piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.
8.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nebūs noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
8.4. Komisija, pārbaudot piedāvājumus veiks piedāvājumu noformējuma pārbaudi. Par
atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti visi Nolikumā pieprasītie
dokumenti, kas noformēti atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisijai ir tiesības
noraidīt un tālāk neskatīt piedāvājumus, kas neatbildīs piedāvājuma noformējuma prasībām
8.5. Komisijai ir tiesības noraidīt piedāvājumu, ja pretendenta iesniegtā informācija nesakrīt ar
Lapa 10 no 84
apstiprinošajos dokumentos sniegto informāciju, nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās
dokumentu noformēšanas prasības, dokumenta tulkojums neatbilst oriģinālam.
8.6. Komisija, pārbaudīs pretendentu iesniegtos kvalifikācijas dokumentus un to atbilstību
nolikuma A sadaļas “Instrukcija pretendentiem” izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas
prasībām. Komisija, noraidīs to pretendentu piedāvājumus un izslēgts no turpmākās dalības
Konkursā, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem Nolikuma A sadaļas “Instrukcija
pretendentiem” noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.
8.7. Komisija, pārbaudīs pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma C sadaļā
“Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Komisija, noraidīs to pretendentu
piedāvājumus un izslēgs no turpmākās dalības Konkursā, kurus tā būs atzinusi par
neatbilstošiem Nolikuma C sadaļas “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.
8.8. Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda piedāvātās aparatūras kodi un ražotājs, kā
arī piedāvātās aparatūras konkrētos tehniskos parametrus. Pretendentam precīzi jānorāda
ražotāja interneta adreses, kur var pārbaudīt piedāvāto iekārtu atbilstību tehniskās specifikācijas
prasībām, vai arī piedāvājumam jāpievieno ražotāja brošūra vai lietotāja rokasgrāmata. Ja
pretendenta tehniskais piedāvājums saturēs tikai pārkopētas iepirkuma Nolikuma C sadaļas
“Tehniskā specifikācija” prasības vai tikai norādījumu “atbilst” vai tamlīdzīgi, tad šādi
noformēts pretendenta tehniskais piedāvājums var tik noraidīts kā neatbilstošs Nolikuma
C sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.
8.9. Pēc piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudes, Komisija pārbaudīs pretendentu
iesniegtos finanšu piedāvājumos - vai nav aritmētiskas kļūdas, izvērtēs un salīdzinās finanšu
piedāvājumu cenas, kā arī pārbaudīs vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Par šķietami
nepamatoti lētu piedāvājumu var liecināt viena vai vairākas pazīmes:
a) cena ir būtiski zemāka par citos piedāvājumos norādīto;
b) cena būtiski atšķiras no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina;
c) cena nav iespējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa
pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.
8.10. Ja finanšu piedāvājumā tiks konstatēta aritmētiskās kļūdas nodokļu aprēķināšanā,
Komisija to labos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
8.11. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija paziņos pretendentam, kura
piedāvājumā labojumi izdarīti.
8.12. Pretendents norādītajā termiņā pēc paziņojuma saņemšanas, paziņo par savu piekrišanu
iepirkuma komisijas izdarītajiem labojumiem, vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendents
minētajā termiņā nav paziņojis savus iebildumus, Komisija uzskata, ka pretendents piekrīt
labojumiem.
8.13. Vērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem
vērā tikai šajā nolikumā noteiktajā kārtībā labotās cenas.
8.14. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena.
8.15. Konkursa komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura piedāvājums atbildīs visām
Nolikumā noteiktajām prasībām un būs ar viszemāko cenu.
8.16. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 4.pielikuma E sadaļas
“Iepirkuma līguma projekts” pievienoto projektu.
8.17. Komisija triju darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informēs visus pretendentus, kas
piedalījušies atklātajā konkursā, par pieņemto lēmumu attiecībā par iepirkuma līguma slēgšanu.
8.18. Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc pretendentu
informēšanas par pieņemto lēmumu iesniegs publicēšanai Iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā paziņojumu par atklātā konkursa rezultātiem.
8.19. Iepirkuma līgums tiks slēgts nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, kas
ir 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad paziņojums par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīts visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski,
Lapa 11 no 84
izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodots personiski.
8.20. Pasūtītāja iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez
rezultāta, ja:
8.20.1. nav iesniegts neviens piedāvājums;
8.20.2. nav saņemts neviens iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums;
8.20.3. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja plānoto budžeta finansējuma summu.
8.21. Pasūtītāja iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja:
8.21.1. tam ir objektīvs pamatojums;
8.21.2. nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma nolikumā.
Lapa 12 no 84
Nolikuma 1.pielikums
B sadaļa “PIETEIKUMA FORMA DALĪBAI ATKLĀTAJĀ KONKURSĀ”
“Par _______________________________________”.
ID Nr.: __________________.
sastādīšanas vieta
datums
Informācija par pretendentu*
□ juridiskā persona
□ juridisko personu apvienība (nereģistrēta)
□ reģistrēta personālsabiedrība
□ cits statuss ______________________(norāda Pretendentam atbilstošu statusu)
Pretendenta
nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Interneta adrese:
_____________________________________________________________
Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu komerciālos jautājumos (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu juridiskos jautājumos (atbildīgo personu)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Informācija par apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu
atbilstību Konkursa nolikuma pretendentu kvalifikācijas prasībām, un katram šādam
apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto iepirkuma līguma daļu (aizpilda, ja tiek
piesaistīts).**
Apakšuzņēmēja
nosaukums:
Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Lapa 13 no 84
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Interneta adrese:
_____________________________________________________________
Informācija par apakšuzņēmēja atbildīgo kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais
amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
*Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru
personu apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo
informāciju sniedz par katru personālsabiedrības biedru.
**Sniedz informāciju par iepirkuma līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos
saistītajai personai, un resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcībā, kā
arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti.
Ar šo mēs ____________________(pretendenta nosaukums) iesniedzam savu piedāvājumu
dalībai VSIA “Latvijas Televīzija” rīkotajā Konkursā “Par _______________”. ID Nr.: _____
un apstiprinām, ka:
1) (pretendenta nosaukums) iepazinies ar iepirkuma nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma
noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav, t.sk.
piekrīt visiem Konkursa nolikuma E sadaļā ietvertā līguma projekta noteikumiem un
apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā bez ierunām parakstīt minēto
līgumu un pildīt visus tā noteikumus;
2) (pretendenta nosaukums) piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikuma
noteikumos izvirzītajām prasībām;
3) (pretendenta nosaukums) ir pieejams pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai
nodrošinātu kvalitatīvu iepirkumā paredzēto darbu izpildi;
4) (pretendenta nosaukums) norādītājā līgumcenā ietvertas visas izmaksas, kas
nepieciešamas iepirkuma līguma saistību izpildei.
Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.
(Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs)
Lapa 14 no 84
Nolikuma 2.pielikums
C sadaļa “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”
Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi
ID Nr. LTV/2015-77
1. VEHICLE TECHNICAL REQUIREMENTS
The OB van should be designed on panel van at least 5000 kg GVW.
The vehicle shall be in compliance with legal weight limits and transportation regulations on
all public highways. No special permits shall be required for travel on any public highway.
The vehicle and all OB Van accessories and equipment could be previously used (not more than
one year and not more than 50 000 km mileage for vehicle) or new.
Correction of the OB Van layout and explanation is possible on the design process.
The vehicle shall be equipped with a diesel engine with at least 190 HP.
Engine emission: Euro 6.
Fuel consumption (l/100km) combined cycle, not more than: 11 l/100km
CO2 emissions [g/km] combined cycle, not more than: 280 g/km
Life-cycle mileage: at least 250 000 km
Engine’s fuel efficency: 36 MJ/l
The vehicle shall be known brand and have an authorized service in Riga or not more than 20
km from city border.
The vehicle shall be equipped with:
 Transmission: Manual 6 gears
 Electrically adjustable and heated outside rear-view mirrors;
 Electrically operated side windows;
 Car radio;
 Adequate speaker installation;
 Windshield and side window internal blinds;
 Automatic air conditioner;
 Parking heater that operates on diesel and fuel receives from the main tank;
 LED or LCD monitor with a at least 5" diagonal with rear view monitoring;
 Fire extinguisher, car first aid kit, emergency triangle, reflective vest;
 Doors central locking system.
 Rear door step
 Stabilizer, rear axle, under frame
 Stabilizer reinforced at front axle
 Shock absorbers reinforced
 Swivel driver's and passenger seats
 Alternator at least 180 A
 Auxiliary air suspension
 Visual and audible warning system of the driver, if the level jacks are not fully hidden
and completely parked
 Trailer hitch
 Drivetrain 4x4
 Wheelbase at lest 4325 mm
2. EXTERIOR LAYOUT
2.1. REINFORCEMENT OF THE ROOF AND SIDEWALLS AND THERMAL
INSULATION
Lapa 15 no 84
Vehicle's roof and sidewalls should be reinforced depending on the equipment to be placed. All
required power wires should be put into corrugated pipes and placed inside of the thermal
insulation. Thermal insulation of the roof, sidewalls and the floor must be done according to
climate conditions in Latvia. The thermal conductivity of the foam used for the insulation
should be at least 0.033 W/(m K).
The necessary reinforcements or a roof platform should be designed for the satellite antenna
installation.
The roof platform should be with antiskid covering, preferable diamond aluminium plate.
2.2. LEVELING SYSTEM
The body should have mechanical hydraulic or electric leveling system, to make vehicle more
stable. Leveling system should contain four electric or hydraulic jacks.
2.3. DOORS
The side and rear doors should have protective awnings.
2.4. ADDITIONAL EXTERIOR LAYOUT
The exterior layout shall include exterior lights and signals in compliance with road regulations
in Latvia and EU.
Exterior LED lighting for convenient staff work at night without additional lighting shall be
installed.
Rear-view camera and LCD or LED monitor in driver's cab should be installed.
3. INTERIOR LAYOUT
3.1. GENERAL POINTS
The vehicle shall be divided into 3 areas that are defined as follow:
 The main area with shading, production, slow motion, audio working places;
 The main rack area;
 The cargo area;
Total working places ≥6.
3.2. THE FLOORS
The floor must be covered with a flooring of high strength, of heavy traffic quality.
3.3. THE RACKS, DESKS AND CONSOLES
The rack frames, consoles and desk frames must be made from steel and powder coated.
The consoles and desks must be made of plywood and covered with natural wood veneer.
Working surfaces of the desks must be covered with durable high-pressure laminate.
The desk armrests must be made from solid wood and covered with high durability lacquer.
The main racks and other racks must have chassis support angles for heavy equipment.
Cargo area shall be equipped with shelves with fixing loops. Exact number of shelves and its
placement depends on equipment to be placed in the cargo area;
3.4. FINISHING
The floor must be covered with an antistatic flooring of high strength, of heavy traffic quality.
The walls and ceiling must be covered with antistatic, durable easy cleanable carpeting.
The cargo area walls and ceiling shall be covered with diamond aluminium plate.
3.5. CABLE DUCTS SYSTEM
The cable duct system of the OB Van shall be designed to have convenient cable wiring. Ability
to add an additional cable shall be provided to all racks and desks.
Lapa 16 no 84
4. CLIMATE CONTROL SYSTEM (HVAC)
The climate control system shall consist of:
 Ventilation system;
 Air conditioning system;
 Heating system.
The climate control system must ensure the comfort temperature at the ambient temperature
from-20 C to +40 C.
4.1. VENTILATION SYSTEM
Ventilation system should be capable of lead the excessive heat off of the racks.
4.2. AIR CONDITIONING SYSTEM
Air conditioning system should be calculated depending on climatic conditions in Latvia,
installed equipment and number of workplaces.
Air conditioning system should be based on rooftop conditioners. Air conditioning system,
should have possibility to operate in heating mode.
4.3. HEATING SYSTEM
A heated floor system with temperature adjustment shall be installed in all working areas. The
preheating system while driving shall be provided in order to prevent humidity.
5. ELECTRICAL POWER SYSTEM
The internal OB Van electrical power system must meet standard 3-phase 400V 50Hz TN-S
power net requirements.
The low-voltage part must meet 12/24VDC automotive power net requirements.
The internal wires cross-sections must be calculated with higher ambient temperatures
correction factors.
5.1. AC BELT DRIVEN POWER ALTERNATOR
There must AC belt driven 230V 50Hz 5 kW power alternator and engine idle RPM regulator
installed at the OB Van.
5.2. AUXILIARY POWER INLET AND POWER CABLE
OB Van must have installed auxiliary CEE type 3P+N+PE 400V 32A power inlet.
At least 50m flexible rubber power cable (H07RN-F type) should be supplied.
OB Van should have voltage control devices (voltmeter and indicators) for auxiliary inlet
installed in the input board.
5.3. POWER SOURCE SELECTION SWITCH
There must be installed switch to select Alternator / Inlet power source at the OB Van.
5.4. SEPARATING TRANSFORMER
There must be the separating transformer installed to separate the broadcast equipment part
from another power network.
The smooth-start circuit and forced cooling must be installed for the transformer.
It should be possible to check transformer temperature through installed monitor.
Integrated transformer must have manual bypass.
5.5. UPS
There must be the UPS for the broadcast equipment installed on each phase with total capacity
of at least 15kVA. All integrated UPS must have manual bypass.
Lapa 17 no 84
5.6. CIRCUIT BREAKERS, CONTROL AND MONITORING DEVICES
There must be installed the device(s) to control voltage, current and frequency on each phase.
Each feeding branch (racks, conditioners, heaters, etc.) must have separate MCBs.
Non-broadcast equipment (service) devices feeding branches must be protected by RCCB’s
with 30mA leakage current threshold.
The broadcast equipment branch must be controlled by insulation resistance control device with
visual and audible alarm without break on the “first fault”.
5.7. POWER DISTRIBUTION
The power need to be distributed in two ways:
1. For DSNG equipment only. Powered from AC alternator or Auxiliary power inlet.
2. For all OB Van equipment. Powered from Auxiliary power inlet only.
Minimal requirements to power distribution system:
 “SCHUCO” type sockets strips in broadcast equipment racks and desks.
 At least one “SCHUCO” type sockets (UPS voltage) in each external connections board.
 At least one “SCHUCO” type sockets (ordinary voltage) in the power connections
board.
 At least one “SCHUCO” type sockets (ordinary voltage) in each working room.
 At least one “SCHUCO” type socket (ordinary voltage) in the driver’s cabin.
5.8. ADDITIONAL AUXILIARY LOW POWER INLET
OB Van should be equipped with auxiliary low power (230V 16A) inlet to feed low power
devices without use of main power cable. At least 15m low power cable should be supplied.
5.9. GROUNDING
The vehicle’s chassis, body, all metal parts inside the body must be bonded into the
equipotential grounding bond.
The grounding bolt must be installed in the power connections board.
OB Van should be supplied with grounding pole and cable (20 m, 10,0 mm2).
5.10. AUXILIARY DOMESTIC BATTERY BANK AND CHARGERS
Minimal requirements to auxiliary domestic battery bank and chargers:
 At least 100Ah capacity auxiliary domestic battery bank to feed autonomous devices
(fuel heaters, lights, etc.). Batteries must be AGM deep discharge type.
 At least 15A processor-controlled AC to DC battery charger installed to charge the
auxiliary battery bank.
 At least 5A processor-controlled AC to DC battery charger installed to charge vehicle’s
starter battery bank.
 At least 10A DC to DC battery charger installed to charge auxiliary battery bank from
vehicle’s starter battery bank during driving.
5.11. LIGHTS
Minimal requirements to OB Van lights system:
 Light fixtures must be based on the LED technology.
 Light fixtures, installed outside the main body, must be safe voltage (12/24 VDC).
 Slit type working lamps (“script”) above the working desks.
 Daylight lamps in each room.
 Autonomous emergency lights in each room. It is possible to use part of daylight lamps
fixtures for this function.
 Lights to illuminate technical areas – rear parts of racks, under the desks.
Lapa 18 no 84

Light fixtures for exterior lighting on the left, right and rear sides of the body.
5.12. ADDITIONAL SERVICES
OB Van should be equipped with rearview system (RVS) for the driver, burglar alarm for the
all outside doors and hatches.
AUDIO EQUIPMENT
1. Audio mixer, 1 set
1.1. Live digital mixing console must have following features and functionality:
1.1.1. At least 16 + 2 fader configuration;
1.1.2. Mix channels: at least 32 mono and 8 stereo;
1.1.3. Busses: at least 16 mix and 8 matrix;
1.1.4. At least 16 analog inputs;
1.1.5. At least 8 analog outs;
1.1.6. At least 1 AES/EBU digital out;
1.1.7. At least 5 GPI inputs and 5 GPI outputs;
1.1.8. Must have word clock input/output;
1.1.9. Must have MIDI input/output;
1.1.10. Must have Ethernet interface;
1.1.11. At least 16 + 2 (Master) faders;
1.1.12. Dante networking capability;
1.1.13. Possibility to mount in rack;
1.1.14. At least 16 channels MADI interface;
1.1.15. MADI interface must meet at least following technical requirements:
1.1.15.1. At least 16 inputs and outputs;
1.1.15.2. Format: MADI;
1.1.15.3. Resolution: 24 bit;
1.1.15.4. At least 2 x BNC (MADI coaxial) connectors;
1.1.15.5. At least 2 x MADI optical connectors;
1.1.15.6. At least 2 x RJ-45 connectors;
1.1.16. At least 16 inputs and 8 outputs stage box with redundant Dante connectivity;
Example type: YAMAHA QL1 or equivalent
2. Studio Monitor, 4 pcs
2.1. Studio monitor should be suitable for a wide range of applications: music studios,
mobile vans, digital workstations, radio and TV broadcasting.
2.2. At least 40W bass amplifier and 40W treble amplifier.
2.3. Frequency response: 50 Hz - 25 kHz, - 6 dB.
2.4. Maximum SPL: 100 dB.
2.5. Input and output connectors: XLR.
2.6. Die-Cast aluminum enclosure.
2.7. Power consumption in standby mode not more than 0.5W.
2.8. Studio monitor should be supplied with special construction table stand, which reduces
vibration.
Example type: GENELEC 8030BPM or equivalent
3. Audio metering unit, 1 pc
3.1. Compact audio metering unit must meet at least following features and technical
requirements:
Lapa 19 no 84
3.1.1. Unit must have full feature set for multifunctional audio measurements (analog,
digital, USB audio);
3.1.2. At least 4.3“ capacitive touch screen (272 x 480 pixel);
3.1.3. Audio metering unit must be supplied in table-top version;
3.1.4. At least 2-channel analog stereo input via unbalanced RCA. Must be adjustable
from –22 dBu (61 mV) to +24 dBu (12.28 V);
3.1.5. At least 2-channel digital stereo input and output via S/PDIF (RCA);
3.1.6. Micro-USB connector for digital audio inputs (stereo, 5.1) and USB power supply
(USB mains adapter or computer);
3.1.7. PPM/TruePeak meter with analog and digital scales;
3.1.8. Moving Coil instruments with PPM, VU, and BBC modes;
3.1.9. Loudness measurements acc. to EBU R128, ITU-R BS.1770-3/1771-1, ATSC
A/85, ARIB, OP-59, AGCOM, or CALM Act;
3.1.10. Summing Loudness bargraph, M, S, or I value selectable;
3.1.11. 2-channel Audio Vectorscope;
3.1.12. Stereo Correlator (phase meter);
3.1.13. Monitoring instrument with onscreen level fader;
3.1.14. Audio metering unit must be supplied with keyboard;
Example type: RTW TM3-PRIMUS or equivalent
4. Wireless bodypack microphone system, 4 pcs
4.1. Wireless monitoring system must be comprised of at least following components:
4.1.1. Rack-mount receiver: one (1);
4.1.2. Bodypack transmitter: one (1);
4.1.3. Clip-on lavalier microphone: one (1);
4.1.4. General requirements to bodypack microphone system:
4.1.5. Frequency range: 566 - 608 MHz;
4.2. Requirements to rack-mount receiver:
4.2.1. Sturdy metal housing;
4.2.2. Illuminated graphic display;
4.2.3. Pilot tone squelch for eliminating RF interference when transmitter is turned off;
4.2.4. Automatic frequency scan feature searches for available frequencies;
4.2.5. Wireless synchronization of transmitters via infrared interface;
4.2.6. Transmitter battery indication at least in 4 steps;
4.2.7. Integrated equalizer, sound check mode and guitar tuner;
4.2.8. 42 MHz bandwidth: 1680 tunable UHF frequencies for interference-free reception;
4.2.9. High-quality true diversity reception;
4.2.10. Ethernet port for control via computer;
4.2.11. Modulation: wideband FM;
4.2.12. XLR 3-pin male output;
4.2.13. 6.3 mm jack socket unbalanced output;
4.2.14. At least 32 presets;
4.2.15. Antenna connector: at least 2 x BNC, 50 Ohm;
4.2.16. Peak deviation: +/- 48 kHz;
4.2.17. THD less than 0,9 %;
4.2.18. Signal to noise ratio more than 115 dB(A);
4.3. General requirements to bodypack transmitter:
4.3.1. Sturdy metal housing;
4.3.2. 42 MHz bandwidth: 1680 tunable UHF frequencies for interference-free reception;
4.3.3. Enhanced frequency bank system with up to 32 compatible frequencies;
4.3.4. Illuminated graphic display;
Lapa 20 no 84
4.3.5. Transmitter battery indication at least in 4 steps;
4.3.6. Auto-Lock function avoids accidental changing of settings;
4.3.7. Contacts for recharging batteries directly in the transmitter;
4.3.8. Modulation: wideband FM;
4.3.9. Switching bandwidth: 42 MHz;
4.3.10. Peak deviation: ±48 kHz;
4.3.11. Frequency stability not more than ±15 ppm;
4.3.12. Switchable RF output power: 10/30 mW;
4.3.13. Possibility to switch off Pilot tone squelch;
4.3.14. AF frequency response (microphone): 80-18 kHz;
4.3.15. AF frequency response (microphone): 25-18 kHz;
4.3.16. THD less than 0,9 %;
4.3.17. 3.5 mm jack socket;
4.3.18. Typical operating time not less than 8 hours;
4.3.19. Signal to noise ratio more than 115 dB(A);
4.4. General requirements to clip-on lavalier microphone:
4.4.1. Frequency response: 20-20 kHz;
4.4.2. Pick-up pattern: omni-directional;
4.4.3. Sensitivity: 5 mV/Pa;
4.4.4. Nominal impedance: 1000 Ω;
4.4.5. Maximum sound pressure level: 142 dB;
4.4.6. 3.5 mm stereo jack plug;
4.4.7. Cable length not less 1.6 m;
Example type: Sennheiser EW 512 G3 or equivalent
5. Wireless handheld microphone system, 4 pcs
5.1. Wireless monitoring system must be comprised of at least following components:
5.1.1. Rack-mount receiver: one (1);
5.1.2. Handheld transmitter: one (1);
5.2. General requirements to bodypack microphone system:
5.2.1. Frequency range: 566 - 608 MHz;
5.3. General requirements to rack-mount receiver:
5.3.1. Sturdy metal housing;
5.3.2. Illuminated graphic display;
5.3.3. Pilot tone squelch for eliminating RF interference when transmitter is turned off;
5.3.4. Automatic frequency scan feature searches for available frequencies;
5.3.5. Wireless synchronization of transmitters via infrared interface;
5.3.6. Transmitter battery indication at least in 4 steps;
5.3.7. Integrated equalizer, sound check mode and guitar tuner;
5.3.8. 42 MHz bandwidth: 1680 tunable UHF frequencies for interference-free reception;
5.3.9. High-quality true diversity reception;
5.3.10. Ethernet port for control via computer;
5.3.11. Modulation: wideband FM;
5.3.12. XLR 3-pin male output;
5.3.13. 6.3 mm jack socket unbalanced output;
5.3.14. At least 32 presets;
5.3.15. Antenna connector: at least 2 x BNC, 50 Ohm;
5.3.16. Peak deviation: +/- 48 kHz;
5.3.17. THD less than 0,9 %;
5.3.18. Signal to noise ratio more than 115 dB(A);
5.4. General requirements to handheld transmitter:
Lapa 21 no 84
5.4.1. Modulation: wideband FM;
5.4.2. Switching bandwidth: 42 MHz;
5.4.3. Peak deviation: ±48 kHz;
5.4.4. THD less than 0,9 %;
5.4.5. Signal to noise ratio more than 115 dB(A);
5.4.6. Frequency stability not more than ±15 ppm;
5.4.7. Switchable RF output power: 10/30 mW;
5.4.8. Frequency bank system with not less 32 compatible frequencies;
5.4.9. Microphone type: externally polarized dual diaphragm condenser microphone;
5.4.10. AF sensitivity with preattenuation: 7,0 mV/Pa;
5.4.11. Sound pressure level: 144/154 dB(SPL) max;
5.4.12. Pick-up pattern: cardioid/super-cardioid, switchable;
5.4.13. Power shall be supplied to the radio microphone by two 1.5V AA size batteries or
by one rechargeable battery;
Example type: Sennheiser EW 500-965 G3 or equivalent
6. Omni-directional passive antenna, 2 pc
6.1. Passive omni-directional antenna must be able to receive frequencies between 450 and
960 MHz;
6.2. Connector: BNC;
6.3. Impedance: 50 Ohm;
Example type: Sennheiser A 1031-U or equivalent
7. Active antenna splitter, 1 pc
7.1. Active antenna splitter must meet at least following technical requirements:
7.1.1. Must have at least 2 x BNC inputs;
7.1.2. Each input should be distributed to at least 16 x BNC outputs;
7.1.3. Input impedance: 50 ohm;
7.1.4. Output impedance: 50 ohm;
7.1.5. Height not more than 1U, rack-mountable;
8. Antenna cable, 2 pcs
8.1. Cable length not less than 30 m;
8.2. Impedance: 50 Ω;
8.3. Cable connectors: BNC;
8.4. Cable should be supplied with compatible cable drum;
9. Studio audio monitoring unit, 1 pcs
9.1. Audio monitoring unit must meet at least following features and technical
requirements:
9.1.1. Must have 20 channel user configurable LCD bargraph display of selected HD-SDI,
AES and analog channels;
9.1.2. Possibility to monitor and mix HD/SDI program content with analog or AES
sources (such as Intercom/IFB/Telco etc.)
9.1.3. Scroll to Hear channel selection;
9.1.4. Individual channel ‘trim’, ‘balance / pan’ levels;
9.1.5. Master output volume with cut / dim;
9.1.6. ‘Solo’ button mutes all but the selected channel;
9.1.7. Menu level used to manage onboard preset memories and USB save/recall;
9.1.8. Menu level used to manage software updates;
Lapa 22 no 84
9.1.9. Menu selection of auxiliary channels 1 and 2 from analogue and AES inputs;
9.1.10. A Dolby encoded source must be muted when selected;
9.1.11. Input interfaces:
9.1.11.1. Video input: 2 x BNC, HD/SDV (SMPTE 259M, 292M and 424M);
9.1.11.2. AES input: 25 way D type;
9.1.12. Output interfaces:
9.1.12.1. Line Output: XLR 3 pin male;
9.1.12.2. Headphone output: Stereo Jack socket type A;
9.1.12.3. Video out: 2 x BNC, Composite / SDI;
9.1.12.4. AES out: 25 way D type;
9.1.13. Height not more than 1U, rack-mountable;
Example type: TSL SAM1 3GM or equivalent
10. Bantam audio patch panel, 3 pcs
10.1. Bantam audio patch panel must meet at least following features and technical
requirements:
10.1.1. At least 2x48 patch panel with solder lugs;
10.1.2. Gold self-cleaning crossbar contacts;
10.1.3. B-Gauge sockets;
10.1.4. Should be complete with cable support tie bar;
10.1.5. Height not more than 1U, rack-mountable;
Example type: ADC PPB1-CG or equivalent
11. Bantam patch cord, 12 pcs
11.1. Bantam patch cord should be compatible with offered Bantam audio patch panel.
11.2. Cable type: quad twisted pair 26 AWG with low capacitance.
11.3. Cable length not less than 0.6 m.
11.4. Color: green.
Example type: ADC G2B or equivalent
12. Bantam patch cord, 12 pcs
12.1. Bantam patch cord should be compatible with offered Bantam audio patch panel.
12.2. Cable type: quad twisted pair 26 AWG with low capacitance.
12.3. Cable length not less than 0.6 m.
12.4. Color: red.
Example type: ADC R2B or equivalent
13. Stage monitor, 2 pcs
13.1. Stage monitor must meet at least following features and technical requirements:
13.1.1. Speaker type: 2-way powered speaker;
13.1.2. Low frequency driver not less than 20 cm;
13.1.3. High frequency driver not less than 2.54 cm;
13.1.4. Built-in mixing capabilities;
13.1.5. Built-in amplifier;
13.1.6. Link-out for multiple speaker connections;
13.1.7. Frequency response: 55 Hz – 20 kHz;
13.1.8. Output power not less than 100 W;
13.1.9. SPL: 112 dB;
Lapa 23 no 84
Example type: YAMAHA MSR 100 or equivalent
14. Digital audio processor, 1 pc
14.1. Digital audio processor must meet at least following features and technical
requirements:
14.1.1. Must have possibility to expand feature set;
14.1.2. Loudness control plus dynamic range processing for up to eight channels of audio
(4x2, or 5.1+2);
14.1.3. Possibility to expand with audio decoding and encoding (Dolby® E, Dolby®
Digital Plus, Dolby® Digital or AAC, HE-AAC v1/2);
14.1.4. Adaptive wideband loudness control with high audio quality and without any
coloration, pumping, distortion or modulation effect;
14.1.5. Uncompromised loudness management by combining three major gain changing
elements:
14.1.5.1. Transient Processor;
14.1.5.2. Adaptive AGC;
14.1.5.3. Distortion-free true peak limiter;
14.1.6. True peak limiter;
14.1.7. Automatic Upmix, Downmix, Fail Over, Voice Over;
14.1.8. Dynamics with compressor and expander/gate;
14.1.9. Ethernet connectivity for setup and control via web browser;
14.1.10. Ethernet connectivity for logging and measurement;
14.1.11. Possibility to expand functionality with Dolby® decoding and encoding
options;
14.1.12. Status display on front panel;
14.1.13. Lip Sync Delay;
14.1.14. Inputs:
14.1.14.1. At least 4 x AES/EBU, BNC inputs;
14.1.14.2. At least 1 x Sync, BNC input;
14.1.14.3. At least 1 x Metadata, D-Sub 9-pin input;
14.1.14.4. At least 1 x Timecode, BNC input;
14.1.14.5. At least 8 x general purpose inputs;
14.1.14.6. At least 1 x network interface, RJ-45;
14.1.14.7. At least 1 x USB interface, USB 2.0;
14.1.15. Outputs:
14.1.15.1. At least 4 x AES/EBU, BNC outputs;
14.1.15.2. At least 1 x Sync, BNC outputs;
14.1.15.3. At least 1 x Metadata, D-Sub 9-pin output;
14.1.15.4. At least 8 x general purpose outputs;
14.2. Processor should be equipped with dual redundant power supply.
14.3. Height not more than 1U, rack-mount.
Example type: JUNGER D*AP8 TAP EDITION or equivalent
15. Direct injection box, 16 pcs
15.1. Direct injection box must meet at least following technical requirements:
15.2. At least 1 x input, 6.3mm jack;
15.3. At least 1 x through output, 6.3mm jack;
15.4. At least 1 x output (Lundahl transformer coupled), XLR 3-pin male;
15.5. Topology: Passive;
15.6. Input impedance: 5 kohm;
Lapa 24 no 84
15.7. Output impedance: 200 ohm;
16. Direct injection box, 8 pcs
16.1. Direct injection box must meet at least following technical requirements:
16.2. At least 1 x input, 6.3mm jack;
16.3. At least 1 x through output, 6.3mm jack;
16.4. At least 1 x output (Lundahl transformer coupled), XLR 3-pin male;
16.5. Topology: Active, class A;
16.6. Input impedance less than 1 Mohm;
16.7. Output impedance: 200 ohm;
16.8. Power requirements: 48V Phantom;
17. Solid state recorder, 1 pc
17.1. Solid state recorder must meet at least following features and technical requirements:
17.1.1. Solid state recoding to at least following media: CF, SD/SDHC, USB Memory,
and CD-R/CD-RW;
17.1.2. Record in MP3, audio CD, or convert WAV files to audio CD;
17.1.3. One-rack-space compact design;
17.1.4. PS/2 or USB keyboard connection for file name edit, transport control, edit and
flash start;
17.1.5. Coaxial S/PDIF & AES/EBU (Auto-detect on Input);
17.1.6. Multiple playback modes for situations requiring continuous, single, programmed
and random playback;
17.1.7. Playback speed control without pitch change;
17.1.8. RS-232C serial control;
17.1.9. XLR balanced I/O, RCA unbalanced I/O, coaxial S/PDIF, or AES/EBU digital
I/O;
17.1.10. Number of channels: 2 mono (or 1 stereo);
17.1.11. Recording formats:
17.1.11.1. WAV: Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 16bit;
17.1.11.2. MP3: Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 64kbps-320kbps;
17.1.11.3. CD-DA: Stereo, 44.1kHz;
Example type: TASCAM SS-CDR200 or equivalent
18. Breakout box with multicore audio cable, 2 pcs
18.1. Breakout box with multicore audio cable must meet at least following technical
requirements:
18.1.1. Breakout box: 2 x XLR 3-pin male connectors and 10 x XLR 3-pin female panel
connectors. Siemens multipin male connector;
18.1.2. 1st cable end: Siemens multipin female connector;
18.1.3. 2nd cable end: Siemens multipin female connector for OB Van connectivity;
18.1.4. Multicore cable must have at least 12 x individually shielded cores;
18.1.5. Length not less than 110m;
18.1.6. Cable must be supplied with compatible drum;
19. Breakout box with multicore audio cable, 1 pcs
19.1. Breakout box with multicore audio cable must meet at least following technical
requirements:
19.1.1. Breakout box: 2 x XLR 3-pin male connectors and 10 x XLR 3-pin female
connectors. Siemens multipin male connector;
19.1.2. 1st cable end: Siemens multipin female connector;
Lapa 25 no 84
19.1.3. 2nd cable end: Siemens multipin female connector for OB Van connectivity;
19.1.4. Multicore cable must have at least 12 x individually shielded cores;
19.1.5. Length not less than 160m;
20. Audio distribution amplifier, 1 pc
20.1. Audio distribution amplifier must meet at least following technical requirements:
20.1.1. At least 4 x mono analogue audio XLR inputs;
20.1.2. At least 4 sets (groups) of 5 mono outputs;
20.1.3. Must have audio presence LED’s for inputs or outputs;
20.1.4. Outputs must have 1 kHz test tone to check transmission lines;
20.1.5. Each output group must have possibility to select which the input(s) to send to the
output group;
20.1.6. Possibility to secure settings;
20.1.7. Distribution amplifier height not more than 1U, rack-mountable;
Example type: SONIFEX RB-DA4X5 or equivalent
21. Audio distribution amplifier, 1 pc
21.1. Audio distribution amplifier must meet at least following technical requirements:
21.1.1. At least 1 x XLR AES/EBU input;
21.1.2. At least 6 x XLR AES/EBU outputs;
21.1.3. Distribution amplifier should be able to repeat the audio data and the status
information of the input whilst re-normalising to standard digital audio levels;
21.1.4. Input impedance: 110Ω ±20% balanced;
21.1.5. Output impedance: 110Ω ±20% balanced;
21.1.6. Sample frequency range: 30-100kHz;
21.1.7. Distribution amplifier must have integrated dual power supplies;
21.1.8. Distribution amplifier height not more than 1U, rack-mountable;
Example type: SONIFEX RB-DDA6A-2P or equivalent
22. Wireless monitoring system, 2 set
22.1. Wireless monitoring system must be comprised of at least following components:
22.1.1. Stereo transmitter, quantity: one (1);
22.1.2. Stereo diversity receiver, quantity: two (2);
22.1.3. Earphones, quantity: two (2);
22.2. General requirements to wireless in-ear monitoring set:
22.2.1. Frequency range: 566 - 608 MHz;
22.3. General requirements to wireless stereo transmitter:
22.3.1. Sturdy metal housing;
22.3.2. 42 MHz bandwidth: 1680 tunable UHF frequencies for interference-free
reception;
22.3.3. Enhanced frequency bank system with up to 16 compatible frequencies;
22.3.4. Switching bandwidth: 42 MHz;
22.3.5. Frequency stability: ±10 ppm;
22.3.6. Antenna output: BNC socket, 50 ohm;
22.3.7. Switchable RF output power: 10/30 mW;
22.3.8. Modulation: wideband FM stereo;
22.3.9. Peak deviation: ±48 kHz;
22.3.10. THD less than 0,9 %;
22.3.11. Signal to noise ratio more than 90 dB(A);
22.3.12. Frequency response: 25 - 15kHz;
Lapa 26 no 84
22.3.13. Input: 2 x XLR-3 or 6.3 mm jack;
22.4. General requirements to wireless body pack receiver:
22.4.1. Sturdy metal housing;
22.4.2. 42 MHz bandwidth: 1680 tunable UHF frequencies for interference-free
reception;
22.4.3. Enhanced frequency bank system with up to 16 compatible frequencies;
22.4.4. Adaptive diversity for high reception quality;
22.4.5. Pilot tone squelch for eliminating RF interference when transmitter is turned off;
22.4.6. Modulation: wideband FM;
22.4.7. Switching bandwidth: 42 MHz;
22.4.8. Peak deviation: ±48 kHz;
22.4.9. Receiver: adaptive diversity;
22.4.10. THD less than 0,9 %;
22.4.11. Signal to noise ratio more than 90 dB(A);
22.4.12. Possibility to power through not more than 2 AA batteries;
22.4.13. Maximum operating time not less than 6 hours;
22.5. General requirements to earphones:
22.5.1. Sound pressure level: 106 dB;
22.5.2. Ear coupling: in-ear;
22.5.3. 3.5 mm stereo jack plug;
22.5.4. Cable length not less 1.4 m;
22.5.5. Transducer principle: dynamic;
22.5.6. Nominal impedance: 16 Ohm;
Example type: Sennheiser EW 300-2 IEM G3 or equivalent
23. Stereo diversity receiver, 2 pcs
23.1. Wireless stereo diversity receiver must be comprised of at least following
components:
23.1.1. Stereo diversity receiver, quantity: one (1);
23.1.2. Earphones, quantity: one (1);
23.2. General requirements to wireless body pack receiver:
23.2.1. Sturdy metal housing;
23.2.2. 42 MHz bandwidth: 1680 tunable UHF frequencies for interference-free
reception;
23.2.3. Enhanced frequency bank system with up to 16 compatible frequencies;
23.2.4. Adaptive diversity for high reception quality;
23.2.5. Pilot tone squelch for eliminating RF interference when transmitter is turned off;
23.2.6. Modulation: wideband FM;
23.2.7. Switching bandwidth: 42 MHz;
23.2.8. Peak deviation: ±48 kHz;
23.2.9. Receiver: adaptive diversity;
23.2.10. THD less than 0,9 %;
23.2.11. Signal to noise ratio more than 90 dB(A);
23.2.12. Possibility to power through not more than 2 AA batteries;
23.2.13. Maximum operating time not less than 6 hours;
23.3. General requirements to earphones:
23.3.1. Sound pressure level: 106 dB;
23.3.2. Ear coupling: in-ear;
23.3.3. 3.5 mm stereo jack plug;
23.3.4. Cable length not less 1.4 m;
23.3.5. Transducer principle: dynamic;
Lapa 27 no 84
23.3.6. Nominal impedance: 16 Ohm;
Example type: Sennheiser EK 300 IEM G3 or equivalent
24. Microphone, 4 pcs
24.1. Short shotgun interference tube microphone should be suitable for film, radio,
television, outside broadcast applications.
24.2. Microphone must meet at least following technical requirements:
24.2.1. Frequency response 40 - 20000 Hz;
24.2.2. Transducer principle: RF condenser microphone;
24.2.3. Pick-up pattern: super-cardioid/lobar;
24.2.4. Output Connectors: XLR 3-pin male;
24.2.5. Nominal impedance: 25 Ω;
24.2.6. Maximum sound pressure level: 130 dB;
24.2.7. Phantom Power 48v;
Example type: Sennheiser MKH 416-P48U3 or equivalent
25. Microphone windshield, 4 pcs
25.1. Microphone windshield should be lightweight, robust and simple to use and has a
permanently mounted high quality fur wind cover.
25.2. Must be equipped with hand grip made from Kraton rubber with soft gel inserts.
25.3. Microphone windshield should be compatible with offered microphone.
25.4. Boom pole mount: 3/8 inch.
25.5. Length not more than 490 mm.
25.6. No bayonets, screws or fiddly microphone holders to wrestle with.
25.7. Possibility quick and easy to switch microphones.
Example type: Audio-Technica BPZ-XL or equivalent
26. Stereo analogue source selector/mixer, 1 pc
26.1. Stereo analogue source selector/mixer must meet at least following features and
technical requirements:
26.1.1. Must be able to produces a stereo analogue audio output from 10 selectable stereo
analogue sources;
26.1.2. At least 10 illuminated front panel push-buttons, which select and indicate the
current channel selection;
26.1.3. Individual channel gain controls.
26.1.4. Mix mode available.
26.1.5. Optional channel selection through
26.1.6. Remote control.
26.1.7. Front panel selection Inhibit.
26.1.8. Headphone monitoring of output.
26.1.9. Simultaneous routing of GPIO with audio
26.1.10. Inputs:
26.1.10.1. At least 4 x XLR 3 pin female (2 x stereo) (balanced, can be unbalanced);
26.1.10.2. At least 2 x 25 way D-type socket (female) (4 stereo balanced channels
on each);
26.1.11. Outputs:
26.1.11.1. At least 2 x XLR 3 pin male (stereo balanced, can be unbalanced);
26.1.12. Remote start I/O: 25 way D-type plug (male);
26.1.13. Remote select/switch inputs: 25 way D-type socket (female);
Lapa 28 no 84
26.1.14. Status outputs: 25 way D-type socket (female);
Example type: SONIFEX RB-SS10 or equivalent
27. Shotgun microphone, 4 pcs
27.1. Shotgun microphone must meet at least following features and technical
requirements:
27.1.1. Super-cardioid/lobar pick-up pattern;
27.1.2. Undistorted off-axis sound;
27.1.3. Transformerless and fully floating balanced output;
27.1.4. Rugged metal housing;
27.1.5. Non-reflective coating;
27.1.6. Extremely weather-proof;
27.1.7. Must be suitable for camera mounting;
27.1.8. Possibility to convert to digital microphone;
27.1.9. Transducer principle: RF condenser microphone;
27.1.10. Frequency response: 50 - 25000 Hz;
27.1.11. Audio output: XLR-3M balanced;
27.1.12. Sensitivity: -24 dBV/Pa;
27.1.13. Phantom powering: 48 V +/- 4 V;
27.1.14. SPL: 129 dB;
Example type: SENNHEISER MKH 8060 or equivalent
28. Modular windshield, 4 pcs
28.1. Modular windshield must meet at least following features and technical
requirements:
28.1.1. Total windshield length: not more than 280 mm;
28.1.2. Height of windshield: not more than 100mm
28.1.3. Windjammer fur length: not more than 40mm
28.1.4. Windjammer fur colour: grey;
28.1.5. Microphone connector: MZL;
28.1.6. Max wind-noise attenuation: 50 dB;
28.1.7. Windshield basket must completely surround the microphone and its connector
and provide not less than 30dB of wind noise attenuation;
28.1.8. Windjammer must be made from high quality synthetic fur covers, designed to fit
perfectly over the Modular Windshield;
28.1.9. Windshield must be supplied in full set and be compatible with 19mm
diameter/175mm length microphone;
Example type: Rycote MODULAR WINDSHIELD 1 - MZL KIT or equivalent
29. Boundary layer microphone, 4 pcs
29.1. Boundary layer microphone must meet at least following features and technical
requirements:
29.1.1. Must have low profile for inconspicuous placement on the stage floor;
29.1.2. Must have rugged housing to withstand the rigors of the stage;
29.1.3. Audio frequency bandwidth: 50-18 kHz;
29.1.4. Sensitivity: 22 mV/Pa;
29.1.5. Equivalent noise level: 22 dB(A);
29.1.6. Signal to noise : 72 dB(A);
29.1.7. Load impedance: 2000 Ohms;
Lapa 29 no 84
29.1.8. Color: black;
29.1.9. Powering interface: 12 to 48 V;
Example type: AKG PCC160 or equivalent
30. Matched stereo microphones set, 2 pcs
30.1. Stereo microphones set must be comprised of at least following components:
30.1.1. Matched stereo microphone, quantity: two (2);
30.1.2. Windscreen, quantity: two (2);
30.1.3. Swivel mount with clamp, quantity: two (2);
30.1.4. Case for microphones and accessories, quantity: two (2);
30.2. Technical requirements for matched stereo microphone pair:
30.2.1. Polar pattern: omnidirectional;
30.2.2. Frequency response: 20 Hz - 20 kHz;
30.2.3. Maximum sound pressure level: 140 dB;
30.2.4. Signal to noise ratio: 70 dB;
30.2.5. Sensitivity: 12 mV/Pa (at 1 kHz into 1 kOhm)
30.2.6. Output impedance: 50 Ohms;
30.2.7. Supply voltage: 48 V;
30.2.8. Connector: XLR;
Example type: NEUMANN KM 183 MT STEREOSET or equivalent
31. Matched stereo microphones set, 4 pcs
31.1. Stereo microphones set must be comprised of at least following components:
31.1.1. Matched stereo microphone, quantity: two (2);
31.1.2. Windscreen, quantity: two (2);
31.1.3. Swivel mount with clamp, quantity: two (2);
31.1.4. Case for microphones and accessories, quantity: two (2);
31.2. Technical requirements for matched stereo microphone pair:
31.2.1. Polar pattern: cardioid;
31.2.2. Frequency response: 20 Hz - 20 kHz;
31.2.3. Maximum sound pressure level: 138 dB;
31.2.4. Signal to noise ratio: 72 dB;
31.2.5. Sensitivity: 15 mV/Pa (at 1 kHz into 1 kOhm)
31.2.6. Output impedance: 50 Ohms;
31.2.7. Supply voltage: 48 V;
31.2.8. Connector: XLR;
Example type: NEUMANN KM 184 MT STEREOSET or equivalent
32. Shotgun microphone, 2 pcs
32.1. Stereo shotgun microphone microphones set must be comprised of at least following
components:
32.1.1. Must be designed for broadcasters, videographers and sound recordists use;
32.1.2. Must be suitable for camera-mount use;
32.1.3. Independent line-cardioid and figure-of-eight condenser elements;
32.1.4. Switchable low-frequency roll-off;
32.1.5. Switch selection of non-matrixed M-S mode and two internally-matrixed left/right
stereo modes;
32.1.6. Polar patterns: line-cardioid, figure-of-eight;
32.1.7. Frequency response: 40 Hz - 20 kHz;
Lapa 30 no 84
32.1.8. Impedance: 200 ohms;
32.1.9. Low frequency roll-off: 80 Hz, 12 dB/octave;
32.1.10. Connector: XLR-5M;
32.1.11. Maximum input sound level:
32.1.11.1. Mid: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.;
32.1.11.2. Side: 127 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.;
32.1.11.3. LR Stereo: 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
Example type: AUDIO-TECHNICA BP4029 or equivalent
33. Microphone stand, 8 pcs
33.1. Microphone floor stand should offer sturdy support for live sound and recording
applications;
33.2. 1-piece telescopic boom arm;
33.3. Boom arm clamping: wing nut;
33.4. Boom arm length not less than 805 mm;
33.5. Stand minimal height not more than 925 mm;
33.6. Stand maximal height not less than 1630 mm;
33.7. Stand and boom arm should be made from steel;
33.8. Threaded connector: 3/8";
33.9. Legs: socket with foldable legs;
33.10. Color: black;
33.11. Weight not more than 3.1 kg;
Example type: K AND M 210/6 or equivalent
34. Microphone stand, 4 pcs
34.1. Low design microphone stand must have short and heavy foldable legs for maximum
stability;
34.2. At least 2-piece telescopic boom arm;
34.3. Boom arm clamping: wing nut;
34.4. Boom arm minimal length not more than 425mm;
34.5. Boom arm maximal length not less than 725mm;
34.6. Stand height not more than 280mm;
34.7. Stand and boom arm should be made from steel;
34.8. Threaded connector: 3/8";
34.9. Color: black;
34.10. Weight not more than 3 kg;
Example type: K AND M 25950 or equivalent
35. Stereo professional headphones, 3 pcs
35.1. Large diaphragm foldable headphone should be designed for professional studio and
live/broadcast applications.
35.2. Headphone type: dynamic, closed.
35.3. Driver size not less than 40mm.
35.4. Frequency Response: 10 Hz - 20 kHz.
35.5. Impedance: 63 Ohms.
35.6. Sensitivity: 106 dB/W/m
35.7. Connector: stereo unimatch plug 1/4" and 1/8".
35.8. Cable length not less 2.9m.
Lapa 31 no 84
Example type: SONY MDR-7506 or equivalent
36. Audio cable on drum, 2 pcs
36.1. Professional balanced audio cable length at least 50m.
36.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
36.3. Connectors: XLR 3pin male, XLR 3pin female.
36.4. Cable with connectors should be mounted on compatible drum.
37. Audio cable, 4 pcs
37.1. Professional balanced audio cable length at least 30m.
37.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
37.3. Connectors: XLR 3pin male, XLR 3pin female.
38. Audio cable, 4 pcs
38.1. Professional balanced audio cable length at least 20m.
38.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
38.3. Connectors: XLR 3pin male, XLR 3pin female.
39. Audio cable, 10 pcs
39.1. Professional balanced audio cable length at least 10m.
39.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
39.3. Connectors: XLR 3pin male, XLR 3pin female.
40. Audio cable, 10 pcs
40.1. Professional balanced audio cable length at least 5m.
40.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
40.3. 1st cable end: XLR 3pin male.
40.4. 2nd cable end: XLR 3pin female.
41. Audio cable, 40 pcs
41.1. Professional balanced audio cable length at least 1.5m.
41.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
41.3. 1st cable end: XLR 3pin male.
41.4. 2nd cable end: XLR 3pin female.
42. Audio cable on drum, 6 pcs
42.1. Professional balanced audio cable length at least 100m.
42.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
42.3. 1st cable end: XLR 3pin male.
42.4. 2nd cable end: XLR 3pin female.
42.5. Cable with connectors should be mounted on compatible drum.
43. Double audio cable on drum, 2 pcs
43.1. Professional balanced audio cable length at least 100m.
43.2. Cable outside diameter not more than 6.2mm.
43.3. 1st cable end: 2 x XLR 3-pin male;
43.4. 2nd cable end: 2 x XLR 3-pin female;
43.5. Number of cores: stereo pair on separate cables;
43.6. Cable with connectors should be mounted on compatible drum.
44. Breakout box with audio multicore cable, 1 pc
Lapa 32 no 84
44.1. Breakout box with multicore audio cable must meet at least following technical
requirements:
44.1.1. Breakout box: 4 x XLR 3-pin male connectors;
44.1.2. 2nd cable end: 4 x XLR 3-pin female;
44.1.3. Multicore cable must have at least 4 x individually shielded cores;
44.1.4. Length not less than 100m;
44.1.5. Cable must be supplied with compatible drum;
45.
Multicore audio cable, 1 pc
45.1. Multicore audio cable must meet at least following technical requirements:
45.1.1. 1st cable end: 2 x XLR 3-pin male and 10 x XLR 3-pin female;
45.1.2. 2nd cable end: Siemens multipin connector for OB Van connectivity;
45.1.3. Multicore cable must have at least 12 x individually shielded cores;
45.1.4. Length not less than 30m;
45.1.5. Cable must be supplied with compatible drum;
46. Multicore cable with junction box, 1 pc
46.1. Junction box with multicore audio cable must meet at least following technical
requirements:
46.1.1. Junction box;
46.1.2. 2nd cable end: Siemens multipin connector for OB Van connectivity;
46.1.3. Multicore cable must have at least twelve (12) individually shielded cores;
46.1.4. Length not less than 30m;
47. Intercom system components set
47.1. Extension of Purchaser’s existing Intercom systems must provide the following
functionality in OB-Van to be built:
47.1.1. must allow continuous listening of Director’s and Mixer Assistant’s commands
and two-way communication with at least the following crew members:
47.1.1.1. Cameramen;
47.1.1.2. at least four (4) Production Assistants (with wireless belt-pack);
47.1.1.3. Sound Engineer;
47.1.1.4. Video Engineer (Shader);
47.1.1.5. Technicians at Live Stand-up positions (with radio belt-pack)
47.1.2. must allow Director and Mixer Assistant momentary in-ear communications to
following crew members:
47.1.2.1. at least two (2) Presenters in Pavilion (each Presenter separately);
47.1.2.2. at least one (1) Reporter at Live Stand-up position;
47.1.2.3. Must allow instant two-way communication between Director and the
crew members.
47.1.3. Extension of Purchaser’s existing operational communications systems must
include following devices:
47.1.3.1. Riedel CPU-128F G2 controller card with fiber connection, quantity: one
(1);
47.1.3.2. Riedel AIO-108 G2 SET analog client card, quantity: two (2);
47.1.3.3. Riedel ART-Z-ASM-G2 Synchronization module, quantity: one (1);
47.1.3.4. Riedel WB-2 wireless belt pack, quantity: four (4);
47.1.3.5. ClearCom CC-26K-X4 Single-ear headset with dynamic microphone,
quantity: eight (8);
47.1.3.6. Riedel RB-2300 rechargeable battery for wireless belt pack, quantity: eight
(8);
Lapa 33 no 84
47.1.3.7. Riedel CC-8 System controller for wireless belt pack systems, quantity:
one (1);
47.1.3.8. Riedel CA-6 cell antenna, quantity: two (2);
47.1.3.9. Riedel BC-6000 6x battery charger, quantity: one (1);
47.1.3.10. Riedel RIFACE
Radio Interface, Semi Duplex +Install Kit,
quantity: one (1);
47.1.3.11. Riedel GM360
UHF Motorola Base station Radio for RiFace,
quantity: two (2);
47.1.3.12. Riedel FSAUHF RIFACE FIXED ANTENNA UHF
Antenna for
fixed installation; without cable / mounting, quantity: two (2);
47.1.3.13. Riedel ANTKA NN10 RIFACE ANTENNA CABLE
RiFace
Antenna Cable, quantity: two (2);
47.1.3.14. Riedel GP340
UHF
16
CHANNEL
MOTOROLA
MDH25RDC9AN3AE, two-way radio solution for professionals,
quantity: four (4);
47.1.3.15. MOTOROLA MDRMN4018 Lightweight headset with PTT, quantity:
four (4);
47.1.3.16. Riedel GPSERIES 6 WAY CHARGER WPLN4189A
6-way
charger for Motorola GP(new) series / GP340 / GP344 / GP388, quantity:
one (1);
47.1.3.17. ClearCom AB-120 Commentator/translation console: On-air announcer
box, no 4-wire interface, no 48V phantom power, quantity: two (2);
47.1.3.18. BEYERDYNAMIC DT 290 MK II Headset, with dynamic microphone,
quantity: two (2);
47.1.3.19. BEYERDYNAMIC K 190.00 - 1.5 M Connecting cable, quantity: two
(2);
47.1.3.20. NEUTRIK NC6MXX-B XLR Cable Connectors XX-Series, quantity:
two (2);
47.1.3.21. ClearCom CCI-22 2 Ch. Partyline Module: 2-wire Clear-Com/RTS dual
party-line interface, quantity: three (3);
47.1.3.22. ClearCom FOR-22 2 Ch. 4wire/2 way transmitter Balanced module: 4wire/two-way radio dual interface module, one (1);
47.1.3.23. ClearCom IMF-3 3RU interface module frame excluding PSU: IMF-3
interface module frame 3RU, one (1);
47.1.3.24. ClearCom 820079Z IMF-3 or 102 blank cover kit: Blank cover kit
includes front and rear blanking plates and fixing, quantity: seven (7);
47.1.3.25. ClearCom PSU-101 1RU PSU for IMF-3 interface frame: PSU-101
power supply for the IMF-3. Includes cable, one (1);
47.1.3.26. Sonifex RB-PMX4 10 Input, 4 Output Analogue Pre-set Mixer,
quantity: one (1);
47.1.3.27. Sonifex RB-DA6RG 6 Way Stereo Distribution Amplifier With RJ45
Connectors & Output Gain Control, quantity: one (1);
47.1.3.28. CAT5 Cable with drum 100m, quantity: two (2);
47.1.3.29. 40m optical cable on drum, quantity: one (1);
Example type: Riedel Artist and accessories
48. Camera system set
48.1. The tenderer must integrate and configure already existing Latvian Television’s
cameras system:
48.1.1. SONY PMW-350, quantity: four (4);
48.1.2. SONY CA-TX70F, quantity: seven (7);
Lapa 34 no 84
48.1.3. SONY PMW-400, quantity: three (3);
48.1.4. SONY CBK-CE01, quantity: seven (7);
48.1.5. SONY RCP-1500, quantity: seven (7);
48.1.6. SONY HXCU-100, quantity: four (4);
48.1.7. HXCU-TX70F, quantity: three (3);
48.1.8. 10m cable between OCP and Base Station, quantity: seven (7);
48.2. The tenderer must offer following equipment for use with existing Latvian
Television’s cameras system:
48.2.1. Litepanels SOLA ENG Daylight Fresnel – on camera light, quantity: four (4);
48.2.2. Rycote 033032 – 12 cm standard hole softie, quantity: four (4);
48.2.3. PAG 9702V - Cube Charger (4 x V-Mount / iPC), quantity: four (4);
48.2.4. PAG 9303 - 14.8V 6.5Ah battery, quantity: twenty four (24);
48.2.5. CAMRADE PMW 350 K/L - camera cover, quantity: four (4);
48.2.6. AKG C 417 PP - microphone, quantity: eight (8);
48.2.7. AKG D 230 - reporter‘s microphone, quantity: eight (8);
48.2.8. CAMRADE CAMBAG 650 - camera bag, quantity: four (4);
48.2.9. SENNHEISER EK 3241 B - diversity receiver, quantity: four (4);
48.2.10. SENNHEISER GA 3041-15 - Sony adaptor kit, quantity: four (4);
48.2.11. SENNHEISER SKP 3000-U-B - plug-on transmitter, quantity: four (4);
49. Camera system set
49.1. The camera head shall consist of two distinct units;
49.2. The base station shall offer a docking functionality;
49.3. Triax and Fiber transmission must be possible in all 1.5G and 3G video formats
without conversion with one compact 19”/2RU base station;
49.4. Triax and Fiber transmission must offer an uncompromised 10 bit low latency digital
signal transmission for all HD signal formats up to 1080p50/60;
49.5. Packetized Video over Ethernet modules for input/output shall be available to
replace at least the Modular I/O systems and support for SMPTE 2022-6 streaming
will be included;
49.6. Triax transmission must be possible for more than 1500 meters using 14.mm / 0.55”
diameter Triax cables and it must be possible to use dark Fiber infrastructure for
extended cable length;
49.7. The cameras must be available with different feature sets and price points but with
an identical hardware and short term and long term software upgrade paths;
49.8. The cameras must offer a software upgrade path the 3G;
49.9. The camera must offer exactly the same sensitivity for all formats with the same field
or frame rate;
49.10. The camera must offer 800% of dynamic range in all the video formats;
49.11. Camera systems must meet following requirements:
49.11.1. Supports at least following video standard:
49.11.1.1. 720p (50/59.94 Hz), 1080i (50/59.94 Hz);
49.11.2. Supports at least following video interface standard:
49.11.2.1. SMPTE 292M (1,485Gb/s);
49.11.3. pick-up device: 3x 2/3", fully digital imagers and global shutter behavior;
49.11.4. effective picture elements: 1920x1080;
49.11.5. lens mount: 2/3" Bayonet;
49.11.6. Optical System: f1.4 beam splitting prism
49.11.7. 2 Remote controllable optical filters:
49.11.7.1. ND: Clear, 1/4, 1/16, 1/64.
49.11.7.2. Effect: Clear, Star 4p, soft focus
49.11.8. Electronic color temperature: 3200K, 5600K, 7500K, AW1, AW2, CFL, AWC
Lapa 35 no 84
49.11.9. Shutter speeds: Lighting control 50/60 Hz and exposure control speeds of
1/200, 1/500, 1/1000.
49.11.10. Sensitivity: f12.0 at 2000 lux, video level set to 100 IRE with a 89.9%
reflectance gray scale chart illuminated with a color temperature of 3200ºK and
a 2000 lux illumination level measured in 1080p50, 1080i50 and 720p50 (f11.0
in 59.94 Hz)
49.11.11. Sensitivity: f18.0 at 2000 lux, video level set to 100 IRE with a 89.9%
reflectance gray scale chart illuminated with a color temperature of 3200ºK and
a 2000 lux illumination level measured in 1080PsF25 (f16.0 in 29.97 Hz)
49.11.12. Signal-to-Noise ratio (HD): 60dB typical, Camera conditions: Gamma Off,
DTL Off, Masking Off, Chroma Off, DNR on, white balanced with 3200K
lighting; measured with Rohde & Schwarz meter set for LPF: 30MHz, HPF:
100KHz.
49.11.13. Depth of Modulation shall be: 60% (16:9)
49.11.14. Digital resolution: Floating point A/D-conversion with at least 16 bit
performance and with 34 bit processing in RGB
49.11.15. Registration accuracy: All areas 0.05%, excluding lens errors
49.11.16. Power supply: 115/230V AC ±15% 47-63Hz
49.11.17. Operating temperature: base station 0 to +45º C, camera head; -20 to +45º C
49.12. Camera system set must be comprised of at least following components:
49.12.1. Grass Valley LDX 80 Première head - Supporting 1080i and 720p formats,
quantity: four (4);
49.12.2. Grass Valley LDX 5640/00 3G, Triax LDX Adapter - Fischer, quantity: four (4);
49.12.3. Grass Valley EC 270, EyeCatcher 270 - 2.7-inch - LCD Color Ocular
Viewfinder", quantity: four (4);
49.12.4. Grass Valley EC 744/00, EyeCatcher 744 - 7.4-inch - OLED Color ViewfinderIncluding short studio hood, quantity: four (4);
49.12.5. Grass Valley LDK 6992/12, Sunhood - For 7" and 7.4" color viewfinder - Long
closed, quantity: four (4);
49.12.6. Grass Valley XCU 4250/00 XCU Elite - Triax Fischer - Including XCU Cradle
- Support all 1.5G video formats, quantity: four (4);
49.12.7. Grass Valley LDK 4640/20, OCP 400 Control Panel, quantity: four (4);
49.12.8. Grass Valley LDK 5903/00, AC power supply - 45 Watt - 12V DC - For
OCP/MCP powering - For LDX Compact powering, quantity: four (4);
49.12.9. Grass Valley MCP 450, Master Control PC MCP 450 (power supply included) ,
quantity: one (1);
49.12.10. Grass Valley LDK 5240/00, Ethernet switch - 16 ports - 1RU / 19" model,
quantity: one (1);
49.12.11. Grass Valley LDK 5031/10 Tripod adapter plate - For all portable cameras,
quantity: four (4);
49.12.12. Grass Valley LDK 8111/37, Headset - Double muff, quantity: four (4);
49.12.13. Grass Valley LDK 8111/51, Headset - Single muff, quantity: four (4);
49.13. Warranty: at least two (2) years as of handover of the camcorder to the Purchaser.
49.14. Conditions of maintenance service must be divided in two categories depending of
the nature of the failure:
49.14.1. conditions in case of critical failures;
49.14.2. conditions in case of other failures;
49.15. “Critical Failure” in context of maintenance service means the failure of the device
covered by service agreement in which case the failure causes complete loss of
service or unacceptable degradation of service and the same functionality and
service quality is impossible to gain with redundant device or by workflow
arrangements.
Lapa 36 no 84
49.16. In case of critical failure the Tenderer must offer to the Purchaser:
49.16.1. answering to technical questions posed in Purchaser’s e-mail next calendar day
at the latest as of receiving the e-mail;
49.16.2. user support via Grass Valley call center from technical support specialist
twenty-four (24) hours a day, seven (7) days a week and ascertainment of
possible cause of failure by phone and determination whether the whole device
or it’s components have to be sent into repair;
49.16.3. sending functional replacement hardware component with Tenderer’s expense
for the repair period within at least twenty four (24) hours as of next working
day from failure notice if the failure is removable by on-site hardware
replacement (in Purchaser’s premises);
49.16.4. reparation of affected device or it’s components with Tenderer’s expense;
49.17. In case of other failures the Tenderer must offer to the Purchaser:
49.17.1. answering to technical questions posed in Purchaser’s e-mail within three (3)
calendar days at the latest as of receiving the e-mail;
49.17.2. user support via Grass Valley call center from technical support specialist nine
(9) hours a day, five (5) working days a week and ascertainment of possible
cause of failure by phone and determination whether the whole device or its
components have to be sent into repair;
49.17.3. sending functional replacement hardware component with Tenderer’s expense
for the repair period within at least twenty four (24) hours as of receiving the
affected device sent by the Purchaser if the failure is removable by on-site
hardware replacement;
49.17.4. reparation of affected device or it’s components with Tenderer’s expense;
49.17.5. software updates free of charge;
49.17.6. automated notification of Purchaser about downloadable software updates.
Example type: Grass Valley LDX 80 Première or equivalent
50. Triax cable, 7 pcs
50.1. Cable should be assembled with high quality FISCHER connector’s compatible with
offered cameras system.
50.2. 1st cable end: straight plug.
50.3. 2nd cable end: cable receptacle.
50.4. Diameter of cable not more than 8,5 mm
50.5. Cable length at least 100m.
51. Triax cable, 7 pcs
51.1. Cable should be assembled with high quality FISCHER connector’s compatible with
offered cameras system.
51.2. 1st cable end: straight plug.
51.3. 2nd cable end: cable receptacle.
51.4. Diameter of cable not more than 8.5mm.
51.5. Cable length at least 200m.
52. Video camera lens, 2 pcs
52.1. Video camera lens must meet at least following features and technical requirements:
52.1.1. Object Image Format 2/3 inch;
52.1.2. Zoom ration not less than 14x;
52.1.3. Built-in extender 2x;
52.1.4. Focal range 4.3 ~ 60mm;
52.1.5. Minimum object distance 0.30m;
Lapa 37 no 84
52.1.6. Switchable between 16:9 and 4:3;
52.1.7. Manual/servo zoom and manual focus;
52.1.8. Should be supplied with compatible UV filter;
Example type: Canon HJ14EX4.3B IRSE or equivalent
53. Video camera lens, 2 pcs
53.1. Video camera lens must meet at least following features and technical requirements:
53.1.1. Object Image Format 2/3 inch;
53.1.2. Zoom ration not less than 22x;
53.1.3. Built-in extender 2x;
53.1.4. Focal range 7.6 ~ 168mm;
53.1.5. Minimum object distance 0.80m;
53.1.6. Switchable between 16:9 and 4:3;
53.1.7. Angle of view not less than 65°;
53.1.8. Manual/servo zoom and manual focus;
53.1.9. Should be supplied with compatible UV filter;
Example type: Canon KJ22EX7.6B IRSE or equivalent
54. Video camera lens, 1 pc
54.1. Video camera lens must meet at least following features and technical requirements:
54.1.1. Object Image Format 2/3 inch;
54.1.2. Zoom ration not less than 17x;
54.1.3. Built-in extender 2x;
54.1.4. Focal range 7.7 ~ 131mm;
54.1.5. Minimum object distance 0.60m;
54.1.6. Manual/servo zoom and manual focus;
54.1.7. Should be supplied with compatible UV filter;
Example type: Canon KJ17EX7.7B IRSE or equivalent
55. Semi servo kit, 7 pcs
55.1. Semi-servo (manual/servo) controller kit should be compatible with offered 22x, 17x,
14x lenses.
55.2. The kit should include: flex focus module, flex cable, flex focus controller, and
digital servo zoom demand.
Example type: Canon MS-210D or equivalent
56. Tripod system, 4 pcs
56.1. Tripod system set must be comprised of at least following components:
56.1.1. Fluid head, quantity: one (1);
56.1.2. Right telescopic pan bar, quantity: one (1);
56.1.3. Left telescopic pan bar, quantity: one (1);
56.1.4. Carbon fiber tripod, quantity: one (1);
56.1.5. Ground spreader, quantity: one (1);
56.1.6. Tripod cover, quantity: one (1);
56.1.7. Fluid head requirements:
56.1.8. Maximum payload at least 18 kg;
56.1.9. Tilt range not worse than +90º /-70º;
56.1.10. Side range – 120 mm;
Lapa 38 no 84
56.1.11. At least 16 counterbalance steps;
56.1.12. At least 7 horizontal and vertical grades of drag;
56.1.13. Head fitting: 100 mm;
56.1.14. Fluid head should be supplied with two pan bars and quick release plate;
56.1.15. Weight not more than 3.3 kg;
56.2. Carbon fiber tripod requirements:
56.2.1. Payload at least 95 kg;
56.2.2. Carbon fiber construction;
56.2.3. At least 2 leg stages;
56.2.4. Maximum height range at least 155 cm;
56.2.5. Minimum height not more than 46 cm;
56.2.6. Transport length not more than 70 cm;
56.2.7. Weight not more than 2.6 kg;
56.2.8. Should be supplied with ground spreader;
Example type: SACHTLER SYSTEM 18 S1 ENG 2 CF or equivalent
57. Tripod dolly, 2 pcs
57.1. Payload at least 95 kg.
57.2. Wheel diameter not less than 100mm.
57.3. Must have foot-operated brakes and adjustable cable guards.
57.4. Dolly should be compatible with offered tripod system.
Example type: SACHTLER DOLLY S or equivalent
58. Video switcher, 1 set
58.1. Video switcher must meet following requirements:
58.1.1. At least 24 Input 2 M/E rack frame processing engine;
58.1.2. At least 24 source button 2 M/E panel;
58.1.3. Multi-Definition support for at least of following formats: 525, 625, 1080i 50,
1080i 59.94, 720P 50, 720P 59.94, 1080pSF 23.98, 1080pSF 25, , 1080pSF 29.97;
58.1.4. Dual multiviewer with not less than 16 Internal/external source display each and
at least 25 Layouts with tally;
58.1.5. Up to 2.5 MultiLevel effects system (M/E) or 2 M/E with 4 MiniMEs;
58.1.6. At least 4 keyers with Luma/Linear/Chroma or DVE keying abilities per M/E;
58.1.7. At least 2 floating chroma keyers with super fine keying quality;
58.1.8. At least 4 channel animation store with 8 GB of memory and media manager Web
UI;
58.1.9. At least 6 format scalar and frame sync (0 with 8 Channels of DVE enabled);
58.1.10. At least 4 channel floating 2D DVE for 2D Picture in picture boxes or 2D DVE
transitions;
58.1.11. At least 1 pattern generator and 1 complex wash generator per M/E;
58.1.12. At least 10 outputs: 8 assignable HD/SD-SDI, 1 PGM HD/SD-SDI, 1 PV
HD/SD-SD;
58.1.13. At least 34 GPIO connections each assignable to GPI or GPO function;
58.1.14. At least 34 Tally connections;
58.1.15. Chassis height not more than 2RU;
Example type: ROSS VIDEO Carbonite 2S or equivalent
59. Video router
59.1. The tenderer must integrate and configure already existing Purchaser’s video router.
Lapa 39 no 84
59.2. Purchaser’s existing video router comprised of following components:
59.2.1. Imagine Communication PM-FR-5, quantity: one (1);
59.2.2. Imagine Communication PM-72X64-3G5 , quantity: two (2);
59.2.3. Imagine Communication PT-HSRAEC-OM, quantity: two (2);
59.2.4. Imagine Communication PT-PS, quantity: one (1);
59.2.5. Imagine Communication PT-RES, quantity: one (1);
59.2.6. Imagine Communication PM-HSR-OBG+, quantity: six (6);
59.2.7. Imagine Communication PM-HSR8C-IBG, quantity: six (6);
59.2.8. Imagine Communication PT-BLANK-1BP, quantity: four (4);
59.2.9. Imagine Communication PM-HSR-OBG+, quantity: six (6);
59.2.10. Imagine Communication RCP-16LCD, quantity: five (5);
59.2.11. Imagine Communication RCP-48LCD-OLED, quantity: one (1);
59.2.12. Imagine Communication PX-SXP-16X3, quantity: one (1);
59.2.13. Imagine Communication NAVIGATOR-DEV, quantity: one (1);
Example type: Imagine Communication Platinum MX 5RU or equivalent
60. Blu-ray and DVD recorder, 1 pc
60.1. Recorder should allow users to create standard Blu-ray high-definition discs or
common DVDs from a large variety of high definition content sources without the
need to utilize complex software or IT hardware.
60.2. At least 500GB integrated hard drive for content ingest, storage and manipulation.
60.3. Recorder must have SDHC card reader with support for QuickTime .mov files.
60.4. Recorder must have RS-232C terminal for external control via a PC.
60.5. Support of at least following formats:
60.5.1. Video - MPEG-2TS, MPEG-2PS, H.264 AVC (MPEG-4), JPEG (still);
60.5.2. Import to HDD - MOV, AVCHD, HDV, DV, JPEG, BDAV, BDMV, DVD-Video
/ VR, Everio backup disc;
60.5.3. Direct recording from AUX to BD/DVD - HD-SDI, SD-SDI, HDV (iLink), DV
(iLink), S-Video / Video (L1);
60.6. Support of at least following record modes:
60.6.1. MPEG-2 TS – DR;
60.6.2. H.261 (MPEG-4 AVC) - AF, AN, AL, AE;
60.6.3. MPEG-2 PS - XP, SP, LP, EP, FR;
60.7. Support of at least following recordable media:
60.7.1. Blu-ray Disc - BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL);
60.7.2. DVD - DVD-R (SL/DL), DVD-RW;
60.7.3. SD card (still) - SDHC, SD;
60.8. At least one (1) HD-SDI video input and one (1) HD-SDI output.
60.9. At least one (1) composite video input and one (1) output.
60.10. At least one (1) IEEE1394 input.
60.11. At least one (1) HDMI output (19-pin type A).
60.12. At least one (1) component video output.
60.13. At least one (1) RC-232C terminal.
60.14. Recorder must be supplied with compatible rack-mount adapter.
Example type: JVC SR-HD2500EU or equivalent
61. Analog to SDI video converter, 1 pc
61.1. Converter must be able to convert from analog video in HD/SD component, NTSC,
PAL or S-Video to SDI video, with the choice to embed SDI audio from balanced
AES/EBU or analog audio inputs.
Lapa 40 no 84
61.2. SDI Video Output must automatically matches the SD and HD video input.
61.3. Support of component SD/HD, NTSC, PAL and S-Video analog video inputs.
61.4. At least two (2) channels of professional balanced analog audio with standard 1/4
inch jack connections.
61.5. At least two (2) channels of professional balanced digital with standard 1/4 inch jack
connections.
61.6. At least two (2) reclocked SDI outputs.
61.7. At least one (1) USB 2.0 port.
61.8. Support of at least following SD formats: 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL.
61.9. Support of at least following HD formats: 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p30.
61.10. Support of at least following analog formats: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC,
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98,
1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30.
61.11. SDI color precision: 4:2:2.
Example type: Blackmagic Design Mini Converter Heavy Duty Analog to SDI or equivalent
62. Replay system, 1 set
62.1. Replay system must meet following requirements:
62.1.1. System shall play different compression formats back-to-back with no delay
between clips;
62.1.2. SD and HD clips
62.1.3. 720p/1080i
62.1.4. DV/MPEG-2/AVC-Intra/DNxHD
62.1.5. System shall support Instant replay capability of a recorded channel within less than
half of 1 second
62.1.6. System shall have multiple SDI outputs per channel:
62.1.7. SDI on-air output
62.1.8. SDI monitor output shall support on-screen display data that can be positioned and
select any of the following choices62.1.9. Channel Name
62.1.10. Clip name
62.1.11. Current timecode
62.1.12. Timecode count down
62.1.13. Audio metering
62.1.14. Elapsed time
62.1.15. Shuttle speed
62.1.16. Keywords
62.1.17. Remaining storage time
62.1.18. System shall have a built-in VGA multi-viewer for all channels
62.1.19. VGA monitor output shall on-screen display data that can be positioned and select
any of the following choices
62.1.20. Channel Name
62.1.21. Clip name
62.1.22. Current timecode
62.1.23. Timecode count down
62.1.24. Audio metering
62.1.25. Elapsed time
62.1.26. Shuttle speed
62.1.27. Keywords
Lapa 41 no 84
62.1.28.
62.1.29.
62.1.30.
62.1.31.
62.1.32.
Remaining storage time
System shall have built-in mix effects on each channel:
Mix Effects shall support Video dissolves/fades and audio cross fades
Use of such effects shall not affect the overall channel count of the system
System shall support mix effects for playlists in replay application for each
channel
62.1.33. System shall support two (2) Multicam licenses enabling:
62.1.33.1. 3 Input Multicam on a single K2 channel
62.1.33.2. Support for AVC-I, DNxHD, and DVCPro-HD
62.1.33.3. Server shall have an embedded OS on mSATA solid state device and
controller embedded OS on CompactFlash
62.1.33.4. Server in standalone configuration shall have 12 internal SAS hard disk
drives
62.1.33.5. System shall have the ability to import/export formats as MXF OP1a,
SMPTE 360M (GXF), or QuickTime through standard USB 2.0/3.0 and
Gigabit Ethernet connectivity
62.1.33.6. System shall have a file system with the ability to present QuickTime
reference files
62.1.33.7. Data bridge server for SAN configurations shall support 10 Gigabit
Ethernet with iSCSI or 8Gb Fibre Channel connection to SAN shared
storage
62.1.33.8. Data bridge server for SAN configurations shall support 64 bit file system
and 64 bit operating system
62.1.33.9. System Control Panel shall have tactile, tri-color buttons
62.1.33.10. System Control Panel shall have a full color LCD touch panel of at least
178 mm (7 in.) screen
62.1.33.11. System Replay application shall have the ability to be operated with
control panel as well as keyboard and mouse
62.1.34. Control interface must meet following requirements:
62.1.34.1. Panel shall have 23 tactile, full color spectrum buttons comprising 43
functions with shift
62.1.34.2. Panel shall have Grass Valley Karrera switcher T-Bar, full range variable
-1000 to +1000 speed
62.1.34.3. Panel shall have a control jog knob of 60 mm, rubber encased with fast jog
mode up to 50X
62.1.34.4. Panel shall have a LCD touch panel of 213 mm (8.4 in.) screen, 800x600
resolution, resistive touch, gesture control enhanced
62.1.34.5. Panel shall have 2 each Gigabit Ethernet networking ports for system
control
62.1.34.6. Panel shall have 4 each USB 2.0 500mA connectors
62.1.34.7. Panel shall have 2 each USB 3.0 900mA connectors
62.1.34.8. Panel shall have 2 Display ports with dual support for application
monitoring
62.1.34.9. Panel shall have CompactFlash slot of standard CF type for operating
system
62.1.34.10. Panel shall be provided with USB memory device containing system
recovery image
62.1.35. Application Operational Characteristics:
62.1.35.1. Application shall provide user feedback with control panel buttons
switching between three different colors and with contact to touchscreen
surface
Lapa 42 no 84
62.1.35.2. Application shall be operated entirely from the controller panel, or in
conjunction with USB mouse, USB keyboard, and external displays
62.1.35.3. Application shall provide full color interface in both controller touch
screen panel as well as external displays
62.1.35.4. Application shall include integrated live video multi-view 1280 x 1024 32
bit SVGA monitoring utilizing the output that will display at least 4 video
streams as well as channel data as on-screen displays
62.1.35.5. Application shall provide a means for user to operate two output channels
independently with the capability to swap the output or synchronize the
output of both channels together
62.1.35.6. Application shall provide drag-and-drop capability for operations such as
working with highlights and playlists including re-ordering and appending
62.1.35.7. Application shall provide means for user to create text names for highlights
and clips
62.1.35.8. Application shall be able to generate video thumbnail representations for
highlights, multiple angles, and clips
62.1.35.9. Application shall provide the capability of adding star ratings, icons and
multiple fields of text key words for each highlight and clip
62.1.35.10. Application shall provide the capability to search on any aspect of
metadata that has been input by user
62.1.35.11. Application shall provide Favorites bar for placing repeatedly used
content
62.1.35.12. Application shall provide a library function whereby content can be
imported and where content can be saved for use in multiple sessions and
by multiple users
62.1.35.13. Application shall provide multiple savable sessions. Re-initializing any
saved session will bring system back to point where last used and with
all relevant content and metadata available
62.1.35.14. Application shall provide the means for users to create custom
operational configurations that can be saved and transferred to multiple
controllers by use of standard USB device
62.1.35.15. Application shall provide separate software executable to run on
Microsoft Windows PC clients to enable users to create metadata tags
and icon data off line. All created metadata shall be in XML format and
transportable to system via standard USB device
62.1.35.16. Application shall provide the capability to play video effects such as
dissolves and fades to matte colors with user definable transition times
along with audio effects such as crossfades on a single server play
channel
62.1.35.17. Application shall provide the capability of playing out a playlist on one
channel, while user has the ability to perform any other operations
including playing a second playlist on a second channel
62.1.35.18. Application shall provide the capability to re-order and to add new clips
to a playlist while it is already playing out
62.1.35.19. Application shall provide the capability to pause and skip events in a
playlist
62.1.35.20. Application shall provide the capability to split a clip in a playlist and
insert new material in between the split points
62.1.35.21. Application shall provide the ability to lock the controller panel from
accidental use
62.1.35.22. Application shall have the ability for two controller panels
Lapa 43 no 84
62.1.35.23. Application shall have the ability for user to calibrate the T-Bar, button
brightness, jog knob
62.1.35.24. Application shall have the ability to import WAV audio files as audio
tracks
62.1.35.25. Application shall have the ability to use imported audio files or audio
from other clips as assignable auxiliary tracks and build a playlist
containing video multiple clips to play with the auxiliary audio
62.1.35.26. Application shall have the ability to share resources including highlight
clips between multiple standalone systems
62.1.35.27. Application shall have the ability to share resources including viewing
recorded content locally from a different standalone system
62.1.35.28. Application shall have the ability to share resources including making a
clip from another standalone system record channels
62.1.35.29. Application shall have the ability to share resources including loading
and playing back a clip from a different standalone system
62.1.35.30. Application shall have the ability to share resources including retrieving
content from the library of connected standalone systems
62.1.35.31. Application shall have the ability to share resources including placing a
clip in a local playlist from another standalone system
62.1.35.32. Application shall have the ability to support multiple replay controllers
attached to a SAN shared storage configuration.
62.1.35.33. Application shall permit users to select sharing the same session or create
individual sessions
62.1.35.34. Application shall permit users on any attached controller in the same
session to create highlights and playlist that all other users on different
multiple controllers have immediate access to upon creation
62.1.35.35. Application shall permit users on any attached controller in the same
session to take access to any other record channel being used by a user
on any other controller on a shared system
62.1.35.36. System shall support direct import and export of .MXF and .MOV files
with no additional hardware or software application
62.1.36. Video I/O characteristics:
62.1.36.1. Client shall support Video Standard SD: 525 or 625 Line serial digital
component;
62.1.36.2. Client shall support the SMPTE-2022-6 IP interface via a dedicated SFP+
10 GbE Optical connection per channel;
62.1.36.3. Client shall support Video Standard HD: 720p or 1080i ;
62.1.36.4. With optional licenses installed, client shall support 1080p;
62.1.36.5. Client shall support Data Format SMPTE 259M (SD) and 292M (HD) 10
bits on combination SDI/ HD-SDI BNC interfaces;
62.1.37. Audio I/O characteristics:
62.1.37.1. Client I/O shall support 1-8 pairs embedded AES audio per video channel
62.1.37.2. Client I/O shall support SD embedded audio per the SMPTE 259M (SD)
specification and HD embedded audio per SMPTE 292M.
62.1.37.3. The system shall be configurable on each embedded audio input to record
at either 16 or 24 bit
62.1.37.4. The system shall output 48kHz 24-bit embedded audio data into the SDI
stream regardless of how the audio was recorded
62.1.37.5. Client I/O shall support 4 pairs discrete audio per video channel on a DB25
pin connector (Yamaha AES D-sub pin out (CD8AES & MY8AE)
62.1.37.6. Client I/O shall support 48kHz, 16-bit, 20-bit and 24-bit AES/EBU audio
sources
Lapa 44 no 84
62.1.37.7. Client I/O shall support sample rate conversion on inputs (32 kHz to 96
kHz) to 48 kHz for AES/EBU audio sources
62.1.37.8. Client I/O shall output 48kHz AES/EBU audio data at either 16 or 24 bits,
following the manner in which the audio was recorded
62.1.37.9. Client I/O shall provide audio compression pass through for:
62.1.37.10. Dolby E
62.1.37.11. Dolby AC-3
62.1.37.12. Client I/O shall support mixed clips with uncompressed and compressed
audio on the same timeline with the system maintaining audio video
synchronization
62.1.37.13. Client I/O system shall be able to compensate for audio delay caused by
external encoders and decoders by providing an adjustment for shifting
audio for shifting audio plus or minus 200 ms relative to the incoming
video on record or playout
62.1.37.14. Client I/O system shall support audio scrub in the following manner: For
standalone systems, when the velocity is greater or equal to -2 and less
than or equal to +2, then all audio output channels shall be enabled. For
SAN systems, when the velocity is greater or equal to -1.5 and less than
or equal to +1.5, then all audio output channels shall be enabled. CD-like
audio shall be played (instead of scrubbing) out on the first 2 channels if
velocity is greater than 2 or less than -2 on a standalone or -1.5 and 1.5
on a SAN, other channels are muted.
62.1.37.15. System shall provide automatic audio click elimination between clips
62.1.37.16. System shall provide audio level adjustments for record and play with up
to 16 audio meter displays per video channel
62.1.37.17. Client shall have 16 physical and 32 virtual tracks per video channel
62.1.37.18. Client shall allow audio gain adjustments in software and be able to save
the setting for playback on any channel or client.
62.1.38. Video channel characteristics:
62.1.38.1. Each Client I/O shall support 2 or 4 bi-directional channels (record or play)
62.1.38.2. Each record channel shall have a software option to function in these
selectable modes:
62.1.38.3. Two separate inputs for DV, MPEG-2, AVC-Intra, and DNxHD formats
62.1.38.4. Two or Three phase super slow motion camera input for DVCPro HD,
AVC-Intra, and DNxHD formats
62.1.38.5. Synchronized video and key signal input for DV, MPEG-2, AVC-Intra,
and DNxHD formats
62.1.38.6. Synchronized left eye and right eye input for 3D for DV, MPEG-2, AVCIntra, and DNxHD formats
62.1.39. Each playout channel shall have a software option to function in these selectable
modes:
62.1.39.1. Synchronized video and key signal output for DV, MPEG-2, AVC-Intra,
and DNxHD formats
62.1.39.2. Synchronized left eye and right eye output for 3D for DV, MPEG-2, AVCIntra, and DNxHD formats
62.1.39.3. Each play and record channel shall support either SD or HD video
62.1.39.4. Client shall have the ability to change between SD and HD without a
reboot.
62.1.39.5. Client shall have the ability to switch between 1080i and 720p without a
reboot.
62.1.39.6. Client shall have the ability to change codec type without a reboot.
62.1.39.7. Agile Playback Characteristics
Lapa 45 no 84
62.1.39.8. Client I/O shall support playing SD and HD DV clips back to back;
DVCAM, DV25, DV50, and DVCProHD
62.1.39.9. Client I/O shall support playing SD and HD MPEG-2 clips of any format
back to back.
62.1.39.10. Client I/O shall support playing AVC-I Class 50 and Class 100 clips
back-to-back.
62.1.39.11. Client
I/O
shall
support
playing
DNxD
115/120/145/175/185/220:1080i,720p
62.1.39.12. Client I/O shall support playing any DV, MPEG-2, AVC-I, DNxHD clips
back-to-back. The clips can be SD or HD.
62.1.39.13. Client I/O shall automatically up-convert (SD-HD), down-convert HDSD) or cross convert (720p <-> 1080i) as determined by the channel
output settings
62.1.40. System administration characteristics:
62.1.40.1. All systems shall come standard with administrative software applications.
The application shall be run either locally on the client I/O or remotely
over Ethernet network from a separate Windows compatible PC. The
application shall provide a systems management environment for
installing, configuring, and upgrading systems, including a utility to set up
and upgrade storage.
62.1.40.2. System configuration functions shall include:
62.1.40.3. HD/SD encoder and decoder set up
62.1.40.4. VBI functions
62.1.40.5. VITC time code functions
62.1.40.6. Saving and restoring custom configurations
62.1.40.7. Restoring default settings
62.1.40.8. Selecting the video standard
62.1.40.9. Setting the audio reference level
62.1.40.10. Selecting Time-of-day source for event scheduling
62.1.40.11. Selecting video compression
62.1.40.12. Record channel - Configuring the video input, audio input
62.1.40.13. Play channel - Configuring video output, timing, output embedded audio
62.1.40.14. Configuring GPI inputs and outputs
62.1.40.15. Configuring the Monitor pane display
62.1.40.16. Adding and removing network host names
62.1.40.17. Setting/changing clip property for AFD (Aspect Ratio setting)
62.1.41. System FTP characteristics:
62.1.41.1. System shall support transfers initiated from the Client I/O application or
from external devices via FTP protocol
62.1.41.2. Server shall have multiple Gigabit Ethernet connections in a teaming
configuration so that if there is a device or connection failure, the control
or iSCSI ports can switch to a backup connection
62.1.41.3. The server shall be able to provide Ethernet-based transfers (TCP-IP) via
one of the Gigabit Ethernet ports to other remote devices
62.1.41.4. System Storage Characteristics
62.1.41.5. Server systems with internal HDD storage on client I/O shall support
RAID 1-0 media storage that consists of 12 drives arranged as 6 stripe
groups of 2 drives each, all of the same size drive capacity: 600 GB or
900GB.
62.1.41.6. Server systems shall be able to support shared SAN external RAID 5 or
RAID 6 SAN storage.
Lapa 46 no 84
62.1.41.7. Server systems with internal storage shall operate in a manner that any
single drive failure should not affect recording, playing, or transferring
62.1.41.8. Server with internal storage shall permit user to pull a failed drive from the
front panel, insert a new drive under power while the drive system is onor off-line, and have the drive perform a re-build while the system
continues operation
62.1.41.9. Internationalization in system database shall include:
62.1.41.10. All external views of movie assets may be represented as wide-file
names.
62.1.41.11. Movie assets and searchable user data keys are Unicode.
62.1.41.12. Internationalization in file system shall include:
62.1.41.13. Support for double-byte character file and folder names
62.1.41.14. 3rd party views are Unicode compliant
62.1.41.15. Key names are Unicode
62.1.41.16. Elementary streams are Unicode GUID’s
62.1.41.17. Internationalization in FTP shall include:
62.1.41.18. Wide file-name support via UTF8.
62.1.41.19. Named movie assets have double-byte character support
62.1.42. Performance characteristics:
62.1.42.1. Server system shall be able to support at least 4 concurrent transfers with
a transfer queue limit of 100. K2 Solo shall support 2 transfers
62.1.42.2. SAN based systems shall be able to support from 4 to 10 (user definable)
concurrent transfers per engine with a transfer queue limit of 100.
62.1.42.3. System shall have a maximum delay from start of record to start of transfer
of 20 seconds
62.1.42.4. System shall have a maximum delay between start of transfer into
destination and start of play on destination of 20 seconds
62.1.42.5. The system shall support a maximum clip number of 20,000 for local
storage systems, and 50,000 for shared storage systems
62.1.42.6. SDI Output Monitor Characteristics
62.1.42.7. Client I/O shall have a secondary SDI output identical to primary output
but with optional on-screen display characters
62.1.42.8. Timecode value shall be the same value as output on LTC, VITC and ATC
62.1.42.9. Monitor output display shall have the ability for user definable text overlay
with adjustable font size, color and position
62.1.43. Instant replay characteristics:
62.1.43.1. Client shall automatically perform line interpolated playback between -1X
to +1X for off speed and slow motion playback
62.1.43.2. Client shall have a software option to support two 2X and 3X super slow
motion sources
62.1.44. Client I/O shall have the ability to playback a recorded stream on a separate
channel within the same frame in:
62.1.44.1. Less than 10 frames for DV
62.1.44.2. Less than 17 frames for MPEG I-Frame or AVC-I
62.1.44.3. Less than 17 frames for DNxHD
62.1.44.4. Less than 23 frames for MPEG LGOP
62.1.44.5. Less than 22 frames for XDCAM
62.1.45. File I/O support:
62.1.45.1. Client I/O shall provide a total of 4 Gigabit Ethernet ports with support for
network teaming on the control ports. One Gigabit Ethernet port shall be
available for media transfers with protocols such as FTP
62.1.45.2. Client shall support CIFS protocol for file access by third party devices.
Lapa 47 no 84
62.1.45.3. Client I/O shall support up to 4 simultaneous file transfers on a standalone
client with a minimum of 40MB/second of bandwidth. The System shall
provide 2 transfers and 30MB/ second of bandwidth.
62.1.45.4. File transfers over GigabitEthernet transfer network shall never impact
video channel playout when the system is properly setup.
62.1.45.5. Client I/O shall support real time file transfer in and out with wrap/ unwrap
of MXF Op 1a with preservation of metadata as defined in the Operating
Pattern 1a level of MXF
62.1.45.6. Client I/O shall support real time file transfer in and out with wrap/ unwrap
of QuickTime files based on AVC-I, DV25, DV50, and DVCPRO HD
(DV100), IMX, and XDCAM compression formats.
62.1.45.7. System shall support import of WAV audio files
62.1.45.8. System shall support import of QuickTime 32 graphics file with alpha
channel with conversion to IMX video for SD resolutions and AVC-Intra
video for HD resolutions
62.1.46. QuickTime compliant file support:
62.1.46.1. Client I/O shall import/export simple AVC-I assets as QuickTime movies
(stream-movie).
62.1.46.2. Client I/O shall import/export simple DVCPRO assets as QuickTime
movies (stream-movie).
62.1.46.3. Client I/O shall import/export simple XDCAM and IMX/D10 assets as
QuickTime movies (stream-movie)
62.1.46.4. Client I/O shall import/export simple DNxHD assets as QuickTime movies
(stream-movie).
62.1.47. System timing characteristics:
62.1.47.1. Client I/O shall provide one Black Burst Genlock reference with 75Ω input
and output BNC for passive loop through
62.1.47.2. Client shall lock to 525/59.94 NTSC or 625/50 PAL blackburst composite
analog reference
62.1.47.3. Client shall lock to SMPTE 296M-2001 for 1280x720P and SMPTE
274M-2008 for 1920x1080 tri-level sync
62.1.47.4. Client shall generate internal timing signals in the absence of reference
62.1.47.5. Encoder timing shall be derived from the video input
62.1.47.6. Decoder/video output timing shall be derived from the reference Genlock
62.1.47.7. The SD output channels timing shall be adjustable individually with pixel
resolution with a range of one frame for 525 line, 3 frames for 625 line.
62.1.47.8. The HD output channels timing shall be adjustable individually with pixel
resolution with a range of one frame for 1080i (29.97 FPS and 25 FPS)
and 720p (59.94 FPS and 50 FPS).
62.1.47.9. System shall operate in a manner that if normal video or audio timing is
disrupted during recording, video and audio data shall be dropped or
inserted as needed to maintain audio/video synchronization until timing
returns to a stable condition
62.1.47.10. Video output shall recover from changes in reference timing although
some output frames may be lost. The video output shall freeze on last
good frame if decoding is interrupted but shall resume when problem is
resolved
62.1.47.11. System shall support the option for frame freeze or field freeze based on
software control when playout of a video clip is stopped
62.1.47.12. Client shall support E-E mode on record channels with less than one
frame delay and no re-timing applied
Lapa 48 no 84
62.1.47.13. System shall support synchronized drop frame and non-drop frame
timecode per channel
62.1.47.14. Client I/O shall provide connections for LTC SMPTE 12M input and
output on each available channel
62.1.47.15. Client I/O shall read LTC at between 1/30 and 80 times nominal rateforward and reverse
62.1.47.16. Client I/O shall provide VITC decode support on all video inputs and
VITC insert on all outputs- SMPTE 12M VITC encoding for SD, and
SMPTE RP196 horizontal ancillary data for HD
62.1.47.17. Client I/O shall support VITC on lines 10-20 for 525 configurations, lines
10-22 for 625 configurations
62.1.47.18. Client I/O shall support timecode track use as a source and destination
for ancillary timecode, where on record, ancillary timecode can be
selected as a source for writing the timecode track, and ancillary
timecode is preserved in the ancillary data track
62.1.47.19. Client I/O shall have the ability to record TC in one format but output it
in a different format.
62.1.48. System warranty, serviceability, call center support:
62.1.48.1. The system shall be covered by a standard one-year warranty expressly
warranting that the equipment is free from defects in materials and
workmanship for a period ending at the earlier of one (1) year from the
date of installation or fifteen (15) months from the date of shipment.
62.1.48.2. Hardware warranty shall provide advance exchange of replaceable parts
62.1.48.3. Software warranty shall include software maintenance updates
62.1.48.4. Additional hardware and software warranty coverage shall be available at
additional cost
62.1.48.5. The manufacturer shall maintain an inventory of spares at multiple
strategically located worldwide service centers.
62.1.48.6. If any such product proves defective during this warranty period, at the
manufacturer's option, shall either repair the defective product without
charge for parts and labor, or will provide a replacement in exchange for
the defective product
62.1.48.7. System shall be serviceable by pre-defined module replacement
62.1.48.8. Manufacturer shall provide first line technical phone support during
regular business hours, which include 9 hours per day, 5 days per week
coverage in region.
Example type: Grass Valley K2 Dyno S Replay Elite Package
63. Single-Channel Professional character generator, 1 set
63.1. Single-channel character generator (CG) must be suitable for broadcast and
professional graphics applications.
63.2. CG must be supplied in configuration, which support at least following features:
63.2.1. Possibility to write useful enhancements to CG layouts in the C# and Visual
Basic.NET® programming languages without the need to purchase any
development tools.
63.2.2. Ability to compose CG layouts on customer provided Windows XP or Windows 7
system.
63.2.3. 2D DVE.
63.2.4. AES audio and timecode support.
63.2.5. Open database connectivity (ODBC) to databases and spreadsheets; displays RSS
feeds.
Lapa 49 no 84
63.2.6. Advanced graphics software.
63.2.7. Seemingly separate channels/layers output as one channel.
63.2.8. Compressed clip playback.
63.2.9. Quick Edit mode for rapid data entry.
63.2.10. Adobe® Photoshop® PSD import with layer support.
63.2.11. Integrated media store.
63.2.12. Embedded audio support.
63.2.13. Real-time 2D-in-3D animation creation and playback.
63.2.14. Front-mounted, swappable system and media drives.
63.3. CG system specification must confirm at least following minimal requirements:
63.3.1. Processor: Intel Ivy Bridge E3-1225V2 8M Cache 3.20 GHz quad core;
63.3.2. Memory: 8 GB DDR3 1066MHZ;
63.3.3. Operating System: Windows 7 Ultimate 64 bit;
63.3.4. Power: Dual 800 W power supplies;
63.3.5. Disk Subsystem: one (1) 250 GB SATA “boot” drive, three (3) 250 GB SATA
“media” drive in RAID-0 configuration;
63.3.6. GPU: NVIDIA Quadro K600 PCIe-Gen3;
63.3.7. Chassis: 3RU rack mount.
63.3.8. Compatible rack rails should be included in CG package.
63.4. At least two (2) HD/SD-SDI video inputs must confirm following technical
requirements:
63.4.1. Supported video resolutions: 525, 625, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50;
63.4.2. Standards: SMPTE 259M, SMPTE 272M, SMPTE 292M, SMPTE 299M;
63.4.3. Connector: HD-BNC;
63.4.4. Input Return Loss >15 dB, minimum over a frequency range of 5 MHz to 1.5 GHz;
63.4.5. Automatic, adjustment-free cable equalization;
63.4.6. Input Sensitivity <100 mV;
63.5. At least two (2) HD/SD-SDI video outputs must confirm following technical
requirements:
63.5.1. Supported video resolutions: 525, 625, 1080i 60/59.94/50, 720p 60/59.94/50;
63.5.2. Standard: SMPTE 259M, SMPTE 272M, SMPTE 299M SMPTE 292M HD-SDI
over coaxial cable;
63.5.3. Connector: HD-BNC;
63.5.4. Output level: 800 mV ±10%;
63.5.5. Output return loss >15 dB, minimum over a frequency range of 5 MHz to 1.5 GHz;
63.5.6. Output Overshoot <10% amplitude
63.5.7. At least one (1) Genlock input;
63.5.8. At least one (1) LTC input;
63.6. At least four (4) AES audio inputs must confirm following technical requirements:
63.6.1. Standard: AES3-1992, AES 3id-1995, EIAJ CP-340, SMPTE-276M;
63.6.2. Sample resolution: 16/20/24-bit;
63.6.3. Input sampling Rates: 32/44.1/48/96/192 kHz;
63.6.4. Input sensitivity: 120 mV pk-pk to 2.5 V pk-pk;
63.7. At least four (4) AES audio outputs must confirm following technical requirements:
63.7.1. Standard: AES3, AES 3id-1995, SMPTE-276M, AES 5-1998;
63.7.2. Output common mode component >30dB below output signal (0 to 6 MHz);
63.7.3. Output sampling rate: 48 kHz;
63.7.4. Sample resolution: 16/20/24-bit;
63.7.5. Output Jitter <0.025 UI;
Example type: Imagine Communication Nexio® TitleOne™ package or equivalent
Lapa 50 no 84
64. Gigabit Ethernet switch, 1 pc
64.1. Ethernet switch must meet following requirements:
64.1.1. At least forty eight (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports;
64.1.2. At least four (4) fixed 1000/10000 SFP+ ports;
64.1.3. At least one (1) open stacking module slot;
64.1.4. At least four (4) GB flash;
64.1.5. At least two (2) GB SDRAM;
64.1.6. At least 400W power supply;
64.1.7. Packet buffer size: 36 MB dynamic;
64.1.8. Must be supplied with fan tray;
64.1.9. Height not more than 1U;
Example type: Hewlett Packard 3800-48G-4SFP+ or equivalent
65. Modular Ethernet router, 1 pc
65.1. Router must meet following requirements:
65.1.1. Complete support of SNMPv1, v2, and v3;
65.1.2. FTP, TFTP, and SFTP support
65.1.3. Must provide full support of industry-standard Management Information Base
(MIB) plus private extensions;
65.1.4. Ports:
65.1.4.1. At least two (2) SIC slots;
65.1.4.2. At least two (2) RJ-45 autosensing 10/100 WAN ports;
65.1.4.3. At least eight (8) RJ-45 autosensing 10/100 LAN ports;
65.1.4.4. At least one (1) USB port;
65.1.4.5. At least one (1) Compact Flash slot;
65.1.5. Routing table size: 10000 entries (IPv4), 10000 entries (IPv6);
65.1.6. Wireless capability: 802.11b/g/n, 4G LTE;
Example type: Hewlett Packard MSR20-21 or equivalent
66. Laptop, 2 pcs
66.1. Laptop must meet at least following requirements:
66.1.1. Screen size: at least 15.6 inches;
66.1.2. Resolution: at least 1366 x 768;
66.1.3. Processor: at least Intel Core i5-5200U (2.2GHz, 3MB);
66.1.4. RAM: at least 4GB (1 x 4GB) DDR3L SDRAM;
66.1.5. At least 128GB SSD;
66.1.6. SuperMulti DVD±RW DL
66.1.7. 802.11a/b/g/n/ac;
66.1.8. Bluetooth 4.0
66.1.9. Windows 7 Professional 64;
Example type: Hewlett Packard HP ProBook 450 G2 or equivalent
67. Monitor, 2 pcs
67.1. Monitor must meet at least following technical requirements:
67.1.1. Monitor size: 21.5";
67.1.2. Resolution: 1920 X 1080;
67.1.3. Aspect ratio: 16:9;
67.1.4. Luminance: 250 cd/m2;
67.1.5. Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V);
Lapa 51 no 84
67.1.6. Contrast ratio: 1000:1;
67.1.7. Delay: 5 ms;
67.1.8. At least one (1) HDMI input;
67.1.9. At least one (1) VGS input;
67.1.10. At least one (1) headphone output;
Example type: Samsung S22D390Q or equivalent
68. Mouse and Keyboard, 2 pcs
68.1. Mouse and keyboard must meet at least following technical requirements:
68.1.1. Keyboard: standard layout with full-size F-keys and number pad;
68.1.2. Mouse: at least 1000 dpi high-definition optical tracking;
68.1.3. USB connections;
68.1.4. Sturdy, adjustable tilt legs;
68.1.5. Spill-resistant design;
68.1.6. Color: black;
Example type: LOGITECH MK120 or equivalent
69. Monitor, 1 pc
69.1. Monitor must meet at least following technical requirements:
69.1.1. Monitor size: at least 42";
69.1.2. Matte finish panel;
69.1.3. Resolution: at least 1920 X 1080;
69.1.4. Aspect ratio: 16:9;
69.1.5. Pixel pitch: not more than 0.461 mm;
69.1.6. Color depth: at least 1.07B;
69.1.7. Luminance: at least 450cd/m2;
69.1.8. Viewing Angle: at least 178°(H) / 178°(V);
69.1.9. Contrast ratio: at least 3000:1;
69.1.10. Monitor must have at least following inputs:
69.1.10.1. One (1) HD/SD-SDI BNC input;
69.1.10.2. One (1) RGBHV (VGA) D-SUB input;
69.1.10.3. One (1) HDMI input;
69.1.10.4. One (1) DVI-I input;
69.1.10.5. Two (2) RJ-45;
Example type: TV LOGIC LHM-420A or equivalent
70. Monitor, 1 pc
70.1. Monitor must meet at least following technical requirements:
70.1.1. Rack-mount;
70.1.2. At least 2 x 9” LCD screens;
70.1.3. Resolution: at least 1920 X 1080;
70.1.4. Aspect ratio: 16:9;
70.1.5. Pixel pitch: not more than 0.1035 mm;
70.1.6. Color depth: at least 16.7M;
70.1.7. Luminance: at least 400cd/m2;
70.1.8. Viewing Angle: at least 178°(H) / 178°(V);
70.1.9. Contrast ratio: at least 750:1;
70.1.10. Monitor must have at least following inputs:
70.1.10.1. One (1) Composite input;
Lapa 52 no 84
70.1.10.2. Two (2) 3G/HD/SD-SDI inputs;
70.1.10.3. One (1) HDMI input;
70.1.10.4. Analog Stereo (Phone Jack);
70.1.11. Monitor must have at least following outputs:
70.1.11.1. One (1) 3G/HD/SD-SDI output;
70.1.11.2. Analog Stereo (Phone Jack);
70.1.12. FPGA Functions: 1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD, 3G-SDI Level A/B,
Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock,
Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display,
UMD, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom;
70.1.13. Closed Caption: CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708;
Example type: TV LOGIC RKM-290A or equivalent
71. Professional OLED monitor, 2 pcs
71.1. Monitor must meet at least following technical requirements:
71.1.1. Monitor size: 17";
71.1.2. Panel: OLED;
71.1.3. Resolution: 1920 X 1080;
71.1.4. Aspect ratio: 16:9;
71.1.5. Panel drive: RGB 10-bit;
71.1.6. Viewing Angle: 178°(H) / 178°(V);
71.1.7. At least 1 x BNC composite video input;
71.1.8. At least 2 x BNC SDI inputs;
71.1.9. At least 1 x HDMI input;
71.1.10. At least 1 x stereo (mini jack) audio input;
71.1.11. At least 1 x Ethernet RJ-45 input;
71.1.12. At least 1 x DC 12-16 V input (4-pin XLR);
71.1.13. At least 1 x BNC composite video output;
71.1.14. At least 2 x BNC SDI outputs;
71.1.15. At least 1 x stereo (mini jack) audio output;
71.1.16. At least 1 x headphone output;
71.1.17. Monitor must support at least following features:
71.1.17.1. Yoke-mount and VESA-mount capability;
71.1.17.2. Waveform monitor, vector scope, and audio level meter display;
71.1.17.3. Possibility to control the aperture level of a video signal, and display
images on the screen with sharpened edges to help camera focus operation;
71.1.17.4. Line-doubler mode for field dominance check and time code function;
71.1.17.5. Software-based colour temperature (white balance) calibration function;
71.1.17.6. Picture & Picture function;
71.1.17.7. Possibility to display 2K (2048 x 1080 resolution) input;
71.1.17.8. Camera/lens metadata display function and on-screen tally;
71.1.17.9. Anamorphic image conversion and Active Format Description (AFD)
functions;
71.1.17.10. User Presets with password lock;
71.1.18. Monitor should be supplied with compatible rack-mount kit;
71.1.19. Monitor should be equipped with a detachable handle for portable applications;
Example type: SONY PVM-A170 or equivalent
72. Waveform monitor, 2 pcs
72.1. Waveform monitor must meet at least following features and technical requirements:
Lapa 53 no 84
72.1.1. Must detect and decode ANC data including AFD, WSS, Video Index, TSID, VChip, Broadcast Flag/CGMS-A, VITC, LTC, and ANC TC;
72.1.2. ARIB STD-B35/B37/B39, TR-B22, and TR-B23 support;
72.1.3. Waveform display of external reference (Black Burst or Tri-Level Sync);
72.1.4. Extensive alarms, status reporting, and error logging for at least 10,000 events
simplifies error correction tasks;
72.1.5. Full Screen mode that maximizes display size for precise adjustments;
72.1.6. At least 32 instrument presets for quick recall of commonly used configurations
tailored to colorists, editors, or operators
72.1.7. Must have front-panel USB port for easy transfer of presets, screenshots, and error
log;
72.1.8. Must have front-panel headphone port for easy monitoring of audio channels;
72.1.9. High-brightness display with crisp, high-resolution LED backlight;
72.1.10. SNMP and Ethernet remote interface capabilities and GPI control facilitate
centralized monitoring and control;
72.1.11. DVI-I external display output for easy connection to digital or analog XGA
display;
72.1.12. At least four SDI inputs with multiformat, multistandard support;
72.1.13. Input type: BNC, internally terminated 75 Ω;
72.1.14. Input equalization: 270 Mb/s: Up to 215 m of type 1694A cable, 1.5 Gb/s: Up to
200 m of type 1694A cable;
72.1.15. Output: selectable, active input, or test signal;
72.1.16. Monitor output: signal format (DVI-I Output) - 1024×768, 60 Hz vertical rate;
72.1.17. Height not more than 3RU, Half-rack width
72.1.18. Depth not more than 14 cm;
72.1.19. 4-pin XLR DC power input with AC power adapter for both AC/DC operation;
Example type: TEKTRONIX WFM5200 or equivalent
73. Professional LCD monitor, 1 pcs
73.1. Monitor must meet at least following technical requirements:
73.1.1. Monitor size: 7";
73.1.2. Resolution: 1024 X 600;
73.1.3. Aspect ratio: 16:9;
73.1.4. Pixel pitch: 0.150mm;
73.1.5. Color depth: 16.7M;
73.1.6. Viewing Angle: 170°(H) / 170°(V);
73.1.7. Luminance: 400cd/m2;
73.1.8. Contrast Ratio: 800:1;
73.1.9. At least 3 X RCA Componenta analog video input;
73.1.10. At least 1 X Composite analog video input;
73.1.11. At least 2 X BNC 3G/HD/SD-SDI video input;
73.1.12. At least 1 X HDMI input;
73.1.13. At least 1 x BNC 3G/HD/SD-SDI video output;
73.1.14. At least 1 X HDMI output;
73.1.15. Analog stereo (Phone Jack) audio input;
73.1.16. Analog stereo (Phone Jack) audio output;
73.1.17. Functions: 1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD, Audio Level Meter Display,
Focus Assist, H/V Delay, H/V Flip, Luma(Y') Zone Check, Marker, Max
Brightness On/Off, Mono, Range Error, Temperature Adaptive Color, Time Code
Display, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom;
73.1.18. Closed Caption: CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708;
Lapa 54 no 84
73.1.19. Monitor should be supplied with compatible carrying case;
73.1.20. Monitor should be supplied with V-Mount battery adapter;
Example type: TV LOGIC LVM-074W or equivalent
74. Monitor, 2 pc
74.1. Monitor must meet at least following technical requirements:
74.1.1. Rack-mount;
74.1.2. At least 4 x 4.3” LCD screens;
74.1.3. Resolution: at least 800 X 480;
74.1.4. Aspect ratio: 16:9;
74.1.5. Pixel pitch: not more than 0.117 mm;
74.1.6. Color depth: at least 16.7M;
74.1.7. Luminance: at least 600cd/m2;
74.1.8. Viewing Angle: at least 160°(H) / 160°(V);
74.1.9. Contrast ratio: at least 1000:1;
74.1.10. Monitor must have at least following inputs:
74.1.11. One (1) Composite input;
74.1.12. Two (1) 3G/HD/SD-SDI inputs;
74.1.13. Monitor must have at least following outputs:
74.1.14. One (1) 3G/HD/SD-SDI output;
74.1.15. FPGA Functions: 1:1 Pixel Mapping Modes for SD/HD, 3G-SDI Level A/B,
Audio Level Meter Display, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Key Lock,
Luma(Y') Zone Check, Marker, Mono, Range Error, Time Code Display,
UMD, User Aspect, Various Scan Modes, Waveform/Vector, Zoom;
74.1.16. Closed Caption: CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708;
Example type: TV LOGIC RKM-443A or equivalent
75. Video processing unit components set
75.1. Extension of Purchaser’s existing Lawo V-PRO8 video processing unit must include
following devices:
75.1.1. Lawo UP/DOWN/CROSS - Single Channel Format Conversion, 3G - HD - SD
Up/Down/Cross Format conversion option, quantity: four (4);
75.1.2. Lawo SFP-SM - SFP Module (MADI) 100Mbit/s 1310nm SM LC DualFibre,
quantity: four (4);
Example type: Lawo V-Pro8
76. Dual-Channel frame synchronizer and converter, 2 pcs
76.1. Frame synchronizer and converter must meet at least following features:
76.1.1. Must be capable of simultaneously working with two independent streams of
3G/HD/SD 10-bit broadcast-quality video and two independent groups of 16channel AES audio, each video channel must support virtually any input or output:
analog component or composite, 3G-SDI, Dual Link (1.485 Gb), Fiber and HDMI
I/O;
76.1.2. Must have at least two audio processors, each supporting 16-channel AES/EBU
digital audio, 16-channel embedded audio, and 8-channel balanced analog audio
with a variety of controls for maximum flexibility. The output of each processor
can be embedded in its respective video processor output (SDI, Fiber, or HDMI),
or sent to the AES or balanced outputs. For 3G and Dual Link inputs, the audio
processors must have access to all 32 channels.
Lapa 55 no 84
76.1.3. SD/HD up/down-conversion;
76.1.4. SD/SD aspect ratio conversion;
76.1.5. HD/HD cross-conversion (720p/1080i);
76.1.6. Up/down/cross-conversion with both the input and converted formats on SD/HD
SDI outputs (both synchronized);
76.1.7. HD cross-conversion with simultaneous down-converted SDI output;
76.1.8. Remote configuration and control;
76.1.9. Converter must automatically set Active Format Description information to match
the converted signal;
76.1.10. Converter must support closed captioning and the conversion of closed
captioning between SD and HD formats - including full conversion of CEA-608
captions to the CEA-708 standard
76.1.11. At least two (2) 3G-SDI, SMPTE-259/292/296, 8- or 10-bits inputs;
76.1.12. At least one (1) HDMI v1.3 30 bits/pixel input;
76.1.13. At least one (1) HD/SD component video input (3 x BNC);
76.1.14. At least two (2) 3G-SDI, SMPTE-259/292/296, 8- or 10-bits outputs;
76.1.15. At least one (1) HDMI v1.3 30 bits/pixel output;
76.1.16. At least one (1) HD/SD component video output (3 x BNC);
Example type: AJA FS2 or equivalent
77. Test signal generator, 2 pcs
77.1. Test signal generator must meet at least following features and technical requirements:
77.1.1. Genlocks to standard color black (black burst) must meet NTSC SMPTE ST 170M
and PAL ITU R BT. 4705 specifications;
77.1.2. Genlock to tri level sync must meet SMPTE ST 240M/274M/296M specifications;
77.1.3. Must support for various time code formats and time code user bit formats,
including SMPTE/EBU drop frame or non drop frame time code formats;
77.1.4. GPS support via 10 MHz, PPS and RS-232 interfaces;
77.1.5. NTP and PTP (IEEE-1588) support via a network connection;
77.1.6. VITC support from color black reference input and on color black outputs;
77.1.7. LTC, D-VITC and ATC support;
77.1.8. GPI inputs and outputs;
77.1.9. Must have redundant external power supply;
77.1.10. At least two (2) LTC outputs;
77.1.11. Support for DARS or word clock;
77.1.12. Configurable DST and leap second changes;
77.1.13. Auto detection for input sources;
77.1.14. User-definable scheduled call outs to time reference sources, such as GPS
receivers;
77.1.15. User-programmable delays for input and output, offsets, time code offsets, output
phasing, and input and output jam syncs;
77.1.16. Display of current local time and date;
77.1.17. Genlock input: BNC female, passive looping;
77.1.18. At least five (5) sync outputs;
77.1.19. 10 MHZ BNC input;
77.1.20. PPS BNC input;
77.1.21. LTC input: 3 pin Weidmuller or BNC (Differential balanced or unbalanced);
77.1.22. LTC output;
77.1.23. Height not more than 1U;
77.1.24. Test signal generator must be supplied with at least two (2) power supplies and
rack mount kit.
Lapa 56 no 84
Example type: Imagine Communication VSG-4MTG or equivalent
78. Changeover, 2 pc
78.1. Changeover must meet at least following features and technical requirements:
78.1.1. Automatically switches main and backup source for 3G/HD/SD–SDI, NTSC/PAL
color black (black burst), tri level sync and AES digital audio;
78.1.2. Must have redundant power supplies;
78.1.3. At least 11 user-configurable channels;
78.1.4. Fault detection on all input channels;
78.1.5. Automatic and manual operation;
78.1.6. GPI controls;
78.1.7. Front-panel fault indication by channel;
78.1.8. Front-panel operating mode indications;
78.1.9. Inputs:
78.1.9.1. At least 11 primary and 11 secondary BNC 75 ohms connectors;
78.1.9.2. Return loss of selected input: 10 dB for 270 MHz to 1.5 GHz;
78.1.9.3. Relay switch time not more than 10 mS;
78.1.9.4. Signal-loss to switch-over delay less than 1.5 seconds;
78.1.10. Outputs:
78.1.10.1. At least 11 BNC 75 ohms connectors;
78.1.10.2. Return loss: 10 dB for 270 MHz to 1.5 GHz;
78.1.11. At least following type of detected reference signals supported:
78.1.11.1. NTSC analog Blackburst (2 to 4 dB down from nominal);
78.1.11.2. PAL analog Blackburst (2 to 4 dB down from nominal);
78.1.11.3. Tri-level Sync (SMPTE 274 and 296) (2 to 5 dB down from nominal);
78.1.11.4. AES/EBU (SMPTE 276M) (2 to 4 dB down from nominal);
78.1.11.5. SD-SDI 270 Mb/s serial digital component video (2 to 5 dB down from
nominal);
78.1.11.6. HD-SDI 1.485 Gb/s (SMPTE 292M) (2 to 5 dB down from nominal);
78.1.11.7. 3G-SDI 2.97 Gb/s (SMPTE 424M) (2 to 5 dB down from nominal);
Example type: Imagine Communication VSX-11-3G or equivalent
79. GPS receiver and antenna system, 1 pc
79.1. GPS receiver and antenna system must meet at least following requirements:
79.1.1. Standalone GPS antenna and receiver must be compatible with offered Test signal
generator;
79.1.2. Separate antenna and receiver for mounting flexibility;
79.1.3. Possibility to use for remotely locking of multiple reference systems;
79.1.4. At least two RS-232 serial ports;
79.1.5. At least following I/O protocol options:
79.1.5.1. TSIP (Trimble Standard Interface Protocol);
79.1.5.2. @ 9600 baud, 8-Odd-1;
79.1.5.3. TAIP (Trimble ASCII Interface Protocol);
79.1.5.4. @ 4800 baud, 8-None-1;
79.1.5.5. NMEA 0183 v3.0 @ @4800 baud, 8-None-1;
79.1.5.6. RTCM SC-104 @ 4800 baud, 8-None-1;
Example type: Imagine Communication GPS-3903 or equivalent
80. Modular processing system
Lapa 57 no 84
80.1. Modular processing system set must be comprised of at least following components:
80.1.1. Frame, quantity: two (2);
80.1.2. Video distribution amplifier, quantity: ten (10);
80.1.3. Downconverter, quantity: one (1);
80.1.4. Analog audio distribution amplifier, quantity: three (3);
80.1.5. Digital audio distribution amplifier, quantity: two (2);
80.1.6. Analog video distribution amplifier, quantity: three (3);
80.1.7. Switchover for HD/SD/ASI Sources, quantity: one (1);
80.2. Frame must meet at least following features and technical requirements:
80.2.1. Direct Ethernet connectivity (10/100Base-T) to the frame, allowing reduced slot
space and device control by SNMP third-party, HTTP Web browser and other
applications;
80.2.2. Capacity to hold up to 20 single-slot modules, in any combination of module types;
80.2.3. Support for a wide array of input/output types, including analog video and audio,
3G\HD\SD\ASI-SDI, AES audio (balanced and unbalanced), fiber optics, Ethernet,
serial data and RF;
80.2.4. Hot-swappable front and back modules with front access;
80.2.5. Light weight for outside broadcast applications;
80.2.6. Frame video genlock loop, high-performance passive loop-through;
80.2.7. Support for two hot-swappable, redundant power supplies, each independently able
to handle the complete frame power load (120 W); AC and DC power supplies can
be mixed within one frame;
80.2.8. Integral fan cooling with front-to-back primary airflow designed to support full load
at 122° F (50° C) ambient, with no thermal stacking limitations;
80.2.9. Frame must be supplied with at least two (2) AC power supplies;
80.2.10. Frame must be supplied with at least one (1) Ethernet resource card;
80.3. Video distribution amplifier must meet at least following features and technical
requirements:
80.3.1. Dual
distribution
amplifier
must
provide
two
channels
of
3G/HD/SDI/ASI/SMTPE310 video distribution with cable equalizing and
reclocking;
80.3.2. Dual 1x4 configurable as 1x8;
80.3.3. Automatic cable equalization on inputs;
80.3.4. Automatic or forced rate detection;
80.3.5. Identical polarity for ASI compatibility on all outputs;
80.3.6. Built-in automatic changeover (ACO) protection between inputs;
80.3.7. Feedback status reports input signals present and locked;
80.3.8. Card-edge control with LED feedback;
80.3.9. Remote control with status and alarm;
80.3.10. Automatically power saving if no input signal is applied or if there is no
termination on the output;
80.3.11. Signal type: 3 Gb/s HD, SD, ASI;
80.3.12. Connector: BNC (IEC 169-8);
80.3.13. Return Loss > 15 dB to 1485 MHz;
80.3.14. Cable equalization:
80.3.14.1. 270 Mb/s > 1312 ft (400 m) Belden 1694 or equivalent;
80.3.14.2. 1.485 Gb/s > 656 ft (200 m) Belden 1694 or equivalent;
80.3.14.3. 2.97 Gb/s > 410 ft (125 m) Belden 1694 or equivalent;
80.3.15. At least 8 video outputs;
80.4. Downconverter must meet at least following features and technical requirements:
80.4.1. Auto-sensing HD-SDI or SD-SDI input capability;
Lapa 58 no 84
80.4.2. Supports HD signals for 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50,
1080/23.98PsF;
80.4.3. At least four equalized and reclocked outputs of the HD or SD input;
80.4.4. At least two SD-SDI Program outputs;
80.4.5. Provides variable ARC with at least five user presets;
80.4.6. SDI output can add on screen display of graticules and safe area markers overlaid
on the video; markers are generated in the output domain
80.4.7. CEA708 to CEA608 transcoding for closed captioning;
80.4.8. HD to SD color space conversion;
80.4.9. 1080PsF/23.98 to 525/59.94 downconversion with 3:2 pulldown;
80.4.10. Passes two groups of embedded audio from HD-SDI to SD-SDI;
80.4.11. Two of the outputs can be configured for SD-SDI Program or composite video
output with on-screen display;
80.4.12. Video input:
80.4.12.1. Number of Inputs: 1;
80.4.12.2. Standard: SMPTE 259M-C (270 Mb/s, 525/625 component video) and
SMPTE 292M
80.4.12.3. (1.485, 1.485/1.001 Gb/s);
80.4.12.4. Connector: BNC (IEC 169-8);
80.4.12.5. Return Loss > 15 dB to 1485;
80.4.12.6. Equalization: 885 ft (270 m) Belden 8281 cable at 270 Mb/s; adaptive
cable equalization for up to 328 ft (120 m), typical, of Belden 1694A at
1.485 Gb/s;
80.4.13. SDI re-clocked outputs:
80.4.13.1. At least 4 video outputs;
80.4.13.2. Standard: SMPTE 259M-C (270 Mb/s, 525/625 component video) and
SMPTE 292M
80.4.13.3. (1.485, 1.485/1.001 Gb/s);
80.4.13.4. Connector: BNC (IEC 169-8);
80.4.13.5. Return loss > 15 dB to 1.485 GHz;
80.4.13.6. Signal level: 800 mV ±10%;
80.4.13.7. DC Offset: 0 V ±0.5 V;
80.4.13.8. Rise and fall time < 270 ps at 1.485 GHz; 400 to 1500 ps (20% to 80%) at
270 MHz;
80.4.13.9. Overshoot < 10% of amplitude (all outputs terminated);
80.4.14. SDI program outputs:
80.4.14.1. Number of outputs: 2 + 2;
80.4.14.2. Standard: SMPTE 259M-C (270 Mb/s, 525/625 component video);
80.4.14.3. Connector: BNC (IEC 169-8);
80.4.14.4. Return loss > 18 dB 5 to 270 MHz;
80.4.14.5. DC offset: 0 V ±0.5 V;
80.4.14.6. Rise and fall time < 0.75 to 1.5 ns (20% to 80%) at 270 MHz;
80.4.14.7. Overshoot < 10% of amplitude (all outputs terminated);
80.4.15. Composite analog outputs:
80.4.15.1. Up to 2 composite outputs;
80.4.15.2. Standards: NTSC, PAL-B, PAL-M;
80.4.15.3. Connector: BNC (IEC 169-8);
80.4.15.4. Quantization: 10 bits (encoding inputs 8 bits);
80.5. Analog audio distribution amplifier must meet at least following features and
technical requirements:
80.5.1. Balanced inputs and outputs;
80.5.2. Remote control for mute settings;
Lapa 59 no 84
80.5.3. Remote indication for channel state and overload;
80.5.4. Remote and local control for independent channel gain adjustment;
80.5.5. Local control for selecting output configuration;
80.5.6. Configurable outputs to one of the following options:
80.5.6.1. Eight outputs designated to one channel (1x8);
80.5.6.2. Four outputs designated to channel A, four outputs designated to channel B
(dual 1x4);
80.5.6.3. Eight outputs designated to the combined stream of both channels (2x8
sum);
80.5.7. Balanced analog audio input:
80.5.7.1. At least 2 audio inputs;
80.5.7.2. Connector: 3-pin audio connector;
80.5.7.3. Signal type: Balanced;
80.5.7.4. Maximum input level: +28 dBu;
80.5.7.5. CMR range: ±20 V;
80.5.7.6. CMRR: 90 dB @ 60 Hz @ 8 dBu;
80.5.7.7. Gain Range: -95.5 to 31.5 dB in 0.5 dB steps (gain increment tolerance
±0.05 dB);
80.5.8. Balanced analog audio output:
80.5.8.1. At least 8 audio outputs;
80.5.8.2. Connector: 3-pin audio connector;
80.5.8.3. Signal type: Balanced;
80.5.8.4. Output impedance: 66 ohms;
80.5.8.5. Maximum output level: +28 dBu;
80.5.9. Performance:
80.5.9.1. SNR > 90 dB @ unity gain, 20 Hz to 20 kHz relative to +8 dBu signal,
unweighted;
80.5.9.2. Frequency response: ±0.05 dB 20 Hz to 20 kHz relative to 1 kHz @ unity
gain;
80.5.9.3. THD < 0.02%, 20 Hz to 20 kHz @ 24 dBu;
80.5.9.4. IMD < 0.02%, SMPTE @ 18 dBu;
80.5.9.5. Crosstalk > 85 dB isolation, 20 Hz to 20 kHz;
80.5.9.6. Output Isolation > 70 dB, 20 Hz to 20 kHz;
80.6. Digital audio distribution amplifier must meet at least following features and
technical requirements:
80.6.1. Balanced and unbalanced version, compliant with SMPTE 270M and AES-3id2001;
80.6.2. Manual or automatic equalization modes;
80.6.3. Bypass mode for non-AES (non bi-phase encoded) signals up to 30 MHz 50% duty
cycle;
80.6.4. Data reclocking provides jitter reduction;
80.6.5. LED indication of input lock and other important errors;
80.6.6. Remote monitoring capability;
80.6.7. Card-edge LEDs for indication of loss of lock or signal quality errors;
80.6.8. Inputs:
80.6.8.1. At least 1 audio input;
80.6.8.2. Type: balanced, transformer coupled;
80.6.8.3. Connector: 3-Pin audio WECO;
80.6.8.4. Impedance: 110 ohms;
80.6.8.5. AES frame rates: 30 to 192 kHz;
80.6.8.6. Signal amplitude: 0.2 to 7 V pk-pk;
80.6.8.7. Input cable length: 0 to 300 m twisted pair (Belden 8451 or equivalent);
Lapa 60 no 84
80.6.9. Outputs:
80.6.9.1. At least 9 audio outputs;
80.6.9.2. Type: balanced, transformer coupled;
80.6.9.3. Connector: 3-Pin audio WECO;
80.6.9.4. Impedance: 110 ohms;
80.6.9.5. Signal amplitude: 5 V pk-pk ±1 V into 110 ohms load;
80.6.9.6. DC offset: 0 V ±50 mV;
80.6.9.7. Rise and fall time: 5 to 30 ns;
80.6.9.8. Jitter < 5 ns;
80.6.9.9. Propagation delay < 600 ns @ 48 kHz;
80.7. Analog video distribution amplifier must meet at least following features and
technical requirements:
80.7.1. At least one differential input;
80.7.2. At least eight outputs with double-back module;
80.7.3. DC input coupling;
80.7.4. Looping and internal terminating selectable with dual-slot back module; internal
terminating with single-slot back module;
80.7.5. ±3 dB gain adjustable range;
80.7.6. >50 MHz bandwidth;
80.7.7. Hot-swappable;
80.7.8. Inputs:
80.7.8.1. Input level: 1 V pk-pk nominal;
80.7.8.2. Maximum input level: 2.5 V pk-pk centered @ 0 V;
80.7.8.3. Input impedance: 75 ohms, looping or internal terminating selectable;
80.7.8.4. Input coupling: DC;
80.7.8.5. Input return loss > 45 dB to 5 MHz, >40 dB to 10 MHz;
80.7.8.6. CMRR > 65 @ 1 kHz;
80.7.8.7. CM Range > 28 V pk-pk;
80.7.9. Outputs:
80.7.9.1. At least 8 outputs;
80.7.9.2. Output impedance: 75 ohms;
80.7.9.3. Output return loss > 45 dB to 5 MHz, >40 dB to 10 MHz;
80.7.9.4. Output isolation > 40 dB @ 10 MHz;
80.7.9.5. Response variation
< 0.1 dB @ 10 MHz;
80.7.9.6. Phase match <±0.2;
80.7.10. Performance:
80.7.10.1. Gain: -3 to 3 dB;
80.7.10.2. Frequency response: ±0.05 dB DC-10 MHz, ±0.2 dB to 20 MHz, -3 dB
>50 MHz;
80.7.10.3. Line tilt < 0.20%;
80.7.10.4. Field tilt < 0.20%;
80.7.10.5. Differential gain < 0.15%;
80.7.10.6. Differential phase < 0.15°;
80.7.10.7. DC offset < 40 mV;
80.7.10.8. S/N > 70 dB by VM 700;
80.7.10.9. Propagation Delay
14 ±1.0 ns;
80.8. Switchover for HD/SD/ASI Sources must meet at least following features and
technical requirements:
80.8.1. Input bypass relay to ensure signal path in the event of power failure;
80.8.2. At least three GPI inputs and three GPI outputs for each ACO;
80.8.3. Support for SD-SDI at 270 Mb/s, HD-SDI at 1.5 Gb/s, or ASI at 270 Mb/s;
80.8.4. Switch-over when user-defined alarm criteria are triggered;
Lapa 61 no 84
80.8.5. Switch-back to primary signal input when the signal has been restored as per the
user-defined time span;
80.8.6. Single ACO;
80.8.7. At least six BNC ports (two inputs and four outputs);
Example type: Imagine Communication Selenio 6800+™ or equivalent
81. Video patch panel, 2 pcs
81.1. Video patch panel must meet at least following features and technical requirements:
81.1.1. Welded steel chassis with high-impact ABS plastic-molded inserts;
81.1.2. Adjustable steel strain relief cable bar with holes for cable ties;
81.1.3. 75 Ohm impedance;
81.1.4. At least 2x32 video patch panel;
81.1.5. Color: black;
81.1.6. Preloaded;
81.1.7. Each video path panel must be supplied with at least five (5) compatible 3' black
patch cords;
81.1.8. Height not more than 1U, rack-mountable;
Example type: ADC PPI1232-MVJ-BK or equivalent
82. XLR panel, 4 pcs
82.1. XLR panel must meet at least following features and technical requirements:
82.1.1. At least eight (8) XLR 3-pin male connectors;
82.1.2. At least eight (8) XLR 3-pin female connectors;
82.1.3. Panel should be rack-mountable and height not more than 1U;
83. Video isolation transformer, 12 pcs
83.1. Must supports all transmission rates of SMPTE259m and SMPTE292m up to 1.5 Gbps
HD-SDI video input;
83.2. Isolated signal path;
83.3. Greater than 60 dB of ground loop isolation;
83.4. Must be passive device - no power required;
83.5. Must provide electrical isolation;
83.6. BNC connectors;
84. Video isolation transformer, 12 pcs
84.1. Must blocking DC current while remaining transparent to PAL video signal;
84.2. Must eliminate severe interference (Hum eliminator);
84.3. Must balances ground potential (Ground Isolator);
84.4. Impedance: 75 Ohms;
84.5. Connectors: BNC;
85. Multiviewer, 2pcs
85.1. Multiviewer must meet at least following features and technical requirements:
85.1.1. Capable of auto-detecting HD-SDI, SDI or composite video inputs;
85.1.2. At least two (2) DVI-I outputs driving two (2) independent displays at resolutions
of up to 1920x1080;
85.1.3. Less than one frame processing delay from source to output;
85.1.4. Multiviewer must be supplied with configurator software;
Lapa 62 no 84
85.1.5. Must have integrated audio monitoring capabilities — onscreen ballistic meters and
alarming features; embedded audio monitoring for up to 16 sources per video
source;
85.1.6. Must have dedicated audio monitor output in simultaneous analog and AES;
85.1.7. Possibility to decode aspect ratio data (AFD or WSS) to display sources correctly
onscreen;
85.1.8. Extensive alarm monitoring capabilities — ability to monitor numerous video and
audio faults such as loss, freeze, black, metadata loss, audio silence or over level;
85.1.9. Must have range of response options including onscreen notification, SNMP
messaging and GPO trigger;
85.1.10. Must support for dynamic UMD and tally indicator via a number of industrystandard protocols;
85.1.11. Possibility of direct communication with existing Purchaser’s video router to
display source and/or destination names for each input from existing Purchaser’s
video router;
85.1.12. Possibility to decode and display of Closed Caption data (608/708) on any video
source;
85.1.13. Multiple-clock display in different formats, with possibility to sync to LTC, NTP
or PC time sources;
85.1.14. Up and down timer support with various trigger options;
85.1.15. D-VITC decoding for display of embedded time code on video;
85.1.16. Downloading and display custom bitmaps;
85.1.17. Video inputs:
85.1.17.1. At least 12 inputs;
85.1.17.2. HD-SDI (SMPTE 292M, 1.485 Gb/s);
85.1.17.3. SDI (SMPTE 259M 270 Mb/s);
85.1.17.4. Composite (PAL/NTSC);
85.1.17.5. Connector: BNC;
85.1.17.6. Input resolution: must support 1080i 50/59.94/60, 720p, 50/59.94/60, SDI
525, SDI 625, PAL, NTSC;
85.1.18. Display outputs:
85.1.18.1. Output type: 10-bit DVI or RGBHV (via adaptor) output;
85.1.18.2. Number of outputs: at least 2 duplicate/dual output modes;
85.1.18.3. Connector: DVI-I;
85.1.18.4. Output resolution: duplicate mode up to 1920x1200, dual output mode up
to 1920x1080;
85.1.19. Other inputs/outputs:
85.1.19.1. Serial interfaces: at least 1 RS-232 port and 1 RS-232/422 port (userselectable);
85.1.19.2. At least 1 Ethernet port, RJ-45;
85.1.19.3. At least 2 GPI inputs per video input;
85.1.19.4. Stereo, analog audio + simultaneous AES output;
85.1.19.5. Master GPO;
85.1.20. Control possibilities:
85.1.20.1. Front-panel LCD menu;
85.1.20.2. Layout configuration software;
85.1.21. Height not more than 2U, rack-mountable;
85.1.22. Multiviewer must be supplied with at least two (2) power supply for dual
redundancy;
Example type: Imagine Communication ZP2-HD12-GX or equivalent
Lapa 63 no 84
86. KVM switch, 1pcs
86.1. KVM switch must meet at least following features and technical requirements:
86.1.1. At least 2 console ports;
86.1.2. At least 8 RJ-45 female KVM ports;
86.1.3. Two KVM consoles must independently and simultaneously control up to 8 directly
connected computers;
86.1.4. Possibility to daisy chaining up to 15 additional KVM switches, as many as 128
computers can be controlled from the original KVM console;
86.1.5. Any type of KVM console must have possibility to control any type of computer;
86.1.6. Mixed combinations (PS/2&USB) must be supported on both the KVM console
and computer sides;
86.1.7. Must support video resolutions up to 1600x1200@60Hz for up to 40 meters, and
1280x1024@75 Hz for up to 50 meters.
86.1.8. OSD Backup/Restore feature for back up the switch's configuration and user profile
information.
86.1.9. Possibility to configure port access rights for users on a port - by - port basis;
86.1.10. At least three port selection methods: manual, hotkey, and multi-language OSD;
86.1.11. Multiplatform support – PC, Mac, Sun, and serial;
86.1.12. Must support up to 10 user and 1 administrator accounts;
86.1.13. Must have two-level password security – must support one administrator and ten
user profiles. Password protection must prevent unauthorized accessing to the
installation;
86.1.14. Auto Scan mode for continuous monitoring of user-selected computers;
86.1.15. Possibility to send commands from the console to all computers – allowing to
perform operations (such as software installation, upgrades, shutdowns, etc.), on
them simultaneously;
86.1.16. Adapter ID;
86.1.17. Firmware upgradeable;
86.1.18. Possibility to select ports with at least 8 front panel pushbuttons;
86.1.19. Possibility to select console with at least 2 front panel pushbuttons;
86.1.20. Console ports:
86.1.20.1. Keyboard: at least 2 x 6-pin Mini-DIN female (Purple) and 2 x USB Type
A female;
86.1.20.2. Video: at least 2 x HDB-15 female;
86.1.20.3. Mouse: at least 2 x 6-pin Mini-DIN female and 2 x USB Type A female;
86.1.21. KVM switch must be supplied with at least two (2) DVI USB virtual media KVM
adapters, which connects a KVM switch to the DVI-D video and USB ports of a
target computer;
86.1.22. KVM switch must be supplied with at least one (1) USB KVM cable;
86.1.23. USB KVM cable must meet at least following technical requirements:
86.1.23.1. PC Connector: HDB, USB and audio;
86.1.23.2. Console Connector: 3in1 SPHD (keyboard/mouse/video) and audio;
86.1.23.3. Length: at least 1.2m;
Example type: Aten KH2508A-AX-G or equivalent
87. USB KVM extender, 1pcs
87.1. USB KVM extender must meet at least following features and technical requirements:
87.1.1. Possibility to connect local and remote units at distances up to 300 m using Cat 5e
cable;
87.1.2. Possibility to control system from both the local and remote USB keyboard,
monitor, and mouse consoles;
Lapa 64 no 84
87.1.3. Automatic synchronization of time delay of RGB signals to compensate for
distance;
87.1.4. Must have built-in ASIC for greater reliability and compatibility;
87.1.5. Auto signal compensation (ASC);
87.1.6. Must support stereo speakers and microphone;
87.1.7. USB overcurrent detection and prevention;
87.1.8. Support of high resolution video - up to 1920 x 1200@60Hz (150 m); 1280 x
1024@60Hz (300 m);
87.1.9. Extender must have no loss in audio quality at 300 m;
87.1.10. Must support VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200),
WUXGA (1920 x 1200) and multisync monitors;
87.1.11. Console ports:
87.1.11.1. Keyboard: at least 1 x USB type A female;
87.1.11.2. Video: at least 1 x HDB-15 female;
87.1.11.3. Mouse: at least 1 x USB type A female;
87.1.11.4. Speakers: 1 x mini stereo jack female;
87.1.11.5. Mic: 1 x mini stereo jack female;
87.1.11.6. RS-232: at least 1 x DB-9 female;
Example type: Aten CE770 or equivalent
88. Dolby E encoding and decoding system, 1 set
88.1. Modular processing system set must be comprised of at least following components:
88.1.1. Frame, quantity: one (1);
88.1.2. Dolby E encoder, quantity: two (2);
88.1.3. I/O panel for Dolby E encoder, quantity: two (2);
88.1.4. Dolby stream decoder, quantity: two (2);
88.1.5. I/O panel for Dolby stream decoder, quantity: two (2);
88.2. Frame must meet at least following features and technical requirements:
88.2.1. Must have at least 4 card slots;
88.2.2. At least 1 central genlock input for all cards that require a reference;
88.2.3. At least 1 Ethernet connection for remote control, setup and maintenance;
88.2.4. GPI outputs for alarm and power supply failure;
88.2.5. Frame must be supplied with at least one (1) rack controller and one (1) power
supply unit;
88.2.6. Internal daisy chain bus for audio, GPI and multiview applications;
88.2.7. Separate rack controller slot which doesn’t take up a card slot;
88.3. Dolby E encoder must meet at least following features and technical requirements:
88.3.1. Fully compatible with frame audio bus;
88.3.2. Possibility to use as frame card or standalone module;
88.3.3. At least 20 bit mode for 8 channels, 16 bit mode for 6 channels encoding;
88.3.4. At least 4 presets 5.1+2 (with 8 different metadata sets);
88.3.5. At least 4 presets 2+2 (with 8 different metadata sets);
88.3.6. At least 4 2 presets 2+2+2+2 (with 8 different metadata sets);
88.3.7. Metadata settings for:
88.3.7.1. Program text (16 character text);
88.3.7.2. Dialog level;
88.3.7.3. Bit-stream identification;
88.3.7.4. Dynamic range (film, music, speech, etc.);
88.3.7.5. RF mode Dynamic range (11 dB more sensitive);
88.3.7.6. Center downmix level;
88.3.7.7. Surround downmix level;
Lapa 65 no 84
88.3.7.8. Dolby surround;
88.3.7.9. Preferred downmix;
88.3.7.10. Lt/Rt Center and Surround downmix level;
88.3.7.11. Lo/Ro Center and Surround downmix level;
88.3.7.12. Surround-EX flag;
88.3.7.13. DC filter;
88.3.7.14. LFE filter;
88.3.7.15. Low-pass filter;
88.3.7.16. Surround 3dB attenuation;
88.3.7.17. Surround phase shift;
88.3.8. Input channel swapping (any channel to any encoder input);
88.3.9. Individual gain and phase adjustment per mono channel;
88.3.10. Individual delay offset adjustment (0 to 1300 ms);
88.3.11. Built-in generator;
88.3.12. At least one selectable AES/EBU bypass input with additional delay settings;
88.3.13. Locks to Black & Burst or Master card;
88.3.14. Dolby E encoder must be supplied with compatible I/O panel;
88.4. Dolby stream decoder must meet at least following features and technical
requirements:
88.4.1. Multi format Dolby stream decoder with quad-speed audio bus and voice over
module;
88.4.2. Possibility to use as frame card or standalone module;
88.4.3. Module must be capable of decoding: Dolby E, Dolby Digital, Dolby Digital Plus;
88.4.4. 16 channel PCM processing capabilities;
88.4.5. Quad speed audio bus for convenient routing of ADD-ON channels;
88.4.6. Module must have possibility to re-insert processed audio for downstream postprocessing;
88.4.7. 2 or 4 physical stereo AES/EBU inputs and 16 stereo bus inputs;
88.4.8. 4 or 6 physical stereo AES/EBU (can contain Dolby Bit streams) outputs and 8
stereo (into 16 stereo) bus outputs;
88.4.9. E decoding with automatic source selection on loss of E;
88.4.10. Voice activated Voice Over engine that can be applied to any of the 16 internal
streams:
88.4.10.1. GPI trigger of VO is included;
88.4.10.2. GPI can be used as ‘cough button’ to mute unwanted voice activated
mixing;
88.4.11. Physical metadata output;
88.4.12. Individual offset delay per input;
88.4.13. Individual gain control per input (except bitstream input);
88.4.14. Must be able to handle all AES/EBU input formats;
88.4.15. Full audio channel shuffling;
88.4.16. Loudness measurement according to ITU BS.1770 and ITU BS,1770-2 (CALM
and R128);
88.4.17. A tone generator must be included that can be controlled by the loudness
measurement;
88.4.18. Full control and status monitoring through the front panel of the frame and the
Ethernet port;
88.4.19. Dolby stream decoder must be supplied with compatible I/O panel;
Example type: AXON modular system or equivalent
89. Wireless video link system, 1 set
Lapa 66 no 84
89.1. Wireless video link system must be comprised of at least following components:
89.1.1. Video transceiver set, quantity: one (1);
89.1.2. Transmitter V-Mount battery adapter, quantity: one (1);
89.1.3. Receiver V-Mount battery adapter, quantity: one (1);
89.1.4. Adapter plate for Sony L-Series batteries, quantity: one (1);
89.1.5. Receiver antenna array, quantity: one (1);
89.1.6. Power cable, quantity: one (1);
89.1.7. Power adapter, quantity: one (1);
89.1.8. Protective case, quantity: one (1);
89.2. Video transceiver set must meet at least following features and technical
requirements:
89.2.1. Video transceiver system must have almost zero delay and transmits uncompressed
1080p60, 4:2:2 video up to 600 meters over the unlicensed 5GHz band.
89.2.2. Transmitter must be multicast capable up to 4 receivers;
89.2.3. Possibility to output over USB 3.0 directly into a DIT cart or laptop;
89.2.4. Video resolution:
89.2.4.1. 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98;
89.2.4.2. 1080psf30/29.97/25/24/23.98;
89.2.4.3. 1080i60/59.94/50;
89.2.4.4. 720p60/59.94/50;
89.2.4.5. 480p59.94/576p50;
89.2.4.6. 480i(NTSC)/576i(PAL);
89.2.5. Transmitter inputs/outputs:
89.2.5.1. At least 1 x 75 Ohm, BNC input;
89.2.5.2. At least 1 x Type A receptacle HDMI input;
89.2.5.3. At least 1 x 75 Ohm, BNC (Loop-out) output;
89.2.6. Receiver output:
89.2.6.1. At least 1 x USB 3.0 micro B receptacle;
89.2.6.2. At least 1 x 75 Ohm, BNC;
89.2.6.3. At least 1 x Type A receptacle HDMI;
89.2.7. Delay (TX to RX): less than 0.001sec;
89.2.8. Audio format support: 48kHz 24-bit PCM;
89.2.9. Wireless non-DFS frequencies: 5.19 ~ 5.23 GHz;
89.2.10. Wireless DFS frequencies: 5.27 ~ 5.67 GHz;
89.2.11. RF power:
89.2.11.1. 22dbm EIRP (with two 5dbi TX antennas);
89.2.11.2. 17dbm EIRP (with one 2dbi TX antenna);
89.2.12. Encryption: AES-128;
89.2.13. Video transceiver set power consumption (1080p60): not more than 16 Watts;
89.3. Receiver antenna array must meet at least following features and technical
requirements:
89.3.1. Panel antenna array 5GHz (3 x 16dBi and 2 x 14dBi) must be supplied with receiver
mounting bracket;
Example type: TERADEK Bolt Pro 2000 set or equivalent
90. Dish antenna, 1 pc
90.1. The tenderer must integrate and configure already existing Latvian Television’s Vertex
DA-180 1.8 m dish antenna (Ku band), 2pcs of Power amplifiers, all waveguides,
cabling and control devices.
91. DSNG encoder, 2 pcs
Lapa 67 no 84
91.1. DSNG encoder must meet at least following features and technical requirements:
91.1.1. Encoder must be future proof modular platform capable of multi-codec, multiformat and multi-channel operation;
91.1.2. Encoder must provide an L-Band or IF satellite output, as well as at least two IP
output ports. Must have possibility to be upgraded and provide ASI output and
G.703 output;
91.1.3. Must have simple and intuitive web user;
91.1.4. Chassis:
91.1.4.1. Single AC power supply;
91.1.4.2. Hot swappable modules;
91.1.4.3. Built-in video confidence monitor;
91.1.5. Video inputs:
91.1.5.1. Analogue composite CVBS interface;
91.1.5.2. 3G/HD/SD-SDI serial digital video with EDH error detection and health
monitoring;
91.1.5.3. Input level 800 mV ptp ±10 percent;
91.1.5.4. Return loss >15 dB, 10 MHz to 270 MHz;
91.1.6. Audio inputs:
91.1.6.1. Support of at least 8 stereo pairs embedded on HD-SDI;
91.1.6.2. Up to four stereo pairs via AES EBU (Connector via D-Type to XLR);
91.1.6.3. Must support both balanced (AES3) and unbalanced (AES3id) digital audio
inputs;
91.1.6.4. 48 kHz sampling rate;
91.1.6.5. At least 2 x stereo analogue audio inputs;
91.1.7. Video encoding:
91.1.7.1. MPEG-2 SD 4:2:0 encoding;
91.1.7.2. MPEG-2 HD 4:2:0 encoding;
91.1.7.3. MPEG-2 SD 4:2:2 encoding;
91.1.7.4. MPEG-2 HD 4:2:2 encoding;
91.1.7.5. MPEG-4 (AVC) SD 4:2:0 encoding;
91.1.7.6. MPEG-4 (AVC) HD 4:2:0 encoding;
91.1.7.7. MPEG-4 (AVC) SD 4:2:2 encoding;
91.1.7.8. MPEG-4 (AVC) HD 4:2:2 encoding;
91.1.7.9. MPEG-4 (AVC) HD 4:2:2 10-bit encoding;
91.1.8. Audio encoding:
91.1.8.1. MPEG-1 Layer II Encode: at least 3 stereo pairs;
91.1.8.2. Linear PCM pass-through;
91.1.8.3. Dolby® Digital (AC3) pass-through (2.0 or 5.1);
91.1.8.4. Dolby® Digital plus pass-through (2.0 or 5.1);
91.1.8.5. Dolby®E pass-through (compressed);
91.1.9. Encryption:
91.1.9.1. BISS encryption (modes 1 and E);
91.1.9.2. RAS encryption (satellite output only);
91.1.10. Transport stream outputs:
91.1.10.1. At least 2 x IP outputs (100/1000BaseT);
91.1.10.2. DVB-S/S2/DSNG satellite output;
91.1.11. Satellite modulator:
91.1.11.1. Must support both 70 MHz IF output and L-band output;
91.1.11.2. DVB-CID support;
91.1.11.3. Signal conditioning: EN 300 421 (DVB-S) and option for EN 301 210
(DVB-DSNG) EN302-307 (DVB-S2);
91.1.11.4. Modulation: QPSK, 8PSK, DVB-S2 QPSK, 8PSK;
Lapa 68 no 84
91.1.11.5. Symbol Rate: at least 1 Msym/s to 45 Msym/s (variable in 1 Sym/s
increments);
91.1.11.6. FEC rates:
91.1.11.7. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 (DVB-S QPSK);
91.1.11.8. 2/3, 5/6 and 8/9 (DVB-DSNG 8PSK);
91.1.11.9. 3/4 and 7/8 (DVB-DSNG 16QAM);
91.1.11.10. 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB S2 QPSK);
91.1.11.11. 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 8PSK);
91.1.11.12. 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 16APSK);
91.1.11.13. 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2 32APSK);
91.1.11.14. 13/45, 9/20, 11/20 (DVB-S2X QPSK);
91.1.11.15. 23/36, 25/36, 13/18 (DVB-S2X 8PSK);
91.1.11.16. 5/9, 26/45 (DVB-S2X 8APSK-L);
91.1.11.17. 26/45, 3/5, 28/45, 23/36, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 (DVB-S2X 16APSK);
91.1.11.18. 5/9, 8/15, 1/2, 3/5, 2/3 (DVB-S2X 16APSK-L);
91.1.11.19. 2/3 (DVB-S2X 32 APSK-L);
91.1.11.20. 11/15 (DVB-S2X 64 APSK);
91.1.11.21. 32/45, 7/9, 4/5, 5/6 (DVB-S2X 64 APSK-L);
91.1.12. IF output:
91.1.12.1. IF frequency: 50 MHz to 180 MHz (1 kHz steps);
91.1.12.2. Output power: -30 dBm to +5 dBm (0.1 dB steps);
91.1.12.3. Monitor output: -30 dB relative to main IF output;
91.1.13. L-band output:
91.1.13.1. Frequency: 950 MHz to 2150 MHz (1 kHz steps);
91.1.13.2. Output power: -40 dBm to +5 dBm (0.1 dB steps);
91.1.13.3. Monitor output: -30 dB relative to main output;
91.1.13.4. Switchable up-converter power: +15 V and 24 VDC, 500 mA max.;
91.1.13.5. Switchable 10 MHz reference;
91.1.14. Control:
91.1.14.1. Web browser control;
91.1.14.2. Front panel control;
91.1.14.3. SNMP traps and alarms;
91.1.14.4. nCompass control;
91.1.15. Height not more than 1U, rack-mountable;
Example type: ERICSSON AVP3000 VOYAGER pack or equivalent
92. Modular receiver, 2 pcs
92.1. Modular receiver must meet at least following features and technical requirements:
92.1.1. Transport stream input:
92.1.1.1. ASI input;
92.1.2. Automatic transport stream switching:
92.1.2.1. Basic transport stream redundancy switching;
92.1.2.2. User defined transport stream redundancy switching;
92.1.3. IP or IP & satellite input:
92.1.3.1. IP input;
92.1.3.2. Pro-MPEG FEC;
92.1.4. Satellite or IP & satellite input:
92.1.4.1. DVB-S/S2 satellite input;
92.1.4.2. DVB-S QPSK demodulation;
92.1.4.3. DVB-S2 QPSK demodulation;
92.1.4.4. DVB-S2 8PSK demodulation;
Lapa 69 no 84
92.1.4.5. DVB-S2 16APSK / 32APSK demodulation;
92.1.4.6. Low symbol rate (1 to 5 Msym/s);
92.1.5. Conditional access and descryption:
92.1.5.1. Single service common interface decryption;
92.1.5.2. Single service director decryption;
92.1.5.3. Single service BISS decryption;
92.1.5.4. RAS decryption;
92.1.6. Service filtering:
92.1.6.1. Single service filtering and PID remapping;
92.1.7. Transport stream outputs:
92.1.7.1. ASI output;
92.1.7.2. IP output;
92.1.7.3. Pro-MPEG FEC;
92.1.8. MPEG-2 decoding:
92.1.8.1. MPEG-2 SD 4:2:0 decoding;
92.1.8.2. MPEG-2 HD 4:2:0 decoding;
92.1.8.3. MPEG-2 SD 4:2:2 decoding;
92.1.8.4. MPEG-2 HD 4:2:2 decoding;
92.1.9. MPEG-4 AVC (H264) decoding:
92.1.9.1. MPEG-4 (AVC) SD 4:2:0 decoding;
92.1.9.2. MPEG-4 (AVC) HD 4:2:0 decoding;
92.1.9.3. MPEG-4 (AVC) SD 4:2:2 decoding;
92.1.9.4. MPEG-4 (AVC) HD 4:2:2 decoding;
92.1.9.5. MPEG-4 (AVC) HD 4:2:2 10-bit decoding;
92.1.9.6. Low latency decode (MPEG-4/AVC);
92.1.10. JPEG-2000 decoding:
92.1.10.1. JPEG 2000 SD 4:2:2 decoding;
92.1.10.2. JPEG 2000 HD 4:2:2 decoding;
92.1.11. Format conversion (Up/Down/Cross):
92.1.11.1. High quality HD to SD down-conversion;
92.1.11.2. Up-conversion (SD to HD - 4:2:0 only);
92.1.11.3. Cross-conversion (1080i <> 720p - 4:2:0 only);
92.1.12. Audio decoding and pass-through:
92.1.12.1. Number of audio services (pairs) per incoming video service: at least 6;
92.1.13. Audio decoding:
92.1.13.1. MPEG-1 Layer II decode;
92.1.13.2. Dolby® Digital (AC3) decode/down-mix (2.0 or 5.1);
92.1.13.3. AAC decode decode/down-mix (2.0 or 5.1);
92.1.13.4. Phase aligned audio decode;
92.1.13.5. Audio normalization;
92.1.14. Audio outputs:
92.1.14.1. Number of discrete audio outputs (Analog or AES): at least 4;
92.1.15. Discrete audio format:
92.1.15.1. Balanced analog audio;
92.1.15.2. Balanced digital audio (AES-EBU);
92.1.16. Data:
92.1.16.1. RS232 low speed asynchronous data;
92.1.16.2. Multi-protocol encapsulation (MPE) high speed IP data;
92.1.17. Ancillary interfaces:
92.1.17.1. SCTE 35 controlled contact closures;
92.1.17.2. Alarm relay;
92.1.18. Control:
Lapa 70 no 84
92.1.18.1. Web browser control;
92.1.18.2. Front panel control;
92.1.18.3. SNMP traps and alarms;
92.1.18.4. SNMP remote control;
92.1.18.5. RS232 remote control;
92.1.18.6. nCompass control;
92.1.18.7. Web browser password protection;
Example type: ERICSSON RX8200 pack or equivalent
93. Block UpConverter, 2 pcs
93.1. Block UpConverter must meet at least following features and technical requirements:
93.1.1. Automatic internal and external reference locking;
93.1.2. High stability, low ripple and excellent phase noise, using PDRO technology;
93.1.3. Full alarm monitoring;
93.1.4. Rugged weatherproof housing;
93.1.5. Temperature compensated for thermal stability and fast warm-up;
93.1.6. L-Band input:
93.1.6.1. Frequency: 950-1700MHz;
93.1.6.2. Connection N-type (f), 50Ω;
93.1.6.3. Return loss more than 18dB;
93.1.6.4. 1dB GCP: +8dBm;
93.1.7. SHF output:
93.1.7.1. Frequency: 13.75-14.5GHz;
93.1.7.2. Connector: N-type (f), 50Ω;
93.1.7.3. Return loss more than 15dB;
93.1.8. External reference input:
93.1.8.1. Frequency: 10MHz;
93.1.8.2. Connection: TNC (f), 50Ω input;
93.1.8.3. Level: 0dBm ±3dB;
93.1.8.4. Locking delay less than 2 minutes to stabilize from cold;
93.1.9. Additional functionality required:
93.1.9.1. Removal of ‘External Reference lock’ alarm;
93.1.9.2. Bi-colored LED for ‘10MHz lock’ and ‘DC power’ status indication;
93.1.9.3. Separate external 10MHz reference input (using a TNC connector),
replacing the L-band feed system;
93.1.9.4. DC input connection wired to 5-pin control interface;
93.1.9.5. DC input connection wired to the 5-pin ‘alarms’ connector, as well as the
standard DC feed system via the L-Band cable
Example type: Peak Communications PBU137 or equivalent
94. Power amplifier, 2 pcs
94.1. The tenderer must integrate and configure already existing Purchaser’s Xicom XT-100
K power amplifier.
95. Spectrum analyzer, 1 pc
95.1. Spectrum analyzer must meet at least following features and technical requirements:
95.1.1. Spectrum analyzer must be designed for measurement of communications and
broadcast carriers, making uplink, downlink, L-band carriers, IF, and 10MHz
reference signals;
95.1.2. Must be simple and easy to use design;
Lapa 71 no 84
95.1.3. At least 10 customizable presets;
95.1.4. Must have at least VGA color display;
95.1.5. Refresh rates up to 13/sec;
95.1.6. Full remote control monitoring via RS-232 using manufacturer remote control
software (GUI);
95.1.7. L.O. frequency offsets for direct frequency readout;
95.1.8. At least 50 user memory locations;
95.1.9. Frequency range: 5MHz – 2,500MHz;
95.1.10. Resolution bandwidth: 10KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz;
95.1.11. RF sensitivity: greater than -85 dBm typical;
95.1.12. Reference levels: selectable -10 dBm, -30 dBm, & -50dBm;
95.1.13. Scale: 5 dB/Div and 2 dB/Div;
95.1.14. Maximum RF input: 25 VDC MAX (DC Blocked), +30dBm (1W);
95.1.15. Input impedance: 50 Ω;
95.1.16. Input connector: BNC;
95.1.17. Display: at least 5.7” TFT-LCD;
Example type: Peak Communications PBU137 or equivalent
96. Cable drum, 9 pcs
96.1. Cable drum must meet at least following features and technical requirements:
96.1.1. Made of sheet metal;
96.1.2. Open design for self-tooling;
96.1.3. Must have carrying handle on top of the drum;
96.1.4. Must be able to fit up to 450 meters of 8mm diameter cable;
96.1.5. Weight not more than 14.3 kg;
Example type: SCHILL HT 582.OFFEN-SCHWARZ or equivalent
97. Cable drum, 7 pcs
97.1. Cable drum must meet at least following features and technical requirements:
97.1.1. Made of sheet metal;
97.1.2. Open design for self-tooling;
97.1.3. Must have carrying handle on top of the drum;
97.1.4. Must be able to fit up to 150 meters of 8mm diameter cable;
97.1.5. Weight not more than 5.6 kg;
Example type: SCHILL HT 381.OFFEN-SCHWARZ or equivalent
98. Cable drum, 4 pcs
98.1. Cable drum must meet at least following features and technical requirements:
98.1.1. Made of good quality plastic;
98.1.2. Continuous front panel and small core;
98.1.3. Must have carrying handle on top of the drum;
98.1.4. Must be able to fit up to 180 meters of 6mm diameter cable;
98.1.5. Weight not more than 1.7 kg;
Example type: SCHILL IT 300.S0 or equivalent
99. Audio transformer,4 pcs.
99.1.Audio transformer must have 4pcs of balanced inputs and 4pcs of balanced outputs
Example Type TVC 'IOTU-2X4-1-1
Lapa 72 no 84
100. TV Tuner, 1pcs.
100.1. DVB-T2 with CA or CONAX card slot
100.2. Equipped with outdoor antenna
100.3. SDI/HD SDI output (allowed to use additional converter HDMI to SDI/HD SDI)
100.4. Rack mount
101. Additional requiremen
101.1.The Tenderer must deliver the OBV and start provision of warranty service within 180
(one hundred eighty) calendar days after the date the Procurement Contract takes force;
101.2.In designing the OBV, construction and installation of equipment, as well as in provision
of warranty service of the delivered OBV the Tenderer must comply with the technical
requirements and standards of the relevant area, as well as technical specifications set
by the manufacturer;
101.3.The Tenderer must ensure that during construction and installation of equipment the
OBV will be continuously stored at safe and suitable premises with proper ventilation,
low humidity level and air temperature of at least +10C0;
101.4.The Tenderer must ensure an opportunity for at least 2 (two) Commissioning Party’s
authorised representatives to carry out visits to the OBV construction site during the
time period allotted for delivery of OBV, in order to inspect the construction progress.
Visits should be preceded by giving prior notice;
101.5.The Tenderer must ensure warranty service of delivered OBV (including OBV’s
running gear) for at least 2 (two) years after the date of signing of the certificate of
acceptance of OBV delivery, but not less than the warranty period stipulated by the
manufacturer of OBV equipment, if it exceeds 2 (two) years after the OBV delivery;
101.6.In the framework of the warranty service the Tenderer must ensure 3 (three) hours
response time to Commissioning Party’s OBV malfunction notices. Response time is
the time in which the Tenderer must contact the Commissioning Party’s authorised
representative, who has sent the malfunction notice, and ensure that the OBV or its
malfunctioning component is taken for repair. The Tenderer must cover all costs related
to OBV’s or its defective component’s transportation to repair shop and back to the
Commissioning Party, as well as all costs of component replacement and Tenderer’s
staff work, transport and accommodation, if necessary;
101.7.In the framework of the warranty service the Tenderer must ensure that OBV
malfunctions are repaired and that it is restored to perfect working condition and brought
back to the Commissioning Party to Zakusala krastmala 3, Riga, Latvia, within 15
(fifteen) business days after the date when OBV malfunction notice has been sent. If
repairs of the respective malfunction takes more than 15 (fifteen) business days, the
Tenderer must ensure that during the repair works the Commissioning Party is provided
with equivalent OBV or its malfunctioning component, with all costs included in total
price under of the Procurement Contract.
101.8.Before signing the certificate of acceptance of OBV the Tenderer must carry out at least
5-days long training on operation of the delivered OBV of at least 6 (six)
Commissioning Party’s employees indicated by the Commissioning Party’s authorised
representative. The training takes place at the OBV delivery destination at Zakusalas
krastmala 3, Riga, Latvia. All costs related to such training (costs related to Tenderer’s
instructor travel and accommodation, etc.) must be included in total price under the
Procurement contract.
(Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs)
Lapa 73 no 84
Nolikuma 3.pielikums
D sadaļa “FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA”
Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi
ID Nr. LTV/2015-77
(pretendenta nosaukums) ____________ piedāvā veikt pārvietojamās televīzijas stacijas
piegādi atbilstoši atklātā konkursa “Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi” ID
Nr. LTV/2015-77 nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu (EUR bez PVN):
Nr.p.k.
1.
…
…
Nosaukums
Summa
(EUR)
bez PVN
7 (septiņu) kameru pārvietojamās televīzijas stacijas ar iespēju
raidīt signālu uz satelītu projektēšana, izbūve, aparatūras
instalācija, piegāde Pasūtītājam, kā arī 2 (divu) gadu garantijas
un apkalpošanas nodrošināšana.
…
…
Kopējā līgumcena bez PVN:
PVN:
Kopējā līgumcena ar PVN:
Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pārvietojamās
televīzijas stacijas (PTS) piegādi (t.i. projektēšanu, izbūvi, aparatūras iegādi un instalāciju PTS
un izgatavotās PTS piegādi pasūtītājam uz Zaķusalas krastmalu 3, Rīgā, Latvijā), un garantijas
apkalpošanas nodrošināšanu noteiktajā periodā, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar materiālu,
iekārtu, darbaspēka, transporta izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, muitas
maksājumiem, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, un visas citas atklātā
konkursa līgumā noteiktās un nenoteiktās izmaksas, kas nepieciešamas atklātā konkursa līguma
savlaicīgai, kvalitatīvai un pilnvērtīgai izpildei.
Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo):
mūsu piedāvājums nesatur
komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā
iekļautās informācijas publicēšanai;
mūsu piedāvājums satur šādu
komercnoslēpumu:
(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums (piemēram,
finanšu piedāvājumā norādītās vienību cenas u.tml.))
…………………………….…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….…………………………….
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību
iepirkuma noteikumiem
(Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs)
Lapa 74 no 84
Nolikuma 4. pielikums
E sadaļa “IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS”
Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi
ID Nr. LTV/2015-77
Rīgā,
2015.gada __.___________
VSIA “Latvijas Televīzija” tās valdes locekļa, p.p. Māra Skujiņa personā, kurš rīkojas uz
prokūras pamata, no vienas puses, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un
___________ tās ________ personā, kurš rīkojas uz _______ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no
otras puses, turpmāk tekstā atsevišķi - Puse, kopā sauktas - Puses, noslēdz iepirkuma līgumu,
turpmāk – Līgums.
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Izpildītājs ir piedalījies Pasūtītāja rīkotajā atklātajā konkursā “Par pārvietojamās televīzijas
stacijas iegādi” (identifikācijas Nr. LTV/2015-77).
1.2. Saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2015.gada __._______ lēmumu Nr.__/1-19
Izpildītājs ir ieguvis tiesības realizēt savu atklātajam konkursam iesniegto piedāvājumu.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Izpildītājs saskaņā ar Līguma un tā pielikuma noteikumiem, nodrošina 7 (septiņu) kameru
pārvietojamās televīzijas stacijas ar iespēju raidīt signālu uz satelītu (turpmāk – PTS)
projektēšanu, izbūvi, aparatūras iegādi un instalāciju PTS, piegādi Pasūtītājam Zaķusalas
krastmalā 3, Rīgā, Latvijā (turpmāk kopā – piegāde), kā arī garantijas apkalpošanas
nodrošināšanu piegādātājai PTS vismaz 2 (divus) gadus pēc PTS piegādes pieņemšanasnodošanas akta abpusējās parakstīšanas, bet ne mazāk kā attiecīgās PTS instalētās aparatūras
ražotāja noteiktā garantijas termiņā, ja tas ir ilgāks par 2 (diviem) gadiem pēc PTS piegādes.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa ir ___________ EUR (____________) bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk - PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3.2. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar PTS piegādi (t.i.
projektēšanu, izbūvi, aparatūras iegādi un instalāciju PTS un izgatavotās PTS piegādi
pasūtītājam uz Zaķusalas krastmalu 3, Rīgā, Latvijā), un garantijas apkalpošanas nodrošināšanu
Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktajā periodā, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar materiālu,
iekārtu, darbaspēka, transporta izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, muitas
maksājumiem, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, un citas Līgumā
noteiktās un nenoteiktās izmaksas, kas nepieciešamas Līguma savlaicīgai, kvalitatīvai un
pilnvērtīgai izpildei.
3.3. Pasūtītājs par veikto PTS piegādi un uzsākto garantijas apkalpošanas nodrošināšanu, veic
apmaksu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 11.12.apakšpunktā noteikto Pušu
pilnvaroto personu (turpmāk – Pušu pilnvarotās personas, atsevišķi Pasūtītāja vai Izpildītāja
pilnvarotā persona) PTS piegādes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina
saņemšanas. Izpildītāja rēķins ir sagatavojams un nosūtāms elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta
adresi: rekini@ltv.lv.
3.4. Visus maksājumus Pasūtītājs veic euro saskaņā ar Līgumā noteiktajām izmaksām ar
pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā. Līgumā paredzētie maksājumi skaitās veikti
no dienas, kad attiecīgais naudas pārvedums ir veikts no Pasūtītāja bankas konta, saskaņā ar
Pasūtītāja bankas izsniegtu izziņu vai konta izrakstu.
Lapa 75 no 84
3.5. Pasūtītājam ir tiesības sākot ar Līguma abpusējās parakstīšanas dienu samaksāt
Izpildītājam avansa maksājumu par PTS piegādi 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro)
apmērā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā Izpildītāja avansa rēķina saņemšanas.
3.6. Pasūtītājam ir tiesības pēc savas izvēles piesaistīt līzinga kompāniju Līgumā noteikto
finansiālo saistību izpildīšanai attiecībā pret Izpildītāju. Izpildītājam ir pienākums sadarboties
ar Pasūtītāju un Pasūtītāja līzinga kompāniju, lai nodrošinātu līzinga līgumu noslēgšanu un
izpildi uz vispārējiem noteikumiem, ja un kad tas būs nepieciešams.
4. PTS PIEGĀDES IZPILDES KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājam ir jānodrošina PTS piegāde, un jāuzsāk tās garantijas apkalpošanas
nodrošināšanu, ne vēlāk kā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma
spēkā stāšanās dienas.
4.2. Kad Izpildītājs uzskata, ka PTS ir gatavs piegādei tā pilnvarotajai persoani ir jāinformē
Pasūtītāja pilnvarotā persona, kurai ir jāierodas Izpildītāja telpās, ne vēlāk kā 10 (desmit)
kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma, ar jekburu saprātīgu skaitu tehnisko speciālistu
un jāveic sekojoši pieņemšanas testi, lai pārbaudītu PTS atbilstību Līguma pielikuma prasībām
un darbaspēju:
4.2.1. Vizuāla pārbaude, iekšējās un ārējās apdares pārbaude, dažādu savienojumu, paneļu, lūku
utt. pārbaude;
4.2.2. Automobiļa un pievienoto agregātu funkcionalitātes un veiktspējas pārbaude;
4.2.3. Elekroinstalācijas vizuāla inspekcija, slēgumu pārbaude, dažādu elektrobarošanas režīmu
reāla pārbaude, apgaismojuma pārbaude, nepārtrauktās elektrobarošanas sistēmas (UPS) testi;
4.2.4. Klimata un ventilācijas sistēmu funkcionālie testi.
4.2.5. Audio trakta funkcionālie testi.
4.2.6. Video trakta funkcionālie testi.
4.2.7. Raidošā trakta funkcionālais tests un vismaz divi reālās raidīšanas testi uz Pasūtītāja
izvēlētiem Eutelsat vai/un Astra satelītiem. Satelītu piekļuves nodrošināšanu organizē
Pasūtītājs. Raidošo traktu rezervēšanas testi.
4.2.8. Sakaru sistēmas testi.
4.3. Kad piegādājamā PTS iztur visas pārbaudes, kas noteiktas Līguma 4.2.apakšpunktā,
Izpildītājam ir jāpiegādā PTS uz Pasūtītāja adresi Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā, Latvijā.
4.4. Vienlaikus ar PTS piegādi Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Izpildītāja
parakstītu PTS piegādi apliecinošo preču pavadzīmi. Pasūtītāja pilnvarotā persona parakstot
minēto preču pavadzīmi, apliecina PTS saņemšanas faktu, bet neapliecina PTS piegādes
atbilstību Līguma noteikumiem.
4.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PTS saņemšanas pārbauda PTS atbilstību Līguma
un tā pielikuma prasībām, veicot noslēdzošos visu PTS sistēmu testus. Ja minēto PTS atbilstības
testu laikā tiek konstatētas neatbilstības Līguma un tā pielikuma prasībām, Pasūtītāja
pilnvarotajai personai minētā pārbaudes laika ietvaros ir jāinformē Izpildītāja pilnvarotā
persona par konstatētajām neatbilstībām, elektroniski nosūtot attiecīgu pamatotu rakstisku
atteikumu pieņemt PTS piegādi.
4.6. Izpildītājam ir jānovērš konstatētās neatbilstības un atkāroti jānodrošina PTS piegāde
Pasūtītājam noslēdzošo testu veikšanai. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atkārtotās
PTS saņemšanas pārbauda PTS atbilstību Līguma un tā pielikuma prasībām. Ja PTS atkārtotās
atbilstības pārbaudes laikā netiek konstatētas neatbilstības Līguma un tā pielikuma prasībām,
Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotās personas nodrošina piegādātās PTS reģistrāciju valsts
akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija", kā Pasūtītāja īpašumā esošo
transportlīdzekli vai atbilstoši līzinga līgumā noteiktajam. Pēc minētās reģistrācijas sekmīgas
veikšanas, t.sk. pirmreizējās tehniskās apskates sekmīgas iziešanas, Pušu pilnvarotās personas
paraksta PTS piegādes pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kalpo par norēķinu veikšanas pamatu.
Visas ar PTS reģistrāciju valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un
Lapa 76 no 84
pirmreizējo tehnisko apskati saistītās izmaksas (visus nodevas, nodokļus un citus saistītos
maksājumus) sedz Izpildītājs un tiem ir jābūt iekļautiem Līguma kopējā summā, izņemot
reģistrācijai nepieciešamās sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas izmaksas, kuras sedz Pasūtītājs.
4.7. Izpildītāja piegādātā PTS neatbilstību novēršanas laiks tiek ieskaitīts kopējā PTS piegādes
laikā, bet tajā netiek ieskaitītas dienas kuru laikā Pasūtītājs ir veicis saņemtās PTS atbilstības
pārbaudi, saskaņā ar Līguma 4.2. un 4.5.apakšpunktā noteikto.
4.8. PTS piegādes pieņemšanas nodošanas akts tiek parakstīts tikai gadījumā jā papildus PTS
piegādei un reģistrācijai valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija":
4.8.1. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītāja pilnvarotajai personai visu dokumentāciju, kas attiecās
uz PTS lietošanu, garantijas apkalpošanu, t.sk. visas PTS aparatūras lietošanas instrukcijas,
ieskaitot visas funkcionālās un strukturālās shēmas, slēgumu shēmas, un video un audio traktu
testu protokolus ar visiem sistēmas mērījumu datiem. Dokumentācijai ir jābūt iesniegtai arī
elektroniskā formā;
4.8.2. Izpildītājs ir veicis Pasūtītāja pilnvarotās personas norādīto vismaz 6 (sešu) Pasūtītāja
darbinieku vismaz 5 (piecu) darba dienu ilgu apmācību par piegādātās PTS lietošanu.
Apmācību jāveic PTS piegādes vietā Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā, Latvijā. Visiem ar apmācības
nodrošināšanu saistītajiem izdevumiem (Izpildītāja apmācītāja ceļošanas un izmitināšanas
izdevumiem, u.c.) ir jābūt iekļautiem Līguma kopējā summā.
5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Izpildītājam ir šādi pienākumi:
5.1.1. nodrošināt PTS piegādi (t.i. projektēšanu, izbūvi, aparatūras iegādi un instalāciju PTS
un izgatavotās PTS piegādi pasūtītājam uz Zaķusalas krastmalu 3, Rīgā, Latvijā), un garantijas
apkalpošanas nodrošināšanu Līguma 2.1.apakšpunktā noteiktajā periodā ar saviem darba
rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus,
kas nepieciešami PTS piegādes izpildei atbilstoši šī Līguma noteikumiem un nodrošināt PTS
piegādi un garantijas apkalpošanas nodrošināšanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un
norādītajos termiņos;
5.1.2. veicot PTS projektēšanu, izbūvi un aparatūras instalāciju PTS, kā arī piegādātās PTS
garantijas apkalpošanas nodrošināšanu ievērot attiecīgajā jomā pieņemtas tehnikas prasības un
standartus, kā arī attiecīgās aparatūras ražotāja tehniskās prasības;
5.1.3. nodrošināt, ka PTS izbūves un aparatūras instalācijas laikā nepārtraukti atradīsies drošās
un atbilstošās telpās, kurās būs laba ventilācija, zems mitruma līmenis un ne mazāk kā +10C 0
temperatūra.
5.1.4. PTS izbūves laikā nodrošināt vismaz 2 (divām) Pasūtītāja pilnvarotajām personām
iespēju Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā vienreiz mēnesī ierasties vietā, kur notiek
PTS izbūve, lai apsekotu izbūves veikšanas gaitu un progresu. Visām šādu ar šādu pārbaužu
saistīto Pasūtītāja pilnvaroto personu braucienu izmaksām (ceļošanas izdevumi un
izmitināšanas izdevumi) ir jābūt iekļautām Līguma kopējā summā;
5.1.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītajam
neatsaucamu beznosacījuma Līguma saistību izpildes garantiju 20% (divdesmit procentu)
apmērā no Līguma summas (bez PVN). Līguma saistību izpildes garantijai ir jābūt izsniegušai
Latvijas Republikas vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas
dalībvalstī reģistrētai kredītiestādie. Minētajai garantijai ir jābūt spēkā vismaz 240 (divi simti
četrdesmit) dienas, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Pēc PTS piegādes pieņemšanasnodošanas akta parakstīšanas minētā Līguma saistību izpildes garantija Izpildītājam ir jāaizstāj
ar PTS garantijas apkalpošanas laika garantiju;
5.1.6. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma saistību izpildes garantiju jebkuru savu ar
Līgumu neizpildi vai nepienācīgas izpildes no Izpildītāja puses saistīto zaudējumu segšanai,
t.sk. avansa maksājuma atgūšanai, kā arī Līgumā minēto līgumsodu piedzīšanai. Ja Pasūtītājs
Lapa 77 no 84
vienpusēji izbeidz Līgumu, pamatojoties uz Līguma 8.2.apakšpunktu, tad Pasūtītājam ir tiesības
izmantot visu Līguma saistību izpildes garantiju;
5.1.7. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PTS piegādes pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītajam neatsaucamu beznosacījuma Līguma garantijas
apkalpošanas nodrošināšanas garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas (bez
PVN). Līguma garantijas apkalpošanas nodrošināšanas garantijai ir jābūt izsniegušai Latvijas
Republikas vai citā Eiropas Savienības valstī, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī
reģistrētai kredītiestādei. Minētajai garantijai ir jābūt spēkā vismaz 2 (divus) gadus un 1 (vienu)
mēnesi, skaitot no PTS piegādes pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas dienas;
5.1.8. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma garantijas apkalpošanas nodrošināšanas
garantiju jebkuru savu ar Līgumu neizpildi vai nepienācīgas izpildes no Izpildītāja puses saistīto
zaudējumu segšanai, kā arī Līgumā minēto līgumsodu piedzīšanai;
5.1.9. Izpildītājs ir atbildīgas un garantē, ka piegādātā PTS pirms tās nodošanas Pasūtītājam
bija tikai Izpildītāja īpašums, tā nav nevienam atsavināta, ieķīlāta, ziedota, dāvināta, patapināta
vai kā savādāk apgrūtināta un Izpildītājam ir visas tiesības slēgt šo Līgumu un veikt PTS piegādi
un garantijas apkalpošanu.
5.1.10. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja aprīkojuma, kas ir instalēts Pasūtītāja pārvietojamā
televīzijas stacijā “Astra” un, kas ir jāinstalē piegādajamā PTS, saskaņā ar Līguma pielikumā
notieko, savākšanu. Izpildītājam ir jāveic viss darbības, kas nepieciešamas, lai demontētu
attiecīgo aprīkojumu, transportētu to no Pasūtītāja teritorijas Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā,
Latvijā uz Izpildītāja telpām un instalētu tās piegādājamajā PTS, kā arī jāsedz visas saistītās
izmaksas. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par aprīkojumu, ko tas ir demontējis no Pasūtītāja
pārvietojamā televīzijas stacijā “Astra”, sākot ar demontēšanas sākšanu līdz brīdm, kamēr
piegādās šo aprīkojumu kā daļu no PTS. Ja kāds aprīkojums tiks pazaudēts vai bojāts,
Izpildītājam tas ir pilnībā jāsalabo vai arī jāaizvieto ar identisku aprīkojumu uz sava rēķina.
Izpildītājam ir tiesības demontēt nepieciešamo aprīkojumu no Pasūtītāja pārvietojamā
televīzijas stacijā “Astra” ne agrāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma spēkā
stāšanās, kā arī Izpildītājam ir jāinformē Pasūtītāja pilnvarotā persona par plānoto demontāžu
vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. Veicot demontāžu, Pušu pilnvarotajām
personām ir jāparaksta aprīkojuma pieņemšanas-nodošanas akts kurā jābūt detalizēti
uzskaitītām visam Izpildītāja demontētajam un savāktajam aprīkojumam.
5.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja Līgumam atbilstoši piegādāto PTS un
nodrošināt samaksas veikšanu atbilstoši Līgumam. Pasūtītājam ir arī jānodrošina Izpildītājs ar
saprātīgu iespēju demontēt Pasūtītāja aprīkojumu, kas ir instalēts Pasūtītāja pārvietojamā
televīzijas stacijā “Astra” un, ko ir jāinstalē piegādājamajā PTS, saskaņā ar Līguam
5.1.10.punktā noteikto.
6. GARANTIJAS APKALPOŠANAS NODROŠINĀŠANA
6.1. Izpildītājs nodrošina garantijas apkalpošanu piegādātājai PTS (t.sk. auto šasijai) vismaz 2
(divus) gadus pēc PTS piegādes pieņemšanas-nodošanas akta abpusējās parakstīšanas, bet ne
mazāk kā attiecīgās PTS instalētās aparatūras ražotāja noteiktā garantijas termiņā, ja tas ir ilgāks
par 2 (diviem) gadiem pēc PTS piegādes;
6.2. Garantijas apkalpošanas nodrošināšanas laikā Izpildītājs bez papildus samaksas nodrošina
piegādātās, kā arī garantijas ietvaros uzstādītās PTS aparatūras garantijas apkalpošanu atbilstoši
to ražotāju noteikumiem, ražotāju noteiktajos termiņos (regularitātē) un apjomā, nodrošinot
visu maināmo detaļu savlaicīgu nomaiņu uz sava rēķina. PTS garantijas apkalpošanas laika
tehniskās apkopēs tiek veiktas uz vietas Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā, Latvijā, ja tas ir iespējams,
Pušu pilnvarotajām personām saskaņojot to veikšanas laiku.
6.3. Garantijas apkalpošanas nodrošināšanas ietvaros Izpildītājam ir jānodrošina 3 (trīs) stundu
reakcijas laiku uz Pasūtītāja bojājumu pieteikumiem. Reakcijas laika ietvaros Izpildītājam ir
jāsazinās ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, kura pieteikusi bojājumu un jānodrošina PTS vai tās
Lapa 78 no 84
bojātās komponentes pieņemšana remontam. Izpildītājam ir jāsedz visas transporta izmaksas
PTS vai tās bojātās komponentes nogādāšanai remonta vietā un atgādāšanai atpakaļ
Pasūtītājam, kā arī rezerves detaļu piegādes izmaksas un savu speciālistu darba, transporta un
izmitināšanas izmaksas, ja tas ir nepieciešams.
6.4. Garantijas apkalpošanas ietvaros Izpildītājam ir jānodrošina PTS bojājumu novēršana,
pilnvērtīgās darbības atjaunošana un atgādāšana atpakaļ Pasūtītājam Zaķusalas krastmalā 3,
Rīgā, Latvijā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja bojājuma pieteikuma
nosūtīšanas dienas. Ja bojājumu novēršana pārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas,
Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītājs uz remonta laiku ar līdzvērtīgu PTS vai tās bojāto
komponenti, visām izmaksām jābūt iekļautām Līguma kopējā summā.
6.5. Izpildītājs ir tiesīgs veikt PTS bojājumu novēršanu uz vietas Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā,
Latvijā, šajā gadījumā Izpildītāja speciālisti nedrīkst traucēt Pasūtītāju, kā arī viņiem ir jāievēro
Pasūtītāja iekšējie kārtības noteikumi, darba drošības prasības un citas normatīvo aktu prasības,
ciktāl tas ir attiecināms uz šādu bojājumu novēršanu, kā arī Pasūtītājam nav pienākums
nodrošināt ar īpaši aprīkoto remonta vietu.
6.6. Izpildītājam no savas puses ir jādara viss nepieciešamais, lai nodrošinātu, ka garantijas
apkalpošanas nodrošināšanas periodā piegādātā PTS būtu pilnvērtīgi darbspējīgs 24 (divdesmit
četras) stundas 7 (septiņas) dienas nedēļā, atbilstoši tā tehniskā dokumentācijā noteiktajam.
Izpildītājam ir savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāja pilnvarotā persona, ja garantijas apkalpošanas
ietvaros atklājās potenciālie PTS bojājumi un nekavējoties jāuzsāk to rašanās riska novēršana.
6.7. Bojājumu pieteikumus garantijas apkalpošanas nodrošināšanas ietvaros Pasūtītāja
pilnvarotā persona piesaka pa e-pastu, nosūtot attiecīgo paziņojumu uz Izpildītāja pilnvarotās
personas Līgumā norādīto e-pastu.
6.8. Pretenzijas par Līguma saistību izpildi, kuras nav saistītas ar PTS bojājumiem Pasūtītāja
pilnvarotā persona nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai, izmantojot e-pastu.
6.9. Garantijas apkalpošanas nodrošināšanas laikā Izpildītājs bez papildus samaksas nodrošina
PTS bojāto komponenšu piegādi un nomaiņu, ja bojājumi radušies komponentes ražotāja vai
Izpildītāja vainas dēļ.
6.10. Pasūtītājam tiek nodrošināta kontaktēšanās iespēja ar Izpildītāja tehniskā atbalsta
dienestu, izmantojot faksu, elektronisko pastu un tālruni.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei
nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas (neatļautas) rīcības rezultātā un ir
konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs,
kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko (neatļauto) rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu.
7.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 4.1.apakšpunktā noteikto PTS piegādes termiņu,
Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 0 centi)
apmērā par katru nokavēto piegādes izpildes dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas sasniedzot
10% no Līguma 3.1.apakšpunktā minētās kopējās līgumcenas.
7.3. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1.6. un/vai 5.1.8.apakšpunktā minēto
garantiju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 0 centi)
apmērā par katru nokavēto garantijas iesniegšanas dienu. Līgumsoda pieaugums apstājas
sasniedzot 10% no Līguma 3.1.apakšpunktā minētās kopējās līgumcenas.
7.4. Par Līguma 6.3.apakšpunktā noteikto bojājumu reakcijas laika neievērošanu Pasūtītājs ir
tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 20 EUR (divdesmit euro) apmērā par katru nokavēto
stundu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā
piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 5 000 EUR (piecus tūkstošus euro).
7.5. Par Līguma 6.4.apakšpunktā noteikto bojājumu novēršanas laika neievērošanu vai
līdzvērtīgas PTS nenodrošināšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu
Lapa 79 no 84
200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu. Saskaņā ar šo Līguma
apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst
pārsniegt 10 000 EUR (desmit tūkstošus euro).
7.6. Ja Izpildītājs vai tā speciālisti, vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji, vai to personāls pārkāpj
Līguma 9.1.apakšpunktā noteiktās informācijas neizpaužamības saistības, Pasūtītājam ir
tiesības pieprasīt līgumsodu 2000,00 EUR (divus tūkstošus euro) par katru atsevišķu šāda
pārkāpuma gadījumu.
7.7. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos rēķinu samaksas termiņus tad Izpildītājam ir tiesības
pieprasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus no attiecīgās savlaicīgi nesamaksātās rēķina
summas, aprēķinot nokavējuma procentus pēc likumiskās gada procentu likmes apmēra, kas
noteikta saskaņā ar Civillikuma 1765.panta otro daļu, proporcionāli kavējuma dienu skaitam.
7.8. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām
personām sakarā ar Līguma izpildi.
7.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Līgumā noteiktos līgumsodus no Izpildītājam
izmaksājamām summām vai tā iesniegtajām garantijām, vai arī Izpildītājam tie ir jāsamaksā 10
(desmit) darbadienu laikā no attiecīgā Pasūtītāja rēķina nosūtīšanas dienas.
7.10. Līgumsoda un nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību
pilnīgas izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas.
7.11. Par piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajām darbībām un pieļautajām kļūdām attiecībā pret
Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju
saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam
un/vai trešajām personām.
7.12. Izpildītājs ir pilnā mērā tiesiski un materiāli atbildīgs par visu savu vai savu
apakšuzņēmēju speciālistu darbību vai bezdarbību, tiem atrodoties Pasūtītāja telpās un ēkai
pieguļošajā teritorijā.
8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar datumu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz šajā
Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei. Līguma parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma
pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam 30
(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
8.2.1. PTS piegāde tiek kavēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām virs Līguma
4.1.apakšpunktā noteiktā termiņa;
8.2.2. PTS izbūves darbi tiek veikti neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Līguma
prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas
pretenzijas nosūtīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā netiek uzsākta neatbilstību novēršana;
8.2.3. Izpildītājs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Izpildītājs Līguma
saistību pārkāpumu nenovērš 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas
pretenzijas nosūtīšanas dienas;
8.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai apzināti
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
8.2.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
8.2.6. Izpildītājs vairāk par 5 (piecām) darba dienām kavē Līguma 5.1.6. vai 5.1.8.apakšpunktā
minēto garantiju iesniegšanu;
8.2.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams
juridiskajā adresē;
8.2.8. Attiecībā pret Izpildītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesa ir pasludinājusi
maksātnespējas procesu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju.
8.3. Līguma 8.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, ja
Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas
Lapa 80 no 84
nav cēlis pamatotus iebildumus un nav novērsis pārkāpumus, kas ir par pamatu tam, ka
Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu.
8.4. Ja Līguma 8.2.apakšpunktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu,
tas neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus un izdevumus sakarā ar šādu Līguma
izbeigšanu.
8.5. Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm rakstiski vienojoties.
9. INFORMĀCIJAS NEIZPAUŽAMĪBA
9.1. Puses nedrīkst izpaust informāciju par otru Pusi, trešajām personām un Līgumu, izņemot
publiski pieejamu informāciju, bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot
normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums, Latvijas Republikas
Informācijas atklātības likums) noteiktajos gadījumos.
9.2. Līguma noteiktais informācijas neizpaužamības pienākums ir spēkā neierobežotu laiku
un paliek spēkā arī tad, ja Puse vienpusēji atkāpjas no Līguma vai ja Līgums izbeidzas citādi.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas,
kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara
ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens
plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, valsts
varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un citi
norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles
robežās). Lai attiecīgā Puse varētu atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes
šķēršļiem tai vispirms ir jāizdara viss iespējamais, lai tos novērstu.
10.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra
Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, iekļaujot
raksturojumu, iespējamo ilgumu un sekas, kā arī ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes
izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
10.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir
tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas
iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies
Līguma izbeigšanas rezultātā.
10.4. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti tehnikas vai materiālu defekti, vai piegādes
traucējumi, vai citi ar līguma priekšmetu saistīti iemesli (ja vien minētās problēmas tieši neizriet
no nepārvaramās varas), darba strīdi vai streiki.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot
Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības,
kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti vai Līgumā minētās Pušu pilnvarotās personas, tad tā
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja
Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas
saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi
attiecas arī uz visiem Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.
11.3. Izpildītājs ir piesaistījis līguma izpildei sekojošus apakšuzņēmējus (ja ir) – tiks precizēts
atbilstoši izvēlēta pretendenta piedāvājumam. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar
Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu (ja tādi ir), kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu
Līguma izpildē, izņemot apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām atklātā konkursa ietvaros
Lapa 81 no 84
Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kurus drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja
rakstveida piekrišanu, atbilstoši Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likuma 68.panta
noteikumiem.
11.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta Līgums paliek spēkā un tā noteikumi
ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
11.5. Jebkādas domstarpības, strīdi vai pretenzijas, kas rodas Līguma dēļ vai sakarā ar tā
pārkāpumiem, neizpildi vai spēkā neesamību, tiek risinātas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja Puses
nevar panākt vienošanos, tad attiecīgais strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā
atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likumā noteiktajai lietu piekritībai.
11.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 11.2.apakšpunktā
noteiktos gadījumus, Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumi un papildinājumi ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa. Puses var vienoties par šādu būtisku grozījumu veikšanu
nepieciešamību:
11.7.1. ja sakarā ar neparedzētajiem apstākļiem, piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs
pārtrauc to ražošanu, ir jānomaina tehniskajā specifikācijā paredzētos materiālus vai iekārtas ar
līdzvērtīgiem vai augstākas kvalitātes materiāliem vai iekārtām. Šādā gadījumā paliek spēkā
Līguma noteiktās cenas;
11.7.2. tiek precizētas Līguma pielikuma tehniskās prasības, ja tās ir kļūdainas vai neprecīzas;
11.7.3. ir nepieciešams pagarināt Līguma 4.1.apakšpunktā noteikto PTS piegādes termiņu, ja
Līguma izpildes laikā rodas ārkārtēji apstākļi, kas neizbēgami aizkavē PTS piegādes izpildi vai
Pasūtītāja pienākumu neizpildes dēļ ir kavēta vai apgrūtināta Izpildītāja pienākumu izpilde,
Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā
iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir
jānovērtē situācija un Puses var pagarināt PTS piegādes izpildes termiņu atbilstoši kavējuma
ilgumam, ko izraisījis attiecīgais gadījums, veicot grozījumus Līgumā.
11.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā,
trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
11.9. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos saziņa notiks latviešu vai angļu
valodā un šos jautājumus (iesniegt pretenzijas, kārtot organizatoriskos jautājumus, saskaņot
laikus, parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus, pieteikt bojājumus u.c.) risinās šādas Pušu
pilnvarotās personas:
11.9.1. no Pasūtītāja puses – __________ (tālr., mob., e-pasts);
11.9.2. no Izpildītāja puses – __________ (tālr., mob., e-pasts).
11.10. Līgums sagatavots latviešu un angļu valodās kopā ar pielikumu, kas ir tā neatņemama
sastāvdaļa uz __ (___) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros katra valodā, pa 1
(vienam) eksemplāram katrā valodā katrai no Pusei. Pretrunu gadījumā noteicošais ir Līguma
teksts latviešu valodā.
12. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Televīzija"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003080597
Zaķusalas krastmalā 3, Rīgā, LV-1509
Norēķinu konts:
LV54HABA0001408045529
Izpildītājs
Lapa 82 no 84
A/S “Swedbank”
bankas kods: HABALV22
__________________________________
_______________
_______________
__________________________
Pielikums
VSIA “Latvijas Televīzija” un ______________
Līgumam Nr. ______________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN CENAS
Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi
ID Nr. LTV/2015-77
Pasūtītājs
VSIA „Latvijas Televīzija"
Izpildītājs
_______________________
________________
________________
_________________________________
Lapa 83 no 84
Nolikuma 5. pielikums
F sadaļa “PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTA FORMA”
Par pārvietojamās televīzijas stacijas iegādi
ID Nr. LTV/2015-77
Pretendents, tā amats, vārds, uzvārds personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz _________,
apliecina, ka pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015.) ir realizējis
vismaz 3 (triju) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pārvietojamo televīzijas staciju
projektēšanu, izbūvi, piegādi un garantijas apkalpošanu:
Nr.
p.k.
Līdzvērtīgu projektu
nosaukums un
raksturojums
Līguma
summa EUR
bez PVN
Projekta
realizācijas laiks
(no – līdz)
Pasūtītāja
nosaukums,
kontaktpersona,
tālruņa numurs,
e-pasts
__________________________________________________________________________
(Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai
apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs)
Lapa 84 no 84
Download