eBook i-STATISTIK Bil 3/2015

advertisement
SIRI 5 BIL. 3/2015
SEPTEMBER
DATA UTAMA & RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
MPGN
JTKSM
JKKP
JPPM
MAHKAMAH
PERUSAHAAN
PERKESO
JHEKS
JTM
JPK & CIAST
PSMB
PTPK
NIOSH
PKS
OKU
HDI
ISI KANDUNGAN
DATA UTAMA
GUNA TENAGA
Keluasan (km2)
330,290
Lokasi:Terletak di antara 2 dan 7 darjah utara Garisan Khatulistiwa, Semenanjung
Malaysia dipisahkan daripada Sabah dan Sarawak oleh Laut China Selatan. Thailand
terletak di utara Semenanjung Malaysia, manakala negara jiran di selatan adalah
Singapura. Sabah dan Sarawak disempadani oleh Indonesia, manakala Sarawak juga
berkongsi sempadan dengan Brunei.
2014
Penduduk (juta)
Jumlah
30.3e
Semenanjung Malaysia
24.0e
Sabah
3.5e
WP Labuan
0.1e
Sarawak
2.6e
Etnik (juta)
Bumiputera
Cina
India
Lain-lain
Bukan warganegara Malaysia
18.8e
6.6e
2.0e
0.3e
2.6e
Purata Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan (%)
1.2e
Kelahiran dan Kematian (per 1,000 penduduk)
Kadar Kelahiran Kasar
Kadar Kematian Kasar
16.9e
4.7e
Kadar Kesuburan Jumlah
2.1e
Jangkaan Hayat Ketika Lahir (tahun)
Lelaki
Perempuan
72.5e
77.2e
Produktiviti (tahun asas 2005)
Produktiviti Buruh (%)
Produktiviti Buruh (RM)
3.5
61,708
Indeks Harga Pengguna
Malaysia
Inflasi (%)
110.5
3.2
Nota:
1. 2014: Anggaran Penduduk berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan
Malaysia 2010 yang disesuaikan.
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia
2. e anggaran.
ISI KANDUNGAN
DATA UTAMA
GUNA TENAGA
Tahun
Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Isi Rumah
Malaysia (RM)
Semenanjung Malaysia (RM)
Sabah + Labuan (RM)
Sarawak (RM)
2012
2014
860
830
1,090
920
950
930
1,170
990
2014
Q1/2015
Q2/2015
Lelaki
Perempuan
13,931.6
8,577.6
5,354.0
14,143.5
8,674.0
5,469.5
14,192.2
8,753.6
5,438.6
Lelaki
Perempuan
13,532.1
8,350.1
5,182.0
13,698.4
8,417.7
5,280.7
13,754.2
8,493.9
5,260.3
Lelaki
Perempuan
399.5
227.5
172.0
445.2
256.4
188.8
438.1
259.8
178.3
Luar Tenaga Buruh (‘000)
Lelaki
Perempuan
6,712.3
2,085.4
4,626.9
6,746.3
2,112.2
4,634.1
6,786.9
2,083.0
4,703.9
Kadar Pengangguran (%)
Lelaki
Perempuan
2.9
2.7
3.2
3.1
3.0
3.5
3.1
3.0
3.3
67.5
80.4
53.6
67.7
80.4
54.1
67.6
80.8
53.6
Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)
 KDNK pada harga semasa (RM bilion)
 KDNK pada harga malar 2010 (RM bilion)
2014
1,069.3
1,012.5
Q1/2015
277.2
254.4
Q2/2015
283.2
261.1
 Pertumbuhan KDNK pada harga malar (%)
 Pendapatan Negara Kasar (PNK) pada harga
semasa (RM bilion)
 Pendapatan Negara Kasar (PNK) pada harga
malar 2010 (RM bilion)
 PNK per Kapita pada harga semasa (RM Juta)
6.0
1,069.3
5.6
268.7
4.9
278.1
971.9
246.5
256.7
34,945
34,783
35,895
Tahun
Guna Tenaga
Tenaga Buruh (‘000)
Penduduk Bekerja (‘000)
Penganggur (‘000)
Kadar Penyertaan Tenaga Buruh, KPTB (%)
Lelaki
Perempuan

Contribution of Compensation Employee (CE)
to GDP (%)
34.3
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia
DATA UTAMA
RMK 11
GUNA TENAGA
Menambah baik kecekapan
pasaran buruh bagi
meningkatkan ekonomi
Mentransformasi TEVT
untuk memenuhi
permintaan industri
Memperkukuh
pembelajaran sepanjang
hayat untuk
peningkatan kemahiran
Kadar pertumbuhan
purata tahunan
produktiviti buruh
dalam RMKe-11,
berbanding dengan
2.6% dalam RMKe-10
Bilangan pengambilan
lepasan SPM ke TEVT
berbanding dengan
164,000 pada tahun
2013
Peningkatan bilangan pekerja
yang dijangka mendapat
faedah menerusi perluasan
Akta PSMB akan meningkat
daripada 1.77 juta pekerja
pada 2014 kepada 2.8 juta
pada 2020
Pampasan pekerja
kepada KDNK pada
tahun 2020, meningkat
daripada 33.6% pada
tahun 2013
Gaji penengah bulanan
pada tahun 2020,
peningkatan daripada
RM1,575 pada tahun
2014
Sumber : Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (Dokumen Rancangan Malaysia Kesebelas-RMK 11)
DATA UTAMA
Jumlah Penduduk
2010
Juta
28.6
Struktur Umur
0 - 14
15 - 64
65 dan ke atas
Etnik
Warganegara
Melayu
Bumiputera lain
Cina
India
Lain-lain
Bukan Warganegara¹
Strata
Bandar
Luar bandar
Kadar Kesuburan
Jumlah
Umur Penengah
(tahun)
Nisbah Tanggungan (%)
RMK 11
%
100.0
2015¹
Juta
30.5
7.8
19.3
1.4
27.4
67.6
5.0
26.3
14.3
3.4
6.4
1.9
0.2
2.3
20.3
8.3
GUNA TENAGA
%
100.0
2020²
Juta
32.4
%
100.0
7.7
21.0
1.8
25.4
68.8
5.8
7.8
22.5
2.2
24
69.2
6.8
100.0
54.5
12.8
24.5
7.3
0.9
28.1
15.5
3.7
6.6
2.0
0.3
2.4
100.0
55.1
13.0
23.7
7.2
1.0
30.0
16.7
4.0
6.8
2.1
0.3
2.5
100.0
55.8
13.4
22.8
7.0
1.0
71.0
29.1
22.7
7.8
74.3
25.7
25.0
7.4
77.2
22.8
2.2
2.1
2.1
26.3
28.1
29.9
47.8
45.4
44.5
Kadar pertumbuhan
purata tahunan, %
RMKe- 10 RMKe- 11
1.3
1.3
-0.2
1.6
4.5
0.1
1.4
4.4
1.6
1.8
0.6
0.9
3.3
0.8
1.6
1.8
0.6
0.9
2.8
0.7
2.2
-1.2
2.0
-1.1
Nota:
¹ Merangkumi pemastautin tetap, pekerja asing dengan permit, pegawai dagang dan pelajar asing
² Unjuran penduduk berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010, yang disesuaikan
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
DATA UTAMA
RMK 11
Tenaga buruh dan guna tenaga
2010
Sektor
Pertanian,
Perhutanan,
Ternakan dan
Perikanan
Perlombongan
dan pengkuarian
Pembuatan
Pembinaan
Perkhidmatan
Jumlah Guna
Tenaga
Jumlah Tenaga
Buruh
Penganggur
Kadar
Pengangguran (%)
Kadar Penyertaan
Tenaga Buruh, %
Lelaki
Perempuan
2015
'000
orang
%
'000
orang
1,604.0
13.4
1,615.2
82.5
0.7
81.6
2,038.6
17.0
1,141.7
7,091.7
2020
%
'000
orang
11.7 1,610.0
GUNA TENAGA
Kadar
pertumbuhan
purata
tahunan, %
RM RM
% Ke- 10 Ke- 11
Pengwujudan Pekerjaan
RMKe- 10
RMKe- 11
'000
orang
%
'000
orang
%
10.5
0.1
(0.1)
11.2
0.6
82.6
0.5
(0.2)
0.2
(0.8)
-
2,469.4
18.0 2,787.9
18.2
3.9
2.5
9.5
1,219.6
8.8 1,259.7
8.3
1.3
0.6
59.4
8,395.6
60.9 9,551.7
62.5
3.4
2.6 1,303.9 71.5 1,156.1 76.5
11,958.5 100.0 13,781.4 100.0 15,292.0 100.0
2.9
2.1 1,822.9 100.0 1,510.6 100.0
12,361.3
14,191.3
15,735.2
2.8
2.1
402.8
409.9
443.2
3.3
2.9
2.8
64.3
67.7
70.1
79.3
80.3
80.8
46.8
54.5
59.0
0.6
Nota:
2015 - anggaran
2020 - unjuran
Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia
430.7 23.6
77.9
4.3
(5.2) (0.3)
1.0
0.1
318.6 21.0
40.1
2.7
DATA UTAMA
RMK 11
GUNA TENAGA
Guna Tenaga Mengikut Kumpulan Pekerjaan Utama
'000 orang
Kumpulan Pekerjaan
%
Kadar
pertumbuhan
purata tahunan, %
RMKe- RMKe2020
10
11
2010
2015
2020
2010
2015
860.9
799.3
984.1
7.2
5.8
6.4
(1.5)
4.2
741.1
1,502.2
2,109.2
6.2
10.9
13.8
15.2
7.0
1,704.2
1,557.3
2,258.4
14.3
11.3
14.8
(1.8)
7.7
1,189.1
1,226.5
1,327.3
9.9
8.9
8.7
0.6
1.6
1,969.2
2,921.7
3,299.0
16.5
21.2
21.5
8.2
2.5
1,388.9
1,171.4
1,163.0
11.6
8.5
7.6
(3.3)
(0.1)
1,234.4
1,488.4
1,554.8
10.3
10.8
10.2
3.8
0.9
1,510.3
1,722.7
1,583.1
12.6
12.5
10.4
2.7
(1.7)
1,360.4
1,391.9
1,013.1
11.4
10.1
6.6
0.5
(6.2)
11,958.5 13,781.4 15,292.0
100.0
100.0
100.0
2.9
2.1
Mahir
Pengurus
Profesional
Juruteknik dan
Profesional Bersekutu
Separuh Mahir
Pekerja Sokongan
Perkeranian
Pekerja Perkhidmatan
dan Jualan
Pekerja Mahir
Pertanian, Perhutanan
dan Perikanan
Pekerja Kemahiran dan
Pekerja Pertukangan
Yang Berkaitan
Operator Loji dan
Mesin dan Pemasang
Berkemahiran Rendah
Pekerjaan Asas
Jumlah Guna Tenaga
Nota:
2015 - anggaran
2020 - unjuran
Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia
DATA UTAMA
Kategori Kemahiran
Mahir
Separuh Mahir
Berkemahiran
Rendah
Jumlah Guna tenaga
RMK 11
GUNA TENAGA
Kadar pertumbuhan
Guna Tenaga Mengikut Kumpulan Pekerjaan Utama
purata tahunan, %
2010
2015
2020
'000
'000
'000
RMKeRMKe%
%
%
orang
orang
orang
10
11
3,306.2
27.6
3,858.8
28.0
5,351.7
35.0
3.1
6.8
7,291.9
61.0
8,530.7
61.9
8,927.2
58.4
3.2
0.9
1,360.4
11.4
1,391.9
10.1
1,013.1
6.6
0.5
6.2
11,958.5
100.0
13,781.4
100.0
15,292.0
100.0
2.9
2.1
Nota:
2015 - anggaran
2020 - unjuran
Sumber: Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan
Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
Populasi
(30.3 juta)
L:15.6 P:14.7
Populasi Umur
(0-14 tahun)
(8.0 juta) L:4.00 P:3.8
Kadar
penyertaan
tenaga buruh
=67.5%
L:80.4 P:53.6
Populasi Umur Bekerja
(15-64 Tahun)
(20.6 juta) L:10.6 P:10.0
Tenaga buruh
(13.9 juta)
L:8.6 P:5.3
Populasi Umur
(65 tahun ke atas)
(1.70 juta) L:0.84 P:0.90
Luar Tenaga Buruh
(6.7 juta)
L:2.1 P:4.6
Pelajar
Bekerja
(13.5 juta)
L:8.3 P:5.2
Penganggur
(0.4 juta)
L:0.2 P:0.2
(2.85 juta)
L:1.38 P:1.47
Kerja rumah
(2.85 juta)
L:0.05 P:2.80
Majikan
Akan melanjutkan
pelajaran
(0.51 juta)
L:0.43 P:0.08
(0.15 juta) L:0.07 P:0.08
Pekerja
Hilang upaya
(10.2 juta)
L:6.3 P:3.9
(0.26 juta)
L:0.17 P:0.09
Bekerja Sendiri
Tiada minat
(2.24 juta)
L:1.44 P:0.80
(0.08juta)
L:0.05 P:0.03
Pekerja keluarga
tanpa gaji
(0.62 juta)
L:0.20 P:0.42
Kadar
pengangguran
2.9 %
L:2.7 P:3.2
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (Penyiasatan Tenaga Buruh 2014 dan Penerbitan Bahagian
Perangkaan Penduduk & Demografi yang dirujuk)
Pesara
(0.51 juta)
L:0.36 P:0.15
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
‘000
Penduduk Bekerja
(13,754.2) L: 8,493.9 P: 5,260.3
Pekerjaan
Industri
Pengurus
(720.5)
L: 564.3 P:156.1
Pertanian, Perhutanan dan Perikanan
(1,638.5)
L:1,232.3 P:406.2
Profesional
(1,491.7)
L:659.0 P: 832.6
Perlombongan dan Pengkuarian
(100.1)
L:87.3 P:12.9
Juruteknik dan Profesional Bersekutu
(1,390.5) L:903.2 P:487.3
Pembuatan
(2,140.1)
L:1,314.5 P:825.6
Pekerja Sokongan Perkeranian
(1,250.1) L:355.7 P:894.4
Bekalan elektrik,gas,wap, pendingin
udara
(52.0) L:46.4 P:5.7
Pekerja Perkhidmatan dan Jualan
(3,110.6) L:1,578.6 P:1,531.9
Bekalan air;pembentungan,
pengurusan sisa dan aktiviti
pemulihan
(69.7) L:61.3 P:8.4
Pekerja Mahir Pertanian, Perhutanan
dan Perikanan
(913.4) L:695.6 P:217.8
Pekerja Kemahiran dan Pertukangan
Yang Berkaitan
(1,545.1) L:1,250.3 P:294.8
Operator Loji dan Mesin dan
Pemasangan
(1,495.7) L:1,223.0 P:272.7
Pekerjaan Asas
(1,836.6) L:1,264.0 P:572.6
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber : Penyiasatan Tenaga Buruh ,Jabatan Perangkaan Malaysia
Pembinaan
(1,316.0)
L:1,190.3 P:125.7
Perkhidmatan
(8,157.9)
L:4,421.1 P:3,737.0
Aktiviti Isi Rumah Sebagai Majikan
(137.0)
L:5.9 P:131.2
Aktiviti Badan dan Pertubuhan Luar
wilayah
(0.1)
L: - P:0.1
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
‘000
Penduduk Bekerja
(13,532.1) L: 8,350.1 P: 5,182.0
Pekerjaan
Industri
Pengurus
(666.1)
L: 518.4 P:147.7
Pertanian, Perhutanan dan
Perikanan
(1,659.8)
L:1,220.0 P:439.8
Profesional
(1,376.9)
L:608.9 P: 768.0
Perlombongan dan Pengkuarian
(84.3)
L:66.7 P:17.6
Juruteknik dan Profesional
Bersekutu
(1,365.1) L:917.3 P:447.8
Pembuatan
(2,266.0)
L:1,409.5 P:856.5
Pekerja Sokongan Perkeranian
(1,234.5) L:318.5 P:916.1
Bekalan elektrik,gas,wap,
pendingin udara
(65.2) L:52.7 P:12.5
Pekerja Perkhidmatan dan Jualan
(3,106.9) L:1,604.8 P:1,502.1
Bekalan air;pembentungan,
pengurusan sisa dan aktiviti
pemulihan
(79.6) L:66.8 P:12.9
Pekerja Mahir Pertanian,
Perhutanan dan Perikanan
(979.6) L:710.7 P:268.9
Pekerja Kemahiran dan
Pertukangan Yang Berkaitan
(1,503.1) L:1,249.7 P:253.4
Operator Loji dan Mesin dan
Pemasangan
(1,579.9) L:1,253.2 P:326.8
Pekerjaan Asas
(1,719.9) L:1,168.7 P:551.2
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
Pembinaan
(1,226.4)
L:1,120.3 P:106.1
Perkhidmatan
(8,006.7)
L:4,405.7 P:3,600.9
Aktiviti Isi Rumah Sebagai Majikan
(142.3)
L:7.5 P:134.8
Aktiviti Badan dan Pertubuhan
Luar wilayah
(1.8)
L:0.9 P:0.8
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
‘000
Penduduk Bekerja
(13,532.1) L: 8,350.1 P: 5,182.0
Kumpulan Umur
Kelulusan Tertinggi Diperoleh
15-19 tahun
(425.2) L:275.1 P:150.1
UPSR/UPSRA atau yang setaraf
(1,701.6) L:1,207.6 P:494.0
20-24 tahun
(1,690.9) L:1,015.5 P:675.4
PMR/SRP/LCE/SRA/ atau yang
setaraf
(1,860.9) L:1,320.6 P:540.2
25-29 tahun
(2,353.2) L:1,387.5 P:965.8
30-34 tahun
(2,215.2) L:1,350.9 P:864.3
35-39 tahun
(1,720.6) L:1,059.5 P:661.1
40-44 tahun
(1,526.9) L:934.4 P:592.5
45-49 tahun
(1,354.6) L:837.3 P:517.3
SPM atau yang setaraf
(5,144.5) L:3,176.9 P:1,967.6
STPM atau yang setaraf
(402.1) L:206.6 P:195.5
Sijil
(341.0) L:240.8 P:100.2
Diploma
(1,266.0) L:646.5 P:619.5
50-54 tahun
(1,132.0) L: 734.3 P:397.7
Ijazah
(1,537.1) L:753.7 P:783.3
55-59 tahun
(738.5) L:497.4 P:241.1
Tiada Sijil
(926.5) L:602.4 P:324.1
60 - 64 tahun
(375.0) L:258.3 P:116.6
Tidak berkenaan
(352.4) L:194.9 P:157.5
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
‘000
Penganggur
(399.5) L:227.5 P:172.0
Kumpulan Umur
Etnik
15-19 tahun
(70.0) L:43.6 P:26.4
Bumiputera
(268.7) L: 148.5 P:120.2
20-24 tahun
(169.6) L:88.2 P:81.4
Cina
(63.9) L:40.1 P:23.8
25-29 tahun
(82.3) L:41.8 P:40.5
30-34 tahun
(30.0) L:18.5 P:11.4
India
(36.3) L:18.0 P:18.3
35-39 tahun
(17.4) L:11.1 P:6.3
Lain-lain
(6.4) L:3.9 P:2.5
40-44 tahun
(13.1) L:10.2 P:2.9
45-49 tahun
(7.8) L:6.7 P:1.1
50-54 tahun
(5.5) L:4.7 P:0.8
55-59 tahun
(2.6) L:1.9 P:0.8
Bukan warganegara Malaysia
(24.2) L:17.0 P:7.2
Kadar Penganggur dan Bilangan Penganggur
2014
Q1/2015 Q2/2015
Kadar pengangguran (%)
2.9
3.1
3.1
Bilangan penganggur '000
399.5
445.2
438.1
60 - 64 tahun
(1.3) L:0.9 P:0.4
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
PENGANGGUR
(399.5) L:227.5 P:172.0
KELULUSAN TERTINGGI DIPEROLEH
UPSR/UPSRA ATAU YANG SETARAF
(31.3) L:22.8 P:8.5
PMR/SRP/LCE/SRA/ ATAU YANG
SETARAF
(43.7) L:31.8 P:12.0
SPM ATAU YANG SETARAF
(165.1) L:98.7 P:66.4
STPM ATAU YANG SETARAF
(16.8) L:6.3 P:10.6
SIJIL
(15.4) L:10.4 P:5.0
DIPLOMA
(52.9) L:23.8 P:29.1
IJAZAH
(54.2) L:19.0 P:35.3
TIADA SIJIL
(12.7) L:10.1 P:2.6
TIDAK BERKENAAN
(7.2) L:4.7 P:2.5
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
‘000
Luar tenaga buruh
(6,712.3) L: 2,085.4 P: 4,626.9
Kumpulan umur
15-19 tahun
(2,242.4) L:1,085.4 P:1,157.0
Etnik
Bumiputera
(4,224.0) L:1,343.6 P:2,880.3
20-24 tahun
(1,079.8) L:411.3 P:668.5
25-29 tahun
(448.8) L:60.4 P:388.4
30-34 tahun
(403.1) L:32.7 P:370.4
35-39 tahun
(331.1) L:22.4 P:308.7
Cina
(1,538.9) L:502.3 P:1,036.6
India
(521.1) L:159.6 P:361.5
Lain-lain
(46.9) L:13.0 P:33.8
40-44 tahun
(350.8) L:24.1 P:326.7
45-49 tahun
(366.7) L:30.0 P:336.7
Bukan warganegara Malaysia
(381.5) L:66.8 P:314.6
50-54 tahun
(396.0) L:55.8 P:340.3
55-59 tahun
(520.1) L:143.1 P:377.0
60 - 64 tahun
(573.6) L:220.4 P:353.2
Petunjuk: L = Lelaki , P= Perempuan
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
‘000
Penduduk bekerja kurang
dari 30 jam
(498.2)
Pertanian,
perhutanan
dan perikanan
(201.1)
Pembuatan
(68.8)
Pembinaan
(12.3)
Perkhidmatan
(240.6)
Lain-lain
industri
(1.1)
Kerja tidak
mencukupi
/memang
keadaan kerja
begitu
(102.0)
Kerja tidak
mencukupi
/memang
keadaan kerja
begitu
(41.3)
Kerja tidak
mencukupi
/memang
keadaan kerja
begitu
(9.4)
Kerja tidak
mencukupi
/memang
keadaan kerja
begitu
(163.2)
Kerja tidak
mencukupi
/memang
keadaan kerja
begitu
(1.0)
Bersara
Bersara
Bersara
Bersara
Bersara
(11.0)
(0.5)
(0.2)
(4.3)
(0.0)
Kerja rumah
(57.4)
Kerja rumah
(24.9)
Kerja rumah
(0.6)
Kerja rumah
(41.5)
Kerja rumah
(0.1)
Sebab-sebab
lain
(30.7)
Sebab-sebab
lain
(3.0)
Sebab-sebab
lain
(3.7)
Sebab-sebab
lain
(31.6)
Sebab-sebab
lain
(0.0)
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
DASAR
Bilangan/Number ('000)
Tahun
Year
Tenaga
buruh
Bekerja
Bekerja
kurang
dari 30
jam
Penganggur
(%)
Luar
tenaga
buruh
Kadar
penyertaan
Kadar
tenaga
pengangguran
buruh
2000
9,556.1
9,269.2
491.4
286.9
5,065.1
65.4
3.0
2001
9,699.4
9,357.0
525.0
342.4
5,239.9
64.9
3.5
2002
9,886.2
9,542.6
516.7
343.5
5,473.8
64.4
3.5
2003
10,239.6
9,869.7
529.0
369.8
5,458.6
65.2
3.6
2004
10,346.2
9,979.5
599.3
366.6
5,730.5
64.4
3.5
2005
10,413.4
10,045.4
484.4
368.1
6,048.2
63.3
3.5
2006
10,628.9
10,275.4
471.9
353.6
6,205.1
63.1
3.3
2007
10,889.5
10,538.1
511.3
351.4
6,330.1
63.2
3.2
2008
11,028.1
10,659.6
470.7
368.5
6,575.7
62.6
3.3
2009
11,315.3
10,897.3
478.7
418.0
6,665.7
62.9
3.7
2010
12,303.9
11,899.5
503.0
404.4
7,023.0
63.7
3.3
2011
12,675.8
12,284.4
507.9
391.4
7,008.8
64.4
3.1
2012
13,119.6
12,723.2
587.0
396.3
6,897.4
65.5
3.0
2013
13,634.6
13,210.0
643.1
424.6
6,700.8
67.0
3.1
2014
13,931.6
13,532.1
498.2
399.5
6,712.3
67.5
2.9
Sumber: Penyiasatan Tenaga Buruh 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia
RMK 11
GUNA TENAGA
Bekerja
Tahun
2014
Jantina
Bil.
Bil.
Bil.
Lelaki
42,178
17,138
1,463
2,972
18,451
82,202
Perempuan
59,441
26,698
1,760
5,969
33,768
127,636
101,619
43,836
3,223
8,941
52,219
209,838
Lelaki
42,219
17,107
1,345
3,549
18,640
82,860
Perempuan
59,067
25,336
1,566
9,359
34,642
129,970
101,286
42,443
2,911
12,908
53,282
212,830
Lelaki
43,907
13,853
1,230
2,720
17,694
79,404
Perempuan
59,403
21,256
1,719
6,405
34,141
122,924
103,310
35,109
2,949
9,125
51,835
202,328
Lelaki
41,258
12,722
1,036
2,830
15,657
73,503
Perempuan
56,092
19,000
1,536
6,198
28,797
111,623
97,350
31,722
2,572
9,028
44,454
185,126
Lelaki
36,456
11,302
983
3,439
15,133
67,313
Perempuan
51,455
17,619
1,444
8,811
27,821
107,150
87,911
28,921
2,427
12,250
42,954
174,463
Lelaki
29,401
10,685
1,392
3,537
15,514
60,529
Perempuan
40,553
17,897
2,042
8,248
25,999
94,739
69,954
28,582
3,434
11,785
41,513
155,268
Lelaki
30,334
8,093
674
2,525
12,351
53,977
Perempuan
42,558
12,928
1,007
6,759
20,813
84,065
72,892
21,021
1,681
9,284
33,164
138,042
Lelaki
25,408
8,704
531
1,308
11,749
47,700
Perempuan
32,331
13,957
908
4,767
20,260
72,223
57,739
22,661
1,439
6,075
32,009
119,923
Lelaki
21,486
7,138
590
1,434
11,565
42,213
Perempuan
26,299
11,785
968
4,689
21,328
65,069
47,785
18,923
1,558
6,123
32,893
107,282
Jumlah
2010
Jumlah
2009
Jumlah
2008
Jumlah
2007
Jumlah
2006
Jumlah
Bil.
Jumlah
2011
Belum
Bekerja
Bil.
Jumlah
2012
Menunggu
Melanjutkan Meningkatkan
Penempatan
Pengajian
Kemahiran
Pekerjaan
Bil.
Jumlah
2013
DASAR
Jumlah
Sumber: Kajian Pengesanan Graduan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia
GUNA TENAGA
25
DASAR
MPGN
UNDANG-UNDANG YANG DITADBIR DAN
DIKUATKUASAKAN
PEKERJAAN DAN STANDARD PERBURUHAN
13
Akta Kerja 1955 (Akta 265)
Ordinan Buruh (Sabah Bab 67)
Ordinan Sarawak (Sarawak Bab 76)
Akta Standard-standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja1990(Akta 446)
Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 (Akta 246)
Akta Penggajian Kanak-Kanak dan Orang Muda 1966 (Akta 350)
Akta Hari Kelepasan Mingguan 1950 (Akta 220)
Holidays (Sabah) Cap.56 (Reprint 1973)
Public Holidays (Sarawak) Cap.8 (Reprint 1974)
Akta hari Kelepasan 1951 (Akta 369)
Akta Pekerja-pekerja Pelabuhan (Peraturan Pekerjaan) (Pembubaran) 2000 (Akta 607)
Akta Maklumat Pekerjaan 1953 (Akta 159)
Akta (Sekatan) Kerja 1968 (Akta 353)
PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
2
Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Akta
Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Akta 262)
177)
PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
3
Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652)
Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001 (Akta 612)
Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640)
KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
3
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139)
Akta Petroleum (Langkah-langkah Keselamatan) 1984 (Akta
KESELAMATAN SOSIAL
4
Akta Pampasan Pekerja 1952 (Akta 273)
Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)
Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta
Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Akta 753)
732)
Sumber: Pelan Strategik 2011 – 2015 , Kementerian Sumber Manusia
302)
GUNA TENAGA
DASAR
MPGN
Akta Umur Persaraan Minimum 2012 berkuat kuasa mulai 1 Julai
2013.
Umur Persaraan Minimum seseorang pekerja adalah apabila
mencapai umur 60 tahun.
Majikan boleh menetapkan umur persaraan yang lebih tinggi
daripada 60 tahun kepada pekerja masing-masing.
Pekerja boleh memilih untuk bersara lebih awal iaitu apabila
mencapai umur persaraan pilihan yang telah dipersetujui bersama
majikan dalam kontrak perkhidmatan atau perjanjian kolektif.
Akta ini tidak terpakai kepada:pekerja Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, badan
berkanun atau pihak berkuasa tempatan;
pekerja dalam tempoh percubaan;
perantis;
bukan warganegara;
pekhidmat domestik;
pekerja dengan purata waktu bekerjanya tidak melebihi
tujuh puluh peratus waktu bekerja biasa seseorang pekerja
sepenuh masa;
pelajar yang diambil bekerja untuk tempoh pekerjaan
sementara;
pekerja dalam suatu kontrak perkhidmatan bertempoh tetap
tidak melebihi 24 bulan; dan
pekerja yang telah bersara pada umur 55 tahun sebelum 1
Julai 2013 yang bekerja semula.
Sumber: Cawangan Dasar Sumber Manusia , Bahagian Dasar
DASAR
MPGN
JTKSM
Undangundang
• Akta Majlis Perundangan Gaji Negara
2011 (Akta 732) dikuatkuasa mulai
15.9.2011
• Perintah Gaji Minimum 2012 (P.U(A)
214) diwartakan pada 16.7.2012
Definisi
• Gaji Minimum (GM) ialah gaji
terendah mengikut jam, harian atau
bulanan yang hendaklah dibayar
majikan kepada pekerja (ILO)
• GM ertinya “GAJI POKOK” di bawah
seksyen 2 Akta 732
Permulaan
Kuat Kuasa
• 1.1.2013 kepada
• majikan yang mempunyai > 5 pekerja
• majikan yang menjalankan aktiviti
profesional yang dikelaskan di bawah
MASCO tanpa mengira bilangan
pekerja.
• 1.7.2013 kepada majikan yang
mempunyai ≤ 5 pekerja
Sumber: Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN)
DASAR
Thailand
Indonesia
Vietnam
Myanmar
JTKSM
Implementation
GDP (PPP) Per
Capita (USD)
Minimum wages are set at MYR 900
(US$296) per month in Peninsular Malaysia,
and MYR 800 (US$263) per month in the
states of Sabah, Sarawak and Labuan
23,298
As of January 1, 2013, the minimum wage in
Thailand is set at THB 300 (US$10.34) per
day. For bangkok and six other relatively rich
provinces, the minimum wage are set at 300
bath (US$9.76) per day as early as May 1,
2012
14,390
Minimum wages currenly range from IDR
22,000,000 (US$226.50) per month in
Jakarta to IDR 8,300,000 (US$85.45) per
month in Central Java.
9,559
The minimum wage ranges from VND
1,650,000 (US$79.12) per month in remote
areas to VND 2,350,000 (US$112.68) per
month in the key cities of Hanoi, Hai Phong
and Ho Chi Minh City
5,293
There is no general minimum wage in
Myanmar, yet standards exist for certain
sectors. For example, public employees are
paid a minimum of MMK 50,000 (US$56.8)
per month, whilst day laborers are required
to be compensated at least MMK 2000
(US$2.3) per day of labor.
-
Country
Malaysia
MPGN
Source :ASEAN Briefing
DASAR
MPGN
JTKSM
Country
Implementation
Philippines
Minimum wages in the Philippines are decided
by both sector (non-agriculture, plantation
agriculture, or non-plantation agriculture) and
geographical
region.
They
range
from
PHP 419-456 (US$10.2 – 11.1) per day for
non-agriculture work in the area around the
capital of Manila, to PHP 205 (US$5) per day for
non-plantation agriculture in certain peripheral
regions. The average pay for non-agricultural
work across all regions is PHP 280 (US$6.8) per
day
Cambodia
While national minimum wage rates have been
discussed for some time in Cambodia, they have
yet to be implemented. Minimum wage
standards, however, do exist for the garment and
shoe industry in the country. Divided by skill
level, these standards provide apprentices a
monthly minimum wage of KHR 126000
(US$31.60), probationary workers at least KHR
235,200 (US$59) each month and regular
workers KHR 2562,00 (US$64.3) per month. In
addition, the two latter groups are entitled to a
cost of living allowance of KHR 25,200 (US$6.3)
per month.
Laos
The national minimum monthly wage for private
employees in Laos was nearly doubled from LAK
348,000 (US$43.5) to LAK 626,000 (US$78.15)
in 2011, with the government also requiring
employers to provide each employee LAK 8,500
(US$1.1) as a meal allowance per day.
Source :ASEAN Briefing
GDP (PPP) Per
Capita (USD)
6,533
3,042
4,812
DASAR
Country
MPGN
JTKSM
Implementation
While decidedly a first-world country, the
Singaporean government has recently expressed
concern over the number of workers in very
low-paying jobs.
Singapore
GDP (PPP) Per
Capita (USD)
78,744
During a parliamentary talk in March 2013, the
implementation of a minimum wage was
discussed, yet it was seen as an inferior
alternative to existing policies. There are
presently no minimum wage limits in Singapore,
with wages being decided by the open market in
a regime similar to that of many high-income
countries.
Currently, workers in low-paying jobs are
assisted through the combination of the Workfare
Income Supplement (WIS), the Workfare
Training Scheme (WTS) and the Labor
Movement’s Progressive Wage Model (PWM),
aimed at maximizing the upside and minimizing
the downside for low-wage workers
Brunei
No minimum wage limits exist in the Brunei,
however the topic was brought up in 2010, and
was again under discussion during parliamentary
sessions in March of this year. Government
officials have stated that a comprehensive study
of current operating standards in the private
sector is necessary before legislative action can
be considered. The public sector workers in
oil-rich Brunei are typically well compensated.
Source :ASEAN Briefing
71,759
DASAR
Negara
MPGN
JTKSM
Gaji Minimum
GDP (PPP)
Per Capita
(USD)
Luxembourg
$ 11.10 / RM 35.78 per hour / RM 6,297.28 per month
90,790
France
$ 10.64 / RM 34.30 per hour / RM 6,036.80 per month
36,907
Australia
$ 10.60 / RM 34.17 per hour / RM 6,013.92 per month
43,550
Belgium
$ 10.13 / RM 32.65 per hour / RM 5,746.40 per month
40,338
Netherlands
$ 09.58 / RM 30.88 per hour / RM 5,434.88 per month
43,404
Ireland
$ 09.20 / RM 29.66 per hour / RM 5,220.16 per month
43,304
United
Kingdom
$ 08.76 / RM 28.24 per hour / RM 4,970.24 per month
36,197
New Zealand
$ 08,59 / RM 27.69 per hour / RM 4,873.44 per month
34,826
Argentina
$ 08.03 / RM 25.88 per hour / RM 4,554.88 per month
22,363
Sumber: List of country by GDP (PPP) per capita – wikipedia the free encyclopedia
MPGN
JTKSM
JKKP
PEMBERHENTIAN PEKERJA
SEHINGGA JUN 2015
8,181
L: 5,755 P:2,426
PEMBERHENTIAN
TETAP
6,904
L:4,883 P:2,021
PEKERJA
WARGANEGARA
6,029
L:4,098 P:1,931
PEMBERHENTIAN
SUKARELA (VSS)
1,277
L:872 P: 405
PEKERJA
ASING
875
L:785 P:90
PEKERJA
WARGANEGARA
1,210
L:810 P:400
PEKERJA
ASING
67
L:62 P:5
PEMBERHENTIAN KERJA
2011
2012
2013
2014
13,844
21,375
16,716
14,248
STATISTIK PEKERJAAN JUN 2015
(JOBSMALAYSIA)
PENDAFTAR AKTIF
313,150
KEKOSONGAN JAWATAN
148,337
Sumber: Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung
Malaysia (JTKSM)
PENEMPATAN
117,192
MPGN
JTKSM
JKKP
STATISTIK PLKS MENGIKUT WARGANEGARA TAHUN 2015 (JUN)
Bangladesh
(277,018)
Cambodia
(9,524)
China
(12,422)
India
(139,624)
Indonesia
(876,339)
Thailand
(14,036)
Vietnam
(56,591)
Laos
(74)
Myanmar
(145,561)
Nepal
(566,184)
Pakistan
(73,214)
Filipina
(66,521)
Sri Lanka
(7,486)
Others
(919)
Sumber: Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)
MPGN
JTKSM
JKKP
STATISTIK PLKS MENGIKUT WARGANEGARA DAN SEKTOR TAHUN 2015 (JUN)
PLKS JUN 2015
2,245,513
PEMBANTU
RUMAH
157,661
Bangladesh
133
Cambodia
4,045
China
231
India
949
Indonesia
106,788
Laos
36
Myanmar
130
Nepal
78
Pakistan
53
Filipina
42,186
Sri Lanka
1,709
Thailand
352
Vietnam
895
Lain-lain
76
PEMBINAAN
PEMBUATAN
PERKHIDMATAN
PERLADANGAN
PERTANIAN
450,081
805,548
301,488
328,411
202,324
Bangladesh
105,960
Cambodia
268
China
4,475
India
9,893
Indonesia
248,790
Laos
3
Myanmar
20,852
Nepal
18,886
Pakistan
29,849
Filipina
4,122
Sri Lanka
177
Thailand
927
Vietnam
5,533
Lain-lain
346
Bangladesh
106,350
Cambodia
3,539
China
527
India
4,007
Indonesia
128,553
Laos
22
Myanmar
98,332
Nepal
403,675
Pakistan
3,828
Filipina
4,663
Sri Lanka
3,926
Thailand
358
Vietnam
47,626
Lain-lain
142
Bangladesh
30,284
Cambodia
1,048
China
7,114
India
61,196
Indonesia
42,732
Laos
7
Myanmar
17,653
Nepal
116,148
Pakistan
6,245
Filipina
5,839
Sri Lanka
1,072
Thailand
10,011
Vietnam
1,830
Lain-lain
309
Bangladesh
19,626
Cambodia
274
China
45
India
24,333
Indonesia
259,561
Laos
2
Myanmar
2,615
Nepal
7,223
Pakistan
8,846
Filipina
4,876
Sri Lanka
305
Thailand
557
Vietnam
114
Lain-lain
34
Bangladesh
14,665
Cambodia
350
China
30
India
39,246
Indonesia
89,915
Laos
4
Myanmar
5,979
Nepal
20,174
Pakistan
24,393
Filipina
4,835
Sri Lanka
297
Thailand
1,831
Vietnam
593
Lain-lain
12
Sumber: Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM)
MPGN
JTKSM
JKKP
Statistik Kemasukan
Pekerja Domestik Indonesia
dan Pekerja Bangladesh
sehingga Julai 2015
Pekerja Domestik Indonesia melalui
mekanisme MoU
5,211 orang
Pekerja Bangladesh melalui
mekanisme G to G
7,381 orang
2012
121
2013
1,351
2013
601
2014
5,073
2014
3,329
Jan –Julai
2015
957
Jan - Julai
2015
1,160
Sumber: Cawangan Dasar Perburuhan, Bahagian Dasar
MPGN
JTKSM
JKKP
•Kementerian
Perdagangan
Antarabangsa dan
Industri (MITI)
PERKILANGAN
PEMBINAAN
PERLADANGAN
• Kementerian Kerja
Raya (KKR)
• Lembaga
Pembangunan
Industri Pembinaan
(CIDB)
• Kementerian
Perusahaan
Perladangan dan
Komoditi (MIPC)
PERTANIAN
•Kementerian
Pertanian dan
Industri Asas Tani
(MoA)
PERKHIDMATAN*
PEMBANTU RUMAH
• Kementerian Sumber
Manusia (MoHR)
• Kementerian Dalam
Negeri (MoHA)
Petunjuk: * bergantung kepada jenis Perkhidmatan
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian
Perdagangan Dalam
Negeri, Koperasi dan
Kepenggunaan(KPDNKK)
• Polis Diraja Malaysia
(PDRM)
• Kementerian
Pengangkutan (MoT)
• Kementerian
Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat
(KPWKM)
• Kementerian
Pelancongan dan
Kebudayaan (MoTAC)
√²
√
√
√
√
√
Thailand
√
√
√
√
√
√
Kemboja
√
√
√
√
√
√
Nepal
√
√
√
√
√
√
Laos
√
√
√
√
√
√
Myanmar
√
√
√
√
√
Vietnam
√
√
√
√
√
√
Filipina
√¹
√¹
√¹
√¹
√¹
√
Sri Lanka
√
√
√
√
√
√
Pakistan
√
√
√
√
√
Kazakhstan
√
√
√
√
√
Uzbekistan
√
√
√
√
√
Turkmenistan
√
√
√
√
√
√³
√
√
√*
India
Bangladesh
√**
Petunjuk: * perniagaan masyarakat India sahaja; ** (G to G) ladang sawit sahaja
¹ Lelaki sahaja; ² Perempuan sahaja; ³ high tension cable sahaja
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Pembantu
Rumah
Indonesia
Negara / Sektor
Pertanian
Pembinaan
Perkhidmatan
JKKP
Perladangan
JTKSM
Perkilangan
MPGN
√
MPGN
JTKSM
JKKP
BANGLADESH, 38,219
INDIA, 24,063
CHINA, 14,545
PHILIPPINES, 9,140
INDONESIA, 8,004
JAPAN, 7,502
LAIN-LAIN, 6,405
U.KINGDOM, 5,307
PAKISTAN, 3,932
REP. OF KOREA, 3,124
SINGAPORE, 2,862
U.S.A, 2,434
THAILAND, 2,301
IRAN, 2,136
AUSTRALIA, 2,083
NEGARA
FRANCE, 1,519
TAIWAN, 1,381
CANADA, 996
MYANMAR, 946
GERMANY, 933
VIETNAM, 820
NIGERIA, 703
SRI LANKA, 599
NETHERLAND, 587
EGYPT, 582
YEMEN, 577
NEW ZEALAND, 486
IRAQ, 409
SOUTH AFRICA, 382
NEPAL, 356
RUSSIA, 269
HONG KONG, 177
*PR OF KOREA, 120
PALESTINE, 93
BRUNEI, 74
GHANA, 35
SAUDI ARABIA, 29
* PR OF KOREA = People Rep. Of Korea
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
JUMLAH
PEGAWAI DAGANG
AKTIF
144,130
MPGN
JTKSM
JKKP
70,000
62,675
60,000
BILANGAN
50,000
40,000
30,000
20,000
JUMLAH
PEGAWAI DAGANG
AKTIF
144,130
24,776
21,929
18,891
10,000
6,091
0
5,226
1,199 922
785
656
314
298 194
174
SEKTOR
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
JTKSM
JKKP
JPPM
PENGUATKUASAAN DAN
PEMERIKSAAN AKTA KILANG DAN
JENTERA (AKJ) 1967
2015*
JUMLAH
PENGUATKUASAAN
JENTERA BERSIJIL
112,551
JUMLAH
PEMERIKSAAN KILANG
7,887
DANDANG SETIM
23,755
PENGANDUNG
TEKANAN TAK BERAPI
39,862
LIF
14,860
KREN BERGERAK
6,673
MESIN ANGKAT
27,401
Sumber: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
* Data sehingga Jun 2015
JUMLAH
PEMERIKSAAN TAPAK
BINA
3,560
JTKSM
JKKP
JPPM
PENGUATKUASAAN DI BAWAH AKTA
KESELAMATAN DAN KESIHATAN
PEKERJAAN (AKKP) 1994
2015*
PENGUATKUASAAN BAHAN KIMIA
(BILANGAN PENGUATKUASAAN)
JUMLAH
PENGUATKUASAAN PENGELASAN,
PEMBUNGKUSAN, DAN PELABELAN BAHAN
KIMIA
471
JUMLAH
PENGUATKUASAAN BAHAN KIMIA
BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN (USECHH)
1,533
PENGUATKUASAAN DI SEKTOR TEMPAT
KERJA
(BILANGAN PENGUATKUASAAN)
SEKTOR PERLOMBONGAN DAN
PERKUARIAN
318
SEKTOR PERTANIAN, PERHUTANAN DAN
PERIKANAN
2,212
SEKTOR KEMUDAHAN ELEKTRIK, GAS, AIR
DAN PERKHIDMATAN KEBERSIHAN
410
SEKTOR PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN
DAN KOMUNIKASI
391
SEKTOR PERDAGANGAN BORONG DAN
RUNCIT
729
SEKTOR HOTEL DAN RESTORAN
550
SEKTOR KEWANGAN, INSURANS, HARTA
TANAH DAN PERKHIDMATAN PERNIAGAAN
490
SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM DAN
PIHAK BERKUASA BERKANUN
1,057
Sumber: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
* Data sehingga Jun 2015
JTKSM
JKKP
JPPM
TINDAKAN UNDANG-UNDANG,
PEMERIKSAAN IKS DAN KADAR
KEMALANGAN NEGARA
2015*
TINDAKAN
UNDANG-UNDANG
PEMERIKSAAN IKS
JUMLAH NOTIS
12,618
JUMLAH PROJEK
PERINTIS DARI
PINTU KE PINTU
3,039
JUMLAH
KOMPAUN
307
JUMLAH
PROMOSI SECARA
BERGERAK
1,205
JUMLAH KES
PENDAKWAAN
163
JUMLAH
PROJEK PAYUNG
172
JUMLAH
PENDAFTARAN
SECARA
BERTERUSAN
1,409
Sumber: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
* Data sehingga Jun 2015
KADAR KEMALANGAN
NEGARA
KADAR
KEMALANGAN
(PER 1,000
PEKERJA)
3.1
KADAR MAUT
(PER 100,000)
4.21
JTKSM
JKKP
JPPM
PENYAKIT PEKERJAAN
DAN
ORANG YANG KOMPETEN
2015**
PENYAKIT PEKERJAAN*
(BILANGAN ORANG)
ORANG YANG KOMPETEN
(BILANGAN ORANG)
PENYAKIT PARU-PARU PEKERJAAN
49
PENYAKIT KULIT PEKERJAAN
11
PENYAKIT PEKAK DISEBABKAN
KEBISINGAN PEKERJAAN
1,745
MASALAH TULANG OTOT PEKERJAAN
87
PENYAKIT DISEBABKAN KERACUNAN
PEKERJAAN
18
PENYAKIT DISEBABKAN AGEN FIZIKAL
0
PENYAKIT DISEBABKAN AGEN BIOLOGI
24
KANSER PEKERJAAN
1
PENYAKIT PSIKOSOSIAL PEKERJAAN
1
PENGUJI GAS BERTAULIAH & PENYELIA
KEMASUKAN
1,540
PENGAPIT KUALI UDARA DALAMAN
18
LIF
174
PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN
1,964
PENYELIA KESELAMATAN TAPAK BINA
1,080
JURUTERA STIM & JURUTERA ENJIN
PEMBAKARAN DALAM
3,021
BUKAN PENYAKIT PEKERJAAN
36
LAIN-LAIN JENIS PENYAKIT PEKERJAAN
5
Nota:
PENGAPIT (ASSESSOR)
150
MAJOR HAZARD
22
DOKTOR KESIHATAN PEKERJAAN
530
PEMONITORAN PEKERJA KEPADA BUNYI
BISING 67
JURUTEKNIK HIGEN
141
ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB
MESIN ANGKAT
(PENUMPANG/KREN/MENARA/GENDOLA
68
* Kes yang disiasat oleh JKKP
Orang yang Kompeten (Pkj/orang lain dilantik oleh penghuni atau diluluskan Ketua Pemeriksa/Ketua
Pengarah terhadap sesuatu pekerjaan spt peruntukan di bawah Akta 139 dan Akta 514 dan peraturan
dibawahnya)
** Data sehingga Jun 2015
Sumber: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
JKKP
JPPM
MP
JABATAN PERHUBUNGAN PERUSAHAAN
MALAYSIA
(JPPM)
2015**
PENGENDALIAN
KES PERTIKAIAN
PERUSAHAAN
PENGENDALIAN
KES
REPRESENTASI
PEMULIHAN
KERJA
PENGENDALIAN
KES TUNTUTAN
PENGIKTIRAFAN
KES YANG
DIKENDALIKAN
KES YANG
DIKENDALIKAN
316
110
KES YANG
DISELESAIKAN
KES YANG
DISELESAIKAN
239
69
TINDAKAN
PERUSAHAAN
PLWS
KES YANG
DIKENDALIKAN
4,752
PIKET
KES YANG
DISELESAIKAN
2,202
MOGOK
MAJIKAN YANG
MELAKSANAKAN
20
* 78,275
0
PEKERJA YANG
MENIKMATI
FAEDAH
* 3,340,081
Indikator
2010
2011
2012
2013
2014
Perjanjian Kolektif
yang diiktiraf
dalam tahun
semasa
330
322
290
312
270
Bilangan pekerja
diliputi oleh
Perjanjian Kolektif
141,411
148,772
107,895
137,093
145,408
Nota :
(*) : Data kumulatif dari tahun 2009
(**) : Data sehingga 30 Jun 2015
Sumber: Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia (JPPM)
JPPM
MP
PERKESO
STATISTIK MAHKAMAH PERUSAHAAN
2015**
PENDAFTARAN KES
495 KES
KETIDAKPATUHAN
AWARD/PERJANJIAN
KOLEKTIF
39
KES YANG DISELESAIKAN
863 KES
KES PEMBUANGAN
KERJA
751
PERJANJIAN
KOLEKTIF
40
KONSTRUKTIF
55
PERTIKAIAN
PERUSAHAAN
35
SALAHLAKU
316
PEMBUANGAN
KERJA
377
PERSOALAN
UNDANG-UNDANG
1
KETIDAKPATUHAN
AWARD
42
KETIDAKPATUHAN
PERJANJIAN KOLEKTIF
16
PERTIKAIAN
PERUSAHAAN
20
PEMBERHENTIAN
42
PERJANJIAN KOLEKTIF
26
LAIN-LAIN *
338
TAFSIRAN AWARD /
PERJANJIAN KOLEKTIF
3
VARIASI AWARD /
PERJANJIAN KOLEKTIF
3
INTERPRETASI
AWARD/PERJANJIAN
KOLEKTIF
2
VARIASI AWARD /
PERJANJIAN
KOLEKTIF
1
KES BUKAN
PEMBUANGAN
KERJA
112
Nota:
* Contoh- Penamatan kontrak
Gabungan organisasi
Perpindahan syarikat
PINDAAN
PERJANJIAN
KOLEKTIF
0
Sumber: Mahkamah Perusahaan Malaysia
** Data sehingga Jun 2015
PERSOALAN UNDANGUNDANG
2
PINDAAN PERJANJIAN
KOLEKTIF (DENGAN
PERINTAH MAHKAMAH)
0
PENGANIAYAAN
0
JPPM
MP
PERKESO
KEPUTUSAN BERKAITAN KES PEMBUANGAN KERJA OLEH
MAHKAMAH PERUSAHAAN MALAYSIA YANG
MELIBATKAN BAYARAN KEPADA PERAYU, 2015*
JUMLAH BAYARAN (RM) : 19,071,821.31
JUMLAH PERAYU : 955
MENGEMBALIKAN
SEMULA KERJA
DENGAN GAJI
KEBELAKANGAN
RM
8,248,322.00
PAMPASAN
SEBAGAI GANTI
PENGAMBALIAN
SEMULA KERJA
RM
4,605,161.00
Sumber: Mahkamah Perusahaan Malaysia
* Data sehingga Jun 2015
LAIN-LAIN
PAMPASAN
JUMLAH
KESELURUHAN
RM
6,218,338.31
RM
19,071,821.31
MP
PERKESO
PENDAFTARAN
2014
JHEKS
PENDAFTARAN
MAJIKAN DAN
PEKERJA
PEKERJA
BERDAFTAR
MAJIKAN BERDAFTAR
948,219
MAJIKAN TIDAK
AKTIF
MAJIKAN AKTIF
402,039
546,180
Nota:
Majikan Terkumpul
Berdaftar
Majikan aktif
Majikan tidak aktif
15,248,262
PEKERJA AKTIF
6,198,657
PEKERJA TIDAK
AKTIF
9,049,605
Majikan Terkumpul berdaftar dengan PERKESO
:
:
Majikan yang mencarum sekurang-kurangnya satu kali dalam tahun semasa
Majikan yang tidak mencarum pada tahun semasa
Pekerja Terkumpul berdaftar :
Pekerja Terkumpul berdaftar dengan PERKESO
Pekerja aktif
Pekerja tidak aktif
Pekerja yang mencarum sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada tahun semasa
Pekerja yang tidak mencarum pada tahun semasa
KEMALANGAN
(Q2/2015)
KEMALANGAN
DILAPORKAN
30,996
:
:
KEMALANGAN
PERUSAHAAN
16,852
KEMALANGAN
PERJALANAN
14,144
Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
KES MAUT
DILAPORKAN
482
KES MAUT DIBAYAR
319
MP
PERKESO
PENERIMA FAEDAH
Nota:
PF : Penerima Faedah
1 Tidak termasuk penerima Pemulihan Return to
Work (RTW)
2 Merujuk kepada bilangan baucer yang telah
dibayar
JHEKS
HILANG UPAYA SEMENTARA
PF:26,230
HILANG UPAYA KEKAL
PF:28,988
FAEDAH ORANG TANGGUNGAN
PF:43,397
FAEDAH PENGURUSAN MAYAT
PF:7,032
FAEDAH PERUBATAN
PF:1,125
FAEDAH
ELAUN LAYANAN SENTIASA
PF: 433,788
PF:6,273
PENCEN DAN BANTUAN ILAT
PF:51,782
PENCEN PENAKAT
PF:226,107
PEMULIHAN JASMANI DAN VOKASIONAL¹
PF:1,996
RAWATAN DIALISIS
PF:11,349
PROGRAM SARINGAN KESIHATAN²
PF:29,499
Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
MP
PERKESO
JHEKS
JUMLAH
KEMALANGAN
JAN-JUN
2015
(30,996)
L: 24,809 P: 6,187
MAUT
HILANG UPAYA
(482)
(30,514)
L: 434 P:48
L:24,375 P:6,139
PERTANIAN,
PERHUTANAN
DAN PERIKANAN
PERLOMBONGAN
(910)
(197)
DAN KUARI
PEMBUATAN
PEMBINAAN
PERKHIDMATAN
(7,447)
(3,283)
(19,159)
MAUT
MAUT
MAUT
MAUT
MAUT
(15)
(4)
(85)
(61)
(317)
L:15
L:4
L:71
L:56
L:288
P:0
P:0
P:14
P:5
P:29
HILANG
UPAYA
HILANG
UPAYA
HILANG
UPAYA
HILANG
UPAYA
HILANG
UPAYA
(895)
(193)
(7,362)
(3,222)
(18,842)
L:724
L:175
L:5,787
L:2,735
L:14,954
P:171
P:18
P:1,575
P:487
P:3,888
Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
PERKESO
JHEKS
JTM
JUMLAH KESATUAN SEKERJA
760
735
740
723
JUMLAH KESATUAN
720
706
697
700
690
690
Jumlah
Kesatuan
680
680
659
660
640
620
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TAHUN
JUMLAH KEANGGOTAAN
950,000
914,677
889,718
900,000
JUMLAH KEANGGOTAAN
930,512 923,938
850,000
805,565 806,860 803,289
800,000
Jumlah
Keanggotaan
800,171
750,000
700,000
2008
2009
2010
2011
2012
TAHUN
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)
* Data dari tahun 2008 sehingga Jun 2015
2013
2014
2015
PERKESO
JHEKS
JTM
JUMLAH KEANGGOTAAN KESATUAN SEKERJA
BERDASARKAN JANTINA
600,000
JUMALAH KEANGGOTAAN
500,000 486,978
487,679
515,664
485,747
522,209
527,635
519,842
482,653
374,054
400,000
318,587
319,181
317,542
317,518
2008
2009
2010
2011
392,468
404,096
402,877
Lelaki
Perempuan
300,000
200,000
100,000
0
2012
2013
2014
2015
TAHUN
JUMLAH KESATUAN SEKERJA BERDASARKAN SEKTOR
105
Badan Berkanun
105
100
SEKTOR
475
Swasta
2013
2014
2015
485
462
143
Kerajaan
145
144
0
100
200
300
JUMLAH KESATUAN
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)
* Data dari tahun 2008 sehingga Jun 2015
400
500
600
PERKESO
JHEKS
JTM
JUMLAH KEANGGOTAAN BERDASARKAN SEKTOR
82,643
Badan Berkanun
82,399
82060
SEKTOR
364,713
Swasta
2013
2014
2015
376,362
377938
476,582
Kerajaan
471,751
454679
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
JUMLAH KEANGGOTAAN
JUMLAH KESATUAN SEKERJA BERDASARKAN
ESTABLISHMENT, TRADE, OCCUPATION & INDUSTRY
500
450
468
424
447
446
441
460
438
432
400
JUMLAH KESATUAN
350
Establishment
Trade
Occupation
Industry
300
250
200
177
168
161
155
153
151
177
174
150
100
85
82
80
87
86
85
87
86
50
4
4
4
4
4
4
3
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
TAHUN
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)
* Data dari tahun 2008 sehingga Jun 2015
PERKESO
JHEKS
JTM
JUMLAH KESATUAN SEKERJA BERDASARKAN IN HOUSE & NATIONAL
700
JUMLAH KESATUAN SEKERJA
600
574
553
594
587
628
602
587
619
500
400
In house
National
300
200
106
106
103
103
103
104
107
104
100
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TAHUN
JUMLAH KESATUAN SEKERJA YANG MEMPUNYAI PEKERJA ASING
9
9
8
8
8
8
9
9
8
7
6
Bilangan Kesatuan
5
4
3
2
1
2009
2010
2011
2012
2013
TAHUN
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)
* Data dari tahun 2008 sehingga Jun 2015
2014
2015
PERKESO
JHEKS
JTM
JUMLAH
BILANGAN : 723
ANGGOTA : 923,938
PERTANIAN,
PERHUTANAN DAN
PERIKANAN
PERLOMBONGAN
DAN PENGKUARIAN
PEMBUATAN
BILANGAN : 53
ANGGOTA : 74,337
BILANGAN : 3
ANGGOTA : 156
BILANGAN : 165
ANGGOTA : 94,945
BEKALAN ELEKTRIK,
GAS WAP DAN
PENDINGIN UDARA
PEMBINAAN
PEMBINAAN
PERKHIDMATAN
BILANGAN :
BILANGAN :
455
ANGGOTA :
707,733
BILANGAN :
17
ANGGOTA : 35,472
BILANGAN
:
7
7
ANGGOTA
:
ANGGOTA
2,340 :
2,340
BEKALAN AIR, PEMBENTUNGAN, PENGURUSAN SISA
DAN AKTIVITI PEMULIHAN
BILANGAN : 23
ANGGOTA: 8,955
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)
* Data sehingga Jun 2015
PERKESO
JHEKS
JTM
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nama Kesatuan
Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia (NUTP)
Sarawak Teachers' Union
Sarawak Bank Employees Union
National Union of Commercial Workers Malaysia
Paper and Paper Products Manufacturing Employees Union
Sabah Banking Employees Union
Kesatuan Pekerja Pakaian Seragam Pos (M) Berhad Sarawak
Kesatuan Pekerja-Pekerja Telekom Malaysia Berhad Sarawak
Kesatuan Kakitangan Perkeranian Pos Malaysia Bhd, Sarawak
National Union of Newspaper Workers Peninsular Malaysia
National Union of Bank Employees (NUBE)
Sabah Commercial Employers Union
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kesatuan Pekerja-Pekerja Pakaian Seragam Pos Malaysia Berhad Semenanjung Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkeranian Pos Malaysia Berhad
Resorts World Employees Union
National Union of Plantation Workers
Kesatuan Kakitangan Eksekutif CIMB Bank Berhad, Semenanjung Malaysia
Non-Metallic Mineral Products Manufacturing Employees Union
Kesatuan Percantuman Pekerja-Pekerja Tenaga Nasional Berhad
Malayan Technical Services Union
Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Industri Binaan
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkayuan Semenanjung Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Kelab Semenanjung Malaysia
All Malayan Estates Staff Union
25
26
27
28
29
30
31
37
Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Hotel, Bar dan Restoran Semenanjung Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkilangan Perusahaan Makanan
Kesatuan Kakitangan Eksekutif Industri Minuman Semenanjung Malaysia
University of Malaya General Staff Union
Kesatuan Pegawai-Pegawai Rendah Tenaga National Berhad
Malayan Nurses Union
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Membuat Tekstil dan Pakaian Johor
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Membuat Tekstil dan Pakaian Pulau Pinang dan
Seberang Prai
Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Di Dalam Perusahaan Membuat Kasut
Semenanjung Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Pengangkutan Semenanung Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Keretapi Tanah Melayu
Persatuan Kakitangan Eksekutif Sistem Penerbangan Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Pembekal-Pembekal Perkhidmatan Sampingan Pelabuhan,
Pelabuhan Kelang
38
39
40
41
42
Kesatuan Pekerja-Pekerja Pelabuahan Pulau Pinang (Penang Port Workers Union)
Kesatuan Pekerja-Pekerja Perusahaan Percetakan Semenanjung Malaysia
The National Union of Journalist Peninsular Malaysia
National Union of Drink Industry Workers Peninsular Malaysia
Kesatuan Pekerja-Pekerja Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd.
32
33
34
35
36
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja (JHEKS)
JHEKS
JTM
JPK & CIAST
Pengambilan
4,693
Statistik
Pengambilan,Enrolmen & Keluaran
Pelajar di ILJTM
2015
Enrolmen
20,727
Keluaran
3,598
Lelaki
3,857
Perempuan
836
Lelaki
17,139
Perempuan
3,588
Lelaki
2,844
Perempuan
754
Pengambilan, Enrolmen & Keluaran ILJTM 2011 -2015
Tahun
Pengambilan
Enrolmen
Keluaran
2011
9,570
14,526
5,791
2012
2013
8,917 10,017
16,481 17,578
6,670 6,716
2014
10,573
20,063
6,113
2015
4,693
20,727
3,598
Nota : * Nota: Data kemasukan dan enrolmen adalah data untuk sesi 1/2015. Data pada sesi 2/2015 masih
sedang dalam proses kompilasi dan pengesahan bagi data tersebut untuk diterbitkan adalah pada
September 2015.
Data keluaran adalah data keluaran bagi sesi 1/2015. Data keluaran sesi 2/2015 akan mula dikumpul
pada bulan Disember 2015.
Sumber: Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
JHEKS
JTM
JPK & CIAST
STATISTIK PENGAMBILAN, ENROLMEN DAN
KELUARAN
ILJTM 2015
ILP
JMTI
ADTEC
SIJIL
SIJIL
DIPLOMA
P:2,988
P:84
P:144
E:12,824
E:151
E:864
K: 2,289
K: 38
K: 139
DIPLOMA
DIPLOMA
P:967
DIPLOMA LANJUTAN
P:510
E:4,609
P:0
E:2,229
K: 1,034
E:44
K: -
K: 98
DIPLOMA LANJUTAN
NOTA:
P:0
P
E
: PENGAMBILAN
: ENROLMEN
K
: KELUARAN
E:6
K: -
**Nota: Data kemasukan dan enrolmen adalah data untuk sesi 1/2015. Data pada sesi 2/2015 masih sedang dalam
proses kompilasi dan pengesahan bagi data tersebut untuk diterbitkan adalah pada September 2015.
Data keluaran adalah data keluaran bagi sesi 1/2015. Data keluaran sesi 2/2015 akan mula dikumpul pada bulan
Disember 2015.
Statistik Kursus Jangka Pendek adalah sehingga Julai 2015.
STATISTIK KURSUS
JANGKA PENDEK
ILJTM 2015
BIL. KURSUS
Sumber: Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
723
BIL. PESERTA
17,506
1. Melaka
2. Shah Alam
3. Batu
Pahat
4. Taiping
5. Kulim
6. Jerantut
7. Kemaman
8. Bintulu
JPK & CIAST
INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (ILP)
1. Seberang
Perai
JTM
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC)
INSTITUT TEKNIKAL JEPUN-MALAYSIA (JMTI)
JHEKS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Sumber: Jabatan Tenaga Manusia (JTM)
Kuala Lumpur
Kuala Langat
Pedas
Bukit Katil
Ledang
Selandar
Pasir Gudang
Mersing
Ipoh
AP Nibong
Tebal
Perai
Jitra
Kepala Batas
Kangar
Kuantan
Marang
Kuala
Terengganu
Kota Bharu
Kota Kinabalu
Labuan
Sandakan
Kota
Samarahan
Miri
JTM
JPK & CIAST
PSMB
Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2015
MOSQ
NOSS
SLDN
Pusat
Bertauliah
NOSS
dibangunkan
*1,354
61
Sektor NOSS
Program yang
ditauliah
BKS
CIAST
Perantis SLDN
6,329
Jumlah ILB
(Industry Lead
Body)
818
*22
*29 Sektor
654
Bilangan OA
(Occupational
Analysis)
*77
Pakar Industri
(PIND)
*7,837
Pusat Latihan
SLDN
Sijil yang
dikeluarkan
Pakar
pengajar
(PAJAR)
PPP
183
67
38,776
SKM
(Tahap 1)
10,936
SKM
(Tahap 2)
14,413
SKM
(Tahap 3)
11,478
DKM
(Tahap 4)
1,663
DLKM
(Tahap 5)
286
Nota:
( *)
Kumulatif
Pakar pengajar (PAKAR)
:
Pengajar mahir yang berpengalaman mengajar dalam sesuatu program
kemahiran
Pakar industri (PIND)
:
MOSQ
:
Pekerja industri yang mahir, berpengalaman dan pengamal (practioner)
dalam industri berkenaan.
Malaysian Occupational Skills Qualification
NOSS
:
National Occupational Skills Standard
BKS
:
Bahagian Kerjasama Strategik
ILB
:
Industry Lead Body
CIAST
:
Centre for Instructor & Advanced Skill Training
PPP
:
Perancangan Penyelidikan Pembangunan
Sumber: Jabatan Pembangunan kemahiran (JPK)
** Data sehingga Jun 2015
JTM
BIL
1
JPK & CIAST
INDUSTRY LEAD BODY
PSMB
SEKTOR
National Agriculture Training Centre (NATC) Agriculture
TAHUN
2010
Building and
Construction
2010
3
Construction Industry Development Board
(CIDB)
Multimedia Development Corporation
(MDeC)
ICT
2010
4
Malaysia Association of Hotels (MAH)
Hospitality
2011
5
BIOTECHCORP
Bioteknologi
2011
6
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Care & Community
2012
2
7
8
9
The Electrical and Electronics Association of Electrical and
Malaysia (TEEAM)
Electronic
The Malaysian Textile Manufacturers
Textile and Apparel
Association (MTMA)
The Asian Institute of Finance (AIF)
Malaysian Iron & Steel Industry Federation
10 (MISIF)
Malaysian Oil & Gas Services Council
11 (MOGSC)
Malaysian Society of Non-Destructive
12 Testing (MSNT)
2012
2012
Finance
2012
Engineering &
Machinery
2012
Oil and Gas
2012
13 Malaysian Timber Industry Board (MTIB)
Engineering &
Machinery (NDT)
Resource Based
(WOOD)
14 Tenaga National Berhad (TNB)
Energy
2012
15 Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
Resource Based
(PALM OIL)
2012
Institut Pengurusan Sumber Manusia
Business Services
16 Malaysia (MIHRM)
Association of Marine Industries of Malaysia Transportation
17 (AMIM)
(Maritime)
Transportation
18 Malaysia Automotive Institute (MAI)
(Automotive)
Transportation
19 PRASARANA
(Greater KL)
Malaysian Green Technology Corporation
Green Technology
20 (GREENTECH MALAYSIA)
Malaysian Plastics Manufacturers
Plastic
21 Association (MPMA)
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia
Komunikasi
22 (SKMM)
Sumber: Jabatan Pembangunan kemahiran (JPK)
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
JTM
2007
2006
2004/2005
TAHUN
2008
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
JPK & CIAST
PSMB
TAJUK OA
Agrobased & Food Product
Bioteknologi (Biotech)
Building & Construction
Chemical
Electrical And Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry
Finance, Banking & Insurance
Hospitality And Tourism
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT)
Interior Decor
Landscaping & Environmental
Material
Machinery And Equipment
Mechanical & Electrical Service And Maintenance
Medical & Pharmaceuticals
Packaging
Printing
Souvenir & Small Enterprise
Textile & Apparel
Transportation
Medical Engineering Industry
Microelectronic Industry
Nanotechnology Industry
Telecommunication
Waste Management
Healthcare & Biotechnology Industrial
Biotechnology Agro Based & ICT
Education & Training Services
Food Processing Industry
Health Services
Metal Based Industry
Rubber Based Industry
Tourism Industry
Wood Based Industry
Business And Professional Services
Distributive Trade Services
Halal Industry
Information and Communication Technology
Integrated Logistics Services
Machinery And Equipment
Oil Palm Based Industry
Transport Equipment Industry
Occupation Analysis (OA) yang telah dikaji semula
Sumber: Jabatan Pembangunan kemahiran (JPK)
JTM
2013
2012
2011
2010
2009
TAHUN
2014
BIL.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
JPK & CIAST
PSMB
TAJUK OA
Electrical & Electronic Industry
Mechatronics Industry
Production Industry
Welding Industry
Agriculture & Agro Based
Health And Pharmaceutical Manufacturing/Support Services
Mining Industry
Tourism And Hospitality
Building Construction
Material Manufacturing – Non Metal
Biotechnology Based Industry
Green Technology
Oil, Gas & Petrochemical
Textile & Apparel
The Coastal & Maritime Surveillance
Rail Industry
Telecommunication Industry
Sport Tourism
Wood Based Industry [MTIB]
Community Services Sector [JKM]
Information and Communication Technology [MDeC]
Cleaning Industry
Printing Industry
Automotive Industry
Medical & Pharmaceutical Healthcare Industry
Insurance and Takaful Industry [AIF]
Marine Engineering Industry [AMIM]
Entertainment Industry
Distributive Trade
Plastic Industry
Environmental Management & Pollution Control
Chemical
Souvenir & Small Enterprise
Security
Aviation
Textile and Apparel
Occupation Analysis (OA )yang telah dikaji
semula
JUMLAH OA TERKUMPUL = 77
Sumber: Jabatan Pembangunan kemahiran (JPK)
JTM
Bil
1
2
Institut Latihan Perindustrian
(ILP)
23
Pusat Latihan Teknologi Tinggi
(ADTEC)
Institut Teknikal Jepun Malaysia
(JMTI)
2013
Sept 2014
15,160
12,847
14,615
8
6,100
3,739
4,511
1
800
992
937
Politeknik
Kolej Komuniti
32
33
91
22,060
89,000
32,470
17,578
89,503
21,419
20,063
86,421
16,134
Kolej Vokasional
80
17,760
15,384
16,262
204
139,230
126,306
118,817
300
113
91
300
113
91
Jumlah
3
4
5
Enrolmen
Kapasiti
ILKA
Jumlah
Kementerian
Pendidikan Malaysia
(KPM)
PSMB
Jumlah
Institut
Kementerian
Kementerian Sumber
Manusia (KSM)
JPK & CIAST
Kementerian
Pembangunan
Pusat Latihan Perindustrian dan
Wanita, Keluarga dan Pemulihan
Masyarakat (KPWKM)
Jumlah
1
(khas
untuk
OKU)
1
Kementerian
Majlis Latihan Pertanian
Pertanian dan Industri
Kebangsaan (NATC)
Asas Tani (MOA)
12
3,620
1,859
2,505
Jumlah
12
3,620
1,859
2,505
Institut Kemahiran Mara (IKM)
13
13,162
10,344
10,093
Kolej Kemahiran Tinggi Mara
(KKTM)
10
9,976
4,882
5,270
GiatMara
231
23,000
23,166
24,435
254
46,138
38,392
39,798
1
600
408
594
19
15,040
10,586
12,968
20
15,640
10,994
13,562
6
6,000
6,476
4,623
6
6,000
6,476
4,623
529
232,988
201,718
199,459
Kementerian
Kemajuan Luar
Bandar dan Wilayah
(KKLW)
Jumlah
Institut Kemahiran Tinggi Belia
Kementerian Belia dan Negara (IKTBN)
6
Sukan (KBS)
Institut Kemahiran Belia Negara
(IKBN)
Jumlah
Construction Industry
Development Board
7
Akademi Binaan Malaysia (ABN)
(CIDB), Kementerian
Kerja Raya
Jumlah
JUMLAH KESELURUHAN
Dikemaskini sehingga 23 Oktober 2014
Sumber: Kementerian berkaitan
JPK & CIAST
PSMB
PTPK
STATISTIK PSMB
2015*
MAJIKAN
BERDAFTAR
16,223
KUTIPAN LEVI
MAJIKAN
(RM JUTA)
311.53
BAYARAN
GERAN
(RM JUTA)
256.36
BANTUAN
KEWANGAN
(RM JUTA)
229.24
BILANGAN
TEMPAT
LATIHAN
396,546
MAJIKAN
PKS
13,400
MAJIKAN
PKS
74.59
MAJIKAN
PKS
60.16
MAJIKAN
PKS
57.28
MAJIKAN
PKS
85,332
MAJIKAN
BESAR
2,823
MAJIKAN
BESAR
236.94
MAJIKAN
BESAR
196.20
MAJIKAN
BESAR
171.96
MAJIKAN
BESAR
311,214
Nota:
Bantuan Kewangan merujuk kepada jumlah kelulusan kewangan sewaktu majikan mengemukakan permohonan
geran latihan.
Bayaran Geran merujuk kepada jumlah kewangan yang dituntut oleh majikan berdasarkan kelulusan geran latihan.
Sumber: Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
* Data Sehingga Jun 2015
JPK & CIAST
PSMB
PTPK
Bilangan Majikan Berdaftar
Bilangan Pekerja
16,223
1,743,161
13,400
1,151,840
591,321
2,823
Jumlah
PKS
Besar
Jumlah
PKS
Besar
Bilangan Majikan Berdaftar Mengikut Sektor
7,114
6,253
Besar
2,020
793
PKS
10
Perkilangan
Perkhidmatan
33
Perlombongan & Kuari
Bilangan Pekerja Mengikut Sektor
658,552
479,629
392,787
Besar
195,949
PKS
13,659
Perkilangan
Perkhidmatan
Sumber: Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
* Data Sehingga Jun 2015
2,585
Perlombongan & Kuari
JPK & CIAST
PSMB
PTPK
STATISTIK PROGRAM KHAS
PSMB 2015*
HEARTS
SKIM
PERANTISAN
SKIM INTENSIF
LATIHAN
(DANA RMK-10)
JUMLAH
PERUNTUKAN
RM 0.8 JUTA
JUMLAH
PERUNTUKAN
RM 8 JUTA
JUMLAH
PERUNTUKAN
RM 8 JUTA
JUMLAH
PERMOHONAN
880
pemohon
KOUTA
PERANTIS
DILULUSKAN
780 orang
BILANGAN
PESERTA
* Masih di
peringkat
Request for
proposal (RFP)
PERMOHONAN
DILULUSKAN
200
pelatih
PENYELIA
LATIHAN
DILANTIK
29
HEARTS – Housewives Enhancement and Reactive Scheme
Sumber: Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
* Data Sehingga Jun 2015
PSMB
PTPK
NIOSH
KELULUSAN
PEMBIAYAAN/PINJAMAN
JUN 2015
PINJAMAN
LEPASAN
SEKOLAH (PLS)
PINJAMAN
PEKERJA
PINJAMAN
GRADUAN
PENGANGGUR
(INSEP)
PINJAMAN
KELUARGA
MISKIN
LEPASAN
SEKOLAH
(WTTP)
BILANGAN
14,204
BILANGAN
549
BILANGAN
1,391
BILANGAN
910
JUMLAH
(RM)
197,910,184
JUMLAH
(RM)
5,661,096
JUMLAH
(RM)
27,190,070
JUMLAH
(RM)
11,302,670
Sumber: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
PTPK
NIOSH
PKS
PESERTA KURSUS DI BAWAH
INSTITUT KESELAMATAN DAN
KESELAMATAN PEKERJA 2015
67,273
L:63,796 P:3,477
PROGRAM
UNTUK
PENGAMAL/
UMUM
3,822
PESERTA
LELAKI
2,920
PROGRAM SIJIL
/ KELAYAKAN
20,418
PESERTA
LELAKI
19,214
PROGRAM
JURULATIH
350
PESERTA
LELAKI
305
PERSIDANGAN /
SEMINAR
1,641
PESERTA
LELAKI
1,135
PROGRAM
PASPORT
KESELAMATAN
KONTRAKTOR
41,042
PESERTA
LELAKI
40,222
PEREMPUAN
PEREMPUAN
PEREMPUAN
PEREMPUAN
PEREMPUAN
902
1,204
45
506
820
Sumber: Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH)
** Data sehingga Jun 2015
NIOSH
PKS
OKU
(Mulai 1 Januari 2014)
• Bagi
sektor
pembuatan, PKS
ditakrifkan
sebagai
firma
yang mempunyai
jualan
tahunan
tidak
melebihi
RM50 juta atau
bilangan pekerja
tidak
melebihi
200 pekerja
•Bagi
perkhidmatan
dan sektor lain,
PKS
ditakrifkan
sebagai
firma
yang mempunyai
jualan
tahunan
tidak
melebihi
RM20 juta atau
bilangan pekerja
tidak melebihi 75
pekerja
Sektor Pembuatan
Jualan tahunan:
RM15 juta - RM50 juta
ATAU
Pekerja sepenuh masa:
75 - 200 orang
Jualan tahunan:
RM300,000 - RM14,999,999
ATAU
Pekerja sepenuh masa:
5 - 74 orang
Jualan tahunan:
< RM300,000
ATAU
Pekerja sepenuh
masa :
< 5 orang
Perkhidmatan dan
sektor lain
Sederhana
Kecil
Mikro
Sumber: SME Corporation Malaysia
Jualan tahunan :
RM3juta -RM20 juta
ATAU
Pekerja sepenuh masa:
30 - 75 orang
Jualan tahunan :
RM300,000 – RM2,999,999
ATAU
Pekerja sepenuh masa:
5 - 29 orang
Jualan tahunan:
< RM300,000
ATAU
Pekerja sepenuh
masa :
< 5 orang
PKS
OKU
600
2008
4
2009
5
506.3
526.6
33.1%
261.0
2007
3
32.7%
66.9%
245.6
2006
2
216.3
199.7
2005
1
32.5%
67.3%
231.7
32.0%
31.7%
67.5%
480.1
430.2
31.2%
68.0%
460.4
440.3
30.7%
199.3
29.6%
187.0
100
29.4%
69.3%
170.0
200
70.4%
404.0
300
70.6%
68.3%
159.7
400
68.8%
423.0
500
383.9
RM Bilion
NIOSH
2011
7
2012
8
2013
9
0
SYARIKAT BESAR
2010
6
PKS
Sumber: Perusahaan Kecil dan sederhana 2005-2013, Jabatan Perangkaan Malaysia
NIOSH
KDNK
KESELURUHAN
RM787.6 bilion
PKS
OKU
KDNK
PKS
RM261.0 bilion
Sumber: Perusahaan Kecil dan sederhana 2005-2013, Jabatan Perangkaan Malaysia
NIOSH
PKS
OKU
PKS
Jumlah
: 645,136
Pertanian
: 6,708
Perlombongan & pengkuarian : 299
Pembuatan
: 37,861
Pembinaan
: 19,283
Perkhidmatan
: 580,985
Mikro
496,458
Kecil
128,787
Sederhana
19,891
Pertanian
3,775
Pertanian
1,941
Pertanian
992
Perlombongan
dan pengkuarian
57
Perlombongan
dan pengkuarian
126
Perlombongan
dan pengkuarian
116
Pembuatan
21,619
Pembuatan
13,934
Pembuatan
2,308
Pembinaan
8,587
Pembinaan
6,725
Pembinaan
3,971
Perkhidmatan
462,420
Perkhidmatan
106,061
Perkhidmatan
12,504
Sumber: Banci Ekonomi 2011, Jabatan Perangkaan Malaysia
NIOSH
PKS
OKU
PKS
Jumlah
: 3,669,259
Pertanian
: 78,777
Perlombongan & pengkuarian : 5,765
Pembuatan
: 698,713
Pembinaan
: 275,631
Perkhidmatan
: 2,610,373
Mikro
1,339,788
Kecil
1,470,955
Sederhana
858,516
Pertanian
13,718
Pertanian
24,864
Pertanian
40,195
Perlombongan
dan pengkuarian
274
Perlombongan
dan pengkuarian
1,454
Perlombongan
dan pengkuarian
4,037
Pembuatan
67,892
Pembuatan
360,299
Pembuatan
270,522
Pembinaan
38,103
Pembinaan
82,152
Pembinaan
155,376
Perkhidmatan
1,219,801
Perkhidmatan
1,002,186
Perkhidmatan
388,386
Sumber: Banci Ekonomi 2011, Jabatan Perangkaan Malaysia
NIOSH
PKS
OKU
Criteria & Highest Threshold (US$ Mil)
Economy
(%) of
SMEs
Basis
Employee
Sales
Assets
Paid-up
Capital
AND /OR
US
99.7
≤500
≤$22
-
-
OR
Japan
99.7
≤300
-
-
≤$3
OR
EU & UK
99.8
≤250
≤$66
≤$56
-
AND & OR
Korea
99.9
≤300
≤$30
-
≤$8
OR
Chinese Taipei
97.6
≤200
≤$4
-
≤$3
OR
Singapore
99.0
≤200
≤$80
-
-
OR
People Republic
of China (PRC)
99.0
≤3,000
≤$48
≤$64
-
OR
Thailand
99.8
≤200
-
≤$7
-
OR
Malaysia
97.3
≤150
≤$8
-
-
OR
Australia
99.7
≤200
-
-
-
-
New Zealand
97.2
≤20
-
-
-
-
Sources : SME Annual Report 2012/2013
PKS
OKU
HDI
Pendaftaran OKU
(550,549)
Etnik
Kategori
Ketidakupayaan
Melayu
(334,934)
Penglihatan
(53,054)
Cina
(110,227)
Pendengaran
(63,782)
India
(57,636)
Fizikal
(180,824)
Pribumi Semenanjung
(2,455)
Masalah pembelajaran
(193,914)
Pribumi Sabah
(27,007)
Pertuturan
(4,164)
Pribumi Sarawak
(12,937)
Lain-lain
(5,353)
Mental
(26,480)
Pelbagai
(28,331)
Nota :
Data adalah secara kumulatif
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
PKS
OKU
HDI
Bilangan OKU
(3,047)
L: 1,925 P: 1,122
Kategori
Ketidakupayaan
Penglihatan
( 568)
L: 323 P: 245
Pendengaran
(257)
L: 163 P: 94
Fizikal
(1,244)
L: 840 P: 404
Masalah pembelajaran
(5)
L : 1 P: 4
Pertuturan
(31)
L : 20 P: 11
Mental
(6)
L: 3 P: 3
Pelbagai
(936)
L : 575 P: 361
Sumber: EIS, Pangkalan Data HRMIS, JPA JUN 2015
Nota :
Seorang
Pegawai
mempunyai lebih
daripada satu
kecacatan
OKU
HDI
HUBUNGI KAMI
HUMAN DEVELOPMENT INDEX 2013
Ranking Human
Development
Index
Negara
Kadar Penyertaan
Tenaga Buruh %
( 15 tahun keatas)
L
P
Kadar
Kadar
Pengangguran Pengangguran
(15 tahun keatas) Belia ( 15 -24 )
%
%
Kadar Jangka Hayat
Ketika Lahir
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
17
Norway
Australia
Swirtzerland
Netherlands
United States
Germany
New Zealand
Kanada
Singapore
United Kingdom
Jepun
69.5
71.9
75.3
87.3
69.3
66.4
73.9
71.2
77.5
68.8
70.4
61.5
58.8
61.2
79.9
56.8
53.5
62.1
61.6
59.0
55.7
48.1
3.1
5.2
4.2
5.3
7.4
5.5
6.9
7.2
3.1
7.9
4.3
8.6
11.7
8.4
9.5
16.2
8.1
17.7
14.3
6.7
21.0
7.9
79.4
80.3
80.2
79.1
76.5
78.3
79.2
79.3
79.8
78.6
80.1
83.6
84.8
84.9
82.9
81.3
83.1
83.0
83.6
84.7
82.5
87.0
30
62
89
91
108
117
121
136
135
150
Brunei
Darussalam
Malaysia
Thailand
China
Indonesia
Philippines
Vietnam
Cambodia
India
Myanmar
75.6
80.5
80.8
78.1
84.4
79.7
81.9
86.5
80.9
82.9
52.9
49.5
64.4
63.8
51.3
51.0
72.8
79.8
28.8
85.7
1.7
3.0
0.6
4.1
6.2
7.3
1.8
7.1
9.3
-
10.3
2.8
22.2
16.3
5.5
3.4
10.7
-
76.7
72.7
71.1
74.1
68.8
65.4
71.3
69.1
64.7
63.1
80.5
77.4
77.8
76.7
72.9
72.2
80.5
74.5
68.3
67.2
Source : United Nations Developtment Programme (UNDP)
OKU
HUBUNGI KAMI
PENUTUP
MOHAMMAD KUCHAIRI BIN ABD AZIZ
• PERANGKAWAN DSM
• NO. TELEFON : 03 8886 5155
• EMEL : kuchairi@mohr.gov.my
MOHD AZLAND AFFENDI BIN ABDUL
RAHMAN
• PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN DSM
• NO. TELEFON : 03 8886 5154
• EMEL : azland@mohr.gov.my
Cawangan Dasar Sumber Manusia
Aras 7, Blok D3, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62530 Putrajaya, Malaysia
Download