Nationalbibliografin april 2006

advertisement
Nationalbibliografin 2006: April
A - Bok- och biblioteksväsen
Åkerström, Hans, 1934Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt till svenska
Aa - Bibliografi
= Bibliografia szwedzkich przekladów z polskiej
literatury pieknej / Hans Åkerström. - 3., omarb. och
Alanen, Päivi
utök. uppl. - Göteborg : Göteborgs universitetsbibliotek
Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid
[distributör], 2006. - 344 s. ; 25 cm.
Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37,
(Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis, 0065-
[28] s.
1079 ; 28)
(Sámedikki guorahallanráidu, 1404-1243 ; 1999:1)
ISBN 91-85206-35-0
Holmberg, John-Henri, 1949-
Återblick
Filmtema / av John-Henri Holmberg ; med ett kapitel om Filmen
Återblick : Memoria 15 år. - Växjö : Kulturföreningen
i klassrummet av Fredrik Holmberg. - Lund: Btj, 2006. - 574 s. ;
Memoria, 2000. - 83 s. : ill.
21 cm.
(Memoria / Kulturföreningen Memoria, 0283-3026 ;
ISBN 91-7018-540-9 (inb.)
2000:8)
Kartplan
Aalz - Bibliografi: särskilda personer
Kartplan. 2005. - Gävle : Lantmäteriverket, 2005. - 168 s. :
färgill.
"Han skrev ständigt"
(LMV-rapport, 0280-5731 ; 2004:15)
"Han skrev ständigt" : Gustaf Åberg och hans bibliografi
1935-2000 / [redaktör: Kerstin Arcadius. - Lund :
Personregister i Sverige
Skånes hembygdsförbund, 2005. - 118 s. : ill.
Personregister i Sverige. - [Ny utg.] / rev. den 1 november 2000. -
ISBN 91-975393-1-7
Stockholm : Datainspektionen, [2000. - 39 s.
(Datainspektionen informerar, 99-0754383-7 ; 16)
Nygren, Lars-Erik, 1943Anna Katharine Green på svenska 1882-1959 : en
Sydow, Carl-Otto von, 1927-
bibliografi : med en kort levnadsteckning / sammanställd
Germund Michaneks tryckta skrifter : en förteckning överlämnad
av Lars-Erik Nygren. - [Ny utg. - Åkarp : Lars-Erik
på 75-årsdagen den 17 februari 2001 / [Carl-Otto von Sydow
Nygren, 2001. - 44 s. : ill.
textum composuit. - [Knivsta : Carl-Otto von Sydow], 2001. - 76
s.
Nygren, Lars-Erik, 1943-
ISBN 91-631-0640-X (inb.)
H. Rider Haggard på svenska 1886-1987 : en bibliografi
/ av Lars-Erik Nygren. - [Ny utg. - Åkarp : Lars-Erik
Tidskriftsboken
Nygren, 2001. - 58 s. : ill.
Tidskriftsboken. - Stockholm : Sveriges tidskrifter, 2004. - 17
cm. - 2004.
Sydow, Carl-Otto von, 1927-
ISSN 1653-7165
Germund Michaneks tryckta skrifter : en förteckning
överlämnad på 75-årsdagen den 17 februari 2001 / [CarlOtto von Sydow textum composuit. - [Knivsta : CarlOtto von Sydow], 2001. - 76 s.
ISBN 91-631-0640-X (inb.)
1
Nationalbibliografin 2006: April
Ab - Bibliotek
Abh - Bibliotek: kontaktskapande arbete
och PR
Hellström, Madeleine, 1940Kristianstads stadsbibliotek 40 år : 1965-2005 : med en historisk
Humaniorabloggen Oden/Svea
tillbakablick / [text Madeleine Hellström. - Kristianstad : Kultur
Humaniorabloggen Oden/Svea [Elektronisk resurs. -
och fritid, 2005. - 19 s. : ill.
Stockholm : Enheten för Humaniora, Stockholms
stadsbibliotek, 2006.
Jag heter Lena och jag har försökt göra något
ISSN 1653-543X
Jag heter Lena och jag har försökt göra något : barn, bibliotek
och visioner : en vänbok till Lena Lundgren till 60-årsdagen den
Ac - Arkiv
19 mars 2006 / [redaktör: Kerstin af Malmborg. - Stockholm :
Kulturförvaltningen, Stockholms stad, 2006. - 250 s. : ill. ; 23
Bevara eller gallra
cm.
Bevara eller gallra? : råd för den kommunala
(Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, 0283-2968 ; 13 [dvs 15)
socialtjänsten, färdtjänsten/riksfärdtjänsten, LSS-
ISBN 91-975088-7-X
verksamheten, flykting- och invandrarverksamheten,
tillståndsgivningen i alkoholfrågor,
The parliamentary libraries of the Nordic countries
konsumentvägledningen samt budgetrådgivningen och
The parliamentary libraries of the Nordic countries : and other
skuldsaneringen. - 2., omarb. uppl. - Stockholm :
information and documentation services in the Nordic
Svenska kommunförbundet : Landstingsförbundet, 2000.
parliaments : Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden. - [Ny
- 69 s.
utg. - [Stockholm] : Committee of the Nordic Parliamentary
(Gallringsråd, 0284-3625 ; 5)
Librarians : [Riksdagsbiblioteket [distributör]], 2000. - 144 s. :
ISBN 91-7099-914-7
ill.
ISBN 91-85050-70-9
Losman, Beata, 1938En bil kommer lastad- : handlingar i Marks
Aba - Biblioteksteknik och biblioteksorganisation:
allmänt
kommunarkiv och Föreningsarkivet i Mark berättar om
livet i Mark / dokument kommenterade av Beata
Losman. - [Mark : Marks kommunarkiv], cop. 1999. - 66
Herramientas para el desarrollo profesional de los
s. : ill.
trabajadores de bibliotecas en la era de la sociedad de la
ISBN 91-630-8146-6
información
Herramientas para el desarrollo profesional de los trabajadores de
Aca - Arkivteknik och arkivorganisation
bibliotecas en la era de la sociedad de la información : memorias
del encuentro del Cono Sur en Viña del Mar, Chile, 18-20 de
Bevara eller gallra
Julio de 2000. - Uppsala : Uppsala Univerity Library, 2000. - 61
Bevara eller gallra? : råd för den kommunala
s.
socialtjänsten, färdtjänsten/riksfärdtjänsten, LSS-
(Project report / International Federation of Library Associations
verksamheten, flykting- och invandrarverksamheten,
and Institutions, Advancement of Librarianship Programme, 1023
tillståndsgivningen i alkoholfrågor,
-8212 ; 19)
konsumentvägledningen samt budgetrådgivningen och
ISBN 91-85092-59-2
skuldsaneringen. - 2., omarb. uppl. - Stockholm :
Svenska kommunförbundet : Landstingsförbundet, 2000.
- 69 s.
(Gallringsråd, 0284-3625 ; 5)
ISBN 91-7099-914-7
2
Nationalbibliografin 2006: April
Aef - Redigeringsteknik
Heine, Arne, 1922Arne Heines bok om typografi / [faktagranskning: Stefan
Lundhem. - Askersund : Bild & kultur, 2005. - 318 s. : ill. (vissa i
färg) ; 30 cm + 4 bilagor.
ISBN 91-89210-02-6 (inb.)
ISBN 978-91-89210-02-8 (inb.)
Kläppe, Björn, 1937Adobe® InDesign CS2 : grundkurs / [Björn Kläppe, Pernilla
Attnäs. - Göteborg : Skandinaviska databöcker, cop. 2006. - [2],
ii, 204 s. : färgill. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
(På rätt kurs®, 99-3061266-1)
ISBN 91-85103-89-6 (spiralh.)
Af - Skrift
Joghans, Rune
Bomärkets hemligheter : en studie i bomärkets användning och
funktion i en Hälsingesocken / Rune Joghans. - [Järvsö : Rune
Joghans], 2005. - 95 s. ill.
ISBN 91-631-7682-3
3
Nationalbibliografin 2006: April
B - Allmänt och blandat
Bbh - Citatsamlingar
Ba - Allmänna encyklopedier
Till mamma
Till mamma / [foto: Paulina Westerlind, Rickard Holmén
Colting, Fredrik, 1976-
; urval och sammanställning: Agnes Cavallin. -
Bla, bla, bla : 600 helt nya otroligt onödiga fakta : något att prata
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - [32] s. : färgill. ; 16
om när du inte har något att prata om / [Fredrik Colting, Carl-
cm.
Johan Gadd. - Borås : NICOTEXT, cop. 2006. - 199, [3] s. ; 17
ISBN 91-32-33308-0 (inb.)
cm.
ISBN 91-85449-97-0
Till min dotter
Till min dotter / [foto: Paulina Westerlind, Rickard
Bb - Allmänna samlingsverk
Holmén ; urval och sammanställning: Agnes Cavallin. Stockholm : B. Wahlström, 2006. - [32] s. : färgill. ; 16
Filosofiska citat
cm.
Filosofiska citat : festskrift till Svante Nordin / Gunnar Broberg,
ISBN 91-32-33310-2 (inb.)
Jonas Hansson, Elisabeth Mansén (red. - Stockholm : Atlantis,
2006. - 276, [2] s. : ill. ; 24 cm.
Till min son
ISBN 91-7353-127-8 (inb.)
Till min son / [foto: Paulina Westerlind ; urval och
ISBN 978-91-7353-127-6 (inb.)
sammanställning: Agnes Cavallin. - Stockholm : B.
Wahlström, 2006. - [32] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
Hembygd
16 cm.
Hembygd : sju unga forskares reflexioner / David Wästerfors. -
ISBN 91-32-33311-0 (inb.)
Stockholm : Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
(HSFR), 2000. - 113 s.
Till pappa
(Brytpunkt, 0280-4395)
Till pappa / [foto: Paulina Westerlind ; urval och
ISBN 91-86362-34-8
sammanställning: Agnes Cavallin. - Stockholm : B.
Wahlström, 2006. - [32] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
Malmberg, Bertil, 1889-1958
16 cm.
Diktaren i sitt sekel : artiklar, tillfällesdikter och opublicerade
ISBN 91-32-33309-9 (inb.)
manuskript / Bertil Malmberg ; i urval av Peter Luthersson,
Anders Mortensen. - Stockholm : Atlantis : Svenska
TV-replikboken
humanistiska förbundet : Bertil Malmberg-sällskapet, 2006. -
TV-replikboken : [de bästa replikerna från tidernas
289, [1] s. ; 22 cm.
coolaste TV-serier 1970-2000 / sammanställd av Fredrik
(Svenska humanistiska förbundets skrifter, 0346-6027 ; 120)
Colting, Carl-Johan Gadd. - Borås : NICOTEXT, cop.
ISBN 91-7353-113-8 (inb.)
2006. - 191, [1] s. ; 17 cm.
ISBN 978-91-7353-113-9 (inb.)
ISBN 91-85449-96-2
Rosenberg, Göran, 1948-
Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna
serier
Utan facit : kolumner och kommentarer under tiden / Göran
Rosenberg. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 351, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-0-011038-8 (inb.)
Allt du behöver veta
Allt du behöver veta. - Malmö : Damm, 2006.
4
Nationalbibliografin 2006: April
Spektrums faktabibliotek för barn
Restposten
Spektrums faktabibliotek för barn. - Oslo : Spektrum, cop. 2006.
Restposten : den växande historien om Stiftelsen för
kunskaps- och kompetensutveckling. - Stockholm :
Bdb - Tidskrifter och serier: reportage och
underhållning
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 2001.
Arena (Oslo
Tidskrift för kulturstudier
Arena : stil för män. - Oslo : Arena, 2006. - 30 cm. - 2006: nr 1.
Tidskrift för kulturstudier = Journal of cultural studies. -
ISSN 0809-800X
Uppsala : Institutionen för ABM, estetik- och
- 64, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg.
kulturstudier, Uppsala universitet, 1995-2002. - 22 cm. Eskapix
Nr 1-nr 5.
Eskapix. - Kalmar : Eskapix förlag, 2005. - 28 cm. - 2005: vol. 1.
ISSN 1401-1689
ISSN 1653-1450
Återblick
Family living
Återblick : Memoria 15 år. - Växjö : Kulturföreningen
Family living. - Stockholm : Bonnier Zoo, 2006. - 28 cm. - 2006:
Memoria, 2000. - 83 s. : ill.
nr 1.
(Memoria / Kulturföreningen Memoria, 0283-3026 ;
ISSN 1653-5138
2000:8)
Odd at large
Bfa - Allmän vetenskaplig verksamhet
Odd at large. - Stockholm : Odd at large, 2006. - 30 cm. - 2006:1.
ISSN 1653-7289
Restposten
Restposten : den växande historien om Stiftelsen för
Be - Allmän idé- och lärdomshistoria
Trygghet och äventyr
kunskaps- och kompetensutveckling. - Stockholm :
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, 2001.
- 64, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Trygghet och äventyr : om begreppshistoria / redaktör: Bo
Lindberg. - Stockholm : Kungl. Vitterhets historie och antikvitets
Bfaj - Allmänna stiftelser och fonder
akademien : Almqvist & Wiksell International [distributör],
2005. - 201, [4] s. ; 22 cm.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning 30 år
(Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning 30 år /
akademien, 0348-1433 ; 59)
[sammanställd av Tore Scherstén. - Stockholm : Tore
ISBN 91-7402-349-7
Nilsons stiftelse för medicinsk forskning, 2000. - 63 s. :
ill. (vissa i färg.
Bf - Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Gillet 50 år
ISBN 91-631-0444-X
Bfk - Allmän kulturell verksamhet
Gillet 50 år. - Åhus : S:ta Annas gille, 2001. - 73 s. : ill.
(Skrifter / utgivna av S:ta Annas Gille i Åhus, 0487-2118 ; 21)
Cultural facts
Cultural facts. - Stockholm : Swedish National Council
for Cultural Affairs, 2001. - 40 s.
ISBN 91-85603-51-1
5
Nationalbibliografin 2006: April
Schottis på Dalhall
Lindström, Tina, 1955-
Schottis på Dalhall : om staten och den lokala kulturen. -
Magiska tidsresor med 6-9 åringar : rapport från
Stockholm : Statens kulturråd, 2001. - 116 s. : diagr., tab.
nationell försöksverksamhet 1999-2000 / Tina
(Rapport från Statens kulturråd, 0283-4944 ; 2001:1)
Lindström, Emma Angelin Holmén, Ebbe Westergren. -
ISBN 91-85603-47-3
Kalmar : Kalmar läns museum, [2001. - 64 s. : färgill.
ISBN 91-85926-52-3 (korr.)
Tidskrift för kulturstudier
Tidskrift för kulturstudier = Journal of cultural studies. - Uppsala
Bga - Museiteknik
: Institutionen för ABM, estetik- och kulturstudier, Uppsala
universitet, 1995-2002. - 22 cm. - Nr 1-nr 5.
Samtiden som kulturarv
ISSN 1401-1689
Samtiden som kulturarv : svenska museers
samtidsdokumentation 1975-2000 / Eva Silvén &
Bg - Allmänna museer
Magnus Gudmundsson (red.) ; [översättningar till
engelska: Alan Crozier. - Stockholm : Nordiska museets
Angelin Holmén, Emma, 1972-
förlag, 2006. - 208 s. . ill. ; 21 cm.
Grävande barn och en röd buss : pedagogisk verksamhet på
(Se museet)
Kalmar läns museum / Emma Angelin Holmén. - Kalmar :
ISBN 91-7108-504-1
Kalmar läns museum, [2001. - [20] s. : ill. (vissa i färg.
Bgk - Kulturminnesvård
Arkeologiskt program för Jönköpings läns museum
Arkeologiskt program för Jönköpings läns museum /
Bennett Gårdö, Monica, 1940-
[huvudredaktör: Kerstin Cassel. - Jönköping : Jönköpings läns
Presentation och utvärdering av pilotprojektet
museum, 2005. - 103 s.
Karaktärsdrag och bebyggelsemönster : modell för
ISBN 91-85692-63-8
karaktärisering och uppföljning inom miljömålsarbetet /
Monica Bennett Gårdö och Daniel Nilsson. - 1. [uppl. -
Ekarv, Margareta, 1936Cultural adventures : SAMP - ten years of Swedish-African
museum exchanges = Une aventure culturelle : SAMP - dix ans
de rencontres des musées africains et suédois / Margareta Ekarv.
- Stockholm : Samp, 2000. - 178 s. : färgill.
Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2004. - 89 s. :
färgill.
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ;
2004:8)
ISBN 91-7209-369-2
ISBN 91-630-9810-5
Jakobsson, Mikael, 1961Ekarv, Margareta, 1936Ett kulturellt äventyr : SAMP - svensk-afrikanska museimöten
under tio år / Margareta Ekarv ; [redaktionsgrupp: Rosemary
Andrade. - Stockholm : Samp, 2000. - 119 s. : färgill. ; 27 cm.
ISBN 91-630-9809-1
Miljökonsekvensbeskrivningar med kulturvärde /
[rapporten är skriven av Mikael Jakobsson och Ann
Marie Westerlind, med bidrag av Ivar Eklöf, Lena
Odeberg och Birgitta Sander. - 1. [uppl. - Stockholm :
Riksantikvarieämbetet, 2004. - 21 s. : ill. ; 30 cm.
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ;
2004:10)
Eklund, Helen
Historiska rollspel med tonåringar : rapport från nationell
försöksverksamhet 1999-2000 / Helen Eklund, Peter Danielsson,
Ebbe Westergren. - Kalmar : Kalmar läns museum, 2001. - 60 s. :
ill. (vissa i färg.
ISBN 91-85926-53-1 (korr.)
6
ISBN 91-7209-371-4
Nationalbibliografin 2006: April
Jobs, Susanne
Världsarvet Falun : en resa genom tre kulturlandskap / av
Bkz - Särskilda allmänna sällskap och
föreningar
Susanne Jobs. - Västerås : Sensus studieförbund, 2005. - 142 s.
ISBN 91-631-7787-0 (inb.)
Anderberg, Göran
Kungälv rotaryklubb : rötter och historia : rotaryrörelsen
Krus, Anna, 1965-
1905-2005 / Göran Anderberg. - Kungälv : Kungälv
Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered & Lindome :
rotaryklubb, 2005. - 128 s. : ill.
kulturmiljövårdsprogram för Mölndals kommun 2000 : antaget
ISBN 91-631-6639-9 (inb.)
av kommunfullmäktige 2000-08-30 / [text: Anna Krus. - Mölndal
: Mölndals kommun, cop. 2000. - 184 s. : färgill.
Bl - Omstridda fenomen och företeelser
ISBN 91-631-0306-0
Eason, Cassandra
Kulturmiljöprogram
Moder Jords gömda krafter : [kunskap är nyckeln till
Kulturmiljöprogram : en indikator för miljömålsuppföljning. - 1.
insikt] / Cassandra Eason ; [översättning: Natassja
[uppl. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2005. - 29 s. ; 30 cm.
Heimbrandt. - Nykil : New Page, cop. 2006. - 217, [7] s.
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ; 2005:3)
: ill. ; 18 cm.
ISBN 91-7209-399-4
ISBN 91-89120-56-6
Lindegård, Per, 1961-
Emoto, Masaru
Våtmarkernas kulturarv / Per Lindegård. - 1. [uppl. - Stockholm :
Vattnets sanna kraft : upptäck och hela dig själv / Masaru
Riksantikvarieämbetets förlag, 2002. - 36 s. : ill. ; 30 cm.
Emoto ; översatt av Alf Galfvensj. - Malmö : Damm,
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ; 2002:3)
2006. - xiii, [1], 114 s., [32] pl.-s. i färg ; 22 cm.
ISBN 91-7209-278-5
ISBN 91-7130-415-0 (inb.)
Bi - Föreningsteknik och mötesteknik
Emoto, Masaru
Vattnets dolda budskap : en ny värld av möjligheter för
Cooper, Daniel
hälsa och fred / Masaru Emoto ; översatt av Alf
Better meetings / [text by Daniel Cooper ; illustrations by Bengt
Galfvensj. - Malmö : Damm, 2006. - xxviii, 93 s., [32]
Good. - [Stockholm] : Genesys Conferencing, 2005. - 47 s. : ill.
pl.-s. i färg ; 22 cm.
ISBN 91-7130-491-6 (inb.)
Thunberg, Björn, 1942Den ideella föreningen : juridik och ekonomi / Björn Thunberg. Lund : Studentlitteratur, 2006. - 122 s. ; 23 cm.
ISBN 91-44-03608-6
Vad händer på mötet
Vad händer på mötet. - [Ny uppl. - Stockholm :
Landsorganisationen i Sverige, 2005. - 32 s.
ISBN 91-566-2173-6
7
Nationalbibliografin 2006: April
Br - Kommunikation, cybernetik,
informationsteori
McCombs, Maxwell
Makten över dagordningen : om medierna, politiken och
opinionsbildningen / Maxwell McCombs ; översättare:
Udd, Staffan 1970-
Patricia Wadensjö ; [fackgranskning: Jesper Strömbäck
Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett
och Bengt Johansson. - 1. uppl. - Sockholm : SNS förlag,
flerkontextuellt perspektiv / Staffan Udd. - Västerås : Department
2006. - 213 s. ; 22 cm.
of Innovation, Design and Product Development, Mälardalen
ISBN 91-85355-36-4
University, 2006. - vii, 73 s. : ill., tab.
ISBN 978-91-85355-36-5
(Mälardalen University Press licentiate thesis, 1651-9256 ; 62)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Västerås : Mälardalens
Bsi - Indoktrinering och propaganda
högskola, 2006
ISBN 91-85485-09-8
Mral, Brigitte, 1953"We're a peaceful nation" : war rhetoric after September
Bra - Kommunikation
11 / Brigitte Mral ; [translation: Ruth McNaughton. Stockholm : Swedish Emergency Management Agency,
Udd, Staffan 1970-
2004. - 127 s. : färgill.
Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett
(Special feature, 1652-2915 ; 2004:5)
flerkontextuellt perspektiv / Staffan Udd. - Västerås : Department
ISBN 91-85053-61-9
of Innovation, Design and Product Development, Mälardalen
University, 2006. - vii, 73 s. : ill., tab.
Bt - Publicistik
(Mälardalen University Press licentiate thesis, 1651-9256 ; 62)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Västerås : Mälardalens
Bergholtz, Carl
högskola, 2006
Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation / Carl
ISBN 91-85485-09-8
Bergholtz, Johan Olsson. - Göteborg : Institutionen för
journalistik och masskommunikation, Göteborgs univ.,
Bs - Masskommunikation: allmänt
2005. - 61 s. : ill.
(Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och
Björk, Gunnela, 1949-
masskommunikation, Göteborgs universitet, 1101-4679 ;
Olof Palme och medierna / Gunnela Björk. - 1. uppl. - Umeå :
[N.S.], 32)
Boréa, 2006. - 359, [6] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-89140-45-1
ETC 30 år
ISBN 978-91-89140-45-5
ETC 30 år : vår mäktigaste produktion någonsin! : det
tog 30 år, men nu är det klart / [chefredaktör: Johan
Hederberg, Hans, 1938-
Ehrenberg. - Stockholm : ETC, [2006. - 232 s. : ill. (vissa
Kroppar utanför fartyget : dykningar, nyheter och myter kring
i färg) ; 29 cm.
Estonia hösten 2000 / Hans Hederberg. - Stockholm : Stiftelsen
ISBN 91-87670-32-1 (inb.)
Institutet för mediestudier, 2000. - 48 s.
(Rapport / Stiftelsen Institutet för mediestudier, 1404-6598 ; 9)
Fanzinerad
Fanzinerad : en bok om svenska fanzines nästan bara
mellan 1990-2005 / red: Fredrik Kullman och Sabina
Ostermark. - Stockholm : Lystring, 2005. - 223, [1] s. :
ill. ; 18 cm.
ISBN 91-631-7411-1
8
Nationalbibliografin 2006: April
Hirdman, Anja, 1964-
Sköld, Gullan, 1941-
The intimization of journalism : transformations of medialized
Med känsla för klass : Thea Oljelund och Marianne
public spheres from the 1880s to current times / Anja Hirdman,
Höök i femtiotalets folkhem och finrum / Gullan Sköld. -
Madeleine Kleberg, Kristina Widestedt. - Stockholm :
Stockholm : Leopard, 2006. - 250, [1] s. ; 22 cm.
Journalistik, medier och kommunikation (JMK), Univ., [2005. -
ISBN 91-7343-113-3 (inb.)
21 s.
(Skriftserien / Journalistik, medier och kommunikation,
Tidskriftsboken
Stockholms universitet, 1100-9896 ; 2005:1)
Tidskriftsboken. - Stockholm : Sveriges tidskrifter, 2004.
- 17 cm. - 2004.
Jorden runt och tvärs över gatan
ISSN 1653-7165
Jorden runt och tvärs över gatan : en hundraårig historia i hundra
kapitel : Hallands nyheter 100 år / [skribenter: Håkan Bergström
Bua - Radio
... ; illustrationerna ur tidningsläggen fotograferade av Ola
Folkesson. - [Falkenberg : Hallands nyheter], 2005. - 100 s. : ill.
Lindell, Barbara
(vissa i färg.
När bergen talar / Barbara Lindell, Johannes Jörgensen. [Arlöv : Johannes Jörgensen], cop. 2000. - 111 s. :
J:son Lönn, Eva, 1960-
färgill.
Jobb(iga) nyheter : om dagstidningars bevakning av
ISBN 91-630-9874-1
arbetsmiljöfrågor / Eva J:son Lönn. - Umeå : Institutionen för
kultur och medier, Umeå univiversitet :
Lindell, Barbara
Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle, 2005. - 315 s. ; 24
Cuando la montaña habla / Barbara Lindell, Johannes
cm.
Jörgensen. - [Arlöv : Johannes Jörgensen], cop. 2000. -
(Medier och kommunikation, 1104-067X ; 8)
112 s. : färgill.
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005
ISBN 91-630-9877-6
ISBN 91-7305-974-9
Bub - Television och video
Nypressat
Nypressat : ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare /
Alexander, John
Annika Bergström, Ingela Wadbring & Lennart Weibull (red. -
Screen writing : film, television, computer / John
Göteborg : Institutionen för journalistik och masskommunikation,
Alexander. - Ingarö : InterMedia Publications, cop. 2001.
Göteborgs universitet (JMG), 2005. - 290, [1] s. ; 24 cm.
- 151 s.
([Göteborgska studier i journalistik och masskommunikation],
1101-4652 ; [41)
ISBN 91-88212-30-0
Bv - Informationsteknik (IT)
Bergholtz, Carl
Roosvall, Anna, 1969-
Unga dagstidningsläsare i ny mediesituation / Carl
Svartsprit i pressen : källor och teman i dagspressens diskurs om
Bergholtz, Johan Olsson. - Göteborg : Institutionen för
svartsprit före respektive under/efter OAS första
journalistik och masskommunikation, Göteborgs univ.,
opinionsbildningskampanj / Anna Roosvall. - Stockholm :
2005. - 61 s. : ill.
Oberoende alkoholsamarbetet (OAS), 2000. - 99 s. : ill.
(Arbetsrapport / Institutionen för journalistik och
ISBN 91-973700-4-5
masskommunikation, Göteborgs universitet, 1101-4679 ;
[N.S.], 32)
9
Nationalbibliografin 2006: April
Studies in business networks
Studies in business networks : som thoughts on IT and
internationalization / editors: Peter Thilenius and Amjad
Hadjikhani ; contributors: Fransesco Ciabuschi. - Västerås :
Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan, cop. 2005. - 198 s. :
ill.
ISBN 91-85485-06-3
"Verktygslådan"
"Verktygslådan" : för kundorienterad verksamhetsutveckling med
fokus på e-tjänster. - Stockholm : 24-timmarsdelegationen, 2005.
- 29 s. : färgill.
10
Nationalbibliografin 2006: April
C - Religion
Cc - Exegetik och litteratur om Bibeln
C - Religion
Rydahl, John
Expedition Bibeln : studiehandledning / John Rydahl ;
Berg, Leif, 1939-
[översättning: Margareta Brandby Cöster. - Uppsala :
Religion och liv. 8, Fokus. Elevbok / Leif Berg, Gunilla
Svenska bibelsällskapet, cop. 2001. - 50 s. : färgill.
Rundblom. - 1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 95,
ISBN 91-88696-44-8
[1] s. : färgill. ; 24 cm.
(SOL 3000, 99-307425-7)
Sjöborg, Anders, 1965-
ISBN 91-27-76046-4
Bibeln på mina egna villkor : en studie av medierade
ISBN 978-91-27-76046-2
kontakter med Bibeln med särskilt avseende på
ungdomar och Internet / Anders Sjöborg. - Uppsala :
C:oa - Religionssociologi
Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. - 248, [1] s. ; 25
cm.
Sjöborg, Anders, 1965-
(Psychologia et sociologia religionum, 0283-149X ; 18)
Bibeln på mina egna villkor : en studie av medierade kontakter
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
med Bibeln med särskilt avseende på ungdomar och Internet /
ISBN 91-554-6459-9
Anders Sjöborg. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 2006.
- 248, [1] s. ; 25 cm.
(Psychologia et sociologia religionum, 0283-149X ; 18)
Ccaaa - Exegetik: Gamla testamentet:
Moseböckerna
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
ISBN 91-554-6459-9
Carlsson, Bertil, 1925Det gamla förbundet / Bertil Carlsson. - Stockholm :
Ca - Kristendomen: allmänt
CKM, 2001. - 99 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-88812-61-8
Hela jorden är Herrens
Hela jorden är Herrens : olika tro sida vid sida / red.: Birger
Nissen, Björn, 1952-
Olsson. - Lund : Teologiska institutionen, Lunds universitet,
Abraham Guds vän : 8 bibelstudier för den lilla gruppen /
2001. - 97 s.
Björn Nissen. - Örebro : Bibelklubbarna ; Orsa :
(Religio, 0280-5723 ; 53)
Trunnagården [distributör], 2001. - 41 s.
(Upptäck själv (Bibelklubbarna), 99-1894010-7)
Cb - Bibelutgåvor
ISBN 91-972253-8-X
Bibeln. Svenska. 1917. 2005. Urval
Ccaai - Exegetik: Gamla testamentet:
Nehemja
Nagur bibelteksta på jamska = Några bibeltexter på jämtska /
[redaktör: Bo Oscarsson. - Östersund : Jengel : Länstidningen,
2005. - 224 s. ; 20 cm + 1 CD.
Nissen, Björn, 1952-
ISBN 91-88672-25-5 (inb.)
Nehemja, ledaren : 11 bibelstudier för den lilla gruppen /
Björn Nissen. - Örebro : Bibelklubbarna ; Orsa :
Trunnagården [distributör], 2001. - 48 s.
(Upptäck själv (Bibelklubbarna), 99-1894010-7)
ISBN 91-972973-1-3
11
Nationalbibliografin 2006: April
Cea - Dogmatik
Ceaeb - Nattvarden
Grunnan, Per-Anders, 1970-
Ekman, Ulf, 1950-
Kärlek, sanning och nåd : kristen katekes ad 2000 / [Per-Anders
Tag och ät : en bok om nattvarden / Ulf Ekman. -
Grunnan. - Göteborg : Kyrkliga förbundets bokförlaget : Din bok
Uppsala : Livets ords förlag, 2006. - 118 s. ; 16 cm.
- Församlingsbokhandeln [distributör], 2000. - 190 s. ; 22 cm.
ISBN 91-7866-631-7 (inb.)
ISBN 91-7238-162-0 (inb.)
Ced - Katekeser
Gustavsson, Stefan, 1960Gör som Gud - bli människa / Stefan Gustavsson. - Örebro :
Grunnan, Per-Anders, 1970-
Cordia i samarbete med CredoAkademin, 2006. - 220, [4] s. ; 21
Kärlek, sanning och nåd : kristen katekes ad 2000 / [Per-
cm.
Anders Grunnan. - Göteborg : Kyrkliga förbundets
ISBN 91-7085-325-8 (inb.)
bokförlaget : Din bok - Församlingsbokhandeln
[distributör], 2000. - 190 s. ; 22 cm.
Hela jorden är Herrens
ISBN 91-7238-162-0 (inb.)
Hela jorden är Herrens : olika tro sida vid sida / red.: Birger
Olsson. - Lund : Teologiska institutionen, Lunds universitet,
Wänblom, Kristina, 1971-
2001. - 97 s.
Tankebok : för dig som funderar kring livet och
(Religio, 0280-5723 ; 53)
gudstjänsten / Kristina Wänblom. - 2., bearb. uppl. Söderåkra : Solvändan förlag, 2000. - 48 s. ; 19 cm.
Vid det rosa korset
ISBN 91-88024-34-2 (korr.)
Vid det rosa korset : nutida feministteologer bekänner / Camilla
von Below. - Uppsala : Kristna studentrörelsen i Sverige, 2006. -
Cef - Polemik och apologetik
49 s. : ill. ; 21 cm.
(KRISS skriftserie, 1653-2856 ; 2)
Gunther Axelsson, Maria, 1968Big bang eller Varde ljus? : skapelsemyten som
Cead - Den enskildes religiösa liv
pseudovetenskap / Maria Gunther Axelsson. - Stockholm
: Wahlström & Widstrand, 2006. - 136, [4] s. ; 21 cm.
Hybels, Lynne
ISBN 91-46-21302-3 (inb.)
Snälla flickor förändrar inte världen / Lynne Hybels ;
[översättare: Åsa Hofverberg. - Herrljunga : Internationella
Cf - Teologisk etik
bibelsällskapet Europa, cop. 2005. - 96 s.
ISBN 91-7165-203-5
Eldredge, John
Ett vilt hjärta : upptäck hemligheten med en mans själ /
Veronica, syster
John Eldredge ; [översättning: Bengt-Ove Andersson. -
Brev om bön / S. Veronica. - Skellefteå : Artos, 1999. - 100, [1]
Uppsala : Livets ord förlag, 2005. - 196 s. ; 21 cm.
s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-7866-625-2 (inb.)
ISBN 91-7580-188-4
12
Nationalbibliografin 2006: April
Cg - Praktisk teologi
Cgf - Ekumenik
Hössjer Sundman, Boel, 1968-
Tradition, sammanhang och uppbrott
"Herren är mitt ibland oss" : en analys av föreställningar om
Tradition, sammanhang och uppbrott / redaktör: Valborg
gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 = "The
Lindgärde. - Stockholm : Teologiska högskolan : Tro &
Lord is among us" : an analysis of conceptions of the presence of
liv, 2006. - 149 s.
God in the 1986 Swedish church service book / av Boel Hössjer
(Tro & liv. Skriftserie, 1403-2856 ; 5)
Sundman. - Skellefteå : Artos, 2006. - 288 s. ; 24 cm.
(Bibliotheca theologiae practicae, 0519-9859 ; 78)
Ch - Gudstjänsten
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
ISBN 91-7580-313-5
Hössjer Sundman, Boel, 1968"Herren är mitt ibland oss" : en analys av föreställningar
Nätverk och mötesplats
om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från
Nätverk och mötesplats : www.svenskakyrkan.se. - Stockholm :
1986 = "The Lord is among us" : an analysis of
Verbum : Sveriges kyrkliga studieförbund, 2001. - 120 s. ; 24 cm.
conceptions of the presence of God in the 1986 Swedish
ISBN 91-526-2789-6
church service book / av Boel Hössjer Sundman. Skellefteå : Artos, 2006. - 288 s. ; 24 cm.
Cga - Religionssamfunden och samhället
(Bibliotheca theologiae practicae, 0519-9859 ; 78)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
Hela jorden är Herrens
ISBN 91-7580-313-5
Hela jorden är Herrens : olika tro sida vid sida / red.: Birger
Olsson. - Lund : Teologiska institutionen, Lunds universitet,
Cha - Liturgik
2001. - 97 s.
(Religio, 0280-5723 ; 53)
Evangeliebok
Evangeliebok. - Slite : Wessman, 2000. - 511 s. ; 26 cm.
Världens kyrka
ISBN 91-87710-16-1 (inb.)
Världens kyrka : ett liv, en kurs, en skrift / [redaktörer: Sven
Hillert & Pelle Söderbäck. - Västerås : Västerås stift, cop. 2005. -
Hössjer Sundman, Boel, 1968-
58 s.
"Herren är mitt ibland oss" : en analys av föreställningar
ISBN 91-974432-5-5
om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från
1986 = "The Lord is among us" : an analysis of
Cgb - Kyrklig administration och kyrkorätt
conceptions of the presence of God in the 1986 Swedish
church service book / av Boel Hössjer Sundman. -
Nätverk och mötesplats
Skellefteå : Artos, 2006. - 288 s. ; 24 cm.
Nätverk och mötesplats : www.svenskakyrkan.se. - Stockholm :
(Bibliotheca theologiae practicae, 0519-9859 ; 78)
Verbum : Sveriges kyrkliga studieförbund, 2001. - 120 s. ; 24 cm.
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
ISBN 91-526-2789-6
ISBN 91-7580-313-5
Silentium liturgia
Silentium liturgia. - Sturefors : Silentium, 2005. - 1.
ISSN 1653-7440
13
Nationalbibliografin 2006: April
Chaa - Offentlig gudstjänst
Ci - Uppbyggelselitteratur
Halldorf, Peter, 1958-
Benedictus XVI, påve, 1927-
Eukaristin : så som den firas i övre salen i nya slottet Bjärka-Säby
På väg till Jesus Kristus / Benedikt XVI Joseph
: en utläggning av den heliga målitdens spiritualitet / Peter
Ratzinger ; översättning: Natasja Hovén. - Ängelholm :
Halldorf. - Sturefors : Silentium, 2005. - 88, [8] s. ; 23 cm.
Catholica, 2006. - 160 s. ; 20 cm.
(Silentium liturgia, 1653-7440 ; 1)
ISBN 91-86428-29-2
ISBN 91-974039-4-6
Sjöberg, Stanley, 1936-
Chac - Kyrkoåret
Mer än du tror : ett möte med ärliga sökare / Stanley
Sjöberg. - Stockholm : Marcus, 2001. - [2], 90 s. ; 18 cm.
Johnson, Bo, 1928-
ISBN 91-7999-287-0
Sabbat och söndag : söndagen som helg, högtid och glädje / Bo
Johnson ; [foto: Birgitta Johnson. - Lund : Arcus : Bokhandeln
Spångberg, Eva, 1923-
Arken [distributör], 2006. - 95, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
Tänkvärda tankar : ett urval krönikor / Eva Spångberg ;
19 cm.
sammanställt av Martha Sand. - Stockaryd : Åsnan,
ISBN 91-88552-63-2
2001. - 36 s. ; 21 cm.
ISBN 91-972312-5-8
Nilsson, Bengt, 1931-2005
Under ett kyrkoår / Bengt Nilsson. - Nyköping : Sörmlands
Troligt
museum, 2000. - 79 s. : ill. (vissa i färg.
Troligt : en tidskrift för dig som är medlem i Svenska
ISBN 91-87794-24-1 (korr.) (inb.)
kyrkans unga. - Västerås : Troligt ; Uppsala : Svenska
kyrkans unga, 2005. - 30 cm. - Årg. 0(2005): nr 1.
Chb - Homiletik
ISSN 1653-7106
Andersson, Mackan
Cia - Predikningar och betraktelser
Jakten på det försvunna skrattet : en komiker söker en skrattande
Gud / Mackan Andersson ; förord av Lena Frisk och Thomas
Abrahamsson, Stig, 1915-
Oredsson. - Lund : Arcus : Bokhandeln Arken [distributör], 2006.
En bra början- / Stig Abrahamsson ; [illustrationer: Stig
- 111 s. ; 18 cm.
Abrahamsson. - [Ny utg. - Benidorm : Skandinaviska
ISBN 91-88552-64-0
turistkyrkan, 2004. - 236 s. : ill.
ISBN (Inb.)
Chc - Hymnologi
Benedictus XVI, påve, 1927Vanags, Peteris
Upptakt : början av Petrustjänsten : predikningar och tal
Luternu rokasgramatas avoti : vecaka perioda (16. GS.-17.GS.
april - augusti 2005 och under Världsungdomsdagen i
sakuma) latviesu teksti / Peteris Vanags. - Stockholm : Memento
Köln / Joseph Ratzinger Benedikt XVI ; [översättning:
; Riga : Mantojums, 2000. - 432 s. : ill. ; 22 cm.
Per Paul Ekström. - Ängelholm : Catholica, 2006. - 163
ISBN 91-87114-34-8 (inb.) (Memento)
s. ; 21 cm.
ISBN 9984-9397-7-4 (inb.) (Mantojums)
ISBN 91-86428-26-8
14
Nationalbibliografin 2006: April
Bonhoeffer, Dietrich, 1906-1945
Cj-cj - Kyrkohistoria: Västerås stift
Efterföljelse / Dietrich Bonhoeffer ; [reviderad] översättning:
Ylva Eggehorn. - [Ny utg. - Örebro : Cordia, 2006. - 309, [6] s. ;
Garmo, Sune, 1929-
21 cm.
Västerås stiftsting / av Sune Garmo. - Västerås : Västerås
ISBN 91-7085-327-4 (inb.)
stiftsstyrelse, 1999. - 60 s. : ill.
(Skrifter från Västerås stift, 1104-5302 ; 1999:2)
Cid - Böner
ISBN (Inb.)
Böner från S:t Davidsgården
Cjz - Kyrkohistoria: särskilda personer
Böner från S:t Davidsgården. - 6., utök. uppl. - Rättvik : S:t
Davidsgården, 2000. - 160 s.
Vetenskap, mystik och religion
ISBN 91-973797-0-0
Vetenskap, mystik och religion : den mångdimensionelle
Emanuel Swedenborg / red. Karl-Erik Tysk. - Skara :
Ske din vilja
Stifts- och landsbiblioteket, 2000. - 76 s. : ill. ; 30 cm.
Ske din vilja : böner från 300 till 1500-tal / [sammanställd av
(Acta Bibliothecae Scarensis, 0349-0726 ; 10)
Carl-Henrik Renström. - Skellefteå : Artos, 1999. - 60 s. ; 15 cm.
ISBN 91-85980-26-9
ISBN 91-7580-181-7
La vie de sainte Geneviève
Såsom du vill
La vie de sainte Geneviève : cinq versions en prose des
Såsom du vill : böner från 1500 till 1900-tal / [sammanställd av
XIVe et XVe siècles / Anders Bengtsson. - Stockholm :
Carl-Henrik Renström. - Skellefteå : Artos, 1999. - 60 s. ; 15 cm.
Acta Universitatis Stockholmiensis : Almqvist &
ISBN 91-7580-182-5
Wiksell International [distributör], 2006. - [4], lxxi, [1],
219, [3] s. ; 25 cm.
Cj-c - Kyrkohistoria: Sverige
(Romanica Stockholmiensia, 0557-2657 ; 21)
ISBN 91-85445-29-0
Bäckmark, Magnus, 1974Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem / Magnus
Cka - Ortodoxa kyrkor
Bäckmark och Marcus Karlsson. - Lund : Historiska media, 2006.
- 199 s. : ill. (vissa i färg) ; 21 cm.
Five essays on icons
ISBN 91-85377-58-9
Five essays on icons / [Vera Geelmuyden Bulgurlu. -
ISBN 978-91-85377-58-9
Stockholm ; Istanbul : Swedish Research Institute in
Istanbul, 2005. - 112 s. : ill. (vissa i färg.
Tradition, sammanhang och uppbrott
Tradition, sammanhang och uppbrott / redaktör: Valborg
Lindgärde. - Stockholm : Teologiska högskolan : Tro & liv,
(Papers / Swedish Research Institute in Istanbul, 16530578 ; 1)
ISBN 91-86884-15-8
2006. - 149 s.
(Tro & liv. Skriftserie, 1403-2856 ; 5)
Ckb - Romersk-katolska kyrkan
Hornung, Peter, 1920Strövtåg i det katolska Stockholm / av Peter Hornung. Uppsala : Katolska bokförlaget ; Stockholm : Katolsk
bokhandel [distributör], cop. 2000. - 116 s., [3] karts. :
ill. (huvudsakligen i färg) ; 12 x 16 cm.
ISBN 91-85530-51-4
15
Nationalbibliografin 2006: April
Romersk-katolska kyrkan. Stockholms stift
Cksu - Swedenborgare
Lektionarium för söndagar. Bd A, Söndagar och helgdagar
årgång A. - Stockholm : Stockholms katolska stift : Katolska
Vetenskap, mystik och religion
liturgiska nämnden : Katolsk bokhandel [distributör], 2001. - 324
Vetenskap, mystik och religion : den mångdimensionelle
s. ; 31 cm.
Emanuel Swedenborg / red. Karl-Erik Tysk. - Skara :
ISBN 91-88980-12-X (inb.)
Stifts- och landsbiblioteket, 2000. - 76 s. : ill. ; 30 cm.
(Acta Bibliothecae Scarensis, 0349-0726 ; 10)
Cks - Frikyrkosamfund
ISBN 91-85980-26-9
Cartledge, David
Cksx - Svenska missionsförbundet
Den apostoliska revolutionen : upprättandet av apostlar och
profeter i modern tid / David Cartledge ; [förord av C. Peter
Helgesson, Rune
Wagner ; översättning: Berndt Ove Stenmark. - Stockholm :
Mötesplats Getudden : väckelse och mission i
MaxL, 2001. - 379 s.
Nissaforsbygden under 150 år / Rune Helgesson. -
ISBN 91-974173-1-9
Åsenhöga : Rune Helgesson, 2005. - 78 s. : ill.
ISBN 91-631-7758-7
Tradition, sammanhang och uppbrott
Tradition, sammanhang och uppbrott / redaktör: Valborg
Laman, Karl Edvard, 1867-1944
Lindgärde. - Stockholm : Teologiska högskolan : Tro & liv,
Rayons de vérité : suivi de Là où les ténèbres se
2006. - 149 s.
dissipent / K.E. Laman ; [traduction en français: Birgitta
(Tro & liv. Skriftserie, 1403-2856 ; 5)
Åhman ; correction linguistique: Jonas Bena Makamina.
- [Sverige] : Svenska missionsförbundet, 2000. - 150 s.
Ckss - Pingstvänner
Cktaz - Särskilda romersk-katolska ordnar
Cartledge, David
Den apostoliska revolutionen : upprättandet av apostlar och
Salesianer
profeter i modern tid / David Cartledge ; [förord av C. Peter
Salesianer : 75 år i Sverige : 1930-2005. - [Sverige] :
Wagner ; översättning: Berndt Ove Stenmark. - Stockholm :
SDB, 2005. - 31, [1] s.
MaxL, 2001. - 379 s.
ISBN 91-974173-1-9
Cl - Kristen mission
Svanell, Ingrid
Aldén, Ann, 1964-
Börja undervisa : handbok och studieplan för dig som vill börja
Uppdrag: mission : berättelsen om en inte alltför
undervisa ur Bibeln / Ingrid och Roger Svanell, Curt Karlsson. -
självupptagen kyrka / [Ann Aldén ; foto: Eva Lie. - Lund
Huddinge : Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete (PU) ;
: Arcus : Bokhandeln Arken [distributör], 2005. - 47 s. :
Jönköping : Nya musik [distributör], 2001. - 23 s. : ill.
färgill. ; 17 cm.
ISBN 91-88552-61-6
Laman, Karl Edvard, 1867-1944
Rayons de vérité : suivi de Là où les ténèbres se
dissipent / K.E. Laman ; [traduction en français: Birgitta
Åhman ; correction linguistique: Jonas Bena Makamina.
- [Sverige] : Svenska missionsförbundet, 2000. - 150 s.
16
Nationalbibliografin 2006: April
The missionary process
Törnvall, Anders, 1937-
The missionary process / Jan-Åke Alvarsson (editor. - Uppsala :
Asiens dolda ansikte : djup, dynamik, demokrati /
Swedish Institute of Mission Research, 2005. - 214 s. ; 25 cm.
Anders Törnvall ; [illustrationer: Nathalie Eckard. -
(Studia missionalia Svecana, 1404-9503 ; 99)
Stockholm : Carlsson, 2006. - 239 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-85424-94-3
ISBN 91-7203-762-8 (inb.)
Cm - Religionshistoria
Cme - Indiska religioner
Andersson, Ulf, 1956-
Törnvall, Anders, 1937-
Gudinnans kraft : [personlig styrka, själslig kraft & andlig
Asiens dolda ansikte : djup, dynamik, demokrati /
storhet] / [text: Ulf Andersson & Niclas Thörn ; språkgranskning:
Anders Törnvall ; [illustrationer: Nathalie Eckard. -
Eva Trägårdh. - Malmö : Damm, 2006. - 172, [3] s. : ill.
Stockholm : Carlsson, 2006. - 239 s. : ill. ; 22 cm.
(huvudsakligen i färg) ; 23 cm.
ISBN 91-7203-762-8 (inb.)
ISBN 91-7130-333-2 (inb.)
Cmec - Buddhism
Eriksson, Jörgen I., 1948Sejd 3.0 : en introduktion till shamanismen / Jörgen I. Eriksson. -
Fotheringham, Allan
[Ny, rev. utg. - Upplands Väsby : Norrshaman, 2006. - 78, [1] s. ;
Att hitta hem : den buddhistiska vägen / Allan
22 cm.
Fotheringham, (Lama Lodru. - Stockholm : Tibetanska
ISBN 91-975054-5-5 (spiralh.)
skol- och kulturföreningen, 2006. - 69 s.
ISBN 91-975746-0-0
Cmb - Östasiatiska religioner
Cn - Moderna religionsbildningar
Törnvall, Anders, 1937Asiens dolda ansikte : djup, dynamik, demokrati / Anders
Eason, Cassandra
Törnvall ; [illustrationer: Nathalie Eckard. - Stockholm :
Moder Jords gömda krafter : [kunskap är nyckeln till
Carlsson, 2006. - 239 s. : ill. ; 22 cm.
insikt] / Cassandra Eason ; [översättning: Natassja
ISBN 91-7203-762-8 (inb.)
Heimbrandt. - Nykil : New Page, cop. 2006. - 217, [7] s.
: ill. ; 18 cm.
Cmdd - Islam
ISBN 91-89120-56-6
Mårtensson, Ulrika, 1963-
Roman, Sanaya
The true new testament : sealing the heart's covenant in al-
Skapa pengar : nycklar till överflöd / Sanaya Roman och
Tabarî's Ta'rîkh al-Rusul wa'l-Mulûk / Ulrika Mårtensson. -
Duane Packer ; översättning: Åsa Levin. - [Ny utg. -
Uppsala : Department of Theology, Uppsala University
Stockholm : Isis, 2006. - 267, [1] s. ; 21 cm.
[distributör], 2001. - [4], 205 s. ; 30 cm.
ISBN 91-88602-65-6 (inb.)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001
ISBN 978-91-88602-65-7 (inb.)
ISBN 91-506-1505-X
Sefidgar, Mohammad Mehdi
Islam beyond, Western representative democracy, Marxist
democratic centralism and anarchist direct democracy / by
Mohammad Mehdi Sefidgar. - Göteborg : Chandel, 1998. - 247 s.
ISBN 91-972175-5-7
17
Nationalbibliografin 2006: April
Cnaa - Antroposofi
Treichler, Rudolf
Människans levnadslopp : sjuårsperioderna och deras kriser samt
något om den antroposofiska skolningsvägen : föredrag hållna i
Järna 26-28 juni 1978 / Rudolf Treichler ; översättning och
sammanfattning: Kylliki Almqvist. - 5. uppl. - Järna : Föreningen
för antroposofisk läkekonst (FALK), 2001. - 36 s.
ISBN 91-972736-4-3
18
Nationalbibliografin 2006: April
D - Filosofi och psykologi
Emoto, Masaru
Vattnets dolda budskap : en ny värld av möjligheter för
D - Filosofi och psykologi
hälsa och fred / Masaru Emoto ; översatt av Alf
Galfvensj. - Malmö : Damm, 2006. - xxviii, 93 s., [32]
Ink, Uranus
pl.-s. i färg ; 22 cm.
How to survive and get rich : a self-help book for the poor and
ISBN 91-7130-491-6 (inb.)
dying / Uranus Ink. - [Sverige : s.n.], [2006. - 164 s. : ill.
Dbz - Särskilda filosofer
Dadde - Indiska filosofers skrifter: Yoga
Stockelberg, David, 1976Saraswati, Janakananda, Swami
Simmels former / David Stockelberg. - [Ny utg. -
Yoga, tantra och meditation i min vardag / Swami Janakananda
Hedemora : Gidlund, 2006. - [10], 386 s. ; 21 cm.
Saraswati (Glädjens källa) ; översättning av Mira, Bo Franzén
ISBN 91-7844-711-9
och Swami Janakananda ; fotograf: Chris Stuhr. - 5., utök. och
rev. utg. - Hamneda : Bindu, 2006. - 128 s. : ill. ; 21 x 25 cm.
Dg - Etik
ISBN 91-631-7155-4
ISBN 978-91-631-7155-0
Bioteknikkommittén
Breakthroughs : a Swedish biotechnology policy /
Db - Filosofins historia
[Bioteknikkommittén. - Stockholm : Fritzes offentliga
publikationer, 2001. - 27 s. ; 25 cm.
Gaarder, Jostein, 1952-
ISBN 91-38-21384-2
Sofies värld / Jostein Gaarder ; översättning av Mona Eriksson. 4. uppl. - Stockholm : Pan, 2006. - 532 s. ; 18 cm.
Cerne, Sofia, 1973-
(Pan pocket, 99-3250534-X)
Etik och värderingar i företagsamhetens tjänst / av Sofia
ISBN 91-7263-743-9
Cerne. - 1. uppl. - Hässelby : Sofia Cerne Kb :
ISBN 978-91-7263-743-6
www.sofiacerne.se [distributör], 2006. - 144 s. : ill. ; 21
cm.
Dbcf - Analytisk filosofi
ISBN 91-975708-2-6
Halldén, Sören, 1923-
Lyckliga djur
Det analytiska greppet : en strävan mot vetenskaplighet inom
Lyckliga djur : etiska och moraliska perspektiv på
1900-talets filosofi / Sören Halldén. - Lund : Studentlitteratur,
djurhållning / [redaktör: Johanna Sarfati. - Stockholm :
2006. - 211, [1] s. ; 23 cm.
Jordbruksdepartementet, Regeringskansliet, 2001. - 16 s.
ISBN 91-44-04705-3
Nihlén Fahlquist, Jessica, 1976-
Dbcl - Ekosofi och holistisk filosofi
Moral responsibility in traffic safety and public health /
Jessica Nihlén Fahlquist. - Stockholm, 2005. - viii, 56 s.
Emoto, Masaru
(Licentiate Theses in philosophy, 1650-8831)
Vattnets sanna kraft : upptäck och hela dig själv / Masaru Emoto
Licentiatavhandling Stockholm : Kungl. Tekniska
; översatt av Alf Galfvensj. - Malmö : Damm, 2006. - xiii, [1],
högskolan, 2005
114 s., [32] pl.-s. i färg ; 22 cm.
ISBN 91-7178-226-5
ISBN 91-7130-415-0 (inb.)
19
Nationalbibliografin 2006: April
Dh - Filosofisk antropologi
Doatz - Testmetodik: särskilda tester
Gärdenfors, Peter, 1949-
Hogan, Robert
Den meningssökande människan / Peter Gärdenfors. - Stockholm
Hogans personlighets inventorium : frågehäfte / Robert
: Natur och kultur, 2006. - 175, [1] s. ; 22 cm.
Hogan. - Stockholm : Psykologiförlaget, 2000. - 8 s. ; 30
ISBN 91-27-11328-0 (inb.)
cm.
ISBN 978-91-27-11328-2 (inb.)
Dobz - Särskilda psykologer
Dhb - Liv och död
Maier, Corinne
Newth, Eirik
Fransk psykoanalys är kul : låt Lacan fylla tomrummet! /
Varför dör man? / Eirik Newth ; illustrerad av Marius Renberg ;
Corinne Maier ; översättning: Agneta Sellin. - Stockholm
översättning av Gösta Svenn ; [fotografier: Abiomed. -
: Svenska förlaget, 2006. - 151, [1] s. ; 22 cm.
Stockholm : Alfabeta, 2006. - 55, [1] s. : färgill. ; 26 cm.
ISBN 91-7738-716-3 (inb.)
ISBN 91-501-0638-4 (inb.)
ISBN 978-7738-716-9 (inb.)
Dj - Verklighetsuppfattningar
Docb - Psykoanalys
Hylinger, Claes, 1943-
Maier, Corinne
Desockultation / Claes Hylinger. - Stockholm : Rönnells
Fransk psykoanalys är kul : låt Lacan fylla tomrummet! /
antikvariat, [2001. - 29, [3] s. : ill.
Corinne Maier ; översättning: Agneta Sellin. - Stockholm
ISBN 91-971981-1-0
: Svenska förlaget, 2006. - 151, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-971981-2-9 (bibliofiluppl.)
ISBN 91-7738-716-3 (inb.)
ISBN 978-7738-716-9 (inb.)
Do - Psykologi
Reeder, Jurgen, 1947Enquist, Peggy, 1956-
Psykoanalys i välfärdsstaten : profession, kris och
Kvinnor, misshandel och psykologi / Peggy Enquist. - [Sverige] :
framtid / Jurgen Reeder. - Eslöv : Östlings bokförlag
[email protected] [distributör], 2000. - 23 s.
Symposion, 2006. - 344 s. ; 23 cm.
ISBN 91-7139-760-4 (inb.)
Ottosson, Mats, 1962Naturkraft : om naturens lugnande, stärkande och läkande
effekter / Åsa & Mats Ottosson. - Stockholm : Wahlström &
Docbc - Jung och den analytiska (komplexa)
psykologin
Widstrand, 2006. - 243, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 91-46-21234-5 (inb.)
Ringstad, Hallvard E
Förståelse av Jungs typer : en praktisk vägledning /
Doat - Psykologiska mätmetoder
Hallvard E. Ringstad, Thor Ødegård ; [översatt av
Decision Dynamics AB. - 1. utg. - Lund : Decision
NEPSY
NEPSY : deltest, visuell uppmärksamhet : svarsblankett 2 : 3:012:11 år. Katter. - Stockholm : Psykologiförlaget, 2005. - 1 vik :
ill.
20
Dynamics, 2005. - 64 s.
Nationalbibliografin 2006: April
Dodb - Fysiologisk psykologi: sinnesförnimmelser,
perception
Katz, Lawrence C
Håll hjärnan ung : [83 enkla övningar i vardagen] /
Lawrence C. Katz och Manning Rubin ; översättning:
Näslund, Görel Kristina, 1940-
Göran Grip ; [illustrationer: David Suter. - Stockholm :
Vem var det där? : en bok om ansiktsblindhet / Görel Kristina
Forum, 2006. - 148, [1] s. : ill. ; 18 cm.
Näslund. - Sigtuna : Kärnhuset, 2006. - 156 s. ; 22 cm.
ISBN 91-37-12418-8 (inb.)
ISBN 91-631-8279-3 (inb.)
Doea - Inlärning och minne
Udd, Staffan 1970Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett
Ramnerö, Jonas, 1959-
flerkontextuellt perspektiv / Staffan Udd. - Västerås : Department
Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk
of Innovation, Design and Product Development, Mälardalen
psykoterapi / Jonas Ramnerö & Niklas Törneke. - Lund :
University, 2006. - vii, 73 s. : ill., tab.
Studentlitteratur, 2006. - 249 s. ; 23 cm.
(Mälardalen University Press licentiate thesis, 1651-9256 ; 62)
ISBN 91-44-04374-0
Licentiatavhandling (sammanfattning) Västerås : Mälardalens
högskola, 2006
Doeba - Tankeprocessen
ISBN 91-85485-09-8
Gladwell, Malcolm
Dodf - Fysiologisk psykologi: känslor,
känsloreaktioner
Blink : den intuitiva intelligensen / Malcolm Gladwell ;
översättning: Gabriel Setterborg. - Stockholm : Prisma,
2006. - 230 s. : ill. ; 22 cm.
Chapman, Gary
ISBN 91-518-4663-2 (inb.)
Kärlekens fem språk för den som är en / Gary Chapman ;
ISBN 978-91-518-4663-7 (inb.)
översättning: Elisabeth Lindgren. - Örebro : Marcus, 2006. - 244
s. ; 22 cm.
Doebb - Fantasi
ISBN 91-7999-423-7 (inb.)
Mårtenson, Pelle, 1975Gottfries, Carl-Gerhard, 1928-
Inspiration är för amatörer : en bok om kreativitet, design
Människans emotionella förmåga : en outforskad och outnyttjad
och om att förverkliga sina idéer / Pelle Mårtenson ;
möjlighet / C G Gottfries. - Helsingborg : H. Lundbeck AB,
[illustrationer: författaren. - 2. uppl. - Stockholm:
2000. - 103 s. : färgill.
Kreativa tankar, 2005. - 133 s. : ill.
ISBN 91-973809-2-X (inb.)
ISBN 91-975923-0-7
Doe - Kognitiv psykologi
Doec - Intelligens och begåvning
Gärdenfors, Peter, 1949-
Gottfries, Carl-Gerhard, 1928-
Den meningssökande människan / Peter Gärdenfors. - Stockholm
Människans emotionella förmåga : en outforskad och
: Natur och kultur, 2006. - 175, [1] s. ; 22 cm.
outnyttjad möjlighet / C G Gottfries. - Helsingborg : H.
ISBN 91-27-11328-0 (inb.)
Lundbeck AB, 2000. - 103 s. : färgill.
ISBN 978-91-27-11328-2 (inb.)
ISBN 91-973809-2-X (inb.)
21
Nationalbibliografin 2006: April
Doee - Viljeprocessen
Brun Hansen, Margrethe
Kompetenta föräldrar / Margrethe Brun Hansen ;
Gladwell, Malcolm
översättning: Annika Claesdotter. - 1. uppl. - Stockholm
Blink : den intuitiva intelligensen / Malcolm Gladwell ;
: Runa, 2006. - 142 s. ; 22 cm.
översättning: Gabriel Setterborg. - Stockholm : Prisma, 2006. -
ISBN 91-88298-84-1 (inb.)
230 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-518-4663-2 (inb.)
Karlsson, Helena, 1970-
ISBN 978-91-518-4663-7 (inb.)
Med rätt att vara barn / Helena Karlsson & Morgan
Öberg. - Stockholm : Junis, IOGT-NTOs juniorförbund,
The passion of organizing
2005. - 31 s.
The passion of organizing / edited by Joanna Brewis. - 1. [uppl. -
ISBN 91-85357-04-9
Malmö : Liber ; Copenhagen : Copenhagen Business School
Press ; Koege : DBK [distributör i Danmark] ; Herndon (Va.) :
Mening med orden
Copenhagen Business School Press [Distributör i Nordamerika] ;
Mening med orden / [Kristina Bohman-Ramsin. - [Ny
Abingdon : Marston [distributör i resten av världen], 2006. - 281
omarb. utg.] / [illustrationer: Kersti Löwenmark. - Solna
s. ; 25 cm.
: Ekelund, 2001. - 87 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-47-07768-9 (Liber)
ISBN 91-646-1472-7
ISBN 87-630-0161-6 (Copenhagen Business School Press)
Söderberg, Jana, 1968-
Doef - Kommunikationspsykologi
Våga vara : en handbok för att visa barn vägen till bättre
självkänsla / Jana Söderberg. - Västerås : Ica, 2006. - [2],
Givens, David
111 s. : ill. ; 24 cm.
Kärlekssignaler : ditt kroppsspråk avslöjar mer än du anar! /
ISBN 91-534-2649-5 (inb.)
David Givens ; översättning av Eva Haskå ; [illustrationer: Aaron
Huffman. - Stockholm : Prisma, 2006. - 214 s. : ill ; 24 cm.
ISBN 91-518-4555-5 (inb.)
ISBN 978-91-518-4555-5 (inb.)
Dofaa - Småbarnspsykologi
Olovsson, Ronny, 1966Värsta pappan! : [en totalt oauktoritär pappahandbok] /
Pease, Allan
Ronny Olovsson. - Stockholm : Bonnier fakta, 2006. -
Att tala så det syns : en bok om att tolka kroppsspråk / Allan &
236 s. ; 22 cm.
Barbara Pease ; översättning: Kate & Sigge Kalmström. -
ISBN 91-85015-72-5
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 335, [1] s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-32-33255-6 (inb.)
Dofa - Barnpsykologi och ungdomspsykologi
Dofac - Ungdomspsykologi
Våra Tonåringar
Våra Tonåringar [Elektronisk resurs] : information &
Arnér, Elisabeth, 1941-
inspiration för tonårsföräldrar. - Stockholm : Protelma
Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv / Elisabeth
Information Utbildning, 2006. - 2006:nr 1.
Arnér, Britt Tellgren. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 140, [1]
ISSN 1653-7009
s. ; 23 cm.
ISBN 91-44-04345-7
22
Nationalbibliografin 2006: April
Doff - Vuxenpsykologi
Dogb - Könspsykologi
Jackson, Karin
Eldredge, John
Att vara förälder till ett för tidigt fött barn : en prospektiv studie
Ett vilt hjärta : upptäck hemligheten med en mans själ /
om upplevelsen av föräldraskap och möten med vården / Karin
John Eldredge ; [översättning: Bengt-Ove Andersson. -
Jackson. - Örebro : Örebro universitet : Universitetsbiblioteket,
Uppsala : Livets ord förlag, 2005. - 196 s. ; 21 cm.
2005. - 137 s.
ISBN 91-7866-625-2 (inb.)
(Örebro studies in caring sciences, 1652-1153 ; 2)
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet, 2005
Stendevad, Kirsten
ISBN 91-7668-460-1
Mamma - en karriärfördel : så skapar du ett helt liv med
jobb och familj : en handbok för dig som har barn, har ett
Roll Bennet, Petra, 1968-
barn på väg eller överväger att skaffa ett / Kirsten
Föräldraskapande och barnets hälsa : föreställningar och
Stendevad ; översättning: Anna Troberg. - Svensk rev.
berättande om barn med eksem / Petra Roll Bennet. - Stockholm :
utg. - Stockholm : 4good AB, cop. 2006. - 203 s. ; 22
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet :
cm.
Universitetsbiblioteket [distributör], 2006. - [8], 188, [3] s. ; 25
ISBN 91-976072-0-7 (korr.)
cm.
([Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen,
Strauss, Neil
Stockholms universitet], 1104-1625 ; [133)
Spelet : en inträngande analys av raggningsexperternas
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006
hemliga sällskap / Neil Strauss ; översättning av Ingela
ISBN 91-7155-201-4
Bergdahl ; [illustrationer: Bernard Chang. - Stockholm :
Natur och kultur, 2006. - [12], 459 s. : ill. ; 24 cm.
Dofg - Ålderdomens psykologi
ISBN 91-27-11245-4 (inb.)
ISBN 978-91-27-11245-2 (inb.)
Bergman, Ellen, 1919Tre frågor / Ellen Hollender Bergman, Lina Ikse Bergman. -
Dok - Tillämpad psykologi
Stockholm : Leopard, 2006. - 188, [2] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-7343-111-7 (inb.)
Tiden läker inte alla sår
Tiden läker inte alla sår : en vägledning i krishantering
Jernelöv, Arne, 1941-
för utlandsstationerad personal. - 3., rev. uppl. -
Frisk, välbärgad - och uttråkad? : [en bok om konsten att se
Stockholm : SIDA, 2001. - 61 s. : ill.
möjligheter med livet som pensionär] / Arne Jernelöv. - Västerås
ISBN 91-586-0229-1
: Ica, 2006. - 126 s. ; 23 cm.
ISBN 91-534-2673-8 (inb.)
Doka - Arbetspsykologi
Doga - Personlighetspsykologi
Arrhenius, Jan
Psykologisk första hjälp / Jan Arrhenius ; översättning:
Pinker, Steven
Inger Lindelöf. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 170 s. ;
Ett oskrivet blad : och andra myter om människans natur / Steven
23 cm.
Pinker ; översättning av Per Rundgren ; förord av Martin Ingvar.
ISBN 91-44-04339-2
- Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 510, [1] s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-27-10875-9
ISBN 978-91-27-10875-2
23
Nationalbibliografin 2006: April
Beskow, Jan, 1931-
Dokb - Personlig utveckling och träning
Fyrklövern : en arbetsbok för medvetenhetsutveckling / av Jan
Beskow (red), Astrid Palm Beskow och Maria Teresa Miró. - 1.
Andersson, Ulf, 1956-
uppl. - Göteborg : Center för cognitiv psykoterapi och utbildning,
Gudinnans kraft : [personlig styrka, själslig kraft &
2000. - 31 s.
andlig storhet] / [text: Ulf Andersson & Niclas Thörn ;
ISBN 91-631-0166-1
språkgranskning: Eva Trägårdh. - Malmö : Damm, 2006.
- 172, [3] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 23 cm.
Lundgren, Mikael, 1968-
ISBN 91-7130-333-2 (inb.)
Motivationshöjande samtal i skolan : att motivera och arbeta med
elevers förändring / Mikael Lundgren, Kent Lökholm. - Lund :
Angelöw, Bosse, 1954-
Studentlitteratur, 2006. - 149, [3] s. ; 23 cm.
Att fokusera på sina möjligheter : att stärka ett synsätt
ISBN 91-44-03880-1
som bygger på att se möjligheterna hos varje individ,
grupp och organisation / Bosse Angelöw. - Kalmar :
The passion of organizing
Regionförbundet i Kalmar län, 2001. - 116 s.
The passion of organizing / edited by Joanna Brewis. - 1. [uppl. -
ISBN 91-631-0956-5
Malmö : Liber ; Copenhagen : Copenhagen Business School
Press ; Koege : DBK [distributör i Danmark] ; Herndon (Va.) :
Beskow, Jan, 1931-
Copenhagen Business School Press [Distributör i Nordamerika] ;
Fyrklövern : en arbetsbok för medvetenhetsutveckling /
Abingdon : Marston [distributör i resten av världen], 2006. - 281
av Jan Beskow (red), Astrid Palm Beskow och Maria
s. ; 25 cm.
Teresa Miró. - 1. uppl. - Göteborg : Center för cognitiv
ISBN 91-47-07768-9 (Liber)
psykoterapi och utbildning, 2000. - 31 s.
ISBN 87-630-0161-6 (Copenhagen Business School Press)
ISBN 91-631-0166-1
Dokaa - Ledarskapets psykologi
Bäfverfeldt, Jeanette, 1957Ta makten över ditt liv! : inspirationsbok i empowerment
Mossboda, Britt-Mari, 1954-
för kvinnor / Jeanette Bäfverfeldt ; [bild: Jenny
Chefens checklistor : lathund för kommunikativt ledarskap / Britt
Christensson. - Göteborg : To. Yo kvinnoförlaget :
-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm. - Stockholm :
Ideella föreningen Resurscentra för kvinnors arbete och
Svenska förlaget, 2006. - 236, [1] s. : ill. ; 21 cm.
utveckling i Västsverige, [1998. - [1] s., s. 4-128 : ill. ;
ISBN 91-7738-710-4
23 cm.
ISBN 978-91-7738-710-7
ISBN 91-972836-4-9
Ronthy, Marika, 1945-
Bäfverfeldt, Jeanette, 1957-
LQ : ledarskapets intelligens : en nödvändighet för framtidens
Seize power in your life! : a book on empowerment for
ledare / Marika Ronthy ; [fotografier: Bildhuset/Scanpix. - 1.
women / Jeanette Bäfverfeldt ; [photo: Jenny
uppl. - Malmö : Liber, 2006. - 111, [1] s. : ill. ; 25 cm.
Christensson ... ; translation: Tina Kock. - Göteborg : To.
ISBN 91-47-07797-2 (inb.)
Yo kvinnoförlaget : Resourcecentre for Women's Work
ISBN 978-91-47-07797-7 ( inb.)
and Development in Western Sweden, [1998. - [3] s., s. 6
-127 : ill. ; 23 cm.
24
Nationalbibliografin 2006: April
Gårdheim, Carolina, 1967-
Stendevad, Kirsten
Drömfångare : [en liten bok om mening i livet / av Carolina
Mamma - en karriärfördel : så skapar du ett helt liv med
Gårdheim. - Spånga : Kreativ insikt, 2005. - [32] s. : färgill.
jobb och familj : en handbok för dig som har barn, har ett
(Linas tio komihåg)
barn på väg eller överväger att skaffa ett / Kirsten
ISBN 91-974983-4-3
Stendevad ; översättning: Anna Troberg. - Svensk rev.
utg. - Stockholm : 4good AB, cop. 2006. - 203 s. ; 22
Harra, Carmen
cm.
Din dagliga karma : ett framstående medium visar hur du kan
ISBN 91-976072-0-7 (korr.)
förändra ditt liv genom att förändra din karma / Carmen Harra ;
översatt av Kerstin Kennedy. - [Ny utg. - Malmö : Damm, 2006. -
Werner Runebjörk, Isabel, 1963-
220 s. ; 18 cm.
Ditt personliga varumärke : om retorik, värderingar och
ISBN 91-7130-456-8
förtroende / Isabel Werner Runebjörk. - 2. uppl. - Malmö
: Liber, 2006. - 154 s. ; 22 cm.
Magnusson, Nina, 1972-
ISBN 91-47-07770-0 (inb.)
Livskunskap : om vänskap, sex, kärlek, döden, våld, lycka och
olycka / Nina Magnusson ; [redaktör: Christian Laring. - 1. uppl.
Dokc - Människan inför döden
- Stockholm : Liber, 2006. - 159 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 91-21-21116-7 (korr.)
Nu måste jag sluta
Nu måste jag sluta : avskedsbrev / [sammanställda av]
Nylander, Hillevi 1962-
Udo Grashoff ; översättning: Birgit Lönn ; med efterord
Sprickor i själen / Hillevi Nylander. - [Örnsköldsvik : Hillevi
av Thomas Anderberg. - Stockholm : Svenska förlaget,
Nylander] ; Visby : Books on demand [distributör], 2005. - 122 s.
2006. - 176, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 91-631-8125-8
ISBN 91-7738-717-1 (inb.)
ISBN 978-91-7738-717-6 (inb.)
Ogéus, Björn, 1949Kartbok för vilsna själar : att hitta vägar vidare / Björn Ogéus ; [i
Åsberg, Gunnar, 1950-
samarbete med Christina Zaar. - Örebro : Libris, 2006. - 208 s. :
Ljussprickan : tankar vid gravens rand / Gunnar Åsberg.
ill. ; 18 cm.
- [Karlstad] : Gunnar Åsberg konsult, 2001. - 61 s. : ill.
ISBN 91-7195-803-7 (inb.)
ISBN 91-630-9675-7 (inb.)
ISBN 978-91-7195-803-7 (inb.)
Dop - Parapsykologi
Ragnar, Per, 1941Så tänker mitt hjärta / Per Ragnar. - Stockholm : D+, cop. 2006. -
Persson, Camilla, 1972-
255 s. : ill. ; 22 cm.
Resan inåt : i kontakt med det översinnliga / Camilla
ISBN 91-85477-01-X (inb.)
Persson ; med förord av Göran Grip. - 1. uppl. - Orsa :
Energica, 2006. - 211 s. ; 22 cm.
Roman, Sanaya
ISBN 91-85127-32-9 (inb.)
Skapa pengar : nycklar till överflöd / Sanaya Roman och Duane
Packer ; översättning: Åsa Levin. - [Ny utg. - Stockholm : Isis,
Weiss, Brian L
2006. - 267, [1] s. ; 21 cm.
En själ - många liv : upptäck den helande kraften i
ISBN 91-88602-65-6 (inb.)
framtida liv genom progressionsterapi / Brian L. Weiss ;
ISBN 978-91-88602-65-7 (inb.)
översatt av Alf Galfvensj. - Malmö : Damm, 2006. - 249
s. ; 24 cm.
ISBN 91-7130-093-7 (inb.)
25
Nationalbibliografin 2006: April
Dopa - Extrasensorisk perception
Trollsveden, Pehr, 1970Lär dig tala med djur / Pehr Trollsveden. - Nykil : New Page,
cop. 2006. - 187, [5] s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-89120-49-3
Dopb - Spiritism
Nath, Maggie, 1967Insikt / Maggie Nath. - Malmö : Golden Girl, 2006. - 284 s.
ISBN 91-974471-1-0 (inb.)
Thunberg, Gunnar, 1942Mitt liv som munk / bild och text: Gunnar Thunberg. Landskrona : Smörhålans tecknarstuga, 2005. - 104 s. : färgill.
ISBN 91-631-7618-1
26
Nationalbibliografin 2006: April
E - Uppfostran och undervisning
Mening med orden
Mening med orden / [Kristina Bohman-Ramsin. - [Ny
Ea - Pedagogik
omarb. utg.] / [illustrationer: Kersti Löwenmark. - Solna
: Ekelund, 2001. - 87 s. : ill. ; 24 cm.
Mening med orden
ISBN 91-646-1472-7
Mening med orden / [Kristina Bohman-Ramsin. - [Ny omarb.
utg.] / [illustrationer: Kersti Löwenmark. - Solna : Ekelund, 2001.
- 87 s. : ill. ; 24 cm.
Eaad - Pedagogisk psykologi: skolans
socialpsykologi
ISBN 91-646-1472-7
Blunda inte för mobbningen
Eaa - Pedagogisk psykologi
Blunda inte för mobbningen! : BO:s rapport och förslag
mot mobbning. - 3., rev. uppl. - Stockholm :
Lundgren, Mikael, 1968-
Barnombudsmannen (BO) i samarbete med Gothia,
Motivationshöjande samtal i skolan : att motivera och arbeta med
2001. - 54 s. ; 30 cm.
elevers förändring / Mikael Lundgren, Kent Lökholm. - Lund :
ISBN 91-7205-309-7
Studentlitteratur, 2006. - 149, [3] s. ; 23 cm.
ISBN 91-44-03880-1
Nilsson, Agneta
Det goda samspelet - går det att lära ut? : fem intervjuer
Nilsson, Agneta
från Allmänna barnhusets konferens den 2-4 oktober
Det goda samspelet - går det att lära ut? : fem intervjuer från
2000 / av Agneta Nilsson. - Stockholm : Stiftelsen
Allmänna barnhusets konferens den 2-4 oktober 2000 / av Agneta
Allmänna barnhuset i samarbete med Folkhälsoinstitutet,
Nilsson. - Stockholm : Stiftelsen Allmänna barnhuset i samarbete
2001. - 71 s.
med Folkhälsoinstitutet, 2001. - 71 s.
ISBN 91-86678-70-1
ISBN 91-86678-70-1
Saleem, Shahid
Eaac - Pedagogisk psykologi: inlärning
Solidaritet i praktiken : en utvärdering av Hassela
kamratstöd i skolor (Stockholm, Göteborg, Skåne och
Dahlkwist, Matts, 1950-
Värmland) / Shahid Saleem. - Stockholm : Förbundet
Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor : idéer för
Hassela solidaritet, 2000. - 27 s.
problembaserat arbete / [Matts Dahlkwist. - 1. uppl. - Uppsala :
Kunskapsföretaget, 2006. - 135 s. : ill. ; 24 cm.
Eab - Pedagogisk metodik
ISBN 91-89040-53-8
Gymnasieskolans kursprov höstterminen 2000
Eaaca - Pedagogisk psykologi: psykomotoriska och
sensoriska processer
Gymnasieskolans kursprov höstterminen 2000 : en
resultatredovisning. - Stockholm : Skolverket, 2001. - 64
s. ; 30 cm.
Mening med orden
ISBN 91-89314-30-1
Mening med orden / Kristina Bohman-Ramsin. - Katrineholm :
Barn- och ungdomsförvaltningen, Katrineholms kommun 1999. 63 s. : ill.
27
Nationalbibliografin 2006: April
Hofvendahl, Johan, 1970-
Vux
Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts-
Vux : [programmaterial för gymnasieskola och
och utvecklingssamtal / Johan Hofvendahl. - Stockholm :
gymnasial vuxenutbildning]. 1996,
Arbetslivsinstitutet ; Katrineholm : Hellman [distributör], cop.
Påbyggnadsutbildningar : information och vägledning. -
2006. - x, 268, [2] s. : ill. ; 25 cm.
1. uppl. - Stockholm : Skolverket : Fritze, 1996. - 84 s. ;
(Arbetsliv i omvandling, 1404-8426 ; 2006:1)
25 cm.
(Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 338)
ISSN 1104-165X (hela verket)
(Studies in language and culture, 1403-2570 ; 7)
ISBN 91-38-30822-3
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006
ISBN 91-7045-782-4
Eabc - Religionsundervisning i skolan
Jancke, Harriet, 1945-
Olausson Jarhall, Jessica
Utvecklingssamtal i förskolan. Studiehandledning. - Stockholm :
A look at changes in primary religious education in
Förskolans förlag, 1999. - 12 s. ; 30 cm.
Malawi from a Swedish perspective / Jessica Olausson
ISBN 91-7091-091-X
Jarhall ; with a preface by Edgar Almén. - Linköping :
Linköping University Electronic Press, 2001. - 93 s. : ill.
Malmöbron 2000
(Linköping studies in religion and religious education
Malmöbron 2000 : om lärandet i svenska, engelska och
(Print), 1404-3971 ; 3)
matematik på grundskolan och gymnasieskolan. - Malmö :
ISBN 91-7219-902-4
Malmö stad, 2000. - 78 s. : ill.
Eabd - Filosofiundervisning
Möten för utveckling
Möten för utveckling : om utvecklingssamtal / [illustrationer:
Dahlkwist, Matts, 1950-
Lisa Gunnarsson. - Stockholm : Skolverket : Liber distribution,
Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor : idéer för
2001. - 69 s. : ill. ; 23 cm.
problembaserat arbete / [Matts Dahlkwist. - 1. uppl. -
(Referensmaterial)
Uppsala : Kunskapsföretaget, 2006. - 135 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-89040-53-8
Pedagogiskt entreprenörskap i skola och förskola
Pedagogiskt entreprenörskap i skola och förskola. - [Älvsbyn :
Eabf - Språkundervisning
Älvsbyns Kommun], 2000. - 137 s. : ill.
ISBN 91-631-0496-2 (inb,)
Mening med orden
Mening med orden / Kristina Bohman-Ramsin. -
Svensson, Anette
The quartet : a model for life-long learning / Annette Svensson &
Katrineholm : Barn- och ungdomsförvaltningen,
Katrineholms kommun 1999. - 63 s. : ill.
Börje Svensson ; [translation: Lindy P. Gustavsson. - 1. ed. Stockholm : Svensson & Svensson, 2000. - 63 s. : färgill.
Mening med orden
ISBN 91-630-9896-2
Mening med orden / [Kristina Bohman-Ramsin. - [Ny
omarb. utg.] / [illustrationer: Kersti Löwenmark. - Solna
: Ekelund, 2001. - 87 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-646-1472-7
28
Nationalbibliografin 2006: April
Eabfc - Undervisning i svenska
Eabj - Undervisning i arkeologi
Mening med orden
Angelin Holmén, Emma, 1972-
Mening med orden / [Kristina Bohman-Ramsin. - [Ny omarb.
Grävande barn och en röd buss : pedagogisk verksamhet
utg.] / [illustrationer: Kersti Löwenmark. - Solna : Ekelund, 2001.
på Kalmar läns museum / Emma Angelin Holmén. -
- 87 s. : ill. ; 24 cm.
Kalmar : Kalmar läns museum, [2001. - [20] s. : ill.
ISBN 91-646-1472-7
(vissa i färg.
Eabi - Undervisning i konst, musik, teater och film
Carlie, Anne, 1959Arkeologi i skolan : ett utvecklingsprojekt inför 2000-
Saar, Tomas, 1953-
talet / Anne Carlie & Jesper Olsson. - Lund :
Konstens metoder och skolans träningslogik / Tomas Saar. -
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap, Avdelningen
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 52 s.
för pedagogik, Karlstads universitet, 2005. - 120 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:37)
(Karlstad University studies, 1403-8099 ; 2005:28)
ISBN 91-85335-69-X
Eabk - Historieundervisning
Eabij - Musikundervisning
Eklund, Helen
Historiska rollspel med tonåringar : rapport från nationell
Lindgren, Monica, 1958-
försöksverksamhet 1999-2000 / Helen Eklund, Peter
Att skapa ordning för det estetiska i skolan : diskursiva
Danielsson, Ebbe Westergren. - Kalmar : Kalmar läns
positioneringar i samtal med lärare och skolledare / Monica
museum, 2001. - 60 s. : ill. (vissa i färg.
Lindgren. - Göteborg : Högskolan för scen och musik vid
ISBN 91-85926-53-1 (korr.)
Göteborgs universitet, cop. 2006. - xii, [2], 213, [1] s. ; 24 cm.
(Art monitor)
Lindström, Tina, 1955-
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006
Magiska tidsresor med 6-9 åringar : rapport från
ISBN 91-975911-1-4
nationell försöksverksamhet 1999-2000 / Tina
Lindström, Emma Angelin Holmén, Ebbe Westergren. -
Zelmerlööw, Joakim, 1974-
Kalmar : Kalmar läns museum, [2001. - 64 s. : färgill.
Ergonomisk gitarrteknik : psykologi, ergonomi och teknik /
ISBN 91-85926-52-3 (korr.)
Joakim Zelmerlööw ; [illustrationer och fotografier: Katarina
Boye. - [Solna : Joakim Zelmerlööv] ; Visby: Books-on-demand
Eabn - Geografiundervisning
[distributör] 2005. - 142 s. ill.
ISBN 91-631-7717-X
Modern hembygd
Modern hembygd : leva i - lära av - utveckla tillsammans
Eabik - Teaterundervisning
/ [författare: Karin Arvastson ... ; fotograf: Bengt A.
Lundberg. - 1. uppl. - Stockholm :
Järleby, Anders, 1944-
Riksantikvarieämbetets förlag, 2001. - 68 s. : färgill. ; 25
Leka, berätta och improvisera : övningar för drama och teater /
cm.
Anders Järleby. - 2., rev. och utök. uppl. - Skara : Pegasus, 2005.
ISBN 91-7209-213-0
- [4] s., s. 7-114 ; 25 cm.
ISBN 91-974693-9-4 (korr.)
29
Nationalbibliografin 2006: April
Eabr - Idrottsundervisning
Eabx - Undervisningsmateriel
Baskurs för barn och ungdom
Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet
Baskurs för barn och ungdom : deltagarhäfte / [författargrupp:
Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet /
Bengt Ågren. - Farsta : Svenska gymnastikförbundet, [1999. - 63
Ove Jobring, Urban Carlén & Josefin Bergenholtz (red. -
s. : ill.
Lund : Studentlitteratur, 2006. - 237, [2] s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-44-04607-3
Idrottspedagogiska rapporter
Idrottspedagogiska rapporter. - Mölndal : Institutionen för
ICT in teacher education
pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 1982-2000. - 1-
ICT in teacher education : challenging prospects / edited
59.
by Mohamed Chaib & Ann-Katrin Svensson. -
ISSN 0281-5958
Jönköping : Jönköping University Press, 2005. - 250 s. :
ill. ; 24 cm.
Idrottsvetenskap
ISBN 91-974953-4-4
Idrottsvetenskap / Göteborgs universitet, Idrottshögskolan. Göteborg : Univ., Idrottshögskolan, 2005. - Nr 1.
Eaby - Särskilda metoder i undervisningen
ISSN 1653-6991
Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet
Eabt - Matematikundervisning
Att skapa lärgemenskaper och mötesplatser på nätet /
Ove Jobring, Urban Carlén & Josefin Bergenholtz (red. -
Diagnostiska uppgifter i matematik
Lund : Studentlitteratur, 2006. - 237, [2] s. : ill. ; 23 cm.
Diagnostiska uppgifter i matematik : för användning i de tidiga
ISBN 91-44-04607-3
skolåren / Lärarhögskolan i Stockholm, PRIM-gruppen ;
[illsutratör: Pia Niemi. - 2., rev. uppl. - Stockholm : Skolverket :
Dahlkwist, Matts, 1950-
Liber distribution, 2000. - [2], 100 s. : ill. ; 30 cm.
Att arbeta med skolans värdegrundsfrågor : idéer för
ISBN 91-89314-15-8
problembaserat arbete / [Matts Dahlkwist. - 1. uppl. Uppsala : Kunskapsföretaget, 2006. - 135 s. : ill. ; 24 cm.
Mörck, Janeric, 1941-
ISBN 91-89040-53-8
Gå ut och räkna med skogen : praktisk matematik med skoglig
anknytning för mellan- och högstadiet / [text: Janeric Mörck ;
Eklund, Helen
illustration: Stefan Jansson. - [Falun : Erik Johan Ljungbergs
Historiska rollspel med tonåringar : rapport från nationell
utbildningsfond], cop. 2005. - 43 s. : färgill. + 1 bilaga.
försöksverksamhet 1999-2000 / Helen Eklund, Peter
Danielsson, Ebbe Westergren. - Kalmar : Kalmar läns
Eabu - Undervisning i naturvetenskapliga ämnen
museum, 2001. - 60 s. : ill. (vissa i färg.
ISBN 91-85926-53-1 (korr.)
Asplund, Bertil, 1948Naturlagarna : med enkla ord och bilder för grundskolan /
Lindström, Tina, 1955-
[författare: Bertil Asplund ; bilder: Bertil Asplund. - Skellefteå :
Magiska tidsresor med 6-9 åringar : rapport från
BJA-Asplund, 2005. - [8], 171 s. : ill.
nationell försöksverksamhet 1999-2000 / Tina
ISBN 91-631-1045-8 (inb.)
Lindström, Emma Angelin Holmén, Ebbe Westergren. Kalmar : Kalmar läns museum, [2001. - 64 s. : färgill.
ISBN 91-85926-52-3 (korr.)
30
Nationalbibliografin 2006: April
Mörck, Janeric, 1941-
Hjelte, Jan, 1965-
Gå ut och räkna med skogen : praktisk matematik med skoglig
Samarbete i gränsland : om relation och kommunikation
anknytning för mellan- och högstadiet / [text: Janeric Mörck ;
i samarbete mellan skola och barnomsorg / Jan Hjelte. -
illustration: Stefan Jansson. - [Falun : Erik Johan Ljungbergs
Umeå : Umeå universitet, 2005. - 257 s.
utbildningsfond], cop. 2005. - 43 s. : färgill. + 1 bilaga.
(Studier i socialt arbete vid Umeå universitet :
avhandlings- och skriftserie, 0283-300X ; 46)
Eh - Uppfostran i hemmiljö
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005
ISBN 91-7305-972-2
Brun Hansen, Margrethe
Kompetenta föräldrar / Margrethe Brun Hansen ; översättning:
Kågeson, Per, 1947-
Annika Claesdotter. - 1. uppl. - Stockholm : Runa, 2006. - 142 s.
Tid för barn? : en analys av samhällets omsorg om de
; 22 cm.
yngsta / Per Kågeson. - 2. uppl. - Stockholm : SNS
ISBN 91-88298-84-1 (inb.)
förlag, 2006. - 292 s. ; 18 cm.
ISBN 91-85355-44-5
Mead-Ferro, Muffy
ISBN 978-91-85355-44-0
En lat mammas bekännelser / Muffy Mead-Ferro ; översättning:
Marianne Mattsson. - Stockholm : Forum, 2006. - 135 s. : ill. ; 22
Lund, Stefan, 1966-
cm.
Marknad och medborgare : elevers valhandlingar i
ISBN 91-37-12672-5 (inb.)
gymnasieutbildningens integrations- och
differentieringsprocesser / Stefan Lund. - Växjö : Växjö
Em - Undervisningsväsen: allmänt
University Press, 2006. - [6], 245, [6] s. ; 25 cm.
(Acta Wexionensia. Pedagogik, 1404-4307 ; 82)
Fredriksson, Ulf, 1954-
Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006
Utbildning för alla : för alla? : bakgrund, problem och
ISBN 91-7636-493-3
utmaningar / Ulf Fredriksson ; [Afrikagrupperna. - Stockholm :
Forum Syd förlag, 2005. - S. 3-98 ; 30 cm.
Lyssna
(Globala studier, 1404-7845 ; 24)
Lyssna : interkulturella perspektiv på multietniska
ISBN 91-89542-20--7 (korr.)
skolmiljöer / Aina Bigestans och Annick Sjögren, red. Tumba : Mångkulturellt centrum ; Huddinge : Regionalt
Från Lunds och Satserups horisonter
utvecklingscentrum med mångkulturell inriktning,
Från Lunds och Satserups horisonter : att med kyrkan och skolan
Södertörns högskola, 2001. - 81 s.
i centrum orientera sig i pedagogik och historia : en vänbok till
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:8)
Sven Ekwall på hans 90-årsdag / [redaktörer: Lars Berggren och
ISBN 91-88560-56-2
Mats Greiff. - Ystad : Mendocino, 2001. - 174 s.
ISBN 91-971946-8-9
Rapport / SÖ, P1
Rapport / SÖ - Skolöverstyrelsen, P 1. - Stockholm :
Gymnasieskolans kursprov höstterminen 2000
Byrå P 1, Skolöverstyrelsen, 1971-1982. - 1971:1-
Gymnasieskolans kursprov höstterminen 2000 : en
1982:17.
resultatredovisning. - Stockholm : Skolverket, 2001. - 64 s. ; 30
ISSN 0280-9699
cm.
ISBN 91-89314-30-1
31
Nationalbibliografin 2006: April
Skawonius, Charlotte, 1947-
Em.021 - Lågstadiet
Välja eller hamna : det praktiska sinnet, familjers val och elevers
spridning på grundskolor / Charlotte Skawonius. - Stockholm :
Hassan, Mohammed Sh., 1957-
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 2005. - [10],
Higgaad iyo far barasho = ABC book for children /
351, [8] s. ; 25 cm.
Mohammed Sh. Hassan ; [illustrations by: Abdi Ibrahim.
(Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen /
- Järfälla : Scansom, [2000. - 116 s. : ill. ; 28 cm.
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 1104-1625 ;
ISBN 91-973671-3-3
[131)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005
Emia - Skolpersonal
ISBN 91-7155-134-4
Möten för utveckling
En studie av hur förskolegårdar kan påverka barns fysiska
Möten för utveckling : om utvecklingssamtal /
aktivitet och solexponering / [Cecilia Boldemann
[illustrationer: Lisa Gunnarsson. - Stockholm :
En studie av hur förskolegårdar kan påverka barns fysiska
Skolverket : Liber distribution, 2001. - 69 s. : ill. ; 23 cm.
aktivitet och solexponering / [Cecilia Boldemann. - Stockholm :
(Referensmaterial)
Stockholms läns landsting, 2005. - 40 s.
(Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för
Emib - Elever/studerande
folkhälsoarbete, 1652-9359 ; 2005:3)
Elevfackligt arbete
Stärk elevens rättigheter
Elevfackligt arbete. - Stockholm : Ung vänster, 2000. -
Stärk elevens rättigheter : en jämförande studie om rätten till stöd
19 s.
i skolan. - Stockholm : Handikappombudsmannen, [2001. - 76 s.
(Faktaserie / Ung vänster, 1650-2655 ; 2)
Svensk utbildning i internationell statistik
Raymond, Terese
Svensk utbildning i internationell statistik = [Swedish education
Handbok i skolutbyten / [Terese Raymond, Jonas
in international statistics. - Stockholm : Statistiska centralbyrån,
Nyström. - Stockholm : Centrum för internationellt
2005. - 2005.
ungdomsutbyte (CIU), [2006. - 106 s. : ill
(Sveriges officiella statistik, 99-0111480-2)
(huvudsakligen i färg.
ISSN 1653-4255
ISBN 91-975780-0-2
Svensson, Anette
Eml - Skollokaler och skolinventarier
The quartet : a model for life-long learning / Annette Svensson &
Börje Svensson ; [translation: Lindy P. Gustavsson. - 1. ed. -
Mit allen Sinnen lernen
Stockholm : Svensson & Svensson, 2000. - 63 s. : färgill.
Mit allen Sinnen lernen : akustische Ergonomie in
ISBN 91-630-9896-2
Bildungsstätten. - Hyllinge : Lübeck : Saint-Gobain
Ecophon, 2006. - 167, [1] s. : färgill. ; 23 x 26 cm.
Teemant, Erik
ISBN 91-974193-4-6 (inb.)
Lärarsituationen i ungdomsskolan den 3 september 1981 / Erik
ISBN 978-91-974193-4-5 (inb.)
Teemant. - Stockholm : Skolöverstyr., 1982. - 33 s. ; 30 cm.
(P1 / Skolöverstyrelsen, Byrå P 1, 0280-9699 ; 1982:1)
32
Nationalbibliografin 2006: April
Ep - Högskolor
Åberg-Bengtsson, Lisbeth, 1947Hur roligt är det att vara student? : en undersökning av
Ekdahl, Peter, 1954-
studiemiljön vid Göteborgs universitet / Lisbeth Åberg-
Medieteknik i en senmodern tid : digital teknik, estetik och
Bengtsson. - Göteborg : Göteborgs universitet, [2005. -
gestaltning / Peter Ekdahl. - Karlskrona : Blekinge Institute of
52 s. : ill.
Technology, School of Technoculture, Humanities and Planning,
(STUG-projektet (2001) ; 2005:2)
2005. - 210 s. : ill.
ISBN 91-7360-345-7
(Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series,
1653-2090 ; 2005:07)
Epia - Högskolepersonal
Diss. Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, 2005
ISBN 91-7295-075-7
Att arbeta i högskolan
Att arbeta i högskolan : utmaningar och möjligheter /
Eliasson, Kent, 1967-
Christina Gustafsson. - Lund : Studentlitteratur, 2006. -
University enrollment and geographical mobility : the case of
192 s. ; 23 cm.
Sweden / Kent Eliasson. - Umeå : Umeå universitet, 2001. - 11 s.
ISBN 91-44-03668-X
(Umeå economic studies (Print), 0348-1018 ; 558)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet,
Epib - Högskolor: studerande
2001
ISBN 91-7305-057-1
Atterström, Hans, 1938Talföra samhällsvetare och talhämmade naturvetare : om
NOVA University Network 10 years
studenters upplevelser av talad kommunikation i en
NOVA University Network 10 years : [1995-2005. - Alnarp :
kommunikativ lärarutbildning / Hans Atterström. -
NOVA University Network, 2005. - 139 s. : ill. (huvudsakligen i
Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation,
färg.
2004. - 31 s.
ISBN 91-631-8143-6
(Ansats, 1401-2081 ; 2004:1)
Restposten
Skogshögskolans studentkår 100 år
Restposten : den växande historien om Stiftelsen för kunskaps-
Skogshögskolans studentkår 100 år : 1905-2005 /
och kompetensutveckling. - Stockholm : Stiftelsen för kunskaps-
redaktör: Sara Östh. - [Umeå : Skogshögskolans
och kompetensutveckling, 2001. - 64, [2] s. : ill. (huvudsakligen i
studentkår], 2005. - 106 s. : ill.
färg.
Tibell, Gunnar, 1930-
Epk - Högskolor: organisation och
administration
Breven berättar : hur Uppsala universitet fick sin synkrocyklotron
/ Gunnar Tibell. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis :
Nisser, Ulrika
Universitetsbiblioteket [distributör], 2001. - 38 s. : ill. ; 25 cm.
Prefekt och kvinna : en rapport om akademiskt ledarskap
(Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och
ur kvinnors perspektiv :[en rapport från
historia, 0502-7454 ; 69)
Kompetensforum] / Ulrika Nisser. - Uppsala : Enheten
ISBN 91-554-4892-5
för kompetens- och organisationsutveckling
(Kompetensforum), Uppsala universitet, 2006. - 132 s. :
Umeå universitet
ill.
Umeå universitet : [identitet och utmaningar / Delegationen för
ISBN 91-631-8200-9
tvärvetenskap ; red. Kjell Jonsson. - Umeå : Umeå universitet,
ISBN 978-631-8200-6
2001. - 137 s.
33
Nationalbibliografin 2006: April
Et - Ungdomsvårdsskolor
Ex - Yrkesval
Runquist, Weddig, 1953-
Jobbkoll
Brättegården 60 år : "flickor kan, flickor vill" : om Sveriges
Jobbkoll : lärarhandledning. - Stockholm : TCO, 2005. -
äldsta flickinstitution : en socialhistorisk exposé / Weddig
18 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Runquist. - Vänersborg : Brättegårdens skol- och
behandlingshem, 1999. - 180 s. : ill.
Lund, Stefan, 1966-
ISBN 91-630-8138-5
Marknad och medborgare : elevers valhandlingar i
gymnasieutbildningens integrations- och
Eu - Elever med särskilda behov
differentieringsprocesser / Stefan Lund. - Växjö : Växjö
University Press, 2006. - [6], 245, [6] s. ; 25 cm.
Stärk elevens rättigheter
(Acta Wexionensia. Pedagogik, 1404-4307 ; 82)
Stärk elevens rättigheter : en jämförande studie om rätten till stöd
Diss. Växjö : Växjö universitet, 2006
i skolan. - Stockholm : Handikappombudsmannen, [2001. - 76 s.
ISBN 91-7636-493-3
Szonyi, Kristina, 1962-
Skawonius, Charlotte, 1947-
Särskolan som möjlighet och begränsning : elevperspektiv på
Välja eller hamna : det praktiska sinnet, familjers val och
delaktighet och utanförskap / Kristina Szonyi. - Stockholm :
elevers spridning på grundskolor / Charlotte Skawonius.
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet :
- Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms
Universitetsbiblioteket [distributör], 2005. - [8], 238 s. ; 25 cm.
universitet, 2005. - [10], 351, [8] s. ; 25 cm.
([Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen,
(Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen /
Stockholms universitet], 1104-1625 ; [132)
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 1104-
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005
1625 ; [131)
ISBN 91-7155-169-7
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005
ISBN 91-7155-134-4
Eua - Specialundervisning: synskadade
Karlström, Birgit, 1946Tillsammans - vi lär av varandra : om språkutvecklande
mötesplatser, arbetssätt och läromedel för förskolebarn med
synskada och annat modersmål än svenska / Birgit Karlström och
Karin Laggar. - Umeå : Specialpedagogiska institutet, 2005. - 94
s. : färgill.
ISBN 91-85095-06-0
Eve - Folkbildning: studiecirkelverksamhet
Stenberg, Leif
Studiecirkeln och lokal utveckling / [text och foto: Leif Stenberg.
- Stockholm : ABF, 2001. - 55, [1] s. : ill. ; 21 cm.
(En bra idé, 1103-7423 ; 19)
34
Nationalbibliografin 2006: April
F - Språkvetenskap
Fbn - Nordiska språk
F - Språkvetenskap
Nordisk namnforskning
Nordisk namnforskning. 1999 / redaktör: Michael Lerche
Hofvendahl, Johan, 1970-
Nielsen. - Uppsala : NORNA-förlaget ; Uppsala :
Riskabla samtal : en analys av potentiella faror i skolans kvarts-
Swedish Science Press [distributör], [2000. - [3] s., s.
och utvecklingssamtal / Johan Hofvendahl. - Stockholm :
136-164 ; 25 cm.
Arbetslivsinstitutet ; Katrineholm : Hellman [distributör], cop.
(NORNA-rapporter, 0346-6728 ; 72)
2006. - x, 268, [2] s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-7276-071-0
(Arbetsliv i omvandling, 1404-8426 ; 2006:1)
(Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 338)
Fc - Svenska
(Studies in language and culture, 1403-2570 ; 7)
Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006
Adolphsson, Torgerd, 1951-
ISBN 91-7045-782-4
Skrivklådan. 4, Lärarhandledning med facit / Torgerd
Adolphsson ; illustratör: Agnes Miski Török. - Skällinge
Mral, Brigitte, 1953-
: Beta pedagog, 2005. - [8] s. : ill. ; 21 cm.
"We're a peaceful nation" : war rhetoric after September 11 /
ISBN 91-85215-36-8
Brigitte Mral ; [translation: Ruth McNaughton. - Stockholm :
Swedish Emergency Management Agency, 2004. - 127 s. :
Blomqvist, Hans, 1950-
färgill.
Grammatik i svenska som andra språk. Övningsbok med
(Special feature, 1652-2915 ; 2004:5)
facit / Hans Blomqvist, Björn Petersson. - 2. rev. uppl. -
ISBN 91-85053-61-9
Göteborg : Harras byrå, 2000. - 169 s.
ISBN 91-630-1944-2 (hela verket)
Werner Runebjörk, Isabel, 1963Ditt personliga varumärke : om retorik, värderingar och
Frid, Fridha, 1974-
förtroende / Isabel Werner Runebjörk. - 2. uppl. - Malmö : Liber,
Emmi och alfabetsbreven. [B], [Läsebok] / Fridha Frid,
2006. - 154 s. ; 22 cm.
Rickard Ax. - 1. uppl. - Malmö : Didacta ; Löddeköpinge
ISBN 91-47-07770-0 (inb.)
: Texel, 2006. - 39, [3] s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-88548-09-0
F:dofa - Barnspråk
Frid, Fridha, 1974Mening med orden
Emmi och kusin Terpentin. [C], [Läsebok] / Fridha Frid,
Mening med orden / Kristina Bohman-Ramsin. - Katrineholm :
Rickard Ax. - 1. uppl. - Malmö : Didacta ; Löddeköpinge
Barn- och ungdomsförvaltningen, Katrineholms kommun 1999. -
: Texel, 2006. - 33, [3] s. : ill. ; 25 cm.
63 s. : ill.
ISBN 91-88548-10-4
Mening med orden
Frid, Fridha, 1974-
Mening med orden / [Kristina Bohman-Ramsin. - [Ny omarb.
Emmi och sköldpaddan. [A], [Läsebok] / Fridha Frid,
utg.] / [illustrationer: Kersti Löwenmark. - Solna : Ekelund, 2001.
Rickard Ax. - 1. uppl. - Malmö : Didacta ; Löddeköpinge
- 87 s. : ill. ; 24 cm.
: Texel, 2006. - 43, [1] s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-646-1472-7
ISBN 91-88548-08-2
35
Nationalbibliografin 2006: April
Hinchliffe, Ian
Svensk-serbiskt lexikon
Translating names : guidelines for translators from SFÖ, the
Svensk-serbiskt lexikon : [28500 ord] = Svedsko-srpski
Swedish association of professional translators (English network)
recnik / [grundöversättning: Adolf Dahl ; komplettering
/ [Ian Hinchliffe. - 2. ed. - [Båstad : Swedish Association of
av översättningen: Slobodanka Vukotic ; granskning:
Professional Translators], cop. 2005. - 31 s.
Bertil Molde och Bo Svensén ; granskning i Serbien:
Ljubisa Rajic och medarbetare. - Stockholm :
Hultgren, Lena, 1955-
Myndigheten för skolutveckling, 2005. - xvi, 837 s., 65,
Deckarklubben / Lena Hultgren. - 1. uppl. - Stockholm :
[1] pl.-s. i färg ; 25 cm.
Almqvist & Wiksell, 2006. - 48 s. : ill. ; 21 cm.
(LexIn, 99-0485626-5)
ISBN 91-21-21889-7
ISBN 91-85128-57-0 (inb.)
Lundborg, PeGe, 1942-
Fc.03 - Svenska: namnforskning
Swedish food : glossary : English-Swedish, Swedish-English :
more than 1500 words ... = PeGe:s engelsk-svenska, svensk-
Hinchliffe, Ian
engelska matlexikon / [PeGe Lundborg ; illustrations: Ingemar
Translating names : guidelines for translators from SFÖ,
Elmehed. - 4. pr. - Linköping : PeGe Lundborg, 2001. - 98 s. : Ill.
the Swedish association of professional translators
(English network) / [Ian Hinchliffe. - 2. ed. - [Båstad :
Norström, Lars, 1949Skriv och berätta! / Lars Norström ; [fotografier: Christel
Swedish Association of Professional Translators], cop.
2005. - 31 s.
Niklasson ; teckningar: Ramon Cavaller. - Solna : Ekelund, 2001.
- 87 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
Fct - Svenska för utlänningar
ISBN 91-646-1488-3
Blomqvist, Hans, 1950Språk
Språk : det goda livet i Sörmland. - Nyköping : Länsstyrelsen
Södermanlands län, [2003. - 33 s. : ill.
Svenska akademiens ordlista över svenska språket
Svenska akademiens ordlista över svenska språket. - 13. uppl. Stockholm : Svenska akademien : Norstedts akademiska förlag
[distributör], 2006. - xli, [1], 1130 s. ; 20 cm.
ISBN 91-7227-419-0 (inb.)
ISBN 978-91-7227-419-8 (inb.)
Grammatik i svenska som andra språk. Övningsbok med
facit / Hans Blomqvist, Björn Petersson. - 2. rev. uppl. Göteborg : Harras byrå, 2000. - 169 s.
ISBN 91-630-1944-2 (hela verket)
Bok-och-webb svenska som andraspråk
Bok-och-webb svenska som andraspråk : för
grundläggande vuxenutbildning / [redaktörer: Fredrik
Harstad och Christina Månberg. - 1. uppl. - Västra
Frölunda : Bok & webb i Göteborg, 2006. - 294 s. : ill.
(huvudsakligen i färg) ; 24 cm.
ISBN 91-89663-21-7
Svensk-bosniskt lexikon
Svensk-bosniskt lexikon : [28500 ord] = Svedsko-bosanski
rjecnik / [översättning: Izet Muratspahic, Fethija Karaga ;
granskning: Bertil Molde och Bo Svensén. - 2. uppl. - Stockholm
: Myndigheten för skolutveckling, 2005. - xviii, 1027 s., 65, [1],
pl.-s. i färg ; 25 cm.
(LexIn, 99-0485626-5)
ISBN 91-85128-53-8 (inb.)
36
Bok-och-webb svenska som andraspråk A och B
Bok-och-webb svenska som andraspråk A och B /
[redaktörer: Christina Månberg, Fredrik Harstad och
Sofia Lindelöf. - 1. uppl. - Västra Frölunda : Bok &
webb i Göteborg, 2006. - 320 s. : ill. (huvudsakligen i
färg) ; 24 cm.
ISBN 91-89663-22-5
Nationalbibliografin 2006: April
Fe - Engelska
Sollenberg, Lisa, 1964Small steps with Freddy. 1-2, Storbok / illustrationer:
Bok-och-webb engelska A vux
Lisa Sollenberg ; Margareta Oscarsson, John Engvall. -
Bok-och-webb engelska A vux. - 1. uppl. - Västra Frölunda : Bok
1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 15, [1] s.
& webb i Göteborg, 2006. - 168 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
: huvudsakligen färgill. ; 39 cm.
21 cm.
ISBN 91-27-66405-8
ISBN 91-89663-23-3
ISBN 978-91-27-66405-0
Coombs, Andy
Sollenberg, Lisa, 1964-
Tough stuff. B / Andy Coombs, Irene Skrytek, Kenneth Stahre. -
Small steps with Freddy. 2, [Elevbok] / illustrationer:
1. uppl. - Stockholm : Liber, 2006. - 95, [1] s. : ill.
Lisa Sollenberg ; Margareta Oscarsson, John Engvall. -
(huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 31, [1] s.
ISBN 91-21-21938-9
: huvudsakligen färgill. ; 25 cm.
ISBN 91-27-66404-X
Fox, Roy
ISBN 978-91-27-66404-3
COM : [communication]. English / Roy Fox, David Norman ;
[illustrationer: Annie Boberg. - Rev. uppl. - Uppsala :
Ff - Tyska
Medborgarskolan, 2006. - 207 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25
cm + 1 CD + 1 ljudkassett.
Levihn, Ulf, 1947-
ISBN 91-7096-295-2
COM : [communication]. Deutsch / Ulf Levihn,
Johannes Jänen ; [illustrationer: Annie Boberg ; foton:
Hinchliffe, Ian
Ulf Levihn. - Rev. uppl. - Uppsala : Medborgarskolan,
Translating names : guidelines for translators from SFÖ, the
2006. - 232 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm + 1 CD
Swedish association of professional translators (English network)
+ 1 ljudkassett.
/ [Ian Hinchliffe. - 2. ed. - [Båstad : Swedish Association of
ISBN 91-7096-294-4
Professional Translators], cop. 2005. - 31 s.
Rosén, Christina, 1960Lundborg, PeGe, 1942-
"Warum klingt das nicht deutsch?" : Probleme der
Swedish food : glossary : English-Swedish, Swedish-English :
Informationsstrukturierung in deutschen Texten
more than 1500 words ... = PeGe:s engelsk-svenska, svensk-
schwedischer Schüler und Studenten / Christina Rosén. -
engelska matlexikon / [PeGe Lundborg ; illustrations: Ingemar
Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 2006. -
Elmehed. - 4. pr. - Linköping : PeGe Lundborg, 2001. - 98 s. : Ill.
[8], 159, [4] s. ; 24 cm.
(Lunder germanistische Forschungen, 0348-2146 ; 67)
Oscarsson, Margareta, 1954Small steps with Freddy. 1-2, Lärarhandledning / Margareta
Diss. Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-22-02145-0
Oscarsson, John Engvall ; illustrationer: Lisa Sollenberg. - 1.
uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 179 s. : ill. ; 30 cm
+ 1 CD.
ISBN 91-27-66406-6 (spiralh.)
ISBN 978-91-27-66406-7 (spiralh.)
37
Nationalbibliografin 2006: April
Fj - Franska
Fmf - Serbokroatiska
Dalard, Michel, 1955-
Svensk-bosniskt lexikon
Jouez aux détectives ; Le monde des animaux / Michel Dalard,
Svensk-bosniskt lexikon : [28500 ord] = Svedsko-
Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl. - 1. uppl. - Stockholm :
bosanski rjecnik / [översättning: Izet Muratspahic,
Liber, 2005. - 29, 35 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
Fethija Karaga ; granskning: Bertil Molde och Bo
(Tema chouette)
Svensén. - 2. uppl. - Stockholm : Myndigheten för
ISBN 91-21-21939-7
skolutveckling, 2005. - xviii, 1027 s., 65, [1], pl.-s. i färg
; 25 cm.
Persson, Ulla Britta, 1947-
(LexIn, 99-0485626-5)
Salut! 3, Lärarhandledning / Ulla Britta Persson, Eky
ISBN 91-85128-53-8 (inb.)
Swedenborg ; teckningar: Eva Lindén. - Solna : Ekelund, 1999. 51 s., [42] bl. : ill.
Svensk-serbiskt lexikon
ISBN 91-646-1186-8 (i ringpårm)
Svensk-serbiskt lexikon : [28500 ord] = Svedsko-srpski
recnik / [grundöversättning: Adolf Dahl ; komplettering
Fjb - Medelfranska
av översättningen: Slobodanka Vukotic ; granskning:
Bertil Molde och Bo Svensén ; granskning i Serbien:
La vie de sainte Geneviève
Ljubisa Rajic och medarbetare. - Stockholm :
La vie de sainte Geneviève : cinq versions en prose des XIVe et
Myndigheten för skolutveckling, 2005. - xvi, 837 s., 65,
XVe siècles / Anders Bengtsson. - Stockholm : Acta Universitatis
[1] pl.-s. i färg ; 25 cm.
Stockholmiensis : Almqvist & Wiksell International [distributör],
(LexIn, 99-0485626-5)
2006. - [4], lxxi, [1], 219, [3] s. ; 25 cm.
ISBN 91-85128-57-0 (inb.)
(Romanica Stockholmiensia, 0557-2657 ; 21)
ISBN 91-85445-29-0
Fsg - Arabiska
Fk - Spanska
El-Bajari, Abdel-kader
Introduktion till arabisk grammatik / [Abdel-kader El-
COM
Bajari. - [Stockholm : Författares bokmaskin], 2005. -
COM : [communication]. Spanska / Kerstin Sjölin, María Jesús
166 s. ; 24 cm.
García Posadas. - 4. tr. - Uppsala : Medborgarskolan, 2005. - 280
ISBN 91-7910-721-4
s. : ill. (huvudsakligen i färg.
ISBN 91-7096-291-X
El-Bajari, Abdel-kader
Introduktion till diktamen på arabiska / [Abdel-kader El-
Fma - Ryska
Bajari. - [Stockholm : Författares bokmaskin], 2005. 75, [1] s. ; 24 cm.
Fält, Erik, 1937-
ISBN 91-7910-720-6
Da! Intensivryska : grundkurs i ryska med inriktning på
läsförståelse / Erik Fält. - 2. uppl. - Uppsala : Scripta
El-Bajari, Abdel-kader
textproduktion, 2001. - 159, [1] s. : ill. ; 25 cm.
Jag lär mig arabiska (5-7 år) / Abdel-kader El-Bajari. -
ISBN 91-89154-24-X (korr.)
[Stockholm : Författares bokmaskin], 2005. - 87 s. : ill. ;
30 cm.
ISBN 91-7910-722-2
38
Nationalbibliografin 2006: April
Ftca - Somali
Hassan, Mohammed Sh., 1957Higgaad iyo far barasho = ABC book for children / Mohammed
Sh. Hassan ; [illustrations by: Abdi Ibrahim. - Järfälla : Scansom,
[2000. - 116 s. : ill. ; 28 cm.
ISBN 91-973671-3-3
Hassan, Mohammed Sh., 1957Qaamuuska magacyada soomaaliyeed = A dictionary of somali
names / Mohammed Sh. Hassan. - Järfälla : Scansom, [2001. [6], 171 s. ; 21 cm.
ISBN 91-973671-9-2
39
Nationalbibliografin 2006: April
G - Litteraturvetenskap
Kafka, Franz, 1883-1924
Jag har inga litterära intressen utan består helt av
G - Litteraturhistoria
litteratur : brev februari 1913-februari 1914 : samlade
skrifter / Franz Kafka ; översättning och kommentarer:
Ekman, Kerstin, 1933-
Hans Blomqvist, Erik Ågren. - Lund : Bakhåll, 2005. -
En försvinnande värld / Kerstin Ekman ; förord: Inge-Bert
288 s. : ill. ; 22 cm.
Täljedal. - Umeå : Umeå universitet : Kungl. Skytteanska
ISBN 91-7742-241-4 (inb.)
samfundet, 2000. - 23, [1] s.
ISBN 91-86438-20-4
Markowski, Michal Pawel, 1962Svart ström : Gombrowicz, världen, litteraturen / Michal
Eskapix
Pawel Markowski ; översättning: Tomas Håkanson. -
Eskapix. - Kalmar : Eskapix förlag, 2005. - 28 cm. - 2005: vol. 1.
Stockholm : Modernista, 2006. - 318, [2] s. ; 20 cm.
ISSN 1653-1450
ISBN 91-85453-13-7
Hylinger, Claes, 1943-
Olsson, Anders, 1949-, fil. dr
Desockultation / Claes Hylinger. - Stockholm : Rönnells
Skillnadens konst : sex kapitel om moderna fragment /
antikvariat, [2001. - 29, [3] s. : ill.
Anders Olsson. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 446 s. ;
ISBN 91-971981-1-0
23 cm.
ISBN 91-971981-2-9 (bibliofiluppl.)
ISBN 91-0-010755-7
Jansson, Bo G., 1949-
Samuelsson, Tony, 1961
Episkt dubbelspel : om faktionsberättelser i film, litteratur och tv
Arbetarklassens bästa partytricks : liv, läsning, litteratur /
/ Bo G Jansson ; med appendix: Paratexts and the limits of
Tony Samuelsson. - Stockholm : Wahlström &
narratology. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2006. - 245 s. ; 22
Widstrand, 2006. - 378, [1] s. ; 21 cm.
cm.
ISBN 91-46-21217-5
ISBN 91-7382-808-6
ISBN 978-91-7382-808-4
Söderblom, Staffan, 1947Och jag var länge död : läsningar av det ambivalenta:
Jansson Ulf, 1946-
Olav H. Hauge / Staffan Söderblom. - Göteborg : Litterär
Litteraturen lever : antiken - 1914 / [Ulf Jansson. - 1. uppl. -
gestaltning, Göteborgs universitet : Ideella föreningen
Stockholm : Liber, 2006. - ix, [1], 374 s. : ill. (huvudsakligen i
Autor, 2006. - 231, [8] s. : ill. ; 20 cm.
färg) ; 25 cm.
(Litterär gestaltnings skriftserie, 1653-1671 ; 3)
ISBN 91-47-07805-7 (inb.)
ISBN 91-975568-2-3
Jones, Terry, 1942-
G.096z - Litteraturhistoria: skönlitteratur
med särskilda motiv
Terry Jones krig mot kriget mot terrorismen / Terry Jones ;
översättning: Margareta Norlin. - Stockholm : Karneval, 2006. 177 s. ; 19 cm.
Johanson, Kjell E., 1933-
ISBN 91-976031-1-2 (korr.)
Mäns våld mot kvinnor : skildringar i skönlitteraturen /
Kjell E Johansson. - [Ny, rev. utg. - Stockholm : Sober,
2006. - 86 s. ; 17 cm.
ISBN 91-7296-434-0
40
Nationalbibliografin 2006: April
G:d - Litteraturteori och litteraturestetik
Runeberg, Johan Ludvig, 1804-1877
Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg ; under
Alexander, John
redaktion av Lars Huldén och Barbro Ståhle Sjönell. D.
Screen writing : film, television, computer / John Alexander. -
20, Kommentar till Varia. Supplementband / redigerad
Ingarö : InterMedia Publications, cop. 2001. - 151 s.
av Pia Forssell och Carola Herberts. - Stockholm :
Svenska vitterhetssamfundet, 2005. - 213, [2] s. ; 24 cm.
G:df - Litteraturestetik
(Svenska författare utgivna av Svenska
vitterhetssamfundet, 0346-7864 ; 16)
Alexander, John
ISBN 91-7230-129-5
Screen writing : film, television, computer / John Alexander. Ingarö : InterMedia Publications, cop. 2001. - 151 s.
Gcdz - Särskilda finlandssvenska författare
Jansson, Bo G., 1949-
Häll, Jan, 1955-
Episkt dubbelspel : om faktionsberättelser i film, litteratur och tv
Vägen till landet som icke är : en essä om Edith
/ Bo G Jansson ; med appendix: Paratexts and the limits of
Södergran och Rudolf Steiner / Jan Häll. - Stockholm :
narratology. - Uppsala : Hallgren & Fallgren, 2006. - 245 s. ; 22
Atlantis ; Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i
cm.
Finland, 2006. - 298, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-7382-808-6
(Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i
ISBN 978-91-7382-808-4
Finland, 0039-6842 ; 686)
ISBN 91-7353-111-1 (inb.) (Atlantis)
Olsson, Anders, 1949-, fil. dr
Skillnadens konst : sex kapitel om moderna fragment / Anders
Olsson. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 446 s. ; 23 cm.
ISBN 978-91-7353-111-1 (inb.) (Atlantis)
ISBN 951-583-130-X (inb.) (Svenska litteratursällskapet
i Finland)
ISBN 91-0-010755-7
Runeberg, Johan Ludvig, 1804-1877
Gcd - Litteraturhistoria: finlandssvensk
Runeberg, Johan Ludvig, 1804-1877
Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg ; under redaktion
av Lars Huldén och Barbro Ståhle Sjönell. D. 17. 2, Kommentar
till Uppsatser och avhandlingar på svenska. Journalistik / av Pia
Forssell. - Stockholm : Svenska vitterhetssamfundet, 2005. - 485,
[3] s. ; 24 cm.
Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg ; under
redaktion av Lars Huldén och Barbro Ståhle Sjönell. D.
17. 2, Kommentar till Uppsatser och avhandlingar på
svenska. Journalistik / av Pia Forssell. - Stockholm :
Svenska vitterhetssamfundet, 2005. - 485, [3] s. ; 24 cm.
(Svenska författare utgivna av Svenska
vitterhetssamfundet, 0346-7864 ; 16)
ISBN 91-7230-127-9
(Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet, 0346
-7864 ; 16)
Runeberg, Johan Ludvig, 1804-1877
ISBN 91-7230-127-9
Samlade skrifter / av Johan Ludvig Runeberg ; under
redaktion av Lars Huldén och Barbro Ståhle Sjönell. D.
20, Kommentar till Varia. Supplementband / redigerad
av Pia Forssell och Carola Herberts. - Stockholm :
Svenska vitterhetssamfundet, 2005. - 213, [2] s. ; 24 cm.
(Svenska författare utgivna av Svenska
vitterhetssamfundet, 0346-7864 ; 16)
ISBN 91-7230-129-5
41
Nationalbibliografin 2006: April
Gcz - Särskilda svenska författare
Whilde, Stefan, 1966En skandalskrivare i nattrock och kalsonger : August
Cullberg, Johan, 1934-
Strindbergs levandshistoria för 2000-talet / Stefan
Gustaf Fröding och kärleken : en psykologisk och psykiatrisk
Whilde. - 1. utg. - Umeå : h:ström - Text & kultur, 2006.
studie / Johan Cullberg. - [Ny utg. - Stockholm : Natur och
- 374, [2] s. ; 21 cm.
kultur, 2006. - 258, [1] s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-89447-69-7
ISBN 91-27-11280-2
ISBN 978-91-27-11280-3
Gep - Litteraturhistoria: afrikansk:
engelskspråkig
Sköld, Gullan, 1941Med känsla för klass : Thea Oljelund och Marianne Höök i
Sandström, Henning E., 1952-
femtiotalets folkhem och finrum / Gullan Sköld. - Stockholm :
Ödet att härska : bilden av boerideologien i André Brinks
Leopard, 2006. - 250, [1] s. ; 22 cm.
författarskap / Henning E. Sandström. - [Mölndal :
ISBN 91-7343-113-3 (inb.)
Henning E. Sandström] : www.books-on-demand.com
[distributör], 2001. - 165 s.
Thunvall, Lennart
ISBN 91-631-0598-5
Albert Viksten (1) : författare, miljökämpe och älvräddare ;
Albert Viksten (2) : författare och socialist ; Albert Viksten (3) :
Geq - Litteraturhistoria: amerikansk
hungerdemonstration i Ådalen 1917 / av Lennart Thunvall ;
[illustratör: Stig Södersten. - Julutg. - [Sverige] : Albert Viksten
Baudelaire, Charles, 1821-1867
sällskapet, 2005. - 20 s. : ill.
Amerikas blixt : om Edgar Allan Poe / Charles
Baudelaire ; översättning, förord och kommentarer: Lars
Tranströmer, Tomas, 1931-
Nyberg. - Lund : Ellerström, 2006. - 239, [1] s. : ill. ; 18
Minnena ser mig / Tomas Tranströmer. - [Ny utg. - Stockholm :
cm.
Bonnier, 2006. - 56, [1] s. : ill. ; 22 cm.
(Ellerströms originalpocket, 99-3040894-0)
ISBN 91-0-011153-8 (inb.)
ISBN 91-7247-113-1
Det var engång en värld
Otterberg, Henrik, 1968-
Det var engång en värld / [redaktörer: Margareta Petersson,
Hound, Bay Horse, and Turtle Dove: obscurity &
Christer Knutsson. - Växjö : Pär Lagerkvist-samfundets förlag,
authority in Thoreau's Walden / Henrik Otterberg. -
2005. - 137 s. : ill. ; 21 cm.
Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen,
(Pär Lagerkvist-samfundets skriftserie, 1102-6545 ; 13)
Göteborgs universitet, 2005. - 104 s.: ill. ; 23 cm.
ISBN 91-975589-1-5
(Meddelandeserien, 0283-8079 ; 31)
ISBN 91-86270-68-0
Wahlström, Kjell Th:sson 1920Mitt liv som jag minns det : subjektiv personakt till mitt försvar
Rogak, Lisa
inför verksamhetens slut / Kjell Th:sson Wahlström. -
Mannen bakom Da Vinci-koden : den inofficiella
[Karlshamn : Kjell Th:sson Wahlström] : www.books-on-
biografin över Dan Brown / Lisa Rogak ; översättning av
demand.com [distributör], 2001. - 124 s.
Karl G. och Lillian Fredriksson. - Stockholm : Bazar,
ISBN 91-631-0878-X
2006. - 224 s., [8] pl.-s. (vissa i färg) ; 22 cm.
ISBN 91-7028-084-3 (inb.)
42
Nationalbibliografin 2006: April
Ger - Litteraturhistoria: australisk
Fawkner, Harald William, 1946Grasses that have no fields : from Gerald Murnane's Inland to a
phenomenology of isogonic constitution / H. W. Fawkner. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis : Stockholm
University Library [distributör], 2006. - 108 s. ; 25 cm.
(Stockholm studies in English, 0346-6272 ; 101)
ISBN 91-85445-22-3
Gkq - Litteraturhistoria: spansk-amerikansk
Rojas, Víctor, 1953Ett skrik på jorden / Víctor Rojas ; [översättning: Anna
Andersson, Maria Kallin. - Jönköping : Simon Editor, 2000. - 129
s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 91-973283-8-3
43
Nationalbibliografin 2006: April
H - Skönlitteratur
Balducci, Rita
Skattkammaren : en samling speciella ögonblick ur dina
H - Skönlitteratur
favoritprinsessors berättelser / [av Rita Balducci. Brabrand : K. E. Mathiasen, [200. - [24] s. : färgill.
Aaraas, Olav
ISBN 87-637-0115-4 (inb.)
Granner ved grensen : da Sverige og Norge hørte sammen / tekst:
Olav Aaraas ; illustrasjoner: AnnaKarin Svensson ; svensk
Beckett, Samuel, 1906-1989
oversettelse: Gun-Britt Sundström. - Uddevalla : Bohusläns
Tre dramer / Samuel Beckett ; översättning: Magnus
museums förlag, 2005. - 118, [10] s. : färgill. ; 29 cm.
Hedlund. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 344, [1] s. ; 18
(Skrifter / utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns
cm.
hembygdsförbund, 0280-4174 ; 76)
([Delfinserien], 0346-6574)
ISBN 91-7686-200-3 (inb.)
ISBN 91-0-011022-1
Aladar and the lemurs. Svenska
Berner, Rotraut Susanne
Disney's Aladar och lemurerna / [översättning: Catherina
Kalle spelar fotboll / Rotraut Susanne Berner ;
Stendov. - Malmö : Richter, 2000. - 16 s. : färgill. ; 17 cm.
översättning: Monika Staub. - Stockholm : Alfabeta,
(Mini, 99-2970178-8)
2006. - [40] s. : färgill. ; 26 cm.
ISBN 91-7711-532-5
ISBN 91-501-0635-X (inb.)
ISBN 978-91-501-0535-0 (inb.)
Allende, Isabel, 1942Zorro : så föddes legenden / Isabel Allende ; översättning av
Bertagna, Julie
Lena Anér Melin. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. -
Exodus / Julie Bertagna ; översättning: Leif Jacobsen. -
411, [4] s. ; 18 cm.
Malmö : Damm, 2006. - 350 s. ; 18 cm.
(Månpocket, 99-0184541-6)
ISBN 91-7130-427-4
ISBN 91-7001-355-1
Blake, Quentin
Ambjørnsen, Ingvar, 1956-
Fru Sunesson är ute och cyklar / Quentin Blake ; svensk
Samson & Roberto. Kraxiga kamrater / Ingvar Ambjørnsen ;
text: Måns Gahrton. - Sundbyberg : Semic, 2005. - [32]
illustrationer av Henrik Lange ; översatt av Caroline Zielfelt. - 2.
s. : färgill. ; 27 cm.
uppl. - Stockholm : Tiden, 2006. - 89, [2] s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-552-3382-1 (inb.)
ISBN 91-85243-57-4 (inb.)
ISBN 978-91-85243-57-0 (inb.)
Brady, Laurel Stowe
Trendspaning / Laurel Stowe Brady ; översättning:
Andkjær Olsen, Ursula, 1970-
Kersti Wittbom. - Stockholm : B. Wahlström, 2006. -
Lulus sånger och tal / Ursula Andkjær Olsen ; översättning:
132, [5] s. ; 20 cm.
Marie Pettersson ; efterord: Catharina Gripenberg. - Malmö :
(B. Wahlströms ungdomsfavoriter, 99-1943090-0)
Rámus, 2006. - 74, [1] s. ; 22 cm.
(Mary-Kate och Ashley sweet 16)
ISBN 91-975061-3-3
ISBN 91-32-14890-9 (inb.)
ISBN 978-91-32-14890-3 (inb.)
Ashley has a babysitter. Svenska
Sofias barnvakt / [översättning: Kristina Rydälv-Kåreby. Malmö : Richter, 2000. - 18 s. : färgill. ; 17 cm.
(Play family book, 99-2688530-6)
ISBN 91-7709-480-8
44
Nationalbibliografin 2006: April
Brashares, Ann
Daw, Anne
Systrar i jeans : tredje sommaren / Ann Brashares ; översättning
Trubbel i sikte [Kombinerat material] : [lyssna & läs] /
av Ylva Stålmarck. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. -
av Anne Daw ; illustrerad av Robert Sanford &
399, [1] s. ; 18 cm.
Christopher Fowler ; [översättare: Anoo Bhagavan,
(Månpocket, 99-0184541-6)
Anneli Berg Bhagavan. - 1. udg. - Brabrand : K. E.
ISBN 91-7001-357-8
Media, 2004. - 1 textbok (32 s. : färgill. ; 22 cm.
ISBN 87-893-0837-9 (inb.)
Britten Austin, Paul, 1922Mixie, Trixie & the soldier or Merry old England (the decline and
Dinosaur. Sveska
fall of) / by P & M ; with Ver's zoopy pics, drawn from the life. -
Disney's dinosaurier / [översättning: Thomas Löwhagen.
Stockholm : Proprius, 2001. - 195 s. : färgill. ; 21 cm.
- Malmö : Richter, 2000. - [24] s. : färgill. ; 21 cm.
ISBN 91-7118-892-4
(Favoriter, 99-2971785-4)
ISBN 91-7711-533-3
Cabot, Meg
Prinsessa i högform / Meg Cabot ; översättning av Ann Margret
Dinosur colouring story book. Svenska
Forsström. - Stockholm : Tiden, 2006. - 264, [3] s. ; 21 cm.
Disney's dinosaurier : färglägg och läs berättelsen! : med
(En prinsessas dagbok ; 6)
teckningar från filmen / [översättning: Reine
ISBN 91-85243-41-9 (inb.)
Mårtensson. - Malmö : Richter, 2000. - [24] s. : färgill. ;
ISBN 978-91-85243-41-8 (inb.)
28 cm.
(Lära lätt, 99-2976534-4)
Carr, John Dickson, 1906-1977
ISBN 91-7711-531-7
Bencolin : tre noveller / av John Dickson Carr ; i översättning av
Bertil Falk ; [i urval av Per Olaisen. - 1. uppl. - Årsta : Per
Disney fairies
Olaisen förlag, 2000. - 48 s. ; 21 cm.
Disney fairies. - Malmö : Damm, 2006.
(CDM-biblioteket, 1401-8500 ; 6)
ISBN 91-89319-03-6
Doman, Regina
I begynnelsen var jag / av Regina Doman ; med bilder av
Charms, Daniil Ivanovic, 1905-1942
Ben Hatke ; [översättning: Birgitta Gelotte. - Gränna :
Den fyrbenta kråkan / Daniil Charms ; urval, tolkning,
Sankt Eriks bokförlag ; Ängelholm : Catholica, 2006. -
illustrationer och efterord av Dmitri Plax. - Malmö Rámus, 2005.
[48] s. : färgill. ; 22 cm.
- 71, [1] s. : ill. ; 15 cm.
ISBN 91-86428-30-6 (inb.)
ISBN 91-975061-2-5
Dower, Laura
Cherrington, Janelle
Ge och ta / Laura Dower ; översättning: Christina Örne. -
God jul, Nalle! / av Janelle Cherrington ; illustrationer av Tom
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 169, [7] s. ; 18 cm.
Brannon ; [översättning: Kristina Rydälv-Kåreby. - Malmö :
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3240)
Richter, 2000. - [16] s. : färgill. ; 21 cm.
(Madison Finn ; [10)
(Favoriter, 99-2971785-4)
ISBN 91-32-14868-2 (inb.)
(Jim Henson's Nalle har ett stort blått hus, 99-3253943-0)
ISBN 978-91-32-14868-2 (inb.)
ISBN 91-7711-542-2
45
Nationalbibliografin 2006: April
Dower, Laura
Flykten under jorden jämte flera gruvsamma och
Sommarkärlek / Laura Dower ; översättning: Christina Örne. -
nöjsamma tragedier och komedier
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 166, [10] s. ; 18 cm.
Flykten under jorden jämte flera gruvsamma och
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3239)
nöjsamma tragedier och komedier / Vladimir Oravsky,
(Madison Finn ; [9)
Kurt Peter Larsen, Daniel Malmén ; [översättning från
ISBN 91-32-14867-4 (inb.)
danskan av Fioler, fikon och förebud och Spartacus
ISBN 978-91-32-14867-5 (inb.)
uppäten: Johanna Thunstedt. - 1. utg. - Umeå : h:ström text & kultur, 2006. - 283, [5] s. ; 21 cm.
Dunne, Patrick
ISBN 91-89447-66-2
En visa för de döda / Patrick Dunne ; översättning: Hans
Lindberg. - Stockholm : Minotaur, 2006. - 388, [1] s. ; 22 cm.
Forbes, Colin
ISBN 91-89380-65-7 (inb.)
Utan nåd / Colin Forbes ; översättning av Gabriel
Setterborg. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen,
Faber, Michel
2006. - 259, [1] s. ; 22 cm.
A cappella / Michel Faber ; översättning: Caj Lundgren. -
ISBN 91-43-02429-7 (inb.)
Stockholm : Bromberg , 2006. - 136, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 91-85251-54-2 (inb.)
Fossum, Karin, 1954-
ISBN 978-91-85251-54-4 (korr.) (inb.)
Mordet på Harriet Krohn : kriminalroman / Karin
Fossum ; översättning av Helena och Ulf Örnkloo. - [Ny
Fabre, Jan, 1958-
utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 229, [4] s. ; 18
Fyra stycken / Jan Fabre ; översättning från nederländska av Per
cm.
Holmer. - Stockholm : Ruin i samarbete med Visslingar & rop,
(Månpocket, 99-0184541-6)
2006. - 135, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 91-7001-358-6
ISBN 91-85191-15-9
ISBN 978-91-85191-15-4
Gaarder, Jostein, 1952Sofies värld / Jostein Gaarder ; översättning av Mona
Faulkner, Keith
Eriksson. - 4. uppl. - Stockholm : Pan, 2006. - 532 s. ; 18
Tiden är ute! : [lär dig klockan med djuren på bondgården!] / text
cm.
av Keith Faulkner & illustrationer av Rory Tyger ; översättning
(Pan pocket, 99-3250534-X)
av Marie Helleday Ekwurtzel. - Helsingborg : Rebus, cop. 2003. -
ISBN 91-7263-743-9
[7] uppslag : färgill. ; 26 cm.
ISBN 978-91-7263-743-6
ISBN 91-7339-317-7 (inb.)
Gemmell, David, 1948Fiedler, Lisa
Legender från Drenai. Skuggornas vandrare / David
Hamlet + Ofelia : Ofelias berättelse / Lisa Fiedler ; översättning:
Gemmell ; översättning: Björn B. Jakobsson. -
Anna Strandberg. - Malmö : Damm, 2006. - 192 s. ; 22 cm.
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 376, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 91-7130-054-6 (inb.)
(Wahlströms fantasy, 99-2256100-X)
ISBN 91-32-33215-7 (inb.)
Fitzpatrick, Kylie
Den nionde stenen / Kylie Fitzpatrick ; översättning: Ing-Britt
Björklund. - Stockholm : Forum, 2006. - 377, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 91-37-12818-3 (inb.)
46
Nationalbibliografin 2006: April
Gide, André, 1869-1951
Handke, Peter, 1942-
Falskmyntarna / André Gide ; översättning av Gunnar Ekelöf. -
Don Juan : (hans egen berättelse) / Peter Handke ;
[Ny utg. - Stockholm : Grate, 2006. - 374, [2] s. ; 21 cm.
översättning av Marja Müllner. - Stockholm : Bonnier,
(Moderna klassiker)
2006. - 134 [1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-975328-4-3 (inb.)
ISBN 91-0-010867-7 (inb.)
Glastra van Loon, Karel
Harris, Robert, 1957-
De osynliga / Karel Glastra van Loon ; översättning av Joakim
Pompeji / Robert Harris ; översättning av Leif Janzon. -
Sundström. - Stockholm : Norstedt, 2006. - 286, [1] s. ; 22 cm.
[Ny utg. - Stockholm : Månpocket, [2006. - 277, [4] s. ;
ISBN 91-1-301504-4 (inb.)
18 cm.
ISBN 978-91-1-301504-0 (inb.)
(Månpocket, 99-0184541-6)
ISBN 91-7001-360-8
Golebiowski, Ryszard
Days of your life / Ryszard Golebiowski ; [illustrations by Mall
Hearn, Lian
Mets. - [Stockholm : Ryszard Golebiowski], 2001. - 66 s. : ill.
Över näktergalens golv / Lian Hearn ; översättning av
ISBN 91-631-0757-0
Carla Wiberg. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier Carlsen,
2005. - 313, [4] s. : ill. ; 18 cm.
Gombrowicz, Witold, 1904-1969
(Sagan om klanen Otori ; 1)
Bakakaj / Witold Gombrowicz ; översättning av David Szybek. Stockholm : Modernista, 2006. - 254, [2] s. ; 20 cm.
Henriksen, Levi
ISBN 91-85453-11-0
Snö ska falla över snö som fallit / Levi Henriksen ;
översättning: Lotta Eklund. - 1. pocketuppl. - Ystad :
Gombrowicz, Witold, 1904-1969
Kabusa böcker, 2006. - 251, [1] s. ; 18 cm.
De besatta / Witold Gombrowicz ; översättning [& efterord] av
ISBN 91-89680-82-0
Stefan Ingvarsson. - Stockholm : Modernista, 2006. - 366, [2] s. ;
20 cm.
Hesse, Hermann, 1877-1962
ISBN 91-85453-12-9
Demian : berättelsen om Emil Sinclairs ungdom /
Hermann Hesse. - [Ny utg.] / översättning: Erik Ågren /
Grangé, Jean-Christophe
efterord: Peter Glas. - Lund : Bakhåll, 2006. - 174, [2] s.
Den svarta linjen / Jean-Christophe Grangé ; översättning av
; 22 cm.
Cecilia Huldt. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 493, [1]
ISBN 91-7742-248-1 (inb.)
s. ; 18 cm.
ISBN 978-91-7742-248-8 (inb.)
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
ISBN 91-0-011024-8
Hopkins, Cathy, 1953Inne eller utfryst? / Cathy Hopkins ; översättning: Lena
Guène, Faïza, 1985-
Schultz. - Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 153, [7] s. ;
Kiffe kiffe imorgon / Faïza Guène ; översättning: Lotta Riad. -
21 cm.
Stockholm : Norstedt, 2006. - 169 s. ; 20 cm.
(B. Wahlströms ungdomsromaner, 99-1791018-2)
ISBN 91-1-301518-4 (inb.)
(Sanning eller konsekvens)
ISBN 978-91-1-301518-7 (inb.)
ISBN 91-32-14901-8 (inb.)
ISBN 978-91-32-14901-6 (inb.)
47
Nationalbibliografin 2006: April
Hrabal, Bohumil, 1914-1997
Kuijer, Guus
Den ljuva sorgen / Bohumil Hrabal ; översättning: Mats Larsson.
Lyckan kommer som ett blixtnedslag / Guus Kuijer ;
- Eslöv Östlings bokförlag Symposion, 2006. - 240 s. ; 23 cm.
översättning: Boerje Bohlin ; [illustrationer: Alice
ISBN 91-7139-752-3 (inb.)
Hoogstad. - Bromma : Opal, 2006. - 109 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-7299-194-1 (inb.)
Jarry, Alfred
Övermannen : en modern roman / Alfred Jarry ; översättning och
Lee, Tanith
efterord av Magnus Hedlund. - [Ny utg. - Göteborg : Sphinx
Piratika : [en djärv berättelse om en ensam flickas
bokförlag, 2006. - 118 s. ; 19 cm.
äventyr på de sju haven] / Tanith Lee ; översättning:
ISBN 91-631-8293-9
Carina Jansson. - Malmö : Damm, 2006. - 367 s. ; 22 cm.
ISBN 91-7715-903-9 (inb.)
Jensen, Liz
Louis Drax nionde liv / Liz Jensen ; översättning av Marianne
Den lilla sjöjungfrun
Mattsson. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 225, [6] s.
Den lilla sjöjungfrun / översättning: Ylva Kempe. -
; 18 cm.
Malmö : Richter, cop. 2005. - [48] s. : färgill. ; 26 cm.
(Månpocket, 99-0184541-6)
(Disney Princess bokklubb)
ISBN 91-7001-361-6
ISBN 91-7130-246-8 (inb.)
Johnson, Jay
Den lilla sjöjungfrun och Pricken
Regnbågsfesten : en bok om färger! / [illustrationer: Jay Johnson
Den lilla sjöjungfrun och Pricken / översättning: Annika
; översättare: Søren Lampe. - 1. utg. - Brabrand : K. E. Media,
Johnsson. - Malmö : Damm, 2005. - [48] s. : färgill. ; 26
2004. - [16] s. : färgill.
cm.
ISBN 87-637-0027-1 (inb.)
(Disney Princess bokklubb)
ISBN 91-7130-555-6 (inb.)
Jungersen, Christian
Undantaget : roman / Christian Jungersen ; översättning av
Lind, Henriette
Helena Sjöstrand och Gösta Svenn. - Stockholm : Bonnier, 2006.
Nynnes dagbok / Henriette Lind, Lotte Thorsen och
- 572, [1] s. ; 24 cm.
Anette Vestergaard ; översättning: Gunn Gustafsson. -
ISBN 91-0-010710-7 (inb.)
Stockholm : Bazar, 2006. - 215, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-7028-064-9 (inb.)
Jättefisken
Jättefisken / översättning: Johannes Hansson. - Malmö : Damm,
Lindell, Unni, 1957-
2006. - 24 s. : färgill. ; 26 cm.
Drömfångaren : [kriminalroman] / Unni Lindell ;
(Lilla röda traktorn)
översättning Margareta Järnebrand. - [Ny utg. -
ISBN 91-7130-498-3 (inb.)
Stockholm : Piratförlaget, 2004. - 450, [2] s. ; 18 cm.
ISBN 91-642-0109-0
Knutson, Greta, 1899-1986
Månstycken / Greta Knutson ; urval, översättning och efterord:
Lokko, Lesley
Lasse Söderberg. - Lund : Ellerström, 2006. - 30, [2] s. : ill. ; 19
Rivalerna / Lesley Lokko ; översättning av Eva Hask. -
cm.
[Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 523, [4] s. ;
(Salt för vindarna, 1103-6893 ; 10)
18 cm.
ISBN 91-7247-142-5
(Månpocket, 99-0184541-6)
ISBN 91-7001-363-2
48
Nationalbibliografin 2006: April
Long, Kate
Moderna klassiker
Värsta mammans handbok / Kate Long ; översättning av Eva
Moderna klassiker. - Stockholm : Grate, 2006.
Johansson. - [Ny utg. - Stockholm : Pan, 2006. - 299, [1] s. ; 18
cm.
Nadel, Barbara
ISBN 91-7263-739-0
Kristallburen : [ett fall för kommissarie Çetin Ikmen] /
ISBN 978-91-7263-739-9
Barbara Nadel ; översättning av Marianne Alstermark. [Ny utg. - Stockholm : Midas, 2006. - 431, [1] s. ; 18 cm.
Luk'janenko, Sergej
ISBN 91-975045-8-0 (korr.)
Nattens väktare / av Sergej Lukjanenko ; översättning från ryska
ISBN 978-91-975045-8-4 (korr.)
av Roger Karlsson. - Helsingborg : Fabulera, cop. 2006. - 336 s. ;
22 cm.
Némirovsky, Irène
ISBN 91-975951-0-1 (inb.)
Storm över Frankrike / Irène Némirovsky ; översättning
av Dagmar Olsson. - Stockholm: Bonnier, 2006. - 432,
Malkin, Nina
[5] s. ; 24 cm.
6X : ett bands bekännelser / Nina Malkin ; översättning av Titti
ISBN 91-0-010750-6 (inb.)
Persson. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - 293, [3] s. ; 21
cm.
OFlanagan, Sheila
ISBN 91-29-66368-7 (inb.)
Luftslott / Sheila OFlanagan ; översättning: Ylva
ISBN 978-91-66368-6 (inb.)
Stålmarck. - Stockholm : Pocketförlaget, 2006. - 445 s. ;
18 cm.
McCall Smith, Alexander, 1948-
ISBN 91-975888-0-6
Akimbo och krodkodilmannen / Alexander McCall Smith ;
illustrerad av Peter Bailey ; översatt av Peder Carlsson. - Malmö :
O'Neill, Geraldine
Damm, 2005. - 94, [2] s. : ill. ; 22 cm.
Tara Flynn / Geraldine O'Neill ; översättning av Britt
ISBN 91-7130-448-7 (inb.)
Arenander. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen,
2006. - 444, [1] s. ; 22 cm.
McCall Smith, Alexander, 1948-
ISBN 91-43-01181-0 (inb.)
Akimbo och elefanterna / Alexander McCall Smith ; illustrerad
av Peter Bailey ; översatt av Peder Carlsson. - Malmö : Damm,
ONeill, Geraldine
2005. - 96 s. : ill. ; 22 cm.
Allt du kunde önska, Tara / översättning av Britt
ISBN 91-7130-446-0 (inb.)
Arenander. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 425 s. ; 24
cm.
McCall Smith, Alexander, 1948-
ISBN 91-0-010978-9 (inb.)
Akimbo och lejonen / Alexander McCall Smith ; illustrerad av
ISBN 978-91-0-010978-3 (inb.)
Peter Bailey ; översatt av Peder Carlsson. - Malmö : Damm,
2005. - 94, [2] s. : ill. ; 22 cm.
Paver, Michelle
ISBN 91-7130-447-9 (inb.)
Vargbröder. Havets fångar / [Michelle Paver] ;
översättning: Birgitta Gahrton. - Sundbyberg : Semic,
Min egen Nalle Puh-bok
2006. - 360, [1] s. : ill. ; 21 cm.
Min egen Nalle Puh-bok : sagor och visor för de allra yngsta /
(Han som föddes att möta mörkret ; 2)
översättning: Ralf Askman. - Malmö : Damm, 2006. - 159, [1] s.
ISBN 91-552-3261-2 (inb.)
: färgill. ; 26 cm.
ISBN 978-91-552-3261-0 (inb.)
ISBN 91-7130-490-8 (inb.)
49
Nationalbibliografin 2006: April
Pedersen, Bente
Rhea Salazar, Yarko
Frostkyss / Bente Pedersen ; översättning: Eva-Maria Gelotte. -
Sananmun prosapoética / [Yarkorheasalazar ;
Helsingborg : Boknöje, 2006. - 305, [1] s. ; 22 cm.
ilustraciones: Frank Arbelo. - 1. ed. - Gotemburgo : Abra
(Huset Arent ; 16)
productions ; [Angered : Yarko Rhea], 2005. - 107, [2] s.
ISBN 91-7713-185-1 (inb.)
: ill.
ISBN 91-631-0930-1
Piggley och pysslingen
Piggley och pysslingen / översättning: Cecilia Lidbeck. - Malmö :
Rojas, Víctor 1953-
Damm, 2006. - [3], 32, [3] s. : färgill. ; 20 x 24 cm.
Sin curar mis heridas : poesía / Víctor Rojas. - Jönköping
(Piggley Winks äventyr)
: Simon Editor, 2000. - 47, [3] s. ; 15 cm.
ISBN 91-7130-558-0 (inb.)
ISBN 91-973283-6-7
Piglet gets a bath. Svenska
Royer, Fanchon
Nasse tar ett bad / [översättning: Anna Ling Meijer. - Malmö :
Skottet i gryningen : om Padre Pro, hjälte och martyr /
Richter, 2000. - [16] s. : färgill. ; 12 cm.
Franchon Royer och A. Dragon ; översättning: W.
(Minimixen, 99-2970129-X)
Feussner ; bearbetning: Ingrid Ydén-Sandgren. - Gränna
ISBN 91-7711-560-0
: Sankt Eriks bokklubb : Föreningen Maria Immaculata ;
Vejbystrand : Bokförlaget Catholica, 1996. - 104 s. ; 18
Pooh and the bumlebee chase. Svenska
cm.
Nalle Puh och humlejakten / [översättning: Anna Ling Meijer. Malmö : Richter, 2000. - [16] s. : färgill. ; 12 cm.
Rudolph, Annet
(Minimixen, 99-2970129-X)
God natt, lilla björn! / Annet Rudolph. - Helsingborg :
ISBN 91-7711-562-7
Rebus, [2006. - [4] uppslag : färgill. ; 13 cm.
ISBN 91-7339-322-3 (inb.)
Rani i sjöjungfrurnas rike
ISBN 91-7339-318-5 (serien)
Rani i sjöjungfrurnas rike / översättning: Kristina Lodén Nilsson.
- Malmö : Damm, cop. 2006. - [1], 56 s. : färgill. ; 24 cm.
Sahlberg, Asko
(Disney fairies)
Eklunden / Asko Sahlberg ; översättning: Camilla
ISBN 91-7130-548-3 (inb.)
Frostell. - Stockholm : Norstedt, 2006. - 405, [1] s. ; 22
cm.
Rey, Hans Augusto
ISBN 91-1-301473-0 (inb.)
Kom, nu ska djuren matas! / H.A. Rey ; [översättning: Anna
ISBN 978-91-1-301473-9 (inb.)
Ericsson. - [Ny utg. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - [32]
s. (vissa vikta) : färgill. ; 18 x 19 cm.
Sarah Lyn gets a big lift. Svenska
ISBN 91-29-66180-3 (inb.)
Sara får ett stort lyft / [översättning: Ursula Johansson. -
ISBN 978-91-29-66180-4 (inb.)
Malmö : Richter, 2000. - 18 s. : färgill. ; 17 cm.
(Play family book, 99-2688530-6)
Rey, Hans Augusto
ISBN 91-7711-509-0
Cirkus i stan / H.A. Rey ; [översättning: Anna Ericsson. - [Ny
utg. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - [32] s. (vissa vikta) :
Sevcenko, Taras Hryhorovyc, 1814-1861
färgill. ; 18 x 19 cm.
Tjänsteflickan / Taras Sjevtjenko ; översatt från ryska av
ISBN 91-29-66182-X (inb.)
Ulf Pauli och Ludmila Beskorovajnaja. - Malmö :
ISBN 978-91-29-66182-8 (inb.)
Samizdat, 2000. - 125 s.
50
Nationalbibliografin 2006: April
Smith, Zadie, 1975-
Tromme, Anne
Om skönhet / Zadie Smith : översättning: Ulf Gyllenhak. -
En dag med Moa & Marcus / [text och bild: Anne
Stockholm : Bonnier, 2006. - 584, [4] s. ; 21 cm.
Tromme ; svenska text: Marie Helleday Ekwurtzel. -
ISBN 91-0-011041-8 (inb.)
Helsingborg : Rebus, [2006. - [7] uppslag : färgill. ; 16
cm.
Snicket, Lemony
ISBN 91-7339-291-X (inb.)
Den slippriga sluttningen / av Lemony Snicket ; illustrationer av
Brett Helquist ; översatt av John-Henri Holmberg. - Malmö :
Tromme, Anne
Damm, 2006. - 345, [6] s. : ill. ; 19 cm.
En vecka med Moa & Marcus / [text och bild: Anne
(Syskonen Baudelaires olycksaliga liv ; Bok 10)
Tromme ; svenska text: Marie Helleday Ekwurtzel. -
ISBN 91-7130-126-7 (inb.)
Helsingborg : Rebus, [2006. - [7] uppslag : färgill. ; 16
cm.
Spökklubben
ISBN 91-7339-290-1 (inb.)
Spökklubben / översättning: Cecilia Lidbeck. - Malmö : Damm,
2006. - [3], 32, [3] s. : färgill. ; 20 x 24 cm.
Upp med humöret, Kanin
(Piggley Winks äventyr)
Upp med humöret, Kanin! / översättning: Annelis
ISBN 91-7130-339-1 (inb.)
Dahlqvist. - Malmö : Richter, 2003. - 32 s. : färgill.
ISBN 91-7715-192-5
Steele, Jessica
På en sekund / Jessica Steele ; [översättning: Vivianne Cruuka. -
Upp med humöret, Kanin
Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 153, [7] s. : 18 cm.
Upp med humöret, Kanin! / översättning: Annika
(Harlequin romantik, 1103-890X)
Johnsson. - 2. utg., 1. uppl. - Malmö : Damm, 2006. - 32
ISBN 91-640-4214-6
s. : färgill. ; 26 cm.
ISBN 91-7130-386-3 (inb.)
Steer, Dugald
Dr Ernest Drakes Praktisk draklära : en kurs i drakologi : med
Verne, Jules, 1828-1905
illustrationer / redigerad av Dugald A. Steer ; till svenska av Leif
En världsomsegling under havet / Jules Verne ; i
Jacobsen ; [illustration: Wayne Anderson. - Malmö : Damm,
komplett nyöversättning av Erik Carlquist ; efterord av
2005. - 78, [2] s., [4] bl. med klistermärken i färg : ill. (vissa i
John-Henri Holmberg. - 1. utg. - Umeå : h:ström - Text
färg) ; 22 cm + 3 bilagor.
& kultur, 2005. - 460, [4] s. ; 22 cm.
ISBN 91-7130-413-4 (spiralbd)
ISBN 91-89447-60-3 (inb.)
The Tigger family party. Svenska
Vidia och drottningens krona
Tigers familjefest / [översättning: Annika Johnsson. - Malmö :
Vidia och drottningens krona / översättning: Kristina
Richter, 2000. - 16 s. : färgill. ; 17 cm.
Lodén Nilsson. - Malmö : Damm, cop. 2006. - [1], 56 s. :
(Mini, 99-2970178-8)
färgill. ; 24 cm.
ISBN 91-7709-475-1
(Disney fairies)
ISBN 91-7130-549-1 (inb.)
Tigger movie colouring story book. Svenska
Disney's Tigers familjefest : färglägg och läs berättelsen! : med
teckningar från filmen / [översättning: Annika Johnsson. - Malmö
: Richter, 2000. - [24] s. : ill. (vissa i färg) ; 28 cm.
(Lära lätt, 99-2976534-4)
ISBN 91-7711-530-9
51
Nationalbibliografin 2006: April
Vigdís Grímsdóttir, 1953-
Hc - Svensk skönlitteratur
När en stjärna faller / Vigdís Grímsdóttir ; översättning: Inge
Knutsson. - Stockholm : Alfabeta, 2006. - 222 s. ; 22 cm.
Almqvist, Carl Jonas Love, 1793-1866
ISBN 91-501-0629-5 (inb.)
Samlade verk. Serie 3, Otryckta verk. 1, Otryckta verk
ISBN 978-91-501-0629-9 (inb.)
1806-1817 / C.J.L. Almqvist ; texten redigerad och
kommenterad av Petra Söderlund. - Stockholm : Svenska
Vincenzi, Penny
vitterhetssamfundet : Almqvist & Wiksell International
Helt övergiven : roman / Penny Vincenzi ; översättning av Jan
[distributör], 2006. - xxx, 337 s. ; 23 cm.
Järnebrand. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 559, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 91-7230-126-0 (inb.)
ISBN 91-0-010970-3 (inb.)
Bakke, Torleif, 1961Ward, Beck
Bakkes berättelser : en enkel samling egenhändigt
Gissa djur i djungeln! / [text: Beck Ward ; illustrationer: Chris
skrivna anekdoter och noveller / författare: Torleif
Embleton ; svensk text: Marie Helleday Ekwurtzel. - Helsingborg
Bakke. - Järvsö : Torleif Bakke, [2006. - 58 s. : ill.
: Rebus, [2006. - [8] s. : färgill. ; 17 cm.
ISBN 91-631-8170-3
ISBN 91-7339-304-5 (inb.)
Gyóni, István, 1938Willett, Marcia
E-post till Gud / [av István Gyóni. - Göteborg : IGT
Hemligheternas hus / Marcia Willett ; översättning: Lena
konsult, 2001. - 155 s.
Torndahl. - Stockholm : Forum, 2006. - 290, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 91-973399-9-7
ISBN 91-37-12737-3 (inb.)
Gäddan
W.I.T.C.H. story
Gäddan : en skrivarverkstad / [red: Gertrud Gidlund. -
W.I.T.C.H. story. - Malmö : Damm, 2006.
Hedemora : [Gertrud Gidlund], 2000. - [74 bl.
ISBN 91-630-9337-5 (korr.)
Yildirim, Hüseyin
Ema Lenge : en kvinna berättar om massakrerna i Kurdistan :
Hald, Fibben, 1933-
Dersim, 1937-1938 / Hüseyin Yildirim ; översättning från
Fibben på marginalen / Fibben Hald. - [Stockholm :
franskan av Mats Löfgren. - Hägersten : 14 temmuz, 2005. - 126
Fibben Hald], 2005. - 54, [1] s. : ill.
s. ; 20 cm.
ISBN 91-631-8080-4
ISBN 91-972424-2-X
Kuoksu, Erik
Zabuzko, Oksana
Tornedalsk gotik : texter / av Erik Kuoksu. - Göteborg :
Fältstudier i ukrainskt sex : roman / Oksana Zabuzjko ;
Erik Kuoksu, 2006. - 74 s.
översättning: Irina Voltjanskaja ; diktöversättning: Mikael
ISBN 91-631-8428-1
Nydahl. - Stockholm : Norstedt, 2006. - 184, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-1-301395-5 (inb.)
Linné, Maj
ISBN 978-91-1-301395-4 (inb.)
Skrönor och andra berättelser från Lappland /
nedtecknade av Maj Linné. - Guldsmedshyttan : Maj
Özyurt, Hamdi, 1964-
Linné [distributör], [2001. - 49 s. : ill.
Olycksfåglarna / Hamdi Özyurt ; [översättning från turkiska:
ISBN (Inb.)
Mats Müllern. - Spånga : Apec, 2006. - 117 s. ; 20 cm.
ISBN 91-89675-54-1
52
Nationalbibliografin 2006: April
Lundmark, Bo, 1944-
Skiöld, Bo Arne, 1924-
Andas på mitt hjärta : dikt och prosa / Bo Lundmark. -
Svensk litteratur för gymnasieskolan. 1, Äldre litteratur -
[Funäsdalen : Bo Lundmark], 2000. - 75 s.
Linné / Bo-Arne Skiöld. - Solna : Ekelund, 2000. - [4],
ISBN 91-631-0500-4
165 s.
ISBN 91-646-1119-1 (i ringpärm)
Lösnitz, Carl, 1950Hoppets väg / Carl Lösnitz. - Skövde : December art ; Visby :
Skiöld, Bo Arne, 1924-
Books-on-Demand [distributör], 2005. - 47 s.
Svensk litteratur för gymnasieskolan. 2, Nordenflycht -
ISBN 91-631-7607-6
Franzén / Bo-Arne Skiöld. - Solna : Ekelund, 2000. - [4],
156 s.
Nilsson, Elisabeth, 1930-
ISBN 91-646-1120-5 (i ringpärm)
Tösen från Roslagen / Elisabeth Nilsson. - Kungsängen :
Elisabeth Nilsson, 2005. - 107 s.
Skiöld, Bo Arne, 1924-
ISBN 91-631-8187-8
Svensk litteratur för gymnasieskolan. 3, Wallin - Fröding
/ Bo-Arne Skiöld. - Solna : Ekelund, 2000. - [4], 190 s.
Om man skjuter uppåt
ISBN 91-646-1121-3 (i ringpärm)
Om man skjuter uppåt / [insamlade och nedtecknade av] Siv
Waldner ; illustrationer: R. Razani. - Uppsala : Printhouse, 2006.
Versifikatören
- 115 s. : ill. ; 21 cm.
Versifikatören / Åsele skrivarklubb. - Åsele : Åsele
ISBN 91-973268-3-6
skrivarklubb, 1979-1996. - 30 cm. - Nr 1-nr 31.
ISSN 1401-0208
Pojkbok
Pojkbok : ett och tv. - Skärholmen :
Fantasifabriken/Lillholmsskolan, 2005. - 61 s. : ill.
Hc,u - Svensk skönlitteratur för barn och
ungdom
ISBN 91-631-7653-X (inb.)
Adolfsson, Marianne, 1961Rundén, Lage
Nej! / Marianne Adolfsson. - Stockholm : Eriksson &
De möttes på skogsstigen / Lage Rundén. - Helgum : Lage
Lindgren, 2006. - [12] s. : färgill. ; 16 cm.
Rundén, [1999. - 235 s.
ISBN 91-85199-60-5 (inb.)
ISBN 91-630-9018-X
Andréasson, Rune, 1925-1999
Skiftningar
Bamse och Bronto [Kombinerat material] : musiksaga :
Skiftningar : kreativt skrivande i Växjö / Tommy Olofsson och
titta,lyssna, läs / text och bild: Rune Andréasson. -
Vasilis Papageorgiou (red. - Växjö : Växjö University Press,
Malmö : Egmont Music/Egmont serieförlaget, cop. 2001.
2006. - 185 s. ; 22 cm.
- [26] s. : färgill. 19 cm.
(Lagerkvist-serien ; 2)
ISBN 91-7269-151-4
ISBN 91-7636-491-7
Angerborn, Ingelin, 1966Skiöld, Bo Arne, 1924-
Om jag bara inte råkat göra pappa till astronaut / Ingelin
Svensk litteratur för gymnasieskolan / Bo-Arne Skiöld. - Solna :
Angerborn. - 2. uppl. - Stockholm : Tiden, 2006. - 111,
Ekelund, 2000. - 3 vol.
[1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-85243-60-4 (inb.)
ISBN 978-91-85243-60-0 (inb.)
53
Nationalbibliografin 2006: April
Bergquist, Milena, 1958-
Fallholm, Katarina
Mycket mera Millan / Milena Bergquist ; illustrationer av Annika
Himlakatten / [Katarina Fallholm. - [Luleå : Max
Huett. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - 156, [1] s. : ill. ;
Emanuel musik , 2004. - [30] s. : färgill.
21 cm.
ISBN 91-631-6141-9 (spiralh.)
ISBN 91-29-66385-7 (inb.)
ISBN 978-91-29-66385-3 (inb.)
Fridén, Margareta, 1958Linas tokiga dag / Margareta Fridén. - Malmö : Damm,
Beskow, Elsa, 1874-1953
2006. - [3], 32, [3] s. : färgill. ; 26 cm.
Duktiga Annika : bilderbok / av Elsa Beskow. - [Ny utg. -
ISBN 91-7130-292-1 (inb.)
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - [32] s. : färgill. ; 23 x 27
cm.
Gahrton, Måns, 1961-
ISBN 91-638-1261-4 (inb.)
Mållösa United : Maja, Melker och värsta proffset / text:
Måns Gahrton & Johan Unenge ; illustrationer: Johan
Bosson Rydell, Marie, 1970-
Unenge. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 156, [2]
Kråkes lekbok / Marie Bosson Rydell, Jessica Lindholm. - 1.
s. : ill. ; 21 cm.
uppl. - Malmö : Gleerup, 2006. - 46, [2] s. : färgill. ; 24 cm.
ISBN 91-638-4573-3 (inb.)
ISBN 91-40-64531-2 (inb.)
Gesén, Pernilla, 1965Bredow, Katarina von, 1967-
Den nya klassen / Pernilla Gesén. - Stockholm : B.
Expert på att rodna / Katarina von Bredow. - [Ny utg. -
Wahlström, 2006. - 170, [6] s. ; 18 cm.
Stockholm : Pan, 2006. - [2] s., s. 5-304, [2] s. ; 18 cm.
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3238)
ISBN 91-7263-742-0
(Klass 7 B)
ISBN 978-91-7263-742-9
ISBN 91-32-14905-0 (inb.)
ISBN 978-91-32-14905-4 (inb.)
Carlberg, Ingrid, 1961Rosalie på djupt vatten / Ingrid Carlberg ; illustrationer av Maria
Gesén, Pernilla
Thore. - 2. uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - 110, [1]
Sommaren före sjuan / Pernilla Gesén. - Stockholm : B.
s. : ill. ; 21 cm.
Wahlström, 2006. - 171, [5] s. ; 18 cm.
ISBN 91-29-66450-0 (inb.)
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3237)
ISBN 978-91-29-66450-8 (inb.)
(Klass 7 B)
ISBN 91-32-14904-2 (inb.)
Eckerman, Pelle, 1945-
ISBN 978-91-32-14904-7 (inb.)
När farmor föll genom ett åskmoln / Pelle Eckerman ; bild: Kiran
Maini Gerhardsson. - Stockholm : Alfabeta, 2006. - 95 s. : ill. ;
Gissy, Peter, 1947-
18 cm.
Jakten på cykeltjuven / Peter Gissy, Louise Jacobsson. -
ISBN 91-501-0624-4 (inb.)
1. uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 132, [11]
ISBN 978-91-501-0624-4 (inb.)
s. : ill. ; 22 cm.
(Jill & Jonatan)
Engholm, Bengt-Erik, 1959Simons högsta önskan / Bengt-Erik Engholm, Mimmi TollerupGrkovic. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 60, [1] s. : ill. ;
22 cm.
ISBN 91-638-5014-1 (inb.)
54
ISBN 91-638-4873-2 (inb.)
Nationalbibliografin 2006: April
Gripe, Maria, 1923-
Hamberg, Emma, 1971-
Agnes Cecilia : en sällsam historia / Maria Gripe. - [Ny utg. -
Linas kvällsbok. 2, Två killar och ett hjärta/ Emma
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 312, [1] s. : 22 cm.
Hamberg. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 302, [1] : ill. ;
ISBN 91-638-5030-3 (inb.)
21 cm.
ISBN 91-0-010903-7
Gripe, Maria, 1923Tordyveln flyger i skymningen- : en beskrivning av vissa
Hebert, Noomi, 1967-
händelser i Ringaryd i Småland / iakttagna och dokumenterade av
Isens hemlighet / Noomi Hebert & Lena Ollmark, Åsa
Maria Gripe och Kay Pollak, nertecknade av Maria Gripe. - [Ny
Ekström. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 149,
utg. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 360, [3] s. ; 22 cm.
[3], 6 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-638-5031-1 (inb.)
(Manga)
(Stall Norrsken)
Göransson, Mattias, 1972-
ISBN 91-638-5146-6
Matchhjältar / Mattias Göransson. - Stockholm : Bonnier Carlsen,
2006. - 175, [1] s. ; 22 cm.
Hedman, Sofia, 1965-
ISBN 91-638-4574-1 (inb.)
Kanske ett liv / Sofia Hedman. - Stockholm : Eriksson &
Lindgren, 2006. - 155 s. ; 22 cm.
Hagmar, Pia, 1961-
ISBN 91-85199-55-9 (inb.)
Klara på Island / Pia Hagmar. - Stockholm : B. Wahlström, 2006.
- 155, [5] s. ; 18 cm.
Ingelstam, Bengt, 1939-
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3235)
Matte & Myran. Farbror Granbom slår till / Bengt
(Klara)
Ingelstam, Lisen Adbåge. - 2. uppl. - Skellefteå : Ord &
ISBN 91-32-14906-9 (inb.)
visor, 2005. - 102, [6] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-91-32-14906-1 (inb.)
ISBN 91-975161-5-5 (inb.)
Hagmar, Pia, 1961-
Jacobsson, Ritta, 1950-
Klaras dröm / Pia Hagmar. - 1. uppl. i detta utförande. -
Alexis val / Ritta Jacobsson. - Stockholm : B.
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 190, [1] s. ; 18 cm.
Wahlström, 2006. - 159, [1] s. ; 18 cm.
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 2908)
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3236)
(Klara)
(Jonzon, Jonsson)
ISBN 91-32-14936-0 (inb.)
ISBN 91-32-14858-5 (inb.)
ISBN 978-91-32-14858-3 (inb.)
Hallberg, Lin, 1956Kom igen Sigge / Lin Hallberg & Margareta Nordqvist. -
Jiwestam, Enar, 1938-
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 120, [7] s. : ill. ; 22 cm.
Trollet och Vattenriket / Enar Jiwestam ; teckningar av
(BUS - Brobyungarnas shettisar)
författaren. - [Kristianstad : Enar Jiwestam, 2005. - 89 s.
ISBN 91-638-4522-9 (inb.)
: ill.
ISBN 91-631-6277-6
Halvarsson, Isabelle, 1948Fräs på äventyr / Isabelle Halvarsson ; illustrationer av Margareta
Kransberg, Wilgot, 1924-
Nordqvist. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 106,
Hilmas hönor : en bok för barn / av Wilgot Kransberg
[4] s. : ill. ; 22 cm.
och Ulla Emzén Larsson. - [Ronneby : Wilgot
ISBN 91-638-5091-5 (inb.)
Kransberg], 2005. - 24 s. : färgill.
ISBN 91-631-7337-9
55
Nationalbibliografin 2006: April
Küchen, Maria, 1961-
Magnusson, Ann-Christine, 1967-
Jag ser mig själv i en stulen spegel / Maria Küchen. - [Ny utg. -
Bumbum bygger ett torn / Ann-Christine Magnusson. -
Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 172 s. ; 18 cm.
Bromma : Opal, 2006. - [32] s. : färgill. ; 16 cm.
ISBN 91-27-11288-8
ISBN 91-7299-178-X (inb.)
ISBN 978-91-27-11288-9
Magnusson, Ann-Christine, 1967Lidberg, Rolf, 1930-
Bumbum och ballongen / Ann-Christine Magnusson. -
Trollromans / bild: Rolf Lidberg ; text: Robert Alsterblad. - 1.
Bromma : Opal, 2006. - [32] s. : färgill. ; 16 cm.
uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - [32] s. : färgill. ; 20
ISBN 91-7299-179-8 (inb.)
x 27 cm.
ISBN 91-638-4888-0 (inb.)
Magnusson, Ann-Christine, 1967Bumbum på picknick / Ann-Christine Magnusson. -
Lindahl, Inger, 1953-
Bromma : Opal, 2006. - [32] s. : färgill. ; 16 cm.
Zigge med zäta / Inger Lindahl ; illustrationer av Eva Lindström.
ISBN 91-7299-177-1 (inb.)
- 3. uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - 114, [2] s. : ill.
; 21 cm.
Nilsson, Ulf, 1948-
ISBN 91-29-66463-2 (inb.)
Den döde talar / text: Ulf Nilsson ; bild: Filippa
ISBN 978-91-29-66463-8 (inb.)
Widlund. - 1. uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006.
- 71, [1] s. : ill. ; 19 cm.
Ljunggren, Magnus, 1960-
(Johnny & Co)
Gig 1 / Magnus Ljunggren. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006.
ISBN 91-638-5054-0 (inb.)
- 191, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-638-4941-0 (inb.)
Nordström, Gunnar, 1953Knockad i Detroit / Gunnar Nordström. - 1. uppl. i detta
Lundberg Hahn, Kerstin, 1962-
utförande. - Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 148, [1]
Misstänkt ljus / Kerstin Lundberg Hahn ; illustrationer av Jens
s. ; 18 cm.
Ahlbom. - 2. uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. - 134,
(B. Wahlströms ungdomsböcker, 99-0117885-1 ; 3126)
[9] s. : ill. ; 20 cm.
(Stjärnskott ; 12)
ISBN 91-29-66466-7 (inb.)
ISBN 91-32-14940-9 (inb.)
ISBN 978-91-29-66466-9 (inb.)
Norlin, Arne, 1947Lärn, Viveca, 1944-
Fabians fantastiska fotbollsskor / Arne Norlin ; bilder av
Ludde tar Gothia Cup / Viveca Lärn. - 3. uppl. - Stockholm :
Anna-Julia Granberg. - Stockholm : Alfabeta, 2006. -
Rabén & Sjögren, 2006. - 141, [3] s. ; 21 cm.
142 s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-29-66260-5 (inb.)
ISBN 91-501-0619-8 (inb.)
ISBN 978-91-29-66260-3 (inb.)
ISBN 978-91-501-0619-0 (inb.)
Lärn, Viveca, 1944-
Norlin, Arne, 1947-
Roberta Karlsson och kungen / Viveca Lärn ; illustrationer av
FC Stjärnan / Arne Norlin ; med bilder av Magnus Bard.
Eva Eriksson. - 4. uppl. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2006. -
- 3. utg. - Stockholm : Alfabeta, 2006. - 95, [1] s. : ill. ;
138, [1] s. : ill. ; 21 cm.
25 cm.
(Böckerna om Mimmi)
ISBN 91-501-0655-4 (inb.)
ISBN 91-29-66470-5 (inb.)
ISBN 978-91-501-0655-8 (inb.)
ISBN 978-91-29-66470-6 (inb.)
56
Nationalbibliografin 2006: April
Norlin, Arne, 1947-
Teenage mutant ninja turtles
FC Stjärnan och tjejcupen / Arne Norlin ; med bilder av Magnus
Teenage mutant ninja turtles. Michelangelo : [den
Bard. - 2. utg. - Stockholm : Alfabeta, 2006. - 96 s. : ill. ; 25 cm.
roligaste turtlen som finns. - 1. utg. - Brabrand : K. E.
ISBN 91-501-0657-0 (inb.)
Media, 2004. - 43 s. : ill.
ISBN 978-91-501-0657-2 (inb.)
ISBN 87-637-0068-9 (inb.)
Norlin, Arne, 1947-
Teenage mutant ninja turtles
FC Stjärnans stora seger / Arne Norlin ; med bilder av Magnus
Teenage mutant ninja turtles. Raphael : [är du redo för
Bard. - 3.utg. - Stockholm : Alfabeta, 2006. - 107, [2] s. : ill. ; 25
Raffe. - 1. utg. - Brabrand : K. E. Media, 2004. - 48 s. :
cm.
ill.
ISBN 91-501-0656-2 (inb.)
ISBN 87-637-0067-0 (inb.)
ISBN 978-91-501-0656-5 (inb.)
Trenter, Laura, 1961Olsson, Sören, 1964-
Puman / Laura Trenter. - 2. uppl. - Stockholm : Tiden,
Zeina & Nalle och otroheten / Sören Olsson, Anders Jacobsson ;
2006. - 209, [8] s. 20 cm.
vinjetter av Jacob Elander Hinnerud. - Stockholm : Rabén &
ISBN 91-85243-50-7 (inb.)
Sjögren, 2006. - 124, [1] ; 22 cm.
ISBN 978-91-85243-50-1 (inb.)
ISBN 91-29-66405-5 (inb.)
ISBN 978-91-29-66405-8 (inb.)
Westerlund, Kristina, 1958Åke + Semlan / Kristina Westerlund. - Stockholm :
Rudebjer, Lars, 1958-
Eriksson & Lindgren, 2006. - 185 s. ; 21 cm.
Stickan och råttfesten / Lars Rudebjer. - Bromma : Opal, 2006. -
ISBN 91-85199-59-1 (inb.)
[32] s. : färgill. ; 26 cm.
ISBN 91-7299-181-X (inb.)
Widerberg, Siv, 1931Ingen är så söt som du ;-) / Siv Widerberg. - Göteborg :
Sandén, Mårten, 1962-
B4press, 2006. - 201, [2] s. ; 18 cm.
Tvillingarna / Mårten Sandén. - 2. uppl. - Stockholm : Rabén &
ISBN 91-85189-25-1
Sjögren, 2006. - 232, [7] s. ; 20 cm.
(Petrinideckarna)
Wänblad, Mats, 1964-
ISBN 91-29-66472-1 (inb.)
Hög press / Mats Wänblad. - 2. uppl. - Stockholm :
ISBN 978-91-29-66472-0 (inb.)
Rabén & Sjögren, 2006. - 146, [7] s. ; 20 cm.
ISBN 91-29-66474-8 (inb.)
Teenage mutant ninja turtles
ISBN 978-91-29-66474-4 (inb.)
Teenage mutant ninja turtles. Donatello : [den klyftigaste turtlen i
kvarteret. - 1. utg. - Brabrand : K. E. Media, 2004. - 43 s. : ill.
Wänblad, Mats, 1964-
ISBN 87-637-0066-2 (inb.)
Lagets stjärna / Mats Wänblad. - 2. uppl. - Stockholm :
Rabén & Sjögren, 2006. - 149, [8] s. ; 20 cm.
Teenage mutant ninja turtles
ISBN 91-29-66475-6 (inb.)
Teenage mutant ninja turtles. Leonardo : [Leos coola
ISBN 978-91-29-66475-1 (inb.)
levnadsregler. - 1. utg. - Brabrand : K. E. Media, 2004. - 43 s. :
ill.
ISBN 87-637-0065-4 (inb.)
57
Nationalbibliografin 2006: April
Åkerblom, Gull, 1943-
Birro, Marcus, 1972-
Emily - envis : andra boken om Emily och Blitzen / Gull
Flyktsoda : roman / av Marcus Birro. - [Ny utg. -
Åkerblom ; teckningar av Karin Södergren. - Bromma : Opal,
Göteborg : Tre böcker, 2006. - 208 s. ; 18 cm.
2006. - 69 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-7029-596-4
(Emily ; 2)
ISBN 91-7299-183-6 (inb.)
Björnberg, Niklas, 1978Eskapader annorstädes / Niklas Björnberg. - [Göteborg :
Hc.01 - Svensk skönlitteratur: romaner och
noveller
Niklas Björnberg] ; Visby : Books on demand
[distributör], 2005. - 154 s.
ISBN 91-631-7499-5
Alstam, Claes-Göran
Fallskärmsjägaren / av Claes-Göran Alstam. - Göteborg : Claes-
Björndotter, Annika, 1972-
Göran Alstam ; Visby : Books-on-demand [distributör], 2005. -
Expedition Shangra Khola / Annika Björndotter. -
169 s.
Skellefteå : Ord & visor, 2006. - 229 s. ; 22 cm.
ISBN 91-631-7380-8
ISBN 91-975161-8-X (inb.)
Aronsson, Rune
Brändström, Lars, 1948-
Skrönor från Göingebygen / [nedtecknade av] Rune Aronsson ;
Konsumgeneralen : kortroman / Lars Brändström. -
[illustrationer: Linda Nyman. - Osby : Rune Aronsson, 1999. - 72
[Ystad : Lars Brändström] : http://www.books-on-
s. : ill.
demand.com [distributör], 2001. - 89 s.
ISBN 91-631-0677-9
Berg, Paula, pseud
Tid§piralen / Paula Berg. - Visby : Nomen : http//:www.bokks-on
Eriksson, Kjell, 1953-
-demand.com [distributör], 2000 Nykopia. - 118, [2] s. ; 21 cm.
Mannen från bergen : [kriminalroman] / Kjell Eriksson. -
ISBN 91-89370-04-X
[Ny utg. - Stockholm : Ordfront, 2006. - 415, [1] s. ; 22
cm.
Berggren, Uffe, 1947-
ISBN 91-7037-236-5 (kartonnage)
Kuruma-jockey : roman / Uffe Berggren. - Hägersten : Reagens
ISBN 978-91-7037-236-5 (korr.) (kartonnage)
kommunikation ; Visby : Books on demand [distributör], 2005. 160 s. ; 21 cm.
Eriksson, Maria, 1959-
ISBN 91-975104-2-4
Mias hemlighet / av Maria Eriksson. - [Ny utg. Stockholm : Ordupplaget, 2006. - 322, [1] s. ; 22 cm.
Bergh, Richard W., pseud. för Bertil R. Widerberg
ISBN 91-89618-83-1 (inb.)
Fem fall för kommissarie Thorén / Richard W. Bergh. - 1. uppl. -
ISBN 978-91-89618-83-1 (inb.)
Årsta : Per Olaisen förlag, 2001. - 38 s. ; 21 cm.
(CDM-biblioteket, 1401-8500 ; 8)
Friberg, Margit, 1904-1997
ISBN 91-89319-08-7
Rosenkind : roman / av Margit Friberg. - Ljungbyholm :
Gåsesten, 2006. - 245, [2] s. ; 20 cm.
Bergqvist, Frida, 1973-
ISBN 91-976165-0-8
Sagoriket. D. 1, Vägen in / Frida Bergqvist. - Saltsjö-Boo :
ISBN 978-91-976165-0-8
Sagoplanet, 2006. - 303 s. ; 18 cm.
ISBN 91-976093-0-7
58
Nationalbibliografin 2006: April
Gardell, Jonas, 1963-
Holmgren, Ingrid, 1956-
En komikers uppväxt ; Ett ufo gör entré / Jonas Gardell. -
Död fjäril : spänningsroman / av Ingrid Holmgren. -
Stockholm : Pan, 2006. - 527, [1] s. ; 21 cm.
Hede : HLT, [2006. - 173 s. ; 21 cm.
ISBN 91-7263-745-5
ISBN 91-88776-42-5
ISBN 978-91-7263-745-0
Hård, Mats, 1969Hammarén, Stefan, 1963-
Konsten att förlora / Mats Hård. - [Ny utök. utg. -
På burklös mark : -de kanoniska böckerna, jämte den apokryfiska
Stockholm : Ordupplaget, 2006. - 329, [1] s. ; 22 cm.
soppan / Stefan Hammarén. - 1. uppl. - Umeå : h:ström - Text &
ISBN 91-89618-79-3
kultur, 2005. - 166, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 978-91-89618-79-4
ISBN 91-89447-53-0 (inb.)
Jardén, Allan, 1941Hassler, Karin, 1964-
En djävulsk hämnd / Allan Jardén. - Hestra : Isaberg,
Uttryckt / Karin Hassler ; [foto: Magnus Andersson ;
2005. - 189 s. ; 24 cm.
illustrationer: Ann-Charlotte Sandelin. - Norrköping : Karin
ISBN 91-7694-703-3
Hassler, 2005. - 64 s. : ill.
ISBN 91-631-8094-4 (korr.) (inb.)
Johansson, Gunilla, 1941Konsten att fånga en hingst / Gunilla Johansson. -
Hedblom, Uno
Skellefteå : Ord & visor, 2006. - 142 s. ; 22 cm.
Med en krona på fickan / Uno Hedblom. - Stockholm : [Uno
ISBN 91-975161-6-3 (inb.)
Hedblom], 2001. - 150 s.
ISBN 91-631-1379-1
Karjel, Robert, 1965De hängdas evangelium / Robert Karjel. - [Ny utg. -
Hellberg, Björn, 1944-
Stockholm : Månpocket, 2006. - 285, [3] s. ; 18 cm.
Dominans : polisroman / Björn Hellberg. - [Ny utg. - Stockholm :
(Månpocket, 99-0184541-6)
Ordupplaget, 2006. - 340, [1] s. ; 18 cm.
ISBN 91-7001-362-4
ISBN 91-89618-82-3
ISBN 978-91-89618-82-4
Kjellberg, Catharina, 1945Sökes för delgivning : [detektivroman] / Catharina
Henning-Magnusson, Kerstin, 1922-
Kjellberg. - [Ny utg. - Göteborg : Tre böcker, 2006. -
Vårt enda hem / Kerstin Henning-Magnusson. - [Mölndal :
300 s. ; 18 cm.
Kerstin Henning-Magnusson], 2005. - 270 s. ; 20 cm.
ISBN 91-7029-597-2
ISBN 91-631-7917-2
Lack, Dekius, 1962Hensher, Ann-Christin, 1948-
Apelsinmikrofonen : roman / Dekius Lack. - Lund :
Naken ängel : spänningsroman / Ann-Christin Hensher. -
Bakhåll, 2006. - 170, [6] s. ; 22 cm.
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 336, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 91-7742-249-X (inb.)
ISBN 91-46-21362-7 (inb.)
ISBN 978-91-7742-249-5 (inb.)
Hernström, Berit, 1945Hemlig agenda : roman / Berit Hernström. - Älvsjö : Berit
Hernström, 2006. - 251 s. ; 21 cm.
ISBN 91-631-8280-7
59
Nationalbibliografin 2006: April
Landin, Bengt, 1941-
Läckberg, Camilla, 1974-
Hört & hänt i Gnesta och Daga : ett urval kåserier / av Bengt
Olycksfågeln / Camilla Läckberg. - Stockholm : Forum,
Landin ; [illustrationer: Rolf Pihl. - [Gnesta : Bengt Landin],
2006. - 320, [2] s. ; 24 cm.
2005. - 107 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-37-12912-0 (inb.)
ISBN 91-631-8153-3
ISBN 978-91-37-12912-9 (inb.)
Larsson, Stieg, 1954-2004
Lärn, Viveca, 1944-
Flickan som lekte med elden / Stieg Larsson. - Stockholm :
Vi ses vid Röda sten : roman / Viveca Lärn. - [Ny utg. -
Norstedt, 2006. - 631, [1] s. ; 24 cm.
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2005. - 239, [1] s.
(Millennium)
; 18 cm.
ISBN 91-1-301530-3 (inb.)
ISBN 91-46-21306-6
ISBN 978-91-1-301530-9 (inb.)
Marklund, Liza, 1962Lauenstein, Lennart, 1945-
Asyl : [den sanna fortsättningen på Gömda] / av Liza
Korsskändaren : [thriller] / Lennart Lauenstein. - [Ny utg. -
Marklund och Maria Eriksson. - [Ny utg. - Stockholm :
Göteborg : Tre böcker, 2006. - 263 s. ; 18 cm.
Piratförlaget, 2006. - 407, [1], 17 s. ; 21 cm.
ISBN 91-7029-598-0
ISBN 91-642-0200-3
ISBN 978-91-642-0200-0
Leino, Risto
Allfåns har samlat sig / [Risto Leino ; teckningar: Hans Adsj. -
Mattsson, Britt-Marie, 1948-
[Ljugarn : Risto Leino] : www.books-on-demand.com
Snöleoparden / Britt-Marie Mattsson. - [Ny utg. -
[distributör], 2001. - 261 s. : ill.
Stockholm : Piratförlaget, 2006. - 375, [1], 8 s. ; 18 cm.
ISBN 91-631-0978-6
ISBN 91-642-0201-1
ISBN 978-91-642-0201-7
Lindqvist, Herman, 1943Rubinen : en äventyrsroman / Herman Lindqvist. - [Ny utg. -
Mazetti, Katarina, 1944-
Stockholm : Pan, 2006. - 283, [4] s. ; 18 cm.
Familjegraven : en fortsättning på romanen Grabben i
ISBN 91-7263-744-7
graven bredvid / Katarina Mazetti. - Stockholm :
ISBN 978-91-7263-744-3
Alfabeta, 2005. - 199, [7] s. ; 22 cm.
ISBN 91-501-0553-1 (inb.)
Linné, Maj
Skrönor och andra berättelser från Lappland / nedtecknade av
Mazetti, Katarina, 1944-
Maj Linné. - Guldsmedshyttan : Maj Linné [distributör], [2001. -
Familjegraven : en fortsättning på romanen Grabben i
49 s. : ill.
graven bredvid / Katarina Mazetti. - 1. kartonnageuppl. -
ISBN (Inb.)
Stockholm : Alfabeta, 2006. - 199, [7] s. ; 22 cm.
ISBN 91-501-0670-8 (inb.)
Lundgren, Arne, 1925-
ISBN 978-91-501-0670-1 (kartonnage)
Sprickorna i fars händer / Arne Lundgren. - Lysekil : Fabian,
2006. - 214, [5] s. ; 21 cm.
Moberg, Anders
ISBN 91-972174-3-3
Dödande fakta : en samhällskritisk kriminalroman / av
Anders Moberg. - Spånga : Apec, 2006. - 270 s. ; 21 cm.
ISBN 91-89675-55-X
60
Nationalbibliografin 2006: April
Molde, Raymond S
Skarvik, Rune, 1926-
Konsulten från Säffle : [och andra tveksamma händelser] /
Kommunalnämndens studieresa till Hamburgs
Raymond S. Molde. - Kristinehamn ; Arvika : Norlén & Slottner,
glädjekvarter : [kåserier] / Rune Skarvik. - Ny, omarb.
2005. - 260 s. : ill. ; 21 cm.
och utök. uppl. - Simrishamn : Dapartemia, 2005. - 120
ISBN 91-85429-09-0
s.
ISBN 91-631-8623-3 (korr.)
Molin, Jan, 1934Rikedom / Jan Molin. - Göteborg : Jan Molin, 2005. - 256, [1] s. :
Sköllerhag, Rune, 1933-
färgill.
Ond bråd död : kriminalroman med handlingen förlagd
ISBN 91-631-8004-9
till Årjäng / Rune Sköllerhag. - Fritsla : Förlagstryckeriet
Vitterleken, 2005. - [4], 106 s. ; 21 cm.
Mårtensson, Bodil, 1952-
ISBN 91-85455-13-X
Cuba Red : [deckare] / Bodil Mårtensson. - [Ny utg. - Göteborg :
Tre böcker, 2006. - 333, [2] s. ; 18 cm.
Strand, Lars-Erik
ISBN 91-7029-599-9
Möten med barn / Lars-Erik Strand. - Landskrona :
Brandts Förlag, 2001. - 75 s.
Nordin, Bertil, 1944-
ISBN 91-974141-3-1
Stenriket / Bertil Nordin. - Kolmården : HBT förlag, 2005. - [12],
101 s. ; 20 cm.
Sörmark, Sven, 1923-1987
ISBN 91-975970-0-7
Sherlock Holmes i Stockholm / Sven Sörmark. - 1. uppl.
- Årsta : Per Olaisen förlag, 2001. - 36 s. ; 21 cm.
Persson, Leif G. W., 1945-
(CDM-biblioteket, 1401-8500 ; 7)
En annan tid, ett annat liv : en roman om ett brott / Leif GW
ISBN 91-89319-07-9
Persson. - [Ny utg. - Stockholm : Piratförlaget, 2005. - 428, [3] s.
; 18 cm.
Thoresson, Fredrik, 1970-
ISBN 91-642-0128-7
Mördare, martyrer och lagom lyckliga vänner / Fredrik
Thoresson. - [Stockholm : Författares bokmaskin], 2005.
Peterzén, Elisabet, 1938-
- 116, [1] s. ; 20 cm.
Sikta mot framtiden flickor / Elisabet Peterzén. - Stockholm :
ISBN 91-7910-723-0
Sivart, 2006. - 212 s. ; 23 cm.
ISBN 91-975835-2-9 (korr.) (inb.)
Tilling, Lars, 1940Hjärnvägar : nio noveller / av Lars Tilling. - [Stockholm
Porutis Karlsson, Eva-Lena, 1966-
: Lars Tilling], 2005. - 87, [1] s. ; 19 cm.
Vem där? / Eva-Lena Porutis Karlsson. - Bromölla : EMF Eva-
ISBN 91-631-8048-0
Lena Marijona förlaget, 2005. - [3], 151, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 91-975618-1-9
Unefäldt, Gösta, 1926Dödligt handikapp : polisroman / Gösta Unefäldt. - [Ny
Silva, Gjertrud
utg. - Göteborg : Tre böcker, 2006. - 224 s. ; 18 cm.
-men livet går vidare / Gjertrud Silva. - Uppsala : Röda rummet
ISBN 91-7029-600-6
[distributör], 2005. - 285 s.
ISBN 91-631-7830-3 (inb.)
61
Nationalbibliografin 2006: April
Wahl, Anastasia
Johansson, Sören, 1956-
Klitty och da Vinci-kådisen : den fjärde Klittyboken / Anastasia
Profet och timmerman : ett kyrkospel av Olov Hartman i
Wahl ; illustrerad av Jimmy Wallin. - Stockholm : Vertigo, 2006.
fri bearbetning / av Sören Johansson. - Varberg :
- 202, [4] s. ; 18 cm.
Argument, cop. 2001. - 30 s. ; 30 cm.
(En Klittydeckare 1651-2901 ; 4)
ISBN 91-89036-75-1
ISBN 91-85000-27-2
Lindström, Börje, 1952Ydén-Sandgren, Ingrid, 1924-
Trädgårdsmästaren : pjäser / av Börje Lindström. - Skara
Maria Goretti : flickan som sa nej / Ingrid Ydén-Sandgren. -
: Pegasus, 2006. - 115, [2] s. ; 25 cm.
Gränna : Sankt Eriks bokklubb : Föreningen Maria Immaculata ;
ISBN 91-974693-8-6
Vejbystrand : Bokförlaget Catholica, 1996. - 128 s. ; 18 cm.
ISBN 91-972772-1-5
Lotass, Lotta, 1964Samlarna / Lotta Lotass. - Göteborg : Teater Bhopa,
Zun, Maria
2005. - 123 s. ; 22 cm.
Ett minne av Kurdistan / Maria Zun. - [Huskvarna : Mariyeh
ISBN 91-631-7215-1
Hatami] ; Visby : Books-on-Demand [distributör], 2005. - 16 s.
ISBN 91-631-8175-4
Ny dramatik x 3
Ny dramatik x 3 / [utgiven av Martin Geijer. - Stockholm
Åberg, Daniel, 1975-
: Dramalabbet : Kulturhuset, [2000. - 180 s.
Dannyboy & kärleken / Daniel Åberg. - [Ny utg. - Stockholm :
Dudley, 2006. - 234 s. ; 18 cm.
Hc.03 - Svensk skönlitteratur: poesi
ISBN 91-976188-0-2
ISBN 978-91-976188-0-9
Andersson, Kent, 1933-2005
Kent Andersson : visor, dikter, ballader / redaktörer:
Östergren, Klas, 1955-
Maria Hörnelius & Mats Kjelbye. - Malmö : Tre böcker,
Gangsters : roman / Klas Östergren. - [Ny utg. - Stockholm :
2006. - 144 s. : ill. ; 26 cm.
Bonnier, 2006. - 439, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-7029-595-6 (inb.)
ISBN 91-0-011059-0
Berg, Per, 1972Östergren, Klas, 1955-
Tid för frihet : dikter / Per Berg. - Hede : HLT, [2006. -
Gentlemen : roman / Klas Östergren. - [Ny utg. - Stockholm :
69 s. ; 21 cm.
Bonnier, 2006. - 514, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-88776-36-0
ISBN 91-0-011060-4
Bergqvist, Erik, 1970-
Hc.02 - Svensk skönlitteratur: dramatik
Solarna / Erik Bergqvist. - Stockholm : Ruin, 2006. - 49,
[7] s. ; 18 cm.
Flykten under jorden jämte flera gruvsamma och nöjsamma
ISBN 91-85191-11-6
tragedier och komedier
ISBN 978-91-85191-11-6
Flykten under jorden jämte flera gruvsamma och nöjsamma
tragedier och komedier / Vladimir Oravsky, Kurt Peter Larsen,
Daniel Malmén ; [översättning från danskan av Fioler, fikon och
förebud och Spartacus uppäten: Johanna Thunstedt. - 1. utg. Umeå : h:ström - text & kultur, 2006. - 283, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 91-89447-66-2
62
Nationalbibliografin 2006: April
Dikter från Källan
Holmström, Mattias
Dikter från Källan : [ett poesisamarbete mellan skola och
Padehiefe / Mattias Holmström. - 1. uppl. - Borås :
bibliotek i Sandviken / foto: Mikael Nordgren. - Sandviken :
Recito : Sockerdricka.nu [distributör], 2005. - 94 s. ; 20
Sandvikens kommun, 2005. - 29, [2] s. : färgill.
cm.
ISBN 91-85285-21-8
Eriksson, Paula M., 1956Eldflickan : en diktbok / Paula M Eriksson. - [Östhammar : Paula
Häggqvist, Karin
M. Eriksson] ; Visby : Books on demand [distributör], 2005. - 50
Vardagsdoft / av Karin Häggqvist. - Landskrona :
s. ; 19 cm.
Brandts förlag [distributör], cop. 2001. - 39 s. ; 21 cm.
ISBN 91-631-7573-8
ISBN 91-631-0811-9
Granlund, Joakim, 1971-
Jacobsson, Birgitta, 1946-
Återhämtning / Joakim Granlund. - Växjö : Theatron/biblia,
Känslans blå blomma : dikter, tankar och böner / av
2006. - 86 s. ; 20 cm.
Birgitta Jacobsson. - Fritsla : Förlagstryckeriet
ISBN 91-975388-2-5
Vitterleken, 2005. - [2], 79 s. ; 21 cm.
ISBN 91-85455-17-2
Gustavsson, Bo, 1946Qasida om de tre portarna : en sufisk dokumentärdikt / Bo
Johansson, Stig, 1936-
Gustavsson. - Uppsala : Edition Edda, 2006. - 138, [3] s. ; 21 cm.
Nyss tänkte jag på Florida Bar i Rio de Janeiro : dikter /
ISBN 91-89352-27-0
Stig Johansson. - Malmö : Kolibri, 2000. - 43, [2] s. ; 19
cm.
Gäddan
Gäddan : en skrivarverkstad / [red: Gertrud Gidlund. - Hedemora
Jürisoo, Lotten, 1928-
: [Gertrud Gidlund], 2000. - [74 bl.
Novembertröst : dikter / av Lotten Jürisoo. - [Horred :
ISBN 91-630-9337-5 (korr.)
Lotten Jürisoo], 1999. - 66 s.
ISBN 91-630-8680-8
Halvardsson, Susanne, 1954Drömmare! : [dikter] / Susanne Halvardsson. - [Visby : Susanne
Kaj, Tord
Halvardsson] : www.books-on-demand [distributör], 2005. - 68 s.
Nattflöjel / Tord Kaj ; [bilder: oljemålningar av
; 21 cm.
författaren. - [Stockholm : Magnus Blomberg] ; Visby :
ISBN 91-631-5472-2
Books-on-Demand [distributör], 2005. - 45 s. : färgill. ;
15 cm.
Hansson, Bob, 1970-
ISBN 91-631-8213-0
Halleluja liksom / Bob Hansson. - [Ny utg. - Stockholm :
Wahlström & Widstrand, 2006. - 103, [1] s. ; 18 cm.
Karlsson, Pipeline Vintervila
ISBN 91-46-21410-0
Den inre kampen / Pipeline Vintervila Karlsson. - 1.
uppl. - Borås : Recito : Sockerdricka.nu [distributör],
Helena Smålänning, pseud
2005. - 60 s. ; 20 cm.
Själens fotografier : dikter / Helena Smålänning. - Riddarhyttan :
ISBN 91-85285-17-X
Grufvan - Lars Andersson förlag, 2000. - 40 s. : ill.
ISBN 91-86538-30-6
63
Nationalbibliografin 2006: April
Kató, János, 1948-
Löfgren, Marita, 1943-
Rörd vallmo : haiku dikter / av János Kató ; teckningar av Etel &
Vem svarar ekot / Marita Löfgren ; [illustrationer av
Hampus Fredriksson. - Trelleborg : Aida, 2006. - [2], 53 s. : ill. ;
Marita Löfgren. - [Stockholm] : Bokförlaget Marita
8 x 11 cm.
Löfgren, [2005. - 79 s. : ill.
ISBN 91-973458-5-7
ISBN 91-631-7313-1
Knutsson, Rolf, 1939-
Milovic, Kristina
En längtan efter slaget gräs / Rolf Knutsson. - Stockholm :
Ut ur skuggans rike : diktsamling / av Kristina Milovic. -
Unipalabra, 2006. - Ca 100 s. ; 21 cm.
Solna : Wyeth Lederle nordiska, 2000. - 47 s.
ISBN 91-631-8163-0 (inb.)
ISBN 91-631-0075-4 (inb.)
Larsson, Helge, 1922-
Moberg, Monika, 1941-
Första hösten : [tankar nu och då] / Helge Larsson. - [Nässjö :
Årsringar / Monika Moberg. - [Sventorp : Monika
Helge Larsson], 2006. - [32] s.
Moberg], 2000. - 48 s.
ISBN 91-631-8341-2
Nordbeck, Johan, 1957Levir, Ingrid, 1958-
Gå till klacken, gå / text: Johan Nordbeck ; bild: Jockum
Dubbelspår / Ingrid Levir. - Fritsla : Förlagstryckeriet
Nordström. - Stockholm : Wahlström & Widstrand,
Vitterleken, 2005. - [2], 80 s. ; 20 cm.
2006. - 84, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 19 cm.
ISBN 91-85455-16-4
ISBN 91-46-21322-8
Lindgren, Bo-Georg, 1935-
Nordström, Jan, 1973-
Dikter ur livet / av Bo-Georg Lindgren. - Visby : Studieförbundet
Innanför : om en mans oro i själen, ätstörning och
Vuxenskolan : Books on demand [distributör], 2005. - 76 s. : ill. ;
kroppsfixering / Jan Nordström. - 1. uppl. - Kalmar : Jan
21 cm.
Nordström, 2006. - [16] s. ; 20 cm.
ISBN 91-631-7804-4
ISBN 91-631-8618-7
ISBN 978-91-631-8618-9
Lindholm, Carl, 1926Envar fågel sjunger efter sin näbb : en samling dikter / av Carl
Olsson, Charlotte
Lindholm ; [teckningar av Caj Gustafsson ... ; fotografier av
Med nya steg / Charlotte Olsson. - 1. uppl. - Borås :
Petrus Carlsson. - Simrishamn : Artograf, 2006. - 106, [5] s. : ill.
Recito : Sockerdricka.nu [distributör], 2004. - 54 s. ; 20
; 24 cm.
cm.
ISBN 91-86360-90-6
ISBN 91-85285-08-0
Lugn, Kristina, 1948-
Ord som fått vingar
Dikter 1972-2003 / Kristina Lugn. - Stockholm : Bonnier, 2006. -
Ord som fått vingar : dikter och tankar skrivna av
348, [1] s. ; 21 cm.
medlemmar i RTP / [redaktörer: Rikard Gass och Ulla
ISBN 91-0-011115-5 (inb.)
Carlsson. - Solna : Riksförbundet för trafik- och
polioskadade (RTP), 2001. - [24] s. : ill.
Lundmark, Bo, 1944Andas på mitt hjärta : dikt och prosa / Bo Lundmark. [Funäsdalen : Bo Lundmark], 2000. - 75 s.
ISBN 91-631-0500-4
64
ISBN 91-89064-06-2
Nationalbibliografin 2006: April
Pettersson, Håkan, 1964-
Svenska dikter
Humlan : dikter / Håkan Pettersson. - [Stockholm : Författarens
Svenska dikter : en antologi. 3, Från Runeberg till
bokmaskin], 2005. - 56 s. ; 21 cm.
Karlfeldt / sammanställd av Germund Michanek. - 6.
ISBN 91-7910-725-7
uppl. - Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen vid
Uppsala universitet, 2005. - 207 s.
Poesi på väg
Poesi på väg : dikter i Stockholms tunnelbana och bussar 1993-
Widman, Hanna
2006 / redigerad av Tom Hedlund. - 3., omarb. och utök. uppl. -
Syns inga spår : dikter / av Hanna Widman. - Uppsala :
Bromma : Ordalaget ; Stockholm : Storstockholms lokaltrafik
Fria förlaget, [2001. - 69, [3] s.
(SL), 2006. - 211 s. ; 20 cm.
ISBN 91-974070-0-3
ISBN 91-89086-97-X (inb.)
Wikström, Pernilla, 1961Pripp, Hans, 1928-
Mina tankar till dig : min första diktsamling / [Pernilla
Mina limerickar och "rimlickar" på tidningsrubriker / text och
Wikström. - [Hovmantorp : Pernilla Wikström] ; Visby :
bild: Hans Pripp. - [Sverige : s.n., 2000. - 42 s. : ill.
Books-on-Demand [distributör], 2005. - 52 s. : ill. ; 21
cm.
Räddat från byrålådan
ISBN 91-631-7966-0
Räddat från byrålådan : Vara skrivare 1999. - Vara : ABF, 1999.
- 32 s. : ill.
Wirsén, Carin, 1943En liten skär och många små brokiga : [räkna / med]
Sjödin, Erik, 1918-
Carin Wirsén och Stina Wirsén. - Stockholm : Bonnier
Min poesi / Erik Sjödin. - [Stockholm : Författares bokmaskin],
Carlsen, 2006. - [32] s. : färgill. ; 20 x 27 cm.
2005. - 58 s. : ill. ; 21cm.
ISBN 91-638-4794-9 (inb.)
ISBN 91-7910-727-3
Åkesson, Sonja, 1926-1977
Sollerman, Vera, 1927-
Vara vit mans slav och helt andra dikter / Sonja Åkesson
Fågelhjärtat ropar och andra dikter / Vera Sollerman ; teckningar:
; i urval av Jenny Tunedal. - Stockholm : Norstedts,
Harald Norrby. - [Klintehamn : Vera Sollerman], 2005. - 88 s. :
2006. - 251, [5] s. : 22 cm.
ill.
ISBN 91-1-301500-1 (inb.)
ISBN 91-631-6803-0
ISBN 978-91-1-301500-2 (inb.)
Styffe, Torleif, 1949-
Åklint, Ann-Kristin, 1965-
Daniel och Karin : en värmländsk sannsaga / text: Torleif Styffe ;
Livscykler : dikter / Ann-Kristin Åklint. - [Täby : Ann-
musik: Leif Nygren. - [Sysslebäck] : Montana, 2001. - 40 s.
Kristin Åklint] ; Visby : www.books-on-demand.com
ISBN 91-973156-2-1
[distributör], 2005. - [6] s., s. 9-139, [12] s.
ISBN 91-631-7943-1
Svenska dikter
Svenska dikter : en antologi. 2, Från Kellgren till Almqvist /
Hc.04 - Svensk skönlitteratur: essäer
sammanställd av Germund Michanek. - 7. uppl. - Uppsala :
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet,
Bjarne, Gunnar, 1928-
2005. - 181 s.
Essäer / Gunnar Bjarne. - Hedemora : HörnbOrdet, cop.
2005. - 138 s. ; 21 cm.
ISBN 91-631-7983-0
65
Nationalbibliografin 2006: April
Hc.07 - Svensk folkdiktning
Söderberg, Fredrik
Kvarblivna tankar : diktsamling / Fredrik Söderberg. -
Doktor Död och annat staden aldrig glömmer
[Södertälje : Erica Lindroos] ; Visby : www.books-on-
Doktor Död och annat staden aldrig glömmer : sägner från det
demand.com [distributör], 2005. - 78 s. ; 21 cm.
gamla Helsingborg / redaktör: Pelle Johansson ; illustrationer:
ISBN 91-631-7650-5
Jakob Tuchten. - Helsingborg : Stadshistoriska avdelningen,
Dunkers kulturhus, 2006. - 48 s. : färgill. ; 21 cm + 1 CD.
(Skrifter / Stadshistoriska avdelningen, Dunkers kulturhus, 1651-
Hce - Utländsk skönlitteratur i svensk
översättning
6796 ; 5)
ISBN 91-974550-4-6
Poesi på väg
ISBN 978-91-974550-4-0
Poesi på väg : dikter i Stockholms tunnelbana och bussar
1993-2006 / redigerad av Tom Hedlund. - 3., omarb. och
Gustavsson, Per, 1951-
utök. uppl. - Bromma : Ordalaget ; Stockholm :
Surt, sa räven : sagor om talesätt / sammanställda och berättade
Storstockholms lokaltrafik (SL), 2006. - 211 s. ; 20 cm.
av Per Gustavsson ; illustrerade av Boel Werner. - 1. uppl. -
ISBN 91-89086-97-X (inb.)
Stockholm : Alfabeta, 2006. - 95 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-501-0637-6 (inb.)
Rojas, Víctor, 1953Ett skrik på jorden / Víctor Rojas ; [översättning: Anna
Hca - Fornsvensk litteratur
Andersson, Maria Kallin. - Jönköping : Simon Editor,
2000. - 129 s. : ill. ; 20 cm.
Guta saga. Svenska
ISBN 91-973283-8-3
Gutasagan / [bearbetning: Gun Westholm ; illustrationer: Ulla
Sjöswärd. - [Ny utg. - Visby : Länsmuseet på Gotland, 2000. - 16
Hci - Tecknade serier
s. : ill.
ISBN 91-88036-41-3
Akamatsu, Ken
Love Hina. [11] / Ken Akamatsu ; översättning: Simon
Hcc - Svensk skönlitteratur på främmande språk
Lundström. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 182,
[10] s. : ill. ; 18 cm.
Sjögren, Lennart, 1930-
(Manga)
Der äussere Strand : Gedichte / Lennart Sjögren ; aus dem
ISBN 91-638-5152-0
Schwedischen von Sarah Kirsch und Klaus-Jürgen Liedtke. Stockholm : Bonnier, 1998. - 59 s. ; 20 cm.
Beatty, Scott
Batman begins : [filmen officiella serietidning] /
Hcd - Finlandssvensk skönlitteratur
författare: Scott Beatty ; tecknare: Kilian Plunkett ;
renritare: Serge Lapointe ; färgläggare: José Villarrubia ;
Nielsen, Ulrika, 1974-
svensk text: Janne Eriksson. - Malmö : Egmont Kärnan,
Mellan Linn Sand / Ulrika Nielsen. - 1. utg. - Umeå : h:ström -
cop. 2005. - [64] s. : färgill. ; 26 cm.
Text & kultur, 2006. - 102, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 91-89447-77-8
Dragon Ball Z
Dragon Ball Z. [10], Trunks historia / [translated by
Morgan Holm. - Stockholm : Bonnier Carlsen, cop.
2005. - 132, [12] s. : färgill. ; 18 cm.
(Manga)
ISBN 91-638-4808-2
66
Nationalbibliografin 2006: April
Fairies
Judal
Fairies : älvornas hemliga värld. - Malmö : Egmont kärnan, 2006.
Vampire game. Vol. 4 / av Judal ; [översatt av Nika
- 26 cm. - 2006:1.
Hashiguchi & Richard Schicke. - 1. uppl. - Köpenhamn :
ISSN 1653-4336
Mangismo, 2006. - 194, [14] s. : ill.
ISBN 87-639-3085-4
Falk, Lee, 1905-1999
ISBN 978-87-639-3085-7
Lee Falk's Fantomen : den inbundna årgången 1954. D. 1 /
[redaktör: Ulf Granberg ; artikelförfattare: Olle Dahllöf. -
Kalle Anka & C:o
Stockholm : Egmont Kärnan, 2006. - 295, [1] s. : ill.
Kalle Anka & C:o. Den kompletta årgången 1960. D. 5 /
(huvudsakligen i färg) ; 26 cm.
översättning: P. A. Westrin ; förord: Fredrik Strömberg. -
ISBN 91-7269-729-6 (inb.)
Malmö : Egmont Kärnan, 2005. - 331, [1] s. : färgill. ; 26
cm.
Foster, Harold
ISBN 91-7134-211-7 (inb.)
Prins Valiant. Bd 35, Dubbelgångaren : originalplansch 15531596 / Harold R Foster ; svensk text: Ulf Granberg. - 1. uppl. -
Kalle Anka & C:o
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 46 s. : färgill. ; 30 cm.
Kalle Anka & C:o. Den kompletta årgången 1960. D. 6 /
ISBN 91-638-4917-8
översättning: P.A. Westrin ; förord: Olle Dahllöf. Malmö : Egmont Kärnan, 2006. - 331, [1] s. : färgill. ; 26
Foster, Harold
cm.
Prins Valiant. Bd 36, Den döde krigarens svärd : originalplansch
ISBN 91-7134-212-5 (inb.)
1597-1640 / Harold R Foster ; svensk text: Ulf Granberg. - 1.
uppl. - Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 46 s. : färgill. ; 30
Kamijyo, Akimine
cm.
Samurai deeper Kyo. D. 8 / av Akimine Kamijyo ;
ISBN 91-638-4918-6
[översatt av Fredrik "Tobitora" Strömberg. - 1. uppl. Köpenhamn : Mangismo, 2006. - Ca 210 s. : ill.
Guldager, Anna, 1967-
ISBN 87-639-3043-9
Den gula kjolen / av Anna Guldager ; illustrerad av Helena
ISBN 978-87-639-3043-7 (korr.)
Braun. - Malmö : Anna Guldager, cop. 2005. - [32] s. : färgill. ;
18 x 24 cm.
Kanarp, Loka, 1983-
(Rosa & Asor)
Till mina vänner och ovänner / Loka Kanarp. -
ISBN 91-631-4763-7 (inb.)
Stockholm : Kartago, cop. 2006. - 98, [3] s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-89632-53-2
Idumi, Rei
.hack // legenden om skymningsarmbandet. Vol. 2 / bild: Rei
Lee, Young You
Idumi ; manus: Tatsuya Hamazaki ; översättning: Nora Wigzell. -
K 2 : kill me, kiss me. D. 5 / Lee Young You ;
Stockholm : Bonnier Carlsen, 2006. - 168, [14] s. : ill. (vissa i
[översättning: Helen Larsson. - Stockholm : B.
färg) ; 18 cm.
Wahlström, 2006. - 168 [12] s. : ill. ; 19 cm.
(Manga)
(Megamanga)
ISBN 91-638-5157-1
ISBN 91-32-14926-3
ISBN 978-91-32-14926-9
67
Nationalbibliografin 2006: April
Miyasaka, Kaho
Van Horn, William
Kare first love. 1 / Kaho Miyasaka ; [översättning: Nika
Walt Disney's hall of fame : de stora serieskaparna. [11],
Hashiguchi & Richard Schicke. - 1. uppl. - Köpenhamn :
William van Horn. Bok 11 / [redaktör: Barbro Andersson
Mangismo, 2006. - 186, [6] s. : ill. ; 19 cm.
; överättning av serier: Stefan Diös, översättning av
ISBN 87-639-3098-6
förord: Claes Reimerthi ; bearbetning av förord: Sefan
ISBN 978-87-639-3098-7
Diös. - Malmö : Egmont Kärnan, 2006. - 176 s. : färgill. ;
26 cm.
Romare, Jan, 1936-
ISBN 91-7134-238-9 (inb.)
Sommargubben / Jan Romare. - Sundbyberg : Nisses böcker,
2006. - 47, [1] s. : ill. ; 30 cm.
Woo
ISBN 91-975651-3-X
Rebirth. D. 5 / text och bild: Woo ; [översättning: Tove
Lindholm. - Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 176, [4]
Satrapi, Marjane, 1969-
s. : ill. ; 19 cm.
Broderier / Marjane Satrapi ; översättning: Gabriella Theiler. -
(Megamanga)
Stockholm : Ordfront Galago, 2006. - Ca 140 s. : ill. ; 20 cm.
ISBN 91-32-14925-5
ISBN 91-7037-202-0 (inb.)
ISBN 978-91-32-14925-2
ISBN 978-91-7037-202-5 (korr.) (inb.)
Takahashi, Kazuki
Hep - Skönlitteratur: afrikansk:
engelskspråkig
Den legendariska draken!! / text och bild av Kazuki Takahashi ;
översättning av Magnus Johansson. - Stockholm : Bonnier
Farah, Nuruddin, 1945-
Carlsen, 2006. - 194, [16] s. : ill. ; 18 cm.
Länkar / Nuruddin Farah ; översättning av Ulf
(Manga)
Gyllenhak. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 378, [1] s. ; 22
(Yu-Gi-Oh! ; 9)
cm.
ISBN 91-638-4979-8
ISBN 91-0-010711-5 (inb.)
Takahashi, Rumiko
Heq - Skönlitteratur: amerikansk
Pink och Link / text och teckning: Rumiko Takahashi ;
[översättare: Simon Lundström. - Malmö : Egmont Kärnan, 2006.
Anders, Karen
- [9] s., s. 12-184, [9] s. : ill. ; 18 cm.
Hett spår / Karen Anders ; [översättning: Eva Nilo. -
(Ranma 1/2 (Malmö), 1652-0874 ; 29)
Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 251, [5] s. ; 18 cm.
ISBN 91-7134-252-4
(Harlequin lust)
ISBN 91-640-4044-5
Trondheim, Lewis
Donjon. D. 1, Ankhjärta / manus och bild: Lewis Trondheim &
Bauer, Pamela
Joann Sfar ; färgläggning: Lewis Tronheim ; [översättning: Karin
Kvinna utan förflutet / Pamela Bauer ; [översättning:
Olofsdotter. - Gnesta : Komika, 2006. - 48 s. ; färgill. ; 24 cm.
Charlotta Theorin. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. -
ISBN 91-975919-0-4
267, [5] s. ; 18 cm.
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
ISBN 91-640-4072-0
68
Nationalbibliografin 2006: April
Bradford, Barbara Taylor
Eddings, David
I Emma Hartes fotspår / Barbara Taylor Bradford ; översättning
Murgoernas konung / David Eddings ; översättning:
av Mai Broddvall. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen,
Ylva Spångberg. - 1. pocketuppl. i detta utförande. -
2005. - [5] s., s. 8-416, [1] s. ; 22 cm.
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 431, [1] s. : 18 cm.
ISBN 91-43-04391-7 (inb.)
(Wahlströms fantasy, 99-2256100-X)
(Sagan om Mallorea ; Bok 2)
Braun, Jackie
ISBN 91-32-43578-9
Allt att vinna / Jackie Braun ; [översättning: Jesper Larsson].
ISBN 978-91-32-43578-2
Tämja kärleken / Sara Craven ; [översättning: Andreas
Vesterlund. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 315, [5] s. ; 18
Eddings, David
cm.
Sierskan från Kell / David Eddings ; översättning: Ylva
(Harlequin romantik dubbel, 1103-890X)
Spångberg. - 1. pocketuppl. i detta utförande. -
ISBN 91-640-4147-6
Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 429, [1] s. ; 18 cm.
(Wahlströms fantasy, 99-2256100-X)
Cussler, Clive
(Sagan om Mallorea ; Bok 5)
Gyllene Buddha / Clive Cussler med Craig Dirgo ; översättning:
ISBN 91-32-43581-9
Björn B. Jakobsson. - 1. kart. uppl. - Stockholm : B. Wahlström,
2006. - 351, [1] s. ; 23 cm.
Eddings, David
(Oregonarkiven)
I Zandramas spår / David Eddings ; översättning: Ylva
ISBN 91-32-33208-4 (kartonnage)
Spångberg. - Stockholm : B. Wahlström, 2006. - 376, [1]
s. ; 18 cm.
Dugoni, Robert
(Wahlströms fantasy, 99-2256100-X)
Presidentens heder / Robert Dugoni ; [översättning: Maud Steen.
(Sagan om Mallorea ; Bok 4)
- 1. utg. - Malmö : Jentas, 2006. - 402, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 91-32-43580-0
ISBN 91-85247-32-4 (inb.)
ISBN 978-91-32-43580-5
ISBN 978-91-85247-32-5 (inb.)
Fox, Roz Denny
Eddings, David
Nio i familjen / Roz Denny Fox ; [översättning: Eva
Demonen i Karanda / David Eddings ; översättning: Ylva
Netzell. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 267, [5] s.
Spångberg. - 1. pocketuppl. i detta utförande. - Stockholm : B.
; 18 cm.
Wahlström, 2006. - 398, [1] s. ; 18 cm.
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
(Wahlströms fantasy, 99-2256100-X)
ISBN 91-640-4075-5
(Sagan om Mallorea ; Bok 3)
ISBN 91-32-43579-7
Gardner, Lisa
ISBN 978-91-32-43579-9
Ensam i mörkret / Lisa Gardner ; översättning: Maria
Holst. - Malmö : Damm, 2006. - 352 s. ; 22 cm.
Eddings, David
ISBN 91-7130-335-9 (inb.)
Belgarions son / David Eddings ; översättning: Ylva Spångberg. 1. pocketuppl. i detta utförande. - Stockholm : B. Wahlström,
2006. - 420, [1] s. : 18 cm.
(Wahlströms fantasy, 99-2256100-X)
(Sagan om Mallorea ; Bok 1)
ISBN 91-32-43577-0
ISBN 978-91-32-43577-5
69
Nationalbibliografin 2006: April
Gates, Olivia
LeRoy, J. T., 1980-
Älskade kollega / Olivia Gates ; [översättning: Inger Samuelsson.
Sarah : roman / JT LeRoy ; översättning: Fredrik
- Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 155, [5] s. ; 18 cm.
Liungman. - [Ny utg. - Stockholm : Modernista, 2006. -
(Harlequin romantik, 1103-890X)
189, [3] s. ; 18 cm.
(Duett)
ISBN 91-85453-15-3
(Solo)
ISBN 91-640-4104-2
London, Jeanie
Vill ha dig- / Jeanie London ; [översättning: Jenny
Handeland, Lori
Nygren. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 250, [6] s.
Dit vinden bär mig / Lori Handeland ; [översättning: Inger
; 18 cm.
Samuelsson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 267, [5] s. ; 18
(Harlequin lust)
cm.
(Bäddat för tv)
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
ISBN 91-640-4043-7
ISBN 91-640-4074-7
Martel, Yann, 1963Hannah, Kristin
Upphovet till historien om Helsingforsfamiljen
Angelas dotter / Kristin Hannah ; översättning av Gunilla Holm. -
Roccamatio / Yann Martel ; översättning: Meta Ottosson.
Stockholm : Bonnier, 2006. - 380, [1] s. ; 23 cm.
- Stockholm : Bromberg, 2006. - 187 s. ; 21cm.
ISBN 91-0-010753-0 (inb.)
ISBN 91-85251-48-8 (inb.)
ISBN 978-91-0-010753-6 (inb.)
ISBN 978-91-85251-48-3 (inb.)
Holeman, Linda
Matthews, Jessica
Sparvungen / Linda Holeman ; översättning: Carina Jansson. -
Alla hjärtans frieri / Jessica Matthews ; [översättning:
Malmö : Damm, 2005. - 381 s. ; 22 cm.
Christina Sohlberg. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. -
ISBN 91-7130-407-X (inb.)
155, [5] s. ; 18 cm.
(Harlequin romantik, 1103-890X)
Jackson, Joshilyn
(Duett)
Visst finns det gudar i Alabama / Joshilyn Jackson ; översättning:
(Solo)
Karolina Hjertonsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand,
ISBN 91-640-4103-4
2006. - 252, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 91-46-21298-1 (inb.)
Mc Gould, Barbara
Fångad / Barbara Mc Gould ; översättning av Lena
Kelly, Lauren, 1938-
Gerner. - 1. pocketuppl. - Stockholm : Bokbål, 2005. -
Tag mig, tag mig med dig : [spänningsroman] / Lauren Kelly ;
285, [7] s. : ill. ; 18 cm.
översättning: Ulla Danielsson. - [Ny utg. - Stockholm :
ISBN 91-975985-1-8
Wahlström & Widstrand, 2006. - 238, [1] s. ; 18 cm.
ISBN 91-46-21411-9
McMahon, Barbara
Mitt i livet / Barbara McMahon ; [översättning: Piret
Lehane, Dennis
Pripp. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 154, [6] s. ;
En drink före kriget / Dennis Lehane ; översättning av Ulf
18 cm.
Gyllenhak. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2006. -
(Harlequin romantik, 1103-890X)
356, [1] s. ; 22 cm.
(Baby på väg)
ISBN 91-43-02439-4 (inb.)
ISBN 91-640-4213-8
70
Nationalbibliografin 2006: April
Mooney, Chris
Steel, Danielle
Glöm aldrig Sarah / Chris Mooney ; översättning av P-O Nilsson.
Dejtingleken / Danielle Steel ; översättning av Inger
- [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2006. - 298, [1] s. ; 22
Wadman. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen,
cm.
2005. - 332, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-43-21670-6 (inb.)
ISBN 91-43-04389-5 (inb.)
Moore, Ann
Stevens, Amanda
När morgondagen gryr / Ann Moore ; översättning av Lisbet
Casanovamördaren / Amanda Stevens ; [översättning:
Holst. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2005. - 415, [1]
Christina Mansicka. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006.
s. ; 22 cm.
- 254, [2] s. ; 18 cm.
ISBN 91-43-01174-8 (inb.)
(Harlequin intrigue)
ISBN 91-640-4194-8
Oates, Joyce Carol, 1938Djur / Joyce Carol Oates ; översättning av Kerstin Gustafsson. -
Thomason, Cynthia
Stockholm : Bonnier, 2006. - 158, [1] s. ; 21 cm.
Vinnare i kärlek / Cynthia Thomason ; [översättning:
ISBN 91-0-010974-6 (inb.)
Lisa Svensson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. 266, [6] s. ; 18 cm.
Roberts, Nora, 1950-
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
En vinnande hand / Nora Roberts ; [översättning: Frida
ISBN 91-640-4070-4
Lindholm. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 313, [7] s. ; 18
cm.
Wangerin, Walter
(Harlequin exklusiv, 1103-8861)
Guds son : en roman om Jesus / Walter Wangerin ;
ISBN 91-640-4073-9
översättning: Kerstin Gårsj. - Örebro : Libris, 2006. 337, [1] s. ; 24 cm.
Sharpe, Alice
ISBN 91-7195-806-1 (inb.)
Ett oskrivet blad / Alice Sharpe ; [översättning: Maj von Groote. -
ISBN 978-91-7195-806-8 (inb.)
Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 253, [3] s. ; 19 cm.
(Harlequin intrigue)
Winters, Rebecca
ISBN 91-640-4193-X
Våga chansa! / Rebecca Winters ; [översättning: Sara
Lindvall. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 156, [4]
Siegel, James
s. ; 18 cm.
Omvägar / James Siegel ; översättning: Gabriel Setterborg. -
(Harlequin romantik, 1103-890X)
Stockholm : Norstedts, 2006. - 333, [3] s. ; 22 cm.
ISBN 91-640-4148-4
ISBN 91-1-301491-9 (inb.)
ISBN 978-91-1-301491-3 (inb.)
Her - Skönlitteratur: australisk
Sittenfeld, Curtis
Marsh, Nicola
I en klass för sig / Curtis Sittenfeld ; översättning: Gudrun
Män och kyssar- / Nicola Marsh ; [översättning: Lotta
Samuelsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 443,
Persson. - Stockholm : Harlequin, cop. 2006. - 156, [4] s.
[1] s. ; 23 cm.
; 18 cm.
ISBN 91-46-21308-2 (inb.)
(Harlequin romantik, 1103-890X)
ISBN 91-640-4149-2
71
Nationalbibliografin 2006: April
McCullough, Colleen
Diiwaanka maahmaahyada
Flickan utan röst / Colleen McCullough ; översättning av Lisbet
Diiwaanka maahmaahyada. Caddadka 2 = A collection
Holst. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2006. - 257, [1]
of Somali proverbs. Vol. 2 / Mohammed Sh. Hassan. -
s. ; 22 cm.
Stockholm : Scansom, 2005. - viii, 173 s. ; 23 cm.
ISBN 91-43-04401-8 (inb.)
ISBN 91-974409-9-X
Hq - Iransk litteratur
Hassan, Mohammed Sh., 1957Sheeko xariirooyinka xayawaanka = Animal fables /
Haydari, Bahram
Mohammed Sh. Hassan ; [illustrations by Amin Amir. -
Bachchih'ha : dastan-i buland / Bahram Haydari. - 1. chap. - Kista
Järfälla : Scansom, [2004. - 44 s. : ill. ; 20 cm.
: Kitab-i Arzan, 2003. - 280 s. ; 21 cm.
ISBN 91-974409-2-2
ISBN 91-88880-67-2
Hassan, Mohammed Sh., 1957-
Hr - Övrig indoeuropeisk litteratur
Sheekooyinka dadqalatadii Dhegdheeer = The stories of
Dhegdheer (the cannibal) / Mohammed Sh. Hassan ;
Oseku, Shefki, 1943-
[illustrations by: Amiin Caamir. - Järfälla : Scansom,
Një lloj drite tjetër : poezia shqipe = Inny rodzaj swiatlosci :
[2002. - 52 s. : ill.
poezja albanska / Shefki Oseku. - Botim i dytë. - Trelleborg :
ISBN 91-973671-5-x
Drita, 2005. - 149, [12] s. : ill.
Hassan, Mohammed Sh., 1957-
Ht - Litteratur på hamitiska språk och tchad-språk
Sheekooyinkii boqoraddii Arraweelo = The stories of
Queen Arraweelo / Mohammed Sh. Hassan ; [illustrator:
Diiwaanka heesaha soomaaliyed
Cabdi C. Ibraahim. - 2. ed. - Järfälla : Scansom, 2002. -
Diiwaanka heesaha soomaaliyed. Caddadka afraad = A
36 s. : ill. ; 20 cm.
collection of Somali songs. Vol. 4 / Mohammed Sh. Hassan. -
ISBN 91-972411-0-5
Järfälla : Scansom Publ., [2004. - 190, [18] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-974409-3-0
Hassan, Mohammed Sh., 1957Sheekooyinkii Cigaal Shidaad = The stories of Egal
Diiwaanka heesaha soomaaliyed
Shidad (the wise coward man) / Mohammed Sh. Hassan ;
Diiwaanka heesaha soomaaliyed. Caddadka labaad = A collection
[illustrations by Amiin Caamir. - Järfälla : Scansom,
of Somali songs. Vol. 2 / Mohammed Sh. Hassan. - Järfälla :
[2002. - 36 s. : ill. ; 20 cm.
Scansom Publ., [1999. - 233, [7] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-9736714-1
ISBN 91-972411-4-8
Diiwaanka heesaha soomaaliyed
Diiwaanka heesaha soomaaliyed. Caddadka saddexaad = A
collection of Somali songs. Vol. 3 / Mohammed Sh. Hassan. Järfälla : Scansom Publ., [2000. - 288 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-97367111-6-8
72
Nationalbibliografin 2006: April
I - Konst, musik, teater och film
Ibvz - Särskilda motiv i konsten
I - Konst, musik, teater och film
Ahlström, Inger-Maria
Passionsskåpet från Västra Ed = The altarpiece from
Art monitor
Västra Ed / Inger-Maria Ahlström ; [foto: Lennart
Art monitor. - Göteborg : Högskolan för scen och musik vid
Karlsson ; översättning: Sven Zethelius. - Stockholm :
Göteborgs universitet, 2006.
Statens historiska museum, 2000. - 72 s. : färgill.
(Klenoder, 1102-2329 ; 4)
Konstnärsliv på Österlen
ISBN 91-89176-11-1 (inb.)
Konstnärsliv på Österlen / Östra Skånes konstnärsgille. Simrishamn : Östra Skånes konstnärsgille (ÖSKG), [1997]-2005.
Ibz - Särskilda konstnärer
- 30 cm. - [1997]-1998 ; 3(1999)-8(2005.
ISSN 1403-4441
Allander, Anders, 1944Livsbilder : en bildberättelse om natur och miljö, nöjen,
Iaa - Konstteori och konstestetik
mat, musik, vila, erotik, intriger, människor, hem och
Gud / av Anders Allander. - 2. uppl. - Västerås : Technic
Castro, Alfredo, 1950-
Art Allander, cop. 2006. - Ca 240 s. : ill. ; 31 cm.
Bild 2000 : ett bildäventyr : bildsemiotik för ungdomar :
ISBN 91-631-8723-X (spiralh.)
bildsemiotiska laborationer / Alfredo Castro. - Umeå : [Castro
info], 2000. - 148 s. : ill. (vissa i färg) + 1 CD-ROM.
Anna Petrus
ISBN 91-631-0209-9
Anna Petrus : konstnär och formgivare / [denna skrift har
utgivits av Sonja Lyttkens. - [Sverige : Sonja Lyttkens],
Ib - Konsthistoria
2005. - 48 s. : ill.
Konstnärsliv på Österlen
Benczédi, Ilona, 1948-
Konstnärsliv på Österlen / Östra Skånes konstnärsgille. -
Ilona Benczédi / [foto: Lennart Jonasson ; översättning:
Simrishamn : Östra Skånes konstnärsgille (ÖSKG), [1997]-2005.
Deborah Fronko, Torbjörn Waldner, Julia Waldner. -
- 30 cm. - [1997]-1998 ; 3(1999)-8(2005.
[Östersund : Ilona Benczédi], 2005. - 80 s. : ill. (vissa i
ISSN 1403-4441
färg.
ISBN 91-631-8172-X
Loggboken
Loggboken / [medverkande: Anna Mellergård. - [Uppsala] ;
Borg, Olle, 1960-
Kunming : TC/G Nordica, [2005. - [28] s. : färgill.
Olle Borg / [fotografer / photographers: Per-Anders
Allsten ... ; översättning / translation: Devin Wilson. -
Ibt - Kyrklig konst
[Stockholm : Viveca Wessel], 2001. - xlviii s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
Björklund, Daina
ISBN 91-631-0722-8
Konst 1900 : Strängnäs domkyrka / [Daina Björklund. Strängnäs : Strängnäs domkyrkoförsamling, 2000. - 83 s. : ill.
(vissa i färg.
ISBN 91-630-9747-8 (spiralh.)
73
Nationalbibliografin 2006: April
Dodge, Jason
Leonardo da Vinci, 1452-1519
Moderna museet projekt : 26.8-24.10 1999 : 1 : Jason Dodge ;
Anteckningsböcker / Leonardo da Vinci ; redigerad av
[översättning sv-eng / translation Swe-Eng: Jan Teeland ;
H. Anna Suh ; [översättning: Olle Sahlin. - Bath :
översättning eng-sv / translation Eng-Swe: Astrid Trotzig. -
Parragon, cop. 2006. - 334 s. : ill. ; 30 cm.
Stockholm : Moderna museet, [1999. - 32 s. : färgill.
ISBN 1-4054-6758-4 (inb.)
(Moderna museets utställningskatalog, 0347-9196 ; 292)
ISBN 91-7100-611-7
Lundquist, Jan, 193540 år med Jan Lundquist / Jan Lundquist ; text Lena
Du Rietz, Rolf E., 1935-
Köster. - Uppsala : Upsala nya tidning, [2005. - 28 s.
Från ett svunnet Atlantis : Albert Speers rikskansli 1938 / Rolf E.
DuRietz. - Uppsala : Dahlia Books, 2001. - 68 s. : ill. ; 30 cm.
Nordbeck, Johan, 1957-
ISBN 91-974094-0-5
Gå till klacken, gå / text: Johan Nordbeck ; bild: Jockum
Nordström. - Stockholm : Wahlström & Widstrand,
Fjellman, Frida, 1971-
2006. - 84, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 19 cm.
Other place : Frida Fjellman 4 december 2005 - 19 februari 2006
ISBN 91-46-21322-8
/ [text: Maja Heuer ; foto: Beth Lipman ... ; översättning: Alan
Imber. - Växjö : Kulturspridaren, [2005. - 24 s. : färgill. ; 21 cm.
Nordqvist, Ingelis, 1937-
ISBN 91-87674-25-4
Växa och bli liten / Ingelis Nordqvist. - Skellefteå : Ord
& visor, 2006. - 198, [1] s. ; 22 cm.
Klingspor, Alexander, 1977-
ISBN 91-975161-7-1 (inb.)
Alexander Klingspor / [foto: Per Åke Persson. - Stockholm :
Galleri Agardh & Tornvall, 2005. - [24] s. : färgill.
Norling, Katarina, 1963Bobos hjärta / Katarina Norling ; [översättning /
Larsson, Carl, 1853-1919
translation: Tomas Tranæus. - Stockholm : Färgfabriken,
Andras barn : 32 målningar med text / av Carl Larsson. -
2005. - 150 s. : ill.
Königstein : Langewiesche ; Solna : Seelig [distributör i Sverige],
ISBN 91-974922-5-6 (inb.)
cop. 2006. - 88 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 28 cm.
ISBN 3-7845-2724-8 (inb)
Robertsdotter Mård, Annette
Carl Larsson som falubo 1907-1919 / Annette
Larsson, Carl, 1853-1919
Robertsdotter Mård. - Falun : Kulturnämnden i Falun,
Larssons / Carl Larsson. - Faksimiltr. - Königstein :
2004. - 62 s. : ill. (vissa i färg) ; 21 cm.
Langewiesche ; [Solna : Seelig] [distributör i Sverige], cop. 2006.
(Falu kulturnämnds skriftserie, 0284-5261 ; 26)
- 86, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 28 cm.
ISBN 3-7845-2732-9 (inb.)
Samuelsson, Henrik, 1960Henrik Samuelsson : Stega : paranoiskt pussel / [text:
Larsson, Carl, 1853-1919
Katarina Norling, Henrik Samuelsson och Jan Åman ;
Åt solsidan : en bok om boningsrum, om barn, om dig, om
översättning: Tomas Tranaeus ; foto målningar: Per-Erik
blommor, om allt : taflor och prat / af Carl Larsson. - Faksimiltr. -
Adamsson. - Stockholm : Färgfabriken, 2005. - 146 s. :
Königstein : Langewiesche ; [Solna : Seelig] [distributör i
färgill.
Sverige], cop. 2005. - 78, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg ; 23 x
ISBN 91-974922-4-8
27 cm.
ISBN 3-7845-2739-6 (inb.)
74
Nationalbibliografin 2006: April
Skoog, Elsie, 1930-2005
Fransson, Eva
Elsie Skoog 1930-2005 : en minnesutställning 15 oktober-6
Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort / [text:
november 2005 Axel Hebbes konsthall Trelleborg/
Eva Fransson. - Hallsberg : Hallsbergs kommun, 2005. -
[katalogredaktör: Ulla Ahnfelt. - Trelleborg : Trelleborgs
136 s. : ill. (vissa i färg.
museum, [2005. - 92 s : färgill. ; 20 cm.
ISBN 91-974405-0-7
Hundra år med Smögen kyrka
Hundra år med Smögen kyrka : 1905-2005 / redaktion:
Strid, Hardy, 1921-
Smögens församlingsförening. - Smögen : Schlägers bild
Hardy Strid / Hugo Palmsköld. - Halmstad : Hardy Strids
och form, 2005. - 25 s. : ill.
konststiftelse : [Stiftelsen Hardy Strids vänner], cop. 2001. - 36 s.
ISBN 91-631-6900-2
: färgill.
ISBN 91-631-1058-X
Modern hembygd
Modern hembygd : leva i - lära av - utveckla tillsammans
Strunke, Laris, 1931-
/ [författare: Karin Arvastson ... ; fotograf: Bengt A.
Laris Strunke : [trappor, vattenfall / foto: Ulf Back. - Kalmar :
Lundberg. - 1. uppl. - Stockholm :
Kalmar konstmuseum, [2005. - [24] s. : färgill.
Riksantikvarieämbetets förlag, 2001. - 68 s. : färgill. ; 25
cm.
Wolgers, Dan, 1955-
ISBN 91-7209-213-0
Dan Wolgers : skulpturer 1999 / [foto / photo: Tord Lund. Stockholm : Galleri Lars Bohman, 2000. - [64] s. : huvudsakligen
Petersen, Björn, 1943-
ill. (vissa i färg.
Husesyn : Hallands byggnadsminnen / Björn Petersen,
ISBN 91-973582-2-3 (inb.)
text ; Arne Persson, foto ; Hans Helander, form. Halmstad : Länsstyrelsen i Halland i samarbete med
Zoladz, Stanislaw, 1952-
Kulturmiljö Halland och Länsmuseet Varberg, 2006. -
Stanislaw Zoladz : akvareller, litografier = watercolours,
239, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
lithographs / [författare: Mats Ottosson ; översättning: Anna
ISBN 91-631-8267-X (inb.)
Åberg. - Malmö : Kenneth Åberg konsthandel, 2006. - 128 s.
ISBN 91-631-8254-8 (inb.)
Rey, Daniel
ISBN 978-91-631-8254-9 (inb.)
Slott och salar i Sverige / Massimo Listri, Daniel Rey ;
förord av Carl XVI Gustaf ; [översättning: Viveca
Ic - Arkitektur
Melander. - Stockholm : Bonnier, 2006. - 239 s. : färgill.
; 32 cm.
Björklund, Daina
ISBN 91-0-011044-2 (inb.)
Konst 1900 : Strängnäs domkyrka / [Daina Björklund. Strängnäs : Strängnäs domkyrkoförsamling, 2000. - 83 s. : ill.
Söderström, Göran, 1934-
(vissa i färg.
Acharii-Bergenstråhlska huset i Vadstena : ett östgötskt
ISBN 91-630-9747-8 (spiralh.)
byggnadsminne / Göran Söderström. - Vadstena :
Föreningen Gamla Vadstena, 2005. - 95, [1] s. : ill.
Du Rietz, Rolf E., 1935-
(vissa i färg) ; 21 cm.
Från ett svunnet Atlantis : Albert Speers rikskansli 1938 / Rolf E.
(Föreningen Gamla Vadstenas småskrifter, 1101-2307 ;
DuRietz. - Uppsala : Dahlia Books, 2001. - 68 s. : ill. ; 30 cm.
50)
ISBN 91-974094-0-5
75
Nationalbibliografin 2006: April
Thunman, Dan, 1958-
Icu - Landskapsarkitektur
1800-talets fasader i Uppsala : en stilhistorisk översikt / Dan
Thunman ; fotograf: Bo Gyllander. - Uppsala : Kulturnämnden :
Norrvikens själ
Byggnadsnämnden, 1999. - 45 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Norrvikens själ : hyllning till Rudolf Abelin / [Ingrid
Björkman (red) ; fotografierna är huvudsakligen tagna
Westrin, Barbro, 1931-
av: Bent Rej och Dan Rosenholm. - 1. uppl. - Båstad :
Medelplana kyrka och socken / av Barbro Westrin. - Hällekis :
Norrvikens trädgårdssällskap, cop. 2006. - 96 s. : ill.
Kyrkorådet, Kinnekulle församling, 2005. - 59 s. : ill. (vissa i
(huvudsakligen i färg) ; 22 cm.
färg.
ISBN 91-631-8547-4
ISBN 91-970136-5-X
ISBN 978-91-631-8547-2
Icd - Byggnader för särskilda ändamål
Ottosson, Mats, 1962Naturkraft : om naturens lugnande, stärkande och
Bedoire, Fredric, 1945-
läkande effekter / Åsa & Mats Ottosson. - Stockholm :
Svenska slott och herrgårdar : en historisk reseguide / Fredric
Wahlström & Widstrand, 2006. - 243, [2] s. ; 24 cm.
Bedoire ; foto: Malin Gezelius. - Stockholm : Bonnier, 2006. -
ISBN 91-46-21234-5 (inb.)
400 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
ISBN 91-0-010577-5 (inb.)
Icv - Byggnadsvård
Lönnäng, Ragnar, 1939-
Blomberg, Anna, 1948-
Till skånska slott och sevärdheter / text: Ragnar Lönnäng ; foto:
Skiffertak / Anna Blomberg och Kristina Linscott. -
Ragnar Lönnäng. - Simrishamn : Gröna nyckeln, [2006. - 272 s. :
Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1997. - 88 s. : ill.
färgill. ; 22 x 23 cm.
(vissa i färg) ; 30 cm.
ISBN 91-631-8349-8
ISBN 91-7209-065-0
Persson, Ann
Id - Skulptur
Alla skulle till Falsterbo : en berättelse om drömmen om en egen
stuga vid havet / text: Ann Persson ; foto: Tine Guth Linse ;
Ahlström, Inger-Maria
form: Susanna Theander. - Malmö : Bookmaker, [2006. - 107, [1]
Passionsskåpet från Västra Ed = The altarpiece from
s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 18 x 25.
Västra Ed / Inger-Maria Ahlström ; [foto: Lennart
ISBN 91-631-5073-5
Karlsson ; översättning: Sven Zethelius. - Stockholm :
Statens historiska museum, 2000. - 72 s. : färgill.
Ict - Stadsplanekonst
(Klenoder, 1102-2329 ; 4)
ISBN 91-89176-11-1 (inb.)
Att känna sin stad
Att känna sin stad : barn och ungdomar upptäcker sin närmiljö /
Ie - Målarkonst
Mats Lundström och Maria Nordström, redaktörer. - Karlskrona :
Stadsmiljörådet : Boverket [distributör], 2001. - 59 s. : ill.
Five essays on icons
ISBN 91-7147-662-8 (inb.)
Five essays on icons / [Vera Geelmuyden Bulgurlu. Stockholm ; Istanbul : Swedish Research Institute in
Sjöberg, Susanne
KRU : konstnärsdriven regional utveckling / [texter: Susanne
Sjöberg. - Umeå : Västerbottens läns landsting, 2005. - 45 s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
76
Istanbul, 2005. - 112 s. : ill. (vissa i färg.
(Papers / Swedish Research Institute in Istanbul, 16530578 ; 1)
ISBN 91-86884-15-8
Nationalbibliografin 2006: April
Ih - Konsthantverk
Ihk - Dräkthistoria
Slöjden tar form
Allt om klockor & smycken
Slöjden tar form / [Redaktörer: Carina Olsson och Lena Thor. -
Allt om klockor & smycken : Sveriges största
Karlstad : Värmlands museum : Värmlands museifören., 2005. -
inköpsguide för klockor och smycken. - Sammanfattad
172 s. : ill.
utgivningstid: Stockholm : Sporres förlag, 2003. - 29 cm.
(Värmland förr och nu, 0349-036X ; 103(2005)
- ; 2004: nr 1.
ISBN 91-85224-62-6 (inb.)
ISSN 1653-7084
Ihb - Industriell formgivning
Jarnhammar, Lennart, 1948Amanda / av Lennart Jarnhammar. - [Stockholm :
Kemiform
Amanda Christensen], [2002. - 125 s. : ill. (vissa i färg.
Kemiform. - Stockholm : Plast- & kemiföretagen, 2005. - 27 cm.
- 2004.
Ii - Konstsamlingar och konstutställningar
ISSN 1653-705X
Sjöberg, Susanne
Ihc - Textil konst
KRU : konstnärsdriven regional utveckling / [texter:
Susanne Sjöberg. - Umeå : Västerbottens läns landsting,
Nessle, Lena, 1939-
2005. - 45 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Jeans och blåa naglar : en bok om indigo / [text och foto: Lena
Nessle. - Stockholm : Östasiatiska museet ; Borås Textilmuseet,
Iib - Konstmuseer
[2006. - 94, [2] s. : färgill. ; 20 cm.
ISBN 91-975785-1-7
Norrköpings konstmuseum
Norrköpings konstmuseum : katalog /
Ihfb - Konsthantverk: glas
[katalogredaktörer: Kerstin Holmer och Birgitta
Flensburg ; fotograf: Anders Rydén. - Norrköping :
Global Art Glass Triennial (3 : 2005 : Borgholm)
Norrköpings konstmuseum, 2000. - 187 s. : ill. (vissa i
Global Art Glass Triennial : june 18 - september 4 2005 :
färg.
[Borgholm Castle, Sweden / redaktör/editor: Barbro Kamras ;
ISBN 91-88244-22-9 (inb.)
översättare/translators: Angela B. Adegren, Eva Hagner. [Borgholm : Kamras & Kamras], 2005. - Ca 110 s. : ill. (vissa i
Söderlund, Göran, 1946-
färg) ; 30 cm.
Millesgården / [katalog: Göran Söderlund ; foto: Lars
ISBN 91-631-7192-9
Hallén. - [Ny utg. / reviderad av William Wareing. Lidingö : Millesgården, 2005. - 32 s. : ill. (vissa i färg) ;
Ihhb - Möbelkonst
21 cm.
ISBN 91-87340-90-9 (korr.)
Konstoform
Konstoform : Ljungbergmuseet : regi Sven Lundh ;
[medverkande:] Jonas Bohlin. - Ljungby : Ljungbergmuseet,
2005. - 31, [1] s. : ill. ; 17 cm.
ISBN 91-8871-254-0
77
Nationalbibliografin 2006: April
Iit - Konstutställningar
Ijb-c - Musikhistoria: Sverige
Global Art Glass Triennial (3 : 2005 : Borgholm)
Ekström, Ann, 1951-
Global Art Glass Triennial : june 18 - september 4 2005 :
From pearls to sweet wine- : popmusiken i NV-Skåne på
[Borgholm Castle, Sweden / redaktör/editor: Barbro Kamras ;
60-talet / textansvarig: Ann Ekström. - Ramlösa :
översättare/translators: Angela B. Adegren, Eva Hagner. -
Ekström/Montelius ; [2006. - 352 s. : ill. ; 25 cm.
[Borgholm : Kamras & Kamras], 2005. - Ca 110 s. : ill. (vissa i
ISBN 91-631-8097-9 (inb.)
färg) ; 30 cm.
ISBN 91-631-7192-9
Widqvist, Cajsa, 1947After Hair / [manus: Cajsa Carlsson-Widqvist ; foto: Jan-
Iiv - Konst i offentlig miljö
Inge Eriksson, Ulf-Göran Widqvist. - Nävekvarn :
Trädet, 2001. - 64 s. : ill. ; 18 cm.
Kiruna-Helsingborg
ISBN 91-88470-17-2
Kiruna-Helsingborg : konstnärlig gestaltning i Folkets hus och
parker 2000-2005 / [redaktörer: Paula Hoffmann, Carina
Åberg, Anders
Törnblom. - Stockholm : Folkets hus och Parker, 2005. - 47 s. :
Hundra år av sångarglädje : Tranås manskör 1906-2006 :
ill.
en historik / sammanställd av Anders Åberg. - Tranås :
ISBN 91-631-7335-2
Budgetboken, 2006. - 194 s. : ill. ; 21 x 24 cm.
ISBN 91-976040-1-1 (inb.)
Ij - Musik
Ännu mera blandat
Israelsson, Christina, 1948-
Ännu mera blandat : Allmänna sången 175 år : en
Kring musiken. D. 3, Arbetsbok / Christina Israelsson. - Hestra :
jubileumsantologi / under redaktion av Hedvig Tängdén
Isaberg ; Gislaved : Svensk skolmusik (SSM), 2004. - 64 s. :
och Carl Peter Wickström. - [Uppsala : Allmänna
musiknoter ; 24 cm.
sången], 2005. - 111, [1] s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-7694-681-9
ISBN 91-631-7736-6
Wahlbeck, Irma
Ijdb - Orgel
Nalleboken / av Irma Wahlbeck. - Uppsala : Norrhagens
kulturreservat, 2001. - 95 bl. : ill.
Orgeln i Åtvids gamla kyrka 1751-2001
ISBN 91-631-0700-7 (spiralh.)
Orgeln i Åtvids gamla kyrka 1751-2001 / [redaktion:
Ingemar Ericsson. - Åtvidaberg : SKS Mellersta, cop.
Ij:df - Musikestetik
2001. - 51 s. : ill.
Lindgren, Monica, 1958-
Ijgb - Gitarr
Att skapa ordning för det estetiska i skolan : diskursiva
positioneringar i samtal med lärare och skolledare / Monica
Zelmerlööw, Joakim, 1974-
Lindgren. - Göteborg : Högskolan för scen och musik vid
Ergonomisk gitarrteknik : psykologi, ergonomi och
Göteborgs universitet, cop. 2006. - xii, [2], 213, [1] s. ; 24 cm.
teknik / Joakim Zelmerlööw ; [illustrationer och
(Art monitor)
fotografier: Katarina Boye. - [Solna : Joakim
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006
Zelmerlööv] ; Visby: Books-on-demand [distributör]
ISBN 91-975911-1-4
2005. - 142 s. ill.
ISBN 91-631-7717-X
78
Nationalbibliografin 2006: April
Ijrba - Musikaler
Ikad - Skådespelarkonsten
Widqvist, Cajsa, 1947-
Järleby, Anders, 1944-
After Hair / [manus: Cajsa Carlsson-Widqvist ; foto: Jan-Inge
Leka, berätta och improvisera : övningar för drama och
Eriksson, Ulf-Göran Widqvist. - Nävekvarn : Trädet, 2001. - 64
teater / Anders Järleby. - 2., rev. och utök. uppl. - Skara :
s. : ill. ; 18 cm.
Pegasus, 2005. - [4] s., s. 7-114 ; 25 cm.
ISBN 91-88470-17-2
ISBN 91-974693-9-4 (korr.)
Ijxca - Musik: tidig jazz
Iky - Konstnärlig dans
Harding, Gunnar, 1940-
Westman, Nancy, 1948-
Kreol : bland voodookvinnor, pianoprofessorer, trumpetkungar
Dans med Häger : en pionjär i den svenska dansvärlden /
och bluesdrottningar i den Nya världen / Gunnar Harding. - 2.,
Nancy Westman. - Stockholm : Lind & Co, 2006. - 165,
omarb. och utök. uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand,
[1] s., [16] pl.-s. (vissa i färg) ; 21 cm.
2006. - 417, [5] s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-85267-65-1 (inb.)
ISBN 91-46-21428-3
Ikz - Särskilda sceniska konstnärer
Ijxn - Musik: rock
Ragnar, Per, 1941Ekström, Ann, 1951-
Så tänker mitt hjärta / Per Ragnar. - Stockholm : D+,
From pearls to sweet wine- : popmusiken i NV-Skåne på 60-talet
cop. 2006. - 255 s. : ill. ; 22 cm.
/ textansvarig: Ann Ekström. - Ramlösa : Ekström/Montelius ;
ISBN 91-85477-01-X (inb.)
[2006. - 352 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-631-8097-9 (inb.)
Ima - Film: allmänt
Ijxnd - Musik: 60-talets pop och rock
Alexander, John
Screen writing : film, television, computer / John
Ekström, Ann, 1951-
Alexander. - Ingarö : InterMedia Publications, cop. 2001.
From pearls to sweet wine- : popmusiken i NV-Skåne på 60-talet
- 151 s.
/ textansvarig: Ann Ekström. - Ramlösa : Ekström/Montelius ;
[2006. - 352 s. : ill. ; 25 cm.
Fokus på film
ISBN 91-631-8097-9 (inb.)
Fokus på film : en sammanfattning av regeringens
filmpolitiska proposition 2005/06:3 / [foto: Theresia
Ijz - Musik: särskilda tonkonstnärer
Köhlin. - Stockholm : Utbildnings- och
kulturdepartementet, Regeringskansliet, 2005. - 20 s. :
Dahlgren, Eva, 1960-
färgill.
Hur man närmar sig ett träd / Eva Dahlgren. - [Ny utg. Stockholm : Piratförlaget, 2006. - 222, [2], 16 s. ; 18 cm.
Fokus på film. Engelska
ISBN 91-642-0190-2
Focus on film : a summary of the Swedish government's
ISBN 978-91-642-0190-4
film policy bill 2005/06:3 / [pictures: Theresia Köhlin. Stockholm : Ministry of Education, Research and
Culture, Regeringskansliet, 2005. - 20 s. : färgill.
79
Nationalbibliografin 2006: April
Imb - Filmhistoria
Holmberg, John-Henri, 1949Filmtema / av John-Henri Holmberg ; med ett kapitel om Filmen
i klassrummet av Fredrik Holmberg. - Lund: Btj, 2006. - 574 s. ;
21 cm.
ISBN 91-7018-540-9 (inb.)
Ludvigsson, Bo
Murvlar på bio : hur filmen ser på journalister och deras arbete /
[texter: Bo Ludvigsson. - [Stockholm], cop. 2001. - 31 s. : ill.
80
Nationalbibliografin 2006: April
J - Arkeologi
Aspeborg, Håkan, 1962Jonstorps bytomt : Skåne, Jonstorps socken, Jonstorp
J - Arkeologi
12:20, RAÄ78 / Håkan Aspeborg. - Lund : Avdelningen
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet,
Andersson, Joakim
2005. - 11 s.
Uppdragsarkeologins publika sida : Slättbygdsprojektet dnr 423-
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:4)
1717-2003 : utvärdering / Joakim Andersson, Peter Aronsson &
Bodil Petersson. - Linköping : Avdelningen för arkeologiska
Aspeborg, Håkan, 1962-
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 105 s.
Södra Vallåkra bytomt : Skåne, Kvistofta socken, Södra
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2005:52)
Vallåkra 16:1, RAÄ 97, Helsingborgs kommun / Håkan
Aspeborg. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
Andersson, Magnus
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 27 s.
Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun : Skåne, Helsingborg,
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:32)
Gamla staden 7:1 / Magnus Andersson. - Lund : Avdelningen för
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 8 s.
Becker, Nathalie
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:2)
Boplatslämningar vid Hjärups boställe : Skåne, Uppåkra
socken, Hjärup 7:142 / Nathalie Becker. - Lund :
Andersson, Thomas
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Förhistoriska och sentida lämningar inom sockerbruket i
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 13 s.
Köpingebro : breddning av Väg 977 : Skåne, Stora Köpinge
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:5)
socken, Köpingebro sockerbruk / Thomas Andersson. - Lund :
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Becker, Nathalie
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 13 s.
Välbevarade boplatslämningar på Västervång : Skåne,
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:18)
Trelleborg, Västervång 3:14 m. fl. / Nathalie Becker. Lund : Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Andersson, Thomas
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 19 s.
Maglaby 22:2 : Skåne, Kvidinge socken, Maglaby 22:2, Åstorps
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:6)
kommun / Thomas Andersson och Tyra Ericson. - Lund :
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Bramstång, Carina
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 13 s.
Mesolitisk flinta och kokgrop från sen järnålder :
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:28)
Halland, Landa socken, Rågelund 1:92, RAÄ 64 :
arkeologisk förundersökning / Carina Bramstång. -
Arkeologiskt program för Jönköpings läns museum
Mölndal : UV Väst, Avdelningen för arkeologiska
Arkeologiskt program för Jönköpings läns museum /
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 15 s.
[huvudredaktör: Kerstin Cassel. - Jönköping : Jönköpings läns
(UV Väst rapport, 1404-2029 ; 2005:23)
museum, 2005. - 103 s.
ISBN 91-85692-63-8
Aspeborg, Håkan, 196201 Norra Gunnesbo : Skåne, Norra Nöbbelövs socken, Nöbbelöv
5:36, Lunds kommun / Håkan Aspeborg. - Lund : Avdelningen
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. 9 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:29)
81
Nationalbibliografin 2006: April
Bäckström, Ylva, 1963-
Ericson, Tyra
Eldstäder och gravar i Roteberg : arkeologisk undersökning,
Västra Tommarp 5:32 : Skåne, Västra Tommarps
rapport : Uppland, Sollentuna socken, Roteberg, Kvarteret
socken, Tommarp 5:32 / Tyra Ericson. - Lund :
Ruletten, Raä 364:1, 364:2, 364:4, 364:5 / Ylva Bäckström,
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Helena Hulth, Jonas Wikborg. - Uppsala : Societas archaeologica
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 8 s.
Upsaliensis, [2001. - 75 s. : ill., kartor, tab.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:10)
(SAU skrifter, 1404-8493 ; 2)
ISBN 91-973740-1-6
Eriksson, Thomas, 1963Ryssgärdet i Onslunda [Elektronisk resurs] : ett
Börge, Göran, 1933-
fornlämningskomplex från senneolitikum till och med
Palmyra : undret i öknen / Göran Börge. - Stockholm : Carlsson,
1700-talet med tyngdpunkt i bronsålder : väg E4,
2006. - 131, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
sträckan Uppsala-Mehedeby : Uppland, Tensta socken,
ISBN 91-7203-771-7 (inb.)
Onslunda 5:1 och 3:1, RAÄ 435 : Dnr 423-1267-2003,
423-3434-2003 och 423-87-2004: arkeologisk
Dokumentation av fältarbetsfasen (UV GAL
undersökning / Thomas Eriksson och Anna Östling. -
Dokumentation av fältarbetsfasen [Elektronisk resurs] / UV
Uppsala : UV GAL, Avd. för arkeologiska
GAL, Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 134 s. :
undersökningar. - Uppsala : UV GAL, Avdelningen för
ill.
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2004. -
(Dokumentation av fältarbetsfasen / UV GAL, 1651-
2004:1.
9612 ; 2004:4)
ISSN 1651-9612
Helander, Christina
Elfstrand, Bengt, 1943-
En väg i Hackefors : inför detaljplanering inom
Kabelschakt genom medeltida bytomt : RAÄ 96, Södra Freberga
Hackefors 5:1, Landeryds socken, Linköpings kommun,
6:1, Västra Stenby socken, Motala kommun, Östergötland . Dnr
Östergötland : Dnr: 421-2333-2005 : arkreologisk
422-4714-2003 : arkeologisk förundersökning i form av
utrdening, etapp 2 / Christina Helander. - Linköping :
antikvarisk kontroll / Bengt Elfstrand. - Linköping : Avdelningen
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. -
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 13 s. : ill.
11 s. : ill.
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2005:73)
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2006:15)
Hellerström, Sven, 1962Ericson, Tyra
Dalköpinge 2:1 : Skåne, Dalköpinge socken, Dalköpinge
Grubbahus 1:5 och Maglaby 22:2 : Skåne, Kvidinge socken,
2:1, RAÄ 21, Trelleborgs kommun / Sven Hellerström. -
Grubbahus 1:5 och Maglaby 22:2 / Tyra Ericson. - Lund :
Lund : Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 10 s.
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 20 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:36)
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:9)
Hellerström, Sven, 1962Ericson, Tyra
Fornlämningar längs en ledning : arkeologisk utredning
Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge: AU2 : Skåne, Fjälkinge m. fl.
steg 2. Fjärrvärmeledning / Sven Hellerström. - Lund :
socknar, Väg E22 Kristianstad-Fjälkinge / Tyra Ericson. - Lund :
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 8 s.
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 32 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:14)
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:7)
82
Nationalbibliografin 2006: April
Hellerström, Sven, 1962-
Hellerström, Sven, 1962-
Gluggstorp 2:1 : Skåne, Sireköpinge socken, Gluggstorp 2:1 /
Västervång 3:14 m. fl. : Förhistoriska boplatslämningar :
Sven Hellerström. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
Skåne, Trelleborg, Västervång 3:14 m. fl. / Sven
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 9 s.
Hellerström. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:11)
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 8 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:13)
Hellerström, Sven, 1962Ett gravfält från yngre järnålder : Skåne, Trelleborg, Kvarteret
Jacobsson, Bengt, 1945-
Verkstaden, RAÄ 2 / Sven Hellerström. - Lund : Avdelningen för
En boplats från yngre järnålder vid Maglarp i södra
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 9 s.
Skåne : Skåne, Maglarps socken, Maglarp 28:20 / Bengt
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:8)
Jacobsson. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 16 s.
Hellerström, Sven, 1962-
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:17)
En kustnära boplats : Skåne, Stora Köpinge socken, Nybrostrand
19:58 m. fl., RAÄ 100 / Sven Hellerström. - Lund : Avdelningen
Jacobsson, Bengt, 1945-
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. -
Jonstorp RAÄ 3 : Skåne, Jonstorps socken, Jonstorp 4:66
9 s.
och 4:67, RAÄ 3, Höganäs kommun / Bengt Jacobsson. -
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:26)
Lund : Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 9 s.
Hellerström, Sven, 1962-
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:21)
Mårtensfälad 1:15 : Skåne, Lund, Mårtensfälad 1:15 / Sven
Hellerström. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
Jacobsson, Bengt, 1945-
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 9 s.
Kv. Lasarettet 3, Helsingborg : Skåne, Helsingborgs
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:15)
socken, kv. Lasarettet 3, RAÄ 42, Helsingborgs kommun
/ Bengt Jacobsson. - Lund : Avdelningen för
Hellerström, Sven, 1962-
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet,
Serresjö 1:95 och Gislöv 7:15 : Skåne, Gislövs socken, Serresjö
2005. - 11 s.
1:95 och Gislöv 7:15 / Sven Hellerström. - Lund : Avdelningen
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:23)
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. 7 s.
Jacobsson, Bengt, 1945-
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:12)
Kvarteret Domar : Skåne, Ystad, Kv. Domar 23 / Bengt
Jacobsson. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
Hellerström, Sven, 1962-
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 9 s.
Stångby 18 : Vallkärratorn 17:1 : Skåne, Vallkärra socken,
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:16)
Vallkärratorn 17:1, Lunds kommun / Sven Hellerström. - Lund :
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Jacobsson, Bengt, 1945-
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 8 s.
Skateholm : Skåne, Tullstorps socken, Stora Beddinge
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:33)
67:4, Trelleborgs kommun / Bengt Jacobsson. - Lund :
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 10 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:22)
83
Nationalbibliografin 2006: April
Karlenby, Leif, 1958-
Lindgren, Britta, 1952-
Boplatslämningar från förromersk och romersk järnålder vid
Hällbilder i norr / Britta Lindgren. - Umeå : Institutionen
Fridhem och Näs : E 18, sträckan Sagån-Enköping :
för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet,
Västmanland, Kungsåra socken, Köpsta 2:7 och Karleby 2:8,
2004. - 40 s. : ill., kartor.
Fridhem (lokal 2 och 23) samt Björksta socken, Gärsta 1:1, Näs
(UMARK, 1401-5986 ; 36)
(lokal 7), RAÄ 518 : arkeologiska förundersökningar / Leif
Karlenby, Karl-Fredrik Lindberg och Anton Seiler. - Uppsala :
Liunga kaupinga
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Liunga kaupinga : kulturhistoria och arkeologi i
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 32 s. : ill.
Linköpingsbygden / red.: Anders Kaliff & Göran
(UV GAL, Rapport, 1651-9620 ; 2005:12)
Tagesson. - 1 [uppl. - Stockholm Riksantikvarieämbetet
2005. - 324, [3] s. : ill. ; 25 cm.
Kjellström, Anna, 1970-
(Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökninger,
The urban farmer : osteoarchaeological analysis of skeletons
skrifter, 1102-187X ; 60)
from medieval Sigtuna interpreted in a socioeconomic
ISBN 91-7209-392-7 (inb.)
perspective / Anna Kjellström. - Stockholm : Osteoarchaeological
Research Laboratory, Stockholm University, 2005. - vi, 136 s. :
Meddelande / Västerbottens norra
ill. ; 24 cm.
fornminnesförening [och] Skellefteå museum
(Theses and papers in osteoarchaeology, 1652-4098 ; 2)
Meddelande / Västerbottens norra fornminnesförening
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet,
[och] Skellefteå museum. - Skellefteå : Museet, 1970-
2005
1986. - 21 cm. - 31-48 = 1969-1985.
ISBN 91-7155-098-4
ISSN 0349-1803
Lagergren-Olsson, Anna
Molin, Fredrik
Boplatslämningar från yngre bronsålder / äldre järnålder vid
Ladugårdsbacke : arkeologisk utredning inför ny
Hjärups boställe : Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 7:142,
spårkorsning mellan Södra stambanan och
Staffantorps kommun / Anna Lagergren-Olsson. - Lund :
Stångådalsbanan RAÄ 185 och RAÄ 356, Linköpings
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
stad och kommun, Östergötland : dnr 421-4107-2000 :
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 16 s.
arkeologisk utredning, etapp 2 / Fredrik Molin. -
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:25)
Linköping : Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2003. - 14 s. :
Lagergren-Olsson, Anna
ill.
Förhistoriska boplatslämningar på Östra Torn 29:1 : Skåne, Lund,
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2003:4)
Östra Torn 29:1, "Maxlab", RAÄ 171, Lunds kommun / Anna
Lagergren-Olsson. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
Nilsson, Per
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 15 s.
Ullstämma 5:1 : planerade bostäder, vägar och
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:24)
dammbygge invid Ullstämma gård, Landeryds socken,
Linköpings kommun, Östergötland : Dnr: 421-3059-
Lindegård, Per, 1961-
2005 : arkeologisk utredning etapp 2 / Per Nilsson. -
Våtmarkernas kulturarv / Per Lindegård. - 1. [uppl. - Stockholm :
Linköping : Avdelningen för arkeologiska
Riksantikvarieämbetets förlag, 2002. - 36 s. : ill. ; 30 cm.
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2006. - 42 s. :
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ; 2002:3)
ill.
ISBN 91-7209-278-5
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2006:13)
84
Nationalbibliografin 2006: April
Noppsgärde
Runcis, Janis, 1947-
Noppsgärde : Uppland, Fröslunda socken, Noppsgärde 1:3, RAÄ
129 Östra Torn IV : boplatslämningar och en förmodad
99 / readktör Håkan Aspeborg. - Lund : Avdelningen för
grav : Skåne, Lund, Östra Torn 26:15, Lunds kommun /
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 58
Janis Runcis. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
s.
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 15 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:3)
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:27)
Nordqvist, Bengt
Schmidt Sabo, Katalin, 1956-
Husby klev : en kustboplats med bevarat organiskt material från
Boplatslämningar från sten- och järnålder i Stora
äldsta mesoliticum till järnålder : Bohuslän, Morlanda socken,
Uppåkra 12:2 : Skåne, Uppåkra socken, Uppåkra 12:2,
Huseby 2:4 och 3:13, RAÄ 89 och 485 : arkeologisk
Staffantorps kommun / Katalin Schmidt Sabo. - Lund :
förundersökning och undersökning / Bengt Nordqvist. - Mölndal
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
: UV Väst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 18 s.
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 152 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:34)
(UV Väst rapport, 1404-2029 ; 2005:2)
Schmidt Sabo, Katalin, 1956Postboda 3
Ledningsdragning på Föreningsgatan i Landskrona :
Postboda 3 : en senmesolitisk lägerplats i Uppland : för- och
Skåne, Landskrona, Kvarteret Gyllenstjärna och
slutundersökningsrapport / redaktörer: Kim Darmark & Lars
Föreningsgatan, Landskrona kommun / Katalin Schmidt
Sundström. - Uppsala : Societas archaeologica Upsaliensis,
Sabo. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
[2006. - 144 s. : ill., kartor, tab.
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 7 s.
(SAU skrifter, 1404-8493 ; 9)
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:35)
ISBN 91-973740-8-3
Svedberg, Viktor
Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet
Arkeologiska undersökningar i Uddevalla stad :
Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet [Elektronisk
arkeologiska undersökningar under åren 1987-1992
resurs] / Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL. - Stockholm :
utefter Kungsgatan i Uddevalla : Bohuslän, Uddevalla
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet,
stad, kvarteret Aminoff, Hegart och Åberg m. fl. RAÄ
2004. - 1.
191 : arkeologiska schaktkontroller, förundersökningar
ISSN 1653-2910
och undersökningar / Viktor Svedberg. - Mölndal : UV
Väst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Rolöf, Magnus, 1971-
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 64 s.
Ingebo, Skeda udde : utredning med anledning av planerad
(UV Väst rapport, 1404-2029 ; 2005:11)
villabebyggelse : Ingebo 1:2 mfl, Skeda udde, Skeda socken,
Linköpings kommun, Östergötland : Dnr: 421-761-2004 :
Söderberg, Bengt
arkeologisk utredning, etapp 2 / Magnus Rolöf. - Linköping :
Efterundersökning i Järrestad : Skåne, Järrestads socken,
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Järrestad 96:1, RAÄ 50 / Bengt Söderberg. - Lund :
Riksantikvarieämbetet, 2006. - 12 s. : ill.
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2006:14)
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 17 s.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:31)
85
Nationalbibliografin 2006: April
Söderberg, Bengt
Jb - Arkeologi: Norden
Gårdslämningar i Hjärup : Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 21:38,
RAÄ 26, Staffantorps kommun / Bengt Söderberg. - Lund :
Rask, Lars, 1926-
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Berghällarnas bildvärld : nordisk hällristningsbok / Lars
Riksantikvarieämbetet, 2005. - 18 s.
Rask. - Strängnäs : Axplock, 2006. - 86, [1] s. : ill. (vissa
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:20)
i färg) ; 24 cm.
ISBN 91-86436-84-8
Tagesson, Göran 1960Invid Ådala - bebyggelse och odling i stadens utkant : Kv
Daggkåpan (tidigare Diademet), Linköping : Dnr 421-4535-2005:
arkeologisk utredning etapp 1 / Göran Tagesson. - Linköping :
Avdelningen för arkeologiska undersökningar,
Riksantikvarieämbetet, 2006. - 14 s. : ill.
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2006:16)
Tagesson, Göran 1960Viby 1:3 : Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland : Dnr:
422-2334-2005 : arkeologisk förundersökning i form av
antikvarisk kontroll / Göran Tagesson. - Linköping : Avdelningen
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2006. 10 s. : ill.
(Rapport / UV Öst, 1404-0875 ; 2006:1)
Tegnér, Mimmi, 1974Järnåldersundersökningar i Skåne : katalog över arkeologiska
undersökningar 1960-2000 / Mimmi Tegnér. - Malmö : Malmö
kulturmiljö, 2005. - 54, [4] s. : färgill., kartor, tab. + 1 CD-ROM.
(Rapport / Malmö kulturmiljö, 1650-8122 ; 51)
(Report series / University of Lund, Institute of Archaeology,
0281-3440 ; 91)
ISBN 91-87336-97-9
Undersökningar i Åby
Undersökningar i Åby : by och bosättningar i Bromöllabygden :
Skåne, Ivetofta socken, RAÄ 136, 150 m. fl. Bromölla kommun :
arkeologiska för- och slutundersökningar 1997 och 1998 / Bengt
Söderberg (red.) ; bidrag av Patrik Lord, Torbjörn Brorsson och
Annica Cardell. - Lund : Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2005. - 99, [2] s. : ill.
(UV Syd rapport, 1104-7526 ; 2005:30)
86
Nationalbibliografin 2006: April
K - Historia
Michaelis, Rolf
Estländare i tysk tjänst : 1941-45 : en översikt / Rolf
K - Historia
Michaelis ; introduktion: Lennart Westberg ;
översättning: Klaus-Jurgen von Schmidt-Laussitz. - 1.
Att se det osedda
uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm, 2005. - 190 s. :
Att se det osedda : vänbok till Ann-Sofie Ohlander. - 1. uppl. -
ill. ; 22 cm.
Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2006. - 365, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-975894-0-3
ISBN 91-7224-017-2 (inb.)
ISBN 978-91-7224-017-9 (inb.)
Mårtensson, Ulrika, 1963The true new testament : sealing the heart's covenant in
Börge, Göran, 1933-
al-Tabarî's Ta'rîkh al-Rusul wa'l-Mulûk / Ulrika
Palmyra : undret i öknen / Göran Börge. - Stockholm : Carlsson,
Mårtensson. - Uppsala : Department of Theology,
2006. - 131, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
Uppsala University [distributör], 2001. - [4], 205 s. ; 30
ISBN 91-7203-771-7 (inb.)
cm.
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001
Johansson, Alf W., 1940-
ISBN 91-506-1505-X
Den nazistiska utmaningen : aspekter på andra världskriget / Alf
W Johansson. - 6., [utök.] uppl. - Stockholm : Prisma, 2006. -
White, Osmar
390 s. ; 22 cm.
Segrarnas väg / Osmar White ; översättning av Karl G.
ISBN 91-518-4677-2 (inb.)
Fredriksson. - Stockholm : Prisma, 2006. - 236, [1] s. ;
ISBN 978-91-518-4677-4 (inb.)
22 cm.
ISBN 91-518-4660-8 (inb.)
Knopp, Guido
ISBN 978- 91-518-4660-6 (inb.)
Krigsfångarna / Guido Knopp ; översättning: Andrea Ängkvist
Resch ; [faktagranskning: Richard Areschoug. - Lund : Historiska
K:k - Historieforskningens historia
media, 2006. - 408 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-85377-35-X (inb.)
Från Lunds och Satserups horisonter
Från Lunds och Satserups horisonter : att med kyrkan
Lundberg, Lennart, 1926-
och skolan i centrum orientera sig i pedagogik och
Handelsflottan under första världskriget / Lennart Lundberg. -
historia : en vänbok till Sven Ekwall på hans 90-årsdag /
Stockholm : CKM, 2006. - 247, [1] s. : ill. ; 21 cm.
[redaktörer: Lars Berggren och Mats Greiff. - Ystad :
ISBN 91-7040-049-0
Mendocino, 2001. - 174 s.
ISBN 91-971946-8-9
McNeill, John R
Mänskliga nätverk : världshistorien i ett nytt perspektiv / J.R.
Mårtensson, Ulrika, 1963-
McNeill, William H. McNeill ; översättning av Ingemar
The true new testament : sealing the heart's covenant in
Karlsson. - Stockholm : SNS, 2006. - 381 s. : ill. ; 25 cm.
al-Tabarî's Ta'rîkh al-Rusul wa'l-Mulûk / Ulrika
ISBN 91-85355-31-3 (inb.)
Mårtensson. - Uppsala : Department of Theology,
ISBN 978-91-85355-31-0 (inb.)
Uppsala University [distributör], 2001. - [4], 205 s. ; 30
cm.
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001
ISBN 91-506-1505-X
87
Nationalbibliografin 2006: April
Ka - Europa
Kb - Norden
Johansson, Alf W., 1940-
Holmblad, Lars G., 1952-
Europas krig : militärt tänkande, strategi och politik från
Vikingarnas värld / text: Lars Holmblad ; bilder: Julie
Napoleontiden till andra världskrigets slut / Alf W. Johansson. -
Leonardsson. - Stockholm : LL-förlaget : Statens
Ny, utvidgad uppl. - Stockholm : Prisma, 2006. - 453 s. : ill. ; 23
historiska museum, 2006. - 89, [5] s. : färgill. ; 23 x 25
cm.
cm.
ISBN 91-518-4679-9 (inb.)
(Lättläst. Fakta)
ISBN 978-91-518-4679-8 (inb.)
ISBN 91-7053-090-4 (inb.)
Northern European elites in historical perspectives
Kc - Sverige
Northern European elites in historical perspectives / edited by
Jouko Nurmiainen. - Basingstoke : Taylor & Francis, cop. 2005. -
Andersson, Torgny O., 1936-
S. 218-373.
Ajkboar : om bygden, människorna och livsvillkoren i
(Scandinavian journal of history, 0346-8755 ; 2005(30):3/4)
Eke under 500 år / av Torgny O. Andersson. Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2005. - 387 s. :
Kae.59 - Europeiska unionen 1994-
ill. ; 29 cm.
ISBN 91-975749-2-9 (inb.)
Sveriges framtida säkerhetspolitik
Sveriges framtida säkerhetspolitik : vad kan Sverige bidra med? :
Blomqvist, Håkan, 1951-
sammandrag och referat av Folk och försvars och
Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före
Utrikespolitiska institutets seminarium fredagen den 27 oktober
nazismen / Håkan Blomqvist. - Stockholm : Carlsson,
2000 / [medverkande: Björn von Sydow ...]. Reflections on a year
2006. - 550 s. : ill. ; 22 cm.
in office : speech by / anförande av Javier Solana. - Stockholm :
(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399 ; 5)
Centralförbundet Folk och försvar (CFF), 2000. - 46 s. ; 21 cm.
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006
(Försvar i nutid, 0046-4643 ; 2000:5/6)
ISBN 91-7203-764-4 (inb.)
Kak - Kelterna
Bredberg, Calle, 1959Sävar : Sveriges sista slagfält : anno 19:de augusti 1809 ;
Deary, Terry
Sävarån : fiskeådran / [text/foto: Calle Bredberg. - Sävar
De legendariska kelterna / Terry Deary ; illustrationer: Martin
: Sävar hembygdsförening, [2006. - 23, 9 s. : färgill.
Brown ; översättning: Maria Fröberg ; svensk faktagranskning:
Svante Norr. - Örnsköldsvik : Argasso, 2006. - 133, [4] s. : ill. ;
Carlsson, Helena, 1962-
20 cm.
Same och lapp - i tid och otid / Helena Carlsson ;
(Förfärliga fakta)
[illustrationer: Caroline Skärfstad, Magnus Bard ; foto:
ISBN 91-85071-20-X
Clary Bard. - Skellefteå : Ord & visor, 2006. - 259 s. : ill.
ISBN 978-91-85071-20-3
(vissa i färg) ; 22 cm.
ISBN 91-975161-2-0 (inb.)
Engman, Kerstin, 1950Sjung & minns 1900-talet / Kerstin Engman. - 2. uppl. Stockholm : Bilda, 2006. - 216 s. : ill. (vissa i färg),
musiknoter ; 22 cm.
ISBN 91-574-7870-8 (inb.)
88
Nationalbibliografin 2006: April
Hadenius, Stig, 1931-
Reuterholm, Axel Gottlieb, 1714-1763
Riksdagen 1994-2005 : en nutida historia / Stig Hadenius. -
Axel Reuterholms dagboksanteckningar under riksdagen
Stockholm : Sveriges riksdag, 2005. - 24 s.
i Stockholm 1738-39 / utgivna genom Göran Nilzén. -
ISBN 91-88398-73-0
Stockholm : Kungl. Samfundet för utgivande av
handskrifter rörande Skandinaviens historia ; Uppsala :
Igår, idag, imorgon
Swedish Science Press [distributör], 2006. - 296 s. :
Igår, idag, imorgon : samerna, politiken och vetenskapen / Peter
färgill.
Sköld och Per Axelsson (red. - Umeå : Centrum för samisk
(Handlingar / Kungl. Samfundet för utgivande av
forskning, Umeå universitet, 2005. - 267 s.
handskrifter rörande Skandinaviens historia, 0347-8505 ;
(Skrifter från Centrum för samisk forskning, 1651-5455, 4)
29)
ISBN 91-974468-3-1
ISBN 91-85104-33-7 (inb.)
Johansson, Alf W., 1940-
Rodén, Marie-Louise, 1953-
Den nazistiska utmaningen : aspekter på andra världskriget / Alf
La regina Cristina / Marie-Louise Rodén ; [traduzione:
W Johansson. - 6., [utök.] uppl. - Stockholm : Prisma, 2006. -
Nina Nigrisoli Wärnhjelm. - Stockholm : Istituto
390 s. ; 22 cm.
svedese, 2001. - 39 s.
ISBN 91-518-4677-2 (inb.)
(Ritratti svedesi, 1101-6353)
ISBN 978-91-518-4677-4 (inb.)
ISBN 91-520-0659-X
Karlsson, Arne
Sundberg, Ulf, 1956-
Hundare och skeppslag : territoriell indelning - ånyo / Arne
Slaget vid Stäket / Ulf Sundberg ; [faktagranskning: Lars
Karlsson. - Örebro : Bokverksta'n, [2005. - 79 s. : ill.
Ericson Wolke. - Stockholm : Historiska media, 2006. -
ISBN 91-974746-8-1 (inb.)
109, [3] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
(Stockholms historia)
Kuoljok, Sunna, 1960Sami history / [text: Sunna Kuoljok ; drawings: Linnéa Brun. -
ISBN 91-85377-04-X (inb.)
ISBN 978-91-85377-04-6 (inb.)
Kiruna : Sami Parliament, 1998. - 44 s. : ill. (vissa i färg.
ISBN 91-630-7076-6
Lantz, Monica, 1941Eriksgatan i Östergötland : kungsvägen till historien : tjugo
belysningar av landskapets forntid och tidiga medeltid / text:
Monica Lantz ; foto: Lars Ekelund ; översättning: Monica Lantz
och David Canter. - Skänninge : Auctores, [2005. - 42 s. : ill.
(huvudsakligen i färg) ; 22 x 30 cm.
Kdd - Finland
Kolomyjec, Maksym
Pansar i Vinterkriget : 1939-1940 / Maksym Kolomyjec ;
översättning: Stefan Lindgren ; [illustrationer: Arkadiusz
Wrobel. - 1. uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm,
2006. - 124 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 91-975894-1-1
ISBN 91-974-269-5-4 (i ringpärm)
89
Nationalbibliografin 2006: April
Kddx - Finländare i utlandet
Kma - Ryssland
Ryngebo, Rune, 1930-
Kolomyjec, Maksym
Den gränslösa Finnhemmansbyn Bocksjön i södra Hälsingland :
Pansar i Vinterkriget : 1939-1940 / Maksym Kolomyjec ;
Bocksjön - grundad av finska invandare [dvs invandrare] - är en
översättning: Stefan Lindgren ; [illustrationer: Arkadiusz
finnskogsby intill Dalarna / Rune Ryngebo. - Fritsla :
Wrobel. - 1. uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm,
Förlagstryckeriet Vitterleken, 2006. - 397 s. : ill. ; 24 cm.
2006. - 124 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 91-85455-21-0
ISBN 91-975894-1-1
Ke - Brittiska öarna (Storbritannien)
The Russian presidential election in 2000
The Russian presidential election in 2000 / Yuri Fedorov
Hochschild, Adam
& Bertil Nygren (eds. - Stockholm : Försvarshögskolan,
Spräng bojorna : kampen mot slavhandeln / Adam Hochschild ;
2000. - 245 s.
översättning: Stefan Lindgren. - Stockholm : Ordfront, 2006. -
(Försvarshögskolans acta. B, 1402-7593 ; 17)
435, [2] s., [16] pl.-s. ; 23 cm.
ISBN 91-87136-46-5
ISBN 91-7037-098-2 (inb.)
ISBN 978-91-7037-098-4 (inb.)
Kmca - Estland
Kf - Mellaneuropa
Michaelis, Rolf
Estländare i tysk tjänst : 1941-45 : en översikt / Rolf
Rockberger, Nicolaus, 1944-
Michaelis ; introduktion: Lennart Westberg ;
Huset Habsburg / Nicolaus Rockberger. - Stockholm : SNS
översättning: Klaus-Jurgen von Schmidt-Laussitz. - 1.
förlag, 2006. - 96 s. ; 18 cm.
uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm, 2005. - 190 s. :
(Pocketbiblioteket, 1652-8271 ; 18)
ill. ; 22 cm.
ISBN 91-85355-54-2
ISBN 91-975894-0-3
ISBN 978-91-85355-54-9
Kmcax - Ester i utlandet
Kfa - Tyskland
Kivikas, Malle, 1974Michaelis, Rolf
Sibiriens kalla famn : röster från en förlorad generation /
Estländare i tysk tjänst : 1941-45 : en översikt / Rolf Michaelis ;
Malle Kivikas ; [foto: Sven Tupits. - 1. uppl. -
introduktion: Lennart Westberg ; översättning: Klaus-Jurgen von
Stockholm : Hjalmarson & Högberg, 2006. - 199 s. : ill. ;
Schmidt-Laussitz. - 1. uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm,
23 cm.
2005. - 190 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-7224-012-1 (inb.)
ISBN 91-975894-0-3
ISBN 978-91-7224-012-4 (inb.)
Kfc - Ungern
Kmcb - Lettland
Agrell, Wilhelm, 1950-
Gordon, Frank
Skuggor runt Wallenberg : uppdrag i Ungern 1943-45 / Wilhelm
Latvians and Jews between Germany and Russia / Frank
Agrell ; [faktagranskare: Attila Lajos. - Lund : Historiska Media,
Gordon ; [translated by Vaiva Puk ite and Janis
2006. - 296 s., [16] pl.-s. ; 24 cm.
Straubergs. - Rev. ed. - Stockholm : Memento ; Riga :
ISBN 91-85377-59-7 (inb.)
Daugavas vanagi, 2001. - 136 s. ; 21 cm.
ISBN 978-85377-59-6 (inb.)
ISBN 91-87114-39-9
90
Nationalbibliografin 2006: April
Koa - Främre Asien
Koai - Irak
Albons, Birgitta, 1943-
Galloway, George
Muren / Birgitta Albons, Donald Boström. - Stockholm :
Herr Galloway åker till Washington : mannen som
Leopard, 2005. - 266, [12] s. : ill. ; 26 cm.
läxade upp USA om Irakkriget / George Galloway ;
ISBN 91-7343-093-5 (inb.)
översättning: Camilla Ingman-Fulton. - Stockholm :
Karneval, 2006. - 105 s. ; 19 cm.
Koafh - Judarnas historia
ISBN 91-976031-2-0 (korr.)
Blomqvist, Håkan, 1951-
Koaj - Kurdernas historia
Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen
/ Håkan Blomqvist. - Stockholm : Carlsson, 2006. - 550 s. : ill. ;
Akreyi, Samir M
22 cm.
Kurdistan - varför är hela världen tyst? / Samir M
(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399 ; 5)
Akreyi. - Norrtälje : Samir M Akreyi, 2006. - 193 s. : ill.
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006
ISBN 91-631-8240-8
ISBN 91-7203-764-4 (inb.)
Koca - Myanmar
Gordon, Frank
Latvians and Jews between Germany and Russia / Frank Gordon
Bengtsson, Jesper, 1968-
; [translated by Vaiva Puk ite and Janis Straubergs. - Rev. ed. -
Granatklockorna i Myitkyina : en berättelse om Burma /
Stockholm : Memento ; Riga : Daugavas vanagi, 2001. - 136 s. ;
Jesper Bengtsson. - Stockholm : Norstedt, 2006. - 307,
21 cm.
[1] s. ; 22 cm.
ISBN 91-87114-39-9
ISBN 91-1-301507-9 (inb.)
ISBN 978-91-1-301507-1 (inb.)
Koafi - Israel 1948Koec - Japan
Albons, Birgitta, 1943Muren / Birgitta Albons, Donald Boström. - Stockholm :
Braw, Monica, 1945-
Leopard, 2005. - 266, [12] s. : ill. ; 26 cm.
Samurajerna : deras historia och ideal / Monica Braw,
ISBN 91-7343-093-5 (inb.)
Juhani Lompolo. - Stockholm : Atlantis, 2006. - 207 s.,
[12] pl.-s. i färg : ill. ; 22 cm.
Nathan, Susan
ISBN 91-7353-105-7 (inb.)
Ett annat Israel : min resa över den judisk-arabiska gränsen /
ISBN 978-91-7353-105-4 (inb.)
Susan Nathan ; översättning: Gunnar Sandin. - Stockholm :
Ordfront, 2006. - 290, [1] s. : ill. ; 23 cm.
Kqa - Förenta staterna
ISBN 91-7037-096-6 (inb.)
ISBN 978-91-7037-096-0 (inb.)
Galloway, George
Herr Galloway åker till Washington : mannen som
läxade upp USA om Irakkriget / George Galloway ;
översättning: Camilla Ingman-Fulton. - Stockholm :
Karneval, 2006. - 105 s. ; 19 cm.
ISBN 91-976031-2-0 (korr.)
91
Nationalbibliografin 2006: April
Jones, Terry, 1942-
Kv - Allmän ekonomisk historia
Terry Jones krig mot kriget mot terrorismen / Terry Jones ;
översättning: Margareta Norlin. - Stockholm : Karneval, 2006. -
Cameron, Rondo E
177 s. ; 19 cm.
Världens ekonomiska historia : från urtid till nutid /
ISBN 91-976031-1-2 (korr.)
Rondo Cameron & Larry Neal ; epilog: Lennart Schön ;
översättning: Gunnar Sandin ; [sakgranskning: Lennart
Woodward, Bob
Pettersson och Jonas Ljungberg. - 2., [uppdaterade] uppl.
Den hemlige mannen : berättelsen om Watergates Deep Throat /
- Lund : Studentlitteratur, 2006. - 625 s. : ill. ; 23 cm.
Bob Woodward ; [Carl Bernstein] ; översättning av Nancy
ISBN 91-44-04633-2 (inb.)
Westman. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier fakta, 2006. - 202, [1]
s. ; 18 cm.
Nyström, Georg, 1929-
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
Historisk entreprenör möter modern teori : den
ISBN 91-85015-79-2
entreprenöriella kapacitetens ursprung och komponenter
/ Georg Nyström. - Linköping : Department of
Kqdk - Peru
Management and Economics, Linköpings universitet,
2005. - viii, 113 s. ; 24 cm.
El camino de la revolucion peruana
(FiF-a, 1401-4637 ; 88)
El camino de la revolucion peruana : documentos del Segundo
Lic.-avh. Linköping : Linköpings universitet, 2005
comité central del movimiento Revolucionario túpac amaru
ISBN 91-85457-42-6
(MRTA. - Skärholmen : Föreningen SOI, 1998. - 154 s.
Pekkarinen, Jukka, 1947-
Kt - Allmän kulturhistoria
Finlands ekonomiska politik : den långa linjen 19182000 / Jukka Pekkarinen, Juhana Vartiainen. -
Attraktivitet - hur och för vem
Stockholm : Stiftelsen Fackföreningsrörelsens institut för
Attraktivitet - hur och för vem? : kultur, natur och kulturarv som
ekonomisk forskning (FIEF), 2001. - 391 s.
framgångsfaktorer och intressekonflikter : tvärsektoriella
ISBN 91-87232-23-5
seminariedagar i Sunne 19-20 oktober 2005 / [redaktör: MarjaLeena Pilvesmaa. - 1. uppl. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet,
Sverige - en social och ekonomisk historia
2005. - 87 s. : ill.
Sverige - en social och ekonomisk historia / Susanna
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ; 2005:5)
Hedenborg, Mats Morell (red. - Lund : Studentlitteratur,
ISBN 91-7209-409-5
2006. - 432 s. ; 26 cm.
ISBN 91-44-03915-8 (inb.)
Lödén, Hans, 1951"Jag är på papperet svensk, men-" : kritiska händelser, identitet
Ky - Historiska hjälpvetenskaper
och politiskt engagemang hos gymnasister i Sverige / Hans
Lödén. - Karlstad : Institutionen för samhällsvetenskap, Avd. för
Bäckmark, Magnus, 1974-
statsvetenskap, Karlstads universitet., 2005. - 146, 7 s. : tab.
Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem /
(Karlstad University studies, 1403-8099 ; 2005:36)
Magnus Bäckmark och Marcus Karlsson. - Lund :
ISBN 91-7063-007-0
Historiska media, 2006. - 199 s. : ill. (vissa i färg) ; 21
cm.
ISBN 91-85377-58-9
ISBN 978-91-85377-58-9
92
Nationalbibliografin 2006: April
L - Biografi med genealogi
Peterson, Paul
Nuda veritas : från drängkammare till akademisalonger /
Ld - Genealogi
Paul Peterson. - Näshulta : Näshulta hembygdsförening,
2005. - 120 s. : ill.
Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänners skriftserie
Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänners skriftserie. -
Rockberger, Nicolaus, 1944-
Skärplinge : Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänner,
Huset Habsburg / Nicolaus Rockberger. - Stockholm :
2006.
SNS förlag, 2006. - 96 s. ; 18 cm.
ISSN 1653-5626
(Pocketbiblioteket, 1652-8271 ; 18)
ISBN 91-85355-54-2
Lds - Genealogiska samlingar
ISBN 978-91-85355-54-9
Tärnholm, Maj-Britt, 1930-
Ståhlberg, Ulla, 1923-
Min släkts historia : berättelser om mina anfäder / Maj-Britt
Boken om skeppar Peter Bomgård : den tredje boken om
Tärnholm. - [Tyresö : Maj-Britt Tärnholm], 2005. - 149 s. : ill. ;
släkten von Baumgarten / av Ulla Ståhlberg. - Hägersten
21 cm.
: Kikkuli : www.books-on-demand.com [distributör],
ISBN 91-631-7895-8
cop. 2005. - S. 4-405 : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-89610-35-0
Ldz - Genealogi: särskilda släkter
Lm - Biografiska uppslagsverk
Högmark Bergman, Christina, 1938Matskol - Mascoll - Maskåhl - Maskåll : en västgötasläkt under
Begravda i Stockholm
fem sekler / av Christina Högmark Bergman. - Sollentuna :
Begravda i Stockholm [Elektronisk resurs. - Stockholm :
Christina Högmark Bergman, 2005. - 207 s. : ill.
Storstockholms genealogiska förening, cop. 2003. - 1 CD
ISBN 91-631-7715-3 (inb.)
-ROM : färg.
Lundquist, Margareta, 1934-
Nils Jönsson och Ingeborg Torstensdotter, Hajom
Mödrar och döttrar på Leufsta bruk : en släkthistoria under 300 år
Järnskog
/ Margareta Lundquist. - Skärplinge : Föreningen Leufsta och
Nils Jönsson och Ingeborg Torstensdotter, Hajom
Cahmanorgelns vänner, 2006. - 127 s., [8] pl.-s. i färg : ill. ; 24
Järnskog. - Koppom : Järnskogs hembygdsförening,
cm.
1997. - 324 s.
([Föreningen Leufsta och Cahmanorgelns vänners skriftserie],
(Jârnskebygda, 1401-5838 ; 13)
1653-5626)
ISBN 91-976117-0-0
Peterson, Paul
Nuda veritas : från drängkammare till akademisalonger /
Nyström, Georg, 1929-
Paul Peterson. - Näshulta : Näshulta hembygdsförening,
Historisk entreprenör möter modern teori : den entreprenöriella
2005. - 120 s. : ill.
kapacitetens ursprung och komponenter / Georg Nyström. Linköping : Department of Management and Economics,
Linköpings universitet, 2005. - viii, 113 s. ; 24 cm.
(FiF-a, 1401-4637 ; 88)
Lic.-avh. Linköping : Linköpings universitet, 2005
ISBN 91-85457-42-6
Register över bouppteckningar i Järnskog socken
åren 1763-1864
Register över bouppteckningar i Järnskog socken åren
1763-1864. - Koppom : Järnskogs hembygdsförening,
1996. - 143, [14] s.
(Jârnskebygda, 1401-5838 ; 11)
93
Nationalbibliografin 2006: April
Sammanställning av mantals- och kyrkoboksuppgifter för
Andersson, Torgny O., 1936-
Aspö Ryd 1697-1814
Ajkboar : om bygden, människorna och livsvillkoren i
Sammanställning av mantals- och kyrkoboksuppgifter för Aspö
Eke under 500 år / av Torgny O. Andersson. -
Ryd 1697-1814. - Bräkne-Hoby : Blekinge släktforskarförening,
Stockholm: Kulturhistoriska bokförlaget, 2005. - 387 s. :
2000. - S. 3-54.
ill. ; 29 cm.
(Skriftserie utgiven av Blekinge släktforskarförening, 1404-5567
ISBN 91-975749-2-9 (inb.)
; 10)
ISBN 91-973555-5-0
Davidsson, Gunilla, 1959Vallsås : livet på en gård under 300 år / sammanställt av
Taxerings- och förmögenhetskalender för Stockholms län
Gunilla Davidsson. - Fritsla : Förlagstryckeriet
Norra
Vitterleken, 2005. - [11], 161, [1], xxv s. : ill. (vissa i
Taxerings- och förmögenhetskalender för Stockholms län Norra.
färg) ; 21 cm.
- Solna : Kalenderförlaget, 2006. - 2006.
ISBN 91-85455-19-9
Taxerings- och förmögenhetskalender för Stockholms län
Folk och fastigheter i Beted
Södra
Folk och fastigheter i Beted. D. 1, "Gårdarna kring
Taxerings- och förmögenhetskalender för Stockholms län Södra.
Ängvägen. - Koppom : Järnskogs hembygdsförening,
- Solna : Kalenderförlaget, 2006. - 2006.
1999. - 99 bl. : ill.
(Jârnskebygda, 1401-5838 ; 14)
Ls - Biografiska samlingar
Folk och fastigheter i Beted
Alendahl, Peter, 1972-
Folk och fastigheter i Beted. D. 2, "Gårdarna kring
Svalbard / [fotograf: Peter Alendahl ; text: Emi Gunér. - Växjö :
Gillevi. - Koppom : Järnskogs hembygdsförening, 1999.
Södra, [2000. - Ca 120 s. : färgill.
- 134 bl. : ill.
ISBN (Inb.)
(Jârnskebygda, 1401-5838 ; 15)
Alendahl, Peter, 1972-
Folk och fastigheter i Beted
Svalbard / [Fotos: Peter Alendahl ; Text: Emi Gunér. - Växjö :
Folk och fastigheter i Beted. D. 3, "Gårdarna i centrum. -
Södra, [2000. - Ca 120 s. : färgill.
Koppom : Järnskogs hembygdsförening, 2000. - 171 s. :
ISBN (Inb.)
ill.
(Jârnskebygda, 1401-5838 ; 16)
Alendahl, Peter, 1972Svalbard / [photographe: Peter Alendahl ; rédaction: Emi Gunér.
Folk och fastigheter i Beted
- Växjö : Södra, [2000]e Värnamo. - Ca 120 s. : färgill.
Folk och fastigheter i Beted. D. 4, "Gårdarna i södra
ISBN (Inb.)
Beted. - Koppom : Järnskogs hembygdsförening, 2000. 155 s. : ill.
Alendahl, Peter, 1972-
(Jârnskebygda, 1401-5838 ; 17)
Svalbard. - Växjö : Södra, [2000. - Ca 120 s. : färgill.
ISBN (Inb.)
Från port till port
Från port till port / redaktör: Bertil "Kitte" Persson ; foto:
Lucas Gölén. - [Ystad : Ystads köpmannaförening],
[2005. - 191 s. : ill. (vissa i färg.
ISBN 91-631-7994-6 (inb.)
94
Nationalbibliografin 2006: April
Golden, Robert
Källsjöboken
Relatively royal : a personal view / Robert Golden. - Falköping :
Källsjöboken : mer om Vännaryd, Stäckinge /
Rosvall Royal Books, 2000. - 96 s. : ill. ; 22 x 30 cm.
[materialframställning: Studiegruppen Källsjö - samt
ISBN 91-973978-1-4 (inb.)
byar i samma rote ; redigering och data bearbetning Britt
-Liz Rosell. - Källsjö : Studiegruppen Källsjö - samt byar
Golden, Robert
i samma rote, 2005. - 208 s. : ill.
Relatively royal : a personal view / Robert Golden. - 2., slightly
ISBN 91-631-7989-X (inb.)
rev. pr. - Falköping : Rosvall Royal Books, 2000. - 96 s. : ill. ; 22
x 30 cm.
Neubauer, Mats, 1952-
ISBN (Inb.)
Faluprofiler : om företeelser och personligheter i Falun
under 1900-talet. D. 2 / Mats Neubauer. - Falun :
Gunnarsson, Christer
Rottneby trädgård förlag, 2005. - 136 s. : ill. ; 27 cm.
Yrkesfotografer i Örnsköldsvik : 1861-1997 / Christer
Gunnarsson och Olof Kågström. - Örnsköldsvik : Kulturens
Neubauer, Mats, 1952-
vänner, 1997. - 96 s. : ill.
Personligheter i Falun under 1900-talet / Mats Neubauer.
- Falun, 2002. - 135 s. : ill.
Hanneberg, Peter, 1950For outstanding achievements : the story of the Stockholm Water
Vallmora
Prize and its laureates / [text: Peter Hanneberg and David Trouba.
Vallmora : då och nu : en bykrönika i ord och bild
- Stockholm : Stockholm International Water Institute (SIWI),
skriven 1997-1999. - [Sverige : s. n.], 2000. - 138 s. : ill.
2005. - 40 s. : färgill.
ISBN 91-974183-9-0
Lz - Biografi: särskilda personer
Karlsson, Alvar
Agrell, Wilhelm, 1950-
Kommunalråd i Linköping / text: Alvar Karlsson. - Linköping :
Skuggor runt Wallenberg : uppdrag i Ungern 1943-45 /
Stålgården, 2000. - 45 s. : ill.
Wilhelm Agrell ; [faktagranskare: Attila Lajos. - Lund :
ISBN 91-87362-27-9
Historiska Media, 2006. - 296 s., [16] pl.-s. ; 24 cm.
ISBN 91-85377-59-7 (inb.)
Karlsson, Petter, 1960-
ISBN 978-85377-59-6 (inb.)
Tredje halvlek / Petter Karlsson ; [foto: Tommy Holl. Stockholm : Ordupplaget, 2006. - 239, [1] s. : ill. ; 18 cm.
Andersson, Tord, 1956-
ISBN 91-89618-80-7
Inuti sorgen : berättelsen om Joel / Tord Andersson. -
ISBN 978-91-89618-80-0
Umeå : Barncancerfören. Norra ; Visby : Books-ondemand [distributör], 2004. - 135 s.
Kivikas, Malle, 1974-
ISBN 91-631-5537-0
Sibiriens kalla famn : röster från en förlorad generation / Malle
Kivikas ; [foto: Sven Tupits. - 1. uppl. - Stockholm : Hjalmarson
Arvidsson, Sven-Erik 1951-
& Högberg, 2006. - 199 s. : ill. ; 23 cm.
Pälsjägaren / av: Sven-Erik Arvidsson. - Vänersborg :
ISBN 91-7224-012-1 (inb.)
Sven-Erik Arvidsson, 2005. - 72 s. : ill.
ISBN 978-91-7224-012-4 (inb.)
ISBN 91-631-8035-9 (inb.)
95
Nationalbibliografin 2006: April
Baude, Frank, 1936-
Ekeblad, Johan, 1629-1697
Mot strömmen i svensk politik under 30 år / Frank Baude. -
Breven till Claes : om livet och hovet på Kristinas tid /
Göteborg : Kommunistiska partiet marxist-leninisterna
Johan Ekeblad ; under redaktion av och med inledning
(revolutionärerna) (KPML(r)), 2000. - 333 s., [16] pl.-s.
av Sture Allén. - 2. uppl. - Stockholm : Svenska
ISBN 91-7384-052-1
akademien i samverkan med Atlantis, 2006. - xv, [1],
220 s., [8] pl.-s. ; 18 cm.
Bell, Madison Smartt
(Svenska klassiker / utgivna av Svenska akademien, 99-
Lavoisier och kemin : den nya vetenskapens födelse i
2090989-0)
revolutionens tid / Madison Smartt Bell ; Per Lennart Månsson
ISBN 91-7353-123-5
(översättning. - Nora : Nya Doxa, 2006. - 180 s. ; 24 cm.
ISBN 978-91-7353-123-8
ISBN 91-578-0467-2 (inb.)
Filatova, Elena
Björk, Gunnela, 1949-
Tjernobyl : dagbok från spökstaden / Elena Filatova ;
Olof Palme och medierna / Gunnela Björk. - 1. uppl. - Umeå :
översättning av Åsa Jonason och Hans-Jacob Nilsson. -
Boréa, 2006. - 359, [6] s. : ill. ; 22 cm.
Stockholm : Max Ström, 2006. - 140, [4] s. : ill.
ISBN 91-89140-45-1
(huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
ISBN 978-91-89140-45-5
ISBN 91-7126-050-1
ISBN 978-91-7126-050-5
Carlsson, Irja, 1932Livet : en dokumentär om flyktingflickan från Karelen som
Fohlin, Helena, 1979-
hittade lyckan i Sverige / Irja Carlsson. - Värnamo : Irja Carlsson,
Guillain-Barré : närkamp med ovanlig sjukdom / Helena
2005. - 48 s. : ill.
Fohlin. - Växjö : Kulturföreningen Memoria, cop. 2001.
ISBN 91-631-7747-1 (inb.)
- 18 s.
(Memoria / Kulturföreningen Memoria, 0283-3026 ;
Cutler, Alan
2001:2)
Snäckan i berget : en berättelse om geologins grundare och
upptäckten av jordens historia / Alan Cutler ; översättning och
Forsberg Svensson, Saida, 1941-
bearbetning av Björn Sundquist. - [Ny utg. - Stockholm :
Brukarna : en verklighetsberättelse om mina 25 år i
Månpocket, 2006. - 203, [2] s. : ill. ; 18 cm.
vården / Saida Forsberg Svensson. - [Karlskoga : Saida
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
Forsberg Svensson], 2001. - 112 s.
ISBN 91-7232-033-8
ISBN 91-631-0576-4
Drospe, Birgitta, 1937-
Freud, Jonathan, 1943-
Likt en diamant / Birgitta Drospe. - [Sverige] : Birgitta Drospe,
Romer / Jonathan Freud. - Stockholm : Leopard, 2006. -
2006. - 133 s., [4] pl.-s.
293, [2] s. ; 24 cm.
ISBN (inb.)
ISBN 91-7343-107-9 (inb.)
Från Lunds och Satserups horisonter
Från Lunds och Satserups horisonter : att med kyrkan
och skolan i centrum orientera sig i pedagogik och
historia : en vänbok till Sven Ekwall på hans 90-årsdag /
[redaktörer: Lars Berggren och Mats Greiff. - Ystad :
Mendocino, 2001. - 174 s.
ISBN 91-971946-8-9
96
Nationalbibliografin 2006: April
Granath, Birgit, 1932-
Jiwestam, Enar, 1938-
Smörbyttan / Birgit Granath. - Mjölby : Atremi, 2006. - 62, [2] s.
Dagar i ljus och mörker / [Enar Jiwestam. - [Kristianstad
: ill. ; 21 cm.
: Enar Jiwestam, 2005. - 112 s. : ill.
ISBN 91-85487-03-1
ISBN 91-631-6276-8
ISBN 978-91-85487-03-5
Juska, Jane
Hagen, Cecilia, 1946-
En lättfotad kvinna : mina romantiska och sexuella
Mina resor med Diana / Cecilia Hagen. - [Ny utg. - Stockholm :
äventyr på äldre dar : roman / Jane Juska ; översättning:
Bonnier, 2006. - 279 s. : ill. ; 21 cm.
Elisabeth Helms. - [Ny utg. - Stockholm : Wahlström &
ISBN 91-0-011057-4
Widstrand, 2006. - 305, [1] s. ; 18 cm.
ISBN 91-46-21430-5
"Han skrev ständigt"
"Han skrev ständigt" : Gustaf Åberg och hans bibliografi 1935-
Kjellin, Anders
2000 / [redaktör: Kerstin Arcadius. - Lund : Skånes
Så minns vi doktor Gösta Kjellin : Lidköpings stads- och
hembygdsförbund, 2005. - 118 s. : ill.
familjeläkare 1931-1960 / av Anders Kjellin. -
ISBN 91-975393-1-7
[Lidköping : K N Innovex], 2001. - 47 s. : ill.
ISBN 91-972201-3-2
Hofmann, Corinne, 1960Resan tillbaka till den vita massajen / Corinne, Hofmann ;
Larsson, Gösta, 1926-
översättning: Mia Engvén. - Stockholm : Wahlström &
Ulrich Herz : flykting - folkbildare - fredskämpe : en
Widstrand, 2006. - 195, [3] s. : ill. ; 23 cm.
krönika / sammanställd av Gösta Larsson. - [Ny utg. -
ISBN 91-46-21387-2 (inb.)
Danderyd : Gösta Larsson, 2000. - 119 s. : ill.
ISBN 91-631-0268-4
Hårde, Ulla, 1943Bengt Holgersson : landshövding i Skåne län 1997-2005 /
Lindgren, Michael, 1953-
[författare: Ulla Hårde. - Malmö ; Kristianstad : Länsstyrelsen i
A tribute to the memory of two pioneers in the history of
Skåne län, [2005. - 91 s. : färgill.
computing : Pehr Georg Scheutz (1785-1873), Edvard
Georg Raphael Scheutz (1821-1881) : presented at the
Hässler, Lars
2000 Annual Meeting of the Royal Swedish Academy of
Minnen från min tid som FN-soldat / Lars Hässler. - Skara :
Engineering Sciences / by Michael Lindgren. -
Veterinärhistoriska muséet, 2000. - 38 s. ill.
Stockholm : Royal Swedish Academy of Engineering
(Meddelande / Veterinärhistoriska muséet, Skara, 0282-3055 ;
Sciences (IVA), 2000. - 51 s. : ill.
42)
(IVA-M, 1102-8254 ; 332)
ISBN 91-7082-672-2
Jag heter Lena och jag har försökt göra något
Jag heter Lena och jag har försökt göra något : barn, bibliotek
Lumiste, Ülo
och visioner : en vänbok till Lena Lundgren till 60-årsdagen den
Sven Dimberg : en befrämjare av Newtons lära vid Tartu
19 mars 2006 / [redaktör: Kerstin af Malmborg. - Stockholm :
universitet på 1690-talet / av Ülo Lumiste och Helmut
Kulturförvaltningen, Stockholms stad, 2006. - 250 s. : ill. ; 23
Piirimäe ; översättning och egna kommentarer av J.
cm.
Peetre och S. Rodhe. - Uppsala, 2004. - 31 s.
(Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, 0283-2968 ; 13 [dvs 15)
(Preprints in mathematical sciences, 1403-9338 ;
ISBN 91-975088-7-X
2004:35)
97
Nationalbibliografin 2006: April
Mc Gould, Barbara
Nylander, Hillevi, 1962-
Fångad / Barbara Mc Gould ; översättning av Lena Gerner. - 1.
Jag fick barn - och hamnade på psyket! / Hillevi
pocketuppl. - Stockholm : Bokbål, 2005. - 285, [7] s. : ill. ; 18
Nylander. - 2. uppl. - [Örnsköldsvik : Hillevi Nylander] ;
cm.
Visby : Books on demand [distributör], 2005. - 113 s.
ISBN 91-975985-1-8
ISBN 91-631-8124-X
Mårtensson, Ulrika, 1963-
Nylander, Hillevi 1962-
The true new testament : sealing the heart's covenant in al-
Sprickor i själen / Hillevi Nylander. - [Örnsköldsvik :
Tabarî's Ta'rîkh al-Rusul wa'l-Mulûk / Ulrika Mårtensson. -
Hillevi Nylander] ; Visby : Books on demand
Uppsala : Department of Theology, Uppsala University
[distributör], 2005. - 122 s.
[distributör], 2001. - [4], 205 s. ; 30 cm.
ISBN 91-631-8125-8
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001
ISBN 91-506-1505-X
Olovsson, Ronny, 1966Värsta pappan! : [en totalt oauktoritär pappahandbok] /
Mäkelä, Sirkka Marjatta, 1939-
Ronny Olovsson. - Stockholm : Bonnier fakta, 2006. -
Veteraanin tyttären päiväkirja / Sirkka Marjatta Mäkel. -
236 s. ; 22 cm.
Stockholm : Instantbook, 2005. - 245 s.
ISBN 91-85015-72-5
Nilsson, Curt, 1942-
Pelzer, Dave
Jag en Stockholmspolis : Curt Nilsson berättar om 40 år vid
Livets möjligheter / Dave Pelzer ; översättning: Ulf
Stockholmspolisen 1963-2003 / av Curt Nilsson. - Stockholm :
Gyllenhak. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. -
Polismyndigheten i Stockholms län, [2006. - 133 s. : ill.
226, [3] s. ; 18 cm.
ISBN 91-631-8102-9
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
ISBN 91-7232-034-6
Nilsson, Elisabeth, 1930Tösen från Roslagen / Elisabeth Nilsson. - Kungsängen :
Persson, Ing-Marie, 1961-
Elisabeth Nilsson, 2005. - 107 s.
En andra chans / Ing-Marie Persson. - Grycksbo : Ing-
ISBN 91-631-8187-8
Marie Persson ; Visby : Books-on-demand [distributör],
2005. - 91 s.
Nilsson, Lars, 1939-
ISBN 91-631-7414-6
Bakom hemlighetens slöja : [1979-2005] / Lars Nilsson. Kristinehamn : Norlén & Slottner, 2005. - 133 s. : ill. ; 22 cm.
Reander, Jan, 1943-
ISBN 91-85429-08-2 (inb.)
Akta dig för japaner! : den sanna berättelsen om hur ett
av världens största japanska bilföretag försökte krossa en
Norrvikens själ
entreprenör / [Jan Reander. - Stockholm : Sellin &
Norrvikens själ : hyllning till Rudolf Abelin / [Ingrid Björkman
partner, 2006. - 232 s. : ill. ; 24 cm.
(red) ; fotografierna är huvudsakligen tagna av: Bent Rej och Dan
ISBN 91-7055-338-6 (inb.)
Rosenholm. - 1. uppl. - Båstad : Norrvikens trädgårdssällskap,
cop. 2006. - 96 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 22 cm.
ISBN 91-631-8547-4
ISBN 978-91-631-8547-2
98
Nationalbibliografin 2006: April
Reuterholm, Axel Gottlieb, 1714-1763
Sköld, Gullan, 1941-
Axel Reuterholms dagboksanteckningar under riksdagen i
Med känsla för klass : Thea Oljelund och Marianne
Stockholm 1738-39 / utgivna genom Göran Nilzén. - Stockholm :
Höök i femtiotalets folkhem och finrum / Gullan Sköld. -
Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande
Stockholm : Leopard, 2006. - 250, [1] s. ; 22 cm.
Skandinaviens historia ; Uppsala : Swedish Science Press
ISBN 91-7343-113-3 (inb.)
[distributör], 2006. - 296 s. : färgill.
(Handlingar / Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter
Spångberg, Eva, 1923-
rörande Skandinaviens historia, 0347-8505 ; 29)
70 år med Jesus / [berättade av] Eva Spångberg. -
ISBN 91-85104-33-7 (inb.)
[Sverige : s.n. 2001. - 16 s.
Rodén, Marie-Louise, 1953-
Svensson, Per, 1956-
La regina Cristina / Marie-Louise Rodén ; [traduzione: Nina
Han som aldrig fick bli kung : [berättelsen om Carl XVI
Nigrisoli Wärnhjelm. - Stockholm : Istituto svedese, 2001. - 39 s.
Gustafs pappa] / Per Svensson. - Stockholm : Norstedt,
(Ritratti svedesi, 1101-6353)
2006. - 295, [1] s, [8] pl.-s. ; 22 cm.
ISBN 91-520-0659-X
ISBN 91-1-301498-6 (inb.)
ISBN 978-91-1-301498-2 (inb.)
Roth, Alexander von
The really fucking gorgeous great Alex highway to truth and
Thunberg, Gunnar, 1942-
glory / [Alexander von Roth. - Stockholm : Alexander von Roth,
Mitt liv som munk / bild och text: Gunnar Thunberg. -
cop. 2005. - 184 s.
Landskrona : Smörhålans tecknarstuga, 2005. - 104 s. :
ISBN 91-631-8114-2
färgill.
ISBN 91-631-7618-1
Rundcrantz, Xiao, 1966Röd åklagare : en kvinnas berättelse om brott, makt och
Törnqvist, Jan, 1943-
korruption i Kina / Xiao Rundcrantz ; översättning: Anna
Älskade Silvia : 30 år som Sveriges drottning : vännerna
Gustafsson Chen. - Stockholm : Bokförlaget DN, 2006. - 312, [1]
berättar / [Jan Törnqvist. - Stockholm : Prisma, 2006. -
s., [8] pl.-s. (vissa i färg) ; 24 cm.
[1], 160, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 29 cm.
ISBN 91-7588-703-7 (inb.)
ISBN 91-518-4600-4 (inb.)
Rösiö, Bengt, 1927-
Vachon, Marc
Kongo : anteckningar kring Dag Hammarskjöld / av Bengt Rösi.
Rebell utan gränser / Marc Vachon i samarbete med
- Täby : Bengt Rösiö, cop. 2001. - 93 s.
François Bugingo ; förord av Jean-Christophe Rufin ;
ISBN 91-631-0942-5
översättning av Svante Hansson. - 1. utg. - Malmö :
Jentas, 2006. - 311 s. ; 23 cm.
Schalk, Peter, 1944-
ISBN 91-85247-31-6
Daniel Ågren från Jönköping : en ceylonsvensk från 1700-talet /
ISBN 978-91-85247-31-8
av Peter Schalk. - [Sverige : s. n.], 2000. - 29 s. : ill.
Walls, Jeannette
Sevéus, Valentin, 1941-
Glasborgen / Jeannette Walls ; översättning av Micka
Lovisas första år = [The first year of Lovisa] / Valentin Sevéus ;
Andersson. - Stockholm : Bonnierförlagen, 2006. - 359,
fotografier: Hanna Bodin-Ek. - Stockholm : Seveus & Co. ;
[1] s. ; 22 cm.
Visby : Books-on-demand [distributör], 2004. - 112 s. : ill. ; 21
ISBN 91-43-01180-2 (inb.)
cm.
ISBN 91-43-21665-X (korr.) (inb.)
ISBN 91-974054-2-6
99
Nationalbibliografin 2006: April
Westman, Nancy, 1948Dans med Häger : en pionjär i den svenska dansvärlden / Nancy
Westman. - Stockholm : Lind & Co, 2006. - 165, [1] s., [16] pl.-s.
(vissa i färg) ; 21 cm.
ISBN 91-85267-65-1 (inb.)
Wieslander, Lisbeth, 1938Do you speak English? : om mitt och familjens liv med engelskan
och det anglosaxiska / Lisbeth Wieslander. - Växjö :
Kulturföreningen Memoria, cop. 2000. - 22 s.
(Memoria / Kulturföreningen Memoria, 0283-3026 ; 2000:7)
Wiman, Alice, 1940I barndomslandet / Alice Wiman. - [Stockholm : Alice Wiman],
2005. - 78, [1] s. ; 18 cm.
ISBN 91-631-8132-0
Wirén, Birgitta
När farmor var barn / Birgitta Wirén. - [Sverige : Birgitta Wirén],
2003. - 63 s.
100
Nationalbibliografin 2006: April
M - Etnografi, socialantropologi och
etnologi
Mat - Zigenarnas folkkultur
Freud, Jonathan, 1943-
M - Etnografi, socialantropologi och etnologi
Romer / Jonathan Freud. - Stockholm : Leopard, 2006. 293, [2] s. ; 24 cm.
Etnografía makuna
ISBN 91-7343-107-9 (inb.)
Etnografía makuna : tradiciones, relatos y saberes de la Gente de
Agua / Kaj Århem ... (compiladores) ; Roberto García. -
Mcs - Etnografi: samer
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis ; Bogotá : Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), 2004. - [4],
Carlsson, Helena, 1962-
575 s. : ill. ; 23 cm.
Same och lapp - i tid och otid / Helena Carlsson ;
(Gothenburg studies in social anthropolohgy, 0348-4076 ; 17)
[illustrationer: Caroline Skärfstad, Magnus Bard ; foto:
ISBN 91-7346-516-X
Clary Bard. - Skellefteå : Ord & visor, 2006. - 259 s. : ill.
ISBN 958-8181-21-6
(vissa i färg) ; 22 cm.
ISBN 91-975161-2-0 (inb.)
Lagerkvist, Amanda, 1970Från kulturimperialism till hybriditet : en översikt över teorier
Igår, idag, imorgon
och litteratur om kulturspridning / Amanda Lagerkvist. -
Igår, idag, imorgon : samerna, politiken och vetenskapen
Stockholm : Arbetslivsinstitutet, cop. 2001. - 46 s.
/ Peter Sköld och Per Axelsson (red. - Umeå : Centrum
(Arbetsliv i omvandling = Work life in transition, 1404-8426 ;
för samisk forskning, Umeå universitet, 2005. - 267 s.
2001:3)
(Skrifter från Centrum för samisk forskning, 1651-5455,
ISBN 91-7045-593-7
4)
ISBN 91-974468-3-1
Lödén, Hans, 1951"Jag är på papperet svensk, men-" : kritiska händelser, identitet
Mubb - Etnografi: ekonomibyggnader
och politiskt engagemang hos gymnasister i Sverige / Hans
Lödén. - Karlstad : Institutionen för samhällsvetenskap, Avd. för
Sjölund, Ingemar
statsvetenskap, Karlstads universitet., 2005. - 146, 7 s. : tab.
Handbok i ladrestaurering / [text: Ingemar Sjölund,
(Karlstad University studies, 1403-8099 ; 2005:36)
Vanja Lövgren ; foto: Vanja Lövgren, Ingemar Sjölund. -
ISBN 91-7063-007-0
Luleå : Norrbottens museum, 2004. - 39 s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
Outtara, Syna
ISBN 91-631-2231-6 (spiralh.)
Deux sociétés sécrètes dans l'espace public : l'association des
Dozobele (chasseurs) et des Tcholobele (Polo) en milieu Sénoufo
Mxk - Etnografi: kosthåll
en Côte d'Ivoire et au Mali / Syna Outtara. - Göteborg :
Département d' Anthropologie Sociale, Université de Göteborg,
Hultmar, Inga-Britt
2006. - [6], ii, 225 s. : ill. ; 25 cm.
Rökåsmötten : en liten bok om bygdens eget bakverk
ISBN 91-628-6772-5
med kortfattad historik och några recept / Inga-Britt
Hultmar. - [Rökå : Inga-Britt Hultmar], cop. 2004. - 16 s.
Tjoff
ISBN 91-631-5429-3
Tjoff! : uppgradera Sverige. - Stockholm : Stiftelsen för kunskaps
- och kompetensutveckling, 2001. - 91 s. : färgill.
101
Nationalbibliografin 2006: April
N - Geografi
Modern hembygd
Modern hembygd : leva i - lära av - utveckla tillsammans
Nb - Norden
/ [författare: Karin Arvastson ... ; fotograf: Bengt A.
Lundberg. - 1. uppl. - Stockholm :
Öresundssymposiet (2 : 1988 : Alnarp)
Riksantikvarieämbetets förlag, 2001. - 68 s. : färgill. ; 25
Hur en region nybildas : Öresundssymposium 98, Alnarp 13 maj
cm.
1998 : papers / conference chairman, editor: Erik Skärbäck. -
ISBN 91-7209-213-0
Lund : Öresundsuniv., 1998. - 377 s. : ill., diagr., kartor, tab.
ISBN 91-630-7320-X
Upptäck Sverige
Upptäck Sverige. Geografi ocn natur. Arbetsboken.
Öresundssymposiet (3 : 1999 : Frederiksberg)
Facit. - Stockholm : Liber, 2006. - 24 s. ; 24 cm.
Miljø og tilvækst i Øresundsregionen : forskersymposium 19 maj
ISBN 91-21-21893-5
1999, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksborg. Lund : Öresundsuniversitetet, 1999. - 300 s.
Nca - Svealand
ISBN 91-630-8991-2
Specialisering och tillväxt i Stockholm-Mälarregionen
Nc - Sverige
Specialisering och tillväxt i Stockholm-Mälarregionen :
vad betyder regionens kluster? / [utarbetad av Peter
Bennett Gårdö, Monica, 1940-
Eklund. - Västerås : Fördel Stockholm-Mälarregionen,
Presentation och utvärdering av pilotprojektet Karaktärsdrag och
2004. - 48 s.
bebyggelsemönster : modell för karaktärisering och uppföljning
(Rapport (Fördel Stockholm-Mälarregionen), 1651-8411;
inom miljömålsarbetet / Monica Bennett Gårdö och Daniel
4)
Nilsson. - 1. [uppl. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2004. -
ISBN 91-974671-3-8
89 s. : färgill.
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ; 2004:8)
Ncaa - Stockholm
ISBN 91-7209-369-2
Hornung, Peter, 1920Dahlberg, Folke, 1912-1966
Strövtåg i det katolska Stockholm / av Peter Hornung. -
Göta kanal : med teckningar av författaren / Folke Dahlberg. -
Uppsala : Katolska bokförlaget ; Stockholm : Katolsk
Karlsborg : Folke Dahlberg sällskapet, 2005. - 222 s. : ill.
bokhandel [distributör], cop. 2000. - 116 s., [3] karts. :
(Folke Dahlberg sällskapets skriftserie, 1652-6546 ; 2)
ill. (huvudsakligen i färg) ; 12 x 16 cm.
ISBN 91-975050-0-5 (inb.)
ISBN 91-85530-51-4
Elg, Margareta, 1944-
Kvinnorna och staden
Landskapen i våra hjärtan : [upptäck ditt landskap, dess gränser,
Kvinnorna och staden : borgerliga kvinnor och
natur och historia / Huvudredaktör: Christina Björklund. -
Stockholms modernisering år 1900 / red. av Boel
Stockholm : Liber, 2006. - 224 s. : färgill. ; 25 cm.
Englund ; bidrag av Jonas Gustafsson. - Stockholm :
ISBN 91-47-80187-5 (inb.)
Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, Institutionen för
samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i
Stockholm, 2003. - 82, [10], 8, [5] s. : ill.
(Antropos (Stockholm), 1650-318X ; 5)
102
Nationalbibliografin 2006: April
Norrman, Li, 1938-
Ncae - Västmanland
Stockholm gratis : -och nästan gratis : [upptäck 100-tals
evenemang, sevärdheter, föreläsningar och mycket mer som är
Ett och annat från Pershyttan i gången tid
helt eller nästan gratis] / Li Norrman. - Stockholm : Ordalaget,
Ett och annat från Pershyttan i gången tid : [några
2006. - 191, [1] s. : ill. ; 22 cm.
glimtar från Pershyttans hembygdscirkels dokumentation
ISBN 91-89086-98-8
av den gamla bergslagsbyn med omnejd. Nr 22. - Nora :
Pershyttans hembygdscirkel, 2004. - 60 s. : ill.
Ncab - Uppland
Ncaf - Dalarna
Nilson, Olle
Alla tiders Kroksbo! : upptäcktsfärd i Enåker 1850-2000 / av Olle
Ersbacken, Sven-Erik
Nilson. - Runhällen : Enåkers hembygdsförening, [2000. - 254 s.
Folkärna förr : en sockenkrönika om gången tid / av
: ill.
Sven-Erik Ersbacken. - Krylbo : Folkärna
hembygdsförening, 2001. - 50 s. : ill.
Sandahl-Jacobsson, Vera, 1915Mitt Lidingö genom min kamera : med arbetsnamnet "Veras
Jobs, Susanne
bilderbok" / [foto och text: Vera Sandahl-Jacobsson. - [Lidingö :
Världsarvet Falun : en resa genom tre kulturlandskap / av
Lidingö församling], 2000. - 56 s. : färgill.
Susanne Jobs. - Västerås : Sensus studieförbund, 2005. -
ISBN 91-973564-1-7
142 s.
ISBN 91-631-7787-0 (inb.)
Ncac - Södermanland
Neubauer, Mats, 1952Peterson, Paul
Faluprofiler : om företeelser och personligheter i Falun
Nuda veritas : från drängkammare till akademisalonger / Paul
under 1900-talet. D. 2 / Mats Neubauer. - Falun :
Peterson. - Näshulta : Näshulta hembygdsförening, 2005. - 120 s.
Rottneby trädgård förlag, 2005. - 136 s. : ill. ; 27 cm.
: ill.
Neubauer, Mats, 1952-
Ncad - Närke
Personligheter i Falun under 1900-talet / Mats Neubauer.
- Falun, 2002. - 135 s. : ill.
Fransson, Eva
Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort / [text: Eva
Vallmora
Fransson. - Hallsberg : Hallsbergs kommun, 2005. - 136 s. : ill.
Vallmora : då och nu : en bykrönika i ord och bild
(vissa i färg.
skriven 1997-1999. - [Sverige : s. n.], 2000. - 138 s. : ill.
År ett - ett år
Ncag - Värmland
År ett - ett år : [med NA:s fotografer. - Örebro : Nerikes
allehanda, [2001. - Ca 110 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Rudén, Rune, 1928-
ISBN 91-86878-27-1 (inb.)
Forshaga : vår hembygd : minnenas bok i ord och bild /
Rune Rudén, Håkan Leverström, Gun BirkemarckRudén. - [Sverige : s.n], 2002. - 125 s. : ill.
ISBN (Inb.)
103
Nationalbibliografin 2006: April
Skacksjö förr och nu
Persson, Ann
Skacksjö förr och nu : minnen från Sjacksjö hemman : en
Alla skulle till Falsterbo : en berättelse om drömmen om
studiecirkel i samarbete med NBV / [Bo Andersson. - [Sverige :
en egen stuga vid havet / text: Ann Persson ; foto: Tine
s.n., 2006. - 150 s. : ill.
Guth Linse ; form: Susanna Theander. - Malmö :
Bookmaker, [2006. - 107, [1] s. : ill. (huvudsakligen i
Ncb - Götaland
färg) ; 18 x 25.
ISBN 91-631-5073-5
Dahlberg, Folke, 1912-1966
Göta kanal : med teckningar av författaren / Folke Dahlberg. -
Tockarp
Karlsborg : Folke Dahlberg sällskapet, 2005. - 222 s. : ill.
Tockarp : en bygd i förändring / under redaktion av Nils-
(Folke Dahlberg sällskapets skriftserie, 1652-6546 ; 2)
Arvid Bringéus. - Örkelljunga : Örkelljunga
ISBN 91-975050-0-5 (inb.)
hembygdsförening, 2005. - 256 s. : ill. (vissa i färg.
([Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsförening],
Ncba - Skåne
0471-0401 ; 40)
Ambrius, Jonny, 1949-
Warelius, Eva
Skånelands historia : [i fickformat] / Jonny Ambrius. - Eslöv :
Klostret i Tumathorp : om klostret, staden och släkten
Föreningen Skånelands framtid, 1997. - 52 s. : ill.
Ulfstand / Eva Warelius. - Hammenhög :
ISBN 91-971436-2-6
Riksantikvarieämbetet, 2001. - 32 s. : ill.
Doktor Död och annat staden aldrig glömmer
Ncbc - Blekinge
Doktor Död och annat staden aldrig glömmer : sägner från det
gamla Helsingborg / redaktör: Pelle Johansson ; illustrationer:
Västerudden
Jakob Tuchten. - Helsingborg : Stadshistoriska avdelningen,
Västerudden. - Karlskrona : Varvshistoriska föreningen i
Dunkers kulturhus, 2006. - 48 s. : färgill. ; 21 cm + 1 CD.
Karlskrona, 2005. - 32 s. : huvudsakligen ill.
(Skrifter / Stadshistoriska avdelningen, Dunkers kulturhus, 16516796 ; 5)
Ncbd - Småland
ISBN 91-974550-4-6
ISBN 978-91-974550-4-0
Helgesson, Rune
Mötesplats Getudden : väckelse och mission i
Leva eller d
Nissaforsbygden under 150 år / Rune Helgesson. -
Leva eller dö? : tärningen fick avgöra : händelser i vår
Åsenhöga : Rune Helgesson, 2005. - 78 s. : ill.
omgivning, som våra förfäder kanske bevittnat : sammanställda
ISBN 91-631-7758-7
och utgivna av Kävlingebygdens släkt- och folklivsforskare
förening vid föreningens 20-årsjubileum. - [Kävlinge] :
Källsjöboken
Kävlingebygdens släkt- och folklivsforskare förening, 2005. -
Källsjöboken : mer om Vännaryd, Stäckinge /
164 s. : ill.
[materialframställning: Studiegruppen Källsjö - samt
ISBN 91-631-7789-7 (inb.)
byar i samma rote ; redigering och data bearbetning Britt
-Liz Rosell. - Källsjö : Studiegruppen Källsjö - samt byar
Lönnäng, Ragnar, 1939-
i samma rote, 2005. - 208 s. : ill.
Till skånska slott och sevärdheter / text: Ragnar Lönnäng ; foto:
ISBN 91-631-7989-X (inb.)
Ragnar Lönnäng. - Simrishamn : Gröna nyckeln, [2006. - 272 s. :
färgill. ; 22 x 23 cm.
ISBN 91-631-8349-8
104
Nationalbibliografin 2006: April
Skillingarydsbygden i bild
Lantz, Monica, 1941-
Skillingarydsbygden i bild : fotografier. 23 / sammanställda av
Eriksgatan i Östergötland : kungsvägen till historien :
Skillingaryds fotoklubb ; [i redaktionskommittén: Kenneth
tjugo belysningar av landskapets forntid och tidiga
Andersson. - Skillingaryd : Skillingaryds fotoklubb, 2005. - 27 s.
medeltid / text: Monica Lantz ; foto: Lars Ekelund ;
: huvudsakligen ill.
översättning: Monica Lantz och David Canter. Skänninge : Auctores, [2005. - 42 s. : ill. (huvudsakligen
Storck, Rune, 1925-
i färg) ; 22 x 30 cm.
Skillingarydsboken : hjärtats sånger och dikter. D. 16, 1990-2005
ISBN 91-974-269-5-4 (i ringpärm)
/ Rune "Pampen" Storck. - Skillingaryd : Rune Storck, 2005. 112 s. : ill.
Vreta klosters hembygdsförening 60 år
ISBN (Inb.)
Vreta klosters hembygdsförening 60 år : 1943-2003 :
jubileumsskrift / [sammanställd av Gun-Britt Andersson.
Storck, Rune, 1925-
- Vreta kloster : Vreta klosters hembygdsförening, 2003.
Skillingarydsboken Minnesskrinet / Rune "Pampen" Storck. -
- 20 s. : ill.
Skillingaryd : Rune Storck, [1999.
(Vreta klosters hembygdsförenings skriftserie, 03489086 ; 36)
Ncbe - Öland
ISBN 91-972978-7-9
Vickleby sockenkrönika
Wallén, Dag, 1919-
Vickleby sockenkrönika : år 2000. - Färjestaden : Vickleby
I upplysningens tjänst / Dag Wallén. - Linköping :
hembygdsförening, [2000. - 93, [2] s. : ill.
Föreningen Gamla Linköping, 2001. - 28 s. : ill.
(Meddelande / Föreningen Gamla Linköping, 1404-3238
Ncbf - Gotland
; 4)
ISBN 91-973391-3-X
Andersson, Torgny O., 1936Ajkboar : om bygden, människorna och livsvillkoren i Eke under
Ncbh - Västergötland
500 år / av Torgny O. Andersson. - Stockholm: Kulturhistoriska
bokförlaget, 2005. - 387 s. : ill. ; 29 cm.
Davidsson, Gunilla, 1959-
ISBN 91-975749-2-9 (inb.)
Vallsås : livet på en gård under 300 år / sammanställt av
Gunilla Davidsson. - Fritsla : Förlagstryckeriet
Olofsson, Per
Roland visar Gotland / [Per Olofsson, Johan Ryftenius, Johan
Wahnström ; teckningar: Johan Wahnström. - Visby : UF Roland,
Vitterleken, 2005. - [11], 161, [1], xxv s. : ill. (vissa i
färg) ; 21 cm.
ISBN 91-85455-19-9
2000. - [36] s. : färgill.
ISBN 91-631-0352-4
Jakobsson, Ingemar, 1925Faleberg, falebergarna och deras hästar : ett halvsekels
Ncbg - Östergötland
Bringer, Gunnar, 1897Minnen från Gammelkil / av Gunnar Bringer. - Linköping :
ardenneravelsarbete / [av Ingemar Jakobsson och Kicke
Gustawson. - Kvänum : Ingemar Jakobsson förlag, 2005.
- 84 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-972652-5-X (inb.)
Gammalkils hembygdsförening, [2000. - 49, [2] s. : ill.
105
Nationalbibliografin 2006: April
Krus, Anna, 1965-
Ncbk - Bohuslän
Kulturmiljöer i Mölndal, Kållered & Lindome :
kulturmiljövårdsprogram för Mölndals kommun 2000 : antaget
Pehrsson, Einar, 1917-
av kommunfullmäktige 2000-08-30 / [text: Anna Krus. - Mölndal
Ytterbyggare : funderingar om sociala relationer i en
: Mölndals kommun, cop. 2000. - 184 s. : färgill.
inlandssocken / av Einar Pehrsson. - Kungälv : Ytterby
ISBN 91-631-0306-0
hembygds- och fornminnesförening, [2000. - 135 s. : ill.
Losman, Beata, 1938-
Ncbl - Dalsland
En bil kommer lastad- : handlingar i Marks kommunarkiv och
Föreningsarkivet i Mark berättar om livet i Mark / dokument
Fjellman, Berit, 1942-
kommenterade av Beata Losman. - [Mark : Marks
Dalsland och gränsbygden : en samling texter och bilder
kommunarkiv], cop. 1999. - 66 s. : ill.
om platser, händelser och människor i gränstrakterna
ISBN 91-630-8146-6
mellan Dalsland, Värmland, Bohuslän och Östfold /
[Berit och Larseric Fjellman. - [Bengtsfors : Berit och
Mattson, Carl Otto
Larseric Fjellman], 2001. - 62 s. : ill.
Tusen år med Lumber och Karle / [idé och text: Carl Otto
ISBN 91-631-0948-4
Mattson ; foto och formgivning: Ove Hermansson ; teckningar
och målningar: Ing-Gun Höök. - 1. uppl. - [Kvänum :
Röster i Dalsland
Centrumutveckling i Kvänum], 2004. - 53 s. : ill. (huvudsakligen
Röster i Dalsland : en antologi. Studiehandledning / av
i färg) ; 22 x 31 cm.
Gunder Andersson och Lena S. Karlsson. - Stockholm :
ISBN 91-631-6303-9 (inb.)
En bok för alla, 2000. - 19 s. ; 21 cm.
ISBN 91-7221-163-6
Menzing, Hans, 1934Blommande Kinnekulle : ett berg med egen profil / [texten är
Ncca - Gästrikland
skriven av Hans Menzing : fotografi: Per-Olof Strandroth. Lidköping : Hållbar turismutveckling på Kinnekulle, [2001. - 20
Klang, Cecilia
s. : färgill.
Gävles lunga, hjärta och röst : en guide till
Stadsträdgården, Boulognerskogen och Gamla
Persson, Sven, 1919-
kyrkogården / Cecilia Klang. - Gävle : Tekniska
Sven Persson berättar om Tådene och Storeberg / sammanställt
kontoret, Gävle kommun : Bygg & miljö, Gävle, cop.
av Gunnar Höjer. - Lidköping : Vänerblick, [2001. - 88 s. : ill.
2005. - 46 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
ISBN 91-974093-0-8
(Skriftserien Natur & kultur i Gävle, 99-2113624-0)
ISBN 91-970766-6-X
Rex, Alexis
Kvarnbyn blir en del av Mölndal : fastighetsrättsliga
Nccb - Hälsingland
undersökningar / av Alexis Rex. - Mölndal : Mölndals
hembygdsförening, 2001. - 75 s. : ill.
Aronsson, Yngve, 1935-
ISBN 91-631-0655-8
Från flydda tiders Idenor. D. 7, Från Stolpes kanal till
Lövudden : via Saltviksholmen och Finnudden : samt
Skövdes jubileumsår i bilder
Skövdes jubileumsår i bilder / [bilder: Stig Dahlstrand ... ;
redigering: Per-Owe Lagerin. - [Skövde : Skaraborgs allehanda,
2002. - 144 s. : huvudsakligen ill.
106
Johan Erik Norlings memoarer / av Yngve Aronsson. [Hudiksvall : Yngve Aronsson], 2006. - 43 s. : ill.
Nationalbibliografin 2006: April
Ryngebo, Rune, 1930-
Ncch - Norrbotten
Den gränslösa Finnhemmansbyn Bocksjön i södra Hälsingland :
Bocksjön - grundad av finska invandare [dvs invandrare] - är en
Luleå kommun i historiska fotografier
finnskogsby intill Dalarna / Rune Ryngebo. - Fritsla :
Luleå kommun i historiska fotografier / Luleå kommun. -
Förlagstryckeriet Vitterleken, 2006. - 397 s. : ill. ; 24 cm.
Luleå : Luleå kommun, 2005.
ISBN 91-85455-21-0
ISSN 1652-9197
Nccc - Jämtland
Luleå stad 1860-1909
Luleå stad 1860-1909 : [Luleå kommun i historiska
Röster i Jämtland
fotografier] / [bildbehandling: Margareta Rantatalo ... ;
Röster i Jämtland : en antologi. Studiehandledning / redaktör:
bildtexter: Thomas E:son Åkerlund. - Luleå : Luleå
Carl-Göran Ekerwald. - Stockholm : En bok för alla, 2000. - 19 s.
kommun, [2005. - 233 s. : ill., fotografier ; 22 x 24 cm.
; 21 cm.
(Luleå kommun i historiska fotografier, 1652-9197 ;
ISBN 91-7221-123-7
[2005)
ISBN 91-975539-0-5 (inb.)
Nccf - Ångermanland
Salmis
Gunnarsson, Christer
Salmis : 1539-2005. - Haparanda : Salmis byaförening,
Yrkesfotografer i Örnsköldsvik : 1861-1997 / Christer
[2005. - 242 s. : ill.
Gunnarsson och Olof Kågström. - Örnsköldsvik : Kulturens
ISBN (Inb.)
vänner, 1997. - 96 s. : ill.
Nda - Danmark
Höga kusten - ett världsarv
Höga kusten - ett världsarv : [Västernorrland] / [redaktör: Lars-G
Witkowska, Monika
Candell ; författare: Margareta Bergvall. - Härnösand : Länsstyr. i
Danmark : [konstmuseer, restauranger, vikingar, design,
Västernorrlands län ; Stockholm : Naturvårdsverket ; Docksta :
slott, öarna] / Monika Witkowska, Joanna Hald ;
Skule naturum [distributör], 2002. - 71, [1] s. : ill. (huvudsakligen
[översättning: Isabelle Yngvesson ; fotografer: Dorota
i färg) ; 28 cm.
och Mariusz Jarymowiczowie ; illustratörer: Michal
ISBN 91-631-1965-X (inb.)
Burkiewicz, Pawel Marcza. - Stockholm : Streiffert, cop.
2006. - 320 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 23 cm.
Nccg - Västerbotten
(Första klass reseguider, 99-2094271-5)
ISBN 91-7886-404-6 (inb.)
Från Tycko till Tore
ISBN 978-91-7886-404-1 (inb.)
Från Tycko till Tore : en qul lots“ genom tiden :
landstingskansliets historia. - Umeå : Västerbottens läns
Ndb - Norge
landsting, 2000. - 154 s. : ill.
Ryberg, Roger
Meddelande / Västerbottens norra fornminnesförening [och]
Öar i väster / Roger Ryberg. - Hönö : Roger Ryberg,
Skellefteå museum
2006. - 192 s. : ill.
Meddelande / Västerbottens norra fornminnesförening [och]
ISBN 91-631-8451-6
Skellefteå museum. - Skellefteå : Museet, 1970-1986. - 21 cm. 31-48 = 1969-1985.
ISSN 0349-1803
107
Nationalbibliografin 2006: April
Ndc - Island
Nj - Frankrike
Price, Lance
Ernulf, Borghild
Island : [med fakta om Reykjavik, Blå Lagunen, Þingvellir,
Vi är med bar! / av Borghild & Lennart Ernulf ;
Skálholt, Þórsmörk, Akureyri, sjön Mývatn, Akranes och mycket
[illustrationer: Philippe Bey. - Skellefteå : Ord & visor,
mer!] / text: Lance Price och James Proctor ; redaktör: Jane
2006. - 200, [1] s. : ill. ; 21 cm.
Hutchings ; huvudfotograf: Lance Price ; översättning: Margareta
ISBN 91-85515-00-0 (inb.)
Torfgård Hallgren ; redigering och ombrytning: Anna Paljak. - 1.
ISBN 978-91-85515-00-4 (inb.)
uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 144 s. :
färgill. ; 15 cm.
Nk - Spanien
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
ISBN 91-46-21357-0
Schlecht, Neil
Madrid : [med fakta om Viejo Madrid, Paseo del Prado,
Ndcf - Färöarna
Colón, Salamanca, Gran Via, Toledo, Segovia och
mycket mer!] / text: Neil Schlecht ; revidering: Clare
Ryberg, Roger
Peel ; översättning: Bo Rydén ; redigering och
Öar i väster / Roger Ryberg. - Hönö : Roger Ryberg, 2006. - 192
ombrytning: Anna Paljak ; [foto: Jon Santa Cruz. - 1.
s. : ill.
uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 144
ISBN 91-631-8451-6
s. : färgill. ; 15 cm.
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
Ni - Italien
ISBN 91-46-21401-1
Florence & Tuscany (Dorling Kindersley). Svenska
Nma - Ryssland
Florens & Toscana : [arkitektur, shopping, katedraler, museer,
mat ...] / huvudmedarbetare: Christopher Catling ; [översättning:
Filatova, Elena
Karin Andrae ; fotografer: Philip Enticknap ... ; illustratörer:
Tjernobyl : dagbok från spökstaden / Elena Filatova ;
Stephen Conlin. - 8., aktualiserade utg. - Stockholm : Streiffert,
översättning av Åsa Jonason och Hans-Jacob Nilsson. -
2006. - 312 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 23 cm.
Stockholm : Max Ström, 2006. - 140, [4] s. : ill.
(Första klass reseguider, 99-2094271-5)
(huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
ISBN 91-7886-389-9 (inb.)
ISBN 91-7126-050-1
ISBN 978-91-7886-389-1 (inb.)
ISBN 978-91-7126-050-5
Torgny, Ove, 1935-
Torekull, Bertil, 1931-
Hundra procent Roma : en njutbar källa för sköna dagar i Rom /
Zojas hus : rapport från en rysk by / Bertil Torekull. -
bild & text: Ove Torgny. - Ängelholm : Skåneförlaget, 2006. -
[Ny utg. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2005. -
317, [2] s. : färgill. ; 18 cm.
212, [1] s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-87976-26-9
ISBN 91-46-21305-8
Webster, Maud, 1968Döden i Rom : en annorlunda historisk guide till den eviga staden
/ Maud Webster ; [faktagranskning: Henrik Gerding. - Lund :
Historiska media, 2006. - 268, [1] s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-85377-60-0 (inb.)
ISBN 978-91-85377-60-2 (inb.)
108
Nationalbibliografin 2006: April
Nmc - Estland, Lettland, Litauen
No - Asien
Gustafson, Sture, 1938-
Ruysbroeck, Vilhelm av
Baltikum : tre länder, tre huvudstäder / Sture Gustafson ; [foto:
Resa genom Asien : från Konstantinopel till Karakorum
Leons Balodis. - Stockholm : Bilda, 2006. - 256 s. : ill.
1253-1255 / Vilhelm av Rubruk ; utgiven och bearbetad
(huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
av Ingvar Svanberg. - 2., rev. utg. - Stockholm :
ISBN 91-574-7788-4 (inb.)
Dialogos, 2006. - 190, [1] s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 978-91-574-7788-0 (inb.)
ISBN 91-7504-163-4 (inb.)
ISBN 978-91-7504-163-6 (inb.)
Nnd - Grekland
Npaai - Kanarieöarna
Carlsson, Lillemor, 1937Grekland / Lillemor Carlsson. - 2. [uppl.], 2. [tr. - Umeå :
Håkansson, Maith, 1937-
Specialpedagogiska institutet, 2005. - 56 s. : färgill. ; 26 cm.
Kanarieöarna : åtta öar - åtta världar / Maith Håkansson.
ISBN 91-7838-600-4
- Stockholm : Carlsson, 2006. - 303 s., [32] pl.-s. i färg:
ill., 22 cm.
Nndi - Grekiska arkipelagen: allmänt
ISBN 91-7203-740-7 (inb.)
Andersson, Per J., 1962-
Nqa - Förenta staterna
Greklands öar och Aten : en guidebok : [sol, sand & tsatsiki,
hotell, barer & tavernor, sevärdheter & utflykter] / av Per J
Tevis, Paula
Andersson, Mikael Persson och Tobias Larsson ; [bilder: Per J
San Fransisco : [med fakta om Alcatraz, Golden Gate,
Andersson. - [2. uppdaterade och utök. uppl. - Stockholm :
Chinatown, Berkeley, Fisherman's Wharf och mycket
Vagabond, 2003. - 580, [2] s., [6] pl.-s. : ill. (delvis i färg) ; 18
mer!] / [text: Paula Tevis ; revidering: Jen Dalton ; foto:
cm.
Chris Coe, Dough Traverso ; översättnig: Bo Rydén. - 1.
ISBN 91-975031-2-6
uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 144
s. : färgill. ; 15 cm.
Nndk - Kreta
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
ISBN 91-46-21395-3
Bennet, Lindsay
Kreta : [med fakta om Heraklion, Chania, Gortyn, Knossos,
Nqca - Mexiko
Agios, Nikolaos, Thera, Rethymnon, Spinalonga och mycket
mer!] / text: Lindsay Bennet ; revidering: Paul Hellander ;
Mexico (Dorling Kindersley). Svenska
redaktionschef: Tony Halliday ; översättning Mai Broddvall,
Mexico : [sevärdheter, fiestas, pyramider, hantverk,
Erik Andræ ; redigering och ombrytning: Anna Paljak ; [foto:
stränder, kyrkor, murar / huvudmedarbetare: Nick
Berlitz. - 1. uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. -
Caistor ... ; översättning: Karin Andrae. - 3.,
144 s. : färgill. ; 15 cm.
aktualiserade utg. - Stockholm : Streiffert, 2006. - 384 s.
(Berlitz reseguide, 99-0191263-6)
: färgill. ; 23 cm.
ISBN 91-46-21393-7
(Första klass reseguider 99-2094271-5)
ISBN 91-7886-374-0 (inb.)
ISBN 978-91-7886-374-7 (inb.)
109
Nationalbibliografin 2006: April
Nqdi - Bolivia
Ny - Kartografi
Lindell, Barbara
Chancellor, Deborah
När bergen talar / Barbara Lindell, Johannes Jörgensen. - [Arlöv :
Kartor och kartritning / Deborah Chancellor ;
Johannes Jörgensen], cop. 2000. - 111 s. : färgill.
[översättning: Olle Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006.
ISBN 91-630-9874-1
- 47 s. : färgill.
(Spektrums faktabibliotek för barn)
Lindell, Barbara
ISBN 82-7822-318-1 (inb.)
Cuando la montaña habla / Barbara Lindell, Johannes Jörgensen.
- [Arlöv : Johannes Jörgensen], cop. 2000. - 112 s. : färgill.
Kartplan
ISBN 91-630-9877-6
Kartplan. 2005. - Gävle : Lantmäteriverket, 2005. - 168
s. : färgill.
Ns - Polarländerna
Hynes, Margaret
Polartrakterna / Margaret Hynes ; [översättning: Olle Sahlin och
Monica Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47 s. : färgill.
(Spektrums faktabibliotek för barn)
ISBN 82-7822-321-1 (inb.)
Nsab - Spetsbergen (Svalbard)
Alendahl, Peter, 1972Svalbard / [fotograf: Peter Alendahl ; text: Emi Gunér. - Växjö :
Södra, [2000. - Ca 120 s. : färgill.
ISBN (Inb.)
Alendahl, Peter, 1972Svalbard / [Fotos: Peter Alendahl ; Text: Emi Gunér. - Växjö :
Södra, [2000. - Ca 120 s. : färgill.
ISBN (Inb.)
Alendahl, Peter, 1972Svalbard / [photographe: Peter Alendahl ; rédaction: Emi Gunér.
- Växjö : Södra, [2000]e Värnamo. - Ca 120 s. : färgill.
ISBN (Inb.)
Alendahl, Peter, 1972Svalbard. - Växjö : Södra, [2000. - Ca 120 s. : färgill.
ISBN (Inb.)
110
(LMV-rapport, 0280-5731 ; 2004:15)
Nationalbibliografin 2006: April
O - Samhälls- och rättsvetenskap
Sefidgar, Mohammad Mehdi
False professors for false studies in false empirical
O - Samhällsvetenskap och rättsvetenskap
realities / [Mohammad Mehdi Sefidgar. - Lund : Arash,
1999. - 142 s.
Johansson, Lars-Erik
ISBN 91-630-8395-7
Karmakaze & ekobyallians / Lars-Erik Johansson. - Delsbo : Lars
-Erik Johansson, cop. 2005. - 66 bl.
Oa - Sociologi
ISBN 91-631-7679-3
Lundberg, Anders P., 1966Sprickor i vår tid
Om gemenskap : en sociologisk betraktelse / Anders P.
Sprickor i vår tid. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 2005.
Lundberg. - Lund : Sociologiska institutionen, Lunds
universitet, 2005. - 248, [14] s. ; 24 cm.
O:d - Samhällsvetenskapens och rättsvetenskapens
filosofi
(Lund dissertations in sociology, 1102-4712 ; 65)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2005
ISBN 91-7267-193-9
Berg, Magnus, 1955Politikens riktning och livets gång : erfarenheter och förståelser
Månson, Per, 1946-
av systemskiftet i svensk politik / Magnus Berg & Fredrik
Båten i parken : introduktion till samhällsstudier / Per
Sunnemark. - Stockholm : Carlsson, 2006. - 303 s. ; 21 cm.
Månson. - 4. uppl. - [Stockholm] : Norstedts
ISBN 91-7203-769-5
Akademiska Förlag, 2006. - 155, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 91-7227-468-9
Finkielkraut, Alain
ISBN 978-91-7227-468
Världens hjärtslag : en dialog / Alain Finkielkraut, Peter
Sloterdijk ; översättning av Dan Shafran och Åke Nylinder. -
Texter om konstruktion av normalitet, genus och
Ludvika : Dualis, 2006. - 192 s. ; 22 cm.
etnicitet
ISBN 91-87852-44-6 (inb.)
Texter om konstruktion av normalitet, genus och
etnicitet. - Stockholm : Pedagogiska institutionen,
Gustavsson, Anders, 1950-, pedagog
Stockholms universitet, 2005. - 2005:1.
Delaktighet, identitet och makt : konstruktion av normalitet,
ISSN 1653-3062
genus och etnicitet : en introduktion / Anders Gustavsson. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet,
Oaa - Socialpsykologi
2005. - 58 s.
(Texter om konstruktion av normalitet, genus och etnicitet, 1653-
Kazemi, Ali, 1976-
3062 ; 2005:1)
Effects of fairness, group goal and self-interest on
allocation preferences in step-level public good
Ruane, Janet M
dilemmas / Ali Kazemi, Daniel Eek and Tommy Gärling.
A och O i forskningsmetodik : en vägledning i
- Göteborg : Göteborgs universitet, 2005. - 22 s.
samhällsvetenskaplig forskning / Janet M. Ruane ; översättning:
(Göteborg psychological reports, 0301-0996 ;
Björn Nilsson. - Lund : Studentlitteratur, 2005. - 262 s. ; 23 cm.
35(2005):5)
ISBN 91-44-04457-7
111
Nationalbibliografin 2006: April
Lundberg, Anders P., 1966-
Oabka - Sociala klasser
Om gemenskap : en sociologisk betraktelse / Anders P.
Lundberg. - Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet,
Aspers, Patrik, 1970-
2005. - 248, [14] s. ; 24 cm.
Identitetsformationer i sociala konfigurationer / Patrik
(Lund dissertations in sociology, 1102-4712 ; 65)
Aspers. - Stockholm : Sociologiska institutionen,
Diss. Lund : Lunds universitet, 2005
Stockholms universitet, 2005. - [17] s.
ISBN 91-7267-193-9
(Särtryck från Sociologiska institutionen, 1100-7192 ;
260)
Nylander, Hillevi 1962Sprickor i själen / Hillevi Nylander. - [Örnsköldsvik : Hillevi
Oabkba - Sociologi: barn och ungdom
Nylander] ; Visby : Books on demand [distributör], 2005. - 122 s.
ISBN 91-631-8125-8
Forsberg, Margareta, 1958Adolescent sexuality in Sweden : a research review 2000
Oaba - Arbetslivssociologi och
organisationssociologi
/ Margareta Forsberg. - 1. English ed. - Stockholm :
Folkhälsoinstitutet, [2001. - 133 s.
(Swedish National Institute of Public Health, 1104-358X
Andersson, Ulf E
; 2000:18)
Den företagsamma människan i det mänskliga företaget : en bok
ISBN 91-7257-082-2
om människan som skapar sin tillvaro : en färd från kaos till
insikt och försoning : en tankeväckande resa genom tid, rum
Rönnols, Gunnel, 1948-
fantasi och verklighet / [Ulf E Andersson, Bengt Ward. - 1. uppl.
De kompetenta, de vanliga, de problematiska :
- Skå : Aurum Human Alchemy, 2000. - 187 s.
målgrupper i ett samverkansprojekt för "utsatta
ISBN 91-973961-0-9
ungdomar" / Gunnel Rönnols. - Umeå : Umeå
universitet, 2005. - 146 s.
Papadaki, Eleni, 1955-
(Studier i socialt arbete vid Umeå universitet, 0283-300x
High job demands, low job control, low support : social work
; 44)
practice realities in public social services in Crete / Eleni
Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2005
Papadaki. - Umeå : Umå universitet, 2005. - [10], 259, [9] s. ; 24
ISBN 91-7305-961-7
cm.
(Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och
Sjöborg, Anders, 1965-
skriftserie, 0283-300X ; 45)
Bibeln på mina egna villkor : en studie av medierade
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005
kontakter med Bibeln med särskilt avseende på
ISBN 91-7305-971-4
ungdomar och Internet / Anders Sjöborg. - Uppsala :
Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. - 248, [1] s. ; 25
Oabk - Social differentiering
cm.
(Psychologia et sociologia religionum, 0283-149X ; 18)
Marmot, Michael
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och
ISBN 91-554-6459-9
livslängden / Michael Marmot ; översättning: Göran Grip ;
fackgranskning och efterord: Töres Theorell. - Stockholm : Natur
Ungdomsinflytande / Stockholms läns landsting
och kultur, 2006. - 403, [1] s. ; 24 cm.
Ungdomsinflytande / Stockholms läns landsting. -
ISBN 91-27-11192-X (inb.)
Stockholm : Stockholms läns landsting, 2005. - 17 s.
ISBN 978-91-27-11192-9 (inb.)
(Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för
folkhälsoarbete, 1652-9359 ; 2005:6)
112
Nationalbibliografin 2006: April
Oabkbc - Sociologi: äldre
Gundhäll Wood, Anki, 1957Estland, Lettland och Litauen : samarbete för förändring
Jernelöv, Arne, 1941-
1988-2004 / [text: Anki Gundhäll Wood. - Stockholm :
Frisk, välbärgad - och uttråkad? : [en bok om konsten att se
Olof Palmes internationella centrum, 2004. - 27 s. :
möjligheter med livet som pensionär] / Arne Jernelöv. - Västerås
färgill.
: Ica, 2006. - 126 s. ; 23 cm.
ISBN 91-534-2673-8 (inb.)
Internationella relationer
Internationella relationer / Jakob Gustavsson & Jonas
Oac - Familjesociologi
Tallberg (red. - 1. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. 445 s. : ill. ; 25 cm.
Chapman, Gary
ISBN 91-44-04546-8
Kärlekens fem språk för den som är en / Gary Chapman ;
översättning: Elisabeth Lindgren. - Örebro : Marcus, 2006. - 244
Stockholm Conference on Baltic Sea Region Security
s. ; 22 cm.
and Cooperation (5 : 2000)
ISBN 91-7999-423-7 (inb.)
5th Anniversary Stockholm Conference on Baltic Sea
Region Security and Cooperation : October 19, 2000 : a
Colting, Fredrik, 1976-
post-conference report / edited by Keith E. Peterson,
Uppdraget : singel : [boken som förändrar ditt singelliv / Fredrik
Anna W.E. Fahraeus with the assistance of Mahalee
Colting, Carl-Johan Gadd. - Borås : NICOTEXT, cop. 2006. - Ca
Amper. - Stockholm : Embassy of the United States of
130 s. ; 17 cm.
America, [2001. - 116 s.
ISBN 91-85449-98-9
ISBN 91-631-0516-0
Olovsson, Ronny, 1966-
Sveriges framtida säkerhetspolitik
Värsta pappan! : [en totalt oauktoritär pappahandbok] / Ronny
Sveriges framtida säkerhetspolitik : vad kan Sverige
Olovsson. - Stockholm : Bonnier fakta, 2006. - 236 s. ; 22 cm.
bidra med? : sammandrag och referat av Folk och
ISBN 91-85015-72-5
försvars och Utrikespolitiska institutets seminarium
fredagen den 27 oktober 2000 / [medverkande: Björn
Ob - Internationella relationer
von Sydow ...]. Reflections on a year in office : speech
by / anförande av Javier Solana. - Stockholm :
Baltic brief 2000
Centralförbundet Folk och försvar (CFF), 2000. - 46 s. ;
Baltic brief 2000 : a collection of U.S. speeches and statements
21 cm.
on Northern Europe and Russia / Ed. by Viktor A. Sidabras,
(Försvar i nutid, 0046-4643 ; 2000:5/6)
Keith E. Peterson, Anna W.E. Fahraeus. - Stockholm : Embassy
of the United States of America, [2000. - 117 s.
Oba - Folkrätt
ISBN 91-631-0236-6
Espelund, Görrel, 1968Bogland, Karin
Till mänsklighetens försvar : iakttagelser av krigsbrott,
Svenska beslutsprocesser inför sändandet av militärt bidrag till
tribunaler och försoning / Görrel Espelund, Andreas
internationella insatser : en probleminventering / Karin Bogland
Karlsson ; inledning av Lennart Aspegren. - Visby :
och Maria Asplund. - Stockholm : Totalförsvarets
Eddy.se ; Stockholm : Juridisk reportagebyrå, 2006. -
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 66 s.
190 s. : ill. (vissa i färg) ; 21 cm.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1682)
ISBN 91-85333-09-3
113
Nationalbibliografin 2006: April
Obb - Fredsfrågor och nedrustningsfrågor
Obk-ae - Europeiska unionen
Engdahl, Ola, 1967-
Bauer, Sibylle
Regeringens befogenheter att sända väpnad styrka till ändra
The European Union Code of Conduct on Arms Exports
länder / Ola Engdahl och Gustaf Lind. - Stockholm :
: improving the annual report / Sibylle Bauer and Mark
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 25 s.
Bromley. - Solna : Stockholm International Peace
(FOI-R, 1650-1942 ; 1681)
Research Institute [Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut] (SIPRI), 2004. - 65 s.
Sevéus, Valentin, 1941-
(SIPRI policy paper, 1652-0432 ; No. 8)
Kärnvapenhotet, Sveriges fredsråd och Bo Wirmark = The
nuclear weapons threat, the Swedish Peace Council and Bo
Din guide till EU
Wirmark / Valentin Seveus. - Stockholm : Seveus & Co. ; Visby :
Din guide till EU : kontaktvägar / redaktörer: Maria
Books-on-Demand [distributör], 2005. - 170 s. : ill. ; 21 cm.
Håkansson, Oscar Gidewall. - Stockholm : EU-
ISBN 91-974054-4-2
upplysningen, Sveriges riksdag, 2001. - 128 s.
ISBN 91-631-0337-0
Obba - Fredsfrågor och konfliktforskning
Lysén, Göran, 1946Att förebygga väpnade konflikter (2001). Engelska
EU framework decisions : who is liable to pay
Preventing violent conflict : Swedish policy for the 21st century.
compensation for violations of the rights of the
- Stockholm : Ministry for Foreign Affairs, 2001. - 81 s.
individual? : a public international law approach / by
ISBN 91-7496-242-6
Göran Lysén. - Uppsala : Iustus : Swedish Institute of
International Law, Uppsala University, 2006. - 93 s. ; 22
Obfaa - FN:s fredsbevarande styrkor
cm.
(Studies in international law, 0348-4718 ; 18)
Security issues in UN peace support operations
ISBN 91-7678-624-2
Security issues in UN peace support operations : proceedings
from a seminar held at RUSI London, October 26-27, 1999 /
Sex år i EU
editor: Petra S. Buxrud. - Stockholm : Operativa institutionen,
Sex år i EU : konsekvenserna för Sveriges kommuner,
Försvarshögskolan, 2000. - 87 s.
landsting och regioner 1995-2000. - Stockholm :
ISBN 91-87136-68-6
Svenska kommunförbundet : Landstingsförbundet, 2000.
- 139 s.
Obfe - FN:s generalförsamling (General Assembly)
ISBN 91-7188-642-7
Förenta nationerna. Generalförsamlingen. Ordinarie möte
Svensson, Tommy, 1949-
(54 : 2000 : New York)
Ska du till Bryssel nu igen? : 100 frågor och svar om
Förenta nationernas generalförsamling 2000 : återupptagna 54:e
facket och EU : facklig EU-handbok / [text: Tommy
ordinarie mötet,1 februari-5 september : 55:e ordinarie mötet, 5
Svensson. - Stockholm : LO : TCO : SACO, 2001. - 82
september-23 december 2000. - Stockholm :
s.
Utrikesdepartementet, Regeringskansliet : Fritzes kundservice
[distributör], 2001. - 78 s. ; 25 cm.
(Aktstycken / utgivna av Utrikesdepartementet. Ny serie. I:A,
0562-8873 ; 60)
ISBN 91-7496-256-6
114
Nationalbibliografin 2006: April
Westberg, Jacob, 1963-
Sida
Integration som problemlösning : en introduktion till teorier om
Sida 1998 : med utblick mot 2000. - Stockholm : Sida,
europeisk integration / Jacob Westberg. - 1. uppl. - Stockholm :
1999. - 177 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
SNS förlag, 2006. - 177 s. ; 22 cm.
ISBN 91-586-6092-5
ISBN 91-85355-40-2
ISBN 978-91-85355-40-2
Vachon, Marc
Rebell utan gränser / Marc Vachon i samarbete med
Obq - Utvecklingsbistånd och internationell
hjälpverksamhet
François Bugingo ; förord av Jean-Christophe Rufin ;
översättning av Svante Hansson. - 1. utg. - Malmö :
Jentas, 2006. - 311 s. ; 23 cm.
Bangladesh
ISBN 91-85247-31-6
Bangladesh : Sida country report 2003. - Stockholm : Sida, 2004.
ISBN 978-91-85247-31-8
- 23 s.
World disasters report (Stockholm
Burkina Faso
World disasters report : svensk sammanfattning. -
Burkina Faso : Sida country report 2003. - Stockholm : Sida,
Stockholm : Svenska röda korset, 2003. - 24 cm. - 2003.
2005. - 30 s.
ISSN 1404-6733
Fredriksson, Ulf, 1954-
Zimbabwe
Utbildning för alla : för alla? : bakgrund, problem och
Zimbabwe : Sida country report 2003. - Stockholm :
utmaningar / Ulf Fredriksson ; [Afrikagrupperna. - Stockholm :
Sida, 2004. - 26 s.
Forum Syd förlag, 2005. - S. 3-98 ; 30 cm.
(Globala studier, 1404-7845 ; 24)
Obr - Röda korset
ISBN 91-89542-20--7 (korr.)
World disasters report (Stockholm
India
World disasters report : svensk sammanfattning. -
India : Sida country report 2003. - Stockholm : Sida, 2004. - 24 s.
Stockholm : Svenska röda korset, 2003. - 24 cm. - 2003.
ISSN 1404-6733
Petersson, Holger, 1963The big bull : [ten years experience of a joint project] / Holger
Oc - Statskunskap och politik
Petersson ; [translation: John McDonagh ; illustrations by Carolin
Björnheden ; photos by Holger Petersson. - Stockholm :
Hedin, Adolf, 1834-1905
Förbundet Vi unga, 2001. - 46 s. : ill.
Hvad folket väntar af den nya representationen : [femton
ISBN 91-631-1213-2
bref från en demokrat till svenska riksdagens
medlemmar] : en nyutgåva av Hedins 15 brev / Adolf
The role of design and planning professionals for solving the
Hedin ; med introduktion av Anders Johnson. - [Nyutg. -
global housing problem
Stockholm : Ohlininstitutet, 2005. - 79 s.
The role of design and planning professionals for solving the
ISBN 91-974777-4-5
global housing problem : report from a workshop at the
conference Challenges for Science and Engineering in the 21st
Century : organised by the International Network for Engineers
and Scientists (INES), Stockholm, Sweden, 14-18 June 200[0] /
Dick Urban Vestbro (editor. - Stockholm : ARC-PEACE, 2001. 57 s. : ill.
115
Nationalbibliografin 2006: April
Igår, idag, imorgon
Occ - Sveriges statskunskap och politik
Igår, idag, imorgon : samerna, politiken och vetenskapen / Peter
Sköld och Per Axelsson (red. - Umeå : Centrum för samisk
Berg, Magnus, 1955-
forskning, Umeå universitet, 2005. - 267 s.
Politikens riktning och livets gång : erfarenheter och
(Skrifter från Centrum för samisk forskning, 1651-5455, 4)
förståelser av systemskiftet i svensk politik / Magnus
ISBN 91-974468-3-1
Berg & Fredrik Sunnemark. - Stockholm : Carlsson,
2006. - 303 s. ; 21 cm.
McCombs, Maxwell
ISBN 91-7203-769-5
Makten över dagordningen : om medierna, politiken och
opinionsbildningen / Maxwell McCombs ; översättare: Patricia
Bratt, Anne Marie
Wadensjö ; [fackgranskning: Jesper Strömbäck och Bengt
Så startade den svenska Medborgarrättsrörelsen : en
Johansson. - 1. uppl. - Sockholm : SNS förlag, 2006. - 213 s. ; 22
farlig motståndare till myndigheters lagstridiga
cm.
övergrepp / av Anne Marie Bratt. - Stockholm :
ISBN 91-85355-36-4
Medborgarrättsrörelsen, [1999. - 32 s.
ISBN 978-91-85355-36-5
Grundlagarna och EU:s konstitution
Nordin, Svante, 1946-
Grundlagarna och EU:s konstitution : [en antologi] / Ulf
Det politiska tänkandets historia / Svante Nordin. - 2., [utök.]
Öberg [(red. - Stockholm : Jure, 2006. - 255 s. ; 24 cm.
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 218, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 91-7223-244-7
ISBN 91-44-00183-5
Hadenius, Stig, 1931-
Oc:do - Politisk psykologi
Riksdagen 1994-2005 : en nutida historia / Stig
Hadenius. - Stockholm : Sveriges riksdag, 2005. - 24 s.
Lödén, Hans, 1951-
ISBN 91-88398-73-0
"Jag är på papperet svensk, men-" : kritiska händelser, identitet
och politiskt engagemang hos gymnasister i Sverige / Hans
Information om vårdregisterlagen
Lödén. - Karlstad : Institutionen för samhällsvetenskap, Avd. för
Information om vårdregisterlagen. - Stockholm :
statsvetenskap, Karlstads universitet., 2005. - 146, 7 s. : tab.
Datainspektionen, [2000. - 46 s.
(Karlstad University studies, 1403-8099 ; 2005:36)
(Datainspektionen informerar, 99-0754383-7 ; 5)
ISBN 91-7063-007-0
Lättläst information om regeringen och
Ocb - Statsrätt
Regeringskansliet
Lättläst information om regeringen och
Avgift för kopia av allmän handling
Regeringskansliet / [texten är bearbetad till lättläst av
Avgift för kopia av allmän handling : en handlednig om kopior
Maria O'Donnell ; illustrationer: Jakob Wegelius ; foton:
av allmänna handlingar som begärs med stöd av
Flato, Pawel. - Uppdaterad [utg. - Stockholm :
offentlighetsprincipen. - Rev. upplaga. - Stockholm :
Regeringskansliet, 2005. - 39, [1] s. : färgill. ; 25 cm.
Ekonomistyrningsverket, 2005. - 19 s.
(ESV, 1404-2452 ; 2005:27)
ISBN 91-7249-202-3
Personregister i Sverige
Personregister i Sverige. - [Ny utg.] / rev. den 1
november 2000. - Stockholm : Datainspektionen, [2000.
- 39 s.
(Datainspektionen informerar, 99-0754383-7 ; 16)
116
Nationalbibliografin 2006: April
Ungdomsinflytande / Stockholms läns landsting
Isaksson, David, 1962-
Ungdomsinflytande / Stockholms läns landsting. - Stockholm :
Zimbabwe på randen till kaos / David Isaksson. -
Stockholms läns landsting, 2005. - 17 s.
Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2001. - 32 s.
(Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för
(Världspolitikens dagsfrågor, 0042-2754 ; 2001:2)
folkhälsoarbete, 1652-9359 ; 2005:6)
ISBN 91-7183-939-9
Occ.06z - Sveriges statskunskap och politik :
särskilda politiska partier
Lysén, Göran, 1946EU framework decisions : who is liable to pay
compensation for violations of the rights of the
Baude, Frank, 1936-
individual? : a public international law approach / by
Mot strömmen i svensk politik under 30 år / Frank Baude. -
Göran Lysén. - Uppsala : Iustus : Swedish Institute of
Göteborg : Kommunistiska partiet marxist-leninisterna
International Law, Uppsala University, 2006. - 93 s. ; 22
(revolutionärerna) (KPML(r)), 2000. - 333 s., [16] pl.-s.
cm.
ISBN 91-7384-052-1
(Studies in international law, 0348-4718 ; 18)
ISBN 91-7678-624-2
Hundra år av rörelse
Hundra år av rörelse : socialdemokraterna i Enköping 1901-2001
The Russian presidential election in 2000
/ [redaktör: Olle Pettersson. - [Örsundsbro : Olle Pettersson],
The Russian presidential election in 2000 / Yuri Fedorov
2001. - 166 s. : ill.
& Bertil Nygren (eds. - Stockholm : Försvarshögskolan,
ISBN 91-631-0777-5
2000. - 245 s.
(Försvarshögskolans acta. B, 1402-7593 ; 17)
Lunds arbetarekommun 100 år
ISBN 91-87136-46-5
Lunds arbetarekommun 100 år. - Lund : Lunds arbetarekommun,
ISBN (Inb.)
Ocg - Politiska begrepp och politiska
åskådningar
Miljöpartiet de gröna
Hedengren, Uriel, 1956-
Partiprogramsrevidering : proposition : Miljöpartiet de grönas
Globalisering : hot eller möjlighet? / Uriel Hedengren. -
partiprogram. - [Stockholm : Miljöpartiet de gröna], 2001. - 122
1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 96 s. :
s.
färgill. ; 25 cm.
2001. - 279 s. : ill.
ISBN 91-27-75359-X (inb.)
Olsson, Folke
ISBN 978-91-27-75359-4 (inb.)
Det unga gardet : Ung vänster - den socialistiska
ungdomsrörelsen i Sverige, en översikt från tiden kring 1800-
Ocga - Politiska begrepp
talets slut till mitten av 1970-talet / av Folke Olsson. - Stockholm
: Ung vänster, 2000. - 63 s. : ill.
Azár, Michael, 1970-
(Faktaserie / Ung vänster, 1650-2655 ; 3)
Den koloniala bumerangen : från schibbolet till körkort i
svenskhet / Michael Azar. - Eslöv : Östlings bokförlag
Ocf - Främmande länders statskunskap och politik
Symposion, 2006. - 199, [3] s. ; 23 cm.
ISBN 91-7139-739-6 (inb.)
Grundlagarna och EU:s konstitution
Grundlagarna och EU:s konstitution : [en antologi] / Ulf Öberg
[(red. - Stockholm : Jure, 2006. - 255 s. ; 24 cm.
ISBN 91-7223-244-7
117
Nationalbibliografin 2006: April
Ocgaa - Demokrati och diktatur
Ocgde - Revolutionär socialism och
kommunism
Sisk, Timothy D., 1960Democracy at the local level : the International IDEA handbook
Det är vår tur nu
on participation, representation, conflict management and
Det är vår tur nu! : om den revolutionära
governance / Timothy D. Sisk with Julie Ballington. - Stockholm
ungdomsrörelsens historia och uppgifter i Sveriges. -
: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Göteborg : Revolutionär kommunistisk ungdom (RKU),
(International IDEA), 2001. - 238 s.
2000. - 30 s.
(Handbook series / International IDEA, 1402-6759 ; 4)
ISBN 91-89098-73-0
Ocgg - Nationalsocialism och fascism
Ocgac - Nationalism
Exit för avhoppare
Exit för avhoppare : en uppföljning och utvärdering av
Blomqvist, Håkan, 1951-
organisationen Exit åren 1998-2001. - Stockholm :
Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritzes [distributör],
/ Håkan Blomqvist. - Stockholm : Carlsson, 2006. - 550 s. : ill. ;
2001. - 48 s. ; 25 cm.
22 cm.
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2001:8)
(Södertörn doctoral dissertations, 1652-7399 ; 5)
ISBN 91-38-31777-X
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006
ISBN 91-7203-764-4 (inb.)
Ocla - Utomparlamentariska metoder
Ocgc - Liberalism
Drivmedelsblockaderna i Frankrike och
Storbritannien
Hedin, Adolf, 1834-1905
Drivmedelsblockaderna i Frankrike och Storbritannien :
Hvad folket väntar af den nya representationen : [femton bref
en jämförelse i krishantering. - Eskilstuna : Statens
från en demokrat till svenska riksdagens medlemmar] : en
energimyndighet, [2001. - 82 s. : färgill.
nyutgåva av Hedins 15 brev / Adolf Hedin ; med introduktion av
(ET (Eskilstuna), 1404-3343 ; 2001:20)
Anders Johnson. - [Nyutg. - Stockholm : Ohlininstitutet, 2005. 79 s.
ISBN 91-974777-4-5
Oclb - Konspirativ verksamhet, terrorism m
m
Ocgd - Socialism
Jones, Terry, 1942Terry Jones krig mot kriget mot terrorismen / Terry
Barnes, Jack, 1940-
Jones ; översättning: Margareta Norlin. - Stockholm :
USA-politikens ansikte i förändring : arbetarklasspolitik och
Karneval, 2006. - 177 s. ; 19 cm.
fackföreningarna / [Jack Barnes. - Johanneshov : Pathfinder,
ISBN 91-976031-1-2 (korr.)
2005. - 477, [15] s., [24] pl.-s. ; 21 cm.
ISBN 91-87860-07-4
Nohrstedt, Daniel, 1974Managing crisis abroad : the Brolin kidnapping / Daniel
Nohrstedt. - [Ny utg. - Stockholm : Swedish National
Defence College : The Swedish Agency for Civil
Emergency Planning, 2001. - 89 s.
(A publication of the Crisis Management Europe
Research Program, 1650-3856 ; 7)
118
Nationalbibliografin 2006: April
Woolf Alex
Att beställa utvärderingar
Terrorism / Alex Woolf ; [översättning och bearbetning: Bengt
Att beställa utvärderingar : en vägledning /
Lindahl. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, cop. 2005. - 64 s. :
Ekonomistyrningsverket - ESV. - Stockholm :
ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
Ekonomistyrningsverket, 2005. - 41 s.
(Sprickor i vår tid)
(ESV, 1404-2452 ; 2005:26)
ISBN 91-21-22019-0 (inb.)
ISBN 91-7249-201-5
Od - Förvaltning
Eriksson, Arne
Organisering av regional utvecklingspolitik : balansera
Faktablad / Länsstyrelsen i Stockholms län
utveckling och förvaltning : rapport 2 till
Faktablad : Länsstyrelsen i Stockholms län. - Stockholm : Sociala
Organisationsutredningen för regional tillväxt. -
avdelningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000. - 30 cm. - ;
Stockholm : Fritze, 2006 XGS Grafisk service. - 62, [2]
2006:5.
s. ; 24 cm.
ISSN 1652-3148
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:5)
ISBN 91-38-22512-3
Sisk, Timothy D., 1960Democracy at the local level : the International IDEA handbook
Lathund för miljöledning i staten
on participation, representation, conflict management and
Lathund för miljöledning i staten. - Rev. och
governance / Timothy D. Sisk with Julie Ballington. - Stockholm
kompletterad utg. - Stockholm : Miljödepartementet,
: International Institute for Democracy and Electoral Assistance
Regeringskansliet, [2000. - 47 s.
(International IDEA), 2001. - 238 s.
(Handbook series / International IDEA, 1402-6759 ; 4)
Organisationsutredningen för regional tillväxt
ISBN 91-89098-73-0
Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet :
slutbetänkande / av Organisationsutredningen för
Odb - Förvaltningsrätt
regional tillväxt. - Stockholm : Fritze, 2006. - 150, [2] s.
; 24 cm.
Upphandlingsutredningen
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:3)
Nya upphandlingsregler 2 : slutbetänkande / av
ISBN 91-38-22510-7
Upphandlingsutredningen 2004. - Stockholm : Fritze, 2006. 512, [2] s. ; 24 cm.
"Verktygslådan"
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:28)
"Verktygslådan" : för kundorienterad
ISBN 91-38-22545-X
verksamhetsutveckling med fokus på e-tjänster. Stockholm : 24-timmarsdelegationen, 2005. - 29 s. :
Odc - Förvaltning: Sverige
färgill.
Användning av offentlig sektors webbplatser
Värsta krånglet
Användning av offentlig sektors webbplatser: slutrapport - hösten
Värsta krånglet : rapport från Företagarombudsmannen
2005. - Stockholm : 24-timmarsdelegationen, 2005. - 30 s.
om det krångel som drabbar företagare och vad man kan
göra åt det. - Stockholm : Stiftelsen Den nya välfärden,
2004. - 27 s.
119
Nationalbibliografin 2006: April
Odcaz - Centralförvaltning Sverige: särskilda
ämbetsverk
Odce - Kommuner: Sverige
Brorström, Björn, 1953-
Information för politiker i Regeringskansliet 2002
Varför tillväxt i kommuner? : en studie av nyckelaktörers
Information för politiker i Regeringskansliet 2002. - Stockholm :
uppfattningar / Björn Brorström, Stellan Malmer och
Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet, 2002. - 97 s.
Viveka Nilsson. - 1. uppl. - Göteborg :
Förvaltningshögskolan, cop. 2005. - 26 s.
Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet
(Förvaltningshögskolans rapporter / Göteborgs
Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet /
universitet, 1401-7199 ; 78)
[texten är bearbetad till lättläst av Maria O'Donnell ;
illustrationer: Jakob Wegelius ; foton: Flato, Pawel. - Uppdaterad
Edström, Nina, 1966-
[utg. - Stockholm : Regeringskansliet, 2005. - 39, [1] s. : färgill. ;
Gott och blandat : om rekrytering och exkludering : [en
25 cm.
studie av förhållandena i Botkyrka kommun inför ett
kommande mångfaldsarbete / Nina Edström. - Tumba :
Odcbz - Länsförvaltning: Sverige särskilda län
Mångkulturellt centrum, 2001. - 49 s.
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:1)
Hårde, Ulla, 1943-
ISBN 91-88560-45-7
Bengt Holgersson : landshövding i Skåne län 1997-2005 /
[författare: Ulla Hårde. - Malmö ; Kristianstad : Länsstyrelsen i
Johansson, Birgitta
Skåne län, [2005. - 91 s. : färgill.
Norrvatten : livsviktig 75-åring / [text: Birgitta
Johansson. - Solna : Kommunalförbundet Norrvatten,
Odcc - Kommunalförvaltning: Sverige: allmänt
2001. - 63 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Sex år i EU
Odcez - Sverige: särskilda kommuner
Sex år i EU : konsekvenserna för Sveriges kommuner, landsting
och regioner 1995-2000. - Stockholm : Svenska
Edström, Nina, 1966-
kommunförbundet : Landstingsförbundet, 2000. - 139 s.
Gott och blandat : om rekrytering och exkludering : [en
ISBN 91-7188-642-7
studie av förhållandena i Botkyrka kommun inför ett
kommande mångfaldsarbete / Nina Edström. - Tumba :
Odcd - Landsting: Sverige:
Mångkulturellt centrum, 2001. - 49 s.
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:1)
Från Tycko till Tore
ISBN 91-88560-45-7
Från Tycko till Tore : en qul lots“ genom tiden :
landstingskansliets historia. - Umeå : Västerbottens läns
Odg - Samhällsplanering
landsting, 2000. - 154 s. : ill.
B-Sanering
Odcdz - Sverige: särskilda landsting
B-Sanering : saneringseffekten hos CASCAD, E-95 och
hetvatten på bakterier, virus och sporer : ett första försök
Från Tycko till Tore
/ Hadi Abd. - Stockholm : Totalförsvarets
Från Tycko till Tore : en qul lots“ genom tiden :
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 22 s.
landstingskansliets historia. - Umeå : Västerbottens läns
(FOI-R, 1650-1942 ; 1016)
landsting, 2000. - 154 s. : ill.
120
Nationalbibliografin 2006: April
Deutsch-Schwedisches Handbuch der Planungsbegriffe
Veta hut
Deutsch-Schwedisches Handbuch der Planungsbegriffe = Tysk-
Veta hut : lär dig mer om hållbar utveckling i
svensk handbok för planeringsbegrepp / Projektleitung und -
Västmanland : en presentation av 25 indikatorer för
koordination / projektledning och samordning: Gösta Blücher. -
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet : information
Hannover : Akademie für Raumforschung und Landesplanung ;
från Länsstyrelsen Västmanlans län. - Västerås :
Stockholm : Nordic Centre for Spatial Development (Nordregio)
Länsstyrelsen Västmanlands län, [2005. - 33, [1] s. :
; Rönneby : Blekinge tekniska högskola, 2001. - xx, 414 s. ; 24
färgill.
cm.
(Planungsbegriffe in Europa, 1439-622X)
Odgc - Regionplanering
ISBN 3-88838-531-8 (hft.)
Attraktivitet - hur och för vem
Jakobsson, Mikael, 1961-
Attraktivitet - hur och för vem? : kultur, natur och
Miljökonsekvensbeskrivningar med kulturvärde / [rapporten är
kulturarv som framgångsfaktorer och intressekonflikter :
skriven av Mikael Jakobsson och Ann Marie Westerlind, med
tvärsektoriella seminariedagar i Sunne 19-20 oktober
bidrag av Ivar Eklöf, Lena Odeberg och Birgitta Sander. - 1.
2005 / [redaktör: Marja-Leena Pilvesmaa. - 1. uppl. -
[uppl. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2004. - 21 s. : ill. ;
Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 2005. - 87 s. : ill.
30 cm.
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ;
(Rapport från Riksantikvarieämbetet, 1651-1298 ; 2004:10)
2005:5)
ISBN 91-7209-371-4
ISBN 91-7209-409-5
Plan- och bygglagen
Grafström, Gottfried, 1934-
Plan- och bygglagen : Plan- och byggförordningen. Lagen om
Samtidsvisioner i Dalom : om motigheter och
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Förordning om
möjligheter i ett intressant län / Gottfried Grafström. -
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. - [Ny utg.], nov 2005. -
Stockholm : Timbro, 2005. - 78, [6] s. ; 20 cm.
Vadstena : Fahlitteratur, [2005. - 101, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 91-7566-583-2
ISBN 91-7255-360-X
Jonsson, Ola, 1949Planera för hållbar utveckling
Innovativitet och regionen : företag, processer och politik
Planera för hållbar utveckling / Naturvårdsverket, Boverket. -
/ Ola Jonsson, Helene Persson, Ulf Silbersky. - 1. uppl. -
Stockholm : Naturvårdsverket ; Karlskrona : Boverket, 2000. - 23
Östersund : Institutet för regionalforskning (SIR) ;
s. : färgill.
Stockholm : Fritze [distributör], 2000. - 86 s. 21 cm.
(Tema miljömål, 1404-6059 ; 2000:November)
(Rapport / Institutet för regionalforskning, 1401-2944 ;
ISBN 91-620-8006-7 (Naturvårdsverket)
121)
ISBN 91-7147-643-1 (Boverket)
ISBN 91-38-31785-0
Sustainable development indicators for Sweden
Rapporter om natur och milj
Sustainable development indicators for Sweden : a first set 2001
Rapporter om natur och miljö / Länsstyrelsen i Gotlands
= [Indikatorer för hållbar utveckling i Sverige : första
län. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005. -
sammanställningen 2001] / [translators: Steven Wentworth, Tim
2005:nr 1.
Chamberlain. - Stockholm : Statistiska centralbyrån :
ISSN 1653-7041
Naturvårdsverket : Ministry of the Environment [distributör],
2001. - 64 s.
ISBN 91-618-1100-9
121
Nationalbibliografin 2006: April
Öresundssymposiet (2 : 1988 : Alnarp)
Odenmar, Uno, 1935-
Hur en region nybildas : Öresundssymposium 98, Alnarp 13 maj
Social och funktionell integration : återspeglingar i en
1998 : papers / conference chairman, editor: Erik Skärbäck. -
villkorsrelaterad fysisk miljö / [Uno Odenmar. - Malmö :
Lund : Öresundsuniv., 1998. - 377 s. : ill., diagr., kartor, tab.
BMC, cop. 2004. - [2], 74 s.
ISBN 91-630-7320-X
ISBN 91-972951-9-1
Öresundssymposiet (3 : 1999 : Frederiksberg)
Småhus
Miljø og tilvækst i Øresundsregionen : forskersymposium 19 maj
Småhus : policy för villor och småhusområden i
1999, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksborg. -
Göteborg. - Göteborg : Stadsbyggnadskontoret, 2000. -
Lund : Öresundsuniversitetet, 1999. - 300 s.
81 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
ISBN 91-630-8991-2
(Stadsbygget, 99-1794905-4)
ISBN 91-89088-07-7
Odgd - Kommunal planering
Att känna sin stad
Odgm - Planering för rekreation, lek, fritid
och kultur
Att känna sin stad : barn och ungdomar upptäcker sin närmiljö /
Mats Lundström och Maria Nordström, redaktörer. - Karlskrona :
Lenninger, Anna, 1957-
Stadsmiljörådet : Boverket [distributör], 2001. - 59 s. : ill.
Lek äger rum : planering för barn och ungdomar / Anna
ISBN 91-7147-662-8 (inb.)
Lenninger & Titti Olsson ; [fotografer: Tommy
Andersson. - Stockholm : Formas, 2006. - 240 s. : färgill.
Att känna sin stad. Engelska
; 24 cm.
The city at their fingertips : current projects with children and
ISBN 91-540-5957-7 (inb.)
young people in Sweden / Mats Lundström and Maria
Nordström, editors. - Karlskrona : Swedish Urban Environment
Council Boverket [distributör], 2001. - 63 s. : ill.
Odgq - Planering för kommunikationer och
transporter
ISBN (Inb.)
Brandt, Backa Fredrik, 1972Att känna sin stad. Franska
Botniabanan - förväntningar i tid och rum på regional
Connaître sa ville : les enfants, les jeunes et leur environnement
utveckling och resande / Backa Fredrik Brandt. - Umeå :
proche / Mats Lundström et Maria Nordström, éditeurs. -
Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, 2005.
Karlskrona : Conseil suédois de l'environment urbain, 2001. - 63
- [6], 164, [29] s. ; 24 cm.
s. : ill.
(GERUM. Kulturgeografi, 1402-5205 ; 2005:4)
ISBN (Inb.)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2006
ISBN 91-975696-3-1
Odgl - Planering för bostäder
Hosseini-Kaladjahi, Hassan, 1943Tusen röster om Fittja : integrationsfrågan betraktad utifrån en
enkät bland de boende / [Hassan Hosseini-Kaladjahi. - Tumba :
Mångkulturellt centrum, 2001. - 92, 8 s.
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:2)
ISBN 91-88560-47-3
122
Nationalbibliografin 2006: April
Oeaaa - Allmän avtalsrätt
Thunberg, Björn, 1942Den ideella föreningen : juridik och ekonomi / Björn
Behrendt, Britta
Thunberg. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 122 s. ; 23
Electronic commerce in German and Swedish law : a
cm.
comparative analysis in the light of European developments /
ISBN 91-44-03608-6
Britta Behrendt. - Stockholm : Jure bokhandel [distributör], cop.
2000. - [2], xxi, [1], 111, [22] s. ; 25 cm.
Oeadb - Transporträtt
(This series is published by the Institute for Intellectual Property
Law and Market Law at Stockholm University ; 103)
Stöth, Göran, 1958-
ISBN 91-7223-084-3
Logistikens rättsliga omvärld / Göran Stöth. - [Trekanten
: Göran Stöth, 2001. - 58 s.
Oeabb - Fast egendom: nyttjanderätt
ISBN 91-631-1290-6
Isacson, Per, 1955-
Oeaea - Upphovsrätt
Bostadsrättsboken : [allt du behöver veta för att köpa, sälja, äga
och bo med bostadsrätt] / Per Isacson. - Ny, omarb. och
Olsson, Henry, 1932-
uppdaterad utg. / [foton: Tomas Ringqvist. - Stockholm : Svenska
Copyright : svensk och internationell upphovsrätt /
förlaget, 2006. - 226 s. : färgill. ; 25 cm.
Henry Olsson. - 7., omarb. uppl. - Stockholm : Norstedts
ISBN 91-7738-723-6 (inb.)
juridik, 2006. - 621 s. ; 22 cm.
ISBN 978-91-7738-723-7 (inb.)
ISBN 91-39-01172-0
Oeada - Associationsrätt
Oeak - Familjerätt och arvsrätt
Aktiebolagslagen. Engelska & Svenska
Molin, Anna, 1976-
The Swedish Companies Act 2005 in translation =
Föräldraboken : [reglerna för dig som har barn : ansvar,
Aktiebolagslagen (2005:551) i engelsk översättning. - Stockholm
adoption, arv och gåva, vårdnad, skola, veckopeng,
: Norstedts juridik, cop. 2006. - [4], 301 s. ; 24 cm.
föräldraledighet, föräldrapenning] / av Anna Molin ;
ISBN 91-39-01170-4
[illustrationer av Gunvor Ekström. - 1. uppl. - Näsviken :
Björn Lundén information, 2006. - 222 s. : ill. ; 23 cm.
Frågor på bolagsstämman
ISBN 91-7027-468-1
Frågor på bolagsstämman. - [6., uppdaterade uppl. - Stockholm :
ISBN 978-91-7027-468-8
FAR förlag, 2006. - 223 s. ; 21 cm.
ISBN 91-89678-37-0
Oeaka - Äktenskapsrätt och föräldrarätt
Fusioner
Molin, Anna, 1976-
Fusioner / Ingegerd Rylander Nyagah. - Stockholm : KPMG,
Föräldraboken : [reglerna för dig som har barn : ansvar,
2000. - 91 s.
adoption, arv och gåva, vårdnad, skola, veckopeng,
(KPMG Bohlins skriftserie, 99-2679413-0)
föräldraledighet, föräldrapenning] / av Anna Molin ;
ISBN 91-973222-7-X
[illustrationer av Gunvor Ekström. - 1. uppl. - Näsviken :
Björn Lundén information, 2006. - 222 s. : ill. ; 23 cm.
Stiftelser
ISBN 91-7027-468-1
Stiftelser. - Stockholm : Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
ISBN 978-91-7027-468-8
[2000. - 88 s. : ill.
123
Nationalbibliografin 2006: April
Underhållsbidrag till barn
The Swedish insider legislation
Underhållsbidrag till barn. - Stockholm : Socialstyrelsen, 2001. -
The Swedish insider legislation / translated by David
18 s.
Canter. - 1. ed. - Stockholm : Företagsjuridik Nord & Co.
: Jure [distributör], 2001. - 24 s. ; 25 cm.
Oeala - Internationell privaträtt, straffrätt och
processrätt
ISBN 91-7223-108-4
Oek - Processrätt
The Swedish rules on international legal assistance in
criminal matters
Bylund, Torleif, 1938-
The Swedish rules on international legal assistance in criminal
Repetitionskompendium i processrätt : med facit och
matters. - Stockholm : Ministry of Justice, Regeringskansliet,
interaktiva nätfigurer / Torleif Bylund. - 7. uppl. -
[2001. - 84 s.
Uppsala : Iustus, 2006. - 222 s. ; 15 cm.
ISBN 91-7678-621-8
Oeb - Straffrätt
The Swedish rules on international legal assistance in
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot
criminal matters
kvinnor och dess effekter
The Swedish rules on international legal assistance in
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och
criminal matters. - Stockholm : Ministry of Justice,
dess effekter : ett utbildningsmaterial för personal inom
Regeringskansliet, [2001. - 84 s.
rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
kriminalvården. - Umeå : Brottsoffermyndigheten, [2000. - 54 s.
Oeka - Civilprocess och straffprocess
ISBN 91-973223-8-5
Wahlin, Lottie, 1960Narkotikastatistik
Medling vid brott i Sverige på 2000-talet / [författare:
Narkotikastatistik : personer lagförda för narkotikabrott. 1999. -
Lottie Wahlin. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet
Stockholm : Brottsförebyggande rådet : Fritzes offentliga
(BRÅ) : Fritze [distributör], 2005. - 69 s. ; 25 cm.
publikationer, 2001. - 69 s. ; 30 cm.
(Rapport / BRÅ, 1100-6676 ; 2005:14)
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2001:4)
ISBN 91-38-32225-0
ISBN 91-38-31773-7
Oekb - Exekutionsrätt
Narkotikastatistik
Narkotikastatistik = narcotic drugs statistics, official statistics of
Folkesson, Enar, 1947-
Sweden. 2004. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet ;
Företaget i ekonomisk kris : en inblick i
Stockholm : Fritzes, 2005. - 56 s. : diagr., tab.
insolvensjuridiken / Enar Folkesson. - 6., [rev.] uppl. -
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2005:16)
Stockholm : Thomson fakta, 2006. - 324 s. ; 23 cm.
ISBN 91-38-32227-7
ISBN 91-7610-243-2
ISBN 978-91-7610-243-5
Den nya kvinnofridslagen
Den nya kvinnofridslagen : särtryck av en artikelserie i tidningen
Insolvensrättsligt forum 2005
Nämndemannen i samarbete med DV. - Jönköping :
Insolvensrättsligt forum 2005 / redaktörer: Mikael
Domstolsverket, 2001. - 42 s.
Möller, Jan Jönzén. - Uppsala : Iustus, 2006. - 208 s. ; 21
cm.
ISBN 91-7678-620-X
124
Nationalbibliografin 2006: April
Oekd - Domstolsorganisation och
åklagarorganisation
Brottsligheten och framtiden
Brottsligheten och framtiden : diskussion kring fyra
scenarier / Hans Bandhold. - Stockholm : Riksåklagaren
Boken till Eva
: Rikspolisstyrelsen, 2001. - 104 s.
Boken till Eva : en minnesbok vid Eva Bergs pensionering / red:
ISBN 91-631-0681-7
Olle Ekstedt, Lennart Frii. - Malmö : Hovrätten över Skåne och
Blekinge, 2001. - 114 s.
Heber, Anita
ISBN 91-631-1129-2
Var rädd om dig : en litteraturöversikt om rädslan för
brott / Anita Heber. - Stockholm : Kriminologiska
Nämndemannauppdraget
institutionen, Stockholms universitet, 2005. - 96 s.
Nämndemannauppdraget : studiematerial / utarbetat av
(Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms
Domstolsverket - DV, Nämndemännens riksförbund - NRF. - [4.,
universitet, 1400-853X ; 2005:3)
helt förnyade uppl. - Stockholm : Nämndemännens riksförbund
(NRF), [2001. - 56 s.
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot
kvinnor och dess effekter
Rundcrantz, Xiao, 1966-
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot
Röd åklagare : en kvinnas berättelse om brott, makt och
kvinnor och dess effekter : ett utbildningsmaterial för
korruption i Kina / Xiao Rundcrantz ; översättning: Anna
personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården,
Gustafsson Chen. - Stockholm : Bokförlaget DN, 2006. - 312, [1]
socialtjänsten och kriminalvården. - Umeå :
s., [8] pl.-s. (vissa i färg) ; 24 cm.
Brottsoffermyndigheten, [2000. - 54 s.
ISBN 91-7588-703-7 (inb.)
ISBN 91-973223-8-5
Oep - Kriminologi och polisväsen
Narkotikastatistik
Narkotikastatistik : personer lagförda för narkotikabrott.
Gustafsson, Charlotta
1999. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet : Fritzes
Ett steg på väg : kartläggning av de lokala brottsförebyggande
offentliga publikationer, 2001. - 69 s. ; 30 cm.
råden / [författare: Charlotta Gustafsson, Solveig Hollari. -
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2001:4)
Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritze
ISBN 91-38-31773-7
[distributör], 2005. - 61 s. ; 25 cm.
(Rapport / BRÅ, 1100-6676 ; 2005:15)
Nordisk kriminologi
ISBN 91-38-32226-9
Nordisk kriminologi. - Sammanfattad utgivningstid:
Oslo : Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, 1992-
Oepa - Kriminologi
2004. - 21 cm. - 1992-1994 ; 21(1995)-30(2004):2.
ISSN 0805-5033
Bengtsson, Anna
Vård för unga lagöverträdare : socialtjänstens insatser /
Nordisk kriminologi (Online
[författare: Anna Bengtsson, Stina Holmberg. - Stockholm :
Nordisk kriminologi [Elektronisk resurs] / Scandinavian
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritze [distributör], 2005. - 49
Research Council for Criminology, Nordiska
s.
Samarbetsrådet för Kriminologi. - Stockholm : Nordiska
(Rapport / BRÅ, 1100-6676 ; 2005:13)
samarbetsrådet för kriminologi, 2004. - 30[(2004)]: 3.
ISBN 91-38-32224-2
ISSN 1653-7270
125
Nationalbibliografin 2006: April
Den nya kvinnofridslagen
Oer - Rättsfall
Den nya kvinnofridslagen : särtryck av en artikelserie i tidningen
Nämndemannen i samarbete med DV. - Jönköping :
Jennekvist, Leif, 1957-
Domstolsverket, 2001. - 42 s.
Mordet på Anna Lindh : en polisutredning / Leif
Jennekvist. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier fakta, 2006.
Svensson, Per, 1956-
- 196, [1] s. ; 22 cm.
Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973 / av Per
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
Svensson ; i samarbete med Håkan Lindhé. - Stockholm :
ISBN 91-85015-78-4
Bonnier fakta, [2003. - 308, [1] s. 23 cm.
ISBN 91-85015-18-0
Reander, Jan, 1943Akta dig för japaner! : den sanna berättelsen om hur ett
Wahlin, Lottie, 1960-
av världens största japanska bilföretag försökte krossa en
Medling vid brott i Sverige på 2000-talet / [författare: Lottie
entreprenör / [Jan Reander. - Stockholm : Sellin &
Wahlin. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritze
partner, 2006. - 232 s. : ill. ; 24 cm.
[distributör], 2005. - 69 s. ; 25 cm.
ISBN 91-7055-338-6 (inb.)
(Rapport / BRÅ, 1100-6676 ; 2005:14)
ISBN 91-38-32225-0
Svensson, Per, 1956Dramat på Norrmalmstorg 23 till 28 augusti 1973 / av
Oepb - Polisväsen
Per Svensson ; i samarbete med Håkan Lindhé. Stockholm : Bonnier fakta, [2003. - 308, [1] s. 23 cm.
Jönsson, Christer, 1944-
ISBN 91-85015-18-0
Sanning och konsekvens? : erfarenheter från
forskningsprogrammet om militär underrättelse- och
Woodward, Bob
säkerhetstjänst / Christer Jönsson. - Stockholm : Humanistisk-
Den hemlige mannen : berättelsen om Watergates Deep
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), 2000. - 51 s.
Throat / Bob Woodward ; [Carl Bernstein] ; översättning
(Brytpunkt, 0280-4395)
av Nancy Westman. - [Ny utg. - Stockholm : Bonnier
ISBN 91-86362-35-6
fakta, 2006. - 202, [1] s. ; 18 cm.
(Bonnier pocket, 99-0307595-2)
Nilsson, Curt, 1942-
ISBN 91-85015-79-2
Jag en Stockholmspolis : Curt Nilsson berättar om 40 år vid
Stockholmspolisen 1963-2003 / av Curt Nilsson. - Stockholm :
Oet - Rättshistoria
Polismyndigheten i Stockholms län, [2006. - 133 s. : ill.
ISBN 91-631-8102-9
Forsström, Clarence, 1925Dödsdomar under 1800-talet i Norrköping / av Clarence
Oeq - Kriminalvård
Forsström. - Norrköping : Föreningen gamla Norrköping,
2005. - 62 s. : ill.
Kriminell idag kollega imorgon
(Publikationsserie berörande Norrköping och
Kriminell idag kollega imorgon : information och inspiration från
Norrköpingstraktens kulturhistoria, 0426-6579 ; 25)
Equal-projekt Bättre Frigivning / [redaktör: Mia Stenbaek. -
ISBN 91-975697-0-4
[Sundbyberg : Equal-projekt Bättre frigivning], 2005. - 40 s. :
färgill.
ISBN 91-631-7907-5
126
Nationalbibliografin 2006: April
Kumlien, Mats, 1949-
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper
Continuity and contract : historical perspectives on the
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper.
employee's duty of obedience in Swedish labour law / Mats
Delrapport C, Utvärdering. - Göteborg :
Kumlien. - Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning :
Miljöförvaltningen, [2005. - 82 s.
Rönnells antikvariat [distributör], 2004. - 394, [4] s.
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:8c)
([Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning,
grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper
bibliotek], 0534-2716 ; 64)
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper.
ISBN 91-85190-72-1
Delrapport D, Bildpresentation av TTI-projektet. Göteborg : Miljöförvaltningen, [2005. - 25 s.
Oh - Sociala frågor och socialpolitik
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:8d)
Nyhetsbrev (BLLF Sweden
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper
Nyhetsbrev / BLLF Sweden. - Genarp : BLLF Sweden, [1992. -
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper.
30 cm. - [1992:nr 1.
Huvudrapport. - Göteborg : Miljöförvaltningen, [2005. 78 s.
Orpana, Lena
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:8)
Ekvationen jobb & familj : förutsättningar för att kombinera
arbets- och familjeliv i Västernorrland / [Lena Orpana, Anna
Texter om konstruktion av normalitet, genus och
Karin Wallberg. - Stockholm : TCO, 2002. - 16 s.
etnicitet
(TCO granskar ; 2002:23)
Texter om konstruktion av normalitet, genus och
etnicitet. - Stockholm : Pedagogiska institutionen,
Orpana, Lena
Stockholms universitet, 2005. - 2005:1.
Unga oroar sig över ekonomin / [Lena Orpana. - Stockholm :
ISSN 1653-3062
TCO, 2004. - 3 s.
(TCO granskar ; 2004:10)
Oha - Arbete och arbetsmarknad
Social statistics
Arbetsmarknadsutsikterna för 2005 och 2006
Social statistics. - Stockholm : Ministry of Health and Social
Arbetsmarknadsutsikterna för 2005 och 2006 / Torbjörn
Affairs, Regeringskansliet, [2000. - 26 s.
Israelsson. - Solna : Arbetsmarknadsstyr., [2005. - 119 s.
: ill.
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper
(Ura (Solna), 1401-0844 ; 2005:2)
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper. Delrapport A,
Ansökningar och underlag. - Göteborg : Miljöförvaltningen,
Edelman, Birgitta, 1951-
[2005. - 113 s.
Arbetslivsforskningen - quo vadis? : antropologisk
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:8a)
forskning och arbetets kulturer / Birgitta Edelman. Stockholm : Arbetslivsinstitutet, cop. 2001. - 25 s.
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper
(Arbetsliv i omvandling = Work life in transition, 1404-
Tema: Tobaksprevention och invandrargrupper. Delrapport B,
8426 ; 2001:1)
Demografi, attityder och rökvanor. - Göteborg :
ISBN 91-7045-585-6
Miljöförvaltningen, [2005. - 25, [32] s.
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:8b)
127
Nationalbibliografin 2006: April
Flow statistics from the Swedish labour force survey
Rolfer, Bengt, 1951-
Flow statistics from the Swedish labour force survey. - Örebro :
Lönar sig utbildning? / författare: Bengt Rolfer. -
Statistiska centralbyrån (SCB), 2005. - 28 s.
Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv och
(Bakgrundsfakta arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken,
socialvetenskap (FAS) ; Katrineholm : Hellman
1103-7458 ; 2005:5)
[distributör], cop. 2006. - 108 s. ; 17 cm.
(Populärvetenskaplig kunskapsöversikt, 1652-3199 ;
Flödesstatistik från AKU
2006:1)
Flödesstatistik från AKU. - Örebro : Statistiska centralbyrån
ISBN 91-89602-26-9
(SCB), 2005. - 32 s.
(Bakgrundsfakta arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken,
Utbildning och efterfrågan på arbetskraft
1103-7458 ; 2005:4)
Utbildning och efterfrågan på arbetskraft : utsikter till år
2008 = [Education and the demand for labour : prospects
A look into modern working life
for the years up to 2008. - Örebro ; Stockholm :
A look into modern working life / Lena Skiöld, editor. -
Statistiska centralbyrån (SCB), 2001. - 99 s. : diagr., tab.
Stockholm : Arbetslivsinstitutet, cop. 2000. - 326 s.
; 25 cm.
ISBN 91-7045-576-7
(Information om utbildning och arbetsmarknad, 14003996 ; 2001:1)
Magnusson, Lars, 1952-
ISBN 91-618-1092-4
Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en
globaliserad värld / Lars Magnusson. - Stockholm : Norstedts
Ohab - Arbetsrätt
akademiska förlag, 2006. - [5] s., s. 8-274 s. ; 21 cm.
ISBN 91-7227-447-6
Arbetsmiljölagen med kommentarer
ISBN 978-91-7227-447-1
Arbetsmiljölagen med kommentarer / [kommentartext:
Göran Lindh ; redaktör: Annika Hellberg. - [Ny uppl.], i
Organisationsutredningen för regional tillväxt
Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet :
slutbetänkande / av Organisationsutredningen för regional
lydelse den 1 juli 2001. - Solna : Arbetsmiljöverket,
2001. - 96 s. ; 21 cm.
ISBN 91-7464-415-7
tillväxt. - Stockholm : Fritze, 2006. - 150, [2] s. ; 24 cm.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:3)
Att arbeta i statlig tjänst
ISBN 91-38-22510-7
Att arbeta i statlig tjänst : förmåner och villkor. - 3. rev.
tr. - Stockholm : Arbetsgivarverket, 2006. - 28 s.
Osmani, Siddiqur Rahman
The employment nexus between growth and poverty : an Asian
Den som bråkar får g
perspective / S. R. Osmani. - Stockholm : Sida, 2005. - 113 s.
Den som bråkar får g. - Stockholm : Ung vänster, 2000. -
(Sida studies, 1404-9562 ; 15)
15 s.
ISBN 91-586-8326-7
(Faktaserie / Ung vänster, 1650-2655 ; 1)
På gränsen mellan utbildning och arbete
På gränsen mellan utbildning och arbete : om vuxenblivande,
utbildning och arbetsliv : erfarenheter från 24 EU-projekt i
Sverige. - Stockholm : Svenska ESF-rådet, [2001. - 43 s. : färgill.
128
Nationalbibliografin 2006: April
Kumlien, Mats, 1949-
Från deltid till heltid
Continuity and contract : historical perspectives on the
Från deltid till heltid / en sam[m]anställning av
employee's duty of obedience in Swedish labour law / Mats
arbetsgruppen sysselsättningsgrader inom Partnerskapet
Kumlien. - Stockholm : Institutet för rättshistorisk forskning :
för jämställdhet i Gävleborgs län i samarbete med
Rönnells antikvariat [distributör], 2004. - 394, [4] s.
Arbetslivsinstitutet ; [gruppledare: Nilsson Carina ... ;
([Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning,
text red: Nilsson Carina, Nordh Börreson Jonna,
grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt
Westberg Hanna. - Stockholm : Arbetslivsinstitutet,
bibliotek], 0534-2716 ; 64)
2005. - 45 s.
ISBN 91-85190-72-1
Molin, Anna, 1976Sigeman, Tore, 1927-
Föräldraboken : [reglerna för dig som har barn : ansvar,
Arbetsrätten : en översikt / Tore Sigeman. - 4., rev. [och utök.]
adoption, arv och gåva, vårdnad, skola, veckopeng,
uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2006. - 234 s. ; 25 cm.
föräldraledighet, föräldrapenning] / av Anna Molin ;
ISBN 91-39-20408-1
[illustrationer av Gunvor Ekström. - 1. uppl. - Näsviken :
Björn Lundén information, 2006. - 222 s. : ill. ; 23 cm.
Ohac - Arbetslön
ISBN 91-7027-468-1
ISBN 978-91-7027-468-8
Carlsson, Lage, 1951Lön - motivation - arbetsresultat : en vetenskaplig undersökning
Ohae - Arbetsmiljöfrågor och arbetarskydd
om sambanden : vårdpersonal / Lage Carlsson och Jan
Wallenberg. - Stockholm : Svenska kommunförbundet ; Solna :
Arbetsmiljölagen med kommentarer
Arbetslivsinstitutet, 2001. - 35 s.
Arbetsmiljölagen med kommentarer / [kommentartext:
(Kommunerna och personalen, 99-2363330-6)
Göran Lindh ; redaktör: Annika Hellberg. - [Ny uppl.], i
ISBN 91-7099-951-1
lydelse den 1 juli 2001. - Solna : Arbetsmiljöverket,
2001. - 96 s. ; 21 cm.
Mina förmåner som kommun- eller landstingsanställd
ISBN 91-7464-415-7
Mina förmåner som kommun- eller landstingsanställd / [text:
Lars-Gösta Andréen. - Stockholm : Kommentus : Sveriges
Bättre arbetsmilj
kommuner och landsting, 2005. - 37 s.
Bättre arbetsmiljö. Handbok / [text: Hans Anderson ;
ISBN 91-7345-170-3
illustrationer: Stahre & Grubb. - 4., rev. uppl. Stockholm : Prevent, 2001. - 160 s. : färgill.
Ohad - Arbetstid
ISBN 91-7522-714-2
Friis, Eva, 1951-
Dellve, Lotta, 1965-
Projekt Nätverk Handel Malmös modell för kompetensutveckling
Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete
av deltidsarbetslösa inom handeln : slutrapport från den externa
: betydelsen för rapporterade arbetsskador och
utvärderingen / Eva Friis, Per Wickenberg och Justus Aurell. -
arbetshälsa bland personal i kommunal vård och omsorg
Lund : Department of Sociology, Lund University, 2005. - 68 s.
/ Lotta Dellve, Katrin Skagert, Mats Eklöf. - Göteborg :
(Research report in sociology, 1651-596X ; 2005:2)
Yrkes- och miljömedicin, 2004. - 35 s.
ISBN 91-7267-198-X
(Rapport från Yrkes- och miljömedicin / Yrkes och
miljömedicin, Göteborg, 1650-4321 ; 107)
ISBN 91-7876-106-9
129
Nationalbibliografin 2006: April
J:son Lönn, Eva, 1960-
Ohafb - Kvinnor på arbetsmarknaden
Jobb(iga) nyheter : om dagstidningars bevakning av
arbetsmiljöfrågor / Eva J:son Lönn. - Umeå : Institutionen för
Alfredsson, Karin, 1953-
kultur och medier, Umeå univiversitet :
Equal opportunities : Sweden paves the way / by Karin
Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle, 2005. - 315 s. ; 24
Alfredsson ; [translation: Mireille L. Key ; illustrations:
cm.
Maria Lindroos. - Stockholm : Swedish Institute (SI),
(Medier och kommunikation, 1104-067X ; 8)
2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005
ISBN 91-520-0839-8
ISBN 91-7305-974-9
Alfredsson, Karin, 1953Systematiskt arbetsmiljöarbete
Gleichstellung : Schweden als Wegbereiter / von Karin
Systematiskt arbetsmiljöarbete : en vägledning / [text: Carin
Alfredsson ; [Übersetzung: Margareta Tidén ;
Frostberg ... ; redaktör: Anne-Lie Krook. - 1. uppl. - Solna :
Illustrationen: Maria Lindroos. - Stockholm : Svenska
Arbetsmiljöverket, 2001. - 52 s. : ill.
institutet (SI), 2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24
ISBN 91-7464-409-2
cm.
ISBN 91-520-0846-0
Ohaf - Särskilda grupper av arbetstagare
Alfredsson, Karin, 1953Johanson, Ulla, 1966-
Igualdad de oportunidades : Suecia abre camino / por
Klass och kön : LO:s handlingsprogram för jämställdhet 2000 /
Karin Alfredsson ; [traducción: Felipe Mena González ;
[text: Ulla Johanson. - Stockholm : LO, 2000. - 93 s.
dibujos: Maria Lindroos. - Stockholm : Instituto Sueco
ISBN 91-566-1727-5
(SI), 2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
ISBN 91-520-0837-1
Kriminell idag kollega imorgon
Kriminell idag kollega imorgon : information och inspiration från
Alfredsson, Karin, 1953-
Equal-projekt Bättre Frigivning / [redaktör: Mia Stenbaek. -
L'égalité des chances : la Suède ouvre la voie / par Karin
[Sundbyberg : Equal-projekt Bättre frigivning], 2005. - 40 s. :
Alfredsson ; [traduction: Lydie Rousseau ; illustrations:
färgill.
Maria Lindroos. - Stockholm : Institut suédois (SI),
ISBN 91-631-7907-5
2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
ISBN 91-520-0844-0
Sundin, Elisabeth, 1944Städerskorna som försvann : individen i den offentliga sektorn /
Alfredsson, Karin, 1953-
Elisabeth Sundin och Gunilla Rapp. - Stockholm :
Równe szanse : Szwecja przeciera szlak / Karin
Arbetslivsinstitutet ; Katrineholm : Hellman [distributör], cop.
Alfredsson ; [tlumaczenie na jezyk polski: Anna Bulanda
2006. - 105, [33] s.
; ilustracje: Maria Lindroos. - Stockholm : Instytut
(Arbetsliv i omvandling, 1404-8426 ; 2006:2)
Szwedzki (SI), 2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24
ISBN 91-7045-783-2
cm.
ISBN 91-520-0846-0
Ohafa - Barn och ungdom på arbetsmarknaden
Den som bråkar får g
Den som bråkar får g. - Stockholm : Ung vänster, 2000. - 15 s.
(Faktaserie / Ung vänster, 1650-2655 ; 1)
130
Nationalbibliografin 2006: April
Stendevad, Kirsten
Ohafi - Invandrare på arbetsmarknaden
Mamma - en karriärfördel : så skapar du ett helt liv med jobb och
familj : en handbok för dig som har barn, har ett barn på väg eller
Edström, Nina, 1966-
överväger att skaffa ett / Kirsten Stendevad ; översättning: Anna
Gott och blandat : om rekrytering och exkludering : [en
Troberg. - Svensk rev. utg. - Stockholm : 4good AB, cop. 2006. -
studie av förhållandena i Botkyrka kommun inför ett
203 s. ; 22 cm.
kommande mångfaldsarbete / Nina Edström. - Tumba :
ISBN 91-976072-0-7 (korr.)
Mångkulturellt centrum, 2001. - 49 s.
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:1)
Ohafd - Handikappade på arbetsmarknaden
ISBN 91-88560-45-7
Arbetsmarknad för unga med funktionshinder
Lindberg, Erik, 1948-
Arbetsmarknad för unga med funktionshinder : [en undersökning
Skapa goda cirklar / Erik Lindberg. - Stockholm : Sober :
beträffande studie- och sysselsättningsval] : slutrapport. -
Spånga Blåband, 2006. - 245 s. ; 22 cm.
[Stockholm : Förbundet Unga rörelsehindrade], 1999. - 159 s.
ISBN 91-7296-433-2
ISBN 91-630-8560-7
Ohai - Fackliga organisationer
Rehabiliteringsvetenskap
Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett
Barnes, Jack, 1940-
flerdisciplinärt perspektiv / redaktörer: Lotta Vahlne Westerhäll. -
USA-politikens ansikte i förändring : arbetarklasspolitik
Lund : Studentlitteratur, 2006. - 229 s. ; 23 cm.
och fackföreningarna / [Jack Barnes. - Johanneshov :
ISBN 91-44-04505-0
Pathfinder, 2005. - 477, [15] s., [24] pl.-s. ; 21 cm.
ISBN 91-87860-07-4
Sjukskrivning och rehabilitering
Sjukskrivning och rehabilitering : ur arbetsgivarens perspektiv. -
Gundhäll Wood, Anki, 1957-
Stockholm : Teknikföretagen, 2005. - 39, [1] s. : färgill.
Estland, Lettland och Litauen : samarbete för förändring
1988-2004 / [text: Anki Gundhäll Wood. - Stockholm :
Skoglund, Krister
Olof Palmes internationella centrum, 2004. - 27 s. :
Rehabiliteringsguiden / [text: Krister Skoglund. - 2. uppl. -
färgill.
Stockholm : Prevent, 2005. - 47 s. : färgill.
ISBN 91-7522-932-3
Svensson, Tommy, 1949Ska du till Bryssel nu igen? : 100 frågor och svar om
Ohafe - Äldre på arbetsmarknaden
facket och EU : facklig EU-handbok / [text: Tommy
Svensson. - Stockholm : LO : TCO : SACO, 2001. - 82
Henriksson, Karin
s.
Vem vill spela golf i trettio år? : seniorkarriär i USA / Karin
Henriksson. - Stockholm : Pensionsforum, 2001. - 43 s. : ill.
Ohai-cz - Särskilda fackliga organisationer:
Sverige
Johanson, Ulla, 1966Klass och kön : LO:s handlingsprogram för jämställdhet
2000 / [text: Ulla Johanson. - Stockholm : LO, 2000. - 93
s.
ISBN 91-566-1727-5
131
Nationalbibliografin 2006: April
Johansson, Bertil
Ohcfd - Bostäder för handikappade
Jubileumsskrift, Gruvs avdelning 12 : 100 år, 1900-2000 / Bertil
Johansson, Karl-Erik Andersson. - Kiruna : Avdelning 12,
Odenmar, Uno, 1935-
Svenska gruvindustriarbetareförbundet, [2001. - 106 s. : ill.
Social och funktionell integration : återspeglingar i en
villkorsrelaterad fysisk miljö / [Uno Odenmar. - Malmö :
Ohak - Arbetsförmedling och arbetslöshet
BMC, cop. 2004. - [2], 74 s.
ISBN 91-972951-9-1
Abdi, Farhad
Arbetsmarknadsutbildning 2004 : uppföljning av deltagare som
slutat arbetsmarknadsutbildning andra kvartalet 2004 / Farhad
Ohdfb - Särskilda åldersgrupper och
könsgrupper av flyktingar
Abdi. - Solna : Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), [2005. - 62 s.
(Ura (Solna), 1401-0844 ; 2005:4)
Rimsten, Eva
"Jag vill bli som Kofi" : ensamkommande barn i Sverige
Arbetsmarknadspolitiska program
ur ett rättighetsperspektiv / [författare: Eva Rimsten. -
Arbetsmarknadspolitiska program : årsrapport. 2004. - Stockholm
Stockholm : Rådgivningsbyrån för asylsökande och
: Arbetsmarknadsstyrelsen, 2005. - 179 s. : diagr., tab.
flyktingar ; Visby : Books-on-demand, 2006. - 193 s.
(Ure, 1401-0763 ; 2005:1)
ISBN 91-631-8235-1
Stöd i omställning
Ohdi - Immigration
Stöd i omställning : goda råd vid tidig omställning och
avveckling av personal / [redaktör: Christina Wrigert ; foto:
Hallström, Mona
Conny Ekström. - [Ny utg. - Stockholm : Trygghetsstiftelsen,
Immigranternas kulturarv : projekt Norrköping / Mona
cop. 2005. - 22 s. : färgill.
Hallström. - Norrköping : Östergötlands läns
föreningsarkiv, [1999. - 60 s. : ill.
Ohc - Bostäder
(ÖLFA:s skriftserie, 99-0906936-9 ; 7)
Isacson, Per, 1955-
Hosseini-Kaladjahi, Hassan, 1943-
Bostadsrättsboken : [allt du behöver veta för att köpa, sälja, äga
Tusen röster om Fittja : integrationsfrågan betraktad
och bo med bostadsrätt] / Per Isacson. - Ny, omarb. och
utifrån en enkät bland de boende / [Hassan Hosseini-
uppdaterad utg. / [foton: Tomas Ringqvist. - Stockholm : Svenska
Kaladjahi. - Tumba : Mångkulturellt centrum, 2001. - 92,
förlaget, 2006. - 226 s. : färgill. ; 25 cm.
8 s.
ISBN 91-7738-723-6 (inb.)
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:2)
ISBN 978-91-7738-723-7 (inb.)
ISBN 91-88560-47-3
Ohcb - Bostadspolitik och bostadsförsörjning
Migrations- och integrationsstatistik vid SCB
Migrations- och integrationsstatistik vid SCB : nuläge
Bygg bort bostadsbristen
och utveckling. - Stockholm : Avdelningen för
Bygg bort bostadsbristen. - Stockholm : Ung vänster, 2001. - 16
befolknings- och välfärdsstatistik, Statistiska
s. : ill.
centralbyrån (SCB), 2005. - 59 s.
(Faktaserie / Ung vänster, 1650-2655 ; 9)
(Bakgrundsfakta befolknings- och välfärdsstatistik, 1650
-4917 ; 2005:5)
132
Nationalbibliografin 2006: April
Sweden in 2000
Senker Cath
Sweden in 2000 : a country of migration : past, present, future /
Rasism och främlingsfientlighet / Cath Senkler ;
[text: Ministry for Foreign Affairs, Department for Migration and
[översättning och bearbetning: Textbolaget i Stockholm
Asylum Policy. - Stockholm : Ministry for Foreign Affairs, 2001.
HB. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, cop. 2005. - 63
- 81 s. : diagr., tab.
s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
ISBN 91-7496-245-0
(Sprickor i vår tid)
ISBN 91-21-22018-2 (inb.)
Ohe - Minoriteter
Ohf - Social omsorg
Carlsson, Helena, 1962Same och lapp - i tid och otid / Helena Carlsson ; [illustrationer:
Bengtsson, Anna
Caroline Skärfstad, Magnus Bard ; foto: Clary Bard. - Skellefteå :
Vård för unga lagöverträdare : socialtjänstens insatser /
Ord & visor, 2006. - 259 s. : ill. (vissa i färg) ; 22 cm.
[författare: Anna Bengtsson, Stina Holmberg. -
ISBN 91-975161-2-0 (inb.)
Stockholm : Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritze
[distributör], 2005. - 49 s.
Gustavsson, Anders, 1950-, pedagog
(Rapport / BRÅ, 1100-6676 ; 2005:13)
Delaktighet, identitet och makt : konstruktion av normalitet,
ISBN 91-38-32224-2
genus och etnicitet : en introduktion / Anders Gustavsson. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet,
FoU-rapport (Skaraborgssamverkan Socialtjänst
2005. - 58 s.
FoU
(Texter om konstruktion av normalitet, genus och etnicitet, 1653-
FoU-rapport / Skaraborgssamverkan Socialtjänst FoU. -
3062 ; 2005:1)
Skövde : Skaraborgssamverkan Socialtjänst FoU, 2004. 2004:1.
Igår, idag, imorgon
ISSN 1652-795X
Igår, idag, imorgon : samerna, politiken och vetenskapen / Peter
Sköld och Per Axelsson (red. - Umeå : Centrum för samisk
Orsholm, Ingrid
forskning, Umeå universitet, 2005. - 267 s.
Anhörigskapets variationer : åtta berättelser från
(Skrifter från Centrum för samisk forskning, 1651-5455, 4)
hjälpgivare i olika miljöer / Ingrid Orsholm. - Stockholm
ISBN 91-974468-3-1
: Sköndalsinstitutet, 2001. - 82 s.
(Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie, 1402-277X ; 19)
Lyssna
Lyssna : interkulturella perspektiv på multietniska skolmiljöer /
Papadaki, Eleni, 1955-
Aina Bigestans och Annick Sjögren, red. - Tumba :
High job demands, low job control, low support : social
Mångkulturellt centrum ; Huddinge : Regionalt
work practice realities in public social services in Crete /
utvecklingscentrum med mångkulturell inriktning, Södertörns
Eleni Papadaki. - Umeå : Umå universitet, 2005. - [10],
högskola, 2001. - 81 s.
259, [9] s. ; 24 cm.
(Mångkulturellt centrum, 1401-2316 ; 2001:8)
(Studier i socialt arbete vid Umeå universitet :
ISBN 91-88560-56-2
avhandlings- och skriftserie, 0283-300X ; 45)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005
Multum
ISBN 91-7305-971-4
Multum : en tidning från UFM. - Stockholm : Ungdomsförbundet
för mångfald, 2004. - 30 cm. - 2004: nr 1.
ISSN 1652-9944
133
Nationalbibliografin 2006: April
Samverkan
Rönnols, Gunnel, 1948-
Samverkan : om gemensamma nämnder på vård- och
De kompetenta, de vanliga, de problematiska :
omsorgsområdet, m.m. : lättläst. - Stockholm : Fritzes offentliga
målgrupper i ett samverkansprojekt för "utsatta
publikationer, 2000. - [2], 12 s. ; 25 cm.
ungdomar" / Gunnel Rönnols. - Umeå : Umeå
ISBN 91-38-21415-6
universitet, 2005. - 146 s.
(Studier i socialt arbete vid Umeå universitet, 0283-300x
Ohfb - Barnavård och ungdomsvård
; 44)
Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2005
Ahlgren, Thorbjörn
ISBN 91-7305-961-7
Vilka ungdomar erbjuds vård i socialtjänstens
öppenvårdsprogram? : en aktstudie i Jönköpings kommun /
Stärk elevens rättigheter
Thorbjörn Ahlgren. - Jönköping : Luppen kunskapscentrum,
Stärk elevens rättigheter : en jämförande studie om rätten
[2005. - 64 s.
till stöd i skolan. - Stockholm :
(FoU-rapport Individ- och familjeomsorg, 1651-9175 ; 2005:2)
Handikappombudsmannen, [2001. - 76 s.
Exit för avhoppare
Öberg, Morgan
Exit för avhoppare : en uppföljning och utvärdering av
Vad gör kommunerna? : för barn som växer upp i
organisationen Exit åren 1998-2001. - Stockholm :
missbruk : [om kommunernas stöd till barn som växer
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) : Fritzes [distributör], 2001. - 48
upp med missbrukande föräldrar : rapport / text: Morgan
s. ; 25 cm.
Öberg. - Stockholm : Junis, IOGT-NTOs juniorförbund,
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2001:8)
2005. - 30 s.
ISBN 91-38-31777-X
ISBN 91-85357-05-7
Hjelte, Jan, 1965-
Ohfc - Familjehjälp
Samarbete i gränsland : om relation och kommunikation i
samarbete mellan skola och barnomsorg / Jan Hjelte. - Umeå :
De osynliga barnen (2000 : Stockholm)
Umeå universitet, 2005. - 257 s.
De osynliga barnen : dokumentation av konferensen De
(Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och
osynliga barnen den 12-13 oktober 2000 : en konferens
skriftserie, 0283-300X ; 46)
organiserad av Socialstyrelsen i samarbete med
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2005
Nätverket för preventivt arbete i familjer med psykiskt
ISBN 91-7305-972-2
sjuka föräldrar. - Stockholm : Socialstyrelsen, 2001. - 57
s.
Pelzer, Dave
ISBN 91-7201-514-4
Livets möjligheter / Dave Pelzer ; översättning: Ulf Gyllenhak. [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 226, [3] s. ; 18 cm.
Kågeson, Per, 1947-
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
Tid för barn? : en analys av samhällets omsorg om de
ISBN 91-7232-034-6
yngsta / Per Kågeson. - 2. uppl. - Stockholm : SNS
förlag, 2006. - 292 s. ; 18 cm.
Runquist, Weddig, 1953-
ISBN 91-85355-44-5
Brättegården 60 år : "flickor kan, flickor vill" : om Sveriges
ISBN 978-91-85355-44-0
äldsta flickinstitution : en socialhistorisk exposé / Weddig
Runquist. - Vänersborg : Brättegårdens skol- och
behandlingshem, 1999. - 180 s. : ill.
ISBN 91-630-8138-5
134
Nationalbibliografin 2006: April
Nya möjligheter
Ohfhb - Hörselskadade
Nya möjligheter : metoder för föräldrastöd från frörskolan till
tonåren. - Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, 2005. - 22 s.
Olsson, Kristina
ISBN 91-7257-400-3
Ett liv med teckenspråk : allt om döva och teckenspråk i
Malmöområdet / text och redigering: Kristina Olsson. -
Ohfe - Äldreomsorg
Malmö : Malmö dövas förening "Svenske", 2001. - 61,
[2] s. : ill. (vissa i färg.
En god vård och omsorg - vår rättighet
ISBN 91-631-0593-4
En god vård och omsorg - vår rättighet : socialpolitisk rapport
från en arbetsgrupp inom PRO. - Stockholm : Pensionärernas
Ohfhc - Psykiskt handikappade
riksorganisation, 2000. - 88 s.
De osynliga barnen (2000 : Stockholm)
Äldreomsorg för finsktalande i Sverige
De osynliga barnen : dokumentation av konferensen De
Äldreomsorg för finsktalande i Sverige. - Stockholm :
osynliga barnen den 12-13 oktober 2000 : en konferens
Socialstyrelsen, 2001. - 67 s.
organiserad av Socialstyrelsen i samarbete med
ISBN 91-7201-545-4
Nätverket för preventivt arbete i familjer med psykiskt
sjuka föräldrar. - Stockholm : Socialstyrelsen, 2001. - 57
Ohfh - Handikappade
s.
ISBN 91-7201-514-4
Björnehult, Åsa, 1957Säker och bekväm resa för rullstolsburna / [text: Åsa Björnehult]
Ohfhf - Rörelsehindrade
; [illustrationer: Michael Schneider och Stefan Johansson. Stockholm : Svenska kommunförbundet, cop. 2001. - 40 s. : ill.
Engström, Bengt, 1953-
ISBN 91-7289-016-9
Ergonomie : sitzen im Rollstuhl : Analyse, Verständnis
und Eigenerfahrung : ein Buch über Prinzipien,
Demers, Louise
QUEST 2.0 : ett utvärderingsintrument för hjälpmedel / av
Louise Demers, Rhoda Weiss-Lambrou & Bernadette Ska ;
översatt till svenska av Kersti Samuelsson. - 1. uppl. - Vällingby :
basierend auf praktischen Erfahrungen / Bengt
Engström. - 1. deutsche Aufl. - Stockholm : Posturalis
Books, cop. 2001. - 370 s. : färgill.
ISBN 91-972379-1-4
Hjälpmedelsinstitutet, [2001. - 32, [8] s. : tab. + 4 bl.
ISBN 91-88337-40-5
Nilsson, Lisbeth
Metodboken : träning och behandling i elrullstol /
Gustavsson, Anders, 1950-, pedagog
Delaktighet, identitet och makt : konstruktion av normalitet,
Lisbeth Nilsson. - Murjek : Lisbeth Nilsson, cop. 2000. 126 s. : ill.
genus och etnicitet : en introduktion / Anders Gustavsson. Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet,
Winnberg-Lindqvist, Pia, 1945-
2005. - 58 s.
Var så god och sitt! / Pia Winnberg-Lindqvist, Sara
(Texter om konstruktion av normalitet, genus och etnicitet, 1653-
Holm. - 1. uppl. - Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ;
3062 ; 2005:1)
Vallentuna : Handinnova, [2000. - 57 s. : ill.
ISBN 91-88337-35-9
135
Nationalbibliografin 2006: April
Ohg - Frivillig hjälpverksamhet
Ohia - Alkoholfrågor
Karlsson, Magnus, 1970-, forskare i socialt arbete
Bergendahl, Ulf, 1949-
Självhjälpsgrupper : teori och praktik / Magnus Karlsson. - Lund
Alkohol på restaurang : alkoholpolitiken, alkohollagen,
: Studentlitteratur, 2006. - 210 s. ; 23 cm.
alkoholens verkningar, ansvarsfull alkoholservering / Ulf
ISBN 91-44-04392-9
Bergendahl. - [Ny utg. - Örebro : Teach utbildning,
[2006. - Ca 330 s. med var. pag. : ill. ; 32 cm.
Lindberg, Erik, 1948-
ISBN 91-974901-2-1 (i ringpärm)
Skapa goda cirklar / Erik Lindberg. - Stockholm : Sober : Spånga
ISBN 978-91-974901-2-2 (i ringpärm)
Blåband, 2006. - 245 s. ; 22 cm.
ISBN 91-7296-433-2
Handbok servering
Handbok servering : föreskrifter, allmänna råd,
Norborg-Jerkeby, Rachel, 1941-
kommentarer m.m. till alkohollagens
I livets tjänst : om Diakonia 40 år / Rachel Norborg-Jerkeby. -
serveringsbestämmelser juni 1997. Supplement 1. -
Örebro : Libris ; Sundbyberg : Diakonia, 2006. - 274 s. : ill. ; 22
Stockholm : Alkoholinspektionen : Fritze [distributör],
cm.
2000. - 17 s. ; 25 cm.
ISBN 91-7195-812-6 (inb.)
(Alkoholinspektionen, 1401-5528 ; 2000:4)
ISBN 978-91-7195-812-9 (inb.)
ISBN 91-973742-3-7
ISBN 91-972875-3-9 (hela verket)
Stadsbudskåren i Karlskrona
Stadsbudskåren i Karlskrona : inför 2000-talet : några återblickar
Johnsson, Kent O., 1955-
på 1900-talet. - Karlskrona : Stadsbudskåren, 2000. - 71 s. : ill.
Alcohol intervention studies in university students :
randomised controlled trials of responsible beverage
Ohi - Alkoholfrågor, narkotikafrågor och
nikotinfrågor
Wallander, Lisa
Who "needs" compulsory care? : a factorial survey of Swedish
social workers' assessments of clients in relation to the care of
abusers (special provisions) act / Lisa Wallander and Jan
Blomqvist. - Stockholm : Sociologiska institutionen, Stockholms
service and high-risk drinking / Kent O Johnsson. Malmö : Clinical Alcohol Research, Department of
Health Sciences, Malmö University Hospital, Lund
University, 2006. - 49 s. : ill.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:55)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-80-7
universitet, 2005. - [20] s.
(Särtryck från Sociologiska institutionen, 1100-7192 ; 258)
Roosvall, Anna, 1969Svartsprit i pressen : källor och teman i dagspressens
Öberg, Morgan
Vad gör kommunerna? : för barn som växer upp i missbruk : [om
kommunernas stöd till barn som växer upp med missbrukande
föräldrar : rapport / text: Morgan Öberg. - Stockholm : Junis,
IOGT-NTOs juniorförbund, 2005. - 30 s.
ISBN 91-85357-05-7
136
diskurs om svartsprit före respektive under/efter OAS
första opinionsbildningskampanj / Anna Roosvall. Stockholm : Oberoende alkoholsamarbetet (OAS), 2000.
- 99 s. : ill.
ISBN 91-973700-4-5
Nationalbibliografin 2006: April
Tolv grundprinciper för ett världsomfattande servicearbete
Alfredsson, Karin, 1953-
Tolv grundprinciper för ett världsomfattande servicearbete :
Igualdad de oportunidades : Suecia abre camino / por
illustrerade. - Stockholm : AA-förlaget, 1999. - [28] s. : ill. ; 21
Karin Alfredsson ; [traducción: Felipe Mena González ;
cm.
dibujos: Maria Lindroos. - Stockholm : Instituto Sueco
ISBN 91-971165-9-9
(SI), 2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
ISBN 91-520-0837-1
Ohib - Narkotikafrågor
Alfredsson, Karin, 1953Narkotikastatistik
L'égalité des chances : la Suède ouvre la voie / par Karin
Narkotikastatistik : personer lagförda för narkotikabrott. 1999. -
Alfredsson ; [traduction: Lydie Rousseau ; illustrations:
Stockholm : Brottsförebyggande rådet : Fritzes offentliga
Maria Lindroos. - Stockholm : Institut suédois (SI),
publikationer, 2001. - 69 s. ; 30 cm.
2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2001:4)
ISBN 91-520-0844-0
ISBN 91-38-31773-7
Alfredsson, Karin, 1953Narkotikastatistik
Równe szanse : Szwecja przeciera szlak / Karin
Narkotikastatistik = narcotic drugs statistics, official statistics of
Alfredsson ; [tlumaczenie na jezyk polski: Anna Bulanda
Sweden. 2004. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet ;
; ilustracje: Maria Lindroos. - Stockholm : Instytut
Stockholm : Fritzes, 2005. - 56 s. : diagr., tab.
Szwedzki (SI), 2005. - 39, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24
(BRÅ-rapport, 1100-6676 ; 2005:16)
cm.
ISBN 91-38-32227-7
ISBN 91-520-0846-0
Sjöman, Lena
Johanson, Ulla, 1966-
Utvärdering av Folkbildning mot narkotika: Studieförbundets 39
Klass och kön : LO:s handlingsprogram för jämställdhet
projekt ; Utvärdering av Folkbildning mot narkotika: Sju
2000 / [text: Ulla Johanson. - Stockholm : LO, 2000. - 93
exempelprojekt : slutrapport augusti 2005 / Lena Sjöman. -
s.
Stockholm : Mobilisering mot narkotika, [2005. - 97 s. ; 30 cm.
ISBN 91-566-1727-5
Ohj - Könsrollsfrågor
Johnsson-Latham, Gerd
Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet : en
Alfredsson, Karin, 1953-
kartläggning av åtärder mot patriarkalt våld och förtryck,
Equal opportunities : Sweden paves the way / by Karin
särskilt i hederns namn, mot kvinnor och homo- och
Alfredsson ; [translation: Mireille L. Key ; illustrations: Maria
bisexuella samt transpersoner / [text: Gerd Johnsson-
Lindroos. - Stockholm : Swedish Institute (SI), 2005. - 39, [1] s. :
Latham. - Stockholm : Regeringskansliet, 2005. - 79 s.
ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
ISBN 91-520-0839-8
Nya livet
Nya livet : en tidning om jämställdhet för dig som just
Alfredsson, Karin, 1953-
fått barn = New life : a gender equality magazine for new
Gleichstellung : Schweden als Wegbereiter / von Karin
parents / [redaktör / editor: Kristina Hultman ;
Alfredsson ; [Übersetzung: Margareta Tidén ; Illustrationen:
translation: Stephen Croall. - Stockholm :
Maria Lindroos. - Stockholm : Svenska institutet (SI), 2005. - 39,
Näringsdepartementet, 2001. - 37, 35 s. : ill.
[1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
(huvudsakligen i färg.
ISBN 91-520-0846-0
137
Nationalbibliografin 2006: April
Ohja - Kvinnofrågor
Svensson, Anette
Kvinno- och tjejjourskunskap / av Anette Svensson. -
Bäfverfeldt, Jeanette, 1957-
Göteborg : Kvinno- och tjejjouren ADA, cop. 2005. - 47
Ta makten över ditt liv! : inspirationsbok i empowerment för
s. : ill.
kvinnor / Jeanette Bäfverfeldt ; [bild: Jenny Christensson. -
ISBN 91-631-6181-8 (spiralh.)
Göteborg : To. Yo kvinnoförlaget : Ideella föreningen
Resurscentra för kvinnors arbete och utveckling i Västsverige,
[1998. - [1] s., s. 4-128 : ill. ; 23 cm.
Ohka - Fritidsverksamhet: barn och
ungdom
ISBN 91-972836-4-9
Waermö, Mimmi
Bäfverfeldt, Jeanette, 1957-
Vad betydde Maria fritidsklubb? : tolv ungdomar blickar
Seize power in your life! : a book on empowerment for women /
tillbaka / Mimmi Waerm. - Stockholm : Lärarhögsk.,
Jeanette Bäfverfeldt ; [photo: Jenny Christensson ... ; translation:
2005. - 167 s. : ill.
Tina Kock. - Göteborg : To. Yo kvinnoförlaget : Resourcecentre
(Individ, omvärld och lärande. Forskning, 1404-983X ;
for Women's Work and Development in Western Sweden, [1998.
29)
- [3] s., s. 6-127 : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-89503-39-2
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot
Ohm - Allmänna samlingslokaler
kvinnor och dess effekter
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och
Kiruna-Helsingborg
dess effekter : ett utbildningsmaterial för personal inom
Kiruna-Helsingborg : konstnärlig gestaltning i Folkets
rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
hus och parker 2000-2005 / [redaktörer: Paula
kriminalvården. - Umeå : Brottsoffermyndigheten, [2000. - 54 s.
Hoffmann, Carina Törnblom. - Stockholm : Folkets hus
ISBN 91-973223-8-5
och Parker, 2005. - 47 s. : ill.
ISBN 91-631-7335-2
Kvinnorna och staden
Kvinnorna och staden : borgerliga kvinnor och Stockholms
Widqvist, Cajsa, 1947-
modernisering år 1900 / red. av Boel Englund ; bidrag av Jonas
After Hair / [manus: Cajsa Carlsson-Widqvist ; foto: Jan-
Gustafsson. - Stockholm : Kulturvetenskapliga
Inge Eriksson, Ulf-Göran Widqvist. - Nävekvarn :
forskningsgruppen, Institutionen för samhälle, kultur och lärande,
Trädet, 2001. - 64 s. : ill. ; 18 cm.
Lärarhögskolan i Stockholm, 2003. - 82, [10], 8, [5] s. : ill.
ISBN 91-88470-17-2
(Antropos (Stockholm), 1650-318X ; 5)
Oi - Statistik
Morgondagens regnbåge
Morgondagens regnbåge / [sammanställd av:] Carita Sandqvist. -
The Swedish consumer price index
Landskrona : Brandt, [2001. - 87 s.
The Swedish consumer price index : a handbook of
ISBN 91-974141-4-X
methods / Statistics Sweden. - Stockholm ; Örebro :
Statistiska centralbyrån (SCB), 2001. - 111 s.
Den nya kvinnofridslagen
Den nya kvinnofridslagen : särtryck av en artikelserie i tidningen
Nämndemannen i samarbete med DV. - Jönköping :
Domstolsverket, 2001. - 42 s.
138
ISBN 91-618-1097-5 (spiralh.)
Nationalbibliografin 2006: April
Oj - Demografi
Ojf - Folkbokföring
Migrations- och integrationsstatistik vid SCB
Fyrlund, Björn, 1957-
Migrations- och integrationsstatistik vid SCB : nuläge och
Kyrkobokföringshistorik : en beskrivning av
utveckling. - Stockholm : Avdelningen för befolknings- och
pastorsämbetenas arbetsuppgifter fram t o m 1991-06-30
välfärdsstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB), 2005. - 59 s.
med vissa sidoblickar, samt utkast till stolpar i
(Bakgrundsfakta befolknings- och välfärdsstatistik, 1650-4917 ;
arkivbeskrivning / Björn Fyrlund, Nils Marelius. - 2.,
2005:5)
översedda och utök. uppl. - Stockholm : Svenska kyrkans
församlingsförbund, 2001. - 58 bl.
Oja - Nativitet och mortalitet
ISBN 91-89016-14-9
Albin, Björn, 1951-
Ok - Försäkring
Morbidity and mortality among foreign-born Swedes / Björn
Albin. - Lund : Lund University, 2006. - 155 s.
Larsson, Mats, 1953-
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall /
series, 1652-8220 ; 2006:27)
Mats Larsson, Mikael Lönnborg, Sven-Erik Svärd. -
Diss. Lund : Lunds universitet, 2006
Stockholm : Svenska försäkringsföreningen, 2005. - 306
ISBN 91-85481-52-1
s.
ISBN 91-974960-2-2 (inb.)
Ojc - Flyttningar och befolkningsändringar
Löf, Gunnar, 1940Eliasson, Kent, 1967-
Försäkring : en introduktion / Gunnar Löf. - 3. uppl. -
University enrollment and geographical mobility : the case of
Lund : Studentlitteratur, 2006. - 126 s. ; 23 cm.
Sweden / Kent Eliasson. - Umeå : Umeå universitet, 2001. - 11 s.
ISBN 91-44-00488-5
(Umeå economic studies (Print), 0348-1018 ; 558)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet,
Okc - Socialförsäkring
2001
ISBN 91-7305-057-1
Avtalet försäkrar
Avtalet försäkrar : för kommun- och
Sweden in 2000
landstings/regionanställda med flera : 2005. - Stockholm
Sweden in 2000 : a country of migration : past, present, future /
: Kommunal, [2005. - 22 s. ; 21 cm.
[text: Ministry for Foreign Affairs, Department for Migration and
Asylum Policy. - Stockholm : Ministry for Foreign Affairs, 2001.
Björkman, Tomas, 1933-
- 81 s. : diagr., tab.
Socialförsäkring / Tomas Björkman ; [teckningar: Dieter
ISBN 91-7496-245-0
Kunz. - 7. uppl. - Stockholm : IFU utbildnings AB, cop.
1999. - 218 s. : ill.
ISBN 91-7990-134-4
139
Nationalbibliografin 2006: April
Okca - Pensioner
Okcc - Yrkesskadeförsäkring
Fornell, Dorothea, 1963-
Radetzki, Marcus, 1967-
Pensionshandboken : om att planera sin framtida inkomst /
Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och
Dorothea Fornell. - Stockholm : Informationsförlaget/ Samhälle,
arbetsskada / Marcus Radetzki, Anna Eriksson. - Lund :
2006. - 105 s. ; 22 cm.
Studentlitteratur, 2006. - 148 s. ; 23 cm.
ISBN 91-7736-541-0 (inb.)
ISBN 91-44-00489-3
Nilsson, Kerstin
Okd - Livförsäkring
Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre? : en studie av
anställda inom hälso- och sjukvården / Kerstin Nilsson. -
Ekström, Lars
Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2005. - 35 s. : ill.
Livförsäkringsformer / Lars Ekström. - 9. uppl. - Lund :
(Arbete och hälsa, 0346-7821 ; 2005:14)
Studentlitteratur, 2006. - 144 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-7045-773-5
ISBN 91-44-04679-0
Okcb - Allmän sjukförsäkring
Oke - Skadeförsäkring
Andersson, Jenny, 1974-
Andersson, Jenny, 1974-
Staten och sjukkassorna : regleringarna av den svenska
Staten och sjukkassorna : regleringarna av den svenska
sjukkasserörelsen 1891 och 1910 / Jenny Andersson. - Uppsala :
sjukkasserörelsen 1891 och 1910 / Jenny Andersson. -
Department of Economic History, Uppsala University, 2000. - 63
Uppsala : Department of Economic History, Uppsala
s.
University, 2000. - 63 s.
(Uppsala papers in financial history, 1104-0726 ; 14)
(Uppsala papers in financial history, 1104-0726 ; 14)
Molin, Anna, 1976-
Ersättning vid personskada
Föräldraboken : [reglerna för dig som har barn : ansvar, adoption,
Ersättning vid personskada / Solveig Almblad ... ;
arv och gåva, vårdnad, skola, veckopeng, föräldraledighet,
redaktör är Frida Engvall. - [Ny utg.], feb. 2005. -
föräldrapenning] / av Anna Molin ; [illustrationer av Gunvor
Stockholm : IFU utbildnings AB, cop. 2005. - 534 s. : ill.
Ekström. - 1. uppl. - Näsviken : Björn Lundén information, 2006.
; 30 cm.
- 222 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-7990-210-3
ISBN 91-7027-468-1
ISBN 978-91-7027-468-8
Ersättning vid personskada
Ersättning vid personskada / Frida Engvall (red.) ;
Radetzki, Marcus, 1967-
[redaktion : Solveig Almblad. - [Ny utg. - Lund :
Grundläggande försäkringsskydd vid sjukdom och arbetsskada /
Studentlitteratur, 2006. - [2], 652 s. : ill. ; 25 cm.
Marcus Radetzki, Anna Eriksson. - Lund : Studentlitteratur,
ISBN 91-44-04667-7
2006. - 148 s. ; 23 cm.
ISBN 91-44-00489-3
Supplement till ersättning vid personskada
Supplement till ersättning vid personskada / Solveig
Sjukskrivning och rehabilitering
Almblad ... ; redaktör är Frida Engvall. - Stockholm :
Sjukskrivning och rehabilitering : ur arbetsgivarens perspektiv. -
IFU utbildnings AB, cop. 2005. - ca 180 s. : ill.
Stockholm : Teknikföretagen, 2005. - 39, [1] s. : färgill.
ISBN 91-7990-218-9
140
Nationalbibliografin 2006: April
Whiplashkommissionen
The Whiplash Commission final report / [English translation:
Bernard Vowles. - Stockholm : Whiplashkommissionen, 2005. 199 s.
ISBN 91-975655-4-7
Okz - Särskilda försäkringsföretag
Björkman, Börje, 1956Historien om Länsförsäkring Kronoberg 1801-2001 / Börje
Björkman, Mats Höglund. - Växjö : Länsförsäkring Kronoberg,
[2001. - 144 s. : ill. (vissa i färg.
ISBN 91-631-0714-7 (inb.)
Om - Kooperation
Med gemensamma krafter
Med gemensamma krafter : en inventering av ekonomiska
föreningar i Jönköpings län 1860-2000 : en rapport från
Jönköpings läns folkrörelsearkiv. - Jönköping : Jönköpings läns
folkrörelsearkiv, 2001. - 117 s. : ill., diagr.
ISBN 91-631-0603-5
Op - Framtidsstudier
Futures of Sweden
Futures of Sweden / [56 makthavare om Sveriges framtid ; text:
Susanne Klofsten ... ; redaktör: Lisa Öberg. - Stockholm :
Handelshögskolan i samarbete med Moderna museet, 2000. - 63
s. : färgill.
ISBN 91-631-0251-X
141
Nationalbibliografin 2006: April
P - Teknik, industri och kommunikationer
P.014 - Hållfasthetslära
P - Teknik, industri och kommunikationer
Nilsson, Fred
Fracture mechanics : from theory to applications / Fred
Blomberg, Anna, 1948-
Nilsson. - [Ny utg. - Stockholm : Depatment of Solid
Skiffertak / Anna Blomberg och Kristina Linscott. - Stockholm :
Mechanics, KTH, 2001. - iv, 203 s. : ill.
Riksantikvarieämbetet, 1997. - 88 s. : ill. (vissa i färg) ; 30 cm.
ISBN 91-972860-3-6 (inb.)
ISBN 91-7209-065-0
Nilsson, Fred
Daucik, Karol
Fracture mechanics: from theory to applications / Fred
Measuring of carbon dioxide in water/steam cycle / Karol
Nilsson. - Stockholm : Department of Solid Mechanics,
Daucik. - Stockholm : Värmeforsk, 2005. - vi, 28, 30, 8, 4 s. : ill.
Royal Institute of Technology, 1999. - iv, 183 s.: ill.
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 923)
P.015 - Korrosion
Nordström, Lars J. L. , 1972Input estimation in structural dynamics / Lars J. L. Nordström. -
Yang Sook Koh, 1963-
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. - x, 19, [1] s.
Laser cleaning as a conservation technique for corroded
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
metal artifacts / Yang Sook Koh. - Luleå : Luleå
0346-718X ; 2350)
University of Technology, 2006. - viii, 96 s. : ill. (vissa
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
bilder i färg), tab.
2005
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 1402-
ISBN 91-7291-668-0
1544 ; 2006:02)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2006
Rashid, Amir, 1967On passive and active control of machining system dynamics :
P.06 - Hantverk och småindustri
analysis and implementation / Amir Rashid. - Stockholm :
Department of Production Engineering, School of Industrial
Från port till port
Engineering and Management, Royal Institute of Technology,
Från port till port / redaktör: Bertil "Kitte" Persson ; foto:
2005. - xi, [244] s. : diagr., ill., vissa färg.
Lucas Gölén. - [Ystad : Ystads köpmannaförening],
(Trita-IIP, 1650-1888 ; [20]05:9)
[2005. - 191 s. : ill. (vissa i färg.
Diss. Stockholm : Kungliga tekniska högskolan, 2005
ISBN 91-631-7994-6 (inb.)
ISBN 91-7178-232-X
P.08 - Energiförsörjning
Storesund, Jan, 1960Mekaniska egenskaper hos värmepåverkat stål 10 CrMo 9 10 =
EMIL
Mechanical properties of heat influenced steel 10 CrMo 9 10 /
EMIL. 1, Energieffektivisering i industrin : bra
Jan Storesund, Henrik Nilsson. - Stockholm : Värmeforsk, 2005.
lönsamhet och milj. - Eskilstuna : Statens
- ix, 19, 21 s. : ill.
energimyndighet, 2000. - 41 s. : ill.
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 924)
(ET (Eskilstuna), 1404-3343 ; 2001:1)
142
Nationalbibliografin 2006: April
EMIL
Thermal modelling
EMIL. 2, Energianvändningen inom industrin : i vilka branscher
Thermal modelling : preliminary site description
används mest energi och för vilka ändamål. - Eskilstuna : Statens
Simpevarp subarea - version 1.2 / Jan Sundberg. -
energimyndighet, 2000. - 45 s. : ill.
Stockholm : SKB, 2005. - 107 s. : ill.
(ET (Eskilstuna), 1404-3343 ; 2001:2)
(SKB rapport, 1402-3091 ; 05:24)
Kommunernas värmeberedskap
Thermal modelling
Kommunernas värmeberedskap : förberedelser och lösningar för
Thermal modelling : preliminary site description
värmeförsörjning i kris. - Eskilstuna : Statens energimyndighet,
Forsmark area - version 1.2 / Jan Sundberg. - Stockholm
[2001. - 58 s. : färgill.
: SKB, 2005. - 87 s. : ill.
(ET (Eskilstuna), 1404-3343 ; 2001:38)
(SKB rapport, 1402-3091 ; 05:31)
Liten bok med fakta om energi och milj
P.0868 - Kärnenergi: avfallsteknik
Liten bok med fakta om energi och milj. - [Ny utg. - Stockholm :
Svensk energiförsörjning, 2001. - 62 s. : ill. (huvudsakligen i
Neutron data for accelerator-driven transmutation
färg.
technologies
Neutron data for accelerator-driven transmutation
P.0811 - Biomassa
technologies : annual report 2004/2005 / J. Blomgren. Stockholm : SKB, 2005. - 182 s. : ill.
Bioenergi - ny energi för jordbruket
(SKB rapport, 1402-3091 ; 05:55)
Bioenergi - ny energi för jordbruket. - Jönköping :
Jordbruksverket , 2006. - 81 s. : diagr., tab.
Pa - Teknisk fysik
(Rapport / Jordbruksverket , 1102-3007 ; 2006:1)
Goldschmidt, Barbara
P.086 - Kärnenergi och kärnteknik
Samförbränning av klippta gummidäck : försök i
biobränslepelletseldad rosterpanna = Co-combustion of
Filatova, Elena
tyre granulate : tests in grate fired biomass boiler /
Tjernobyl : dagbok från spökstaden / Elena Filatova ;
Barbara Goldschmidt. - Stockholm : Värmeforsk, 2005. -
översättning av Åsa Jonason och Hans-Jacob Nilsson. -
v, 38 s. : ill.
Stockholm : Max Ström, 2006. - 140, [4] s. : ill. (huvudsakligen i
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 926)
färg) ; 21 cm.
ISBN 91-7126-050-1
Minskad dioxinbildning med hjälp av additiv vid
ISBN 978-91-7126-050-5
sameldning av skogsbränsle och returbränsle
Minskad dioxinbildning med hjälp av additiv vid
Forsmark site investigation
sameldning av skogsbränsle och returbränsle = Additive
Forsmark site investigation : searching for evidence of late- or
as inhibitor of dioxin during co-combustion of wood and
post-glacial faulting in the Forsmark region : results from 2002-
recovered fuel / Johanna Aurell. - Stockholm :
2004 / Robert Lagerbäck. - Stockholm : SKB, 2005. - 50 s. :
Värmeforsk, 2005. - vi, 33, 11 s. : ill.
färgill.
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 928)
(SKB rapport, 1402-3091 ; 05:51)
143
Nationalbibliografin 2006: April
Pantleon, Karen
Pb - Maskinteknik
Phase identification and internal stress analysis of steamside
oxides on superheater tubes by means of X-ray diffraction =
Falkman, Petter, 1972-
Fasidentifiering och analys av inre spänning i ångsidig oxid på
Specification of resource allocation systems : a STEP
överhettartuber genom röntgendiffraktion / Karen Pantleon and
towards a unified framework / Petter Falkman. -
Melanie Montgomery. - Stockholm : Värmeforsk, 2005. - xi, 69
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. - xiv, 48
s. : ill.
s. : ill.
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 927)
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
Ny serie, 0346-718X ; 2376)
SCR vid sameldning av biobränslen och returbränslen
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
SCR vid sameldning av biobränslen och returbränslen = SCR
högskola, 2005
during co-combustion of biofuel and recycled fuels / Åsa Kling. -
ISBN 91-7291-694-X
Stockholm : Värmeforsk, 2005. - vii, 43, 12, 3 s. : ill.
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 932)
Kiessling, Leif
Sammanställning av skadeorsaker och skadeförlopp i
Paa - Teknisk akustik
tubvärmeväxlare till värmepumpar = Survey of failure
mechanisms for tube heat exchangers in heat pumps /
Mit allen Sinnen lernen
Leif Kiessling, Lars-Erik Hägerstedt. - Stockholm :
Mit allen Sinnen lernen : akustische Ergonomie in
Värmeforsk, 2005. - x, 28, 24, [4] s. : ill.
Bildungsstätten. - Hyllinge : Lübeck : Saint-Gobain Ecophon,
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 933)
2006. - 167, [1] s. : färgill. ; 23 x 26 cm.
ISBN 91-974193-4-6 (inb.)
Ritteknik
ISBN 978-91-974193-4-5 (inb.)
Ritteknik : studiehäfte. - Skillingaryd : Flextronics,
[2001. - 36 s. : ill.
Pabl - Laserteknik
Yang Sook Koh, 1963-
Pbad - Maskinelement: servomekanismer
(automation)
Laser cleaning as a conservation technique for corroded metal
artifacts / Yang Sook Koh. - Luleå : Luleå University of
Gifford, Clive
Technology, 2006. - viii, 96 s. : ill. (vissa bilder i färg), tab.
Robotar / Clive Gifford ; [översättning: Olle Sahlin. -
(Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 1402-1544 ;
Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47 s. : färgill.
2006:02)
(Spektrums faktabibliotek för barn)
Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2006
ISBN 82-7822-323-8 (inb.)
Pac - Teknisk värmelära
Pbba - Ångmaskiner
Ekroth, Ingvar A., 1947-
Frykholm, Johan Ludvig, 1837-1904
Tillämpad termodynamik / Ingvar Ekroth, Eric Granryd. - [Ny
Ångmaskinlära / utarbetad af J. L. Frykholm. - Faks.-utg.
omarb. utg. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - xviii, 19, [1], 560 s.
- Söderbärke : EDICOM publikationer, 2000. - 439 s. :
: ill. ; 23 cm.
ill.
ISBN 91-44-03980-8 (inb.)
ISBN 91-973680-3-2
144
Nationalbibliografin 2006: April
Pc - Elektroteknik och elektrisk industri
Wang, Shunhua, 1964Fabrication and characterization of periodically-poled
Ergül,Adem
KTP and Rb-doped KTP for applications in the visible
Nano circuits based on vertical transport / Adem Ergül. -
and UV / Shunhua Wang. - Stockholm, 2005. - 88 s. :
Stockholm : Section of Nanostructure Physics, Department of
ill., diagr., vissa i färg.
Physics, Royal Institute of Technology, 2005. - 32 s.
(Trita-FYS, 0280-316X ; 2005:50)
(Trita-Fys, 0280-316X ; 2005:74)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
högskolan, 2005
EuroEl®
ISBN 91-7178-153-6
EuroEl®. Avd. A, Grund : förstudiematerial. - Rev. [utg. Nyköping : Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter
Pca - Elektrisk kraftproduktion
(EUU), 2001. - 23 s. : färgill. ; 30 cm.
Söder, Lennart, 1956Håkansson, Paul, 1963-
Effektiv drift och planering av kraftsystem / Lennart
Elinstallation : yrkesmannaskap. Montörshandbok / Håkansson,
Söder, Mikael Amelin. - 7. uppl. - Stockholm : Kungliga
Martinsen. - 2. uppl. - Stockholm : Liber, 2005. - 224 s. : ill.
tekniska högskolan, 2006. - 189 s. : ill.
(vissa i färg) ; 30 cm + 1 CD.
ISBN 91-47-01878-X
Pcb - Elektrisk kraftöverföring och
distribution
Olsson, Magnus, 1975-
EuroEl®
Optimal regulating power market bidding strategies in
EuroEl®. Avd. A, Kontrollansvar : förstudiematerial. -
hydropower systems / Magnus Olsson. - Stockholm : 2005. - xiv,
Nyköping : Elbranschens utvecklings- och
119 s. : diagr., tab.
utbildningscenter (EUU), [2001. - 11 s. : färgill. ; 30 cm.
(Arbeta med el)
(Trita-ETS, 1650-674X ; 2005:14)
Licentiatavhandling Stockholm : Kungliga tekniska högskolan,
EuroEl®
2005
EuroEl®. Avd. C, Elarbetsansvar : utan och nära
ISBN 91-7178-172-2
spänning : [studiematerial. - Nyköping : Elbranschens
utvecklings- och utbildningscenter (EUU), 2002. - 42 s. :
Sikö, Arne, 1943-
färgill. ; 30 cm.
Tillämpad ellära / Arne Sik. - 2. uppl. - Lund : Studentlitteratur,
2006. - 354 s. : ill. ; 23 cm.
EuroEl®
ISBN 91-44-00679-9
EuroEl®. Kontrollansvar : förstudiematerial. - Nyköping
: Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter
Sterky, Magnus, 1946-
(EUU), [2001. - 11 s. : färgill. ; 30 cm.
Elsystem för båtar / Magnus Sterky. - 1. utg. - Stenungsund : P.
Sterky/West, 2006. - 208 s. : ill. ; 25 cm.
Pch - Teknisk elektrokemi
ISBN 91-631-8033-2 (spiralh.)
Sterky, Magnus, 1946Elsystem för båtar / Magnus Sterky. - 1. utg. Stenungsund : P. Sterky/West, 2006. - 208 s. : ill. ; 25
cm.
ISBN 91-631-8033-2 (spiralh.)
145
Nationalbibliografin 2006: April
Pci - Elektronik
Pdba - Järnets metallurgi
Jeppe, Mikael, 1964-
Lundmark, Robert
Exportsagan väster om Mon : människorna, bygden, företaget :
Simulations of the competitive effects of a horizontal
[en bok om Westermo teleindustri / research och text: Mikael
merger in the iron ore industry / Robert Lundmark, Linda
Jeppe och Rolf Gabrielson. - Eskilstuna : JFS & Co, 2005. - 249
Wårell. - Luleå : Division of Economics, Department of
s. : ill.
Business Administration and Social Sciences, Luleå
ISBN 91-631-7559-2 (inb.)
University of Technology, 2005. - [8] s.
(Luleå economic reprint series, 1404-1839 ; 2005:64)
Pcj - Radioteknik och teleteknik
Pe - Metallbearbetning och metallindustri
Olsson, Sven
Signal processing as a tool to enhance productivity in industry :
Barsoum, Zuheir, 1978-
measurement and cancelation of periodic signals / Sven Olsson. -
Residual stress analysis and fatigue of welded structures
Karlskrona : Blekinge Institute of Technology, 2006. - 111 s. : ill.
/ Zuheir Barsoum. - Stockholm, 2006. - 21 s.
(Blekinge Institute of Technology Licentiate Dissertation Series,
(Trita-AVE (Department of Aeronautical and Vehicle
1650-2140 ; 2006:01)
Engineering, Royal Institute of Technology), 1651-7660
Lic. avh. Ronneby : Blekinge tekniska högskola, 2006
; 2006:02)
ISBN 91-7295-079-X
Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm :
Tekn. högsk., 2006
Pcjc - Radio
ISBN 91-7178-264-8
Lindell, Barbara
Storesund, Jan, 1960-
När bergen talar / Barbara Lindell, Johannes Jörgensen. - [Arlöv :
Livslängdsbedömning och reparation av
Johannes Jörgensen], cop. 2000. - 111 s. : färgill.
blandsvetsskarvar. Etapp 1 = Life time assessment and
ISBN 91-630-9874-1
repair of dissimilar metal welds : part 1 / Jan Storesund,
Kjeld Borggreen. - Stockholm : Värmeforsk, 2005. - ix,
Pcjcr - Radar
30, 47 s. : ill.
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 925)
Martin, Torleif, 1962FDTD Simulations of the Polarization Dependency of Terrain
Pel - Finmekanik
Vehicles in VHF-band SAR Images / Torleif Martin and Lars
M.H. Ulander. - Stockholm : Totalförsvarets forskningsinstitut
Lindgren, Michael, 1953-
(FOI), 2005. - 22 s.
A tribute to the memory of two pioneers in the history of
(FOI-R, 1650-1942 ; 1608)
computing : Pehr Georg Scheutz (1785-1873), Edvard
Georg Raphael Scheutz (1821-1881) : presented at the
Pdab - Mineralutvinning
2000 Annual Meeting of the Royal Swedish Academy of
Engineering Sciences / by Michael Lindgren. -
Fredriksson, Anders
Stockholm : Royal Swedish Academy of Engineering
Rock mechanics site descriptive model - theoretical approach :
Sciences (IVA), 2000. - 51 s. : ill.
preliminary site description Forsmark area - version 1.2 / Anders
(IVA-M, 1102-8254 ; 332)
Fredriksson, Isabelle Olofsson. - Stockholm : SKB, 2005. - 67 s. :
ISBN 91-7082-672-2
ill.
(SKB rapport, 1402-3091 ; 05:22)
146
Nationalbibliografin 2006: April
Pg - Teknik: glas, keramik och porslin
Phi - Finsnickeri
Ekarv, Margareta, 1936-
Danmarks store gør det selv leksikon. 2, Køkken.
Cultural adventures : SAMP - ten years of Swedish-African
Svenska
museum exchanges = Une aventure culturelle : SAMP - dix ans
Sveriges stora gör det själv-lexikon. [2], Kök :
de rencontres des musées africains et suédois / Margareta Ekarv.
inspiration, underhåll, reparationer / [texter: Peter
- Stockholm : Samp, 2000. - 178 s. : färgill.
Svendsen ... ; foto: Kristian Krogh ... ; illustrationer:
ISBN 91-630-9810-5
Christian Raun. - 1. utg., 2. uppl. - Köpenhamn : Bonnier
Publications, 2006. - 76 s. : färgill.
Palmqvist, Lisa M
ISBN 87-7741-380-6 (inb.)
Stabilization of aqueous ceramic suspensions with
ISBN 87-7741-331-8 (hela verket)
polyelectrolytes and hydrophilic copolymers / Lisa M. Palmqvist.
- Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. - viii, 31 s. : ill.
Pi - Pappersindustri
(Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik,
Chalmers tekniska högskola, 1652-943X ; 2005:23)
Skogs- och träindustrin
Licentiatavhandling (sammanfattning) Göteborg : Chalmers
Skogs- och träindustrin : en del av innovativa Sverige. -
tekniska högskola, 2005
Stockholm : Näringsdepartementet, Regeringskansliet,
[2005. - 49 s. : färgill.
Pga - Teknik: glas
Åvitsland, Grete A
Boken om glas
Edgewise liquid penetration in paper : influence of
Boken om glas / författare: Thomas Falk ... ; redaktör: Elisabeth
surface chemistry and paper structure / Grete A.
Flygt. - 1. uppl. - Växjö : Glafo, cop. 2005. - 244 s. : ill.
Åvitsland. - Stockholm, 2005. - 43 s.
(huvudsakligen i färg.
(Trita-FPT-Report, 1652-2443 ; 2005:42)
ISBN 91-631-6256-3 (inb.)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm :
Tekniska högskolan, 2005
Ph - Träteknik och träindustri
Östlund, Magnus, 1974Creation of industrial competitiveness
Residual stresses in paperboard and the influence of
Creation of industrial competitiveness : CIC 2001-2004 / Anders
drying conditions / Magnus Östlund. - Stockholm, 2005.
Pehrsson and Basim Al-Najjar (eds. - Växjö : Växjö University
- 21 s. : diagr.
Press, 2005. - 224 s. ; 25 cm.
(Trita-HFL, 99-0277078-9 ; 0393)
(Acta Wexionensia, 1404-4307 ; 69)
(Report / Royal Institute of Technology, Department of
ISBN 91-7636-467-4
Solid Mechanics, 1104-6813 ; 393)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Kungliga Tekniska
Skogs- och träindustrin
högskolan, 2005
Skogs- och träindustrin : en del av innovativa Sverige. Stockholm : Näringsdepartementet, Regeringskansliet, [2005. 49 s. : färgill.
147
Nationalbibliografin 2006: April
Pia - Cellulosaindustri och pappersmasseindustri
Pm - Kemisk teknik och kemisk industri
Johansson, Bertil
Johnreden, Ann-christin
Ved, flis och bark / Bertil Johansson. - Markaryd :
Utvecklingen av bioteknikbranschen i Sverige / Ann-
Skogsindustrins utbildning, [2000. - 214 s. : ill.
christin Johnreden, Hans Tydén. - Solna :
(Yrkesbok / Skogsindustrins utbildning i Markaryd AB, 99-
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), [2005. - 64 s.
1850736-5 ; Y-201)
(Ura (Solna), 1401-0844 ; 2005:3)
ISBN 91-7322-267-4 (inb.)
Kemiform
Pib - Papper och papp
Kemiform. - Stockholm : Plast- & kemiföretagen, 2005.
- 27 cm. - 2004.
Markström, Håkan, 1947-
ISSN 1653-705X
Testing methods and instruments for corrugated board : a
handbook / by Håkan Markström ; [illustrations: Illustrerad
Källrot, Martina
teknik ; translation: Bristows engelska språktjänst. - 6., rev. ed. -
Covalent surface modification of degradable polymers
Kista : Lorentzen & Wettre, cop. 2005. - 89 s. : ill.
for increased biocompatibility / Martina Källrot. -
ISBN 91-631-7898-2 (inb.)
Stockholm, 2005. - 59 s.
(Trita-FPT-Report, 1652-2443 ; 2005:37)
Pic - Pappersprodukter
Lillienberg, Linnéa, 1942Rykkelid, Gro T
Emission av oljeaerosol med minimalsmörjningsteknik
Patchwork med papper / Gro T. Rykkelid ; översättning: Bodil
vid metallbearbetning / Linnéa Lillienberg, Annette
Andersson ; [foto: Tiril Birkeli. - Malmö : Damm, 2006. - [1], 65,
Pfeifer, Rolf Sköld. - Göteborg : Arbets- och
[1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 28 cm.
miljömedicin Väst, Sahlgrenska akad., 2004. - 37 s.
ISBN 91-7130-531-9 (inb.)
(Rapport från Arbets- och miljömedicin, 1650-4321 ;
105)
Pjba - Textilfärgning
ISBN 91-7876-104-2
Nessle, Lena, 1939-
Läkemedel, bioteknik och medicinteknik - en del av
Jeans och blåa naglar : en bok om indigo / [text och foto: Lena
innovativa Sverige
Nessle. - Stockholm : Östasiatiska museet ; Borås Textilmuseet,
Läkemedel, bioteknik och medicinteknik - en del av
[2006. - 94, [2] s. : färgill. ; 20 cm.
innovativa Sverige. - Stockholm : Näringsdepartementet,
ISBN 91-975785-1-7
Regeringskansliet, 2005. - 52 s. : färgill. ; 30 cm.
Pl - Övriga produkter
Pmaa - Bränslen
Den stora julboken
Westman, Fredrik, 1942-
Den stora julboken : [de bästa julidéerna 2004 / redaktion: Birgit
Tjärbränning / Fredrik Westman. - [Ny utg. - Umeå :
Kaarvig, Mette Nexmand Jacobsen och Ingrid Münch ; foto: John
Informationsteknologi, Sävar AB, 2006. - 27 s. : ill.
Bendtsen. - København : Bonnier Publications, cop. 2004. - 97 s.
ISBN 91-631-8570-9
: färgill. ; 31 cm + 1 bilaga.
ISBN 978-91-631-8570-0
ISBN 87-7741-346-6 (inb.)
148
Nationalbibliografin 2006: April
Pmbaa - Drycker och bryggerinäring
Returförpackningsutredningen
Returförpackningsutredningen. - Jönköping :
Lesche, Charlotte, 1960-
Jordbruksverket, 2006. - 81 s. : diagr., tab.
Grönt te - Kinas gröna guld / Charlotte Lesche & Ann Lindberg. -
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:7)
Stockholm : Prisma, 2006. - 93, [2] s. : färgill. ; 20 cm.
ISBN 91-518-4640-3 (inb.)
Pna - Fotografi
ISBN 978-91-518-4640-8 (inb.)
Gunnarsson, Christer
Pmbaab - Vin och öl
Yrkesfotografer i Örnsköldsvik : 1861-1997 / Christer
Gunnarsson och Olof Kågström. - Örnsköldsvik :
Alcohol in Swedish history
Kulturens vänner, 1997. - 96 s. : ill.
Alcohol in Swedish history : from schnapps to wine 1400-2000. Stockholm : Systembolaget, 2001. - 16, [2] s. : ill. (vissa i färg.
Pni - Fotokonst
Pmbaac - Destillerade drycker
År ett - ett år
År ett - ett år : [med NA:s fotografer. - Örebro : Nerikes
Alcohol in Swedish history
allehanda, [2001. - Ca 110 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
Alcohol in Swedish history : from schnapps to wine 1400-2000. -
ISBN 91-86878-27-1 (inb.)
Stockholm : Systembolaget, 2001. - 16, [2] s. : ill. (vissa i färg.
Poa - Tryckeri
Pmbab - Tobaksvaror
Heine, Arne, 1922Tobakslagen
Arne Heines bok om typografi / [faktagranskning: Stefan
Tobakslagen. Tobaksförordningen. Statens folkhälsoinstituts
Lundhem. - Askersund : Bild & kultur, 2005. - 318 s. :
föreskrifter om varningstexter på tobaksvaror samt
ill. (vissa i färg) ; 30 cm + 4 bilagor.
innehållsdeklaration för och begränsning av halter av vissa
ISBN 91-89210-02-6 (inb.)
beståndsdelar i cigarettrök. - [Ny utg.], nov 2005. - Vadstena :
ISBN 978-91-89210-02-8 (inb.)
Fahlitteratur, [2005. - 20, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 91-7255-361-8
Pp - Byggnadsteknik, byggnadsproduktion,
teknisk hygien
Pmbb - Livsmedel
Arvanitidis, Ioannis
Livsmedelsdagarna (2005 : Tylösand)
The diameter effect on detonation properties of cylinder
Livsmedelsdagarna 2005, Tylösand, 7-9 september :
test experiments with emulsion E682 = Diameterns
dokumentation : den glokala livsmedelskedjan. - Stockholm :
inverkan på detonationsegenskaperna hos
Livsmedelsföreningen, [2005. - 66 s.
emulsionssprängämne E682 i cylinderprovet / Ioannis
Arvanitidis, Ulf Nyberg, Finn Ouchterlony. - Stockholm
Makten över maten
: SveBeFo, 2004. - 22 s. : ill.
Makten över maten : med Mudimums-guiden 2006 / redaktör:
(Svebefo rapport, 1104-1773 ; 66)
Emil Schön. - Göteborg : Miljöförbundet jordens vänner, 2006. 96 s.
(Mudimums-guiden, 1650-6790 ; 2006)
ISBN 91-974209-4-8
149
Nationalbibliografin 2006: April
Bjelkevik, Annika, 1971-
Ppacd - Cement och betong
Water cover closure design for tailings dams : state of the art
report / Annika Bjelkevik. - Luleå : Luleå tekniska universitet,
Hansson, Håkan, 1969-
2005. - 82, 5, 4 s. : ill.
Penetration in concrete for projectiles with L/D~9 /
(Research report / Luleå University of Technology, 1402-1528 ;
Håkan Hansson. - Stockholm : Totalförsvarets
2005:19)
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 102, 22 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1659)
Nilsson, Ulf
Bärverkan hos bergförankrad fiberarmerad sprutbetong = Bearing
capacity of fibre reinforced sprayed concrete anchored in rock /
Ppad - Konstruktionsteknik och
arbetsteknik
Ulf Nilsson. - Stockholm : SveBeFo, 2003. - 85 s. : ill.
(Svebefo rapport, 1104-1773 ; 64)
Rätt murat och putsat
Rätt murat och putsat. - Stockholm : Svensk byggtjänst,
Olsson, Mats, 1949-
2005. - 199 s.
Ny skadezonsformel för skonsam sprängning = New formula for
ISBN 91-7333-126-0 (inb.)
blast induced damage in the remaining rock / Mats Olsson, Finn
(Svebefo rapport, 1104-1773 ; 65)
Ppba - Husbyggnad: projektering,
produktion
Olsson, Mats
The role of design and planning professionals for
Fragmentering i bergtäkter = Rock fragmentation in quarries /
solving the global housing problem
Mats Olsson. - Stockholm : SveBeFo, 2003. - 49 bl. : ill.
The role of design and planning professionals for solving
(Svebefo rapport, 1104-1773 ; 60)
the global housing problem : report from a workshop at
Ouchterlony. - Stockholm : SveBeFo, 2003. - 31 s. : ill.
the conference Challenges for Science and Engineering
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen : Plan- och byggförordningen. Lagen om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Förordning om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. - [Ny utg.], nov 2005. Vadstena : Fahlitteratur, [2005. - 101, [3] s. ; 21 cm.
in the 21st Century : organised by the International
Network for Engineers and Scientists (INES),
Stockholm, Sweden, 14-18 June 200[0] / Dick Urban
Vestbro (editor. - Stockholm : ARC-PEACE, 2001. - 57
s. : ill.
ISBN 91-7255-360-X
Ppbbb - Väggar och murar
Svahn, Per-Ola, 1965Dynamic behaviour of reinforced concrete structures : analyses
with a strong discontinuity approach / Per-Ola Svahn. - Göteborg
: Chalmers tekniska högskola, 2005. - xiv, 45 s. : ill.
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie,
0346-718X ; 2366)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola,
2005
ISBN 91-7291-684-2
150
Thunman, Dan, 19581800-talets fasader i Uppsala : en stilhistorisk översikt /
Dan Thunman ; fotograf: Bo Gyllander. - Uppsala :
Kulturnämnden : Byggnadsnämnden, 1999. - 45 s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
Nationalbibliografin 2006: April
Ppbbd - Yttertak
Ppbcb - Ventilation och luftkonditionering
Blomberg, Anna, 1948-
Enberg, Helge, 1927-
Skiffertak / Anna Blomberg och Kristina Linscott. - Stockholm :
Introduktion till luftbehandlingsteknik: formler, diagram
Riksantikvarieämbetet, 1997. - 88 s. : ill. (vissa i färg) ; 30 cm.
och exempel för praktikern och möjligen någon
ISBN 91-7209-065-0
tankeställare för specialisten / sammanställt av Helge
Enberg. - Enköping : H. Enberg ventilationskonsult,
Ppbc - Husbyggnad: värme, vatten, ventilation,
kyla
2001. - 36 s.
Harderup, Lars-Erik, 1956-
Harderup, Lars-Erik, 1956-
Metoder för riskanalys / Lars-Erik Harderup. - Stockholm :
Metoder för riskanalys / Lars-Erik Harderup. -
Byggforskningsrådet : Formas [distributör], [2000. - 75 s. : ill.
Stockholm : Byggforskningsrådet : Formas [distributör],
(T / Byggforskningsrådet, 1104-8433 ; 2000:13)
[2000. - 75 s. : ill.
(Fuktsäkerhet i byggnader, 99-1942137-5)
(T / Byggforskningsrådet, 1104-8433 ; 2000:13)
ISBN 91-540-5856-2
(Fuktsäkerhet i byggnader, 99-1942137-5)
ISBN 91-631-0560-8
ISBN 91-540-5856-2
Sundbom, Lars-Erik
Sund innemiljö : ett sätt att kvalitetssäkra förvaltningen /
Österman, Torsten, 1946-2003
[författare: Lars-Erik Sundbom, Johan Lindenfors, Niclas Berg. -
Innemiljöåret 1999 : förhållanden, kunskaper och
Stockholm : Byggforskningsrådet, 2000. - 56 s. : ill. (vissa i färg.
attityder i befolkningen / Torsten Österman, Joachim
(T / Byggforskningsrådet, 1104-8433 ; 2000:20)
Timander. - Stockholm : Folkhälsoinstitutet, [2001. - 63
ISBN 91-540-5863-5
s.
(Folkhälsoinstitutet, 1104-358X ; 2001:01)
Österman, Torsten, 1946-2003
ISBN 91-7257-092-X
Innemiljöåret 1999 : förhållanden, kunskaper och attityder i
befolkningen / Torsten Österman, Joachim Timander. -
Ppbcd - Isolering
Stockholm : Folkhälsoinstitutet, [2001. - 63 s.
(Folkhälsoinstitutet, 1104-358X ; 2001:01)
Harderup, Lars-Erik, 1956-
ISBN 91-7257-092-X
Metoder för riskanalys / Lars-Erik Harderup. Stockholm : Byggforskningsrådet : Formas [distributör],
Ppbca - Uppvärmning
[2000. - 75 s. : ill.
(T / Byggforskningsrådet, 1104-8433 ; 2000:13)
Miljövänlig, säker och effektiv fastbränsleeldning
(Fuktsäkerhet i byggnader, 99-1942137-5)
Miljövänlig, säker och effektiv fastbränsleeldning. - Stockholm :
ISBN 91-540-5856-2
Länsförsäkringar, [2001. - 42 s. : färgill.
Ppbd - Byggnader för särskilda ändamål
Sjölund, Ingemar
Handbok i ladrestaurering / [text: Ingemar Sjölund,
Vanja Lövgren ; foto: Vanja Lövgren, Ingemar Sjölund. Luleå : Norrbottens museum, 2004. - 39 s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
ISBN 91-631-2231-6 (spiralh.)
151
Nationalbibliografin 2006: April
Ppbda - Bostadshus
Ppda - Vattenförsörjning och avlopp
Danmarks store gør det selv leksikon. 2, Køkken. Svenska
Persson, Pär, 1964-
Sveriges stora gör det själv-lexikon. [2], Kök : inspiration,
Reningseffekt och kostnadseffektivitet i nordvästskånska
underhåll, reparationer / [texter: Peter Svendsen ... ; foto: Kristian
våtmarksanläggningar / Pär Persson, Linda Axelsson och
Krogh ... ; illustrationer: Christian Raun. - 1. utg., 2. uppl. -
Annika Ståhl-Delbanco. - Helsingborg : Miljökontoret i
Köpenhamn : Bonnier Publications, 2006. - 76 s. : färgill.
samarbete med Rååns vattendragsförbund, 2005. - 28 s.
ISBN 87-7741-380-6 (inb.)
ISBN 87-7741-331-8 (hela verket)
Reducción de la pobreza y gestión integrada de
recursos hídricos
Ppca - Vägbyggnad och gatubyggnad
Reducción de la pobreza y gestión integrada de recursos
hídricos. - Stockholm : Global Water Partnership, 2006. -
Blomqvist, Peter
44 s.
Idéstudie för väg 743, Figeholm-Lilla Laxemar / Peter Blomqvist,
(TEC background papers, 1652-5396 ; 8)
Susann Appelqvist. - Stockholm : SKB, 2005. - 43 s. : färgill.
ISBN 91-974559-8-9
(SKB rapport, 1402-3091 ; 05:48)
La réduction de la pauvreté et la GIRE
Ppcc - Tunnelbyggnad
La réduction de la pauvreté et la GIRE. - Stockholm :
Global Water Partnership, 2003. - 45 s.
Södra länken
(TEC background papers, 1652-5396 ; 8)
Södra länken : Sveriges största vägtunnelprojekt : Swedens
ISBN 91-85321-54-0
largest road tunnel project / [redaktion: Ylva Lundin..., Per Olof
Sahlström. - Stockholm : Vägverket region Stockholm, 2005. -
Rees, Judith A
159 s. : ill.
Riesgos y gestión integrada de recursos hídricos / Judith
([Publikation / Vägverket], 1401-9612; 2005:113)
A. Rees. - Stockholm : Global Water Partnership, 2006. 53 s.
Ppcd - Brobyggnad
(TEC background papers, 1652-5396 ; 6)
ISBN 91-974559-6-2
From salt to peber
From salt to peber : the art of dredging & reclamation / [text Kyle
Rees, Judith A
Johnson ... ; photography: ÖMJV team members. - [Sverige] :
Le risque et la gestion intégrée des ressources en eau /
Öresund Marine Joint Venture, 2000. - [79] s. : färgill.
Judith A. Rees. - Stockholm : Global Water Partnership,
ISBN (Inb.)
2002. - 54 s.
(TEC background papers, 1652-5396 ; 6)
Ppd - Teknisk hygien, vatten och avlopp,
värmeförsörjning m m
ISBN 91-85321-52-4
Rogers, Peter
Karlsson, Rune
Gobernabilidad efectiva del agua / Peter Rogers y Alan
Från vattenverk till energi- och miljökoncern på 100 år :
W. Hall. - Stockholm : Global Water Partnership, 2006. -
minnesbok från Karlskoga energi & miljö AB / Rune Karlsson. -
49 s.
Karlskoga : Karlskoga energi & miljö, [2005. - 53 s. : ill.
(TEC background papers, 1652-5396 ; 7)
ISBN 91-974559-7-0
152
Nationalbibliografin 2006: April
Rogers, Peter
Prab - Motorfordon
Gouvernance efficace de l'eau / Peter Rogers et Alan W. Hall. Stockholm : Global Water Partnership, 2003. - 49 s.
Cederberg, Kjell
(TEC background papers, 1652-5396 ; 7)
Electric vehicles : efficient & renewable energy : a report
ISBN 91-85321-53-2
/ by Kjell Cederberg, Ingemar Ljungcrantz & An
Wennberg. - 3. ed. - Göteborg : Bokskogen :
Ppdb - Renhållning och avfallshantering
Elfordonsintressenternas riksförbund cop. 2005. - 31 s. :
färgill.
Returförpackningsutredningen
ISBN 91-7776-087-5
Returförpackningsutredningen. - Jönköping : Jordbruksverket,
2006. - 81 s. : diagr., tab.
Pradb - Trafiksäkerhet
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:7)
Nihlén Fahlquist, Jessica, 1976Strategi för hållbar avfallshantering
Moral responsibility in traffic safety and public health /
Strategi för hållbar avfallshantering : Sveriges avfallsplan. -
Jessica Nihlén Fahlquist. - Stockholm, 2005. - viii, 56 s.
Stockholm : Naturvårdsverket, cop. 2005. - 88 s. : färgill., diagr.,
(Licentiate Theses in philosophy, 1650-8831)
tab.
Licentiatavhandling Stockholm : Kungl. Tekniska
ISBN 91-620-1248-7
högskolan, 2005
ISBN 91-7178-226-5
Ppdd - Buller
Whiplashkommissionen
Buller inomhus och höga ljudnivåer
The Whiplash Commission final report / [English
Buller inomhus och höga ljudnivåer : Socialstyrelsens allmänna
translation: Bernard Vowles. - Stockholm :
råd 1996:7. - [Ny utg. - Vadstena : Förbundet för allmänt
Whiplashkommissionen, 2005. - 199 s.
hälsoskydd (FAH) : FAH-littertur [distributör], 2001. - 24 s.
ISBN 91-975655-4-7
ISBN 91-7255-095-3
Pr - Transportmedel och kommunikationer
Pradc - Trafikundervisning och
körkortsundervisning
The automotive industry
Lättlästa körkortsboken
The automotive industry : an integral part of innovative Sweden.
Lättlästa körkortsboken. Teorihäfte. - 5. uppl. -
- Stockholm : Ministry of Industry, Employment andf
Sollentuna : Sveriges trafikskolors riksförb. (STR), 2005.
Communications, Regeringskansliet, 2005. - 46 s. : färgill.
- 81 s. : ill. ; 24 cm.
ISBN 91-86874-72-1
Henriksson, Mats
Analysis of dynamic transmission error and noise from a two-
Utbildningskort
stage gearbox / Mats Henriksson. - Stockholm, 2005. - 14 s. : ill.,
Utbildningskort : behörighet B. - 2. uppl. - Stockholm :
vissa i färg.
Liber, 2001. - [8] s.
(Trita-AVE, 1651-7660 ; 2005:34)
ISBN 91-47-01296-X
Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm : Kungliga
tekniska högskolan, 2005
153
Nationalbibliografin 2006: April
Prb - Järnvägar och spårvägar
Svensson, Roland, 1952Biljetten, tack! : instruktionsfilm för konduktörer / text
Brandt, Backa Fredrik, 1972-
av Roland Svensson (red. - Stockholm : Trafik-
Botniabanan - förväntningar i tid och rum på regional utveckling
nostalgiska förlaget, 2006. - [64] s. : huvudsakligen ill. ;
och resande / Backa Fredrik Brandt. - Umeå : Kulturgeografiska
20 x 24 cm.
institutionen, Umeå universitet, 2005. - [6], 164, [29] s. ; 24 cm.
(TNF-bok ; 33)
(GERUM. Kulturgeografi, 1402-5205 ; 2005:4)
ISBN 978-91-85305-19-7 (inb.)
Diss. Umeå : Umeå universitet, 2006
ISBN 91-975696-3-1
Prc - Fartyg och sjöfart
Lysekils järnväg - Lysekilsbanan
Sterky, Magnus, 1946-
Lysekils järnväg - Lysekilsbanan : järnvägens dag den 12
Elsystem för båtar / Magnus Sterky. - 1. utg. -
september 1999 : en sammanställning av text och bild ur egna
Stenungsund : P. Sterky/West, 2006. - 208 s. : ill. ; 25
och andra källor / av Osborn Olsson. - Lysekil : Stångenäs
cm.
hembygdsförening, [1999. - 66 s. : ill.
ISBN 91-631-8033-2 (spiralh.)
Lysekils järnväg - Lysekilsbanan
Prcab - Skeppsbyggeri: motorer
Lysekils järnväg - Lysekilsbanan : järnvägens dag den 12
september 1999 : en sammanställning av text och bild ur egna
Sterky, Magnus, 1946-
och andra källor / av Osborn Olsson. - [Ny utg. - Lysekil :
Elsystem för båtar / Magnus Sterky. - 1. utg. -
Stångenäs hembygdsförening, 2000. - 68 s. : ill.
Stenungsund : P. Sterky/West, 2006. - 208 s. : ill. ; 25
ISBN 91-630-9151-8
cm.
ISBN 91-631-8033-2 (spiralh.)
Prbd - Järnvägstrafik och spårvägstrafik
Prcd - Sjöfart
Linje 0 och andra udda linjer
Linje 0 och andra udda linjer. - Stockholm :
Lundberg, Lennart, 1926-
Stockholmsavdelningen, Svenska spårvägssällskapet, [2000. - 31
Handelsflottan under första världskriget / Lennart
s. : ill.
Lundberg. - Stockholm : CKM, 2006. - 247, [1] s. : ill. ;
(Spårvägslinjer i Stockholm, 99-1626910-6)
21 cm.
ISBN 91-631-1086-5 (korr.)
ISBN 91-7040-049-0
Lysekils järnväg - Lysekilsbanan
Prcda - Sjöfart: navigation och
manövrering. Sjömanskap
Lysekils järnväg - Lysekilsbanan : järnvägens dag den 12
september 1999 : en sammanställning av text och bild ur egna
och andra källor / av Osborn Olsson. - [Ny utg. - Lysekil :
Ramberg, Sten, 1935-
Stångenäs hembygdsförening, 2000. - 68 s. : ill.
Sjövägsregler / Sten Ramberg. - Stockholm : Nautiska
ISBN 91-630-9151-8
förlaget, 2001. - 16 s. : ill. (vissa i färg) ; 21 cm.
Segla optimist med Molly och hennes vänner
Segla optimist med Molly och hennes vänner : aktiviteter
för nybörjare i optimistjolle-segling från 8 år / [svensk
omarbetning: Lena Möllersten. - Stockholm : Svenska
seglarförbundet, 2001. - 48 s. : ill.
154
Nationalbibliografin 2006: April
Skoogh, Daniel, 1966-
Lundin, Johan, 1973-
Robustness and fault detection of redundant navigation sensor
Safety in case of fire : the effect of changing regulations
configuration / Daniel Skoogh, Anders Lennartsson. - Stockholm
/ Johan Lundin. - Lund : Dept. of Fire Safety
: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 30 s.
Engineering, Faculty of Engineering, Lund University,
(FOI-R, 1650-1942 ; 1643)
2005. - xxii, 420 s. : ill. ; 23 cm.
(Department of Fire Safety Engineering, Faculty of
Prcddh - Sjöfart: haverier
Engineering, Lund University, 1402-3504 ; 1032)
Diss. Lund : Lunds tekniska högskola, 2005
Hederberg, Hans, 1938-
ISBN 91-628-6679-6
Kroppar utanför fartyget : dykningar, nyheter och myter kring
Estonia hösten 2000 / Hans Hederberg. - Stockholm : Stiftelsen
Säkerhet & krisledning
Institutet för mediestudier, 2000. - 48 s.
Säkerhet & krisledning / redaktion: Lars Andréason,
(Rapport / Stiftelsen Institutet för mediestudier, 1404-6598 ; 9)
Rune Gustavsson, Lennarth Petterson ; övriga
medverkande: Bertil Albertson. - Stockholm : Bonnier
Prd - Luftfarkostteknik och rymdfarkostteknik
ledarskapshandböcker, 2005. - 1 vol. (lösbl.) ; 25 cm.
ISBN 91-974291-8-X (i ringpärm)
Hasselrot, Anders
An Overview of Propulsion Systems for Flying Vehicles / Anders
Pu - Datorer och databehandling
Hasselrot, Björn Montgomerie. - Stockholm : Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 66 s.
Information om vårdregisterlagen
(FOI-R, 1650-1942 ; 1563)
Information om vårdregisterlagen. - Stockholm :
Datainspektionen, [2000. - 46 s.
Prt - Transportväsen
(Datainspektionen informerar, 99-0754383-7 ; 5)
Dealing with transport emissions
Invest in Sweden
Dealing with transport emissions : an emission trading system for
Invest in Sweden. IT, telecom and new media / [Björn
the transport sector, a viable solution? / [CE Delft. - Stockholm :
Bergstrand, Weje Sandén, B. G. Wennersten. -
Swedish Environmental Protection Agency, 2006. - 90 s. : ill.
Stockholm : Invest in Sweden Agency (ISA), 1998. - 36
(Report / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5550)
s. : ill.
ISBN 91-620-5550-X
Matteoni, Mario, 1937-
Ps - Brandteknik och brandväsen
Byggnads IT-skola / Mario Matteoni. - Stockholm :
Bilda : Svenska byggnadsarbetareförbundet, 2001. - 75 s.
Brandskydd i gruv- och berganläggningar
: färgill.
Brandskydd i gruv- och berganläggningar. - [Ny, rev. utg. -
ISBN 91-574-5903-7
Stockholm : SveMin, 2004. - S. 3-70 : ill. ; 24 cm.
Nilsson, Örjan, 1940-, fysiker
Fors, Victoria
Fysik med Logger Pro 3 / Örjan Nilsson, Per-Olof
Brandsäkerhet vid tillfälliga campingplatser : så här gör man på
Carlsson. - Smögen : Zenit läromedel, [2005. - 70 bl. :
Hultsfred / [text: Victoria Fors. - 2001 års utg. - Karlstad : Statens
ill.
räddningsverk, 2001. - 36 s.
ISBN 91-87296-32-2
155
Nationalbibliografin 2006: April
Nilsson, Örjan, 1940-, fysiker
Pubb - Programmering
Fysik med videoklipp och Logger Pro / Örjan Nilsson, Per-Olof
Carlsson. - Smögen : Zenit läromedel, [2005. - 43 bl. : färgill.
Staron, Miroslaw, 1977-
ISBN 91-87296-34-9
Improving modeling with UML by stereotype-based
language customization / Miroslaw Staron. - Karlskrona :
Scandinavian Student Interaction Design Research
Blekinge Institute of Technology, 2005. - xxii, 270 s. :
Conference (2 : 2006 : Göteborg)
ill.
Proceedings of SIDeR : Scandinavian Student Interaction Design
(Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation
Research Conference 2006 / edited by Eva Eriksson. - Göteborg :
series, 1653-2090 ; 2005:08)
IT-universitetet, 2006. - 165 s. : ill.
Diss. Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, 2005
ISBN 91-631-8470-2
ISBN 91-7295-076-5
ISBN 978-91-631-8470--3
Pubbz - Särskilda programspråk
Thorell, Jerker, 1942Sifs IT-lexikon 2006 / Jerker Thorell. - Sundbyberg : Pagina,
Halvorson, Michael
2006. - 465 s.
Microsoft Visual Basic 2005 steg för steg / Michael
ISBN 91-636-0891-X
Halvorson ; [översättning: Richard Gustafsson. Sundbyberg : Pagina, 2006. - [2], xxv, [1], 578, [2] s. :
Pub - Databehandling: allmänt
ill. ; 23 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 91-636-0885-5
Bergdahl, Karsten
Modellering av det marina stridsledningsnätet / Karsten
Staron, Miroslaw, 1977-
Bergdahl, Richard Loe. - Stockholm : Totalförsvarets
Improving modeling with UML by stereotype-based
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 47 s.
language customization / Miroslaw Staron. - Karlskrona :
(FOI-R, 1650-1942 ; 1492)
Blekinge Institute of Technology, 2005. - xxii, 270 s. :
ill.
Eliasson, Peter
Missile simulation model : TURBO SIMECS v0.5 / Peter
Eliasson, Markus Högberg, Ulrik Nilsson. - Stockholm :
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 35 s.
(Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation
series, 1653-2090 ; 2005:08)
Diss. Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, 2005
ISBN 91-7295-076-5
(FOI-R, 1650-1942 ; 1675)
Pubdb - Operativsystem
Hartmann, Mats
Behind-Armour Debris : modelling and simulation : a literature
review / Mats Hartmann. - Stockholm : Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 52 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1678)
Kågström, Simon, 1976Performance and implementation complexity in
multiprocessor operating system kernels / Simon
Kågström. - Karlskrona : Blekinge Institute of
Technology, 2005. - 122 s. : ill.
(Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation
Samverkande robotar i nätverk
series, 1650-2140 ; 2005:15)
Samverkande robotar i nätverk : presentation av
Licentiatavhandling Ronneby : Blekinge tekniska
simuleringsverktyget ISIS / Peter Alv. - Stockholm :
högskola, 2005
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 64 s.
ISBN 91-7295-074-9
(FOI-R, 1650-1942 ; 1674)
156
Nationalbibliografin 2006: April
Pubdbz - Särskilda operativsystem
Pubdz - Särskilda program och system
Lathund Windows 95
Adobe Illustrator CS2. Svenska
Lathund Windows 95. - [Ny utg. - Järfälla : RXK konsult, cop.
Adobe Illustrator CS2 : den officiella övningsboken från
2000. - 135 s. : ill. ; 21 cm.
Adobe / [författare: Adobe Creative Team ; översättning:
ISBN (Spiralh.)
Elsie Formgren och Sten Sundström. - Sundbyberg :
Pagina, 2006. - xiv, 463 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
Pubds - Datasäkerhet och integritet
24 cm + 1 CD-ROM.
(Allt i en bok (Pagina)
Behrendt, Britta
ISBN 91-636-0872-3
Electronic commerce in German and Swedish law : a
comparative analysis in the light of European developments /
Adobe Photoshop Elements 4.0 classroom in a book.
Britta Behrendt. - Stockholm : Jure bokhandel [distributör], cop.
Svenska
2000. - [2], xxi, [1], 111, [22] s. ; 25 cm.
Adobe Photoshop Elements 4.0 : den officiella
(This series is published by the Institute for Intellectual Property
övningsboken från Adobe / [författare: Adobe Creative
Law and Market Law at Stockholm University ; 103)
Team ; översättning: Elsie Formgren och Sten
ISBN 91-7223-084-3
Sundström. - Sundbyberg : Pagina, 2006. - xi, [1], 342 s.
: färgill. ; 23 cm + 1 CD-ROM.
Casmir, Respickius, 1969-
(Allt i en bok (Pagina)
A dynamic and adaptive information security awareness
ISBN 91-636-0895-2
(DAISA) approach / Respickius Casmir. - Kista : Department of
Computer & Systems Sciences, Stockholm University
Ansell, Eva, 1968-
[Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms
Microsoft Word / [författare: Eva Ansell. - 1. uppl. -
universitet], 2005. - 216 s.
Sundbyberg : Docendo, 2006. - 152 s. : ill. (vissa i färg) ;
(Report Series / Department of Computer & Systems Sciences,
27 cm.
1101-8526 ; 05-020)
(Inspira fördjupning, 99-3227297-3)
Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005
ISBN 91-7207-888-X (spiralh.)
ISBN 91-7155-154-9
ISBN 978-91-7207-888-8 (spiralh.)
Johnson, Henric, 1975-
Ansell, Eva, 1968-
Toward adjustable lightweight authentication for network access
Microsoft Word / [författare: Eva Ansell. - 1. uppl. -
control / [Henric Johnson. - Karlskrona : Blekinge Institute of
Sundbyberg : Docendo, 2006. - 130 s. : ill. (vissa i färg) ;
Technology, 2005. - 205 s. : ill.
27 cm.
(Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series,
(Inspira grunder, 99-3225646-3)
1653-2090 ; 2005:09)
ISBN 91-7207-887-1 (spiralh.)
Diss. Karlskrona : Blekinge tekniska högskola, 2005
ISBN 978-91-7207-887-1 (spiralh.)
ISBN 91-7295-077-3
Kaukoniemi, Juha
Persondatorn och säkerheten
Photoshop CS2 : bildbehandling / Juha Kaukoniemi ;
Persondatorn och säkerheten : tillförlitlig information. - [Ny utg.
[översättning: Aila Partanen. - 1. uppl. - Sundbyberg :
- Stockholm : KPMG Bohlins, cop. 2001. - 30 s. : ill.
Docendo, 2006. - 152 s. : färgill. ; 27 cm + 1 CD-ROM.
ISBN 91-972196-3-0
(Visual-serien)
ISBN 91-7882-686-5
ISBN 978-91-7882-686-5
157
Nationalbibliografin 2006: April
Kläppe, Björn, 1937-
Puc - Datanät och datakommunikation
Adobe® InDesign CS2 : grundkurs / [Björn Kläppe, Pernilla
Attnäs. - Göteborg : Skandinaviska databöcker, cop. 2006. - [2],
Arlos, Patrik, 1973-
ii, 204 s. : färgill. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
On the quality of computer network measurements /
(På rätt kurs®, 99-3061266-1)
Patrik Arlos. - Karlskrona : Blekinge Institute of
ISBN 91-85103-89-6 (spiralh.)
Technology, 2005. - 217 s. ; ill.
(Blekinge Institute of Technology Doctoral Dissertation
Lathund Excel 7.0
Series 1653-2090 2005:05)
Lathund Excel 7.0. - [Ny utg. - Järfälla : RXK läromedel, cop.
Diss. Karlskrona: Blekinge Tekniska högskolan, 2005
2000. - 117 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-7295-070-6
ISBN 91-89365-32-1 (spiralh.)
Erman, David, 1974Lathund Word 7.0
BitTorrent traffic measurements and models / David
Lathund Word 7.0. - [Ny utg. - Järfälla : RXK läromedel, cop.
Erman. - Karlskrona : Blekinge Institute of Technology,
2000. - 138 s. : ill. ; 21 cm.
2005. - 144 s. : ill.
ISBN 91-89365-29-1 (spiralh.)
(Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation
series, 1650-2140 ; 2005:13)
Optimal
Optimal : för professionella Windows-användare. - UpplandsVäsby : Pagina Förlags AB, [1995]-1997. - 30 cm. - ; 1995: nr 10
Licentiatavhandling Karlskrona : Blekinge tekniska
högskola, 2005
ISBN 91-7295-071-4
-1997: nr 9/10.
ISSN 1400-6987
Ryberg, Tobias, 1980Starta med GoLive t o m 5.0 / Tobias Ryberg. - 2., [utök.] utg. Bromma : KnowWare Publications, 2001. - [1] s., s. 4-54, [12] s.
: ill. ; 27 cm.
(KnowHow.www)
ISBN 91-88783-32-4
Pucb - Internet
Sjöborg, Anders, 1965Bibeln på mina egna villkor : en studie av medierade
kontakter med Bibeln med särskilt avseende på
ungdomar och Internet / Anders Sjöborg. - Uppsala :
Acta Universitatis Upsaliensis, 2006. - 248, [1] s. ; 25
cm.
(Psychologia et sociologia religionum, 0283-149X ; 18)
Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2006
Sandström, Michael, 1962-
ISBN 91-554-6459-9
Microsoft Office Visio 2003 / [författare: Michael Sandström. Sundbyberg : Docendo Sverige, 2005. - [4], 56 s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 91-7207-869-3 (spiralh.)
Pucba - Internet: protokoll
Constantinescu, Doru, 1966Measurements and models of one-way transit time in IP
routers / Doru Constantinescu. - Karlskrona : Blekinge
Institute of Technology, 2005. - xx, 126 s. : ill.
(Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation
series, 1650-2140 ; 2005:14)
Licentiatavhandling Karlskrona : Blekinge tekniska
högskola, 2005
ISBN 91-7295-072-2
158
Nationalbibliografin 2006: April
Pucbb - Internet: programmering och redigering
Kaukoniemi, Juha
Photoshop CS2 : bildbehandling / Juha Kaukoniemi ;
Friberg, Iréne, 1965-
[översättning: Aila Partanen. - 1. uppl. - Sundbyberg :
Webbdesign / [Iréne Friberg. - Göteborg : Skandinaviska
Docendo, 2006. - 152 s. : färgill. ; 27 cm + 1 CD-ROM.
databöcker, cop. 2006. - [2], vi, 264 s. färgill. ; 25 cm + 1 CD-
(Visual-serien)
ROM.
ISBN 91-7882-686-5
(På rätt kurs®, 99-3061266-1)
ISBN 978-91-7882-686-5
ISBN 91-85103-94-2 (spiralh.)
Ryberg, Tobias, 1980Starta med GoLive t o m 5.0 / Tobias Ryberg. - 2., [utök.] utg. Bromma : KnowWare Publications, 2001. - [1] s., s. 4-54, [12] s.
: ill. ; 27 cm.
(KnowHow.www)
ISBN 91-88783-32-4
Pud - Artificiell intelligens
Wernstedt, Fredrik, 1967Multi-agent systems for distributed control of district heating
systems / Fredrik Wernstedt. - Karlskrona : Blekinge Institute of
Technology, 2005. - 164 s. : ill.
(Blekinge Institute of Technology doctoral dissertation series,
1653-2090 ; 2005:10)
Diss. Ronneby : Blekinge tekniska högskola, 2005
ISBN 91-7295-078-1
Pueb - Produktion av bilder (datorgrafik)
Adobe Illustrator CS2. Svenska
Adobe Illustrator CS2 : den officiella övningsboken från Adobe /
[författare: Adobe Creative Team ; översättning: Elsie Formgren
och Sten Sundström. - Sundbyberg : Pagina, 2006. - xiv, 463 s. :
ill. (huvudsakligen i färg) ; 24 cm + 1 CD-ROM.
(Allt i en bok (Pagina)
ISBN 91-636-0872-3
Adobe Photoshop Elements 4.0 classroom in a book. Svenska
Adobe Photoshop Elements 4.0 : den officiella övningsboken
från Adobe / [författare: Adobe Creative Team ; översättning:
Elsie Formgren och Sten Sundström. - Sundbyberg : Pagina,
2006. - xi, [1], 342 s. : färgill. ; 23 cm + 1 CD-ROM.
(Allt i en bok (Pagina)
ISBN 91-636-0895-2
159
Nationalbibliografin 2006: April
Q - Ekonomi och rättsväsen
Qaacg - Ekonomisk tillväxt och utveckling
Qa - Nationalekonomi och finansväsen
Regional ekonomisk tillväxt
Regional ekonomisk tillväxt : förutsättningar, indikatorer
Working paper / Department of Economics, Uppsala
och mått. - Stockholm : Avdelningen för miljö- och
University (Online
regionalstatistik, Statistiska centralbyrån (SCB), 2005. -
Working paper [Elektronisk resurs] / Uppsala University,
35 s.
Department of Economics. - Uppsala : Department of Economics,
(Bakgrundsfakta miljö- och regionalstatistik, 1653-2333
Uppsala University, 2004. - 2004:1.
; 2005:1)
ISSN 1653-6975
Qab - Ekonometri
Working paper / Department of Economics, Uppsala
University (Print
Parmler, Johan, 1974-
Working paper / Department of Economics, Uppsala University. -
Essays in empirical asset pricing / Johan Parmler. -
Uppsala : Department of Economics, Uppsala universitet
Stockholm : Economic Research Institute (EFI),
[Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet], 1987-
Stockholm School of Economics, 2005. - [2], ix, [1],
2003. - 1987:1-2003:29.
163, [7] s. ; 25 cm.
ISSN 0284-2904
Diss. Stockholm : Handelshögskolan, 2005
ISBN 91-7258-691-5
Qaacac - Ekonomisk teori: pristeori
Qad - Ekonomiska förhållanden
Parmler, Johan, 1974Essays in empirical asset pricing / Johan Parmler. - Stockholm :
Gergils, Håkan, 1940-
Economic Research Institute (EFI), Stockholm School of
Dynamic innovation systems in the Nordic countries?.
Economics, 2005. - [2], ix, [1], 163, [7] s. ; 25 cm.
[Vol. 2], Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden
Diss. Stockholm : Handelshögskolan, 2005
/ Håkan Gergils ; translation: Alan Harkess & Perry
ISBN 91-7258-691-5
Hadley. - 1. ed. - Stockholm : SNS förlag, 2006. - 423,
[1] s. ; 20 cm.
Wilander, Fredrik, 1978-
(Innovation & entrepreneurship)
Essays on exchange rates and prices / Fredrik Wilander. -
ISBN 91-85355-35-6
Stockholm : Economic Research Institute (EFI), Stockholm
ISBN 978-91-85355-35-8
School of Economics, 2006. - [6] s., s. ix-xii,120, [6] s. ; 25 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Handelshögskolan, 2006
Interdependence in the Asia Pacific
ISBN 91-7258-693-1
Interdependence in the Asia Pacific / Bert Edström, ed. Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2001. - 269 s.
Qaacc - Ekonomisk teori: produktion
(Conference papers / The Swedish Institute of
International Affairs, 0349-7798 ; 28)
Eliasson, Kent, 1967-
ISBN 91-7183-937-2
University enrollment and geographical mobility : the case of
Sweden / Kent Eliasson. - Umeå : Umeå universitet, 2001. - 11 s.
Jagrén, Lars, 1957-
(Umeå economic studies (Print), 0348-1018 ; 558)
Hårda data om den nya ekonomin : 2.0 / Lars Jagrén,
Licentiatavhandling (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet,
Eric Morell. - Stockholm : Sveriges industriförbund,
2001
[2001. - 72 s.
ISBN 91-7305-057-1
160
Nationalbibliografin 2006: April
Jonung, Lars, 1944Looking ahead through the rear-view mirror : Swedish
Qadcb - Regionalpolitik och
lokaliseringspolitik
stabilisation policy as a learning process 1970-1995 : a summary
/ by Lars Jonung. - Stockholm : Fritzes offentliga publikationer,
Eriksson, Arne
2000. - 52 s. ; 25 cm.
Organisering av regional utvecklingspolitik : balansera
ISBN 91-38-21273-0
utveckling och förvaltning : rapport 2 till
Organisationsutredningen för regional tillväxt. -
Kunskap och samtal
Stockholm : Fritze, 2006 XGS Grafisk service. - 62, [2]
Kunskap och samtal : från NUTEKs konferens för tillväxt och
s. ; 24 cm.
konkurrenskraft, Piteå, 30-31 augusti 2000 / [Maria Bengtsson,
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:5)
redaktör. - Stockholm : NUTEK (Närings- och
ISBN 91-38-22512-3
teknikutvecklingsverket), 2000. - 61 s. : färgill.
Gorpe, Peter, 1940Magnusson, Lars, 1952-
Svenska partnerskap : en översikt : rapport 1 till
Håller den svenska modellen? : arbete och välfärd i en
Organisationsutredningen för regional tillväxt / av Peter
globaliserad värld / Lars Magnusson. - Stockholm : Norstedts
Gorpe. - Stockholm : Fritze, 2006. - 148, [2] s. ; 25 cm.
akademiska förlag, 2006. - [5] s., s. 8-274 s. ; 21 cm.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:4)
ISBN 91-7227-447-6
ISBN 91-38-22511-5
ISBN 978-91-7227-447-1
Hallin, Göran, 1961Pekkarinen, Jukka, 1947-
Det ouppklarade partnerskapet : om svensk
Finlands ekonomiska politik : den långa linjen 1918-2000 / Jukka
regionalpolitik, strukturfonderna och den territoriella
Pekkarinen, Juhana Vartiainen. - Stockholm : Stiftelsen
utmaningen / Göran Hallin, Bjarne Lindström. - 2., rev.
Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF),
uppl. - Östersund : Institutet för regionalforskning (SIR)
2001. - 391 s.
; Stockholm : Fritze [distributör], cop. 2000. - 112 s. ; 21
ISBN 91-87232-23-5
cm.
(Rapport / Institutet för regionalforskning, 1401-2944 ;
Småföretag i samverkan
Småföretag i samverkan. D. 9, Näringslivets utveckling i
108)
ISBN 91-38-31765-6
Stockholmsregionen : utveckling inom olika verksamhetstyper
mellan 1990-1996. - Stockholm : Länsstyrelsen i Stockholms län,
Jonsson, Ola, 1949-
cop. 2000. - 93 s.
Innovativitet och regionen : företag, processer och politik
ISBN 91-87089-37-8
/ Ola Jonsson, Helene Persson, Ulf Silbersky. - 1. uppl. Östersund : Institutet för regionalforskning (SIR) ;
Qadc - Statlig reglering av näringslivet
Olsson, Lars E
Reducing production of environmentally harmful products / Lars
Stockholm : Fritze [distributör], 2000. - 86 s. 21 cm.
(Rapport / Institutet för regionalforskning, 1401-2944 ;
121)
ISBN 91-38-31785-0
E. Olsson. - Göteborg : Göteborgs universitet, 2005. - 14 s.
(Göteborg psychological reports, 0301-0996 ; 35(2005):3)
161
Nationalbibliografin 2006: April
Of global concern
Grönblad, Fatima
Of global concern : rural livelihood dynamics and natural
Genteknik - ett svar på hungern i världen? : röster för
resource governance / editors: Kjell Havnevik, Tekeste Negash
och emot / Fatima Grönblad. - Stockholm : Forum Syds
and Atakilte Beyene. - Stockholm : Sida, 2006. - 263 s.
förlag : Diakonia : Lutherhjälpen, 2005. - 80 s. ; 18 cm.
(Sida studies, 1404-9562 ; 16)
(Globala studier, 1404-7845 ; 23)
ISBN 91-586-8250-3
ISBN 91-89542-19-3
Organisationsutredningen för regional tillväxt
Hedengren, Uriel, 1956-
Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet :
Globalisering : hot eller möjlighet? / Uriel Hedengren. -
slutbetänkande / av Organisationsutredningen för regional
1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 96 s. :
tillväxt. - Stockholm : Fritze, 2006. - 150, [2] s. ; 24 cm.
färgill. ; 25 cm.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:3)
ISBN 91-27-75359-X (inb.)
ISBN 91-38-22510-7
ISBN 978-91-27-75359-4 (inb.)
Starka regioner
Rönnbäck, Klas, 1974-
Starka regioner : människor och företag / [redaktör: Jan T
Den nya världsordningen / Klas Rönnbäck. - 1. uppl. -
Persson ; redaktionsgrupp och skribenter: Hans Ahréns. -
Stockholm : Fältbiologerna : Rättviseakademin, [2000. -
Stockholm : Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK),
66, [2] s.
2000. - 38 s.
ISBN 91-85094-84-6
Vidgat synsätt
Qadh - Industri
Vidgat synsätt : European Spatial Development Perspective ESDP : en liten bok om stora sammanhang : introduktion till
Creation of industrial competitiveness
Sveriges medverkan i det regionala utvecklingsperspektivet inom
Creation of industrial competitiveness : CIC 2001-2004 /
europeiska unionen - ESDP. - Karlskrona : Boverket ; Stockholm
Anders Pehrsson and Basim Al-Najjar (eds. - Växjö :
: Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), 2000. - 41 s.
Växjö University Press, 2005. - 224 s. ; 25 cm.
(Acta Wexionensia, 1404-4307 ; 69)
Qadd-ae - Europeiska gemenskaperna
ISBN 91-7636-467-4
Westberg, Jacob, 1963-
Qadi - Handel
Integration som problemlösning : en introduktion till teorier om
europeisk integration / Jacob Westberg. - 1. uppl. - Stockholm :
Är det värt det
SNS förlag, 2006. - 177 s. ; 22 cm.
Är det värt det? : om handel och mänskliga rättigheter /
ISBN 91-85355-40-2
[illustrationer: Marika Åkerblom ; foto: Neumann/Laif. -
ISBN 978-91-85355-40-2
1. uppl. - Stockholm : Rättvisemärkt : Rena kläder, 2005.
- 144 s. : färgill.
Qade - Världsekonomi
ISBN 91-972451-8-6
Bowden Rob
Qadn - Naturresurser
Globalisering / Rob Bowden ; [översättning och bearbetning:
Textbolaget i Stockholm HB. - Stockholm : Almqvist & Wiksell,
World Water Week in Stockholm, August 21-27, 2005
cop. 2005. - 64 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
World Water Week in Stockholm, August 21-27, 2005 :
(Sprickor i vår tid)
2005 synthesis. - Stockholm : Stockholm International
ISBN 91-21-22017-4 (inb.)
Water Institute (SIWI), [2005. - 39 s. : färgill.
162
Nationalbibliografin 2006: April
Qaea - Penningväsen
The Swedish insider legislation
The Swedish insider legislation / translated by David
Ja till EU, nej till EMU
Canter. - 1. ed. - Stockholm : Företagsjuridik Nord & Co.
Ja till EU, nej till EMU : en EMU-rapport från Centerpartiet. -
: Jure [distributör], 2001. - 24 s. ; 25 cm.
Stockholm : Centerpartiets riksorganisation, 2003. - 23 s.
ISBN 91-7223-108-4
Welz, Peter, 1971-
Qafba - Skatter
Interest rate smoothing versus serially correlated errors in Taylor
rules [Elektronisk resurs] : testing the tests / Peter Welz and Pär
Fusioner
Österholm. - Uppsala : Uppsala University, 2005. - 29 s. : tab.
Fusioner / Ingegerd Rylander Nyagah. - Stockholm :
(Working paper / Department of Economics, Uppsala University
KPMG, 2000. - 91 s.
(Online), 1653-6975 ; 2005:14)
(KPMG Bohlins skriftserie, 99-2679413-0)
ISSN 0284-2904
ISBN 91-973222-7-X
Qaeaf - Växelkurser
Gyland, Christina, 1942Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : 2007 års
Wilander, Fredrik, 1978-
taxering / Christina Gyland, Greger Lewén. - 13. uppl. -
Essays on exchange rates and prices / Fredrik Wilander. -
Uppsala : Iustus, 2006. - 268 s. ; 24 cm.
Stockholm : Economic Research Institute (EFI), Stockholm
ISBN 91-7678-625-0
School of Economics, 2006. - [6] s., s. ix-xii,120, [6] s. ; 25 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Handelshögskolan, 2006
Ståhl, Kristina, 1963-
ISBN 91-7258-693-1
EG-skatterätt / Kristina Ståhl, Roger Persson Österman. 2., [rev. och utök.] uppl. - Uppsala : Iustus, 2006. - 364 s.
Qaebc - Sparbanker
; 25 cm.
ISBN 91-7678-622-6
Körberg, Ingvar, 1927Förnyelsen : sparbankernas historia 1945-1980 / Ingvar Körberg.
Qafbaa - Direkta skatter
- Stockholm : Ekerlid, 2006. - 445 s. ; 24 cm.
ISBN 91-7092-044-3 (inb.)
Andersson, Lennart, 1956Värdepapper : en genomgång av kapitalmarknaden och
Qaeca - Aktier och obligationer
skattereglerna : [aktier, obligationer, optioner, fonder,
konvertibler] / av Lennart Andersson. - 7. [omarb. och
Andersson, Lennart, 1956-
uppdaterade] uppl. - Näsviken : Björn Lundén
Värdepapper : en genomgång av kapitalmarknaden och
information, 2006. - 283 s. ; 23 cm.
skattereglerna : [aktier, obligationer, optioner, fonder,
ISBN 91-7027-480-0
konvertibler] / av Lennart Andersson. - 7. [omarb. och
ISBN 978-91-7027-480-0
uppdaterade] uppl. - Näsviken : Björn Lundén information, 2006.
- 283 s. ; 23 cm.
ISBN 91-7027-480-0
ISBN 978-91-7027-480-0
163
Nationalbibliografin 2006: April
Broberg, Anette, 1966-
Qafbag - Taxering och uppbörd
Utlandsarbete : och utländska anställda i Sverige : [SINK,
utsändning, lokalanställning, skatteavtal, socialavgifter,
SRF deklaration
kontrolluppgifter] / av Anette Broberg ; [illustrationer av Gunvor
SRF deklaration. - Falun : Sveriges
Ekström. - 1. uppl. - Näsviken : Björn Lundén information, 2006.
redovisningskonsulters förbund (SRF), 2006. - 21 cm. -
- 221 s. : ill. ; 23 cm.
2006.
ISBN 91-7027-469-X
ISSN 1653-5324
ISBN 978-91-7027-469-5 (korr.)
Qafc - Tullväsen
Eriksson, Asbjörn, 1943Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomst- och
Inregränslagsutredningen
förmögenhetsbeskattning / Asbjörn Eriksson. - 13., uppdaterade
Kontroll av varor vid inre gräns : betänkande / av
uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 592 s. ; 23 cm.
Inregränslagsutredningen. - Stockholm : Fritze, 2006. -
ISBN 91-44-00195-9
373, [3] s. ; 25 cm.
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:9)
Slopa fåmansbolagsreglerna
ISBN 91-38-22517-4
Slopa fåmansbolagsreglerna! : företagare är inte vanliga
anställda. - Stockholm : Den nya välfärden, [2004. - 17 s.
Qb - Företagsekonomi
Svensson, Ulf, 1967-
MBA på en helg
Förmögenhet : skatteregler och skatteplanering : [skattefri
MBA på en helg : [det viktigaste du behöver veta och lite
egendom, fastigheter och bostadsrätter, aktier och andra
till. - Stockholm : Docendo Sverige, 2005. - Ca 280 s.
värdepapper, Lex Uggla - företagsförmögenhet,
med var. pag. ; 29 cm.
begränsningsreglerna, sambeskattning / av Ulf Svensson. - 1.
ISBN 91-7207-880-4
uppl. - Näsviken : Björn Lundén information, 2006. - 128 s. ; 23
ISBN 978-91-7207-880-2 (omsl.)
cm.
ISBN 978-91-7027-481-9
Qba - Företagsorganisation, företagsformer,
företagsledning
Qafbab - Indirekta skatter
Eriksson, Mikael, 1959-
ISBN 91-7027-481-9
Kompetensnyckeln för verksamheten / manus: Mikael
Kleerup, Jan, 1946-
Eriksson ; illustration: Ninni Oljemark. - [Ny utg. -
Den svenska momsen / Jan Kleerup, Lena Westfahl. - 4., rev.
Stockholm : TCO : Tjänstmännens bildningsverksamhet
[och aktualiserade] uppl. - Malmö : Liber i samarbete med Ernst
(TBV), [2000. - 20 s. : färgill.
& Young, 2006. - 278 s. ; 22 cm.
ISBN 91-7168-748-3
(Skatt & ekonomi)
ISBN 91-47-07792-1 (inb.)
ISBN 978-91-47-07792-2 (inb.)
164
Nationalbibliografin 2006: April
Nyström, Georg, 1929-
Qbaaj - Projektadministration
Historisk entreprenör möter modern teori : den entreprenöriella
kapacitetens ursprung och komponenter / Georg Nyström. -
Grönevall, Richard, 1966-
Linköping : Department of Management and Economics,
Lilla projektguiden : hjälp! i ditt projektarbete! / [text:
Linköpings universitet, 2005. - viii, 113 s. ; 24 cm.
Richard Grönevall, Jonas Rundqvist ; illustrationer av
(FiF-a, 1401-4637 ; 88)
Sven Holmberg. - Eskilstuna : Catch Reality, cop. 2005.
Lic.-avh. Linköping : Linköpings universitet, 2005
- 44 s. : ill.
ISBN 91-85457-42-6
ISBN (Spiralbd)
Värsta krånglet
Projektledarproffs på 24 timmar
Värsta krånglet : rapport från Företagarombudsmannen om det
Projektledarproffs på 24 timmar : [lär dig grundstenarna i
krångel som drabbar företagare och vad man kan göra åt det. -
projektledning i fem enkla led. - Stockholm : Docendo
Stockholm : Stiftelsen Den nya välfärden, 2004. - 27 s.
Sverige, 2005. - Ca 280 s. med var pag. ; 29 cm.
ISBN 91-7207-881-2
Qbaa - Organisation och administration
ISBN 978-91-7207-881-9 (omsl.)
Säkerhet & krisledning
Qbab - Ledning, arbetsledning
Säkerhet & krisledning / redaktion: Lars Andréason, Rune
Gustavsson, Lennarth Petterson ; övriga medverkande: Bertil
Järvinen, Pekka
Albertson. - Stockholm : Bonnier ledarskapshandböcker, 2005. -
Lyckas som chef / Pekka Järvinen ; [översättare: Kristina
1 vol. (lösbl.) ; 25 cm.
Roine. - Sundbyberg : Docendo, 2006. - 133 s. : ill. ; 24
ISBN 91-974291-8-X (i ringpärm)
cm.
ISBN 91-7882-672-1
Qbaab - Organisationslära
ISBN 978-91-7882-672-8
Bergengren, Maria, 1957-
Ledarskap i förändring
Organisation & ledarskap. Lärarhandledning / Maria Bergengren.
Ledarskap i förändring. - Stockholm : Svenska
- 2. uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, 2003. - Ca 490 s.
kommunförbundet, 2000. - 29 s.
med var. pag., 7 OH-bilder huvudsakligen i färg : ill. ; 32 cm + 1
ISBN 91-7099-937-6
kompletterande handledning (24 s.
ISBN 91-622-5954-7 (i ringpärm)
Ledning i småföretag
Ledning i småföretag / redaktörer: Håkan Ylinenpää, Bo
Hjelm, Greger, 1953-
Johansson, Jan Johansson. - Lund : Studentlitteratur,
Guide to organisation development : a practical guide in how to
2006. - 364 s. ; 23 cm.
facilitate development of a non-for-profit organisation / [author:
ISBN 91-44-04530-1
Greger Hjelm. - Stockholm : Forum Syd, [2002. - 44 s. ; 30 cm.
ISBN 91-89542-24-X
Mossboda, Britt-Mari, 1954Chefens checklistor : lathund för kommunikativt
Hjelm, Greger, 1953-
ledarskap / Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga
Manual for organisation assessment : a practical guide to analysis
Rönnholm. - Stockholm : Svenska förlaget, 2006. - 236,
of a non-for-profit organisation. - Stockholm : Forum Syd, [2002.
[1] s. : ill. ; 21 cm.
- 30 s. ; 30 cm.
ISBN 91-7738-710-4
ISBN 91-89542-25-8
ISBN 978-91-7738-710-7
165
Nationalbibliografin 2006: April
Norrman Brandt, Eva, 1957-
Etablering av affärsverksamhet i Sverige
Chefspraktikan : 7 vägar till modernt ledarskap / Eva Norrman
Etablering av affärsverksamhet i Sverige :
Brandt ; [bilder: Agneta Schagerberg. - 1. uppl. - Uppsala :
företagsformer, beskattning av anställda, beskattning av
Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, 2006. - 214 s. : ill. ;
företag ; Etablering af virksomhed i Danmark :
25 cm.
virksomhedsformer, beskatning af ansatte,
ISBN 91-7005-306-5 (inb.)
virksomhedsbeskattning. - 2., rev. uppl. - Halmstad :
Ernst & Young, [1999. - 40, 39 s. : ill.
Qbabba - Beslutsmetoder och planeringsmetoder
Etablering av affärsverksamhet i Sverige
Angelöw, Bosse, 1954-
Etablering av affärsverksamhet i Sverige :
Att fokusera på sina möjligheter : att stärka ett synsätt som
företagsformer, företagsbeskattning, mervärdesskatt,
bygger på att se möjligheterna hos varje individ, grupp och
beskattning av anställda ... ; Etablering af virksomhed i
organisation / Bosse Angelöw. - Kalmar : Regionförbundet i
Danmark : virksomhedsformer, virksomhedsbeskatning,
Kalmar län, 2001. - 116 s.
moms, beskatning af ansatte. - 3., rev uppl. - Halmstad :
ISBN 91-631-0956-5
Ernst & Young, 2000. - 37, 46 s.
Qbac - Informationsfrågor och
kommunikationsfrågor
Qbak - Konsultverksamhet
Juhlin Åstrand, Pia, 1961-
de Laval, Suzanne, 1953-
Mot samma mål : så lyckas du med köp av HR-konsult /
Samråd & dialog : en idébok för den som ska arrangera någon
Pia Juhlin Åstrand ; illustrationer av Lene Due-Jensen. -
form av dialog / [texter: Suzanne de Laval. - Solna : Vägverket,
1. uppl. - Stockholm : Thomson fakta, 2006. - 160 s. : ill.
[1999. - 34 s. : ill.
; 23 cm.
ISBN 91-7610-245-9
Isaksson, Greta, 1975Managing the implementation of customer relationship
Qban - Företagsformer
management from an interfunctional perspective / Greta Isaksson.
- Luleå, 2005. - viii, 84, [28] s.
Fusioner
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757 ;
Fusioner / Ingegerd Rylander Nyagah. - Stockholm :
2005:69)
KPMG, 2000. - 91 s.
Licentiatavhandling Luleå : Luleå tekniska universitet, 2005
(KPMG Bohlins skriftserie, 99-2679413-0)
ISBN 91-973222-7-X
Qbaj - Företagsetablering och företagsavveckling
Småföretag i samverkan
Etablering av affärsverksamhet i Sverige
Småföretag i samverkan. D. 7, Att jaga i flock : modeller
Etablering av affärsverksamhet i Sverige : företagsformer,
för samarbete mellan företag / Mats Ershammar ;
beskattning av anställda, beskattning av företag ; Etablering af
[teckningar: Nils Peterson. - Stockholm : Länsstyrelsen i
virksomhed i Danmark : virksomhedsformer, beskatning af
Stockholms län, cop. 2000. - 160 s. : ill.
ansatte, virksomhedsbeskattning. - Halmstad : Ernst & Young,
ISBN 91-87089-39-4
[1998. - 35, 39 s.
166
Nationalbibliografin 2006: April
Studies in business networks
Qbc - Redovisning
Studies in business networks : som thoughts on IT and
internationalization / editors: Peter Thilenius and Amjad
Redovisning, revision och företagsstyrning i dagens
Hadjikhani ; contributors: Fransesco Ciabuschi. - Västerås :
ljus
Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan, cop. 2005. - 198 s. :
Redovisning, revision och företagsstyrning i dagens ljus.
ill.
2, Insikter från kandidatarbeten presenterade vid
ISBN 91-85485-06-3
Högskolan Kristianstad 2004 / redaktörer: Sven-Olof
Collin & Torbjörn Tagesson. - Kristianstad :
Qbanb - Småföretag och medelstora företag
Institutionen för ekonomi, Högsk. Kristianstad, 2004. 148 s.
Ahl, Sigrid
ISBN 91-974946-1-5
Räkna med personalen : personalekonomi i småföretag / [text:
Sigrid Ahl. - Stockholm : Närings- och teknikutvecklingsverket
Qbcbk - Kontoplaner
(NUTEK), 2000. - 44 s.
ISBN 91-7318-334-2 (korr.)
BAS 2006
BAS 2006 : BAS-kontoplan med instruktioner. - 4.,
Bäckström, Lars G
[uppdaterade och kompletterade] uppl. - Stockholm :
Småföretagets affärer : ett verktyg för att skapa det
Norstedts juridik, 2006. - 691 s. ; 25 cm.
framgångsrika småföretaget / Lars G. Bäckström, Torvald
ISBN 91-39-10810-4
Engvall. - Falun : Företagarnas riksorganisation, 2000. - 74 s. :
ill.
Qbce - Balans, värdering, årsredovisning
Invandrares företagande i Sverige
Frågor på bolagsstämman
Invandrares företagande i Sverige : kartläggning och analys. -
Frågor på bolagsstämman. - [6., uppdaterade uppl. -
Stockholm : NUTEK, 2001. - 71 s.
Stockholm : FAR förlag, 2006. - 223 s. ; 21 cm.
ISBN 91-7318-336-9
ISBN 91-89678-37-0
Ledning i småföretag
Qbcea - Balans och värdering
Ledning i småföretag / redaktörer: Håkan Ylinenpää, Bo
Johansson, Jan Johansson. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 364
Bengtsson, Mathias
s. ; 23 cm.
Arkivator : värdering av ett tillväxtföretag / Mathias
ISBN 91-44-04530-1
Bengtsson, Ola Lavin. - Göteborg : BAS, 2000. - 124,
[3] s. ; 22 cm.
Småföretag i samverkan
ISBN 91-7246-171-3
Småföretag i samverkan. D. 7, Att jaga i flock : modeller för
samarbete mellan företag / Mats Ershammar ; [teckningar: Nils
Qbceb - Årsredovisning
Peterson. - Stockholm : Länsstyrelsen i Stockholms län, cop.
2000. - 160 s. : ill.
Flening, Birgit, 1947-
ISBN 91-87089-39-4
Finansmarknaden, miljön och redovisningen / [framtagen
av Birgit Flening. - Stockholm : Naturvårdsverket, 2005.
- 131 s. : ill.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5521)
ISBN 91-620-5521-6
167
Nationalbibliografin 2006: April
Qbcee - Extern redovisning
Lindmark, Anders, 1967Human resource management : organisationens hjärta /
Alexandersson, Örjan, 1961-
Anders Lindmark, Thomas Önnevik. - Lund :
Externredovisning : praktikfallet Wai-King Trading AB.
Studentlitteratur, 2006. - 329 s. ; 23 cm.
Lärarhandledning / Örjan Andersson, Sven Helin, Benny Uhman.
ISBN 91-44-03487-3
- Lund : Studentlitteratur, 2001. - Ca 120 s. med var. pag. ; 30
cm.
Personalhandboken
ISBN 91-44-01724-3
Personalhandboken / redaktion: Carin B. Eriksson, Bo
Sundmark, Tina Lindeberg ; övriga medverkande:
Qbcem - Miljöredovisning
Barbro Forsberg. - Stockholm : Bonnier
ledarskapshandböcker, 2005. - 2 vol. (lösbl.) ; 25 cm.
Flening, Birgit, 1947-
ISBN 91-975830-0-6 (i ringpärm)
Finansmarknaden, miljön och redovisningen / [framtagen av
Birgit Flening. - Stockholm : Naturvårdsverket, 2005. - 131 s. :
Qbfa - Personalsocial verksamhet
ill.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5521)
Hälsa & ledarskap
ISBN 91-620-5521-6
Hälsa & ledarskap / redaktörer: Mart Jürisoo, Marlene
Falk och Niklas Granlund. - Stockholm : Bonnier
Qbcf - Revision
ledarskapshandböcker, cop. 2004. - 1 vol. (lösbl.) ; 25
cm.
Redovisning, revision och företagsstyrning i dagens ljus
ISBN 91-974291-7-1 (i ringpärm)
Redovisning, revision och företagsstyrning i dagens ljus. 2,
Insikter från kandidatarbeten presenterade vid Högskolan
Skoglund, Krister
Kristianstad 2004 / redaktörer: Sven-Olof Collin & Torbjörn
Konsekvensguiden : din vägvisare för att förutse
Tagesson. - Kristianstad : Institutionen för ekonomi, Högsk.
aretsmiljörisker vid planerade ändringar i verksamheten /
Kristianstad, 2004. - 148 s.
[text: Krister Skoglund. - 1. uppl. - Stockholm : Prevent,
ISBN 91-974946-1-5
2005. - 14, [2] s. : färgill.
ISBN 91-7522-931-5
Qbf - Personaladministration
Ahl, Sigrid
Qbfb - Rekrytering, anställning,
personalutveckling
Räkna med personalen : personalekonomi i småföretag / [text:
Sigrid Ahl. - Stockholm : Närings- och teknikutvecklingsverket
Zackrisson, Linus, 1973-
(NUTEK), 2000. - 44 s.
Headhunting : guide till kvalificerad rekrytering / Linus
ISBN 91-7318-334-2 (korr.)
Zackrisson. - 1. uppl. - Stockholm : Thomson fakta,
2006. - 151 s. ; 22 cm.
Juhlin Åstrand, Pia, 1961-
ISBN 91-7610-241-6
Mot samma mål : så lyckas du med köp av HR-konsult / Pia
ISBN 978-91-7610-241-1
Juhlin Åstrand ; illustrationer av Lene Due-Jensen. - 1. uppl. Stockholm : Thomson fakta, 2006. - 160 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-7610-245-9
168
Nationalbibliografin 2006: April
Qbfbc - Personalutveckling
Qbi - Driftsorganisation
Eriksson, Mikael, 1959-
DO-IT - Die Kunst des Verbesserns. Svenska
Kompetensnyckeln för dig / manus: Mikael Eriksson ;
Konsten att förbättra : do-it - verktyg för omedelbar
illustration: Ninni Oljemark. - [Ny utg. - Stockholm : TBV :
förbättring : arbetsbok / [översättning Thomas
TCO, 2000. - 24 s. : färgill.
Grundberg. - Lund : Studentlitteratur : ASP, 2000. - 31 s.
ISBN 91-7168-747-5
: ill.
Juell-Skielse, Gustaf, 1964-
DUP - resultat
Organisationens väg till en kompetensekonomi / Gustaf Juell-
DUP - resultat : driftutveckling inom processindustrin. -
Skielse, Karin Askerfelt. - 1. uppl., 2. tr. - Malmö : Liber
Stockholm : Närings- och teknikutvecklingsverket
ekonomi, 2001. - 122 s. : ill. ; 25 cm.
(NUTEK), 1996. - 5 vol. : ill.
ISBN 91-47-06264-9
DUP - resultat
Qbfd - Samarbetsfrågor
DUP - resultat : driftutveckling inom processindustrin.
Förändringsarbete : erfarenheter från att utveckla system
Medarbetarskap i praktiken
och organisation / av Peter Ullmark ; [foto: Björn
Medarbetarskap i praktiken / Freddy Hällstén och Stefan
Pehrsson. - Stockholm : Närings- och
Tengblad (red. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 312 s. ; 23 cm.
teknikutvecklingsverket (NUTEK), 1996. - 60 s. : ill.
ISBN 91-44-03898-4
DUP - resultat
Qbgf - Ordbehandling, maskinskrivning och
kopiering
DUP - resultat : driftutveckling inom processindustrin.
Nya organisationsformer inom processindustrin / av
Karin Lundqvist ; [foto: Björn Pehrsson. - Stockholm :
Ansell, Eva, 1968-
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), 1996. -
Microsoft Word / [författare: Eva Ansell. - 1. uppl. - Sundbyberg
55 s. : ill.
: Docendo, 2006. - 152 s. : ill. (vissa i färg) ; 27 cm.
(Inspira fördjupning, 99-3227297-3)
DUP - resultat
ISBN 91-7207-888-X (spiralh.)
DUP - resultat : driftutveckling inom processindustrin.
ISBN 978-91-7207-888-8 (spiralh.)
Operatörens datorstöd : den goda användningen är det
svåraste / av Jan Hill ; [foto: Björn Pehrsson, Stig
Ansell, Eva, 1968-
Eidegren. - Stockholm : Närings- och
Microsoft Word / [författare: Eva Ansell. - 1. uppl. - Sundbyberg
teknikutvecklingsverket (NUTEK), 1996. - 58 s. : ill.
: Docendo, 2006. - 130 s. : ill. (vissa i färg) ; 27 cm.
(Inspira grunder, 99-3225646-3)
DUP - resultat
ISBN 91-7207-887-1 (spiralh.)
DUP - resultat : driftutveckling inom processindustrin.
ISBN 978-91-7207-887-1 (spiralh.)
Operatörsarbete i utveckling : uppgifter, verktyg,
kunskaper / av Göran Olsson ; [foto: Björn Pehrsson. -
Lathund Word 7.0
Stockholm : Närings- och teknikutvecklingsverket
Lathund Word 7.0. - [Ny utg. - Järfälla : RXK läromedel, cop.
(NUTEK), 1996. - 79 s. : ill.
2000. - 138 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-89365-29-1 (spiralh.)
169
Nationalbibliografin 2006: April
DUP - resultat
Qbkb - Förpackning
DUP - resultat : driftutveckling inom processindustrin.
Operatörskompetens : vad den är och hur den kan utvecklas / av
Returförpackningsutredningen
Per Erik Ellström ; [foto: Björn Pehrsson. - Stockholm : Närings-
Returförpackningsutredningen. - Jönköping :
och teknikutvecklingsverket (NUTEK), 1996. - 52 s. : ill.
Jordbruksverket, 2006. - 81 s. : diagr., tab.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:7)
Qbia - Driftsplanering och driftskontroll,
arbetsanalys
Qbkc - Transportorganisation
Creation of industrial competitiveness
Resourcing in business logistics
Creation of industrial competitiveness : CIC 2001-2004 / Anders
Resourcing in business logistics : the art of systematic
Pehrsson and Basim Al-Najjar (eds. - Växjö : Växjö University
combining / edited by Marianne Jahre. - 1. [uppl. -
Press, 2005. - 224 s. ; 25 cm.
Malmö : Liber ; Copenhagen : Copenhagen Business
(Acta Wexionensia, 1404-4307 ; 69)
School Press ; Koege : DBK [distributör i Danmark] ;
ISBN 91-7636-467-4
Herndon (Va.) : Copenhagen Business School Press
[distributör i Nordamerika] ; Abingdon : Marston
Qbiab - Produktionskontroll
[distributör i resten av världen], 2006. - 250 s. : ill. ; 25
cm.
Sjödin, Tore, 1947-
ISBN 91-47-70204-4 (korr.) (Liber)
Kvalitetskap / [Tore Sjödin. - Skellefteå : Tore Sjödin ; Visby :
ISBN 87-630-0174-8 (Copenhagen Business School
Books-on-Demand [distributör], 2005. - 76 s.
Press)
ISBN 91-631-7661-0
Qbifd - Produktutveckling
Qbl - Försäljningsorganisation.
Marknadsföring
Gergils, Håkan, 1940-
Information om produkters miljöbelastning
Dynamic innovation systems in the Nordic countries?. [Vol. 2],
Information om produkters miljöbelastning. - Stockholm
Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden / Håkan Gergils ;
: Naturvårdsverket, 2005. - 189 s. : ill.
translation: Alan Harkess & Perry Hadley. - 1. ed. - Stockholm :
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5526)
SNS förlag, 2006. - 423, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 91-620-5526-7
(Innovation & entrepreneurship)
ISBN 91-85355-35-6
Qbla - Försäljningsorganisation
ISBN 978-91-85355-35-8
Utveckling av kundrelationer inom bank- och
Jonsson, Ola, 1949-
finansmarknader
Innovativitet och regionen : företag, processer och politik / Ola
Utveckling av kundrelationer inom bank- och
Jonsson, Helene Persson, Ulf Silbersky. - 1. uppl. - Östersund :
finansmarknader / Kent Eriksson (red. - Lund :
Institutet för regionalforskning (SIR) ; Stockholm : Fritze
Studentlitteratur, 2006. - 266 s. ; 23 cm.
[distributör], 2000. - 86 s. 21 cm.
ISBN 91-44-04599-9
(Rapport / Institutet för regionalforskning, 1401-2944 ; 121)
ISBN 91-38-31785-0
170
Nationalbibliografin 2006: April
Qblb - Marknadsföring
Qblnb - Detaljhandel
Isaksson, Greta, 1975-
Underhill, Paco
Managing the implementation of customer relationship
Why we buy : shopping som vetenskap / Paco Underhill
management from an interfunctional perspective / Greta Isaksson.
; [översättning: Per Johan Hasselqvist. - Västerås :
- Luleå, 2005. - viii, 84, [28] s.
Forma Publishing Group ; 2006. - 207 s. ; 24 cm.
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757 ;
ISBN 91-534-2805-6 (inb.)
2005:69)
Licentiatavhandling Luleå : Luleå tekniska universitet, 2005
Qbm - Reklam och PR (public relations)
Marknadsföring
Sjöström, Emma
Marknadsföring / huvudredaktör: Marie Levin ; redaktion: Nanna
Marknadskommunikation och hållbar utveckling / Emma
Carlstedt ... ; övriga medverkande: Maria Nettersand. -
Sjöström, Susanne Sweet och Jenny Ählström. -
Stockholm : Bonnier ledarskapshandböcker, cop. 2005. - 1 vol.
Stockholm : Naturvårdsverket, 2005. - 56 s. : ill.
(lösbl.) ; 25 cm.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5522)
ISBN 91-974291-9-8 (i ringpärm)
ISBN 91-620-5522-4
Sjöström, Emma
Qc - Hem och hushåll
Marknadskommunikation och hållbar utveckling / Emma
Sjöström, Susanne Sweet och Jenny Ählström. - Stockholm :
Tio år i EU
Naturvårdsverket, 2005. - 56 s. : ill.
Tio år i EU : effekter för konsumenterna. - Jönköping :
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5522)
Jordbruksverket, 2006. - 102 s. : diagr., tab.
ISBN 91-620-5522-4
(Rapport / Jordbruksverket , 1102-3007 ; 2006:6)
Qblbd - Internationell marknadsföring
Qca - Mat och dryck
Engdahl, Carl-Axel, 1941-
Källman, Stefan, 1954-
Internationell marknadsföring : i ett globalt perspektiv / Carl-
Vilda växter som mat & medicin / Stefan Källman ;
Axel Engdahl. - 4., [utök.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. -
[teckningar: Martin Holmer ; foto: författaren. - 2. utg. -
363 s. ; 23 cm.
Västerås : Ica, 2006. - 207 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
ISBN 91-44-04429-1
28 cm.
ISBN 91-534-2639-8 (inb.)
Qblbmd - Konsumentforskning
Lundborg, PeGe, 1942Wikström, Solveig, 1931-
Swedish food : glossary : English-Swedish, Swedish-
Konsumenterna, handeln och den nya tekniken / Solveig
English : more than 1500 words ... = PeGe:s engelsk-
Wikström. - Stockholm : Torsten och Ragnar Söderbergs
svenska, svensk-engelska matlexikon / [PeGe Lundborg ;
stiftelser, 2000. - 74 s.
illustrations: Ingemar Elmehed. - 4. pr. - Linköping :
(Det Söderbergska handelspriset, 1104-8492 ; 1999)
PeGe Lundborg, 2001. - 98 s. : Ill.
Sveriges bästa konditorier & Kaféer
Sveriges bästa konditorier & Kaféer. - Helsingborg :
Stiftelsen Sveriges bästa bord, 2003. - 24, [8] s. : ill. ; 21
cm.
171
Nationalbibliografin 2006: April
Qcaa - Matlagning
Qcaab - Smörgåsar
Francke, Henrik, 1975-
Bjugård, Inger, 1941-
Från mitt kök till ditt : läckra matpresenter fyllda med omtanke /
Smörgåstårtor : [snacks, snittar, smörgåsbakelser,
text och foto: Henrik Francke ; [illustrationer: Helena Åkesson
sandwich] / Inger Bjugård ; [foto: Kent Jardhammar. -
Liedberg. - Malmö : Kakao, 2006. - 108 s. : ill. (huvudsakligen i
Sundbyberg : Semic, 2006. - 94 s. : färgill. ; 27 cm.
färg) ; 25 cm.
ISBN 91-552-3278-7 (inb.)
ISBN 91-975724-6-2 (inb.)
ISBN 978-91-552-3278-8 (inb.)
Hensley, Nina Dreyer
Qcaad - Grönsaker och sallader
Slurp : drinkar och smårätter dygnet runt / Nina Dreyer Hensley,
Jim Hensley, Paul Løwe ; översättning: Ragna Essén. -
Alla tiders sallader
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 172, [2] s. : färgill.
Alla tiders sallader : [läckert och lättlagat steg för steg /
; 21 x 23 cm.
översättning: Theresa Månsson. - Bath : Parragon, cop.
ISBN 91-46-21325-2 (spiralh.)
2006. - 256 s. : färgill. ; 21 cm.
ISBN 1-4054-6812-2 (korr.) (inb.)
Jisland, Ulrika, 1965Med smak av salt och sommar / Ulrika Jisland, Anna Jonassen ;
Qcaae - Pastarätter, osträtter och risrätter
foto: Martin Skredsvik. - [Ny utg. - Stockholm : Forum, 2006. 143, [1] s. : färgill. ; 27 cm.
Jamais, Michel, 1964-
ISBN 91-37-12946-5 (inb.)
En god bok om konsten att njuta av ost och vin / [av
Michel Jamais ; fotografi: Johan Kalén. - Stockholm :
König, Maggie
Grenadine, 2006. - 95, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
Maggies mat. - Uppsala : SR P4 Uppland, 2005. - 48 s.
27 cm.
ISBN 91-631-6600-3 (spiralh.)
ISBN 91-85329-38-X (inb.)
Modern catering
Qcaal - Fiskrätter
Modern catering / [redaktör: Christina Berglund ; fotografer: BoIngvar Jönsson. - Västerås : Praktiskt butiksarbete, [2006. - 34 s. :
Stora fisk- och skaldjursboken
färgill.
Stora fisk- och skaldjursboken : [från havet till bordet] /
sammanställd av Susanna Tee ; [översättning: Fia
Stenmark, Claes
Häng med på fest! : från Brantevik till Kieksiäisvaara och tillbaka
: en härlig blandning av mat, dryck och människor / text &
Nordström. - Bath : Parragon, cop. 2006. - 256 s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
ISBN 1-4054-6568-9 (korr.) (inb.)
recept: Claes Stenmark ; foto: Patrick Clinton. - Stockholm :
Grenadine : Stenmark & Co, cop. 2006. - 141, [3] s. : färgill. ; 23
Qcaam - Efterrätter
x 30 cm.
ISBN 91-85329-26-6 (inb.)
Draznin, Sandra Leigh
Jordgubbar och rabarber / Sandra Leigh Draznin ; foto:
Wild-Nordlund, Mette Ankarloo, 1968Vill du att maten ska smaka godare? : pensla ordentligt / [recept:
Mette Ankarloo ; foto: Magnus Malmberg. - [Malmö : Kakao
reklambyrå], 1999. - 77, [2] s. : färgill.
ISBN (Inb.)
172
Jes Buusmann ; översättning: Johan Janson. - Malmö :
Damm, 2006. - [3], 64, [3] s. : färgill. ; 21 cm.
ISBN 91-7130-494-0 (inb.)
Nationalbibliografin 2006: April
Franklin, Liz
Kjellström, Maria, 1962-
Glassfavoriter / Liz Franklin ; foto: William Lingwood ;
"Nya" handbok i specialkost / Maria Kjellström. - [Ny,
översättning: Bo Samuelsson. - Stockholm : B. Wahlström, 2006.
rev. utg. - Lund : Lunds kostkonsult, [2001. - 52 s.
- 63, [1] s. : färgill. ; 20 cm.
(Speciella serien)
ISBN 91-32-33247-5 (inb.)
Viktväktarna
Hedh, Jan, 1949-
Viktväktarna : mat för alla / [recept samt översättning]:
Sinnenas trädgård : 10 recept på desserter / av Jan Hedh och
Stina Algotson ; [foto: Steve Baxter. - Stockholm : B.
Magnus Johansson. - Stockholm : Arla : Dessertakademien,
Wahlström, 2006. - 142, [1] s. : färgill. ; 26 cm.
[2001. - 31 s. : färgill.
ISBN 91-32-33314-5 (inb.)
ISBN 978-91-32-33314-9 (inb.)
Tee, Susanna
Glass : läckert för lediga dagar / Susanna Tee ; [fotograf: Calvey
Qcabd - Matlagning: särskilda länder
Taylor-Hew ; översättning från engelska : Johanna Holmberg. Bath : Parragon, cop. 2006. - 96 s. : färgill. ; 23 cm.
Alla tiders tapas
ISBN 1-4054-6805-X (korr.) (inb.)
Alla tiders tapas : [läckert och lättlagat steg för steg /
översättning: Fia Nordström. - Bath : Parragon, cop.
Qcaat - Matlagning: särskilda
tillagningsförfaranden
2006. - 256 s. : färgill.
Borssén, Jonas, 1961-
Medelhavsmat förlänger livet
Killen vid grillen : [Jonas Borssén brassar på igen] / Jonas
Medelhavsmat förlänger livet / Örjan Klein. - Västerås :
Borssén ; [illustrationer: Maria Lanner ; foto: Björn Lindberg. -
Ica, 2006. - 143, [1] s. färgill. ; 28 cm.
Stockholm : Prisma, 2006. - 168 s. : färgill. ; 24 x 26 cm.
ISBN 91-534-2677-0 (inb.)
ISBN 1-4054-6813-0 (korr.) (inb.)
ISBN 91-518-4533-4 (inb.)
Qcae - Bakning
Knight, Christina, 1943Steka, woka, fräsa : [den goda smaken / text: Christina Knight ;
Draznin, Sandra Leigh
foto: Fabian Björnstierna. - Stockholm : Svenska smör, cop.
Jordgubbar och rabarber / Sandra Leigh Draznin ; foto:
2000. - 65 s. : färgill.
Jes Buusmann ; översättning: Johan Janson. - Malmö :
Damm, 2006. - [3], 64, [3] s. : färgill. ; 21 cm.
Qcabb - Dietmat
ISBN 91-7130-494-0 (inb.)
Agatston, Arthur
Hultmar, Inga-Britt
South Beach-dieten : den effektiva GI-metoden för varaktig
Rökåsmötten : en liten bok om bygdens eget bakverk
viktminskning / Arthur Agatston ; översättning av Mia Ruthman
med kortfattad historik och några recept / Inga-Britt
Edström. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 299, [2] s.
Hultmar. - [Rökå : Inga-Britt Hultmar], cop. 2004. - 16 s.
; 18 cm.
ISBN 91-631-5429-3
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
ISBN 91-7232-031-1
Triberg, Annica, 1960Jorden runt på 80 degar / [Annica Triberg & Albert
Håkansson. - 1. uppl. - Stockholm : Grenadine, cop.
2006. - 183, [3] s. : färgill. ; 28 cm.
ISBN 91-85329-32-0 (inb.)
173
Nationalbibliografin 2006: April
Qcaf - Drycker
Stenmark, Claes
Häng med på fest! : från Brantevik till Kieksiäisvaara
Croft, Nicolle
och tillbaka : en härlig blandning av mat, dryck och
Prova vin / Nicolle Croft ; fotografier av Francesca Yorke ;
människor / text & recept: Claes Stenmark ; foto: Patrick
[översättning: Helena Lind-Hult. - [Ny utg. - Malmö : Damm,
Clinton. - Stockholm : Grenadine : Stenmark & Co, cop.
2005. - 63, [1] s. : färgill. ; 20 cm.
2006. - 141, [3] s. : färgill. ; 23 x 30 cm.
ISBN 91-7130-328-6 (inb.)
ISBN 91-85329-26-6 (inb.)
Hensley, Nina Dreyer
Wines of the world. Svenska
Slurp : drinkar och smårätter dygnet runt / Nina Dreyer Hensley,
Vin från hela världen : [länder, producenter, regioner,
Jim Hensley, Paul Løwe ; översättning: Ragna Essén. -
druvsorter] / skribenter: Geoff Adams ... ; svensk
Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 172, [2] s. : färgill.
översättning: Johan Janson. - Malmö : Damm, 2006. -
; 21 x 23 cm.
672 s. : färgill. ; 22 cm.
ISBN 91-46-21325-2 (spiralh.)
(Allt du behöver veta)
ISBN 91-7130-279-4 (inb.)
Jamais, Michel, 1964En god bok om konsten att njuta av ost och vin / [av Michel
Qcba - Heminredning
Jamais ; fotografi: Johan Kalén. - Stockholm : Grenadine, 2006. 95, [1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 27 cm.
Bad- & kökguiden
ISBN 91-85329-38-X (inb.)
Bad- & kökguiden : Sveriges nya inköpsguide för kök &
badrum. - Stockholm : New World Sverige, 2005. -
Lesche, Charlotte, 1960-
2005:nr 1.
Grönt te - Kinas gröna guld / Charlotte Lesche & Ann Lindberg. -
ISSN 1653-7122
Stockholm : Prisma, 2006. - 93, [2] s. : färgill. ; 20 cm.
ISBN 91-518-4640-3 (inb.)
Family living
ISBN 978-91-518-4640-8 (inb.)
Family living. - Stockholm : Bonnier Zoo, 2006. - 28
cm. - 2006: nr 1.
Pålsson, Jonny, 1966-
ISSN 1653-5138
Groggar : och andra långa drinkar / Jonny Pålsson ; foto: Martin
Martinsson ; form: Helena Åkesson Liedberg. - Malmö : Kakao,
Norberg, Solveig
2006. - 67, [4] s. : färgill. ; 16 cm.
Homestyling : gör det själv! / Solveig Norberg ; [foto:
ISBN 91-975724-4-6 (inb.)
Solveig Norberg ; illustrationer: Emilie Bergman. Bromma : Ordalaget, 2006. - 119, [1] s. : färgill. ; 22 cm.
Ray, Jonathan
ISBN 91-89086-21-X (inb.)
Fina viner & vardagsviner : allt du vill veta om druvor, vinländer
och om att få bästa möjliga smakupplevelser ur varje glas /
Qcca - Handarbete
Jonathan Ray ; fotografier av Alan Williams ; översättnig och
bearbetning av Catarina Hiort af Ornäs. - Stockholm : Wahlström
Baird, Ann E
& Widstrand, 2006. - 191, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25
Patchwork med hjärtan / Ann E. Baird, Ea Fisker och
cm.
Jette Højgaard ; översättning: Bodil Andersson. - Malmö
ISBN 91-46-21344-9 (inb.)
: Damm, 2006. - 72 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 28
cm.
ISBN 91-7130-397-9 (inb.)
174
Nationalbibliografin 2006: April
Qcg - Umgängeskonst, etikettfrågor och andra
personliga förhållanden
Miljöeffekter av träda och olika växtföljder
Miljöeffekter av träda och olika växtföljder : rapport från
projektet CAP:s miljöeffekter / utgiven av
Ericsson Wärn, Karina, 1963-
Jordbruksverket i samarbete med Naturvårdsverket och
Vardagslyx / Karina Ericsson Wärn, text ; Lotta Kühlhorn,
Riksantikvarieämbetet. - Jönköping : Jordbruksverket,
grafisk design ; [fotografier: Pelle Bergström. - Stockholm :
2006. - 119 s. : diagr., tab.
Bonnier, 2006. - 207, [1] s. : färgill. ; 22 cm.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:4)
ISBN 91-0-010684-4 (inb.)
Of global concern
Qci - Privatekonomi
Of global concern : rural livelihood dynamics and natural
resource governance / editors: Kjell Havnevik, Tekeste
Iwarson, Torbjörn, 1968-
Negash and Atakilte Beyene. - Stockholm : Sida, 2006. -
Guld som investering / Torbjörn Iwarson ; [bilder: Torbjörn
263 s.
Iwarson. - 1. uppl. - Lund : Academia adacta, cop. 2006. - 120 s. :
(Sida studies, 1404-9562 ; 16)
ill. ; 22 cm.
ISBN 91-586-8250-3
ISBN 91-89300-14-9 (inb.)
Svensson, Peter
Qd - Lantbruk
Tekniska lösningar för stallar till ekologiska slaktgrisar :
handbok = Technical solutions for the indoor housing of
Andersson, Ingrid, 1951-
organic growing-finishing pigs : handbook / Peter
Första hundboken / av Ingrid Andersson ; illustrationer: Lena
Svensson, Jos Botermans, Ann-Charlotte Olsson. -
Furberg ; foto: Lotta Gyllensten. - Västerås : Ica, 2006. - 46, [1]
Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., 2005. - 61 s.
s. färgill. ; 28 cm.
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
ISBN 91-534-2569-3 (inb.)
jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), 1104-7313 ;
133)
Budgetunderlag för räkenskapsåren 2007-2009
Budgetunderlag för räkenskapsåren 2007-2009 / Jordbruksverket.
Wachenfelt, Hans von
- Jönköping : Jordbruksverket, 2006. - 77 s.
Transport och vistelseytor för nöt : en förstudie över
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007)
framtida tekniska lösningar = Outdoor transport areas
and yards for cattle : an approach for future technical
Flock, Margareta
design / Hans von Wachenfelt. - Alnarp : Sveriges
Development of a vaccine against strangles / Margareta Flock. -
lantbruksuniv., 2005. - 32 s.
Stockholm, 2005. - 39 s. : ill.
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2005
jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), 1104-7313 ;
ISBN 91-7140-500-3
137)
Gustafsson, Gösta
Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet
Ljus till frigående värphöns i golvsystem / Gösta Gustafsson,
Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet. -
Hans von Wachenfelt, Eva von Wachenfelt. - Alnarp : Sveriges
Jönköping : Jordbruksverket, 2006. - 79 s. : ill.
lantbruksuniv., 2005. - 49 s.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:5)
(Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
jordbrukets biosystem och teknologi (JBT), 1104-7313 ; 135)
175
Nationalbibliografin 2006: April
Qda - Lantbruksekonomi
Qdfa - Betesfrågor och utfodringsfrågor
Kostnader för hanteringen av olika EG-stöd finansierade
Jonasson, Lars, 1962-
från EG:s jordbruksfond 2005
Betesmarkerna efter 2003 års jordbruksreform : hot och
Kostnader för hanteringen av olika EG-stöd finansierade från
möjligheter / författare Lars Jonasson och Karl-Ivar
EG:s jordbruksfond 2005. - Jönköping : Jordbruksverket, 2006. -
Kumm. - Jönköping : Jordbruksverket, 2006. - 46 s. :
ca 82 s.
diagr., tab.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:8)
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:3)
Qdd - Växtodlingslära
Qdfd - Hästar
Bioenergi - ny energi för jordbruket
Jakobsson, Ingemar, 1925-
Bioenergi - ny energi för jordbruket. - Jönköping :
Faleberg, falebergarna och deras hästar : ett halvsekels
Jordbruksverket , 2006. - 81 s. : diagr., tab.
ardenneravelsarbete / [av Ingemar Jakobsson och Kicke
(Rapport / Jordbruksverket , 1102-3007 ; 2006:1)
Gustawson. - Kvänum : Ingemar Jakobsson förlag, 2005.
- 84 s. : ill. ; 24 cm.
Miljöeffekter av träda och olika växtföljder
ISBN 91-972652-5-X (inb.)
Miljöeffekter av träda och olika växtföljder : rapport från
projektet CAP:s miljöeffekter / utgiven av Jordbruksverket i
Qdfh - Svin
samarbete med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Jönköping : Jordbruksverket, 2006. - 119 s. : diagr., tab.
Johansson, Amelie
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:4)
Genetic polymorphism in pigs with focus on cromosome
8 genes / Amelie Johansson. - Kalmar : Department of
Qddb - Alternativa odlingsformer
Chemistry and Biomedical Sciences, University of
Kalmar, 2006. - 39 s. : ill., diagr., tab.
Alsanius, Beatrix W., 1959-
(Dissertation series / University of Kalmar, Faculty of
Reningsalternativ för näringslösning i slutna odlingssystem : en
Natural Science, 1650-2779 ; 27)
handbok för odlare, rådgivare och beslutsfattare / Beatrix W.
Diss. (sammanfattning) Kalmar : Högskolan i Kalmar,
Alsanius & Thomas Brand. - Alnarp : Kompetensgrupp för
2006
rotbiologi, Institutionen för växtvetenskap, Sveriges
ISBN 91-89584-53-8
lantbruksuniversitet, cop. 2000. - 64 s.
ISBN 91-576-6010-7
Qdfi - Fjäderfä
Qddd - Åkerbruksväxterna
Davis, Mike, 1946Ett monster vid vår dörr : fågelinfluensan som globalt
Larsson, Staffan, 1948-, agronom
hot / Mike Davis ; översättning: Lars Ohlsson ;
Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis : sortval 2005 / av Staffan
fackgranskning och efterord: Björn Olsen. - Stockholm :
Larsson, Jannie Hagman, Desirée Börjesdotter. - Uppsala :
Karneval, 2006. - 216 s. ; 22 cm.
Ekologi och växtproduktionslära, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 91-976031-0-4 (korr.) (inb.)
(SLU), 2005. - 71 s. : tab.
ISBN 91-576-6808-6
176
Nationalbibliografin 2006: April
Qdfj - Hundar och katter
Rödseth, Bengt, 1951Fågelhundsträning : på naturens villkor / Bengt Rödseth ;
Andersson, Ingrid, 1951-
[foto: Bengt Rödseth. - Mörarp : B. Rödseth, cop. 2002. -
Första kattboken / av Ingrid Andersson ; illustrationer: Lena
147 s. : färgill. ; 25 cm.
Furberg ; foto: Marie Paulsson-Bertmar. - Västerås : Ica, 2006. -
ISBN 91-631-2489-0 (inb.)
47 s. färgill. ; 28 cm.
ISBN 91-534-2571-5 (inb.)
Schlegl-Kofler, Katharina
Hundens språk : förstå din hund : [tio trivseltips : lär dig
Qdfja - Hundar
hundens språk steg för steg : övningar för människa och
hund] / författare: Katharina Schlegl-Kofler ; översättare:
AktivHUND.se
Ulla-Märta Westerstål ; [fotografer: Giel. - Västerås :
AktivHUND.se [Elektronisk resurs. - Västerås : AktivHUND.se,
Ica, 2006. - 65 s. färgill. ; 20 cm.
2005. - 2005.
(Djur hemma, 99-1244980-0)
ISSN 1653-3704
ISBN 91-534-2706-8
Bielakiewicz, Gerilyn J
Schlegl-Kofler, Katharina
Den enda handbok i hunduppfostran du någonsin kommer att
Din valp : lycklig och frisk : [tio trivseltips : mjuk
behöva / Gerilyn J. Bielakiewicz ; översättning: Ulla-Märta
invändning steg för steg : valpfostran] / författare:
Westerstål ; [illustrationer: Kurt Dolber ; foton inlagan: Karen
Katharina Schlegl-Kofler ; fotograf: Christine Steimer ;
Hocker Photography. - Stockholm : Forum, 2006. - 175 s. : ill. ;
översättare: Ulla-Märta Westerstål. - Västerås : Ica,
22 cm.
2006. - 65 s. : färgill. ; 20 cm.
ISBN 91-37-12791-8 (inb.)
(Djur hemma, 99-1244980-0)
ISBN 91-534-2709-2
Bragdhundar på 90-talet
Bragdhundar på 90-talet / [teckningar: Gunilla Hagelin. -
Qdfjaz - Särskilda hundraser
Ekshärad : Noble Art i samarbete med Svenska kennelklubben,
[2001. - 114 s. : ill.
Barvefjord, Ulla, 1943-
ISBN 91-972818-6-7
Rottweilern : en utmärkt brukshund / Ulla Barvefjord ;
foto: Lars Karlsson. - 3. utg. - Västerås : Ica, 2005. - 127,
Hammarlund, Ann-Marie, 1930-
[1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 25 cm.
Välkommen valp : information till dig som skaffat hund / [text:
ISBN 91-534-2712-2 (inb.)
Ann-Marie Hammarlund ; foto: Åsa Lindholm. - [Ny utg. Spånga : Svenska kennelklubben, [2001. - 33 s. : färgill.
Qdfjb - Katter
Kälvesten, Gunilla
Eilert-Overbeck, Brigitte
Doras första år / [Gunilla Kälvesten. - [Motala : Östgöta
Seniorkatter : lyckliga och friska : [tio trivseltips, rätt
scannerteknik], 2006. - 28 s. : ill.
mat för äldre katter, så håller du seniorkatten i form] /
ISBN 91-976159-0-0
Brigitte Eilert-Overbeck ; foto: Ulrike Schanz ;
översättare: Ulla-Märta Westerstål ; [granskning: Ulla
Molin, Birgitta, 1945Hälsoråd för hund : 2006 / [av Birgitta Molin ; teckningar: Claes
Lundgren. - 16. [rev.] uppl. - Frändefors : BM-djurhälsoråd,
2006. - 80 s. : ill.
Barvefjord. - Västerås : Ica, 2006. - 61, [3] s. : färgill. ;
20 cm.
(Djur hemma, 99-1244980-0)
ISBN 91-534-2708-4
ISBN 91-975460-0-3
177
Nationalbibliografin 2006: April
Qef - Prydnadsväxtodling
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
för skoglig genetik och växtfysiologi
Crowther, Margaret
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Favoritväxterna : [en illustrerad handbok med praktsika råd om
skoglig genetik och växtfysiologi = Report / Swedish
hur man sköter sina trädgårdsfavoriter] / Margaret Crowther, Sue
University of Agricultural Sciences, Department of
Hook & David Squire ; [översättning: Olle Sahlin. - Bath :
Forest Genetics and Plant Physiology. - Umeå :
Parragon, cop. 2006. - 96 s. ; färgill.
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,
ISBN 1-4054-6811-4 (korr.)
Sveriges lantbruksuniversitet, 1979-2002. - 1-15.
ISSN 0348-7954
Qefkz - Särskilda inomhusväxter
Qfd - Skogsbotanik
Griffiths, Mark, 1963Orkidéer : passion, kultur, historia : ur arkivet hos Royal
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
Horticultural Society / Mark Griffiths ; med förord av Gunnel
för skoglig genetik och växtfysiologi
Carlson ; översättning av Doe Mena-Berlin. - Stockholm :
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Alfabeta, 2006. - 335, [1] s. : färgill. ; 16 cm.
skoglig genetik och växtfysiologi = Report / Swedish
ISBN 91-501-0634-1(inb.)
University of Agricultural Sciences, Department of
ISBN 978-91-501-0634-3 (inb.)
Forest Genetics and Plant Physiology. - Umeå :
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,
Qf - Skogsbruk
Sveriges lantbruksuniversitet, 1979-2002. - 1-15.
ISSN 0348-7954
Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
för skoglig genetik och växtfysiologi
Qfe - Skogsvård
Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
skoglig genetik och växtfysiologi. - Umeå : Institutionen för
Möllersten, Björn, 1959-
skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet,
Skogar för människor : bevarande och skötsel av
1982-1998. - Nr 1-nr 55:1.
tätortsnära skogar / Björn Möllersten. - Stockholm :
ISSN 0280-7998
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, 2001. - 44, 8 s.
Effekter av klimatförändringar på skogen
Qgac - Jaktmetoder och jaktredskap
Effekter av klimatförändringar på skogen : modellberäkningar. Stockholm : Naturvårdsverket förlag, 1999. - 7 s. ; 30 cm.
Johansson, Sixten, 1943-
(Temafakta. Klimatfrågor, 99-2999670-2)
Handbok för vakjaktsjägare / Sixten Johansson. -
ISBN 91-620-9954-X
Eskilstuna : EPT, 2000. - 26 s. : ill.
Gustafsson, Åsa
Qgb - Fiske
Klimathotet och skogens biologiska mångfald / Åsa Gustafsson. Jönköping : Skogsstyrelsen, cop. 2006. - 21 s.
Gemenskapens strukturåtgärder inom fiskerisektorn
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2006:6)
Gemenskapens strukturåtgärder inom fiskerisektorn :
2000-2006 : Sverige : enhetsprogramdokument utanför
mål 1-områden. - Göteborg : Fiskeriverket, 2001. - 61 s.
178
Nationalbibliografin 2006: April
Qgba - Sportfiske
Rosell, Lennart, 1960Försäljningsteknik : om konsten att sälja / av Lennart
Bredberg, Calle, 1959-
Rosell. - 4. uppl. - Näsviken : Björn Lundén information,
Sävar : Sveriges sista slagfält : anno 19:de augusti 1809 ; Sävarån
2006. - 124 s. ; 23 cm.
: fiskeådran / [text/foto: Calle Bredberg. - Sävar : Sävar
ISBN 91-7027-479-7
hembygdsförening, [2006. - 23, 9 s. : färgill.
ISBN 978-91-7027-479-4
Qi - Handel
Qim - Handel med speciella varor
Behrendt, Britta
Bauer, Sibylle
Electronic commerce in German and Swedish law : a
The European Union Code of Conduct on Arms Exports
comparative analysis in the light of European developments /
: improving the annual report / Sibylle Bauer and Mark
Britta Behrendt. - Stockholm : Jure bokhandel [distributör], cop.
Bromley. - Solna : Stockholm International Peace
2000. - [2], xxi, [1], 111, [22] s. ; 25 cm.
Research Institute [Stockholms internationella
(This series is published by the Institute for Intellectual Property
fredsforskningsinstitut] (SIPRI), 2004. - 65 s.
Law and Market Law at Stockholm University ; 103)
(SIPRI policy paper, 1652-0432 ; No. 8)
ISBN 91-7223-084-3
Blank, Malin
Erkelius, Johanna
The Swedish food retail market: an econometric anlysis
Prognoser över detaljhandelsförsäljning / Johanna Erkelius. -
of ICA's turnover on local food retail markets / Malin
Stockholm : Handelns utredningsinstitut (HUI), 2005. - 31, [4] bl.
Blank, Maria Persson. - Stockholm : Handelns
: tab., diagr. ; 30 cm.
utredningsinstitut (HUI), 2006. - 24 bl.
(Forskningsrapport / AB Handelns utredningsinstitut, 1102-8882
(Forskningsrapport / AB Handelns utredningsinstitut,
; 105)
1102-8882 ; 108)
Forum Finland
Reander, Jan, 1943-
Forum Finland. - Stockholm : Finsk-svenska handelskammaren,
Akta dig för japaner! : den sanna berättelsen om hur ett
2006. - 30 cm. - 2006:nr 1.
av världens största japanska bilföretag försökte krossa en
ISSN 1653-7351
entreprenör / [Jan Reander. - Stockholm : Sellin &
partner, 2006. - 232 s. : ill. ; 24 cm.
Wikström, Solveig, 1931-
ISBN 91-7055-338-6 (inb.)
Konsumenterna, handeln och den nya tekniken / Solveig
Wikström. - Stockholm : Torsten och Ragnar Söderbergs
Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och
stiftelser, 2000. - 74 s.
livsmedel 2002-2004
(Det Söderbergska handelspriset, 1104-8492 ; 1999)
Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och
livsmedel 2002-2004. - Jönköping : Jordbruksverket,
Qia - Handelsteknik
2006. - 110 s. : diagr., tab.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:2)
Klerfelt, Karin, 1960Lust - nytta - resultat : 22 tips som gör dig till en stjärna på att
sälja / [Karin Klerfelt ; illustrationer: Mats Forsmark. - Lidingö :
Industrilitteratur, 2006. - 102 s. : ill. ; 21 cm.
ISBN 91-7548-696-2
179
Nationalbibliografin 2006: April
Qiv - Handelskammare, handelsrepresentation
Mattson, Carl Otto
Tusen år med Lumber och Karle / [idé och text: Carl
Forum Finland
Otto Mattson ; foto och formgivning: Ove Hermansson ;
Forum Finland. - Stockholm : Finsk-svenska handelskammaren,
teckningar och målningar: Ing-Gun Höök. - 1. uppl. -
2006. - 30 cm. - 2006:nr 1.
[Kvänum : Centrumutveckling i Kvänum], 2004. - 53 s. :
ISSN 1653-7351
ill. (huvudsakligen i färg) ; 22 x 31 cm.
ISBN 91-631-6303-9 (inb.)
Qm - Hotell och turistväsen
Paketering av resor
Allt om hotell & resor
Paketering av resor : en handbok för
Allt om hotell & resor : Sveriges största tidning om hotell och
landsbygdsföretagare / [text: Anna F Strömbäck. - Luleå
resmål. - Stockholm : Next World Media, 2005. - 29 cm. - ; 2005:
: Hushållningssällskapet i Norrbotten, [2005. - 35 s. :
nr 2.
färgill.
ISSN 1653-6959
Stomberg, Camilla, 1949En kaffe & en mazarin
Hotell Kung Carl : från Brunkebergs torg till Stureplan /
En kaffe & en mazarin: Hedemorabygdens kaféer och konditorier
Camilla Stomberg. - Nacka : Camilla Stomberg, 2005. -
: från tidigt 1900-tal / sammanställd av Harriet Alander. -
61, [2] s. : ill. (vissa i färg.
Hedemora : Hedemora SPF, 2005. - 47 s. : ill.
ISBN 91-631-8000-6 (inb.)
Engstedt, Pippi, 1964-
Sveriges bästa konditorier & Kaféer
Vandrarhem vid vatten / Pippi Engstedt och Gunilla Welander. -
Sveriges bästa konditorier & Kaféer. - Helsingborg :
Malmö : Arena, 2006. - 144 s. färgill. ; 23 cm.
Stiftelsen Sveriges bästa bord, 2003. - 24, [8] s. : ill. ; 21
ISBN 91-7843-222-7 (inb.)
cm.
Den goda resan
Turismen ger tillväxt i Gävleborg
Den goda resan : ett projekt som ska ge nya ideer och perspektiv
Turismen ger tillväxt i Gävleborg : redovisning av
på utveckling av turistmåltider / [författare: Kristina Berg. -
uppdraget att föreslå åtgärder för en possitiv
Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR),
turismutveckling i Gävleborgs län. - Gävle :
2000. - 80 s. : färgill.
Länsstyrelsen Gävleborg, [2005. - 19, 6 s.
(Populärvetenskapliga serien, 99-2847864-3 ; 2000:5)
ISBN 91-973902-0-8
Öhrn, Maria, 1980Guide till Stockholms sommarkaféer / Mia Öhrn ; [foto
Lexhagen, Maria
inlaga: Mia Öhrn ; engelsk text: Författaren och Vanessa
Tjänster på Internet : en analys av hotell, flyg, resebyråer och
Clare. - 3. [uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. -
researrangörer / Maria Lexhagen, Herbjørn Nysveen. - Östersund
128 s. : färgill. ; 16 cm.
: European Tourism Research Institute (ETOUR), 2000. - 16 s. :
ISBN 91-27-35697-3 (inb.)
tab.
ISBN 978-91-27-35697-9 (inb.)
(Populärvetenskapliga serien, 99-2847864-3 ; 2000:8)
ISBN 91-973902-3-2
180
Nationalbibliografin 2006: April
Qz - Särskilda företag
Saab-minnen
Saab-minnen. D. 16. - Linköping : Veteranklubben Saab,
Follin-Johnson, Gunilla
2006. - [2], 160, [1] s. : ill.
Alltid något- : berättelsen om en hermelin bland katter / Gunilla
ISBN 91-974476-3-3
Follin-Johnson. - [Sjötorp : Kraft-PAK AB], 2004. - 155 s. : ill.
(vissa i färg.
Ullhagen, Björn, 1955-
ISBN 91-631-6001-3 (inb.)
Järnkärlek : bilder på järnet och människorna / foto av
Björn Ullhagen ; [text: Jonas Pertoft. - Tierp : Järnrosen,
Ingvarsson, Gunnar
2005. - 79 s. : färgill.
Herrljunga Elektriska AB 100 år / Gunnar Ingvarsson. -
ISBN 91-631-7200-3
[Herrljunga : Herrljunga elektriska], cop. 2006. - 114 s.
Jansson, Anna-Karin
50 år med Börjessons bil : 1955-2005 / [text och foto: AnnaKarin Jansson. - Alingsås : Börjessons bil, 2005. - 40 s. : ill.
(vissa i färg.
Jeppe, Mikael, 1964Exportsagan väster om Mon : människorna, bygden, företaget :
[en bok om Westermo teleindustri / research och text: Mikael
Jeppe och Rolf Gabrielson. - Eskilstuna : JFS & Co, 2005. - 249
s. : ill.
ISBN 91-631-7559-2 (inb.)
Karlsson, Rune
Från vattenverk till energi- och miljökoncern på 100 år :
minnesbok från Karlskoga energi & miljö AB / Rune Karlsson. Karlskoga : Karlskoga energi & miljö, [2005. - 53 s. : ill.
Konstoform
Konstoform : Ljungbergmuseet : regi Sven Lundh ;
[medverkande:] Jonas Bohlin. - Ljungby : Ljungbergmuseet,
2005. - 31, [1] s. : ill. ; 17 cm.
ISBN 91-8871-254-0
Lewis, Elen
Fenomenet Ikea / Elen Lewis ; översättning: Karin Ashing. - 1.
uppl. - Malmö : Liber, 2006. - 136 s. ; 22 cm.
ISBN 91-47-07755-7 (inb.)
181
Nationalbibliografin 2006: April
R - Idrott, lek och spel
Rb - Idrott och sport
Rag - Motion
Bärtilsson, Roland
Masarna going for gold / Roland Bärtilsson. - Avesta :
Boken om pilates
Masarna speedway, 2000. - 193 s., [30] pl.-s.
Boken om pilates : [så förbättrar du muskelton och rörlighet och
ISBN (Inb.)
blir samtidigt starkare] / Joyce Gavin ; [översättning: Gabriel
Setterborg. - Bath : Parragon, cop. 2006. - 160 s. : färgill.
Dannemann, Fredrik, 1965-
ISBN 1-4054-6807-6 (korr.) (spiralbd)
Boken om gladiatorerna / [text: Fredrik Dannemann ;
foto: Petter Karlberg ; illustration: Kaj Wistbacka. - 1.
Gallagher-Mundy, Chrissie
uppl. - Stockholm : TV4, 2001. - 64 s. : färgill.
Balansboll : träna hemma / Chrissie Gallagher-Mundy ;
ISBN 91-89406-44-3 (korr.) (inb.)
översättning: Jane Löfgren. - Västerås : Ica, 2006. - 96 s. : färgill.
; 26 cm.
Filipstads skidförening 100 år
ISBN 91-534-2704-1 (inb.)
Filipstads skidförening 100 år. - Filipstad : Filipstads
skidförening, 2000. - 114 s. : ill.
Tainton Lindqvist, Blossom, 1962I topptrim på tolv veckor med Blossom / Blossom Tainton-
Idrottsföreningen Stjärnan 75 år
Lindquist, Desirée Wahren ; [illustrationer: Johan Resele ; foto:
Idrottsföreningen Stjärnan 75 år : 1925-2000. -
Andrea Belluso, Johan Resele. - Stockholm : Bonnier fakta,
Påskallavik : Idrottsföreningen Stjärnan, 2000. - 67 s. :
2006. - 102, [2] s. : färgill. ; 22 cm.
ill.
ISBN 91-85015-82-2 (inb.)
Kriström, Ulf, 1946-
Rai - Gymnastik: yoga
100 år 1906-2006 / [text och layout: Ulf Kriström. Gävle : Gävle GIK, [2006. - 160 s. : ill. (vissa i färg.
Saraswati, Janakananda, Swami
ISBN 91-631-8113-4 (inb.)
Yoga, tantra och meditation i min vardag / Swami Janakananda
Saraswati (Glädjens källa) ; översättning av Mira, Bo Franzén
och Swami Janakananda ; fotograf: Chris Stuhr. - 5., utök. och
rev. utg. - Hamneda : Bindu, 2006. - 128 s. : ill. ; 21 x 25 cm.
ISBN 91-631-7155-4
ISBN 978-91-631-7155-0
Selander, Josephine
Dynamisk yoga / Josephine Selander ; foto: Andréas
Lennartsson, Josephine Selander. - Stockholm : Fitnessförlaget,
2006. - 128 s. : färgill. ; 23 cm.
ISBN 91-85225-61-4 (inb.)
182
Samuelsson, Mats, 1965Hjältarna / Mats Samuelsson. - [Ny utg. - Stockholm :
Ordupplaget, 2006. - 291, [1] s. : ill. ; 18 cm.
ISBN 91-89618-81-5
ISBN 978-91-89618-81-7
Skene motorsällskap
Skene motorsällskap : 50-årsjubileum : 1955-2005. Skene : Skene motorsällskap, [2005. - [66] s. : ill.
Nationalbibliografin 2006: April
Sollerhed, Ann-Christin, 1954-
Henriksson, Roy, 1960-
Young today - adult tomorrow! : studies on physical status,
VM i fotboll 2002 / [huvudredaktör: Gunnar Persson ;
physical activity, attitudes, and self-perception in children and
texter: Roy Henriksson, Gunnar Persson. - Vällingby :
adolescents / Ann-Christin Sollerhed. - Lund : Faculty of
Stroemberg Media Group, 2002. - 239, [1] s. : färgill. ;
Medicine, Lund University, 2006. - 126 s.
31 cm.
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation
ISBN 91-86184-43-1 (inb.)
series, 1652-8220 ; 2006:51)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2006
Höglund, Johan
ISBN 91-85481-76-9
En av grabbarna : [en berättelse inifrån brödraskapet
Firman boys] / Johan Höglund. - 1. pocketuppl. -
Solstaskäret
Stockholm : MMG Books, 2006. - 215, [7] s. : ill. ; 18
Solstaskäret : jubileumsåret 2005 / [redaktionskommitté: Nina
cm.
Olin-Scheller. - [Karlstad : Solstaskäret], 2005. - 34 s. : ill.
ISBN 91-975367-2-5
(huvudsakligen i färg.
Jönsson, Åke, 1949Stråhlman, Owe, 1954-
Fotboll : hur världens största sport växte fram / Åke
Idrott - mål eller medel : några kritiska nedslag i
Jönsson ; [faktagranskning: Torbjörn Andersson ; foto:
idrottsforskningen / Owe Stråhlman. - Göteborg : Univ.,
Halmstads museum. - Lund : Historiska media, 2006. -
Idrottshögskolan, Inst. för pedagogik och didaktik, 2005. - 113 s.
224 s. : ill. ; 22 cm.
(IPD-rapporter, 1404-062X ; 2005:13)
ISBN 91-85377-48-1 (inb.)
(Idrottsvetenskap, 1653-6991 ; 1)
ISBN 978-91-85377-48-0 (inb.)
Österhaningen båtklubb
Karlsson, Petter, 1960-
Österhaningen båtklubb : jubileumsskrift 1955 - 2005 : 50 år. -
Tredje halvlek / Petter Karlsson ; [foto: Tommy Holl. -
Haninge : Österhaninge båtklubb, [2005. - 54 s.
Stockholm : Ordupplaget, 2006. - 239, [1] s. : ill. ; 18
cm.
Rbbaa - Fotboll
ISBN 91-89618-80-7
ISBN 978-91-89618-80-0
Em 2000
Em 2000 / [huvudredaktör: Gunnar Persson ; korrektur,
Rbbba - Handboll
faktagranskning och bildtexter: Roy Henriksson. - Vällingby :
Stroemberg Media Group, [2000. - 239, [1] s. : färgill. ; 31 cm.
Guldåren
ISBN 91-86184-53-9 (inb.)
Guldåren : ett magasin om Sveriges mest framgångsrika
landslag / redaktör: Thomas Ejderhov. - Farsta : Svenska
Fotbollens tränarträffar
handbollförbundet, [2001. - 53, [1] s. : färgill.
Fotbollens tränarträffar / [arbetsgrupp: Calle Barrling ... ; foto:
Bildbyrån ; illustrationer: Holmbergs i Malmö AB. - Solna :
Svenska fotbollförlaget, 2005. - 47, [5] s. : färgill. ; 24 cm.
ISBN 91-88474-47-X
Gustafsson, Roger, 1952Fotbollens hemligheter : handbok / Roger Gustafsson, Leif
Janson. - Göteborg : IFK Göteborgs utbildningscentrum, cop.
1997. - 421 s. : ill.
183
Nationalbibliografin 2006: April
Rbbcg - Golf
Rbce - Dykning
Golf (Dorling Kindersley). Svenska
PADI rescue diver manual. Svenska
Golf / svensk översättning: Doe & Filip Mena-Berlin ; [written
PADI rescue diver manual / [chefsredaktör: Drew
by Nick Edmund ...] : [golfbanor, tävlingar, teknik, utrustning,
Rickardson ; illustrationer: Greg Beatty, Joe De La Torre
regler & etikett. - Malmö : Damm, 2006. - 400 s. : färgill. ; 22
; fotografer: Al Hornsby ... ; svensk översättning och
cm.
bearbetning Jonas Arvidsson. - [Ny utg. - Göteborg :
(Allt du behöver veta)
PADI Nordic, cop. 2005. - 214, [1] s. : färgill.
ISBN 91-7130-282-4 (inb.)
ISBN 91-973296-8-1
Mot lägre scorer
Rbdc - Segling
Mot lägre scorer : om prestationsinriktad golf / [författare:
Fredrik Wetterstrand ... ; illustrationer: Lars Gylldorff, Sara
Törnqvist, Jan, 1943-
Mazetti-Nissen ; foto: John Hellström. - Stockholm : SISU
Till seglaren / [Jan Törnqvist ; foto: IBL. - Stockholm :
idrottsböcker : Svenska golfförbundet, 2006. - [4] s., s. 7-202 s. :
B. Wahlström, 2006. - [32] s. : ill. (huvudsakligen i färg)
färgill. ; 21 cm.
; 16 cm.
ISBN 91-85138-42-8
ISBN 91-32-33307-2 (inb.)
Törnqvist, Jan, 1943-
Rbeac - Ridsport
Till golfaren / [Jan Törnqvist ; foto: IBL. - Stockholm : B.
Wahlström, 2006. - [32] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 16 cm.
Eriksson, Peter
ISBN 91-32-33306-4 (inb.)
Hoppträning för lätt klass / av och med Peter Eriksson. [Sverige] : Björnö ridcenter, 2000. - 31 s. : färgill. + 1
Rbbda - Tennis
CD-ROM.
ISBN 91-973480-1-5
Lundahl, Bernt, 1924-2002
Tekniken är grunden : om konsten att förstå tennis : en lärobok
Näslund, Kicki, 1955-
som förklarar orsak-verkan-samband mellan fotarbete, kropps-
Rida i harmoni / text: Kicki Näslund ; foto: Nina
och slagrörelser / av Bernt Lundahl ; redaktör: Björn Borgstrand.
Leijonhufvud. - Stockholm : Prisma, 2006. - [3], 151, [4]
- [Hägersten : Björn Borgstrand] : www.books-on-demand.com
s. : färgill. ; 25 cm.
[distributör], 2006. - viii, 470 s. : ill. ; 30 cm.
ISBN 91-518-4557-1 (inb.)
ISBN 91-631-8411-7
ISBN 978-91-631-8411-6
Rbi - Budo
Rbca - Simning
Barninstruktörskurs i ju-jutsu
Barninstruktörskurs i ju-jutsu. - Lidingö : Svenska ju-
Hörding, Marianne
jutsuförbundet, cop. 2000. - 36 s. : ill.
Tävla på lika villkor : ett utbildningsmaterial för
ISBN 91-973554-0-2
tävlingsfunktionärer i simning / idé, text & illustrationer:
Marianne Hörding, Göran Järvstrand ; reviderad av
Regelkommittén 2005. - Solna : Svenska simförbundet, 2005. 53 s. : ill.
184
Nationalbibliografin 2006: April
Rbo - Friluftsliv
Kändiskryss
Kändiskryss. - Stockholm : Bonniers korsordstidningar,
Eriksson, Leif, 1956-, kock
2006. - 30 cm. - 2006: 1.
Camping : vem, hur och varför / Leif Eriksson ; [foto: Jenny
ISSN 1653-7459
Nordquist. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2006. - 176,
[1] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 x 24 cm.
Sökord
ISBN 91-46-21326-0 (inb.)
Sökord. - Stockholm : Bonniers korsordstidningar, 2006.
- 26 cm. - 2006:nr 1.
Berger, Karen
ISSN 1653-736X
Hiking och friluftsliv : [planering, kläder, terräng, camping,
säkerhet, utrustning] / Karen Berger ; svensk översättning: Peter
Rddd - Trollkonster, kortkonster
Staffansson. - Malmö : Damm, 2006. - 256 s. : färgill. ; 22 cm.
(Allt du behöver veta)
Areskoug, Måns
ISBN 91-7130-280-8 (inb.)
Magiske Måns trolleriskola / av Måns Areskoug (Trollkarlen Magiske Måns. - 1. uppl. - Malmö : Måns
Rdc - Sällskapsspel
Areskoug, 2001. - 74 s. : ill.
ISBN 91-631-0536-5 (spiralh.)
Kalle Anka & c:o sudoku
Kalle Anka & c:o sudoku. - Malmö : Egmont Kärnan, 2006. - 21
Rddf - Utomhuslekar
cm. - 2006: nr 1.
ISSN 1653-5308
Lenninger, Anna, 1957Lek äger rum : planering för barn och ungdomar / Anna
Rdda - Frågesport
Lenninger & Titti Olsson ; [fotografer: Tommy
Andersson. - Stockholm : Formas, 2006. - 240 s. : färgill.
Alm, Eva, 1943-
; 24 cm.
Kul med pyssel. 3, Knep och knåp, korsord, barnberätelseer m.m.
ISBN 91-540-5957-7 (inb.)
/ av Eva Alm. - Helsingborg : Bokborgen, cop. 1991. - 50 s. : ill. ;
26 cm.
Re - Lotteri, vadhållning, tips
Rddc - Korsord
Sanningar och myter
Sanningar och myter : om spel och spelberoende /
Helgkryss-sudoku
[illustration: Anne-Li Karlsson. - Visby : Svenska spel,
Helgkryss-sudoku : Sveriges största sudoku-tidning. - Stockholm
2005. - [7] s., s. 3-81, [1] s. : färgill.
: Frida förlag, 2005. - 31 cm. - 2005: nr 1.
ISSN 1653-7114
Hultström, Gunilla, 1945Ordlek : [boten för korsordslösare och andra ordbrukare] /
Gunilla Hultström. - [Enebyberg : Gunilla Hultström] ; Visby :
Books-on-demand [distributör], 2005. - 112 s. ; 21 cm.
ISBN 91-631-7722-6
185
Nationalbibliografin 2006: April
S - Militärväsen
Michaelis, Rolf
Estländare i tysk tjänst : 1941-45 : en översikt / Rolf
S - Militärväsen
Michaelis ; introduktion: Lennart Westberg ;
översättning: Klaus-Jurgen von Schmidt-Laussitz. - 1.
Blåhälls läger 1902-1982
uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm, 2005. - 190 s. :
Blåhälls läger 1902-1982. - 2. utg. - [Sverige : s.l.], 2005. - [4],
ill. ; 22 cm.
266 s. : ill., kart. ; 30 cm.
ISBN 91-975894-0-3
Facing uncertainty
Styrningen av försvaret
Facing uncertainty : report No 2 : the Swedish military in
Styrningen av försvaret : Ekonomistyrningsverkets
international perspective / Bernard Boëne. - Stockholm :
rapport till Försvarsstyrningsutredningen. - Stockholm :
Ledarskapsinstitutionen, Försvarshögskolan, 2000. - 190 s. : ill.
Ekonomistyrningsverket, 2005. - 235 s.
(Försvarshögskolans acta. D, 1403-0748 ; 5)
(ESV, 1404-2452 ; 2005:10)
ISBN 91-87136-64-3
ISBN 91-7249-171-4
Från kustartilleri till amfibie på västkusten
Sveriges framtida säkerhetspolitik
Från kustartilleri till amfibie på västkusten / [redaktör: Lennart
Sveriges framtida säkerhetspolitik : vad kan Sverige
Hammarstrand. - Västra Frölunda : Göteborgs garnisons
bidra med? : sammandrag och referat av Folk och
kamratförening, 2005. - 163 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
försvars och Utrikespolitiska institutets seminarium
ISBN 91-631-8168-1 (inb.)
fredagen den 27 oktober 2000 / [medverkande: Björn
von Sydow ...]. Reflections on a year in office : speech
Hansson, Bror T. W
by / anförande av Javier Solana. - Stockholm :
Konglig Bohus läns regemente. Fräkne kompani 1727-1901 /
Centralförbundet Folk och försvar (CFF), 2000. - 46 s. ;
huvudförfattare Bror T. W. Hansson ; redaktionskommitté:
21 cm.
Lennart Gabrielsson. - Kungälv : Backamo vänners förlag, [2005.
(Försvar i nutid, 0046-4643 ; 2000:5/6)
- 325 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-972930-5-9 (inb.)
Sac - Pansartrupper
Johansson, Alf W., 1940-
Kolomyjec, Maksym
Europas krig : militärt tänkande, strategi och politik från
Pansar i Vinterkriget : 1939-1940 / Maksym Kolomyjec ;
Napoleontiden till andra världskrigets slut / Alf W. Johansson. -
översättning: Stefan Lindgren ; [illustrationer: Arkadiusz
Ny, utvidgad uppl. - Stockholm : Prisma, 2006. - 453 s. : ill. ; 23
Wrobel. - 1. uppl. - Stockholm : Leandoer & Ekholm,
cm.
2006. - 124 s. : ill. ; 26 cm.
ISBN 91-518-4679-9 (inb.)
ISBN 91-975894-1-1
ISBN 978-91-518-4679-8 (inb.)
Sae - Fortifikation och ingenjörsväsen
Lindquist, Björn
Med facklor och svärd i frivilligförsvarets tjänst : Försvarets
Elfving, Carl
personaltjänstförbund 1955-2005 / Björn Lindquist, Carl-Axel
Modell för penetration av RSV i skyddstäckningar / Carl
Pearson. - Stockholm : Försvarets personaltjänstförbund, 2005. -
Elfving, Svante Karlsson, Håkan Hansson. - Stockholm :
74 s.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 44 s.
ISBN 91-631-6809-X
med var. pag.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1680)
186
Nationalbibliografin 2006: April
Sb - Sjökrigsväsen
Sc - Luftkrigsväsen
Gustafsson, Bengt
Snabbare, högre och starkare
Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens öga / Bengt
Snabbare, högre och starkare? : avvägningsfrågor om
Gustafsson. - Stockholm : Försvarshögskolan : CRISMART,
luftstridskrafterna under det kalla kriget :
2005. - 40 s.
vittnesseminarium 23 mars 2004 / Redaktör: Bertil
(Publikation / Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget
Wennerholm. - Stockholm : Försvarshögskolan : Kungl.
(FOKK), 1652-5388 ; 4)
Krigsvetenskapsakademien : Kungl.
ISBN 91-85401-20-X
Örlogsmannasällskapet, 2005. - 187 s.: ill.
(Publikation / Försvaret och det kalla kriget (FOKK),
Rätt sort, kom för sent och var för f
1652-5388 ; 3)
Rätt sort, kom för sent och var för få : marinens avvägningsfrågor
ISBN 91-975807-0-8 (Kungl.
under det kalla kriget : vit[t]nesseminarium marinen 8 juni 2004 :
Krigsvetenskapsakademien)
marinens planering 1945-1992 / redaktör: Herman Fältström. -
ISBN 91-87072-40-8 (Axel Abrahamsons förlag)
Stockholm : Försvarshögskolan : Kungl.
Krigsvetenskapsakademien : Kungl. Örlogsmannasällskapet,
Scr - Fjärrstyrda projektiler
2005. - 128 s.
(Publikation / Försvaret och det kalla kriget (FOKK), 1652-5388
Axberg, Stefan, 1945-
; 5)
Missilhot mot Sverige? / Stefan Axberg, Ingemar Dörfer
ISBN 91-631-7484-7 (Kungl. Krigsvetenskapsakademien)
; [förord av Björn von Sydow. - Stockholm :
ISBN 91-87072-39-4 (Axel Abrahamsons förlag)
Försvarsdepartementet, 2001. - [4], 18 s.
(En debattserie från Försvarsberedningen, 1650-1543 ;
Öhman, Rolf, 1928-
[2)
Marinens intendenturofficersförening i Stockholm 1906-2000 /
ISBN 91-973320-3-8
en kort historik ; redaktör och författare: Rolf Öhman ;
medförfattare: Nils-Erik Melinder m.fl. - Stockholm : Marinens
Parameter Sensitivity Methods Applied on a Surface-
intendenturofficersförening, cop. 2001. - 160 s. : ill. + 1 pl.-bl.
to-Air Missile Model
Parameter Sensitivity Methods Applied on a Surface-to-
Sbm - Amfibieoperationer
Air Missile Model / P. Eliasson. - Stockholm :
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 37 s.
Från kustartilleri till amfibie på västkusten
(FOI-R, 1650-1942 ; 1655)
Från kustartilleri till amfibie på västkusten / [redaktör: Lennart
Hammarstrand. - Västra Frölunda : Göteborgs garnisons
Sei - Underrättelseverksamhet
kamratförening, 2005. - 163 s. : ill. (huvudsakligen i färg.
ISBN 91-631-8168-1 (inb.)
Agrell, Wilhelm, 1950Skuggor runt Wallenberg : uppdrag i Ungern 1943-45 /
Wilhelm Agrell ; [faktagranskare: Attila Lajos. - Lund :
Historiska Media, 2006. - 296 s., [16] pl.-s. ; 24 cm.
ISBN 91-85377-59-7 (inb.)
ISBN 978-85377-59-6 (inb.)
187
Nationalbibliografin 2006: April
Jönsson, Christer, 1944-
Sk - Frivilligt försvarsarbete
Sanning och konsekvens? : erfarenheter från
forskningsprogrammet om militär underrättelse- och
Forsheda hemvärn 1940-2003
säkerhetstjänst / Christer Jönsson. - Stockholm : Humanistisk-
Forsheda hemvärn 1940-2003 : minnesskrift / [redaktör:
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), 2000. - 51 s.
Oscar Lidén. - Forsheda : Forsheda hemvärns
(Brytpunkt, 0280-4395)
kamratförening, 2005. - 192 s. : ill. (vissa i färg.
ISBN 91-86362-35-6
ISBN 91-631-8136-3
Sf - Kärnvapenkrigföring
Försvarsutbildaren
Försvarsutbildaren / från Svenska
DeGroot, Gerard J
försvarsutbildningsförbundet. - Stockholm : Svenska
Bomben : en biografi / Gerard J. DeGroot ; översättning av Peter
försvarsutbildningsförbundet, 2006. - 30 cm. - 2006:nr 1.
Handberg. - Stockholm : Natur och Kultur, 2006. - 483, [1] s.,
ISSN 1653-3720
[12] pl.-s. ; 24 cm.
ISBN 91-27-11233-0 (inb.)
Sv - Vapen
ISBN 978-91-27-11233-9 (inb.)
Elektromagnetiska vapen och skydd
Sevéus, Valentin, 1941-
Elektromagnetiska vapen och skydd / redaktion: Henrik
Kärnvapenhotet, Sveriges fredsråd och Bo Wirmark = The
Moberg, Åke Wiss ; medverkande experter: Gert
nuclear weapons threat, the Swedish Peace Council and Bo
Bjarnholt ... ; teckningar: Martin Ek. - Stockholm :
Wirmark / Valentin Seveus. - Stockholm : Seveus & Co. ; Visby :
Totalförsvarets forskningsinstitut FOI), [2001. - 76 s. :
Books-on-Demand [distributör], 2005. - 170 s. : ill. ; 21 cm.
ill.
ISBN 91-974054-4-2
(FOI orienterar om, 1650-3201 ; 1)
ISBN 91-7056-104-4
Sg - Kemisk och biologisk krigföring
Waldenström, Louise
North Korea's chemical and biological weapons programmes in
2005 : real or outdated threats? / Louise Waldenström, Lena
Norlander, Gertrud Puu. - Umeå : NBC Defence, Swedish
Defence Research Agency [NBC-skydd, Totalförsvarets
forskningsinstitut] (FOI), 2005. - 61 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1679)
Si - Civilförsvar
World disasters report (Stockholm
World disasters report : svensk sammanfattning. - Stockholm :
Svenska röda korset, 2003. - 24 cm. - 2003.
ISSN 1404-6733
188
Nationalbibliografin 2006: April
T - Matematik
Tal - Tillämpad matematik
Ta - Matematik: allmänt
Castor, Martin, 1972Modellering av operatörsfunktionen med strukturella
Borgström, Agneta, 1962-
ekvationsmodeller / Martin Castor. - Stockholm :
Galaxi upptäcker klockan / Agneta Borgström. - 1. uppl. -
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2005. - 29 s.
Malmö: Gleerup, 2001. - 24 s. : ill. (vissa i färg) ; 27 cm.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1672)
ISBN 91-40-63507-4
Tb - Aritmetik
Bågvik, Ingrid, 1947Jag lär mig siffran. 2 / [Ingrid Bågvik, Henry Svahn. - 2. [uppl.],
Häggström, Johan, 1959-
3. [tr. - Umeå : Specialpedagogiska institutet, 2006. - 48 s. : ill. ;
Grundläggande aritmetik : studieuppgifter / Häggström
30 cm.
& Löwing. - [Ny utg. - [Göteborg : Madik], 2001. - 68 s.
ISBN 91-7838-573-3
ISBN 91-972532-2-7 (korr.)
Forsgren, Anders, 1961-
Tc - Algebra
On the behavior of the conjugate-gradient method on illconditioned problems / Anders Forsgren. - Stockholm :
Hønsen, Morten, 1973-
Optimization and Systems Theory, KTH Mathemetics, 2006. - 16
Compactifying locally Cohen-Macaulay projective
s.
curves / Morten Hønsen. - Stockholm, 2005. - 34 s.
(Trita-MAT. OS, 1401-2294 ; 2006:1)
(Trita-MAT. MA, 1401-2278 ; 2005:12)
Diss. Stockholm : Kungliga Tekniska högskolan, 2005
Holmström, Martin, 1942-
ISBN 91-7178-193-5
Tankenötter från A till E / Holmström, Smedhamre. - Stockholm
: Liber, [2006. - [2], 47 s. : ill. ; 12 x 17 cm.
Td - Analys
Häggström, Eva, 1944-
Forsgren, Anders, 1961-
Räkneböckerna. Sjunde boken / Eva Häggström. - 1. [uppl.], 2.
On the behavior of the conjugate-gradient method on ill-
[tr. - Umeå : Specialpedagogiska institutet, 2006. - 53 s. : ill. ; 30
conditioned problems / Anders Forsgren. - Stockholm :
cm.
Optimization and Systems Theory, KTH Mathemetics,
ISBN 91-7838-550-4
2006. - 16 s.
(Trita-MAT. OS, 1401-2294 ; 2006:1)
Ta:d - Matematikens filosofi
Te - Geometri
Brage, Jens, 1975A natural interpretation of classical proofs / Jens Brage. -
Philip, Johan, 1932-
Stockholm : Dept. of mathematics, Stockholm university, 2006. -
The average volume of a random tetrahedron / Johan
100 s.
Philip. - Stockholm : KTH Mathematics, Royal Institute
Diss. Stockholm : Univ., 2006
of Technology, 2006. - 33 s.
ISBN 91-7155-206-5
(Trita-MAT. MA, 1401-2278 ; 2006:02)
189
Nationalbibliografin 2006: April
Th - Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
Nåsell, Ingemar, 1931An extension of the classical continuity correction / Ingemar
Nåsell. - Stockholm : KTH Mathematics, Royal Institute of
Technology, 2006. - 13 s.
(Trita-MAT. MA, 1401-2278 ; 2006:01)
Thab - Stokastiska processer
Stochastic dynamic programming for resource allocation
Stochastic dynamic programming for resource allocation /
Ronnie Johansson. - Stockholm : Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 18 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1666)
Thi - Matematisk statistik
Lindgren, Georg, 1940Slepian models for the stochastic shape of individual Lagrange
random waves / Georg Lindgren. - Lund : Univ., 2005. - 19 s.
(Preprints in mathematical sciences, 1403-9338 ; 2005:30)
Nordström, Fredrik
Statistical models for on-line monitoring of cardboard quality
properties / Fredrik Nordström, Torgny Lindström and Jan Holst.
- Lund : Univ., 2005. - 56 s.
(Preprints in mathematical sciences, 1403-9338 ; 2005:24)
Rootzén, Holger, 1945Multivariate generalized Pareto distributions / Holger Rootzén
and Nader Tajvidi. - Lund : Univ., 2005. - 17 bl.
(Preprints in mathematical sciences, 1403-9338 ; 2005:27)
Ängquist, Lars, 1976Unconditional two-locus nonparametric linkage analysis : on
composite null hypotheses with and without gene-gene
interaction / Lars Ängquist, Dragi Anevski and Holger Luthman.
- Lund : Univ., 2005. - 44 s.
(Preprints in mathematical sciences, 1403-9338 ; 2005:28)
190
Nationalbibliografin 2006: April
U - Naturvetenskap
Skeppström, Kirlna, 1976Radon in groundwater- influencing factors and
U - Naturvetenskap
prediction methodology for a Swedish environment /
Kirlna Skeppström. - Stockholm : Royal Institute of
Daucik, Karol
Technology, 2005. - 23 s. : ill., diagr., vissa i färg.
Measuring of carbon dioxide in water/steam cycle / Karol
(Trita-LWR. LIC, 1650-8629 ; 2032)
Daucik. - Stockholm : Värmeforsk, 2005. - vi, 28, 30, 8, 4 s. : ill.
Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm :
(Värmeforsk, 0282-3772 ; 923)
Kungliga tekniska högskolan, 2005
ISBN 91-7178-208-7
Uaa - Universum
Gunther Axelsson, Maria, 1968-
Ubaa - Atmosfärens sammansättning,
struktur och mekanik
Big bang eller Varde ljus? : skapelsemyten som pseudovetenskap
/ Maria Gunther Axelsson. - Stockholm : Wahlström &
Gustafsson, K. Ove S., 1956-
Widstrand, 2006. - 136, [4] s. ; 21 cm.
Prov av instrument för mätning av ytvattentemperatur
ISBN 91-46-21302-3 (inb.)
samt raketsondsmätning av temperatur och luftfuktighet /
K. Ove S. Gustafsson, Edvard Karlsson, Melker
Uab - Solsystemet
Nordstrand. - Stockholm : Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 28 s.
Goldsmith, Mike
(FOI-R, 1650-1942 ; 1615)
Solsystemet / Mike Goldsmith ; [översättning: Olle Sahlin. - Oslo
: Spektrum, cop. 2006. - 47, [1] s. : färgill.
Ubaj - Klimatologi
(Spektrums faktabibliotek för barn)
ISBN 82-7822-326-2 (inb.)
Effekter av klimatförändringar på skogen
Effekter av klimatförändringar på skogen :
Uabd - Jorden
modellberäkningar. - Stockholm : Naturvårdsverket
förlag, 1999. - 7 s. ; 30 cm.
Palo, Birgitta, 1944-
(Temafakta. Klimatfrågor, 99-2999670-2)
Arbetsbok till Upptäck jorden / Birgitta Palo. - Umeå :
ISBN 91-620-9954-X
Specialpedagogiska institutet, 2005. - 53 s.
ISBN 91-7838-703-5 (spiralh.)
Från globala åtaganden till lokalt och individuellt
gensvar
Ub - Geofysik
Från globala åtaganden till lokalt och individuellt
gensvar : om genomförandet av Sveriges nationella
Levicki, Ken
klimatstrategi : slutrapport till Naturvårdsverket från
A catchment to consumer approach to rural water resource
COPE, Communication, Organization, Policy
assessment : baseline study and safe drinking supply strategy for
Instruments and Efficiency - A Program for Research on
Orongo Village, Lake Victoria Basin, Kenya : minor field study
Ways of Achieving the Swedish Objective of "Reduced
2003/04 / Ken Levicki. - Stockholm, 2005. - 99 s.
Climate Impact" / Lennart J. Lundqvist (red. - Stockholm
(Trita-KET-IM, 1402-7615 ; 2005:14)
: Naturvårdsverket, 2006. - 49 s.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5547)
ISBN 91-620-5547-X
191
Nationalbibliografin 2006: April
Global change and mountain regions
Ubea - Vulkaner
Global change and mountain regions : the mountain research
initiative / edited by Alfred Becker and Harald Bugmann. -
Succession and zonation on mountains, particularly
Stockholm : IGBP Secretariat, 2001. - 86 s.
on volcanoes
(IGBP report ; 49)
Succession and zonation on mountains, particularly on
(GTOS report ; 28)
volcanoes : dedicated to Erik Sjögren on his 65th
(IHDP report ; 13)
birthday / edited by Eddy van der Maarel. - Uppsala :
Svenska växtgeografiska sällskapet, 2000. - 88 s. : ill.
Pettersson, Fredrik, 1977-
(Acta phytogeographica Suecica, 0084-5914 ; 85)
Power generation technology choice in the presence of climate
ISBN 91-7210-485-6 (inb.)
policy / Fredrik Pettersson. - Luleå, 2005. - v, 11 s.
ISBN 91-7210-085-0 (hft.)
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757 ;
2005:76)
Uc - Fysik och kemi
Licentiatavhandling (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska
universitet, 2005
Kim, Jang- Yong
Novel tantalate-niobate films for microwaves / Jang-
Ubba - Oceanografi
Yong Kim. - Stockholm, 2005. - x, 40 s. : diagr., ill.
(Trita-EKT, 1650-8599 ; 2005:4)
Integrated marine biogeochemistry and ecosystem research
Lic-avh. (sammanfattning) Stockholm : Tekn. högsk.,
Integrated marine biogeochemistry and ecosystem research :
2005
science plan and implementation strategy / [editors: Julie Hall ...;
series editor: Bill Young. - Stockholm : IGBP Secretariat, 2005. -
Kjellberg, Pär, 1976-
76 s. : ill.
Formation and dynamics of molecular excitons and their
(IGBP report, 0284-8015 ; 52)
fingerprints in nonlinear optical spectroscopy / Pär
Kjellberg. - Lund : Lund University, 2006. - vi, 45, [1] s.
Sigg, Robert, 1970-
: ill.
Oceanografiska modeller : rekommendationer för
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Försvarsmakten / Robert Sigg. - Stockholm : Totalförsvarets
ISBN 91-7422-113-2
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 21 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1671)
Mohlin, Kristina, 1970Emulsification of Alkyl Ketene Dimer (AKD) :
Ubci - Lantmäteri och fältmätning
characterization of dispersions and emulsifiers / Kristina
Mohlin. - Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
Kartplan
- viii, 66 s. : ill.
Kartplan. 2005. - Gävle : Lantmäteriverket, 2005. - 168 s. :
(Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola.
färgill.
Ny serie, 0346-718X ; 2393)
(LMV-rapport, 0280-5731 ; 2004:15)
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
högskola, 2005
ISBN 91-7291-711-3
192
Nationalbibliografin 2006: April
Olsson, Elin, 1977-
Nilsson, Örjan, 1940-, fysiker
Mass conserving simulations of two phase flow / Elin Olsson. -
Fysik med Logger Pro 3 / Örjan Nilsson, Per-Olof
Stockholm, 2006. - v, 18 s. : ill.
Carlsson. - Smögen : Zenit läromedel, [2005. - 70 bl. :
(Trita-NA, 0348-2952 ; 0556)
ill.
Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Tekn. högsk., 2006
ISBN 91-87296-32-2
ISBN 91-7178-265-6
Nilsson, Örjan, 1940-, fysiker
Ståhl, Marie, 1972-
Fysik med videoklipp och Logger Pro / Örjan Nilsson,
Process modeling of semibatch reaction crystallization / Marie
Per-Olof Carlsson. - Smögen : Zenit läromedel, [2005. -
Ståhl. - Stockholm : Kemiteknik, 2005. - x, 67 s. : diagr.
43 bl. : färgill.
(Trita-KET, 1104-3466 ; 223)
ISBN 91-87296-34-9
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Tekn. högsk., 2005
ISBN 91-7178-212-5
Uccc - Värmelära
Tullberg, Erik, 1975-
Ekroth, Ingvar A., 1947-
Synthesis on non-natural aromatic amino acid derivatives :
Tillämpad termodynamik / Ingvar Ekroth, Eric Granryd.
solvent-free reactions - versatile building blocks - galectin
- [Ny omarb. utg. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - xviii,
inhibitors / Erik Tullberg. - Lund : Lund University, 2006. - vi,
19, [1], 560 s. : ill. ; 23 cm.
77 s. : ill.
ISBN 91-44-03980-8 (inb.)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-628-6803-9
Ucce - Teoretisk och matematisk fysik
ISBN 978-91-628-6803-1
Workshop on Nonlinear Evolution Equations and
Ucb - Mekanik
Dynamical Systems (13 : 1999 : Crete (Greece))
Nonlinear evolution equations and dynamical systems :
Arnold, Nick
proceedings of the 13th workshop NEEDS '99, Crete
Krafter att räkna med / Nick Arnold ; illustrationer: Tony De
(Greece), June 20-June 30, 1999 / editors: Beatrice
Saulles ; översättning: Helena Olsson ; svensk fackgranskning:
Pelloni, Mario Bruschi, Orlando Ragnisco. - Luleå :
Jonas Fransson. - Örnsköldsvik : Argasso, 2006. - 164, [4] s. : ill.
Norbert Euler, Dept. of Mathematics, Luleå University
; 20 cm.
of Technology, cop. 2001. - xii, 311 s.
(Förfärliga fakta)
ISBN 91-631-0262-5 (inb.)
ISBN 91-85071-21-8
ISBN 978-91-85071-21-0
Uccg - Fasta tillståndets fysik
Ucc - Fysik
International Workshop on Hydrogen Isotopes in
Solids (5 : 2000 : Stockholm)
Heureka
5th International Workshop on Hydrogen Isotopes in
Heureka! : fysik för gymnasieskolan. Kurs B, Lärarhandledning /
Solids, Stockholm, Sweden, May 17-19, 2000 / editors:
Rune Alphonce. - 1. uppl. - Stockholm : Natur och kultur, 2006. -
B. Emmoth, H. Bergsåker. - Stockholm : Physica scripta,
249 s. : ill. ; 30 cm.
2001. - 145 s. : ill.
ISBN 91-27-56726-5 (spiralh.)
(Physica scripta. T, 0281-1847 ; 94)
ISBN 978-91-27-56726-9 (spiralh.)
ISBN 91-89621-00-X
193
Nationalbibliografin 2006: April
Uccgc - Ytor, gränsytor, tunna skikt
Uceaz - Särskilda grundämnen
Parmhed, Oskar, 1973-
Frånberg, Oskar
Simulering av luftbubblor i fartygsvak / Oskar Parmhed. -
Oxygenceller i hyperbar miljö / Oskar Frånberg, Hans
Stockholm : Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 2004. - 17
Örnhagen. - Stockholm : Totalförsvarets
s.
forskningsinstitut (FOI), 2005. - 22 s.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1515)
(FOI-R, 1650-1942 ; 1622)
Ucch - Vätskors fysik
Ud - Geologi och paleontologi
Svennberg, Urban, 1967-
Bark, Glenn, 1969-
Signature Aspects of the Simulated Wake of a Surface Ship /
Genesis and tectonic setting of the hypozonal Fäboliden
Urban Svennberg & Eric Lillberg. - Stockholm : Totalförsvarets
orogenic gold deposit, northern Sweden/ Glenn Bark. -
forskningsinstitut (FOI), 2004. - [24] s.
Luleå, 2005. - (7) s. : ill.
(FOI-R, 1650-1942 ; 1521)
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402
-1757 ; 2005:73)
Ucdb - Strålningsfysik: allmänt
Licentiatavhandling (sammanfattning) Luleå : Luleå
tekniska universitet, 2005
Strålning - risk och nytta
Strålning - risk och nytta / information från Statens
Cutler, Alan
strålskyddsinstitut. - Stockholm : Statens strålskyddsinstitut,
Snäckan i berget : en berättelse om geologins grundare
[2001. - 28 s. : färgill.
och upptäckten av jordens historia / Alan Cutler ;
översättning och bearbetning av Björn Sundquist. - [Ny
Uce - Kemi
utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 203, [2] s. : ill. ;
18 cm.
Bell, Madison Smartt
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
Lavoisier och kemin : den nya vetenskapens födelse i
ISBN 91-7232-033-8
revolutionens tid / Madison Smartt Bell ; Per Lennart Månsson
(översättning. - Nora : Nya Doxa, 2006. - 180 s. ; 24 cm.
Här och nu
ISBN 91-578-0467-2 (inb.)
Här och nu : vår geologiska vardag / [illustrationer:
Anette Hedberg. - 3. tr. - Uppsala : Sveriges geologiska
Ucea - Oorganisk kemi
undersökning (SGU), cop. 2005. - 22 s. : ill.
(huvudsakligen i färg.
Krishantering för dricksvatten
Krishantering för dricksvatten / [redaktör: Merethe Andersen. -
Pellant, Chris
Uppsala : Livsmedelsverket, cop. 2005. - 53, [3] s.
Klippor och fossiler / Chris Pellant ; [översättning:
ISBN 91-7714-174-1 (spiralh.)
Monica Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47, [1] s.
: färgill.
(Spektrums faktabibliotek för barn)
ISBN 82-7822-324-6 (inb.)
194
Nationalbibliografin 2006: April
Ue - Biologi
Velichkova, Polina
Modeling of methyl transfer reactions in S-Adenosyl-L-
Axelsson, Eva, 1975-
Methionine dependent enzymes / Polina Velichkova. -
Magnesium chelatase : a key enzyme in chlorophyll biosynthesis
Stockholm, 2006. - iii, 30 s.
/ Eva Axelsson. - Lund : Lund University, 2006. - 54 s. : ill.
Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm :
(vissa i färg.
Tekniska högskolan, 2006
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-7178-289-3
ISBN 91-7422-107-8
Wirawan, Sang Kompiang
Biologi och människosyn
Study of H2/CO/CO2 adsorption on MFI zeolites for
Biologi och människosyn : ett samtal på Krapperups borg mellan
CO2 selective WGS membrane reactor concept / Sang
forskare och journalister om hur nya rön inom molekylärgenetik
Kompiang Wirawan. - Göteborg : Chalmers tekniska
och evolutionsbiologi påverkar oss / [redigering: Göran Frankel. -
högskola, 2006. - vi, 47 s. : ill.
Lund : Informationsenheten, Lunds universitet, [2000. - 33 s. :
(Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och
färgill.
bioteknik, Chalmers tekniska högskola, 1652-943X ;
ISBN 91-88292-26-6
2006:4)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Göteborg :
Carlsson, Christel, 1967-
Chalmers tekniska högskola, 2006
Limitations and possibilities for microbial degradation of organic
contaminants in aquifers / Christel Carlsson. - Lund : Lund
Ueaa - Utvecklingslära
University, 2006. - 27 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Gunther Axelsson, Maria, 1968-
ISBN 91-7105-239-9
Big bang eller Varde ljus? : skapelsemyten som
pseudovetenskap / Maria Gunther Axelsson. - Stockholm
Gustafsson, Åsa
: Wahlström & Widstrand, 2006. - 136, [4] s. ; 21 cm.
Klimathotet och skogens biologiska mångfald / Åsa Gustafsson. -
ISBN 91-46-21302-3 (inb.)
Jönköping : Skogsstyrelsen, cop. 2006. - 21 s.
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2006:6)
Ueaba - Genteknik
International evaluation of developmental biology
Grönblad, Fatima
International evaluation of developmental biology : June 2000. -
Genteknik - ett svar på hungern i världen? : röster för
Stockholm : Naturvetenskapliga forskningsrådet, 2000. - 56 s.
och emot / Fatima Grönblad. - Stockholm : Forum Syds
(Evaluation series (Stockholm), 1402-9731 ; 7)
förlag : Diakonia : Lutherhjälpen, 2005. - 80 s. ; 18 cm.
(Globala studier, 1404-7845 ; 23)
Liljenström, Susanne, 1957-
ISBN 91-89542-19-3
Smaltång och spigg : om liv och mångfald i våra kustvatten /
[text: Susanne Liljenström. - Stockholm : Naturvårdsverket,
Sylwan, Peter , 1942-
2005. - S. 3-22 : färgill.
Jorden och generna / Peter Sylwan. - Stockholm : Skogs-
ISBN 91-620-8224-8
& jordbrukets forskningsråd (SJFR), 2000. - 52 s. :
färgill.
ISBN 91-631-0235-8
195
Nationalbibliografin 2006: April
Ueba - Den förhistoriska människan
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
för skoglig genetik och växtfysiologi
Sylwan, Peter , 1942-
Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
Jorden och generna / Peter Sylwan. - Stockholm : Skogs- &
skoglig genetik och växtfysiologi = Report / Swedish
jordbrukets forskningsråd (SJFR), 2000. - 52 s. : färgill.
University of Agricultural Sciences, Department of
ISBN 91-631-0235-8
Forest Genetics and Plant Physiology. - Umeå :
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,
Ued - Bioteknik
Sveriges lantbruksuniversitet, 1979-2002. - 1-15.
ISSN 0348-7954
Bioteknikkommittén
Breakthroughs : a Swedish biotechnology policy /
Succession and zonation on mountains, particularly
[Bioteknikkommittén. - Stockholm : Fritzes offentliga
on volcanoes
publikationer, 2001. - 27 s. ; 25 cm.
Succession and zonation on mountains, particularly on
ISBN 91-38-21384-2
volcanoes : dedicated to Erik Sjögren on his 65th
birthday / edited by Eddy van der Maarel. - Uppsala :
Uf - Botanik
Svenska växtgeografiska sällskapet, 2000. - 88 s. : ill.
(Acta phytogeographica Suecica, 0084-5914 ; 85)
Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen
ISBN 91-7210-485-6 (inb.)
för skoglig genetik och växtfysiologi
ISBN 91-7210-085-0 (hft.)
Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för
skoglig genetik och växtfysiologi. - Umeå : Institutionen för
Ufab - Nyttoväxter
skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet,
1982-1998. - Nr 1-nr 55:1.
Källman, Stefan, 1954-
ISSN 0280-7998
Vilda växter som mat & medicin / Stefan Källman ;
[teckningar: Martin Holmer ; foto: författaren. - 2. utg. -
Casta, Stefan, 1949-
Västerås : Ica, 2006. - 207 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
Sofis blomsterexpedition / Stefan Casta, Bo Mossberg ;
28 cm.
[fackgranskad av L. Anders Nilsson. - Bromma : Opal, 2006. - 48
ISBN 91-534-2639-8 (inb.)
s. : färgill. ; 26 cm.
ISBN 91-7299-169-0 (inb.)
Uffbe - Orkidéer (Orchidaceae)
Grönblad, Fatima
Griffiths, Mark, 1963-
Genteknik - ett svar på hungern i världen? : röster för och emot /
Orkidéer : passion, kultur, historia : ur arkivet hos Royal
Fatima Grönblad. - Stockholm : Forum Syds förlag : Diakonia :
Horticultural Society / Mark Griffiths ; med förord av
Lutherhjälpen, 2005. - 80 s. ; 18 cm.
Gunnel Carlson ; översättning av Doe Mena-Berlin. -
(Globala studier, 1404-7845 ; 23)
Stockholm : Alfabeta, 2006. - 335, [1] s. : färgill. ; 16
ISBN 91-89542-19-3
cm.
ISBN 91-501-0634-1(inb.)
Knutsson, Linda
Do ants select for larger seeds in Melampyrum nemorosum? / by
Linda Knutsson. - Stockholm : Department of Botany, Stockholm
University, 2005. - 19 s.
(Plants & ecology, 1651-9248 ; 2005:9)
196
ISBN 978-91-501-0634-3 (inb.)
Nationalbibliografin 2006: April
Ufhe - Svampar (Fungi)
Trollsveden, Pehr, 1970Lär dig tala med djur / Pehr Trollsveden. - Nykil : New
Jeppson, Mikael, 1956-
Page, cop. 2006. - 187, [5] s. : ill. ; 18 cm.
Åtgärdsprogram för bevarande av vit stjälkröksvamp (Tulostoma
ISBN 91-89120-49-3
niveum) : hotkategori: starkt hotad (EN) / åtgärdsprogrammet har
upprättats av Mikael Jeppson. - Stockholm : Naturvårdsverket,
Weber, Belinda
2005. - 28 s. : ill.
Djurens förklädnader / Belinda Weber ; [översättning:
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5512)
Olle Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47, [1] s. :
ISBN 91-620-5512-7
färgill.
(Spektrums faktabibliotek för barn)
Ug - Zoologi
ISBN 82-7822-315-7 (inb.)
Davies, Nicola
Wilkes, Angela
Hav och sjöar / Nicola Davies ; [illustrationer: Steve Weston ;
Så bor djuren / Angela Wilkes ; [översättning: Olle
översättning: Olle Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47, [1]
Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47 s. : färgill.
s. : färgill.
(Spektrums faktabibliotek för barn)
(Spektrums faktabibliotek för barn)
ISBN 82-7822-316-5 (inb.)
ISBN 82-7822-320-3 (inb.)
Ugfb - Rovdjur (Carnivora)
Hynes, Margaret
Polartrakterna / Margaret Hynes ; [översättning: Olle Sahlin och
Liberg, Olof, 1943-
Monica Sahlin. - Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47 s. : färgill.
Genetic aspects of viability in small wolf populations :
(Spektrums faktabibliotek för barn)
with special emphasis on the Scandinavian wolf
ISBN 82-7822-321-1 (inb.)
population : report from an international expert
workshop at Färna Herrgård, Sweden 1st - 3rd May 2002
Johnson, Jinny
/ Olof Liberg. - Stockholm : Swedish Environmental
Sinnena / Jinny Johnson ; [översättning: Olle Sahlin. - Oslo :
Protection Agency [Naturvårdsverket], 2006, cop. 2005.
Spektrum, cop. 2006. - 47 s. : färgill.
- 67 s. : ill.
(Spektrums faktabibliotek för barn)
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5436)
ISBN 82-7822-325-4 (inb.)
ISBN 91-620-5436-8
Lingdell, Pär-Erik, 1948-
Ugg - Fåglar (Aves)
Smådjur i gotländska vattendrag : en studie av vattenlevande
smådjur i 10 vattendrag inklusive lummelundagrottan maj 2004 /
Bergenholtz, Björn, 1962-
Pär-Erik Lingdell och Eva Engblom. - Visby : Livsmiljöenheten,
Vid fågelholken : lär känna sommarens fåglar / Björn
Länsstyrelsen i Gotlands län, 2004. - 58 s.
Bergenholtz. - 2., rev. uppl. - Stockholm : Alfabeta i
(Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten, 1403-
samarbete med Sveriges ornitologiska förening, 2006. -
8439 ; 2004:1)
37, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 21 cm.
ISBN 91-501-0658-9 (inb.)
Ponsonby, David
ISBN 978-91-501-0658-9 (inb.)
Havet : en fantastisk värld / av David Ponsonby & Georges
Dussart ; översättning: Ulf Svedberg. - Stockholm : Alfabeta,
Bjørnsrud, Bjørn
2006. - 288 s. : ill. ; 17 cm.
Fugle i haven. - Skovlunde : Weibull Danmark, 2005. -
ISBN 91-501-0632-5
32 s. : färgill.
197
Nationalbibliografin 2006: April
Davies, Nicola
Ugjb - Insekter (Insecta)
Fåglar / Nicola Davies ; [översättning: Olle Sahlin. - Oslo :
Spektrum, cop. 2006. - 47, [1] s. : färgill.
Rundgren, Helen, 1956-
(Spektrums faktabibliotek för barn)
Kryp i skåp och skafferi / text: Helen Rundgren ; bild:
ISBN 82-7822-317-3 (inb.)
Tord Nygren. - Stockholm : Alfabeta, 2006. - [32] s. :
färgill. ; 25 cm.
Fåglar i Tåkern
ISBN 91-501-0589-2 (inb.)
Fåglar i Tåkern : fältarbete / Tåkerns fältstation. - Mjölby :
ISBN 978-91-501-0589-6 (inb.)
Tåkerns fältstation, 1999-2000. - 30 cm. - 1998-1999.
ISSN 1403-8900
Ugjbb - Fjärilar (Lepidoptera), nattsländor
(Trichoptera), näbbsländor (Mecoptera)
Mathiasson, Sven, 1930Fugler i hagen. - Stokke : Nordic Garden, 2005. - 32 s. : färgill.
Elmquist, Håkan, 1944Våra fjärilar : dagfjärilar i Norden / Håkan Elmquist,
Meddelande / Tåkerns fältstation
Meddelande / Tåkerns fältstation. - Mjölby : Exp., 1969. - Nr 5.
ISSN 0280-5510
Göran Liljeberg ; [foton: Göran Liljeberg. - Stockholm :
Prisma, 2006. - 189, [2] s. : ill. (huvudsakligen i färg) ;
23 cm.
ISBN 91-518-4601-2 (inb.)
ISBN 978-91-518-4601-9 (inb.)
Årsrapport ... från Tåkerns fältstation
Årsrapport ... från Tåkerns fältstation. - Mjölby : Tåkerns
fältstation, 2001. - 30 cm. - 2000.
ISSN 1650-3058
Uh - Miljöfrågor och naturskydd
Agenda 21-rapport 2004
Agenda 21-rapport 2004 : en beskrivning av arbetet i
Ugi - Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)
Göteborgs 21 stadsdelar. - Göteborg :
Miljöförvaltningen, [2005. - 35 s.
Turesson, Jenny, 1972-
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:10)
Oxygen chemoreflexes in fish : with emphasis on glutamatergic
control mechanisms in the medulla / av Jenny Turesson. Göteborg : Department of Zoology, Zoophysiology, Göteborg
University, 2006. - 52 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2006
ISBN 91-628-6745-8
ISBN 978-91-628-6745-4
Bakgrundsfakta miljö- och regionalstatistik
Bakgrundsfakta miljö- och regionalstatistik / SCB Statistiska centralbyrån, Avdelningen för miljö- och
regionalstatistik ; Statistics Sweden. - Stockholm :
Avdelningen för miljö- och regionalstatistik, Statistiska
centralbyrån (SCB), 2005. - 2005:1.
ISSN 1653-2333
Ugj - Ryggradslösa djur (Evertebrata)
Eidissen, Bjørn
Mats och Mia hittar småkryp / Bjørn Eidissen, Olgunn
Ransedokken ; översättning: Fredrik Sjöberg ; [faktagranskning:
Jan Emil Raastad ; bilder: Eidissen/Ransedokken. - Stockholm :
Alfabeta, cop. 2006. - 44, [3] s. : färgill. ; 24 cm.
ISBN 91-501-0636-8 (inb.)
198
Budget 2006
Budget 2006 : Miljönämnden. - Göteborg :
Miljöförvaltningen, [2005. - 36, 15, 2 s.
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:12)
Nationalbibliografin 2006: April
Eklund, Frida
Fudge, Colin
Förändringar i grundvattenkvaliteten i 19 vattentäkter på Gotland
Implementing sustainable futures in Sweden / Colin
under åren 1989-2004 / Frida Eklund. - Visby : Länsstyrelsen i
Fudge, Janet Rowe ; [translation into Swedish by Gun
Gotlands län, 2005. - [6], 133 s.
Frank. - Stockholm : Byggforskningsrådet, cop. 2000. -
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:4)
218 s.
(T / Byggforskningsrådet, 1104-8433 ; 2000:19)
Eklund, Frida
ISBN 91-540-5862-7
Karakterisering och klassificering av gotländska ytvatten enligt
ramdirektivet för vatten / Frida Eklund. - Visby : Länsstyrelsen i
Gahne, Kerstin
Gotlands län, 2005. - [6], 61 s.
Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar / Kerstin
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:3)
Gahne. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005. - 38
s.
Eliasson, Claes U., 1953-
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:6)
Inventering och övervakning av väddnätfjäril (Euphydryas
aurinia) på Gotland 2004 / Claes U. Eliasson. - Visby :
Information om produkters miljöbelastning
Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005. - 30 s.
Information om produkters miljöbelastning. - Stockholm
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:5)
: Naturvårdsverket, 2005. - 189 s. : ill.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5526)
The environmental code
ISBN 91-620-5526-7
The environmental code : [a summary of the Government bill on
the environmental code (1997/98:45. - Stockholm :
Inventering av dvärgålgräs utmed göteborgskusten
Regeringskansliet, 1998. - 34 s.
Inventering av dvärgålgräs utmed göteborgskusten. Göteborg : Miljöförvaltningen, [2005. - 22 s.
Från globala åtaganden till lokalt och individuellt gensvar
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:11)
Från globala åtaganden till lokalt och individuellt gensvar : om
genomförandet av Sveriges nationella klimatstrategi : slutrapport
Jansson, Nicklas
till Naturvårdsverket från COPE, Communication, Organization,
Vedskalbaggar i fem talldominerade områden på Gotland
Policy Instruments and Efficiency - A Program for Research on
/ Nicklas Jansson. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län,
Ways of Achieving the Swedish Objective of "Reduced Climate
2005. - 32 s.
Impact" / Lennart J. Lundqvist (red. - Stockholm :
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:1)
Naturvårdsverket, 2006. - 49 s.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5547)
Landergren, Peter, 1961-
ISBN 91-620-5547-X
Provfiske i gotländska sjöar 1999 / Peter Landergren. Visby : Livsmiljöenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län,
Fröjd, Catharina D
2004. - 53 s.
Satellitbildsanalys av skogsbilvägar över våtmarker / Catharina D
(Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län,
Fröjd. - Jönköping : Skogsstyrelsen, cop. 2006. - 10, [22] s.
Livsmiljöenheten, 1403-8439 ; 2004:6)
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2006:2)
Lathund för miljöledning i staten
Lathund för miljöledning i staten. - Rev. och
kompletterad utg. - Stockholm : Miljödepartementet,
Regeringskansliet, [2000. - 47 s.
199
Nationalbibliografin 2006: April
Levicki, Ken
Nordvarg, Lennart, 1966-
A catchment to consumer approach to rural water resource
Guide för upprättande och översyn av limniska och
assessment : baseline study and safe drinking supply strategy for
marina kontrollprogram / [guiden har utarbetats av
Orongo Village, Lake Victoria Basin, Kenya : minor field study
Lennart Nordvarg och Jan Eckell. - Stockholm :
2003/04 / Ken Levicki. - Stockholm, 2005. - 99 s.
Naturvårdsverket, 2006. - 63 s. : ill.
(Trita-KET-IM, 1402-7615 ; 2005:14)
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5551)
ISBN 91-620-5551-8
Liten bok med fakta om energi och milj
Liten bok med fakta om energi och milj. - [Ny utg. - Stockholm :
Olsson, Lars E
Svensk energiförsörjning, 2001. - 62 s. : ill. (huvudsakligen i
Reducing production of environmentally harmful
färg.
products / Lars E. Olsson. - Göteborg : Göteborgs
universitet, 2005. - 14 s.
Makten över maten
(Göteborg psychological reports, 0301-0996 ;
Makten över maten : med Mudimums-guiden 2006 / redaktör:
35(2005):3)
Emil Schön. - Göteborg : Miljöförbundet jordens vänner, 2006. 96 s.
Planera för hållbar utveckling
(Mudimums-guiden, 1650-6790 ; 2006)
Planera för hållbar utveckling / Naturvårdsverket,
ISBN 91-974209-4-8
Boverket. - Stockholm : Naturvårdsverket ; Karlskrona :
Boverket, 2000. - 23 s. : färgill.
Miljöanpassade produkter för särskild avfettning
(Tema miljömål, 1404-6059 ; 2000:November)
Miljöanpassade produkter för särskild avfettning : kriterier. -
ISBN 91-620-8006-7 (Naturvårdsverket)
Göteborg : Miljöförvaltningen, [2005. - 13 s.
ISBN 91-7147-643-1 (Boverket)
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:14)
Rapporter om natur och milj
Miljökrav på fordonstvättmedel
Rapporter om natur och miljö / Länsstyrelsen i Gotlands
Miljökrav på fordonstvättmedel : kriterier. - Göteborg :
län. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005. -
Miljöförvaltningen, [2005. - 17 s.
2005:nr 1.
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:13)
ISSN 1653-7041
Miljökunskap för räddningstjänsten
Regionalt program 2006 för förorenade områden
Miljökunskap för räddningstjänsten : från förebyggande till
inom Gotlands län
återställning. - Karlstad : Räddningsverket, 2001. - 147 s. : ill.
Regionalt program 2006 för förorenade områden inom
Gotlands län. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län,
Miljörapport 2004
Miljörapport 2004 : en beskrivning av miljötillståndet i Göteborg.
2005. - [6] s., 25 bl.
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:7)
- Göteborg : Miljöförvaltningen, [2005. - 225 s.
(R / Miljö Göteborg, 1401-2448 ; 2005:9)
Rignell, Magnus
Återinventering av gotländska ängen 2004 / Magnus
Nilsson, L. Anders, 1946Blåklocksandbi - en bevarandebiologisk utvärdering / L. Anders
Nilsson. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län, 2005. - 26 s.
(Rapporter om natur och miljö 1653-7041 ; 2005:2)
200
Rignell. - Visby : Livsmiljöenheten, Länsstyrelsen i
Gotlands län, 2004. - 10, 6, 6, 44 s. : ill.
(Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län,
Livsmiljöenheten, 1403-8439 ; 2004:3)
Nationalbibliografin 2006: April
Sjöström, Emma
Uha - Miljöekonomi
Marknadskommunikation och hållbar utveckling / Emma
Sjöström, Susanne Sweet och Jenny Ählström. - Stockholm :
Pettersson, Fredrik, 1977-
Naturvårdsverket, 2005. - 56 s. : ill.
Power generation technology choice in the presence of
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5522)
climate policy / Fredrik Pettersson. - Luleå, 2005. - v, 11
ISBN 91-620-5522-4
s.
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402
Strategi för hållbar avfallshantering
-1757 ; 2005:76)
Strategi för hållbar avfallshantering : Sveriges avfallsplan. -
Licentiatavhandling (sammanfattning) Luleå : Luleå
Stockholm : Naturvårdsverket, cop. 2005. - 88 s. : färgill., diagr.,
tekniska universitet, 2005
tab.
ISBN 91-620-1248-7
Rönnbäck, Klas, 1974Den nya världsordningen / Klas Rönnbäck. - 1. uppl. -
Sustainable development indicators for Sweden
Stockholm : Fältbiologerna : Rättviseakademin, [2000. -
Sustainable development indicators for Sweden : a first set 2001
66, [2] s.
= [Indikatorer för hållbar utveckling i Sverige : första
ISBN 91-85094-84-6
sammanställningen 2001] / [translators: Steven Wentworth, Tim
Chamberlain. - Stockholm : Statistiska centralbyrån :
Uhc - Föroreningsfrågor
Naturvårdsverket : Ministry of the Environment [distributör],
2001. - 64 s.
Cultural heritage in the city of tomorrow
ISBN 91-618-1100-9
Cultural heritage in the city of tomorrow : developing
policies to manage the continuing risks from air pollution
Vallin, Lars
: proceedings of a MULTI-ASSESS workshop : London,
Biotopkartering av fyra gotländska vattendrag / Lars Vallin och
United Kingdom June 10-11, 2004 / [edited by: Vladimir
Peter Landergren. - Visby : Livsmiljöenheten, Länsstyrelsen i
Kucera, Johan Tidblad & Ron Hamilton. - Stockholm :
Gotlands län, 2004. - 168, 19 s.
Swedish Corrosion Institute (Korrosionsinstitutet),
(Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten, 1403-
[2005. - vi, 234 s. : ill.
8439 ; 2004:4)
(Bulletin / Korrosionsinstitutet, 0454-4293 ; 110E)
ISBN 91-87400-12-X
Veta hut
Veta hut : lär dig mer om hållbar utveckling i Västmanland : en
Schelin, Maria
presentation av 25 indikatorer för ekologisk, ekonomisk och
Överensstämmer anmält och verkligt GROT-uttag? /
social hållbarhet : information från Länsstyrelsen Västmanlans
Maria Schelin. - Jönköping : Skogsstyrelsen, cop. 2006. -
län. - Västerås : Länsstyrelsen Västmanlands län, [2005. - 33, [1]
28 s.
s. : färgill.
(Rapport / Skogsstyrelsen, 1100-0295 ; 2006:5)
Östlund, Mikael
Strategi för hållbar avfallshantering
Vattenkemi i gotländska vattendrag och referenssjöar / Mikael
Strategi för hållbar avfallshantering : Sveriges
Östlund. - Visby : Länsstyrelsen i Gotlands län, 2004. - 57, [ca
avfallsplan. - Stockholm : Naturvårdsverket, cop. 2005. -
130] s. : tab., kartor.
88 s. : färgill., diagr., tab.
(Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten, 1403-
ISBN 91-620-1248-7
8439 ; 2004:5)
201
Nationalbibliografin 2006: April
Uhca - Luftföroreningar
World Water Week in Stockholm, August 21-27, 2005
World Water Week in Stockholm, August 21-27, 2005 :
Dealing with transport emissions
2005 synthesis. - Stockholm : Stockholm International
Dealing with transport emissions : an emission trading system for
Water Institute (SIWI), [2005. - 39 s. : färgill.
the transport sector, a viable solution? / [CE Delft. - Stockholm :
Swedish Environmental Protection Agency, 2006. - 90 s. : ill.
Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet
(Report / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5550)
Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet. -
ISBN 91-620-5550-X
Jönköping : Jordbruksverket, 2006. - 79 s. : ill.
(Rapport / Jordbruksverket, 1102-3007 ; 2006:5)
Larson, Lars-Gunnar
Känt och okänt om avgasutsläpp från flygplan / [författare: Lars-
Uhcc - Markföroreningar
Gunnar Larson, Anne Lindskog & Jan Westerberg. - Stockholm :
Flygtekniska försöksanstalten :
Elert, Mark
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), 2000. - 43 s.
Bedömning av riskreduktion vid efterbehandling : fas 1.
Delrapport 1, Inventering av metoder för riskbedömning
Pettersson, Fredrik, 1977-
av spridning från förorenade områden / Mark Elert. -
Power generation technology choice in the presence of climate
Stockholm : Naturvårdsverket, 2006. - 50 s. : färgill.
policy / Fredrik Pettersson. - Luleå, 2005. - v, 11 s.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5540)
(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 1402-1757 ;
ISBN 91-620-5540-2
2005:76)
Licentiatavhandling (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska
Lummelunds bruk
universitet, 2005
Lummelunds bruk : riskklassning enligt MIFO Fas I. [Visby : Livsmiljöenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län],
Uhcb - Vattenföroreningar
[2004. - [1] bl., 65 s.
(Rapport / Länsstyrelsen i Gotlands län,
Eklund, Anna
Livsmiljöenheten, 1403-8439 ; 2004:2)
Ekonomiska styrmedel för minskad övergödning i
Öresundsregionen : en analys av åtgärder samt förslag till nya
Uhcd - Förorenande ämnen
stödmöjligheter / av Anna Eklund. - [Sverige : s.n., 2005. - 60 s.
Lindén, Anna-Lisa, 1942Fördjupade undersökningar av sediment i Viskan nedströms
Miljöpolitik och styrmedel : fallstudie: batterier / Anna-
Borås
Lisa Lindén, Annika Carlsson-Kanyama. - Stockholm :
Fördjupade undersökningar av sediment i Viskan nedströms
Naturvårdsverket, 2005. - 73 s. : ill.
Borås : huvudrapport J & W. - Stockholm : Avdelning mark och
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5514)
vatten, J & W energi och miljö, 2001. - 33 s.
ISBN 91-620-5514-3
Nordvarg, Lennart, 1966-
Radon i regionala och lokala miljömål
Guide för upprättande och översyn av limniska och marina
Radon i regionala och lokala miljömål /
kontrollprogram / [guiden har utarbetats av Lennart Nordvarg och
Naturvårdsverket. - Stockholm : Naturvårdsverket förlag,
Jan Eckell. - Stockholm : Naturvårdsverket, 2006. - 63 s. : ill.
2000. - 15 s. ; 30 cm.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5551)
(Tema miljömål, 1404-6059 ; 2000:Juni)
ISBN 91-620-5551-8
ISBN 91-620-9961-2
202
Nationalbibliografin 2006: April
Uhe - Naturskydd
Lyckliga djur
Lyckliga djur : etiska och moraliska perspektiv på
Lothigius, Jan, 1951-
djurhållning / [redaktör: Johanna Sarfati. - Stockholm :
Naturvård i förändring : hundra år av naturvård : så skyddar vi
Jordbruksdepartementet, Regeringskansliet, 2001. - 16 s.
värdefull natur : en inbjudan till naturen / [texter: Jan Lothigius ;
redaktörer: Eva Stighäll, Suzanne Kolare. - Stockholm :
Naturvårdsverket, [2006. - 23 s. : färgill.
ISBN 91-620-8227-2 (korr.)
Skyddsvärda statliga skogar
Skyddsvärda statliga skogar : kategorisering av områden på
Sveaskogs markinnehav i Västerbottens län. - Stockholm :
Naturvårdsverket, 2005. - 200 s. : färgill.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5497)
ISBN 91-620-5497-X
Skyddsvärda statliga skogar
Skyddsvärda statliga skogar : kategorisering av områden på
Sveaskogs markinnehav i Norrbottens län. - Stockholm :
Naturvårdsverket, 2005. - 392 s. : färgill.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5498)
ISBN 91-620-5498-8
Uhf - Växtskydd
Jeppson, Mikael, 1956Åtgärdsprogram för bevarande av vit stjälkröksvamp (Tulostoma
niveum) : hotkategori: starkt hotad (EN) / åtgärdsprogrammet har
upprättats av Mikael Jeppson. - Stockholm : Naturvårdsverket,
2005. - 28 s. : ill.
(Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 5512)
ISBN 91-620-5512-7
Uhg - Djurskydd
Djurskyddslagen. Engelska
The Animal Welfare Act : [1988:534 consolidated text (as last
amended by SFS 1998:56 of February 19, 1998)]. The Animal
Welfare Ordinance : [1988:539 consolidated text (as last
amended by SFS 1998:175 of April16, 1998. - Stockholm :
Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Sweden, 2000. - 31
s.
203
Nationalbibliografin 2006: April
V - Medicin
Mårtensson, Ulla, 1944Recognition molecules of the complement system: C1q
V - Medicin
and mannan-binding lectin in autoimmunity and immune
defence / Ulla Mårtensson. - Lund : Lund university,
Kristinsdóttir, Ella Kolbrún, 1940-
Department of laboratory medicine, 2006. - 49 s. : ill.
Imbalance and fractures in the elderly : effects of decreased
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
vibration sensation and vestibular asymmetry / Ella Kolbrún
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:15)
Kristinsdóttir. - Lund : Lund University, Faculty of Medicine,
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
2006. - 73 s. : ill.
ISBN 91-628-6156-5
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
series, 1652-8220 ; 2006:46)
Orrling, Arne
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Recurrent streptococcal pharyngotonsillitis : studies on
ISBN 91-85481-71-8
etiology and treatment / Arne Orrling. - Lund : Lund
University, 2006. - 61 s. : ill.
Nortvedt, Per
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
Sensibilitet och reflektion : filosofi och vetenskapsteori för
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:32)
vårdprofessioner / Per Nortvedt & Harald Grimen ; översättning:
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Sten Andersson. - Göteborg : Daidalos, 2006. - 301 s. ; 23 cm.
ISBN 91-85481-57-2
ISBN 91-7173-232-2
ISBN 978-91-7173-232-3
Persson, Jenny, 1975Streptococcal M protein and human C4BP / Jenny
Riktlinjer för god medicinsk forskning
Persson. - Lund : Lund University, 2006. - 76 s. : ill.
Riktlinjer för god medicinsk forskning. - Rev. version. -
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral
Stockholm : Vetenskapsrådet, 2001. - 62 s.
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:53)
ISBN 91-7307-000-9
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-78-5
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning 30 år
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning 30 år /
Vaziri-Sani, Fariba
[sammanställd av Tore Scherstén. - Stockholm : Tore Nilsons
Studies of the role of complement factor H in hemolytic
stiftelse för medicinsk forskning, 2000. - 63 s. : ill. (vissa i färg.
uremic syndrome / Fariba Vaziri-Sani. - Lund : Lund
ISBN 91-631-0444-X
University, 2006. - 53 s. : ill.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
Va - Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi
m fl icke-kliniska discipliner
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:37)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-62-9
Käll, Lukas, 1969Predicting transmembrane topology and signal peptides with
hidden Markov models / Lukas Käll. - Stockholm, 2006. - 41 s. :
ill. ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
ISBN 91-7140-719-7
204
Nationalbibliografin 2006: April
Vad - Immunologi
Jonsson, Magnus, 1971Biochemical studies of semenogelins with emphasis on
Johansson, Amelie
zinc-binding properties / Magnus Jonsson. - Malmö :
Genetic polymorphism in pigs with focus on cromosome 8 genes
Department of Laboratory Medicine, Section for Clinical
/ Amelie Johansson. - Kalmar : Department of Chemistry and
Chemistry, Malmö University Hospital, Lund
Biomedical Sciences, University of Kalmar, 2006. - 39 s. : ill.,
University, 2006. - 47 s. : ill.
diagr., tab.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
(Dissertation series / University of Kalmar, Faculty of Natural
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:57)
Science, 1650-2779 ; 27)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Diss. (sammanfattning) Kalmar : Högskolan i Kalmar, 2006
ISBN 91-85481-82-3
ISBN 91-89584-53-8
Lind, Britta, 1950Melén, Erik , 1975-
Evaluation of isovolumic myocardial motions in human
Genetic studies on childhood asthma and allergy - role of
subjects using tissue velocity echocardiography / by
interactions / Erik Melén. - Stockholm, 2006. - 54 s. : diagr. ; 24
Britta Lind. - Stockholm, 2006. - 53 s. : ill. ; 24 cm.
cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
ISBN 91-7140-651-4
ISBN 91-7140-686-7
Vca - Medicinsk fysiologi
Ruden, Sarah
Epidermals & other animal proteins : allergy - which allergens? /
Sonesson, Bertil, 1929-
[authors: Sarah Ruden and Harris Steinman. - Uppsala :
Anatomi och fysiologi / Bertil Sonesson, Gun Sonesson.
Pharmacia Diagnostics, 2005. - 196 s. : färgill.
- 4., bearb. uppl. / [illustrationer: Urban Frank. -
ISBN 91-973440-4-4
Stockholm : Liber, 2006. - 396 s. : ill. (vissa i färg) ; 25
cm.
Vb - Anatomi
ISBN 91-47-05256-2 (inb.)
Sonesson, Bertil, 1929-
Vcbb - Medicinsk kemi
Anatomi och fysiologi / Bertil Sonesson, Gun Sonesson. - 4.,
bearb. uppl. / [illustrationer: Urban Frank. - Stockholm : Liber,
Näringslära för högskolan
2006. - 396 s. : ill. (vissa i färg) ; 25 cm.
Näringslära för högskolan / under redaktion av Lillemor
ISBN 91-47-05256-2 (inb.)
Abrahamsson ... ; [illustrationer: Jan Wilhelmsson ... ;
foto: Kristjan Aunver. - 5., [rev.] uppl. - Stockholm :
Vc - Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi
Liber, 2006. - 461 s. : ill. ; 25 cm.
ISBN 91-47-05355-0 (inb.)
Brudin Almeida, Agneta, 1943Sockerrackarna : en historia om socker / av Agneta Brudin
Almeida, text och bilder, och Utz Reichel, medicinsk rådgivning.
- St. Lorenz, Mondsee : Wagnermühle, 2005. - 32 s. : färgill.
205
Nationalbibliografin 2006: April
Sundin, Anki, 1975-
Bennhagen, Rolf G
Diabetes : [att förebygga och leva med en folksjukdom : maten,
Cardiac muscle injury in children and experimental
motionen, läkemedlen] / av Anki Sundin ; [fotografiskt material
animals : reflections in ECG, especially high-resolution
från Håkan Jörgensen ... ; illustrationer från Christel Petersson ;
electrocardiography / Rolf G. Bennhagen. - Lund : Lund
faktagranskning: Stefan Sjöberg. - 1. uppl. - Stockholm :
University, 2006. - 49 s. : ill.
Hälsoförlaget Stevali, cop. 2006. - 193, [2] s. : ill. (huvudsakligen
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
i färg) ; 28 cm.
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:24)
ISBN 91-85511-02-1 (inb.)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-49-1
Vde - Farmakodynamik och farmakokinetik
(läkemedelseffektlära o -omsättningslära)
Bergqvist, Jenny, 1971HER2 and TP53 in human breast cancer : studies of
Himmelmann, Anders, 1958-
methods and prognostic value / Jenny Bergqvist. -
AT1-receptorantagonister : en praktisk handbok / Anders
Stockholm, 2006. - 81 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
Himmelmann. - Täby : Skire Project, 2001. - 48 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
ISBN 91-972279-5-1
ISBN 91-7140-665-4
Vdf - Medicinalväxter
Darenberg, Jessica, 1972Streptococcus pyogenes infections and toxic shock
Bruhn, Jan G., 1944-
syndrome : molecular epidemiology and immunotherapy
Ginkgo biloba : ett träd att lägga på minnet / av Jan G. Bruhn och
/ Jessica Darenberg. - Stockholm, 2006. - viii, 54 s. : ill. ;
C.G. Nilsson. - Skärholmen : Boehringer Ingelheim, cop. 2001. -
24 cm.
40 s. : färgill.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska
ISBN 91-88762-24-6
institutet, 2006
ISBN 91-7140-676-X
Källman, Stefan, 1954Vilda växter som mat & medicin / Stefan Källman ; [teckningar:
Edvardsson, Louise, 1978-
Martin Holmer ; foto: författaren. - 2. utg. - Västerås : Ica, 2006. -
Characterization of human myeloid progenitors and their
207 s. : ill. (huvudsakligen i färg) ; 28 cm.
differentiation / by Louise Edvardsson. - Lund : Division
ISBN 91-534-2639-8 (inb.)
of Hematology and Transfusion Medicine, Lund
University, 2006. - 98 s. : ill.
Ve - Allmän medicin
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:54)
Agardh, Daniel
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac
ISBN 91-85481-79-3
disease / Daniel Agardh. - Lund : Department of Clinical
Sciences, Lund University, 2006. - 65 s. : ill. (vissa i färg) ; 24
Ekberg, Jenny, 1977-
cm.
Cyclin A1 expression and regulation in hematopoietic
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation
and leukemic cells / Jenny Ekberg. - Lund : Lund
Series, 1652-8220 ; 2006:20)
University, Faculty of Medicine, 2006. - 50 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
ISBN 91-85481-45-9
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:30)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-55-6
206
Nationalbibliografin 2006: April
Ekvall Hansson, Eva, 1962-
Hindorf, Ulf
Assessment and treatment of dizzy patients in primary health care
Clinical studies of thiopurine metabolism in
/ Eva Ekvall Hansson. - Malmö : Department of Clinical
inflammatory bowel disease / Ulf Hindorf. - Lund :
Sciences, Malmö, Lund University, 2006. - 60 s. : ill.
Department of Clinical Sciences, Lund University, 2006.
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation
- 73 s. : ill. ; 24 cm.
series, 1652-8220 ; 2006:44)
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:11)
ISBN 91-85481-69-6
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-38-6
Glader, Pernilla, 1975T-cells in COPD to help or harm? : a study of T-cells in COPD
Kronblad, Åsa, 1976-
patients and related aspects of T-cell function in vitro / Pernilla
Role of cyclin D1 as an estrogen receptor cofactor and
Glader. - Lund : Lund University, Department of Clinical
the influence of hypoxia on estrogen receptor regulation,
sciences, 2006. - 59 s. : ill., diagr., tab.
with focus on prognostic and treatment predictive
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
features in breast cancer / Åsa Kronblad. - Lund : Lund
series, 1652-8220 ; 2006:6)
University, Faculty of Medicine, 2006. - 52 s. : ill.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral
ISBN 91-85481-33-5
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:50)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Granström, Bengt W
ISBN 91-85481-75-0
Endothelin receptor changes during inflammation in the lung /
Bengt W. Granström. - Lund : Lund University, 2006. - 39 s. : ill.
Laurén, Anna, 1975-
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
Virus tropism and neutralization response in SIV
series, 1652-8220 ; 2006:29)
infection / Anna Laurén. - Lund : Lund University, 2006.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
- 69 s. : ill.
ISBN 91-85481-54-8
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:58)
Hao, Xiaojin, 1972-
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Experimental therapeutic angiogenesis after myocardial
ISBN 91-85481-83-1
infarction : efficacy of different angiogenic factors and delivery
methods / Xiaojin Hao. - Stockholm, 2006. - 46 s. : ill. ; 24 cm.
Liu, Yawei, 1967-
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
Neurons; regulators of CNS inflammation / Yawei Lui. -
ISBN 91-7140-701-4
Lund : Lund University, Faculty of Medicine, 2006. - 30
s.
Henriksson, Marie, 1978-
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral
Importance of MAPK and PKC in cerebrovascular endothelin
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:[76)
receptor changes / Marie Henriksson. - Lund : Department of
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Clinical Sciences, Lund University, 2006. - 52 s. : ill. (vissa i
ISBN 91-85559-00-8
färg.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
series, 1652-8220 ; 2006:45)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-70-X
207
Nationalbibliografin 2006: April
Mittelholzer, Camilla Maria, 1974-
Simán, Henrik
Influenza virus - protection and adaptation / Camilla Maria
Helicobacter pylori and its association with gastric and
Mittelholzer. - Stockholm, 2006. - 59 s. : diagr. ; 24 cm.
oesophageal carsinomas / Henrik Simán. - Malmö :
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
Malmö University Hospital, 2006. - 96 s. : ill.
ISBN 91-7140-656-5
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:41)
Moberg, Eva
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Uppföljning av en individuellt utformad rehabiliteringsplan efter
ISBN 91-85481-66-1
ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram för whiplashskadade
/ författare: Eva Moberg, Birgitta Olsson. - Stockholm :
Sterner, Eila
Karolinska sjukhuset, 2004. - [29] bl.
Trycksårsprofylax hos patienter med höftfraktur /
(Medicinskt utvecklingsarbete från Karolinska sjukhuset, ISSN
författare: Eila Sterner. - Stockholm : Karolinska
1653-3216 ; 2004:4)
sjukhuset, 2003. - [16] bl.
(Medicinskt utvecklingsarbete från Karolinska sjukhuset,
Nandakumar, Kutty Selva
ISSN 1653-3216 ; 2003:9)
Analysis of effector pathways in arthritis / Kutty Selva
Nandakumar. - Lund : Lund University, Department of
Strömbeck, Britta, 1947-
experimental medicine, 2006. - 66 s. : ill.
Women with primary Sjögren's syndrome : assessment
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
and treatment : a physiotherapeutic perspective / Britta
series, 1652-8220 ; 2006:7)
Strömbeck. - Malmö : Malmö University Hospital, Lund
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
University, 2006. - 63 s. : ill.
ISBN 91-85481-30-0
(Lund University, Faculty of Medcine Doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:34)
Nygren, Josefine, 1977-
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Functional recovery after experimental stroke in mice :
ISBN 91-85481-59-9
involvement of enriched environment, BDNF and cell genesis /
Josefine Nygren. - Lund : Lund University, 2006. - 74 s. : ill.
Svedhem Johansson, Veronica, 1956-
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
Kinetics of HIV-1 drug resistance mutations in vivo /
series, 1652-8220 ; 2006:31)
Veronica Svedhem Johansson. - Stockholm, 2006. - 45 s.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
: tab. ; 24 cm.
ISBN 91-85481-56-4
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
ISBN 91-7140-671-9
Shi, Changbin, 1963Inflammatory response and intervention in experimental acute
Weineisen, Maria, 1974-
pancreatitis / Changbin Shi. - Lund : Department of Surgery,
Interactions between Streptococcus pyogenes and the
Lund University, 2006. - 75 s. : ill. ; 24 cm.
human immune system / Maria Weineisen. - Lund : Lund
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation
University, 2006. - 69 s. : ill.
Series, 1652-8220 ; 2006:12)
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
(Bulletin from the Department of Surgery, Lund University, 0346
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:38)
-5934 ; 126)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-63-7
ISBN 91-85481-39-4
208
Nationalbibliografin 2006: April
Wowern, Fredrik von, 1976-
Jarefors, Sara, 1975-
Genetic factors and dietary salt intake as determinants of blood
Cytokine responses in human Lyme borreliosis : the role
pressure and risk of primary hypertension / Fredrik von Wowern.
of T helper 1-like immunity and aspects of gender and co
- Lund : Department of Clinical Sciences, Diabetes and
-exposure in relation to disease course / Sara Jarefors. -
Endocrinology, Malmö University Hospital, Lund University,
Linköping : Univ., 2006. - 91 s. : ill.
2006. - 74 s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ;
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation
938)
Series, 1652-8220 ; 2006:18)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85497-73-8
ISBN 91-85481-44-0
Vebe - Ämnesomsättningssjukdomar
Vea - Diagnostiska metoder
(sjukdomsbestämmande metoder)
Metabola syndromet
Metabola syndromet / Stig Attvall. - Göteborg :
Holmberg, Johan
Internetmedicin i Göteborg, cop. 2004. - 46 s.
Dizziness and fear of falling : a behavioural and physiological
approach to "phobic postural vertigo" / Johan Holmberg. - Lund :
Metabola syndromet (Studentlitteratur
Lund University, 2006. - 65 s. : ill.
Metabola syndromet : bakgrund, mekanismer och
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
behandling / redaktörer: Peter M. Nilsson, Anders G.
series, 1652-8220 ; 2006:43)
Olsson & Björn Zethelius. - Lund : Studentlitteratur,
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
2006. - 276 s. : ill. ; 23 cm.
ISBN 91-85481-68-8
ISBN 91-44-04473-9
Veba - Infektionssjukdomar
Motiverande samtal vid övervikt och fetma
Motiverande samtal vid övervikt och fetma / Susanne
Adamsson, Jenni
Skillborg. - Linköping : Folkhälsovetenskapligt centrum,
Novel immunostimulatory agent based on CpG
2004. - 20 s.
oligodeoxynucleotide linked to the non toxic B subunit of the
(Rapport / Folkhälsovetenskapligt centrum, Linköping,
cholera toxin / Jenni Adamsson. - Göteborg : Universitetet, 2006.
1401-5048 ; 2004:7)
- 51 s. : ill.
Lic.-avh. (sammanfattning) Göteborg : Univ. , 2006
Vebl - Psykosomatiska sjukdomar
Davis, Mike, 1946-
Alfvén, Gösta, 1941-
Ett monster vid vår dörr : fågelinfluensan som globalt hot / Mike
Barn & psykosomatik : i teori och klinik / Gösta Alfvén
Davis ; översättning: Lars Ohlsson ; fackgranskning och efterord:
; [illustrationer : Anton Alfvén. - 1. uppl. - Stockholm :
Björn Olsen. - Stockholm : Karneval, 2006. - 216 s. ; 22 cm.
Norstedts akademiska förlag, 2006. - 320 s : ill. (vissa i
ISBN 91-976031-0-4 (korr.) (inb.)
färg) ; 24 cm.
ISBN 91-7227-464-6 (inb.)
Friberg, Örjan, 1961-
ISBN 978-91-7227-464-8 (inb.)
Local collagen-gentamicin for prevention of sternal wound
infections / Örjan Friberg. - Linköping : Univ., 2006. - 66 s. : ill.
Enquist, Peggy, 1956-
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 937)
Kvinnor, misshandel och psykologi / Peggy Enquist. -
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
[Sverige] : [email protected] [distributör], 2000. -
ISBN 91-85497-75-4
23 s.
209
Nationalbibliografin 2006: April
Vebr - Immunologiska sjukdomar
Jiang, Wei, 1964Regeneration in the adult brain after focal cerebral
Allergi/överkänslighet
ischemia : exploration of neurogenesis and angiogenesis
Allergi/överkänslighet : ett kunskapsunderlag. - Stockholm :
/ Wei Jiang. - Umeå : Department of Public Health and
Folkhälsoinstitutet, [2001. - 24 s.
Clinical Medicine, 2006. - 80 s. : ill. (vissa i färg.
(Folkhälsoinstitutet, 1104-358X ; 2001:02)
(Umeå University medical dissertation, 0346-6612 ;
ISBN 91-7257-093-8
N.S., 1023)
Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2006
Nilsson, Eskil, 1940-
ISBN 91-7264-067-7
Atopiskt eksem / av Eskil Nilsson. - 3. uppl. - Solna :
GlaxoSmithKline (GSK), 2005. - 40 s. : färgill.
Johnson, Jinny
ISBN 91-88286-63-0
Sinnena / Jinny Johnson ; [översättning: Olle Sahlin. Oslo : Spektrum, cop. 2006. - 47 s. : färgill.
Vaarning, Karin, 1947-
(Spektrums faktabibliotek för barn)
Allergi och annan överkänslighet : några exempel på
ISBN 82-7822-325-4 (inb.)
arbetsterapeutisk intervention i det preventiva arbetet / Karin
Vaarning. - Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2000. -
Näslund, Görel Kristina, 1940-
40 s.
Vem var det där? : en bok om ansiktsblindhet / Görel
(Arbetsterapeuten publicerar sig, 1101-8259 ; 7)
Kristina Näslund. - Sigtuna : Kärnhuset, 2006. - 156 s. ;
22 cm.
Ved - Blodet och de blodbildande organen
(hematologi)
ISBN 91-631-8279-3 (inb.)
Om dina besvär i benen kan beskrivas som krypande,
Andersson, Tord, 1956-
hettande, stickande, svidande, domnande, brännande
Inuti sorgen : berättelsen om Joel / Tord Andersson. - Umeå :
eller ibland en smärtande känlsa
Barncancerfören. Norra ; Visby : Books-on-demand [distributör],
Om dina besvär i benen kan beskrivas som krypande,
2004. - 135 s.
hettande, stickande, svidande, domnande, brännande
ISBN 91-631-5537-0
eller ibland en smärtande känlsa : du har kanske RLS
(restless legs syndrom) : information till patienter och
Vef - Nervsystemet (neurologi)
anhöriga. - [Ny utg. - Laholm : Restless legs förbundet,
2005. - 19 s. : ill.
Fohlin, Helena, 1979Guillain-Barré : närkamp med ovanlig sjukdom / Helena Fohlin. -
Sunvisson, Helena, 1947-
Växjö : Kulturföreningen Memoria, cop. 2001. - 18 s.
Kvinnor med Parkinson / Helena Sunvisson, text &
(Memoria / Kulturföreningen Memoria, 0283-3026 ; 2001:2)
Robert Nyberg, bild. - [Huddinge : Huddinge sjukhus,
2000. - 60 s. ill.
Gottfries, Carl-Gerhard, 1928Människans emotionella förmåga : en outforskad och outnyttjad
möjlighet / C G Gottfries. - Helsingborg : H. Lundbeck AB,
2000. - 103 s. : färgill.
ISBN 91-973809-2-X (inb.)
210
Nationalbibliografin 2006: April
Wanby, Pär W., 1964-
Wanby, Pär W., 1964-
On certain genetic and metabolic risk factors for carotid stenosis
On certain genetic and metabolic risk factors for carotid
and stroke / Pär W. Wanby. - Linköping : Linköping University ;
stenosis and stroke / Pär W. Wanby. - Linköping :
Kalmar : Department of Internal Medicine, County Hospital of
Linköping University ; Kalmar : Department of Internal
Kalmar, 2006. - xiv, 81 s. : ill.
Medicine, County Hospital of Kalmar, 2006. - xiv, 81 s. :
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 942)
ill.
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2006
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ;
ISBN 91-85497-77-0
942)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings
Veh - Cirkulationsorganen (kardiologi och
angiologi)
universitet, 2006
Haglund, Olle, 1939-
Vei - Andningsorganen (pneumologi)
ISBN 91-85497-77-0
Den tidsinställda bomben : uppkomst och behandling av
ischemisk hjärt/kärlsjukdom / Olle Haglund. - Täby : Novartis
Melén, Erik , 1975-
Läkemedel, 1997. - 154 s. : ill. (vissa i färg.
Genetic studies on childhood asthma and allergy - role of
ISBN 91-630-6084-1
interactions / Erik Melén. - Stockholm, 2006. - 54 s. :
diagr. ; 24 cm.
Himmelmann, Anders, 1958-
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
AT1-receptorantagonister : en praktisk handbok / Anders
ISBN 91-7140-686-7
Himmelmann. - Täby : Skire Project, 2001. - 48 s. : ill.
ISBN 91-972279-5-1
Vej - Matsmältningsorganen (medicinsk
gastroenterologi)
Johansson, Ingela, 1968When time matters : patients' and spouses' experiences of
Bengtsson, Mariette
suspected acute myocardial infarction in the pre-hospital phase /
Women with Irritable Bowel Syndrome : aspects of
Ingela Johansson. - Linköping : Linköping University, 2006. - 58,
quality of life and health / Mariette Bengtsson. - Lund :
[19] s. : ill.
Department of Health Sciences, Lund University, 2006. -
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 941)
83 s.
Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2006
(Bulletin from the Unit of Caring Sciences, Department
ISBN 91-85497-74-6
of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund
University, Sweden ; 22)
Olsson, Arne, 1958Ekokardiografi / Arne Olsson. - 2., [omarb.] uppl. - Årsta :
Trycksakspecialisten, 2006. - viii, 101 s. : ill. ; 27 cm.
ISBN 91-631-8351-X (spiralh.)
(Lund University, Faculty of Medicine, Doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:33)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-58-0
ISBN 978-91-631-8351-5 (spiralh.)
Enblad Nordlund, Catharina, 1974Kolik och magknip : så överlever ni! / Catharina Enblad
Nordlund och Anders Nordlund ; [faktagranskning: Hans
Holgert ; illustrationer: Lotta Sjöberg. - Stockholm :
Natur och kultur, 2006. - 159 s. : ill. ; 19 cm.
ISBN 91-27-35684-1
ISBN 978-91-27-35684-9
211
Nationalbibliografin 2006: April
Kjöller, Hanne, 1965-
Tergestinum Symposium on Psoriasis (5 : 1998 :
Operation: nytt liv / Hanne Kjöller ; [foton: Caisa Bromberg ... ;
Trieste)
faktagranskning: Göran Lundegårdh. - Stockholm : Brombergs,
Alpe Adria meeting on psoriasis : 5th Tergestinum
2006. - 166 s. : ill. ; 22 cm.
Symposia on Psoriasis, Trieste, Italy, 20-21 November,
ISBN 91-85251-56-9 (inb.)
1998. - Stockholm : Taylor & Francis, cop. 2000. - 20 s.
ISBN 978-91-85251-56-8 (korr.) (inb.)
: ill. ; 28 cm.
(Acta dermato-venereologica. Supplementum, 0365-
Matthiessen, Peter, 1957-
8341 ; 211)
Rectal cancer surgery : defunctioning stoma, anastomotic leakage
and postoperative monitoring / Peter Matthiessen. - Linköping :
Univ., 2006. - 72 s. : ill.
Ven - Muskler och skelett (myologi och
osteologi)
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 940)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
Strömbeck, Britta, 1947-
ISBN 91-85497-80-0
Women with primary Sjögren's syndrome : assessment
and treatment : a physiotherapeutic perspective / Britta
Vek - Njurarna och urinvägarna (nefrologi och
urologi)
Strömbeck. - Malmö : Malmö University Hospital, Lund
University, 2006. - 63 s. : ill.
(Lund University, Faculty of Medcine Doctoral
Uroterapi
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:34)
Uroterapi / redaktörer: Anna-Lena Hellström, Birgitta Lindehall.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
- Lund : Studentlitteratur, 2006. - 240 s. ill. ; 23 cm.
ISBN 91-85481-59-9
ISBN 91-44-01378-7
Whiplashkommissionen
UVI hos äldre
The Whiplash Commission final report / [English
UVI hos äldre / [författare: Sigvard Mölstad, redaktör. - Malmö :
translation: Bernard Vowles. - Stockholm :
Leo, [2001. - 32 s.
Whiplashkommissionen, 2005. - 199 s.
ISBN 91-972280-8-7
ISBN 91-975655-4-7
Vem - Huden (dermatologi)
Veod - Diabetes
Nilsson, Eskil, 1940-
Shaat, Nael, 1973-
Atopiskt eksem / av Eskil Nilsson. - 3. uppl. - Solna :
Genetic and immunological risk factors of gestational
GlaxoSmithKline (GSK), 2005. - 40 s. : färgill.
diabetes mellitus / Nael Shaat. - Lund : Lund University,
ISBN 91-88286-63-0
Faculty of Medicine, cop. 2006. - 101 s. : ill. (vissa i
färg.
En studie av hur förskolegårdar kan påverka barns fysiska
aktivitet och solexponering / [Cecilia Boldemann
En studie av hur förskolegårdar kan påverka barns fysiska
aktivitet och solexponering / [Cecilia Boldemann. - Stockholm :
Stockholms läns landsting, 2005. - 40 s.
(Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för
folkhälsoarbete, 1652-9359 ; 2005:3)
212
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:52)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-77-7
Nationalbibliografin 2006: April
Sundin, Anki, 1975-
Greber Hidestrand, Margaret
Diabetes : [att förebygga och leva med en folksjukdom : maten,
Man behöver någon att tala med - som förstår- : om en
motionen, läkemedlen] / av Anki Sundin ; [fotografiskt material
mors och hennes döttrars reaktioner vid
från Håkan Jörgensen ... ; illustrationer från Christel Petersson ;
bröstcancerbeskedet / författare: Margareta Greber
faktagranskning: Stefan Sjöberg. - 1. uppl. - Stockholm :
Hidestrand och de tre döttrarna Anne, Karin och Eva. -
Hälsoförlaget Stevali, cop. 2006. - 193, [2] s. : ill. (huvudsakligen
Stockholm : Bröstcancerföreningarnas riksorganisation
i färg) ; 28 cm.
(BRO) : Sveriges kyrkliga studieförbund, cop. 1997. - 31
ISBN 91-85511-02-1 (inb.)
s.
Sundkvist, Göran, 1944-
Haendler, Leif, 1957-
Diabetes och nervsystemet / [Tord Ajanki har intervjuat Göran
Erektil dysfunktion och behandling av prostatacancer /
Sundkvist. - [Ny utg. - Sundbyberg : Svenska diabetesförbundet,
Leif Haendler. - Sollentuna : Orion Pharma, [2005. - 28
2001. - 11 s. : ill.
s. : färgill.
(Svenska diabetesförbundets skriftserie, 0282-9495 ; 7)
Matthiessen, Peter, 1957-
Vep - Onkologi (läran om tumörer)
Rectal cancer surgery : defunctioning stoma, anastomotic
leakage and postoperative monitoring / Peter
Andersson, Tord, 1956-
Matthiessen. - Linköping : Univ., 2006. - 72 s. : ill.
Inuti sorgen : berättelsen om Joel / Tord Andersson. - Umeå :
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ;
Barncancerfören. Norra ; Visby : Books-on-demand [distributör],
940)
2004. - 135 s.
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
ISBN 91-631-5537-0
ISBN 91-85497-80-0
Appel Esbensen, Bente, 1963-
Vepa - Radioterapi
Elderly persons living with cancer : quality of life and lived
experience / Bente Appel Esbensen. - Lund : Department of
Johnson, Louis Banka, 1957-
Health Sciences, Lund University, 2006. - 108 s.
Abdominal & pelvic radiotherapy : acute effects on
(Bulletin from the Unit of Caring Sciences, Department of Health
inflammation, leucocytes and collagen deposition / Louis
Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Sweden ; 23)
Banka Johnson. - Malmö : Department of Surgery,
(Lund University, Faculty of Medicine, Doctoral dissertation
Malmö University Hospital, Lund University, 2005. -
series, 1652-8220 ; 2006:35)
132, [1] s. : ill. (vissa i färg) ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
(Faculty of Medicine Doctoral dissertation series, 1652-
ISBN 91-85481-60-2
8220 ; 2006:19)
Diss. Lund : Lunds universitet, 2006
Bruun, Laila, 1966-
ISBN 91-628-6730-X
Impact of renal dysfunction on serum prostate-specific antigen /
Laila Bruun. - Malmö : Malmö University Hospital, Lund
University, 2006. - 63 s. : ill.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
series, 1652-8220 ; 2006:36)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-61-0
213
Nationalbibliografin 2006: April
Vf - Kirurgi och anestesi
Vg - Gynekologi och andrologi
Matthiessen, Peter, 1957-
Pilka, Radovan, 1964-
Rectal cancer surgery : defunctioning stoma, anastomotic leakage
Matrix metalloproteinase-26 (MMP-26) and tissue
and postoperative monitoring / Peter Matthiessen. - Linköping :
inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4) in normal,
Univ., 2006. - 72 s. : ill.
hyperplastic, and malignant endometrium / Radovan
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 940)
Pilka. - Lund : Lund University, Faculty of Medicine,
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
2006. - 44 s.
ISBN 91-85497-80-0
(Faculty of Medical Doctoral dissertation series, 16528220 ; 2006:48)
Torkzad, Michael R., 1968-
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Magnetic resonance imaging of rectum : diagnostic and therapy
ISBN 91-85481-73-4
related aspects / Michael R. Torkzad. - Stockholm, 2006. - 36 s. ;
24 cm.
Seimyr, Louise
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
"Ledsna mammor - besvikna kvinnor?" : perinatal
ISBN 91-7140-734-0
depression och kvinnors och mäns föräldraskap första
året efter barnets födelse = "Unhappy mothers -
Viklund, Pernilla, 1977-
disappointed women?" : perinatal depression and
Quality of life after esophageal cancer surgery / Pernilla Viklund.
parenthood the first year after childbirth / Louise Seimyr.
- Stockholm, 2006. - 68 s. : ill. ; 24 cm.
- Stockholm, 2005. - 48 s.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
Licentiatavhandling (sammanfattning) Stockholm :
ISBN 91-7140-685-9
Karol. inst., 2005
ISBN 91-7140-498-8
Vfnh - Hjärtkirurgi och kärlkirurgi
Vga - Gynekologi och obstetrik
Friberg, Örjan, 1961Local collagen-gentamicin for prevention of sternal wound
High lights FIGO NAMS
infections / Örjan Friberg. - Linköping : Univ., 2006. - 66 s. : ill.
High lights FIGO NAMS : rapport från FIGO pch
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 937)
NAMS 2000 i Washington DC respektive Orlando,
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
Florida. - Malmö : Novo Nordisk Pharma, [2000. - 51 s. :
ISBN 91-85497-75-4
färgill.
Vfnj - Kirurgisk gastroenterologi
Vgaab - Gynekologi: bröstet
Kjöller, Hanne, 1965-
Weimers, Lena
Operation: nytt liv / Hanne Kjöller ; [foton: Caisa Bromberg ... ;
Amningsguiden : en guide om amning för sjuka och
faktagranskning: Göran Lundegårdh. - Stockholm : Brombergs,
underburna barn, utifrån WHO/UNICEF:s 10 steg till en
2006. - 166 s. : ill. ; 22 cm.
lyckad amning : för olika yrkeskategorier inom hälso-
ISBN 91-85251-56-9 (inb.)
och sjukvården / Lena Weimers, Hanna Nyström. - 1.
ISBN 978-91-85251-56-8 (korr.) (inb.)
uppl. - [Tullinge : Lena Weimers], 2000. - 120 s. : ill.
ISBN 91-630-9555-6 (spiralh.)
214
Nationalbibliografin 2006: April
Zackrisson, Sophia, 1973-
Vh - Pediatrik
Breast cancer screening in an urban Swedish population : aspects
of non-attendance, interval cancers and over-diagnosis / Sophia
Alfvén, Gösta, 1941-
Zackrisson. - Malmö : Department of Clinical Sciences in
Barn & psykosomatik : i teori och klinik / Gösta Alfvén
Malmö, Lund University, 2006. - 59 s. : ill.
; [illustrationer : Anton Alfvén. - 1. uppl. - Stockholm :
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation
Norstedts akademiska förlag, 2006. - 320 s : ill. (vissa i
series, 1652-8220 ; 2006:47)
färg) ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-7227-464-6 (inb.)
ISBN 91-85481-72-6
ISBN 978-91-7227-464-8 (inb.)
Vgaba - Obstetrik: graviditet
Bramhagen, Ann-Cathrine
Iron nutrition during early childhood : factors
Adolfsson, Annsofie, 1960-
influencing iron status and iron intake / Ann-Cathrine
Miscarriage : women's experience and its cumulative incidence /
Bramhagen. - Lund : Department of Clinical Sciences,
Annsofie Adolfsson. - Linköping : Univ., 2006. - 68 s. : ill.
Faculty of Medicine, Lund University, 2006. - 55 s.
(Linköping University medical dissertations, 0345-0082 ; 939)
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2006
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:75)
ISBN 91-85497-76-2
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-50-5
Shaat, Nael, 1973Genetic and immunological risk factors of gestational diabetes
Lindström, Katarina, 1958-
mellitus / Nael Shaat. - Lund : Lund University, Faculty of
Long-term neurodevelopmental outcome after moderate
Medicine, cop. 2006. - 101 s. : ill. (vissa i färg.
neonatal encephalopathy and after post-term birth : two
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
population-based studies / Katarina Lindström. -
series, 1652-8220 ; 2006:52)
Stockholm, 2006. - 48 s. : ill. ; 24 cm.
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
ISBN 91-85481-77-7
ISBN 91-7140-702-2
Vgb - Andrologi
Vha - Neonatalmedicin
Bruun, Laila, 1966-
Jackson, Karin
Impact of renal dysfunction on serum prostate-specific antigen /
Att vara förälder till ett för tidigt fött barn : en prospektiv
Laila Bruun. - Malmö : Malmö University Hospital, Lund
studie om upplevelsen av föräldraskap och möten med
University, 2006. - 63 s. : ill.
vården / Karin Jackson. - Örebro : Örebro universitet :
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
Universitetsbiblioteket, 2005. - 137 s.
series, 1652-8220 ; 2006:36)
(Örebro studies in caring sciences, 1652-1153 ; 2)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Diss. (sammanfattning) Örebro : Örebro universitet,
ISBN 91-85481-61-0
2005
ISBN 91-7668-460-1
Haendler, Leif, 1957Erektil dysfunktion och behandling av prostatacancer / Leif
Haendler. - Sollentuna : Orion Pharma, [2005. - 28 s. : färgill.
215
Nationalbibliografin 2006: April
UK Hot Topics in Neonatology (7 : 2000 : London)
Hvarfner, Charlotte, 1965-
UK Hot Topics in Neonatology / edited by Anne Greenough. -
Retinal vein occlusion : a clinical study of
Stockholm : Taylor & Francis, 2001. - [2], 30 s. : ill. ; 28 cm.
electrophysiology, certain prognostic factors and
(Acta pædiatrica. Supplement (Oslo), 0803-5326 ; 436)
treatment / Charlotte Hvarfner. - Lund : Deptartment of
Ophthalmology, Lund University, 2006. - viii, 52 s. : ill.
Vhc - Amning
(vissa i färg.
(Lund University, Faculty of Medicine, Doctoral
Weimers, Lena
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:13)
Amningsguiden : en guide om amning för sjuka och underburna
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
barn, utifrån WHO/UNICEF:s 10 steg till en lyckad amning : för
ISBN 91-85481-40-8
olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården / Lena
Weimers, Hanna Nyström. - 1. uppl. - [Tullinge : Lena Weimers],
Vif - Oftalmologi (ögat): kirurgi
2000. - 120 s. : ill.
ISBN 91-630-9555-6 (spiralh.)
Gjörloff Wallentén, Karin, 1962Experimental vitreoretinal surgery in the rabbit eye :
Vi - Oftalmologi (ögat)
electrophysiology and morphology / Karin Gjörloff
Wallentén. - Lund : Lund University, 2006. - 40 s. : ill.
Azadi, Seifollah, 1972-
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
Studies into the mechanisms of neurodegeneration and
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:42)
neuroprotection in the rd1 mouse retina / Seifollah Azadi. - Lund
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
: Faculty of Medicine, Lund University, 2006. - 69 s. : ill.
ISBN 91-85481-67-X
(Lund University, Faculty of Medicine, Doctoral dissertation
series, 1652-8220 ; 2006:17)
Vjb - Otologi (örat)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-43-2
Rosenhall, Ulf, 1940Den lilla boken om hörsel / Ulf Rosenhall. - Stockholm :
Godenius, Per
Pensionärernas riksorganisation (PRO), 2000. - 44 s. : ill.
Ögonbesvär hos datoranvändare / Per Godenius, Mats Hagberg,
ISBN 91-631-0493-8
Allan Toomingas, Ewa Wigaeus Tornqvist. - Göteborg : Arbetsoch miljömedicin Väst, Sahlgrenska akad. 2004. - 22 s., 20 ref.
Vjbe - Otologi (örat): sjukdomar
(Rapport från Arbets- och miljömedicin 1650-4321 ; 104)
ISBN 91-7876-103-4
Holmberg, Johan
Dizziness and fear of falling : a behavioural and
Gränse, Lotta, 1968-
physiological approach to "phobic postural vertigo" /
Evaluation of the visual pathway with ERG, mfERG and mfVEP
Johan Holmberg. - Lund : Lund University, 2006. - 65 s.
in inherited eye disorders / Lotta Gränse. - Lund : Lund
: ill.
University, 2006. - 53 s. : ill.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
dissertation series, 1652-8220 ; 2006:43)
series, 1652-8220 ; 2006:22)
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
ISBN 91-85481-68-8
ISBN 91-85481-47-5
216
Nationalbibliografin 2006: April
Rosenhall, Ulf, 1940-
Östgötens psykiska hälsa
Den lilla boken om hörsel / Ulf Rosenhall. - Stockholm :
Östgötens psykiska hälsa : kommunrapport om
Pensionärernas riksorganisation (PRO), 2000. - 44 s. : ill.
självskattad psykisk hälsa / Madeleine Borgstedt-
ISBN 91-631-0493-8
Risberg. - Linköping : Folkhälsovetenskapligt centrum,
2004. - 174 s. : tab.
Widqvist, Ulf-Göran, 1943-
(Rapport / Folkhälsovetenskapligt centrum, Linköping,
Om tinnitus : en studiebok / [manus: Ulf-Göran Widqvist. -
1401-5048 ; 2004:2)
Nävekvarn : Trädet ; Stockholm : Arbetarnas bildningsförbund
(ABF) : Hörselskadades riksförbund (HRF), 2006. - 68 s. ; 21 x
Vla - Psykiska sjukdomar
22 cm.
ISBN 91-88470-62-8
Bejerot, Susanne, 1955Ångestsjukdomar / Susanne Bejerot, Torgny Persson,
Vka - Förebyggande tandvård
Stefan Westergren. - Göteborg : Internetmedicin i
Göteborg, cop. 2004. - 46 s.
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna
Stöd till hälsobefrämjande tandvård : delbetänkande / av
Bodlund, Owe, 1949-
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. - Stockholm :
När tiden inte räcker till - i primärvården / Owe Bodlund
Fritze, 2006. - 122, [2] s. ; 24 cm.
och Ulf Lindström. - Västra Frölunda : Organon AB,
(Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2006:27)
[2000. - 33 s. : ill.
ISBN 91-38-22544-1
ISBN 91-631-0446-6
Vl - Psykiatri
Depressionens pris
Depressionens pris : dokumentation från ett seminarium
Diagnosens makt
om depression och dess konsekvenser : [information till
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande / Gunilla
läkare och vårdpersonal / foto: Anders Holmqvist. -
Hallerstedt (red. - Göteborg : Daidalos, 2006. - 128 s. ; 21 cm.
Helsingborg : H. Lundbeck, cop. 2006. - 108 s. : färgill. ;
ISBN 91-7173-238-1
27 cm.
ISBN 978-91-7173-238-5
ISBN 91-975662-0-9 (inb.)
Enquist, Peggy, 1956-
Lundström, Kerstin, 1950-
Kvinnor, misshandel och psykologi / Peggy Enquist. - [Sverige] :
Demens i arbetslivet / av Kerstin Lundström och Ingvar
[email protected] [distributör], 2000. - 23 s.
Karlsson. - Uppsala : Octopus demens, [2001. - 20 s.
Wennström, Malin
Persson, Torgny, 1933-
A glial role in the action of electroconvulsive therapy / Malin
Depression / Torgny Persson, Lil Träskman-Bendz. -
Wennström. - Lund : Lund University, 2006. - 58 s.
Göteborg : Internetmedicin i Göteborg, cop. 2004. - 42 s.
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
series, 1652-8220 ; 2006:26)
Tonårsflickor med depression
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Tonårsflickor med depression : Allmänna barnhusets
ISBN 91-85481-51-3
konferens 29 november-1 december 2000. - Stockholm :
Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2001. - 63 s.
ISBN 91-86678-69-8
217
Nationalbibliografin 2006: April
Vlaa - Psykoser
Ramnerö, Jonas, 1959Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk
Nylander, Hillevi, 1962-
psykoterapi / Jonas Ramnerö & Niklas Törneke. - Lund :
Jag fick barn - och hamnade på psyket! / Hillevi Nylander. - 2.
Studentlitteratur, 2006. - 249 s. ; 23 cm.
uppl. - [Örnsköldsvik : Hillevi Nylander] ; Visby : Books on
ISBN 91-44-04374-0
demand [distributör], 2005. - 113 s.
ISBN 91-631-8124-X
Reeder, Jurgen, 1947Psykoanalys i välfärdsstaten : profession, kris och
Vlab - Neuroser
framtid / Jurgen Reeder. - Eslöv : Östlings bokförlag
Symposion, 2006. - 344 s. ; 23 cm.
Ek, Ingalill, 1944-
ISBN 91-7139-760-4 (inb.)
"Kan inte äta, vill inte äta?" : om en behandlingsmodell av
matvägran / av Ingalill Ek. - Uppsala : Kunskapscentrum, Folke
Vle - Barnpsykiatri och ungdomspsykiatri
Bernadottehemmet, 2001. - 35 s.
Tonårsflickor med depression
Vlb - Psykiatriska behandlingsmetoder
Tonårsflickor med depression : Allmänna barnhusets
konferens 29 november-1 december 2000. - Stockholm :
Haglund, Kristina, 1950-
Stiftelsen Allmänna barnhuset, 2001. - 63 s.
Patient and staff perceptions of medication administration and
ISBN 91-86678-69-8
locked entrance doors at psychiatric wards / Kristina Haglund. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Univ.-bibl.
Vlf - Geriatrisk psykiatri
[distributör], 2005. - 52 s. : tab.
(Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations
Lundström, Kerstin, 1950-
from the Faculty of Medicine, 1651-6206 ; 85)
Demens i arbetslivet / av Kerstin Lundström och Ingvar
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2005
Karlsson. - Uppsala : Octopus demens, [2001. - 20 s.
ISBN 91-554-6398-3
Vmb - Dietik
Vlbd - Psykoterapi
Kjellström, Maria, 1962Arrhenius, Jan
"Nya" handbok i specialkost / Maria Kjellström. - [Ny,
Psykologisk första hjälp / Jan Arrhenius ; översättning: Inger
rev. utg. - Lund : Lunds kostkonsult, [2001. - 52 s.
Lindelöf. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 170 s. ; 23 cm.
(Speciella serien)
ISBN 91-44-04339-2
Sundin, Anki, 1975D'Elia, Giacomo, 1934-
Diabetes : [att förebygga och leva med en folksjukdom :
Kognitiv psykoterapi i primärvården / Giacomo d'Elia. - 2. utg. -
maten, motionen, läkemedlen] / av Anki Sundin ;
Stockholm : Natur och kultur, 2006. - 400, [1] s. : ill. ; 22 cm.
[fotografiskt material från Håkan Jörgensen ... ;
ISBN 91-27-11475-9 (inb.)
illustrationer från Christel Petersson ; faktagranskning:
ISBN 978-91--27-11475-3 (inb.)
Stefan Sjöberg. - 1. uppl. - Stockholm : Hälsoförlaget
Stevali, cop. 2006. - 193, [2] s. : ill. (huvudsakligen i
färg) ; 28 cm.
ISBN 91-85511-02-1 (inb.)
218
Nationalbibliografin 2006: April
Vmbb - Bantning och fasta
Vml - Alternativa terapiformer
Agatston, Arthur
Badterapi
South Beach-dieten : den effektiva GI-metoden för varaktig
Badterapi : hur kan immunsystemet aktiveras genom
viktminskning / Arthur Agatston ; översättning av Mia Ruthman
vatten och oljor / Werner Junge. - [Ny utg. - Järna :
Edström. - [Ny utg. - Stockholm : Månpocket, 2006. - 299, [2] s.
Föreningen för antroposofisk läkekonst (FALK), 2001. -
; 18 cm.
24 s.
(Månpocket. Fakta, 99-0832420-9)
ISBN 91-972736-3-5
ISBN 91-7232-031-1
Feldenkrais, Moshe, 1904-1984
Angbratt, Marianne
Det starka jaget : en studie i spontanitet och tvång /
Att främja viktminskning : uppfattningar om faktorer som
Moshe Feldenkrais ; [översättning: Marika Hagelthorn. -
underlättar respektive hindrar viktminskning med
Lund : Booklund, 2006. - 260 s. : ill. ; 21 cm.
gruppbehandling / Marianne Angbratt, Anne Göransson,
ISBN 91-86420-70-4
Elisabeth Wärnberg Gerdin. - Linköping : Folkhälsovetenskapligt
centrum, 2004. - 31 s.
Vn - Samhällsmedicin, hygien, sexologi
(Rapport / Folkhälsovetenskapligt centrum, Linköping, 14015048 ; 2004:6)
Lillienberg, Linnéa, 1942Emission av oljeaerosol med minimalsmörjningsteknik
Kjöller, Hanne, 1965-
vid metallbearbetning / Linnéa Lillienberg, Annette
Operation: nytt liv / Hanne Kjöller ; [foton: Caisa Bromberg ... ;
Pfeifer, Rolf Sköld. - Göteborg : Arbets- och
faktagranskning: Göran Lundegårdh. - Stockholm : Brombergs,
miljömedicin Väst, Sahlgrenska akad., 2004. - 37 s.
2006. - 166 s. : ill. ; 22 cm.
(Rapport från Arbets- och miljömedicin, 1650-4321 ;
ISBN 91-85251-56-9 (inb.)
105)
ISBN 978-91-85251-56-8 (korr.) (inb.)
ISBN 91-7876-104-2
Vmj - Arbetsterapi
Svedberg, Pia, 1967Factors of importance for self-rated health / Pia
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter
Svedberg. - Stockholm, 2006. - 63 s. : diagr., tab. ; 24
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. - Stockholm :
cm.
Socialstyrelsen, 2001. - 15 s.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
ISBN 91-7201-521-7
ISBN 91-7140-607-7
Nilsson, Lisbeth
Undersökning av asbestexponerade vid f.d. E-box i
Metodboken : träning och behandling i elrullstol / Lisbeth
Ed
Nilsson. - Murjek : Lisbeth Nilsson, cop. 2000. - 126 s. : ill.
Undersökning av asbestexponerade vid f.d. E-box i Ed /
Annette Rödström. - Göteborg : Arbets- och
Vaarning, Karin, 1947-
miljömedicin Väst, Sahlgrenska akad., 2004. - 30 s., 9
Allergi och annan överkänslighet : några exempel på
ref.
arbetsterapeutisk intervention i det preventiva arbetet / Karin
(Rapport från Arbets- och miljömedicin, 1650-4321 ;
Vaarning. - Nacka : Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2000. -
106)
40 s.
ISBN 91-7876-105-0
(Arbetsterapeuten publicerar sig, 1101-8259 ; 7)
219
Nationalbibliografin 2006: April
Wärnberg, Julia, 1977-
Lundstorp, Christina, 1965-
Inflammatory status in adolescents : the impact of health
I form för ledarskap : verktyg för bättre hälsa / Christina
determinants such as overweight and fitness / Julia Wärnberg. -
Lundstorp ; [tckningar: Helena Halvarsson. - 1. uppl. -
Stockholm, 2006. - 43 s. : ill. ; 24 cm.
Malmö : Liber, 2006. - 64 s. : färgill. ; 21 cm.
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Karol. inst., 2006
(Exec)
ISBN 91-7140-693-X
ISBN 91-47-07725-5 (inb.)
Vna - Samhällsmedicin och socialmedicin
NCO
NCO / [utarbetad av Nationellt centrum för
Hälsa & ledarskap
erfarenhetsåterföring från olyckor. - Karlskoga :
Hälsa & ledarskap / redaktörer: Mart Jürisoo, Marlene Falk och
Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor
Niklas Granlund. - Stockholm : Bonnier ledarskapshandböcker,
(NCO) ; Karlstad : Räddningsverket, 2004. - 30 cm. - ;
cop. 2004. - 1 vol. (lösbl.) ; 25 cm.
2004:2.
ISBN 91-974291-7-1 (i ringpärm)
ISSN 1653-6827
Marmot, Michael
Vnab - Rehabilitering
Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och
livslängden / Michael Marmot ; översättning: Göran Grip ;
Rehabiliteringsvetenskap
fackgranskning och efterord: Töres Theorell. - Stockholm : Natur
Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i
och kultur, 2006. - 403, [1] s. ; 24 cm.
ett flerdisciplinärt perspektiv / redaktörer: Lotta Vahlne
ISBN 91-27-11192-X (inb.)
Westerhäll. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 229 s. ; 23
ISBN 978-91-27-11192-9 (inb.)
cm.
ISBN 91-44-04505-0
Perspektiv på forskning om barn, familj och folkhälsa
Perspektiv på forskning om barn, familj och folkhälsa / [redaktör:
Vnaba - Habilitering
Bodil Gustavsson. - Stockholm : Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap, 2001. - 80 s. : ill., tab.
Winnberg-Lindqvist, Pia, 1945-
ISBN 91-89602-00-5
Var så god och sitt! / Pia Winnberg-Lindqvist, Sara
Holm. - 1. uppl. - Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet ;
Sollerhed, Ann-Christin, 1954-
Vallentuna : Handinnova, [2000. - 57 s. : ill.
Young today - adult tomorrow! : studies on physical status,
ISBN 91-88337-35-9
physical activity, attitudes, and self-perception in children and
adolescents / Ann-Christin Sollerhed. - Lund : Faculty of
Vnamb - Kvinnomisshandel
Medicine, Lund University, 2006. - 126 s.
(Lund University, Faculty of Medicine doctoral dissertation
Enquist, Peggy, 1956-
series, 1652-8220 ; 2006:51)
Kvinnor, misshandel och psykologi / Peggy Enquist. -
Diss. Lund : Lunds universitet, 2006
[Sverige] : [email protected] [distributör], 2000. -
ISBN 91-85481-76-9
23 s.
Vnaa - Preventiv medicin (förebyggande medicin)
Hälsa
Hälsa : det goda livet i Sörmland. - Nyköping : Länsstyrelsen
Södermanlands län, [2003. - 39 s. : ill.
220
Nationalbibliografin 2006: April
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot
Vnbf - Yrkesmedicin
kvinnor och dess effekter
Kvinnofrid - att förstå bakgrunden till mäns våld mot kvinnor och
Stenberg, Leif
dess effekter : ett utbildningsmaterial för personal inom
Från förtvivlan till hopp : en bok om belastningsskador /
rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
Leif Stenberg. - Umeå b Metall avd. 230, Umeå och SAF
kriminalvården. - Umeå : Brottsoffermyndigheten, [2000. - 54 s.
Västerbotten, [2000. - 130 s. : ill.
ISBN 91-973223-8-5
ISBN 91-630-9469-X
Livsutrymme - för vem
Survey of the quality and effectiveness of
Livsutrymme - för vem? : dokumentation av en seminarieserie
occupational health services in the European Union
2005 / bearbetning och faktasammanställning: Ylva Ericsson ;
and Norway and Switzerland
teckningar: Eva Boström. - Borlänge : Kvinnojouren i Borlänge :
Survey of the quality and effectiveness of occupational
Tjejjouren Ophelia : Björnen, 2006. - 79, [1] s. : ill. ; 23 cm.
health services in the European Union and Norway and
ISBN 91-631-8394-3
Switzerland / Riitta-Maija Hämäläinen. - Stockholm :
Arbetslivsinstitutet : SALTSA, [2001. - 232 s.
Morgondagens regnbåge
ISBN (Spiralh.)
Morgondagens regnbåge / [sammanställd av:] Carita Sandqvist. Landskrona : Brandt, [2001. - 87 s.
Vnbfa - Ergonomi
ISBN 91-974141-4-X
Mit allen Sinnen lernen
Vnb - Hygien
Mit allen Sinnen lernen : akustische Ergonomie in
Bildungsstätten. - Hyllinge : Lübeck : Saint-Gobain
Hedmer, Maria, 1975-
Ecophon, 2006. - 167, [1] s. : färgill. ; 23 x 26 cm.
Monitoring of occupational exposure to antineoplastic drugs /
ISBN 91-974193-4-6 (inb.)
Maria Hedmer. - Lund : Lund University, 2006. - 71 s.
ISBN 978-91-974193-4-5 (inb.)
(Lund University, Faculty of Medicine Doctoral dissertation
series, 1652-8220 ; 2006:56)
Dukic, Tania, 1975-
Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2006
Visual demand in manual task performance : towards a
ISBN 91-85481-81-5
virtual evaluation / Tania Dukic. - Göteborg : Chalmers
tekniska högskola, 2006. - 76 s. : ill.
Vnbb - Miljömedicin
([Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola].
Ny serie, 0346-718X ; 2427)
Hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar
Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska
Hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar : resultat från en
högskola, 2006
undersökning om hur hälsa uppfattas och beskrivs. - Stockholm :
ISBN 91-7291-745-8
Socialstyrelsen, 2001. - 94 s.
ISBN 91-7201-550-0
Engström, Bengt, 1953Ergonomie : sitzen im Rollstuhl : Analyse, Verständnis
Kadmium
und Eigenerfahrung : ein Buch über Prinzipien,
Kadmium : exponering och effekter på människans hälsa. -
basierend auf praktischen Erfahrungen / Bengt
Stockholm : Naturvårdsverket förlag, 1999. - 7 s. ; 30 cm.
Engström. - 1. deutsche Aufl. - Stockholm : Posturalis
(Temafakta. Hälsa och miljö, 99-3053946-8)
Books, cop. 2001. - 370 s. : färgill.
ISBN 91-620-9941-8
ISBN 91-972379-1-4
221
Nationalbibliografin 2006: April
Zelmerlööw, Joakim, 1974-
Christiansson, Margareta
Ergonomisk gitarrteknik : psykologi, ergonomi och teknik /
Vårdens livskraft : en stödprocess till Skånsk livskraft -
Joakim Zelmerlööw ; [illustrationer och fotografier: Katarina
vård och hälsa / Margareta Christiansson, Liselotte
Boye. - [Solna : Joakim Zelmerlööv] ; Visby: Books-on-demand
Rooke ; [illustrationer: Lovisa Witt. - Kristianstad :
[distributör] 2005. - 142 s. ill.
Region Skåne, 2005. - 41, [2] s. : färgill.
ISBN 91-631-7717-X
God vård
Vnd - Sexologi
God vård : om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. - Stockholm :
Bryt
Socialstyrelsen, 2006. - 26, [6] s.
Bryt! : ett metodmaterial om normer i allmänhet och
ISBN 91-85482-05-6
heteronormen i synnerhet / [textredaktörer: Stefan Nordberg och
Joakim Rind. - Stockholm : Forum för levande historia : RFSL
Hjördisdotter von Uexküll, Katarina, 1958-
Ungdom, 2006. - 80 s.
IT - verktyget för högre kvalitet och bättre samverkan
ISBN 91-976073-0-4
inom vård och omsorg : intervjuer med projektledare och
ISBN 978-91-976073-0-8
experter inför avslutningen av ITHS 2-programmet /
[text: Katarina Hjördisdotter von Uexküll, Peter
Bäsén, Anna, 1971-
Håkansson, Karin Myhrström. - Stockholm :
Pervers? : om sex utöver det vanliga / Anna Bäsén och Niklas
Vårdalstiftelsen : Stiftelsen för kunskaps- och
Långström. - Stockholm : Bokförlaget DN, 2006. - 301, [1] s. ;
kompetensutveckling (KK-stiftelsen), 2005. - 47 s. :
22 cm.
färgill.
ISBN 91-7588-678-2 (inb.)
Samverkan
Forsberg, Margareta, 1958-
Samverkan : om gemensamma nämnder på vård- och
Adolescent sexuality in Sweden : a research review 2000 /
omsorgsområdet, m.m. : lättläst. - Stockholm : Fritzes
Margareta Forsberg. - 1. English ed. - Stockholm :
offentliga publikationer, 2000. - [2], 12 s. ; 25 cm.
Folkhälsoinstitutet, [2001. - 133 s.
ISBN 91-38-21415-6
(Swedish National Institute of Public Health, 1104-358X ;
2000:18)
Vårdens viktiga värden
ISBN 91-7257-082-2
Vårdens viktiga värden : en politisk plattform för
trygghet och utveckling : en rapport från
Vndb - Mannen och sexuallivet
Vårdkommissionen. - Stockholm : Kristdemokraterna,
[2001. - 40 s. : färgill.
Haendler, Leif, 1957Erektil dysfunktion och behandling av prostatacancer / Leif
Øvretveit, John
Haendler. - Sollentuna : Orion Pharma, [2005. - 28 s. : färgill.
The changing public-private mix in Nordic healthcare :
an analysis / John Øvretveit. - Göteborg : Nordic School
Vp - Hälsovård och sjukvård
of Public Health ; Bergen : Faculty of Medicine, Bergen
University, 2001. - 114 s.
Bröms, Jan, 1940-
(NHV-report, 0283-1961 ; 2001:1)
Makten över behoven : kan sjukvårdens två kulturer förenas :
ISBN 91-89479-30-0
rapport till Vårdforum : Vårdforum december 2004 / Jan Bröms.
- [Sverige : JKL], [2004. - 111 s.
222
Nationalbibliografin 2006: April
Vpb - Sjukvårdsadministration och
sjukvårdsadministration
Vpg - Omvårdnad
Nortvedt, Per
Information om vårdregisterlagen
Sensibilitet och reflektion : filosofi och vetenskapsteori
Information om vårdregisterlagen. - Stockholm :
för vårdprofessioner / Per Nortvedt & Harald Grimen ;
Datainspektionen, [2000. - 46 s.
översättning: Sten Andersson. - Göteborg : Daidalos,
(Datainspektionen informerar, 99-0754383-7 ; 5)
2006. - 301 s. ; 23 cm.
ISBN 91-7173-232-2
Vpd - Sjukvårdspersonal
ISBN 978-91-7173-232-3
Carlsson, Lage, 1951-
Vphb - Hemsjukvård
Lön - motivation - arbetsresultat : en vetenskaplig undersökning
om sambanden : vårdpersonal / Lage Carlsson och Jan
Orsholm, Ingrid
Wallenberg. - Stockholm : Svenska kommunförbundet ; Solna :
Anhörigskapets variationer : åtta berättelser från
Arbetslivsinstitutet, 2001. - 35 s.
hjälpgivare i olika miljöer / Ingrid Orsholm. - Stockholm
(Kommunerna och personalen, 99-2363330-6)
: Sköndalsinstitutet, 2001. - 82 s.
ISBN 91-7099-951-1
(Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie, 1402-277X ; 19)
Dellve, Lotta, 1965-
Vphc - Egenvård
Delaktighet och struktur i systematiskt arbetsmiljöarbete :
betydelsen för rapporterade arbetsskador och arbetshälsa bland
Orsholm, Ingrid
personal i kommunal vård och omsorg / Lotta Dellve, Katrin
Anhörigskapets variationer : åtta berättelser från
Skagert, Mats Eklöf. - Göteborg : Yrkes- och miljömedicin,
hjälpgivare i olika miljöer / Ingrid Orsholm. - Stockholm
2004. - 35 s.
: Sköndalsinstitutet, 2001. - 82 s.
(Rapport från Yrkes- och miljömedicin / Yrkes och miljömedicin,
(Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie, 1402-277X ; 19)
Göteborg, 1650-4321 ; 107)
ISBN 91-7876-106-9
Vpj - Akutvård
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter
Erfarenheter från stormen Gudrun
Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. - Stockholm :
Erfarenheter från stormen Gudrun : stormen Gudrun den
Socialstyrelsen, 2001. - 15 s.
8-9 januari 2005 / [foto: Göran Gustafson. - [Sverige] :
ISBN 91-7201-521-7
SOS Alarm, 2005. - 17 s. : färgill.
Kompetensbeskrivningar för sjukhusfysiker
Miljökunskap för räddningstjänsten
Kompetensbeskrivningar för sjukhusfysiker. - Stockholm :
Miljökunskap för räddningstjänsten : från förebyggande
Socialstyrelsen, 2001. - 26 s.
till återställning. - Karlstad : Räddningsverket, 2001. -
ISBN 91-7201-519-5
147 s. : ill.
Nilsson, Kerstin
Vem kan och vill arbeta till 65 år eller längre? : en studie av
anställda inom hälso- och sjukvården / Kerstin Nilsson. Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2005. - 35 s. : ill.
(Arbete och hälsa, 0346-7821 ; 2005:14)
ISBN 91-7045-773-5
223
Nationalbibliografin 2006: April
NCO
NCO / [utarbetad av Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring
från olyckor. - Karlskoga : Nationellt centrum för
erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) ; Karlstad :
Räddningsverket, 2004. - 30 cm. - ; 2004:2.
ISSN 1653-6827
Personskador i Sverige
Personskador i Sverige : fakta och trender för alla åldersgrupper
på nationell, läns-, kommungrupps- och kommunnivå 1987-2002.
- 2005 års utgåva. - Karlstad : Nationellt centrum för lärande från
olyckor (NCO), Räddningsverket, 2005. - 239 s. + 1 CD i
pärmficka.
(NCO, 1653-6827 ; 2005:1)
ISBN 91-7253-267-X
Säkerhet & krisledning
Säkerhet & krisledning / redaktion: Lars Andréason, Rune
Gustavsson, Lennarth Petterson ; övriga medverkande: Bertil
Albertson. - Stockholm : Bonnier ledarskapshandböcker, 2005. 1 vol. (lösbl.) ; 25 cm.
ISBN 91-974291-8-X (i ringpärm)
Wikström, Jonas, 1974Akutsjukvård : handläggning av patienter med akut sjukdom eller
skada / Jonas Wikström. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 324 s.
: ill. ; 23 cm.
ISBN 91-44-03117-3
224
Nationalbibliografin 2006: April
X - Musikalier
Styffe, Torleif, 1949Daniel och Karin : en värmländsk sannsaga / text: Torleif
Xqh - Visor
Styffe ; musik: Leif Nygren. - [Sysslebäck] : Montana,
2001. - 40 s.
Engman, Kerstin, 1950-
ISBN 91-973156-2-1
Sjung & minns 1900-talet / Kerstin Engman. - 2. uppl. Stockholm : Bilda, 2006. - 216 s. : ill. (vissa i färg), musiknoter ;
22 cm.
ISBN 91-574-7870-8 (inb.)
Xyb - Sånger och visor: texter
Andersson, Kent, 1933-2005
Kent Andersson : visor, dikter, ballader / redaktörer: Maria
Hörnelius & Mats Kjelbye. - Malmö : Tre böcker, 2006. - 144 s. :
ill. ; 26 cm.
ISBN 91-7029-595-6 (inb.)
Diiwaanka heesaha soomaaliyed
Diiwaanka heesaha soomaaliyed. Caddadka afraad = A
collection of Somali songs. Vol. 4 / Mohammed Sh. Hassan. Järfälla : Scansom Publ., [2004. - 190, [18] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-974409-3-0
Diiwaanka heesaha soomaaliyed
Diiwaanka heesaha soomaaliyed. Caddadka labaad = A collection
of Somali songs. Vol. 2 / Mohammed Sh. Hassan. - Järfälla :
Scansom Publ., [1999. - 233, [7] s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-972411-4-8
Diiwaanka heesaha soomaaliyed
Diiwaanka heesaha soomaaliyed. Caddadka saddexaad = A
collection of Somali songs. Vol. 3 / Mohammed Sh. Hassan. Järfälla : Scansom Publ., [2000. - 288 s. : ill. ; 22 cm.
ISBN 91-97367111-6-8
Snapsvisor för alla tillfällen
Snapsvisor för alla tillfällen / serverade av Helan Attorps &
Halvan Eriksson. - Stockholm : Känguru, 2006. - 190, [1] s. ; 18
cm.
ISBN 91-85476-07-2
225
Download