Tüm derslerin içeriği - Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü

advertisement
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ
UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF
ENGINEERING PHYSICS (2010-2011)
MAT101 Matematik I (4,2,0) 5 (Z)
MAT101 Calculus I (4,2,0) 5 (O)
Sayılar, koordinat sistemleri, limit ve süreklilik,
Numbers, coordinate systems, limit and
fonksiyonlar, türev, türevin uygulamaları, ters ve kapalı
continuity, functions, differentiation, applications
fonksiyonlar, integral, integral uygulamaları,
of derivatives, inverse and implicit functions,
trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik ve üstel
integrals, applications of integrals, trigonometric
fonksiyonlar.
functions, logarithmic and exponential functions.
MAT102 Calculus II (4,2,0) 5 (O)
MAT102 Matematik II (4,2,0) 5 (Z)
Techniques of integration calculus, Taylor series,
İntegral hesaplama teknikleri, Taylor serisi, sonsuz
infinite series, theorems on convergence,
seriler, yakınsaklık teoremleri, çok değişkenli
multivariable functions, multiple integrals and
fonksiyonlar, çok katlı integraller ve uygulamaları,
their applications, vector valued functions,
vektör değerli fonksiyonlar, vektörel analizin temelleri,
fundamentals of vector analysis, directional
yönlü türev, çizgi integrali, eğrisel integral, Green
derivatives, line integrals, Green theorems,
teoremleri, matris cebirine giriş, çizgisel denklem
introduction to matrix algebra, systems of linear
sistemleri.
equations.
KİM101 General Chemistry I (2,2,0)3 (O)
KİM101 Temel Kimya I (2,2,0)3 (Z)
Structure of the atoms, periodic systems of
Atomun yapısı, periyodik sistem, kimyasal bağlar,
elements, chemical bonds, stoichiometry, gases
kimyasal hesaplamalar, gazlar ve katılar.
and solids.
KİM102 Temel Kimya II (2,2,0)3 (Z)
KİM102 General Chemistry II (2,2,0)3 (O)
Sıvılar ve hal değişimleri, asitler, bazlar, kimyasal
Liquids and phase transitions, acids and bases,
denge, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik,
chemical equilibrium, chemical kinetics, chemical
elektrokimya.
thermodynamics, electrochemistry.
KİM152 Temel Kimya Laboratuvarı (0,0,4)2 (Z)
KİM152 General Chemistry Lab (0,0,4)2 (O)
Kimya laboratuvarının tanıtılması, çalışma kuralları ve
Introducing the chemistry laboratory, principles
laboratuvar güvenliği, stokiyometri, molekül ağırlığı
of safety, stoichiometry, determining the
saptanması, damıtma, çözünme ve çözeltilerin
molecular weight, distillation, dissociations,
hazırlanması, pH deneyleri, asit-baz titrasyonu, anyon ve solutions, pH experiments, acid-base titration,
katyon analizleri, kimyasal denge, yükseltgenmeanion and cation analysis, chemical equilibrium,
indirgeme tepkimeleri, elektroliz.
oxidation and reduction reactions, electrolysis.
FZM103 Computer Programming-I (1,2,0)2 (O)
FZM103 Bilgisayar Programlama I (1,2,0)2 (Z)
History of computers, number systems,
Bilgisayarların tarihçesi, sayı sistemleri, FORTRAN
FORTRAN programming language, file types,
programa dili, dosya tipleri, dosyalara yazma ve okuma,
writing and reading, operations with matrices,
matrislerle yapılan işlemler, bazı fiziksel problemlerin
programming techniques for solving some
çözümü için program yazma teknikleri.
physical problems.
FZM104 Computer ProgrammingII (2,0,0)2 (O)
FZM104 Bilgisayar Programlama II (2,0,0)2 (Z)
Basic commands, expressions and rules of the
C/C++ programlama dilinin temel komutları, deyimleri
C/C++ programming language, structure of
ve yazım kuralları, fizik ve matematikten örneklerle
C/C++ programming language from examples in
C/C++ programlama dilinin yapısı, döngüler, matrisler,
physics and mathematics, loops, matrices,
alt programlar.
subprograms.
FZM105 Physics I (4,2,0)5 (O)
FZM105 Fizik I (4,2,0)5 (Z)
Role of measurements in physics, vectors, linear
Fizikte ölçmenin yeri, vektörler, doğrusal hareket,
motion, motion on the plane, forces and motion,
düzlemde hareket, kuvvet ve hareket, iş ve enerji,
work and energy, conservation of energy, systems
enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çarpışmalar,
of particles, collisions, rotational motion,
dönme hareketi, kuvvet momenti ve açısal momentum,
moments of forces and angular momentum,
denge ve elastisite, titreşimler, kütle çekimi, akışkanlar,
equilibrium and elasticity, oscillations,
dalgalar, sıcaklık ve ısı, termodinamiğin birinci ve ikinci
gravitation, fluids, waves, temperature and heat,
yasaları.
first and second laws of thermodynamics.
1
FZM106 Fizik II (4,2,0)5 (Z)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve
devreler, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday
indüksiyon yasası, indüktans, madde ve magnetizma,
elektromagnetik titreşimler, alternatif akım, Maxwell
denklemleri, elektromagnetik dalgalar, geometrik optik,
girişim, kırınım.
FZM106 Physics II (4,2,0)5 (O)
Electric charge, electric fields, Gauss law, electric
potential, capacitance, current and resistance,
electromotor force and circuits, magnetic fields,
Ampere’s law, Faraday’s induction law,
inductance, matter and magnetism, electromagnetic
waves, alternative currents, Maxwell equations,
geometric optics, interference and diffraction.
FZM107 Topics in Contemporary Physics
FZM107 Çağdaş Fizikte Konular (0,2,0)1 (Z)
(0,2,0)1 (O)
Öğrencilere günümüz fiziğinin ufuklarını göstermek ve
To motivate the students in physics, modern
onları motive etmek, çağdaş fiziğin temel kavramlarını
developments in the frontier areas of modern
ve araştırma konularını zengin bir sunumla ve
physics are lectured at a fundamental level with the
olabildiğince elemanter bir dilde anlatmak. Öğrencilere
aid of various educational materials, and students
kişisel ya da gruplar halinde ev ödevleri verilmektedir.
are required to prepare physics homework.
FZM155 Fizik Laboratuvarı I (0,0,4)2 (Z)
FZM155 Physics Laboratory I (0,0,4)2 (O)
Ölçme bilgisi, deney verilerinin işlenmesi ve hata
Basic notions of measurements, analysis of the data
analizi, boyut analizi, olasılık dağılımları, mekanik ve
and errors, dimensional analysis, probability
akışkanlar mekaniğinde temel deneyler.
distributions, basic experiments in mechanics and
fluids.
FZM156 Physics Laboratory II (0,0,4)2 (O)
FZM156 Fizik Laboratuvarı II (0,0,4)2 (Z)
Measurements of electric fields, currents and
Elektrik alanı, akım ve gerilim ölçümleri, eşgerilim
voltage, equipotential curves, use of the
eğrileri, osiloskopun kullanımı, elektrik ve magnetik alan
oscilloscopes, measurements of electric and
ölçümleri, elektrik devreleri.
magnetic fields, electric circuits.
2
FZM201 Fizik Mühendisliğinde Matematik Metodlar
I (3,2,0)4 (Z)
Vektörel analiz, gradyent, diverjans ve rotasyonel
işlemcileri, Gauss ve Stokes teoremleri, Green
özdeşlikleri, vektör uzayları, matris cebiri, özdeğer
problemi, dönüşümler ve matrislerin köşegenleştirilmesi,
kompleks analizin temel kavramları, kompleks integral,
Cauchy ve rezidü teoremleri, kuvvet serileri, Laplace ve
Fourier dönüşümleri.
FZM202 Fizik Mühendisliğinde Matematik Metodlar
II (3,2,0)4 (Z)
Adi türevli diferansiyel denklemler, kısmi türevli
diferensiyel denklemler, matematiksel fiziğin özel
fonksiyonları, fiziksel uygulamalar.
FZM203 Fizik III (3,2,0)4 (Z)
Özel göreliliğin temelleri, kuantum fiziğinin temel
kavramları, fotoelektrik olay, Compton olayı, de Broglie
madde dalgaları, Planck hipotezi, atomlar, katılarda
elektriksel iletkenlik, nükleer fiziğin temel kavramları,
alfa, beta bozunumları, radyoaktiflik, nükleer enerji,
kuarklar, leptonlar ve evrenin yapısı.
FZM204 Modern Fizik (3,0,0)3 (Z)
Michelson-Morley deneyinin analizi, Galile ve Lorentz
dönüşümleri, ışığın hızı, göreli kinematik ve dinamik,
göreli Doppler olayı, parçacık tepkimeleri ve enerji ve
momentumun göreli korunumu, kuantum fiziğinin temel
kavramları, Schrödinger denklemi ve tek boyutlu
potansiyeller için çözümü, Hidrojen atomu, çok
elektronlu atomlar, moleküller, radyoaktiflik, istatistiksel
mekanik, nükleer tepkimeler, temel parçacıklar.
FZM207 Teknik Elektrik I (3,0,0)3 (Z)
Elektriksel ögeler ve devreler, dirençli devreler, düğüm
noktası gerilimi ve ilmek akım yöntemleri, Thevenin
teoremi, temel devre tepkeleri, üstel uyarım ve dönüşmüş
devreler, kararlı durum alternatif akım devreleri, daha
karmaşık uyarmalara karşı tepkeler, rezonans olayı.
FZM210 Dalgalar ve Optik (4,0,0)4 (Z)
Çok serbestlik dereceli sistemlerin salınımları, zorla
salınımlar, ilerleyen dalgalar, yansıma ve geçme,
kutuplanma, girişim ve kırınım, Doppler olayı, lazerler,
geometrik optik, fiber optik.
FZM213 Mühendislik Çizimi (2,2,0)3 (Z)
Temel bilgiler, izdüşüm, ölçülendirme, görünüş çıkarma,
kesit alma, perspektif,
tasarım kavramları, tasarım
malzemeleri, bilgisayarlı tasarım yöntemleri, temel paket
programların kullanımı.
FZM201 Mathematical Methods in Engineering
Physics I (3,2,0)4 (O)
Vector analysis, gradient, divergence, and curl
operators, Gauss and Stokes theorems, Green
identities, linear vector spaces, matrix algebra,
eigenvalue
problem,
transformations
and
diagonalization of matrices, fundamentals of the
complex analysis, complex integral, Cauchy and
residue theorems, power series, Laplace and Fourier
transforms.
FZM202 Mathematical Methods in Engineering
Physics II (3,2,0)4 (O)
Ordinary differential equations, partial differential
equations, special functions of mathematical
physics, physical applications.
FZM203 Physics III (3,2,0)4 (O)
Fundamentals of special relativity, basic concepts
of quantum physics, photoelectric effect, Compton
effect, de Broglie matter waves, Planck’s
hypothesis, atoms, electrical conductivity in solids,
basic concepts of nuclear physics, alpha and beta
decays, radioactivity, nuclear energy, quarks,
leptons and the structure of the universe.
FZM204 Modern Physics (3,0,0)3 (O)
Analysis of the Michelson-Morley experiment,
Galileo and Lorentz transformations, speed of light,
relativistic kinematics and dynamics, relativistic
Doppler effect, particle reactions and relativistic
conservation of energy and momentum, basic
concepts of quantum physics, Schrödinger equation
and its solutions for one-dimensional potentials,
Hydrogen atoms, atoms with many electrons,
molecules, radioactivity, statistical mechanics,
nuclear reactions, fundamental particles.
FZM207 Technical Electricity (3,0,0)3 (O)
Electrical components and circuits, resistor circuits,
Node and Mesh analysis, Thevenin’s theorem, basic
circuit response, exponential
excitation and
transformed circuits, steady state alternative current
circuits, responses to more complex excitations,
resonances.
FZM210 Waves and Optics (4,0,0)4 (O)
Oscillations of systems with many degrees of
freedom, forced vibrations, travelling waves,
reflection and transition, polarization, interference
and diffraction, Doppler effect, lasers, geometric
optics, fiber optics.
FZM213 Technical Drawing (2,2,0)3 (O)
Basic notions, drawing instruments, projections,
scaling, sectioning, perspectives, design concepts,
design materials, dimensional principles, methods
of computerized design, use of basic programming
packages.
3
FZM220 Malzeme Bilimine Giriş (3,0,0) 3 (Z)
Giriş, malzeme tipleri, düz örgü, kristal sistemleri, ters
örgü, toz kırınımı, kristallerde yapı kusurları, kristallerde
renk merkezleri, alaşımlar ve özellikleri, kristallerde
yayınma ve Fick yasaları, kristallerde boşluklar ve
kayma gerilimleri, malzemelerin mekanik özellikleri,
malzemelerin ısısal özellikleri, yeni malzemeler ve
bunların geliştirilmesinde fiziğin yeri, yeni malzemelerin
özellikleri.
FZM253 Fizik Laboratuvarı III (0,0,4)2 (Z)
Optik ve modern fizik kavramaları üzerine temel
deneyler; girişim, kırınım, geometrik optik, fotoelektrik
olay, Compton olayı, Franck-Hertz deneyi, Millikan
deneyi.
FZM254 Fizik Laboratuvarı IV (0,0,4)2 (Z)
FZM253 Fizik III Laboratuvarının devamı niteliğinde:
optik sistemler, girişimölçer deneyleri, kuantum
mekaniği ve radyoaktivite üzerine temel deneyler.
FZM301 Elektromagnetizma (2,2,0)3 (Z)
Elektrostatik, Laplace denklemi, sınır değer problemleri,
çok kutup açılımı, dielektrik ortam, magnetostatik,
manyetik materyaller.
FZM302 Elektromagnetik Dalgalar ve Uygulamaları
(2,2,0)3 (Z)
Maxwell
denklemleri,
ayar
dönüşümleri,
elektromagnetik dalgalar ve uygulamaları, Poynting
teoremi, elektromagnetik ışıma, elektrodinamik ve özel
görelilik.
FZM305 Kuantum Mekaniği I (3,2,0)4 (Z)
Klasik fiziğin sınırları, dalga paketleri ve belirsizlik
ilkesi,
Schrödinger
denklemi,özdeğerler
ve
özfonksiyonlar, tek boyutlu potansiyeller, kuantum
mekaniğinin
genel yapısı, kuantum mekaniğinde
işlemciler, N parçacık sistemleri, üç boyutta Schrödinger
denklemi, açısal momentum, Hidrojen atomu.
FZM306 Kuantum Mekaniği II (3,2,0)4 (Z)
Zamandan bağımsız pertürbasyon teorisi, elektronların
elektromagnetik alanla etkileşmeleri, spin, açısal
momentumun toplanması, spin-yörünge etkileşmesi,
Zeeman olayı, Helyum atomu, atomların yapısı,
moleküller, moleküler yapı, zamana bağlı pertürbasyon
teorisi.
FZM220 Introduction to Material Science
(3,0,0) 3 (O)
Introduction, material types,
crystal systems,
reciprocal lattice, powder diffraction, structural
defects in crystals, color centers of the crystals,
alloys and their properties, dispersion, Fick’s law,
dislocations and
shear tensions, mechanical
properties of the materials, thermal properties of
materials, new materials and role of physics
behind their developments, properties of new
materials.
FZM253 Physics Laboratory III (0,0,4)2 (O)
Basic experiments in optics and modern physics,
inteference,
diffraction,
geometric
optics,
photoelectric effect, Compton effect, Franck-Hertz
experiment, Millikan’s oil drop experiment.
FZM254 Physics Laboratory IV (0,0,4)2 (O)
Continuation of the Physics Lab.III, optical
systems, interferometers, fundamental experiments
in quantum mechanics and radioactivity.
FZM301 Electromagnetics (2,2,0)3 (O)
Electrostatics, Laplace equation, boundary value
problems, multipoles, dielectrics, magnetostatics,
magnetic materials.
FZM302 Electromagnetic Waves and Its
Applications (2,2,0)3 (O)
Maxwell’s equations, gauge transformations,
electromagnetic waves and its applications,
Poynting’s theorem, electromagnetic radiation,
electrodynamics and special relativity.
FZM305 Quantum Mechanics I (3,2,0)4 (O)
Limits of classical physics, wave packets and
uncertainty principle, Schrödinger equation,
eigenvalues and eigenfunctions, one-dimensional
potentials, general structure of the quantum
mechanics,
operators,
N-particle
systems,
Schrödinger equation in three dimensions, angular
momentum, Hydrogen atom.
FZM306 Quantum Mechanics II (3,2,0)4 (O)
Time independent perturbation theory, interactions
of the electrons with the electromagnetic fields,
spin, addition of the angular momentum, spin-orbit
interaction, Zeeman effect, Helium atom, structure
of the atoms, molecules, molecular structure, time
dependent perturbation theory.
4
FZM307 Elektronik I (3,0,0)3 (Z)
Doğru akım devreleri, seri ve paralel devreler, Kirchhoff
akım ve gerilim kuralları, Wheatstone köprüsü, Thevenin
teoremi, Norton teoremi, ampermetre, voltmetre ve
ohmmetrenin çalışma ilkeleri, yarıiletken diyodlar,
doğrultucu ve süzgeç devreleri, tünel diyod, p/n
eklemeler, transistörler, AET transistörleri, yükselteçler,
Darlington yükselteci.
FZM308 Elektronik II (3,0,0)3 (S)
Sinüssel işaretler, güç çarpanı, geçici akımlar, RL, RC ve
RLC süzgeçleri, rezonans devreleri, Wien köprü
devreleri, transformatörler, içkenetli yükselteç, gerilim
düzenleyiciler, işlemsel yükselteç, negatif geri besleme,
pozitif geri besleme, titreşken devreleri, RC, fazkaymalı,
Wien köprülü titreşken devreleri, testere dişli
yükselteçler, diyod pompa devreleri.
FZM313 Atölye (1,0,4) 3 (S)
Cam işleri, elektronik uygulamalar, havya kullanarak
lehim yapma, basit elektronik devrelerin yapımı,
mekanik atölye uygulamaları, matkap, döner taş ve eğe
kullanımı, pafta ve kılavuz kullanarak diş açılması, ark
kaynağı ve uygulamaları.
FZM314 Teknik Elektrik II (3,0,0)3 (S)
Kararlı durum alternatif akım devreleri, etkin akım ve
gerilim, devre tipleri ve rezonans olayları, magnetik
devreler, transformatörler, üç evreli devreler,
elektromekanik enerji dönüşümü, alternatif ve doğru
akım üreteçleri, elektrik motorları.
FZM315 Analitik Mekanik I ( 3,0,0)3 (Z)
Enerji ve açısal momentum, korunumlu merkezsel
kuvvetler, dönen gözlem çerçeveleri, potansiyel teorisi,
iki-cisim problemi, çok-cisim sistemleri, katı cisimler,
Lagrange mekaniği, küçük titreşimler ve normal kipler,
Hamilton mekaniği, dinamik sistemler ve geometri,
Hamilton sistemlerinde düzen ve kaos.
FZM316 Nükleer Fizik I (3,0,0)3 (Z)
Çekirdek özellikleri, radyoaktiflik, çekirdek tepkimeleri,
fisyon ve füzyon, çekirdek kuvvetleri.
FZM317 Vakum Tekniği (2,2,0)3 (S)
Atım tekniği, ultra yüksek vakum sistemleri, endüstride
vakum kullanımı, bir vakum sisteminin kuruluşu ve
kullanım alanları, vakum sistemi elemanlarının tanıtımı.
FZM318 Analitik Mekanik II (3,0,0)3 (S)
Özel görelilik, Hamilton-Jacobi formalizmi, eylem-açı
değişkenleri, kanonik dönüşümler, simetri ve korunum
yasaları, Noether teoremi, sicimler, zarlar, akışkanlarda
ses dalgaları, ısı iletimi, sürekli ortam mekaniği.
FZM307 Electronics I (3,0,0)3 (O)
Direct current circuits, series and paralel circuits,
Kirchhoff’s voltage and current laws, Wheatstone
bridge, Thevenin’s theorem, Norton’s theorem,
ampermeters,
voltmeters,
ohmmeters,
semiconductor diodes, rectifier and filter circuits,
tunnel diodes, p/n junctions, transistors, FET
transistors, amplifiers, Darlington’s amplifier.
FZM308 Electronics II (3,0,0)3 (E)
Sinusoidal
signals, power factor, transient
currents, RL, RC and RLC filters, resonance
circuits, Wien bridge, transformators, lock-in
amplifier,
voltage
regulators,
operational
amplifiers, negative feedback, positive feedback,
oscillator circuits, RC, phase shift and Wien bridge
oscillator circuits, sawtooth amplifiers.
FZM313 Mechanical Workshop (1,0,4) 3 (E)
Glasswares, soldering and electronic applications,
simple arc welding practices, realizations of simple
electric circuits, mechanical workshop practices,
(drilling, diestock application etc.)
FZM314 Technical Electricity II (3,0,0)3 (E)
Steady state alternative current circuits, effective
voltage and current, circuit types and resonances,
magnetic circuits, transformators, polyphase
circuits, electromechanical energy conversion, ac
and dc generators, electric motors.
FZM315 Analytical Mechanics I (3,0,0)3 (O)
Energy and angular momentum, central forces,
rotating reference frames, potential theory, twobody problem, many body systems, rigid bodies,
Lagrange mechanics, small vibrations and normal
modes, Hamilton’s mechanics, dynamical systems
and geometry, order and chaos in Hamiltonian
systems.
FZM316 Nuclear Physics I (3,0,0)3 (O)
Nuclear properties, radioactivity, nuclear reactions,
fission and fusion, nuclear forces.
FZM317 Vacuum Techniques (2,2,0)3 (E)
Pulse technique, ultra high vacuum systems, use of
vacuum techniques in industry, construction of a
vacuum system, investigations of different
components of a vacuum system.
FZM318 Anaytical Mechanics II (3,0,0)3 (E)
Special relativity, Hamilton-Jacobi formalism,
action-angle variables, canonical transformations,
symmetry and laws of conservation, Noether
theorem, strings, membranes, sound waves in
fluids, heat conduction, continuum mechanics.
5
FZM320 Malzeme Bilimi (2,2,0)3 (S)
İleri teknoloji malzemeleri, doğal ve sentetik
malzemeler, ileri teknolojide kullanılan metalik, polimer
ve seramik malzemeler, kompozit malzemeler, yeni
malzemelerin kullanım alanları ve gelişimi, amorf
malzemelerin x-ışını ve nötronlarla yapılarının
belirlenmesi, nano malzemeler, yapısal faz geçişleri,
metallerde atomik düzenleme, malzeme biliminde
elektron mikroskobunun kullanımı, malzeme biliminde
Mössbauer spektroskopisi, malzeme biliminde son
gelişmeler.
FZM322 Ölçüm Teknikleri (3,0,0)3 (S)
Ölçü düzeneklerinin temel özellikleri, dönüştürücü ve
algılayıcıların sınıflandırılmaları ve çalışma ilkeleri,
sıcaklık ölçmeleri, elektriksel ve elektriksel olmayan
termometreler, ışıma ile sıcaklık ölçümü ve pirometreler,
basınç kavramı ve birimleri, sıvı basıncı ölçümleri,
basınç algılayıcıları ve ölçü düzenekleri, kuvvet
ölçümleri, statik ve dinamik kuvvet algılayıcıları ve ölçü
düzenekleri.
FZM328 İstatistiksel Termodinamik (3,2,0)4 (Z)
Termodinamiğin birinci yasası, iç enerji ve özısı,
Maxwell bağıntıları, ısı pompası ve trotling işlemi,
entalpi ve entropi, termodinamiğin ikinci ve üçüncü
yasaları, faz uzayı ve topluluk kavramları, bölüşüm
fonksiyonu ve eşbölüşüm teoremi, Maxwell-Boltzman
dağılımı, Bose-Einstein ve Fermi-Dirac istatistikleri.
FZM333 Ekonomi (3,0,0)3 (Z)
Ekonomiye giriş, bazı temel ekonomik kavramlar,
üretim, üretim faktörleri, ücretlendirme, emek,
müteşebbis, teşebbüs, fiyat, talep, arz, para, enflasyon,
deflasyon, devalüasyon, milli gelir, ekonomik sistemler,
kapitalist ekonomi.
FZM356 Kuantum Fiziği Laboratuvarı I (0,0,4)2 (Z)
Elektronlarla iyonlaşma, atom spektrumları, elektronlarla
kırınım, e/m oranının tayini, Zeeman deneyi, Hall olayı.
FZM357 Elektronik Laboratuvarı I (0,0,4)2 (Z)
Doğru ve alternatif akım devreleri, temel ölçü aletleri,
diyod devreleri, köprü doğrultucular, süzgeç devreleri,
gerilim düzenleyiciler, Zener diyod, transistörlü
yükselteçler, A, B, AB ve C tipi yükselteçler.
FZM358 Elektronik Laboratuvarı II (0,0,4)2 (S)
Parafaz ve Darlington tipi yükselteçler, fark, DC, IF, ve
RF yükselteçler, A, B, ve AB tipi gerilim yükselteçleri,
Wien köprülü osilatör, dengesiz çok-titreşken, genlik
kiplenimi, frekans kiplenimi.
FZM320 Material Science (2,2,0)3 (E)
High technology materials, natural and synthetic
materials, metallic, polimeric and ceramic
materials used in high technology, composite
materials, uses of new materials and their
developments, structural analysis of amorphous
materials by x-rays and neutrons, nano- materials,
structural phase transitions, atomic ordering in
metals, use of electron microscopy in material
science,
Mössbauer
spectroscopy,
latest
developments in material science.
FZM322 Measurement Techniques (3,0,0)3 (E)
Basic properties of the measurement setups,
classification of transducers and detectors, their
working principles, temperature measurements,
electrical and non-electrical thermometers,
radiation and heat measurements and pyrometers,
pressure units, measurements of liquid pressures,
pressure detectors, force measurements, static and
dynamic force detectors.
FZM328 Statistical Thermodynamics (3,2,0)4
(O)
First law of thermodynamics, internal energy and
specific heat, Maxwell relations, heat pump and
trotling operation, enthalpy and entropy, second
and third laws of thermodynamics, phase space and
concept of ensemble, partition function and
equipartition
theorem,
Maxwell-Boltzman
distribution, Bose-Einstein and Fermi-Dirac
statistics.
FZM333 Economics (3,0,0)3 (O)
Introduction to economics, some basic economical
concepts, production, production factors, labor,
pricing, demand, supply, money, consuption,
money systems, inflation, disinflation, devaluation,
national income, economical systems, cpitalist
economy.
FZM356 Quantum Physics Lab I (0,0,4)2 (O)
Ionizing by electrons, spectra of atoms, electron
diffraction, determination of e/m ratio, Zeeman
experiment, Hall effect.
FZM357 Electronics Lab I (0,0,4)2 (O)
Direct and alternative current circuits, basic
measurement devices, diode circuits, bridge
rectifiers, filter circuits, voltage regulators, Zener
diode, transistor amplifiers, A,B, AB and C type
amplifiers.
FZM358 Electronics Lab II (0,0,4)2 (E)
Paraphase and Darlington type amplifiers,
difference amplifiers, DC, IF and RF amplifiers, A,
B and AB type voltage amplifiers, Wien bridge
oscillator, astable multivibrators, amplitude
modulation, frequency modulation.
6
FZM401 Elektromagnetik Teori I (3,0,0)3 (S)
Poisson ve Laplace denklemleri ve değişik koordinat
sistemlerinde çözüm yöntemleri, Green teoremi, çokkutuplar ve dielektrik ortam, magnetostatik, Maxwell
denklemleri, düzlem dalgalar, saçılma, ışıma,
elektromagnetizmada sayısal çözüm yöntemleri.
FZM402 Elektromagnetik Teori II (3,0,0)3 (S)
Göreli elektrodinamik ve elektrodinamiğin kovaryant
anlatımı, diferansiyel formların kullanımı, yük
sistemlerinin ışıması, anten teorisi, elektromagnetik
alanların saçılma ve kırınımı, kavite ve dalga kılavuzları,
çok-kutup alanları.
FZM403 Katıhal Fiziği I (4,0,0)4 (Z)
Kristal yapı ve ters örgü, Bravais örgüleri ve kristallerde
kırınım, kristallerde bağlanma, fononlar ve örgü
titreşimleri, ısısal özellikler ve ısısal iletkenlik, serbest
elektron teorisi, Hall olayı, zayıf bir periyodik
potansiyelde elektronlar, enerji bantları.
FZM404 Katıhal Fiziği II (3,0,0)3 (S)
Metallerin Drude teorisi, metallerin Sommerfeld teorisi,
enerji bantları, yarıiletken kristaller, süperiletkenlik,
dielektrik özellikler, ferroelektrik özellikler, katıhal
fiziğinde son gelişmeler.
FZM406 Nükleer Fizik II (3,0,0) 3 (S)
Alfa beta ve gamma bozunumları, nükleer modeller,
nötrino etkileşmeleri, ağır iyon çarpışmaları, hadronik
etkileşmeler, fisyon ve füzyon, nötron fiziği,
hızlandırıcılar.
FZM407 Sayısal Elektronik (3,0,0) 3 (S)
Sayısal elektroniğin temelleri, sayı sistemleri ve Boole
cebiri, basit elekronik kapı devreleri, yalınlaştırma
yöntemleri, Karnaugh haritası, mantık devrelerinin
tasarımı, ardışıl devreler, saat devreleri ve sayıcılar,
tetikleme ve hafıza birimleri, göstergeler, çözümleyici
devreler, mikroişlemcilere giriş.
FZM408 Spektral Analiz Yöntemleri (3,0,0) 3 (Z)
Spektrumun bölgeleri, spektroskopinin temelleri,
spektroskopi donanımı, Fourier dönüşümü ve kullanımı,
kırmızıaltı spektroskopisi, ayrılımlı ve ayrılımsız
spektrometreler,
FT
spektrometreler,
X-ışını
spektroskopisi, X-ışını ile maddenin etkileşmesi,
soğurma ve floresans ışıma spektrumları.
FZM401 Electromagnetic Theory I (3,0,0)3 (E)
Poisson and Laplace equations and their solution
techniques in different coordinate systems, Green
theorem,
multipoles,
dielectric
medium,
magnetostatics, Maxwell equations, plane waves,
scattering, radiation, numerical techniques in
electromagnetics.
FZM402 Electromagnetic Theory II (3,0,0)3 (E)
Relativistic electrodynamics and covariant
formulation of electrodynamics, use of differential
forms, radiation by oscillating charge systems,
scattering and diffraction of electromagnetic
waves, waveguides and cavities, multipole fields.
FZM403 Solid State Physics I (4,0,0)4 (O)
Crystal structure and reciprocal lattice, Bravais
lattices and crystal diffraction, bonding in crystals,
phonons and lattice vibrations, thermal properties
and thermal conductivity, free electron theory, Hall
effect, electrons in weak periodic potentials, energy
bands.
FZM404 Solid State Physics II (3,0,0)3 (E)
Drude theory of metals, Sommerfeld theory of
metals, energy bands, semiconductor crystals,
superconductivity,
dielectric
properties,
ferroelectric properties, recent developments in
condensed matter physics.
FZM406 Nuclear Physics II (3,0,0) 3 (E)
Alpha, beta and gamma decays, nuclear models,
neutrino interactions, heavy ion collisions,
hadronic interactions, fission and fusion, neutron
physics, accelerators.
FZM407 Digital Electronics (3,0,0) 3 (E)
Fundamentals of digital electronics, number
systems and Boole algebra, simple electronic gate
circuits, simplification rules, Karnaugh chart,
design of logic circuits, cascade circuits, counters,
clock circuits, triggering and register units,
displays, processor circuits, microprocessors.
FZM408 Methods of Spectral Analysis (3,0,0) 3
(O)
Fundamentals of spectroscopy, spectroscopy
instrumentation, Fourier transform, infrared
spectroscopy, dispersive and non-dispersive
spectrometers,
FT
spectrometer,
X-ray
spectrometer, interaction of X-rays with matter,
absorpsion and fluoresence spectrometers,
7
FZM409 Kuantum Elektroniği I (3,0,0) 3 (S)
Işık-madde etkileşmesi, lazerlerin kuantum mekaniksel
temelleri, ayarlanabilir yarıiletken lazerler, lazer
uygulamaları, katı, sıvı ve gaz lazerler, bir gaz lazer
tasarımı.
FZM411 Entegre Devreler (3,0,0) 3 (S)
Entegre devrelerin sınıflandırılması, üretim teknolojisi,
yarıiletken kristallerin büyütülmesi ve katkılandırılması,
wafer hazırlanması, epitaksi büyütülmesi, p/n
hazırlanması, Schottky diyodları, transistörlerde akımgerilim eğrileri, transistörlerin küçük sinyal analizi,
SiO2 ve Si3N4 tabakaların büyütülmesi, fotodirenç,
litografi tekniği, epitaksi büyütme kinetiği ve teorisi,
buharlaştırma ve püskürtme teknikleri, ince ve kalın film
dirençler, entegre devre sığa ve bobinler.
FZM415 Diagnostik Radyoloji Fiziği (3,0,0) 3 (S)
X-ışını tüp ve jeneratörleri, x-ışını spektrumu ve
spektrumu etkileyen faktörler, x-ışın filmlerinin fiziksel
ve sensitometrik özellikleri, radyografik görüntü
geometrisi ve görüntü kalitesini etkileyen faktörler,
radyografik ekran ve floroskopik sistemler, sayısal
radyolojik görüntüleme sistemleri, diagnostik tetkiklerde
doz hesapları, doz azaltma teknikleri, temel güvenlik
standartları ve radyasyondan korunma yöntemleri.
FZM416 Otomatik Kontrol (3,0,0)3 (S)
Temel kavramlar, geribesleme, Laplace dönüşümü ve
diferansiyel
denklemlerin
çözümü,
transfer
fonksiyonları, blok diyagramlar, fiziksel sistemlerin
matematik modellenmesi, dinamik sistemlerin durumdeğişken analizi, kontrol sistemlerinin kararlılığı, RoothHurwitz kriteri, geri beslemeli kontrol sistemlerin
zaman ve frakens uzayı analizleri ve tasarımları, Nyquist
kararlılık analizi, Bode çizimi, ileri besleme ve kaskad
kontrol ediciler.
FZM417 Nükleer Tıp Fiziği (3,0,0)3 (S)
Radyasyon dedektörleri ve ilgili elektronik
enstrümantasyon, puls yükseklik spektrometresi,
radyoaktif çekirdeklerin üretimi, nükleer sayım istatiği
ve hata analizi, dahili radyasyon dozimetresi, in vitro ve
in vivo sayım sistemleri, gama kameralar, görüntü
kalitesinin belirlenmesi, görüntülerin bilgisayar ortamına
aktarılması ve işlenmesi, gerekli donanım ve yazılım ve
algoritmalar, tomografi temel bilgisi, performans
ölçümleri, kalite kontrol sistemleri.
FZM409 Quantum Electronics I (3,0,0) 3 (E)
Light-matter interactions, quantum mechanical
fundamentals of lasers, adjustable semiconductor
lasers, laser applications, solid, liquid and gaseous
lasers, design of a gaseous laser.
FZM411 Integrated Circuits (3,0,0) 3 (E)
Classification of integrated circuits, production
technology, growth of semiconductor crystals and
dopings, wafer preparation, epitaxy growth, p/n
junction preparation, Schottky diodes, voltagecurrent characteristics of transistors, small signal
analysis of transistors, growth of SiO2 layers,
photoresistivity, litography technique, kinetics and
theory of epitaxy growth,
evaporation and
sputtering techniques, thin and thick film resistors,
integrated circuit capcitors and inductors.
FZM415 Physics of Diagnostic Radiology (3,0,0)
3 (E)
X-ray tubes and generators, x-ray spectrum and
factors
effecting the spectrum, physical and
sensiometric properties of x-ray films, geometry of
radiographic images and factors determininig
image
quality,
radiographic
screen
and
fluoroscopic systems, digital radiological imaging
systems, dose calculations in diagnostic
investigations, basic safety standards and radiation
protection techniques.
FZM416 Automatic Control (3,0,0)3 (E)
Basic concepts, feedback, Laplace transform and
solutions of differential equations, transfer
funtions, block diagrams, mathematical modelling
of physicsl systems, state-variable anaysis of
dynamical systems, stability of control systems,
Rooth-Hurwitz criteria, time and frequency domain
analysis of feedback control systems and design
considerations, Nyquist stability analysis, Bode
plot, positive feedback and cascade controllers.
FZM417 Physics of Nuclear Medicine (3,0,0)3
(E)
Radiation detectors and related
electronic
instrumentation, pulsed spectrometer, production of
radioactive nuclei, nuclear counting statistics and
error analysis, internal radiation dosimeter, in vitro
and in vivo counting systems, gamma cameras,
determination of image quality, processing of
images in computers, necessary hardware
components and algorithms, basics of tomography,
performance measurements, quality control
systems.
8
FZM419 Kristal Fiziği (3,0,0)3 (S)
Kristaller ve simetri işlemleri, ters örgü ve kırınım, Xışınlarının saçılması ve soğurulması, X-ışınlarının
atomlardan saçılması, kristallerden saçılma, X-ışını
kırınım yöntemleri, diğer kırınım yöntemleri, X-ışını
reflektometresi.
FZM420 Sağlık Fiziği (3,0,0)3 (S)
Yüklü ve yüksüz parçacıkların madde ile etkileşmesi,
radyasyon dozimetresi, radyasyonun biyolojik etkileri,
radyasyondan korunmada uluslararası kurallar, sağlık
fiziğinde kullanılan ölçüm sistemleri, harici ve dahili
radyasyona karşı korunma, iyonize edici olmayan
radyasyon.
FZM421 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları-I (2,2,0)3 (Z)
Sayısal integral yöntemleri, diferensiyel denklemlerin
sayısal çözümü, özdeğer, başlangıç değer ve sınır değer
problemlerinin sayısal analizi, sembolik hesaplama
yöntemleri.
FZM422 Fizikte Bilgisayar Uygulamaları-II (2,2,0)3(S)
Monte-Carlo benzetişim tekniği, Mathematica vb.
bilimsel hesaplama paket programlarının uygulamaları,
fizik araştırma problemlerinden ileri uygulamalar.
FZM424 Katıhal Elektroniği (3,0,0)3 (S)
Kristallerin elektriksel özellikleri, yarıiletkenlerin
büyütülmesi, enerji bantları ve yarıiletkenlerdeki elektrik
yükleri, yarıiletkenlerde artık taşıyıcılar, taşıyıcı ömrü ve
fotoiletkenlik, taşıyıcı difüzyonu, p/n eklem diyodları,
tünel, foto ve ışık veren diyodlar, anahtarlama ve alan
etkili transistörler.
FZM425 Yarıiletken Fiziği I (3,0,0)3 (S)
Yarıiletken özelliklerine giriş, kristal katılardaki enerji
düzeyleri, kristallerde kusurlar ve safsızlıklar, ısısal
dengede taşıyıcı yoğunlukları, elektron taşınım olayı,
yarıiletkenlerdeki ısısal etkiler.
FZM426 Yarıiletken Fiziği II (3,0,0)3 (S)
Yarıiletenlerde optiksel ve yüksek frekans etkileri,
elektron ve deşiklerin difüzyonu, p-n eklem teorisi,
eklem transistörler, alan etkili transistörler.
FZM428 Metal Fiziği (3,0,0)3 (S)
Magnetik alan, mıknatıslanma ve magnetik moment,
magnetik alınganlık ölçümleri, magnetik malzemeler,
diamagnetizma, paramagnetizma, ferromagnetizma,
antiferromagnetizma, magnetik bölgeler, magnetik
düzenleme ve magnetik yapı, diamagnetizma ve
paramagnetizmanın teorisi, magnetizmanın kuantum
teorisi, yumuşak magnetik malzemeler, sert magnetik
malzemeler, magnetik kayıt, süperiletkenler.
FZM419 Physics of Crystals (3,0,0)3 (E)
Crystals and symmetry operations, reciprocal
lattice and diffraction, scattering and absorbtion of
x-rays, scatterings of x-rays from atoms, diffarction
by crystals, x-rays diffraction methods, other
diffraction methods, x-rays reflectometer.
FZM420 Health Physics (3,0,0)3 (E)
Interactions of the electrically charged and
uncharged particles with matter, radiation
dosimeter, biological effects of radiation,
international rules for radiation protection,
measurement systems used in health physics,
protection against internal and external radiation,
non-ionizing radiation.
FZM421 Computer Apps in Physics-I (2,2,0)3(O)
Numerical integration techniques, numerical
solutions of differential equations, numerical
analysis of eigenvalue, initial value and boundary
value problems, methods symbolic calculations.
FZM422 Computer Apps in Physics-II (2,2,0)3(E)
Monte-Carlo simulation techniques, applications
and uses of scientific programming packets like
Mathematica etc., advanced applications from
research area.
FZM424 Solid State Electronics (3,0,0)3 (E)
Electrical properties of
crystals, growth of
semiconductors, energy bands and electrical
charges in semiconductors, excess carriers in
semiconductors, life time of carriers and
photoconductivity, p/n junction diodes, tunnel,
photo and light emitting diodes, switching and field
effect transistors (FET’s).
FZM425 Semiconductor Physics I (3,0,0)3 (E)
Properties of semiconductors, energy levels in
crystal solids, defects and impurities in crystals,
carrier densities at thermal equilibrium, electron
transport, thermal effects in semiconductors.
FZM426 Semiconductor Physics II (3,0,0)3 (E)
Optical and high frequency effects in
semiconductors, diffusions of electrons and holes,
theory of p/n junction, junction transistors, field
effect transistors.
FZM428 Physics of Metals (3,0,0)3 (E)
Magnetic field, magnetization and magnetic
moment, measurement of magnetic susceptibility,
magnetic materials, diamagnetism, paramagnetism,
ferromagnetism, antiferromagnetism, magnetic
domains,
magnetic
structure,
theory
of
diamagnetism and paramagnetism, quantum theory
of magnetism, soft magnetic materials, hard
magnetic
materials,
magnetic
recording,
superconductors.
9
FZM430 Kuantum Elektroniği II (3,0,0)3 (S)
Rayleigh ve Raman saçılmaları, elektrik ve magnetik
alanların kuantumlanması, lazer tasarımı, lazer
spektroskopisi, lazer iletişimi, holografi, lazerle ölçüm
teknikleri.
FZM431 İleri Kuantum Mekaniği I (3,0,0)3 (S)
Kuantum mekaniğinin matematiksel yapısı, kuantum
mekaniğinin kavramsal problemleri, Schrödinger
denkleminin tam ve yaklaşık çözüm yöntemleri, spin ve
açısal momentum, simetriler, Wigner-Eckart teoremi.
FZM432 İleri Kuantum Mekaniği II (3,0,0)3 (S)
Saçılmanın kuantum teorisi, elektromanyetik alanla
maddenin etkileşmesi, seçim kuralları, moleküler
kuantum mekaniği, yol integralleri, göreli kuantum
mekaniğine giriş.
FZM433 Sistem Mühendisliğine Giriş(3,0,0) (S)
Sistem Mühendisliği Esasları, İstekler ve Tasarım
Probleminin Tanımlanması, Fonksiyonel Mimari,
Fiziksel Mimari, Operasyonel Mimari, Arayüz Tasarımı,
Entegrasyon, Kalifikasyon ve Kabul
FZM434 Sistem Mühendisliği Uygulamaları (3,0,0)
(S)
Sistem Mühendisliğinin temel kavramlarını öğrenmiş
olan öğrencilerin kendi mühendislik alanlarındaki
uygulamalarla ilgili ürün geliştirmeyi bilgisayar
ortamında öğrenmeleridir. Ayrışık Matematik, Kümeler,
İlişkiler ve Fonksiyonlar, Sistem Mühendisliği Grafik
Modelleme Teknikleri, Tasarımda Karar Verme
Teknikleri, CORE Yazılımının kullanımı.
FZM435 Radyoterapi Fiziği (3,0,0)3 (S)
Nükleer tepkimeler, x-ışınları, klinik radyasyon
cihazları, iyonize edici radyasyonun madde ile
etkileşmesi, iyonize edici radyasyonun ölçümü, soğurucu
doz ölçümü, doz dağılımı ve saçılma analizi, dozimetrik
hesaplama yöntemi, tedavi planlaması, elektron demeti
tedavisi, brakiterapi, modern radyoterapi teknikleri,
radyasyondan korunma, kalite güvencesi.
FZM437 Yüksek Enerji Fiziğine Giriş I (3,0,0)3 (S)
Temel parçacıklar ve sınıflandırılması, parçacık
dinamiği, göreli kinematik, dörtlü –vektörler, iç
simetriler, çeşni, parite, yük eşleniği işlemcisi, zaman
tersinmesi, CPT teoremi, CP bozulumu, bağlı haller,
pozitronyum ve kuarkonyum.
FZM430 Quantum Electronics II (3,0,0)3 (E)
Rayleigh and Raman scattering, quantization of
electric ans magnetic fields, laser design, laser
spectroscopy, communication via laser,
holography, measurement techniques with laser
FZM431 Advanced Quantum Mechanics I
(3,0,0)3 (E)
Mathematical foundations of quantum mechanics,
conceptual problems of quantum mechanics, exact
and approximate solutions of Schrödinger
equations, spin and angular momentum,
symmetries, Wigner-Eckart theorem.
FZM432 Advanced Quantum Theory II (3,0,0)3
(E)
Quantum theory of scattering, interactions of
electromagnetic fields with matter, selection rules,
molecular quantum mechanics, path integrals,
introduction to relativistic quantum mechanics.
FZM433 Introduction to System Engineering
(3,0,0) (E)
Main objects of system engineering, problem
definition of demand and design, functional
architecture, physical architecture, operational
architecture, design of interface, integration,
qualification and acceptance.
FZM434 Aplications of System Engineering
(3,0,0) (E)
After learning fundamental concept of System
Enginering
the
students
apply
product
improvements on their own engineering fields,
disjoint mathematics, sets, correlation and
functions, graphical modelling in System
Engineering, decision techniques on design, using
CORE software.
FZM435 Physics of Radiotheraphy (3,0,0)3 (E)
Nuclear reactions, x-rays, radiation instrumentation
in clinics , interactions of ionizing radiation with
matter, measurement of ionizing radiation,
absorption dose measurement, dose distribution
and scattering analysis, methods of dosimetric
calculations, planning of a theraphy, electron beam
theraphy, modern radiotheraphy techniques,
radiation protection and safety.
FZM437 Introduction High Energy Physics I
(3,0,0)3 (E)
Fundamental particles and their classifications,
particle dynamics, relativistic kinematics, four
vectors, internal symmetries, flavour, parity, charge
conjugation operator, time reversal operator, CPT
theorem, CP violation, bound states, positronium
and quarkonium.
10
FZM438 Yüksek Enerji Fiziğine Giriş II (3,0,0)3 (S)
Parçacık süreçleri, ömür ve tesir kesiti hesabı, saçılma ve
bozunum, Feynman diyagramları, Dirac denklemi, foton,
kuantum elektrodinamiğine giriş, QCD, zayıf
etkileşmeler, ayar teorileri.
FZM440 Gravitasyon ve Kozmolojiye Giriş (3,0,0)3
(S)
Gravitasyon alanları, eşdeğerlik ilkesi, uzay-zaman
kavramı, Einstein denklemleri, Einstein teorisinin
deneysel öngörüleri, kütleçekim dalgaları, karadelikler,
relativistik kozmoloji modelleri.
FZM441 Matematiksel Fizik I (3,0,0)3 (S)
Diferansiyel denklemler ve özel analitik ve sayısal analiz
yöntemleri, hipergeometrik fonksiyonlar, integral
dönüşümler,
Green
fonksiyonları
ve
fiziksel
uygulamaları, varyasyonel hesap.
FZM442 Matematiksel Fizik II (3,0,0)3 (S)
Hilbert uzayı, işlemciler ve kuantum mekaniğinin
matematiksel yapısı, simetri ve korunum yasaları, grup
teorinin temelleri, global analiz ve fizikteki
uygulamaları, sayısal analizde ileri konular.
FZM443 Parçacık Hızlandırıcıları (3,0,0)3 (S)
Parçacık hızlandırıcılarının tanımı ve sınıflandırılması,
çizgisel ve dairesel hızlandırıcıların fiziği, hızlandırıcı ve
çarpıştırıcıların
temel
parametreleri,
günümüz
hızlandırıcılarında yürütülen deneyler, hızlandırıcıların
genel kullanım alanları.
FZM444 Kaotik Mekanik (3,0,0)3 (S)
Dinamik sistemlerin sınıflandırılması ve kararlılık
kavramı, kaotik salınımların mühendislikteki yeri, kaosa
sürülme mekanizmaları, kaotik sistemlerin analiz
yöntemleri, Poincare haritaları ve Lyapunov üstelleri.
FZM445 Biyofiziğe Giriş (3,0,0) (S)
Moleküler biyofiziğin temel kavramları, hücrede
biyofiziksel olaylar, aksiyon potansiyelleri, dolaşım ve
solunumun dinamiği, elektroansefalografinin biyofizik
temelleri, işitme ve görme biyofiziği.
FZM447 Radyasyon Dedeksiyonu
ve Ölçüm
Yöntemleri (3,0,0)3 (S)
Hata analizi, radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri,
gaz odaları, sintilatörler, yarıiletken dedektörler, nötron
dedeksiyonu çok kanal darbe analizi.
FZM438 Introduction High Energy Physics II
(3,0,0)3 (E)
Particle processes, calculations of life and cross
sections, scattering and decays, Feynman diagrams,
Dirac equation, photon, introduction to quantum
electrodynamics, QCD, weak interactions, gauge
theories.
FZM440 Introduction to Gravitation and
Cosmology (3,0,0)3 (E)
Gravitational fields, principle of equivalence,
space-time
concept,
Einstein
equations,
experimental predictions of Einstein theory,
gravitational waves, blackholes, relativistic
cosmology models.
FZM441 Mathematical Physics I (3,0,0)3 (E)
Special analytical and numerical solution
techniques
of
differential
equations,
hypergeometric functions, integral transforms,
Green functions and physical applications,
variational calculus.
FZM442 Mathematical Physics II (3,0,0)3 (E)
Hilbert space, operators and mathematical structure
of quantum mechanics, symmetry and laws of
conservation, basics of group theory, global
analysis and its uses in physics, advanced topics in
numerical analysis.
FZM443 Particle Accelerators (3,0,0)3 (E)
Definition
and
classification
of
particle
acceleretors, physics of linear and circular
accelerators, basic parameters of accelerators and
colliders, ongoing experiments
at today’s
accelerators, general uses of accelerators.
FZM444 Chaotic Mechanics (3,0,0)3 (E)
Classification of dynamical systems and stability
concept, role of chaotic vibrations in engineering,
driving mechanisms into chaos, analysis methods
of chaotic systems, Poincare maps, Lyapunov
exponents.
FZM445 Introduction to Biophysics (3,0,0) (E)
Fundamental concepts of molecular biophysics,
biophysical processes in cells, axion potentials,
dynamics of blood circulation and respiration,
biophysical fundamentals of electroencefalography,
biophysics of hearing and vision.
FZM447 Radiation Detection and Measurement
Methods (3,0,0)3 (E)
Error analysis, general properties of radiation
detectors,
gase
chambers,
scintillators,
semiconductor detectors, neutron detection,
multichannel pulse analysis.
11
FZM450 Elektro-Optik (3,0,0) 3 (S)
Işığın elektromanyetik tanımlanması, ışığın boşlukta,
madde ortamında ve anizotropik ortamda yayılması,
maddenin optik sabitleri, optik sabitler arasındaki ilişki,
ışığın kutuplanması, elektro-optik, akusto-optik ve
magneto-optik etkiler ve ışığın modülasyonu,
optoelektronik modülatörler.
FZM451-452
Fizik Mühendisliğinde Araştırma
Teknikleri (2,2,0)3 (Z)
Özellikle fizik ve fizik mühendisliği alanında son
yıllardaki meydana gelen gelişmelerle ilgili somut bir
problemin bir danışman öğretim üyesinin yönetiminde
incelenmesi ve çalışma raporunun bir jüri önünde
savunulmasına dayalı araştırmaya dönük bir derstir.
FZM454 Radyofrekans İletişim Yöntemleri (3,0,0)3
(S)
Yüksek frekanslarda devre elemanlarının sığa, indüktans
ve karşılıklı etkileşim özellikleri, kablolar, bağlantı
elemanları, topraklama, perdeleme, atmalı dalgalar ve
algılama teknikleri, anten çeşitleri ve gürültü özellikleri,
yeryüzünde ve iyonosferde elektromagnatik dalganın
yayılması ve saçılma olayları.
FZM455 Nükler Fizik Laboratuvarı (0,0,4) 2 (S)
Beta sayımı: antrasen kristalli ST-7 sayacı, GeigerMüller (GM) sayaçları ile deneyler, akış tipli orantılı
sayaçlar ile deneyler, çok kanallı analizör ile deneyler.
FZM457 Sayısal Elektronik Lab. (0,0,4)2 (S)
Kapı devreleri, sayaçlar, hafıza devreleri, saat devreleri,
kayıt devreleri, mikroişlemci devreleri, bilgisayar
teknolojisine giriş.
FZM458 Radyasyon Ölçüm Yön. Lab. (0,0,4) 2 (S)
Beta dedektörü, antrasen kristalinin çalışma voltajının
bulunması, farklı parçacıkların sayılması, GeigerMüller(GM) dedektörü, çalışma voltajının bulunması,
sayım sisteminin ölü zaman düzeltmesi, alfa
parçacıklarının havadaki menzili, soğurucu madde içinde
beta parçacıklarının menzili, NaI-TI dedektörü: enerji
kalibrasyonu, enerji çözünürlüğü, integral sayım, gaz
akışlı orantılı sayaç, alfa ve beta platosunun bulunması,
çok kanallı analizörler, enerji kalibrasyonu ve ayırma
gücü, farklı izotopların ayrımı, bağıl ve mutlak aktiflik
ölçümü.
Z-Zorunlu
S-Seçmeli
FZM450 Electro-Optics (3,0,0) 3 (E)
Electromagnetic waves, electromagnetic wave
propagation in free space and anisotropic solid,
optical constants, relationships between optical
constants, polarization of light, electro-optics,
acusto-optics, magneto-optics, Kerr effect, Pockels
effect, modulation of light, optoelectronic
modulators.
FZM451-452
Research
Techniques
in
Engineering Physics (2,2,0)3 (O)
A research topic from contemporary developments
in physics or engineering physics will be
investigated by every student under the supervision
of a lecturer, and a project report will be prepared
at the end.
FZM454
Methods
of
Radiofrequency
Communications (3,0,0)3 (E)
Properties of Circuts elements of capacitors,
inductance and mutual interactions at high
frequencies, cables, connectors, grounding,
shielding, pulsed waves and kinds of antennas and
noise properties, propagation and scattering of
electromagnetic waves in athmosphere and
ionosphere.
FZM455 Nuclear Physics Lab (0,0,4)2 (E)
Beta counting: ST-7 counter with antrasen crystal,
experiments with Geiger-Müller (GM) counter,
experiments with NaI-Tl detector, experiments
with flow type proportional counter, experiments
with mutichannel analyzer.
FZM457 Digital Electronics Lab (0,0,4)2 (E)
Gate circuts, counters, memory circuts, clock
circuts, record circuts, microprocessor circuts, and
introduction to computer technology.
FZM458 Methods of Radiation Measurements
Lab (0,0,4) 2 (E)
Beta dedector, measurement of antrasen crystal
working voltage, counting different particles,
Geiger-Müller (GM) dedector and working voltage,
correction on dead time of counting system, flying
path of beta particles, NaI-Tl dedector, calibration
of energy, resolutiong of energy, integral counting,
gas flow rated counter, measurements of alpha and
beta plate, multi-channel analyzer, enegy
calibration and resolution pwer, counting different
isotopes, measurements of bound and absolute
activity.
O-Obligatory
E-Elective
12
SERVİS DERSLERİ
FZM101 Fizik I (4,2,0)5 (Z) (Elektronik
Mühendisliği)
Fizikte ölçmenin yeri, vektörler, doğrusal hareket,
düzlemde hareket, kuvvet ve hareket, iş ve enerji,
enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çarpışmalar,
dönme hareketi, kuvvet momenti ve açısal momentum,
denge ve elastisite, titreşimler, kütle çekimi, akışkanlar,
dalgalar.
FZM102 Fizik II (4,2,0)5 (Z) (Elektronik
Mühendisliği)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve
devreler, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday
indüksiyon yasası, indüktans, madde ve magnetizma,
elektromagnetik titreşimler, alternatif akım, Maxwell
denklemleri, elektromagnetik dalgalar, geometrik optik,
girişim, kırınım
FZM109 Fizik I A (2, 0) 2 (Z) (Ziraat Fak./Peyzaj
Mimarlığı)
Fizikte ölçmenin yeri, temel fizik kavramları, vektörler,
doğrusal hareket, düzlemde hareket, kuvvet ve hareket,
iş ve enerji, enerjinin korunumu.
FZM111 Fizik I (2, 2) 3 (Z) (Jeoloji Müh.)
Fizikte ölçmenin yeri, vektörler, doğrusal hareket,
düzlemde hareket, kuvvet ve hareket, iş ve enerji,
enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çarpışmalar,
dönme hareketi.
FZM112 Fizik II (2, 2) 3 (Z) (Jeoloji Müh.)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve
devreler, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday
indüksiyon yasası, indüktans, madde ve magnetizma,
elektromagnetik titreşimler, alternatif akım
FZM114 Fizik II (3, 0) 3 (Z) (Ziraat Fakültesi)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve
devreler, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday
indüksiyon yasası, indüktans, madde ve magnetizma,
elektromagnetik titreşimler,
FZM121 Fizik I A (3, 2) 4 (Z) (Kimya Müh.)
Fizikte ölçmenin yeri, vektörler, doğrusal hareket,
düzlemde hareket, kuvvet ve hareket, iş ve enerji,
enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çarpışmalar,
dönme hareketi, kuvvet momenti ve açısal momentum,
denge ve elastisite, titreşimler
FZM101 Physics I (4,2,0)5 (O) (Engineering of
Electronics)
Role of measurements in physics, vectors, linear
motion, planar motion, forces and motion, work
and energy, conservation of energy, systems of
particles, collisions, rotational motion, moments of
forces and angular momentum, equilibrium and
elasticity, oscillations, gravitation, fluids, waves
FZM102 Physics II (4,2,0)5 (O) (Engineering of
Electronics)
Electric charge, electric fields, Gauss’ law, electric
potential, capacitance, current and resistance,
electromotor force and circuits, magnetic fields,
Ampere’s law, Faraday’s induction law,
inductance, matter and magnetism, electromagnetic
waves, alternative currents, Maxwell’s equations,
geometric optics, interference and diffraction.
FZM109 Fizik I A (2, 0) 2 (O) Agricultural
Faculty/Landscape Architecture
Role of measurements in physics, fundamental
physcis concepts, vectors, linear motion, planar
motion, forces and motion, work and energy,
conservation of energy.
FZM111 Physics I (2, 2) 3 (O) Engineering of
Geology
Role of measurements in physics, vectors, linear
motion, planar motion, forces and motion, work
and energy, conservation of energy, systems of
particles, collisions, rotational motion
FZM112 Physics II (2, 2) 3 (O) Engineering
Geology
Electric charge, electric fields, Gauss’ law, electric
potential, capacitance, current and resistance,
electromotor force and circuits, magnetic fields,
Ampere’s law, Faraday’s induction law,
inductance, matter and magnetism, electromagnetic
waves, alternative currents,
FZM114 Physics II (3, 0) 3 (O) Agricultural
Faculty
Electric charge, electric fields, Gauss law, electric
potential, capacitance, current and resistance,
electromotor force and circuits, magnetic fields,
Ampere’s law, Faraday’s induction law, inductance,
matter and magnetism, electromagnetic waves
FZM121 Physics I A (3, 2) 4 (O) (Engineering of
Chemistry)
Role of measurements in physics, vectors, linear
motion, planar motion, forces and motion, work
and energy, conservation of energy, systems of
particles, collisions, rotational motion, moments of
forces and angular momentum, equilibrium and
elasticity, oscillations
13
FZM122 Fizik II A (3, 2) 4 (Z) (Kimya Müh.)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve
devreler, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday
indüksiyon yasası, indüktans, madde ve magnetizma,
elektromagnetik titreşimler, alternatif akım, Maxwell
denklemleri, elektromagnetik dalgalar, geometrik optik,
girişim, kırınım
FZM131 Fizik I (3, 2) 4 (Z) (Jeofizik Müh.)
Fizikte ölçmenin yeri, vektörler, doğrusal hareket,
düzlemde hareket, kuvvet ve hareket, iş ve enerji,
enerjinin korunumu, parçacıklar sistemi, çarpışmalar,
dönme hareketi, kuvvet momenti ve açısal momentum,
denge ve elastisite, titreşimler
FZM142 Fizik II (4, 0) 4 (Z) (Jeofizik Müh.)
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik
potansiyeli, sığa, akım ve direnç, elektromotor kuvvet ve
devreler, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday
indüksiyon yasası, indüktans, madde ve magnetizma,
elektromagnetik titreşimler, alternatif akım, Maxwell
denklemleri, elektromagnetik dalgalar.
FZM151 Fizik Laboratuvarı I (0,0,4)2 (Z) (Jeofizik
Mühendisliği)
Ölçme bilgisi, deney verilerinin işlenmesi ve hata analizi,
boyut analizi, olasılık dağılımları, mekanik ve akışkanlar
mekaniğinde temel deneyler.
FZM152 Fizik Laboratuvarı II (0,0,4)2 (Z) (Jeofizik
Mühendisliği)
Elektrik alanı, akım ve gerilim ölçümleri, eşgerilim
eğrileri, osiloskopun kullanımı, elektrik ve magnetik alan
ölçümleri, elektrik devreleri.
FZM156 Fizik Laboratuvarı II (0,0,4)2 (Z)
(Elektronik Mühendisliği)
Elektrik alanı, akım ve gerilim ölçümleri, eşgerilim
eğrileri, osiloskopun kullanımı, elektrik ve magnetik alan
ölçümleri, elektrik devreleri.
FZM158 Fizik Laboratuvarı II (0,0,2)2 (Z) (Jeoloji
Mühendisliği)
Elektrik alanı, akım ve gerilim ölçümleri, osiloskopun
kullanımı, elektrik ve magnetik alan ölçümleri.
FZM122 Physics II A (3, 2) 4 (O) Engineering of
Chemistry
Electric charge, electric fields, Gauss’ law, electric
potential, capacitance, current and resistance,
electromotor force and circuits, magnetic fields,
Ampere’s law, Faraday’s induction law, inductance,
matter and magnetism, electromagnetic waves,
alternative currents, Maxwell’s equations, geometric
optics, interference and diffraction
FZM131 Physics II (3, 2) 4 (O) Engineering of
Geophysics
Role of measurements in physics, vectors, linear
motion, planar motion, forces and motion, work and
energy, conservation of energy, systems of particles,
collisions, rotational motion, moments of forces and
angular momentum, equilibrium and elasticity,
oscillations
FZM142 Physics II (4, 0) 4 (O) Engineering of
Geophysics
Electric charge, electric fields, Gauss’ law, electric
potential, capacitance, current and resistance,
electromotor force and circuits, magnetic fields,
Ampere’s law, Faraday’s induction law, inductance,
matter and magnetism, electromagnetic waves,
alternative currents, Maxwell’s equations,
FZM151 Physics Laboratory I (0,0,4)2 (O)
Engineering of Geophysics
Basic notions of measurements, analysis of the data
and errors, dimensional analysis, probability
distributions, basic experiments in mechanics and
fluids.
FZM152 Physics Laboratory II (0,0,4)2 (O)
Engineering of Geophysics
Measurements of electric fields, currents and voltage,
equipotential curves, use of the oscilloscopes,
measurements of electric and magnetic fields,
electric circuits.
FZM156 Physics Laboratory II (0,0,4)2 (O)
Engineering of Electronics
Measurements of electric fields, currents and voltage,
equipotential curves, use of the oscilloscopes,
measurements of electric and magnetic fields,
electric circuits.
FZM158 Physics Laboratory II (0,0,2)2 (O)
Engineering of Geology
Measurements of electric fields, currents and voltage,
use of the oscilloscopes, measurements of electric and
magnetic fields.
14
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards