Ders İçerikleri - Kocaeli Üniversitesi

advertisement
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS PROGRAMI
GÜZ YARIYILI DERS İÇERİKLERİ
Ders Kodu
: MEN 121
Ders Adı
: Bilgisayar ve Donanım Bilgisi
Ders Adı (İngilizce) : Computers and Hardware Information
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 1
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Bilgisayarın gelişimi, bilgisayarların birimleri, çok kullanıcılı
sistemler, işletim sistemleri, bilgisayar donanım elemanları ( Kartlar, ana kartlar, görüntü
kartı, CD-Rom, ses kartı, ploter, scanner, modem v.b.), bellek birimleri (disk ünitesi, hard
disk ünitesi, sistem birimi, mikroişlemci, Cache Memory, yazıcılar v.b.) Internet ve network,
Office programları (Word, Excel, Power Point)
İçerik (İngilizce)
: History and development of computers, computer units, multi user
systems, operation systems, computer hardware elements (cards, main board, graphic card,
CD-Rom, sound card, Ploter, Scanner, modem etc.) Memory units (Disk unit, Hard Disc,
system unit, micro processor, Cache memory, printers etc.) Internet and network, Office
Programmes (Word, Excel, Power Point)
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Bilgisayarın gelişimi
Bilgisayarların Birimleri
Bilgisayarların Birimleri
Çok Kullanıcılı Sistemler
Çok Kullanıcılı Sistemler
İşletim Sistemleri
İşletim Sistemleri
Bilgisayar donanım elemanları ( Kartlar, ana kartlar, görüntü kartı,
CD-Rom, ses kartı, ploter, scanner, modem v.b.)
Bilgisayar donanım elemanları ( Kartlar, ana kartlar, görüntü kartı,
CD-Rom, ses kartı, ploter, scanner, modem v.b.)
Bellek birimleri (disk ünitesi, hard disk ünitesi, sistem birimi,
mikroişlemci, Cache Memory, yazıcılar v.b.)
Bellek birimleri (disk ünitesi, hard disk ünitesi, sistem birimi,
mikroişlemci, Cache Memory, yazıcılar v.b.)
Bellek birimleri (disk ünitesi, hard disk ünitesi, sistem birimi,
mikroişlemci, Cache Memory, yazıcılar v.b.)
Office programları (Word, Excel, Power Point)
Office programları (Word, Excel, Power Point)
Ders Kodu
: MEN111
Ders Adı
: Endüstri Mühendisliğine Giriş
Ders Adı (İngilizce) : Introduction to IE
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 4
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Endüstri Mühendisliğinin tanımı, tarihçesi, endüstri mühendisliğinin
organizasyondaki yeri, endüstri mühendislerinin çalışma alanları, verimlilik: verimlilik
ölçümü, verimlilik değişkenleri, verimlilik artırma teknikleri, tesis kuruluş yeri seçimi,
seçimde dikkat edilecek faktörler, kullanılan yöntemler, tesis yerleşimi, üretim tiplerine göre
yerleşim biçimleri.
İçerik (İngilizce)
: Introduction to IE, historical development of IE, IE in organization,
working area, prductivity: productivity measurement, productivity variables, productivity
improvement methods, location strategies: location considerations, methods of location
strategy, layout strategy: strategies for process types.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Endüstri Mühendisliğinin tanımı, tarihçesi
Endüstri mühendisliğinin organizasyondaki yeri
Endüstri mühendisliğinin organizasyondaki yeri
Endüstri mühendislerinin çalışma alanları
Verimlilik: verimlilik ölçümü
Verimlilik: verimlilik ölçümü
Verimlilik artırma teknikleri
Verimlilik artırma teknikleri
Ara sınav haftası.
Tesis kuruluş yeri seçimi,.
Seçimde dikkat edilecek faktörler.
Kullanılan yöntemler
Tesis yerleşimi
Üretim tiplerine göre yerleşim biçimleri.
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: FIZ101
: Fizik I
: Physics I
: 3
: 1
: 0
: 3
: 5
: Teorik
: Dönemlik
İçerik
: Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket , İki boyutta hareket, Hareket
yasaları, Dairesel Hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları, İş ve enerji, Potensiyel
enerji ve Enerjinin korunumu, Lineer momentum, Çarpışmalar, Sabit bir eksen etrafında katı
cismin dönmesi, Yuvarlanma hareketi, Açısal momentum ve Tork
İçerik (İngilizce)
: Measurement, Vectors, Motion in One Dimension , Motion in Two
Dimensions, The Laws of Motion, Circular Motion and Other Applications of Newton’s
Laws , Work and Energy, Potensial Energy and Conservation of energy, Linear momentum
and Collisions, Rotation of a Rigid Body About a Fixed Axis, Rolling Motion, Angular
Momentum, and Torque
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Ölçme
Vektörler
Bir boyutta hareket
İki boyutta hareket
Hareket yasaları
Dairesel Hareket ve Newton yasalarının diğer uygulamaları
İş ve enerji
İş ve enerji
Potansiyel enerji ve Enerjinin korunumu
Lineer momentum
Çarpışmalar
Sabit bir eksen etrafında katı cismin dönmesi
Yuvarlanma hareketi
Açısal momentum ve Tork
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN115
: Teknik Resim
: Technical Drawing
: 2
: 0
: 1
: 3
: 5
: Uygulamalı
: Dönemlik
İçerik
: Amaç ve tanımlar, teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtılması, teknik
resim standartları. Standart yazı ve çizgiler. Temel Geometrik çizimler. Standart paralel
perspektifler. İzdüşümler ve izdüşüm yöntemleri. Yeterli görüş çıkarma, cıvata ve vidalar,
ölçülendirme ve ölçülendirme kuralları. Kesit görünüşler. Montaj ve imalat yöntemleri.
İçerik (İngilizce)
: Aim and scope, introducing the tools used in technical drawing.
Standards of Technical drawing. Standard writings and lines. Basic geometrical drawings.
Standard parallel perspectives. Projections and types of projections. Enough sceninig, bolts
and screws, dimensioning and rules for dimensioning. Sectioning. Assemble and
manufactoring methods.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Amaç ve tanımlar, teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtılması, teknik
resim standartları.
Standart yazı ve çizgiler.
Standart yazı ve çizgi uygulamaları.
Temel geometrik çizimler.
Geometrik çizim uygulamaları.
Standart paralel perspektifler.
Perspektif çizim uygulamaları.
İzdüşümler ve izdüşüm yöntemleri.
Avrupa ve Amerikan yöntemi ile görünüş çizimi.
Tek ve çok görünüşlü parçaların teknik resimlerinin çizimi.
Sınav
Yeterli görünüş çıkarma, cıvata ve vidalar, ölçülendirme ve
ölçülendirme kuralları.
Kesit görünüşler.
Montaj ve imalat yöntemleri.
Ders Kodu
: MAT101
Ders Adı
: Matematik I
Ders Adı (İngilizce) : Mathematics I
Teori
: 3
Uygulama
: 1
Laboratuar
: 0
Kredi
: 3
ECTS Kredisi
: 5
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Sayılar (Reel ve Kompleks Sayılar), Trigonometri, De Moivre
Formülü Fonksiyonlar: Sınırlı Fonksiyonlar, Monoton Fonksiyonlar, Tamdeğer Fonksiyonu,
Tek ve Çift Fonksiyonlar, Periyodik Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar. Açık, Kapalı
ve Parametrik Şekilde Verilmiş Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik
Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar. Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği: Limit Tanımı,
Sağdan ve Soldan Limitler, Limitle İlgili Özellikler, Özel Limitler. Fonksiyonların Sürekliliği,
Sürekli Fonksiyonlar ile İlgili Teoremler, Türev: Tanımı ve Geometrik Anlamı, Türev Alma
Kuralları, Yüksek Mertebeden Türevler, Parametrik Fonksiyonların Birinci ve İkinci
Mertebeden Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Türevin Uygulamaları, Rolle Teoremi,
Ortalama Değer Teoremi, Taylor ve Mac Laurin Formülleri, L’Hospital Kuralı, Belirsiz
Şekiller. Fonksiyonların Değişiminin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilmesi: Ekstremum
noktaları, Eğrinin İç Bükeyliği ve Dış Bükeyliği, Büküm Noktaları, Asimtotlar. Eğri Çizimleri
(Polinom Fonksiyonları, Rasyonel Fonksiyonlar, Cebirsel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik
Fonksiyonlar, Trigonometrik Fonksiyonlar ve Parametrik Fonksiyonlar), Diferensiyel Hesap
ve Uygulamaları. Belirsiz İntegral: Belirsiz İntegralin Tanımı ve Özellikleri, İntegral Alma
Yöntemleri: Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Yöntemi, Trigonometrik
Fonksiyonların İntegrali, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, İrrasyonel Fonksiyonların
İntegralleri ve Binom İntegrali.
İçerik (İngilizce)
: Numbers(Real and Complex Numbers), Trigonometry, De Moivre
Formula Functions: Bounded Functions, Monotonic Functions, Greatest Integer Functions,
Odd and Even Functions, Periodic Functions, Trigonometric Functions, Explicit Functions,
Implicit Functions, Parametric Functions, Algebraic Functions, Exponential and Logarithmic
Functions, Hyperbolic Functions. Limit and Continuity of Functions: Definition of Limit,
Left-hand Limit and Right-hand Limit, Properties of a Limit. Continuity of Functions,
Theorems Related with Continuous Functions.Derivative: Definition of Derivative and
Geometric Mean, Rules of Derivation, Higher-order Derivatives, First and Second Order
Derivatives of Parametric Functions. Implicit Differentiation. Applications of Derivative.
Rolle’s Theorem, Mean-Value Theorem, Taylor and Mac Laurin Formula, L’Hospital Rule.
Investigate the Changing of Functions and Graphing the Functions: Extremum Points,
Concavity of Curves, Inflection Points, Asymptotes. Sketching of Curves ( Polinomial
Functions, Rational Functions, Algebraic Functions, Exponential and Logarithmic Functions
,Trigonometric and Parametric Functions.) Differentiation and its Applications. Indefinite
Integrals: Definition and Applications of Indefinite Integrals, Methods of Integration:
Substitution Method, Integration by Parts, Integration of Trigonometric Functions, Integration
by Partial Fractions, Integrations of Irrational Functions and Binomial Integrals.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Sayılar (Reel ve Kompleks Sayılar)
Trigonometri, De Moivre Formülü
Fonksiyonlar: Sınırlı Fonksiyonlar, Monoton Fonksiyonlar, Tamdeğer
Fonksiyonu, Tek ve Çift Fonksiyonlar, Periyodik Fonksiyonlar,
Trigonometrik Fonksiyonlar.
Açık, Kapalı ve Parametrik Şekilde Verilmiş Fonksiyonlar, Cebirsel
Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik
Fonksiyonlar.
Fonksiyonların Limiti ve Sürekliliği: Limit Tanımı, Sağdan ve Soldan
Limitler, Limitle İlgili Özellikler, Özel Limitler.
Fonksiyonların Sürekliliği, Sürekli Fonksiyonlar ile İlgili Teoremler
Türev: Tanımı ve Geometrik Anlamı, Türev Alma Kuralları, Yüksek
Mertebeden Türevler, Parametrik Fonksiyonların Birinci ve İkinci
Mertebeden Türevleri, Kapalı Fonksiyonların Türevi
Türevin Uygulamaları, Rolle Teoremi, Ortalama Değer Teoremi,
Taylor ve Mac Laurin Formülleri, L’Hospital Kuralı, Belirsiz Şekiller.
Fonksiyonların Değişiminin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilmesi:
Ekstremum noktaları, Eğrinin İç Bükeyliği ve Dış Bükeyliği, Büküm
Noktaları, Asimtotlar.
Eğri Çizimleri (Polinom Fonksiyonları, Rasyonel Fonksiyonlar,
Cebirsel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar,
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Parametrik Fonksiyonlar)
Diferensiyel Hesap ve Uygulamaları.
Belirsiz İntegral: Belirsiz İntegralin Tanımı ve Özellikleri, İntegral
Alma Yöntemleri: Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon
Yöntemi,
Trigonometrik Fonksiyonların İntegrali, Basit Kesirlere Ayırma
Yöntemi,
İrrasyonel Fonksiyonların İntegralleri ve Binom İntegrali.
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: AİB101
: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
: Principles of Atatürk and Revolution History I
: 2
: 0
: 0
: 2
: 2
: Teorik
: Dönemlik
İçerik
: Modernleşme ve Avrupa, Fransız İhtilali , Osmanlı
İmparatorluğu’nda Batılılaşma Çabaları , Balkan Savaşları , Osmanlı Devleti’nin Çöküşü,
Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, Ulusal Hareketin Başlaması ve Örgütlenmesi,
Ulusal Mücadele ve Savaşlar, Lozan Barış Antlaşması.
İçerik (İngilizce)
: Modernization and Europa, Revolution of French, Westernization
Affairs of the Ottoman Empire, The Balkans Wars, Collaps of the Ottoman Empire, The First
World War and the Armistice Mudros, The Emergence of the Turkish National Movement
and Organizations, Turkish National Struggle and Wars, Lausanne Peace Treaty.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Modernleşme ve Avrupa
Modernleşme ve Avrupa
Fransız İhtilali
Fransız İhtilali
Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma Çabaları
Balkan Savaşları
Balkan Savaşları
Osmanlı Devleti’nin Çöküşü
Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi
Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi
Ulusal Hareketin Başlaması ve Örgütlenmesi
Ulusal Mücadele ve Savaşlar
Ulusal Mücadele ve Savaşlar
Lozan Barış Antlaşması
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: TDB101
: Türk Dili I
: Turkish I
: 2
: 0
: 0
: 2
: 2
: Teorik
: Dönemlik
İçerik
: Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil düşünce ve dil kültür ilişkisi,
Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil
devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları, Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları, Yazım kuralları
ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım
ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.
İçerik (İngilizce)
: Definition and characteristics of language / relationship between
language-nation, language-communication and language-culture, Word languages and place
of turkish language among world language, historical development of Turkish language,
Atatürk’s language revolution and his comprehension and works about language, Voice
caracteristics of Turkish language, Spelling rules and applications, Punctiation marks and
practices, World knowledge, root-suffix and stem, construction suffix, conjugation suffix,
world derivation.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Dilin tanımı, özellikleri
Dil-ulus, dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi
Yeryüzündeki diller
Türkçe’nin diller arasındaki yeri
Türkçe’nin tarihsel gelişimi
Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı, dil çalışmaları
Türk dilinin ses özellikleri
Ses olayları
Yazım kuralları ve uygulaması
Noktalama işaretleri, yazım kuralları
Noktalama – uygulama
Sözcük bilgisi – kök – ek – gövde
Yapım ekleri, çekim ekleri
Sözcük türetme yolları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN114
: Ekonomi
: Economy
: 3
: 0
: 0
: 3
: 4
: Teorik
: Dönemlik
İçerik
: Ekonominin Temel Kavramları, Fiyat Teorisi; Üretim, Maliyet, Pazar,
Arz ve Talep, Fiyat, Para Teorisi; Paranın Miktarı ve Değeri, Enflasyon, Deflasyon,
Develüasyon, Revelüasyon, Döviz ve Döviz Kurları, Banka ve Merkez Bankası, Para
Politikaları, Milli Gelir; Bölüşüm, İstihdam, İktisadi Kalkınma, Dış Ticaret, Devletin Gelir ve
Giderleri, Kamu Bütçesi, Maliye Politikası, Devletin Ekonomiye Müdahalesi.
İçerik (İngilizce)
: Economic Terminology, Price Theory; Production, Cost, Market,
Supply, Demand, Price, Theory of Money; Quantity and Valve of Mony, Inflation, Deflation,
Revaluation, Devaluation, Exchange and Exchange Rate, Banks and Central Banks, Politics
of Money, National Income, Distrübtion, Employment, Economic Development and Growth,
Foreign Trade, Gowerment Income, Goverment Outlay, Goverment Budget, Fiscal Policy,
Govermental Intervention to Economy.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Ekonominin Temel Kavramları
Fiyat Teorisi; Üretim, Maliyet, Pazar, Arz ve Talep, Fiyat
Para Teorisi; Paranın Miktarı ve Değeri
Enflasyon, Deflasyon, Devalüasyon, Revalüasyon
Döviz ve Döviz Kurları
Banka ve Merkez Bankası
Para Politikaları
Milli Gelir; Bölüşüm, İstihdam
İktisadi Kalkınma, Dış Ticaret
Devletin Gelir ve Giderleri
Kamu Bütçesi
Maliye Politikası
Maliye Politikası
Devletin Ekonomiye Müdahalesi
Ders Kodu
: MEN112
Ders Adı
: Endüstri Mühendisliğinde Temel Konular
Ders Adı (İngilizce) : Basic Concepts of IE
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 4
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Sistem kavramı, insan-makine sistemleri, metot etüdü, zaman etüdü,
insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, Yöneylem Araştırması, doğrusal
programlama modeli kurma, grafik çözüm.
İçerik (İngilizce)
: System concept, man-machine systems, work study, time study,
human resource management, management and organisation, Operations Research, linear
programming model, graphical solution.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Sistem kavramı
İnsan-makine sistemleri
İnsan-makine sistemleri
Metot etüdü
Metot etüdü
Zaman etüdü
Zaman etüdü
Yönetim ve organizasyon
Yönetim ve organizasyon
İnsan kaynakları yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
Yöneylem araştırması
Doğrusal programlama modeli kurma
Grafik çözüm
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
FIZ102
Fizik II
Physics II
3
1
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Elektrik alanları, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyel, Kapasitans ve
Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alanlar, Manyetik alan
kaynakları, Faraday indüksiyon yasası, Alternatif akım devreleri.
İçerik (İngilizce)
: Current and Resistance, Direct Current Circuits, Magnetic Fields,
Sources of the Magnetic Field, Faraday’s Law , Inductance, Alternating Current Circuits.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Elektrik alanları
Gauss Yasası
Elektrik Potansiyel
Kapasitans
Dielektrikler
Akım ve Direnç
Akım ve Direnç
Doğru akım devreleri
Doğru akım devreleri
Manyetik alanlar
Manyetik alan kaynakları
Faraday indüksiyon yasası
Alternatif akım devreleri
Alternatif akım devreleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
KIM100
Kimya
Chemistry
2
1
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Kimyasal madde, semboller, formüller, denklemler, gazlar, gaz
kanunları, ideal ve gerçek gazlar, avagadro hipotezi, gazların difüzyonu, kimyasal
termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, çözünürlük, konsantrasyon, buhar basıncı,
kaynama, raolt kanunu, sulu çözeltilerde denge, elektro kimya, elektro kimyasal piller, pil
potansiyelleri, nernst denklemi, elektroliz, korozyon, periyodik sistem ve atomların yapısı ve
radyoaktiflik, sularda sertlik
İçerik (İngilizce)
: Chemical material, symbols, formulas, equations, gasses, laws of gass,
ideal and real gasses, hypothesis of avagadro, diffusion of gasses, chemical thermodynamics,
velocity of reaction and equilibrium, solutions, solubility, consantration, steam pressure,
boiling, law of raolt, equilibrium in liquid solutions, electro-chemistry, electro-chemical
batteries, battery potential, equation of nernst, electrolysis, corrosion, periodical system and
structure of atoms and radioactivity
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Kimyasal madde, semboller, formüller, denklemler
Gazlar, gaz kanunları, ideal ve gerçek gazlar
Avagadro hipotezi, gazların difüzyonu
Kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge,
Çözeltiler, çözünürlük
Konsantrasyon, buhar basıncı
Kaynama, raolt kanunu
Sulu çözeltilerde denge
Elektro kimya
Elektro kimyasal piller, pil potansiyelleri, nernst denklemi
Elektroliz
Korozyon
Periyodik sistem ve atomların yapısı ve radyoaktiflik
Sularda sertlik
Ders Kodu
: MAT102
Ders Adı
: Matematik II
Ders Adı (İngilizce) : Mathematics II
Teori
: 3
Uygulama
: 1
Laboratuar
: 0
Kredi
: 3
ECTS Kredisi
: 5
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Belirli İntegral: Tanımı ve Özellikleri, İntegral Hesabın Temel
Teoremi Belirli İntegralin Geometrik ve Fiziksel Uygulamaları: Alan Hesabı, Yay zunluğu
Hesabı, Dönel Yüzeylerin Alan ve Hacim Hesabı, Kütle Ağırlık Merkezinin Bulunması.
Improper İntegraller.Diziler ve Seriler: Dizilerin Tanımı ve Özellikleri, Dizilerin Limitleri.
Seriler: Serilerin Yakınsaklığı ve Iraksaklığı, Özel Seriler. Pozitif Terimli Serilerde
Yakınsaklık Kriterleri: Karşılaştırma, Oran, Cauchy Kök, Raabe ve İntegral Testleri. Alterne
Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açılımları. Fourier Serileri.Uzay Analitik
Geometri Çok Değişkenli Fonksiyonlar:Tanımı, Limiti ve Sürekliliği. Kısmi Türevler, Zincir
Kuralı, Tam Diferensiyel, Yöne Göre Türev. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve
Minimum Problemleri
İçerik (İngilizce)
: Definite Integrals: Its Definition and Properties. The Fundamental
Theorem of Calculus. Geometrical and Physical Applications of Definite Integrals:
Calculation of Areas Between Curves and Arc Length. Area of Surface of Revolution and
Calculation of Volume. Centroids of Plane Regions and Curves. Improper Integrals.
Sequences and Series: Definition and Properties of Sequences and Limit of a Sequences.
Series: Convergence and Divergence of Series, Special Series. Convergence Criteritions of
Positive-Term Series: Comparison, Ratio, Cauchy Root, Raabe and Integrals Tests.
Alternating Series, Power Series, Series Expansion of Functions. Fourier Series.
Space Analytic Geometry. Functions of Several Variables: Its Definition, Limit and
Continuity. Partial Derivatives, Chain Rule, Complete Differential, Directional Derivative.
Maximum and Minimum Problems of Functions of Several Variables.
Haftalar
Konular
Belirli İntegral: Tanımı ve Özellikleri, İntegral Hesabın Temel
1
Teoremi.
Belirli İntegralin Geometrik ve Fiziksel Uygulamaları: Alan Hesabı,
2
Yay Uzunluğu Hesabı,
Dönel Yüzeylerin Alan ve Hacim Hesabı, Kütle Ağırlık Merkezinin
3
Bulunması.
Improper İntegraller
4
Dizilerin Tanımı ve Özellikleri, Dizilerin Limitleri.
5
Seriler: Serilerin Yakınsaklığı ve Iraksaklığı, Özel Seriler.
6
Pozitif Terimli Serilerde Yakınsaklık Kriterleri: Karşılaştırma, Oran,
7
Cauchy Kök, Raabe ve İntegral Testleri.
Alterne Seriler, Kuvvet Serileri, Fonksiyonların Seriye Açılımları
8
Fourier Serileri.
9
Uzay Analitik Geometri
10
Çok Değişkenli Fonksiyonlar: Tanımı, Limiti ve Sürekliliği.
11
Kısmi Türevler, Zincir Kuralı
12
Tam Diferansiyel, Yöne Göre Türev.
13
Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum Problemleri
14
Ders Kodu
: TDB102
Ders Adı
: Türk Dili II
Ders Adı (İngilizce) : Turkish II
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 2
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek,
yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve
anlamıyla ilgili yanlışlar). Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, Dil
yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar), Yazılı anlatım
türleri: Olay yazıları (öykü, roman örnekleri), Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra
örnekleri), Duygu yazıları (şiir örnekleri). Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri, Dilekçe, iş
mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre sorunları,
çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb. konularda tartışma yapılıp sözlü
kompozisyon yanlışları düzeltilecek).
İçerik (İngilizce)
: World and meaning ofit, real and figurative meanings of word, idioms,
terms, Language mistakes (about consruction and meaning of world), Consruction of turkish
language sentence, elements of sentence, analysis of sentence, Language mistakes (about
deficiency of subject, complement and predicate), Kinds of expression : event articles(story,
novel samples), opinion articles (essay, anecdote, samples), sensation articles (poem samples),
notification, record and report samples, Petition, business letter and biography samples, Kinds
of dicussion (problems of young generation, importance af affection and tolerance, education
in our country, effects of media, human rights, environment problems, democracy,
observation freedom, becoming modern, laicism)
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek,
yan ve mecaz anlamları.
Deyimler, ikilemeler, terimler.
Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar
Türk dilinin cümle yapısı
Cümle öğeleri
Cümle çözümlemeleri
Yazılı anlatım türleri: Olay yazıları (öykü, roman örnekleri),
Düşünce yazıları (makale, deneme, fıkra örnekleri),
Duygu yazıları (şiir örnekleri).
Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri
Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri
Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi,
ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre
sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb.
konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).
Hafta: Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün
önemi, ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları,
çevre sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü
vb. konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları
düzeltilecek).
Tartışma ve çeşitleri (Gençlik sorunları, sevgi ve hoşgörünün önemi,
ülkemizde eğitim öğretim, medyanın etkileri, insan hakları, çevre
sorunları, çağdaşlaşma, laiklik, demokrasi, düşünce özgürlüğü vb.
konularda tartışma yapılıp sözlü kompozisyon yanlışları düzeltilecek).
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
İçerik
İçerik (İngilizce)
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
IÇA 102
İngilizce Çeviri ve Anlama II
English Translation and Understanding II
3
0
0
3
3
Teorik
Dönemlik
Konular
Ders Kodu
: AİB102
Ders Adı
: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Adı (İngilizce) : Principles of Atatürk and Revolution History II
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 2
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Atatürk Devrimleri , (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması, Halifeliğin
Kaldırılması, Şapka Devrimi, Takvim Değişikliği, Kaldırılması, Şapka Devrimi, Takvim
Değişikliği, Medeni Kanun, Yeni Türk Alfabesi, Türk Dil ve Tarih Devrimler, Sosyal
Yaşamdaki Devrimler), Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk, Halkçılık, Laiklik,
Devletçilik, Devrimcilik), Atatürk’ün Dış Politikası, Atatürk’ün Ölümünden Bugüne kadar
Türkiye’nin İç ve Dış Politikası).
İçerik (İngilizce)
: Revolutions of Atatürk (Foundations of the Turkish Republic, The
Abolition of the Caliphate, Hat reform, Calender Reform, Civil Law, New Turkish Alphabet
Turkish Language and History Reforms, reforms of Social Life.), Principles of Atatürk
(Republicanism, Nationalism, Popülizm, Laicism, Etatism, Revolution), Foreign Policy of
Atatürk, Until Today Foreign and Domestic Policiy of Turkey , From After Death of Atatürk.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Atatürk Devrimleri: Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulması, Halifeliğin
Kaldırılması
Takvim Değişikliği, Şapka Devrimi, Medeni Kanun,
Yeni Türk Alfabesi,
Türk Dil ve Tarih Devrimleri,
Türk Dil ve Tarih Devrimleri,
Sosyal Yaşamdaki Devrimler.
Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk, Halkçılık,
Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik
Atatürk’ün Dış Politikası
Atatürk’ün Dış Politikası
Atatürk’ün Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümünden Bugüne kadar Türkiye’nin İç ve Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümünden Bugüne kadar Türkiye’nin İç ve Dış Politikası
Atatürk’ün Ölümünden Bugüne kadar Türkiye’nin İç ve Dış Politikası
Ders Kodu
: MEN122
Ders Adı
: Programlamaya Giriş
Ders Adı (İngilizce) : Introduction to Programming
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 1
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Günümüzde programlamanın önemi, programlama dilleri, değişken
kavramı, aktarma ve atama işlemleri, aktarım işlemleri, aritmetik işlemler, sayılarla ilgili
algoritmalar, diziler ve dizilere ilişkin algoritma ve akış şemaları, akış şemalarının bilgisayar
dilinde kodlanması, matris ve matrise ilişkin algoritma ve akış şemaları.
İçerik (İngilizce)
: Importance of programming nowadays, programming language,
concept of variable, transmission and assignment operations, arithmetic operations, numerical
algorithms, arrays and relevant algorithms, and flow charts, coding of flow charts in
programming language, matrices and relevant algorithms and flow charts.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Günümüzde programlamanın önemi, programlama dilleri
Değişken kavramı
Aktarma ve atama işlemleri
Aktarım işlemleri
Aritmetik işlemler
Sayılarla ilgili algoritmalar
Sayılarla ilgili algoritmalar
Diziler ve dizilere ilişkin algoritma ve akış şemaları
Diziler ve dizilere ilişkin algoritma ve akış şemaları
Akış şemalarının bilgisayar dilinde kodlanması
Akış şemalarının bilgisayar dilinde kodlanması
Akış şemalarının bilgisayar dilinde kodlanması
Matris ve matrise ilişkin algoritma ve akış şemaları
Matris ve matrise ilişkin algoritma ve akış şemaları
Ders Kodu
: MEN221
Ders Adı
: Bilgisayar Programlama Dilleri
Ders Adı (İngilizce) : Programming Languages
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 1
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Pascal’a Giriş, Pascal’ın Temelleri, Program Yapısı, Standart Giriş
Çıkış Komutları, Karşılaştırma Komutları, Döngü Komutları, Prosedürler ve Fonksiyonlar,
Standart Prosedürler ve Fonksiyonlar, String İfadeler, Diziler, Dosyalar, Örnekler /
Uygulamalar.
İçerik (İngilizce)
: An introduction to Turbo Pascal, Turbo Pascal Basic, Program
Structure, Standart Input / Output Commands, Conditional Execution, Loop Commands,
Procedures and Functions, Standart Procedures and Functions, Working with Strings, Arrays,
Files, Examples And Applications.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Pascal’a Giriş
Pascal’ın Temelleri
Program Yapısı
Standart Giriş Çıkış Komutları
Karşılaştırma Komutları
Döngü Komutları
Prosedürler ve Fonksiyonlar
Standart Prosedürler ve Fonksiyonlar
String İfadeler
String İfadeler
Diziler
Dosyalar
Örnekler / Uygulamalar
Örnekler / Uygulamalar
Ders Kodu
: MEN223
Ders Adı
: İstatistik I
Ders Adı (İngilizce) : Statistics I
Teori
: 3
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 3
ECTS Kredisi
: 5
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: İstatistik nedir, tanımsal istatistik ve sıklık dağılımları, merkezi eğilim
ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, gruplandırılmış veriler için merkezi eğilim ve değişkenlik
ölçüleri, olasılık, örnekleme, tek örnekten güven aralığı tahmini, tek örnek orta değerinden
tahmin için örnek çapı seçimi, bir yığın oranı için güven aralığı tahmini, bir yığın oranını
tahmin için örnek çapı seçimi.
İçerik (İngilizce)
: What is Statistics, descriptive statistics and frequency distributions,
measures of central location, measures of variability, measures of central location and
variability from grouped data, probability, sampling, confidence interval estimates for one
population mean, determining sample size for estimating one population mean, confidence
interval estimates for a population proportion, determining sample size for estimating a
population proportion.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
İstatistik nedir
Tanımsal istatistik ve sıklık dağılımları
Merkezi eğilim ölçüleri
Değişkenlik ölçüleri
Gruplandırılmış veriler için merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri
Gruplandırılmış veriler için merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri
Olasılık
Örnekleme
Tek örnekten güven aralığı tahmini
Tek örnekten güven aralığı tahmini
Tek örnek orta değerinden tahmin için örnek çapı seçimi
Tek örnek orta değerinden tahmin için örnek çapı seçimi
Bir yığın oranı için güven aralığı tahmini
Bir yığın oranını tahmin için örnek çapı seçimi
Ders Kodu
: MEN211
Ders Adı
: Termodinamik
Ders Adı (İngilizce) : Thermodynamics
Teori
: 3
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 3
ECTS Kredisi
: 4
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Temel kavramlar ve tanımlar, termodinamik sistemler,özellik, durum,
proses, denge, basınç,özgül hacim, sıcaklık ve kuvvet. Enerji ve termodinamiğin 1. kanunu, iş
ve ısı ile enerji transferi, ısı transferi prensipleri, ısı iletimi,ısı taşınımı ve ısı ışınımı, kapalı ve
açık sistem için termodinamiğin 1. kanunu. İdeal ve gerçek gazlar, gazlar için PvT ilişkileri,
hal denklemleri. Termodinamiğin 2. kanunu, entropinin fiziksel anlamı, kapalı ve açık sistem
için 2. kanun, Carnot çevrimi. Temel sistemler ve çevrimler, termal sistemlerin elemanları,
buhar güç sistemleri, Rankine çevrimi. Gaz-güç sistemleri, Otto, diesel ve karma çevrimler,
birleştirilmiş gaz türbini buhar-güç çevrimi, Ericsson ve Stirling çevrimleri. Isı makinaları ve
termal verim, ısı pompaları ve soğutucular, soğutma ve ısı pompası çevrimi, gaz karışımları
ve psikrometri. Yanma prosesleri.
İçerik (İngilizce)
: Fundemental concepts and definitions, thermodynamic systemsproperty-state-process-equilibrium-pressure and spesific volume, temperature force, energy
and the first law of thermodynamics, energy transfer by heat, heat transfer modes, heat
conduction, thermal radiation, heat convection, the first law for closed and open systems.
Ideal gas and real gas,PvT relation for gases, the second law of thermodynamics, phsyical
meaning of entropy, second law for closed and open systems, carnot cycle. Basic systems and
cycles elements of thermal systems, vapor power systems, rankine cycle. Gas power systems,
Otto cycle, Diesel cycle, dual cycle, Brayton Cycle, combined gas turbine, vapor power cycle,
Ericsson and Stirling cycles. Heat engines and thermal efficiency, heat pumps and refrigerator
and heat pump cycles. Nonreacting idael gas mixtures and psychrometrics. Combustion
process.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Temel kavramlar ve tanımlar, termodinamik sistemler
Özellik, durum, proses, denge, basınç,özgül hacim, sıcaklık ve kuvvet
Enerji ve termodinamiğin 1. kanunu, iş ve ısı ile enerji transferi
Isı transferi prensipleri, ısı iletimi,ısı taşınımı ve ısı ışınımı
Kapalı ve açık sistem için termodinamiğin 1. kanunu
İdeal ve gerçek gazlar, gazlar için PvT ilişkileri, hal denklemleri
Termodinamiğin 2. kanunu, entropinin fiziksel anlamı
Kapalı ve açık sistem için 2. kanun, Carnot çevrimi
Temel sistemler ve çevrimler, termal sistemlerin elemanları
Buhar güç sistemleri, Rankine çevrimi
Gaz-güç sistemleri, Otto, diesel ve karma çevrimler, birleştirilmiş gaz
türbini buhar-güç çevrimi
Ericsson ve Stirling çevrimleri. Isı makinaları ve termal verim
Isı pompaları ve soğutucular, soğutma ve ısı pompası çevrimi
Gaz karışımları ve psikrometri. Yanma prosesleri
Ders Kodu
: MEN215
Ders Adı
: Malzeme Bilgisi
Ders Adı (İngilizce) : Materials
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Atomsal bağlar, Kristal yapı, Kristal hataları, Mekanik özelikler,
Katılaşma, Faz diyagramları, Demir alaşımları, Demir dışı alaşımlar, Polimerler, Seramikler,
Kompozitler, Malzeme seçimi.
İçerik (İngilizce)
: Atomic bonding, Crystal structure, Crystal defects, Mechanical
behavior, Solidification, Phase Diagrams, Ferrous alloys, Nonferrous alloys, Polymers,
Ceramics, Composites, Materials selections.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Atomsal bağlar
Kristal yapı
Kristal hataları
Mekanik özellikler
Katılaşma
Faz diyagramları
Faz diyagramları
Demir alaşımları
Demir dışı alaşımlar
Polimerler
Seramikler
Kompozitler
Malzeme seçimi
Malzeme seçimi
Ders Kodu
: MEN231
Ders Adı
: Genel Muhasebe
Ders Adı (İngilizce) : General Accountant
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Muhasebenin Temek Kavramları, Muhasebenin Temel Prensipleri,
Temel Muhasebe Standartları, Temel Muhasebe Denklemi, Tek Düzen Hesap Planı,
Muhasebe Sistemleri, Defter ve Belgeler, Hesap ve Hesap Dönemi, Mali Tablolar; Envanter,
Mizan, Bilanço, Gelir Tablosu, Muhasebe Uygulamaları
İçerik (İngilizce)
: Teriminology of Accounting, Princeples of Accounting, Standard of
Accounting, Basic Accounting Equation, Basic Account Plan, Accounting Systems,
Accounting Books and Bills, Account and Accounting Period, Financial Tabels; Enventory,
Trial Balance, Balance Sheet, Income Sheet, Accounting Practise.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Muhasebenin Temel Kavramları
Muhasebenin Temel Prensipleri
Temel Muhasebe Standartları
Temel Muhasebe Denklemi
Tek Düzen Hesap Planı
Muhasebe Sistemleri
Defter ve Belgeler
Hesap ve Hesap Dönemi
Mali Tablolar
Envanter
Mizan
Bilanço
Gelir Tablosu
Muhasebe Uygulamaları
Ders Kodu
: MEN201
Ders Adı
: Diferansiyel Denklemler
Ders Adı (İngilizce) : Diferential Equations
Teori
: 3
Uygulama
: 1
Laboratuar
: 0
Kredi
: 3
ECTS Kredisi
: 5
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Diferansiyel denklemlerde genel tanımlar, çözümlenebilir birinci
mertebeden diferansiyel denklem tipleri, yaklaşık çözüm tipleri, II. mertebeden diferansiyel
denklem tipleri, n'inci mertebeden sabit katsayılı lineer denklem sistemleri, euler diferansiyel
denklemi, sabit katsayılı lineer denklem sistemleri, operatör yöntem, kısmi diferansiyel
denklemler.
İçerik (İngilizce)
: General definitions of differential equations, solvable first degree
differential equation types, approximate solution types, second degree differential, nth degree
linear equation systems with constant coefficient, differential equation of euler, linear
equation systems with constant coefficient, the method of operator, partial differential
equations.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Diferansiyel denklemlerde genel tanımlar
Çözümlenebilir birinci mertebeden diferansiyel denklem tipleri
Yaklaşık çözüm tipleri
II. mertebeden diferansiyel denklem tipleri
II. mertebeden diferansiyel denklem tipleri
n'inci mertebeden sabit katsayılı lineer denklem sistemleri
n'inci mertebeden sabit katsayılı lineer denklem sistemleri
Euler diferansiyel denklemi
Sabit katsayılı lineer denklem sistemleri
Sabit katsayılı lineer denklem sistemleri
Operatör yöntem
Operatör yöntem
Kısmi diferansiyel denklemler
Kısmi diferansiyel denklemler
Ders Kodu
: MEN213
Ders Adı
: Mühendislik Mekaniği I
Ders Adı (İngilizce) : Engineering Mechanics I
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Giriş, Maddesel Noktanın statiği: Düzlemde Kuvvetler Sistemi, Katı
Cisimlerin Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Katı Cisimlerin Dengesi, 2B Denge, 3B Denge, Yayılı
kuvvetler, Ağırlık Merkezleri, Alanlar ve Eğriler, Hacimler, Taşıyıcı Sistemler, Kafes
Sistemler, Çerçeveeler ve Makinalar, Kirişler ve Kablolardaki Kuvvetler, Sürtünme, Yayılı
Kuvvetler, Alanların Atalet Momentleri, Kütlelerin Atalet Momentleri, Virtüel İş.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş, Maddesel Noktanın statiği: Düzlemde Kuvvetler Sistemi
Katı Cisimlerin Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Katı Cisimlerin Dengesi
2B Denge
3B Denge
Yayılı kuvvetler, Ağırlık Merkezleri
Alanlar ve Eğriler
Hacimler, Taşıyıcı Sistemler
Kafes Sistemler
Çerçeveler ve Makineler
Kirişler ve Kablolardaki Kuvvetler
Sürtünme
Yayılı Kuvvetler
Alanların Atalet Momentleri
Kütlelerin Atalet Momentleri, Virtüel İş
Ders Kodu
: MEN219
Ders Adı
: İşletme Ekonomisi
Ders Adı (İngilizce) : Business Economics
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Temel İşletme Kavramı; İşletmelerin Kuruluşu, İşletmelerin Türleri,
Üretim ve Üretim Faktörleri, Üretim Maliyeti, Ortaklıklar, İşletme Organizasyonu, Yönetim
ve Yönetim Fonksiyonları, Yenilik; Araştırma ve Geliştirme, Yatırım ve Yatırım Analizi.
İçerik (İngilizce)
: Essential Terms of Business, Investment, Production and Factors of
Production, Cost Analysis, Productivity, Type of Busness, Corporation, Type of Companies,
Business Oganization, Management and Management Functions, Research and development,
Investment Analyses, Innovation.
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Temel İşletme Kavramı
İşletmelerin Kuruluşu
İşletmelerin Türleri
Üretim ve Üretim Faktörleri
Üretim ve Üretim Faktörleri
Üretim Maliyeti
Ortaklıklar
İşletme Organizasyonu
Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları
Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları
Yenilik
Araştırma ve Geliştirme
Yatırım ve Yatırım Analizi
Yatırım ve Yatırım Analizi
Ders Kodu
: SOS I
Ders Adı
: İş Psikolojisi
Ders Adı (İngilizce) : Occupational Physical
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 2
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Bilimsel yönetim teorisi, Taylor, Fayol, Mc Gregoer, K. Lewin’in
bilimsel yönetim akımına katkıları, kişilik, kişilik sınıflandırılması, tutum ölçekleri,
motivasyon teorileri, moral ölçme yöntemleri, iş analizi, grup dinamiği, iş gücü devamsızlığı.
İçerik (İngilizce)
: The theory of scientific manegement, Taylor, Fayol, Mc Gregoer, K.
Lewin’s added value to the theory of scientific manegement, personality, personality
classification, attitude scalas, motivation theory, morality measurement method, work
analysis, group dinamics.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Bilimsel yönetim teorisi
Taylor, Fayol’ un bilimsel yönetim akımına katkıları
Mc Gregor, K. Lewin’in bilimsel yönetim akımına katkıları
Kişilik, kişilik sınıflandırılması
Tutum ölçekleri
Tutum ölçekleri
Motivasyon teorileri
Motivasyon teorileri
Moral ölçme yöntemleri
Moral ölçme yöntemleri
İş analizi
İş analizi
Grup dinamiği
İş gücü devamsızlığı
Ders Kodu
: MEN227
Ders Adı
: Sayısal Çözümleme
Ders Adı (İngilizce) : Numerical Analysis
Teori
: 2
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 2
ECTS Kredisi
: 3
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Sayısal analize giriş. Sonlu farklar. Faktöriyel çok terimlileri. Toplam
hesapları. Sayısal analizde operatörler ve Newton formülü. İnterpolasyon yöntemleri. Sayısal
türev alma ve interpolasyon. Diferansiyel denklemler. Doğrusal olmayan cebir. Monte Carlo
yöntemleri. Bilgisayar uygulamaları ve çeşitli problemlerin bilgisayar programlarının
yazılması.
İçerik (İngilizce)
: Introduction to numerical analysis. Finite differences. Functional
polynomials. Sum calculations. Operators in numerical analysis and Newton formula.
Interpolation methods. Numerical differentation and integration. Differential equations.
Nonlinear algebra. Monte Carlo methods. Computer applications and development of
computer programs for several problems.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Sayısal analize giriş
Sonlu farklar
Faktöriyel çok terimlileri
Toplam hesapları
Sayısal analizde operatörler ve Newton formülü
İnterpolasyon yöntemleri
Sayısal türev alma ve interpolasyon
Sayısal türev alma ve interpolasyon
Diferansiyel denklemler
Doğrusal olmayan cebir
Monte Carlo yöntemleri
Monte Carlo yöntemleri
Bilgisayar uygulamaları ve çeşitli problemlerin bilgisayar
programlarının yazılması
Bilgisayar uygulamaları ve çeşitli problemlerin bilgisayar
programlarının yazılması
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
İçerik
İçerik (İngilizce)
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN225
Bilişim Tekniklerine Giriş
Introduction to Information Techniques
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
Konular
Bilgisayarın parçaları, bilgisayarın organizasyonu,
İşletim sistemleri, temel veri yapıları
Dizi, kayıt, temel algoritmalar
Tarama, sıralama, girdi/çıktı, iletişimsiz ve ara-iletişimli işlem
Dosya yapısı, girdi/çıktıya kullanıcı dostu yaklaşım,
Uygulamalar.
Windows uygulamaları
Internet ve Internet hizmetleri, Internet’te tarama.
UNIX İşletim Sistemi
Fortran 90
C, C++
C, C++
Java, Java Script programlama dilleri
Java, Java Script programlama dilleri
Ders Kodu
: MEN214
Ders Adı
: İmalat Yöntemleri
Ders Adı (İngilizce) : Manufacturing Methods
Teori
: 3
Uygulama
: 0
Laboratuar
: 0
Kredi
: 3
ECTS Kredisi
: 4
Ders Türü
: Teorik
Ders Süresi
: Dönemlik
İçerik
: Döküm Teknolojisi: Döküm kabiliyeti, Sıvı metalin katılaşması,
Model, Maça ve kalıp yapımı, Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, Kum kalıba döküm,
Kabuk kalıba döküm, Seramik kalıba döküm, Hassas döküm, Dolu model yöntemi, Vakumlu
kalıplama yöntemi, Basınçlı döküm, Kokile döküm, Savurma döküm, Sürekli döküm, Bitirme
işlemleri, Döküm hataları
Plastik şekil verme teknolojisi: Metalik malzemelerin elastik ve plastik özelliği, Plastik şekil
vermede şekillendirme kuvvet ve işi, Dövme, Haddeleme, Ekstrüzyon, Çubuk, tel ve boru
çekilmesi, Sac şekillendirme, Plastik şekillendirme makinaları.
Talaşlı şekil verme yöntemleri: Kesici takımlar ve kesici takım malzemeleri, Kesici takım
geometrisi, Takım aşınması ve takım ömrü, Talaş oluşumunun esasları, Talaşlı şekil vermede
ekonomi, Metallerin talaşlı işlenebilme kabiliyeti, Kesme sıvıları .
Kaynak teknolojisi: Kaynak yöntemlerine giriş, Gaz ergitme kaynağı, Örtülü elektrod ile ark
kaynağı, Tozaltı kaynağı, Gazaltı kaynak yöntemleri (MIG/MAG, TIG, Plazma ark kaynağı),
Elektrik direnç kaynak yöntemleri, Kaynak dikişlerinin tahribatlı veya tahribatsız deneyleri,
Kaynak hataları, İş güvenliği ve sağlık.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Konular
Döküm Teknolojisi: Döküm kabiliyeti, Sıvı metalin katılaşması,
Model
Maça ve kalıp yapımı, Döküm yöntemlerinin sınıflandırılması, Kum
kalıba döküm, Kabuk kalıba döküm, Seramik kalıba döküm,
Hassas döküm, Dolu model yöntemi, Vakumlu kalıplama yöntemi,
Basınçlı döküm, Kokile döküm,
Savurma döküm, Sürekli döküm, Bitirme işlemleri, Döküm hataları
Plastik şekil verme teknolojisi: Metalik malzemelerin elastik ve plastik
özelliği, plastik şekil vermede şekillendirme kuvvet ve işi
Dövme, Haddeleme, Ekstrüzyon
Çubuk, tel ve boru çekilmesi, Sac şekillendirme, Plastik şekillendirme
makinaları.
Talaşlı şekil verme yöntemleri: Kesici takımlar ve kesici takım
malzemeleri, Kesici takım geometrisi, Takım aşınması ve takım ömrü,
Talaş oluşumunun esasları
Talaşlı şekil vermede ekonomi,
Metallerin talaşlı işlenebilme kabiliyeti, Kesme sıvıları.
Kaynak teknolojisi: Kaynak yöntemlerine giriş, Gaz ergitme kaynağı,
12
13
14
Örtülü elektrod ile ark kaynağı, Tozaltı kaynağı
Gazaltı kaynak yöntemleri (MIG/MAG, TIG, Plazma ark kaynağı),
Elektrik direnç kaynak yöntemleri
Kaynak dikişlerinin tahribatlı veya tahribatsız deneyleri, Kaynak
hataları, İş güvenliği ve sağlık.
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN220
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
Cost and Management Accounting
3
0
0
3
4
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Maliyet ve Maliyet Türleri, Maliyet Unsurları; İşçilik Maliyeti,
Malzeme Maliyeti, Genel İmalat Giderleri, Stok Kontrolü ve Stok Maliyeti, Amortisman,
Maliyet Muhasebesi Sistemleri; Safha Maliyet Sistemi, Sipariş Maliyet Sistemi, Standart
Maliyet Sistemi, Başabaş Analizi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi.
İçerik (İngilizce)
: Cost, Element of Costing; Labor Cost, Material Cost, General
Manufacturing Cost, Inventory Control and Inventory Cost, Amortisation, Systems of cost
Accountings; Job Order Costing, Process Costing, Standard Costing, Breakeven Analysis,
Managerial Accounting, Base Cost Management.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Maliyet ve Maliyet Türleri
Maliyet Unsurları; İşçilik Maliyeti
Malzeme Maliyeti, Genel İmalat Giderleri
Stok Kontrolü
Stok Maliyeti
Amortisman
Maliyet Muhasebesi Sistemleri; Safha Maliyet Sistemi
Sipariş Maliyet Sistemi
Standart Maliyet Sistemi
Başabaş Analizi
Yönetim Muhasebesi
Yönetim Muhasebesi
Maliyet Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN224
İstatistik II
Statistics II
3
0
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Tek yığın orta değeri için hipotez testi, tek yığın oranı için hipotez
testi, iki yığın orta değeri için hipotez testi (bağımsız örnekler), iki yığın oranı için hipotez
testi (bağımsız örnekler), eşli gözlemlerde hipotez testi, varyans analizi, regresyon ve
korelasyon modelleri, zaman serileri, indeks sayıları.
İçerik (İngilizce)
: Hypothesis testing for one population mean, test of hypothesis for one
population proportion, hypothesis testing for two population means (independent samples),
test of hypothesis for two population proportions (independent samples), test of hypothesis on
paired observations, analysis of variance, the regression and correlation models,time series,
index numbers.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Tek yığın orta değeri için hipotez testi
Tek yığın oranı için hipotez testi
İki yığın orta değeri için hipotez testi (bağımsız örnekler),
İki yığın oranı için hipotez testi (bağımsız örnekler)
Eşli gözlemlerde hipotez testi,
Varyans analizi
Varyans analizi
Varyans analizi
Regresyon ve korelasyon modelleri
Regresyon ve korelasyon modelleri
Zaman serileri
Zaman serileri
İndeks sayıları
İndeks sayıları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN212
Mühendislik Mekaniği II
Engineering Mechanics II
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Mukavemetin tanımı ve kapsamı. İç kuvvet ve gerilme kavramı.
Gerilme ve Şekil Değiştirme Durumları, Basit mukavemet halleri, bileşik mukavemet halleri.
Eğim ve sehim kavramı. kırılma hipotezleri. kolonların burkulması.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Mukavemetin tanımı ve kapsamı.
İç kuvvet ve gerilme kavramı.
İç kuvvet ve gerilme kavramı.
Gerilme ve Şekil Değiştirme Durumları
Gerilme ve Şekil Değiştirme Durumları
Basit mukavemet halleri
Basit mukavemet halleri
Bileşik mukavemet halleri
Bileşik mukavemet halleri
Eğim ve sehim kavramı
Eğim ve sehim kavramı
Kırılma hipotezleri
Kolonların burkulması
Kolonların burkulması
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN222
Sistem Analizi
Systems Analysis
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Sistem kavramının tanıtımı, sistem terminolojisi, sistem yaklaşımı,
sistemlerin matematik modellenmesi, sistem analizi, sistem analizi-sistem yaklaşımı
ilişkisinin incelenmesi. Sistem analizi çalışmasının temel aşamaları. Sistem analizi
çalışmasında kullanılan yöntem ve araçlar (üretim fonksiyonu, eş ürün eğrileri, eş optimal
noktalar eğrisi vb.) Duyarlılık analizi. Karar verme teknikleri. Sistem analizi
uygulamalarından örnekler.
İçerik (İngilizce)
: The concept of system, related terminology, systems approach,
mathematical modelling of systems, systems analysis, study of the relation between systems
analysis-systems approach. Basic steps of systems analysis work. Methods and tools of
systems analysis (production function, isoquants etc.) . Sensitivity analysis. Some examples
of Systems Analysis work.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Sistem kavramının tanıtımı, sistem terminolojisi
Sistem yaklaşımı
Sistemlerin matematik modellenmesi
Sistemlerin matematik modellenmesi
Sistem analizi
Sistem analizi-sistem yaklaşımı ilişkisinin incelenmesi
Sistem analizi-sistem yaklaşımı ilişkisinin incelenmesi
Sistem analizi çalışmasında kullanılan yöntem ve araçlar (üretim
fonksiyonu, eş ürün eğrileri, eş optimal noktalar eğrisi vb.)
Sistem analizi çalışmasında kullanılan yöntem ve araçlar (üretim
fonksiyonu, eş ürün eğrileri, eş optimal noktalar eğrisi vb.)
Duyarlılık analizi
Karar verme teknikleri
Karar verme teknikleri
Sistem analizi uygulamalarından örnekler
Sistem analizi uygulamalarından örnekler
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MAT202
Lineer Cebir
Linear Algebra
3
1
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Kombinezon Hesapları, Aranjman, Permütasyon Binom Formülü, Rn
n
ve C de Vektörler ve Vektör İşlemleri, Lineer Denklem Sistemleri ve Gauss Yöntemi ile
Çözümü, Matris ve Matris İşlemleri, Denk Matrisler ve Lineer Denklem Sistemlerinin
Çözümü, Determinantlar, Özellikleri, Uygulamaları, Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer
Yöntemi ile Çözümü, Vektör Uzayları, Lineer Bağımlı- Lineer Bağımsız Vektörler, Vektör
Uzayının Tabanı ve Boyutu, Özvektörler. , R3 de Analitik Geometri, Doğru Denklemi,
Düzlem Denklemi.
İçerik (İngilizce)
: Combination and Permutation, Binomial Formula, Vectors on Rn and
Cn and Vector Operations, Linear Equation Systems and Solution with Gauss Method, Matrix
and Matrix Operations, Equivalent Matrix and Solution of Linear Equation Systems,
Determinant, its Properties and Applications, Solution of Linear Equation Systems with
Cramer Method Vector Spaces, Linear Dependence and Linear Independence of Vectors,
Base and Size of Vector Spaces. Eiegenvectors. , Analytic Geometry on R 3, Equation of a
Line, Equation of a Plane.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Kombinezon Hesapları, Aranjman, Permütasyon, Binom Formülü
Rn ve Cn de Vektörler ve Vektör İşlemleri
Lineer Denklem Sistemleri ve Gauss Yöntemi ile Çözümü
Matris ve Matris İşlemleri
Denk Matrisler ve Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü
Determinantlar, Özellikleri, Uygulamaları
Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Yöntemi ile Çözümü
Vektör Uzayları
Lineer Bağımlı- Lineer Bağımsız Vektörler
Vektör Uzayının Tabanı ve Boyutu, Özvektörler
R3 de Analitik Geometri
R3 de Analitik Geometri
Doğru Denklemi
Düzlem Denklemi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SOSII
Endüstri Sosyolojisi
Industrial Sosyology
2
0
0
2
2
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Endüstri sosyolojisi inceleme alanları, başlıca sosyolojik problem
kaynakları, sosyolojik araştırmalarda yöntem, endüstriyelleşmenin toplumsal etkileri, endüstri
devrimi, örgütlerde grup, örgüt içi iletişim motivasyondan faydalanma, nezaret tarzı, grup
prosesi, nezaret ve verimlilik, katılma yöntemleri, yaratıcı karar verme teknikleri.
İçerik (İngilizce)
: Industrial sosyology concepts, esential sosiological problem resources,
methods at sosiological reserarch, industry revolution.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Endüstri sosyolojisi inceleme alanları
Başlıca sosyolojik problem kaynakları
Sosyolojik araştırmalarda yöntem
Endüstriyelleşmenin toplumsal etkileri
Endüstriyelleşmenin toplumsal etkileri
Endüstri devrimi
Örgütlerde grup
Örgüt içi iletişim motivasyondan faydalanma
Nezaret tarzı
Grup prosesi
Nezaret ve verimlilik
Katılma yöntemleri
Katılma yöntemleri
Yaratıcı karar verme teknikleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SOS205
Avrupa-Türkiye İlişkilerinin Hukuki Boyutu
2
0
0
2
2
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Neden Avrupa, Avrupa Birliği Teşkilatının Kuruluşu, Avrupa Birliği
Teşkilatının Genişlemesi, Avrupa Birliği Teşkilatının Organları, Avrupa Birliği Teşkilatının
Özellikleri, Avrupa Birliği Teşkilatının Geleceği, Avrupa Birliği Teşkilatı- Türkiye İlişkileri,
Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs, Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde Avrupa
Ordusu, Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde
Yunanistan, Türkiye'nin Bölgesel Politikası.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Neden Avrupa
Avrupa Birliği Teşkilatının Kuruluşu
Avrupa Birliği Teşkilatının Genişlemesi
Avrupa Birliği Teşkilatının Organları
Avrupa Birliği Teşkilatının Organları
Avrupa Birliği Teşkilatının Özellikleri
Avrupa Birliği Teşkilatının Geleceği
Avrupa Birliği Teşkilatı- Türkiye İlişkileri
Avrupa Birliği Teşkilatı- Türkiye İlişkileri
Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs
Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde Avrupa Ordusu
Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerinde Avrupa Birliği- Türkiye
İlişkilerinde Yunanistan
Türkiye'nin Bölgesel Politikası
Türkiye'nin Bölgesel Politikası
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN226
Modelleme
Modelling
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Modelleme Kavramı / Model Çeşitleri / Kantitatif Karar Modelleri /
Model Kurma / Modellemenin Kullanımı ve Uygulaması / Veriler ve Modeller Arasındaki
İlişkiler / Kısıtlı Optimizasyon Modelleri Örnekleri / Matematiksel Formülasyon ve Yorum /
Yöneylem Araştırmasına Ait Çeşitli Problemlerin Modellenmesine Ait Örnekler.
İçerik (İngilizce)
: Modeling concept / Types of modeling / Quantitative forecast models
/ Establishing models / The usage and application of models / Connection between models
and data / Examples about restricted optimization models / Mathematical formulation and
interpretation / Several applications due to operations research problems
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Modelleme Kavramı ve Model Çeşitleri
Kantitatif Karar Modelleri
Model Kurma
Model Kurma
Modellemenin Kullanımı ve Uygulaması
Modellemenin Kullanımı ve Uygulaması
Veriler ve Modeller Arasındaki İlişkiler
Veriler ve Modeller Arasındaki İlişkiler
Kısıtlı Optimizasyon Modelleri Örnekleri
Matematiksel Formülasyon ve Yorum
Matematiksel Formülasyon ve Yorum
Yöneylem Araştırmasına Ait Çeşitli Problemlerin Modellenmesine Ait
Örnekler
Yöneylem Araştırmasına Ait Çeşitli Problemlerin Modellenmesine Ait
Örnekler
Yöneylem Araştırmasına Ait Çeşitli Problemlerin Modellenmesine Ait
Örnekler
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN218
Çevre Koruma
Environment Protection
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Çevre tanımı, boyutları, çevre-insan ilişkileri, çevre bilincinin doğuşu
(genelde ve ülkemizde), çevre politikaları, çevre sorunları (hava, gürültü, su, toprak,
kültürel,vb.), çevreden sorumlu kuruluşlar (uluslar arası, ulusal), çevre ile ilişkili yasalar,
çevresel etki değerlendirme, kalkınma planlarında çevre.
İçerik (İngilizce)
: Environment means and definitions, relations of environment and
human, environment conscious( in general and in Turkey), environment policies, environment
problems (air,noise, water, soil, cultural,etc.), environment in laws, environment in
development plans.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Çevre tanımı, boyutları, çevre-insan ilişkileri,
Çevre bilincinin doğuşu (genelde ve ülkemizde)
Çevre politikaları
Çevre sorunları (hava, gürültü, su, toprak, kültürel,vb.)
Çevre sorunları (hava, gürültü, su, toprak, kültürel,vb.)
Çevreden sorumlu kuruluşlar (uluslar arası, ulusal)
Çevre ile ilişkili yasalar
Çevre ile ilişkili yasalar
Çevresel etki değerlendirme
Çevresel etki değerlendirme
Çevresel etki değerlendirme
Kalkınma planlarında çevre
Kalkınma planlarında çevre
Kalkınma planlarında çevre
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN228
Nesneye Yönelik programlama
Object Oriented Programming
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Karmaşık nesne modeli, nesneler ve sınıflar, sınıflandırma, nesneye
yönelik programlama dilleri, sınıf hiyerarşisi, kalıtım, çoklu kalıtım, çok biçimlilik, soyut
sınıflar, gelişmiş nesneye yönelik özellikler, nesneye yönelik bir dil olarak C++, kitler,
tanımlar ve veri tanımlamaları, programcı tarafından tanımlanan veri tipleri, kalıtım ve sanal
fonksiyonlar geliştirme araçları ve kütüphaneler, sınıf kütüphanelerinin kullanımı, nesneye
yönelik modelleme, analiz tasarım ve gerçekleme, C++ dilinde şablon fonksiyonlar, içi içe
tanımlanmış sınıflar, Java dili uygulamaları.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Karmaşık nesne modeli, nesneler ve sınıflar, sınıflandırma
Nesneye yönelik programlama dilleri
Sınıf hiyerarşisi
Kalıtım, çoklu kalıtım, çok biçimlilik
Soyut sınıflar, gelişmiş nesneye yönelik özellikler
Nesneye yönelik bir dil olarak C++
Kitler, tanımlar ve veri tanımlamaları, programcı tarafından
tanımlanan veri tipleri
Kalıtım ve sanal fonksiyonlar geliştirme araçları ve kütüphaneler
Sınıf kütüphanelerinin kullanımı
Nesneye yönelik modelleme
Analiz tasarım ve gerçekleme
C++ dilinde şablon fonksiyonlar
Java dili uygulamaları
Java dili uygulamaları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN325
Mühendislik Ekonomisi
Engineering Economics
3
0
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Faiz, paranın zaman değeri, enflasyon, vergiler; yıllık birleştirme,
cebirsel ilişkiler ve çözüm prosedürleri, kesikli ve periyodik birleştirme, sürekli birleştirme,
denklik, sermaye bütçeleme, net şimdiki değer analizi, verim oranı analizi, geri ödeme süresi
analizi, kazanç-maliyet oranı analizi, yatırım alternatifleri arasında seçim, yenileme kararları,
amortisman ve vergiler, nakit akışlarının geliştirilmesi, enflasyon ve fiyat değişmeleri,
belirsizlik altında analizler, çok ölçütlü karar verme analizleri.
İçerik (İngilizce)
: Interest, the time value of money, inflation, taxes; annual
compounding, algebraic relationships and solution procedures, discrete and periodic
compounding, continuous compounding, equivalence, capital budgeting, net present value
analysis, internal rate of return analysis, payback period analysis, benefit-cost ratio analysis,
choosing among investment alternatives, equipment replacement and retirement, depreciation
and taxes, developing cash flows, dealing with inflation and price changes, dealing with
uncertainty, dealing with multiattributed decisions.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Faiz, paranın zaman değeri
Enflasyon, vergiler;
Yıllık birleştirme, cebirsel ilişkiler ve çözüm prosedürleri
Kesikli ve periyodik birleştirme, sürekli birleştirme
Denklik, sermaye bütçeleme,
Net şimdiki değer analizi,
Verim oranı analizi
Geri ödeme süresi analizi,
Kazanç-maliyet oranı analizi
Yatırım alternatifleri arasında seçim, yenileme kararları
Amortisman ve vergiler, nakit akışlarının geliştirilmesi,
Enflasyon ve fiyat değişmeleri,
Belirsizlik altında analizler,
Çok ölçütlü karar verme analizleri.
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN335
İşbilim
Ergonomics
3
0
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: İnsan faktörleri mühendisliğinin endüstri mühendisliği içindeki yeri,
insan-makina sistemlerinin temel öğeleri, ergonomik problemlerin sınıflandırılması, kassal
çalışma, çalışma ile ilgili temel fizyolojik veriler, antropometrik tasarım, insan-makina
sisteminde çevre koşullarının incelenmesi: ışık, renk, titreşim, gürültü, zehirli gaz ve tozlar,
sosyal çevre, insan ve psikolojik ortamın özellikleri, üretim ve hizmet sektöründe insan
faktörü, zihinsel çalışma, iş basitleştirme, metot analizi ve geliştirme.
İçerik (İngilizce)
: The role of human factors enginering in industrial engineering,
fundamentals of man-machine systems, classification of ergonomic problems, anthropometric
design, environmental factors in man-machine systems: light, color, noise etc., social
environment, characteristics of human and psychological environment, human factors in
manufacturing and service industry, mental work, work study, work simplification.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
İnsan faktörleri mühendisliğinin endüstri mühendisliği içindeki yeri,
insan-makina sistemlerinin temel öğeleri
Ergonomik problemlerin sınıflandırılması
Kassal çalışma
Çalışma ile ilgili temel fizyolojik veriler
Antropometrik tasarım
Antropometrik tasarım
İnsan-makina sisteminde çevre koşullarının incelenmesi: ışık, renk,
titreşim, gürültü, zehirli gaz ve tozlar, sosyal çevre
İnsan ve psikolojik ortamın özellikleri
Üretim ve hizmet sektöründe insan faktörü
Üretim ve hizmet sektöründe insan faktörü
Zihinsel çalışma
İş basitleştirme
İş basitleştirme
Metot analizi ve geliştirme
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN323
Yöneylem Araştırması I
Operations Research-I
3
0
0
3
4
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Yöneylem araştırmasının temel ilkeleri, matematiksel modeller, model
kurma, doğrudan programlama modelleri ve çözüm teknikleri (grafik çözüm, simpleks ve
duyarlılık analizleri, dualite, primal-dual ilişkileri, transport modelleri, atama modelleri).
İçerik (İngilizce)
: Fundamental Principles of Operations Research, Mathematic Models,
Modeling, Linear Programming Models and Solution Technics( Graphical Solution, Simplex
and Sensitivity Analysis, Duality, Primal-Dual Relations, Transportation Models, Assignment
Models)
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Yöneylem araştırmasının temel ilkeleri
Matematiksel modeller
Matematiksel modeller
Model kurma
Model kurma
Doğrudan programlama modelleri ve çözüm teknikleri
Grafik çözüm
Simpleks ve duyarlılık analizleri
Simpleks ve duyarlılık analizleri
Dualite
Primal-dual ilişkileri
Transport modelleri
Atama modelleri
Atama modelleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN311
Makine Elemanları
Machine Tools
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Makine parçalarının genel konstrüksiyonu, mukavemet kuralları,
bağlantı elemanları, çözülmez bağlantılar, sürtünme kuvvetiyle bağlantı yapan elemanlar,
esnek bağlantılar, yaylar, miller ve akslar.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Makine elemanlarında genel mukavemet esasları (basit ve bileşik
gerilmeler, malzemenin mukavemet değerleri, emniyet katsayısı)
Kaynak bağlantıları
Cıvatalar ve cıvata bağlantıları
Akslar ve miller
Yaylar, kavramalar ve frenler
Yaylar, kavramalar ve frenler
Triboloji: sürtünme, aşınma ve yağlama
Yağlayıcılar ve yağlama sistemleri
Kaymalı yataklar
Yuvarlanmalı yataklar
Dişli çarklar:dişli çark kinematiği
Düz,helisel dişli çarklar
Konik dişli çarklar ve sonsuz vida mekanizmaları
Konik dişli çarklar ve sonsuz vida mekanizmaları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN321
Olasılık Kuramı
Probability Theory
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Raslantı deneyleri, örnek uzay, olaylar ve olasılık, koşullu olasılık,
bayes teoremi, tesadüfsel değişkenler ve olasılık dağılımları, dağılım fonksiyonu, momentler,
ortalama değer, değişkenlik, şekil ölçüleri, özel olasılık dağılımları (hipergeometrik, binom,
poisson, üstel, gamma, normal dağılımlar), merkezi limit teoremleri.
İçerik (İngilizce)
: Sample space, events and probabilities, conditional probability, The
Bayesian Theorem, The random variables and probability distributions, distribution functions,
mean value, variation, special probability distributions (Hipergeometric, binomial,
exponantial etc.)
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Kümeler ve eksensel çarpım
Olasılıkla ilgili temel kavram ve özellikler
Özel olayların olasılıkları ve beklenen değerleri
Rassal değişkenler
Olasılık fonksiyonları
Dağılım fonksiyonu
Beklenen değer
Momentler
Kesikli dağılımlar
Bernoulli/ Binom dağılımı
Hipergeometrik/ Poisson dağılımı
Sürekli dağılımlar
Üssel dağılım/ Normal dağılım
Gamma dağılımı/ Ki- Kare dağılımı
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN317
İletişim Yöntemleri
Communications Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: İletişim kuramı; kişisel iletişim yetkinliği açısından öz-değerlendirme,
dil, empati, kişisel gelişim, topluma hitap, mülakat ve toplantı iletişimi; kurumsal iletişim
becerileri ve fonksiyonel yetkinlikler; teknik iletişim araçları ve bunların bakımı ile
korunması.
İçerik (İngilizce)
: Communications theory; the role of self awareness, language,
empathy, personal growth, public speech, interviews, and meeting participation in personal
communications competency; corporate communication skills and functional competencies;
technical communications tools and their care and maintenance.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
İletişim kuramı
İletişim kuramı
Kişisel iletişim yetkinliği açısından öz-değerlendirme
Kişisel iletişim yetkinliği açısından öz-değerlendirme
Dil, empati
Dil, empati
Kişisel gelişim
Topluma hitap
Mülakat ve toplantı iletişimi
Mülakat ve toplantı iletişimi
Kurumsal iletişim becerileri ve fonksiyonel yetkinlikler
Kurumsal iletişim becerileri ve fonksiyonel yetkinlikler
Teknik iletişim araçları ve bunların bakımı ile korunması
Teknik iletişim araçları ve bunların bakımı ile korunması
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN319
Araştırma Planlaması
Research Planning
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Araştırma tanımı, çeşitleri, veri kaynakları, materyal toplama
teknikleri, araştırmanın planlanması, kütüphane tasnif sistemleri, araştırma tasarısı, kaynak
gösterme çeşitleri ve teknikleri, aktarma, çıkarma, bilgisayarlar, yazım esasları, vb.
İçerik (İngilizce)
: Research means and kinds, sources of information, material collection,
classification systems in library, card index, ISBN and ISSN means, stage of scientific
research, footnotes rules, computer in scientific researchs, rule of report writing, tables and
graphics, etc.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Araştırma tanımı, çeşitleri
Veri kaynakları
Materyal toplama teknikleri
Materyal toplama teknikleri
Araştırmanın planlanması
Kütüphane tasnif sistemleri
Kütüphane tasnif sistemleri
Araştırma tasarısı
Kaynak gösterme çeşitleri ve teknikleri
Kaynak gösterme çeşitleri ve teknikleri
Aktarma
Çıkarma
Bilgisayarlar
Yazım esasları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN327
Non-lineer programlama
Non-linear Programming
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Tanıtıcı kavramlar, Konveks and Konkav Fonksiyonlar, Doğrudan
Arama Yöntemi, Gradyan Yöntemi, Ayrık Programlama, Kuadratik Programlama, Geometrik
Programlama, Stokastik Programlama, Doğrusal Kombinasyonlar Yöntemi, SUMT(Sıralı
Kısıtlanmamış Maksimizasyon Tekniği) Algoritması
İçerik (İngilizce)
: Introductory concepts, Convex and Concave Functions, Direct Search
Method, Gradiant Method, Separable Programming, Quadratic Programming, Geometric
Programming, Stochastic Programming, Linear Combinations Method, SUMT(Sequenced
Unconstraint Maximization Technic) Algorithm.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Tanıtıcı kavramlar
Konveks and Konkav Fonksiyonlar
Doğrudan Arama Yöntemi
Gradyan Yöntemi
Ayrık Programlama
Kuadratik Programlama
Kuadratik Programlama
Geometrik Programlama
Geometrik Programlama
Stokastik Programlama
Stokastik Programlama
Doğrusal Kombinasyonlar Yöntemi
Doğrusal Kombinasyonlar Yöntemi
SUMT(Sıralı Kısıtlanmamış Maksimizasyon Tekniği) Algoritması
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN331
Değişim Yönetimi
Change Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: İşletmeleri değişmeye zorlayan gelişmeler ,güçler ve değişim
ihtiyacının ortaya çıkması, değişim yönetiminin aşamaları, planlı değişme, faaliyet
araştırması, örgüt geliştirme, süreç ve uygulamalar, değişime karşı koyma(direnç) ,direnişi
kırmanın ve katılımı artırmanın yolları, organizasyonlarda yeniden süreçleme, örgütsel ve
insan kaynakları yönünden etkiler, değişimde liderlik, çalışanların yetkilendirilmesi, karar
verme ve problem çözme süreçlerinin iyileştirilmesi .
İçerik (İngilizce)
: Definiations of change management, steps of change management,
planned change, activity research, organization development, processes and applications,
resistance to change, the ways of, business process reengineering, influences related to
organizations and human resources, leadership at change, empowerment of employees,
improvement of decion making and problem solving processes.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
İşletmeleri değişmeye
zorlayan gelişmeler ,güçler ve değişim
ihtiyacının ortaya çıkması
Değişim yönetiminin aşamaları
Planlı değişme
Faaliyet araştırması
Örgüt geliştirme, süreç ve uygulamalar
Değişime karşı koyma(direnç) ,direnişi kırmanın ve katılımı artırmanın
yolları
Organizasyonlarda yeniden süreçleme
Örgütsel ve insan kaynakları yönünden etkiler
Örgütsel ve insan kaynakları yönünden etkiler
Değişimde liderlik
Değişimde liderlik
Çalışanların yetkilendirilmesi
Karar verme ve problem çözme süreçlerinin iyileştirilmesi
Karar verme ve problem çözme süreçlerinin iyileştirilmesi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN333
İş Ölçümleme Teknikleri
Time Measurement Techniques
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: İş ölçümlemenin önemi ve kullanım alanları, iş ölçümleme
yöntemleri, subjektif yöntemler, iş örneklemesi, kronometraj yöntemi, önceden belirlenmiş
zaman sistemleri: yapısı, tarihsel gelişimi, avantaj ve dezavantajları, diğer yöntemlerle
karşılaştırılması, MTM temel bilgileri, uygulama ve örnekler.
İçerik (İngilizce)
: Importance of time measurement and application areas, time
measurement methods, subjective methods, work sampling, stopwatch method, predetermined
time systems: structure, chronology, advantages and disadvantages, comparision with other
methods, MTM, applications and examples.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
İş ölçümlemenin önemi ve kullanım alanları
İş ölçümleme yöntemleri
İş ölçümleme yöntemleri
Subjektif yöntemler
İş örneklemesi
Kronometraj yöntemi
Önceden belirlenmiş zaman sistemleri: yapısı, tarihsel gelişimi, avantaj
ve dezavantajları, diğer yöntemlerle karşılaştırılması
Önceden belirlenmiş zaman sistemleri: yapısı, tarihsel gelişimi, avantaj
ve dezavantajları, diğer yöntemlerle karşılaştırılması
MTM temel bilgileri
MTM temel bilgileri
Uygulama ve örnekler
Uygulama ve örnekler
Uygulama ve örnekler
Uygulama ve örnekler
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN337
Maaş ve Ücret Yönetimi
Wage and Salary Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Maaş ve Ücret Kavramları, Emek Piyasası, İsdihdam ve İşsizlik,
İşçilik Maliyeti, Ücret Geliri, İktisadi ve Sosyal Ücret, Ücret Teorileri, Maaş ve Ücret
Sistemleri, İş Analizi, İş Değerleme, İşgören Değerleme, Piyasa Ücret Araştırmaları, Ücret
Belirleme, Ücretin Ödenmesi.
İçerik (İngilizce)
: Terms of Wage and Salary, Labor Market, Employment and
Unemployment, Labor Cost, Labor Income, Economic and Sosial Wage, Wage Theories,
Wage and Salary Systems, Job Analysis, Job Eveluation, Performans Eveluation, Market
Wage Research, Wage Structure, Wage payment.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Maaş ve Ücret Kavramları
Emek Piyasası
İstihdam ve İşsizlik
İşçilik Maliyeti
Ücret Geliri
İktisadi ve Sosyal Ücret
Ücret Teorileri
Ücret Teorileri
Maaş ve Ücret Sistemleri
Maaş ve Ücret Sistemleri
Maaş ve Ücret Sistemleri
İş Analizi, İş Değerleme İşgören Değerleme
Piyasa Ücret Araştırmaları
Ücret Belirleme, Ücretin Ödenmesi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN329
Ürün Geliştirme
Product Development
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Ürün tasarımında temel kavramlar, ürün tasarım süreci, sıralı ve
eşzamanlı mühendislik, ürün tasarım şartnamesi, antropometrik tasarım, kavramsal tasarım,
tasarımda yaratıcılık, Toplam Kalite Yönetimi ve ürün tasarımı, Kalite Fonksiyon Açınımı,
Hata Çeşidi ve Etkileri Analizi, Kansei Mühendisliği, Değer Analizi.
İçerik (İngilizce)
: Basic concepts in product design, product design process, sequential
engineering and concurrent engineering, product design specifications, anthopometrical
design, conceptual design, creativity in design, Total Quality Management ant product design,
Quality Function Deployment, Failure Mode and Effect Analysis, Kansei Engineering, Value
Analysis.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Ürün tasarımında temel kavramlar
Ürün tasarım süreci
Sıralı ve eşzamanlı mühendislik
Ürün tasarım şartnamesi
Antropometrik tasarım
Kavramsal tasarım
Tasarımda yaratıcılık
Toplam Kalite Yönetimi ve ürün tasarımı
Kalite Fonksiyon Açınımı
Hata Çeşidi ve Etkileri Analizi
Hata Çeşidi ve Etkileri Analizi
Kansei Mühendisliği
Değer Analizi
Değer Analizi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN339
Verimlilik Analizi
Productivity Analysis
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Verimlilik kavram ve açıklamaları. Verimlilik kültürü. Verimlilik
yönetim sistemi. Verimlilik ölçümü. Fiziksel ve mali verimlilik oranları. Verimlilik analizi.
Verimlilik karşılaştırma ve değerlendirmeleri. Verimlilik bilişim sistemi. Verimlilik
geliştirme. Verimlilik artırma teknikleri. Stratejik planlama-verimlilik analizi ilişkileri.
Verimlilik ölçme ve değerlendirme modelleri.
İçerik (İngilizce)
: Productivity concepts and explanations, productivity culture,
productivity management system, productivity measurement, physical and financial
productivity ratios, productivity analysis, productivity comparations and evaluations,
productivity information system, productivity improvement, productivity improvement
techniques, strategic planning-productivity analysis relations, productivity measurement and
evaluation models.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Verimlilik kavram ve açıklamaları
Verimlilik kültürü
Verimlilik yönetim sistemi
Verimlilik ölçümü
Fiziksel ve mali verimlilik oranları
Verimlilik analizi
Verimlilik karşılaştırma ve değerlendirmeleri
Verimlilik bilişim sistemi
Verimlilik geliştirme
Verimlilik artırma teknikleri
Stratejik planlama-verimlilik analizi ilişkileri
Stratejik planlama-verimlilik analizi ilişkileri
Verimlilik ölçme ve değerlendirme modelleri
Verimlilik ölçme ve değerlendirme modelleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN328
Üretim Sistemleri
Production Systems
3
0
0
3
4
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Sistem ve üretim sistemleri kavramları, üretim sistemlerinin
sınıflandırılması, çeşitli üretim sistemlerinin (grup teknolojisi ve hücresel sistemler, esnek
üretim sistemleri, bilgisayar bütünleşik üretim, yalın üretim, çevik üretim, tepkisel üretim,
hibrid sistemler) incelenmesi.
İçerik (İngilizce)
: Concepts of system and production systems, classification of
production systems, examination of production systems such as grup technology and cellular
systems, flexible manufacturing systems, CIM, lean production, agile manufacturing,
responsive manufacturing, hybrid systems.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Sistem ve üretim sistemleri kavramları
Üretim sistemlerinin sınıflandırılması
Grup teknolojisi ve hücresel sistemler
Grup teknolojisi ve hücresel sistemler
Esnek üretim sistemleri
Esnek üretim sistemleri
Bilgisayar bütünleşik üretim
Bilgisayar bütünleşik üretim
Yalın üretim
Yalın üretim
Çevik üretim
Tepkisel üretim
Hibrid sistemler
Hibrid sistemler
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN322
Sistem Simülasyonu
Simulation of System
2
0
2
3
4
Uygulamalı
Dönemlik
İçerik
: Simülasyon nedir, simülasyon yapmanın avantajları ve dezavantajları,
uygulama alanları, kesikli ve sürekli simülasyon sistemleri, tesadüfsel sayı üretimi ve bu
sayıların test edilmesi, bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar (şu sıralar PROMODEL 2002
ile)
İçerik (İngilizce)
: What is simulation, advantages and disadvantages of simulation, areas
of application, discrete and continious simulation systems, random number generation and
testing, applications with a simulation software (now with PROMODEL 2002).
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Simülasyon nedir, simülasyon yapmanın avantajları ve dezavantajları,
uygulama alanları
Tesadüfsel sayı üretimi ve bu sayıların test edilmesi
Tesadüfsel sayı üretimi ve bu sayıların test edilmesi
Tesadüfsel sayı üretimi ve bu sayıların test edilmesi
Kesikli simülasyon sistemleri
Kesikli simülasyon sistemleri
Kesikli simülasyon sistemleri
Sürekli simülasyon sistemleri
Bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar
Bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar
Bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar
Bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar
Bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar
Bir simülasyon yazılımı ile uygulamalar
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN324
Yöneylem Araştırması II
Operations Research II
3
0
0
3
4
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Hedef Programlama,Tamsayı Programlama, Kuadratik programla,
Doğrusal olmayan Programlama, Ağ Modelleri En kısa yol, en az uzantılı ağaç ve en büyük
akış problemleri. Proje yönetiminde CPM/PERT ağları. Stok modelleri. Kuyruk modelleri.
İçerik (İngilizce)
: Goal Programming, Integer Programming, Quadratic Programming,
Nonlinear Programming Models, Network Analysis Shortest Path Problems, Maximum Flow
Problems, Minimum Spanning Tree Problems, CPM/PERT Networks in Project Management,
Stock Models, Queuing ModelsKaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Hedef Programlama
Hedef Programlama
Tamsayı Programlama
Kuadratik programlama
Doğrusal olmayan Programlama
Ağ Modelleri: En kısa yol problemleri
Ağ Modelleri: En az uzantılı ağaç problemleri
Ağ Modelleri: En büyük akış problemleri
Proje yönetiminde CPM/PERT ağları
Proje yönetiminde CPM/PERT ağları
Stok modelleri
Stok modelleri
Kuyruk modelleri
Kuyruk modelleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN320
İş Etüdü
Work Study
3
0
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Bilgi girişi aktiviteleri, fiziksel çıktı aktiviteleri, çalışma alanı
düzenleme, güvenli üretim ve mesleki sağlık için çevresel ve ergonomik düzenlemeler,
toplam iş zamanı ve metod geliştirme, faaliyet tasarımı, zaman etüdü ve iş ölçümü, standart
zaman hesaplaması, iş örnekleme
İçerik (İngilizce)
: Information input activities; physical output activities; work space and
arrangement; environment; ergonomics of occupational health and safety,productivity, total
work time, metod improvement, Facilities Design, work measurement, time study, standart
time calculate, work sampling.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Bilgi girişi aktiviteleri
Fiziksel çıktı aktiviteleri
Çalışma alanı düzenleme
Çalışma alanı düzenleme
Güvenli üretim ve mesleki sağlık için çevresel ve ergonomik düzenlemeler
Toplam iş zamanı ve metot geliştirme
Toplam iş zamanı ve metot geliştirme
Faaliyet tasarımı
Zaman etüdü ve iş ölçümü
Zaman etüdü ve iş ölçümü
Standart zaman hesaplaması
Standart zaman hesaplaması
İş örnekleme
İş örnekleme
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN326
Kalite Yönetimi
Quality Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Kalite tanımları, kavramları; kalite süreci; kalite maliyetleri; yaşam
kalitesi; kalite ve değişim yönetim sistemleri, araçları ile bunların gerekleri; kalite
güvencesine gereken yönetim, planlama, iletişim, organizasyon, ölçüm ve denetim
faaliyetleri; ulusal ve uluslararası standartlar.
İçerik (İngilizce)
: Definitions of quality; quality as a process; quality costs; quality of
living; management systems and tools of quality and change and their requirements; the
activities of management, planning, communications, organization; measurement, and
auditing in quality assurance; national and international standards.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Kalite tanımları
Kalite kavramları
Kalite süreci
Kalite maliyetleri
Yaşam kalitesi
Kalite ve değişim yönetim sistemleri
Araçları ile bunların gerekleri
Kalite güvencesine gereken yönetim
Kalite güvencesine gereken planlama
Kalite güvencesine gereken iletişim
Kalite güvencesine gereken organizasyon
Ölçüm ve denetim faaliyetleri
Ulusal ve uluslararası standartlar
Ulusal ve uluslararası standartlar
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN336
İş Hukuku
Labour Law
2
0
0
2
2
Teorik
Dönemlik
İçerik
: İş Hukukunun Temel Kavramları, İş Hukukunun Kaynakları, Hizmet
Akdi, İşin Düzenlenmesi ve Korunması, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, İş Uyuşmazlıkları;
Grev ve Lokavt, Sosyal Güvenlik.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
İş Hukukunun Temel Kavramları
İş Hukukunun Temel Kavramları
İş Hukukunun Kaynakları
Hizmet Akdi
Hizmet Akdi
İşin Düzenlenmesi ve Korunması
Sendikalar
Sendikalar
Toplu İş Sözleşmesi
Toplu İş Sözleşmesi
İş Uyuşmazlıkları
Grev ve Lokavt
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN314
Dinamik Programlama
Dynamic Programming
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Dinamik Programlamanın Temel İlkeleri, Parametrik Analiz, Sürekli
Değişkenler İçin Dinamik Programlama Yaklaşımı, Tamsayılı Dinamik Programlama,
Kaynak Tahsis Problemi, Envanter Problemi, Ekipman Yenileme Problemi, En Kısa Yol
Problemi
İçerik (İngilizce)
: Fundemental Principles of Dynamic Programming, Parametric
Analysis, Dynamic Programming Approach for Continious Variables, Integer Dynamic
Programming, Resource Allocation Problems , Inventory Problems, Equipment Replacement
Problems, Shortest Path Problem
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Dinamik Programlamanın Temel İlkeleri
Parametrik Analiz
Sürekli Değişkenler İçin Dinamik Programlama Yaklaşımı
Sürekli Değişkenler İçin Dinamik Programlama Yaklaşımı
Tamsayılı Dinamik Programlama
Tamsayılı Dinamik Programlama
Kaynak Tahsis Problemi
Kaynak Tahsis Problemi
Envanter Problemi
Envanter Problemi
Ekipman Yenileme Problemi
Ekipman Yenileme Problemi
En Kısa Yol Problemi
En Kısa Yol Problemi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN342
Sistem Dinamiği
System Dynamics
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Sistem dinamiğinin gelişimi, bilimsel evrim içindeki yeri, sistem
dinamiği yaklaşımının açıklanması, yönteminin ve uygulama alanlarının incelenmesi.
Dinamik sistemlerdeki temel yapının incelenmesi. Sistem dinamiği yaklaşımının temel
adımları olan etki diyagramının ve akış diyagramının oluşturulması, DYNAMO
denklemlerinin hazırlanması. Pozitif geri bildirim çevrimi, negatif geri bildirim çevrimi ve Sbiçimli büyüme davranışlarının araştırılması. Endüstri sistemlerin sistem dinamiği yaklaşımı
ile incelenmesi.
İçerik (İngilizce)
: Evoluation of system dynamics, place of it in scientific evoluation,
explanation of system dynamics approach, examining the method and application area of
system dynamics. Analyzing fundemental structure of dynamic systems. Core steps in system
dynamics. Constructing influence diagram and flow diagram. Coding DYNAMO equation.
Analyzing positive feedback, negative feedback, S-shaped behavior. Examining industrial
systems via system dynamics.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Sistem dinamiğinin gelişimi, bilimsel evrim içindeki yeri, sistem
dinamiği yaklaşımının açıklanması.
Sistem dinamiği yönteminin ve uygulama alanlarının incelenmesi
Dinamik sistemlerdeki temel yapının incelenmesi
Sistem dinamiği yaklaşımının temel adımları olan etki diyagramının ve
akış diyagramının oluşturulması
Sistem dinamiği yaklaşımının temel adımları olan etki diyagramının ve
akış diyagramının oluşturulması
DYNAMO denklemlerinin hazırlanması
DYNAMO denklemlerinin hazırlanması
Pozitif geri bildirim çevrimi, negatif geri bildirim çevrimi
S-biçimli büyüme davranışlarının araştırılması
S-biçimli büyüme davranışlarının araştırılması
Endüstri sistemlerin sistem dinamiği yaklaşımı ile incelenmesi.
Endüstri sistemlerin sistem dinamiği yaklaşımı ile incelenmesi
Endüstri sistemlerin sistem dinamiği yaklaşımı ile incelenmesi
Endüstri sistemlerin sistem dinamiği yaklaşımı ile incelenmesi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN316
Bilgi Yönetimi
Knowledge Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Bilgi Yönetiminde Kavramlar ve Tanımlar , Bilgi Yönetiminin
Unsurları, Bilgi Yönetiminin Etkileri ve Sonuçları, Bilgi Yönetimine Geçiş,Bilgi Yönetimi
Stratejileri, Entelektüel sermaye kavramı ve kapsamı, entelektüel sermayenin bileşenleri,
entelektüel sermayeyi ölçme ve yönetme araçları ve entelektüel sermayenin örgüt
yapılarında meydana getirdiği değişiklikler.
İçerik (İngilizce)
: Basic concepts and definitions of knowledge management,
components of knowledge management, impacts and outcome of knowledge management,
strategies of knowledge management, intelectual capital concepts and contents, components
od intelectual capital(IC), measure and manage of IC, changes of organizational construction
with IC
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Bilgi Yönetiminde Kavramlar ve Tanımlar
Bilgi Yönetiminin Unsurları
Bilgi Yönetiminin Etkileri ve Sonuçları
Bilgi Yönetimine Geçiş
Bilgi Yönetimi Stratejileri
Bilgi Yönetimi Stratejileri
Bilgi Yönetimi Stratejileri
Bilgi Yönetimi Stratejileri
Entelektüel sermaye kavramı ve kapsamı
Entelektüel sermayenin bileşenleri
Entelektüel sermayeyi ölçme ve yönetme araçları
Entelektüel sermayeyi ölçme ve yönetme araçları
Entelektüel sermayenin örgüt yapılarında meydana getirdiği
değişiklikler
Entelektüel sermayenin örgüt yapılarında meydana getirdiği
değişiklikler
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN318
Teknoloji Ve Ar-Ge Yönetimi
Technology and R&D Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Teknoloji ve Sanayinin Yapılandırılması, Teknoloji ve Rekabet
Avantajları, Teknolojik Seçenekler, Stratejiler ve Analitik Araçlar, Ortaklıklar ve Stratejik
İttifaklar; Teknoloji ve Yapı, Teknoloji ve Süreç, Teknoloji ve Kültür, Teknoloji ve Toplam
Kalite; Teknoloji Transferleri. Yaratıcılık ve Değişim, AR-GE Yönetiminde Çağdaş Sorunlar,
AR_GE Verimliliğini Artırmak, Ulusal Politikalar ve AR-GE, Teknoparklar ve Yenilikçi
Organizasyonlar, Üniversite - Sanayi AR-GE İşbirliği, Patentler ve Yasal Düzenlemeler, ARGE Eğilimleri.
İçerik (İngilizce)
: Technology and Industry Structure, Technology and Competitive
Advantage, Technological choices, Strategies and Analytical Tools, Partnerships and
Strategic Alliances; Technology and Structure, Technology and Process, Technology and
Culture, Technology and Total Quality; Technology Transfer. Creativity and Change,
Contemporary R&D Management Issues, Increasing the Productivity of R&D, National
Policies and R&D, Technoparks and Hi-Tech Start-up Companies, University - Industry R&D
Cooperations, Patents and Legal Arrangements, R&D Trends.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Teknoloji ve Sanayinin Yapılandırılması
Teknoloji ve Rekabet Avantajları, Teknolojik Seçenekler, Stratejiler
Analitik Araçlar
Ortaklıklar ve Stratejik İttifaklar
Teknoloji ve Yapı, Teknoloji ve Süreç
Teknoloji ve Kültür
Teknoloji ve Toplam Kalite
Teknoloji Transferleri
Yaratıcılık ve Değişim
AR-GE Yönetiminde Çağdaş Sorunlar
AR_GE Verimliliğini Artırmak
Ulusal Politikalar ve AR-GE, Teknoparklar ve Yenilikçi
Organizasyonlar
Üniversite - Sanayi AR-GE İşbirliği, Patentler ve Yasal Düzenlemeler
AR-GE Eğilimleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN332
Güvenilirlik
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Güvenilirlikte Temel Kavramlar, Küvet eğrisi, Çocukluk, yaşlılık ve
erişkinlik dönemi ve arızaları, arıza yoğunluk fonksiyonu, güvenilirlik fonksiyonu,
güvenilmezlik fonksiyonu, arızaya kadar ortalama süre, arızalar arası ortalama süre, sistem
güvenilirliği, insan güvenilirliği, seri sistemler, paralel sistemler, karmaşık sistemler, güvenilir
tasarım kuralları.
İçerik (İngilizce)
: Basic concepts of reliability, bathtube curve, childhood, useful life,
failure density function, reliability function, unreliability function, mean time to failure, mean
time between failures, system reliability, human reliability, serial systems and parallel
systems, complex systems, reliable design principles.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Güvenilirlikte Temel Kavramlar
Küvet eğrisi
Çocukluk, yaşlılık ve erişkinlik dönemi ve arızaları
Arıza yoğunluk fonksiyonu
Arıza yoğunluk fonksiyonu
Güvenilirlik fonksiyonu
Güvenilmezlik fonksiyonu
Arızaya kadar ortalama süre, arızalar arası ortalama süre
Sistem güvenilirliği
İnsan güvenilirliği
Seri sistemler, paralel sistemler
Karmaşık sistemler
Güvenilir tasarım kuralları
Güvenilir tasarım kuralları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN334
Finansal Yönetim
Financial Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Muhasebe ve finansman, finansal kaynak; sermaye, borç ve kredi,
alacak ve borçların devri, paranın zaman değeri, yatırımın geri dönüşü, finansal yatırım,
yatırım araçları, finansman politikası, finansal analiz, sermaye piyasası.
İçerik (İngilizce)
: Accounting and finance, financial resource, capital, debt and credit,
time value of money, return of investment, financial investment, investment tools, policy of
finance, analysis of finance, capital market.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Muhasebe ve finansman
Finansal kaynak
Sermaye, borç ve kredi
Alacak ve borçların devri
Paranın zaman değeri
Yatırımın geri dönüşü
Yatırımın geri dönüşü
Finansal yatırım
Yatırım araçları
Finansman politikası
Finansman politikası
Finansal analiz
Finansal analiz
Sermaye piyasası
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN332
Olabilirlik Etütleri
Feasibility Studies
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Plan, proje, yatırım, endüstriyel yatırım projesi kavramları, endüstriyel
yatırım projesi çeşitleri, proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları, proje fikrinin doğuşu ve
ön fizibilite etüdü, pazar etüdü, projenin teknik ve finansal yönünün ortaya konması,
endüstriyel yatırım projesinin mali ve ekonomik yönden analizi, proje değerlendirmede risk
ve duyarlık analizi, enflasyonist koşullarda projelerin değerlendirilmesi, endüstriyel yatırım
projelerinde çevresel etki değerlendirmesi, çeşitli endüstriyel yatırım projesi örnekleri.
İçerik (İngilizce)
: Plan, project, investment, industrial investment project concepts, types
of industrial investment projects, steps of prepairing and evaluating projects, birth of an
project idea and study of prefeasibility, study of market, exposition of technic and financial
aspects of a project, analysis of economic and financial aspects of an investment project, risk
and sensitivity analysis in project evaluation, evaluation of projects in enviroments of high
inflation, evaluation of environmental effects in industrial investment projects, examples of
industrial investment projects
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Plan, proje, yatırım, endüstriyel yatırım projesi kavramları
Endüstriyel yatırım projesi çeşitleri
Proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları
Proje fikrinin doğuşu ve ön fizibilite etüdü
Pazar etüdü
Projenin teknik ve finansal yönünün ortaya konması
Endüstriyel yatırım projesinin mali ve ekonomik yönden analizi
Endüstriyel yatırım projesinin mali ve ekonomik yönden analizi
Proje değerlendirmede risk ve duyarlık analizi
Enflasyonist koşullarda projelerin değerlendirilmesi
Endüstriyel yatırım projelerinde çevresel etki değerlendirmesi
Çeşitli endüstriyel yatırım projesi örnekleri
Çeşitli endüstriyel yatırım projesi örnekleri
Çeşitli endüstriyel yatırım projesi örnekleri
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN421
Karar Teorisi
Decision Theory
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Karar problemlerine giriş, belirlilik altında karar verme, belirsizlik
altında karar verme, risk altında karar verme, fayda fonksiyonu, oyun teorisi.
İçerik (İngilizce)
: Introduction to decision problems, decision making under certainity,
decision making under uncertainity, decision making under risk, utlity function, game theory
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Karar problemlerine giriş
Karar problemlerine giriş
Belirlilik altında karar verme
Belirlilik altında karar verme
Belirsizlik altında karar verme
Belirsizlik altında karar verme
Belirsizlik altında karar verme
Risk altında karar verme
Risk altında karar verme
Fayda fonksiyonu
Fayda fonksiyonu
Oyun teorisi
Oyun teorisi
Oyun teorisi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN415
Üretim Planlama ve Kontrol
Production Planning And Control
3
0
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Giriş, genel kavramlar, üretim çeşitleri. Üretim planlama ve kontrol
fonksiyonları. Talep tahminleri ve yöntemleri. Son dönem talebi. Üretim planlamada toplu
planlama stratejileri (Fazla mesai ve iş gücü seviyeleme, part time işçilik stratejileri). Kapasite
planlama. Malzeme ihtiyaç planlaması. Üretim dengeleme. Montaj hattı dengeleme. Ayrıntılı
planlama: programlama, sıralama, çizelgeleme, yükleme, gantt şemaları, hat süreçlerinde
tükenme süresi yöntemi.
İçerik (İngilizce)
: Introduction, basic concept, function of production planning and
control. Kinds of production planning. Forecasting and applications. Aggregate planning
strategies for production planning (overtime and labor strtegies). Rough –cut and detailed
capacity planning. Material requirement planning. Assembly line balancing. Scheduling:
Dispatching rules, sequencing, loading, programming. Gannt charts. Run –out method in line
processes.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Giriş, genel kavramlar
Üretim çeşitleri
Üretim planlama ve kontrol fonksiyonları
Talep tahminleri ve yöntemleri
Son dönem talebi
Üretim planlamada toplu planlama stratejileri (Fazla mesai ve iş gücü
seviyeleme, part time işçilik stratejileri)
Üretim planlamada toplu planlama stratejileri (Fazla mesai ve iş gücü
seviyeleme, part time işçilik stratejileri)
Kapasite planlama
Malzeme ihtiyaç planlaması
Üretim dengeleme
Montaj hattı dengeleme
Ayrıntılı planlama: programlama, sıralama
Çizelgeleme, yükleme, gantt şemaları
Hat süreçlerinde tükenme süresi yöntemi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN413
Yönetim Ve Organizasyon
Management And Organization
3
0
0
3
4
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Yönetim, tanımı,gelişimi, yönetim işlevleri, (planlama, örgütleme,
yürütme, eşgüdüm, denetleme), yeni yönetim teknikleri, (amaçlarla yönetim, istisnalara göre
yönetim, kalite kontrol çemberleri, benchmarking, değişim mühendisliği, vb.)organizasyon
tanımı, çeşitleri, örgüt şemaları, bölümlere ayırma, vb.
İçerik (İngilizce)
: Definition and development of management, management fonctions
(planning, organizing, coordinating, staffing, directing, controlling), new management
technics (exceptions management, quality control circle, benchmarking, reengineering,
strategic management, etc.), organization means and kinds (formal organization, informal
organization), organization diagrams, principle of classification, etc.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Yönetim, tanımı
Gelişimi
Yönetim işlevleri
Planlama, örgütleme
Yürütme, eşgüdüm
Denetleme
Yeni yönetim teknikleri
Amaçlarla yönetim
İstisnalara göre yönetim
Kalite kontrol çemberleri
Benchmarking, değişim mühendisliği
Organizasyon tanımı, çeşitleri
Örgüt şemaları
Bölümlere ayırma
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN429
İstatistiksel Kalite Kontrol
Statistical Quality Control
3
0
0
3
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Olasılık teorisi hakkında temel bilgiler, tanımlar, ana teoremler,
normal dağılım ve merkezi limit teoremi. Ortalama (X) ve Dağılma Aralığı (R) diyagramları.
Kabul örneklemesi hakkında temel kavramlar
İçerik (İngilizce)
: Some Fundamentals of the Theory of Probability, definitions and
concepts; basic teorems, normal distribution and Central Limit Theory. Directions for Simple
X and R Charts. Some fundamental concepts in Acceptance Sampling.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Olasılık özeti
Olasılık dağılımları
Örnekleme yöntemleri
Örnek çapı hesaplanması
Kabul örneklemesi
Kalite kavramı
Tanım aralıkları
Kontrol sınırları
Kusur ve kusura ilişkin tek kabul örneklemesi
Kusur ve kusura ilişkin çift kabul örneklemesi
Sürekli değişken tek kabul örneklemesi
Sigma kabul planları
Altı sigma
Kalite yönetimi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN419
Satış ve Pazarlama Yönetimi
Sales And Marketing Management
3
0
0
3
5
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Önemi , Kapsamı, Uygulamaları, 4P, Dağıtım Kanalları, Pazarda
Rekabet Stratejileri, Araştırma Tekniği ve Türleri, Fonksiyonel İlişkileri, Genel Konular.
İçerik (İngilizce)
: Importance, extent, 4P, distribution channels, competitive strategies
in marketplace, research method and research types, functional relationships, types General
topics
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Önemi , Kapsamı, Uygulamaları
4P
Dağıtım Kanalları
Dağıtım Kanalları
Dağıtım Kanalları
Pazarda Rekabet Stratejileri
Pazarda Rekabet Stratejileri
Pazarda Rekabet Stratejileri
Araştırma Tekniği ve Türleri
Araştırma Tekniği ve Türleri
Fonksiyonel İlişkileri
Genel Konular
Genel Konular
Genel Konular
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN423
Bilgisayar Destekli Üretim
Computer Integrated Manufacturing
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Giriş, İmalat operasyonları, Otomasyon ve Kontrol Teknolojileri,
Numerik Kontrol, Endüstriyel robotlar, Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri, Otomatik
Tanıma Sistemleri, İmalat Sistemleri: Tek makinalı hücre sistemleri, Grup Teknolojisi ve
Hücresel İmalat, Esnek İmalat Sistemleri, Montaj Hatları; Kalite Kontrol sistemleri, Ürün
tasarımı, Proses Planlama, Eşzamanlı Mühendislik, Üretim Planlama ve Kontrol, Yalın
Üretim, Çevik Üretim.
İçerik (İngilizce)
: Introduction, Manufacturing operations, Automation and control
technologies, Numerical control, Industrial robotics, Material handling and storage systems,
Automatic ıdentification systems, Manufacturig systems: Single station manufacturing cells,
Group technology and cellular manufacturing, Flexible manufacturing systems, Assembly
lines, Process Planning, Concurrent engineering, Production planning and control, Lean
production, Agile manufacturing.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Giriş
İmalat operasyonları, Otomasyon ve Kontrol Teknolojileri
Numerik Kontrol
Endüstriyel robotlar, Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri
Otomatik Tanıma Sistemleri
İmalat Sistemleri: Tek makinalı hücre sistemleri
Grup Teknolojisi ve Hücresel İmalat
Esnek İmalat Sistemleri
Montaj Hatları
Kalite Kontrol sistemleri
Ürün tasarımı, Proses Planlama
Eşzamanlı Mühendislik
Üretim Planlama ve Kontrol
Yalın Üretim, Çevik Üretim
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN430
Bakım Yönetimi
Maintenance Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Bakım ve onarım kavramları. Bakımın gerekliliği. Plansız bakımdan
planlı bakıma geçiş. Planlı, koruyucu, kestirimci bakım sistemleri. Bakım planlamasında
istatistik uygulamalar ve güvenilirlik. Bakım maliyetleri ve getirileri. Toplam verimli bakım
(TPM). TPM’de 6 büyük kayıp. TPM’in gelişme aşamaları. Toplam ekipman verimi.
İçerik (İngilizce)
: Maintenance and repair concepts , need of the maintenance, passing
from unplanned maintenance to planned maintenance, planned, preventive and predictive
maintenance systems. Statical actions and reliability in maintenance planning, the costs and
the benefits of the maintenance, total productive maintenance (TPM), 6 Great Loss in TPM,
The progress levels of TPM.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Bakım ve onarım kavramları
Bakımın gerekliliği
Plansız bakımdan planlı bakıma geçiş. Planlı, koruyucu, kestirimci
bakım sistemleri
Plansız bakımdan planlı bakıma geçiş. Planlı, koruyucu, kestirimci
bakım sistemleri
Bakım planlamasında istatistik
Bakım planlamasında istatistik
Güvenilirlik
Güvenilirlik
Bakım maliyetleri ve getirileri
Bakım maliyetleri ve getirileri
Toplam verimli bakım (TPM)
Toplam verimli bakım (TPM)
Toplam verimli bakım (TPM)
Toplam ekipman verimi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN433
Öğrenen Organizasyonlar
Learning Organizations
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Ortak değerlere ve paylaşılan bir vizyona dayalı yapı oluşturma;
bireyle kurum arasında yetkinlik eşleştirme; özümsenmiş bilginin yönetimi; önder-rehber tipi
liderlik ve takımdaşlığa dayandırılmış bir kurum kültürü; sürekli öğrenmeye, sosyal
sorumluluğa ve etkileşimli yaratıcılığa dayandırılmış organik tip bir sistem yönetimi.
İçerik (İngilizce)
: Creation of a structure based on mutual values and a common vision;
matching competencies between the individual and the organization; knowledge management;
coaching leadership and a company culture based on teammateship; an organic type of
systems management based on continuous learning, social responsibility and interactive
creativity.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Ortak değerlere ve paylaşılan bir vizyona dayalı yapı oluşturma
Bireyle kurum arasında yetkinlik eşleştirme
Bireyle kurum arasında yetkinlik eşleştirme
Özümsenmiş bilginin yönetimi
Özümsenmiş bilginin yönetimi
Özümsenmiş bilginin yönetimi
Önder-rehber tipi liderlik
Önder-rehber tipi liderlik
Önder-rehber tipi liderlik
Takımdaşlığa dayandırılmış bir kurum kültürü
Takımdaşlığa dayandırılmış bir kurum kültürü
Sürekli öğrenmeye, sosyal sorumluluğa ve etkileşimli yaratıcılığa
dayandırılmış organik tip bir sistem yönetimi
Sürekli öğrenmeye, sosyal sorumluluğa ve etkileşimli yaratıcılığa
dayandırılmış organik tip bir sistem yönetimi
Sürekli öğrenmeye, sosyal sorumluluğa ve etkileşimli yaratıcılığa
dayandırılmış organik tip bir sistem yönetimi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN439
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Data Base Management Systems
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Veri, dosya ve veri tabanı kavramları, Erişim ve indeksleme, Sıralama
algoritmaları, Veri yapıları, Veri tabanı yapıları, Veri tabanı yönetim sistemleri, Çok
kullanıcılı yapılar, Veri tabanı tanımlama ve oluşturma, Güncelleştirme, Erişim kontrolü ve
güvenlik, Yedekleme, İşletme uygulamaları, donanım ilişkisi.
İçerik (İngilizce)
:
Kaynaklar
:
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Veri, dosya ve veri tabanı kavramları
Erişim ve indeksleme
Sıralama algoritmaları
Veri yapıları
Veri tabanı yapıları
Veri tabanı yönetim sistemleri
Çok kullanıcılı yapılar
Veri tabanı tanımlama ve oluşturma
Veri tabanı tanımlama ve oluşturma
Güncelleştirme
Erişim kontrolü ve güvenlik
Yedekleme
İşletme uygulamaları, donanım ilişkisi.
İşletme uygulamaları, donanım ilişkisi.
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN435
Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri
Material Handling and Storage Systems
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Malzeme ve girdiler. Malzeme tedarik sorunu. Endüstride malzeme
taşıma ve aktarma ekipmanları. Klasik ve modern üretim sistemleri için malzeme taşıma
ekipmanları ve sistem simülasyonu. Otomatik kılavuzlu araç sistemleri. Malzeme taşıma
tasarım problemlerinin tesis yerleşimi açısından incelenmesi. Klasik ve modern üretim
sistemleri için depolama ve sistem simülasyonu.
İçerik (İngilizce)
: Materials and inputs. material requirement problem. material
handling and transporting equipments in industry. material handling equipments and system
simulation for classic and modern manufacturing systems,.automatic guided vehicle systems.
examining the material handling. designing problems for layout. storage and system
simulation for classic and modern manufacturing systems.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Malzeme ve girdiler
Malzeme tedarik sorunu
Malzeme tedarik sorunu
Endüstride malzeme taşıma ve aktarma ekipmanları
Endüstride malzeme taşıma ve aktarma ekipmanları
Klasik ve modern üretim sistemleri için malzeme taşıma ekipmanları
ve sistem simülasyonu
Klasik ve modern üretim sistemleri için malzeme taşıma ekipmanları
ve sistem simülasyonu
Klasik ve modern üretim sistemleri için malzeme taşıma ekipmanları
ve sistem simülasyonu
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri
Otomatik kılavuzlu araç sistemleri
Malzeme taşıma tasarım problemlerinin tesis yerleşimi açısından
incelenmesi
Malzeme taşıma tasarım problemlerinin tesis yerleşimi açısından
incelenmesi
Klasik ve modern üretim sistemleri için depolama ve sistem
simülasyonu
Klasik ve modern üretim sistemleri için depolama ve sistem
simülasyonu
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN425
Hizmet Sistemleri
Service Systems
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Hizmetin Tanımı, Hizmetin Özellikleri, hizmet sektörünün
karakteristikleri, hizmet sistemi tasarımı, hizmet sistemlerinde planlama, hizmet envanter
sistemi, İnsan kaynakları yönetimi, hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme, hizmette kalite
yönetimi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması.
İçerik (İngilizce)
: Definition of service, characteristics of service, characteristics of
service sector, designing service system, planning in service systems, human resources
management, personnel scheduling in service systems, quality management in service,
developing new services, marketing services
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Hizmetin Tanımı, Hizmetin Özellikleri, hizmet
karakteristikleri
Hizmet sistemi tasarımı
Hizmet sistemi tasarımı
Hizmet sistemlerinde planlama
Hizmet sistemlerinde planlama
Hizmet envanter sistemi
Hizmet envanter sistemi
İnsan kaynakları yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
Hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme
Hizmet sistemlerinde personel çizelgeleme
Hizmette kalite yönetimi
Hizmette kalite yönetimi
Yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması.
sektörünün
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN427
Yönetim Bilişim Sistemleri
Management Information Systems
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik
: Yöneticilerin Bilgi ihtiyaçları. YBS (Yönetim Bilişim Sistemi)
Tanımı. YBS'de raporlar. YBS kurma aşamaları (Başlangıç faaliyetleri. Mevcut sistemin
analizi. Yeni sistem tasarımı. Yeni Sistem yerleştirme faaliyetleri.). Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri ve Barkodlar. Karar Destek Sistemleri. Ofis Otomasyonu. Bilgi Teknolojisinin
Stratejik Rolü. Yazılımda Kalite.
İçerik (İngilizce)
: Management Information System, as the term is generally understood,
is an integrated, user machine system for providing information to support operations,
management, and decision-making functions in an organization. The system utilizes computer
hardware and software, manual procedures, models for analysis, planning, control and
decision making, and a database. This course provides the following topics information
requirements at managerial level, definition of MIS, database management systems, decision
support systems, office automation. Strategic role of Information Technology. Quality in
software.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları, YBS (Yönetim Bilişim Sistemi) tanımı
YBS'de raporlar
YBS kurma aşamaları: Başlangıç faaliyetleri
YBS kurma aşamaları: Mevcut sistemin analizi
YBS kurma aşamaları: Yeni sistem tasarımı, yeni sistem yerleştirme
faaliyetleri
Veri tabanı yönetim sistemleri ve barkodlar
Veri tabanı yönetim sistemleri ve barkodlar
Karar destek sistemleri
Karar destek sistemleri
Ofis otomasyonu
Ofis otomasyonu
Bilgi teknolojisinin stratejik rolü
Yazılımda kalite
Tick-it
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN426
: İnsan Kaynakları Yönetimi
: Human Resource Management
: 3
: 0
: 0
: 3
: 5
: Teorik
: Dönemlik
İçerik
:Personel yönetimi tanımı, diğer bilimlerle ilişkileri, personel sorunları ve çözüm
yolları, personel işlevi organizasyonu, personel kontrolü, personel kaynakları (iç k.–dış k.), iş
yükü analizi, işgücü analizi, personel değerlendirme yöntemleri, personel yetiştirme ve
geliştirme, iş değerlendirme yöntemleri, ücret sistemleri, motivasyon, liderlik, şikayet
mekanizması, haberleşme, disiplin, sağlık ve korunma.
İçerik (İngilizce) :Personnel management means, definition, relations of other sciences,
personnel problems and it’s solutions, personnel forecasting, job analysis personnel
organizations, controls, sources of personnel, personnel appriciate methods, training and
developing personnels, career management, salary systems, leadership, motivations,
comminications, complaining, discipline, health and protect.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Personel yönetimi tanımı, diğer bilimlerle ilişkileri
Personel sorunları ve çözüm yolları
Personel işlevi organizasyonu
Personel kontrolü
Personel kaynakları (iç k.–dış k.),
İş yükü analizi
İşgücü analizi
Personel değerlendirme yöntemleri
Personel yetiştirme ve geliştirme
İş değerlendirme yöntemleri
Ücret sistemleri
Motivasyon, liderlik
Şikayet mekanizması, haberleşme, disiplin
Sağlık ve korunma
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN416
Çağdaş Yönetim Yetkinlikleri
Contemporary Management Competencies
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik : Yönetim, insan kaynakları, bütünleşik yönetim ve yetkinlik kavramlarının
tanımları. İşe alırken yetkinliğe dayalı seçme-eleme, mühendislik yetkinlikleri, önder-rehber
yetkinlikleri, yönetici geliştirmede gizil güç analizi, yetkinliğe dayalı performans ve
motivasyon yönetimi, yetkinliklere dayalı ücretlendirme, tepe yönetim yetkinlikleri,
entellektüel sermaye.
İçerik (İngilizce) : Definitions of management; human resources; integrated management;
competencies. Competency-based recruitment and selection, engineering competencies,
coaching competencies, potential analysis in management development, competency based
performance management and managing motivation for performance improvement, paying
for competency, top management competencies, intellectual capital.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Yönetim, insan kaynakları, bütünleşik yönetim
kavramlarının tanımları
İşe alırken yetkinliğe dayalı seçme-eleme
Mühendislik yetkinlikleri
Önder-rehber yetkinlikleri
Yönetici geliştirmede gizil güç analizi
Yönetici geliştirmede gizil güç analizi
Yetkinliğe dayalı performans ve motivasyon yönetimi
Yetkinliğe dayalı performans ve motivasyon yönetimi
Yetkinliklere dayalı ücretlendirme
Yetkinliklere dayalı ücretlendirme
Tepe yönetim yetkinlikleri
Tepe yönetim yetkinlikleri
Entellektüel sermaye
Entellektüel sermaye
ve
yetkinlik
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEN418
Stratejik Yönetim
Strategic Management
2
0
0
2
3
Teorik
Dönemlik
İçerik : Strateji ve Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramları, stratejik yönetim prosesi,
SWOT analizi Strateji formulasyonu, Misyon ve Stratejinin Belirlenmesi, Karar Ortamı ve
Amaçların Saptanması, Strateji Uygulaması ve Kontrol, Stratejik Yönetimde Örnek
Uygulamalar.
İçerik (İngilizce) : Basic concepts related to strategy and strategic management, strategic
management process, SWOT Analysis, formulation of the strategy, determining mission and
vision, Decision environment and determining aims, application of strategy and control,
examples in strategic management
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Strateji ve Stratejik Yönetim ile ilgili temel kavramlar
Stratejik yönetim prosesi
SWOT analizi
Strateji formulasyonu
Strateji formulasyonu
Misyon ve Stratejinin Belirlenmesi
Misyon ve Stratejinin Belirlenmesi
Karar Ortamı ve Amaçların Saptanması
Karar Ortamı ve Amaçların Saptanması
Strateji Uygulaması ve Kontrol
Strateji Uygulaması ve Kontrol
Stratejik Yönetimde Örnek Uygulamalar
Stratejik Yönetimde Örnek Uygulamalar
Stratejik Yönetimde Örnek Uygulamalar
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 412
: Tesis Planlama
: Facility Planning
: 3
: 0
: 0
: 3
: 5
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : Temel kavramlar, tesis nedir, tesis tasarım ilişkisi, tesis ve çevresi, tesis ve içeriği,
tesis tasarım süreci, fırsat analizleri ve ön yapılabilirlik incelemeleri, tesis tasarım süreci,
kuruluş yeri seçimi, en uygun yer seçimi, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, kuruluş
yeri seçimi model ve teknikleri, transportasyon tekniği, MODİ, VAM, MACAR ALG., tesis
yerleşimi kantitatif ölçütler, bir karar verme yöntemi: ELECTRE, işyeri düzenlemede temel
kavramlar, işyeri düzenlemede ilkeler, işyeri düzenleme problemi türleri, sistematik işyeri
düzeni planlaması, işlem süreç şemaları, akış-eylem ilişki şemaları, işyeri düzenleme model
ve teknikleri, modelin kurulması ve çözümü, wimmert yöntemi.
İçerik (İngilizce) : Basic concept, what is the facility, facility layout, pre-feasibility, the
models and techniques for plant layout, quantitative criterion for facility layout, a decision
making technique: Electre, qualitative multi-criterion decision making techniques, systematic
facility layout planning, the models and techniques for office layout.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Temel kavramlar, tesis nedir, tesis tasarım ilişkisi, tesis ve çevresi,
tesis ve içeriği
Tesis tasarım süreci, fırsat analizleri ve ön yapılabilirlik incelemeleri
Kuruluş yeri seçimi, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, kuruluş
yeri seçimi model ve teknikleri
MODİ, VAM, MACAR ALG
Tesis yerleşimi kantitatif ölçütler
Bir karar verme yöntemi: ELECTRE
İşyeri düzenlemede temel kavramlar, işyeri düzenlemede ilkeler
İşyeri düzenleme problemi türleri
Sistematik işyeri düzeni planlaması
İşlem süreç şemaları, akış-eylem ilişki şemaları
İşlem süreç şemaları, akış-eylem ilişki şemaları
İşyeri düzenleme model ve teknikleri, modelin kurulması ve çözümü
İşyeri düzenleme model ve teknikleri, modelin kurulması ve çözümü
Wimmert yöntemi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 428
: Lojistik Yönetimi
:
: 3
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Kavramlar, Konunun Tarihsel
Gelişimi, Müşteri Tatmin Düzeyinin Geliştirilmesi, İşletme İçi Lojistik Fonksiyonları, Talep
Tahminleri, Envanter Modelleri - Stok Kontrol, Fiziksel Depo Yönetimi – Depolama
Sistemleri ve Depo Tasarımı, Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Seçimi, İşletme Dışı Lojistik
Fonksiyonları, Dağıtım Maliyetlerinin Minimizasyonu için Sayısal Modeller, En Kısa Yol
Problemi, Gezgin Satıcı Problemi, Depo Yeri Seçim Modelleri, Tedarik Zinciri Yönetiminde
Güncel Gelişmeler,Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), Üçüncü ve Dördüncü Kısım Lojistik
Firmaları, Teknolojik Gelişmelerin Etkisi, Tedarik Zinciri Yönetim Sisteminde Performans
Ölçümü ve Geliştirilmesi
İçerik (İngilizce) : Basic concepts of logistics and supply chain management, historical
development of the topic, improvement of customer satisfaction level, intra-company logistic
functions, demand estimations, inventory models, stock control, physical warehouse
management- storage systems and warehouse design, purchase management and supplier
selection, logistic functions out of the company, numerical models for the minimization of
distribution expenses, shortest path problem, the traveling salesman problem, warehouse
location selection models, current improvements in supply chain management, outsourcing,
third and fourth part logistic firms, effect of technological developments, performance
measurement and development in supply chain management.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Kavramlar, Konunun
Tarihsel Gelişimi
Müşteri Tatmin Düzeyinin Geliştirilmesi
İşletme İçi Lojistik Fonksiyonları
Talep Tahminleri
Envanter Modelleri - Stok Kontrol
Fiziksel Depo Yönetimi – Depolama Sistemleri ve Depo Tasarımı
Satınalma Yönetimi ve Tedarikçi Seçimi
İşletme Dışı Lojistik Fonksiyonları
Dağıtım Maliyetlerinin Minimizasyonu için Sayısal Modeller
En Kısa Yol Problemi, Gezgin Satıcı Problemi
Depo Yeri Seçim Modelleri, Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel
Gelişmeler
Üçüncü ve Dördüncü Kısım Lojistik Firmaları
Teknolojik Gelişmelerin Etkisi
Tedarik Zinciri Yönetim Sisteminde Performans Ölçümü ve
Geliştirilmesi
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 422
: Proje Programlama Teknikleri
: The Techniques of Project Programming
: 2
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : Proje tipi üretim sistemi nedir-yapısı-özellikleri, proje planlama, proje belirleme,
proje yönetim aktiviteleri ve kararları, proje planlamanın temelleri, proje planının zaman
sınırlarının tespiti ve kritik yörünge hesabı, aktivite boş süreleri, şebekenin programlanması,
CPM projeleri, faaliyet düğümleri ile şebeke çözümleri, faaliyet okları ile şebeke çözümleri,
proje planlaması ve kontrol tekniği (PERT), CPM ve PERT projelerinin uygulanması ve
GANTT şeması çizimleri, zaman ve maliyete göre optimum programlar, aktivite-maliyet
eğrisinin kullanılışı, işgücü ve diğer kaynaklara göre ayarlamalar, makine ihtiyacının tespiti
ve buna göre ayarlamalar, ideal proje programlarının oluşumu, karmaşık montaj hatları için
ideal proje programları.
İçerik (İngilizce) : Structure of project manufacturing systems and characteristic, project
management decisions ,project planning techniques, programming of network and idle time,
critical path method (CPM) for activity in network, project evaluation and review technique
(PERT), GANTT charts, optimum programming with cost and time, ideal project
programming techniques.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Proje tipi üretim sistemi nedir-yapısı-özellikleri
Proje planlama, proje belirleme, proje yönetim aktiviteleri ve kararları
Proje planlamanın temelleri, proje planının zaman sınırlarının tespiti
ve kritik yörünge hesabı
Aktivite boş süreleri, şebekenin programlanması, CPM projeleri
Faaliyet düğümleri ile şebeke çözümleri
Faaliyet okları ile şebeke çözümleri
Proje planlaması ve kontrol tekniği (PERT
CPM ve PERT projelerinin uygulanması ve GANTT şeması çizimleri
Zaman ve maliyete göre optimum programlar
Aktivite-maliyet eğrisinin kullanılışı
İşgücü ve diğer kaynaklara göre ayarlamalar
Makine ihtiyacının tespiti ve buna göre ayarlamalar,
İdeal proje programlarının oluşumu,
Karmaşık montaj hatları için ideal proje programları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 434
: Müşteri İlişkileri Yönetimi
: Customer Relationship Management
: 2
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : CRM’in tanımı, kapsamı, pazarlamada CRM, CRM ve müşterilere sunulan
hizmetler, e-ticarette CRM, bir CRM programının planlanması, CRM araçları
İçerik (İngilizce) : Definition of CRM, CRM in marketing, CRM and customer’s service ,
CRM at e-commerce, planning a CRM program, CRM tools.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
CRM’in tanımı, kapsamı
CRM’in tanımı, kapsamı
Pazarlamada CRM
Pazarlamada CRM
CRM ve müşterilere sunulan hizmetler
CRM ve müşterilere sunulan hizmetler
E-ticarette CRM
E-ticarette CRM
Bir CRM programının planlanması
Bir CRM programının planlanması
Bir CRM programının planlanması
CRM araçları
CRM araçları
CRM araçları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 436
: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
: Occupational Safety and Health
: 2
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : İş güvenliğine giriş; İş Güvenliğinin Temel Prensipleri; İG Kültürü; İş kazaları ve
tanımı, nedenleri, çeşitleri, önlemler; İş güvenliğinin ekonomik yönü; İş güvenliği ve
ergonomi; Kaza zinciri; kaza raporları; Kaza istatistikleri ve kaza araştırması; Meslek
hastalıkları, tanımı, çeşitleri, önlemler.
İçerik (İngilizce) : Introduction to Occupational Safety (OS); Basic Principles of OS;
Culture of OS; Description, causes, classification and preventions of Occupational Accident;
Financial aspects of OS; OS and ergonomics; Accident chain; Accident reports; Accident
statistics and accident research; Occupational Health.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
İş güvenliğine giriş
İş Güvenliğinin Temel Prensipleri
İG Kültürü
İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler
İş kazaları ve tanımı nedenleri, çeşitleri, önlemler
İş güvenliğinin ekonomik yönü
İş güvenliği ve ergonomi
İş güvenliği ve ergonomi
Kaza zinciri
Kaza raporları
Kaza istatistikleri ve kaza araştırması
Kaza istatistikleri ve kaza araştırması
Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler
Meslek hastalıkları tanımı, çeşitleri, önlemler
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 437
: Stokastik Modeller
: Stochastic Models
: 2
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : Stokastik Süreçler, Markov Süreçleri, kesikli zamanlı Markov zincirleri, transient
ve steady-state analiz, üstel dağılım, sürekli zamanlı doğum-ölüm zincirleri, kuyruk
modelleri, , Markovian kuyruklar, Kuyruk Teorisi ve kuyruk yaklaşımları.
İçerik (İngilizce) : Stochastic processes, Markov Processes, discrete event Markov chains,
transiet and steady state analysis, exponential distribution, continious event birth-death chains,
queuing models, Markovian queues, Queue Theory and queue approximations
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Stokastik Süreçler
Stokastik Süreçler
Markov Süreçleri
Kesikli zamanlı Markov zincirleri
Kesikli zamanlı Markov zincirleri
Transient ve steady-state analiz
Üstel dağılım
Sürekli zamanlı doğum-ölüm zincirleri
Kuyruk modelleri
Kuyruk modelleri
Markovian kuyruklar
Kuyruk Teorisi ve kuyruk yaklaşımları
Kuyruk Teorisi ve kuyruk yaklaşımları
Kuyruk Teorisi ve kuyruk yaklaşımları
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 424
: Kurumsal Kaynak Planlama
:
: 2
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : Giriş: MRP, MRPII, JIT, ERP, Tedarik zinciri yönetimi; Kısıtlar teorisi ve ERP;
satış ve operasyon planlama; tampon kaynak stratejisi; kurumsal kaynak yönetimi; tedarik
zincirinin entegrasyonu; operasyon planlama: MRP ve CRP; ürün tasarımı ve geliştirilmesi;
imalat yürütme sistemi; dağıtım; ERP seçim ve kurulumu: ERP sistem ihtiyaçları, doğru ERP
sisteminin seçimi, veri kayıt hassaslığı, uygulama: genel endüstriyel uygulamaları; tekrarlı
imalat uygulamaları, proses endüstrisi uygulamaları, yeniden imal etme, proje imalatı, servis
sektörü; laboratuar uygulamaları: SAP R/3 paketi modülleri bazında eğitim ve vaka
çalışmaları.
İçerik (İngilizce) : Hıstory of ERP: MRP, MRPII, JIT, ERP, Supply Chaın Management;
The Theory Of Constraints And ERP; Sales And Operatıons Planning; Buffer Resource
Strategy; Enterprıce Resource Management; Integratıng The Supply Chaın To Reap The
Rewards; Operatıons Planning: MRP And Crp; Product Desıgn And Development;
Manufacturıng Executıon System; Dıstrıbutıon; ERP Selectıon And Implementatıon: ERP
System Requırements, Selectıng The Rıght ERP System, Data Record Accuracy;
Implementatıon: Generalızed Industry Applıcatıon, Repetitive Manufacturing Applicatıon,
Process Industry Application, Remanufacturıng, Project Manufacturıng, Fıeld Servıce;
Laboratuary : SAP R/3 Educatıon And Case Studıes.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Giriş: MRP, MRPII, JIT, ERP, Tedarik zinciri yönetimi, Kısıtlar teorisi
ve ERP
Satış ve operasyon planlama
Tampon kaynak stratejisi
Kurumsal kaynak yönetimi
Tedarik zincirinin entegrasyonu
Operasyon planlama
MRP ve CRP
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
İmalat yürütme sistemi; dağıtım
ERP seçim ve kurulumu: ERP sistem ihtiyaçları, doğru ERP sisteminin
seçimi, veri kayıt hassaslığı
Genel endüstriyel uygulamaları; tekrarlı imalat uygulamaları
Proses endüstrisi uygulamaları, yeniden imal etme, proje imalatı,
Servis sektörü, laboratuar uygulamaları
SAP R/3 paketi modülleri bazında eğitim ve vaka çalışmaları.
Ders Kodu
Ders Adı
Ders Adı (İngilizce)
Teori
Uygulama
Laboratuar
Kredi
ECTS Kredisi
Ders Türü
Ders Süresi
: MEN 452
: Üretim Çizelgeleme
: Production Scheduling
: 2
: 0
: 0
: 2
: 3
: Teorik
: Dönemlik
İçerik : Çizelgeleme kavramı. Üretim programlamanın amaçları. Çizelgelemede performans
ölçütleri. Çeşitli üretim sistemleri için üretimin programlanması. Ayrıntılı programlar.
Rotalama ve işe başlatma kuralları. Üretimde sıralama, yükleme ve programlama. GANTT
şemaları. Atölye ve akış tipi üretim sistemlerinde sıralama problemleri. Makine sıralama ve
yüklenmesi için sezgisel yöntemler.
İçerik (İngilizce) : Schedulling concept, the goals of manufacturing programming, the
performance measures of scheduling, programming of the manufacturing for multiple
manufacturing systems. Detailed programs, Routing and dispatching rules, secuencing,
loading and programming at manufacturing , Gantt Diagrams, Sequencing problems of
workshop and Flow shop manufacturing systems, the herustics for sequencing and loading
problem.
Kaynaklar
Haftalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
:
Konular
Çizelgeleme kavramı.
Üretim programlamanın amaçları
Çizelgelemede performans ölçütleri
Çizelgelemede performans ölçütleri
Çeşitli üretim sistemleri için üretimin programlanması
Ayrıntılı programlar
Rotalama ve işe başlatma kuralları
Üretimde sıralama, yükleme ve programlama
GANTT şemaları
GANTT şemaları
Atölye ve akış tipi üretim sistemlerinde sıralama problemleri
Atölye ve akış tipi üretim sistemlerinde sıralama problemleri
Makine sıralama ve yüklenmesi için sezgisel yöntemler.
Makine sıralama ve yüklenmesi için sezgisel yöntemler.
Download