gcse spanish topic based vocabulary list rhestr eirfa yn

advertisement
WELSH JOINT EDUCATION COMMITTEE
CYD-BWYLLGOR ADDYSG CYMRU
GCSE SPANISH TOPIC BASED
VOCABULARY LIST
RHESTR EIRFA YN SEILIEDIG AR
DESTUNAU
TGAU SBAENEG
(2003 SPECIFICATIONS)
(MANYLEBAU 2003)
HOME LIFE
BYWYD Y CARTREF
1
TESTUN: BYWYD Y CARTREF
TOPIC: HOME LIFE
(i)
General
abrir(se)
acostarse
la actividad
adiós
adorar
afeitarse
agradable
el agua
el agua potable
ahorrar
al principio
la alfombra
la almohada
almorzar
alquilar
el alquiler
alumbrar
el/la amigo/a
amueblado
ancho
antiguo
apagar
el aparato
el aparcamiento
el apartamento
apoyar
apretar
el árbol
el armario
arreglar
el ascensor
el aseo
los aseos
la aspiradora
el asunto
la avería
averiado
ayudar
el balcón
bañarse
el baño
barato
barrer
el barrio
to open
to go to bed
activity
goodbye!
to adore
to shave
pleasant/nice
water
drinking water
to save
at first
carpet
pillow
to have lunch
to rent
rent/hire charge
to light(up)/to illuminate
friend
furnished
wide
old/ancient/former
to turn off/to switch off/to put
out
appliance/machine
parking/car-park
apartment/flat
to support/to lean
to squeeze/to press
tree
wardrobe/cupboard
to tidy up
lift
cleanliness/neatness
toilet
vacuum cleaner
matter/subject
breakdown/fault
broken down/faulty
to help/to assist
balcony
to have a bath
bath
cheap
to sweep
area/neighbourhood
2
agor
mynd i'r gwely
gweithgaredd
hwyl fawr!
addoli
eillio
dymunol/neis
d r
d r yfed
cynilo
ar y dechrau
carped
clustog/gobennydd
cael cinio
llogi
rhent/pris llogi
cynnau/goleuo
ffrind
wedi dodrefnu
llydan
hen/hynafol/blaenorol
diffodd
offer/peiriant
parcio/maes parcio
fflat
cynnal/pwyso ar
gwasgu
coeden
cwpwrdd dillad/cwpwrdd
tacluso
lifft
glendid/taclus (rwydd)
toiledau/tai bach
sugnwr llwch
mater/pwnc
torri i lawr/nam
wedi torri i lawr/â rhth o'i le
helpu/cynorthwyo
balconi
cael bath
bath
rhad
ysgubo
ardal/cymdogaeth
bello
el bide
bienvenido
la bodega
bonito
la botella
el botón
el bricolaje
buenas noches
buenas tardes
buenos días
la butaca
el ca(s)sette
la cinta
la cacerola
la cadena de alta fidelidad
el cajón
la calefacción central
la cama
el canario
el cartel
la casa
la cena
cenar
el céntimo
cepillar
el cepillo de dientes
cerca de
cerrado
cerrar(se)
el césped
el chalet
la chimenea
la cocina de gas
la cocina eléctrica
la cocina
cocinar
colocar
el comedor
comenzar
comer
la comida
¿cómo?
la comodidad
cómodo
comprar
las compras
el /la congelador/a
la cortina
el cristal
beautiful/lovely
bidet
welcome
cellar (for wine)
pretty
bottle
button
DIY
good night
good afternoon/good evening
good morning/good day
armchair
cassette
cassette
saucepan
hi-fi
drawer
central heating
bed
canary
poster
house/home
supper/evening meal
to have supper
cent
to brush
toothbrush
near/close to
closed
to close/to shut
lawn/grass
detached house/villa
chimney/fireplace
gas cooker
electric cooker
kitchen/cooker
to cook
to place/to put
dining room
to begin/to start
to eat/to have lunch
meal/food/lunch
how?/what?/I beg your pardon?
comfort/convenience
comfortable
to buy
purchases/shopping
freezer
curtain
glass/pane
3
prydferth/hyfryd
bidet
croeso
seler (gwin)
pert
potel
botwm
gwneud pethau eich hunan
nos da
prynhawn da/noswaith dda
bore da/dydd da
cadair esmwyth/freichiau
casét
casét
sosban
hei-ffei
dror
gwres canolog
gwely
caneri
poster
t /cartref
swper/pryd gyda'r nos
cael swper
sent/senten
brwsio
brws dannedd
yn agos i/at
ar gau/wedi cau
cau
lawnt/glaswellt
t ar wahân/fila
simnai/lle tân
ffwrn/popty nwy
ffwrn drydan
cegin/ffwrn
coginio
gosod/rhoi
ystafell fwyta
dechrau/cychwyn
bwyta/cael cinio
pryd/bwyd/cinio
sut?/beth?/mae'n flin gen i
cysur/cyfleustra
cyfforddus/cysurus
prynu
pryniannau/siopa
rhewgell
llen
gwydr/paen
el cuadro
el cuarto de baño
el cuarto de estar
el cuarto
el cubo de basura
la cuchara
el cuchillo
dar de beber
dar de comer
de costumbre
de nada
deber
deberes
dejar
desayunar
el desayuno
descansar
desnudarse
el despacho
el despertador
despertarse
detener(se)
el día
el dinero de bolsillo
el dinero
el disco
disculparse
dormir
el dormitorio
la ducha
ducharse
echar la siesta
la electricidad
eléctrico
empezar
la entrada
la escalera
escuchar
esencial
el espejo
el estado
la estancia
el estereo
la estufa
estupendo
exterior
fenomenal
feo
painting
bathroom
living room
room
rubbish bin
spoon
knife
to give (somebody)a drink
to give (somebody) something
to eat
usual/usually
don't mention it
must/to owe
homework
to let/to leave/to allow
to have breakfast
breakfast
to rest
to get undressed
office
alarm clock
to wake up
to stop
day
pocket money
money
record
to apologise
to sleep
bedroom
shower
to have a shower
to have an afternoon nap
electricity
electric
to begin/to start
entrance/way in
stairs/staircase
to listen (to)
essential
mirror
state
stay
stereo
heater/fire
wonderful/terrific
outside/exterior
great/marvellous
ugly
4
llun
ystafell molchi
ystafell fyw/lolfa
ystafell
bin sbwriel
llwy
cyllell
rhoi diod (i rywun)
rhoi rhywbeth i fwyta i rywun
arferol/fel arfer
peidiwch a sôn/croeso
rhaid/bod ar rhywbeth i…bod
mewn dyled i
gwaith cartref
gadael/caniatáu
cael brecwast
brecwast
gorffwys
dadwisgo
swyddfa
cloc larwm
deffro/dihuno
stopio/rhwystro
dydd
arian poced
arian
record
ymddiheuro
cysgu
ystafell wely
cawod
cael cawod
cael cyntun yn y prynhawn
trydan
trydanol
dechrau/cychwyn
mynedfa
grisiau
gwrando (ar)
angenrheidiol
drych
stâd/cyflwr
arhosiad
stereo
gwresogydd/tân
bendigedig/gwych
y tu allan/allanol
gwych/ardderchog
hyll/salw
el fin de semana
finalmente
la flor
la foto
el fregadero
fregar (los platos)
el frigorífico
frío
el fuego
funcionar
ganar
el garaje
el gas
gastar
generalmente
grande
el grifo
gustar
la habitación
hacer falta
la hierba
el hogar
la hora
la hospitalidad
interior
inútil
ir de compras
ir de paseo
el jabón
el jardín
la jornada
la jornada reducida
jugar (al fútbol etc)
la lámpara
largo
el lavabo
la lavadora
lavar(se)
leer
lejos de
la leña
levantarse
libre
el libro
limpiar
limpiarse los dientes
limpio
llamar
lo siento
luego
week-end
finally
flower
photo
(kitchen) sink
to wash up
refrigerator
cold
fire
to work
to earn/to win
garage
gas
to spend
generally
big/great
tap
to like
room
to be necessary
grass/herb
home/hearth
hour/time
hospitality
inner/inside
useless/vain/fruitless
to go shopping
to go for a walk
soap
garden
working day
part-time (work)
to play (football etc.)
lamp
long
washbasin
washing machine
to wash (oneself)
to read
far from
firewood
to get up
free
book
to clean
to clean one's teeth
clean
to call/to knock
I'm sorry
then/next
5
penwythnos
yn olaf
blodyn
llun
sinc (cegin)
golchi (llestri)
oergell
oer
tân
gweithio/gweithredu
ennill
garej
nwy
gwario
yn gyffredinol
mawr
tap
hoffi
ystafell
rhaid/bod angen
glaswellt/perlysieuyn
cartref/aelwyd
awr/amser
lletygarwch
mewnol/y tu mewn
diwerth/ofer
mynd i siopa
mynd am dro
sebon
gardd
diwrnod gwaith
(gwaith) rhan amser
chwarae (pêl-droed a.y.y.b.)
lamp
hir
sinc ymolchi
peiriant golchi
ymolchi
darllen
yn bell o
coed tân
codi
rhydd
llyfr
glanhau
glanhau eich dannedd
glân
galw/cnocio
mae'n flin gen i
yna/wedyn
la luz
el magnetófono
la mañana
el mantel
el maquillaje
la máquina
la mayoría (de)
merendar
la merienda
el mes
meter
el microóndas
el minuto
mirar
moderno
mudarse de casa
los muebles
necesario
necesitar
la nevera
no funciona
la noche
nuevo
ocuparse (de)
odiar
el ordenador
pagar
un par
parecer
la pared
pasar
pasar la aspiradora
el pasatiempo
el pasillo
el patio
pegar
peinarse
pequeño
perfecto
permitir
la peseta
el piano
la pila
el piso
planchar
la planta baja
el plástico
el platillo
el plato
light
tape recorder
morning
tablecloth
make-up
machine
majority (of)/greater part (of)
most (of)
to have tea/a picnic/a snack
tea/picnic/snack
month
to place/to put
microwave
minute
to look at/to watch
modern
to move house
furniture
necessary
to need
refrigerator
out of order
night
new
to busy oneself (with)
to hate
computer
to pay (for)
pair
to seem
wall
to pass/to spend
to hoover
pastime/hobby
passage/corridor
patio/courtyard
to hit/to strike/to stick
to comb one's hair
small/little
perfect
to permit
peseta
piano
sink, battery
flat/floor
to iron
ground floor
plastic
saucer
plate/dish/course
6
golau
recordydd tâp
bore
lliain bwrdd
colur
peiriant golchi
y rhan fwyaf o'r
cael te/picnic/byrbryd
te/picnic/byrbryd
mis
gosod/rhoi
micro-don
munud
edrych ar/gwylio
modern
symud t
dodrefn
angenrheidiol
angen
oergell
ddim yn gweithio
nos
newydd
bod wrthi gyda rth/ymbrysuro
casáu
cyfrifiadur
talu (am)
pâr
ymddangos
wal
pasio/treulio
hwfro
gweithgaredd hamdden/hobi
cyntedd/coridor
patio/iard
bwrw/taro/gludo
cribo eich gwallt
bach
perffaith
caniatáu
peseta
piano
sinc, batri
fflat/llawr
smwddio
llawr isaf
plastig
soser
plât/saig/cwrs
poner la mesa
ponerse (la ropa)
por fin
el póster
práctico
el primero
el problema
prohibir
la puerta
quedar(se)
los quehaceres domésticos
quitar(se)
el radiador
el/la radio
raro
recomenzar
reparar
el retrete
el rincón
el ruido
ruidoso
la sábana
salir
el salón
el/la sartén
secar
la semana
sentarse
los servicios
la servilleta
la silla
el sillón
¡sírvase!
¡sírvete!
situado
sobre
el sofá
sonar (con)
el sótano
sucio
tarde
la taza
el tazón
el techo
el tejado
la televisión
el televisor
el tenedor
terminar
to lay the table
to put on (clothes)
finally/at last
poster
practical
first
problem
to prohibit/to forbid
door
to stay/to remain
household chores
to remove/to take off
radiator
radio
odd/strange
to begin again
to repair
toilet
corner
noise
noisy
sheet
to go out/to leave
lounge
frying pan
to dry
week
to sit down
toilets
serviette/napkin
chair
armchair
help yourself! (food)
help yourself! (food)
situated
on/about
sofa/settee
to dream (of)
basement
dirty
afternoon/late
cup
mug/large cup
ceiling/roof
roof
television
television set
fork
to finish/to end
7
gosod y bwrdd
gwisgo/rhoi dillad amdanoch
o'r diwedd/yn y diwedd
poster
ymarferol
cyntaf
problem
gwahardd/gwrthod
drws
aros/bod ar ôl
tasgau'r cartref
mynd â rhth i ffwrdd/tynnu i
ffwrdd
rheiddiadur
radio
rhyfedd/od
ailddechrau/ailgychwyn
atgyweirio/trwsio
toiled/t bach
cornel
s n
swnllyd
cynfas
mynd allan/gadael
lolfa
ffrimpan/padell ffrio
sychu
wythnos
eistedd (i lawr)
toiledau/tai bach
napcyn
cadair
cadair esmwyth/freichiau
helpwch eich hun! (bwyd)
helpa dy hun! (bwyd)
wedi lleoli
ar/tua
soffa
breuddwydio (am)
islawr/seler
brwnt
prynhawn/hwyr
cwpan
mwg/cwpan mawr
nenfwd/to
to
teledu
set deledu
fforc
gorffen/diweddu
la terraza
el timbre
típico
la toalla
el tocacasete
el tocadiscos
el tocador
tocar (el piano, etc.)
trabajar
la tranquilidad
tranquilo
el transistor
trasero
trasladarse
útil
utilizar
las vacaciones
la vajilla
varios
el vaso
vender
la ventana
el vestíbulo
vestirse
la vida familiar(doméstica)
el video
viejo
la vista
vivir
el water
ii)
balcony
bell
typical
towel
cassette recorder
record player
dressing table
to play (the piano, etc.)
to work
peacefulness/calm
calm/peaceful
transistor
back
to move
useful
to use
holidays
crockery/dishes
several
glass
to sell
window
hall/foyer
to get dressed
family life
video
old
view
to live
toilet
balconi
cloch
nodweddiadol
lliain/tywel
recordydd casét
chwaraewr recordiau
bwrdd gwisgo
chwarae (y piano a.y.y.b.)
gweithio
heddwch/llonyddwch
llonydd/tawel
transistor
cefn
symud
defnyddiol
defnyddio
gwyliau
llestri
sawl/nifer
gwydryn
gwerthu
ffenestr
neuadd/cyntedd
gwisgo
bywyd teuluol
fideo
hen
golygfa
byw
toiled/t bach
Chi, eich teulu a pherthnasau personol
Self, family and personal relationships
a
a mi parecer
a mi ver
abajo
el abogado
abrazar
un abrazo
absolutamente
el/la abuelo/a
acompañar
la actividad
el/la adolescente
agradable
agradecer
la agricultura
la aldea
to/at
in my opinion
in my view/as I see it
downstairs
lawyer
to embrace/to hug
embrace/hug
absolutely
grandfather/grandmother
to accompany
activity
adolescent
pleasant/nice
to thank
agriculture/farming
village
8
i/yn
yn fy marn i
yn fy marn i/o'm rhan i
i lawr grisiau
cyfreithiwr
cofleidio
coflaid
yn llwyr/yn hollol
tad-cu, taid/mam-gu, nain
mynd yn gwmni (i rywun)
gweithgaredd
llanc/llances;glaslanc/glaslances
dymunol/neis
diolch
amaethyddiaeth/ffermio
pentref
alto
el ama de casa
amable
amar
amarillo
la ambición
el ambiente
americano
el/la amigo/a
amor
el animal
el año
antipático
el apartamento
el apellido
apreciar
asegurar
asqueroso
la avenida
la azafata
azul
bailar
bajo
bastante
el bebé
bello
besar
bien
bienvenida
bienvenido
blanco
el bombero
bonito
británico
bueno
el caballero
el caballo
la calle
calvo
el/la camarero/a
la cara
el carácter
el cariño
cariñoso
el carnet de identidad
el carnicero
la carta
cartearse
el cartero
la casa
tall/high
housewife
kind
to love
yellow
ambition
atmosphere
American
friend
love
animal
year
disagreeable/unpleasant
apartment/flat
surname
to respect/to esteem
to assure/to affirm
disgusting
avenue
air stewardess
blue
to dance
short/low/under
enough/quite/rather
baby
beautiful
to kiss
well
welcome
welcome
white
fireman
pretty
British
good
gentleman
horse
street
bald
waiter/waitress
face
character
affection/love
affectionate
identity card
butcher
letter
to correspond
postman
house
9
tal/uchel
gwraig t
caredig
caru
melyn
uchelgais
awyrgylch
Americanaidd
ffrind
cariad
anifail
blwyddyn
annymunol/annifyr
fflat
cyfenw
parchu/edmygu
sicrhau/cadarnhau
ffiaidd/atgas
rhodfa (goed)/ffordd
stiwardes awyr
glas
dawnsio
byr/isel/o dan
digon/eithaf/braidd
babi
prydferth/hyfryd
cusanu
iawn/da
croeso
croeso
gwyn
dyn tân
pert
Prydeinig
da
bonheddwr/g r bonheddig
ceffyl
stryd
moel
gweinydd/gweinyddes
wyneb
cymeriad
hoffter/cariad
serchog/cariadus
cerdyn adnabod
cigydd
llythyr
llythyru
postmon
t
casado
casarse (con)
casi
castaño
celebrar(se)
celebre
cero
el/la chico/a
el chofer
la ciudad
el club
el código postal
el/la colega
color de rosa
color naranja
el color
el comerciante
el comercio
¿cómo es?
¿cómo?
el/la compañero/a
completamente
el/la conductor/a
el conejo
conocer
conocido
el conocimiento
el conserje
contento
correspondiente
cortes
corto
¿cuál?
el cumpleaños
cumplir
el/la cuñado/a
dar
dar las gracias
¿de dónde?
¿de verás?
delgado
el/la dentista
el/la dependiente/a
desagradable
descortés
desear
desempleado
despedirse de
detestar
la dirección
married
to marry/to get married
almost/nearly
chestnut (-coloured)/brown
to celebrate (to take place)
famous
zero
boy/girl
driver
town/city
club
postcode
colleague
pink
orange
colour
trader/merchant
commerce/business
what is it (etc.) like?
what?/how?/I beg your pardon?
companion
completely
driver
rabbit
to know/to meet
acquaintance
knowledge
caretaker
pleased/happy
pen-friend
courteous/polite
short
which (one)?
birthday
to fulfil/to carry out
brother-in-law/sister-in-law
to give
to thank
where…from?
really?/is that so?
slim/thin
dentist
shop assistant
unpleasant
discourteous
to want/to desire
unemployed
to say goodbye to
to detest
address/direction
10
priod
priodi
bron
(lliw) castan/brown
dathlu (digwydd)
enwog
sero
bachgen/merch
gyrrwr
tref/dinas
clwb
côd post
cyd-weithiwr
pinc
oren
lliw
masnachwr
masnach/busnes
sut mae e (a.y.y.b.)?
beth? sut? Mae'n ddrwg gen i?
cydymaith
yn llwyr/yn hollol
gyrrwr
cwningen
adnabod/cyfarfod
cydnabod
gwybodaeth
gofalwr
bodlon/hapus
ffrind llythyru
cwrtais
byr/isel/o dan
pa un? P'run?
pen-blwydd
cyflawni/gweithredu
brawd/chwaer-yng-nghyfraith
rhoi
diolch
o…ble?
wir? felly?
tenau
deintydd
cynorthwy-ydd siop
annymunol/annifyr
anghwrtais
eisiau/dymuno
di-waith
ffarwelio â/dweud hwyl fawr
casáu
cyfeiriad
el/la director/a
la discusión
discutir
divertido
divertirse
divorciarse
el divorcio
el /la doctor/a
el domicilio
don
doña
donde
¿dónde?
el/la dueño/a
echar de menos
la edad
elegante
el/la empleado/a
el empleo
el empresario
en
en mi opinión
en realidad
enamorarse
encantado
encantador
encantar
encargado
encontrar
enérgico
enfadarse
el/la enfermero/a
¡enhorabuena!
escocés
Escocia
España
español
esperar
el/la esposo/a
los Estados Unidos
estar en paro
estar ocupado
el/la estudiante
estupendo
estúpido
Europa
europeo
el extranjero
manager/director
discussion/argument
to discuss/to argue
entertaining/funny
to have a good time/to enjoy
oneself
to get divorced
divorce
doctor
home/abode
title before male forenames
rheolwr/cyfarwyddwr
trafodaeth/dadl
trafod/dadlau
difyr/doniol
cael amser da/mwynhau eich
hun
ysgaru
ysgariad
doctor/meddyg
cartref
teitl cyn enwau cyntaf
gwrywaidd
title before female forenames
teitl cyn enwau cyntaf benywaidd
where
lle
where?
ble?
owner
perchennog
to miss
colli/hiraethu
age
oedran
elegant/stylish/smart
gosgeiddig/ffasiynol/smart
employee
gweithiwr/gweithwraig
job
swydd
manager/promoter/businessman rheolwr/hyrwyddwr/dyn busnes
in/on
yn/ar
in my opinion
yn fy marn i
in fact/really
mewn gwirionedd/yn wir
to fall in love
syrthio mewn cariad
pleased to meet you
mae'n dda gen i gwrdd â chi
charming/lovely
swynol/hyfryd
to charm/to delight
swyno/cyfareddu
in charge
yn gyfrifol
to find/to meet
dod o hyd i/cyfarfod
energetic
egniol
to get angry/to get annoyed
gwylltio/cythruddo
nurse
nyrs
congratulations!
llongyfarchiadau!
Scottish
Albanaidd
Scotland
Yr Alban
Spain
Sbaen
Spanish
Sbaeneg/Sbeinig
to wait
aros/disgwyl
husband/wife
g r/gwraig
United States
Unol Daleithiau
to be unemployed
bod yn ddi-waith
to be busy
bod yn brysur/fisi
student
myfyriwr/wraig
wonderful/terrific
ardderchog/gwych
stupid/silly
twp/gwirion
Europe
Ewrop
European
Ewropeaidd
foreign/abroad
tramor/o wlad arall
11
la fábrica
la familia
familiar
famoso
el/la farmacéutico/a
la fecha
¡Felices Pascuas!
felicidades
felicitar
feliz
¡feliz cumpleaños!
fenomenal
feo
firma
firmar
flaco
formal
francamente
francés
Francia
frecuentar
las gafas
galés
el garajista
el gato
generalmente
la gente
el/la gerente
gordo
gracioso
Gran Bretaña
grande
la granja
el granjero
gris
guapo
la guardia (civil)
gustar
el gusto
hacerse
el/la hermano/a
hermoso
el/la hijo/a
hola
el hombre de negocios
el hombre
honrado
el horno
la identidad
importante
factory
family
family(adjective)
famous
chemist
date
Happy Easter!Merry Christmas!
best wishes/congratulations
to congratulate
happy
happy birthday!
great/marvellous
ugly
signature
to sign
skinny/thin
well-behaved
frankly/really
French
France
to frequent
glasses
Welsh
garage owner
cat
generally
people
manager/manageress
fat
funny/amusing
Great Britain
big/great
farm
farmer
grey
good-looking/attractive
(civil) guard
to like
taste
to become
brother/sister
beautiful
son/daughter
hello
businessman
man
honest/honourable
oven
identity
important
12
ffatri
teulu
teuluol
enwog
fferyllydd
dyddiad
Pasg Hapus!Nadolig Llawen!
cofion gorau/llongyfarchiadau
llongyfarch
hapus
penblwydd hapus!
gwych/bendigedig
hyll
llofnod
arwyddo/llofnodi
tenau
ufudd/da
mewn gwirionedd
Ffrangeg/Ffrengig
Ffrainc
mynychu
sbectol
Cymraeg/Cymreig
perchennog garej
cath
yn gyffredinol
pobl
rheolwr/rheolwraig
tew
doniol/difyr
Prydain Fawr
mawr
fferm
ffermwr
llwyd
golygus/deniadol
gard (sifil)
hoffi
blas
dod yn/mynd yn
brawd/chwaer
prydferth
mab/merch
helo
dyn busnes
dyn
gonest/anrhydeddus
ffwrn
hunaniaeth/adnabod
pwysig
la industria
infeliz
el ingeniero
Inglaterra
inglés
inquieto
insoportable
inteligente
el intercambio
interesante
interesar(se) (en)
la invitación
invitar
Irlanda
irlandés
el/la jefe/a
joven
jubilarse
la juventud
el kilogramo
largo
lástima
libre
llamar
llamarse
llevar
llevarse bien
llevarse mal
lo siento
loco
el lugar
la madre
magnífico
malo
mamá
marcar
el marido
marrón
el matrimonio
mayor
el mecánico
la mecanógrafa
el/la médico/a
medir
mejor
menor
el metro
el miembro
el/la mozo/a
el/la muchacho/a
industry
unhappy
engineer
England
English
anxious/worried
unbearable
intelligent
exchange
interesting
to interest (to take an interest in)
invitation
to invite
Ireland
Irish
boss/head/chief
young
to retire
youth
kilogramme
long
pity
free
to call/to knock
to be called
to carry/to wear
to get on well
to get on badly
I'm sorry
mad
place
mother
splendid/magnificent
bad
mum/mummy
to dial
husband
brown
married couple/marriage
older/bigger/main
mechanic
typist
doctor
to measure
better
younger/smaller
underground
member
youth/porter
boy/girl
13
diwydiant
anhapus
peiriannydd
Lloegr
Saesneg/Seisnig
pryderus/gofidus
annioddefol
galluog
cyfnewid
diddorol
diddori (ymddiddori yn)
gwahoddiad
gwahodd
Iwerddon
Gwyddeleg/Gwyddelig
pennaeth
ifanc
ymddeol
ieuenctid
cilogram
hir
trueni
rhydd
galw/cnocio
cael eich galw
cario/gwisgo
cyd-dynnu
methu cyd-dynnu
mae'n ddrwg gen i
gorffwyll/gwallgof
lle/man
mam
ysblennydd/bendigedig
drwg
mam/mami
deialu
g r
brown
pâr priod/priodas
h n/mwy/prif
mecanydd
teipydd
doctor/meddyg
mesur
gwell
iau/llai
metro/rheilffordd danddaearol
aelod
llanc/porthor
bachgen/merch
mucho
mucho gusto
la mujer
nacer
nacido
el nacimiento
la nacionalidad
natural
naturalmente
necesario
el/la negociante
los negocios
negro
nervioso
ni yo tampoco
el/la nieto/a
el/la niño/a
el nombre de pila
el nombre
normal
normalmente
norteamericano
el noviazgo
el/la novio/a
la nuera
el número
el/la obrero/a
ocurrir
odiar
la oficina
el ojo
la opinión
optimista
la oreja
orgulloso
el padre
los padres
el País de Gales
el país
el pájaro
pálido
el panadero
papá
parado
parecer
parecerse a
el pariente
participar
el pasaporte
pasar
much/a lot of
pleased to meet you
woman/wife
to be born
born
birth
nationality
natural
naturally
necessary
businessman/businesswoman
business
black
nervous
nor I
grandson/granddaughter
child/boy/girl
forename
name
normal/usual
normally/usually
North American
engagement
boyfriend/girlfriend
daughter-in-law
number
worker/labourer
to happen
to hate
office
eye
opinion
optimist
ear
proud
father
parents
Wales
country
bird
pale
baker
dad/daddy
unemployed
to seem
to look like/to resemble `
relative/relation
to take part/to participate
passport
to pass/to spend
14
llawer/llawer o
mae'n dda gen i gwrdd â chi
menyw/gwraig
cael eich geni
wedi geni
genedigaeth
cenedl
naturiol
yn naturiol
angenrheidiol
dyn busnes/menyw busnes
busnes
du
nerfus
na finnau chwaith
yr/wyres
plentyn/bachgen/merch
enw cyntaf
enw
normal/arferol
fel arfer
Gogledd Americanaidd
dyweddïad
cariad
merch-yng-nghyfraith
rhif
gweithiwr/wraig/labrwr
digwydd
casáu
swyddfa
llygad
barn
optimist
clust
balch
tad
rhieni
Cymru
gwlad
aderyn
gwelw
pobydd
dad/dadi
di-waith
ymddangos
edrych fel/ymdebygu
perthynas
cymryd rhan
trwydded deithio
pasio/treulio
pasarlo bien
el paseo
el patrón
pedir un favor
pedir una disculpa
pelirrojo
el pelo
el/la peluquero
to have a good time
walk/stroll
boss
to ask for a favour
ask for forgiveness
red-headed/red-haired
hair
hairdresser
pequeño
perezoso
el periquito
el perro
pesado
pesar
pesimista
el pez
el piso
la plaza
pobre
la policía
el/la policía
por lo general
el portero
preferir
preocupado
presentar
el/la primo/a
la profesión
el/la profesor/a
el pueblo
¿qué?
querer
querido
raro
el ratón
los recuerdos
rehusar
el Reino Unido
la reunión
rojo
rosado
rubio
el salario
los saludos
el/la santo/a
la secretaria
las señas
Señor/a
Señores/as
small/little
lazy
budgerigar
dog
heavy/boring
to weigh
pessimistic
fish
flat/floor
square
poor
police
policeman/woman
in general
janitor/caretaker
to prefer
worried
to introduce
cousin
profession
teacher
village/town
which?/what?
to wish/to want
dear
odd/strange
mouse
regards/best wishes/memories
to refuse
United Kingdom
meeting
red
pink/rosy
fair (-haired)
wage/pay
best wishes/regards/greetings
saint
secretary
address
Mr/Mrs
Messrs/Mesdames
15
cael amser da
tro
pennaeth
gofyn ffafr
gofyn am faddeuant
pengoch/gwalltgoch
gwallt
dyn trin gwallt/menyw trin
gwallt
bach
diog
byji
ci
trwm/diflas
pwyso
pesimistaidd
pysgod
fflat/llawr
sgwar
tlawd
heddlu
plisman/plismones
yn gyffredinol
porthor/gofalwr
bod yn well gan
pryderu
cyflwyno
cefnder/cefnither
proffesiwn
athro/athrawes
pentref/tref
pa?/beth?
dymuno/eisiau
annwyl
rhyfedd/hynod
llygoden
cofion/cofion gorau/atgofion
gwrthod
Y Deyrnas Unedig
cyfarfod
coch
pinc/rhosliw
(gwallt) golau
cyflog/tâl
cofion/cofion gorau/cyfarchion
sant
ysgrifennydd
cyfeiriad
Mr/Mrs
Messrs/Mesdames
Señorita
separar
ser
serio
el sexo
el siglo
simpático
el sitio
el/la sobrino/a
la sociedad
el socio
el soldado
soltero/a
sorprendente
Sr.
Sra.
Srta.
el/la suegro/a
el sueldo
Suiza
el taller
el taxista
telefonear
el teléfono
el/la tendero/a
tener cariño a
tener ganas de
tener X años
el tiempo libre
la tienda
tímido
el/la tío/a
tonto
el trabajo
travieso
triste
único
vago
el/la vendedor/a
verde
la vergüenza
la vida
el/la viudo/a
vivir
la voz
el yerno
Miss
to separate
to be
serious
sex
century
pleasant/nice
place/room
nephew/niece
society
partner/member/associate
soldier
bachelor/spinster
surprising
Mr.
Mrs.
Miss
father-in-law/mother-in-law
pay/salary
Switzerland
garage/repair-shop
taxi driver
to telephone
telephone
shopkeeper
to be fond of
to feel like
to be X years old
spare time/free time
shop
shy
uncle/aunt
stupid/silly
work/job
naughty
sad
only/sole
lazy
seller/vendor/sales person
green
shame
life
widower/widow
to live
voice
son-in-law
16
Miss
gwahanu
bod
difrifol
rhyw
canrif
dymunol/neis
lle/man
nai/nyth
cymdeithas
partner/aelod
milwr
dyn di-briod/merch ddi-briod
syfrdanol/annisgwyl
Mr.
Mrs.
Miss
tad/mam-yng-nghyfraith
tâl/cyflog
Swisdir
garej/gweithdy
gyrrwr tacsi
ffonio
ffôn
siopwr/siopwraig
bod yn hoff o
teimlo awydd
bod yn X blwydd oed
amser rhydd
siop
swil
ewythr/modryb
twp/gwirion
gwaith/swydd
drwg
trist
dim ond/unig
diog
gwerthwr
gwyrdd
cywilydd
bywyd
gðr gweddw/gwraig weddw
byw
llais
mab-yng-nghyfraith
HOME TOWN AND REGION
TREF A RHANBARTH ENEDIGOL
17
TESTUN: TREF A RHANBARTH ENEDIGOL
TOPIC: HOME TOWN AND REGION
el acantilado
las afueras
la agricultura
la aldea
el almacén
los alrededores
el árbol
la arena
la avenida
el ayuntamiento
el banco
el barrio
la biblioteca
el bloque
el bosque
la calle
el camino
el campo
la cárcel
la carretera
el castillo
la catedral
las cercanías
el cine
la ciudad
la colina
la comisaría
la contaminación
Correos
la costa
la cuesta
la discoteca
el edificio
el embalse
el empleo
la excursión
el extranjero
la fábrica
la finca
la granja
el habitante
la iglesia
la industria
la isla
joven
el lago
cliff
outskirts
agriculture/farming
village
warehouse/store
surroundings/neighbourhood/
outskirts
tree
sand
avenue
town hall
bank/bench
area/neighbourhood
library
block
wood/woodland
street
way/road
country/countryside/field
prison/jail
(main) road/highway
castle
cathedral
outskirts/suburbs
cinema
city/town
hill
police station
pollution
Post Office
coast
hill/slope
discothèque
building
dam/reservoir
job
excursion/outing
foreign
factory
country estate/country house
farm
inhabitant
church
industry
island
young
lake
18
clogwyn
cyrion
amaethyddiaeth/ffermio
pentref
warws/storfa
cyffiniau/cymdogaeth/cyrion
coeden
tywod
rhodfa (goed))/ffordd
neuadd y dref
banc/mainc
ardal/cymdogaeth
llyfrgell
bloc
coed/coedwig
stryd
ffordd/heol
gwlad/cefn gwlad/cae
carchar
(prif)fford/ffordd fawr
castell
eglwys gadeiriol
cyrion/maestrefi
sinema
dinas/tref
bryn
gorsaf heddlu
llygredd
Swyddfa'r Post
arfordir
bryn/llethr
disgotec
adeilad
argae/cronfa
gwaith/swydd
gwibdaith/trip
tramor/estron
ffatri
stad wledig/plasty
fferm
trigolyn
eglwys
diwydiant
ynys
ifanc
llyn
la localidad
el mar
la mina
la montaña
el monte
la muralla
el museo (de arte)
la orilla
el país
el paisaje
el pájaro
el pantano
el parque
la península
la piscina
la playa
la plaza
la población
el polideportivo
la provincia
el pueblo
el puente
el puerto
la región
el río
la sala (salón) de juegos
la sala de fiestas
la sierra
el siglo
el sitio
situado
el teatro
la tienda
la tierra
el trabajo
la urbanización
la vaca
el valle
la vista
la vivienda
la zona
locality/location
sea
mine
mountain
mountain/woodland
(city) wall(s)
museum/(art) gallery
edge/bank/shore
country
scenery/countryside
bird
marsh/swamp/reservoir
park
peninsula
swimming pool
beach
square
population/town
sports centre
province
village/town
bridge
port
region
river
games room
dance-hall/nightclub
mountain range
century
place/room
situated
theatre
shop
earth/world/land
work
housing estate/residential
development
cow
valley
view
dwelling
zone
19
ardal/lleoliad
môr
glofa/pwll glo/cloddfa
mynydd
mynydd/coetir
wal(iau'r ddinas)
amgueddfa/oriel (gelf)
ymyl/glan
gwlad
golygfa/cefn gwlad/gwlad
aderyn
cors/argae
parc
penrhyn
pwll nofio
traeth
sgwâr
poblogaeth/tref
canolfan chwaraeon
talaith
pentref/tref
pont
porthladd
rhanbarth/ardal
afon
ystafell chwaraeon
neuadd ddawns/clwb nos
cadwyn o fynyddoedd
canrif
lle
wedi lleoli
theatr
siop
tir/byd
gwaith
stad dai/datblygiad preswyl
buwch
dyffryn
golygfa
cartref/preswylfa
rhanbarth/ardal
EDUCATION
ADDYSG
21
TESTUN: ADDYSG
TOPIC: EDUCATION
(i)
Iaith yr ystafell ddosbarth
The language of the classroom
un abrazo
abrir
el acento
acordarse de
los apuntes
ayudar
bien
buscar
¡cállate!
el catalán
cerrar
la cinta
¿cómo se dice?
¿cómo se escribe?
¿cómo?
comprender
contar
copiar
correcto
corregir
la cruz
decir
defenderse
deletrear
describir
despacio
dibujar
el diccionario
difícil
disculparse
empezar
encantado
entender
equis
equivocarse
el error
escoger
escribir
escuchar
estar de acuerdo
estimado
explicar
with best wishes (at end of
letter)
to open
accent
to remember
notes
to help
good (comment on work)
to look for
be quiet!/shut up!
Catalan (language)
to close/to shut
tape
how do you say…?
how do you spell…?
how?/what?/I beg your pardon?
to understand
to tell/to count
to copy
correct
to correct
cross
to say/to tell
to get by/to manage
to spell
to describe
slowly
to draw
dictionary
difficult
to apologise
to begin
pleased to meet you
to understand
the (name of the )letter x
to be wrong/to make a mistake
error/mistake
to choose
to write
to listen
to be agreed /to agree
Dear…(at start of letter)
to explain
22
cofion gorau (ar ddiwedd
llythyr)
agor
acen
cofio
nodiadau
helpu
da (sylw ar ddarn o waith)
chwilio am
bydd ddistaw!/cau dy geg!
Catalaneg (iaith)
cau
tâp
sut mae dweud…?
sut mae sillafu…?
sut?/beth?/Mae'n ddrwg gen i?
deall
adrodd/dweud/cyfrif
copïo
cywir
cywiro
croes
dweud
dod i ben/ymdopi
sillafu
disgrifio
yn araf
arlunio/tynnu llun
geiriadur
anodd
ymddiheuro
dechrau/cychwyn
mae'n dda gen i gwrdd â chi
deall
x (enw'r llythyren)
bod yn anghywir/gwneud
camgymeriad
camgymeriad
dewis
ysgrifennu
gwrando
bod yn gytûn/cytuno
Annwyl…(dechrau llythyr)
egluro/esbonio
fácil
falso
la falta
la frase
el gallego
guardar
hablar
hacer diálogos
el idioma
imitar
incorrecto
leer
la lengua (extranjera)
la letra
levantarse
llamarse
mal
la mentira
mirar
mucho gusto
numerar
olvidar
la palabra
perdón
poner
por ejemplo
practicar
preferir
preguntar
preparar
presentar
el problema
pronunciar
¿qué?
querer decir
querido
rellenar
repetir
señalar
sentarse
sentir
significar
tener razón
tilde
turnarse
usar
utilizar
venir
la verdad
verdadero
easy
false
fault/lack
sentence
Galician (language)
to keep/to watch over
to talk/to speak
to make up dialogues
language
to imitate
incorrect/wrong
to read
(foreign) language
letter/handwriting
to get up
to be called
badly
lie
to look at/to watch
pleased to meet you
to number
to forget
word
sorry/I beg your pardon
to put
for example
to practise/to play
to prefer
to ask
to prepare
to introduce
problem
to pronounce
what?/which?
to mean
Dear…(at start of letter)
to fill in
to repeat
to point out/to indicate
to sit down
to be sorry
to mean
to be right
accent
to take turns
to use
to use
to come
truth
true
23
hawdd
anwir
bai/diffyg
brawddeg
Galiseg (iaith)
cadw/gwarchod
siarad
llunio deialogau
iaith
efelychu/dynwared
anghywir
darllen
iaith (dramor)
llythyren/llawysgrifen
codi
cael eich galw
yn wael
celwydd
edrych ar/gwylio
mae'n dda gen i gwrdd â chi
rhifo/cyfrif
anghofio
gair
mae'n ddrwg gen i
rhoi
er enghraifft
ymarfer/chwarae
bod yn well gan
gofyn
paratoi
cyflwyno
problem
ynganu
beth?/pa?
golygu
Annwyl…(dechrau llythyr)
llenwi
ailadrodd
dangos/arwyddo
eistedd/eistedd i lawr
bod yn flin
golygu
bod yn iawn
acen
cymryd eich tro
defnyddio
defnyddio
dod
gwir
gwir
(ii)
Ysgol
School
aburrido
aburrirse
alemán
el/la alumno/a
aprender
aprobar
la asignatura
asistir a
la atención
atento
el aula
ausente
el bachillerato
la biblioteca
la biología
el bolígrafo
la cantina
la carerra
la cartera
castigar
el castigo
las ciencias
la clase
el club
la cocina
el colegio
la comida
el/la compañero/a de clase
comportarse
contestar
la corbata
el corresponsal
el cuaderno
el curso
los deberes
los deportes
la desventaja
el dibujo
el diccionario
difícil
el/la director/a
divertido
el edificio
la educación
la educación física
el ejercicio
bored/boring
to be bored/to get bored
German
pupil
to learn
to pass
subject
to attend
attention
attentive
classroom
absent
school-leaving exam
library
biology
ball-point pen
canteen
career
satchel/briefcase
to punish
punishment
science
class
club
kitchen/cooking
school
food/meal/lunch
schoolmate/classmate
to behave
to answer/to reply
tie
correspondent
exercise book
course
homework
sports
disadvantage
drawing/art
dictionary
difficult
headmaster/headmistress
amusing
building
education/upbringing
physical education
exercise
24
wedi syrffedu/wedi diflasu/diflas
cael eich diflasu/syrffedu
Almaeneg/Almeinig
disgybl
dysgu
llwyddo
pwnc
mynychu
sylw
astud/sylwgar
ystafell ddosbarth
absennol
arholiad gadael ysgol
llyfrgell
bywydeg/bioleg
pen/ysgrifbin
ffreutur
gyrfa
sachell/bag papurau
cosbi
cosb
gwyddoniaeth
dosbarth
clwb
cegin/coginio
ysgol
bwyd/pryd/cinio
ffrind ysgol/ffrind dosbarth
ymddwyn
ateb
tei
ffrind llythyru
llyfr ysgrifennu
cwrs
gwaith cartref
chwaraeon
anfantais
darlun/celf
geiriadur
anodd
prifathro/prifathrawes
doniol/difyr
adeilad
addysg/magwraeth
addysg gorfforol
ymarfer
la enseñanza
enseñar
entender
escribir
escribir a máquina
la escuela
esforzarse
el esfuerzo
el español
el/la estudiante
estudiar
los estudios
el examen
la excursión
la experiencia
fácil
faltar a clase
femenino
la física
el francés
el galés
la geografía
la gimnasia
el gimnasio
la goma
hacer
la historia
la hoja
la hora de comer
el horario
el idioma
la informática
el inglés
el instituto
la instrucción
insuficiente
el intercambio
el laboratorio
el lápiz
la lección
leer
la lengua
el libro
la literatura
llevar
el maestro/a
masculino
las matemáticas
la mecanografía
merecer
education/teaching
to teach
to understand
to write
to type
school
to make an effort
effort
Spanish
student
to study
studies
exam
excursion
experience
easy
to miss class
feminine
physics
French
Welsh
geography
gymnastics
gymnasium
eraser/rubber
to do/to make
history/story
leaf
mealtime/lunchtime
timetable
language
information technology
English
school
instruction
poor (comment on work)
exchange
laboratory
pencil
lesson
to read
language/tongue
book
literature
to carry/to wear
teacher
masculine
matemáticas
typewriting
to deserve
25
addysg/dysgu
dysgu,addysgu
deall
ysgrifennu
teipio
ysgol
ymdrechu
ymdrech
Sbaeneg/Sbeinig
myfyriwr
astudio
astudiaethau
arholiad
gwibdaith
profiad
hawdd
methu/colli dosbarth
benywaidd
ffiseg
Ffrangeg/Ffrengig
Cymraeg/Cymreig
daearyddiaeth
gymnasteg
campfa
dilëwr/rhwbiwr
gwneud
hanes/stori
dalen
amser bwyd/cinio
amserlen
iaith
technoleg gwybodaeth
Saesneg/Seisnig
ysgol
hyfforddiant
gwael (sylw ar ddarn o waith)
cyfnewid
labordy
pensil
gwers
darllen
iaith/tafod
llyfr
llenyddiaeth
cario/gwisgo
athro/athrawes
gwrywaidd
mathemateg
teipio
haeddu
mixto
moderno
la música
la Navidad
la nota
notable
obligatorio
obtener
la oficina
opinar
mixed
modern
music
Christmas
note/mark
very good (comment on work)
compulsory
to obtain
office
to think/to give one's opinion
el ordenador
la página
el papel
pasar lista
el patio
pensar
perdonar
la pizarra
la pregunta
preguntar
presentarse a
presente
el problema
el profesor/a
la prueba
la química
el recreo
la regla
la religión
repetir
la respuesta
el resultado
la revista
saber
sacar buenas notas
sacar malas notas
salir bien
salir mal
seguir
la Semana Santa
severo
sobresaliente
computer
page
paper
to take the register
playground
to think
to pardon/to forgive/to excuse
(black)board
question
to ask
to sit (for/to enter (for)an exam
present
problem
teacher
test/experiment
chemistry
break
ruler
religion
to repeat
reply/answer
result
magazine
to know
to get good marks
to get bad marks
to turn out well
to turn out badly
to follow/to continue
Holy Week
strict
excellent (comment on work)
sonar
suspender
la taquigrafía
el tebeo
la tecnología
tener éxito
to sound/to ring
to fail
shorthand
comic
technology
to be successful
26
cymysg
modern
cerddoriaeth
Nadolig
nodyn/marc
da iawn (sylw ar ddarn o waith)
gorfodol
cael
swyddfa
meddwl/lleisio barn/rhoi eich
barn ar ...
cyfrifiadur
tudalen
papur
cymryd y gofrestr
iard chwarae
meddwl
maddau/esgusodi
bwrdd (du)
cwestiwn
gofyn
sefyll (arholiad)
presennol
problem
athro/athrawes
prawf/arbrawf
cemeg
egwyl
pren mesur
crefydd
ailadrodd
ateb
canlyniad
cylchgrawn
gwybod
cael marciau da
cael marciau gwael
diweddu'n dda
diweddu'n wael
dilyn/parhau
Wythnos Sanctaidd
llym
ardderchog (sylw ar ddarn o
waith)
seinio/gwneud s n/canu
methu
llaw-fer
comic
technoleg
bod yn llwyddiannus
el timbre
la tiza
trabajar
el trabajo
los trabajos manuales
traducir
tratar de
el trimestre
el uniforme
la universidad
útil
las vacaciones
la ventaja
viajar
el viaje
viejo
(iii)
bell
chalk
to work
work
craft
to translate
to deal with/to be about to/
to try to
term
uniform
university
useful
holidays
advantage
to travel
journey
old
cloch
sialc
gweithio
gwaith
crefftau
cyfieithu
delio â/ymwneud â/ceisio/trio
tymor
gwisg ysgol
prifysgol
defnyddiol
gwyliau
mantais
teithio
taith
hen
Addysg Bellach ac Hyfforddiant
Further Education and Training
el/la aprendiz
el aprendizaje
la beca
la carrera universitaria
el/la catedrático/a
el certificado
las Ciencias
el/la científico/a
la conferencia
el/la conferenciante
continuar estudiando
cultural
cursar estudios universitarios
el curso de formación
el Derecho
el diploma
diurno
el doctorado
la enseñanza universitaria
la escuela técnica
estudiar para
la evaluación continua
el éxito
la facultad
Filosofía y Letras
la formación profesional
el fracaso
el futuro
apprentice
apprenticeship
grant
university degree course
professor
certificate
Science
scientist
lecture
lecturer
to continue studying
cultural
to follow a university course
training course
Law
diploma
day/daytime
doctorate
university education
technical college
to study to be(come)
continuous assessment
success
faculty
Arts
vocational training
failure
future
27
prentis
prentisiaeth
grant
cwrs gradd prifysgol
athro/athrawes coleg; proffesor
tystysgrif
Gwyddoniaeth
gwyddonydd
darlith
darlithydd
parhau i astudio
diwylliannol
dilyn cwrs prifysgol
cwrs hyfforddi
y Gyfraith
diploma
dydd/yn ystod y dydd
doethuriaeth
addysg brifysgol
coleg technegol
astudio i fod (yn)
asesiad parhaol
llwyddiant
cyfadran
celfyddydau
hyfforddiant galwedigaethol
methiant
dyfodol
hacer la mili
hacer un curso
la ingeniería
la investigación
el/la investigador/a
el jefe de departamento
el/la licenciado/a
la licenciatura
lograr títulos
la manifestación estudiantil
matricularse
la Medicina
el módulo profesional
nocturno
las oposiciones
optativo
planificar
presentarse a
el/la profesor/a de universidad
la residencia
seguir con los estudios
seguir un curso
la selectividad
el servicio militar
la sociología
tecnológico
la tesis
titulado
el(los) título(s)
la universidad
la Universidad a Distancia
to do one's military service
gwneud eich gwasanaeth
milwrol
to do a course
dilyn cwrs
engineering
peirianwaith
research
ymchwil
research worker
ymchwilydd
head of department
pennaeth adran
graduate
graddedig
degree
gradd
to get qualifications
ennill cymwysterau
student demonstration
protest gan fyfyrwyr
to enrol
cofrestru
Medicine
Meddygaeth
vocational training module
modiwl hyfforddiant
galwedigaethol
night/evening
nos/noswaith/nos
competitive examination/ public arholiad cystadleuol/
competition (for a post)
cystadleuaeth gyhoeddus (am
waith)
optional
dewisol/opsiynol
to plan
cynllunio
to sit (exam)
sefyll (arholiad)
university teacher
athro prifysgol
hall of residence
neuadd breswyl
to continue with one's studies
parhau gyda'ch astudiaethau
to follow a course/to take a
dilyn cwrs/cymryd cwrs
course
university entrance exams
arholiadau mynediad i brifysgol
military service
gwasanaeth milwrol
sociology
cymdeithaseg
technological
technolegol
thesis
traethawd/thesis
qualified/with a degree/having cymwysedig/â gradd/graddedig
a degree
degree/(qualifications)
gradd (cymwysterau)
university
prifysgol
Open University
Prifysgol Agored
Gweler hefyd: Byd Gwaith (ar gyfer geirfa berthnasol ychwanegol)
See also: The World of Work (for other related vocabulary)
28
ENVIRONMENTAL ISSUES
MATERION AMGYLCHEDDOL
29
TESTUN: MATERION AMGYLCHEDDOL
TOPIC: ENVIRONMENTAL ISSUES
a campo raso
a orillas del mar
la acera
el aeropuerto
el aerosol
las afueras
el ahorro de energía
atmosférico
la alcantarilla
el alumbrado público
el animal
el aparcamiento
el árbol
el arbusto
el arco iris
la avenida
el ayuntamiento
la bahía
bajo
el barrio comercial
el barrio
los barrios bajos
la basura
bello
bochornoso
la bolsa de plástico
el bosque
brillar
la brisa
buen tiempo
el bullicio
cálido
la calle
la calleja
el calor
caluroso
la calzada
cambiar
el cambio
el campo
la capa de ozono
la cárcel
la carretera de circunvalación
el casco urbano
in the open
at the seaside
pavement
airport
aerosol
outskirts
energy saving
atmospheric
drain/sewer
street lighting
animal
car-park/parking
tree
bush/shrub
rainbow
avenue
town hall
bay
low/ground(floor)/under
business quarter/ shopping
district
area/neighbourhood
poorer quarters/slums
rubbish
beautiful/lovely
muggy/oppressive (weather)
sultry
plastic bag
wood
to shine
breeze
fine weather
uproar/din/bustle
hot
street
narrow street/side street
heat
hot
roadway
to change
change
countryside/country/field
ozone layer
prison
ring road
town centre
30
yn yr awyr agored
ar lan y môr
palmant
maes awyr
erosol
cyrion
arbed ynni
atmosfferig
ffos/carthffos
golau stryd
anifail
maes parcio/parcio
coeden
llwyn
enfys
rhodfa (goed)/ffordd
neuadd y dref
bae
isel(llawr)gwaelod/o dan
ardal fusnes/ardal siopa
ardal/cymdogaeth
ardal dlawd/slymiau
sbwriel
prydferth/hyfryd
trymaidd/llethol(tywydd)/mwll
bag plastig
coed/coedwig
disgleirio
awel
tywydd braf
st r/twrw/prysurdeb
poeth
stryd
stryd gul/stryd ochr
gwres
poeth
ffordd
newid
newid
cefn gwlad/gwlad/cae
haen osôn
carchar
cylchffordd
canol y dref
la catástrofe
la central nuclear
el centro comercial
cero
el chubasco
el cielo
el/la científico/a
la cima
la circulación
la ciudad
el clima
la cloaca
la colina
el combustible
los combustibles fósiles
la comisaría
la concha
la conservación
el contaminante
contaminar
el continente
cosmopólita
la costa
el cruce
cubierto
la cuesta
la cumbre
el desagüe
descontaminar
la deforestación
el deshielo
el desierto
despejado
los desperdicios
la destrucción
el ecosistema
el edificio público
el efecto invernadero
el embotellamiento
el empeoramiento
empeorar(se)
envenenar
la época
la estación
el estanque
el este
la estrella
la fábrica
el fabricante
fértil
catastrophe
nuclear power station
shopping centre
zero
squall
sky
scientist
top/peak
traffic
town/city
climate
sewer
hill
fuel
fossil fuels
police station
shell
conservation
pollutant
to pollute
continent
cosmopolitan
coast
crossroads
overcast
hill/slope
summit/top
drain/outlet/drainage
decontaminate
deforestation
thaw
desert
clear/cloudless
rubbish/refuse
destruction
ecosystem
public building
greenhouse effect
traffic jam
deterioration/worsening
to get worse/to deteriorate
to poison
period/time/epoch
station/season
pond/pool
east
star
factory
manufacturer
fertile
31
trychineb
gorsaf b er niwclear
canolfan siopa
sero
sgôl/cawod
awyr
gwyddonydd
pen/copa
traffig
tref/dinas
hinsawdd
carthffos
bryn
tanwydd
tanwydd ffosiledig
gorsaf heddlu
cragen
cadwraeth
llygrwr
llygru
cyfandir
cosmopolitaidd
arfordir
croesffordd
cymylog
bryn/llethr
copa/pen
ffos/gollyngfa/carthffosiad
dadlygru
datgoedwigo
dadlaith/dadmer
anialwch
clir/digwmwl
sbwriel
dinistr/distryw
ecosystem
adeilad cyhoeddus
effaith t gwydr
tagfa draffig
dirywiad/gwaethygiad
gwaethygu/dirywio
gwenwyno
cyfnod/amser/epoc
gorsaf/tymor
pwll
dwyrain
seren
ffatri
gwneuthurwr
ffrwythlon
la fiera
la flor
fresco
frío
la fruta
la fuente
fuerte
la geografía
el grado
el granizo
la granja
el granjero
los habitantes de la ciudad
hacer
helar
hermoso
el hielo
la hierba
la hoja
el horizonte
húmedo
la industria pesada
industrial
el insecto
la inundación
el invierno
la isla
el lago
ligero
llano
llover
llover a cántaros
la llovizna
lloviznar
la lluvia
lluvioso
la luna
el mal tiempo
las malas hierbas
la manzana
el mar
la marea
los mariscos
mejoramiento
mejorar(se)
la meseta
el metal
el metro
el mineral
la montaña
wild animal
flower
fresh/cool
cold
fruit
fountain/spring
strong
geography
degree
hail
farm
farmer
inhabitants of the town/city
to do/to make
to freeze
beautiful
ice
grass
leaf
horizon
damp/wet
heavy industry
industrial
insect
flood(-ing)
winter
island
lake
light
flat
to rain
to rain cats and dogs
drizzle
to drizzle
rain
rainy
moon
bad weather
weeds
apple
sea
tide
shellfish
improvement
to get better
meseta/plateau/tableland
metal
underground
mineral
mountain
32
anifail gwyllt
blodyn
ffres/claear
oer
ffrwyth
ffynnon
cryf
daearyddiaeth
gradd
cesair/cenllysg
fferm
ffermwr
trigolion y dref/y ddinas
gwneud
rhewi
prydferth
iâ
glaswellt/gwair
deilen
gorwel
llaith/gwlyb
diwydiant trwm
diwydiannol
pryfyn
llif/gorlifiad
gaeaf
ynys
llyn
ysgafn
gwastad
glawio/bwrw glaw
bwrw hen wragedd a ffyn
glaw mân
bwrw glaw mân
glaw
glawog
lleuad
tywydd gwael
chwyn
afal
môr
llanw
pysgod cregyn/bwyd y môr
gwelliant
gwella
meseta/llwyfandir/byrdd-dir
metel
rheilffordd danddaearol
mwyn
mynydd
el monumento
el mundo
el museo
la naturaleza
la neblina
nevar
la niebla
el noreste
el noroeste
el norte
la nube
nublado
la nubosidad
nuboso
el océano
el oeste
la ola
oscuro
el otoño
el paisaje
el pájaro
el paso para peatones
el pez
el pico
pintoresco
el planeta
la planta
la plaza
polvoriento
el prado
la precipitación
previsto
la primavera
pronosticar
el pronóstico
el puente
el puerto
el rascacielos
el rayo
el relámpago
el réptil
el río
la roca
el rocío
rodear
seco
las señales de carretera
la senda
la sequía
el sol
monument
world
museum
nature
mist
to snow
fog/mist
north-east
north-west
north
cloud
cloudy
cloudiness
cloudy
ocean
west
wave
dark
autumn
countryside/scenery
bird
pedestrian crossing
fish
peak/summit
picturesque
planet
floor/plant
square
dusty
meadow/field
rainfall
forecast/anticipated
spring
to forecast/to predict
forecast/prediction
bridge
port
skyscraper
(flash of) lightning
lightning
reptile
river
rock
dew
to surround
dry
roadsigns
path/track
drought
sun
33
cofeb
byd
amgueddfa
natur
niwl
bwrw eira
niwl
gogledd-ddwyrain
gogledd-orllewin
gogledd
cwmwl
cymylog
cymylogrwydd
cymylog
môr/cefnfor
gorllewin
ton
tywyll
hydref
cefn gwlad/golygfa
aderyn
croesfan cerddwyr
pysgod
copa/pen
fel darlun/darluniadwy
planed
llawr/planhigyn
sgwâr
llychlyd
dôl/cae
glaw/glawiad
rhagolwg/rhagwelediad
gwanwyn
rhagweld/darogan
rhagolwg/darogan
pont
porthladd
nendwr
mellten
mellt
ymlusgiad
afon
craig
gwlith
amgylchynu
sych
arwyddion ffordd
llwybr/trac
sychder
haul
solar
soleado
la sombra
suave
los suburbios
el suelo
el sur
el sureste
el suroeste
la temperatura
la tempestad
tempestuoso
templado
la temporada
el tiempo
la tierra
la tormenta
tormentoso
tranquilo
el trigo
tronar
el trueno
la urbanización
el valle
variable
la vecindad
el verano
el viento
la visibilidad
la zona industrial
zona residencial
solar
sunny
shade
gentle/smooth
suburbs
floor/ground
south
south-east
south-west
temperature
storm
stormy
mild
season
time/weather
earth/world/land
storm
stormy
calm/peaceful
wheat
to thunder
thunder
housing estate/residential
development
valley
variable/changeable
neighbourhood
summer
wind
visibility
industrial area
residential area
34
haul/heulol
heulog
cysgod
tyner/esmwyth
maestrefi
llawr/daear
de
de-ddwyrain
de-orllewin
tymheredd
storm
stormus
mwyn
tymor
amser/tywydd
daear/byd/tir
storm
stormus
llonydd/tawel
d
taranu
taran
stad dai/datblygiad preswyl
dyffryn
cyfnewidiol
cymdogaeth
haf
gwynt
gwelededd
ardal ddiwydiannol
ardal breswyl
SOCIAL ISSUES
MATERION CYMDEITHASOL
35
TESTUN: MATERION CYMDEITHASOL
TOPIC: SOCIAL ISSUES
(i)
Food/Bwyd
el aceite
la aceituna
el agua mineral (con/sin gas)
el agua
el ajo
el albaricoque
las albóndigas
la alimentación
almorzar
amargo
el aperitivo
el arroz
el asado
el azúcar
el bacalao
la bandeja
el bar
beber
la bebida
el bistec
el bocadillo
la bodega
el bollo
el bombón
la botella
la cacerola
el café con leche
el café solo
el café
la cafetería
los calamares
caliente
el/la camarero/a
el caramelo
la carne de cerdo
la carne de cordero
la carne de ternera
la carne de vaca
la carta
la cebolla
la cena
la cerveza
los champiñones
el chocolate
el chorizo
oil
olive
(fizzy/still) mineral water
water
garlic
apricot
meatballs
food
lunch
bitter
aperitif/appetizer
rice
roast/roasted
sugar
cod
tray
bar
to drink
drink
steak
sandwich
(wine) cellar
bread roll/bun
sweet/chocolate
bottle
saucepan
white coffee
black coffee
coffee/café
café /cafeteria
squid
hot
waiter/waitress
sweet
pork
lamb
veal
beef
menu
onion
evening meal/supper
beer
mushrooms
chocolate
Spanish sausage
36
olew
olewydden
d r(byrlymog/llonydd)mwyn
d r
garlleg
bricyllen
pelenni cig
bwyd
cinio (canol dydd)
chwerw
aperitif/bwyd archwaeth
reis
rhost/wedi rhostio
siwgr
penfras
hambwrdd
bar
yfed
diod
stecen
brechdan
seler (gwin)
rhôl fara/bynsen
losin/siocled
potel
sosban
coffi gwyn
coffi du
coffi/caffe
caffe/caffeteria
môr-lawes
poeth
gweinydd/gweinyddes
losin/fferins
porc
cig oen
cig llo
cig eidion
bwydlen
winwnsyn
pryd gyda'r hwyr/swper
cwrw
madarch
siocled
selsigen Sbeinig
la chuleta
el churro
la ciruela
el cocido
cocinar
la col
la coliflor
comer
la comida
el coñac
la copa
el cubierto
la cuenta
delicioso
desayunar
dulce
la ensalada
los entremeses
la fabada
el filete
el flan
la fresa
fresco
frito
la fruta
la galleta
las gambas
la gaseosa
el gazpacho
el haba
el hambre
la hamburguesa
el helado
la horchata
el huevo
el jamón
el jerez
las judías verdes
la langosta
la leche
la lechuga
la legumbre
el lenguado
el limón
la limonada
la mantequilla
la manzana
los mariscos
los mejillones
el melocotón
chop
fritter
plum
stew
to cook
cabbage
cauliflower
to eat/to have lunch
food/meal/lunch
cognac/brandy
glass
place setting
bill
delicious
to have breakfast
sweet
salad
hors d'oeuvres/starters
stew
fillet
crème caramel
strawberry
fresh/cool
fried
fruit
biscuit
prawns
lemonade
gazpacho
bean
hunger
hamburger
ice cream
horchata (tiger nut milk)
egg
ham
sherry
French beans/green beans
lobster
milk
lettuce
vegetable
sole
lemon
lemonade
butter
apple
shellfish/seafood
mussels
peach
37
golwythen
ffriter
eirinen
cawl
coginio
bresychen
blodfresychen
bwyta/cael cinio
bwyd/pryd/cinio
coniac/brandi
gwydryn
lle gosod
bil
blasus
cael brecwast
melys
salad
hors d'oeuvres/cwrs cyntaf
cawl
ffiled/stecen
caramel hufen
mefusen
ffres/oer
wedi ffrio
ffrwyth
bisgeden
corgimwch
lemonêd
gazpacho
ffeuen
newyn
eidionyn/hambyrgyr
hufen iâ
horchata (diod farlys)
wy
ham
sieri
ffa Ffrengig/ffa gwyrdd
cimwch
llaeth/llefrith
letysen
llysieuyn
lleden
lemwn
lemonêd
menyn
afal
bwyd cregyn/bwyd môr
cregyn gleision
eirinen wlanog
el melón
el menú
la merienda
la merluza
la mermelada
la mesa
la naranja
la naranjada
la nata
la paella
pagar
el pan
el panecillo
el pastel
la patata
las patatas fritas
la pera
el pescado
la piña
el plátano
el plato
los platos combinados
el pollo
el postre
el precio
preparar
la propina
el pulpo
el queso
la ración
el refresco
el restaurante
saber a
la sal
la salchicha
la salsa
la sandía
la sangría
la sardina
la sartén
seco
la sed
el servicio
la servilleta
servir
la sidra
la sopa
las tapas
la tarta
la taza
melon
menu
tea/snack/picnic
hake
jam
table
orange
orangeade
cream
paella
to pay (for)
bread
roll
cake
potato
crisps/chips
pear
fish
pineapple
banana
dish/plate/course
set main courses
chicken
sweet/dessert
price
to prepare
tip
octopus
cheese
portion
soft drink/cool drink
restaurant
to taste of
salt
sausage
sauce/gravy
watermelon
sangría
sardine
frying pan
dry
thirst
service
serviette/napkin
to serve
cider
soup
snacks
cake/tart
cup
38
melon
bwydlen
te/byrbryd/picnic
cegddu
jam
bwrdd
oren
diod oren/orenêd
hufen
paella
talu (am)
bara
rholyn
cacen
taten
creision/sglodion
gellygen
pysgod
pinafal
banana
saig/plât/cwrs
prif gyrsiau gosod
cyw iâr
pwdin
pris
paratoi
cil-dwrn
octopws
caws
cyfran
diod feddal/diod oer
t bwyta
blasu o
halen
selsigen
saws/grefi
melon d r
sangría
sardîn
ffrimpan/padell ffrio
sych
syched
gwasanaeth
napcyn
gweini
seidr
cawl
tapas/tameidiau
cacen/teisen/tarten
cwpan
el té
la ternera
la terraza
tinto
tomar
el tomate
la tortilla
la tostada
traer
la trucha
la uva
el vaso
las verduras
el vinagre
el vino (tinto/blanco)
el yogúr
la zanahoria
el zumo
(ii)
tea
veal
balcony/terrace
red wine
to take/to have (food/drink)
tomato
omelette
piece of toast
to bring
trout
grape
glass
green vegetables
vinegar
(red/white) wine
yoghurt
carrot
juice/squash
te
cig llo
balconi/teras
gwin coch
cymryd/cael (bwyd/diod)
tomato
omled
darn o dost
dod â
brithyll
grawnwin
gwydryn
llysiau gwyrdd
finegr
gwin (coch/gwyn)
iogwrt
moronen
sudd/diod ffrwythau
Health and Fitness (Iechyd a Ffitrwydd)
la abeja
aconsejar
el alcohol
el/la alcohólico/a
el ambulatorio
el asma
la aspirina
la avispa
ayudar
la boca
borracho
el brazo
la cabeza
la cara
la casa de socorro
el catarro
la cita
la clínica
el codo
la conmoción cerebral
constipado, estar
la consulta
el corazón
cortar
la crema
la Cruz Roja
el cuello
el cuerpo
bee
to advise
alcohol
alcoholic
out-patients department
asthma
aspirin
wasp
to help/to assist
mouth
drunk
arm
head
face
first-aid post
cold
appointment/date/engagement
clinic/hospital/doctor's surgery
elbow
concussion
to have a cold
(medical) examination/surgery
heart
to cut
cream
Red Cross
neck
body
39
gwenynen
cynghori
alcohol
alcoholaidd
adran cleifion allanol
asthma
asbrin
gwenynen/cacynen
helpu/cynorthwyo
ceg
meddw
braich
pen
wyneb
safle cymorth cyntaf
annwyd
apwyntiad/oed
clinig/ysbyty/meddygfa
penelin
cyfergyd
bod ag annwyd
archwiliad meddygol/meddygfa
calon
torri
hufen/eli
Croes Goch
gwddwg
corff
cuidar
curar
el daño
débil
el dedo
el/la dentista
desmayarse
la diarrea
el diente
la dieta
doler
el dolor
la droga
drogarse
embarazada
la enfermedad
el/la enfermero/a
enfermo
la espalda
el estómago
estreñido
examinar
el/la farmacéutico/a
la farmacia
la fiebre
la frente
fumar
las gafas
la garganta
el golpe
golpear
grave
la gripe
guardar cama
hacerse daño
la herida
herido
herir
la higiene
hinchado
hincharse
el hombro
el hospital
el hueso
el infarto
la insolación
la inyección
el labio
la mano
to look after
to treat/to cure
damage/harm
weak
finger
dentist
to faint
diarrhoea
tooth
diet
to hurt
pain
drug
to take drugs
pregnant
disease/illness
nurse
sick/ill
back
stomach
constipated
to examine
chemist
chemist's (shop)
temperature
forehead/brow
to smoke
glasses
throat
blow
to strike/to knock
serious
flu/influenza
to be ill in bed/to be confined to
bed
to hurt oneself
injury/wound
injured/hurt
to wound/to injure
hygiene
swollen
to swell (up)
shoulder
hospital
bone
heart attack
sunstroke
injection
lip
hand
40
gofalu am
trin/gwella
niwed/anaf
gwan
bys
deintydd
llewygu
dolur rhydd
dant
deiet
brifo
poen
cyffur
cymryd cyffuriau
beichiog
clefyd/afiechyd
nyrs
sâl/tost
cefn
stumog
rhwym
archwilio
fferyllydd
fferyllfa
tymheredd
talcen
ysmygu
sbectol
llwnc
ergyd
bwrw/taro
difrifol
ffliw
bod yn sâl yn y gwely/cael eich
cadw yn y gwely
brifo eich hun
anaf/clwyf
wedi anafu/brifo
anafu/niweidio
glanweithdra
wedi chwyddo
chwyddo
ysgwydd
ysbyty
asgwrn
trawiad ar y galon
trawiad haul/twymyn haul
pigiad
gwefus
llaw
mareado
marearse
el medicamento
la medicina
el/la médico/a
el/la médico/a de guardia
mejorarse
el/la minusválido/a
morder
morir
las muelas
la muerte
muerto
la nariz
necesitar
el/la oculista
el oído
el ojo
el/la óptico/a
la oreja
el/la paciente
pálido
la pastilla
el pecho
pedir hora
el pelo
picar
el pie
la piel
la pierna
los primeros auxilios
proteger
el pulso
quejarse de
la quemadura
quemar
la radiografía
la receta
el régimen
el remedio
el resfriado
respirar
la rodilla
romper
sacar
la sala de espera
la salud
la sangre
sano
sentirse bien
dizzy/sick
to feel sick
medicine
medicine
doctor
doctor on call
to get better
handicapped/disabled
to bite
to die
teeth
death
dead
nose
to need
oculist
hearing/ear
eye
optician
ear
patient
pale
tablet/pill
chest/breast
to ask for an appointment
hair
to sting
foot
skin
leg
first aid
to protect
pulse
to complain about
burn
to burn
radiography
prescription
diet
remedy/cure
cold
to breathe
knee
to break
to take out
waiting room
health
blood
healthy
to feel well
41
penysgafn/sâl/tost
teimlo'n sâl/dost
moddion
meddyginiaeth
meddyg/doctor
meddyg ar ddyletswydd
gwella
dan anfantais/anabl
cnoi
marw
dannedd
marwolaeth
marw
trwyn
angen
meddyg llygaid
clyw/clust
llygad
optegydd
clust
claf
gwelw
tabled/pilsen
brest/bron
gofyn am apwyntiad
gwallt
pigo
troed
croen
coes
cymorth cyntaf
amddiffyn
curiad y galon/pyls
cwyno am
llosg
llosgi
radiograffeg
presgripsiwn
deiet
meddyginiaeth/gwellhad
annwyd
anadlu
penglin
torri
tynnu/cymryd allan
ystafell aros
iechyd
gwaed
iach
teimlo'n dda
sentirse mal
sudar
sufrir
temblar
la temperatura
tener calor
tener frío
tener hambre
tener miedo
tener sed
tener sueño
la tirita
el tobillo
tomar
torcer
la tos
toser
el tratamiento
urgente
la vacuna
la venda
vendar
el vientre
vivo
vomitar
la voz
(iii)
to feel ill
to sweat
to suffer/to bear
to tremble/to shake
temperature
to be hot
to be cold
to be hungry
to be afraid
to be thirsty
to be sleepy
sticking plaster
ankle
to take
to twist/to turn
cough
to cough
treatment
urgent
vaccine
bandage
to bandage
belly
alive
to vomit
voice
teimlo'n wael/sâl/tost
chwysu
dioddef/goddef
crynu/ysgwyd
tymheredd
bod yn boeth
bod yn oer
bod yn newynnog
bod yn ofnus/ag ofn
bod yn sychedig
bod yn gysglyd
plaster glynu
pigwrn
cymryd
troi
peswch
pesychu
triniaeth
(angen) brys
brechlyn/brechiad
rhwymyn/bandais
rhwymo
bola
byw/bywiog
chwydu
llais
Materion a Digwyddiadau'r Byd
World Events and Issues
el aerosol
el ahorro de energía
el ateísmo
atmosférico
la basura
la bolsa de plástico
la capa de ozono
la catástrofe
católico/a
la central nuclear
el/la científico/a
el combustible
los combustibles fósiles
la conservación
el/la conservador/a
el contaminante
contaminar
las Cortes
el/la creyente
el crimen
aerosol
energy saving
atheism
atmospheric
rubbish
plastic bag
ozone layer
catastrophe
Catholic
nuclear power station
scientist
fuel
fossil fuels
conservation
conservative
pollutant
to pollute
Spanish Parliament
believer
crime
42
erosol
arbed ynni
anffyddiaeth
atmosfferig
sbwriel
bag plastig
haen osôn
trychineb
Catholig/Pabydd/Pabyddes
gorsaf b er niwclear
gwyddonydd
tanwydd
tanwydd ffosiledig
cadwraeth
ceidwadwr/ceidwadwraig
llygrwr
llygru
Senedd Sbaen
credwr
trosedd
la crisis
la Cruz Roja
el cura
el daño
dañar
declarar
los derechos de los animales
los derechos humanos
el desarme nuclear
descontaminar
la deforestación
la destrucción
Dios
la discriminación racial
la economía
económico
el ecosistema
el efecto invernadero
la elección
las elecciones generales
emborracharse
envenenar
fascista
el feminismo
grave
la guerra
la guerra civil
la guerra nuclear
el hambre
la huelga
el humo
la iglesia
los informes
ir a misa
la lluvia ácida
la mancha de petróleo
la manifestación
el medio ambiente
los minusválidos
la monarquía
el nacionalismo
la naturaleza
la opinión pública
la opresión
el Papa
el Parlamento
el paro/desempleo
en paro/desempleado
la parroquia
el partido
crisis
Red Cross
priest
damage
to damage
to declare
animal rights
human rights
nuclear disarmament
decontaminate
deforestation
destruction
God
racial discrimination
economy
economic
ecosystem
greenhouse effect
election
general election
to get drunk
to poison
fascist
feminism
serious
war
civil war
nuclear war
hunger
strike
smoke
church
information/data
to go to mass
acid rain
oil slick
demonstration
environment
the handicapped
monarchy
nationalism
nature
public opinion
oppression
Pope
Parliament
unemployment
unemployed
parish (church)
party (i.e., political)
43
argyfwng
Croes Goch
offeiriad
difrod/niwed
niweidio
datgan/datgelu
hawliau anifeiliaid
hawliau dynol
diarfogiad niwclear
dadlygru
datgoedwigo
dinistr/distryw
Duw
anffafriaeth hiliol
economi
economaidd
ecosystem
effaith t gwydr
etholiad
etholiad cyffredinol
meddwi
gwenwyno
ffasgydd
ffeministiaeth
difrifol
rhyfel
rhyfel cartref
rhyfel niwclear
newyn
streic
mwg
eglwys
gwybodaeth/data
mynd i'r offeren
glaw asid
clwt olew
protest/gwrthdystiad
amgylchfyd
(pobl) dan anfantais
brenhiniaeth
cenedlaetholdeb
natur
barn gyhoeddus
gormes
Pab
Senedd
diweithdra
diwaith
plwyf (eglwys)
plaid (h.y. gwleidyddol)
la paz
el peligro
el petróleo
la pobreza
la política
el/la político/a
la polución
la pregunta
el presidente
el/la primer ministro
el problema
los problemas ecológicos
los problemas económicos
el racismo
realizarse
el reciclaje
reciclar
reciente
los recursos naturales
el/la refugiado/a
la reina
la religión
los residuos radioactivos
el rey
el riesgo
la selva tropical
la sequía
serio
sin hogar
el SIDA
peace
danger
oil
poverty
politics
politician
pollution
question
president
prime minister
problem
ecological problems
economic problems
racism
to come about/to be carried out/
to materialise
recycling
to recycle
recent
natural resources
refugee
queen
religion
radioactive waste
king
risk
rain forest
drought
serious
homeless
AIDS
social
el/la socialista
la sociedad
la solución
el suceso
la superpoblación
el tabaco
el Tercer Mundo
el terrorismo
tropical
venenoso
los Verdes
el vertedero
la violencia
votar
el voto
social
socialist
society
solution
event/incident
overpopulation
tobacco
Third World
terrorism
tropical
poisonous
the Greens/the Green Party
rubbish dump/tip
violence
to vote
vote
44
heddwch
peryg(l)
olew
tlodi
gwleidyddiaeth
gwleidydd
llygredd
cwestiwn
arlywydd
prif weinidog
problem
problemau ecolegol
problemau economaidd
hiliaeth
digwydd/gweithredu/
sylweddoli
ailgylchu
ailgylchu
diweddar
adnoddau naturiol
ffoadur/ffoadures
brenhines
crefydd
gwastraff ymbelydrol
brenin
peryg(l)
fforest law
sychder
difrifol
digartre(f)
AID-Afiechyd Imiwnedd
Diffygiol
cymdeithasol
sosialydd
cymdeithas
datrysiad
digwyddiad
gorboblogaeth
tybaco/baco
Trydydd Byd
brawychiaeth
trofannol
gwenwynig
Y Blaid Werdd
tomen sbwriel/tip
trais
pleidleisio
pleidlais
LIFE IN OTHER COUNTRIES
BYWYD MEWN GWLEDYDD ERAILL
45
TESTUN: BYWYD MEWN GWLEDYDD ERAILL
TOPIC: LIFE IN OTHER COUNTRIES
(i)
Tourism at home and abroad/Twristiaeth gartref a thramor
a cobro revertido
abierto
abrir(se)
el accidente
el acontecimiento
el agua potable
ahogarse
ahorrar
el aire acondicionado
al aire libre
al habla
el albergue juvenil
el alojamiento
alojarse
alquilar
la ambulancia
antiguo
el anuncio
apagar
el aparato
el apartamento
la arqueología
el asalto
el ascensor
asegurado
los aseos
asfixiarse
el atentado
atestado
las atracciones
el atraco
atropellar
los autobuses inter- urbanos
los autobuses urbanos
la avería
averiado
averiarse
avisar
el aviso
ayudar
la azafata
bailar
el balcón
reverse(d) charge
open
to open
accident
event
drinking water
to drown
to save
air conditioning
in the open air
'speaking' (on telephone)
youth hostel
accomodation
to stay/to lodge
to rent/to hire
ambulance
old/ancient/former
advertisment/announcement
to turn off/to switch off/to put
out
appliance/machine
apartment/flat
archaeology
attack/assault
lift
insured
toilets
to suffocate
crime/assault
packed
attractions/entertainment
assault/mugging
to run over/to knock down
long-distance buses
local buses
breakdown/fault
broken down/'out of order'
to have a breakdown/to fail
to warn/to notify
warning/notice
to help/to assist
air stewardess
to dance
balcony
46
talu o'r pen arall
ar agor/agored
agor
damwain
digwyddiad
d r yfed
boddi
cynilo
system dymheru
yn yr awyr agored
'yn siarad' (ar y ffôn)
hostel ieuenctid
llety
aros/lletya
gosod ar rent/llogi
ambiwlans
hen/hynafol/blaenorol
hysbyseb/cyhoeddiad
diffodd
teclyn/peiriant
fflat
archeoleg
ymosodiad
lifft
wedi yswirio
toiledau/tai bach
mygu
trosedd/ymosodiad
gorlawn
atyniadau/adloniant
ymosodiad/mygio
taro i lawr
bysus hirdaith/bysus teithiau hir
bysus lleol
torri i lawr/nam
wedi torri i lawr/ddim yn
gweithio
torri i lawr/methu
rhybuddio/hysbysu
rhybudd/hysbysiad
helpu/cynorthwyo
stiwardes awyr
dawnsio
balconi
el baño
el billete (de banco)
la bomba
el bombero
el bonobús
buscar
el buzón
el caballero
los caballeros
la cabina telefónica
caer(se)
el café
la caja de ahorros
el cajero automático
el/la cajero/a
la calefacción central
la cama
cambiar
el cambio
la camilla
el camión
el camping
cancelar
la caravana
el carrito portaequipajes
la carta
el cartel
el cartero
la casa de huéspedes
cerca de
cerrado
cerrar(se)
el cheque de viajero
el cheque
chocar (con/contra)
el cine
clásico
cobrar
el coche
el comedor
la comisaría
completo
comprar
comprender
el concierto
confirmar
contar
Correos
cortar
bath
ticket/(banknote)
bomb
fireman
book of bus tickets(bus pass)
to look for
letterbox/pillarbox
gentleman
Gents/Men
telephone box/telephone kiosk
to fall
café/coffee
savings bank
cash-dispenser
cashier
central heating
bed
to change
change/rate of exchange
stretcher
lorry
campsite
to cancel
caravan
luggage trolley
letter
poster
postman
boarding house
near/close to
closed
to close/to shut
traveller's cheque
cheque
to collide with/to run into
cinema
classic(al)
to cash/to charge
car
dining room
police station
full/complete
to buy
to understand
concert
to confirm
to count
Post Office
to cut
47
bath
tocyn (arian papur)
bom
diffoddwr tân
llyfryn o docynnau bws(tocyn
bws)
chwilio am
blwch llythyrau/blwch postio
bonheddwr/g r bonheddig
Dynion
blwch ffonio/ciosg ffôn
cwympo
caffe/caffi/coffi
banc cynilo
peiriant arian
derbynnydd arian
gwres canolog
gwely
newid
newid/cyfradd gyfnewid
cludwely
lori
maes gwersylla
dileu/canslo
carafán
troli bagiau
llythyr
poster
postmon
llety
yn agos (i)/(at)
ar gau/wedi cau
cau
siec deithio
siec
gwrthdaro â/bwrw i mewn i
sinema
clasur(ol)
newid (siec)/codi
car
ystafell fwyta
gorsaf heddlu
llawn/cyflawn
prynu
deall
cyngerdd
cadarnhau
cyfrif
Swyddfa'r Post
torri
el crimen
el cuarto de baño
la cuenta
cuidar
la culpa
la cultura
dar a
de interés turístico
de parte de
el delito
la denuncia
denunciar
el deporte
el desastre
describir
el destino
destruir
la desventaja
devolver
el dinero
la dirección
la discoteca
el documento
el dni-documento nacional de
identidad
doble
el dormitorio
la ducha
echar
la electricidad
la emergencia
el/la empleado/a
empujar
encontrar
el/la enfermero/a
entender
entregar
el equipaje de mano
el equipo
equivocarse
el error
escaparse
escuchar
el espectáculo
esquiar
la estación de esquí
estallar
el estanco
la estrella
crime
bathroom
bill
to look after
fault/blame
culture
to look out on/to overlook
of tourist interest
on behalf of
crime/offence
report/accusation
to report/to accuse
sport
disaster
to describe
destination
to destroy
disadvantage
to give back/to return
money
address/direction
discothèque
document
national identity card
trosedd
ystafell ymolchi
bil
gofalu am
bai
diwylliant
edrych (dros rywbeth)
o ddiddordeb twristaidd
ar ran
trosedd/tramgwydd
adroddiad/cyhuddiad
adrodd/cyhuddo
chwaraeon
trychineb
disgrifio
pen taith
distrywio
anfantais
rhoi yn ôl/dychwelyd
arian
cyfeiriad
discotec
dogfen
cerdyn adnabod cenedlaethol
double
bedroom
shower
to throw/to pour
electricity
emergency
employee
to push/to shove
to meet/to find
nurse
to understand
to hand over/to deliver
hand luggage
equipment
to be wrong/to make a mistake
dwbl
ystafell wely
cawod
taflu/arllwys
trydan
argyfwng
gweithiwr/gweithwraig
gwthio
cyfarfod/dod o hyd i
nyrs
deall
trosglwyddo/dosbarthu
bagiau llaw
offer/cyfarpar
bod yn anghywir/gwneud
camgymeriad
camgymeriad
dianc/rhedeg i ffwrdd/ffoi
gwrando (ar)
sioe/golygfa
sgïo
lle sgio/cyrchfan sgïo
ffrwydro
siop dybaco
seren
error/mistake
to escape/to run away/to flee
to listen (to)
show/spectacle
to ski
ski resort
to burst/to explode
tobacconist's (shop)
star
48
excavar
la excursión
la explosión
explotar
exterior
el extranjero
la facturación de equipajes
fallecer
el/la farmacéutico/a
la farmacia de guardia
la ficha
el folleto
el formulario
frágil
frenar
la fuente
fuera de servicio
funcionar
el fusil
el garaje
la geografía
el giro postal
golpear
gratis
gratuito
grave
gritar
la grúa
la guardia (civil)
la guía turística
la habitación
hacer el equipaje
la herida
el herido
hincharse
la historia
hospedarse
el hospital
el hostal
el hotel
la huelga
el humo
identificar
el incendio
indicar
individual
la información
informarse
to excavate
excursion/outing
explosion
to explode
external/outside/exterior
foreign
check-in
to pass away/to die
chemist
all-night chemist's
index card
pamphlet
form
fragile
to brake
source/origin
out of order
to work
rifle
garage
geography
postal order
to knock/to strike
free
free
serious
to shout/to yell
crane
guard/policeman/policewoman/
(civil guard)
tourist guide
room
to pack/to do the packing
wound
injured/hurt
to swell up
history
to stay/to lodge
hospital
small hotel
hotel
strike
smoke
to identify/to recognise/to pick
out
fire
to indicate/to show/to point out
individual/single
information
to find out
49
cloddio/datgladdu
gwibdaith/trip
ffrwydrad/ffrwydriad
ffrwydro
allanol/y tu allan/allan
tramor
cofrestru eich bagiau
marw
fferyllydd
fferyllfa ar ddyletswydd
cerdyn mynegai
pamffled
ffurflen
bregus
brecio
ffynhonnell/tarddiad
ddim yn gweithio
gweithio
reiffl
garej
daearyddiaeth
archeb bost
taro/bwrw
am ddim
am ddim
difrifol
gweiddi/bloeddio
craen
gard/plismon/plismones/
(gard sifil)
arweinydd tywysydd/twristiaid
ystafell
pacio/hel eich pac
anaf/niwed
wedi anafu /niweidio
chwyddo
hanes
aros/lletya
ysbyty
gwesty bach
gwesty
streic
mðg
adnabod/dewis
tân
dynodi/dangos/arwyddo
unigol/sengl
gwybodaeth
darganfod
las instalaciones
interesante
interior
internacional
introducir monedas
la inundación
el itinerario
jugar
el ladrón
el lavabo
la libra esterlina
libre
el libro de reclamaciones
la lista de precios
la lista
la llama
llamar
llamar por teléfono
la llave
la llegada
llegar con retraso
llorar
el lugar de veraneo
la luz
luz y sonido
el mapa
marcar un número
matar
la matrícula
el matrimonio
el mecánico
la media pensión
el/la médico/a
los medios de transporte
el minuto
mirar
moderno
el momento
la moneda
morder
morir
el/la moro/a
la mosca
mostrar
la muerte
muerto
la multa
el museo
la música
facilities
interesting
inner/inside/internal
international
to insert coins
flood(-ing)
itinerary/route
to play
thief
washbasin
pound sterling
free
complaints book
price-list
list
flame
to call/to knock
to telephone/to ring up
key
arrival
to arrive late
to cry
summer resort/holiday resort
light
son et lumière
map
to dial a number
to kill
registration number/number
plate
married couple/marriage
mechanic
half board
doctor
means of transport
minute
to look at/to watch
modern
moment
coin
to bite
to die
Moor
fly
to show
death
dead
fine
museum
music
50
adnoddau
diddorol
mewnol/y tu mewn
rhyngwladol
rhoi arian yn
llif/gorlifo
taith
chwarae
lleidr
basn ymolchi
punt sterling
rhydd
llyfr cwynion
rhestr brisiau
rhestr
fflam
galw/cnocio
ffonio/rhoi caniad i rywun
allwedd
cyrhaeddiad
cyrraedd yn hwyr
crïo
cyrchfan haf/lle gwyliau
golau
'son et lumière' (sain a goleuni)
map
deialu rhif
lladd
rhif cofrestru/plât rhif
cwpwl priod/priodas
mecanydd
llety rhannol/llety â rhai prydau
doctor/meddyg
dull teithio
munud
edrych ar/gwylio
modern
moment
darn arian
cnoi
marw
M r
cleren
dangos/arwyddo
marwolaeth
marw
dirwy
amgueddfa
cerddoriaeth
necesitar
ocurrir
la oficina de objetos perdidos
la oficina de turismo
¡ojo!
la ópera
el papel higiénico
el paquete
el parador
to need
to happen
lost property office
tourist office
careful!/watch out!
opera
toilet paper
parcel
parador/state-run hotel
la parcela
el parque
el pasaporte
pasar
el paseo
el pasillo
pedir
el peligro
la pensión
la pensión completa
el período
pertenecer
el pinchazo
la piscina
el piso
el plano
la planta baja
la playa
la policía
por avión
por desgracia
por día
por semana
por suerte
el portero
el precio
preferir
preguntar
la prehistoría
preocuparse
presenciar
el programa
provocar
la publicidad
la puerta de embarque
el punto de veraneo
¿Qué te pasa ?
quedar(se)
quejarse
quemar
plot/piece of ground/pitch
park
passport
to spend/to pass
walk/stroll
passage/corridor
to ask for/to request
danger
boarding house/guest house
full board
period
to belong
puncture
swimming pool
flat/floor
plan
ground floor
beach
police
by airmail
unfortunately
per day
per week
luckily/fortunately
janitor/caretaker
price
to prefer
to ask
prehistory
to worry
to witness/to see
programme
to bring about/to lead to
advertising/publicity
boarding gate
summer resort/holiday resort
What's the matter with you?
to stay/to remain
to complain
to burn
51
angen
digwydd
swyddfa eiddo coll
swyddfa dwristiaeth
gofal!/gwylia!
opera
papur t bach
parsel/pecyn
parador/gwesty dan reolaeth
wladol
llain/darn o dir/maes
parc
trwydded deithio
treulio/pasio
tro
cyntedd/coridor
gofyn am
perygl
llety/gwesty
llety llawn
cyfnod
perthyn
pynjar/twll
pwll nofio
fflat/llawr
cynllun
llawr isaf
traeth
heddlu
drwy bost awyr
yn anffodus
y dydd
yr wythnos
yn lwcus/yn ffodus
porthor/gofalwr
pris
bod yn well gan
gofyn am
cynhanes
pryderi
tystio/gweld
rhaglen
achosi/peri/arwain at
hysbysebu/cyhoeddusrwydd
porth byrddio
cyrchfan haf/lle gwyliau
Beth sy'n bod arnat ti?
aros/bod ar ôl
cwyno
llosgi
querer
ranura
el/la ratero/a
el recado
la recepción
la recepcionista
el recibo
recoger
la recogida de equipajes
reconocer
el reembolso
la región
registrar(se)
la regla
rellenar
rescatar
la reserva
reservar
la responsabilidad
el restaurante
el retrete
la revista
el riesgo
robar
el robo
romano
romper
roto
las ruinas
sacar un billete
el saco de dormir
la sala de fiestas
la salida de incendios
la salida de urgencia
la salida
el salón
salvar
la sangre
sano y salvo
secuestrar
segundo
la seguridad
seguro
el sello
las señas
los servicios
los servicios de socorro
el siglo
el sitio
to want/to wish
slot/groove
pickpocket
message
reception/reception desk
receptionist
receipt
to pick up
baggage reclaim
to recognise
reimbursement/refund
region
to search/(to sign in)/to check in
rule
to fill in
to rescue/to save
reservation
to reserve/to book
responsibility
restaurant
toilet
magazine
risk
to rob/to steal
robbery/theft
Roman
to break
broken
ruins
to get a ticket/to buy a ticket
sleeping bag
dance hall/nightclub
fire escape
emergency exit
exit/departure
lounge
to save
blood
safe and sound
to kidnap/to seize
second
safety/security
safe/sure/certain
stamp
address
toilets
emergency services
century
place/room
52
eisiau/dymuno
slot/rhigol
lleidr pocedi
neges
derbynfa/desg groesawu
derbynnydd/derbynyddes
derbynneb
codi
casglu bagiau
adnabod
ad-daliad
rhanbarth/ardal
chwilio (am rywbeth)/cofrestru/
cofnodi'ch enw
rheol
llenwi
achub
cadw
cadw/bwcio
cyfrifoldeb
t bwyta
toiled/t bach
cylchgrawn
perygl/risg
lladrata/dwyn
lladrad
Rhufeinig
torri
wedi torri
adfeilion
cael tocyn/prynu tocyn
sach gysgu
neuadd ddawns/clwb nos
dihangfa dân
allanfa frys
allanfa/ymadawiad
lolfa
achub
gwaed
byw ac iach
herwgipio/cipio
ail
diogelwch
diogel/siwr/sicr
stamp
cyfeiriad
toiledau/tai bach
gwasanaethau argyfwng
canrif
lle/man
el sitio de interés
el/la socorrista
el socorro
el sol
la sombra
sospechar
suceder
la sucursal
la taberna
la tarifa
la tarjeta de crédito
la tarjeta de embarque
la tarjeta postal
el teatro
telefonear
el teléfono
el telegrama
el televisor
tener miedo
tener una avería
la terminal
la terraza
el/la terrorista
el/la testigo
la tienda (de campaña)
la tienda
el timbre
la toalla
el transporte
la urgencia
urgente
las vacaciones
la ventaja
la ventanilla
la víctima
la visita
visitar
la vista
el wáter
el zoo
(ii)
place of interest
lifeguard/life-saver
help/aid
sun
shade
to suspect
to happen
branch (of a shop or business
etc.)
bar/pub
price list/tariff
credit card
boarding-pass
postcard
theatre
to telephone
telephone
telegramme
television set
to be afraid
to have broken down
terminal
balcony/terrace
terrorist
witness
tent
shop
bell
towel
transport
urgency/emergency
urgent
holidays
advantage
window (booking office etc.)
victim
visit
to visit
view
toilet
zoo
lle o ddiddordeb
achubwr/achubwr bywydau
help/cymorth
haul
cysgod
amau/drwgdybio
digwydd
cangen (o siop neu fusnes
a.y.y.b.)
bar/tafarn
rhestr brisiau/prisiau
cerdyn credyd
tocyn byrddio
cerdyn post
theatr
ffonio
ffôn
telegram
set deledu
bod ag ofn/ofni
torri i lawr
terfynfa
balconi/teras
brawychwr
tyst
pabell
siop
cloch
tywel/lliain
trafnidiaeth/cludiant
brys/argyfwng
(angen) brys
gwyliau
mantais
ffenestr (swyddfa docynnau
a.y.y.b.)
dioddefwr
ymweliad
ymweld â
golygfa
toiled/t bach
s
Holidays and Special Occasions/Gwyliau ac Achlysuron Arbennig
a fines de
a pie
a principios de
a través de
abierto
at the end of
on foot
at the beginning of
across
open
53
ar ddiwedd
ar droed
ar ddechrau
ar draws
ar agor/agored
abril
abrocharse
el acceso
el aceite
acercarse
acompañar
acordarse de
adelantado
la aduana
el aduanero
el aeropuerto
las afueras
la agencia de viajes
agosto
el agua
el aire
al final de
al lado de
el alemán
Alemania
Andalucía
el andaluz
andar
el andén
el anuncio
el aparcamiento
aparcar
aproximadamente
arrancar
el asiento
aterrizar
el autobús
el autocar
el automovilista
la autopista
la autovía
el AVE
la avenida
la avería
averiado
averiarse
el avión
la azafata
bajar
barato
la barca
el barco
April
to fasten
access/entry
oil
to approach/to come near
to accompany
to remember
fast (clock)
customs
customs officer
airport
outskirts
travel agency
August
water
air
at the end of
beside
German
Germany
Andalusia
Andalusian
to walk
platform
advertisement
car-park
to park
approximately
to pull out/to extract/to start
(car)
seat
to land
bus
coach
motorist/driver
motorway
dual carriageway
high-speed train
avenue
breakdown/fault
broken down/"out of order"
to have a breakdown/to have
failure
plane
air stewardess
to go down/to come down
cheap
boat
boat
54
Ebrill
cau/botymu/clymu
mynediad
olew
dynesu/agosáu
mynd gyda rhywun/hebrwng
cofio
yn fuan (cloc)/ar y blaen
tollau
swyddog tollau
maes awyr
cyrion
swyddfa deithio
Awst
d r
awyr
ar ddiwedd
yn ymyl/wrth ochr
Almaeneg/Almeinig
Yr Almaen
Andalwsia
Andalwsaidd
cerdded
platfform
hysbyseb/cyhoeddiad
maes parcio
parcio yn
tua/yn fwy neu lai/yn fras
tynnu (allan)/dechrau (car)
sedd
glanio
bws
coets(h)
modurwr/gyrrwr car
traffordd
ffordd ddeuol
trên cyflym iawn
rhodfa (goed)/ffordd
torri i lawr/nam
wedi torri i lawr/ddim yn
gweithio
torri i lawr/methu mynd
awyren
stiwardes awyr
mynd i lawr/disgyn/dod i lawr
rhad
cwch
cwch/llong
la batería
bello
el billete de ida y vuelta
el billete
la bocacalle
bonito
británico
¡buen viaje!
buscar
cada
caducar
la calle
cambiar
el camino
el camión
el campo
el carnet de conducir
caro
el carrete
la carretera
el castellano
Castilla
el catalán
Cataluña
ceda el paso
cerca (de)
cerrado
el chófer
el ciclomotor
el cinturón de seguridad
la circulación
la ciudad
la clase
el cobrador
el coche
el coche-cama
el coche-comedor
el coche- restaurante
coger
comprar
comprobar
con retraso
con tiempo
conducir
el/la conductor/a
conocer
la consigna automática
la correspondencia
costar
drums
beautiful/lovely
return ticket
ticket
entrance to a street
pretty
British
have a good trip/journey!
to look for
each/every
to expire
street
to change
way/road
lorry
countryside/country/field
driving licence
expensive
film
(main) road/highway
Castilian
Castile
Catalan
Catalonia
give way
near/close (to)
closed
driver
moped
safety belt
traffic
town/city
class
conductor
car
sleeping car/sleeper
dining car
restaurant car
to take (hold of)/to catch
to buy
to check/to prove
late
in (good) time
to drive
driver
to know/to meet
left-luggage locker
correspondence
to cost
55
drymiau
prydferth/hyfryd
tocyn dwy ffordd
tocyn
mynediad i stryd
pert/tlws
Prydeinig
siwrnai dda!
chwilio am
pob
gorffen/dod i ben
stryd
newid
ffordd/heol
lori
cefn gwlad/gwlad/cae
trwydded yrru
drud
ffilm
(prif) ffordd/ffordd fawr
Castiliaidd (Sbaeneg)
Castilia
Catalaneg/Catalanaidd
Catalonia/Catalwnia
arhoswch
yn agos (i) (at)
ar gau/wedi cau
gyrrwr
moped
gwregys diogelwch
traffig
tref/dinas
dosbarth
casglwr(tocynnau)
car
cerbyd cysgu
cerbyd bwyta
cerbyd bwyta
gafael (yn)/cydio (yn)/dal
prynu
gwirio/profi
yn hwyr
mewn da bryd/mewn digon o
bryd
gyrru
gyrrwr
adnabod/cyfarfod
storfa baciau/cypyrddau paciau
gohebiaeth/cysylltiadau (trên)
costio
el cruce
cruzar
¿cuánto?
cuarto
el cuarto
de atrás
dé la vuelta
dé marcha atrás
de pie, estar
debajo (de)
declarar
delante (de)
el departamento de no fumadores
el derecho
despacio
despegar
el desvío
detenerse
detrás de
el día
el día de fiesta
el día festivo
diciembre
la dirección
directo
dirigirse a
la distancia
doblar (la esquina)
donde
la duración
durar
en el extranjero
encima de
encontrar
enero
enfrente (de)
el enlace
entre
el equipaje
el escape
escocés
Escocia
España
español
esperar
la esquina
la estación
estacionarse
la estación de autobuses
la estación de esquí
crossroads
to cross
how much?
fourth
room
rear/back
go back/turn
reverse
to be standing (up)
below/under
to declare
in front (of)
non-smoking compartment
right
slowly
to take off
diversion/detour
to stop
behind
day
holiday
holiday
December
address/direction
direct
to make one's way to
distance
to turn (the corner)/to fold
where
length
to last
abroad
above/over/on top of
to find/to meet
January
opposite
link/connection
between/among
luggage
exhaust
Scottish
Scotland
Spain
Spanish
to hope/to wait for
corner
station
to park
bus station
ski resort
56
croesffordd
croesi
faint?
pedwerydd/pedwaredd
ystafell
cefn/(tu) ôl
ewch yn ôl/trowch
baciwch yn ôl
bod ar eich traed/yn sefyll
islaw/o dan
datgelu/datgan
o flaen
cerbyd dim ysmygu
de
yn araf
esgyn
dargyfeiriad
stopio
tu ôl
diwrnod/dydd
g yl
g yl
Rhagfyr
cyfeiriad
uniongyrchol
ymlwybro tua/anelu am
pellter
troi (y gornel)/plygu
lle/ble
hyd
para/parhau
tramor
uwchben/dros/ar ben
dod o hyd i/cyfarfod
Ionawr
cyferbyn
dolen/dolen gyswllt/cysylltiad
rhwng/ymhlith
bagiau
(peipen) fwg/nwy llosg
Albanaidd
Yr Alban
Sbaen
Sbaeneg/Sbeinig
gobeithio/aros am
cornel
gorsaf
parcio
gorsaf fysiau
lle sgïo/cyrchfan sgïo
la estación de ferrocarril
la estación de servicio
los Estados Unidos
estadounidense
la estancia
estar situado
el este
la etapa
el expreso
extranjero
febrero
la fecha
el ferrocarril
el ferry
el fin de semana
el folleto
el fondo
la foto
francés
el freno
la frontera
fuera (de)
fumar
funcionar
el futuro
galés
Galicia
el garaje
el gas-oil
la gasolina
la gasolinera
generalmente
Gran Bretaña
la grúa
el/la guardia
la guía
hacer autostop
hacia
hallarse
hasta
hermoso
histórico
la hora
el horario
la hospitalidad
indicar
la información
informarse
Inglaterra
railway station
service station
United States
American
stay
to be situated
east
stage
fast train
foreign
February
date
railway
ferry
weekend
pamphlet
bottom
photo
French
brake
frontier/border
outside
to smoke
to work
future
Welsh
Galician
garage
diesel
petrol
petrol station
generally
Great Britain
crane
guard/policeman/policewoman
guidebook
to hitch-hike
towards
to find oneself/to be
until
beautiful
historical
hour/time
timetable
hospitality
to indicate/to show/to point out
information
to find out
England
57
gorsaf reilffordd
gorsaf betrol
yr Unol Daleithiau
Americanaidd
arhosiad
bod wedi lleoli
dwyrain
llwyfan
trên cyflym
tramor/estron
Chwefror
dyddiad
rheilffordd
fferi
penwythnos
pamffled
gwaelod
llun
Ffrangeg
brêc
ffin
y tu mas/y tu allan
ysmygu
gweithio
dyfodol
Cymraeg/Cymreig
Galiseg/Galisaidd
garej
diesel
petrol
gorsaf betrol
yn gyffredinol
Prydain Fawr
craen
giard/plismon/plismones
arweinlyfr/teithlyfr
bodio
tuag at
cael eich hun/bod
tan
prydferth
hanesyddol
awr/amser
amserlen
lletygarwch/croeso
dynodi/dangos/arwyddo
gwybodaeth
cael hanes rhth/holi ynghylch
rhth
Lloegr
inglés
interesante
ir
Irlanda
irlandés
irse
Italia
italiano
izquierdo
julio
junio
junto a
el kilómetro
el lado
lejos
lento
libre
la línea
la litera
el litro
la llegada
llegar
lleno
llevar
londinense
el lugar
la maleta
la manera
el mapa
el mapa de carreteras
el mar
marzo
la matrícula
mayo
el mecánico
la medianoche
el mediodía
el mes
el metro
el minuto
la montaña
la moto
el motor
el/la mozo/a
mucha gente
la multa
el mundo
nacional
nada que declarar
English
interesting
to go
Ireland
Irish
to go away
Italy
italian
left
July
June
next to/close to/near (to)
kilometre
side
far
slow
free
line
berth/bunk/bunk bed
litre
arrival
to arrive
full
to carry/to wear
Londoner
place
suitcase
manner/way
map
roadmap
sea
March
registration number/number
plate
May
mechanic
midnight
midday
month
underground
minute
mountain
motorbike
motor/engine
youth/porter
a lot of people
fine
world
national
nothing to declare
58
Saesneg/Seisnig
diddorol
mynd
Iwerddon
Gwyddelig
mynd i ffwrdd
Yr Eidal
Eidaleg
chwith
Gorffennaf
Mehefin
drws nesaf i/yn agos (i/at)
cilomedr
ochr/ymyl
pell
araf
rhydd
llinell
gwely/gwely bync
litr
cyrhaeddiad
cyrraedd
llawn
cario/gwisgo
Llundeiniwr/Llundeinwraig
lle
cês dillad
dull/ffordd
map
map ffordd
môr
Mawrth
rhif cofrestru/plât rhif
Mai
mecanydd
canol nos/hanner nos
canol dydd/hanner dydd
mis
rheilffordd danddaearol
munud
mynydd
beic modur
motor/injan/peiriant
llanc/llances/porthor
llawer o bobl
dirwy
byd
cenedlaethol
dim byd i'w ddatgelu
la Navidad
el neumático
el norte
noviembre
el número
obligatorio
las obras
ocho días
octubre
ocupado
el oeste
la oficina de objetos
perdidos
la oficina de turismo
pagar
el País de Gales
el País Vasco
el país
el paisaje
¿Para ir a…?
el parabrisas
la parada
el/la pasajero/a
el pasaporte
pasar
el paseo
el paso a nivel
el paso de peatones
el paso
el peaje
el peatón
el peligro
peligroso
perder
perderse
el permiso de conducir
el permiso
el pie
el piloto
el pinchazo
el plano
la playa
el plomo
el/la policia
¿Por dónde se va a …?
la portezuela
Portugal
portugués
el precio
preferir
Christmas
tyre
north
November
number
compulsory
roadworks
a week
October
busy
west
lost property office
Nadolig
teiar
gogledd
Tachwedd
rhif
gorfodol
gwaith ar y ffordd
wythnos
Hydref
prysur
gorllewin
swyddfa eiddo coll
tourist office
to pay for
Wales
Basque Country
country
countryside/scenery
How do you get to…?
windscreen
stop
passenger
passport
to pass/to spend
walk/stroll
level crossing
pedestrian crossing
step/way through/passage
toll
pedestrian
danger
dangerous
to lose
to get lost
driving licence
permission/leave
foot
pilot
puncture
plan
beach
lead
policeman/policewoman
How do you get to…?
door (vehicle)
Portugal
Portuguese
price
to prefer
swyddfa dwristiaeth
talu am
Cymru
Gwlad y Basg
gwlad
cefn gwlad/y wlad/golygfa
Sut mae cyrraedd…?
sgrîn wynt/ffenestr flaen
arhosfan
teithiwr/teithwraig
trwydded deithio
pasio/treulio
tro
croesfan wastad/reilffordd
croesfan cerddwyr
cam/llwybr/ffordd
toll
cerddwr
perygl
peryglus
colli
mynd ar goll
trwydded yrru
caniatâd
troed
peilot
pynjar/twll
cynllun
traeth
plwm
plismon/plismones/heddlu
Sut mae cyrraedd…?
drws (cerbyd)
Portiwgal
Portiwgeaidd
pris
bod yn well gan
59
la primera clase
el primero
la prioridad de paso
procedente de
prohibido
prohibido el paso
la propina
el próximo
el pueblo
la puerta
el puerto
quedarse
quince días
quinto
rápidamente
rápido
las rebajas
el recorrido
la red
la región
RENFE
reparar
la reserva
reservar
el retraso
el/la revisor/a
la rueda
la ruta
sacar
la sala de espera
la salida
salir
seguir
la segunda clase
segundo
la seguridad
el semáforo
la Semana Santa
la semana
la señal
la señal de carretera
sentado
el sentido
septiembre
los servicios
siguiente
sin plomo
el sitio
situado
subir
first class
first
right of way
coming from
prohibited
no entry
tip
next
village/town
door
port
to stay/to remain
a fortnight
fifth
quickly/rapidly
quick
sale
journey/run
network
region
Spanish Railways
to repair
reservation
to reserve
delay
ticket collector
wheel
route
to take out
waiting room
exit/departure
to leave/to go out
to follow/to continue
second class
second
safety/security
traffic lights
Holy Week
week
sign
roadsign
sitting/seated
direction/way
September
toilets
next/following
unleaded
place/room
situated
to go up/to come up
60
dosbarth cyntaf
cyntaf
blaenoriaeth
yn dod o
wedi gwahardd/gwaharddedig
dim mynediad
cil-dwrn
nesaf
pentref/tref
drws
porthladd
aros
pythefnos
pumed
yn gyflym
cyflym
sêl/arwerthiant
taith/rhediad
rhwydwaith
rhanbarth
Rheilffyrdd Sbaen
cywiro/trwsio
cadw
cadw
oediad/oedi
casglwr tocynnau
olwyn
ffordd/taith
cymryd allan/tynnu allan
ystafell aros
allanfa/ymadawiad
gadael/mynd allan
dilyn/parhau
ail ddosbarth
ail
diogelwch
goleuadau traffig
Wythnos Sanctaidd
wythnos
arwydd
arwydd ffordd
yn eistedd
cyfeiriad/ffordd
Medi
toiledau/tai bach
nesaf/canlynol
heb blwm/di-blwm
lle
wedi lleoli
mynd i fyny/dod i fyny
súper
el suplemento
el sur
TALGO
la taquilla
tarde
la tarifa
TAV
el taxi
TER
tercero
todo derecho
todo el mundo
todo recto
tomar
torcer
el tráfico
el tranvía
el trayecto
el tren
el tubo de escape
el turismo
el/la turista
último
las vacaciones
válido
el vasco
velocidad
la ventanilla
ver
la vez
la vía
viajar
el/la viajero/a
la visita
visitar
volar
el vuelo
la zona azul
(c)
four-star petrol
supplement/excess fare
south
fast inter-city train
ticket-office/booking office
late
price list/tariff
high-speed train
taxi
fast inter-city train
third
straight on/straight ahead
everybody/everyone
straight on/straight ahead
to take
to turn
traffic
tram
road/way/journey/route
train
exhaust pipe
tourism
tourist
last
holidays
valid
Basque
speed
window (vehicle)
to see
time/occasion
track/line/route
to travel
traveller
visit
to visit
to fly
flight
restricted parking area in city
centre
petrol pedair seren
atodol/tâl ychwanegol
de
trên cyflym rhyng-ddinesig
swyddfa docynnau
hwyr
rhestr brisiau/prisiau
trên cyflym iawn
tacsi
trên cyflym rhyng-ddinesig
trydydd
syth ymlaen
pawb/pob un
syth ymlaen
cymryd
troi
traffig
tram
ffordd/taith
trên
piben fwg
twristiaeth
twrist/ymwelydd
olaf/diwethaf
gwyliau
dilys
Basg/Basgaidd
cyflymder
ffenestr (cerbyd)
gweld
tro/achlysur
trac/ffordd
teithio
teithiwr/teithwraig
ymweliad
ymweld â
hedfan
hediad
ardal barcio gyfyngedig yng
nghanol y ddinas
embrace/hug
happy/cheerful
atmosphere
band
nativity scene/crib
wedding
coflaid
hapus/llawen
awyrgylch
band
golygfa'r geni/preseb
priodas
Pobl, llefydd ac arferion
People, places and customs
un abrazo
alegre
el ambiente
la banda
el belén
la boda
61
la cabalgata
el cante jondo
el carnaval
el Carnaval
casarse
las castañuelas
la celebración
celebrarse
la cena
el centro histórico
procession
Andalusian gipsy singing
carnival
Shrovetide
to marry/to get married
castanets
celebration
to take place
supper/evening meal
old (part of) town
la cita
la cocina típica
la cofradía
la comida
comparar
la corrida de toros
cortado
la costumbre
la cultura
el cumpleaños
cumplir
el cura
la danza
el desayuno
el desfile
el Día de Reyes
el espectáculo
el estilo de vida
las Fallas
appointment/date/engagement
traditional cooking
brotherhood/guild/association
food/meal/lunch
to compare
bullfight
embarrassed/confused
custom
culture
birthday
to fulfil/to carry out
priest
dancing/dance
breakfast
procession
Epiphany
show
way of life
(Valencia) celebration of the
feast of St. Joseph
fair
celebration
fiesta during which battles
between Moors and Christians
are re-enacted
patron saint's day
festival/fiesta/party
flamenco
fireworks
guitar
bonfire
church
of tourist interest
national lottery
mantilla
marriage
tea/snack/picnic
way of life
to be born
la feria
el festejo
la fiesta de moros y cristianos
la fiesta patronal
la fiesta
el flamenco
los fuegos artificiales
la guitarra
la hoguera
la iglesia
interés turístico, de
la lotería nacional
la mantilla
el matrimonio
la merienda
el modo de vida
nacer
62
gorymdaith
canu sipsiwn Andalwsaidd
carnifal
G yl y Giffes
priodi
castanéts
dathliad
digwydd
swper/pryd nos
canolfan hanesyddol (hen ardal
y dref)
apwyntiad/oed
coginio traddodiadol
brawdoliaeth/cylch/cymdeithas
bwyd/pryd/cinio
cymharu
ymladdfa deirw
annifyr/cymysglyd
arferiad
diwylliant
pen-blwydd
cyflawni
offeiriad
dawnsio/dawns
brecwast
gorymdaith
Dydd G yl Ystwyll
sioe
ffordd o fyw
(Valencia) dathliad g yl Sant
Joseff
ffair
dathliad
G yl y Mwriaid a'r Cristnogion
(brwydrau yn cael eu hail-greu)
dydd nawddsant
g yl /ffiesta/parti
fflamenco
tân gwyllt
gitâr
coelcerth
eglwys
o ddiddordeb twristaidd
loteri cenedlaethol
mantila
priodas
te/byrbryd/picnic
fford o fyw
cael eich geni
el nacimiento
la Navidad
la Nochebuena
la Nochevieja
la novia
el novio
la paella
la pandereta
el paseo
el paso
el penitente
el plato típico
la Primera Comunión
la procesión
el pueblo típico
el regalo
la religiosidad
la romería
ruidoso
San Fermín
la sardana
la Semana Santa
la siesta
la tertulia
los toros
la tradición cultural
la tradición religiosa
el traje típico
la tuna
el tuno
birth
Christmas
Christmas Eve
New Year's Eve
girlfriend
boyfriend
paella
tambourine
walk/stroll
float (i.e., in procession)
penitent
traditional dish
First Communion
procession
typical village/town
present
religiousness/religiosity/
religious nature
pilgrimage
noisy
patron saint of Pamplona
Catalan Dance
Holy Week
siesta/afternoon nap
social gathering
bullfight/bullfighting
cultural tradition
religious tradition
traditional costume
student music group
member of student music group
el turrón
las uvas
la velada
nougat
grapes
social gathering/party
la verbena
el Viernes Santo
open-air dance
Good Friday
63
genedigaeth
Nadolig
Noswyl Nadolig
Nos Galan
cariad (benywaidd)
cariad (gwrywaidd)
paela
tamborîn
tro
car sioe/car carnifal
edifeiriwr
saig traddodiadol
Cymundeb Cyntaf
gorymdaith
pentref/tref nodweddiadol
anrheg
crefyddoldeb/crefyddusrwydd/
natur grefyddol
pererindod
swnllyd
nawddsant Pamplona
dawns Catalwnaidd
Wythnos Sanctaidd
siesta/cyntun prynhawn
casgliad/aduniad cymdeithasol
ymladd/ymladdfa teirw
traddodiad diwylliannol
traddodiad crefyddol
gwisg draddodiadol
grðp cerddorol myfyrwyr
aelod o grðp cerddorol
myfyrwyr
nyget
grawnwin
casgliad, aduniad cymdeithasol
/parti
dawns awyr agored
Dydd Gwener y Groglith
YOUTH CULTURE
DIWYLLIANT IEUENCTID
65
TESTUN: DIWYLLIANT IEUENCTID
TOPIC: YOUTH CULTURE
a cuadros
a menudo
¿a qué hora?
a rayas
a veces
abierto
el abrigo
abrir(se)
aceptar
la actividad
el actor
la actriz
acuático
aficionado/a
agradecer
ahora
ahorrar
el ajedrez
al aire libre
al día siguiente
el albergue juvenil
¿algo más?
el algodón
la alimentación
el almacén
el alpinismo
la americana
ancho
andar
el anillo
el año
anoche
el anorac
anteayer
anterior
apagar
el arte
el artículo
el ascensor
el atletismo
el aumento
el/la autor/a
el autoservicio
la aventura
ayer
bailar
check(ed) (pattern)
often/frequently
at what time?
striped
at times
open
coat
to open
to accept
activity
actor
actress
aquatic/water
keen on/fond of
to thank
now
to save
chess
in the open air
(on) the following day
youth hostel
anything else?
cotton
food
warehouse/store
mountaineering/climbing
jacket
wide
to walk
ring
year
last night
anorak
the day before yesterday
previous
to put out/to turn off/to switch
off
art
article
lift
athletics
increase/rise
author
self-service
adventure
yesterday
to dance
66
sgwarog (patrwm)patrwm siec
yn aml
am faint o'r gloch?
streipiog
weithiau
ar agor/agored
cot
agor
derbyn
gweithgaredd
actor
actores
d r
brwdfrydig dros/hoff o
diolch
nawr
cynilo
gwyddbwyll
yn yr awyr agored
trannoeth/y diwrnod wedyn
hostel ieuenctid
unrhywbeth arall?
cotwm
bwyd
warws/storfa
mynydda/dringo
siaced
llydan
cerdded
modrwy
blwyddyn
neithiwr
anorac
echdoe
cynt/blaenorol
diffodd
celf
erthygl
lifft
athletau
cynnydd/codiad
awdur/awdures
hunanwasanaeth
antur
ddoe
dawnsio
el balón
el baloncesto
el bañador
bañarse
el banco
barato
la biblioteca
la bicicleta
el billar
el billete de banco
el billete
la blusa
el bolígrafo
la bolsa
el bolso
la bota
la botella
el botijo
el bricolaje
broncearse
el caballo
la cadena
la caja
el calcetín
la calidad
el calzado
los calzoncillos
cambiar
cambiar de cadena
el cambio
la camisa
la camiseta
el/la campeón/a
la caña de pescar
el canal
la canción
cantar
la cantidad
el carnet de identidad
la carnicería
caro
el carrito
la carta
las castañuelas
la caza
el centímetro
el centro comercial
la cerámica
la cerilla
ball
basketball
swimming costume
to bath/to bathe
bank/bench
cheap
library
bicycle
billiards
banknote
ticket
blouse
ball-point pen
bag
bag
boot
bottle
(earthenware) jug
DIY
to get a suntan
horse
channel/chain
cash-desk/check out/till
sock
quality
footwear
underpants
to change
to switch over/to change
channel(s)
change/rate of exchange
shirt
T-Shirt
champion
fishing rod
channel (TV)
song
to sing
quantity/amount
identity card
butcher's (shop)
expensive
trolley
letter
castanets
hunting/shooting
centimetre
shopping centre
pottery/ceramics
match
67
pêl
pêl fasged
gwisg nofio
cael bath/ymdrochi
banc/mainc
rhad
llyfrgell
beic
biliards
arian papur
tocyn
blows
beiro
bag
bag
esgid
potel
jwg (pridd)
gwneud pethau eich hunan
cael lliw haul
ceffyl
sianel/cadwyn
desg dalu/til
hosan
ansawdd
esgidiau
trôns
newid
newid sianel
newid/cyfradd gyfnewid
crys
crys T
pencampwr/wraig
gwialen bysgota
sianel (deledu)
cân
canu
swm/nifer
cerdyn adnabod
siop gig
drud
troli
llythyr
castanéts
hela/saethu
centimedr sentimedr
canolfan siopa
crochenwaith
matsien
cerrar(se)
la cesta
el champú
el chandal
la chaqueta
la charcutería
el cheque de viaje(ro)
el cheque
el ciclismo
el cigarrillo
el cine
la cinta
el cinturón
el circo
claro
la clase
el cliente
el club de jóvenes
coleccionar
el collar
el color
la comedia
los comestibles
comprar
con retraso
el concierto
el concurso
la confitería
contar
la copa
la corbata
la corrida
corto
la cosa
costar
el cotón
el crédito
la crema bronceadora
la cuenta
el cuero
cultivar
dar un paseo
dar una vuelta
datos informativos
de moda
de ocasión
de segunda mano
de vez en cuando
dentro de poco
el/la dependiente/a
to shut/to close
basket
shampoo
tracksuit
jacket
delicatessen
traveller's cheque
cheque
cycling
cigarette
cinema
ribbon
belt
circus
clear/light (colour)
class/kind/sort
client/customer
youth club
to collect
necklace
colour
comedy/play/drama
food/foodstuffs
to buy
late
concert
competition
confectioner's (shop)
to tell/to count
glass
tie
bullfight
short
thing
to cost
cotton
credit
suntan cream
bill
leather
to cultivate/to grow
to go for a walk
to go for a walk
(general) information
in fashion/fashionable
second-hand/used
(at) second-hand
from time to time
shortly
shop assistant
68
cau
basged
siamp
tracwisg
siaced
siop fwydydd tramor
siec deithio
siec
beicio
sigarét
sinema
rhuban
gwregys
syrcas
clir/golau (lliw)
dosbarth/math
cwsmer
clwb ieuenctid
casglu
cadwyn/mwclis
lliw
comedi/drama
bwyd/nwyddau
prynu
hwyr
cyngerdd
cystadleuaeth
siop felysion
dweud/cyfrif/adrodd
gwydryn
tei
ymladd teirw
byr
peth
costio
cotwm
credyd
eli haul/hufen haul
bil
lledr
ffermio/tyfu
mynd am dro
mynd am dro
gwybodaeth (gyffredinol)
mewn ffasiwn/ffasiynol
ail-law
ail-law
o bryd i'w gilydd
yn fuan
cynorthwy-ydd siop
el deporte
deportivo
descontar
el descuento
desear
desgarrar
el desodorante
devolver
el día de mercado
la diapositiva
dibujar
los dibujos animados
la diferencia
diferente
el dinero suelto
el dinero
el disco
la discoteca
la diversión
divertirse
el documental
la droguería
el/la dueño/a
duro
la emisión
en punto
el encendedor
encender
encontrar
enseñar
la entrada
entregar
entrenarse
el envase
envolver
envuelto
el equipo
la equitación
el error
la escalera rodante
el escaparate
escoger
escuchar
el espectáculo
esquiar
el estadio
el estanco
la estrella
sport
sports/sporting
to discount/to deduct
discount
to want/to desire
to tear (up)
deodorant
to return/to give back
market day
slide
to draw
cartoons
difference
different
(loose) change
money
record
discothèque
entertainment
to have a good time/to enjoy
oneself
documentary
(non-dispensing) chemist's
owner
hard/tough
programme/broadcast
on the dot
lighter
to put on/to switch on/to light
to meet/to find
to teach/show
ticket (cinema/theatre etc.)
to hand over/to deliver
to train
container/wrapping/packing
to wrap
wrapped
team/equipment
riding
error/mistake
escalator/moving staircase
shop window
to choose
to listen (to)
show
to ski
stadium
tobacconist's (shop)
star
69
chwaraeon
chwaraeon/hoff o chwaraeon
disgowntio/gostwng
gostyngiad
eisiau/dymuno
rhwygo
diaroglydd
dychwelyd/rhoi yn ôl
diwrnod marchnad
sleid/tryloywlun
arlunio
cartwnau
gwahaniaeth
gwahanol
newid (mân)
arian
record
disgotec
adloniant
cael amser da/mwynhau eich
hun
rhaglen ddogfen/ffilm ddogfen
fferyllfa
perchennog
caled/garw
rhaglen/darllediad
yn brydlon
taniwr
cynnau/goleuo
cyfarfod/dod o hyd i
dysgu/dangos
tocyn (sinema/theatr a.y.y.b)
trosglwyddo/dosbarthu
hyfforddi
cynhwysydd/papur lapio/defnydd
pacio
lapio/pacio
wedi lapio
tîm/offer
marchogaeth
gwall/camgymeriad
esgaladur/grisiau symudol
ffenestr siop
dewis
gwrando
sioe
sgio
stadiwm
siop dybaco
seren
estrenar
la etiqueta
el euro
la excursión
la exposición
la falda
la falta
faltar
la feria
la ferretería
la fiesta
el fin de semana
firmar
la flor
la foto
franco
la frutería
el frutero
el fútbol
ganar
la ganga
la garantía
garantizar
gastar
los gastos
grabar
el gramo
los grandes almacenes
gratis
gratuito
el grupo
el guante
la guía
gustar
el gusto
hacer footing
hacer la compra
hacer punto
la hora
el horóscopo
hoy
i.v.a. (impuesto de añadido)
el impermeable
el impuesto
el instrumento
ir a buscar
ir bien a
ir de compras
ir de escaparates
to premiere
label/tag
Euro
excursion/outing
exhibition
skirt
fault/lack
to be lacking/to be wanting
fair
ironmonger's (shop)
(public) holiday/festival/party
weekend
to sign
flower
photo
frank/open
fruiterer's shop/fruit shop
fruiterer
football
to win
bargain
guarantee
to guarantee
to spend
expenses/costs
to record
gramme
department store
free
free
group
glove
guidebook
to like
taste
to jog/to go jogging
to do the shopping
to knit
hour/time
horoscope
today
VAT (Value added tax)
raincoat
tax
instrument
to bring/to fetch/to go and look
for
to suit
to go shopping
to go window-shopping
70
rhoi perfformiad cyntaf
label/tag
Ewro
gwibdaith
arddangosfa
sgert
bai/diffyg
bod yn ddiffygiol/bod yn brin
ffair
siop (nwyddau) haearn
g yl (gyhoeddus)/g yl/parti
penwythnos
arwyddo/llofnodi
blodyn
llun
plaen/agored
siop ffrwythau
gwerthwr ffrwythau
pêl-droed
ennill
bargen
gwarant
gwarantu
gwario
treuliau/costau
recordio
gram
siop adrannol
am ddim
am ddim
gr p
maneg
arweinlyfr/teithlyfr
hoffi
blas
loncian
siopa
gwau
awr/amser
horosgop
heddiw
T.A.W. (treth ar werth)
cot law
treth
offeryn
dod â/mynd i nôl/mynd i
chwilio am
gweddu/mynd yn dda
siopa
edrych ar ffenestri siopau/
el jabón
el jersey
la joyería
el juego
la juerga
jugar
el juguete
justo
el kilo
el kiosco
la lana
el lápiz
largo
la lata
la lechería
la lectura
leer
la libra esterlina
la libra
la librería
el libro
la liga
ligero
la liquidación
la lista
el litro
llevar
la lotería
la madera
la madrugada
mañana
la manga
la manta
el maquillaje
la máquina fotográfica
la marca
marcar un gol
el matador
la medianoche
las medias
medio
el mediodía
el mercado
el mes
meter
el metro
la mitad
la mochila
la moda
soap
jumper/jersey
jeweller's (shop)
game
party
to play
toy
just/fair/exact
kilo
kiosk
wool
pencil
long
can/tin
dairy
reading
to read
pound sterling
pound
bookshop
book
league
light
(clearance) sale
list
litre
to carry/to wear
lottery
wood
early morning
tomorrow
sleeve
blanket
make-up
camera
make/brand
to score a goal
bullfighter
midnight
stockings
half
midday
market
month
to place/to put
metre
half
rucksack/backpack
fashion
71
crwydro siopau
sebon
siwmper
siop dlysau
gêm
parti
chwarae
tegan
cyfiawn/teg/union
cilo
ciosg
gwlân
pensil
hir
can/tun
llaethdy
darllen
darllen
punt sterling
punt
siop lyfrau
llyfr
cynghrair
ysgafn
arwerthiant (clirio)
rhestr
litr
cario/gwisgo
loteri
pren
bore bach
yfory
llawes
blanced
colur
camera
gwneuthuriad/brand
sgorio gôl
ymladdwr teirw
canol nos/hanner nos
sanau
hanner
canol dydd/hanner dydd
marchnad
mis
gosod/rhoi
metr
hanner
sach deithio/gwarbac
ffasiwn
la moneda
el monedero
montar a caballo
el mostrador
mostrar
la moto
muchas veces
la muñeca
el museo
la música
nada más
nadar
los naipes
la natación
nilón
la noche
normal
normalmente
las noticias
la novela
nuevo
el número
la obra de teatro
el ocio
la oferta
ofrecer
la ola
el ordenador
el oro
la orquesta
oscuro
el oyente
pagar
el pago
la panadería
la pantalla
los pantalones
los pantalones cortos
el pañuelo
el papel de cartas
el papel de regalo
el paquete
el par
el paraguas
el partido
pasado
pasado mañana
el pasaporte
el pasatiempo
la pastelería
coin
purse
to ride
counter
to show
motorbike
often
doll
museum
music
nothing else
to swim
playing cards
swimming
nylon
night
normal/usual
normally/usually
news
novel
new
number
play
leisure
offer
to offer
wave
computer
gold
orchestra
dark
listener
to pay (for)
payment
baker's (shop)
screen
trousers
short trousers
handkerchief
stationery/notepaper
gift-wrap paper
parcel
pair
umbrella
game/match
past/last
the day after tomorrow
passport
pastime/hobby
cake shop
72
darn arian
pwrs
marchogaeth
cownter
dangos
beic modur
yn aml
dol/doli
amgueddfa
cerddoriaeth
dim byd arall
nofio
cardiau chwarae
nofio
neilon
nos
normal/arferol
fel arfer
newyddion
nofel
newydd
rhif
drama
hamdden
cynnig
cynnig
ton
cyfrifiadur
aur
cerddorfa
tywyll
gwrandawr
talu (am)
tâl
siop fara
sgrîn
trowsus
trowsus byr
hances
papur ysgrifennu
papur lapio (anrhegion)
parsel/pecyn
pâr
ymbarél
gêm
diwethaf
trennydd
trwydded deithio
difyrrwch/hobi
siop gacenni/siop deisennau
patinar
el patrón
el pedazo
el peine
la película
la pelota
la peluquería
el pendiente
el perfume
la perfumería
el periódico
el personaje
pesado
pesar
la pescadería
pescar
el/la pescadero/a
la peseta
la piel
el pijama
el ping-pong
la piscina
el piso
la pista
la planta baja
el plástico
la plaza de toros
pobre
pocas veces
el polideportivo
poner
por ciento
el pote
practicar
el precio
el/la presentador/a
prestar
el presupuesto
probar
el producto
el programa
pronto
próximo
el puesto
el pulóver
la pulsera
que viene
la queja
quejarse
querer
to skate
boss
piece/bit
comb
film
ball
hairdresser's
earring
perfume
perfume shop/perfumery
newspaper
character
boring/heavy
to weigh
fishmonger's
to fish
fishmonger
peseta
skin
pyjamas
table tennis
swimming pool
flat/floor
track/court/course
ground floor
plastic
bullring
poor
seldom/rarely
sports centre
to put
per cent
pot/jar
to practise/to play/to go in for
price
presenter
to lend/to loan
budget
to taste/to try
product
programme
soon/quickly
next
post/job
pullover
bracelet
next
complaint
to complain
to want/to wish
73
sglefrio
pennaeth
darn
crib
ffilm
pêl
siop trin gwallt
clustdlws
persawr
siop bersawr
papur newydd
cymeriad
diflas/trwm
pwyso
siop bysgod
pysgota
gwerthwr pysgod
peseta
croen
pyjamas
tenis bwrdd
pwll nofio
fflat/llawr
trac/cwrt/cwrs
llawr isaf/llawr gwaelod
plastig
cylch teirw
tlawd
yn anaml/prin
canolfan chwaraeon
rhoi/gosod
y cant
pot/jar
ymarfer/chwarae
pris
cyflwynydd
benthyca/rhoi benthyg
cyllideb
blasu/profi
cynnyrch
rhaglen
yn fuan/yn gyflym
nesaf
swydd/gwaith
siwmper
breichled
nesaf
cwyn
cwyno
eisiau/dymuno
el quiosco
el/la radio
rara vez
raramente
rasgar
rato
los ratos libres
rayado
las rébajas
el recado
recibir
el recibo
reciente
la reclamación
recomendar
la reducción
el recuerdo
reembolsar
reemplazar
el regalo
la relojería
remar
el reparto a domicilio
revelar fotos
la revista
rico
la ropa
la ropa interior
el saco de dormir
el saco
la sala de fiestas
la sandalia
la sección
la seda
la semana
la serie
servir
el socio
el sombrero
el sorteo
la sortija
el sótano
subtitulado
el supermercado
suplementario
el suplemento
el surtido
sustituir
el tabaco
la tajada
kiosk
radio
seldom/rarely
rarely/seldom
to tear/to rip (up)
while/short time
free time/spare time
striped
sale
message
to receive
receipt
recent
claim/complaint
to recommend
reduction
souvenir
to reimburse
to replace
present
watchmaker's (shop)
to row
home delivery
to develop photographs
magazine
rich/delicious
clothes
underwear
sleeping bag
bag
dance-hall/nightclub
sandal
section
silk
week
series
to serve
partner/member/associate
hat
draw/raffle
ring
basement
subtitling
supermarket
supplementary/extra
supplement /excess fare
selection/range/stock
to substitute/to replace
tobacco
slice
74
ciosg
radio
yn anaml/prin
yn anaml/prin
rhwygo
ysbaid/amser byr
amser rhydd
streipiog
sêl/arwerthiant
neges
derbyn
derbynneb
diweddar
cais/cwyn
argymell
gostyngiad
cofrodd
ad-dalu
ailosod
anrheg
siop oriadurwr
rhwyfo
cludiad i'r cartref
datblygu lluniau
cylchgrawn
cyfoethog /blasus
dillad
dillad isaf
sach gysgu
bag
neuadd ddawns/clwb nos
sandal
adran
sidan
wythnos
cyfres
gweini
partner/aelod
het
loteri/raffl
modrwy
seler/islawr
is-deitlo
archfarchnad
atodol/ychwanegol
ychwanegiad/tâl ychwanegol
detholiad/amrediad/stoc
amnewid/disodli
tybaco
sleisen
la talla
el talonario de cheques
el tamaño
la tarifa (de precios)
la tarjeta de crédito
la tarjeta postal
el teatro
los tejanos
la tela
el telediario
la telenovela
el/la telespectador/a
la televisión
la televisión por satélite
el televisor
temprano
el/la tendero/a
el tenis
la tercera parte
el tiempo libre
la tienda de comestibles
la tienda de confecciones
la tienda
el tipo
tirar
el tocadiscos
tocar
todo
tomar
tomar el sol
el torero
el toro
tostarse
total
trabajar
el trabajo
la tragedia
el traje de baño
el traje
un trozo
las vacaciones
valer
los vaqueros
la vela
vender
la venta
ver
el vestido
el vídeo
size
cheque book
size
price list/tariff
credit card
postcard
theatre
jeans
material
television news-bulletin
television serial/television
"soap"
viewer
television
satellite television
television set
early
shopkeeper
tennis
(a) third
spare time/free time
grocer's (shop)
clothes shop/clothier's
shop
type/kind
to throw/to shoot/to pull
record player
to touch
all/every
to take
to sunbathe
bullfighter
bull
to get brown
total
to work
work
tragedy
swimsuit
suit
bit/piece
holidays
to be worth
jeans
sail
to sell
sale
to see
dress
video
75
maint
llyfr siec
maint
rhestr brisiau/prisiau
cerdyn credyd
cerdyn post
theatr
jîns
defnydd
bwletin newyddion teledu
cyfres deledu/"sebon" teledu
gwyliwr
teledu
teledu lloeren
set deledu
yn gynnar
siopwr/siopwraig
tenis
trydydd (rhan)
amser rhydd
siop y groser
siop ddillad
siop
teip/math
taflu/saethu/tynnu
chwaraewr recordiau
cyffwrdd
oll/holl/cyfan/pob
cymryd
torheulo
ymladdwr teirw
tarw
cael lliw haul/troi'n frown
cyfanswm
gweithio
gwaith
trychineb
dillad nofio
siwt
darn
gwyliau
bod gwerth
jîns
hwyl
gwerthu
gwerthiant
gweld
ffrog
fideo
el vidrio
visitar
el windsurf
la zapatería
el zapato
el zoo
glass
to visit
windsurfing
shoe shop
shoe
zoo
76
gwydryn
ymweld â
bordhwylio
siop esgidiau
esgid
s
NEW TECHNOLOGIES
TECHNOLEGAU NEWYDD
77
TESTUN: TECHNOLEGAU NEWYDD/CYFRYNGAU
TOPIC: NEW TECHNOLOGIES/MEDIA
a mi modo de ver
a mi parecer
a vuelta de correo
agradable
al aparato
amable
la antena parabólica
la antena
el anuncio
el apartado de correos
el archivador
archivar
el archivo
el artículo
los auriculares
la autoedición
bajar
la base de datos
el boletín
borrar
cargar un programa
la carpeta
la carta
el cederom
el cheque
la cita
cobrar
el código postal
el/la colega
colgar
con tu/su permiso
la conferencia interurbana
la conferencia urbana
el/la conocido
contar
el contestador automático
la contraseña
el correo electrónico
el correo
Correos
el corresponsal
el crédito a largo plazo
creer
descolgar
el despacho
diario
in my view/as I see it
in my opinion
by return of post
pleasant/nice
speaking' (on telephone)
kind/nice
satellite dish
aerial
advertisement
post-office box
filing cabinet
to file/to save (on a
computer)
file (I.T.)
article
headphones
desktop publishing
to download
database
bulletin
to delete
to load a programme
folder/file
letter
CD rom
cheque
appointment
to cash/to charge/to earn
postcode
colleague
to hang up (telephone)
if I may/excuse me
long-distance call
local call
acquaintance
to count/to tell
answering machine
password
electronic mail
mail/post
Post Office
correspondent
long-term credit
to believe/to think
to pick up (telephone)
office
daily
78
yn fy marn i
yn fy marn i
gyda throad y post
dymunol/neis
yn siarad (ar y ffôn)
caredig/neis
dysgl lloeren
erial
hysbyseb
blwch postio
cwpwrdd ffeilio
ffeilio/achub (h.y. ar gyfrifiadur)
ffeil (G.D.)
erthygl
clustffonau
cyhoeddi bwrdd gwaith
llwytho i lawr
data-bas
bwletin
dileu
llwytho rhaglen
ffolder/ffeil
llythyr
CD rom
siec
apwyntiad
newid (siec)/codi/ennill
côd post
cydweithiwr
rhoi'r ffôn i lawr
os ca'i/esgusoda fi/esgusodwch fi
galwad bell
galwad leol
cydnabod
cyfri/dweud/adrodd
peiriant ateb
cyfrinair
llythyru electronig
post
Swyddfa'r Post
gohebydd/llythyrwr
credyd tymor hir
credu/meddwl
codi (ffôn)
swyddfa
dyddiol
¡diga!
disculparse
el disquete
echar al buzón
el empleo vacante
en busca de empleo
en mi opinión
la entrevista
enviar
escribir a máquina
espere un momento/ no
cuelgue
estar a favor de
estar comunicando
estar de acuerdo
estar en contra de
la etiqueta
el facsimil
la factura
el fax
fichar
la fiesta
la firma
firmar
el formulario
la fotocopiadora
fotocopiar
gracias
la guía telefónica
hasta luego
la impresora
imprimir
inaguantable
el indicativo del país
la informática
Internet
ir a buscar
la llamada telefónica
local
mandar
mandar un fax
marcar
la memoria
el mensaje telefónico
el menú
el modem
el monitor
hello? (telephone)
to apologise
floppy disk
to post
vacancy
on the lookout for a job/ in
search of work
in my opinion
interview
to send
to type
hold the line
helo? (ar y ffôn)
ymddiheuro
disg hyblyg
postio
swydd wag
yn chwilio am swydd
to be in favour of
to be engaged (telephone)
to be agreed/to agree
to be against
label/tag
facsimile/fax
bill/invoice
fax
to file/to index
holiday/party
signature
to sign
form
photocopier
to photocopy
thanks
telephone directory
see you/so long
printer
to print
unbearable
international code
information technology
Internet
to bring/to fetch/to go and
look for
telephone call
local
to order/to send
to send a fax
to dial
memory
telephone message
menu
modem
monitor
bod o blaid
bod yn brysur (llinell ffôn)
bod yn gytûn/cytuno
bod yn erbyn
label/tag
ffacsimili/ffacs
bil/anfoneb
ffacsimili/ffacs
ffeilio/mynegio
gwyliau/parti
llofnod
llofnodi/arwyddo
ffurflen
llun-gopïwr/ffotogopïwr
llungopïo
diolch
llyfr ffôn
wela i chi/hwyl am y tro
argraffydd
argraffu
annioddefol
côd rhyngwladol
gwybodaeth dechnegol
Rhyngrwyd
dod â/mynd i nôl/mynd i chwilio
am
galwad ffôn
lleol
gorchymyn/anfon
anfon ffacs
deialu
cof
neges ffôn
bwydlen
modem
monitor
79
yn fy marn i
cyfweliad
anfon
teipio
dal arno/daliwch y lein
mucho
navegar por Internet/ la red
el número de teléfono
la obra
la oficina
la ofimática
¡oiga!
opinar
la oportunidad
el ordenador
la pagina web
el paquete
el periódico
el periodista
el placer
poder
el prefijo
la prensa
el procesador de texto
programar
la publicidad
la queja
quejarse
querer
el ratón
la recogida
la red
la red informática
regional
rellenar
el reparto
el reportaje
S.A.
¡salúd!
simpático
el sitio
el sobre
la sociedad anónima
sonar
la tarjeta electrónica
el teclado
telefonear
el/la telefonista
el teléfono móvil (de coche)
el teléfono
la tirada
los titulares
el tono
much/a lot of
to surf the net
telephone number
work/piece of work
office
office technology
hello? (telephone)
to think
opportunity
computer
web page
package (I.T.)/parcel/packet
newspaper
journalist
pleasure/delight
can/to be able to
dialling code
press
word processor
to programme
advertising/publicity
complaint
to complain
to want/to wish
mouse (I.T.)
collection
net
network
regional
to fill in
delivery/distribution
report/article/news item
Ltd.
cheers!good health!
nice
site
envelope
limited company
to sound/to ring
phonecard
keyboard
to telephone
telephonist
mobile phone (car-phone)
telephone
circulation (press)
headlines
tone
80
llawer/llawer o
syrffio'r Rhyngrwyd
rhif ffôn
gwaith/darn o waith
swyddfa
technoleg swyddfa
helo? (ar y ffôn)
meddwl
cyfle
cyfrifiadur
tudalen we
pecyn (G.T.)/parsel/pecyn
papur newydd
newyddiadurwr
pleser
gallu
côd deialu
gwasg
prosesydd geiriau
rhaglennu
hysbysebu/cyhoeddusrwydd
cwyn
cwyno
eisiau/dymuno
llygoden (G.T.)
casgliad
rhwyd
rhwydwaith
rhanbarthol
llenwi
cludiad/dosbarthiad
adroddiad/erthygl/eitem
newyddion
Cyf.
iechyd da!
neis
safle
amlen
cwmni cyfyngedig
seinio/gwneud sðn/canu
cerdyn ffôn
allweddell
ffonio
teleffonydd
ffôn symudol/(ffôn car)
ffôn
cylchrediad (gwasg)
penawdau
tôn
el tratamiento de textos
el usuario
y Cía..
Los medios de comunicación
el actor
la actriz
el anuncio
aplaudir
el articulo
asustarse
la butaca
la cadena
el cine
la campaña (publicitaria)
las caricaturas
el cortometraje
el culebrón
el documental
el DVD
el director
divertirse
divertido
la entrada
el editor
on color/en blanco y negro
escuchar
la escena
el espectáculo
la estrella (de cine)
el estreno
la fotografia
la gira
la imagen
el/la lector/a
las noticias
el noticiero
la obra de teatro
la pantalla
la prensa
la película
las películas:
de terror
de aventuras
del oeste
de ciencia ficción
de amor
cómícas
policiacas
word processing
user
…and Co.
prosesu geiriau
defnyddiwr
…a'r Cwmni
actor
actor (fem)
advert/announcement
to clap
article
to be frightened
armchair/easy chair
channel/chain
cinema
(advertising) campaign
cartoon (film)
short film
soap opera
documentary
DVD
director
to have a good time
amusing
ticket (for a show, cinema
etc.)
editor
in colour/black and white
to listen
scene
show
star
premiere
photo
tour
image/picture
reader
the news
news
play
screen
press
film
actor
actores
hysbyseb/cyhoeddiad
curo dwylo/clapio
erthygl
bod ag ofn/cael braw
cadair freichiau/cadair esmwyth
sianel/cadwyn
sinema
ymgyrch (hysbysebu)
cartðn (ffilm)
ffilm fer
opera sebon
rhaglen ddogfen
DVD
Cyfarwyddwr
mwynhau eich hun
doniol/difyr
tocyn (i sioe, sinema a.y.y.b.)
golygydd
mewn lliw/mewn du a gwyn
gwrando
golygfa
sioe
seren (y sinema)
dangosiad cyntaf
llun
taith
delwedd/llun
darllenydd
y newyddion
newyddion
drama
sgrîn
gwasg
ffilm
horror films
adventure films
westerns
sci-fi
love stories
comedy
thrillers
ffilmiau arswyd
ffilmiau antur
ffilmiau cowbois
ffilmiau ffugwyddonol
straeon serch
comedi
ffilmiau cyffrous
81
románticas
el periódico
el/la periodista
el/la presentador/a
la primera página
el/la protagonista
la publicidad
el/la radio
reirse
la revista
rodar una pelicula
el teatro
el/la telespectador/a
la televisión
la televisión via satélite
la televisión por cable
el televisor
tener miedo
los titulares
tratar de
los subtitulos
la versión original
love stories
newspaper
journalist
presenter
front page
main character/hero
advertising/advert
radio
laugh
magazine
to make a film/to film
theatre
viewer
television
satellite T.V.
cable T.V.
television set
to be frightened
headlines
to deal with
sub-titles
original version
82
straeon cariad
papur newydd
newyddiadurwr
cyflwynydd
tudlaen flaen
prif gymeriad/arwr
hysbysebu/cyhoeddusrwydd
radio
chwerthin
cylchgrawn
gwneud ffilm/ffilmio
theatr
gwyliwr
teledu
teledu lloeren
teledu cébl
set deledu
bod ag ofn arnoch/cael eich
dychryn
penawdau
delio â/ymwneud â/ceisio/trio
is-deitlau
fersiwn gwreiddiol
THE WORLD OF WORK
BYD GWAITH
83
TESTUN: BYD GWAITH
TOPIC: THE WORLD OF WORK
(i)
Cyffredinol
General
el aprendiz/a
el aprendizaje
la beca
la carrera universitaria
el/la catedrático
el certificado
las Ciencias
el/la científico/a
la conferencia
el/la confereciante
continuar estudiando
cultural
cursar estudios universitarios
el curso de formación
el Derecho
el diploma
diurno
el doctorado
la enseñanza universitaria
la escuela técnica
estudiar para
la evaluación continua
el éxito
la facultad
Filosofía y Letras
la formación profesional
el fracaso
el futuro
hacer la mili
hacer un curso
la informática
la ingeniería
la investigación
el/la investigador/a
el jefe de departamento
el/la licenciado/a
la licenciatura
lograr títulos
manifestación estudiantil
matricularse
la Medicina
el módulo profesional
nocturno
apprentice
apprenticeship
grant
university degree course
professor
certificate
Science
scientist
lecture
lecturer
to continue studying
cultural
to follow a university course
training course
Law
diploma
day/daytime
doctorate
university education
technical college
to study to be(come)
continuous assessment
success
faculty
Arts
vocational training
failure
future
to do one's military service
to do a course
information technology
engineering
research
research worker
head of department
graduate
degree
to get qualifications
student demonstration
to enrol
Medicine
vocational training module
night/evening
84
prentis
prentisiaeth
grant
cwrs gradd prifysgol
athro/athrawes coleg/proffesor
tystysgrif
Gwyddoniaeth
gwyddonydd
darlith
darlithydd
parhau i astudio
diwylliannol
dilyn cwrs prifysgol
cwrs hyfforddi
y Gyfraith
diploma
dydd/yn ystod y dydd
doethuriaeth
addysg brifysgol
coleg technegol
astudio i fod (yn)
asesiad parhaus
llwyddiant
cyfadran
Celfyddydau
hyfforddiant galwedigaethol
methiant
dyfodol
gwneud eich gwasanaeth milwrol
gwneud cwrs
technoleg gwybodaeth
peirianwaith
ymchwil
ymchwilydd
pennaeth adran
graddedig
gradd
ennill cymwysterau
protest gan fyfyrwyr
cofrestru
Meddygaeth
modiwl hyfforddiant
galwedigaethol
nos/noswaith
las oposiciones
optativo
planificar
presentarse a
el/la profesor de universidad
la residencia
seguir con los estudios
seguir un curso
la selectividad
el servicio militar
la sociología
tecnológico
la tesis
titulado
el/los título(s)
la universidad
la Universidad a Distancia
(ii)
competitive examination/
public competition (for a
post)
optional
to plan
to sit (exam)
university teacher
hall of residence
to continue with one's studies
to follow a course/to take a
course
university entrance exams
military service
sociology
technological
thesis
qualified/with a
degree/having a degree
degree(qualifications)
university
Open University
arholiad cystadleuol/
cystadleuaeth gyhoeddus (am
swydd)
dewisol/opsiynol
cynllunio
sefyll (arholiad)
athro prifysgol
neuadd breswyl
parhau gyda'ch astudiaethau
dilyn cwrs/cymryd cwrs
to accept
administrator
bricklayer/building worker
housewife
ambition
advertisement
wage earner/employee
to increase (salary)
bank
library
to change job(s)
candidate
career
postman
to earn
trader/merchant
commerce/business
workmate
company
contract
decorator
unemployed
unemployment
to dismiss/to sack
dismissal/sacking
derbyn
gweinyddwr
briciwr/gosodwr brics/saer maen
gwraig t
uchelgais
hysbyseb
gwas cyflog/gweithiwr
cynyddu (cyflog)
banc
llyfrgell
newid gwaith/swydd
ymgeisydd
gyrfa
postmon
ennill
masnachwr
masnach/busnes
cyd-weithiwr
cwmni
cytundeb
addurnwr
di-waith
diweithdra
diswyddo
diswyddiad
arholiadau mynediad i brifysgol
gwasanaeth milwrol
cymdeithaseg
technolegol
traethawd/thesis
cymwysedig/â gradd/graddedig
gradd (cymwysterau)
prifysgol
Prifysgol Agored
Gyrfaoedd a gwaith
Careers and employment
aceptar
el/la administrador/a
el albañil
el ama de casa
la ambición
el anuncio
el/la asalariado/a
aumentar(el sueldo)
el banco
la biblioteca
cambiar de empleo
el/la candidato/a
la carrera
el cartero
cobrar
el comerciante
el comercio
el/la compañero/a de trabajo
la compañía
el contrato
el/la docorador/a
desempleado
el desempleo
despedir
el despido
85
el día laborable
dimitir
el/la director/a
la discriminación sexual
el/la dueño/a
el/la empleado/a
el empleo
la empresa
el empresario
en busca de
el/la enfermero/a
la entrevista
entrevistar
estar en huelga
estar sin trabajo
experiencia laboral
el/la experto/a
la fábrica
el fabricante
el formulario
ganar
ganarse la vida
el garaje
el gerente
la granja
la habilidad
hacer puente
hacerse
el horario flexible
las horas extraordinarias
el hospital
la huelga
el huelguista
los impuestos
la industria
los ingresos
el/la jefe/a
jubilarse
libras por hora
el maquinista
el mecánico
la mecanógrafa
el/la médico/a
el mercado de trabajo
el/la modelo
los negocios
el nivel de vida
el/la obrero/a
working day/weekday
to resign
manager/director
sex discrimination
owner
employee
job
company/firm
manager/promoter/
businessman
in search of/on the lookout
for
nurse
interview
to interview
to be on strike
to be unemployed
work experience
expert
factory
manufacturer
form
to earn
to earn a living
garage
manager
farm
skill/ability
to take a long weekend
to become
flexitime
overtime
hospital
strike
striker
taxes
industry
income
boss/head/chief
to retire
pounds per hour
operator/machinist
mechanic
typist
doctor
labour market
model
business
standard of living
worker/labourer
86
diwrnod gwaith
ymddiswyddo
rheolwr/cyfarwyddwr
gwahaniaethu ar sail rhyw
perchennog
gweithiwr/gwas cyflog
gwaith/swydd
cwmni/busnes
rheolwr/hyrwyddwr/dyn busnes
i chwilio am rywbeth/cadw golwg
am rywbeth
nyrs
cyfweliad
cyfweld
bod ar streic
bod yn ddi-waith
profiad gwaith
arbenigwr/arbenigwraig
ffatri
gwneuthurwr
ffurflen
ennill
ennill bywoliaeth
garej
rheolwr
fferm
medr/gallu
cymryd penwythnos hir
dod yn/mynd yn
oriau hyblyg
goramser
ysbyty
streic
streiciwr
trethi
diwydiant
incwm/enillion
pennaeth
ymddeol
punnoedd yr awr
gweithredwr/peiriannwr
mecanydd
teipydd
doctor/meddyg
marchnad gwaith
model
busnes
safon byw
gweithiwr/gweithwraig
la ocupación
las ofertas de empleo
la oficina
el oficio
el/la operario/a
pagar
parado
el paro
el/la patrón/a
el/la peluquero/a
el peón
el personal
planificar su futuro
pluriempleo
ponerse en huelga
porvenir
la profesión
el/la programador/a
el/la propietario/a
el proyecto
el puesto
rechazar
reciclar
el representante
el salario
la secretaria
el sector de servicios
la seguridad social
el sindicalista
el sindicato
solicitar un puesto
la solicitud de empleo
soñar con
el subsidio de paro
el sueldo
el taller
la taquimecanógrafa
la tarea
el/la técnico/a
el trabajo
el trabajo de jornada completa
el trabajo de media jornada
el trabajo por turno
el trabajo provisional
las vacaciones pagadas
el/la vendedor/a
viajar
el viaje de negocios
occupation
situations vacant
office
profession/occupation/post
operative/worker
to pay (for)
unemployed
unemployment
boss
hairdresser
labourer
personnel/staff
to plan one's future
having more than one job/
moonlighting
to go on strike
future
profession
programmer
owner/proprietor
plan/project
post/job
to reject/to turn down
to retrain
representative
wage/pay
secretary
service sector
social security
trade unionist
trade(s) union
to apply for a post
job application
to dream of
unemployment benefit
pay/salary
garage/repair shop
shorthand typist
task
technician
work/job
full-time job
part-time job
shift work
temporary job
holidays with pay
seller/sales person/vendor
to travel
business trip
BJ/Misc: GCSE Spanish Vocabulary List/ED 10-Jul-02
87
gwaith/swydd
swyddi gweigion
swyddfa
galwedigaeth/gwaith/swydd
gweithiwr/gweithwraig
talu (am)
di-waith
diweithdra
pennaeth
trinwr gwallt/dyn trin gwallt/
menyw trin gwallt
gweithiwr/labrwr
personél/staff
cynllunio eich dyfodol
gwneud mwy nag un
swydd/nosweithio
mynd ar streic
dyfodol
proffesiwn
rhaglennydd
perchennog
cynllun/project/prosiect
gwaith/swydd
gwrthod
ailhyfforddi
cynrychiolydd
cyflog/tâl
ysgrifennydd
sector gwasanaethau
nawdd cymdeithasol
undebwr llafur
undeb(au) llafur
cynnig am swydd
cais am swydd
breuddwydio am
budd-dâl diweithdra
tâl/cyflog
garej/gweithdy
teipydd llawfer
tasg
technegydd
gwaith/swydd
swydd llawn amser
swydd rhan amser
gwaith shifft
swydd dros dro
gwyliau ar gyflog
gwerthwr/gwerthwraig
teithio
taith fusnes
Download