Artikkel ajakirjas

advertisement
Kirjandusele viitamise juhend
bakalaureuse- ja magistritöödes
füüsikaosakonna
(3+2)
Füüsikaosakonna nõukogu poolt on üliõpilaste esimeste teadustööde – bakalaureuseja magistritööde jaoks kinnitatud käesolev instruktsioon, mis lubab valida kahe
viitamissüsteemi vahel.
1. Numbriline viitamissüsteem
Selles süsteemis, mis täppis- ja tehnikateaduslikes publikatsioonides enim levinud,
antakse viited teksti sees numbritega (ülaindeksina ja/või nurksulgudes – üks või
enam numbrit või numbritevahemik sidekriipsuga). Viitenumbrile lisaks (numbri ees)
võib märkida mõnikord ka autori nime, kui seda vajalikuks peetakse, näiteks allika
olulisuse rõhutamiseks. Kirjanduse loetelus, mis paikneb töö lõpus peale lõppsõna ja
tänuavaldusi, kuid enne võimalikke lisasid, on allikad nummerdatud ja järjestatud
vastavalt nende esmasele viitamisele töö põhitekstis. Nii Word’il kui ka TeX’il
(LaTex, RevTeX) on vahendid, mis lubavad automatiseerida viidete nummerdamist
läbi kogu töö teksti nii, et vajadusel uusi viiteid vahele kiiludes ei pea kogu töös
käsitsi viitenumbreid muutma.
Näiteid
Artiklile ajakirjas
1. C. van Trigt, "Visual system-response functions and estimating reflectance," J. Opt.
Soc. Am. A 14, 741-755 (1997).
Kui ajakiri on üle läinud artiklikoodi kasutamisele, siis tuleb vastav arvkood anda
lehekülgede vahemiku asemel.
Raamatule
1. T. Masters, Practical Neural Network Recipes in C++ (Academic, New York,
1993).
Artiklile või peatükile raamatus
1. B. L. Shoop, A. H. Sayles, and D. M. Litynski, "New devices for optoelectronics:
smart pixels," in Handbook of Fiber Optic Data Communications, C. DeCusatis,
D. Clement, E. Maass, and R. Lasky, eds. (Academic, San Diego, Calif., 1997),
pp. 705-758.
Trükis avaldatud konverentsi-ettekandele
1. R. E. Kalman,"Algebraic aspects of the generalized inverse of a rectangular
matrix," in Proceedings of Advanced Seminar on Genralized Inverse and
Applications, M. Z. Nashed, ed. (Academic, San Diego, Calif., 1976), pp. 111-124.
Eestikeelse väitekirja puhul kirjutatakse „in“ asemel „kogumikus“ ja „pp.“ asemel
„lk.“.
Trükis avaldatamata konverentsi-ettekandele
1. D. Steup and J. Weinzierl, "Resonant THz-meshes," presented at the Fourth
International Workshop on THz Electronics, Erlangen-Tennenlohe, Germany, 5-6
Sept. 1996.
2. D. Steup and J. Weinzierl, "Resonant THz-meshes," Abstracts of the Fourth
International Workshop on THz Electronics, Erlangen-Tennenlohe, Germany, 5-6
Sept. 2004 (Academic, San Diego, 2005), p. 111-112.
Avaldamiseks vastu võetud artiklile
1. D. Piao, Q. Zhu, N. K. Dutta, S. Yan, and L. L. Otis, "Cancelation of coherent
artifacts in optical coherence tomography imaging," Appl. Opt. (accepted for
publication).
Eestikeelse väitekirja puhul kirjutatakse „avaldamiseks vastu võetud“.
Internetis avaldatule
1.
J.
Preskill,
"Lecture
notes
on
quantum
computation,"
http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229/#lecture .
On-line ajakirjas avaldatud artikli puhul lisatakse ajakirjanumbri andmed:
1. P. Saari, “Evolution of subcycle pulses in nonparaxial Gaussian beams,“ Opt.
Express, 8, 590-598 (2001), http://www.opticsexpress.org/abstract.cfm?URI=OPEX8-11-590.
Eriti just (teadus)artiklite puhul vajalik ülesriputamise aeg:
1. P. Saari, “Superluminal localized waves of electromagnetic field in vacuo,” (2001)
http://xxx.lanl.gov/abs/physics/0103054.
Kuna antud juhul viidatakse füüsikutele üldteada artiklitearhiivile „arXiv“ Los
Alamos National Laboratory’s, võib URL-i ära jätta:
1. P. Saari, “ Superluminal localized waves of electromagnetic field in vacuo,”
arXiv:physics/0103054 (2001).
Siin esitatud viitemall – k.a. punktide, komade, sulgude paiknemine – on võetud
ajakirja Journal of the Optical Society of America juhendist autoritele (vt
http://josaa.osa.org/journal/josaa/author.cfm kust saab ka alla laadida vastavaid
mallifaile, millest eriti abi töö tegemisel TeX’is).
2. Tähestikuline ehk Harvardi viitamissüsteem
Selles pööratud autorinimedega süsteemis, mis täppis- ja tehnikateadustes pigem
levinud raamatute puhul, antakse viited teksti sees autorinimedega (kui üle 3 autori,
siis esiautori nime järel kirjutatakse ladinakeelne et al) koos aastaarvudega.
Kirjanduse loetelu on selles süsteemis alfabeetiline esiautori liignime järgi, mistõttu
langeb ära vajadus järjestusega vaeva näha. Erandjuhtudel, kui samalt autorilt ühe
aastanumbriga mitu viidatavat publikatsiooni, pannakse aastaarvule juurde tähed „a“,
„b“ jne. Kui kirjanduse loetelu on Word’i korjatud suvalises järjestuses, aga iga viide
on üks lõik (st. pole tehtud seda tüüpviga, et reavahetusi tehakse klahviga <Enter>, vt
doc-failid,
mis
avanevad
paremal
servas
veebilehel
http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/psveebivara/TeemadJuhend
amised.htm ), siis kogu loetelu järjestamiseks piisab ta valida ja automaatselt
järjestada A-Z-sortimiskäsuga. Muide, analoogiliselt saab nummerdada korraga ka
numbrilist loendit, kuid kui autorinimede initsiaalid „A“, „B“ jne nummerdamiskäsku
eksitusse viivad, siis võib eelnevalt käsu „Otsi ja Asenda“ abil kõigi lõigumärkide
taha, st esiautori nime ette ajutiselt panna mingi järjestuse suhtes neutraalne märk
(trellid vms). Seega siis Harvardi süsteemis eeskujude saamiseks tuleb eeltoodud
näidetes viia initsiaalid liignime taha ning tuua aastaarv kohe nimede järele:
Näide:
Saari, P., Menert, M., and Valtna, H. (2005), „Photon localization barrier can be
overcome,“ Optics Comm., 246, 445-450.
Koostanud prof P.Saari
Kirjandusele viitamise juhend
bakalaureuse- ja magistritöödes
keemiaosakonna
(3+2)
Vastavalt keemiaosakonna nõukogu poolt 28.12.05 vastuvõetud otsusele peab
bakalaureuse- ja magistritöödes kirjandusele viitamise stiil vastama ühele alltoodud
kolmest stiilist. Need baseeruvad kolme rahvusvahelise ajakirja (J. Electroanalyt.
Chem., J. Am. Chem. Soc., J. Neurochem.) stiilidel, kusjuures lisatud on artiklite
pealkirjad. Ajakirjade nimetused lühendatakse vastavalt allpool toodud juhendile.
Venekeelsete materjalide viitamisel võib kasutada nii ladina tähtedeks
translitereerimist kui ka slaavi tähestikku. Jaapani, hiina ja teistes hieroglüüfkeeltes
avaldatud artiklite korral võib pealkirja esitada ingliskeelse tõlkena märkides lõppu
sulgudesse vastava keele.
1. Elsevier’i elektrokeemia ajakirjade viitamissüsteem
Artikkel ajakirjas
1. E. Lust, A. Jänes, K. Lust, R. Pullerits, Adsorption of organic compounds and
hydrophilicity of bismuth, cadmium and antimony electrodes. J. Electroanal. Chem.
431 (1997) 183.
2. Th. Wandlowski, M. H. Hölzle, Structural and thermodynamic aspects of phase
transitions in uracil adlayers. A chronocoulometric study. Langmuir 12 (1996) 6604.
Raamatud ja kogumikud
3. S. Trasatti, E. Lust, in R. E. White, B. E. Conway, J. O’M. Bockris (Eds.), Modern
Aspects of Electrochemistry, Vol. 33, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New
York and London, 1999, pp. 1-216.
4. J. Lipkowski, L. Stolberg, in J. Lipkowski, P. N. Ross (Eds.), Adsorption of
Molecules at Metal Electrodes, VCH, New York, 1992, p. 171.
Konverentsikogumikud
5. B. Miller, Glassy Carbon Electrodes in Electroanalysis, Proc. 6th Australian
Electrochem. Conf., Geelong, Vic., 19-24 Feb.; J. Electroanal. Chem. 168 (1984) 91.
Avaldamata materjalid
6. A. Jones, personal communication, 1992.
Avaldamiseks vastu võetud artiklid
7. M. Brown, Adsorption of ketones on silver electrodes. J. Electroanal. Chem. In
press.
8. J. Traks, L. Sooväli, I. Leito, Uncertainty in photometric analysis: a case study.
Accred.
Qual.
Assur.
In
press,
online
from
21.04.2005,
http://dx.doi.org/10.1007/s00769-005-0909-3.
Materjalid internetis
9. M. Chaplin. Water Structure and Behavior.
http://www.lsbu.ac.uk/water/index.html viimati uuendatud 13.12.2005.
10. M. Chaplin. Water Structure and Behavior.
http://www.lsbu.ac.uk/water/index.html viimati alla laetud 27.01.2006.
Kui viidataval veebilehel on uuendamise kuupäev olemas, siis kasutatakse
viitamisvarianti 9. Kui uuendamise kuupäev puudub, siis kasutatakse viitamisvarianti
10.
Tekstis viitamine
Tekstis viidatakse kirjandusallikatele nurksulgudes numbri abil [1]. Kui sama viitega
viidatakse mitmele allikale, siis eraldatakse nende numbrid komadega [1,2,4] või
sidekriipsuga, juhul kui on tegemist järjestikuste viidetega [1-3].
2. Ameerika keemiaseltsi ajakirjade viitamissüsteemil baseeruv
viitamissüsteem
Artikkel ajakirjas
1. Abdur-Rashid, K.; Fong, T. P.; Greaves, B.; Gusev, D. G.; Hinman, J. G.; Landau,
S. E.; Lough, A. J.; Morris, R. H. An Acidity Scale for Phosphorus-Containing
Compounds Including Metal Hydrides and Dihydrogen Complexes in THF: Toward
the Unification of Acidity Scales. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 9155-9171.
2. Rodima, T.; Mäemets, V.; Koppel, I. Basicity of Iminophosphorane Bases. An
Experimental and Theoretical Study. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 2000,
2637-2644.
Raamatud ja kogumikud
3. Reichardt, C. Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, 3rd ed.; VCH:
Weinheim, Germany, 2002, p. 127.
4. Encyclopedia of Inorganic Chemistry; King, R. B., Ed.; Wiley: New York, 1994;
Vol. 6, pp 3107-3108.
Konverentsikogumikud
5. Smith, J.; Brown, A. Superbasicity of some Polyimine Bases. Ettekanne
konverentsil "XX Colloquium Spectroscopicum Internationale", Melbourne, 1997, p.
87.
Avaldamata materjalid
6. Koppel, I. A.; Burk, P. Avaldamata andmed.
Avaldamiseks vastu võetud artiklid
7. Brown, M. Adsorption of Ketones on Silver Electrodes. J. Electroanal. Chem.
Avaldamiseks vastu võetud 12.10.2005.
8. Traks, J.; Sooväli, L.; Leito, I. Uncertainty in Photometric Analysis: a Case Study.
Accred. Qual. Assur. Avaldamiseks vastu võetud, alates 21.04.2005 saadaval veebist,
http://dx.doi.org/10.1007/s00769-005-0909-3.
Materjalid internetis
9. Chaplin, M. Water Structure and Behavior; http://www.lsbu.ac.uk/water/index.html
viimati uuendatud 13.12.2005.
10. Chaplin, M. Water Structure and Behavior;
http://www.lsbu.ac.uk/water/index.html viimati alla laetud 27.01.2006.
Kui viidataval veebilehel on uuendamise kuupäev olemas, siis kasutatakse
viitamisvarianti 9. Kui uuendamise kuupäev puudub, siis kasutatakse viitamisvarianti
10.
Tekstis viitamine
Tekstis viidatakse kirjandusallikatele nurksulgudes numbri abil [1]. Kui sama viitega
viidatakse mitmele allikale, siis eraldatakse nende numbrid komadega [1,2,4] või
sidekriipsuga, juhul kui on tegemist järjestikuste viidetega [1-3].
3. Journal of Neurochemistry viitamissüsteem
Kasutab teksti sees autorinimedega viitamist (kui üle 2 autori, siis esiautori nime järel
kirjutatakse ladinakeelne et al) koos aastaarvudega. Nii tuleks alltoodud artikliveiide
tekstis (Shibukawa et al. 2003) ja raamatupeatükk (Feenstra 2000) ning raamat
(Paxinos and Watson 1982) Kirjanduse loetelu on seejuures alfabeetiline lähtudes
esiautori liignimest. Sama autori tööd järjestatakse tööde ilmumise aastaarvu järgi,
kuid kui samalt autorilt ühe aastanumbriga mitu viidatavat publikatsiooni, pannakse
aastaarvule juurde tähed „a“, „b“ jne.
konkreetne viitamisjuhend asub ajakirja kodulehel:
http://www.blackwellpublishing.com/submit.asp?ref=0022-3042
Artikkel ajakirjas:
Shibukawa Y., Takahashi M., Laffont I., Honke K. and Taniguchi N. (2003) Downregulation of hydrogen peroxide-induced PKC delta activation in Nacetylglucosaminyltransferase III-transfected HeLaS3 cells. J. Biol. Chem. 278,
3197–3203.
Peatükk raamatus
Feenstra M. G. P. (2000) Dopamine and noradrenaline release in the prefrontal cortex
in relation to unconditioned and conditioned stress and reward, In: Progress in Brain
Research, (Uylings H. B. M., Feenstra M. G. P. and Pennartz C. M. A., eds), pp. 133163. Elsevier Science B. V., Amsterdam.
Raamatud
Paxinos G. and Watson C. (1982) The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates.
Academic Press, San Diego.
Di Chiara G. and Gessa G. L., eds (1981) Advances in Biochemical
Psychopharmacology, Vol. 27: Glutamate as a Neurotransmitter. Raven Press, New
York.
Konverentsikogumikud
Tudeng A., Abistaja U.-B. and Juhendaja K. (2005) Head konverentsiteesid. In: 23rd
Estonian Chemistry Days. Abstracts of Scientific Conference, p.133. Tallinn
Avaldamiseks vastu võetud artiklid
Magister C., Doktor A., and Professor K. Väga tähtis artikkel, mis määrab mu
karjääri. J. Biol. Chem. Avaldamiseks vastu võetud 12.10.2005.
Magister C., Doktor A., and Professor K. Teine tähtis artikkel, mis ripub juba
internetis. J. Neurochem. (in press, online from 12.01.2006, http://www.blackwellsynergy.com/doi/full/10.1111/j.1471-4159.2005.03623.x).
Materjalid internetis
Chaplin, M. Water Structure and Behavior; http://www.lsbu.ac.uk/water/index.html
viimati uuendatud 13.12.2005.
Chaplin, M. Water Structure and Behavior; http://www.lsbu.ac.uk/water/index.html
viimati alla laetud 27.01.2006.
Kui viidataval veebilehel on uuendamise kuupäev olemas, siis kasutatakse varianti,
mis sisaldab "viimati uuendatud". Kui uuendamise kuupäev puudub, siis kasutatakse
varianti, mis sisaldab "viimati alla laetud".
Ajakirjade nimetuste lühendid
Acc. Chem. Res.
Acta Biochim. Biophys. Acad.
Sci. Hung.
Acta Biochim. Pol.
Acta Chem. Scand., Ser. A
Acta Chem. Scand., Ser. B
Acta Chim. Acad. Sci. Hung.
Acta Crystallogr., Sect. A
Acta Crystallogr., Sect. B
Acta Crystallogr., Sect. C
Acta Crystallogr., Sect. D
Acta Phys. Chem.
Acta Vitaminol. Enzymol.
Adv. Alicyclic Chem.
Adv. Carbohydr. Chem.
Biochem.
Adv. Catal.
Adv. Chem. Phys.
Adv. Colloid Interface Sci.
Adv. Enzymol. Relat. Areas
Mol. Biol.
Adv. Fluorine Chem.
Adv. Free-Radical Chem.
Adv. Heterocycl. Chem.
Adv. Inorg. Bioinorg. Mech.
Adv. Inorg. Chem. Radiochem.
Adv. Lipid Res.
Adv. Macromol. Chem.
Adv. Magn. Reson.
Advan. Mater.
Adv. Organomet. Chem.
Adv. Org. Chem.
Adv. Photochem.
Adv. Phys. Org. Chem.
Adv. Protein Chem.
Adv. Quantum Chem.
Adv. Struct. Res. Diffr. Methods
Afinidad
Agric. Biol. Chem.
AIChE J.
Ambix
Am. J. Pharm.
Am. J. Sci.
An. Acad. Bras. Cienc.
Anal. Biochem.
Anal. Chem.
Anal. Chim. Acta
Anal. Lett.
Analyst (London)
Angew. Chem.
Angew. Chem., Int. Ed. Engl.
Angew. Makromol. Chem.
Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A2
Ann. Chim. (Paris)
Ann. Chim. (Rome)
Ann. Endocrinol.
Ann. N.Y. Acad. Sci.
Ann. Pharm. Fr.
Ann. Soc. Sci. Bruxelles, Ser. 2
Annu. Rep. Anal. At. Spectrosc.
Annu. Rep. Med. Chem.
Annu. Rep. N.M.R. Spectrosc.
Annu. Rep. Prog. Chem., Sect.
A, Inorg.
Chem.
Annu. Rep. Prog. Chem., Sect.
B, Org. Chem.
Annu. Rep. Prog. Chem., Sect.
C, Phys. Chem.
Annu. Rev. Biochem.
Annu. Rev. Ind. Eng. Chem.
Annu. Rev. Phys. Chem.
Appl. Spectrosc.
Arch. Pharm. Chemi, Sci. Ed.
Arch. Pharm. (Weinheim, Ger.)
Arm. Khim. Zh.
Arzneim.-Forsch.
Aspects Homogeneous Catal.
Aust. J. Biol. Sci.
Aust. J. Chem.
Ber. Bunsenges. Phys. Chem.
Biochem. Biophys. Res.
Commun.
Biochem. Educ.
Biochemistry
Biochemistry (Eng. Transl.)
Biochem. J.
Biochem. Pharmacol.
Biochem. Prep.
Biochem. Soc. Trans.
Biochim. Biophys. Acta
Biochimie
Biofizika
Bioinorg. Chem.
Biokhimiya
Bioorg. Chem.
Bioorg. Khim.
Biopolymers
Biotechnol. Bioeng.
Boll. Soc. Ital. Biol. Sper.
Br. J. Pharmacol.
Br. Polym. J.
Bull. Acad. Sci. USSR, Div.
Chem. Sci.
Bull. Chem. Soc. Jpn.
Bull. Inst. Chem. Res., Kyoto
Univ.
Bull. Pol. Acad. Sci., Chem.
Bull. Soc. Chim. Belg.
Bull. Soc. Chim. Fr.
Bunseki Kagaku
Can. J. Biochem.
Can. J. Chem.
Can. J. Chem. Eng.
Can. J. Pharm. Sci.
Can. J. Phys.
Can. J. Spectrosc.
Carbohydr. Res.
Carbon
Catal. Rev.
Cellul. Chem. Technol.
Cesk. Farm.
Chem. Age (London)
Chem. Ber.
Chem. Br.
Chem. Eng. News
Chem. Eng. Progr.
Chem. Eng. Sci.
Chem. Erde
Chem. Heterocycl. Compd.
(Engl. Transl.)
Chem. Ind. (Duesseldorf )
Chem. Ind. Int. (Engl. Transl.)
Chem. Ind. (London)
Chem.-Ing.-Tech.
Chem. Lett.
Chem. Listy
Chem. Nat. Compd. (Engl.
Transl.)
Chem. N.Z.
Chem. Pharm. Bull.
Chem. Phys.
Chem. Phys. Carbon
Chem. Phys. Lett.
Chem. Phys. Lipids
Chem. Rev.
ChemSA
Chem. Scr.
Chem. Soc. Rev.
Chem. Tech. (Leipzig)
Chem. Technol.
Chem. Week
Chem. Weekbl.
Chem.-Ztg.
Chem. Zvesti
Chim. Actual.
Chimia
Chim. Ind. (Milan)
Chromatographia
Clin. Biochem.
Clin. Chem. (Winston-Salem,
N.C.)
Clin. Chim. Acta
Collect. Czech. Chem.
Commun.
Colloid J. USSR (Engl. Transl.)
Colloid Polym. Sci.
Commun. R. Soc. Edinburgh,
Phys. Sci.
Comput. Chem.
Coord. Chem. Rev.
CRC Crit. Rev. Biochem.
C.R. Seances Acad. Sci.
Crit. Rev. Anal. Chem.
C.R. Seances Soc. Biol. Ses Fil.
Curr. Sci.
Dokl. Akad. Nauk Arm. SSR
Dokl. Akad. Nauk SSSR
Dokl. Bolg. Akad. Nauk
Dokl. Chem. (Engl. Transl.)
Dokl. Chem. Technol. (Engl.
Transl.)
Dokl. Phys. Chem. (Engl.
Transl.)
Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR,
Ser. B
Dyn. Mass Spectrom.
Educ. Chem.
Electroanal. Chem.
Electrochim. Acta
Elektrokhimiya
Endeavour
Environ. Sci. Technol.
Essays Biochem.
Eur. J. Biochem.
Eur. Polym. J.
Experientia
Faraday Discuss. Chem. Soc.
Faraday Symp. Chem. Soc.
FEBS Lett.
Finn Chem. Lett.
Fiz.-Khim. Mekh. Mater.
Fiz. Met. Metalloved.
Flavour Ind.
Fluorine Chem. Rev.
Fortschr. Chem. Org. Naturst.
Fortschr. Hochpolym.-Forsch.
Fresenius’ Z. Anal. Chem.
Fuel
Gazz. Chim. Ital.
Gen. Cytochem. Methods
Ger. Chem. Eng. (Engl.
Transl.)
G. Microbiol.
Helv. Chim. Acta
Heterocycles
High Energy Chem. (Engl.
Transl.)
Hua Hsueh
Hua Hsueh Tung Pao
Huaxue Tongbao
Huaxue Xuebao
Hung. J. Ind. Chem.
Ind. Eng. Chem., Fundam.
Indian J. Biochem. Biophys.
Indian J. Chem., Sect. A
Indian J. Chem., Sect. B
Indian J. Pure Appl. Phys.
Ind. Lab. (Engl. Transl.)
Inorg. Chem.
Inorg. Chim. Acta
Inorg. Mater. (Engl. Transl.)
Inorg. Synth.
Int. Chem. Eng.
Int. J. Appl. Radiat. Isot.
Int. J. Chem. Kinet.
Int. J. Mass Spectrum. Ion
Processes
Int. J. Pept. Protein Res.
Int. J. Quantum Chem.
Int. J. Quantum Chem., Symp.
Int. J. Sulfur Chem.
Int. J. Vitam. Nutr. Res.
Intra-Sci. Chem. Rep.
Inz. Chem.
Ion Exch. Solvent Extr.
Isr. J. Chem.
Ital. J. Biochem.
Izv. Akad. Nauk Kaz. SSR, Ser.
Khim.
Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg.
Mater.
Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser.
Khim.
J. Am. Chem. Soc.
J. Anal. At. Spectrom.
J. Anal. Chem. USSR (Engl.
Transl.)
J. Appl. Chem. Biotechnol.
J. Appl. Chem. USSR (Engl.
Transl.)
J. Appl. Crystallogr.
J. Appl. Polym. Sci.
J. Assoc. Public Anal.
J. Biochem. (Tokyo)
J. Biol. Chem.
J. Carbohydr. Chem.
J. Catal.
J. Chem. Educ.
J. Chem. Eng. Data
J. Chem. Inf. Comput. Sci.
J. Chem. Phys.
J. Chem. Res. (M)
J. Chem. Res. (S)
J. Chem. Soc., Chem. Commun.
J. Chem. Soc., Dalton Trans.
J. Chem. Soc., Faraday Trans.
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2
J. Chem. Thermodyn.
J. Chim. Phys. Phys.-Chim.
Biol.
J. Chin. Chem. Soc. (Taipei)
J. Chromatogr.
J. Chromatogr. Sci.
J. Colloid Interface Sci.
J. Comput. Chem.
J. Coord. Chem.
J. Cryst. Mol. Struct.
J. Electrochem. Soc.
J. Electrochem. Soc. India
J. Fluorine Chem.
J. Food Sci.
J. Gen. Chem. USSR (Engl.
Transl.)
J. Hazard. Mater.
J. Heterocycl. Chem.
J. Histochem. Cytochem.
J. Indian Chem. Soc.
J. Indian Inst. Sci.
J. Inorg. Chem. USSR (Engl.
Transl.)
J. Inst. Chem. (India)
J. Inst. Fuel
J. Labelled Compd.
Radiopharm.
J. Lipid Res.
J. Liq. Chromatogr.
J. Macromol. Sci., Chem.
J. Macromol. Sci., Phys.
J. Magn. Reson.
J. Mater. Chem.
J. Med. Chem.
J. Mol. Biol.
J. Mol. Catal.
J. Mol. Spectrosc.
J. Mol. Struct.
J. Neurochem.
J. Nonmet. Semiconduct.
J. Organomet. Chem.
J. Org. Chem.
J. Org. Chem. USSR (Engl.
Transl.)
J. Pharmacol.
J. Pharmacol. Exp. Ther.
J. Pharm. Pharmacol.
J. Pharm. Sci.
J. Photochem.
J. Phys. Chem.
J. Phys. Chem. Ref. Data
J. Phys. Chem. Solids
J. Phys. E.
J. Polym. Sci., Polym. Chem.
Ed.
J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed.
J. Polym. Sci., Polym. Symp.
J. Prakt. Chem.
J. Protein Chem.
J. Quant. Spectrosc. Radiat.
Transfer
J. Radioanal. Nucl. Chem.
J. Raman Spectrosc.
J. Res. Inst. Catal., Hokkaido
Univ.
J. Res. Nat. Bur. Stand., Sect A
J. Sci. Food Agric.
J. Sci. Hiroshima Univ., Ser. A2
J. Sci. Ind. Res.
J. Soc. Leather Technol. Chem.
J. Solid State Chem.
J. Solution Chem.
J. Steroid Biochem.
J. Struct. Chem. (Engl. Transl.)
J. Therm. Anal.
Kagaku Kogaku
Kem.-Kemi
Khim. Geterotsikl. Soedin.
Khim. Ind. (Sofia)
Khim. Prir. Soedin.
Khim. Promst. (Moscow)
Khim. Volokna
Kinet. Catal. (Engl. Transl.)
Kinet. Katal.
Kjemi
Kobunshi Kagaku
Kogyo Kagaku Zasshi
Kolloidn. Zh.
Koord. Khim.
Kristallografiya
Kunstst.-Plast. (Solothurn,
Switz.)
Lab. Pract.
Langmuir
Laser Chem.
Liebigs Ann. Chem.
Lipids
Macromolecules
Macromol. Synth.
Magy. Kem. Foly.
Magy. Kem. Lapja
Makromol. Chem.
Meded. Vlaam. Chem. Ver.
Mekh. Polim.
Mem. Fac. Sci. Kyushu Univ.,
Ser. C
Mem. Inst. Protein Res., Osaka
Univ.
Methods Biochem. Anal.
Methods Free-Radical Chem.
Microchem. J.
Mikrochim. Acta
Mol. Cell. Biochem.
Mol. Cryst. Liq. Cryst.
Mol. Phys.
Monatsh. Chem.
Nat. Prod. Rep.
Nature (London)
Naturwissenschaften
Neftekhimiya
New J. Chem.
Nippon Kagaku Kaishi
Nippon Nogei Kagaku Kaishi
Nouv. J. Chim.
Nucleosides, Nucleotides
Oesterr. Chem.-Zig.
Orbital
Organometallics
Org. Magn. Reson.
Org. Mass. Spectrom.
Org. Prep. Proced. Int.
Org. React. (N.Y.)
Org. React. (USSR)
Org. React. Mech.
Org. Synth.
Pak. J. Sci.
Pak. J. Sci. Ind. Res.
Pak J. Sci. Res.
Philos. Mag.
Philos. Trans. R. Soc. London,
A
Phosphorus Sulfur
Photochem. Photobiol.
Phys. Chem. Glasses
Phys. Rev.
Phys. Rev. Lett.
Phys. Scr.
Phytochemistry
Pol. J. Chem.
Polyhedron
Polym. Age
Polym. Commun.
Polymer
Polym. Sci. USSR (Engl.
Transl.)
Postepy Biochem.
Prikl. Biokhim. Mikrobiol.
Proc. Am. Soc. Brew. Chem.
Process Biochem.
Proc. Indian Acad. Sci., Sect. A
Proc. Indian Acad. Sci., Sect. B
Proc., K. Ned. Akad. Wet., Ser.
B
Proc., K. Ned. Akad. Wet., Ser.
C
Proc. Natl. Acad. Sci., India,
Sect. A
Proc. Natl. Acad. Sci. USA
Proc. R. Soc. Edinburgh, Sect.
A
Proc. R. Soc. London, Ser. A
Proc. R. Soc. London, Ser. B
Proc. Soc. Exp. Biol. Med.
Prog. Bioorg. Chem.
Prog. Colloid Polym. Sci.
Prog. Inorg. Chem.
Prog. Med. Chem.
Prog. Nucleic Acid Res. Mol.
Biol.
Prog. Nucl. Magn. Reson.
Spectrosc.
Prog. Phys. Org. Chem.
Prog. React. Kinet.
Prog. Solid State Chem.
Prog. Stereochem.
Pure Appl. Chem.
Radiat. Phys. Chem.
Radiat. Res.
Radiochim. Acta
Radiokhimiya
React. Kinet. Catal. Lett.
Recent Dev. Chem. Nat.
Carbon Compd.
Recent Prog. Horm. Res.
Recherches
Recl. Trav. Chim. Pays-Bas
Rep. Prog. Appl. Chem.
Rev. Anal. Chem.
Rev. Chim. (Bucharest)
Rev. Phys. Chem. Jpn.
Rev. Port. Quim.
Rev. Roum. Biochim.
Rev. Roum. Chim.
Rev. Sci. Instrum.
Rev. Soc. Quim. Mex.
Russ. Chem. Rev. (Engl.
Transl.)
Russ. J. Inorg. Chem. (Engl.
Transl.)
Russ. J. Phys. Chem. (Engl.
Transl.)
S. Afr. J. Chem.
Science
Sci. Sinica
Sov. Electrochem. (Engl.
Transl.)
Sov. J. Bioorg. Chem. (Engl.
Transl.)
Spec. Publ. Chem. Soc.
Spectrochim. Acta, Part A
Spectrochim. Acta, Part B
Spectrosc. Lett.
Steroids
Steroids Lipids Res.
Struct. Bonding (Berlin)
Synlett
Synth. Commun.
Synthesis
Synth. React. Inorg. Metal-Org.
Chem.
Talanta
Teor. Eksp. Khim.
Tetrahedron
Tetrahedron: Asymmetry
Tetrahedron Lett.
Theor. Exp. Chem. (Engl.
Transl.)
Thermochim. Acta
Top. Curr. Chem.
Top. Stereochem.
Trends Biochem. Sci.
Ukr. Biokhim. Zh.
Ukr. Khim. Zh. (Russ. Ed.)
Usp. Khim.
Uzb. Khim. Zh.
Vitam. Horm. (N.Y.)
Xenobiotica
Z. Chem.
Zh. Fiz. Khim.
Zh. Neorg. Khim.
Zh. Obshch. Khim.
Zh. Org. Khim.
Zh. Prikl. Khim. (Leningrad)
Zh. Strukt. Khim.
Z. Naturforsch., Teil A
Z. Naturforsch., Teil B
Z. Naturforsch., Teil C
Z. Phys. Chem. (Munich)
Z. Phys. Chem. (Leipzig)
Z. Vitam., Horm.,
Fermentforsch.
Z. Wiss. Photogr., Photophys.,
Photochem.
Download
Related flashcards
Chemical weapons

46 Cards

Nitrogen mustards

28 Cards

Gene expression

44 Cards

Create flashcards