Press release: AWO agreement with OFRS founders

advertisement
Innsidemelding - Awilco Offshore ASA, avtale med Offshore Rig Services ASAs
grunnleggere
Grunnleggerne av Offshore Rig Services ASA (OFRS); Stephen Adshead, Stig Hetlevik og
Jan Vatsvåg, har 10.4.06 inngått en avtale med hovedaksjonæren Awilco Offshore ASA
(AWO) om overtagelse av 1.000.000 aksjer fra grunnleggerne.
Aksjene inngår i en avtale med følgende hovedpunkter:
1. AWO har overtatt 1.000.0000 aksjer for 40.000.000 NOK fra de 3 grunnleggerne.
Stephen Adshead, 400.000 aksjer, Jan Vatsvåg 400.000 aksjer og Stig Hetlevik
200.000 aksjer
2. AWO har grunnleggernes fullmakt til å stemme på deres vegne for resten av aksjene i
en periode fram til første generalforsamling i 2007, eller 30.06.2007.
3. AWO skal ha forkjøpsrett til resten av aksjene til markedsverdi i en periode på to år
fra avtaletidspunkt.
4. Grunnleggerne har følgende aksjeportefølje etter transaksjoner:
Stephen Adshead, 401.933 aksjer og opsjon på 502.424 aksjer.
Jan Vatsvåg, 401.933 aksjer og opsjon på 502.424 aksjer.
Stig Hetlevik, 521.906 aksjer og opsjon på 502.424 aksjer.
5. AWO eier etter denne avtalen 19.976.606 aksjer (39,76 %) i OFRS
Offshore Rig Services ASA (OFRS) er en offshore boreentreprenør registrert i Stavanger,
Norge og listet i OTC-markedet. Selskapet har under bygging ved skipsverftet Yantai Raffles
i Kina, to halvt nedsenkbare borerigger for havdyp ned til 800 m. Den første riggen har
allerede LOI/ kontrakt med BP for Skarv-Idun feltet i 2009. Den andre riggen vil være i
markedet Q2/09 og er tilbudt andre, men foreløpig ledig. OFRS har opsjoner for ytterligere to
rigger for levering i 2009.
****
Insider transaction - Awilco Offshore ASA agreement with Offshore Rig Services ASA
founders.
The original founders of Offshore Rig services ASA (OFRS), Stephen Adshead, Stig Hetlevik
and Jan Vatsvåg, has 10.04.06 entered into an agreement with the major shareholder Awilco
Offshore ASA (AWO) for the acquisition of 1.000.000 shares from the founders.
The shares are part of an agreement with the following main points:
1. AWO has acquired 1.000.0000 for 40.000.000 NOK from the 3 founders.
Stephen Adshead, 400.000 shares, Jan Vatsvåg 400.000 shares and Stig Hetlevik
200.000 shares
2. AWO has got the founder’s Proxy to vote on their behalf for the remaining shares for
a period up until earliest of general assembly in 2007 or 30.06.2007
3. AWO shall have the first right of refusal to buy the remaining shares at market value
for a period of two years from agreement date.
4. The original founding shareholders will after this transaction continue to hold:
Stephen Adshead, 401.933 shares and options for 502.424 shares.
Jan Vatsvåg, 401.933 shares and options for 502.424 shares.
Stig Hetlevik, 521.906 shares and options for 502.424 shares.
5. AWO will after this agreement own 19.976.606 shares (39,76 %) in OFRS
Offshore Rig Services ASA (OFRS) is an Offshore Drilling Contracting company registered
in Stavanger, Norway and listed on the OTC. We have currently under construction two
800m Waterdepth Semi submersible drilling units at Yantai Raffles Shipyard in China. The
first rig is already under LOI/ contract to BP Skarv-Idun in 2009. The second rig will be in the
market by Q2/09 and is currently under offer/ available. OFRS holds additional options for
two further rigs for delivery in 2009.
Download