List of food and processing industries of Ukraine that are interested

advertisement
List of food and processing companies of Ukraine that are interested in export
№
Manufacturer
Address
1.
Ltd. “Firm “Аstrata-Кyiv”
2.
Ltd. “Group “Аgroprodinvest”
3.
Ltd. “Panda”
4.
Ltd. “Кеrner Тrade”
5.
Group of companies "Mriiya
Center"
6.
Agrofirm “Svitanok”
7.
Ltd. "Ukrlandfarming"
8.
SE «Аrtemsil»
9.
SE «Ukrspyrt»
10.
PJSC "Polohivskyi oil extraction
plant"
01070, Кyiv,
Pochainynska Str., 38/44
04176, м. Кyiv,
Еlektrykiv, 29-А
19443, Cherkasy region, КоrsunShevchenkivskyi district,
v. Selyshche, Zavodska Str., 1
01135, Кyiv,
Demytriivska Str., 92-94
46001, Ternopil, Кrushelnytskoi
Str., 18-КА
78141, Кyiv region, Vasylkivskyi
district, v. Коvalivka, Lenina Str., 1
03187, Kyiv,
Zabolotnogo Str., 152
84545, Donetsk region, Аrtemivskyi
district, Soledar, Chkalova Str., 1а
07400, Кyiv region,
Brovary, Haharina Str., 16
70601, Zaporizhzhia region, Polohy,
Lomonosova Str., 36
11.
OJSC "Nizhynsky
zhyrkombinat"
16600, Nizhyn, Chernigiv region,
Prylutska Str.,2
OJSC "Chernivtsi oil and fat
factory"
LTD "Systemа"
58007, Chernivtsi,
Morisa Toreza Str., 17
Joint-Stock Company with
Foreign Investments
"Dnipropetrovsk oil extraction
plant"
49038, Dnipropetrovsk,
Leningradska Str., 46
12.
13.
14.
Phone, Fax
Produced goods
Сode
UCCFEA
Еxport
prices
(U.S.$)
White sugar from
sugar beets
1701 99 10
00
contractual
2501
contractual
2207
contractual
+38044-462-58-71
+38044-585-94-17
+38044-239-27-86
+38044-239-26-60
+3804735-2-03-88
+3804735-5-55-31
+38044-461-88-01
+38044-461-88-63
+3803524-7-60-70
+3803524-7-60-71
+3804471-7-81-81
+3804471-7-14-45
+38044-585-24-44
+38044-588-56-84
+380627-44-25-00
+380627-44-25-11ф
+038044-278-58-02
+3806165-2-32-20
+3806165-2-37-22
+3804631-3-12-33
+3804631-3-14-23
Technical and
edible salt
Ethyl alcohol of
higher cleaning
Soybean oil
1507
contractual
+380372-55-26-51
+380372-59-73-11
03680, Kyiv, Zabolotnogo Str., 154d +38044-220-10-91, 92
+38056-778-40-41
+38056238-72-10
Soybean oil
1507
contractual
OJSC "Vinnytsia Oil-Fat Plant"
21006, Vinnytsa,
Nemyrivske highway, 26
+380432-27-46-26
+380432-26-78-39
OJSC "Zaporizhzhya oil and fat
factory"
JSC with foreign investments
"AT Cargill"
OJSC "Kirovohradoliya"
69014, Zaporizhzhia, Kharchova
Str., 3
01023, Кyiv, Меchnikova Str., 3
+38061-287-20-57
+38061289-47-11
38044-490-56-37
+38044-490-56-48
+380522-24-59-78
+38052239-01-22
+3805351-9-43-95
+3805351-9-43-97
+3805351-9-43-98
+380629-40-98-53
15.
16.
17.
18.
LTD "Ukroliya"
19.
20.
LTD “Satellit”
LTD “Nаsha оliia”
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
PJSC "Melitopol oil extraction
plant"
LTD "Odessa oil extraction
plant"
PJSC "Polohivskyi oil extraction
plant"
PJSC "Poltava oli extraction
plant "Kernel Group"
LTD "Prykolotnyanskyi oil
extraction plant"
LTD “ТК”Urozhai”
OJSC "Chernivtsi oil and fat
factory"
JSC "ADM - Іllichivsk”
PJSC "Vovchanskiy oil
extraction plant"
25030, Кіrovohrad,
Urozhaina Str., 30
38523, Poltava region,
Dykanskyi district,
v. Chernechyi Iyar, Sadova Str., 4
87543, Маriupol,
Таganrozka Str., 76
62495, Kharkiv district, Kharkiv
region, v. Vasyleve, Оvocheva Str.,
13
72312, Меlitopol,
Zaporizka region, Frunze Str., 31
65028, Оdesa, Меchnykova Str.,132
1512
contractual
Sunflower oil
(crude, refined,
deodorized
packed)
+38057-720-12-32
+38057-720-12-31
+38057) 720-12-33
+38(0619)42-44-10
+38(0619)42-20-38
+380482- 34-37-26
+38048-7-777-112
+3806165-2-32-20
+3806165-2-37-22
+38(0532)50-91-10
+38(0532)50-90-07
+38(05752)5-23-34
+38(05752)5-31-02
70601, Zaporizhzhia region, Polohy,
Lomonosova Str., 36
36007, Poltava, M. Birouzova Str.,
17
62630, Prykolotne,
Velykoburlutskyi district, Kharkiv
region, Lenina Str., 45
83045, Donetsk, Leninskyi prosp. 43 +38(062) 340-44-75
+38(062) 340-49-33
58007, Chernivtsi,
+380372-55-26-51
Morisa Toreza Str., 17
+380372-59-73-11
68001, Іllichivsk, Оdessa region,
+38(0482) 30-46-16
Тransportna Str., 7-а
+38(0482) 30-43-02
61504, Vovchansk, Kharkiv region, +38(05741)4-22-39
sq. Pryvokzalna, 11
+38(05741)4-21-60
contractual
Sunflower oil
(crude, refined,
deodorized
packed)
1512
36.
JSC "Vinnytsa oil and fat
factory"
OJSC "Nizhynskyi
zhyrkombinat"
PJSC "Pologivskyi oil extraction
plant"
OJSC "Chernivtsi oil and fat
factory"
OJSC "Nizhynsky
zhyrkombinat"
JSC "Vinnytsa oil and fat
factory"
21006, Vinnytsa, Nemyrivske
highway, 26
16600, Nizhyn, Chernihivcka
region. Prylutska Str.,2
70601, Zaporizka region, Pology,
Lomonosova Str., 36
58007, Chernivtsi,
Morisa Toreza Str., 17
116600, Nizhyn, Chernigiv region,
Prylutska Str.,2
21006, Vinnytsa, Nemyrivske
highway, 26
+38(0432)27-46-26
:+38(0432)26-78-39
+38(04631)3-12-33
+38(04631)3-14-23
+3806165-2-32-20
+3806165-2-37-22
+380372-55-26-51
+380372-59-73-11
+3804631-3-12-33
+3804631-3-14-23
+38(0432)27-46-26
:+38(0432)26-78-39
37.
OJSC "Zaporizhzhya oil and fat
factory"
69014, Zaporizhzhia, Kharchova
Str., 3
+38061-287-20-57
+38061289-47-11
JSC "Factory of Modified Fats "
25014, Kirovohrad,
Promyslovyi prosp., 14.
+38(0522) 35-71-02
:+38(0522) 35-71-00
31.
32.
33.
34.
35.
38
39
40
41
42
43
PJSC "Kyiv Margarine Plant"
03039, Kyiv, Nauky prosp., 3
+38(044) 525-01-77
PJSC "Lviv zhyrkombinat"
79015, Lviv-79015, Horodotska Str.,
132
65023, Odesa, Serednofontanska
Str., 16
01001, Kyiv, Horodetskoho Str., 9,
оffice 4
61019, Kharkiv, Іllicha prosp., 120
+38(032)241-90-12ф
+38(032)238-43-74
+38(0482) 34-50-09
OJSC "Odessa oil and fat
factory"
LTD "Delta-Wilmar СIS"
LTD "Kharkiv zhyrkombinat "
46
JSC "Confectionary “A.V.K.”
Dnipropetrovsk
JSC "Confectionary “A.V.K.”
Luhansk
JSC “Оdesakondyter”
47
JSC "Kharkiv Biscuit Factory"
44
45
49051, Dnipropetrovsk, Zhurnalistiv
Str., 11
91020, Luhansk, Lutuhinska Str.,
131
65007, Odesa, 3-d Vodoprovidnyi
lane, 9
61017, Kharkiv, Lozivska Str., 8
Rapeseed oil
1514
contractual
Flax Seed Oil
1515 11 00
contractual
Margarine and fats
for special
purposes
1516
contractual
1704
1806
contractual
+38(044) 270-74-30ф
+38(044) 270-64-28
+38(057)754-65-11ф
+38(057)754-65-10
+38056-372-16-54
+38056-372-27-66
+380642-34-66-77
+38048-722-39-35
+38048-237-39-32
+38057-712-90-68
+38057-712-87-74
Confectionery
48
LTD "Kherson confectionary"
73024, Kherson, Perekopska Str., 12
49
JSC “Poltavacondyter”
36020. Poltava, Spaska Str., 10
50
JSC "Rivne Confectionery”
33001, Rivne, Khmilna Str., 30
51
Public production and trading
confectionery firm “Lasoshchi”
JSC "Confectionary “A.V.K.”
Мukachevo”
ALC «ZH L»
76010, Ivano-Frankivsk,
Lenkavskoho Str., 12а
89600, Мukachevo, Zakarpatska
region, Dukhnovycha Str., 14
10003. Zhytomyr, Shchorsa Str., 67
JSC "Confectionary
"Kharkivianka"
JSC "Confectionary “A.V.K.”
Donetsk
JSC “Kremenchuk
confectionary” ˮ
PJSC "Mariupol confectionary"
61052, Kharkiv, Kotsarska Str.,
24/26
83062, Donetsk, 1-а Оleksandrivka,
9
39600, Kremenchuk, Poltava region,
Zhovtneva Str., 57
87500, Маriupol, Donetsk region,
Мykolaivska Str., 89
79019, Lviv, Тkatska Str., 10
52
53
54
55
56
57
58
59
OJSC "Lviv Confectionery
Company "Svitoch"
LTD «VKH «Lisova Kazka»
60
JSC Dnipropetrovsk Food
Concentrates Combinat
61033, Kharkiv, Shevchenka Str.,
317
49800, Dnipropetrovsk,
Molodohvardiyska Str., 1
61
JSC "Enni Foods"
65005, Оdessa, Buhaivska Str., 3
62
JSC "Kraft Foods Ukraine"
63
JSC "Vinnytsia Confectionery"
64
JSC "Kyiv confectionery
"Roshen"
42600, Тrostyanets, Sumy region,
Naberezhna Str., 28а
21001, Vinnytsia, Hleba
Uspenskoho Str., 8
03039, Кyiv-39, Nauky prosp., 1
+380552-22-27-04п
+380552-22-27-70
+380552-26-50-97
+38044-451-68-39
+38044-484-04-38
+380532-50-29-22
+38044-490-97-62
+380362-22-23-04
+3803422-4-12-14
+3803422-4-10-70
+3803131-5-49-68
+3803131-5-49-12
+38044-463-68-70
+380412-41-32-00(38)
+38057-712-31-87
+38057-712-14-28
+38062-337-49-61
+38062-337-49-61
+380536-74-22-25
+380536-74-17-48
+380629-47-56-84
+380629-47-00-31
+38032-240-25-00
+38032-240-25-25(49)
+38057-720-30-10
+38057-720-39-59
+38056-374-93-30
+38056-223-70-73
+38056-374-93-35
+38048-731-19-75
+38048-733-59-29
+380542-67-47-10
+380542-67-47-42
+380432-55-06-03
+380432-27-88-91
+38044-531-44-21с.
+38044-531-44-21
1905
Confectionery
contractual
1704
1806
1905
65
LTD “Svit Lasoshchiv”
66
“Galka LTD” Joint UkrainianBritish company
JSC “VO КОNTІ”
67
18006, Cherkasy, Chyhyrynske
highway, 11
79019, Lviv, Zapovitna Str., 1
83016, Donetsk, Leninskyi prosp.,
54
68
SE "Confectionery Corporation
"Roshen"
04176, Кyiv, Еlektrykiv Str., 26/9
69
LLC "Trade House
"Krokhmaloprodukt"
JSC "Plant lactic acid"
04176, Кyiv, Еlektrykiv Str., 29А
70
71
72
73
74
75
ALC "Meatcombinat "Yatran"
PATZT "Lugansk
meatcombinat"
PP "Harmash"
CE "Poltava meatcombinat"
PJSC "Kremenchukmeet"
04080, Kyiv-80, Frunze Str., 53
Kirovohrad, Bratyslavska Str., 82
Luhansk, Lutuhinska Str.,119
+380472-71-02-30
+380472-71-02-31(32)
+380322-40-91-00
+380322-40-91-10
+38044-229-26-20
+38062-348-98-00
+38062-345-09-14
+38044-351-71-00(10)
+38044-351-71-00
+38044-351-79-79
+38044-351-73-80
+38044-417-13-80
+38044-417-33-41
+38044-417-37-46
+38052-234-52-90
+38050-475-06-90
77
Bilyaivskyi district, Biliaivka
36014, Poltava, Kharchovykiv Str., 6 +38053-250-91-43
39601, Kremenchuk, Heroiv Brestu +380536-79-67-98
lane, 48
Ltd. "Shepetivsky meatcombinat" 30400 Shepetivka, Promyslova Str., 8 (03840) 5-60-36
(03840) 5-60-71
(03840) 5-10-84
Cherkasy Food Company
Cherkasy, Smilyanska Str., 122/1
(0472)54-04-17
78
Ltd. "Agropolis"
01021 Kyiv, Іnstytutska Str., 19-b
(044) 494-32-67
79
80
Ltd. "Domenic" (Andrushivskyi
butter plant)
Ltd. "Liustdorf"
(044) 490-72-01
(067) 4124646
(045345) 2-11-94
81
OJSC "Lubny dairy factory"
01133, Kyiv, Lesi Ukrainky bulv.,
26
22700, Vinnytsia region, Іllintsi,
Kotsyubynskoho Str., 1
Poltava region, Lubny, Іndustrialna
st., 2
76
(05361) 5-54-88
(05361) 5-30-31
(05361) 5-55-00
Confectionery
contractual
1704
1806
1905
Potato-starch
products
1703
Lactic acid
2918
Meat and sausage
products
Meat, sausage and
meat products
Butter, spreads,
milk powder
Butter, milk
products
UHT processed
milk, butter
Dairy products
contractual
contractual
contractual
contractual
contractual
contractual
contractual
contractual
82
SE “Lactalis – Ukraine”
030062 Kyiv, Еstonska Str., 120
83
JSC "Lactalis - Mykolaiv"
54018 Мykolaiv, Vynogradna Str., 2
84
JSC "Stock company"
Combinate "Prydniprovskyi"
PJSC "Wimm-Bill-Dann
Ukraine"
49051 Dnipropetrovsk, Zhurnalistiv
Str., 15
Kyiv region,
К-Svyatoshynskyi district, Vyshneve,
Promyslova str., 7
Donetsk, Leninskyi prosp., 69
(0622)63-26-22
(0622)63-87-16
(0622)63-68-95
Kyiv region, Оbukhiv, Kashtanova
(04572) 5-12-71,
Str., 1
(04572) 6-61-24
46010 Теrnopil, Lozovetska str., 28 (0352) 56-12-01
(0352) 52-15-60
73008 Kherson, Boryslavske
(0552) 35-44-61
highway, 37
(0552) 32-29-01
02660 Kyiv, M. Raskovoi Str., 4
(044) 499-01-70
39617 Kremenchuk, 40 years of
(0536) 74-36-75
October Str., 14/69
04074 Kyiv, Vyshgorodska
(044) 430-72-43
Str., 33, оffice 54
Kharkiv region, Velykyi Burluk,
(05752) 5-47-60
Tereshkovoi Str., 2
(05752) 5-47-68
(05752) 5-23-14
85
86
PJSC "Donetsk dairy plant № 2"
87
JSC «Obukhiv dairy factory"
88
PJSC "Ternopil dairy plant"
89
Ltd. "Danone Dnipro"
90
91
PJSC "Galakton"
PJSC "Kremenchuk City Milk
Plant"
LLC "Inter Food"
92
93
94
95
96
PJSC "Velikoburlutsky Cheese
Factory"
PJSC "Dubnomoloko”
(044) 590-28-68
(044) 494-21-13
(0512) 76-54-41
(0512) 76-54-43
(0512) 76-52-31
(0563) 71-67-89
(0563) 27-30-66
(044) 490-52-60
Rivne region, Dubno, Hrushevskoho
Str., 117
(03656) 2-35-43
PJSC "Kupyansky Milk Canning
Plant"
Kharkiv region, Kupiansk,
Lomonosova Str., 26
(05742) 53-11-6
(05742) 51-35-9
LTD «Bilotserkivskyi dairy
factory»
Bilotserkivskyi district, v. Тоmylivka, (04563) 76020
Uzynska Str., 2
Cheese, milk
powder, butter
Cheese, milk
powder, whey
powder
Milk powder,
canned milk and
butter, milk
durable
Cheese, dairy
mixes for cocktails
contractual
contractual
contractual
contractual
and ice cream,
milk products
97
98
99
100
Vapnyarska branch of "Inter
Vinnytsya region, Vapnyarka,
Food"
Lenina Str., 157
Kryzhopil branch of "Inter Food" Vinnytsya region, Кryzhopil, Karla
Marksa Str., 157
Tulchinskaya branch of Ltd.
23600 Vinnytsya region, Тulchyn,
"Inter Food"
P-ka Ganzhi Str., 16
101
102
OJSC "Zvenyhorod Cheese
Factory"
JSC "Zhytomyr Butter Plant"
PPO APVT “Firm Laska"
103
104
105
PJSC "Winter"
LTD «Еlit»
PJSC "Hercules"
Cherkasy region, Zvenyhorodka,
Karla Marksa Str., 35 а
Zhytomyr, I.Honty Str., 4
25014, Кіrovohrad, Tereshkovoi
Str., 217
83102, Donetsk, Stadionna Str., 22
01032, Kyiv, Kurortna Str., 11
83062, Donetsk, Кlinichna Str., 8,
106
"Trading House "Levada”
65091, Odessa, Serednya, 36
107
PP Drygalo L.B.
Кyiv region, Bila Tserkva,
Pushkinska Str., 47
108
Ltd. "Pyryatyn Delicates"
109
Mironovsky Meat Processing
Plant "Lehko"
37050 Poltava region, Pyriatynskyi
district, v. Deimanivka, Nahloho
Marka Str., 46
Кyiv region, Мyronivka, Frunze
Str., 16
(04335) 3-18-39
(04335) 2-24-96
(04335) 2-09-26
(04335) 2-29-50
(04335) 2-29-52
Cheese hard
Cheese hard,
cheese products
Cheese, butter,
spreads, fat blends
and pastes, milk
powder, whey
powder, casein
Cheese, processed
cheese
(04740) 2-28-23
(04740) 2-50-08
(0412) 42-29-02
(0522) 56-73-80
(0482) 37-57-89
(0482) 37-57-90
(0482) 37-57-10
(04463) 9-01-81
(04463) 9-12-36
(04463) 9-16-59
(05358) 33-317
(05358) 33-309
Frozen ready meal
(04574) 4-20-50,
(04574) 5-70-38
Frozen meat
products
(062) 385-14-75
(044) 594-07-76
(062) 385-05-75
contractual
contractual
contractual
contractual
Ice cream
contractual
Ice cream, frozen
ready meal
contractual
contractual
contractual
Sunny region companies
1
Joint-Stock Company “Sumy Scientific
and Production Association Named after
Frunze” (JSC “SSPA Named after
Frunze”)
58 Horkoho Street, Sumy 40004 Ukraine
Tеl.: +38 (0542) 28 61 38
Fаx: +38 (0542) 25 04 93
Е-mail: [email protected]
Web-site: www.frunze.com.ua
Production of equipment for oil
obtaining, gas and chemical
industry.
Gas-compressor units, petroleum-refining equipment, gasprocessing equipment, oil field equipment, pumps, compressors,
centrifuges, valves for gas transmission pipelines, gas-filling
compressor stations, column equipment, heat-exchange equipment
for chemical industry, equipment for aluminum production,
petroleum terminals.
Quality management system is in compliance with the
requirements of ISO 9001–2000 International Standard.
2
Daughter Enterprise of JSC “SSPA
named after Frunze” Heavy-Weight
Drill Pipes Production Plant (DE
Heavy-Weight Drill Pipes Production
Plant of JSC “SSPA named after
Frunze”)
2 Komarova Street, Sumy 40020
Ukraine
Теl.: +38 (0542) 28 61 38
Fаx: +38 (0542) 25 04 93
Е-mail: [email protected]
Web-site: www.frunze.com.ua
Production of Heavy-Weight
Drill Pipes and Grief Stems.
Heavy-weight drill pipes and grief stems.
Quality management system is in compliance with the
requirements of ISO 9001–2000 International Standard.
3
JSC “Sumykhimprom”
Kharkivska Street, Post-Office 12 Sumy,
40012 Ukraine
Теl.: +38(0542) 214298
Fаx: +38(0542)214238
E-mail: [email protected],
[email protected],
Web-site: www.sumykhimprom.com.ua
Production of phosphatic
fertilizers and other production
of large-mass inorganic
chemistry.
Complex mineral fertilizers – “Superagro” trademark – which
include basic nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur)
and microelements (boron, zinc, copper, manganese, iron,
molybdenum) in proportion N:P:K=8:24:24, N:P:K=15:15:15;
N:P=10:40;
ammoniated superphosphate, titanium dioxide – “SumTitan”
trademark, red and yellow iron/oxide pigments – “SumFerro”
trademark; reagent – “deChromator” trademark – which being
applied neutralizes negative influence of hexavalent chromium on
people; coagulants for water purification, paint-and-lacquer
materials – “Sumy Paints” trademark and etc.
4
5
6
Joint-Stock Company “Sumy Plant of
Pump and Power Machine Building
“Nasosenergomash” (JSC “Sumy
Plant “Nasosenergomash”)
1 Pryvokzalna Street, Sumy 40011
Ukraine
Теl.: +38 (0542)78 04 44
Fаx: +38 (0542)78 04 45
E-mail: [email protected]
Web-site: www.nempump.com
Concern Ukrrosmetall
40020, Ukraine, 6 Kursky Ave, Sumy
Теl: +38 (0542) 214102, 214111
Fаx: +38 (0542) 214179
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web-site: www.ukrrosmetall.com.ua
Production of pumps for
atomic and heat energetics,
water supply, for oil
pumping and oil products,
vacuum pumps.
Centrifugal pumps for atomic and thermoelectric energetics,
water supply systems, for oil pumping and oil products
transportation, vacuum pumps (more than 400 modifications).
Compressor manufacturing,
modernisation and technical
rearmament of energetic
objects.
Compressor equipment; screw compressor St. and pl.; piston
compressor St. and Pl.; piston gas compressor Pl.; rotor
compressor; piston compressors; oil cleansing plant; welding
plants; pumping plants; adjusting valves; ball valves;
pneumatic drives; mounting winches; power equipment;
consumer goods; electrotechnical production; services - rotors
restoration; services - compressor equipment rent.
Joint-Stock Company “Selmi”
68A Komsomolska Street, Sumy 40009
Ukraine
Теl.: +38 (0542) 22 14 14, 28 55 56
Fаx: +38 (0542) 22 14 14
Е-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
Web-site: www.selmi.sumy.ua
JSC "SELMI" is the only
enterprise in CIS that produces
in lots such a wide range of
instruments for
micromorphological and
element analysis, including
different types of electron
microscopes-microanalyzers
and mass spectrometers, atomic
absorption spectrophotometers.
Mass spectrometers; electron microscopes; electron beam; welding
equipment; spectrophotometers; vacuum equipment. Besides,
nomenclature is added by vacuum technique and stop valves,
electron beam welding units, emission spectrometers,
chromatographs, preparation devices, equipment for technological
process control and other specialized instruments.
Quality control system has been applied in compliance with the
requirements of ISO 9001–2000 International Standard
The enterprise possesses state licenses that give right to
development, manufacture, sale, repair and maintenance of the
whole range of the proposed equipment, both in Ukraine and
abroad.
Quality management system is in compliance with the
requirements of ISO 9001–2000 International Standard No.
208454 of 17.01.2007.
7
Production of special clothes
Тalanprom LTD
24 Telmana street, Romny Sumy region, and footwear
42000
Теl.:+38(05448) 3 18 89
Fаx: +38(05448) 3 18 89
Е-mail: [email protected]
Web-site: www.talan.in.ua
Footwear and special clothes for enterprises of oil-obtaining
and chemical industry, black and colour metallurgy, machinebuilding and metal-processing enterprises, transport and
energetic, construction and agriculture, defence ministries and
departments.
All production is certificated accordin “UkrSepro” system.
Product correspondence control is carried out by technical
supervision and control tests of production according to
contracts “Ukrmetrteststandart”.
8
Closed JSC “Kraft Foods Ukraine”
28 A Naberezhna Street, Trostianets’,
Sumy Region 42600 Ukraine
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web-site: www.kraftfoods.com.ua
Processing and canning
potatoes. Manufacturing
coffee, cacao, chocolade and
sugar pastry goods.
Pastry goods, chocolade ("Korona", "Milka"), coffee (ground
and instant "Jacobs", "Maxwell House", "Carte Noire"), salt
snacks (chips "Lux", "Estrella") and snacks "Cerezos"
JSC PEC “Sumygazmash”
Independence Square, 15 Sumy 40030
Ukraine
Тел: +38 (0542) 32-45-95
Факс: +38 (0542) 60-78-58
E-mail: [email protected]
Web-site: www.sumygazmash.com
Production of pumps,
compressors, hydraulic
systems, control-andmeasure devices, other
machines and equipment for
general use.
9
10
Standardizing Organization of Ukraine
ISO 9001:2001; ISO 14001–2004.
Close
JSC"Slobozhanska
Building Manufacture of building
materials
Ceramic"
9 Myr Street, Plavynysche Village, Romny
District, Sumy Region, 42024, Ukraine
2b Mykilsko-Slobodska Street, Kyiv, 02002,
AGNKS-45, AGNKS-60, AGNKS-75, AGNKS-140,
AGNKS-200, AGNKS-400
(AGNKS – gas-filling compressor station for automobiles)
ISO 9001:2000 Standard.
Building materials. Ceramic bricks.
ISO 9001:2000 Standard.
Ukraine
Теl.: +38(044) 3905420; +38(05448) 51111
Fаx: +38(044) 3905425; +3805448 58840
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web-site: www.sbk.com.ua
11 Closed JSC “Sumy Porcelain Works”
111 Kharkivska Street, Sumy 40007
Ukraine
Теl./fаx: +38(0542) 64 09 21, 64 09 02
E-mail: [email protected]
Web-site: www.farfor.sumy.ua
12
Limited Liability Company
“Motordetal-Konotop”
64 Vyrivska Street, Konotop, Sumy Region
41612 Ukraine
Теl.: +38(05447) 2 25 03, 6 98 38
Fаx: +38(05447) 2 31 07
E-mail: [email protected]
Web-site: www.motordetal.com.ua
13
State enterprise of Ministry of Defense of
Ukraine “Konotop Aircraft Repair and
Overhaul Plant “AVIAKON
Production of ceramic wares
for household and fine
ceramic wares
Cups, plates, tea-sets, china-ware, dishes, souvenirs,
decorative painting of china-ware by request.
Certificate of compliance with UA1.036.0091385-08 .
Conclusion of state hygiene and sanitary commission of
experts No. 5.10/6954.
Certificate on radiation safety No. 2 of 19.06.08.
Produces cylinder liners using Cylinder sleeves and liners for internal-combustion engines of
total closed processing cycle
passenger cars, trucks, tractors, combines and locomotives.
including foundry operation
and machining. Castings are
Quality management system is certified by Lloyd`s Regiser
produced of special alloyed
Company according to ISO 9001:2000 and by Bureau Veritas
cast irons providing for high
according to ISO/TS 16949, production of castings for cylinder
product service performance.
sleeves using centrifugal technique is proved by Lloyd`s Regiser
Motordetal-Konotop ООО is
and Germanischer Lloyd certificates.
the only company in CIS
delivering large volumes of
finished cylinder liners to the
western market in accordance
with the drawings of leading
engine manufacturers such as
Mercedes-Benz, MAN, Volvo,
Zetor, Navistar, Daewoo-Avia,
Peugeot.
 оverhaul and refurbishment, re-equipment of Mi-24, Mi-35, Mi-8, Mi-17, Mi-26, Mi-2 helicopters
of all modifications;
 overhaul of components of airframe, instruments, special and radio-electronic equipment;
25 Ryaboshapko Street, Konotop, Sumy
Region 41601 Ukraine
Тел.: +38(05447) 6 61 00
Факс: +38(05447) 6 61 02
E-mail: [email protected]
Web-site:www.aviakon.com.ua
14
15
"Pavel Shaposhnikov & Sweden Classic
Yacht Naval Architecture Bureau"
1 Mashinobudivnyky Street, Sumy 40020
Ukraine
Тел.: +38(0542) 247110 /Факс: +38(0542)
210758
E-mail: [email protected] /Website:www.normanua.boatshop24.com
JSC “Chervony Metalist”
5 Chervonozavodska Street,
Konotop, Sumy Region 41600 Ukraine
Tel.: +38 (05447) 2 34 91 / Fax: +38
(05447) 2 34 91
E-mail: [email protected] /Web-site:
www.kemz.konotop.net
 fitting of up-to-date avionics equipment onto the helicopters flying on international routes;
 investigation of helicopters technical status on their operation site;
 overhaul and on-condition repair of Mi-17, Mi-35 helicopters and their modifications by field
teams on the helicopter operation site
 TBO extension
 corrosion-preventive treatment of aircraft and helicopter air frame, painting of aircraft with
polyurethane enamels of “Du Pont” company
 manufacturing of high and low pressure hoses for helicopters Mi-24/35, Mi-8/17, Mi-26, Mi-2 of
all modifications
 manufacturing of glazing for “Mi” helicopters of all types and modifications
 manufacturing of rubber items for overhaul of helicopter airframe and components
 training and advanced training of the Customers’ specialists
Certificate of conformance of Quality management system of Government enterprise “AVIAKON”
with requirements of NF EN ISO 9001–2001 International Standard. Bureau Veritas Quality
International (BVQI) Certificate No 191266 of 19.06.2006. Certificate of conformance of Quality
management system of Government enterprise “AVIAKON” with requirements of AS 9110:2003,
EN 9110:2003 Р2 International Standard. Bureau Veritas Quality International (BVQI) Certificate
No 191266 of 19.06.2006. Certificate of authority that gives right to provide training of specialists in
aviation. Aerospace institute of NAY No. 19 of 17.02.2006. Certificate of right to provide training of
specialists in exploitation, maintenance and repair of airplanes. Industrial Academy of Ministry of
Industrial Policy of Ukraine No. 030 of 12.02.2006.
Designinig and manufacture of yachts.
Production of machines and equipment for obtaining
industry and construction
Accident prevention devices and
accessories, instrumentation for
mineautomatization, underground
communication.
16
17
18
19
JSC “Konotop Valves Plant”
60 Vyrivska Street, Konotop, Sumy Region
41612 Ukraine
Тел.: +38 (05447) 2 32 01, 2 52 87 /Факс:
+38 (05447) 2 32 01
Е-mail: [email protected]
Web-site: www.kaz.com.ua
Developing and manufacturing high pressure steel pipeline
valves, weelhead and christmas tree equipment for oil and
gas production.
State Plant “Zirka”
36 Lenina Street, Shostka, Sumy Region
41100 Ukraine
Теl.: +38 (05449) 4 61 37, 4 67 97, 6 13 02,
2 20 57
Fаx: +38 (05449) 61302
Е-mail: [email protected],
[email protected]
State enterprise “Shostka State Plant
“Impulse”
41 Kuybysheva Street, Shostka, Sumy
Region 41101 Ukraine
Тел.: +38(05449) 5 15 92, 7 75 00
Факс: +38 (05449) 7 79 17
Е-mail: [email protected]
Web-site: www.impulse.com.ua
Close JSC "Elektropobutprylad"
56 Gorky Street, Trostyanets Town
Sumy Region 42600 Ukraine
Теl.: +38(057)7050345, +38(05458) 51102
Fаx: +38(05458) 51906
E-mail: [email protected]
Web-site: www.pribor2.narod.ru
Production of industrial fuses, hunting and sports
gunpowders, electric insulating stuff, varnish and paint
covers, building materials and medical ether, domestic
chemistry goods.
Safety fuses, lacquer and enamels,
mastics, micanite and glist.
The only enterprise in Ukraine in manufacturing capsules
production, charge initiating facilities for explosives in
mining and coal industry, geological survey, oil and gas
obtaining industry, construction and metallurgy, obtaining
non-metalic materials.
Production of appliances of blast
initiation;
production of fireworks products;
production of hunting cartridges.
Control head and flow head with
working pressure from 14 MPa up to
105 MPa.
ISO 9001:2000 Standard.
ISO 9001:2000 Standard.
Production of electric domestic devices.
Light-and-signal armature, switches,
knife-switchs, thermoregulating
devices, electroirons, electric heat
closets
20
21
Joint-Stock Company “Shostka Chemicals Plant”
1 Shcherbakova Street, Shostka, Sumy Region 41107 Ukraine
Теl.: +38 (05449) 9 44 41 / Fаx: +38 (05449) 23860
Е-mail: [email protected], [email protected]
Web-site: www.tdshzhr.ukrbiz.net
JSC “Shostka Town Dairy Plant”
27-a Pariz’koi Komuny Street, Shostka, Sumy Region 41100 Ukraine
Тел.: +38 (044) 499 5980, +38 (05449) 2 30 55 / Факс: +38 (05449) 7 14 47
Е-mail: [email protected] / Web-site: www.shostka-cheese.com
22
JSC “Shostka-Tekhnokat”
1 Haharina Street, Shostka, Sumy Region 41107 Ukraine
Теl./Fаx: +38 (05449) 6 14 73
23
JSC “Romny Plant “Traktorzapchastyna”
2b Hetman Mazepy Street, Romny, Sumy Region 42000 Ukraine
Теl.:+ 38(05448) 2 27 74
Е-mail: [email protected]
24
25
26
JSC “Firm GTF LTD”
100 K. Marksa Street, Romny, Sumy Region 42000 Ukraine
Tel.: +38 (05448) 2 11 20, 2 33 02, 2 24 06 / Fax: +38 (05448) 2 10 65
Е-mail: [email protected], [email protected]
Web-site: www.gardiny.com
JSC “Romny Foodstuffs Plant”
53 Prolrtarskoi Solidarnosti Street, Romny, Sumy Region 42000 Ukraine
Теl: +38(05448) 5 12 40 / Fаx: +38(05448) 5 12 40
Е-mail: [email protected] mail.ru / Web-site: www.romny-konditer.com.ua
JSC “Naftoprommash”
1 Chervonoarmiyska Street, Okhtyrka,
Sumy Region 42700 Ukraine
Теl.: +38 (05446) 2 55 38, 9 77 36, 9 78
94
Fаx: +38 (05446) 2 25 00
Е-mail: [email protected],
Organic substances, dyes, indicators.
Hard cheese and melted cheese, dairy butter, dried milk, dried whey,
dairy butter.
ISO 22 000:2005 safety system.
ISO 9001:2000 quality system.
Board lumber, furniture for kitchen.
Spare parts for steering control system of wheeled tractors of
different modifications.
ISO 9001:2000 quality system.
Curtain lace, curtains with fagoting, piece goods.
The enterprise produces more than 150 sorts of products, including the
following: spice-cakes – 22 sorts (2 new sorts); spice-cakes with
custard – 3 sorts; spice-cakes with jam – 9 sorts; prepackaged spicecakes – 5 sorts; marshmallow – 17 sorts; TM “Koketka” marshmallow
– 16 sorts; zwiebacks – 5 sorts; ring-shaped cracknels (sooshka) – 8
sorts; pastries – 5 sorts; fruit jellies – 5 sorts.
Gas and oil-producing equipment: oil heaters, jet
Production of boring, oil and gas equipment,
cutter-pulverizer, mud hopper, clay-mixer,
sputnik and radio-rally antennas, cable goods for
degasifiers, boilers, cable reeling device, vibrosieve;
telephone communications, machines for
agriculture production processing and building
spare parts for the equipment listed above.
materials manufacturing
Cable line accessories: long distance boxes, device to
protect cable lines.
Construction site equipment: concrete mixer.
Horse carriages and carts
[email protected]
Web-site: www.nefteprommash.com
27
28
29
30
31
Company “Lebedyn Naftomaslozavod”
8 19 Serpnya Street, Lebedyn, Sumy
Region 42200 Ukraine
Теl.: +38 (05445) 20388, 22716 / Fаx:
+38 (05445) 2 03 88
Е-mail: [email protected], [email protected],
[email protected]
Web-site: www.leol.ua
JSC “Lebedyn Sewing Factory”
24 Internatsionalna Street, Lebedyn,
Sumy Region 42200 Ukraine
Теl.: +38 (05445) 23273, 21758 / Fаx:
+38 (05445) 21608
Е-mail: [email protected],
[email protected]
JSC “Lebedyn Piston Rings Plant”
93 Lenina Street, Lebedyn, Sumy Region
42200 Ukraine
Теl.: +38 (05445) 22525, 22056 /Fаx:
+38 (05445) 22590
Е-mail: [email protected] / Web-site:
www.lzpk.info
JSC “Lebedyn Piston Rings Plant”
93 Lenina Street, Lebedyn, Sumy Region
42200 Ukraine
Теl.: +38 (05445) 22525, 22056 / Fаx:
+38 (05445) 22590
Е-mail: [email protected] / Web-site:
www.lzpk.info
Naftomaslozavod is one of the largest produsers
of machine oil stuff in Ukraine
Transmission, motor and industrial oils, cooling
liquids
ISO 9001:2000 quality system.
Certificate of Quality Control System within the State
Standardizing System UkrSEPRO.
Light industry
Shirts for men.
Shirts for children.
Blouses for women.
Production of piston rings for spare parts to
engines at intermediate repairs, for automobile
compressors and other compressor technical
devices
Piston rings for Diesel engines, carburetter engines,
for motorcycles and motorized bicycles, cylinder
liners.
JSC “Bilopillya mashzavod”
1 Makarenko Street, Bilopillya, Sumy
Region Ukraine 41800
Теl/Fаx: +38 (0542) 91059
Pump to transfer treacle, bottle washing machine, dough sheeter for finishing process.
Office chairs, components for office chairs.
32
33
34
35
“Hlukhiv Quartzite Quarry” Branch
Enterprise of JSC “ZAlC”
18 A Zavodska Street, Banychi Village,
Hlukhiv District, Sumy Region Ukraine,
41400
Теl/Fаx: +38 (05454) 23140
Closed Joint-Stock Company
“Krolevets Lime-Sand Brick Plant”
6 Promyslova Street, Krolevets, Sumy
Region Ukraine, 41300
Теl/Fаx: +38 (05453) 52149
Closed Joint-Stock Company
“Krolevets Lime-Sand Brick Plant”
6 Promyslova Street, Krolevets, Sumy
Region Ukraine, 41300
Теl/Fаx: +38 (05458) 51641
Kerameya Ltd
Pogranichnaya str., 47, Sumy, Ukraine
40030
Теl/Fаx: +38 (0542) 683 128
Е-mail: [email protected]
Web-site: www.kerameya.com.ua
Теl/Fаx: +38 (05458) 51641
Quartzite, crushed rock for construction
Lime-sand brick, converted timber, half-finished sawn product.
Beet washing unit, rock catcher, basket, separating tank, turboshaft, filter, brake cylinders, settler for
transporter wash water, lime slaking apparatus,units of evaporating apparatus, pumps of COT model,
spare parts for pumps, disk filters, washer screens.
Clinker ceramic facing brick.
COMMERCIAL PROPOSITIONS DATABASE OF ZAPORIZHZHYA REGION IN 2013
№
The name of the enterprise,
Address, tel., fax,
e-mail and web-site
1.
Joint Stock Company
"Motor Sich"
2.
3.
Main areas of activities
Industry
Production of aircraft engines and
gas turbines.
69 068, Ukraine, Zaporizhzhya,
Avenue Motorobudivnykiv, 15
Теl.: +38 (061) 720-48-14, 720-4777
Fаx: +38 (061) 720-50-05, 720-5000
E-mail: [email protected]
www.motorsich.com
Open Joint Stock Company
“Electrometallurgical Plant
Dniprospetsstal named after
A. N. Kuzmin”
Design, production and sales of
stainless, tool, high-speed
(including fabricated by powder
metallurgy), bearing, structural
alloy and carbon steels. DSS
69008, Ukraine, Zaporizhzhya,
products used in the manufacture of
South highway, 81
machine parts and tools, cutting
Inquiry Service: +38 (061) 283-43- tools for processing metal and alloy
09
seamless tubes and bearings.
Central fax: +38 (061) 213-17-80
Teletype: 127144 UTRO
Telex: 127144 UTRO
E-mail: [email protected];
[email protected]
Web site: www.ru.dss-ua.com
Public Joint Stock Company
"Zaporizhtransformator"
69600, Ukraine, Zaporizhzhya
PJSC "Zaporizhtransformator" is
one of the world's largest
manufacturers of transformer
equipment with experience in
Type of products or service
that are offered for export
Aircraft engines;
industrial plants: gas turbine
drives capacity of 2.5 MW, 6.3
MW, 8MVt, mobile and modular
turbine movable power capacity
of 2.5 MW, 6 MW; consumer
goods.
Metal production of stainless,
high-tool steel produced by
powder metallurgy, speed,
bearing, alloy and carbon
structural steels.
Depending on the size and
profile:
- Hot rods: round, square, and
strip;
- Hot rolled square billets;
- Calibrated Steel rods: round,
hexagon;
- Forged rods: round, square,
stripe.
The nomenclature of PJSC
"ZTR" includes power oil
transformers, power reactors and
controlled shunt reactors with
The volume of products
offered for export
According
needs.
to
customer
According to customer
needs.
The production capacity is
60,000 MVA per year.
Dnepropetrovsk Highway 3
Tel./Fax +38 (061) 270-33-09
e-mail: [email protected]
www.ztr.ua
supply in 84 countries around the
world.
The company manufactures power
transformers, power reactors and
controlled shunt reactors.
capacity of 1 MVA to 1250
MVA at voltage classes from 10
kV to 1150 kV, for different
purposes and for different
climatic and seismic conditions.
The power oil transformers
include: generating transformers;
autotransformers;
power transformers of their own
needs and reserve starting;
transformer substations for
electric transmission and
distribution networks; industrial
plants; transformers for power
lines and DC power converter
substation communications
gateway;
special transformers;
transformers for steel plants,
railway substations; linear phaseshifting regulation, grounding,
furnace transformers for the two
nominal voltages.
For electric reactors include
shunt reactors, neutral reactors,
smoothing reactors, reactors for
special purposes.
4.
State enterprise
Zaporizhzhya Machine-Building
Design Bureau “Progress”
named after
Academician A.G. Ivchenko
The company "Ivchenko-Progress"
is developing a wide range of
engines for different types of
aircraft and helicopters, as well as
gas turbine drives, and special
Another type of production controlled shunt reactors.
• Developing and making
available aircraft and industrial
engines (as well as some of their
units) in customers'
specifications;
According
needs.
to
customer
69068, Ukraine, Zaporizhzhya,
Ivanova street,2
Tel.: +38 (0612) 65-03-27
+38 (0612) 65-46-25
Fax: +38 (0612) 65-46-97
+ 38 (0612) 12-89-22
+ 38 (0612) 65-80-40
E-mail: [email protected]
Web site: www.ivchenkoprogress.com
5
6.
Open Joint Stock Company
“Zaporizhzhya metallurgical plant
“Zaporizhstal”
69008, Ukraine, Zaporizhzhya
South highway, 72
Теl. +38 (061) 213-33-01
Fаx +38 (061) 213-18-58
e-mail: [email protected]
web:www.zaporizhstal.com
Closed Joint Stock Company with
Foreign Investment “Zaporizhzhya
Automobile Building Plant” (ZAO
ZAZ)
equipment of industrial
applications.
Field of activity: design,
fabrication, testing, development,
certification, setting to serial
production and repair of gas turbine
engines of aircraft and industrial
applications.
Manufacture of metal products.
Manufacture of motor vehicles.
Construction
of
buildings.
Maintenance and repairing of motor
vehicles.
• Design and technical support of
engine operation and
maintenance at the plants;
• All kinds of aircraft and
industrial engines repairing: AI25, D-36, D-136 D-436, D-18,
D-336, AI-336.
• Extension and service life of
aircraft engine development
companies depends on technical
conditions;
• Conduct controlled exploitation
of leader of engines to increase
the resource indicators;
• servicing and maintenance of
industrial engines, start-up
operations.
Repair of aircraft engines
certified by the Aviation Register
of Interstate Aviation Committee
and the State Aviation
Administration of Ukraine.
Hot-rolled and cold rolled sheets, According to customer needs.
coils, bent profile, steel tape, cast
iron.
Cars:
1. ZAZ SENS V 1,3 and 1,5
ZAZ Lanos V 1,5
ZAZ Chance V 1,3; 1,4 and 1.5
Countries which has
potentially attractive
markets:
The Russian Federation,
69600, Ukraine, Zaporizhzhya,
Lenina avenue, 8
Tel +38 (061) 213-83-03
Fax +38 (061) 213-87-49
e-mail: [email protected]
Web site: www.avtozaz.com
Activity of
transport
automobile
freight
Hatchback
2. ZAZ Forza V 1,5
Chery A13 V 1,5
hatchback
3. VIDA V 1,3; 1,4 and 1,5
hatchback
4. ZAZ SENS Pickup
5. VIDA Van
Buses ZAZ I-Van
Kazakhstan
Belarus
Moldova
Georgia
Azerbaijan
Egypt
Sales under
buyers.
request
of
Spare parts for cars:
- ZAZ - Tavria, Slavuta, Pick-up;
- Sense of T-100;
- Lanos T-150.
7.
Limited Liability Company
“Taurian Casting company Talco”
72311 Ukraine, Zaporizhzhya.,
Melitopol, Kakhovske Highway 4
tеl./fax +3 0619 431176
[email protected]
www.talko.com.ua
8.
State Enterprise Melitopol Plant
"Gidromash"
str. Dzerzhinsky, 191,Melitopol,
Zaporizhzhya region, Ukraine,
72312
Sales Department:
tel-fax +38 (0619) 44-02-31, 4220-31;
Reception:
tel-fax +38 (0619) 44-04-13
Production of aluminum castings by
casting under high pressure and
chill;
Production of steel castings by
precision
casting,
investment
casting;
Machining of castings;
Design and manufacture of foundry
equipment.
Plant "Gidromash" specializes in
the design and production of car
lifts and water pumps.
Components for automotive
production Lanos T-150.
Casts of machining.
The company produces:
Telescopic lifts AP-14, AP-15,
AP-18, AP-22 and AP-28 with
electrical insulation up to 1,000
V. Intended for rising to a height
of, respectively, 14, 15, 18, 22
and 28 m working with materials
and tool in the repair and other
work. Having isolated the
working platform enables service
electrical installations and power
Power plant steel castings
320 t/year;
Power
plant
aluminum
casting 2000 t/year;
Car lifts:
up to 40 units per month;
Multi-pumps: up to 50 units
per month;
pump STSN-75/70: up to 70
units per month
e-mail: [email protected],
[email protected]
http://www.gidromash.org.ua
9.
Limited Liability Company
"Mining Company "Mineral"
lines with a voltage of 1000 V
without them off;
Multi-pumps: Trailer MM27/100 (head of 100 m, filing
1600 l / min.) for water pumping,
pumping water network in
accidents, floods, water supply or
air-mechanical foam to
extinguish fires;STSN-75/70
pump for pumping light oil.
Extraction of clay, kaolin, raw sand.
Refractory Clay and Ceramic
200 000 t/year
70 605, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Canopies,
street. Quarry, 28
Теl./fаx 2-37-60, 3-13-94
[email protected]
[email protected]
www.mineral.com.ua
10.
Public Joint Stock Company
"Zaporizhzhya Cable Plant"
69093, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Gladkov, 2
Теl.: +38 (061) 701-79-79
Fаx: +38 (061) 701-79-12
Е-mail: [email protected]
www.zkz.ua
Secondary kaolin
Wire and cable products
Wire MM, MT, GSM, AMP;
Wire with fiberglass insulation:
PSDKT-L, PSDKT, PSDK-L,
APSD, APSDK;
Wire enamel-PETVSD fiberglass
insulation;
Wire for overhead power lines:
A, AS, M;
Copper contact wire shaped MF;
Flexible bare copper wire, MG,
IGE. Winding wires, paper and
reinforced paper insulation,
round and rectangular cross
section: PB, APB, AR, APBU,
PBUn, APBUn;
Copper winding wires grouped
100 000 t/year
Wires - up to 20 tons per
month;
winding wires brand PB - up
to 35 tons per month;
Flexible winding wires brand
PBOT - to 4 tons per month.
bare wires A, AU - 250-300
tons per month
11.
State-owned enterprise “Research
and Production Complex “Iskra”
69071, Ukraine, Zaporizhzhya
Magistralnaya street, 84
tеl/fаx: (38061) 271-21-63
e-mail: [email protected],
[email protected],
www.iskra.zp.ua
12.
13.
The company produces, which is
divided into three main groups:
Group 1 - products for special
purposes;
Group 2 - products for industrial
purposes;
Group 3 – funds for rehabilitation.
Closed Joint Stock Company
Manufacture of other electronic and
“Industrial Enterprise “Azovkabel” electric wires and cables;
Manufacture of wooden containers;
71101, Ukraine, Zaporizhzhya.,
Machining of metal products
Berdyansk, Industrial street, 2
Tel. / fax +38 (06153) 4-80-47,
+38 (06153) 5-51-40, +38 (06153)
5-30-14
e-mail: [email protected];
www.azovcable.com
Public Joint Stock Company
"Melitopol Plant of Refrigerating
Equipment "REFMA"
72301, Ukraine, Zaporizhzhyа
Manufacture of cooling and
ventilation equipment, manufacture
of pneumatic and hydraulic
equipment, wholesale trade in
machinery and equipment, research
with paper insulation: PSP-A,
PBP-E PSP-UA, PSP-VE, PSPAU-EU CAP, CAP-UAS PSPresistivity;
Copper wires transposed a total
insulation paper: FTB-A, FTBAs, PTB-E, Es PTB, PTB-UA,
PTB-UAS PTB-PU, PTBresistivity;
Wire tap transformer windings
PBOT, PGBOT.
Radars type 36D6M, 80K6,
GL220UKS, MR-1. Route and
others.
Power supplies BPT-1002 M1002M BPN, BAC-403M, R-16
circuit breakers, automatic voltage
regulators ERNT-1M and others.
Seat - stroller room, road,
motorized wheelchairs and for
sports (dance, fencing, basketball).
Wires insulated cables and other
insulated electric conductors with
connectors or not fitted with live
conductor diameter over 0.51 mm;
Seeing twist ropes, braided ropes
and similar articles of aluminum,
not electrically insulated.
10 units per year
1000 units per quarter
2400 units per year
According to the 2012
volume of exports was 1283
km of cable and wire
communications. The volume
of the products for export to
potential buyers may be even
more than the numbers.
Semi-hermetic compressors and 100 units per month
packing
Chillers to cool the air in the
100 units per month
chamber
Chillers for cooling liquid carriers 100 units per month
14.
15.
region, Melitopol
str. Profinternu 15
Tel: +38 (0619) 42-22-11
Fax: +38 (0619) 44-44-57
Е-mail: [email protected]
[email protected]
www.refma.ua
Private Joint Stock Company
"Bertie"
71111, Zaporizhzhyа region,
Berdyansk, st. Frank-Novorossiysk
2/40
Tel. / Fax: +38 (06153) 42977
[email protected]
www.berti.com.ua
Limited Liability Company
"Melitopol bearings"
and experimental development on
natural other technical sciences.
Aggregates court Condensing
Heat pumps
Air cooled condensers
Coolers
Manufacture of rubber products:
conveyor belts, rubber belts.
Feeds conveyor
Manufacture of bearings for plain
bearings
Plain bearings for engines of cars
VAZ, ZAZ, GAZ;
bearings for engines of tractors
MTZ, SMD, VMTZ, UMZ,
Perkins, UTB;
bearings for engines of trucks
KAMAZ, MAZ, Ural, KrAZ;
bearings for engines water pumps
Kirloskar, Lombardini;
bearings in air compressors
KAMAZ, MAZ, MTZ, ZIL,
URAL, KrAZ
Transformers and metal tanks.
72312, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Melitopol,
street. Dzerzhinsky, 21/2
Tel. / Fax +38 (0619) 42-44-06
+38 (0619) 42-44-07
+38 (0619) 42-44-05
E-mail: [email protected]
www.mfpb.com.ua
16.
Joint Stock Company "
Zaporizhzhyа factory super
transformers" (JSC "Super")
Zaporizhzhyа,69124,str. Ispytatelei
2
Tel. +38 (061) 7019393
Fax +38 (061) 7019392
[email protected],
Manufacture of transformers and
metal tanks.
100
100
100
100
units per month
units per month
units per month
units per month
According to customer needs.
10 000 sets
30 000 sets
20 000 sets
50 000 sets
50 000 units
According
needs.
to
customer
17.
18.
www.zst.ua
Enterprise "Zlagoda" Ukrainian
organizations of disabled persons'
organizations, the Union of
Disabled of Ukraine"
71118, Zaporizhzhya region,
Berdyansk, st. Komunar, 14,
tel. (06153) 3-34-29
Public Joint Stock Company
"Zaporizhzhya Electric Apparatus
Factory"
69 032, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Southern Highway, 9
tel. receiving 38 (061) 212-57-08;
e-mail administration:
[email protected]
tel. Deputy General Director for
Marketing and Sales
+38 (061) 212-57-09
tel. Department of External
Relations
38 (061) 212-57-07,
e-mail: [email protected]
www.zeaz.com.ua
Production and sale of light
industrial products.
1. Creation and production of
electrical and other technical
systems and equipment for
industrial and civil projects.
2. Creation and production of
consumer goods for various
purposes.
3. Creation of electrical systems for
transportation, utilities,
agribusiness, metallurgy, metal
processing, food processing and
other industries.
4. Creation and production of
electric vehicles, converters
technology for general-purpose and
power electronics.
Manufacture of work clothes,
bed linen and knitwear.
Knit shirts (100% cotton) 40 000 a month or working
clothes - up to 2000 pieces. a
month linens - 300 000 sets
per month
Static converters series:
1. rectifier V-TPE-500-275
UHL5 (for mines and coal
mines);
1.1. charger memory ZU ZAZ120/385-640 (for mines and coal Total aggregate production
mines);
to 12 million UAH.
2. rectifiers TPE-200-460 U2.1
(for drilling machines) TPE100/100-460 U2.1, U2.1 TPE200/200-460, TPE-400/400-460
U2.1, U2.1 TPE-630/630-460
(for crane mechanisms);
3. frequency converters and static
power series EKT4;
4. station automatic control
pumps in water supply,
sanitation, irrigation and other
station may be starting contactor
with a frequency converter or
device soft start;
5. PBT starters (for soft start
induction motors for crane
mechanisms);
6. electrical wires TEP-320/481122-VSD-1P1-0UHL4 series
with the transformer;
TEP-320/75-1122-VSD-1P1-
19.
20.
Open Joint Stock Company
“Tokmakskiy Forging and
stamping Plant”
71709, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Tokmak, Kuibyshev street,
59
tel:+38 (06178) 220-56
e-mail: [email protected]
Веб-сайт: www.pokovka.com.ua
State Enterprise “Zaporizhzhya
Titanium and Magnesium Plant”
69600, Ukraine, Zaporizhzhya
st. Teplichnaya, 18
Steel forgings weighting from 0.14
to 50 kg by hot stamping for the
automotive and agricultural
machinery, car building, mining
and other businesses.
Non-ferrous metallurgy
0UHL4 with transformer; TEP320/115-1122-VSD-1P1-0UHL4 Total consumer goods
with the transformer, the
to 2 million UAH.
transformer TЭP-320/150-1122VSD-1P1-0UHL4; TEP320/220-1122-VSD-1P1-0UHL4
of the transformer;
7. cathodes protection series:
UKZV, UKZN, B-OPEK BKZ;
8.Regulators current RT300/300A and spare parts for the
underground;
9. Regulators current series
ROT-63 ROT-160 ROT-250
ROT-630.
Transformers: OMP (single,
oil)TSZV-40 / 0.5 U3,TSZV-63 /
0.5 U3
Consumer goods:
ЕKCH-180-1, 5/220 ЕKCH-1451, 0/220 EKCHЕ-180-2, 0/220
EKCHЕ-145-1, 5/220
- Flanges;
600 t/month
- Gears;
- Shafts;
- Trunnions;
- Studs;
- Crossings.
Titanium sponge (GOST 1774696)
Titanium tetrachloride is purified
(TU-48-10-102-89)
Ferrotitanium (GOST 4767-91)
1 500 t
700 t
200 t
tеl. +38 (061) 289-82-65
fаx +38 (061) 289-83-38
email: [email protected]
Веб-сайт: www.ztmc.zp.ua
21.
Public Joint Stock Company
"Zaporizhskloflyus"
Titanium slag (TU 27.400194731-035-2001)
Scrap metal (type 511, DSTU
4121-2002)
The industrial production.
5 000 t
10 000 t
Welding fluxes.
Near 58%
Sodium silicate.
near 60%
69035, Ukraine, Zaporizhzhyа,
str. Diagonalnaya, 2, ICP-356
Tel-289-03-54
fax: 224-70-41
[email protected]
22.
Limited liability company
"Zaporizhzhya factory of
nonferrous metals"
69 076, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Buildings, 9
Tel. +38 (061) 222-30-70
8 Fax: (061) 222-30-90
E-mail: [email protected]
www.zzcm.com.ua
23.
Limited liability company
"Zaporizhzhya factory of
nonferrous alloys"
Cable-conduction (power cables in
Power cable (AVVG, VVG,
the usual, non-combustible and fireVVG-P VVGz);
proof performance, power armor,
Armored cable (VBbShv,
power fire resistant cables with
AVBbShv, VBbShv);
voltage up to 1 kV - Control cables Control cable (KVVG, KGVV);
in the usual, non-combustible and
Shielded cable (KVVGE,
fire-safe design, control armored
KVVGeng);
and shielded cables - adjusting
Fireproof cable (N) HXH-FE 180
wires - cables and wires.
/ E 30 (E90);Wire & Cable (PVA
Flexographic printing on rolled
SHVVP, PV-1, PV-3, ABC);
materials.
Electrical copper wire diameter
from 0.2 to 3, 5 mm;
Once upon a copper conductive
section from 0.5 to 625mm2
Metallurgical processing of nonferrous metals (manufacture of
pipes, bars);
Label products - self-adhesive
labels in rolls.
Brass foundry ingots according
DSTU3473;
Bronze foundry ingots according
DSTU3474;
-3000 km/year;
-50 km/year;
-100 km/year;
-100 km/year;
-100 km/year;
-5000 km/year;
-100 t/year;
-100 t/year;
-10 mln./year.
– 3000 t/year;
– 3000 t/year;
69 076, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Buildings, 9
Tel. +38 (061) 222-30-70
8 Fax: (061) 222-30-90
о[email protected];
о[email protected];
www.ecg.in.ua;
www.zzcs.com.ua
24.
Subsidiary "Berdyansk plant
agricultural" Public Joint Stock
Company "Berdyansk"
Agrotekhservis"
Cathode output
Design and manufacture of
agricultural equipment, mounted
and trailed equipment.
71107, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Berdyansk, str.
Matveeva, 1,
tel. / fax: +38 (06153) 77-148
Е-mail: [email protected]
web-сайт: www.bzst.com.ua
25.
Limited liability Company IBC
"Nadezhda Grandeks"
Manufacture of clothing
Manufacture of underwear
Pipes made of brass and bronze
according DSTU2776;
Aluminum for deoxidation
according DSTU3753;
Aluminum casting alloys
according DSTU2839;
Copper cathodes brands M00k,
M0k, M1k. according to GOST
546.
1. Reaper roller speed, trailed
ZHVP-6, 4; ZHVP-7, 6; ZHVP9, 1
2. Reaper roller trailer ZHVP-4,
9V;
3. Reaper roller mounted
ZHVN-6U (01,02,03,04)
4.Balers ZHRN-5
5. Reaper roller mounted
ZHZB-4 ZHBV4 2M/5M,
2M/5M
6.Mowers finger-segment
KPN2, 1
7. Appliances (lifter) for
sunflower harvesting grade PS
(A)
8. Equipment for rapeseed
brand FFW for combine
harvesters Ukrainian, Russian,
Belarusian, European and
American.
9. Poress round baler EOP-145
"bumblebee".
10. Equipment to the reapers,
mowers, balers, other
harvesters.
The costumes and sets of jerseys,
women's and girls 'dresses,
– 6000 t/year;
– 1800 t/year:
– 1800 t/year ;
– 2500 t/year.
In volumes on request of
customers and consumers.
96047 units
Ukraine, 72312, Zaporizhzhya
region, Melitopol, st. Alexander
Nevsky, 24/7
Tel: 44-02-97
Fax: (0619) 44-01-45
E-mail: [email protected]
www.mtf.com.ua
26.
Public Joint Stock Company
"Zaporizhogneupor"
Manufacture of other wearing
apparel and accessories
Manufacture and sale the refractory
products
69 106, Ukraine, Zaporizhzhya,
South highway / street.
Glasshouse, 22 "b" / 1.
Tel. +38 (061) 2224201
+38 (061) 2224223
+38 (061) 2224225
Fax: +38 (061) 2224212
+38 (061) 2224223
E-mail:
[email protected]
[email protected]
www.zaporozhogneupor.com
27.
Limited Liability Company NPP
“Impulse”
69000, Ukraine, Zaporizhzhya,
Radio street-17
+38 (061) 769-77-00
Manufacturing of
converter technology.
knitted women's and girls'
The pants and shorts, knitted
men's and boys'
Briefs and panties, knitted,
women's and girls'
Briefs and panties, knitted,
women's and girls'
Nightshirts and pajamas, knitted,
women's and girls 'dressing
gowns, knitted, women's and
girls'
T-shirts, T-shirts and similar
articles, knitted
Clothes, children's height not
exceeding 86 cm
Refractory shaped and molded
UCGFEA
2508 60 00 00
2508 70 00 00
6902 10 00 00
3816 00 00 00
6902 20 91 00
6902 20 99 00
6903 20 10 00
6903 20 90 00
Inverters DC / AC «full sine
power 0,5; 1,5; 3,0; 5,0 kWA.
Charging devices for electrical
high voltage substations (power
up to 40 kWA).
Voltage converters for wind-
20,000 tons / year
From single orders to the
mass production
e-mail: [email protected]
Web site: www.pulse.zp.ua
28.
Public Joint Stock Company
1. Manufacture of metal products;
"Zaporizhzhya Steel-Rolling Plant" 2. Manufacturing enameled ware
69000, Ukraine, Zaporizhzhya,
Southern Highway, 20 G
Reception: tel. +38 (061) 213-6600
Fax: +38 (061) 289-64-22
Planning Department: +38 (061)
286-67-46
e-mail: [email protected]
Web site: www.metizplant.com
generator installations and solar
panels (with the possibility of
return electricity to the grid) and
recharging batteries.
Power Modules for television
transmitters.
Uninterruptible Power Supply for
the responsible use of equipment
(on-line or off-line) ranging from
1,0 kWA to 30,0 kWA.
Special power supply for the
customer's request.
Low-carbon wire heat-untreated
46230,0 t
Low-carbon wire heat-treated
Low-carbon wire for
reinforcement Reinforced
Concrete (BP1)
Steel wire for welding low
carbon grades Sv08, CB08A,
CB08A
Welding wire alloy grades
Sv08G2S, Sv08GS
Copper coated wire for welding
stainless grades Sv08G2S,
Sv08GS
Low-carbon wire heat-untreated
galvanized
Low-carbon wire heat-treated
galvanized
Galvanized wire for booking of
electric wires and cables
14420,0 t
steel mesh
nails
barbed wire
3740,0 t
1770,0 t
660,0 t
280,0 t
11380,0 t
620,0 t
230,0 t
146,0 t
290,0 t
215,0 t
29.
Limited Liability Company
“Hydraulics-Trade”
Manufacturing and selling of
spare parts for agricultural and
municipal engineering
Houseware, enamel
Hydro-distributors P80, P160,
P100, P200
72311, Ukraine, Zaporizhzhya,
Melitopol, L. Ukrainka street 169a
Tel / Fax + 38 (0619) 43-73-73
+ 38 (0619)43 66 66, Mob.+38
(067)619-39-90;
e-mail: [email protected]
Web site: www.gidravlika.in.ua
30.
Open Joint Stock Company
“Dniproenergo”
Electric and thermal energy
production
32.
Public Joint Stock Company
"Zaporizhzhya plant of ferroalloys"
69 035, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Bias, 11
Tel.: +38 (061) 700-41-71
Fax: +38 (061) 700-41-72
E-mail: [email protected]
Web-site: www.zfz.com.ua
Public Joint Stock Company
"Zaporizhzhya Mechanical Plant"
69 040, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Barrikadnaya, 26
Manganese, ferrosilicon,
ferromanganese, ferroalloys,
limestone, slag.
Spare parts for main and shunting
locomotives
According
needs.
to
customer
According
needs.
to
customer
The implementation of TPP ash
and slag materials
69006, Ukraine, Zaporizhzhya
Dobrolyubova street, 20
tel. + 38 (061) 286-73-59
Fax + 38 (061) 286-71-51
e-mail: [email protected];
Web site: www.dniproenergo.ua
31.
753,0 t
Manganese is metal Nitride
manganese.
Ferrosilicon
Ferromanganese.
Ferroalloys.
Metallurgical lime.
Slag silicon-manganese.
Liners diesel and compressors,
steel-bronze and bronze- Babbitt
inserts (60 items);
- Details of diesel fuel injection
equipment D100, D50, 5D49;
According to customer
needs.
According to customer
needs.
Tel.: +38 (061) 218-70-30
Fax: +38 (061) 218-70-39
E-mail:
[email protected]
www.zmz.zp.ua
33.
Public Joint Stock Company
"Zaporizhzhya Abrasives"
69084, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Dimitrova, 44
Теl.: +38 (061) 278-72-72
Fax: +38 (0612) 65-09-14
Е-mail: [email protected]
www.abrasive.zp.ua
- Steel- Babbitt, motor-axial
inserts for CHMEZ locomotive;
- Adapters and tracer injector
valve diesel D100;
- Indicator valve diesel engine
D100;
- Fingers piston diesel engines
D100, 5D49, K6S310DR,
14D40;
- High-strength bolts and studs
diesel;
- Intake and exhaust valves of
diesel engines 5D49;
K6S310DR, 12VFE, D50,
14D40; 6CHN 21/21;
- Drives speedometers diesel and
electric locomotives and spare
parts (shafts, rollers, gears, gear
boxes)
- Various cold coiling spring;
- Special tools (templates to
control the coupler, wheel sets,
bogies);
- Motive Gear on the electric
locomotives series VL and diesel
locomotives series M62,
2TE116, CME3.
Production of abrasive materials.
- Abrasive materials from normal
aluminum oxide, black silicon
carbide, green silicon carbide in
the form of grains, powders and
micro powders.
- Refractory materials: boron
carbide, boron nitride,
- Abrasive tools on ceramic and
resin bonded,
According to customer
needs.
34.
35.
Public joint stock company
manufacturing and trading firm
"Selena"
69063, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Artema, 6
Tel.:+38 (061) 224-41-76
+38 (061) 224-43-12
Tel. / Fax: +38(061) 224-41-61
Е-mail: [email protected]
www.selene.com.ua
Joint stock company "Pluton"
69076, Ukraine, Zaporizhzhya,
str. Novobudov, 5,
tеl:+38(061)220-48-11, 12, 13, 35
E-mail: [email protected]
www.pluton.ua
Manufacture of women's clothing
Implementation of infrastructure
projects "turnkey" in the field of
electric power electrified public
transport, namely:
• Metro
• easy to rail transport (LRT)
• tram, trolley bus
• main railways DC Includes the
- Abrasive and articles of it;
- Ceramic due to abrasive tools;
- Special circuit grinding ball
bearings,
- Special chain on resin bond for
face grinding type of PN and
PPR,
- Boron nitride cosmetic quality
- Boron carbide nuclear quality
- Grinding flap KSHL radial
type,
- Cutting and strippingreinforced wheels on resin
bonded,
- Grinding flap end type CRT
(flap discs)
- A special heat-resistant fraction
of silicon carbide black.
Women's Clothing
Electric force, and digital
protective, namely:
• Traction Substations subway,
LRT, tram and trolleybus
transport, railways (600 V dc,
750 V dc, 1500 V dc, 3000 V
dc);
• digital electrical equipment,
According
needs.
to
customer
According
needs.
to
customer
36.
37.
38.
LP "Zaporizhzhya plant high
voltage equipment – Vakatov and
company"
69069, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Dnepropetrovsk Highway
13
Теl: 220 64 00, 220 64 02
Fax: 220 63 19, 220 63 11,
e-mail: [email protected]
www.zva.zp.ua
Open Joint Stock Company
”Berdyanskie zhatki”
71 122, Ukraine, Zaporizhzhya.,
Berdyansk
Proletarian Avenue, 2-a
Tel. / Fax: +38 (06153) 531-00
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.zhatki.com
Open Joint Stock Company
"Zaporizhzhya plant
"Converter"
following works:
including software - robot system
design of traction substations and
and SCADA system to control
contact network, including remote
traction substations and power
control and SCADA systems
supply systems of public
production and supply of electrical
transport electrified
power sets, remote control and • Electrical power and protective
SCADA
systems,
traction traction substation DC (rectifiers
substations,
electric
power
from 1,0 kA to 4,0 kA,
equipment
contact
network; switchgears MV and LV, digital
assembly,
installation
and
protection system Traction
commissioning of facilities and
Network DC)
electric
power
automation
electrified public transport
Production
of
high-voltage
Current and voltage
equipment.
transformers.
Manufacture of agricultural
machinery
Production of power electronic
devices and converters
According
needs.
to
customer
According
needs.
to
customer
Production headers, devices for
harvesting sunflower seeds, other
agricultural equipment
Rectifiers, complete device
Series KTU, complete electric
drives based on the frequency
According to customer
needs.
converter for synchronous
motors, frequency converters,
rectifier - inverter converter,
multi-converter
69 069, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Dnepropetrovsk Highway 9
Tel.: 38 (0612) 52-71-31
Fax: +38 (0612) 52-71-48
E-mail: [email protected]
www.zpr.com.ua
39.
Public Joint Stock Company
"Melitopol Compressor"
72 319, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Melitopol,
street. Kirov, 210
Tel. +38 (0619) 42-02-08
fax: +38 (06192) 6-94-26
E-mail: [email protected]
www.melcom.com.ua
40.
Public Joint Stock Company "Azov
grease and oil"
JSC "Melitopol Compressor" - a
leading company in the CIS in the
production of the compressor.
The plant develops and produces
high-quality compressor and
pumping equipment with a wide
range of technical performance,
large field of application.
High-pressure compressors, low
and medium pressure
compressors, gear compressors
and gas blowers, vacuum pumps,
aviation machinery, metallurgical
products.
"AZMOL" is a major supplier of
lubricants for the transport,
industrial and consumer sectors.
Greases, lubricating-cooling
technological means, motor and
gear oils, astringent compounds,
automotive chemicals, paints and
varnishes.
71 114, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Berdyansk
street. Shaumyan, 2
Tel. +38 (06153) 4-62-98
Fax: +38 (06153) 4-62-27
E-mail: [email protected]
www.azmol.com
41.
Open Joint Stock Company
"Ukrgraphite"
69600, Ukraine, Zaporizhzhya,
street. Northern Highway, 20
Tel.: +38 (061) 289-51-10
Fax: +38 (061) 289-51-41
Production of graphite electrodes
for electric steel, ore-smelting, and
other types of electric furnaces,
commodity carbon mass for
Soderberg electrodes, lining
materials based on carbon
Graphite electrodes for electric
steel, ore-smelting, and other
types of electric furnaces,
commodity carbon mass for
Soderberg electrodes, lining
materials based on carbon.
According to customer
needs.
According to customer
needs.
According to customer
needs.
E-mail: [email protected]
www.ukrgrafit.zp.ua
1
Company with additional liability
"Priazovsky cheese factory,"
Food and processing industry
Processing milk to cheese and
butter
Cheese and butter
25 t
Processing milk to cheese and
butter
Cheese and butter
30 t/month
Manufacture of crude oils and fats,
refined oils and fats
Sunflower oil unrefined, not
frozen
GATS 4492:2005 (filling)
Sunflower oil unrefined,
not frozen, packed in
PET - 1 liter bottles GATS
4492:2005
Sunflower oil refined,
deodorized, frozen, packed in
PET - bottles 1 liter of GATS
4492:2005
Sunflower oil refined,
deodorized, frozen, packed in
PET - 5 liter containers
72 401, Ukraine, Zaporizhzhya,
Azov District,
the village. Azov,
street. Karl Marx, 83
+38 (06133) 2 33 94
+38 (06133) 2 20 41
2
Company with additional liability
"Priazovsky cheese factory"
72 401, Ukraine, Zaporizhzhya,
Azov District,
the village. Azov,
street. Karl Marx, 83
+38 (06133) 2 33 94
+38 (06133) 2 20 41
3.
Public Joint Stock Company
"Pology oil extraction plant"
70 600, Ukraine, Zaporizhzhya.,
Pology,
Lomonosova street, 36
+ 38(06165) 2 30 37
+ 38(06165) 3 11 00
[email protected]
According
needs.
to
customer
4.
5.
Private agricultural enterprise
agricultural firm "Russia"
71 163, Ukraine, Zaporizhzhya,
Berdyansk region
Novopetrovka, street. Lenin, 40
+ 38 (06353) 9 82 43
+ 38 (06353) 9 82 35
[email protected]
Public Joint Stock Company
"Plemzavod "Stepne"
Production of cereals, industrial
crops, milk
Production of cereals, oilseeds,
milk, meat
71 333, Ukraine, Zaporizhzhya
region., K-Dneprovsky area
village Zapovednoe, st. Central 1
+38 (06138) 9 93 39
+ 38 (06138) 2 38 71
[email protected]
6.
7.
Limited Liability Company
"Agricultural firm "Communar"
70 618, Ukraine, Zaporizhzhya,
Pology region
village Konstantinovka,
street. Peremohy, 46
+ 38 (06165) 3 97 43
+ 38 (06165) 5 01 08
[email protected]
Limited Liability Company
"Aleksandrovka"
72 445, Ukraine, Zaporizhzhya,
GATS 4492:2005
Sunflower universal, not the
usual granulation
GATS 4638:2006
sunflower
chick-pea
flax
mustard
millet
Breeding pig breed Duroc,
Landrace, large white.
According to customer
needs.
150-200 heads
milk products
Up to 200 t
Growing of cereals and industrial
crops.
Breeding pigs
barley
wheat
corn
sunflower
flax
According
needs.
Growing of cereals and sunflower
wheat and sunflower
Up to 1000 t
to
customer
8.
9.
10.
Azov District,
village Aleksandrovka, Nasonov
street., 5
tel. + 38 (06133) 2-49-48
+ 38 (06133) 9-16-21
Limited Liability Company
"Agricultural firm Olvia"
Growing of cereals and sunflower
wheat and sunflower
Up to 1000 t
72 453, Ukraine, Zaporizhzhya.,
Azov District, village Chkalove
Lenin street., 87
tel. + 38 (06133) 2-49-16
tel. + 38 (06133) 97-121
Farm "STEM"
Growing of cereals and sunflower
wheat and sunflower
Up to 1000 t
72 414, Ukraine, Zaporizhzhya,
Azov District,
village Novonikolaevka,
Kosctuszko street., 22
tel. + 38 (06133) 5-23-99
tel. + 38 (06133) 2-34-02
Limited Liability Company
"Mountain of Ukraine"
Growing and processing of fruits
and vegetables
71 700, Ukraine, Zaporizhzhya
region, Tokmak,
Karl Liebknecht street., 81,
+ 38 (06178) 45-605
[email protected]
www.konserv-tokmak.ru
Compote, pickled and canned
cucumbers, tomatoes, peppers,
According
vegetable platter, lecho, eggplant needs.
and squash caviar, salads, tomato
paste, snacks.
to
customer
Enterprises of Zhytomyr Region,
which offer their products to the export
Machine-Building, Metal-Working and Appliance Manufacturing Industry
JSC “Zhytomyrteplomash”
 Zhytomyrskyi district, Berezivka village, 8, Kovalska Str.,
 (0412) 41-88-60, 49-06-93
Heating boilers manufacturing
LLC JV “ATEM FRANK”
 10020 Zhytomyrskyi district,Zhytomyr, 6, Byalyka Str.,
 (0412) 25-99-15
E-mail: [email protected]
Heating gas boilers manufacturing
JSC “Olevsk Factory of Tractor Normals”
 11000 Zhytomyr region Olevsk city, 22, Moskovska Str.
 (0235) 21206; 21265;
2823(fax)
E-mail: [email protected], www.oztn.com.ua
Tractor normals manufacturing
JSC “Verstatuniversalmash”
 10025 Zhytomyr region., Zhytomyr city, 132, Korolova Str.
 (0412) 33-40-08; 39-29-40, 39-29-74, 33-29-47, 39-29-13
E-mail: [email protected]
Manufacture of metal working machines
LLC “Daniko”
 12300 Zhytomyr region Chernyahiv village, 76, Korostenska Str.
 04134 43256
E-mail: [email protected]
Production of details and knots for chocolate and refrigeration industry
LLC “CNI Ukraine”
 12300 Zhytomyr region Cherniahiv town, 125, Lenina Str.,
 04134 43256
Production of turning wares
SE “Eurogold Industries Ltd”
 10025 Zhytomyr region., Zhytomyr city 1/154, Promyslova Str.,
 (0 412) 422 610, 482 148 (fax)
E-mail: [email protected]
Manufacturing of ironing boards, clothing dryers, domestic ladders
JSC Zhytomyr Plant “Agromash”
 10001 Zhytomyr region, Zhytomyr city, 104, Chernyahivskogo Str.
 0412 24401
Production of machines for mineral materials treatment
JSC “Vibroseparator”
 10001 Zhytomyr region, Zhytomyr city, 93, Baranova Str.
 0412 428086
E-mail: [email protected]
Production of machines for corn shelling and concrete mixing
LLC “ONVI”
 10001 Zhytomyr region, Zhytomyr city, 150-A, Koroliova Str.
 0412 482004
E-mail: с[email protected]
Processing of scrap metal
LLC “EKOTEKHNOLOHIIA”
 10001 Zhytomyr region, Zhytomyr city, 6, Promyslova str.
 0412 445138
Processing of scrap metal
LLC “Caldron Plant “Krieger”
 10001 Zhytomyr region, Zhytomyr city, 81, Shorsa str.
 0412 481510
E-mail: [email protected]
Manufacturing of central heating caldrons
JSC “Berdychiv Machine-Building Plant “Progress”
 13300 Zhytomyr region Berdychiv city, 79, K. Libknehta Str.
 243 22125, 25487
E-mail: www.progress.ua
[email protected], [email protected]
Manufacturing of filter-press KMP, filter-press frame, vacuum filter-press, mixer, dryer, filtration installations, spare part to filter-press,
vacuum-filter, bridge-crane, valve frames
JSC “Berdychiv Factory of Transport Machine Building”
 13300 Zhytomyr region Berdichiv city, 24, Gazoprovidna Str.
 (0234) 4-61-56; 4-51-98; 4-61-57
E-mail: [email protected]
Manufacturing of semi-trailers, truck trailers, roller light carts and other towed technique, caldrons, jacks
JSC “Bevers”
 13300 Zhytomyr region Berdychiv city, 12, Borovskogo Str.
 (0234) 26495
E-mail: [email protected]; www.bevers.ru
Manufacturing of screw-cutting 16R25P, boring and milling machines
JSC “Malyn Experimental Foundry-Machinery Factory “MDEZ”
 11603 Zhytomyr region Malyn, 55, Ohiienka Str.
 04133 45353
E-mail: [email protected], http://moez.net.ua
Manufacturing of steel-iron castings, nuts, nipples, clutches
LLC “Amsted Rail”
 11603 Zhytomyr region Malyn, 55, Ohiienka Str.
04133 45353
E-mail: [email protected]
Coach complements manufacturing
LLC “PA “TEKHNA”
 11170 Zhytomyr region, Novograd-Volynskiy city, 48, Pushkina Str.
 04141 53424
E-mаil: [email protected]
Equipment manufacturing for poultry farming
PJSC “Novograd-Volynsksilmash”
11170 Zhytomyr region Novograd-Volynskiy city, 54, Shevchenka Str.
 (0241) 52116; 53284
E-mail: [email protected], www.silmash.boom.ru
Production of grain mills and spare parts for agricultural equipment
LLC “Polisia’’Agro Komplekt”
Zhytomyr 55a Vatytina Str
(0412) 55-42-89, 41-77-03
Production of semi-trailers, tipper trailers, machinery for making ammonia water, fertilizer spreaders
JSC “Korosten Reinforced ConcreteSsleepers Factory”
 11505, Zhytomyr region, Korosten city, 78, Maiakovskoho Str.,
 (0242) 96165, 96257
E-mail: [email protected]
Production of intentioned and pretentioned concrete sleepers of wide range
JCS “Korosten Chemical Machine Building Factory”
 11507 Zhytomyr region Korosten, 18, B. Khmelnitskoho Str.
 04142 96530, 42479, 96320
E-mail: [email protected]
Manufacturing of heat exchange equipment, refrigeration equipment, oil-gas industry equipment, tanks for liquefied gas of black metal and
aluminium
Korosten Penal Colony #71
 11500, Zhytomyr region.,Korosten, 4 Bilokorovytske Shosse Str.,
 (04142) 46808, 62416
E-mail: [email protected]
Production of a grain launcher P-60A, spare parts for grain launcher P-60A.
JSC “Trubostal'”
 11500 Zhytomyr region, Korosten', 65, Shatryshchanska Str.
 (04142) 3-22-22
E-mail: [email protected]
Manufacturing of electric welding square steel pipe and quadratic, rectangular, water-gas, straight-seamed welded pipe
Chemical and Petrochemical Industry
LLC «Olimpik Farba»
 11000 Zhytomyr region, Olevskiy district N.Bilokorovychi village, 21, Frunze Str.
 0235 99522
E-mail: [email protected], www.olimpicfarbe.com.ua
Production of water emulsion paints, varnishes, enamel
LLC "Farbu Kabe Ukraine"
 Kyiv, 67 Peremogy Pros, 3 Admin building, office 203
 (04137) 62495
(044) 2001679
E-mail: [email protected]
Water-soluble acrylic plasters and paints
JSC «Detviler Rubber Ukraine»
 11603 Zhytomyr region Malyn, 2, Nemanykhina Str.
 04133 52622
E-mail: [email protected]
Rubber products manufacturing
JSC “Zhytomyr Roofing and Isolation Materials Factory”
 10031 Zhytomyr region., Zhytomyr, 1, Tankistiv Str.
 (0412) 254 336
E-mail: [email protected]
Production of foiling isolation, asphalt paper, mastics, bituminous paper
JSC “Korosten Factory “Yantar”  11505 Zhytomyr region Korosten, 1 Zhytomyrska Str.
 (04142) 45410, 45770
E-mail: [email protected]
Manufacturing of paint-and-lacquer materials, synthetic gums
Production of Other Non-Metal Mineral Products
LLC “Yuka Invest”
 10004 Zhytomyr district, Zhytomyr city, 72, Berdychivska Str.
 (0412) 445,755, (fax) 260 373
Production of freezers, dusty plastic
LLC “CERSANIT – Invest”
 11725 Zhytomyr region Novohrad-Volynskyi district, Chyzhivka village 4 Chyzhivska Str.
 (0241) 6-08-09, 6-08-08
E-mail: [email protected], www.cersanit.com
Production of the plumbing supplies and ceramic tiles
LLC “Vindzor Firm”
 10001 Zhytomyr region.,Zhytomyr 4 Metalistiv Str.
 (0412) 428 108
Manufacturing of polyvinylchloride windows, sandwich-panels
LLC “Tis-Polissia”
 13300 Zhytomyr region.,Berdychiv, 3 Industrializatsiyi Str.,
 (0243) 4-58-24, 41251
E-mail: [email protected]
Manufacturingof economic baseboards, angle bars, ductings, fittings
CJSC «Intertile”
 11500 Zhytomyr region., Korosten, 65 Shatryshanska Str.,
 (04142) 44460, 32000
E-mail: [email protected]
Manufacturing of ceramic-granite tiles
LLC “Elysium Plast”
 11500 Zhytomyr region., Korosten 88 Kirova S
 (04142) 48844
E-mail: [email protected]
Manufacturing of plastic panels, boards, foils, metal paper
LLC “Poliankiv Ceramics”
 13400 Zhytomyr region., Baranivka district, Polyanky town
1 Kalinina Str.,
 (04144)-78722
Manufacturing of electrical insulators, low-voltage protectors
Whiteware and Glass Industry
LLC “Coral” Dovbysh Porcelain Works”
 13400 Zhytomyr region, Baranivka district Dovbish town, 1 Shchorsa Str.
 04144 51006
E-mail: [email protected]
Productiona of chinaware
PE “Provi”
 10004 Zhytomyr region, Zhytomyr 91/1 Henerala Vatutina Str.,
 (0412) 49-81-92
E-mail: [email protected]
Production of glass products and mirrors
JSC “Biomedsklo”
 10025 Zhytomyr region., Zhytomyr 26 Promyslova Str.,
 (0412) 335031; 332040
E-mail: [email protected]
Manufacturing of glass bottles and flasks
JSC «Marianivski glass factory»
 Zhytomyr region., Baranivski district, Marianivka 1 Zavodska Str.
 (04144) 73195; 73107
E-mail: [email protected]
Manufacture of medical glassware
Electric power industry
JSC “Pershotravensk electric factory of porcelain”
 13400 Zhytomyr region, Baranivka district, Pershotravensk town, 1 Коmsomolska Str.
 (4144) 75912
E-mail: [email protected]
Manufacturing of cartridges of 1000 V voltage and less; low-voltage safety devices; domestic electrical lamps
LLC “Metalist OZF”
 11000 Zhytomyr region.,Olevsk, Kirova Str.
 (0235) 21297; 23289;
21197 (fax)
Production of electrotechnical porcelain
LLC PE “Realpol Altera”
 12300 Zhytomyr region., Cherniakhiv, 24 Teatralna Str.,
 (04134) 41387, 42190
E-mail: [email protected]
Production of switchers, sockets and electromagnetic relay
JSC “Electrovymiriuvach”
 10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 10 Ploshcha Peremohy,
 (0412) 418125; 405801
E-mail: [email protected]
Manufacturing of multifunctional electrical measuring instruments, VA devices
PE “Electric devices plant “ELKON”
 10001 Zhytomyr region Zhytomyr, 8 Kooperatyvna Str.
 (0412) 428487
E-mail: [email protected]
Manufacturing of electrical devices of low voltage
Production-and-Training Entreprise of Korosten (TPE UTOS)
 11500, Zhytomyr region, Korosten, 1 K. Libknehta Str.
 (04142) 96426, 96152
E-mail:
Production of low-voltage devices, lighting equipment
Woodworking and Furniture Industry
PE Rybak V.P.
 13400 Zhytomyr region., Andrushivka district.,Ivankiv village
Production of charcoal
PE Polishchuk I.V.
 13400 Zhytomyr region., Andrushivka district, Halchyn village, 11 Nova Str.,
Production of joinery
LLC “Tandem”
Zhytomyr region, Malyn district,Yelivka 2 Malynska Str
(04133) 5-33-77
Manufacture of building constructions and joinery
SE “ Baranivka Hunting Forestry”
 12700 Zhytomyr region.,Baranivka, 3 50 richchya Zhovtnya Str.,
 (04144) 42496
E-mail: [email protected]
Production of saw timber, workpieces for frieze, bold timber, oak workpieces
SE “Berdychiv Forestry”
 13313 Zhytomyr region., Berdychiv district, Khmelyshche village
 (04143) 22126, 24712
Production of bold timber, technical raw materials from hard wood
PE "Crystal-77"
 12100 Zhytomyr region Vol.-Volynskyi district, Irshansk village, 7 Polisky alley,
 (0245) 4-35-96
Production of oak timber
PE “Contact”
 12100 Zhytomyr region., Volodar-Volynskyi district,Nova Borova town, 3/20 Irshanska Str.,
Production of joinery
AC “Yemilchyne Forestry”
 111201 Zhytomyr region Yemilchyne town, 1 Kirova Str.
 (04149)-42535; 21301
E-mail: [email protected]
Production of European pan pieces, pine and leaf bold timber, firewood for technical needs from softwood, rough furniture pieces, inlaid and
industrial lamella
AC “Yemilchyne Forestry AIC of Zhytomyr Municipal Agro Forestry Enterprise “Zhytomyroblahropolis”
 11201 Zhytomyr region Yemilchyne town, 13, Partyzanska Str.
 (04149) 21995; 42134
E-mail: [email protected]
Production of round timber, fuel firewood
LLC “Palet Yenerho Yemilchyne”
 11201 Zhytomyr region, Yemilchyne town, 2 Lenina Str.,
 (04149) 21159; 0673272877
Production of fuelwood prills
SE “Zhytomyr Forestry”
 10014 Zhytomyr district, Levkiv village, Grynevycha Str.,
 (0412) 472060
E-mail: [email protected]
Manufacturing of wood processing products and low-grade round timber
LLC “Factory Klasum”
 12402 Zhytomyr region, Teterivka village, 49 Sadova Str.
 (0412) 24-46-29
E-mail: [email protected]
Manufacturing of kitchen furniture pieces, reception room kits
LLC “Diamant”
 10014 Zhytomyr district,
 (0412) 42-34-81
Processing of timber, production of electric and telephone poles
SE “Korostyshiv Forestry”
 12500 Zhytomyr region.,Korostyshiv, 29 Shchorsa Str.,
 (0412) 51353, 51674, 51330
E-mail: [email protected]
Production of bold timber, timber house, technical raw materials, timber floor boards, facing boards, billets for pallets, flooring
SE “Luhyny Forestry”
11300 Zhytomyr region Luhyny village, 18, Pavlova Str.
 (0261)-91358
E-mail: [email protected]
Timber manufacturing
LLC “Lisresurs”
 11603 Zhytomyr region., Malyn district, Prystantsiyne village
 0444833916
E-mail: [email protected]
Production of snipped plates, industrial parquet and oak lamellas
AC “Narodychi Forestry”
 11400 Zhytomyr region Narodychi, 129, Lenina str.
 (04140)-21543; 21630
E-mail: [email protected]
Production of coniferous bold timber, carving wood, poles, technical raw materials, fuel firewood
SE “Horodnytsia Forestry”
 11714 Zhytomyr region., Novohrad-Volyns'kyi district, Horodnytsia town
 (04141)-65248
E-mail: [email protected]
Production of coniferous and softwood bold timber, carving wood, European pan pieces
PE “Dubchak”
 11714 Zhytomyr region., Novohrad-Volyns'kyi district, Bronytsya village, 1Molodizhna Str.,
 097-6751778; (04141) 25328
E-mail: [email protected]
Production of batten, floor panel, Eurobeam imitation, house-block, dry planed procurement
LLC “Vudpak”
 11714 Zhytomyr region., Novohrad-Volyns'kyi district,Nova Romanivka village, 26a Molodizhna Str.,
 675361067
Production of converted timber, Europans, pallet panels
SE “Novohrad Volynskyi DLMH”
 11170 Zhytomyr region., Novohrad-Volyns'kyi district, Village Maystriv, 11 Shepetivska Str.,
 (0241) 52409; 52350
E-mail: [email protected]
Manufacturing of tile floor, industrial parquetry, oak raw materials, technological and fuel firewood, converted timber procurement
AC “Ovruch Forestry”
 11135 Zhytomyr region Ovruch district, Dubovyi Hai village
 (04148)-63503
E-mail: [email protected]
Production of roundwood, carving wood, procurement, firewood
LLC «Kornunmash»
 Zhytomyr region., Popelnia district, Kornin 3 Zhovtnevoi revolucii Str.
E-mail: [email protected]
Fuel granules
Pulp and Paper Industry
LTD “Zhytomyr Cardboard Enterprise”
10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 7 Maidan Stanyshivskyi
 0412 343561
E-mail: [email protected],ukrtel,net
Manufacturing of specific paper and cardboard
“Malyn regional printery”
Zhytomyr district, Malyn 7 Krumskogo Str
(04133) 5-32-70
Manufacture of paper stationery products. Printing of newspapers. Publishing books. Other publishing.
LLC “PAPIR-MAL”
11603 Zhytomyr region Malyn, 2, Nemanyhina Str.
 04133 32261
E-mail: [email protected]
Production of toilet paper
JSC “Malyn Paper Factory-VAIDMAN”
 11603 Zhytomyr region Malyn, 66 Pryhodka Str.
 04133 53276
E-mail: [email protected]
Manufacturing of specific paper and cardboard
Light Industry
JSC Factory “Voshod”
13400 Zhytomyr region Andrushivka, 49 Vobyana Str.
236 22739
E-mail: [email protected]
Production of apparel
Berdychiv Penal Colony #70
13313 Zhytomyr region Berdychiv, 1 Nyzhiretska Str.,
243 45871, 45236
E-mail: [email protected]
Production of furnishing
JSC “Berdychiv Garments Factory”
13313 Zhytomyr region Berdychiv, 1/2 Soborna square,
243 21230
E-mail: [email protected]; www.bfo.com.ua
Manufacturing of lounge suits, jackets, trousers
LLC “SONCHIK”
13313 Zhytomyr region Berdychiv, 16, Krasina Str.,
243 21011
E-mail: [email protected],
Manufacturing of sleeping mattresses
LLC “MARKIS”
13313 Zhytomyr region Berdychiv district V. Nyzhirtsi village
0414346151
E-mail: [email protected]
Making of blankets, pillows, bed linen
UVP UTOH
10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 1 Kyivska Str.
0412 473072, 473073
E-mail: [email protected]
Manufacturing of working clothes, jeans, jackets, overalls, furnishing
JSC Firm “Arsaniia”
11500 Zhytomyr region Korosten, 9 Sosnovskogo Str.
04142-42143; 46992; 96578
E-mail: [email protected]
Manufacturing of apparel, skirts, trousers, blouses, men linen
LLC “Elfa”
11603 Zhytomyr region Malyn, 21 а, Frunze str.
04133 51458
E-mail: [email protected]
Manufacturing of apparel
LLC “Novoteks”
11700 Zhytomyr region Novograd-Volynskiy, 148, Zhytomyrska Str.
04141 24699, 24899
Treatment of finished commodity of textile
JSC VKF “Lesia”
11708 Zhytomyr region Novograd-Volynskiy,
3a Radyanska Str.
04141 52571, 52139
Manufacturing of men trousers, jeans
JSC of Zhytomyr “Krok”
10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 122, Geroiv Pogegnyh str.
0412 243619
Manufacturing of footware
AC “Modital”
10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 3, Zhuyka str.
0412 344470; 344571
Manufacturing of footware
LLC “Ferplast-Ukraine”
10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 57, Prospekt Myru
067-4084548
E-mail: [email protected]
Manufacturing of horse harness
LLC “Fashion Group”
10014 Zhytomyr region Zhytomyr, 5-А, Vitruka Str.
0412 410429; 410428
E-mail: [email protected]
Making shoes
LLC “Ukrainian Clothing Company “
12000 Zhytomyr region Chervonoarmiysk, 1A Pushkina Str.
0231 31 643
E-mail: [email protected]
Production of woman outerwear (trousers)
Food and Processing Industry
LLС «Berdychiv Malt Company»
13313 Zhytomyr region Berdychiv, 10 Vatutina Str.
243 26772
E-mail: [email protected]
Production of barley maltt
LLC “Andrushivka Creamery”
Zhytomyr region Andrushivka 10 Lysenka Str.
21897
Production of butter
LLC “Andrushivka Butter and cheese plant”
Zhytomyr region Andrushivka 19 Mehanizacii Str.
(04136) 2-17-96
Butter, milk and cheese production
JSC “Zhytomyr Creamery”
10025 Zhytomyr region Zhytomyr, 4 Honty Str.
0412-413158
E-mail:[email protected], www.milk-rud.com
Poduction of dairy products
AC “Zhytomyr Alcoholic Beverages Plant”
10008 Zhytomyr region Zhytomyr, 38 Pershogo Travnya Str.
0412 430377, 430374, 430380
E-mail: [email protected]
Production of alcoholic beverages.
“Krypozavod Ozerianka ”
Zhytomyr district, Ozerianka
(0412) 447-564
Food and beverages production
LLC “Ukragrozakypivlia ”
Zhytomyr district, Piski 3 Poliova Str
(0412) 489-442
Food and beverages production
LLC “Ekoprodykt”
Zhytomyr district, Teterivka 11 Kooperatyvna Str
(0412) 44-78-82, 24-47-17
Food and beverages production
LLC “Ahroproduct”
13100 Zhytomyr region Lubarka district, Hromada village
247 21218
Processing of frozen meat products
LLC “Richalski plant of powdered milk”
Zhytomyr region, Emilchinski district, Richalske
(04149) 6-02-76
Butter, and powdered milk production
PE “Renet”
13100 Zhytomyr region Lubar, Klubna Str.
247 21123
Production of butter and hard cheese
AC “Radomilk”
Zhytomyr region, Radomushul 10 Franka Str
(04132) 4-41-79
Production of butter, hard and processed cheese
JSC “Beer and Non-Alcoholic Enterprise “Radomyshl”
12200 Zhytomyr region Radomyshl, 71 Myrhorodska Str.
232 42260, 43127
E-mail: [email protected]
Production of beer “Pshenychne Etalon”, “Radomyshl” (PET bottle), barley beer (glass), “Drevlianskyi Kvas”
AC “Ruzhyn-Milk”
13601 Zhytomyr region Rugin, 68 Lenina Str.
04138 31797
E-mail: [email protected]
Production of hard cheese, dried milk, butter
LLC “Tree bears”
Zhytomyr region, Berduchiv 22, Berezneva Str
(04143) 2-02-20
Production of ice-cream, frozen semifinished products (dumplings, pizza, etc.).
ALC “ZL” (Zhytomyrski lasoshci)
Zhytomyr region, Zhytomyr 67, Shchorsa Str
(0412) 413-200
Confectionery
LLC “Zhytomyrski miasokombinat”
Zhytomyr region, Zhytomyr 127, Baranova Str
(0412) 33-30-15
Meat and meat products
LLC “Nyva Expo”
12300 Zhytomyr region Chernyahiv, 101 Korostenska Str.
04134 41032
E-mail: [email protected]
Production of cookies and candies
JSC “Haliivka creamery named by V.F.Mazurkevych”
13200 Zhytomyr region, Chudniv district, Haliivka, 20 Zavodska Str.
239 80412; 47478; 93010
E-mail: [email protected]
Production of packed butter, dried milk
PE “Assol-2008”
11500 Zhytomyr region Korosten 27/1 Kirova Str.
(097) 5277911
Selling of white salt “Polissia EXTRA”, salt in tablets
LLC “Factorial”
11500 Zhytomyr region Korosten 6 B Shatryshchanska Str.
050 5277911
Production of cream butter
Pharmaceutical Industry
AC “Agrofirm IAN”
13601 Zhytomyr region, Ruzhyn district Nemyryntsi, 58 Dzerzhynskogo Str.
04138 96675
E-mail: [email protected]
Production of pharmaceuticals in form of tincture and spirits
JSC “Liktravy”
10025 Zhytomyr region, Zhytomyr, 21 Shose Kyivske
0412 427932; 427280
E-mail: [email protected]
Production of herbal tea and other pharmaceuticals
LLC “DKP Pharmaceutical Factory”
10025 Zhytomyr region, Zhytomyr, 5 Lermontovska Str.
0412 379498; 224649
E-mail: [email protected]
Production of pharmaceuticals
Building and Production of Building Materials and Constructions
JSC «Zhytomyr Factory of Roofing and Isolating Materials»
10031 Zhytomyr region Zhytomyr, 1 Tankistiv Str.
0412 254336
Manufacturing of materials for building
JSC “Korosten Plant of Reinforced Concrete Sleepers”
11505 Zhytomyr region Korosten, 78 Maiakovskogo Str.
04142 41257, 96257, 41165
E-mail: [email protected]
Manufacturing of reinforced concrete products
JSC «Intertile»
11505 Zhytomyr region Korosten, 69 Shatrynska Str.
044 2353842
E-mail: [email protected]
Manufacturing of ceramic tiles
LLC “Elysium Plast”
11500 Zhytomyr region Korosten 88 Kirova Str.
04142 48844
1)Flank laminated moulded strip PVC for the producing of windowsills
2) Flank laminated VPL moulded strip PVC for the producing of windowsills
3) Flank laminated HGL moulded strip PVC for the producing of windowsills
Agriculture
LLC “Europlant”
Zhytomyr region Andrushivka 25 Lysenka Str.
21491
Agricultural products
LLC “Brusyliv Agro Impax”
Zhytomyr region Brusyliv district Morozivka village
063 2452223
Vegetables and fruits sale
PAE “Switanok”
 Zhytomyr region Ryzhyn district Chornorydka
Wheat, corn, canola
PE “Malynivske”
Zhytomyr region, Malyn district, Purizku
+380 67 447 18 92
Crops and cattle growing
LLC “ATK”
13100 Zhytomyr region Lubar district, village Panasivka
 (067) 233-08-53
Growing of crops (wheat, corn)
LLC “Malynskii bekon”
Zhytomyr region, Malyn district, Malunivka 1d Lenina Sqr
097-250-39-30
Cattle growing
«Afina 2007»
Zhytomyr region, Olevsk district, Hochyno
Vegetables and apples
PAE «Ukraine»
 Zhytomyr region, Popilnya district, Pochyiki
Corn growing
LLC “AF Brysuliv
 Zhytomyr region, Brysuliv
 (04162)3-03-25
Corn cultures, canola
LLC “Nibylon”
 Zhytomyr region, Chydniv district Tytynnuki
Corn and wheat
PAE “Savertsi”
13500 Zhytomyr region Popilnya district, Savertsi village
237 74225, 74260
Manufacturing agricultural products
PAE «Zhovtneve»
 Zhytomyr region, Popilnya district, Zhovtneve
Wheat, corn, canola
PAE by Tsirypu
 Zhytomyr region Popilnya district Andryshku
(04135) 5-17-29
Wheat, sugar, barley, corn
PAE “Ierchyky”
13500 Zhytomyr region Popilnya district, Ierchyky village
237 73225, 73232
Manufacturing agricultural products
PAE named by Tsurupa
13500 Zhytomyr region Popilnya district, Andrushky village
237 51727
Making of agricultural product of animal and vegetable origin
PAE “Batkivshchyna”
Zhytomyt region Ruzhyn district Shpychentsi village Pershotravneva Str.
04138 95335
Growing of crops
Trade Enterprises
LLC “DM Firm”
Zhytomyr district
4090870
International traffic
LLC “Uniprom LTD”
10003 Zhytomyr region Zhytomyr, 16 Pivdena Str.
0412 447608, 447607
Metal trading
LLC “Valis Company”
Zhytomyr regionCherniakhiv town 125 Lenina Str.
0412 473512
Pharmaceuticals trading
LLC “KIB”
11000 Zhytomyr region Olevsk, 19A Hertsena Str.
235 23169, (fax)23102
Transport service
Mining and Stone-Working Industry
PE Grynyshyn Ie. Ia.
13400 Zhytomyr region Andrushivka, 3 Lysenka Str.
236 94926
E-mail: [email protected]
Production of stone article
Enterprise of Raiky Penal Colony #73
13340 Zhytomyr region, Berdychiv district, village Raiky
0414366647
Production of stone article
“Irshansk HZK” of PCA “Crimean Titan”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Irshansk, 1 Shevchenka Sr.
245 44220
E-mail: [email protected]
Ilmenite mining
LLC “Lyku LTD”
Zhytomyr region, Malyn district, Lyku
+380(50) 832-09-42
Stonemining
LLC”Valky-ilmenite”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Irshansk, 1a, Shevchenka str.
245 44287
E-mail: [email protected]
Ilmenite mining
LLC “Red Stone”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Toporyshe, 86a, Lenina str.
245 33727
Producing granite pavement
LLC “Unicomprom”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Nowa Borova, 20 Lisna Str.
245 95192
E-mail: [email protected]
Producing granite pavement
JSC «Golovinski granite»
12325 Zhytomyr region, Cherniahiv district Golovune 8 Administratuvna Str.
 (0412)550077, 551077,
Fax (04134) 31291, 31264
E-mail: [email protected],
Web: www.golovino-granit.com.ua
Products of granite
PE “Ruta”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Irshansk, 2a Huliya Str.
245 44481
Making of monuments
LLC “Volodar”
12100 Zhytomyr region Volodar-Volinskiy, 2, Ostrovskogo str.,
245 33030
E-mail: [email protected]
Making of format tile, windowsills, staircases, parapets
PE “Parytet”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Nowa Borova, 1a, Pushkina str.
245 92303
E-mail: [email protected]
Making of facing tile, details for monuments
LLC “Flag Stone”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Nowa Borova, 1, Irshanska str.
245 33727
Producing granite pavement
LLC “Ivan”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Irshansk, 1, Korostenskiy proizd str.
245 43026
Making of details for monuments
LLC “Anastasiya Centre”
12100 Zhytomyr region Volodar-Volynskiy district, Nebig
067 4103006
Making of blocks
LLC “Ukrlatgranit”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Kraivshyna, 1a, Melnichenko str
245 71263
Producing granite pavement
PE “Favoryt”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volinskiy district Chervonogranitne, 1, Lenina str.
067 4106687
Production of granite products
PE “Olkorn”
12100 Zhytomyr region Volodar-Volynskiy district, Poromivka
245 32135
Making of granite blocks
PE “Tetyana”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Irshansk, 9, Shevchenka str.
245 44168, 66272
Making of details for monuments
LLC “Almaz”
12100 Zhytomyr region Volodar-Volinskiy, 45, Krupskoi str.
067 9616869
Making of granite products
LLC “Style”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Irshansk, Zahidnyy Masyv str.
245 43939
Making of details for monuments
PE “Tnokam”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district 2A, Gylia Str.
245 44481
Making of blocks
PE “Ian and K”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Village Iagodenka, 4A Rad Str.
0506540077
Making of granite products
LLC “Granit-holding”
12100 Zhytomyr region, Volodar-Volynskiy district Village Toporysche, 86 A Lenina Str.,
33727
Making of granite products
LLC “Polissia Labradorite”
Zhytomyr region Volodar-Volynskyi 10 K. Marksa Str.
97510425
Block production
LLC “Granites of Volodarshchyna”
Zhytomyr region Volodar-Volynskyi district Iahodenka village 4A Rad Str.
Granite products manufacturing
SE of Zhytomyr Penal Colony #4
10001 Zhytomyr region Ghytomyr, 172 Vatutina Str.
0412 361494
Producing granite pavement
JSC “Behiviskyi Quarry”
11502 Zhytomyr region Korostenskiy district, Mihaylivka
04142 26324, 26387
E-mail: [email protected]
Production of crushed stone and siftings
LLC “Berezivski Quarry ”
Zhytomyr region, Zhytomyr district Berezivka
(0412) 49-07-69
Mining industry
“Temp”
Zhytomyr region, Zhytomyr district Dovzhuk 22 Nescorenyh Str
(0412) 40-14-14, 40-14-54
Manufacture of other non-metallic mineral products
JSC “Mria”
Zhytomyr district Ivanivka 171 Ostrovskogo Str.
(0412) 496-060
Processing of timber and wood products, except furniture
“Nadia Alkon”
Zhytomyr district, Dovzhyk 22a Neskorenyh Str
(0412) 401-424
Manufacture of other non-metallic mineral products
LLC “Stul-Pack”
Zhytomyr district, Stanushivka
(0412) 472-944
Chemical and petrochemical products
PE “Davydivskii Quarry”
Zhytomyr district, Davudivka
(0412) 499-644
Mining industry
LLC “Budstyl KP”
Zhytomyr district, Oliivka 20 Sadova Str
(0412) 25-49-90, 25-19-63
Manufacture of rubber products: conveyor belts, rubber belts
JV “Shorsivskyi Quarry”
11502 Zhytomyr region Korostenskiy district, Poliske
Tel.: 04142 41054, 90382
[email protected]
Production of crushed stone and siftings
JSC TNK “Granite”
11502 Zhytomyr region Korostenskiy district, Shorsivka
04142 45051, 49162
E-mail: [email protected]
Production of crushed stone and siftings
VAT “Korosten Stone Crashing Plant”
11502 Zhytomyr region Korosten, 3, Kashtanova str.
04142 66300, (fax) 66200
E-mail: [email protected], [email protected]
Production of crushed stone and siftings 5-10, 10-20, 5-20, 20-40
JSC “UKBM”
11563 Zhytomyr region, Korostenskiy district Gulyanka, 18, Molodigna str.
04142 91699
E-mail: [email protected]
Production of crushed stone and siftings
Korosten Penal Colony # 71
11500 Zhytomyr region Korosten, 4, Bilokorovitske shose,
04142 46808, 46998
Producing granite pavement(size: 400*100*100mm, 70*70*70mm, 50*50*50mm)
JSC “Korosten Quarry”
11500 Zhytomyr region Korosten, 67, Sosnovskogo str.
Tel.: 04142 32220
E-mail: [email protected], www.UNIGRAN.ua
Production of crushed stone and siftings: 5-10mm, 5-20mm, 10-20mm, 20-40mm, 40-70mm, sifting enriched to fraction from 2 to 5 by mm,
from 0,63 to 2mm washed, from 0,63 to 2mm washed,dried out, crushed stone
LLC “Mikos”
12500 Zhytomyr region Korostyshiv, 97a, R.Luksemburg str..
230 58850, 58849
Making of granite products
JV “Iskor”
12500 Zhytomyr region Korostyshiv, 149, Bilshovytska str.
230 33376
Making of blocks of gabbro and granite, unpolished and polished facing products
LLC “Labradorite”
12500 Zhytomyr region Korostishivskiy district, Kamyanyy Brid
0412 418558
E-mail: [email protected], www.labradorit.com.ua
Making of blocks of labrodorite
JSC “Malin Stone Crashing Plant”
11603 Zhytomyr region Malinskiy district, Granitne
04133 51243, 51777
E-mail: [email protected]; http://unigran.ua/ru/
Production of granite crashed stone
JSC “Pyniazevytskyi Quarry”
11603 Zhytomyr region, Malinsciy r-n Granite, 15, Shevchenka str.
04133 68504, 95317
E-mail: http://unigran.ua/ru/,
Production of granite crashed stone
PMP “Polissia”
11603 Zhytomyr region, Malynskiy district Zabrane, 1, Gagarina str.
04133 68529
E-mail: [email protected]
Making of blocks of gabbro and granite, unpolished and polished facing products
SURP “Granite”
11603 Zhytomyr region Malynskiy district, Luky
04133 48261
E-mail: [email protected]
Making of blocks of gabbro and granite, unpolished and polished facing products
LLC “Granite LTD”
11603 Zhytomyr region Malynskiy district, Behy
04133 45873
E-mail: [email protected], www.granit.net.ua,
Making of blocks of , saw tile
LLC “Iunigran”
11603 Zhytomyr region., Malynskiy district Granitne
044 2783232
E-mail: [email protected]
Making the macadam of granite factious
LLC “Iunigran Service”
11603 Zhytomyr region., Malynskiy district Granitne
044 2783232
Production of granite crashed stone
JSC “Mountain-processing enterprise of quartzites “Tovkachivskyi”
11114 Zhytomyr region Ovrutskiy district, Pershotravneve
04148 67501, 67504
E-mail: [email protected]
Making of quartzites fr.25-100mm, fr.25-80mm, fr.10-60 SCM-97-97, fr.5-25mm
JSC “Ihnatpil quarry”
11114 Zhytomyr region Ovrutskiy district, Ignatpil
04148 75116, 75335
E-mail: [email protected]
Production of granite crashed stone
JSC “Quartzite”
11114 Zhytomyr region Ovrutskiy district, Pershotravneve
04148 67344
E-mail: [email protected]
Production of granite crashed stone, quartzites
Ovruch Rubbly Plant
11152 Zhytomyr region Ovrutskiy district, Bondary
04148 63019
Production of granite crashed stone
JSC “Kornyn Quarry “Leopard”
13500 Zhytomyr region Popilnyanskiy district, Kornin, 13 Korolivska Str.
(04137) 62485, 62486
Making of blocks of granites, road ratchel
JSC “Popilnia Quarry”
13500 Zhytomyr region Popilnyanskiy district, Myroliubivka
237 25462
Production of stone from macadam
JSC “Holovyn Quarry”
12300 Zhytomyr region Chernyahivskiy district Golovino, 8, Administratyvna str.
04134 31291, 31297
E-mail: [email protected]
Making of gabbro blocks and labradorite parts of monuments, polished boards and borders, crushed stone and sifting
VO “Osnyky” branch of JSC “Petroimpeks”
Kiev region, Kiev 2/1, Olginska str.
044 2897286
Making of labradorite blocks, granite products
LLC “Iunikam”
Zhytomyr region Zhytomyr 137 Baranova Str.
332069
Granite blocks production
List and approximate volume of products (services),
proposed by Ivano-Frankivsk region’s enterprises for export in 2014
№
List of products
(services) proposed
for export
Code UCT ZED
(Ukrainian
Classification of
Goods for
Foreign
Economic
Activity)
Approximate volume
Unit of
measure
Quantity
in natural
units
Value,
thou. $
4408 90 15
00
m²
1.997
876,00
1
Flat-cut
2
Rough wood
4403
m³
13.000
520,00
3
4
Rough wood
Feedstuff
4403
2309
m³
ton
1.500
500
100,00
175.000,00
Name and address of the enterprise
(mailbox, e-mail), phone, fax, director’s
name
Contact person
(director or marketing
manager), phone, fax
"Zakhidshpon" Ltd.
77101, Halych, Vitovska str., 32b
tel. +38 (03431) 2-31-28
fax +38 (03431) 2-10-46
e-mail: [email protected]
Kudliak Mykola
Kudliak Mykola
tel. +38 (03431) 2-31-28
State enterprise "Кolomyske lisove
hospodarstvo"
78218, Кolomyya district, v. N. Verbizh
Dryzhba str., 18
tel./fax: +38 (03433) 2-24-21
e-mail: [email protected]
Vasyl Synitovych - director
-//"ABO-МIX" Ltd.
78203, Kolomyya, S.Nalyvayka Str., 3
tel. +38 (03433) 4-14-00
fax: +38 (03433) 4-14-00
e-mail: [email protected]
Shandor Oros - director
Yaroslav Ploskodnyak deputy director
tel. +38 (03433) 2-24-21
-//Taras Slyusarchuk
tel. +38 (03433) 4-14-00
5
Self-propelled loader
Excavator Grab
PEA-1A
8429 59 00
00
unit
10
450,00
Open JSC "Kolomjiasilmash"
78203, Kolomyja, Pushkin str., 6
tel. +38 (03433) 2-35-81
Ihor Zarichniy - Chairman
Olexandr Nalizonnyy
tel. +38 (03433) 2-08-20
e-mail: [email protected]
6
Agricultural grab
loader PHB-1,0A
8428 90 71
00
unit
15
172,50
-//-
-//-
7
Galvanized utensils
in assortment
(buckets, sideboards,
gutters, cones)
7323 99 99
00
unit
100
200,00
Closed JSC "Prykarpattya"
78203, Kolomyya, Karpatska str., 71
tel. +38 (03433) 2-19-04
fax: +38 (03433) 2-55-43
Natalia Hryniv - Chairman
Yuriy Kozlan - head of
foreign economic relations
tel. +38 (03433) 2-26-14
8
Protective awnings
for automobiles
6307 90 99
00
unit
1.187.390
12.996,54
"ТenMark" Ltd.
78203, Kolomyya
Lesya Ukrainka boulevard, 32а
tel./fax: +38 (03433) 4-77-69
Andreas Bottcher - director
N. Zarembovska - economist
of foreign economic activity
tel. +38 (03433) 47769
9
Surfactant: Booster
Flower 4 l
3402
unit
16.356
30,26
"Gold Drop" Ltd.
77001, Rohatyn, Galycka str., 104а
tel. +38 (03435) 24340
tel. +38 (03435) 22397
fax: +38 (03435) 24341
e-mail: [email protected]
http://golddrop.ua/
S. Helei - deputy firector
Taras Stahura
tel. +380673433850
fax: +38 (03435) 21798
e-mail:
[email protected]
10
Surfactant: Booster
Sea 4 l
3402
unit
16.567
30,65
-//-
-//-
11
Surfactant: Booster
Lavender 4 l
3402
unit
13.406
24,80
-//-
-//-
12
Surfactant: Booster
Flower 1 l
3402
unit
299
0,34
-//-
-//-
13
Surfactant: Booster
Exotic 1 l
3402
unit
605
0,68
-//-
-//-
14
Surfactant: Booster
Sea 1 l
3402
unit
605
0,68
-//-
-//-
15
Surfactant: Booster
Sun 1 l
3402
unit
605
0,68
-//-
-//-
16
Surfactant: Gold
Cytrus balsam 0,5 l
3402
unit
85.995
32,68
-//-
-//-
17
Surfactant: Gold
Cytrus green 0,5 l
3402
unit
1.890
0,96
-//-
-//-
18
Surfactant: Gold
Cytrus yellow 0,5 l
3402
unit
1.890
0,96
-//-
-//-
19
Surfactant: Gold
Cytrus grapefruit 0,5
l
Surfactant: Gold
Cytrus green 1,5 l
3402
unit
1.890
0,96
-//-
-//-
3402
unit
1.106
1,14
-//-
-//-
21
Surfactant: Gold
Cytrus yellow 1,5 l
3402
unit
1.106
1,14
-//-
-//-
22
Lemon Fresh
cleaning powder 450
g
Lemon Fresh
cleaning powder
lemon + mint 450 g
3402
unit
1.050
0,58
-//-
-//-
3402
unit
1.050
0,58
-//-
-//-
Lemon Fresh
cleaning powder
lemon + grapefruit
450 g
Liquid soap Attis
antibacterial 0,33 l
3402
unit
1.050
0,58
-//-
-//-
3401
unit
945
0,56
-//-
-//-
26
Liquid soap Attis lily
of the valley 0,33 l
3401
unit
945
0,56
-//-
-//-
27
Liquid soap Attis
milk with honey 0,33
l
3401
unit
945
0,56
-//-
-//-
20
23
24
25
28
Liquid soap Attis
camomile 0,33 l
3401
unit
945
0,56
-//-
-//-
29
Cut sawn wood of
beech
4407 92 00
00
m³
432
65,20
"Trans-auto" Ltd.
77000, Rohatyn, Mukhy str., 8
tel. +38 (03435) 21798
Stepan Hvozdyk - director
Stepan Hvozdyk - director
tel. +38 (03435) 24502
30
Cordwood
m³
1.296
94,60
-//-
-//-
31
Flasks made of glass
4401 10 00
00
7010
unit
2.100.000
162,60
Production and Commercial Firm
"Sklo-Pak" Ltd.
77001, Rohatyn, Danylo Halytskyi str., 1
tel. +38 (03435) 24441
fax: +38 (03435) 24438
e-mail: [email protected]
Mykhailo Snisarchuk - director
Mykhailo Snisarchuk director
tel. +38 (03435) 24441
32
33
34
Bottles made of glass
Banks made of glass
Lamella of oak
7010
7010
4408 90 95
00
unit
unit
m²
950.000
520.000
162.511
57,30
19,40
1.296,50
-//-//"Ukrliseksport" Ltd.
77001, Rohatyn, Galycka str., 20
tel. +38 (03435) 22633
e-mail: [email protected]
http://www.ukrliseksport.com.ua/
Ihor Tretyak - director
-//-//L. Boychuk
tel. +38 (03435) 22633
35
Sawn timber of oak
m³
239
96,80
-//-
-//-
36
Cleaving cordwood
(dry)
4407 91 90
00
4401 10 00
00
m³
1.716
178,30
-//-
-//-
37
Spare parts for oil
equipment
8431 49 80
00
8481 80 99
00
8431 49 80
00
unit
1.700
3.000,00
"Меhanik" Ltd.
77304, Dolyna, Dolynska str., 1
tel. +38 (03472) 21986
fax: +38 (03472) 53348
B. Haluha - director
Y. Andrukhiv
e-mail:
[email protected]
38
Carbamide melamine
formaldehyde resin
mark A
3909 20 00
00
ton
2.520
1.545,00
"КarpatSmoly" Ltd.
77301, Kaluch, Promyslova str., 6
tel./fax: +38 (03472) 6-02-72
Galyna Pereginyak - CEO
O. Yanitska
tel. +38 (03472) 6-02-72
39
Pyrogenic silica
2811 22 00
00
ton
550
1.764,00
State enterprise "Kalush Test Experimental
Plant IHP National Academy of Sciences of
Ukraine"
77311, Kalush
tel. +38 (03472) 2-80-53
e-mail: [email protected]
Hennadiy Тaras - director
H. Taras - director
tel. +38 (03472) 28053
40
Textile (tufting) floor
coverings
5703
m²
1.435
8.786,70
"Syntelon UA" Ltd.
77301, Kalush, Promyslova str., 10b
tel. +38 (03472) 23234
Roman Vyshynskiy - director
Rehina Vyshynska
tel. +38 (03472) 60465
41
Ceramic tiles
6907
m²
21
133,00
Ruslan Khomenko
e-mail:
[email protected]а
42
Cut sawn timber of
coniferous
4407 10 98
00
m³
2.000
307,00
"Carpatian ceramic" Ltd.
77303, Kalush, Bohdan Khmelnytsky str.,
81
tel. +38 (03472) 70061
tel. +38 (03472) 70058
Ivan Petriv - director
"Кrona" Ltd.
78701, v. Verkhovyna, Zhabyevska str., 57а
tel. +38 (03432) 21730
tel. +38 (03432) 21332
e-mail: [email protected]
Ivan Domanskiy - director
43
Cut sawn timber of
coniferous
4407 10 98
00
m³
1.600
148,00
State enterprise "Hryniavske lisove
hospodarstvo"
78715, Verkhovyna district, v. Usteriky
tel./fax: +38 (03432) 34786
e-mail: [email protected]
Roman Stefanyuk - director
Bogdan Medviychuk
тел. +38 (03432) 34786
Ivan Domanskiy
tel. +38 (03432) 21730
44
Rough wood of
coniferous
4403 20 90
00
m³
4.000
238,00
-//-
-//-
45
Cut sawn timber
(blanks for
europallets)
4407 10 98
00
m³
2.100
280,00
State enterprise "Verkhovynske rayonne
lisove hospodarstvo"
78701, v. Verkhovyna
tel. +38 (03432) 2-17-75
e-mail: [email protected]
Yuriy Makoviychuk - director
Mykhailo Rybchuk
tel. +38 (03432) 21785
46
Rough wood of
coniferous
4403 20 90
00
m³
9.000
540,00
State enterprise "Verkhovynske lisove
hospodarstvo"
78701, v. Verkhovyna
Zhab'yevska Str., 57
tel./fax: +38 (03432) 21244
Olexandr Alexandrov - director
Vasyl Rybchuk
tel. +38 (03432) 21549
47
Transportation
275
560,00
"Trans-Zahid" Ltd.
77503, Dolyna, Oblisky str., 139
tel. +38 (03477) 27745
e-mail: [email protected]
S. Gryn - director
S. Gryn
tel. +38 (03477) 27745
48
Jackets and vests for
work with cotton and
synthetic fibers
6203 32 10
00
6203 33 10
00
unit
51.000
163,00
"Spetsodiah" Ltd.
77503, Dolyna, Oblisky str., 117
e-mail: [email protected]
V. Bernatskyi
V. Bernatskyi
e-mail:
[email protected]
49
Trousers for work
with cotton and
synthetic fibers
6203 42 11
00 6203 43
11 00
unit
93.000
304,00
-//-
-//-
50
Aprons, gowns, shirts
(work clothes) of
cotton and synthetic
fibers
6203 22 10
00 6203 23
10 00
unit
26.000
83,00
-//-
-//-
51
Transportation
52
Services of
transportation of
liquefied
hydrocarbon gases
(railway)
53
Wood fiber plates
without mechanical
processing
54
510,00
"Medobory" Ltd.
77551, Dolyna district, v. Mala Tyrya
Lypova str., 4/5
tel. +38 (03477) 27791
e-mail: [email protected]
L. Tsyupyak
tel. +38 (03477) 26323
e-mail:
[email protected]
ton
170.000
-
Closed JSC "Ukrspectransgas"
77503, Dolyna, Promyslova str., 3
tel. +38 (03477) 25310
fax: +38 (03477) 25311
е-mail: [email protected]
I. Strogysh
tel. +38 (03477) 25311
4411 92 10
00
m²
6.460.000
5.339,50
"Uniplyt" Ltd.
77552, Dolyna district, v. Vygoda
Zavodska str., 4
tel./fax: +38 (03477) 61441
tel./ax: +38 (03477) 61376
e-mail: [email protected]
www.uniplyt.com.ua
A. Kolomiets - director
Y. Кosenko - manager of
foreign economic activity
tel. +38 (03477) 6-11-37
Painted wood fiber
plates
4411 92 90
00
m²
1.560.000
1.972,30
-//-
-//-
55
56
Cut sawn wood
Rough wood of
conifers
4407
4403 20 11
00
m³
m³
16.000
21.100
2.634,30
1 645,00
-//S. Mytsak
tel. +380673430735
57
Rough wood of
conifers
4403 20 11
00
m³
1.320
42,00
-//State enterprise "Broshnivske Lisove
Hospodarstvo"
77611, Rozhnyatyn district, BroshnivOsada
Sichovyh Striltsiv str., 54
tel. +38 (03474) 4-76-22
tel. +38 (03474) 4-69-11
e-mail: [email protected]
Ihor Kolyadzhyn - director
-//-
58
Cut sawn timber
(blanks for
4407 10 98
00
m³
2.100
194,00
-//-
-//-
-//-
europallets)
59
Rough wood of
conifers
4403 20
m³
25.000
1.995,00
State enterprise "Osmoloda Lisove
Hospodarstvo"
77611, Rozhnyatyn district, Perehinske
Sahaidachnoho str., 142
tel./fax: +38 (03474) 98262
O. Fryk - director
Fediv S.D. - head of delivery
and realization
tel./fax: +38 (03474) 98262
60
Cut sawn wood
(blanks for
europallets)
Paper bags
4407 10 98
00
m³
1.800
223,00
-//-
-//-
4819 40 00
00
unit
51 000
000
12.421,00
"Pamibro" Ltd.
77611, Rozhnyatyn district, BroshnivOsada
Shkilna str., 2b
tel./fax: +38 (03474) 46851
e-mail: [email protected]
Roman Tsymbalistyi - director
"Technolis" Ltd.
78302, Snyatyn district, v. Khutir-Budyliv
tel. +38 (03476) 71604
Oleh Vaskul - director
Roman Tsymbalistyi director
tel. +38 (03474) 46851
61
62
Sawn timber of oak
(glued beam)
4408 90
m³
350.000
425,00
63
Polyethylene glycols
3907 20 11
00
ton
9.600
12.000,00
Closed JSC "Barva"
77422, Tysmenytsya district, Yamnytsya
Galytska str., 58
tel. +38 (0342) 506863
fax: +38 (0342) 506860
R. Kashchyshyn - director
L. Gavryshyn
tel. +38 (0342) 506863
64
Additives,
supplements for
petroleum products
Nonionic surfaceactive organic
substances
3811 29 00
00
ton
8
44,50
-//-
-//-
3402 13 00
00
ton
300
584,00
-//-
-//-
65
Oleh Vaskul - director
tel. +38 (03476) 71604
66
Hats with rabbit skins
(for men)
67
Half-stock with
sheepskin pelts (for
shoes)
68
Tires for garbage
containers
D. 200 mm
D. 250 mm
69
Metal wire products:
basket,lattice, handle
shelf, beyond
4303 10 90
30
unit
4.000
80,00
Open JSC "Khutrofirma "Tysmenytsya"
77401, Tysmenytsya, Verbova str., 9
tel. +38 (0342) 585029
I. Artemovych - supervisor
M. Hordyi
tel. +38 (0342) 585029
4302
m²
7.000
120,00
-//-
-//-
4012 90
unit
"Ivano-Frankivsk shunoremontnuy zavod"
Ltd.
77423, Tysmenytsya district, v. Ugryniv
tel. +38 (0342) 583780
tel. +38 (0342) 583870
Y. Smachtin - supervisor
"Danametal Ukraine" Ltd.
77422, Tysmenytsya district , v. Yamnytsya
Galytska Str., 58/212
tel. +38 (0342) 595130
fax: +38 (0342) 595135
e-mail: [email protected]
Galyna Voloshyn - director
Y. Smakhtin
tel.. +38 (0342) 583780
420 000
174 000
218,00
148,00
150000
30000
500,00
300,00
3.040
4.760,00
"Padana Cemical Compands" Ltd.
77422, Tysmenytsya district , v. Yamnytsya
tel. +38 (0342) 595115
tel. +38 (0342) 721503
Vadym Babiy - director
Vadym Babiy - director
tel. +38 (0342) 595115
6.434,00
"Tayko Electronix Ukraine Limited" Ltd.
76494, Ivano-Frankivsk city council
v. Khryplyn, Markovetska str.
tel. +38 (0342) 717161
fax: +38 (0342) 717036
M. Kozyriev - director
Khrystyna Kurivchak
tel. +38 (0342) 719206
fax: +38 (0342) 711029
e-mail:
[email protected]
unit
7326 20 50
00
7326 20 80
90
70
PVC compounds
3904 22 00
00
71
Wire units for
automobile industry
8544 30 00
ton
Galyna Voloshyn - director
tel. +38 (0342) 595130
72
Prefabricated wooden
building structures
(garden houses)
9406 00 20
00
unit
5
125,00
"Bua Siur Bua-Perevozets" Ltd.
77332, Kaluch district, v. Perevozets
Ivan Franko str., 1b
tel./fax: +38 (03472) 95588
Mariia Yanushchak
e-mail:
[email protected]
73
Cut sawn wood
(pallets blanks)
4407 10 98
00
m³
1.200
110,00
State enterprise "Solotvynske lisove
hospodarstvo"
77753, Bohorodchany district, Solotvyno
tel. +38 (03471) 41944
e-mail: [email protected]
Ihor Klos - director
Dmytro Klymovych exports engineer
tel. +380967630245
tel./fax: +38 (03471) 41946
74
Cut sawn wood
(pallets blanks)
4407 10 98
00
m³
300
28,00
-//-
-//-
75
Rough wood of
conifers
4403 20 11
00
m³
12
-
-//-
-//-
76
Rough wood of
conifers
4403 20 11
00
m³
4.000
-
-//-
-//-
77
Hardwood flat-cut
4408 90 15
00
m²
2.500.000
750,00
"Halfanera" Ltd.
77101, Halych, Vitovskoho str., 32b
tel. +38 (03431) 21046
I. Slobodianyk - director
I. Slobodianyk - director
tel. +38 (03431) 21046
78
79
Hulled veneer
Hardwood flat-cut
4408
4408 90 15
00
m²
m²
150
50.000
20,00
40,00
-//"Zakhidshpon" Ltd.
77101, Halych, Vitovska str., 32b
tel. +38 (03431) 23128
fax +38 (03431) 21046
e-mail: [email protected]
Kudliak Mykola - director
-//Kudliak Mykola - director
tel. +38 (03431) 2-31-28
80
Sawn timber of oak
4407 91 90
00
m³
4.000
169,00
Sole proprietorship Vasyl Nakonechnyi
77160, Halych district, v. Zalukva
Tserkovna str.,10
tel.+380673438114
Vasyl Nakonechnyi
tel. +380673438114
81
Cut sawn wood
4407
m³
400
60,00
"Оksamyt" Ltd.
78595, City Council of Yaremche, v.
Vororchta
Danylo Galytskiy str., 31а
tel. +38 (03434) 41351
Nataliia Markiv
tel. +380673421791
82
Lamella of oak
4408 90 15
00
unit
20.000
16,00
"Smart Eco-Bud" Ltd.
78595, City Council of Yaremche, v.
Vororchta
Danylo Galytskiy str., 31a
Semen Lesiv
tel. +380977204120
83
Cut sawn wood
4407
m³
6.840
1.176,30
Sole proprietorship Nadiia Myroniak
78590, City Council of Yaremche
v. Mykulychyn, L. Ukrainky str., 60
e-mail: zori:@i.ua
Nadiia Myroniak
tel. +38 (03434) 39889
84
Fuel Briquettes
ton
25
2,30
-//-
-//-
85
Cut sawn wood of
beech
4401 30 90
00
4407 92 00
00
m³
14.000
3.000,00
Closed JSC "Serin-Lis"
78442, Nadvirna district, v. Delyatian
Rudnev str., 95
tel. +38 (03434) 33638
e-mail: [email protected]
Y. Roshko - director
Y. Roshko - director
tel. +38 (03434) 33636
86
Rough wood logs
4403
m³
30.000
2.500,00
State enterprise "Nadvirnianske lisove
hospodarstvo"
78405, Nadvirna, Soborna str., 163
tel. +38 (03475) 20661
e-mail: [email protected]
Ruslan Ostashuk -director
Ruslan Ostashuk - director
tel. +38 (03475) 20661
87
Rough wood logs
4403
m³
12.000
1.000,00
State enterprise "Deliatynske lisove
hospodarstvo"
78442, Nadvirna district
v. Deliatyn, 16 Lypnia str., 11
Ivan Symchych - director
I. Symchych - director
tel. +38 (03434) 33470
88
Rough wood logs of
conifers
4403 20 11
00
m³
700
55,70
"Shliakhovyk" Ltd.
78405, Nadvirna, Maydanska str., 6
tel. +38 (03475) 26421
Volodymyr Tysyachnyi - director
Volodymyr Tysyachnyi director
tel. +38 (03475) 26421
89
Cut sawn timber
(blanks for
europallets)
Cut sawn timber
(blanks for
europallets)
Joinery and
carpentry: coffins
4407 10 98
00
m³
980
77,00
-//-
-//-
4407 10 98
00
m³
1.200
95,70
-//-
-//-
4418 90
unit
2.000
196,00
"Olimpics Trade" Ltd.
78442, Nadvirna district, v. Delyatyn
Bohdan Khmelnitsky str., 55
tel. +380673431207
Mykhaylo Vynnyk
Mykhaylo Vynnyk
tel. +380673431207
92
Coniferous sawn
timber
4407 10 98
00
m³
700
112,00
Sole proprietorship Volodymyr Hundyak
78442, Nadvirna district, v. Deliatyn
16 Lypnia str., 64а/21
tel. +38 (03475) 44316
tel.. +380976628707
Volodymyr Hundyak
tel. +380976628707
93
Coniferous sawn
timber
4407 10 98
00
m³
900
135,00
Sole proprietorship Volodymyr Fufalko
78423, Nadvirna district, v. Hvizd, Myru
str., 1
tel. +38 (03475) 61567
tel. +380671254045
Volodymyr Fufalko
tel. +380671254045
94
Fuel Briquettes
4401 30 90
00
ton
400
32,00
Sole proprietorship Andriy Kuhar
78405, Nadvirna, K. Levitskiy str., 3/180
tel. +38 (0342) 501850
Andriy Kuhar
tel. +38 (0342) 501850
95
Cut sawn wood
(blanks for
europallets)
4407 10 98
00
m³
1.000
80,00
Sole proprietorship Vasyl Zinych
78442, Nadvirna district, v. Deliatyn
16 Lypnia str.
tel. +380679688409
Vasyl Zinych
tel. +380679688409
90
91
96
Cut sawn wood
(parquet frieze)
4407 90 00
00
m³
400
100,00
Sole proprietorship Bohdan Platko
78445, Nadvirna district, v. Zarichchia
tel. +380679065011
Bohdan Platko
tel. +380679065011
97
Plastic brushes and
brooms
3924
unit
6.240
8,80
"Mayhal" Ltd.
78001, Tlumach, Konovaltsya str., 8
tel./fax: +38 (03479) 22485
e-mail: [email protected]
Mariia Hryhorchak - director
Mariia Hryhorchak - director
tel./fax: +38 (03479) 22485
98
Equipment for
production of food
8438
unit
15
62,50
Sole proprietorship H. Oleksyn
78016, Tlumach district, v. Nadorozhna
Pavlova str., 6
tel. +380978019878
H. Oleksyn - director
tel. +380978019878
99
Half-stock leather
chrome tanning cattle
skins "wet-blue"
4104 10 30
00
ton
240
760,00
"Svit shkiry" Ltd.
77202, Bolekhiv, Danylo Galytskiy str., 171
tel./fax: +38 (03437) 34372
e-mail: [email protected]
Alexander Bunchak
Lyudmyla Bunchak
tel. +38 (03437) 33250
100 Half-stock leather
chrome tanning cattle
skins "wet-blue"
4104 10 30
00
m²
5.000
250,00
Closed JSC "Shkiryanyk"
77202, Bolekhiv, Petrushevych str., 29
tel. +38 (03437) 34296
fax: +38 (03437) 34291
Halliano Rotelli - Chairman
Anna Hrynechko – chief
accountant
e-mail: [email protected]
101 Hardwood round
rough wood (beech)
4403 92 10
00
m³
1.400
132,00
State enterprise "Bolekhivske lisove
hospodarstvo"
77202, Bolekhiv, Konovaltsia str., 101
tel./fax: +38 (03437) 34373
e-mail: [email protected]
Mykhailo Yaremko - director
Ihor Dumin - II class export
engineer
tel./fax: +38 (03437) 34373
102 Conifers round rough
wood
4403 20 11
00
m³
5.000
408,00
-//-
-//-
103 Hardwood round
rough wood (beech)
4403 92 10
00
m³
1.000
73,44
-//-
-//-
104 Cut sawn wood of
beech (strips)
4407 92 00
00
m³
250
86,00
"Scorpion" Ltd.
77202, Bolekhiv, Danylo Galytskiy str., 169
tel./fax: +38 (03437) 33221
e-mail: [email protected]
Oleh Dosiak - director
Oleh Dosiak - director
tel. +38 (03437) 33221
105 Hewn cut sawn
timber of oak
4407 91 90
00
m³
100
62,00
-//-
-//-
106 Parts of the furniture
made of wood
9403 90 30
00
unit
100
94,50
"Loridzhyn" Ltd.
77202, Bolekhiv, Danylo Galytskiy str., 169
tel./ax: +38 (03437) 34243
Badzhio Cristiano Giovanni - director
Olga Kletsun
tel. +38 (03437) 34243
107 Lamella of oak
4408 90 95
00
m²
100.000
1.220,00
"Temp" Ltd.
77202, Bolekhiv, Konovaltsia str., 111а
tel./fax: +38 (03437) 34462
e-mail: [email protected]
Ihor Vasylynyn - director
Ihor Vasylynyn - director
tel. +38 (03437) 34462
108 Door handles made
of stainless steel
8302 41 00
90
unit
387.200
583,30
"Irest" Ltd.
77202, Bolekhiv, Danylo Galytskiy str., 169
tel./fax: +38 (03437) 33145
e-mail: [email protected]
Vasyl Chepyniak - director
Vasyl Chepyniak - director
tel. +38 (03437) 3-31-45
109 Fixing and similar
components: door
hinge
110 Metallic fasteners for
panels
8302 41 00
90
unit
69.000
98,30
-//-
-//-
8302
unit
33.000
5,10
-//-
-//-
111 Scaleboard
4412 94 90
00
m³
600
230,00
"Sperantsa" Ltd.
77202, Bolekhiv
Danyla Halytskoho str., 169
tel. +38 (03437) 34639
Marko Botter - director
Ivanna Soloviova
tel. +380966216355
112 Half-stock leather
chrome tanning cattle
skins "wet-blue"
4104 11 51
00
m²
15.000
232,50
"Lezer PK" Ltd.
77202, Bolekhiv, Kobylianska str., 1v
tel. +38 (03437) 33377
I. Pyhach - director
I. Pyhach - director
tel. +38 (03437) 33377
113 Half-stock leather
chrome tanning cattle
skins "wet-blue"
4104 11 51
00
m²
90.000
1.395,00
"TAT-Ukr" Ltd.
77202, Bolekhiv, Petrushevych str., 29
tel. +38 (03437) 34296
O. Shiriaeva - director
O. Shiriaeva - director
tel. +38 (03437) 34296
114 Half-stock leather
chrome tanning cattle
skins "wet-blue"
4104 11 51
00
m²
48.000
744,00
"Krok-21" Ltd.
77202, Bolekhiv, Petrushevych str., 29
tel. +38 (03437) 34409
M. Khomyn - director
M. Khomyn - director
tel. +38 (03437) 34409
1.062,50
"Shmeha-trans" Ltd.
77202, Bolekhiv, Konovaltsia str., 128
tel. +38 (03437) 34544
Petro Shmeha - director
O. Khainetskyi - manager
tel. +38 (03437) 34544
115 Transportation
116 Cut sawn wood
4407
m³
100
10,00
"Scorpion" Ltd.
78655, Коsiv district, v. Malyy Rozhyn
tel. +38 (03478) 43353
Mariya Shandro
tel. +380673027148
117 Cut sawn wood
4407
m³
500
50,00
SKO "Berkut"
78665, Коsiv district, v. Kuty
tel. +38 (03478) 45361
Dmytro Pavliuk
tel. +380673420694
118 Cut sawn wood
4407
m³
500
50,00
Sole proprietorship Vasyl Matsko
78655, Коsiv district, v. Rozhniv
tel. +38 (03478) 26393
Vasyl Matsko
тел. +38 (03478) 26393
119 Cut sawn wood
4407
m³
500
50,00
Sole proprietorship Halyna Matsko
78655, Коsiv district, v. Rozhniv
tel. +38 (03478) 26393
Halyna Matsko
тел. +38 (03478) 26393
120 Cut sawn wood
4407
m³
500
50,00
Sole Proprietorship Roman Suliatytskyi
78614, Kosiv district
v. Serednii Bereziv
tel. +380673027148
Roman Suliatytskyi
tel. +380672516537
121 Cut sawn wood
4407
m³
500
50,00
Sole proprietorship Mykhailo Trischuk
78663, Kosiv district, v. Kuty
tel. +38 (03478) 45251
Mykhailo Trischuk
tel. +38 (03478) 45251
122 Cut sawn wood
4407
m³
500
50,00
Sole proprietorship Volodymyr Trischuk
78663, Kosiv district, v. Kuty
tel. +380673027148
Volodymyr Trischuk
tel. +380673027148
4407 91
m³
250
140,00
Sole proprietorship "Kolector"
76011, Ivano-Frankivsk, Polyova str., 5
tel. +38 (0342) 759267
fax: +38 (0342) 559093
e-mail: [email protected]
Galyna Kravchuk - director
Galyna Kravchuk
tel. +38 (0342) 759267
6202
unit
100.000
463,20
Ihor Оstyak
tel. +38 (0342) 52-30-31
unit
64.000
700,00
Ivano-Frankivsk Training and Production
Enterprise of Ukrainian Society of Deaf
76014, Ivano-Frankivsk, Konovaltsia str.,
205
tel./fax: +38 (0342) 523031
e-mail: [email protected]
Ihor Ostyak - director
Open JSC "Halychyna"
76019, Ivano-Frankivsk, Halytska str., 87
tel. +38 (0342) 785265
fax: +38 (0342) 775965
e-mail: [email protected]
Galyna Kovbas - director
123 Cut sawn timber of
oak
124 Women's outdoor
clothing
125 Services of sewing of
women's clothing
Galyna Deinega
tel. +38 (0342) 785343
126 Hardwood flat cut
4408
m²
2.500.000
756,50
"Er i Jess-2" Ltd.
76014, Ivano-Frankivsk, Rebeta str., 6
tel. +38 (0342) 775220
fax: +38 (0342) 503688
e-mail: [email protected]
Gurbanov Mohsun Muslum Ogly - director
M. Memetov
tel. +38 (0342) 775220
127 Cut sawn wood
4407
m³
1.000
230,00
-//-
-//-
128 Joinery: glued panels
4418 90 80
00
m²
1.858
1.672,00
"Solid" Ltd.
76014, Ivano-Frankivsk, Levynskiy str., 1
tel. +38 (0342) 775237
fax: +38 (0342) 775018
e-mail: [email protected]
Sergiy Ipatiy - director
Volodymyr Vykhovanets
tel. +38 (0342) 775237
129 Cut sawn timber
(blanks)
4407 10 98
00
ton
500
150,00
"Woodexport" Ltd.
76002, Ivano-Frankivsk
Khotkevych str., 75/43
tel./fax: +38 (0342) 50-02-35
e-mail: [email protected]
Olexandr Palatyuk - director
Olexandr Palatiuk
tel./fax: +38 (0342) 500235
130 Envelopes
4817 10 00
00
unit
9.000.000
220,00
"Kuvert-Ukraine" Ltd.
76014, Ivano-Franskivsk, Makuchy str., 6
tel. +38 (0342) 775836
fax: +38 (0342) 775310
e-mail: [email protected]
Vitaliy Didiychuk - director
Oleh Boychuk - head of
trade department
тел. +38 (0342) 522086
e-mail: [email protected]
Group 95
unit
600.000
1.800,00
"Іntelcom" Ltd.
76002, Ivano-Frankivsk, Mykytynetska str.,
7а
tel. +38 (0342) 503585
e-mail: [email protected]
Volodymyr Okrepkyy - director
O. Tsymbalyuk
tel. +38 (0342) 559604
kg
1.635.184
7.330,00
State enterprise "Carpaty"
76008, Ivano-Frankivsk, Halytska str., 201
tel./fax: +38 (0342) 571008
e-mail: [email protected]
Dmytro Vterkovskyy - director
E. Baran
tel./fax: +38 (0342) 541390
131 Toys
132 Services for the
production of other
electrical automobile
industry
133 Automatic washing
machines with frontal
loading
8450 11 11
00
unit
175.000
33.621,00
"Electrolux Ukraine" Ltd.
76494, Ivano-Frankivsk
Yunosti str., 23а
tel. +38 (0342) 528800
fax: +38 (0342) 558832
Artur Felisiak - director
D. Svidruk
tel. +38 (0342) 528819
134 Casein industrial
3501 10 50
00
kg
160
1.440,00
"Ivano-Frankivsk miskmolokozavod" Ltd.
76003, Ivano-Frankivsk
Ushynskoho str., 2
tel./fax: +38 (03422) 46181
e-mail: [email protected]
Zhanna Shaikovska - director
H. Ribun
tel./fax: +38 (0342) 773446
135 Cocks, valves and
vents for pipelines
8481 80 99
00
kg
340
3.000,00
JSC "Ivano-Frankivsk reinforce plant"
76011, Ivano-Frankivsk
Konovaltsia str., 229
tel./fax: +38 (0342) 755360
+38 (0342) 751399
e-mail: [email protected]
Zynovii Protsiv - director
O. Skrypka
tel. +38 (0342) 775358
e-mail: [email protected]
136 Testing stands for
controlling and
measurement
equipment
9031 20 00
00
unit
2
70,00
JSC "Engineering-development company
"Tempo"
76000, Ivano-Frankivsk
tel./fax: +38 (0342) 750528
e-mail: [email protected]
Mykhailo Rudenko - director
M. Rudenko - director
tel./fax: +38 (0342) 750528
4
4,00
-//-
-//-
347
720,00
JSC "Ivano-Frankivsk plant "Promprylad"
76018, Ivano-Frankivsk
Saharova str., 23
e-mail: [email protected]
tel./fax: +38 (0342) 784201
Myroslav Novhorodskii - chairman
N. Yemchura
tel. +38 (0342) 750582
e-mail: [email protected]
137 Calibration of
reference gas-meters
138 Gas-meters
9028 10 00
00
unit
139 Equipment for gas
filtration
8421 39 90
00
unit
90
55,00
-//-
-//-
140 Fluid-meters
9028 20 00
00
9026 20 80
00
unit
10
15,00
-//-
-//-
unit
300
82,00
-//-
-//-
7310 29 90
00
unit
10
3,00
-//-
-//-
9032 89 00
00
unit
100
105,00
-//-
-//-
9205 10 00
00
unit
300
330,00
"Fabryka dukhovukh muzychnykh
instrumentiv" Ltd.
76018, Ivano-Frankivsk
Maksymovycha str., 15
tel./fax: +38 (0342) 711671
e-mail: [email protected]
Orest Didukh - director
I. Marukhniy
tel. +380979986153
e-mail: [email protected]
145 Wind instruments:
Tenor
9205 10 00
00
unit
15
2,85
-//-
-//-
146 Wind instruments:
Baritone
9205 10 00
00
unit
10
2,90
-//-
-//-
141 Devices and
equipment for
pressure control and
measurement
142 Tanks, barrels,
cylinders and fuel
tanks
143 Devices and
equipment for
automatic regulation
and control
144 Wind instruments:
Tuba
Export-oriented enterprises of Cherkasy region
№
Name of the company and address
Telephones
Name of products offered for export
I. Food industry
1.
Public JSC«Zolotonosha dairy plant»,
(04737)
19700,Cherkasy region.,
5-26-78
Rennet cheese, a large assortment
Zolotonosha ,
G.Lysenko Str., 18
2.
«Zolotonosha plant of strong drinks «Zlatogor» Ltd,
19700, Cherkasy region, Zolotonosha,
Sichova Str, 22
(04737)
5-23-50, 5-39-41
Balms; Vodka; Special vodka; Tinctures.
3.
«Khlibna Niva» Ltd,
20813,Cherkasy region, Kamianka district, Kosari village,
Kirova Str., 1
(04732) 9-79-69
Vodka and spirits.
«National company of strong drinks» Ltd,
19632, Cherkasy region., Cherkasy district ,
Stepanki village, Smilianske highway,
8-th km, б.2
Subsidiary company «Royal Fruit Garden East», 19700,Cherkasy region,
Zolotonosha,
Kanivska Str. , 2
(0472) 63-37-70
Special vodka, tinctures, liquers under trade marks.
(04737) 5-64-26,
2-27-73
Sparkling cider, semi-sweet;
Apple juice concentrated
(04737) 2-16-37
Non-carbonated water.
4.
5.
6.
«Econiya» Ltd,
19700,Cherkasy region ,
Zolotonosha ,
Shevchenko Str., 24
7.
«Talne plant «Mineral waters»Ltd.,
20400, ., Cherkasy region
Talne,
Voksalna Str., 139 а
«Korsun-Shevchenkivskiy canned fruit plant of Cherkasy RCA»,
19400, Cherkasy region.,
Korsun-Shevchenkivskiy,
Lenina Str., 273 а
(04731) 3-01-88,
ф. 3-08-36
Mineral waters non-carbonated,
drinks
(04735) 2-07-60
Canned apple juice
9.
«FES UKR»Ltd,
Cherkasy region., 19700, Zolotonosha,
Shevchenka Str., 235 а
(04737) 2-91-84,
2-92-03
Instant sublimated coffee «MacCoffee Gold» 150 gr;
Instant sublimated coffee «MacCoffee Gold» 75gr;
Instant sublimated coffee «Petrovska sloboda» «Premiera» 150 gr;
Instant sublimated coffee «Petrovska sloboda» «Premiera» 75 gr.;
Instant coffee beverage (3 in 1) «MacCoffee Original».
10.
«Katerynopil elevator»Ltd,
20505,Cherkasy region., Katerynopil district, urban settlement Yerky,
Lenina Str., 47
(04742) 3-01-60
Sunflower oil, not refined.
11.
«Chyhyryn canned plant»,
20901,. Cherkasy region, Chyhyryn, Shevhenka Str. , 8
(04730) 2-77-71
Canned products.
12.
«Moshuriv canned plant» Ltd,
20432, Cherkasy region., Talne district,
Moshuriv village, Shevchenka Bystr. , 14
«Krolikoff» Ltd,
20132,Cherkasy region.,
Mankivka district,
Ivanki village, Lenina Str., 1 б
«Agrovet Atlantic»Ltd.,
19100,. Cherkasy region,
Monastyryshche,
Gagarina Str., 39/10
PC «Tandem»,
19100, Cherkasy region., Monastyryshche district, Letychivka village,
Gagarina Str., 197
«Ikema Technologies» Ltd.,
19100, Cherkasy region, Monastyryshche,
Lenina Str. , 122
«Confectionery plant «Mercuriy»Ltd.,
20721,Cherkasy region., Smila district,
Balakleya village, Lenina Str., 58 б
«Bakery plant Talne»Ltd.,
20400,Cherkasy region.,
(04731) 9-74-17,
9-74-19
Canned vegetables and fruits.
(04748) 6-39-22,
3-23-07
Rabbit’s meat deep frozen, refrigerated meat.
(04746) 2-18-83
Mixed fodder.
(04746) 2-37-27
Corn grits.
(04746) 2-60-31
Flavoured mixtures;
(04733) 4-50-49
Baking powder.
Candies of TM «Rox».
(04731) 3-38-73
Flour.
8.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
mineral waters carbonated, soft
19.
Talne,
Voksalna Str., 93
PJSC «Kaniv butter and cheese plant»,
(04736) 3-85-51
Cheese.
(04740) 2-50-08
Fat cheese, melted cheese, cottage cheese, fat-free whey, butter.
(04731) 3-10-12,
3-10-13
Bakery, crispy bread, rusks, toast bread, honey cakes and similar
products.
(0472) 66-24-80
Margarine and fats for food industry.
(04733) 4-33-93,
4-43-53
Citric acid.
(04730) 2-77-71
Canned products
(04741) 5-30-40,
5-31-55
Rusks, chips, toffees, grilyazh, kozynaky, halva.
19000,Cherkasy region,
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kaniv, Lenina Str., 195
PJSC « Zvenigorodka cheese plant »,
20200,Cherkasy region,
Zvenigorodka,
Marks Str. , 35 а
Talne bakery plant of Talne district consumers’ association,
20400,Cherkasy region.,
Talne,
Soborna Str., 71
«BMB»Ltd,
19602, Cherkasy region.,
Cherkasy district,
Ruska Poliana village,
Klenove Tract, 5
« Smila sugar plant» Ltd,
20702, Cherkasy region .,
Smila ,R.Louxembourg Str. , 6
«Chyhyryn canned plant»,
20901,. Cherkasy region,
Chyhyryn, Shevhenka Str. , 8
PSC «Shpola plant of foodstuffs»,
20600, Cherkasy region,
Shpola, Lenina Str., 87
26.
PMC «Fotonika Plus»,
18023, Cherkasy,
Odeska Str., 8
27.
«Optagro» Ltd,
18035, Cherkasy,
Dakhnivska Str., 50
II. Machine-building
(0472) 32-49-63,
32-48-74,
067-470-02-87
(0472) 37-01-68
ТУ У 33.1-24411216-01:2005 «Laser coagulator universal « Likasurgeon»* ААГЭ.941613.000;
ТУ У 33.1-24411216-002:2006
«Laser scanning apparatus two-channel «Medic -2К»*
ААГЭ.440569.000;
ТУ У 33.1-24411216-003:2007 « Laser apparatus therapeutic «Lika therapeutist»* ААГЭ.941536.000.
Sieve upper to combine harvester ДОН-1500Б;
Sieve lower to combine harvester ДОН-1500Б;
Sieve upper to combine harvester «Vector»;
Sieve lower to combine harvester «Vector»;
Jolting board to combine harvester ДОН -1500А and ДОН1500Б;
Jolting board to combine harvester СК-5 «Niva»;
28.
Research and production company «Politekhnic»,
18016, Cherkasy, Geroyiv Stalingrada, 22 а
(0472) 73-11-46,
067-303-81-30
29.
Research and production company « Mekhanotron»,
18006, Cherkasy, Verbovetskogo Str., 1
(0472) 43-33-62
30.
Ltd Research and production company «Ganimed»,
18023, Cherkasy, Odeska Str., 48
(0472) 36-10-53
31.
Ltd Research and engineering centre «Scaner»,
18019, Cherkasy, Smilianska Str., 122
(0472) 55-27-34
32.
PSC « Smila machine-building plant»,
20700, Cherkasy region, Smila,
Lenina Str., 67, Site: www.smelamash.com
(04733) 4-20-31,
4-33-74
33.
PSC «Smila electric and mechanical plant»,
20705,Cherkasy region.,
Smila,
Korobeynika Str. , 1,
site: www.semz.info
SE «Orizon-Navigatsiya»,
20700, Cherkasy region,
Smila,
Masura Str. , 24,
site: http//orizon-navigation.com
PSC « Smila plant of metal production»,
20700, Cherkasy region.,
Smila,
Promyslova Str., 12
(04733) 3-63-09
34.
35.
Extension cord of upper sieve to combine harvester ДОН-1500А;
Extension cord of upper sieve to combine harvester ДОН-1500Б;
Extension cord of upper sieve to combine harvester «Vector»;
Extension cord of upper sieve to combine harvester СК-5 «Niva»;
Transitive dashboard to combine harvester ДОН-1500А and ДОН1500Б;
Transitive dashboard to combine harvester СК-5 «Niva»;
Beater to combine harvester ДОН-1500Б.
Weighing dosimeter, semiautomatic DVSV.
Bunker scales; Weighing dosimeter Norma- SL; Weighing
dosimeter « Norma- C»; Conveying counters Norma-СТ;
Conveying counters СТ-800.
Colposcope С 140 ТУ У 33.1-32504068-001-2004.
Colposcope МК-200; Colposcope МК-300; Colposcope МК-400;
Magnifier headlamp surgical LNH-400;
Digital videosystem of colposcopes МК-200,
МК-300 and МК-400;
Magnifier headlamp surgical LNH.
Equipment for bakery production;
Equipment for sugar production ;
Spare parts for equipment;
Things made of ferrous metals.
Electric engines;
Parts of rolling stock;
Things made of ferrous metals.
(04733) 2-21-08,
4-22-82
Components of navigation equipment.
(04733) 2-22-15
Tools for garden and lawn work.
36.
«Smila foundry plant» Ltd,
20700, . Cherkasy region, Smila, Kyivska Str., 22,
site: www.slz.com.ua
(04733) 2-09-42
Mining equipment;
Production for railway transport;
Production for general engineering;
Commodities.
37.
PSC «Umanfermmash»,
20300, Cherkasy region., Uman,
Energetychna Str., 2
(04744) 2-25-56,
2-25-73
38.
PSC « Uman plant «Megohmmeter»,
20300,Cherkasy region., Uman,
Radianska Str., 49
(04744) 3-32-96,
3-70-18,
3-43-10
Aggregate АPV -3;
Aggregate APV -6;
Aggregate APV -10;
Harrow BDV -2,2;
Harrow BDV -1,8;
Loader ZS- 30-М;
Loader ZS - 30М-01;
Coupler SG-21;
Roller ringed KZK -6.03;
Roller gear and ringed KZK -10;
Cultivator KPP -4;
Cultivator KPP -8;
Disk peeler LDV -2,4;
Semi-trailer NTS -5;
Press PM -450;
Pick-up-loader AZK-6,01;
Machine picking tops MG -6;
Fertilizer spreader RUN -15;
Megohmmeter:
ECO 202/1-g,
ECO 202/2-g,
ECO 0210,
ZSO 202;
F4103-М1,
F4104-М1,
F4106,
ZS4105,
ZS4107;
Compensator LATR; panel meters;
Transformers.
Screws, bolts, studs,
Quick installation nails, rivets.
39.
40.
41.
«ROST» Ltd,
20300,Cherkasy region., Uman,
Derevyanka Str. , 6
PC «Gaspolimercomplekt»,
20300,Cherkasy region.,
Uman, Parizka Komuna Str., 2/38
(04744) 3-35-00
«Ukrsafe» Ltd,
19800,Cherkasy region., urban settlement Drabiv, Vasylchenska Str., 73,
website: ukrsafe.com,
050-313-71-04
(04744) 3-03-59
Meters:
Coupling PE/STAL ;
Input into the house;
Alarm tape «Be careful: gas» with a wire;
Extension to tap ball;
Carpet tap.
Safes, metal cabinets.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
e-mail: [email protected]
Subsidiary company «Zhashkiv machine-building plant» of PSC
«Research and production company «Bilshovyk»,
19200, Cherkasy region., Zhashkiv,
Maslozavodska Str., 3
«Kamianka machine-building plant»,
20800, Cherkasy region .,
Kamianka, Lenina Str., 40
PSC «Voskhod»,
19400, Cherkasy region.,
Korsun-Shevchenkivskiy, Kostomarov Str., 26
(04747) 6-23-48,
6-01-88,
6-01-89
Spare parts for rubber equipment: shafts, gears, motors, rotors to
mixers.
(04732) 6-14-76,
6-11-91
Gear pumps for chemical threads: 11NSh-0,3 II,
11NSh-0,6IC, 11NSh-3IC, 11NSh-0,6I4.
(04735) 3-17-01
Cultivator KPS 12-PM;
Cultivator KPS 8-PM;
Trailed harrow BP -3,2;
Trailed harrow BP -4;
Trailed harrow BP -6;
Trailed harrow BP -2,4;
Roller K-6.
Steam and hot water boilers.
Additional equipment to use with boilers.
(04746) 2-57-72
«Energetik»Ltd,
19100,. Cherkasy region,
Monastyryshche, Lenina Str. , 3
(04746) 2-17-46, 2-24-95,
PSC «Мonastyryshche machine-building plant of order Red Banner
2-17-05,
of Labour»,
19100, Cherkasy region., Monastyryshche,
2-11-54
Lenina Str., 122
(04731) 3-07-14,
Subsidiary company «Broadcasting company «Vlad»,
20400,Cherkasy region., Talne,
ф. 3-30-73
Chornovol Str., 81
(0472) 73-04-03
PC «RESGEN»,
19604, Cherkasy region,
Cherkasy district, Chervona Sloboda village,
Zhovtneva Str., 98
III. Forestry and wood processing industry
(0472) 43-01-74
PC «Ukrgosptovary»,
18030, Cherkasy, Chygyrynska Str., 15
Steam boilers.
Different types of electric and mechanical sensors for automobile
industry.
Aggregate for meat grinding;
Automatic dosing and filling of the tin.
Waterproof plywood FK 1525*1525 mm.
50.
«Marelli» Ltd,
18030, Cherkasy, Chygyrynska Str., 15
(0472) 71-02-58,
71-02-56
Wooden strand cut boards і 3500*1750 mm class of emission Е.
51.
«Agrocompany « Zolotiy Kolos» Ltd,
20300,Cherkasy region.,
Uman,
Zaliznyak Str., 8
SE «Zvenyhorodka forestry»,
20200,Cherkasy region., Zvenyhorodka ,
Shmidt Str., 36
«Cherkasy wood transfusing plant» Ltd,
19774, Cherkasy region, Zolotonosha district,
(04744) 3-00-03
Accrete, glued furniture panels (oak, ash);
Fuel briquettes «Pinikey».
(04740) 2-24-45
Lumbering, production of forestry and wood processing.
(04737) 2-01-22
Impregnated sleepers, border pillars, pillars of power lines, bridge
shift girder, grape posts.
52.
53.
54.
55.
56.
57
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64
65.
66.
67.
Chapaevka village
SE «Kamianka forestry»,
20800, Cherkasy region .,
Kamianka,
Lenina Str. , 8
PC «ECO-WOOD»,
19451, Cherkasy region., Korsun-Shevchenkivskiy district, urban
settlement Stebliv, Chekhov Str., 21
«Alliance» Company,
19400, Cherkasy region.,
Korsun-Shevchenkivskiy, S.Paliy Str., 5
«Koris «AM»Ltd,
19451, Cherkasy region.,
Korsun-Shevchenkivskiy district,
urban settlement Stebliv, Chikovani Str., 26
SE «Korsun-Shevchenkivskiy forestry»,
19400, Cherkasy region., Korsun-Shevchenkivskiy, Ukolov Str., 3
SE «Lysyanka forestry»,
19300,Cherkasy region., urban settlement Lysyanka , Butanska Str., 62
SE«Smila forestry»,
20761, Cherkasy region, Smila district,
Budki village, Lenina Str., 1
PC «Bishpol»,
20700, Cherkasy region., Smila, Peremoha Str., 14, office 34
SE «Uman forestry»,
20332, Cherkasy region, Uman district ,
Dmitryshki village, Radianska Str., 1-б
SE «Cherkasy forestry»,
19601,. Cherkasy region, Cherkasy district
Heronymivka village,
Lisnytstvo Str., 11
SE «Chyhyryn forestry»,
20901,Cherkasy region., Chyhyryn,
Cherkaska Str., 77
PC «Azot»,
18011, Cherkasy, Pershotravneva Str., 72
«Varnish-and-paint plant «Avrora»Ltd,
18036, Cherkasy, Budindustriyi Str., 3
ТОВ «Cherkasy plant of chemistry»Ltd,
18003, Cherkasy, Engels Str., 118
(04732) 6-19-37,
6-15-42,
6-15-39
Round lumber to produce timber and workpieces for general use;
Balances; Firewood for technological needs, Saw up along firewood
or thick split more than 6 mm.
096-306-24-21,
(04735) 2-16-73
Board edged, not edged, workpieces, ash and oak girder.
097-919-45-22
Edged board.
(04735) 3-00-22,
2-44-86
Floor coating.
(04735) 3-10-33
Wood production.
(04749) 6-22-10,
6-22-07
(04733) 4-25-29
Hard rock wood, technological firewood.
(04733) 4-43-10
Floor stuff.
(04744) 3-91-41
Technical raw material, diameter– 4 sm and more (L=2-3 m) hard
rock;
Hard rock wood.
(0472) 31-03-87,
31-05-64
Logs І-ІІІ d.;
Hard rock wood.
(04730) 2-78-28,
2-88-81
Round raw lumber; Workpieces for sleepers.
IV. Chemical industry
(0472) 36-00-82,
ф. 54-01-46
(0472) 43-43-52,
43-55-11
(0472) 64-61-60
Hard rock wood.
Ammonium nitrate; Carbamide;
Ammonium sulfate.
Decorative varnish, big choice of primers and enamels, water-based
paints, semi-finished varnish.
Coolants/Antifreeze; Braking fluids;
Glass-washing fluids; Motor and transmission oils.
68.
PC «Cherkasy secondary resources»,
18005, Cherkasy, Gogol Str., 421
(0472) 33-03-85
PET-flakes.
69.
PC «Technolog»,
20300,Cherkasy region., Uman,
Manuilskiy Str., 8
(04744) 4-03-02,
3-33-32
«Ayekol» 100ml;
«Azaleptol», tablets, 100 mg
№ 50; «Ascorbic acid», coated tablets, 50 mg № 50;
«Askorutin», tablets, 0,05 g/0,05 g
№ 50;
«Valikardol sugar-free», tabl., №10;
«Vitamin A», 3,44 % 10ml;
«Vitamin D2», 0,125 % 10ml;
«Vitamin Е», 10 % 20mll;
«Glibenclamide», tabl., 5 mg
№ 30;
«Ibuprofen», tabl., 200 mg
№ 10;
«Karbamezapin», tabl., 200 mg
№ 50;
«Nicotinic acid», tabl.,
50 mg № 50;
«Nitroglycerin», tabl., 0,5 mg
№ 40;
«Notrohranulonh», tabl., 5,2 mg
№ 50;
«Nitroxoline», tabl., 50 mg
№ 50;
«Omiks», drops , 0,4 mg № 30;
«Ortofen», tabl. , 25 mg № 30;
«Pankreazym», tabl., № 20;
«Potentiale», tabl., 100 mg
№ 2;
«Potentiale», tabl., 100 mg № 4;
«Prostaya», tabl., 5 mg № 30;
«Riboksin», tabl. , 0,2 g
№ 50;
«Revit», coated tablets, № 100;
«Trombolik-Kardio», 100mg,
№ 20;
«Fluconazole», tabl., 100mg,
№ 10;
«Folic acid», tabl., 1 mg № 50;
«Folic acid», tabl., 5 mg № 50;
«Ciprofloxacin», tabl.,
250 mg № 10
70.
PSC «Vitamins»,
20300,Cherkasy region., Uman ,
Leninska Iskra Str. , 31
(04744) 3-21-23,
3-23-25
71
PSC«Monfarm»,
19100,Cherkasy region., Monastyryshche,
Zavodska Str. , 8
«Arka-plus»,
19604,Cherkasy region., Cherkasy district,
Chervona Sloboda village, Pershotravneva Str.,71
Khlystunivske quarry of SE «Administration of industrial enterprises
of State administrative board of railway transport of Ukraine,
19533, Cherkasy region., Horodyshche district, Khlystunivka village,
Kotovskogo Str.
(04746) 2-14-59,
2-19-57
72.
73.
«Holosas», 130g, 250 g; «Vinilin», 50 g, 100 g; «Pancreatin» 0,25;
«Pancreatin for children»; «Gammalone»;
«Nitroxoline»; «Folic acid»; «Retinol acetate»;«Geksavit»; «Revit»;
«Undevit»;
«Ortofen».
Medicines.
(0472) 43-14-71,
43-42-59
Metal and plastic production.
(04734) 6-73-03
Crushed stone production (crushed stone, sifting stone, stone).
V. Mining industry
(04749) 6-23-30, 6-24-32
74.
PSC«Dashukivski bentonites»,
19330,Cherkasy region., Lysyanka district,
Dashukivka village
75.
«Talne crushed stone plant»,
20400, Cherkasy region., Talne,
Karyerna Str. , 1
SE «Enterprise of Starobabanivska penal colony of USPS of Ukraine
in Cherkasy region (№92)»,
20330,Cherkasy region., Uman district,
Stari Babany village
(04731) 3-23-33,
3-23-31
(04744) 3-97-17,
3-97-82
Kerbstone gray 300х150;
Sawn kerbstone gray 300х150;
Gray granite blocks;
Gray granite pavement.
77.
«Zhashkiv equestrian sports school»Ltd ,
19200, Cherkasy region, Zhashkiv,
Artema Str., 6
(04747) 6-18-39
Horse breeding
(Westphalian breed).
78.
«Zhashkiv horse plant »Ltd,
19200,Cherkasy region., Zhashkiv ,
Artema Str., 6
(04747) 6-18-39
Horse breeding
(Westphalian breed).
79.
Farm «Golden»,
20044, Cherkasy region, Khrystynivka district,
Shelpakhivka village, Lenina Str., 146
e-mail: [email protected]
«Adana -3» Ltd,
19613,Cherkasy region, Cherkasy district,
Pervomayske village, 32 b
(04745) 9-55-25, 95-5-13
Sorts of apples: «Golden», «Johna gold», «Rennet», «Semyrenko».
(0472) 50-51-34
Strawberry seedlings.
76.
80.
Molding bentonite powder activated clay
Powder clay for washing liquids,
Bentonite modified lump clay, Bentonite clay for sanitary fillers of
cat litters (crumb),
Lump palyhorskitova clay
Factional crushed stone.
81.
Khlystunivske quarry of SE «Administration of industrial enterprises
of State administrative board of railway transport of Ukraine,
19533, Cherkasy region., Horodyshche district, Khlystunivka village,
Kotovskogo Str.
82.
PSC «Svit mebliv- Ukraine»,
20340, Cherkasy region, Uman district,
Palanka village, Poliova Str., 2
83.
PSC«Ruska Poliana furniture plant»,
19602,Cherkasy region, Cherkasy district,
Ruska Poliana village, Chyhyryna village, 111
84.
«Korsun-Shevchenkivska garment plant» Ltd,
19400, Cherkasy region, Korsun-Shevchenkivskiy, Shevchenka Str., 42
85.
«Ukatex» Ltd ,
19200, Cherkasy region, Zhashkiv,
Lenina Str., 26, ap.8, Parkhomenka Str., 37
86.
«Impress»Ltd,
19604,Cherkasy region., Cherkasy district,
Chervona Sloboda village, 5 а, Zhovtneva Str.
87.
SE «Cherkasy peat»,
19630, Cherkasy region, Cherkasy district,
urban settlement Irdyn, 2, Lenin Str.
88.
89.
90.
«Orion-Glass» Ltd,
20600,Cherkasy region, Shpola town,
139 а, Lenin Str.
(04734) 6-73-03
VI. Furniture industry
(04744) 4-86-86,
4-86-90
Crushed stone production (crushed stone, sifting stone, stone).
Furniture.
(0472) 34-46-06
Wooden chairs.
VII. Light industry
(04735) 2-47-00
Working clothes (using customer’s materials).
(04747) 6-22-82
Sets of coverings for car seats.
VIII. Polygraphic industry
(0472) 43-03-65
IX. Fuel industry
(0472) 56-04-37
X. Glass industry
(04741) 2-12-09
XI. Reinforced concrete industry
Company «Khlystunivskiy plant of reinforced concrete constructions»,
(04734) 2-48-69
19533, Cherkasy region, Gorodysche district,
Khlystunivka village, 1, Sverdlova Str.
XII. Informational technologies
Joint Ltd «LDS-INK»,
(04744) 3-08-68 (fax)
20300, Cherkasy region,
Uman town, 4, Karl Libkhnet Str. ap.92
Self-adhesive labels.
Peat briquettes.
Safe glass for architecture and building, automobile, public and
railway transport.
Reinforced concrete constructions
Development of software programs for the company «Logistical data
solutions», USA.
Download
Related flashcards

Marketing

46 cards

Packaging

27 cards

Obsolete occupations

25 cards

Obsolete occupations

28 cards

Software distribution

40 cards

Create Flashcards