Welsh language on Talking Book (Word, 200KB)

advertisement
Welsh Talking Books
August 2012
The titles in this booklist are just a selection of the titles available
for loan from the RNIB National Library Talking Book Service.
Don’t forget you are allowed to have up to 6 books on loan. When
you return a title, you will then receive another one.
If you would like to read any of these titles then please contact the
Customer Services Team on 0303 123 9999 or email
[email protected]
If you would like further information, or help in selecting titles to
read, then please contact the Reader Services Team on 01733 37
53 33 or email [email protected]
You can write to us at RNIB NLS, PO Box 173, Peterborough
PE2 6WS
Logo – RNIB supporting blind and partially sighted people
Registered charity number 226227
rnib.org.uk
Bible. Welsh. N.T. New Welsh (Beibl Cymraeg
Newydd). Y bedair efengyl. Read by Cledwyn Jones,
Read by Dyfnallt Morgan, 11 hours. TB 3430.
The four Gospels.
Bible Welsh.. Y Bibl y testament newydd : Mathew hyd at y
rhufiniaid. From Y Beibl cysegr-lan : sef yr hen destament a'r
newydd. 1992. Read by Gerallt Jones, 15 hours 27 minutes. TB
15136.
Bible Welsh.. Y Bibl y testament newydd : I Corinthiad hyd
datguddiad. From Y Beibl cysegr-lan : sef yr hen destament
a'r newydd. 1992. Read by Gerallt Jones, 8 hours 44 minutes.
TB 15137.
'Gwlad! Gwlad!': pytiau difyr am Gymru / golygydd y gyfres:
Tegwyn Jones. 1999. 1 hour 17 minutes, Read by Merfyn
P Jones TB11785.
Cais sydd yma i gorlannu nifer o argraffiadau am Gymru, y Cymry
a'r iaith Gymraeg a roddwyd ar gof a chadw gan amrywiol
gofnodwyr o gyfnod I gyfnod yn ein hanes. Y mae yma farn a
rhagfarn am y pethau hyn, a chariad a chasineb atynt, ond nid oes
yma'r un dyfyniad nad yw'n ddiddorol, yn ddadlennol, ac yn werth
cnoi cil arno.
Hiwmor llafar gwlad. 2008. Read by Arwel Jones, 6 hours 7
minutes. TB 15872.
Y goreuon o blith straeon y cylchgrawn Llafar Gwlad, sy'n cynnwys
erthyglau a hanesion am fywyd ac arferion 'slawer dydd, am lên
gwerin ac am atgofion o fywyd yng nghefn gwlad Cymru. Rhennir y
detholiadau i chew phennod: O Enau Plant Bychain, Arwyddion
Ciami, Hiwmor Iwerddon, Geirio'n Gam, Stori Wir, Dawn Dweud ac
Ateb Parod, a Diawl y Wasg.
Hoff gerddi serch Cymru / golygwyd gan Bethan Mair. 2002.
Read by Betsan Llwyd. 2 hours 4 minutes.TB19014.
Ar hyd y canrifoedd ceisiodd beirdd ddarganfod ffyrdd gwreiddiol a
gwefreiddiol o ddatgan eu serch at eu cariadon, ac o fynegi eu tor-
rnib.org.uk
calon pan âi'r serch hwnnw'n sych. Yn y gyfrol unigryw hon o
gerddi serch gorau a mwyaf poblogaidd Cymru, dyma gyfle i chi
gwtsho a chusanu, dyheu a dwlu, difaru a galaru gyda rhai o feirdd
enwocaf Cymru. A yw eich hoff gerdd serch chi yma? Dewch i
mewn am wledd o ganu cariadus a hiraethus i chwilio am yr un
berffaith. "Mae brân i bob brân yn rhywle", medden nhw ac mae un
o'r cerddi serch hyn yn sicr o fod yn addas i chi heddiw.
Hoff gerddi digri Cymru / Bethan Mair. 2006. Read by Betsan
Llwyd. 2 hours 37 minutes,TB 19013.
100 humorous poems by poets from all corners of Wales. The
themes are varied; funny characters, playing on words, and
rhymes, old favourites and new compositions, Dafydd ap Gwilym
and Geraint Lovegreen are among the poets. [100 o gerddi digri
gan feirdd ledled Cymru. Ceir amrywiaeth enfawr yn y gyfrol;
cerddi am gymeriadau doniol, chwarae ar eiriau ac odli slic, hen
ffefrynnau a chyfansoddiadau newydd. Mae Dafydd ap Gwliym a
Geraint Lovegreen ymhlith y beirdd!]
Maentwrog ddoe a heddiw. 2006. Read by Geraint Lloyd
Jones, 5 hours 57 minutes. TB 15146.
Bu criw o ardalwyr brwd yn cyfarfod i drafod dulliau o ddathlu
dyfodiad y Mileniwm newydd, ac ymhlith y syniadau a gafwyd oedd
yr un i gyhoeddi llyfr a fyddai'n gofnod o hanes yr ardal. Cysylltwyd
a nifer o gyfeillion a fu a chysylltiad a'r fro dros y blynyddoedd, ac
mae'r rhan fwyaf o'r cyfraniadau ar ffurf atgofion, gyda rhai
hanesyddol pur.
Tair ar ddeg: tair ar ddeg o straeon gafalgar [sic] : tair ar ddeg
o sefyllfaoedd credadwy. 2010. Read by Branwen Gwyn, 5
hours 23 minutes. TB 18201.
Mae'r gyfrol hon yn archwilio natur y cynfod sensitif hwn ym
mywyd person ifanc, trwy gyfrwng straeon craff a dididorol. Ceir
yma straeon gwreiddiol gan yr awduron Eoin Colfer, Bali Rai,
Marcus Sedgewick, Kevin Brooks, Margaret Mahy, Mary Hooper,
Helen Oyayemi, Eleanor Updale, Jean Ure a John McLay.
Addasiad Cymraeg o'r gyfrol Thirteen gyhoeddwyd gan Orchard
Books.
rnib.org.uk
Thirteen. Welsh. Tair ar ddeg : tair ar ddeg o straeon gafalgar
[sic] : tair ar ddeg o sefyllfaoedd credadwy / golygwyd gan
John McLay. 2010. Read by Branwen Gwyn. 5 hours 23
minutes, TB 18201, Suggested reading age 13+
Mae'r gyfrol hon yn archwilio natur y cynfod sensitif hwn ym
mywyd person ifanc, trwy gyfrwng straeon craff a dididorol. Ceir
yma straeon gwreiddiol gan yr awduron Eoin Colfer, Bali Rai,
Marcus Sedgewick, Kevin Brooks, Margaret Mahy, Mary Hooper,
Helen Oyayemi, Eleanor Updale, Jean Ure a John McLay.
Addasiad Cymraeg o'r gyfrol Thirteen gyhoeddwyd gan Orchard
Books.
Tinboeth: [10 o straeon erotig] . 2007. Read by Marian Jones,
3 hours 53 minutes. TB 15989.
Cyfrol o straeon erotig gan naw awdures amlwg iawn: Caryl Lewis,
Eigra Lewis Roberts, Meg Elis, Gwen Lasarus, Bethan Gwanas,
Lleucu Roberts, Gwyneth Glyn, Sian Northey a Fflur Dafydd. Mae
yma straeon amrywiol o ran naws - rhai yn dyner a chynnil, eraill
yn fwy uniongyrchol. Some passages of a sexual nature may be
considered offensive.
Yr angen am Owain: darlithoedd Fforwm Hanes Cymru. 2005.
Read by J O Roberts, 3 hours. TB 14751.
Dymunwn gyflwyno'r gyfrol gyntaf hon o ddarlithoedd blynyddol
Fforwm Hanes Cymru er cof am y diweddar Athro Emeritws Syr
Robert Rees Davies.
Arch, Charles.
Byw dan y bwa. 2005. Read by Jenkin Griffiths, 5 hours 47
minutes. TB 15138.
Dyma ddarlun difyr a byrlymus o chwarter canrif cyntaf bywyd
Charles Arch tra bu'n 'byw dan y bwa' ar fferm ei deulu yng
nghysgod abaty hynafol Ystrad Fflur. Aeth ymlaen i gyfrannu'n
sylweddol at fywyd amaethyddol Cymru, gan gynnwys ei
weithgarwch gyda Mudiad y Ffermwyr Ifanc a gyda threialon cwn
defaid ar raddfa ryngwladol. Ef hefyd, ers chwarter canrif ym prif
sylwebydd y Sioe Frenhinol.
rnib.org.uk
Arch, Charles
O'r tir i'r twr. 2007. Read by Jenkin Griffiths, 5 hours 57
minutes. TB 15360.
Sequel to: Byw dan y Bwa. Cawn yma ail hanner hunangofiant
Charles Arch, dilyniant i'w gyfrol gyntaf boblogaidd, Byw dan y
bwa. Y tro hwn, dilynwn ei hynt a'i helynt o'r cyfnod y gwnaeth y
penderfyniad digon anodd i adael ffermio ym mro uniath Gymraeg
Ystrad Fflur, i gydio yn swydd Trefnydd Ffermwyr ifanc Maldwyn a
setlo yn y Drenewydd.
Baines, Menna
Yn ngolau'r lleuad: ffaith a dychymyg yng ngwaith Caradog
Prichard. 2005. Read by Menna Baines, 15 hours 45 minutes.
TB 14909.
Astudiaeth drylwyr o fywyd yr awdur, Caradog Prichard, a
thrafodaeth gynhwysfawr o'r themau sy'n cyniwair drwy'i
farddoniaeth a'i ryddiaith; rhoir pennod gyfan i'w nofel
hunangofiannol ddwys, Un Nos Ola Leuad.
Chilton, Irma
Mochyn Gwydr. 1989. Read by Jean Evans. 3 hours 18
minutes, TB 10081,
Petai Sandra heb lithro wrth ddod allan o siop Smith's a Dewi
Rowlands heb fod yno i'w dal, petai Sandra heb fod y math o ferch
oedd hi a Dewi heb fod y math o hogyn oedd o, fyddai yna ddim
stori, dim perthynas yn datblygu rhyngddyn nhw dim mochyn
gwydr, a dim diwedd anorfod ac anochel.
Cockman, Irwen
Tyn yw'r tannau. 1998. Read by Helen Graville, 4 hours. TB
13361.
Yr oedd yn amlwg o oedran cynnar bod gan Dewi Llewelyn ddawn
arbennig I chwarae'r sielo ac nid oedd amheuaeth na fyddai'n
datblygu i fod yn un o enwogion y byd yn ei faes. Yn wir,
canolbwyntio'n ormodol ar ei gerddoriaeth oedd y perygl iddo yn y
Coleg Cerdd. Roedd angen iddo ehangu ei orwelion, lledaenu ei
adenydd...Roedd Annest hithau'n disgleirio fel pianydd
blaenllaw...Oni fyddai'n uniad delfrydol wrth iddynt deithio I Efrog
Newydd, i Jerwsalem, i'r Almaen? Ond a fyddai Ifor Gladwyn yr
rnib.org.uk
asiant yn rhy farus wrth drefnu'r hol recordio a'r holl gygherddau?
A allai perthynas Dewi ac Annest daro deuddeg...
Dafydd, ap Myrddin
Hiwmor llafar gwlad. 2008. Read by Arwel Jones, 6 hours 7
minutes. TB 15872.
Y goreuon o blith straeon y cylchgrawn Llafar Gwlad, sy'n cynnwys
erthyglau a hanesion am fywyd ac arferion 'slawer dydd, am lên
gwerin ac am atgofion o fywyd yng nghefn gwlad Cymru. Rhennir y
detholiadau i chew phennod: O Enau Plant Bychain, Arwyddion
Ciami, Hiwmor Iwerddon, Geirio'n Gam, Stori Wir, Dawn Dweud ac
Ateb Parod, a Diawl y Wasg.
Davies, E Tegla
Gwr Pen-Y-Bryn (Argraffiad Newydd). Read by J, 8 hours 15
minutes. TB 350.
Dyma un o nofelau mawr yr iaith Gymraeg. Lleolwyd ym Mhowys
amaethyddol tua can mlynedd yn ôl yn nghanol cyffro'r Rhyfel
Degwm.
Davies, E Tegla
Gyda'r blynyddoedd. 1952. Read by J Aelwyn Roberts, 9
hours 30 minutes. TB 351.
Hunangofiant un o awduron a phregethwyr enwocaf ein hoes.
Ynddi ceir hanes ei fywyd llawn o fro ei febyd hyd at y presennol.
Davies, E Tegla
Y ffordd: pregethau. 1960. Read by Dyfnallt Morgan, 8 hours.
TB 780.
Cyfrol o Bregethau un o bregethwyr enwocaf ein hoes.
Davies, Elgan Philip
Rhwng y cŵn a'r brain.1991. Read by William Paganuzzi. 7
hours 2 minutes. TB 9836.
Marwolaeth erchyll ond marwolaeth naturiol. Dyna a gredai pawb a
welodd y corff, gan gynnwys y Ditectif Ringyll Gareth Lloyd a oedd
yn dechrau blwyddyn newydd mewn rhanbarth newydd.
rnib.org.uk
Davies, Garnon
Hiwmor Garnon. 2010. Read by Enid Hughes. 1 hour 10
minutes. TB 19010.
Llyfr o jôcs ac atgofion un o gymeriadau mwyaf Ceredigion!
Mae'rgyfrol yn llawn straeon digri, lluniau a cherddi i roi cipolwg ar
hiwmor Garnon Davies. Gyda rhagair gan Emyr Llywelyn.
Davies, Gwyn
Golau gwlad: Cristnogaeth yng Nghymru 200-2000. 2002.
Read by Gerallt Jones, 4 hours 20 minutes. TB 15398.
Dyma gyfrol ddifyr i unrhyw un sydd am wybod rhagor am hanes
Cristnogaeth yng Nghymru. Ceir yma arolwg eang o rai o'r
agweddau mwyaf diddoral ar yr hanes hwnnw, a darlun o sut y
mae dynion a merched Cymru wedi dathlu eu ffydd yn ei holl
gyfoeth a'i symlrwydd ar hyd y canrifoedd. Mewn cynifer o ffyrdd,
'golau gwlad' yn wir fu Cristnogaeth yng Nghymru - ac mae'r golau
hwnwn'n dal i lewyrchu.
Davies, John
Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw. 2009. Read by Arwel
Jones, 15 hours 35 minutes. TB 17650.
Cyfrol gynhwysfawr sy'n sôn am 100 o lefydd yng Nghymru y
mae'n rhaid i chi ymweld â nhw, yn ôl John Davies. Gyda lluniau
lliw gan Marian Delyth, dyma lyfr sy'n rhoi cipolwg ar safleoedd
hanesyddol fel Pentre Ifan a chastell Maenorbŷr; campau
peirianyddol fel pontydd Menai a Phont Cysyllte, a chanolfannau
twristaidd fel Canolfan y Dechnoleg Amgen a Phortmeirion.
Adargraffiad.
Davies, Lowri.
Straffaglio: cyfrol arobryn cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Llyn ac
Eifionydd 1998. 1998. Read by Meira Williams, 53 minutes. TB
16140.
Cyfrol fuddugol y Fedal Lenyddiaeth, Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Gobaith Cymru Llŷn ac Eifionydd 1998, sef casgliad o bum
stori fer gan lenor ifanc addawol.
rnib.org.uk
Eames, Marion
Y gaeaf sydd unig. 1982. Read by Jean Evans. 11 hours 12
minutes. TB 8905.
Dyma bedwaredd nofel hanesyddol Marion Eames a'r tro hwn y
drydydd ganrif ar ddeg yw ei maes, cyfnod Llyw Olaf. Er bod
cymdeithas wedi newid yn ddybryd ers yr amser hynny, mae'r
nofel yn dangos nad oes terfynau amser ar ymateb y natur ddynol i
broblemau oesol cariad, cenfigen, dyletswydd a marwoleath.
Eames, Marion
Y stafell ddirgel. 1969. Read by Beryl Stafford Williams. 8
hours. TB 3949.
Stori yn portreadu ymdrechion Crynwyr ardal Dolgellau i addoli yn
ôl eu dymuniad, a'u penderfyniad i hwylio i'r Amerig a bywyd
newydd.
Ebenezer, Lyn.
Merch fach ddrwg: a storïau arswyd eraill. 1998. Read by
Helen Graville, 6 hours 42 minutes. TB 12114.
Nid oes yma na fampir nac ysbryd ond mae yma bryfed glas a
chathod... Os ydych chi fel yr awdur yn arswydo rhag y "cyffredin
yn troi'n anghyffredin" bydd y straeon hyn yn eich cadw ar bigau'r
drain o'r dechrau i'r diwedd.
Ebenezer, Lyn
Operation Julie. 2008. Read by Enid Hughes. 2 hours 22
minutes. TB19583,
Ebenezer, Lyn
Noson yr heliwr. 1994. Read by Helen Granville. 5 hours 37
minutes. TB 10335.
"Disgynnodd y llaw a ddaliai'r garreg ar ochr ei phen, a theimlodd
hithau ei hun yn disgyn. Ceisiodd sgrechian, ond dim ond crawc
sych a ddeuai rhwyng ei gwefusau." Fe fydd naws iasoer y nofel
wreiddiol hon yn gafael ynoch o'r dudalen gyntaf. Ceisiwch
fwynhau yr arswyd os gallwch chi.
rnib.org.uk
Edwards, Jane
Pant yn y gwely. 1993. Read by Bethan Gwilym, 4 hours 20
minutes. TB 9993.
Am ddwy flynedd ar bymtheg gynta'i hoes roedd Gwenan wedi
cael bywyd cysurys braf. Yna yn sydyn dechreuodd pathau fynd
o'u lle, er nad oedd dim bai arni. Roedd hi'n ddigon drwg pan
wahoddodd ei mam Mos i briodas Llinos ei chwaer. O doedd
hynny ddim o'i gymharu a chyfrinach ei thad, cyfrinach ofnadwy
iawn y byddai'n rhaid i Gwenan ei chario efo hi i'r bedd os nad ai
i'w gwraidd.
Edwards, Rowan.
Calon y gwir. 1997. Read by Haf Roberts, 3 hours 10 minutes.
TB 13353.
Seren Serch 5. Y peth olaf ar feddwl y fyfyrwraig Swyn Morgan
with iddi gasglu samplau botanegol at glogwyn yw bod yn dyst i
ddamwam anghenol ond dyna sy'n digwydd ac fe'i gorfodir i roi
tystiolaeth mewn llys, gan gyfaddef nad yw'n siwi pa un ai
damwain ynteu hunanladdiad a welodd mewn gwirionedd.
Cythrudda hyn Caron Lewis gwr y wraig a fu farw ac mae'n
benderfynol o ddial ar Swyn. Ond with i'w gynlluniau ddwyn ffrwth
mae perthynas yn dablygu rhwng y ddau.
Edwards, Sonia
Jelygaid! 2011. Read by Betsan Llwyd.1 hour 27 minutes, TB
19476. Suggested reading age 9+
Mae yna bethau rhyfedd iawn yn digwydd draw yn nhŷ Nain. Mae
Mam a Dad yn meddwl ei bod hi'n wirion ac yn dechrau mynd o'i
cho' wrth iddi sôn am bobol llgada jeli'n dod allan o'r teledu! Ond
tybed ai wedi cymryd gormod o dabledi y mae Nain, neu a oes yna
wirionedd yn y stori am y Jelygaid?
Edwards, Sonia
Rhwng noson wen a phlygain. 1999. Read by Bethan Gwilym.
2 hours 9 minutes. TB 11878,
Y dilyniant hwn o wyth stori fer yw'r chweched gyfrol o waith Sonia
Edwards oddi ar 1993. Y flwyddyn honnon cyhoeddwyd ei
chasgliad cyntaf o storiau byrion, Glas Ydi'r Nefoedd, ac yna
Gloynnod a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 1996. Cyhoeddodd
hefyd ddwy nofel, Cysgu ar Eithin (1994), a Llen Dros yr Haul
rnib.org.uk
(1997) yn ogystal a chasgliad o gerrid, Y Llais yn y Llun (1998). Yn
wreiddiol o Gemais, Mon, mae'r awdur bellach yn byw yn Llangefni
gyda'i gwr Gwyndaf aie mab Rhys ac yn athrawes Gymraeg yn
Ysgol Gyfun Y dref.
Edwards, Sonia
Elain. 2003. Read by Jean Evans, 2 hours 51 minutes. TB
13597.
Rhaid i Elain, cyflwynwraig deledu lwyddiannus sydd wedi hen
ymgartrefu yug Nghaerdydd, fynd yn ôl i'w phentre genedigol ym
Môn i baratoi stori am hen gapten y bad achub lleol. Ond wrth iddi
gael ei gorfodi i dwrio yn yr hyn a fu, daw llawer iawn mwy i'r
wyneb nag a ddisgwyliai. Mae hi'n gadael y gorffennol yn y
gorffennol weithiau... on'd ydy hi?
Edwards, Sonia.
Deryn glãan i ganu. 2008. Read by Branwyn Gwyn. 3 hours 39
minutes, TB 19466. Suggested reading age 13+
Edwards, Trebor
Un dydd ar y tro: hunangofiant. 2008. Read by J. O. Roberts, 7
hours 24 minutes. TB 17648.
Hunangofiant hirddisgwyliedig y canwr a'r ffermwr adnabyddus o
Fetws Gwerful Goch. Yn y gyfrol hon mae Trebor yn rhoi darlun i ni
o ddau fywyd - ei deithiau a'i fordeithiau yn canu ym mhedwar ban
byd, a'i frwydr barhaus i gynnal baich y fferm. Mae'n rhoi cipolwg
ar y newid a fu yn y byd amaeth dros gyfnod o hanner canrif, yn
ogystal â'i orchestion yn y byd adloniant.
Elias, Twm
Smyglwyr cymru. 2007. Read by Stuart Jones, TB 15359.
Rydym yn hen gyfarwudd a'r hanes am smyglwyr yn y ddeunawfed
ganrif yn dadlwytho brandi, tybaco a halen yn anghyfreithlon liw
nos mewn cailfachau diarffordd ar hyd arfordir Cymru. Ond pwy
oedd y smyglwyr o ddifri a sut a pham yr oeddent mor barod i
beryglu eu rhyddid a'u bywydau yn glanio nwyddau di-dreth? Pwy
oedd y tu cefn iddynt? Pa nwyddau oedd yn cael eu smyglo? Pwy
oedd eu cwsmeriaid a pha lwyddiant a gawsant yn erbyn
swyddogion y tollau oedd yn benderfynol o'u dal? Do, bu aml i
frwydr waedlyd rhwng y smyglwyr a'r awdurdodau - fel y cawn
rnib.org.uk
weld yn y gyfrol hon. Byddwn yn ymdrin a'r ddwy 'Oes Aur' yn
hanes smyglo, sef y cyfnot 'clasurol' o ddiwedd yr 17g hyd ganol y
19g ac yna'r cyfnod modern o ganol yr 20g hud deddiw pan ddaeth
yn ffasiwn i smyglo cyffuriau, arfau, disl, dillad 'designer' a phobol.
Elis, Islwyn Ffowc
Wythnos yng Nghymru Fydd. 1957. Read by Dyfan Roberts. 8
hours. TB 4193.
Nofel a gyhoeddwyd ym 1957 sy'n sôn am Gymru fel y gallai fod
yn y flwyddyn 2033.
Elis, Islwyn Ffowc.
Cysgod y cryman: nofel. 1953. Read by J O Roberts, 13 hours
30 minutes. TB 663.
Cais yw'r nofel hon i ddarlunio effaith y pwerau sy'n cerdded ein
byd hediw, ar ardal wledig yn Mhowys ac ar un o golegau'r
brifysgol a hynny mewn stori sy'n llwythog gan aberth a chenfigen,
cablu ac addoli, caru a chasau.
Elis, Islwyn Ffowc.
Yn ôl i Leifior: a nofel. 1956. Read by R Llewellyn Thomas, 14
hours 15 minutes. TB 1762.
Nofel sy'n adrodd rhagor o hanes teulu Lleifior ac yn ddilyniant i
'Cysgod y Cryman'.
Elis, Islwyn Ffowc.
Blas y Cynfyd. 1958. Read by Robin Williams, 10 hours 15
minutes. TB 3502.
Darllenwyd gan Robin Williams. Drama-gyfres ar y radio oedd y
nofel hon gyntaf cyn ei haddasu yn stori. Yma, ceir hanes Elwyn
Prydderch, dyn ifanc yn gweithio mewn siop fawr yn Llundain - ei
iechyd yn torri i lawr, ac yn mynd yn ôl i'w hen ardal yng
Nghymru. Ond - yr oedd rhywbeth mawr wedi digwydd yn hanes ei
deulu - rhywbeth na wyddai Elwyn ddim oll amdano.
rnib.org.uk
Elis, Islwyn Ffowc
Y gromlech yn yr haidd. 1970. Read by Jean Evans, 4 hours 14
minutes. TB 8889.
Nofel arswyd gan Islwyn Ffowc Elis. Ni ddaw dim daioni o
ymgymryd â Cerrig Mawr y Hendre, meddai pawb, ond 'roedd Mr
Henderson, perchennog y Hendre, ddim am gymryd unrhyw sylw o
Muju her ofergoeliedd fel 'na... yn anffodus iddo yntau.
Elisa, Gillian
Hyd yn hyn. 2007. Read by Jean Evans, TB 16445.
Cyfres y cewri series; 32. Hunangofiant merch hynod o
amryddawn a phoblogaidd. O'i magwraeth yn Llanbedr Pont
Steffan i'w gyrfa fel Sabrina yng nghyfres Pobol y Cwm; fel
cantores; fel 'Mrs OTT'; fel stand-up, ac yn y blaen, cawn yma
ddilyn ei gyrfa yn ogystal â'i bywyd personol.
Ellis, Wynne
Gweledigaethau Y Bardd Cwsg. 1948. Read by Gwyn Thomas,
4 hours. TB 4096.
Emlyn, Mari
Traed Oer. 2004. Read by Mari Emlyn, 8 hours 23 minutes. TB
16199.
Nofel ddifyr am athrawes biano ddeugain oed sy'n penderfynu
ailedrych ar ei pherthynas â gwr priod, ac yn mentro twrio i'w
hanes teuluol wedi iddi dderbyn casgliad o hen lythyrau sy'n taflu
goleuni ar fywyd hen ewythr a laddwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.
Contains strong language and passages of a sexual nature.
Evans, Bethan.
Amdani! 1997. Read by Bethan Gwilym, 5 hours 13 minutes.
TB 12148.
Er gwaethaf pawb a popeth, mae merched Tre-ddol yn benderfynol
o ffurfio tim rygbi llwyddiannus, - a than arweiniad Dafydd, yr hync
o hyfforddwr, mae rhai yn llwyddo i fynd yn bell (iawn!) Yn wir, mae
ambell un yn newid yn llwyr ar ôl dianc rhag y swnian a'r sinc.
rnib.org.uk
Evans, Evan Keri.
Fy mhererindod ysbrydol. 1962. Read by Dyfnallt Morgan, 3
hours 45 minutes. TB 781.
Hanes gwr o gyneddfau meddyliol anghyffredin yn cefnu ar bob
peth arall er mwyn treiddio'n ddyfrach i gyfrinion y bywyd ysbrydol.
Evans, Len.
Blodau'r Fynwent. 2000. Read by Mari Gwilym, 1 hour 55
minutes. TB 12266.
Tipyn o sbort - dyna i gyd - gan Edi a Moc oedd mentro i fynwent
yr eglwys ganol nos. Doedden nhw ddim yn wir yn disgwyl clywed
ysbryd! Ond wedi dechrau, doedd dim diwedd ar y dirgelion,
dirgelwch yr hen bwll glo, dirgelwch y twneli cudd, dirgelwch y tair
merch oedd yn mynnu teithio I Ffrainc heb son am gyfrinach
blodau'r fynwent!
Evans, Rhys.
Gwynfor: Rhag Pob Brad. 2005. Read by Lyn Davies, 28 hours.
TB 14459.
Gwynfor Evans. Yn ogystal â rhychwantu saith degawd o fywyd
cyhoeddus ac ymgyrchu gwleidyddol di-baid, ceir yma
ddadansoddiad treiddgar o holl obeithion a gofidiau'r genedl
Gymreig yn ystod y ganrif dyngedfennol ddiwethaf.
Flynn, Paul.
Baglu 'mlaen. 1998. Read by John Gwilym Jones, 1 hour 9
minutes. TB 13563.
Cyfres y cewri; 18. Mae'r Aelod Seneddol hynaws hwn yn un o
ffigurau mwyaf adnabyddus gweleidyddiaeth Cymru, ac yn feinciwr
cefn egnïol yn Nhŷ'r Cyffredin. Yn yr hunangofiant difyr hwn down i
wybod am ei gefndir tlawd yn Grangetown, Caerdydd ac am ei
frwydr barhaus yn erbyn y gwynegon. Darllenwn am yr amrywiol
ddigwyddiadau a'i gyrrodd ef yn y pen draw cyn belled â San
Steffan. Yno, cawn fwy na chioplwg ganddo ar sawl gwrthdaro
rhwng gweildyddion amlwg a'i gilydd. Trwy'r cyfan, datgelir yn
rhyfeddol o onest holl droeon ei yrfa, ynghyg â'r tristwch a'r
llawenydd yn ei fywyd personol a theuluol.
rnib.org.uk
Fychan, Cledwyn
Pwy oedd Rhys Gethin? 2007. Read by J. O. Roberts,1 hours
12 minutes. TB 15800.
Rhys Gethin, mae'n debyg, yw'r enwocaf o blith dilynwyr Owain
Glyndwr. Yn y gyfrol hylaw, feistraidd hon mae Cledwyn Fychan yn
cloriannu'r dystiolaeth am saith gr o'renw Rhys Gethin a oedd yn
cydoesi a Glyndwr, er mwyn barnu pa un ohonynt sydd debycaf o
fod y cadfridog enwog. Tynnodd yr awdur nid yn unig ar
ffynonellau llên a hanes, ond hefyd ar gyfoeth traddodiadau llafar
bugeiliaid mynydd-dir Canolbarth.
Gill, B M
Llinyn rhy dynn. 1990. Read by Rhiannon Thomas. 7 hours 23
minutes. TB 9057,
Mae Llinos Rees, nyrs radlon naw ar hugain oed wedi'i chamdrin
yn rhywiol a'i thagu i farwolaeth. Ymhlith Staff yr ysbyty y mae'r
llawfeddyg Owen Harris, a gafodd ysgariad oddi wrth ei wraig, ond
sydd bellach yn rhannu ei aelwyd a Ceri, ei ferch a channwyll ei
lygad. Yna mae Ceri hefyd yn gorff ar y comin, wedi'i lladd yn yr un
modd a Llinos. A oes patrwm yn ymffurfio?
Glynn, Annes.
Dilyn 'sgwarnog. 2001. Read by Jini Owen, 4 hours 53
minutes. TB 14923.
Dyma fan cychwyn y siwrne sy'n arwaih Saran Huws, gohebydd
gyda'r papur lleol, i ddilyn sawl trywydd amrywiol er mwyn dod at
wraidd y gwir. Ar y ffordd, rhaid wynebu atgofion a gwirioneddau
poenus y bu'n trio eu cadw dan glo ers tro byd. Sut effaith gaiff hyn
ar ei pherthynas a'i chariad, Gwyn, a'i theulu ac ar ei gwaith? A
pha hen ofnau sy'n erlid Jan hithau, prof gymeriad y nofel y mae
Saran yn ei darllen?
Griffith, W J
Storïau'r Henllys Fawr. 1938. Read by R Llewellyn Thomas, 4
hours. TB 2077.
rnib.org.uk
Gruffydd, Ifan
Gwr o Baradwys. 1963. Read by Ifan Gruffydd, 6 hours 30
minutes. TB 171.
Cipdrem ar batrwm cymdeithas Mon yn nechreu'r ganrif hon,
disgrifiadau cynnil cyffyrddiadau bachog a pherlau o hiwmor.
Gruffydd, Ifan
Tân yn siambar. 1966. Read by Ifan Gruffydd, 5 hours 30
minutes. TB 84.
Yr ail gyfrol o atgofion Ifan Gruffydd, - yn estyn pethau syfrdanol o
gilfachau'r cof ac yn eu crisialu'n ddarluniau syml o'n blaen.
Gryffydd, W J
Newid aelwyd. 2000. Read by Jean Evans, 3 hours 4 minutes.
TB 13125.
Helyntion Tomos a Marged 5. Casgliad arall newydd sbon a
straeon digri am y ddau o'r wlad - Tomas a Marged. Mae yna
ddigon a achos yma i Mabon Bach a Chyngor Cymuned
Llanamiwg boeni yn ei gylch!
Gwanas, Bethan
Os mêts. 2007. Read by Branwen Gwyn.1 hour 59 minutes, TB
19582.
Gwanas, Bethan
Ar y lein eto fyth. 2008. Read by Bethan Gwilym, 5 hours 23
minutes. TB 16024.
Dyma'r trydydd o ddyddiaduron Bethan Gwanas yn dilyn llinellau
'Ar y Lein'; ei hanes yn dilyn y cyhydedd o amgylch y byd ydi hwn.
Ceir nifer o straeon difyr ynghyd â'i sylwadau hithau am
amrywiaeth y diwylliannau a'r arferion, a'r systemau gwleidyddol ac
economaidd y daeth ar eu traws.
Gwanas, Bethan
Byd Bethan. 2002. Read by Bethan Gwanas, 2 hours 55
minutes. TB 13126.
Cyfres o erthyglau a gyhoeddwyd gyntaf yng ngholofn boblogaldd
Bethan Gwanas yn yr 'Herald Cymraeg' a geir yn y gyfrol ddifyr
hon. Mae yn y gyfrol rywbeth at ddant pawb - yn hen ac ifanc,
rnib.org.uk
Cymry o'r crud, a Chymry o ddewis (sef yr enw newydd ar
ddysgwyr yn ol Bethan), ffans 'Amdanll a Blodwen Jones. A dweud
y gwlr, dyma'r llyfr ysgafn, difyr hwnnw rydych chi wedi bod yn
chwillo amdano yn Gymraeg ers oes y pys!
Gwanas, Bethan.
Hi yw fy ffrind. 2004. Read by Bethan Gwilym, 6 hours 6
minutes. TB 13601.
On'd oedden nhw'n ddyddie da? Hafau hirfelyn tesog swinging
sixties - poni-têls, wyn bach yn pracio, arbrofi efo mascara a chael
y snog gynta efo Jac Coed Foel. Blaswch y dyddiau da mewn nofel
ddarllenadwy am gyfeillgarwch oedd i fod i bara am byth.
Gwanas, Bethan
Llinyn Trôns. 2002. Read by Nia Lloyd Jones, 3 hours 22
minutes. TB 17652.
Llinyn Trôns yn flin. Tydi'r creadur ddim ond newydd orffen ei
arholiadau TGAU a rŵan mae Blwyddyn Un ar Ddeg i gyd yn
gorfod mynd ar gwrs I ganolfan awyr agored – am dridiau!
Cyfrifaduron a'r teledu yw ei bethau o, a does ganddo ddim
llwchyn a awydd dangos ei goesau dryw neb, diolch yn fawr, na
chael ei boenydio gan Nobi, na gweld Gags, hync y dosbarth, yn
glafoerio dros Gwenan. Na chael canlyniadau'r arholiadau tra mae
o yno! Mae'n swnio fel tridiau o uffern. TB 17652.
Gwynn, Eirwen.
Hon. 1985. Read by Wiliam Paganuzzi, 3 hours 40 minutes. TB
16116.
Mae Syr Hugh Rowlands, heb os nac onibai, wedi Dod Ymlaen yn
y Byd. Wedi gyrfa lwyddiannus iawn yn y Gwasanaeth Sifil yn
Llundain, ei bederfyniad mawr olaf yw - ble i ymddeol? Y dewis
amlwg yw'r Ffridd Ucha, ei hen gartref yn Arfon, a fu hefyd yn dŷ
haf iddo, a lle bu'n byw eisoes am flwyddyn. Y dewis arall yw
symud yn ô´l i Loegr at ei blant.
Hamilton, Courtenay
Tu ôl i'r tiara : bywyd Miss Cymru. 2012. Read by Branwen
Gwyn. 1 hour 50 minutes. TB 19575.
rnib.org.uk
Hopwood, Mererid
O ran. 2008. Read by Andrea Parry, 4 hours 32 minutes. TB
16021.
Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn
darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor
llwyddiannus. Wrth i ni ddarllen gyda hi, mae'n dechrau hel
atgofion am ei phlentyndod anarferol yng Nghaerdydd. Nofel
arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru,
Caerdydd a'r Cylch 2008.
Hughes, Ann Tegwen
Celwyddgi.1996. Read by Mari Jones. 58 minutes. TB 11637. 811 yrs
Braf iawn yw cael ei drin fel seren, ond pan mae'r plant a'r
athrawon yn mynnu ei fod yn ffilmio'r arddangosfa Addysg
Gorfforol, mae ei gelwyddau'n ei ollwng mewn dwr poeth iawn! Ac
wrth i un celwydd arwain at y llall...sut y gall Glyn roi'r gorau i fod
yn gelwyddgi?
Hughes, John
O'r llain i'r llys. 1979. Read by Stewart Jones, TB 14741.
Ymunodd yr awdur â heddlu Môn cyn yr Ail Ryfel Byd i
wasawnaethu fel plismon cefn gwlad. Wedi tair blynedd o
wasanaeth fel cwnstabl, ymunodd â'r fyddin a bu'n gwasanaethu
gyda'r Intelligence Corps yn y Dwyrain Pell hyd ddiwedd y rhyfel.
Ar ei ddychweliad i Fôn gweithiodd gyda'r CID. Maes o law cafodd
ddyrchafiad i fod yn arolygydd a'i benodi yn Swyddog Hyfforddiant
a Diogelwch Gwladol ym Mhencadlys Heddlu Gwynedd yng
Nghaernarfon. Yn y man fe'i penodwyd i fod yn gyfrifol am
weithgareddau'r CID dros y tair sir ogleddol. Parhaodd i fod yn
bennaeth y CID wedi uno heddluoedd Fflint, Dinbych a Gwynedd.
Hughes, Mair Wynn
Ein rhyfel ni. 2006. Read by Enid Hughes. 1 hour 38 minutes.
TB 19472. Suggested reading age 9+
Stori sy'n sôn am hynt ffoaduriaid yr Ail Ryfel Byd a ddaeth i Sir
Fôn yn y 1940au. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2007.
rnib.org.uk
Hughes, Mair Wynn
Gem o gariad. 1991. Read by Mair J Jones. 4 hours 7 minutes.
TB 8882.
Mae etifeddu tŷ ac ychydig arian yn rhoi cyfle i Glenys aildrefnu ei
bywyd, i adael Llundain a lorwerth am byth a gwireddu ei
breuddwyd o ennill bywoliaeth trwy sgrifennu. Cof plentyn sydd
ganddi am Fryn Ffynnon a thre Penuwchwaen, ac wrth gwrs, does
neb yno yn ei chofio erbyn hyn. Ond, tybed?
Hughes, Mair Wynn
Hela, sbecs! 1996. Read by Susan K Evans, 4 hours 13
minutes. TB 12210.
Gwenno druan! Dydy bywyd yn mynd yn ddim haws. Y tŷ a'i din
am ei ben. Dad yn flin. Rhodri'n sgrechian efo poen yn ei
ddannedd. Llŷr yn gythraul mewn croen. Mam bron a chracio dan y
straen. Pawb yn disgwyl i Gwenno fod yn sgifi'r deyrnas. Ac i
goroni popeth, Nain Tawelfa yn troi'n Nain Tŷ Ni.
Hughes, Mary
Fel mwclis. 2005. Read by Jean Evans, 2 hours 52 minutes. TB
14518.
Edrych yn ôl ar bethau trwy lygaid plentyn, yn ôl i ddiwedd y
pedwar degau a'r pum degau yng nghymdeithas amaethyddol
Arfon sydd yn y llyfr hwn. O afon Gwyrfai yn y mynyddoedd ar
draws at Ddyffryn Nantlle – dyma fyd plentyndod yr awdures. Mae
yma awydd am gadw'r bobl a'u byd ar gof cyn i bob arlliw o'r
blynyddoedd hynny ddiflannu am byth.
Hughes, Rodney
Cymeriadau Gogledd Cymru. 1995. Read by Awel Jones, TB
16838.
Cyhoeddir y llyfr hwn fel teyrnged i'm diweddar briod, Rodney
Hughes, Kestor, Llangefni, golygydd y North Wales Chronicle, a fu
farw ym Medi 1994, yn 48 mlwydd oed.
Hughes, T Rowland
Yr ogof. 1945. Read by W H Roberts. 11 hours 30 minutes. TB
4094.
Nofel sydd â Joseff o Arimathea yn brif gymeriad ac sydd ag iddi
gefndir wythnos olaf hanes yr Iesu adeg y Pasg.
rnib.org.uk
Hughes, T Rowland
O law I law. 1953. 7 hours 45 minutes. TB 352.
Atgofion John Davies wrth chwalu'r hen gartref ar ôl colli ei fam ac
wrth werth'r dodrefn o law i law.
Hunter, Jerry
Gwenddydd. 2010. Read by Betsan Llwyd. 5 hours 7 minutes.
TB 19022.
Ceir yn y nofel bwerus hon stori ddirdynnol am berthynas milwr o
frawd a'i nyrs o chwaer, ac erchylltra'u profiadau yng nghyfnod yr
Ail Ryfel Byd. O gefn gwlad Cymru i ysbyty milwrol yn Lloegr a
maes y frwydr ar y cyfandir, gwelwn effeithiau rhyfel ar unigolyn,
teulu a chymdeithas. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn
Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent, 2010.
Huws, Emily
Bownsio. 2008. Read by Rebecca Harries.1 hour 49 minutes.
TB 19471.
Stori rymus gan awdures arobryn yn sôn am ferch yn ei harddegau
cynnar sy'n darganfod nad yw ei mam wedi marw wedi'r cyfan.
Nofel sy'n ymdrin â gobeithion preifat a realiti bywyd go-iawn;
addas i ddarllenwyr 9-11 oed.
Huws, Emily
Carreg ateb. 2005. Read by Betsan Llwyd. 1 hour 42 minutes.
TB 19474. Suggested reading age 9+
Huws, Emily
Eco. 2004. Read by Betsan Llwyd. 1 hour 17 minutes. TB
19473. Suggested reading age 9+
A novel portraying the tensions in the life of a 9 year old girl whose
mother is an enthusiastic and active warrior, by a prizewinning,
popular author. Winner of the 2005 Tir na n-Og Award.
Huws , Emily
Babi gwyrdd. 2006. Read by Betsan Llwyd. 1 hour 21 minutes.
TB 19475. Suggested reading age 9+
rnib.org.uk
Hywyn, Gwenno
Helynt y fideo. 1987. Read by Mari Jones. 1 hour 13 minutes.
TB 11639. 8-11 yrs.
Bachgen penderfynol iawn yw Huw. Mae'n benderfynol o brynu'r
beic rasio newydd sbon a welodd yn ffenest Beiciau Barcle a phan
sylweddola fod pethau od iawn yn digwydd yn y siop ac yn y dref
mae'n benderfynol o ddarganfod y gwir. Daw wyneb yn wyneb â
lladron peryglus ond nid yw'n hawdd trechu bachgen mor
benderfynol â Huw.
Hywyn, Gwenno
Will Sam (Cyfres Y Cewri 5). 1985. Read by Stuart Jones, 5
hours 24 minutes. TB 12265.
..i Gwasg Gwynedd am ddal i swnian ac am dderbyn nab ydw i na
chawr na pherthynas pell nac agos i gawr. Dwbl diolch i Gwenno
Hywyn am ei thrafferth a'i hir amynedd yn troi fy sgwrs fler, bytiog
a gwasgarog i yn eiriau ffit i'w cynnwys mewn llyfr. Heyfd diolch i
John Roberts, Y Ffor, am ei help efo'r lluniau.
Iolen, Selwyn
O Barc y Wern i Barc y Faenol. 2007. Read by Stuart Jones, 5
hours 32 minutes. TB 16093.
Atgofion Selwyn Griffith o'i fywyd cynnar ym Methel, Arfon hyd ei
gyfnod fel archdderwydd Cymru, gan ganolbwyntio ar y
digwyddiadau a'r cymeriadau pwysig yn ei fywyd.
Iorwerth, Dylan
Gohebydd yng Ngheredigion yn ystod y Flwyddyn Fawr :
hanes John Griffith (Y Gohebydd). 2007. Read by J. O.
Roberts, 1hrs 31mins. TB 15801.
Ystyrir Mai John Griffith oedd newyddiadurwr proffesiynol cyntaf
Cymru. Ni chanolbwyntir yn y llyfryn hwn ar ei adroddiadau o Unol
Daleithiau America, nac ychwaith ar ei adroddiadau o'r Senedd Yn
Llyndain ond yn hytrach ar brif waith ei fywyd, o bosibl - ei ohebu
am etholiad chwyldroadol 1868, ac yn enwedig felly o Geredigion.
Nid llais hanesydd uniongred a glywch chi yn y cyffwyniad disglair
hwn ond perorasiwn gan ohebydd proffesiynol cyfoes sy'n
cydymdeimlo ac yn deall.
rnib.org.uk
Iwan, Llion
Yr anweledig. 2008. Read by Robin Griffith. 5 hours 25
minutes. TB 19020. Contains language which might be
considered offensive
Nofel afaelgar am Hani o Affganistan a Jon, milwr Americanaidd,
a'r ddau fywyd sy'n eu rhannu ac yn eu huno. Yng nghysgod
mynyddoedd yr Hindu Kush mae teulu'r bugail ifanc Hani yn ofni
bod storm ar gyrraedd. Draw yn anialwch Saudi Arabia mae Jon,
peilot Americanaidd, yn dioddef hunllefau yn sgil y cyrchoedd
bomio. Mae llwybrau'r ddau ar fin croesi, gan chwalu dau fyd am
byth.
James, E Wyn
Glyndwr: a gobaith y genedl. 2001. Read by J O Roberts, 2
hours 43 minutes. TB 15142.
'Cenedl heb gof, cenedl heb galon.' Ac yn y cof hwnnw, y mae gan
Owain Glyndwr le allweddol, heddiw fel erioed. Wrth edrych yn ol
dros y canrifoedd, gwelwn y portread o Glyndwr yn newid yn
syfrdanol o gyfnod I gyfnod.
Jenkins, Gwyn
Prif weinidog answyddogol Cymru: cofiant Huw T. Edwards.
2007. Read by Iolo Povey, 8 hours 16 minutes. TB 15870.
Cofiant cynhwysfawr i Huw T Edwards - un o'r ffigurau mwyaf
dylanwadol yng Nghymru yn yr 1950au, a dyn a adwaenid fel 'Prif
Weinidog Answyddogol Cymru' yn anterth ei yrfa.
Jones, Alun
Ac yna clywodd swn y mor. 1998. Read by Gwyneth Jones. 8
hours. TB 12275.
Hon yw un o'r norfelau mwyaf darllenadwy i gael ei chyhoeddi yn
Gymraeg. Hwyrach y gellid dweud fod nofel dditectif, nofel serch a
nofel gymdeithasol i gyd wedi'u plethu'n un ynddi. Oes, mae yma
ddyn ifanc yn cael ei gyhuddo o dreisio merch, ac mae yma hefyd
haid o blismyn yn ceisio cornelu lleidr gemau, ond cawn hefyd
gyfarfod a nifer o gymeriadau sydd fel pe baent wedi tyfu'n naturio
o bridd Pen Llyn. Ac yn gyfeiliant i'r cyfan clywir sen y mor.
rnib.org.uk
Jones, Bet.
Beti Bwt. 2008. Read by Bet Jones, 3 hours 53 minutes. TB
15997.
Nofel wedi'i seilio ar atgofion plentyn yn Nhrefor, Pen Llŷn. Ceir
yma ddarlun byw o fywyd pentrefol chwarelyddol Cymreig yn y
1950au. Daeth y gyfrol yn ail yng nghystadleuaeth y Fedal
Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2007.
Jones, Ceri Wyn.
Dauwynebog. 2007. Read by Marrian Jones, 1 hour 54
minutes. TB 15666.
Byddai'n braf gan Ceri Wyn Jones wybod beth yw beth yn y byd.
Byddai'n braf cael sicrwydd taw un ffordd iawn sydd, a bod modd
dehongli a mynegi popeth yn ol y sicrwydd hwnnw. Byddai'n braf
cael meddu ar un wyneb yn unig. Yn Dauwynebog, mae'r bardd o
Aberteifi'n archwilio'r gwrthdaro parhaus rhwng y mewnol a'r
allanol, rhwng gweledigaeth ddyrchafol y gallon a rheswm didostur
yr ymennydd, a rhwng y dweud a'r gwneud. Dyma gyfrol sy'n llawn
deuoliaeth, yn dathlu a diawlio cymhlethdod byw a bod ar ymyl
sawl dibyn - yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, ac yn ysbrydol. O
ganlyniad, dyma gasgliad sydd yn llawn gwrthgyferbyniadau
trawiadol, o fewn cerddi unigol a rhwng y cerddi hynny.
Jones, Cledwyn.
Mi wisga'i gap pig gloyw: John Glyn Davies, 1870-1953:
shantis, caneuon plant a cherddi Edern. 2003. Read by
Cledwyn Jones, 6 hours 10 minutes. TB 13356.
John Glyn Davies yn ŵr amryddawn yn gerddor wrth reddf, yn
fardd dawnus, ac yn ysgolhaig yr ieithoedd Celtaidd. Amhosibl
fyddai gwneud cyfiawnder â'i holl ddoniau a'i ddiddordebau mewn
un llyfr, felly canolbwyntiais yma ar ei ganeuon, y shantis, caneuon
y môr a'r caneuon ar gyfer plant, heb anghofio am nifer o'i gerddi
sydd yn Cerddi Edem a gyhoeddwyd ar ôl ei farwolaeth.
Jones, Cledwyn
Fy Nhal-y-sarn i: hanes y pentref drwy atgofion. 2009. Read by
Cledwyn Jones, 7 hours 42 minutes. TB 16551.
Cyfrol yn adrodd hanes sawl agwedd ar y gorffennol yw hon- y
diwydiant, y siopau, y capel, yr ysgolion (Sul a dyddiol), y
rheilffordd a'r ffyrdd haearn bach, hanes enwogion - a darlun o'i
rnib.org.uk
diwylliant a'i gweithgareddau amser hamdden hyd at yr Ail Ryfel
Byd.
Jones, Eifion Pennant
Jonsi: Cyfres y cewri 19. 1998. Read by Merfyn P Jones, 4
hours 46 minutes. TB 12248.
Er mai fel Eifion Pennant Jones y bedyddiwyd yr awdur, y mae o,
yn ystod ei yrfa, wedi newid ei enw yn amlach nag y bydd rhai pobl
yn newid car. Ond i wrandawyr Radio Cymru, Jonsi ydi o bellach, y
sgwrsiwr cartrefol braf sy'n mwynhau dal pen rheswm a phobl ar
donfeddi'r awyr. Eto i gyd, mae'n berson preifat iawn, ac ychydig o
bobl sy'n ei adnabod mewn gwirionedd. Dyma gyfle felly i gael
golwg ar y dyn ei hun, y gwir Eifion Jones, ac yntau'n adrodd ei
hanes lliwgar wrth William H Owen.
Jones, Geraint Lloyd
Maentwrog ddoe a heddiw. 2006. Read by Geraint Lloyd
Jones, 5 hours 57 minutes. TB 15146.
Bu criw o ardalwyr brwd yn cyfarfod i drafod dulliau o ddathlu
dyfodiad y Mileniwm newydd, ac ymhlith y syniadau a gafwyd oedd
yr un i gyhoeddi llyfr a fyddai'n gofnod o hanes yr ardal. Cysylltwyd
a nifer o gyfeillion a fu a chysylltiad a'r fro dros y blynyddoedd, ac
mae'r rhan fwyaf o'r cyfraniadau au ffurf atgofion, gyda rha
hanesyddol pur.
Jones, Geraint V
Teulu Lord Bach. 2008. Read by J. O. Roberts, 24 hours 30
minutes. TB 16550.
Nofel uchelgeisiol yn cwmpasu pedair cenhedlaeth a phedwar
rhyfel yn ystod yr ugeinfed ganrif. Wrth i feibion Blaendyffryn
wynebu eu ffawd, boed honno yn y chwarel, yn y fyddin, yn y lofa
neu yn y llu awyr, rhaid iddynt fod yn ddewr, bob un yn ei ffordd ei
hun. Ond meistres greulon yw ffawd, fel y gŵyr teulu Lòrd Bach yn
dda.
Jones, Gwen Pritchard.
Dygwyl Eneidiau. 2006. Read by J. O. Roberts, 8 hours 3
minutes. TB 14969.
Llofruddiaeth erchyll y ficer ar noson Dygwyl Eneidiau - dyna oedd
dechreuad gyrfa Sion-Rhisiart fel milwr ar feysydd rhyfel Ewrop -
rnib.org.uk
ond pam? A phwy oedd y llofrudd? Mewn ymgais i ateb y
cwestiynau hyn, dychwela Sion i Aberdaron, lle mae'n cyfarfod
Catrin Williams, dyweddi i John Bodwrda, hen gyfaill ei blentyndod.
Jones, Gwilym Dyfri
23489. 1990. Read by Bethan Gwilym. 55 minutes. TB 11642. 811 yrs
Diddordeb pennaf Owain, Tecs, Gwydion a Llyr oedd codi rhifau
trenau. Ond un noson wrth ddisgwyl i'r tren o Lundain deithio drwy
Aberbrennig gwelodd dau o'r criw rywbeth mwy diddorol o lawer na
rhif tren. Pwy oedd y gwr yn ymyl y trac a fflachiai ei olau ar y tren?
Beth oedd yn y pecynnau a daflwyd drwy'r ffenest? Roedd yn rhaid
i'r bechgyn gael gwybod - costied a gostio! Owain, Tecs.
Jones, Gwilym.
Wedi'r llanw: ysgrifau ar ben llyn. 2005. Read by Jini Owen, 6
hours 15 minutes. TB 15159.
Casgliad o ysgrifau a welodd olau dydd am y tro cyntaf yn y papur
bro Llanw Llŷn. Ceir yma ysgrifau am nifer o agweddau amrywiol o
hanes Pen Llŷn. Rhoddir cryn sylw i fyd y môr, yn ogystal â
straeon sy'n perthyn i'r ardal, megis tor-cyfraith, llofruddiaeth,
atgofion am fywyd yr ysgol ac am gymeriadau hynod.
Jones, Heather
Gwrando ar fy nghan. 2007. Read by Meira Williams, TB 16447.
Hunangofiant y gantores boblogaidd Heather Jones. Mae'n
dadlennu hanes ei phlentyndod, hanes ei phrofiadau fel mam ifanc
a ddaeth yn feichiog yn 20 oed a hanes ei brwydr yn erbyn iselder
wrth iddi ildio'i breuddwydion am gyfnod. Trwy'r uchafbwyntiau a'r
iselfannau, mae Heather Jones wedi parhau'n un o enwau mwyaf
cyfarwydd byd cerddorol Cymru.
Jones, Ifan Morgan
Igam ogam. 2008. Read by Arwel Jones, 7 hours 2 minutes. TB
16547.
Pan gaiff Tomos Ap alwad ffôn gan ei dad mabwysiedig yn ei alw
adref, mae'n amau mai cynllwyn yw'r cyfan i'w orfodi i gymryd gofal
o'r fferm deuluol. Ond gyda Natur ei hun yn ceisio prynu'r lle, mae
ganddo fwy na dipio defaid i boeni amdano. Contains strong
language and passages of a sexual nature.
rnib.org.uk
Jones, John Elwyn
Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll. 1987. Read by
Gerallt Jones, 7 hours 50 minutes. TB 14530.
Mae "Yn fy ffordd fy hun" yn cychwyn y stori yn y dechrau un, sef
gyda phlentyndod yr awdur ar odrau Cadair Idris. Wedi llawer o
anturiaethau, caiff ei hun yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig yn
erlyn aelodau o'r S.S. yn yr Almaen ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.
Hon yw ei gyfrol gyntaf o atgofion.
Jones, John Elwyn
Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll. 1986. Read by
Gerallt Jones, 8 hours. TB 14453.
Mae "Yn fy ffordd fy hun" yn cychwyn y stori yn y dechrau un, sef
gyda phlentyndod yr awdur ar odrau Cadair Idris. Wedi llawer o
anturiaethau, caiff ei hun yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig yn
erlyn aelodau o'r S.S. yn yr Almaen ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.
Hon yw ei gyfrol gyntaf o atgofion.
Jones, John Elwyn
Yn fy ffordd fy hun: hunangofiant dyn byrbwyll. 1986. Read by
Gerallt Jones, 6 hours 55 minutes. TB 14576.
Mae "Yn fy ffordd fy hun" yn cychwyn y stori yn y dechrau un, sef
gyda phlentyndod yr awdur ar odrau Cadair Idris. Wedi llawer o
anturiaethau, caiff ei hun yn swyddog yn y Fyddin Brydeinig yn
erlyn aelodau o'r S.S. yn yr Almaen ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.
Hon yw ei gyfrol gyntaf o atgofion.
Jones, John Elwyn
Pum cynnig i Gymro: anturiaethau carcharor rhyfel. 1971.
Read by Dyfnallt Morgan, 9 hours 15 minutes. TB 1962.
Hanes yr awdur yn dianc o bump o wersylloedd i garcharorion
rhyfel yn yr Almaen ac fel y bu iddo, yn y diwedd, gyrraedd
Sweden cyn dychwelyd I Brydain.
Jones, John Gwilym
Tri diwrnod ac angladd. 1979. Read by J O Roberts. 7 hours 25
minutes. TB 4084,
rnib.org.uk
Jones, John Rees
Tŷ'r cywilydd : a storiau eraill. 1991. Read by Phyllis Hughes.
3 hours 15 minutes. TB 9587.
Dyma ail gyfrol o straeon John Rees Jones, awdur "Yr Edefyn Du"
(1989). Y mae rhai straeon yn gyfoes ac eraill yn fwy atgofus. Ac
unwaith eto mae'r arddull yn fywiog a chyhyrog. Daeth tair o'r
straeon hyn yn gyd-fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol, Y Rhyl,
1985.
Jones, John William.
Crefft, cledd, cennad. 1971. Read by R Llewelyn Thomas, 5
hours 15 minutes. TB 2089.
Mae darllen yr hunangofiant hwn yn brofiad ynddo'i hun, gan fod J
W Jones, a dawn unigryw i'w glywed yn siards ym mhob paragraff,
yn ddifrifol, yn ddigrif neu'n fygythiol. Yn union fel efo.
Jones, Marged
Nel fach y bwcs. 1992. Read by Rhiannon Efans. 2 hours 30
minutes. TB 9985.
Hanes merch a hwyliodd i'r Wladfa ym 1870 ac a dreuliodd ei
blynyddoedd cynnar yno. Cyflwynir darlun cofiadwy o galedi bywyd
bob dydd ar y paith.
Jones, Marged Lloyd
O drelew i Dre-fach. 2007. Read by Jean Evans, TB 14578.
Plentyn bach oedd Ellen Davies pan ymfudodd ei theulu i
Batagonia yn 1875, yn rhan o'r fintai obeithiol oedd a'u bryd ar
wireddu breuddwyd ramantus Michael D. Jones. Ond ym 1990
bu'n rhaid i'r teulu symud yn ol i Grymru ac ailsefydlu ym mhentre
Dre-fach Felindre. Er iddi ddioddef tlodi a chyni yn ystod ei
magwraeth, roedd hiraeth Nel am Batgonia'n ddirdynnol. 'Er fy
mod yn siarad Cymraeg' meddai, 'theimlais i erioed fy mod yn
perthyn i Gymru'.
Jones, Marged Lloyd
Siabwcho. 2002. Read by Jean Evans, TB 14649.
Does fawr o gysur i Jini John yn Llety'r Wennol: Mamo'n ddiflas
drwy'r amser ac ofn y bydd Dyta'n ei siabwcho - ei cham-drin-eto.
Pan ddaw'n amser mynd i'r ysgol, caiff gobeithion merch fach
rnib.org.uk
chwilfrydig fel Jini eu dryllio, oherwydd creulondeb y Mistir a
gemau hurt rhai o'r bechgyn mawr. Unsuitable for family reading.
Jones, Meinir Pierce
Y gongol felys. 2005. Read by Bethan Gwilym, 2 hours 35
minutes. TB 14865.
Mae gan Edith Morwenna Williams lawer iawn i'w adrodd am yr
hyn ddigwyddodd iddi hi a'i theulu ar fferm y Gongol Felys adeg y
Pasg, 1912. Mae mystery yn beth mawr gan Edith, oherwydd does
dim llawer ohono yn y bywyd digynnwrf y mae hi a'i chwaer a'i
brawd a'i modryb yn ei fyw yn eu cartref gwledig yng ngogledd
Cymru. Mae hi'n gwybod am y byd, fel plentyn pob capten llong,
ond wyr hi ddim cymaint am fyw. Ac mae Edith yn crefu am gyffro,
am ryw antur i ddod a thorri'n donnau dros wastadrwydd ei bywyd,
bywyd sydd fel y llyn ar ddiwrnod rhewllyd. Ond pan ddaw'r
dirgelwch, daw a llawer gormod yn ei sgil.
Jones, Penri
Cymru Ar Werth. 1990. Read by Mair J Jones. 7 hours 46
minutes. TB 9090.
'Mond cael golwg ar awyren Brian Andrews, datblygwr yn drewi o
bres, wnaeth Mos a dyna fo mewn cell yn cael ei hambygio gan
lymbar o blismon. Daw Nest Afan rywiol a Mentrus i'w helpu, ond
am bris - cythral o bris! Meddwad fawr a chorwynt o her a rhamant
yn sgubo'r cymeriadau i gynllwyn treisiol. Rhwygir Mos rhwng dwy
ferch bur wahanol a dau ddull o weithredu dros Gymru.
Jones, R Arwel
Hyd ein hoes: llesiau cymru. 1999. Read by Stewart Jones, 3
hours 47 minutes. TB 14585.
Tempus oral history. Casgliad o atgofion Cymry Cymraeg o bob
oed a chefndir daeryddol a chymdeithasol a geir yma ac a
ddewiswyd gan Arwel Jones o blith degau o gwyeliadau a wnaed
gan Owain Arfon Williams a Jon Gower o BBC Radio Cymru ar
gyfer y gyfres Radio "Hyd ein hoes", yn rhan o Gynllun "Hanes
Llafar y Mileniwm" a drefnir gan y BBC.
rnib.org.uk
Jones, R Merfyn
Cymru 2000 : hanes Cymru yn yr Ugeinfed Ganrif. 1999. Read
by Arwel Jones, 12 hours 4 minutes. TB 13556.
Yn debyg i'r gyfres deledu cyflwynir y penodau fesul thema, mae'r
bennod agoriadol yn trafod ac yn dadansoddi'r datblygiadau a'r
bygythiadau economaidd a wynebodd Cymru gan ddangos mai
nhw oedd y sbardun i gymaint o'r newidiadau pellgyrhaeddol a
ddilynodd. Yna mae'r awdur yn symud ymlaen i drafod pynciau
mor amrywiol â chwaraeon a rhyfel, gwleidyddiaeth a'r Gymru
amlddiwylliannol, mudiadau protest a newidiadau cymdeithasol,
datganoli a diwylliant poblogaidd menywod ac ieithoedd Cymru,
cyn cloi gyda phennod ar Gymru a'r Byd.
Jones, R Tudur
Grym y gair a fflam y ffydd: ysgrifau ar hanes crefydd yng
Nghymru. 1998. Read by Geraint Jones, 15 hours 30 minutes.
TB 14970.
Wrth drafod cyfraniad R. Tudur Jones i ysgolheictod, dywedodd yr
Athro R. M. Jones: "Pan gofiwn swm enfawr ac amlochredd gwaith
Tudur Jones, diau y cesglir maes o law ... mai ef yw prif arweinydd
meddyliol crefydd Cymru ers Thomas Charles a Thomas Jones
(Dinbych), a chawr Protestaniaeth Cymru yn yr ugeinfed ganrif."
Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o brif ysgrifau R. Tudur Jones ar
hanes crefydd yng Nghymru ynghyd ag amryw sy'n gweld golau
dydd yma am y tro cyntaf. O'u hystyried ochr yn ochr a'i weithiau
eraill, maent yn cadarnhau barn yr Athro Geraint H. Jenkins fod eu
hawdur, yn ogystal a bod yn 'un o feistri rhyddiaith Gymraeg', yn
'hanesydd Cristnogol o bwys y mwyaf, yn wir, yn hanes ein
cenedl'.
Jones, Rhian Pierce
Hufen ia Helene. 2000. Read by Susan K Evans, 1 hours 22
minutes. TB 12223.
Guto yw'r cyntaf i gael gweld y fan hufan ia newydd anhygoel a
ddyfeiswyd gan ei Yncl Tomaz o Baris, Ffainc. Yn well fyth, mae
Guto'n cael gwerthu hufen i Helene o'r fan i'r bobl ar y traeth yn
ystod gwyliau'r haf.
rnib.org.uk
Jones, Shoned Wyn
Adlais. 1991. Read by Helen Graville. 3 hours 45 minutes. TB
10800.
Ar ôl ymweliad ag eglwys Llanrhodyn, mae bywyd Llio'n
trawsnewid. Mae ei hagwedd yn caledu a'i pherthynas a Rhys yn
annisgwyl o stormus; daw hunllefau i'w hysu a chwestiynau i'w
chorddi. Wnelo Gwawr, merch gegog a sbeitlyd, rywbeth â hyn?
Oes ganddi afel ar Rhys? Pa rym sy'n rhwygo'u bywydau'n
ddarnau? Tybiai Llio fod yr ateb yn gorwedd ym mynwent
Llanrhodyn.
Jones, Stewart
Dwi'n deud dim deud ydw i. 2001. Read by Stewart Jones, 4
hours 40 minutes.
Cyfres y cewri; 24. Er mai fel actiwr y mae Stewart Jones fwyaf
adnabyddus, nid profiadau llwyfan a sgrin yn unig a geir yn yr
hunangofiant hwn. Ceir yma ddarlun cynnes o fywyd yn Eifionydd
ei blentyndod a sonnir yn agored am y 'dirgelwch' oedd ynghlwm
a'r plentyndod hwnnw a'r modd y llwyddodd i'w ddatrys maes o
law. Bu'n saer coed, yn cadw siop a chadw gwesty ac, wrth gwrs,
fe fu hefyd yn y busnes cario! Ioan Roberts fu'n cofnodi'r hanes a
cheir Cyflwyniad gan Wil Sam, tad Ifas y Tryc.
Jones, Tegwyn
Y mabinogion : hud yr hed chwedlau celtaidd. 1998. Read by
R Alun Evans.1 hour 50 minutes. TB 12061.
Cyfres newydd yn amcanu at gyflwyno detholion o lenyddiaeth
Gymraeg o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw. Yn y gyfrol hon, ceir
detholiad o drysorau rhyddiaith mwyaf hudolus a chyfarwydd yr
Oesoedd Canol, yn llawn hud a lledrith a champau ac anturiaethau
rhyfeddol i ddifyrru darllenwyr heddiw fel deiliaid y llysoedd gynt.
Jones, Thomas Llew
Dirgelwch yr ogof: nofel am smyglwyr.1989. Read by William
Paganuzzi. 5 hours 10 minutes. TB 11540.
Saif pentre bach Cwmtydu mewn hen gilfach ddofn a chreigiog ar
lan y môr yn Sir Aberteifi. Erbyn heddiw mae'n bentre bach digon
tawel a heddychlon, ond unwaith, bron ddwy ganrif yn ôl, fe fu'r
smyglwr enwog, Sion Cwilt, yn glanio llwythi o gontraband ar
draeth garw a charegog Cwmtydu.
rnib.org.uk
Jones, Thomas Llew
Tan ar y comin. 1997. Read by Huw John Hughes. 4 hours 16
minhutes. TB 11881,
Mae'r nofel yn dweud beth a ddigwyddodd i Tim, y sipsi, ar ôl iddo
gael ei adael yn blentyn amddifad ar gomin Glanrhyd, heb ddim yn
y byd ond y garafan a'r gaseg - o ie - a'r ebol, wrth gwrs, a gafodd
ei eni ar yr un noson ag y bu farw'r hen ŵr.
Jones, Thomas Llew
Trysor y môr ladron. 1960. Read by J O Roberts, 8 hours 45
minutes. TB 170.
Mordaith gyffrous y "Bristol Maid" i'r Gorllewin i ddwyn trysor y
Sbaenwyr. Stori a symud cyflym gyda Harri Morgan a'i griw.
Jones, Thomas Llew.
Geiriau a Gerais. 2001. Read by Jean Evans, 2 hours 11
minutes. TB 14901.
Yn y casgliad arbennig hwn, cewch gyfle i rannu detholiad T. Llew
Jones o'r cerddi hynny sydd wedi ei gynnal a'i gysuro gydol ei oes.
Ac yntau bellach yn 91 mlwydd oed, dyma'r llinellau a'r penillion
hynny sydd wedi 'mynnu canu'n y co' ar hyd y blynyddoedd. Mae'r
flodeugerdd yn cynnwys darnau gan feirdd o Gymu benbaladr, gan
gynnwys Bois y Cilie, R. Williams Parry, Dic Jones - ynghyd ag
ambell gerdd gan T.Llew ei hunan.
Jones, Thomas Llew.
Barti Ddu o Gasnewy' Bach. 1973. Read by J O Roberts, 7
hours 45 minutes. TB 2901.
Keaney, Brian
Ysgol Jacob. 2010. Read by Garry Owen, 5 hours 54 minutes.
TB 18140. Age Range 13+
Mae bachgen yn deffro ynghanol cae. All e ddim cofio sut
cyrhaeddod e yno neu hyd yn oed pwy yw e go iawn. Y cyfan mae
e'n ei wybod i sicrwydd yw ei enw, Jacob. Dyma stori am daith
drwy ofn tuag at obaith, dewis rhwng gorffennol na elli di ei gofio a
dyfodol na elli di ei ragweld. Wyt ti'n ddigon dewr i fynd ar y daith
honno a gwneud y dewis?
rnib.org.uk
Lewis, Caryl
Martha, Jac a Sianco. 2004. Read by Jean Evans, 5 hours 50
minutes. TB 14344.
Mae'r chwaer a'r ddau frawd yn rhai gwerth eu nabod. Y Fartha
drafferthus, ofalus o bawb gan arbed dim arni ei hun. Jac y brawd
mawr a'i ddwylo carniog yn byw i ffarmio nes daeth yr hoeden Judy
i'w wirioni. A Sianco wedyn, y brawd bach hoffus ac agos-aton-ni.
Lewis, Caryl
Y Gemydd. 2007. Read by Jean Evans, 7 hours. TB 14987.
Dyma bortread grymus o gymeriadau brith sy'n byw ar gyrion
cymdeithas. Cymeriadau unig a'u bywoliaeth yn ddibynnol ar y
farced sydd ar fin cau. Dilynir argyfwng Mair, sy'n crafu byw wrth
drin a gwerthu gemau a chlirio tai - nes y daw un gem i
drawsnewid ei bywyd yn llwyr.
Lewis, Caryl
Plu. 2008. Read by Jean Evans, 3 hours 15 minutes. TB 16549.
Dyma ddeuddeg o storiau cyfareddol sy'n darlunio'r berthynas
rhwng dyn a'I gyd-ddyn. Gyda natur yn gefnlen a hwnnw'n newid o
dymor i dymor, mae'r plu'n llinyn cyswllt sy'n gwau drwy'r storiau,
megis 'Elyrch' a 'Sguthan', gan oglais a swyno dychymyg y
darllenydd.
Lewis, Caryl
Jackie Jones. 2008. Read by Casi Wyn, 2 hours. TB 16608.
Stori sydyn. Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn.
Stori ddirgelwch yw hon am y gyfreithwraig Jackie Jones, sy'n byw
ei bywyd cymdeithasol ar y we. Er cymaint yw'r hwyl mae'n ei gael
ar wefan rhwydweithio cymdeithasol mae mewn peryg o golli
llawer mwy?
Lewis, Caryl
Naw mis. 2009. Read by Branwen Gwyn, 12 hours 38 minutes.
TB 18142.
Mae'n cymryd naw mis i greu bywyd newydd ond cymer naw mis
hefyd i berson farw ... Nofel am ddiflaniad merch yw Naw Mis, ac
effaith hynny ar ei theulu a'i chymuned. Dyma nawfed nofel yr
rnib.org.uk
awdures a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn gyda'i chyfrol Martha,
Jac a Sianco.
Lewis, Delyth
Sbectol am byth.1981. Read by Emyr Roberts. 51 minutes, TB
11719. 8-11 yrs
Diwrnod du yn hanes Alun Lloyd oedd y dydd Sadwrn yr aeth i nôl
ei sbectol a chael torri ei wallt gan farbwr dieithr. Roedd meddwl
am fynd i'r ysgol fore Llun, ac yntau'n edrych fel drychiolaeth, yn
gwneud iddo deimlo'n sâl. Ond cyn diwedd y diwrnod hwnnw bu'r
sbectol a'r gwallt yn help iddo gyflawni ei ddymuniad pennaf.
Lewis, Gwion
Hawl i'r Gymraeg. 2008. Read by Gerrallt Jones, 4 hours 46
minutes. TB 16186.
Dyma gyfrol arloesol yn ymwneud â statws a hawliau siaradwyr
Cymraeg - y gyfrol gyntaf erioed i osod y Gymraeg yng nghyddestun cyfraith rhyngwladol a chyfraith Ewrop. Cyfrol feistrolgar
sy'n cyflwyno'r ddadl dros ddeddfwriaeth Gymraeg.
Lewis, Gwyneth
Y llofrudd iaith. 1999. Read by John Gwilym Jones, 1 hour 2
minutes. TB 14343.
Os gall iaith farw, all rhywun ei lladd. Pwy sy'n gyfrifol am y corff ar
y staer a thranc ein mamiaith? Y bardd? Yr Archifydd? Y ffarmwr
ynteu'r cugydd? Mae'r pentre'n llawn o sibrydion a chymhellion
tywyll, ac mae bwystfil peryglus yn crwydro'r mynyddoedd. At bwy
y bydd Carma, y Ditectif, yn pwyntio bys? Ydych chi'n siwr nad chi
sydd ar fai?
Lewis, J R
Cwrt y Gŵr Drwg. 1978. Read by Wyn Bowen Harries. 6 hours
TB 4606.
Darllenwyd gan Wyn Bowen Harries. Nofel antur/dditectif gyffrous
yw hon. Ni wyr neb lle mae Cwrt y Gŵr Drwg. Neb, hynny yw, ond
Yr athro John Griffiths, ac mae ef wedi marw, wedi'i saethu ei hun
mewn bwthyn unig. Yn y cwest, y mae Gwydion Rhys yn
sylweddoli'n fuan iawn fod rhywbeth o'i le ar y dystiolaeth a gynigir
am ei farw. Mae amheuon Gwydion yn ei arwain I berygl dybryd.
rnib.org.uk
Lewis, Mared
Y Maison du Soleil. 2008. Read by Branwen Gwyn. 7 hours 24
minutes. TB 19024.
Mae gwres yr haf yn llethol yn y Maison du Soleil, a'r criw o
chwech sydd wedi bod yn mynd i'r t? haf ym mherfeddion cefn
gwlad Ffrainc bob blwyddyn ers dyddiau coleg bellach un yn fyr.
Mae Esyllt wedi marw, ond mae hi'n dal yno - yn dal i chwarae un
cymeriad yn erbyn y llall, yn dal â'i gafael ynddyn nhw, efallai r?an
yn fwy nag erioed. A fydd yna fyth ddianc rhagddi? Nofel afaelgar
am ffrindiau a chariadon - am rywioldeb, twyll a chyfrinachau.
Lewis, Siân
Sgwid Beynon a'r Adenydd Angel. 2010. Read by Huw Charles
Morris, 3 hours 47 minutes. TB 18196. Age Range 13+.
Wrth chwarae snwcer yn y sièd un prynhawn, mae Sgwid Beynon
yn gweld rhywbeth rhyfedd yn yr ardd drws nesa sy'n peri iddo
adael ei gartref ym Mhencelyn a neidio ar y trên i Lundain. Yno,
mae'r cwmni teils byd-enwog y mae tad Sgwid yn gweithio iddo,
Stardust Tiles, yn lansio teils newydd - yr Angel Wings. Mae Sgwid
am rybuddio Dustin Starr, y dyn ifanc sy'n berchen y cwmni ac a
gynlluniodd y teils, o'r hyn a welodd e yn yr ardd. Ond pam mae'r
dyn gyda gwallt slic a chroen fel lledr yn ei ddilyn bob cam i'r
brifddinas? A pham nad yw'n gallu cysylltu â'i rieni? Mae Sgwid yn
cael ei hun mewn sawl sefyllfa beryglus cyn cael yr atebion.
Lewis, Sian
Sgwid Beynon a'r dyn marw. 2010. Read by Huw Charles
Morris, 3 hours 44 minutes. TB 18198. Age Range 13+
Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i Sgwid Beynon atal Dustin
Starr rhag ffrwydro awyren Arlywydd Rwsia. Yn y cyfamser mae
corff Dustin wedi cael ei ddarganfod yng Nghernyw. Felly, ac yntau
yng Nghaerdydd am wythnos yn cael gwersi snwcer, does gan
Sgwid ddim i boeni yn ei gylch. Tan i'w ffrind, Anna, gysylltu yn
honni iddi weld Dustin yn fyw. O'r foment honno caiff Sgwid ei
lusgo unwaith eto i fyd terfysgaeth a thwyll.
rnib.org.uk
Llewelyn, Haf
Y Graig. 2010. Read by Sian Pari Huws. 4 hours 13 minutes,
TB 18209.
Ym Meirionnydd y lleolwyd y fferm fynyddig Y Graig. Mae'n fferm
nodweddiadol Gymreig sy'n wynebu argyfwng dilyniant wrth i'r
genhedlaeth iau ddilyn eu cwys eu hunain. Ond mae yna hefyd lu
o gyfrinachau personol gan sawl aelod o'r teulu, ac yn raddol cânt
eu datgelu, gan ailgodi creithiau o'r gorffennol sy'n rhoi dyfodol y
fferm yn y fantol. Contains language which might be considered
offensive
Lloyd-Jones, D M
Crefydd heddiw ac yfory. 1947. Read by Gerallt Jones, 2 hours
17 minutes. TB 14750.
Nid oes angen ei gyflwyno i ddarllenwyr 'Llyfrau'r Dryw', oherwydd
nid oes odid neb nas clywodd, naill ai yn y pulpud neu ar yr awyr.
Wedi'i eni yn Sir Aberteifi, a myned yn gynnar i Lundain i astudio
fel meddyg, daeth yn un o brif feddygon y brifddinas. Ond ni bu'n
hir cyn gadael ei surgery ac esgyn y pulpud a dyfod yn un o
bregethwyr mwyaf Cymru a Lloegr. Wedi tymor o waith caled a
llwyddiannus yn Aberfan, Deheudir Cymru, aeth yn ôl I Lundain
unwaith eto yn weinidog ar un o eglwysi mwyai y ddinas Westminster Chapel.
Lloyd-Jones, D M
Awdurdod. 1970. Read by Gerallt Jones, 3 hours 45 minutes.
TB 15361.
Os deallaf y sefyllfa grefyddol fodern o gwbl un o'r problemau
pwysicaf sy'n ein hwynebn yw holl gwestiwn awdurdod.
Lloyd-Jones, D M
Llais y doctor: detholiad o waith cyhoeddedig Cymraeg. 1999.
Read by Gerallt Jones, 6 hours 50 minutes. TB 14346.
Detholiad o'i waith cyhoeddedig yn yr iaith Gymraeg gen feddyg a
diwinydd, gweinidog ac esboniwr a gyhoeddir fel teyrnged i ddathlu
canmlwyddiant ei eni.
rnib.org.uk
Lloyd-Jones, D M
Dŵr yn yr anialwch. 1991. Read by Gerallt Jones, 41 minutes.
TB 14749.
Yn y bregeth hon, fe'n cyfeirir at yr unig fan lle y gallwn ddod o hyd
I wir hapusrwydd a bodlonrwydd, a'r unig fan lle caiff ein holl
anghenion eu gwir ddiwallu.
Lloyd-Jones, David Martyn
Ar gyfeiliorn. Read by Gerallt Jones, 52 minutes. TB 14763.
"Mae yna rai pethau'n digwydd y dyddiau hyn sy'n ei gwneud hi'n
fater o reidrwydd fod pob Cristion deallus yn gwybod rhywbeth am
Babyddiaeth..." Yn y bregeth hon - un o gyfres ar 'gynllwynion y
diafol' - trafoda'r Dr. Martyn Lloyd-Jones y gyfundrefn Babyddol a'i
phrif gyfeiliornadau, gan ddangos mai'r unig ateb terfynol i
Babyddiaeth yw pregetha pendant o'r gwirionedd Cristnogol ac
athrawiaethau mawr y Diwygiad Protestannaidd.
LLoyd, Rhiannon
Llwybr gobaith: antur cymodi o Gymru i'r byd. 2005. Read by
Rhiannon Lloyd, 5 hours 30 minutes. TB 14610.
Yn ein bywyd cyfoes, prin bod llawer o feysydd sy'n fwy
gwerthfawr a pherthnasol na maes cymodi rhyngwladol. Mae
Rhiannon Lloyd yn arbenigo yn y maes hwnnw. Drwy arwain
gweithdai cymodi yn Rwanda, llwyddodd Rhiannon I ddatblygu dull
arloesol sydd bellach o ddiddordeb mawr i'r rhai sy'n gweithio ym
maes cymodi. Ynt gyfrol hon i gydleu'r ias a'r antur a ddaeth i ran
yr awdur wrth iddi fynnu rhoi ei ffydd Gristnogol ar waith.
Llwyd, Alan
Blynyddoedd y locustiaid: hanes Eisteddfod Genedlaethol
Cymru 1919-1936. 2007. Read by Jini Owen, 14 hours 48
minutes. TB 15802.
Cyfres hanes yr Eisteddfod Genedlaethol ; 2. Yr ail yn y gyfres
'Hanes yr Eisteddfod Genedlaethol'. Mae'r gyfrol hon yn trafod y
blynyddoedd 1919-1936, un o'r cyfnodau mwyaf argyfyngus erioed
yn hanes ein Prifwyl Genedlaethol. Dyma gyfnod y frwydr fawr
rhwng dilynwyr a dilornwyr Iolo Morganwg a'i Orsedd y Beirdd.
rnib.org.uk
Llwyd, Iwan
Hanner cant. 2007. Read by Iwan Llwyd, 44 minutes. TB 15874.
Cafodd Iwan Llwyd ei alw'n 'fardd ei genhedlaeth' am y tro cyntaf
ddeng mlynedd yn ol mewn adolygiad gan Robert Rhys yn Barn ar
y gyfrol Dan Ddylanwad. Mae wedi cael ei alw felly droeon oddi ar
hynny, a phrin yw'r neb ystyriol a anghytunai a'r gosodiad erbyn
heddiw. Ac yntau'n troi'r hanner cant, dyma gyhoeddi cyfrol
newydd o'i waith dan y teitl Hanner Cant, casgliad o gerddi y mae'r
mwyafrif ohonynt yn gweld golau dydd am y tro cyntaf. Does dim
dwywaith y bydd pob darllenydd yn cael blas ar Iwan Llwyd yn troi
ei garreg filltir bersonol yn garreg filltir lenyddol werthfawr.
Llwyd, Mared
Aderyn brau. 2009. Read by Hywel Emrys, 4 hours 18 minutes.
TB 18194. Age Range 9+
Mae Aderyn Brau yn dilyn hanes Megan wrth iddi orfod symud o
gefn gwlad i ddinas Abertawe, a'r problemau sy'n codi yn sgil
hynny - newid ysgol, rhieni'n gwahanu, ardal anghyfarwydd. Ond
yn raddol mae'n sylweddoli nad yw pethau'n wael i gyd wrth iddi
baratoi ar gyfer eisteddfod yr ysgol, creu perthnasau newydd a
datgelu cyfrinach mae ei mam wedi cadw oddi wrthi.
Llywelyn, Miriam
Miri a mwyar ac ambell chwip din. 1992. Read by Jini Owen, 3
hours 14 minutes. TB 15147.
Yn 'Standard Three', yn y cyfnod ar ol yr Ail Ryfel Byd, yr oedd
Gwenno pan luniodd hi 'Llyfr Storis Gwenno Catrin Lewis, 14
Station Terrace, Portmadoc, Caernarvonshire'. Ynddo deuir wyneb
yn wyneb a Mam a Dad, Taid a Nain, car a chymydo, yn gwlwm
sicr i hogan fach. Ceir hefyd hanes ysgol a chapel, syrcas a sioe,
gwersi piano a phictiwrs, chwarae ty bach mewn dybl-decar a
mynd i Black Rock i ymdrochi, marwolaeth a Gei Ffocs. Y math o
amrywiaeth y buasai John Gwilym Jones yn ei ddisgriffio fel
'marblen bob lliw'. Yn ei diniweidrwydd amheuthun y mae Gwenno
yn cymysgu'r llon a'r lleddf, ond yr elfen gryfaf yw'r llawenydd o
brofi pethau am y tro cyntaf.
rnib.org.uk
McBryde, Robin
Y Cymro Cryfa: hunangofiant Robin McBryde. 2006. Read by
Lyn Davies, 8 hours 3 minutes. TB 14880.
Bu ennill gwobr 'Y Cymro Cryfa' yn boendod parhaus i Robin
McBryde - cafodd ei herio a'i atgoffa o'r peth ar hyd ei yrfa. Ond
atebodd bob her a goroesodd nifer o rwystrau i gyrraedd y brig gan
ddangos cryfder cymeriad tu hwnt i'r cyffredin.
Mair, Bethan
Hoff gerddi serch Cymru. 2002. Read by Betsan Llwyd, 2
hours 4 minutes. TB 19014.
Ar hyd y canrifoedd ceisiodd beirdd ddarganfod ffyrdd gwreiddiol a
gwefreiddiol o ddatgan eu serch at eu cariadon, ac o fynegi eu torcalon pan âi'r serch hwnnw'n sych. Yn y gyfrol unigryw hon o
gerddi serch gorau a mwyaf poblogaidd Cymru, dyma gyfle i chi
gwtsho a chusanu, dyheu a dwlu, difaru a galaru gyda rhai o feirdd
enwocaf Cymru. A yw eich hoff gerdd serch chi yma? Dewch i
mewn am wledd o ganu cariadus a hiraethus i chwilio am yr un
berffaith. "Mae brân i bob brân yn rhywle", medden nhw ac mae un
o'r cerddi serch hyn yn sicr o fod yn addas i chi heddiw.
Marks, Howard
Cymru Howar Marks. 2010. Read by Huw Charles Morris, 2
hours 24 minutes. TB 19007. Quick reads.
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Ganed
Howard Marks ym Mynydd Cynffig ond doedd fawr o gariad
ganddo at Gymru na'r Gymraeg. Ac yn sicr, pan gafodd ei
garcharu yn yr Unol Daleithiau, ac yntau'n brif smyglwr cyffuriau'r
byd, doedd Cymru ddim yn rhy awyddus i'w arddel yntau chwaith.
Ond mae ei berthynas â gwlad ei febyd wedi newid ers iddo gael ei
ryddhau.
Matthews, Gethin
Richard Burton: seren Cymru. 2002. Read by J. O. Roberts, 11
hours 15 minutes. TB 18540.
rnib.org.uk
Matthews, E Gwynn
Yr Athro Alltud: Syr Henry Jones 1852-1922. 1998. Read by R
Alun Evans, 7 hours 40 minutes. TB 12122.
Cofiant hir-ddisgwyliedig i fab i grydd o Llangernyw, gwerinwr
Cymraeg a Methodist a ddaeth yn arloeswr ym myd addysg a
rhyddfrydiaeth grefyddol, yn ogstal ag athronydd dylanwadol yng
Nghymru a'r Alban.
Medi, Nia
Omlet. 2005. Read by Bethan Gwilym, 6 hours 50 minutes. TB
14366.
Doedd gwyliau'r Ha' ddim wedi cychwyn yn dda iawn i Angharad
Austin, athrawes 33 oed; roedd hi'n sengl eto, a dim i edrych
'mlaen ato ond parti plant bach ei chyfaill priod. Ond mae'n syndod
be all ddigwydd dros blataid o goctel sosejis, sawl Sangria, a gêm
o Twister. Ond gallai erwban, cyfeillion, cenfigen, cymdogion,
cathod, celwydd a'r Corinth Canal - o, a thriniaeth colonie erchyll ddifetha'r cwbwl.
Miles, Gareth
Teleduwiol. 2010. Read by Hefin Thomas, 4 hours 43 minutes.
TB 18212.
Yn y nofel grafog hon am deulu o gyryng-gwn Cymraeg sy'n elwa
drwy gynhyrchu rhaglenni crefyddol, mae'r dychan yn ddoniol ac
anterliwtaidd ar brydiau. Mae stori gref yn tynnu'r cymeriadau at ei
gilydd drwy gyfres o ddigwyddiadau dychmygol, sydd ar yr un pryd
yn dal drych at y byd sydd ohoni.
Morgan, D Densil
Christmas Evans a'r ymneilltuaeth newydd. 1991. Read by D
Densil Morgan, 7 hours. TB 13562.
Dyma gofiant i'r pregethwr Christmas Evans (1766-1838) ac yn
astudiaeth o'i le yn hanes Cymru'r ddeunawfed ganrif a'r
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'n olrhain ei yrfa o'r
ddechreuadau tlawd yng Ngheredigion, trwy ei weinidogaeth faith
ym Mhen Llŷn, Ynys Môn, Caerffili, Caerdydd a Chaernarfon, hyd
at ei daith olaf i'r De a'i farwolaeth yn nhref Abertawe. Dehonglir
Evans fel pennaf cynrychiolydd y cyfnewidiad crefyddol a
chhymdeithasol mawr a greodd y 'Gymru Ymneilltuol' ar ddechrau'r
rnib.org.uk
ganrif ddiwethaf. Bydd y Gyfrol yn gyfraniad i'n dealltwriaeth ni o
gynfod holl bwysig yng nghreadigaeth y Gymru fodern.
Morgan, Elin Llwyd
Rhwng y nefoedd a Las Vegas. 2004. Read by Jean Evans, 5
hours 7 minutes. TB 14348.
Dyma hanes Alys Palance, cymeriad lliwgar ac annwyl a all fod yn
Blaen iawn ei thafod pan fo galw. Roedd Alys yn dipyn o rebel yn
ei hieuenctid a chaiff drafferth derbyn ei bod yn tyfu'n hŷn ac yn
ymbarchuso. Ond mae hon hefyd yn nofel am ei theuly, ei
chydnabod a'i ffrindiau. Wedi'r ddamwain, daw cynnwrf wrth i'r ffin
rhwng realiti a ffantasi raddol ddiflannu.
Morgan, Elin Llwyd
Mae llygaid gan y lleuad. 2007. Read by Jean Evans, 9 hours
23 minutes. TB 15151.
Ar ol i'w chyn-gariad cenedlaetholgar ddiflannu, mae Ielena yn
dychwelyd i'r coleg yn Aberystwyth i wynebu cwestiynau gan yr
heddlu, bygythiadau gan stelciwr, a chyfyng gyngor wrth iddi gael
ei rhwygo rhwng sawl meddwl a sawl dyn - yn eu plith y Ditectif
Insbector Iestyn Morgan.
Morris, Eleri Llewelyn
Genod neis. 1993. Read by Bethan Gwilym. 3 hours 13
minutes. TB 10354.
Dwsin o straeon syml ond treiddgar gan awdures sy'n meddu ar y
ddawn I durio o dan wyneb ei chymeriadau i ddatgelu'r gwendidau,
yr ofnau a'r siomedigaethau sydd wedi eu creithio. Nid cyfrol i god'r
felan ar y darllenydd mohoni, fodd bynnag, gan fod ynddi
ddigonedd o afiaith god'r a hiwmor yn ogystal â dirnadaeth ddofn
o'r natur ddynol.
Morris, Ifan G
Atgofion hen filwr. 2005. Read by Dave Roberts, 7 hours 26
minutes. TB 14516.
Wedi i mi ddod adref ar ôl i'r rhyfel orffen, bu llawer un yn fy annog
I ysgrifennu peth o hanes y chwe blynedd y bûm yn y lluoedd
arfog. Ond ceisio anghofio'r helynt yr oeddwn gorau medrwn, ond
mi oedd hynny yn beth anodd iawn. Wel, erbyn heddiw a chyda
rnib.org.uk
threiglad y blynyddoedd maw'r cofio yn haws. Penderfynais fynd
ati i ysgrifennu ychydig o'r profiadau.
Myrddin ap Dafydd
Hiwmor iwerddon. 1998. Read by R Alun Evans. 55 minutes.
TB 11720.
Yn y gyfrol hon cawn gasliad o hanesion ffraeth am yr Ynys
Werdd, ei phobl a'i phethau sy'n adlewyrchu apêl hiwmor unigryw
Iwcrddon atom ni'r Cymru.
Noble, Roy
Bachan Noble. 2001. Read by Lyn Davies, 3 hours. TB 13595.
Dyma gyfrol fendigedig o hanesion a lluniau ar gyfer pawb sy'n
hoffi hwyl, sy'n joio darllen am fywydau pobl erill ac sy'n meddwl y
byd o Roy Noble, y bachan ei hunan. Yn ogystal â gweld gwledd o
luniau o gasgliad personol Roy, cwech gyfle i ddarllen am y
digwyddiadau a'r lleoedd yng Ngyhmru sy agosa at ei galon, lloedd
a fu'n bwysig iddo fe'n fachgen ysgol, wrth ddechrau caru, wrth
dyfu'n fwy adnabyddus ac wrth fynd o le i le yn cwrdd â
chymeriadau difyr ar gyfer ei raglenni radio a theledu.
Northey, Sian
Chwaer fawr Blodeuwedd. 2008. Read by Rebecca Harries. 2
hours 51 minutes, TB 19467. Suggested reading age 13+.
Roedd gan Flodeuwedd chwaer hŷn, ddim cweit mor dlws, ddim
cweit mor berffaith. Dyma nofel i'r arddegau sy'n ymdrin â phethau
sy'n bwysig I ferched ifanc - y genfigen a'r gystadleuaeth sy'n
bodoli rhwng hyd yn oed y chwiorydd mwyaf cyfeillgar, a'r pwyslais
cyson sydd ar ferched i fod yn hardd a thenau. Mae'n cyfuno
chwedlau, bywyd heddiw a rhyw fymryn o hud a lledrith.
Ogwen, John
Hogyn o Sling.1996. Read by John Ogwen. 5 hours 38
minutes. TB 10873.
Does na ddim llawer o gyfrinachau ar ol yn yr hen fyd ma, meddai
John Ogwen ar ddechrau'r llyfr hwn. Eto i gyd faint ohonom a
wyddai ei fod yn un o efeilliad? Ac nid pawb a wyr y gallai fod wedi
ymuno a chlwb pel droed Nottingham Forest. Datgelir hynny a
llawer mwy yn yr hunangofiant difyr hwn.
rnib.org.uk
Owen, Daniel
Rhys Lewis. 1948. Read by Llewellyn Thomas, 13 hours. TB
664.
Argraffiad newydd wedi'i olygu gan yr Athro Thomas Parry. Dywed
yr awdur "nid I'r doeth a'r ddeallus yr ysgrifennais, ond i'r dyn
cyffredin". Os oes rhyw rinwedd yn y llyfr, Cymreigrwydd ei
gymeriadau ydyw hwnnw, a'r ffraith nad ydyw'n ddyledus an ei
ddefnyddiau i estroniad.
Owen, Daniel
Y dreflan : ei phobl a'i phethau. 1881. Read by Gerallt Jones,
15 hours 6 minutes. TB 15626.
A novel about key characters in a North Wales town of six to seven
thousand inhabitants at the end of the nineteenth century. The
novelist concentrates on the condition of religion and true religion
in the locality, extracting both moral and spiritual lessons for the
readers' benefit.
Owen, Daniel
Profedigaethau enoc huws. 1995. Read by Gerallt Jones, TB
15139.
Yn ei ail nofel y mae Daniel Owen yn lledu ei adenydd ac yn
mynnu ei ryddid fel nofelydd i ddarlunio cymdeithas nad oedd ei
chymeriadau 'yn nodedig am eu crefyddolder'. Dwy wedd ar yr un
cymeriad yw Capten Trefor ac Enoc Huws, a'r Capten a gaiff
deimlo min llymaf dychan yr awdur. Prif wrthrych ei ddychan
diarbed yw 'hymbygoliaeth' y dosbarth canol Victoraidd yr oedd ef
ei hun yn aelod ohono, y rhagrith a oedd yn ysu calon y
gymdeithas a adwaenai mor dda. Os yw ei weledigaeth yn brudd, y
mae befyd gryn dipyn o hiwmor a chydymdeimlad yn y darlun
dychanus hwm - a hyd yn oed elfennau o ffantasi. Wrth hawlio ei
ryddid creadigol, ehangodd Daniel Owen ffiniau'r nofel Gymraeg a
rhoes i ni ddadansoddiad o gymdeithas sydd yn gyfarwydd iawn i
Gymry gan mlynedd ar ôl ei farw.
Owen, Gwenda.
Ymlaen â'r gân. 2003. Read by Jean Evans, 4 hours 54
minutes. TB 13599.
Mae hi'n anodd diffinio beth yw seren, ond all neb ddadlau nad un
o ser mawr diweddar byd canu ysgafn Cymru yw Gwenda Owen.
rnib.org.uk
Dyma gyfle i ddod I nabod y gantores a'r gyflwynwraig arbennig a
dewr hon iddi adrodd ei stori unigryw am y tro cyntaf mewn cyfrol.
Dyma stori afaelgar, deimladwy, hynod ogalonogol, am ymdrech
merch gyffredin i oroesi, ond mae hefyd yn alori ysbrydoledig y
ferch drws nesaf a ddaeth yn seren fanu pop Cymru, a hynny yn
erbyn llawer o rwystrau, ballai ei stori hi fod yn stori bersonol i ni
gyd. Ond mae hwenda'n seren, ac mae hynny'n pefrio drwy'r
cyfan.
Owen, Gwilym
Crych dros dro. 2003. Read by Gwilym Owen, 5 hours 40
minutes. TB 13596.
Cyfres y cewri; 27. Corddwr, holwr pigog, sgriblwr rhagfarnllyd a
sinig crintachlyd. Dyna, mae'n debyg, ydi'r ddelwedd a greodd
awdur y gyfrol hon iddo'i hun. Ond o ble daeth yr hen bloryn bach
poenus yma sydd wedi bod yn dân ar groen y Sefydliad Cymreig
ers degawdau? Oes yna rywbeth ynglŷn a'i gefndir, tybed, sy'n
esbonio'i arddull a'r canfyddiad cyhoeddus ohono?
Owen, Sian
Mân esgyrn. 2009. Read by Betsan Llwyd, 8 hours 58 minutes.
TB 18141.
Yn 39 oed, dychwelodd Carol i ardal ei mebyd. Beth sy'n ei
thynnu'n ôl: all hi esbonio hynny wrth ei merch? Fydd hi'n dod i
ddeall hynny ei hun? Mae Helen yn y dref hefyd: methu gadael
wnaeth hi. Ac am gyfnod, i weithio ar fynydd Parys, daw Luc. Luc
... Dros dridiau Gwyl y Llychlynwyr, bydd y pethau na chafodd eu
dweud ers talwm a'r hanner dweud sy'n dal ym mywydau'r
cymeriadau a'u teuluoedd, yn dod i'r wyneb. Beth oedd y
berthynas rhyngddynt ddyddiau a fu? A beth yw adleisiau hynny
heddiw? Nid oes dim yn amlwg na syml yn eu hanes. Contains
strong language. [
Parri, Harri
Rhyfel pen llŷn. 1992. Read by Telor H Iwan. 3 hours, TB
10003.
Dyma'r ochr ddigri i galedi dyddiau rhyfel - rhoi pin ym malŵn
biwrocratiaeth a'r cyfan wedi ei weu un ddoniol a chelfyd, ac mewn
Cymraeg cyhyrog, gan un sy'n feistr ar ddweud stori.
rnib.org.uk
Parrott, Gwen
Gwyn eu byd. 2010. Read by Garry Owen. 7 hours 20 minutes,
TB 19023.
Nofel ddirgelwch wedi'i gosod mewn pentref gwledig. Daw
athrawes ifanc o hyd i ddau gorff mewn ffermdy yn sir Benfro, yng
nghanol eira mawr 1949. Mae'r hyn a fu'n gyfrifol am eu
marwolaeth yn amlwg i lawer o'r gymdeithas - ac yn gyfleus i eraill.
Parry, Ann
Lle henc eira llynedd? 1979. Read by Meinwein Parry, 6
hours. TB 4095.
Parry, Geraint W
Creithiau. 1991. Read by William Paganuzzi. 5 hours 20
minutes. TB 10377.
Fel y tynnai'r Ail Rydfel Byd i'w therfyn, a byddinoedd y Sofietiaid
yn dylifo i mewn Hwngari, gan yrru'r Natsïaid o'u blaenau
ymddiriedwyd I offeiriad ifanc, y Tad Marc Towler, y dasg fawr o
geisio diogelu rhai o geiriau mwyaf cysegredig yr Eglwys Gatholig
yn Hwngari. Wrth geisio cyflawni'r dasg honno, mae'n cwrdd âg
athrawes ifanc, Ann Zergov, a datblyga perthynas glos iawn
rhyngddynt wrth geisio diogelu'r creiriau.
Parry, Geraint W
Sarff yn Eden. 1993. Read by Paul Griffiths. 5 hours 55
minutes. TB 10146.
Nofel yw hon am fywyd gwenidog mewn pentref bychan yng
nghefn gwlad Cymru yn cyfnod rhwng y ddau ryfel byd. Gobaith
Alun Morris wrth dderbyn galwad i Abergwerno yw troi cefn ar ei
brofiadau erchyll fel caplan yn y fyddin ac ymdaflu i fywyd prysur
ond pleserus cymdeithas amaethyddol glos.
Parry, Winnie.
Sioned darluniau o fywyd gwledig Cymru. 2003. Read by Jean
Evans, 10 hours 44 minutes. TB 13129.
Clasuron Honno; 3. Cyhoeddwyd y nofel hon am y tro cyntaf ym
1906, ac ynddi cawn hanes merch ifanc ddireidus yn y bedwaredd
ganrif ar bymtheg yng nghymdeithas Anghydffurfoil, amaethyddol
sir Gaernarfon. Cawn hanes ei helyntion gyda'I brawd a'i rhieni a'i
hamryw gyfoedion, gan rannu ei hiraeth yn Llundain, ei hwyl wrth
rnib.org.uk
dynnu coes gwesteion a gweision y fferm, ei phryder pan gaiff ei
brawd ddamwain, a'i phoen calon wrth iddi sythio mewn cariad.
Parry-Williams, T H
Ystorïau Heddiw.1938. Read by Llewellyn Thomas, 7 hours 15
minutes. TB 135.
I'r darllenwr sydd yn hoff o stori fer dyma gasgliad a digon o
amrywiaeth i fodloni pawb wedi'i ysgrifennu gan "hen ddwylo" a
dechreuwyr.
Payne, Mary Annes.
Rhodd Mam. 2007. Read by Jean Evans, 4 hours 43 minutes.
TB 15369.
Pa sawl math o blant sydd? Dau fath, yn ôl y Rhodd Mam y mae
Luned yn ei ddysgu yn y capel - plant da a phlant drwg. Ond nid
bywyd du a gwyn felly mo bywyd Luned, oherwydd beth yw da? A
beth yw drwg?
Pierce Jones,
Meinir. Lili dan yr eira. 2007. Read by Jean Evans, 11 hours 25
minutes. TB 15145.
Mae hi bron yn Nadolig - ond nid yw'n teimlo felly in Nant, sy'n
dychwelyd i'w hen gartref wedi marwolaeth ei thad, Doctor Cynfal.
Fel ty doctor a syrjyri, lle i wella fu'r Glyn i bobl yr ardal, ond
theimlodd Nant erioed yn rhan o'r 'ffatri fendio' deuluol. I'r
gwrthwyneb yn wir; atgofion chwerw sydd ganddi o'r hen le,
atgofion a drodd yn greithiau gydag amser. Ciliodd o'r Glyn yn
bedair ar bymtheg oed, wedi methu yn ei huchelgais I fynd yn
feddyg - ac yn feichiog.
Phillips, Bethan
Rhwng dau fyd: y swagman o Geredigion. 1998. Read by Jean
Evans, 10 hours 30 minutes. TB 12076.
Hanes bywyd lliwgar a thymhestlog Joseph Jenkins (1818-1898),
ffermwr o Geredigion a ymfudodd i Awstralia am dros bum
mlynedd ar hugain, gan hanesydd lleol cydnabyddedig, yn
cynnwys dyfyniadau helaeth o'I ddyddiaduron diddorol tra oedd yn
gweithio fel swagman yno.
rnib.org.uk
Phillips, Bethan
Dihirod Dyfed: hanes chwe llofruddiaeth. 1991. Read by Arwel
Jones, 3 hours 48 minutes. TB 16843.
Hanes chwe llofruddiaeth a ddigwyddodd rhwng 1850 ac 1916 a
geir yn y gyfrol hon. Mae yma amrywiaeth o straeon gydag ambell
dro mewn cynffon, a sawl ias i lawr y meingefn!
Phillips, Rhiain M
Yn erbyn yr haul. 1995. Read by Helen Graville. 9 hours 5
minutes, TB 10849.
Llyfr taith yn adrodd hanes ymweliadau Cymraes sylwgar â
deunaw o ddinasoedd enwog ar hyd a lled y pum cyfandir.
Pritchard, T Arthur
Heddiw mae'n eiriol. 1977. Read by John Treharne, 1 hour 46
minutes. TB 16011.
[A book that deals with the rare subject of the "Intercession of
Christ".]
Pritchard, Caradog
Un nos ola leuad. 1965. Read by John Ogwen. 5 hours 45
minutes. TB 4125.
Dyma un o glasuron llenyddiaeth Cynraeg yn yr ugeinfed ganrif.
Nofel yw hon wedi'i seilio'n rhannol - ond nid yn uniongyrchol yn ol
yr awdur - ar atgofion bore oes mewn pentref chwarelyddol yn
ystod chwarter cyntaf y ganif hon.
Pritchard, Elfyn.
Pan ddaw'r dydd. 2003. Read by Helen Graville, 8 hours 20
minutes. TB 13124.
Enillydd gwobr goffa Daniel Owen. Mae Eirwyn, athro Saesneg
canol oed sy'n briod ers blynyddoedd a Cissie, yn teithio adref o'i
waith yn ei gar un nos Wener wlyb, gan deimlo 'fod symudiad
cyson y llafnau yn ddarlyn perffaith o'i fywyd o... Dim cynyrfiadau
mawr, dim byd i dorri ar esmwythyd arferol bywyd, ar rythmau
cyson byw a bod. Dim rhuthro gwirion chwaith, pob symbudiad dan
reolaeth, pob gweithgaredd a gweithgarwch o fewn terfynau'. Ond,
wrth i Eirwyn gyfarfod a Gwen Carter, mae pethau'n newid am
byth. Twyll, hen thema oesol, sy'n sail i'r nofel hon, ond pwy, yn y
pen draw, sy'n twyllo pwy?
rnib.org.uk
Puw, Dan
Dyn y Parc. 2006. Read by Dan Pugh, 9 hours 27 minutes. TB
16198.
Hunangofiant Dan Puw, cymeriad o'r Parc ger y Bala a ffigwr
amlwg ym myd cerdd dant Cymru.
Raine, Allen
Lle treigla'r don. 1964. Read by Beryl Stafford Williams, 7
hours 45 minutes. TB 285.
Nofel ramantus arall wedi'i gyfieithu o'r Saesneg gan Megan
Morgan ac yn cynneys yr un apel at y galon yn y ddwy iaith.
Raine, Allen
Myfanwy. 1960. Read by Beryl Stafford Williams, 9 hours 15
minutes. TB 286.
Cyfieithiad o'r Saesneg (A Welsh Singer) gan Megan Morgan. Y
mae yn t nofel bopeth i swyno, cefndir o fywyd syml mewn ardal
wledig hardd, symud cyflym i ferw byd sioe a byd y cyngerdd ac
uwchben popeth, bersonoiaeth ddeniadol y prif gymeriad.
Rhys, Dewi
Hiwmor y Cofi. 2009. Read by Dewi Rhys, 1 hour 33 minutes.
TB 16842.
Cyfres ti'n jocan. Co Dre, Co Wlad, Co Bach, Co Mawr a phob Cofi
arall - straeon amdanoch chi sy'n y gyfrol hon. Ceir straeon difyr
am gymeriadau Caernarfon, yr iaith unigryw a'r dywediadau ffraeth
sy'n rhan o hiwmor y dre, ac ambell stori wir am yr awdur (medda
fo!). Rhybudd i ambell gomediwr ac actor enwog - well i chi beidio
a darllen y llyfr!
Rhys, Dulais.
Joseph Parry: bachgen bach o ferthyr. 1998. Read by Cledwyn
Jones, 8 hours 25 minutes. TB 12254.
Yn y gyfrol hon, daw Dulais Rhys o hyd i wir hanes eilun cerddorol
Cymru yn Oes Fictoria. Roedd Joseph Parry yn ddyn amryddawn yn gyfansoddwr ac yn arweinydd, yn unawdydd ac yn gyfeilydd, yn
feirniad ac yn athro, yn awdur ac y ddarlithydd - a llwydda Dulais
Rhys i gyflwyno portread crwn sy'n cwmpas pob agwedd ar fywyd
amrywiol un o ffigurau diwulliannol pwysicaf Cymru.
rnib.org.uk
Rhys, Manon
Rara avis. 2005. Read by Jean Evans, 13 hours 35 minutes. TB
14577.
Aderyn prin - rara avis - yw Branwen Dyddgu Roberts. A hithau'n
byw yn un o gymoedd glofaol y de yn yr 1950au. Trwy gyfrwng
bydolwg hynod Branwen a'i lleisiau amrywiol, ddoe a heddiw,
dadlennir ei stori ddirdynnol – ond un sydd, trwy'r cyfan, yn
byrlymu o hiwmor rhyfeddol.
Rhys, Maureen
Prifio. 2006. Read by Maureen Rhys, 4 hours 36 minutes. TB
14899.
Yn y gyfrol arbennig hon cawn olwg y tu ôl i'r llenni ar fywyd un o
actoresau gorau a mwyaf adnabyddus Cymru. Roedd awgrym
ysgafn Stewart Jones yn rhyfeddol o ddadlennol, oherwydd mae
gwreiddiau Maureen Rhys yn ddwfn iawn yng Nghwm-y-Glo yn
Eryri. Oddi yno y tyfodd y ferch hardd bryd dywyll yn actores
lwyddiannus ar lwyfannau'r wlad ac ar y sgrin fach. A hithau'n fam i
dri o hogiau ac yn wraig i un oactorion mwyaf adnabyddus Cymru,
cawn weld sut y cyfunodd yrfa heriol â gofalu am deulu.
Richards, Carys
Bywyd du a gwyn. 1997. Read by Helen Graville, 5 hours 20
minutes. TB 13560.
Mae Mair Steedman yn briod â meddyg, Tomos, ae mae
ganddynt un mab, Daniel, sy'n mynd i ysgol breswyl heb fod
ymhell o'u cartref mewn pentref hyfryd ar y gororoau rhwng Cymru
a Lloegr. Daw mam fedydd Daniel, Isobel, sy'n gweitithio i
gyhoeddwr yn LLundain, i aros efo'r teulu. Daw ymwelydd arall i'r
cartref, sef Talbot Mytton, dyn diddorol sydd hefyd yn gweithio yn
Llundain, mewn amguedffa. Aiff Mair i weld ei rhieni ym Mhenarth;
aiff i Lundain; aif i'r Eidal ar ei gwyliau, ac aiff, yn aml, i weld
Castell Stokesay, ger ei chartref. Rhaid i Daniel newid ei yesgol;
cyn hir, mae'r cymeridau'n wynebu sefyllfa wyllt, hollol annisgwyl,
sy'n gwyrdroi eu bywydau, oedd yn ymddangos mor gyfforddus a
diogel.
rnib.org.uk
Richards, Emlyn.
Pregethwrs Môn. 2003. Read by Emlyn Richards, 11 hours 18
minutes. TB 13559.
Hwyrach ei bod yn ddigon gwir fod pregethwyr yn fwy o arwyr i'r
werin ym Môn nag mewn unrhyw ran arall o'r wlad ac, yn y gyfrol
hon, cawn hanes deg ohonynt, yn cwmpasu diwedd y bedwaredd
ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif ar ei hyd. Mae rhai ohonynt,
megis Emlyn John, Owen Richard Parry, Emrys Watcyn Thomas a
John Rice Rowlands, yn dal i esgyn i bulpudau'r ynys a thu hwnt,
ac yn adnabyddus i lu o addolwyr. Cawn yn y gyfrol hon y dwys, y
difyr a'r doniol ac fe gawn hefyd ddarlun cyflawn o'r gymdeithas
wrth i'r awdur dwrio i gefndir ei wrthrychau, a'u cysylltiadau teuluol,
a'u nodweddion arbennig, boed y rheiny fel y bônt.
Richards, Emlyn
Potsiars môn. 2001. Read by Emlyn Richards, 7 hours 35
minutes. TB 13354.
Mae "Potsiars Môn" yn ymgais i ddiogelu hanes un o grefftau
nodweddiadol cefn gwlad. Dilynodd yr awdur eu llwybrau
gwyrgam, o'r llwyni i'r llysoedd a hyd yn oed i'r llwyfan. Roedd rhyw
elfen ramantus yn perthyn iddynt; enynnent gydmdeimlad y werin
ond, yn naturiol, roedd y tirfeddianwyr cefnog yn eu casáu. Ond nid
pobl yr ymylon yn unig oedd yn potsio: yn wir daliwyd offeiriad yn
potsio petris ar un o stadau mwyaf Môn!
Richards, Emlyn
O'r lon i fon: bywyd a gwaith Emlyn Richards. 2006. Read by
Emlyn Richards, 6 hours 50 minutes. TB 14866.
Ers ugain mlynedd a mwy, bu Emlyn Richards yn cofnodi'n ddiwyd
hanes peth wmbredd o gymeriadau diddorol o Fon ac o Lyn. O's
diwedd, dyma gyfle inni gael cip ar fywyd a gwaith y difyrraf
ohonyn nhw i gyd - fo'i hun! Yn dilyn ei hunangofiant hwyliog, cawn
deyrngedau cynnes iddo gan saith a wyr yn dda am ei ddoniau
amrywiol, yn ogystal a phytiau byrion, blasus o'I gyfrolau blaenorol.
Richards, Emlyn
Porthmyn Môn. 1998. Read by Emlyn Richards, 24 hours 51
minutes. TB 12085.
Roedd yr ynys yn anghysbell, ei phobl yn dlawd a'r amaethu'n
ddigon cyntefig. Ond er hynny fe ddechreuwyd gwerthu cig eidion
rnib.org.uk
Ynys Môn yn ol yn yr Oesoedd Canol, gan arlwyo bwrdd brenin ac
uchelwyr yn eu tro. A dyma'r porthmyn cyntaf yn cychwyn ar daith
y canrifoedd ar y llwybrau unig. Gyda'r blynyddoedd fe fu galw
cyson am gig eidion campus yr ynys.
Richards, Gwenda
Cyn diffodd y gannwyll. 1998. Read by Gwen Ellis, 3 hours 8
minutes. TB 12119.
Nofel ar ffurf dyddiadur dychmygol Elin Glyn o Lŷn, 1658 - 1672,
gwraig deyrngar y Parchedig Henry Maurice, offeiriad yn Eglwys
Loegr a droes yn bregethwr anghydffurfiol ar ol profi tröedigaeth.
Derbyniodd y gyfrol gymeradwyaeth uchel yng nghystadleuaeth y
Fedal Ryddiaith yn Eisteddfor Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau
1997.
Roberts, Cefin
Cymer y seren. 2009. Read by Sara Harris-Davies, 5 hours 46
minutes. TB 18211.
Mae Emrys Pritchard wedi bod yn ei feio'i hun byth ers diflaniad ei
unig ferch, Mari Lisa - cannwyll ei lygad - ac mae pethau wedi
mynd o ddrwg i waeth iddo ar ôl i Carys, ei wraig, ei adael. Ond
pan ddechreua dderbyn cyfres o negeseuon testun annelwig ac
eitha brawychus ar ei ffôn symudol, mae'n gwbwl sicir fod â wnelo'r
rheiny rywbeth â diflaniad ei ferch. Mewn cyfres o ddigwyddiadau
gwirioneddol afaelgar ac ar drywydd sawl dirgelwch, mae'r awdur
yn mynd â ni o bentref bach tawel yn Arfon i un o ddinasoedd
mwyaf rhamantus Ewrop.
Roberts, Eigra Lewis
Rhannu'r tŷ. 2003. Read by Bethan Gwilym, 7 hours 13
minutes. TB 13358.
Ystyr yr enw 'Bethesda' yn y Beibl yw 'tŷ tangnefedd' - eironig
iawn, o ystyried nad yw'r pentre yng nghysgod y chwarel yn
Nyffryn Ogwen yn lle tangnefeddus o gwbl adeg y Streic Fawr.
Wrth i Gymdeithas Bethesda gyfan gael ei rhannu, all neb sefyll o'
neilltu. Gall ambell un ddal yn gadarn wrth y gred mai rhyfel
cufiawn yw'r streic a bod Duw o'u plaid.
rnib.org.uk
Roberts, Eigra Lewis
Carreg wrth garreg. 2007. Read by Bethan Gwilym, 7 hours 33
minutes. TB 15144.
Lleolwyd y nofel flaenorol ym Methesda, ond mae'r nofel hon yn
cwmpasu Bethesda a'r Blaenau. Fel streic Chwarel y Penrhyn,
gadawodd y rhyfel ei ôl ar y teuluoedd a'r gymdeithas.
Roberts, Eigra Lewis
Streic: dyddiadur Ifan Evans, Llwybrmain, Bethesda, 18991903. 2004. Read by Casi Wyn, 4 hours 20 minutes. TB 15047.
Fy hanes i.
Dyddiadur cyffrous (1899-1903) bachgen ifanc yn cofnodi cyfnod
cythryblus yn ei fywyd yn ystod Streic Fawr chwarel y Penrhyn,
effeithiau newyn a thlodi ar y gymuned ym Methesda, a'r torcalon a
barwyd gan streic a wnaeth elynion o gymdogion.
Roberts, Elwyn
Er gwell er gwaeth. 2003. Read by John Gwilym Jones, 3
hours 56 minutes. TB 13360.
Brodor o Arfon yw'r Hybarch Elwyn Roberts, cyn-Archddiacon
Bangor ac hynny. Wedi cyflwyno ei deulu o'r ddwy ochr, mae'n
adrodd ei hanes yn blentyn ym Mhentir a'r Felinheli, ei addysg ym
Mangor, Rhydychen a Llandaf, ei ordeinio a'i brodfiadau fel curad,
darlithydd mewn coleg diwinyddol, offeriad plwy ac Archddiacon.
cawn gipolwg ar broblemau a thrafferthion bywyd offeriad, cyfarfod
â chymeriadau diddorol, cymryd rhan mewn sefyllfaoedd trist a
dwys yn ogystal ag mewn ambell anturiaeth, a thrwy'r cyfan i gyd
fwynhau synnwyr digrifwch iach a diniwed yr awdur. Mae'n llyfr
difyr, hynod ddarllenadwy.
Roberts, Eigra Lewis
Hi a fi. 2009. Read by Erica Williams, 7 hours 5 minutes. TB
18205.
Ffestiniog Nofel rannol hunangofiannol gan un o brif lenorion
Cymru. Nofel o fewn nofel a geir yma, yn cydio'r heddiw a'r ddoe.
Ar ddechrau'r nofel, mae'r awdures yn gweithio ar gyfrol o storïau
byrion, ond daw ymweliad annisgwyl Nesta, hen ffrind ysgol iddi, i
darfu ar hynny ac i ddeffro'r cof am y ddoe. Yn cydredeg â'r
atgofion, mae stori Nesta, sy'n symud yn ôl i fyw i Flaenau
Ffestiniog.
rnib.org.uk
Roberts, Emlyn
Ar drywydd y duwiau. 2010. Read by Grahame Davies, 8 hours
51 minutes. TB 18207.
Mae'r Ddinas Aur dan ddaear, ac yn ôl yr awdurdodau does dim ar
yr Wyneb bellach. Ond mae eraill yn taeru mai yno mae'r Duwiau
yn byw. Gan bwy mae'r gwirionedd? Pan fydd Sbargo'n
penderfynu helpu'i chwaer i ddianc rhag ei thad, bydd y daith i'r
Wyneb - o'r Ddinas Aur i'r Geudwll, ac o Borth Goleuni i gopa
Mynydd Aruthredd ei hun - yn un anturus a pheryglus, yn llawn
gweledigaethau a gwallgofrwydd. Mae 'na rialtwch ac mae 'na
gariad - ond dyw angau byth yn bell. Ac mae un cwestiwn yn aros:
hyd yn oed os yw'r Duwiau'n bodoli, pa mor ddoeth yw ceisio dod o
hyd iddynt?
Roberts, Ernest
Ar Lwybrau'r gwynt. 1965. Read by Ernest Roberts, 4 hours.
TB 2902.
Roberts, Guto
Y fo - Guto. 2000. Read by Arwel Jones, 7 hours 45 minutes.
TB 14300.
Os bu'r gair amryddawn yn addas i rywun erioed, Gruffydd Ellis
Roberts oedd hwnnw: actio, arlunio, barddoni, ysgrifennu, golygu,
gwneud fideo, coginio, ymchwilio, trfnu, gwerthu, llythyru,
ymgyrchu. Gwelai fylchau i'w llenwi o hirbell a bwriai iddi i wneud
rhywbeth yn eu cyich ar fyrder. Heddiw. Rŵan hyn. 'Wnâi fory mo'r
tro. A gwae'r sawi a fynnai anghytuno neu laesu dwylo. Doedd hi
ddim yn anodd troi'r droll.
Roberts, Grace
Adenydd glöyn byw. 2010. Read by Betsan Llwyd. 13 hours 20
minutes. TB 19021.
Mae nain, mam a merch yn byw o dan yr unto. Wrth ddilyn eu
helyntion dros flwyddyn, cyflwynir golwg gadarnhaol ar bosibiliadau
bywyd - cyhyd â bod y glöyn byw hwnnw'n ofalus. Nofel arobryn
Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau
Gwent, 2010.
rnib.org.uk
Roberts, Ioan
Rhyfel ni: profiadau Cymreig o ddwy ochr Rhyfel y Falklands
Malvinas. 2003. Read by Ioan Roberts, 5 hours. TB 13357.
I rai yng Nghymru ac ym Mhatagonia roedd rhyfel De'r Iwerydd yn
rhyw fath o ryfel cartref. Mae'r gyfrol hon yn adrodd profiadau
milwyr Cymreig y ddwy ochr, gan gynnwys - Milwr Cymreig o
Ariannin a nyrs O Gymru yn cyfarfod mewn eglwys ym Mhort
Stanley; Disgynnydd Michael D Jones a ddaeth yn llaid Radio
Malvinas; Hunllef aelod o'r Gwarchodlu Cymreig a achubwyd o'r
Sir Galahad; Galar dau deulu a gollodd fab. Beth yw teimladau'r
Gwladfawyr 21 mlynedd wedi'r rhyfel? A beth am bywyd Cymraeg
ym Mhatagonia heddiw?
Roberts, J O
Ar lwyfan Amser. 2005. Read by J O Roberts, 7 hours 38
minutes. TB 14503.
Cyfres y cewri; 29. Cewch yma ddilyn hynt a helynt bywyd
byrlymus a gyrfa liwgar yr actor enwog - o Lerpwl i Fôn, o'r Aifft i'r
'Normal', o'r llwyfan i'r sgrin deledu ac o ganu i golff.
Roberts, Jamie
Jamie : y Llew yn Ne Affrica. 2010. Read by Garry Owen. 1
hour 36 minutes, TB 19008.
Teitl yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Dyma gyfrol
sy'n dilyn gyrfa ddisglair un o chwaraewyr gorau Cymru a'r Llewod
yn 2009, Jamie Roberts. Mae Jamie hefyd â'i fryd ar fod yn feddyg;
mae'r gyfrol yn edrych ar y modd mae'n cyfuno ei addysg gyda'i
statws fel un o arwyr pennaf rygbi Cymru.
Roberts, Kate
Traed Mewn Cyffion. 1936. Read by Rhiannon Williams. 6
hours 30 minutes. TB 4434.
Hanes teulu o chwarelwyr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, sy'n
adlewyrchu caledi a dioddefaint gwerin Cymru.
Roberts, Kate
Y Lon Wen: darn o hunangofiant. 2009. Read by Megan
Tomos, 8 hours 4 minutes. TB 17651.
Clasur o gyfrol hunangofiannol gan Kate Roberts wedi'i haddasu
gan Fardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke. Yn unol â
rnib.org.uk
thraddodiad yr hunangofiant Cymraeg, cyflwyna Kate Roberts
gymuned yn hytrach nag unigolyn i ni. Bydd y testun CymraegSaesneg cyfochrog hwn yn swyno darllenwyr yng Nghymru a thu
hwnt.
Roberts, Kate
Ffair gaeaf. 2000. Read by Medi Wilkinson, 3 hours 33
minutes. TB 15731.
Short stories
Roberts, Kate
Te yn y Grug: cyfrol a storïau byrion. 1963. Read by Oswald
Griffiths, 3 hours. TB 96.
Nifer o storïau am blant (ond nid i blant o angenrheidrwydd) yn
byw ar lechweddau mynyddoedd Sir Gaernarfon yn nhro'r ganrif.
Trwy feddyliau a siarad y plant cawn gip clir a chynnil ar eu rhieni a
phobl eraill yr ardal.
Roberts, Kate
Stryd y glep. 1949. Read by Norah Jones, 3 hours. TB 97.
Stori hir fer ar ffurf dyffiadur. Digwydd y stori yn un o'r blynyddoed
yn union o flaen rhyfel 1939-45.
Roberts, Kate
Y byw sy'n cysgu. 1956. Read by Ena Jones. 9 hours 15
minutes. TB 4466.
Roberts, Kate
Hyn o fyd: llyfr o storïau. 1964. Read by Magwen Lloyd
Williams. 2 hours 36 minutes. TB 11496.
Cyfrol yn cynnwys pump o storïau gwahanol o ran ey cynllun a'u
naws gan ddehonglydd mwyaf amryddawn y stori fer Gymraeg.
Roberts, Lleucu
Annwyl Smotyn bach. 2008. Read by Lleucu Roberts, 4 hours
15 minutes. TB 15803.
Nofel wedi'i gosod yn y dyfodol lle mae'r Brawd Mawr yn cadw
llygad ar bopeth, yn dilyn ymgais mam feichiog i ddianc ac ymladd
yn erbyn y drefn.
rnib.org.uk
Roberts, Lleucu
Troi clust fyddar. 2005. Read by Lleucu Roberts, 4 hours 15
minutes. TB 14762.
Ar drên i Lundain, mae Siw'n hel meddyliau am ei pherthynas â'i
gŵr Pete, a'r cyfeillgarwch a fu rhyngddi a Nol a Dan. Ar yr un
daith, mae Mandy'n cnoi cil dros ei gorffennol hi a'i brawd, Stiw, a'r
hyn fydd yn eu hwynebu wrth ofalu am eu nain. Ar daith wahanol i'r
un lle, mae Pete yn llawn gobaith am ei ddyfodol ef a Siw ei wraig.
Roberts, Lleucu
Siarad. 2011. Read by Enid Hughes. 4 hours 7 minutes. TB
19477. Suggested reading age 13+
Roberts, Margiad
'Sna'm llonydd i' ga'l! 1987. Read by Cledwyn Jones. 5 hours
58 minutes. TB 10065.
Yn 1986 dim on bron i 2%, 'b'allu, o boblogaeth Cymru, cedd yn
ffarmio. Da chi'n synnu?
Roberts, O M
Oddeutu'r tân. 1994. Read by Trevor Jones. 5 hours 6
minutes. TB 10408.
Fe'm ganwyd ar yr wythfed ar hugain o Fawrth 1906 mewn bwthyn
o'r enw Glyn Arthur ym mhlwyf Llanddeiniolen. Fy nhaid tad fy
mam, oedd wedi codi'r ty ar o cael darn o dir ar rent gan deulu'r
Faenol, tirfeistri'r ardal. Ond wedi rhai blynyddoedd, aeth y bwthyn
yn eiddo i'r stad. Erbyn fy ngeni i, roedd fy nhad yn gorfod talu
rhent am dy godasa fy nhaid. Dyna'r drefn fileining a fodolai.
Roberts, Selyf
Wythnos o Hydref. 1965. Read by J O Roberts, 8 hours 30
minutes. TB 83.
Nofel gyffrous yn cynnwys dirgelwch, problemau dyrys a gwir
werth cariad ac apel arbennig i'r darllenydd cyffredin sy'n chwilio'n
bennaf am stori dda.
rnib.org.uk
Roberts, Selyf
Cyfrinach Mai. 1994. Read by Mari Jones, 6 hours 10 minutes.
TB 12080.
Ar ddamwain y cyfarfu Emrys a hi y tro cyntaf, ond esgorodd hynny
ar gyfnod yn ei fywyd a brofodd yn ddiddorol ac yn ddadlennol. Yn
ddadlennol am fod ei gyfaill Rhisiart wedi dewis dilyn, gyda thrwyn
newyddiadurwr, drywydd a ddatguddiodd yr hyn a oedd yn
gyfrinach i bron bawb - ond iddi hi.
Roberts, Sioned
Gofal yr haf. 1966. Read by M Parry, 4 hours 45 minutes. TB
2373.
Roberts, T D
Bara Brith I De. 1992. Read by Nia Dryhurst. 3 hours 42
minutes. TB 10076.
Croesawn gyfrol arall o sy'n dwyn yr un nodweddion a'r rhai a rhai
a welwyd yn Bara Llaeth i Frecwast. Mae Mr T Dryhurst Roberts ar
ei orau yn Portreadu' cymeriadau gwreiddiol a adnabu, gan
gofnodi ambell ddywediad bachog a gwreiddiol o'u heiddo amlyga ddawn dranodydd ar brydiau a thrwy oriel y portreadau
hynny llwydda i ddarlunio bywyd bro, darnau o hanes, dull o fyw a
ddarfu bellach o't tir.
Roberts, W H
Aroglau Gwair. 1981. Read by J O Roberts. 7 hours 45
minutes. TB 5035.
Yn yr gyfrol yng Nghyfres y Cewri, daear Môn yw'r cefndir gyda'r
awdur - a adnabuwyd fel darlledwr, actor ac adroddwr - yn son am
ei ddyddiau'n blentyn yn sugno o faeth y tir. Llifa naws yr hen
fywyd trwy'r llyfr wrth i W H son am ddifyrrwch teuluaidd, hen
feddiginiaethau, chwareuon plant, cynaeafau gwair ac yd, creffwyr,
cymeriadau, ac yn nes ymlaen yn codi ei bac a hel ei draed am yr
India bell.
Sam, Wil
Mân bethau hwylus. 2005. Read by Stewart Jones, 3 hours 15
minutes. TB 14579.
Wrth ddarllen yr atgofion hynod ddifyr yma, cewch oleuni newydd
ar y fro a fu'n faeth i Wil Sam, un o'n hawduron mwyaf: awdur sy'n
rnib.org.uk
cwyno fod ei arddwrn 85 oed yn dechrau nogio, ond un sydd â'i gof
a'i athrylith mor sionc ag erioed.
Selwood, Nansi
Y rhod yn troi. 1993. Read by Kathline Hughes. 7 hours 54
minutes. TB 10342.
Dilyniant i'r nofel Brychan Dir, sydd unwaith eto'n codi'r llenni ar
olygfeydd o gyfnod Cromwell.
Steffan Ros, Manon
Hunllef. 2012. Read by Branwen Gwyn. 2 hours 2 minutes. TB
19576.
Steffan Ros, Manon
Trwy'r tonnau. 2009. Read by Rachel Isaac. 5 hours 15
minutes. TB 19470. Suggested reading age 9+
Yn y dilyniant hwn i'r nofel Trwy'r Darlun, mae Cledwyn, Siân a Gili
Dŵ'n cael antur arall. Mae Trwy'r Tonnau yn datrys mwy o
ddirgelion am eu rhieni a chawn gwrdd â chymeriadau newydd
sbon. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2010.
Stevens, Mari Sian
Yani. 2009. Read by Elin Leyshon, 3 hours 45 minutes. TB
18138. Age Range 9+
Mae Gwawr yn teithio i Awstralia i ymweld â'i thad dros y Nadolig.
Teimladau cymysg sydd ganddi wrth gyfarfod â'i theulu newydd
yno. Ar ôl cwrdd â Mani ac Anti Helen daw i ddysgu am
draddodiadau, diwylliant a chwedlau lliwgar y wlad. Ond mae rhyw
atgasedd yn berwi o dan yr wyneb a dyw Gwawr ddim yn siwr
pam. Mae hi a Mani'n benderfynol o roi stop ar gynllwyn a all
dynnu enw Mani drwy'r baw. Ond rhaid aros tan nos Galan, a'r
Gala Flynyddol ar draeth Bondi.
Thomas, Dafydd Whiteside
Chwedlau a choelion godre'r Wyddfa. 1998. Read by Dafydd W
Thomas. 1 hour 32 minutes. TB 11727.
Dyma gasgliad cryno o chwedlau a choelion godre'r Wyddfa a fydd
yn sicr o apelio at bawb sy'n ymddiddori mewn llen gwerin. Cyfeirir
at y Tylwyth Teg, cewri a chawresau, y cysylltiadau Arthuraidd,
meini a cherrig anferth, ffynhonnau arbennig a llwybrau
rnib.org.uk
tanddaearol. Cynhwysir hefyd luniau pensel gan Islwyn Williams a
phump o fapiau sy'n gymorth i leoli'r cyfan.
Thomas, Gwyn
Bronco. 2008. Read by Gwyn Thomas, 5 hours 25 minutes. TB
15806.
Un ar ddeg o straeon byrion. Dyma gasgliad o straeon digri, difyr a
doniol am gymeriadau bythgofiadwy - cyfrol i ddarllenwyr sydd
bron o'u co'!
Thomas, Gwyn
Bywyd bach. 2006. Read by Gwyn Thomas, 6 hours 11
minutes. TB 14932.
Wrth ddilyn yma hynt a helynt rhan o fywyd y bardd a'r ysgolhaig,
Gwyn Thomas, cawn hefyd ddarlun byw o gyfnod, a hwnnw'n
gyfnod unigryw. Ni welir byth eto gymdeithas Gymraeg,
Anghydffurfiol, ddiwydiannol debyg i'r un y bu ef yn rhan ohoni ym
Mlaenau Ffestiniog, a dyna sy'n gwneud y llyfr hwn yn gofnod mor
angerddol a phwysig yn hanes ein cenedl. Y mae chwerthin a
dagrau, gorfoledd a dwyster cymedeithas gyfan yma, a
threiddgarwch ac anwyldeb yr awdur yn pefrio trwy'r cyfan.
Thomas, Gwyn
Y Mabinogi. 1992. Read by Mari Jones, TB 11771.
Ceir yma fyd o ryfeddodau, anturiaethau, dirgelion, a hud a lledrith.
Y mae yma gymeriadau cyfareddol sydd wedi tyfu'n rhan o
ddychymyg ac o gof ein pobl. Gwna'r pethau hyn y chwedlau
yma'n rhai o straeon mawr y byd.
Tomos, Angharad
Si hei lwli. 1991. Read by Bethan Gwilym, 3 hours 10 minutes.
TB 8878.
Nofel buddugol Eisteddfod 1991. Fedel lenyddiaeth. Merdi yn
mynd ar daith mewn car gyda Begw, hen wraig ffwndrus, ac yn hel
atgofion am eu perthynas dros y blynyddoedd.
rnib.org.uk
Tomos, Angharad
Cnonyn aflonydd. 2001. Read by Angharad Tomos, 8 hours.
TB 13123.
Cyfres y Cewri; 23. Angharad Tomos yw'r ferch gyntaf yng
Nghyfres y Cewri a phrin fod neb mwy teilwng. Er iddi ddod i'r
amlwg gyntaf fel ymgyrchwraig ddigyfaddawd dros y Gymraeg
datblygodd hefyd i fod yn llenor disglair gan ennill Medal Ryddiaith
yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, yn 1991 am ei nofel 'Si hei
Lwli' ac eto yn 1997 gyda'i nofel 'Wele'n Gwawrio'. Y mae hi hefyd,
wrth gwrs, wedi gwneud cyfraniad enfawr gyda'i llyfrau i blant yng
Nghyfres Rwdlan. Mae'n hyw yn Mhen-y-groes, Arfon gyda'i gwr,
Ben.
Tomos, Angharad
Sothach a sglyfath. 1993. Read by Mari Gwilym. 4 hours 10
minutes. TB 11636. 8-11 yrs
Dydi plant bach da ddim yn darllen amdanyn nhw, heblaw am
ambell blentyn bach da busneslyd fel Sniffyn sy'n anufuddhau i'w
fam drwy droi tudalen arall o'r llyfr yn lle mynd i'w wely. O
ganlyniad, mae Sglyfath yn ei gipio fel porthor yn ei got wely a'i
slipars. Mae'n darganfod cyn bo hir nad ef yw'r unig garcharor yn
Gyrn Wigau.
Tomos, Angharad
Titrwm. 1994. Read by Jean Evans. 3 hours 31 minutes. TB
10799.
Barddoniaeth sydd yma mewn gwirionedd. Y thema waelodol yw
mai trwy eiriau'r ydym yn byw, mai chwedlau yw'n bywydau, ac mai
darllen ein gilydd a wnawn.
Tomos, Angharad
Hen fyd hurt. 1982. Read by Rhiannon Rowlands. 2 hours 11
minutes. TB 10004.
Nofel am ferch yn gadael coleg ac yn cael ei dadrithio gan
argyfwng yr iaith a diweithdra new iddi glywed llasi Llywelyn yn ei
hannog I weithredu.
rnib.org.uk
Tomos, Dewi
Straeon Gwydion: casgliad o straeon gwerin Dyffryn Nantlle
a'r cylch. 1990. Read by Beryl Jones, 2 hours 20 minutes. TB
15719.
Mae straeon da yn cael eu hadrodd a'u hailadrodd. Yng Nghymru,
mae gennym rai straeon sydd ymhell dros fil o flynyddoedd oed,
ond maent gystal straeon nes eu bod un genhedlaeth wedi'u
hadrodd wrth y nesaf ar hyd y canrifoedd. Y rhain yw ein straeon
gwerin. Prin fod ardal yng Nghymru sy'n gyfoethocach yn ei
thraddodiad o adrodd straeon na Dyrryn Nantle a'r cylch. Mae rhai
o anturiaethau'r Mabinogi wedi'u lleoli yno, mae stor o straeon
tylwyth teg a hud a lledrith yn perthyn i'r ardal ac mae yno straeon
serch a rhyfel yn ogystal. Casgliad o straeon gwerin y fro ryfeddol
honno a geir yn y gyfrol hon, y cyfan wedi'u hailadrodd o'r newydd
gan frodor o'r cylch.
Treharne, John
Geiriau ffydd: 100 o fyfyrdodau yn seiliedig ar rai o eiriau
mwyaf cyfarwydd Iesu. 2007. Read by John Treharne, 9 hours
59 minutes. TB 14888.
Casgliad o fyfyrdodau gwreiddiol ar 100 o adnodau a dywediadau
mwyaf cyfarwydd Iesu. Fe'u tynnir o'r Efengyl, yr Actau ac o Lyfr y
Datguddiad. Rhoddir ychydig o gefndir i bob adnod ac esboniad o'r
cyd-destun. Dyfynnir o'r Beibl Cymraeg Diwygiedig Newydd oni
nodir yn wahanol. [A collection of complemplations on 100 verses
and sayings by Jesus. They are drawn from the Gospel, the Acts
and from the Book of Revelations.
Vittle, Arwel
Valentine: cofiant i lewis Valentine. 2006. Read by Arwel
Jones, 18 hours 20 minutes. TB 14867.
Un o genedlaetholwyr Cymreig ac arweinwyr Cristnogol mwyaf
Cymru yn yr ugeinfed ganrif oedd Lewis Valentine. Yn y cofiant
cyflawn cyntaf yma dilynir ei yrfa o Landdulas i ffosydd y Rhyfel
Mawr, o ddyddiau cynnar Plaid Cymru i garchar Wormwood
Scrubbs am ei ran yn llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth, a'i
gyfnod fel gweinidog yn Llandudno a Rhosllannerchrugog.
rnib.org.uk
Williams, Beryl Stafford
Llanw a thrai. 1999. Read by Beryl Stafford Williams, 5 hours
25 minutes. TB 13557.
Rhyfedd sut y gall un diwrnod fod yn drobwynt mewn bywyd... O'i
chartref ar lan y Fenai gall Alys wylio pob llanw a thrai a heddiw,
effalai, caiff weld y penllanw. Pwy ŵyr?
Williams, D J
Yn chwech ar hugain oed. 1964. Read by Dyfnallt Morgan, 12
hours 45 minutes. TB 1789.
Williams, D J
Hen dŷ ffarm.1953. Read by Dyfnallt Morgan. 9 hours 15
minutes. TB 3928.
Darllenwyd gan Dyfnallt Morgan. Trwy gymorth cof hen deulu a
gysylltwyd a'r un fangre ers cenedlaethau, a chanrifoedd, yn wir, fe
gawn gip personol megis, mewn rhannau ohono, ar ambell
agwedd ar fywyd Cymru fu, nas ceir bellach, ond mewn llyfr hanes.
Williams, D J
Detholiad o storïau'r tir. 1966. Read by Dynallt Morgan. 9
hours, TB 6377.
Yn y gyfrol hon ceir detholiad o bymtheg o straeon byrion sy'n
dangos meistrolaeth yr awdur ar y cyfrwng hwn wrth iddo
ddarlunio'i fro a'I chymeriadau.
Williams, Elizabeth
Siaced Fraith. 1952. Read by Beryl Stafford Williams, 4 hours
15 minutes. TB 284.
Clytiau o'r fan hon a'r fan draw, pob clwt a'i liw a'i le gwahanol, a'r
cwbl yn gwneud un siaced fraith lliwgar a honno'n ddeniadol a
diddorol I bob oed.
Williams, Elizabeth
Brethyn Cartref. 1951. Read by Beryl Stafford Williams, 5
hours 30 minutes. TB 100.
Hanes bywyd yng Nghymru ddeng mlynedd a thrigain yn ôl. Ceir
ynddo ddarluniau craff, tyner, a digrif, o wahanol gymeriadau; y
rnib.org.uk
mae wedi adnabod pobl, y mae yn fedrus i'w ddisgrifio ac nid yw'n
ofni dweud ei barn.
Williams, Gareth F
Gwaed y Gwanwyn. 2010. Read by Ceri Mill, 6 hours 7
minutes. TB 18139. Age Range 13+
Chwe mis ar ôl iddi ddianc i dref fach yng ngogledd Cymru, mae'r
ferch o Lithwania'n dechrau teimlo'n ddiogel. Ond dydy hi ddim.
Mae'r hyn sy'n digwydd iddi yn codi ofn ar drigolion y dre, ond
mae'r goblygiadau i'r bobl agosaf ati yn llawer gwaeth. Un o'r
rheiny yw Cefin McGregor, bachgen 15 oed sy'n byw ar stad
ddifreintiedig ac sy wedi cael ei labelu oherwydd hanes ei deulu.
Un arall yw Lafinia Preis, ditectif preifat sydd wedi ymddeol. Er bod
y CID lleol yn ei rhybuddio i beidio ag ymyrryd yn yr achos, mae ei
greddf yn ei harwain at gylch sinistr o droseddu yng ngogledd
Lloegr. Ac at y gwir.
Williams, Gareth F
Gwaed y Gwanwyn. 2010. Reda by Ceru Mill. 6 hours 7
minutes, TB18139. Suggested reading age 13+
Chwe mis ar ôl iddi ddianc i dref fach yng ngogledd Cymru, mae'r
ferch o Lithwania'n dechrau teimlo'n ddiogel. Ond dydy hi ddim.
Mae'r hyn sy'n digwydd iddi yn codi ofn ar drigolion y dre, ond
mae'r goblygiadau i'r bobl agosaf ati yn llawer gwaeth. Un o'r
rheiny yw Cefin McGregor, bachgen 15 oed sy'n byw ar stad
ddifreintiedig ac sy wedi cael ei labelu oherwydd hanes ei deulu.
Un arall yw Lafinia Preis, ditectif preifat sydd wedi ymddeol. Er bod
y CID lleol yn ei rhybuddio i beidio ag ymyrryd yn yr achos, mae ei
greddf yn ei harwain at gylch sinistr o droseddu yng ngogledd
Lloegr. Ac at y gwir.
Williams, J E
Nos galan: nofel dditectif. 1965. Read by Llewellyn Thomas, 3
hours 30 minutes. TB 82. Cyfres Parri.
Nofel dditectif arall yn hanes y Cwnstabl Parri. Fe ddatgelir pob
cliw i'r darllenydd ac apel y nofel hon wedi darganfod y llofrydd
ydyw - sut i'w brofi'n euog?
rnib.org.uk
Williams, J E
Y trydydd tro: nofel dditectif. 1965. Read by R Llewellyn
Thomas, 3 hours 30 minutes. TB 85.
Cyfres Parri ; Ychwaneg o hanes y Cwnstabl Parri sydd erbyn hyn
wedi ymddeol o'r heddlu. Daw Inspector Prytherch ato i ofyn am ei
help i ddatrys llofruddiaeth Shadrach Evans.
Williams, John Griffith
Pigau'r sir. 1969. Read by Meinwen Parry, 8 hours 45 minutes.
TB 2183.
Williams, John Roberts
Dros fy sbectol. 1984. Read by Iolo Povey, 4 hours 43 minutes.
TB 15805.
Cyfres o ddarlleniadau radio o ddiwedd saithdegau'r ganrif
ddiwethaf i tua 1983. Roedd John Roberts Williams yn ymateb i
ddigwyddiadau'r wythnos ac hefy yn son am wledydd y bu yn
ymweld a nhw ac yn rhoi tipyn o hanes ynglyn a digwyddiadau a
fyddai'n cysylltu a llefydd.
Williams, John Roberts
Arch Noa. 1977. Read by Bethan Gwilym. 2 hours 13 minutes.
TB 11207.
John Roberts Williams, cyn bennaeth y BBC ym Mangor, fu'n
gyfrifol am groniclo'r hanesion. Ond hwyrach nad ffrwth dychymyg
yw'r straeon a'r cymeriadau i gyd! Fe gewch chi gnoi eich cil dros y
gosodiad yna. A chnoi cil uwchben y llyfr hefyd, wrth reswm.
Williams, Mair
Ddoi di Dei? 1998. Read by Merfyn P Jones. 2 hours 41
minutes. TB 11726.
Casgliad o ysgrifau am lên gwerin blodau a phlanhigion eraill, yn
cynnwys manylion am enwau, rhinweddau meddyginiaethol ac
ofergoelion, ynghyd â dyfyniadau perthnasol o farddoniaeth.
rnib.org.uk
Williams, Robin
Y tri Bob. 1970. Read by Robin Williams, 4 hours 30 minutes.
TB 3198. Llyfrau poced Gomer.
Bywgraffiadau am Bob Owen, Bob Lloyd a Bob Roberts - a
oeddent oll yn sér ym myd radio.
Williams, Robin
O gwr y Lôn Goed.1996. Read by Cledwyn Jones. 6 hours 15
minutes. TB 11157.
Wedi hel meddyliau ar gwr y Lôn Goed, a'r gyfrol rhagddi ar
ymweliad a thri gwr llen arall a godwyd yn nhawelwch cefn gwlad T.H. Parry - Williams yn Rhyd-ddu, O.M. Edwards yn Llanuwchllyn
a Williams ym Mhantycelyn. Ar ol teithio'n ddifyr felly - yn
drafferthus hefyd ar brydiau - cilia'r awdur yn ol i'w noddfa yn y
tawel gwmwd hwn... sydd rhwng dwy afon yn Rhos Lan.
Wyn, Eirug
Y dyn yn y cefn heb fwstash. 2004. Read by Dyfan Roberts, 3
hours 51 minutes. TB 16548.
Casgliad o bedair ar ddeg o straeon byrion amrywiol doniol a dwys
sy'n ennyn chwerthin a chydymdeimlad gan un o awduron cyfoes
cynhyrchiol a phoblogaidd. Contains strong language.
Wyn, Eirug
Blodyn tatws. 1998. Read by Glenys Trainor. 7 hours 8
minutes. TB 12342.
"Mae'r awdur yn dipyn o gymeriad, buasyn feddwl, ac yn un clyfar,
ei ddychymyg yn ddiwaelod a di-ben-draw. Ar ben hynny mae ei
feistrolaeth ar iaith yn ddigon a'ch gwirioni. Cefais fy nghyfareddu
gan yr ysgrifennu celfydd am synn gan ddchymyg rhemp yr awdur
hwn."
Wyn James, Meleri.
Catrin Jones yn unig. 2000. Read by Jinnie Owen, 9 hours 9
minutes. TB 14711.
Catrin Jones; 1. Mae Catrin Jones mewn twll. Hi sydd wedi
etifeddu cyfoeth enfawr ei thad, ei mawr sioc i'w mam, i'w chariad,
i'w ffrind gorau, i Wncwl Barry ac i'r criw diflas yn y swyddfa
gysylltiadau cyhoeddus, a nawr hi yw stori fawr Pontawel. Yr unig
gyfaill sydd ganddi yn y byd yw ei dyddiadur ffyddlon, nad yw byth
rnib.org.uk
yn pwdu, nac yn anghofio ei phen-blwydd nac yn gofyn iddi
ysgridennu hysbysebion bachog i farchnata maip! Contains
language which might be considered offensive.
Wyn James, Meleri
Catrin Jones a'i chwmni. 2001. Read by Jini Owen, 7 hours 30
minutes. TB 14712.
Catrin Jones; 2. Sequel to: Catrin Jones yn unig. Mae Catrin Jones
yn ôl! Efallai ei bod hi flwyddyn yn hŷn, ond amser a ddengys a yw
hi flwyddyn yn gallach... Wedi gadael ei swydd ddiflas yn y cwmni
PR, a dianc rhag crafangau Daniel Diflas, y bòs o uffern, mae
Catrin yn bedferfynol o fod yn wraig fusnes y flwyddyn.
Wyn, Rhiannon
Codi bwganod. 2008. Read by Sian Bassett Roberts, 5 hours
47 minutes. TB 18195. Age Range 9+
Mae Erin newydd symud i fyw mewn hen blasty crand sydd yn cael
sylw ar raglen deledu 'Dy Dŷ'. Mae'r cyflwynydd, Robyn Rici, a
Sara, mam Erin, yn dod yn ffrindiau agos. Ond wyddon nhw ddim
fod gan Erin ffrind hefyd. Roedd Madam Petra'n mynd i sicrhau fod
Erin yn cael chwarae teg, yn yr ysgol a gartref, doed a ddelo ...
Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2010.
Wyn, Rhiannon
Yr alarch du. 2011. Read by Betsan Llwyd. 4 hours 29 minutes.
TB 19464.
If you have read a book you particularly enjoyed (or didn't enjoy)
and want to share your thoughts with other readers, visit the new
RNIB Readers Forum at www.rnib.org.uk/booktalk and post your
review on the Forum".