רשימה ביבליוגרפית

advertisement
‫ רשימת ספרות‬:1 ‫נספח‬
‫ החוג‬.‫המחשב‬-‫ תבניות במדעי‬.)2001( .‫ א‬,‫ מנשה‬,.‫ א‬,‫ מילר‬,.‫ ד‬,‫ כ"ץ‬,.‫ ד‬,‫ כהן‬,.‫ ב‬,‫ הברמן‬,.‫ ד‬,‫גינת‬
.‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬,‫להוראת המדעים‬
.‫ מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה‬:‫ ירושלים‬.‫ לחשוב וללמוד לחשוב‬,‫ ללמוד‬.)1996( .‫ ע‬,‫זוהר‬
‫ תוכנית לימודים במקצוע מדעי המחשב לחטיבה‬.)‫משרד החינוך התרבות והספורט (התשנ"ט‬
.‫ מהדורה ראשונה‬.‫העליונה בנתיב העיוני והטכנולוגי‬
‫ מכון ברנקו וייס לטיפוח‬.‫ מאמרים על חינוך לחשיבה טובה‬:‫ נופי החשיבה‬.)2000( .‫ ד‬,‫פרקינס‬
.‫החשיבה‬
ACM, IEEE Computer Society. Computing Curricula 2001.
http://www.computer.org/education/cc2001/final/chapter07.htm
Bassok, M. (2003). Analogical transfer in problem solving. In Davidson, J.E. and
Sternberg, R.J. (Eds.), The psychology of problem solving. Cambridge University
Press.
Deek, F.P., & McHugh, J. (2000). Problem-solving methodologies and the
development of critical thinking skills. Journal of Computer Science Education,
14(1-2), 6-12.
Denning, P.J. (2004). Great principles in computing curricula. Proceedings of the
SIGCSE 2004 Conference, Norfolk, Virginia, USA, 336-341.
Leron, U. (1987). Abstraction barriers in mathematics and computer science.
Proceedings of the 3rd International Logo and mathematics Education
Conference, J. Hillel (ed.). Montreal, 12-26.
Marshall, S.P. (1995). Schemas in problem solving. New York: Cambridge University
Press.
Polya, G. (1945; 2nd edition, 1957). How to solve it.
Princeton NJ: Princeton
University Press.
Robins, A., Rountree, J., & Rountree, N. (2003). Learning and teaching
programming: a review and discussion. Computer Science Education, 13(2),
137-172.
Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving,
metacognition, and sence making in mathematics. In D.A. Grouws, (Ed.)
Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. New York:
Macmillen Publishing Company, 334-379.
Spohrer, J.C., & Soloway, E. (1989). Novice mistakes: are the folk wisdoms correct?
In E. Soloway & J.C. Spohrer (Eds.), Studying the novice programmer, 410-416.
Hillsdale, N.J: Laurence Erlbaum.
Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: effects on learning.
Cognitive Science, 12, 257-285.
Wing, J.M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 3335.
Download