หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยและรักษา cardiac arrhythmia ชนิดต่างๆในเด็ก

advertisement
สาเหตุและแนวทางการรักษาหัวใจเต้ นผิดจังหวะในเด็ก
SINUS ARRHYTHMIA
สาเหตุ
พบได้ในภาวะปกติ
Marked sinus arrhythmia" พบได้ใน asthma, airway obstruction, increased intracranial pressure
ผลของยาเช่น digitalis, propranolol
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา ยกเว้นในผูป้ ่ วยที่มีอตั ราการเต้นของหัวใจต่ากว่า 50 ครั้ง/นาที และมีอาการของ
low cardiac output ให้การรักษาด้วย atropine
WANDERING PACEMAKER
สาเหตุ
พบได้ในเด็กปกติ
Acute rheumatic fever, asthma, upper airway obstruction
ผลของการเพิ่ม vagal tone เช่น increased intracranial pressure, increased blood pressuure, pharyngeal
stimulation, abdominal distention
ผลของยาเช่น digitalis or propranolol
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา
ATRIAL RHYTHM
สาเหตุ
พบได้ในภาวะปกติ
Increased vagal tone
Sinus node dysfunction
ผลของยา เช่น digitalis
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา
ในกรณี ที่เป็ น
left
ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจเกิด supraventricular tachycardia ได้
atrial
rhythm
SINUS BRADYCARDIA
สาเหตุ
พบร่ วมกับอาการ apnea ในทารกคลอดก่อนกาหนด
Increased vagal tone
Trained athletes
Acute rheumatic fever, hypothermia
Eletrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
ผลของยาเช่น digitalis or propranolol
การรักษา
รักษาสาเหตุ ในกรณี ที่มีอาการ low cardiac output ให้การรักษาด้วย atropine
SINUS TACHYCARDIA
สาเหตุ
พบในสภาวะที่ตอ้ งการ cardiac output เพิ่มขึ้นเช่น thyrotoxicosis, fever, postprandial, exercise, infection,
anemia, anxiety, hypovolemia
ภาวะ Congestive heart failure, myocarditis, acute rheumatic fever
ผลของยาเช่น decongestants, isoproterenol
การรักษา
รักษาที่สาเหตุ
PREMATURE ATRIAL CONTRACTIONS
สาเหตุ
พบได้ในภาวะปกติ
Atrial enlargement
Central venous pressure catheter
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
ผลของยาเช่น digitalis, sympathominetic amines
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา ยกเว้นในกรณี ที่พบร่ วมกับภาวะ low cardiac output เกิด supraventricular
tachycardia หรื อ atrial flutter หรื อมีอาการใจสัน่
SUPRAVENTRIICULAR TACHYCARDIA
สาเหตุ
พบในสภาวะที่ไม่มีความผิดปกติของหัวใจ
Structural congenital heart disease เช่น Ebstein anomally, corrected transposition of great arteries
Wolff Parkinson White syndrome
Sepsis, myocarditis, hypethyroidism, increased intracranial pressure
ผลของยาในกลุ่ม sympathomimetic
การรักษา
Acute treatment
Vagal stimulation maneuvers
Adenosine
Synchronized cardioversion
Rapid digitalization
Chronic treatment :
digitalis, propranolol, quinidine
ATRIAL FLUTTER
สาเหตุ
Right or left atrial enlargment
Sinus node dysfunction
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
การรักษา
Acute treatment
DC electrical cardioversion
Overdrive atrial pacing with electrode catheter
Intravenous digoxin
If digitalized, give IV amiodarone or IV procainamide
Chronic treatment
If patient still has atrial flutter while receiving digoxin, propranolol, amiodarone or quinidine
may be added (propranolol and quinidine are contraindicated in sick sinus syndrome)
ATRIAL FIIBRILLATION
สาเหตุ
Right and left atrial enlargement
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
Hyperthyroidism
การรักษา
Acute treatment
DC electrical cardioversion
IV digoxin
Chronic treatment
Digitalis; if patient still has atrial fibrillation while receiving digitalis, then add propranolol or
quinidine
PREMATURE JUNCTIONAL CONTRACTIONS
สาเหตุ
พบในเด็กปกติ
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
Following surgery near AV junction
ผลของยาเช่น digitalis toxicity
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา ข้อบ่งชี้ในการรักษาคล้ายใน atrial premature contraction
JUNCTIONAL RHYTHM
สาเหตุ
พบได้ในเด็กปกติ
Sinus node dysfunction
Increased vagal tone
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา ถ้ามี ventricular rate เร็ วเพียงพอ แต่ในกรณี ที่มีอาการให้การรักษาด้วย
atropine or atrial pacing
PREMATURE VENTRICULAR CONTRACTIONS
สาเหตุ
พบในเด็กปกติที่ไม่มีพยาธิ สภาพในหัวใจ
Mechanical (catheters or pacing wires)
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
Structural congenital heart disease; cardiomyopathy
Myocarditis
ภายหลังการทา cardiac surgery
ผลของยาเช่น isoproterenol, digitalis, imipramine
การรักษา
ในกรณี ที่
premature
ventricular
contraction
เป็ นชนิด
unifocal
ผูป้ ่ วยไม่มีอาการหรื อหายไปเมื่อออกกาลังกาย
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา
แต่ถา้ พบในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติในหัวใจ หรื อ premature ventricular contraction เป็ นชนิด multiform
ควรให้การรักษาด้วย lidocain, amiodaronr หรื อ procainamide และให้การรักษาต่อด้วย phenyltoin, propranolol
หรื อ quinidine
VENTRICULAR TACHYCARDIA
สาเหตุ
Prolonged QT interval syndromes (familial with or without deafness)
Mechanical (catheters, pacing wires)
Electrolyte abnormality, hypoxia, hypoglycemia
Structural, congenital heart disease
Myocarditis, cardiomyopathy, cardiac surgery
ผลของยาเช่น isoproterenol, digitalis, imipramine
การรักษา
Acute treatment :
lidocain, procainamide
Chronic treatment :
propranolol, phenytoin, quinidine
FIRST DEGREE AV BLOCK
สาเหตุ
Increased vagal tone (increased intracranial pressure, increased blood pressure,
Pharyngeal stimulation, gastric distention)
Myocarditis, acute rheumatic fever
Structural congenital heart disease
Following any intracardiac surgery
ผลของยาเช่น digitalis, propranolol
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา
SCEOND DEGREE AV BLOCK
สาเหตุ
May occur in an otherwise normal heart
Increased vagal tone (increased intracranial pressure, increased blood pressure, pharyngeal stimulation,
gastric distention)
Myocardia
Structural congenital heart disease
Cardiac surgery near AV junction
ผลของยาเช่น digitalis toxicity usually manifested by Wenckebach
การรักษา
รักษาที่สาเหตุ ในกรณี ที่มีอาการ low cardiac output ควรพิจารณาใส่ ventricular pacemaker
THIRD DEGREE (COMPLETE) AV BLOCK
สาเหตุ
Congenital อาจพบร่ วมกับ ventricular inversion มารดาเป็ น systemic lupus erythematosus
Acquired พบในผูป้ ่ วยทา cardiac surgery, cardiac catheterization
Myocarditis
การรักษา
Acute treatment :
atropine isoproterenol
Temporary ventricuular pacing
Chronic treatment :
If low cardiac output, ventricular pacing
If block is determined to be within or below bundle of His or the patient is symptomatic,
ventricular pacing
COMPLETE RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK
สาเหตุ
Congenital (rare)
Acquired
Related to ventricular rate (can have functional CRBBB with tachycardia of bradycardia both
rare in children)
Myocarditis
Hypoxia, electrolyte abnormality, hypoglycemia
Cardiac surgery
ผลของยาเช่น quinidine
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา
COMPLETE RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK WITH LEFT AXIS DEVIATION
(BIFASCICULAR BLOCK)
สาเหตุ
Congenital (rare)
Acquired
Myocarditis
Hypoxia, electrolyte abnormality, hypoglycemia
Cardiac surgery
ผลของยาเช่น quinidine
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา
COMPLETE LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK
สาเหตุ
Congenital (rare)
Acquired
Myocarditis
Hypoxia, electrolyte abnormality, hypoglycemia
Cardiac surgery
ผลของยาเช่น quinidine
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา ยกเว้นในผูป้ ่ วยที่ทาผ่าตัดหัวใจ
WOLFF PARKINSON WHITE SYNDROME
สาเหตุ
May be associated with congenital heart disease, especially Ebstein's anomaly and mitral valve prolapse
การรักษา
ไม่จาเป็ นต้องให้การรักษา ยกเว้นในกรณี ที่เกิด supraventricular tachycardia ให้การรักษาด้วย propranolol
บรรณานุกรม
1.Chung EK. Some aspects of the anatomy, electrophysiology and hemodymic of the heart. In Chung E K.
Principles of cardiac arrhythmias, 3rd ed. Baltimor/London: Williams and Wilkins, 1983 : 13-53.
2.Chung EK. Cardiac arrhythmas : therapeutic approach. In Chuung EK. Principles of cardiac arrhythmias, 3rd
Baltimor/London : Williams and Wilkins, 1983 : 648-682.
3.Hesslein PS. Non invasive arrhythmia diagnosis. In Garson A Jr, Bricker JT, Mc Namara PG. The science and
practice of Pediatric Cardiology. 1st ed. Philadelphia ; Lea and Febiger. 1990 : 1725-1742.
4.Jacobsen JR, Garson A Jr. Irregular heart beat. In Gason A Jr, Bricker JT, Mc Namara PG. The science and
practice of Pediatric cardiology. 1st ed. Philadelphia ;
Lea and febiger. 1990 : 1951-1958.
5.Gillet PC, Garson A Jr, Crawford F, Rass B, Zeigler V and Buckle. Dysrhythmias. In Adam FH,
Emmananlides GC, Riemenschnieder TA. Heart disease in infants, children, and adolescents. 4th ed. Baltimore,
Willioms and Wilkins; 1989 : 925-939.
6.Benson DW Jr, Dunnigan A. Disturbances of cardiac rhythm. In Moller JH, Neal WA. Fetal, neonatal, and
infant cardiac disease. 1st ed. Connecticut, Appleton and Lange. 1990 : 835-868.
7.Wetzel RC, Rogers MC. Dysrrhythmias and this management. In Roger MC. Textbook of Pediatric intensive
care. 1st ed. Baltimar, Williams and Wilkins; 1987 :
459-482.
8.Garson A Jr. Arrhythmias in Pediatric patients, Med Clin N Am. 1984 Sep; 68(5) : 1171-1210.
9.Gilmour RF Jr, Zipes DP. Basic electrophysiologic mechanisms for the development of arrhythmias. Med Clin
N Am. 1984 Jul ; 68(4): 795-818.
10.Chung EK. Antiarrhythmic druug therapy. In Chung EK, Principles of cardiac arrhythmias. 3rd ed. Batlimore.
Williams and Wilkins, 1983 : 683-709.
11.Garson AJr, Gillette PC, McNamara DG, A guide to cardiac dysrhythmias in children. 1st ed. New York.
Grune and Stratton. 1980 : 1-198.
12.Schrneeweiss A. Antiarrhythmic agents. In Schneeweiss A. Drug therapy in infants and children with
cardiovascular diseases. 1st ed. Philadelphia, Lea and Febiger. 1986 : 233-336.
13.Nattel S. Artiarrhythmic drug classifications. Drugs 1991 ; 41(5) : 672-701.
14.Commford PJ, Lloyd EA. Arrhythmia in patients with drug toxicity, electrolyte and endocrine disturbance.
Med Clin N Am 1984 ; 68-65, 1051-1078.
15.Singh BN, Opie LH, Marcus FI. Antiarrhythmic agents. In Opie LH. Drugs for the heart. 3rd ed.
Philadelphia. W B Saunder Company. 1991 :180-216.
16.Jordan SC, Scott O. Disorder of cardiac rhythm. In Jordan SC, Scott O. Heart disease in Pediatrics. 3rd ed.
London, Butterworth. 1989 : 279-292.
17.Little RC, Little WC. Biophysics of the cardiac cell. In Little RC, Little WC. Physiology of the heart and
circulation. 4th ed. Chicago. Year book Medical Publishing INC. 1989 : 53-88.
18.Kugler JD, Danford DA. Pacemakers in children An update. Am Heart J 1989 Mar ; 117(3) : 665-679.
19.Smith RJ. Pacemakers for bradycardia. In Garson A, Bricker JT, Mc Namara DG. The science and practice of
Pediatric cardiology. 1st ed. Philadelphia. Lea and Febeger. 1990 : 2135-2155.
Download
Related flashcards
Heart diseases

42 Cards

Cardiology

71 Cards

Heart diseases

42 Cards

Create flashcards